ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 38983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3163/ Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον ν. 674/1977 (Φ.Ε.Κ. 242 Α / ) «Περί αναδα σμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμε ταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων». 2. Τον ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160 Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91 Α / ) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 3. Τον ν. 1739/1987 (Φ.Ε.Κ. 201 Α / ) «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις». 4. Τον ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107 Α / ) «Διοίκη ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια τάξεις». 5. Τον ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280 Α / ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδη γία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ». 6. Τον ν. 3585/2007 (Φ.Ε.Κ. 148 Α / ) «Προστα σία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 7. Το π.δ. 227/1987 (Φ.Ε.Κ. 100 Α / ) «Χαρακτη ρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών». 8. Το π.δ. 60/1998 (Φ.Ε.Κ. 61 Α / ) «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδα τικών Πόρων της Περιφέρειας». 9. Το π.δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43 Α / ) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών». 10. Το π.δ. 51/2007 (Φ.Ε.Κ. 54 Α / ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προ στασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 11. Την υπ αριθμ. Φ.16/6631/ (Φ.Ε.Κ. 428 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση». 12. Την υπ αριθμ /5387/ (ΦΕΚ 678 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη έρ γων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορι σμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν. 1650/1986», όπως αυτή συμπληρώθηκε από την με υπ αριθμ. Η.Π.15393/2332/ (Φ.Ε.Κ Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικα ταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., κ.ά. (Α 91)». 13. Την υπ αριθμ. Δ11/Φ.16/8500/ (Φ.Ε.Κ. 174 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορι σμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση». 14. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γείου Γεωργίας «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολογίου Μελέτης Γεωλογικής Γεωτεχνικής Καταλ ληλότητας Ιδιωτικών Εξωποτάμιων Λιμνοδεξαμενών στα πλαίσια του Κανονισμού 2328/91/ΕΟΚ». 15. Την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 (Φ.Ε.Κ. 892 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα του νερού ανθρώ πινης κατανάλωσης» και τις τροποποιήσεις αυτής. 16. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/β/606/2002 (Φ.Ε.Κ. 292 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Τε χνικών Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων υδρογεω τρήσεων ως ελάχιστα όρια». 17. Την υπ αριθμ. Η.Π.11014/703/Φ.104/ (Φ.Ε.Κ. 332 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικα σία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., κ.ά. (Α 91)».

2 38984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18. Την με υπ αριθμ. Δ9Β, Δ/Φ.166/οικ /5552/ 207/ (Φ.Ε.Κ Β / ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυ ναμικό». 19. Την με υπ αριθμ. οικ.47630/ (Φ.Ε.Κ Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας». 20. Την με υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίη σής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 21. Τα υπ αριθμ / , / , οικ / , οικ / και / έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων «Ερωτήματα σχετικά με την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και την έκδοση αδειών χρήσης νερού». 22. Τις μέχρι σήμερα εκπονηθείσες διαχειριστικές, υδρογεωλογικές, υδρολογικές, περιβαλλοντικές και λοι πές σχετικές μελέτες και συγκεκριμένα τις προτάσεις αυτών για την προστασία και τη δυνατότητα περαιτέρω εκμετάλλευσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της Θεσσαλίας. 23. Τις υπ αριθμ. 957/13849/ και 1065 οικ./15621/ (Φ.Ε.Κ Β / ) αποφάσεις μας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας». 24. Τις υπ αριθμ. 1464/52532/ και 2376/ 82910/ αποφάσεις μας «Παράταση Γενικής Κανονιστικής απόφασης Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσ σαλίας». 25. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων που αφο ρούν στη χρήση επιφανειακών, πηγαίων και υπόγειων υδατικών πόρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα οποία στοχεύουν στην προστασία, τη διαχείριση, τη διατήρηση ή και αποκατάσταση αυτών σε ποσοτικά και ποιοτικά όρια τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται το κοινό όφελος και οι μελλοντικές ανάγκες της περιοχής σε νερό. Κεφάλαιο 1ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Για κάθε έργο που σχετίζεται με υδροληψία υδάτων (επιφανειακών, πηγαίων ή υπόγειων), μεταφορά νερού, δίκτυα (διανομής, αποστραγγιστικά αποχετευτικά), ρύθμιση αποθήκευση νερού (τάφροι, χείμαρροι, τε χνητός εμπλουτισμός, φράγματα, υδατοδεξαμενές, ορύγματα), επεξεργασία νερού (καθαρισμός, αφαλά τωση), τροφοδότηση νερού (υδατοκαλλιέργεια, διαβί ωση ψαριών), προστασία συντήρηση (αντιπλημμυρικά έργα, ορεινής υδρονομίας, προστασία οικοσυστημάτων) και για οποιαδήποτε χρήση νερού (ύδρευση, αγροτική, βιομηχανική, ενεργειακή, αναψυχής), απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού, σύμφωνα με την με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση (κοινή υπουργική απόφαση.). Κάθε έργο που εκτελείται ή/και λειτουργεί χωρίς τη σχετική άδεια, είναι παράνομο. Οι άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού χορηγούνται από τη Διεύ θυνση Υδάτων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού που αφορούν λεκάνη απορροής ποταμού εκτεινόμενη στα διοικητικά όρια περισσοτέρων Περιφερειών, εκδίδονται με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Γ.Γ. Περιφέρειας, εκτός αν η προβλεπόμενη από το άρθρο 5, παραγρ. 3 του ν. 3199/2003 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ορίσει κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των Περιφερειών ή μία Περιφέρεια ως αποκλειστικά αρμόδια, οπότε οι άδειες εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή. Στη χορήγηση αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων ή χρή σης επιφανειακών και υπογείων υδάτων, απόλυτη προ τεραιότητα έχουν το Δημόσιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες), ο Γ.Ο.Ε.Β., οι Τ.Ο.Ε.Β., οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ο Στρατός, λοιποί φορείς και σύνδεσμοι, κ.λπ. Η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου αξιοποίησης υδατι κών πόρων, θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεω τικά σε ιδιόκτητη έκταση (ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη άλλων ενοικιαζόμενων εκτάσεων), ενώ σε περίπτωση που η άδεια του έργου έχει εκδοθεί στο όνομα του εκμισθωτή και λήξει ή διακοπεί η μίσθωση, η χρήση της υδρογεώτρησης παραμένει στην κατοχή του ιδιοκτήτη της έκτασης και δεν μεταφέρεται στον εκμισθωτή. Μόνο στην περίπτωση τοποθέτησης ηλεκτροκίνητου αντλη τικού συγκροτήματος (ηλεκτρομοτέρ) για την υδρολη ψία υδάτων από κανάλια που ανήκουν σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β.) για την άρδευση εκτάσεων που βρίσκονται μακριά από αυτά, επιτρέπεται η παραχώρηση μικρής μη ιδιόκτητης έκτασης πλησίον του καναλιού για την τοποθέτηση του ηλεκτρομοτέρ. Κατά την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην με υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/β/606/2002 κοινή υπουργική απόφαση. Η ποσότητα νερού που θα αντλείται από κάθε έργο υδροληψίας καθορίζεται στην άδεια χρήσης που θα λαμ βάνει ο ενδιαφερόμενος προσκομίζοντας τα στοιχεία κατασκευής του έργου και είναι δεσμευτική. Η ποσό τητα θα ελέγχεται με μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο, που υποχρεωτικά θα τοποθετείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρχή του σωλήνα εξαγωγής του νερού από την υδροληψία και σε σημείο εμφανές ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία, αλλά και συγχρόνως προ στατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση καταστροφής του υδρομέτρου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία για τον έλεγχο των μέχρι τότε με τρήσεων και την έγκριση αντικατάστασής του. Η τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα σε γεωτρή σεις είναι υποχρεωτική, τοποθετείται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της χορηγηθείσας άδειας εκτέλεσης έργου και θα πρέπει να συντηρείται κατάλληλα ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης του νερού από

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την Υπηρεσία. Η διαπίστωση της μη τοποθέτησης υδρομέτρου ή πιε ζομετρικού σωλήνα ή της αντικατάστασης υδρομέτρου χωρίς σχετική έγκριση σε οποιοδήποτε έλεγχο του έρ γου της υδροληψίας, θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανά κληση της αδείας καθώς και την επιβολή προστίμου. Ο δικαιούχος υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους και τους περιορισμούς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτη ριστικά του έργου όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια, ήτοι: ακριβής θέση του έργου (συντεταγμένες Χ και Ψ κατά ΕΓΣΑ 87), βάθος γεώτρησης, διάμετρος σωλήνα γε ώτρησης, μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού, τοποθέ τηση πιεζομετρικού σωλήνα και υδρομέτρου, κ.ά. Επίσης, υποχρεούται να επιδείξει την άδεια στον κατασκευαστή του έργου για να λάβει γνώση του περιεχομένου της και να συμμορφωθεί με τους όρους της. Αντίγραφο της άδει ας εκτέλεσης έργου καθώς και της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αυτού, θα πρέπει να βρίσκονται επιτόπου κατά την διαδικασία κατασκευής του έργου στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου. Η διαδικασία αλλαγής χρήσης νερού γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της με υπ αριθμ /2005 κοι νή υπουργική απόφαση και σε κάθε περίπτωση όχι σε χρονικό διάστημα μικρότερο της πενταετίας από την χορήγηση της αρχικής άδειας, λαμβάνοντας υπόψη τους κατά τόπους περιορισμούς που προβλέπονται για τη ζητούμενη χρήση (ελάχιστες αποστάσεις από υπάρχου σες γεωτρήσεις και πηγές, ποιότητα νερού κατάλληλη για τη ζητούμενη νέα χρήση νερού, κ.λπ.), όπως επίσης και για λόγους ανωτέρας βίας (γεγονός μη προβλέψιμο βάσει της πάγιας νομολογίας). Είναι δυνατή η έκτακτη αλλαγή χρήσης νερού νόμιμης δημοτικής αρδευτικής ή κτηνοτροφικής γεώτρησης σε υδρευτική χρήση για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών των δημοτών (π.χ. λόγω επιβαρυμένης ποιότητας υδάτων υπάρχουσας δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης σε χρήση) καθώς προτεραιότητα στη χρήση έχει πάντα η ύδρευση, ενώ απαγορεύεται η οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης. Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών χρήσης νερού γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόσταση άλλων έργων υδροληψίας, εφόσον δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίη ση στους όρους της παλιάς άδειας χρήσης (δικαιούχοι, αριθμός στρεμμάτων, χρήση νερού, είδος καλλιέργειας, κ.ά.), λαμβάνοντας υπόψη και τους κατά τόπους περιορι σμούς που δύναται να λαμβάνουν χώρα κατά περίπτωση (ρήγματα στις παρακάρλιες περιοχές, επιβαρυμένη ποι ότητα υδάτων σε αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές, φαινόμενα υφαλμύρωσης, κ.λπ.). Ειδικά για τις γεωτρή σεις που βρίσκονται στις παρακάρλιες περιοχές και για οποιαδήποτε περίπτωση χορήγησης αδείας (ανόρυξη νέας γεώτρησης, αντικατάσταση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού υπάρχουσας νόμιμης γεώτρησης), θα πρέπει στην γεωλογική υδρογεωλογική έκθεση που κατατίθεται να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα ή μη χορήγησης της εκάστοτε αδείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες στην περιοχή του έργου. Παραστατικά ιδιοκτησίας θεωρούνται οι συμβολαιο γραφικές πράξεις (συμβόλαια που έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο) ή σχετικές δικαστικές αποφά σεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, κτηματογραφικά αποσπάσματα του Ο.Κ.Χ.Ε. γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προσύμφωνα, ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, πράξεις χρησικτησίας, έντυπα Ε9, υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων ή βεβαιώσεις Δήμων, Αγρονομείων ή αγροφυλάκων δεν αποτελούν τίτλους ιδιοκτησίας. Επιπρόσθετα, ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, υπεύθυ νες δηλώσεις των ενδιαφερομένων, βεβαιώσεις Δήμων ή αγροφυλάκων και βεβαιώσεις αρχικής ηλεκτροδότησης του έργου από την Δ.Ε.Η., δεν μπορούν να θεωρηθούν άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού υπάρχοντος έργου υδροληψίας. Σε περίπτωση μη υποβολής παραστατικών ιδιοκτησίας ιδιόκτητης έκτασης αλλά ενοικιαζόμενης έκτασης, θα πρέπει στο μισθωτήριο η διάρκεια της μίσθωσης που αναγράφεται να είναι δεκαετής με προοπτική ισχύος τουλάχιστον για πέντε έτη, να έχει τον τύπο συμβολαι ογραφικού εγγράφου και να έχει μεταγραφεί στο υπο θηκοφυλακείο και ο ιδιοκτήτης του να επιτρέπει στον εκμισθωτή την κατασκευή του έργου υδροληψίας. Σε περίπτωση ενοικιαζόμενης έκτασης που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα νιτρορύπανσης, η διάρκεια μίσθωσης μπορεί να είναι πενταετούς ισχύος, ενώ θα πρέπει να επισυνάπτεται και η σχετική πράξη ένταξης. Σε περίπτωση ομαδικής γεώτρησης, θα πρέπει να συ νταχθεί πληρεξούσιο έγγραφο στο οποίο θα αναγράφο νται όλα τα μέλη της ομάδας και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους (στην ιδιοκτησία του οποίου κατασκευάσθηκε το έργο), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και θα ενεργεί για οτιδήποτε έχει σχέση με την ανόρυξη και τον εξηλε κτρισμό της γεώτρησης. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβολή στην σύνθεση υπάρχουσας ομάδας (π.χ. προ σθήκη νέων εκτάσεων, προσθήκη νέου μέλους ή αντικα τάσταση παλιού μέλους από νέο), χωρίς την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της ομάδας. Η μη τήρηση των όρων της χορηγούμενης άδειας εκτέ λεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού, θα επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003. Οι αιτήσεις δηλώσεις για τη χορήγηση άδειας εκτέ λεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού υποβάλλονται στην Διεύθυνση Υδάτων της Περι φέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, επί της οδού Φαρσάλων 148. Από την ίδια Υπηρεσία θα χορη γούνται έντυπες αιτήσεις δηλώσεις, κατάσταση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία για τον ν. 3199/2003 και την με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. Κεφάλαιο 2ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων αγροτικών γεωτρή σεων και πηγαδιών για αρδευτική χρήση σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, η αντι κατάσταση (αντικατάσταση νομίμων υφισταμένων γεωτρήσεων σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας) καθώς και η ανανέωση άδειας χρήσης νε ρού, όταν οι ανάγκες σε νερό μπορούν να καλυφθούν από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης που λει τουργεί με ευθύνη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, Αγροτικών Συνεταιρισμών, Δήμων, Κοινοτήτων, κ.λπ. Εξαιρείται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων για ειδικές

4 38986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καλλιέργειες (θερμοκήπια, φυτώρια, κηπευτικά, κ.ά.) οι οποίες χρειάζονται νερό κατά την χρονική περίοδο που τα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα δεν λειτουργούν και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας διοίκησης του συλλογικού αρδευτικού δικτύου συμφωνεί με την εκτέ λεση του αντίστοιχου έργου. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέας γεώτρησης ή πηγαδιού για υδρευτική χρήση εντός του εγκεκριμένου ρυμοτο μικού σχεδίου, η αντικατάσταση αυτών καθώς και η ανανέωση άδειας χρήσης νερού σε ζώνες που εκ των υστέρων εντάχθηκαν σε αυτό, στην περίπτωση που διέρχεται δίκτυο ύδρευσης ή υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης στην περιοχή. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων καθώς και η αντικατάσταση νομίμων υφισταμένων γεωτρήσεων σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή βρίσκονται σε αναδα σμό μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών (δηλαδή μέχρι την παραλαβή των νέων αγροτεμαχίων από τους ιδιοκτήτες) χωρίς σχετική απόφαση άρσης περιοριστικών μέτρων από την επιτροπή αναδασμού (άρθρο 17 του ν. 674/1977). Επίσης, απαγορεύεται η ανό ρυξη νέων γεωτρήσεων καθώς και η αντικατάσταση νομίμων υφισταμένων γεωτρήσεων σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί υπό απαλλοτρίωση. Απαγορεύεται η κατανάλωση ποσότητας νερού πάνω από m³/έτος για κάθε μεμονωμένη υδρογεώ τρηση και για όλες τις χρήσεις πλην της ύδρευσης και της εμφιάλωσης νερού. Απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους που δεν αναφέρονται στην άδεια χρήσης νερού. Απαγορεύεται η μεταφορά αρδευτικού νερού σε από σταση μεγαλύτερη των μέτρων από την θέση της πηγής υδροληψίας. Κεφάλαιο 3ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Απαγορεύεται η κατασκευή νέου έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) οποιασδήποτε χρήσης, στην πε ρίπτωση που δεν τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις (ελάχιστη απόσταση μεταξύ νέας και νόμιμης υφιστά μενης γεώτρησης ή πηγής) που αναγράφονται στον πίνακα 1. Οι παραπάνω ελάχιστες αποστάσεις είναι δυ νατό να μεταβληθούν μόνο σε περιπτώσεις έργων που έχουν εγκριθεί με απόφαση του Κράτους και αποτελούν έργα υψίστης Εθνικής σημασίας και μόνο κατόπιν σχε τικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην περίπτωση κατασκευής πηγαδιού, οι αντίστοιχες ελάχιστες αποστάσεις που θα ισχύουν θα ανέρχονται στο μισό των αναγραφόμενων τιμών του πίνακα 1. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η κατασκευή νέου έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) οποιασδήποτε χρή σης, σε αποστάσεις μικρότερες από: μέτρα από εν ενεργεία χώρους υγειονομι κής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και χωματερές, χώ ρους διάθεσης λυμάτων, χώρους εναπόθεσης αστικών υγρών αποβλήτων και χώρους βιομηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων. 500 μέτρα από τον αιγιαλό (εξαιρούνται οι περιπτώ σεις των νησιών των Β. Σποράδων όπου η απόσταση ορίζεται όχι μικρότερη από 300 μέτρα και για μέγιστο βάθος ανόρυξης γεώτρησης αυστηρά μέχρι του επιπέ δου της θάλασσας). 250 μέτρα από την ακτογραμμή φυσικών λιμνών. 200 μέτρα από δημόσια κοιμητήρια. 50 μέτρα από την κοίτη ποταμών. 25 μέτρα από τους αγωγούς των γραμμών μετα φοράς της Δ.Ε.Η. 20 μέτρα από τις όχθες ρεμάτων ή χειμάρρων μό νιμης ή εποχιακής ροής. 20 μέτρα από τα όρια απαλλοτριωμένης ζώνης του Ο.Σ.Ε. 20 μέτρα από τον άξονα αγωγού φυσικού αερίου ή αγωγού καυσίμων. 10 μέτρα από τα όρια στραγγιστικών και αποχετευ τικών τάφρων. 5 μέτρα από τα όρια ξένης ιδιοκτησίας. Τέλος, απαγορεύεται η κατασκευή νέου έργου υδρο ληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) οποιασδήποτε χρήσης, στις περιπτώσεις γειτνίασης της περιοχής με κάποιο από τα κάτωθι οδικά δίκτυα: Κλειστοί αυτοκινητόδρομοι: 60 μέτρα από το όριο απαλλοτριωμένης ζώνης. Εθνικές οδοί: 40 μέτρα από το όριο απαλλοτριωμέ νης ζώνης ή το όριο των βοηθητικών δρόμων ή ελλείψει αυτής 50 μέτρα από τον άξονα του δρόμου. Επαρχιακές οδοί: 20 μέτρα από το όριο απαλλο τριωμένης ζώνης ή ελλείψει αυτής 30 μέτρα από τον άξονα του δρόμου. Δημοτικοί, Κοινοτικοί, αγροτικοί και δασικοί δρόμοι: 10 μέτρα από το όριο του δρόμου. Απαγορεύεται η κατασκευή νέου έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) οποιασδήποτε χρήσης σε από σταση μικρότερη των 15 μέτρων από τα όρια εν γένει δημοσίων εκτάσεων που δεν αναφέρονται παραπάνω, όπως επίσης και η τοποθέτηση μόνιμης ή προσωρι νής επιφανειακής σωλήνωσης άρδευσης παράλληλης ή διασταυρούμενης με τις σιδηροδρομικές γραμμές σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων. Απόκλιση των παραπάνω αποστάσεων μέχρι ποσο στού 5% δεν αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για την χορήγηση της άδειας, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της Διεύθυνσης Υδάτων. Οι ελάχιστες αποστάσεις για όλες τις περιπτώσεις κατασκευής νέου έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώ τρησης) θα λαμβάνονται υπόψη μόνο από τις νόμιμες γεωτρήσεις. Ηλεκτροδοτημένες γεωτρήσεις με μεμο νωμένη παροχή και αριθμό μετρητή ρεύματος που στε ρούνται αδείας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού, δεν θεωρούνται νόμιμες γεωτρήσεις. Για την εξέταση των παραπάνω περιπτώ σεων, θα υποβάλλεται αίτηση και πλήρης φάκελος στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας με τα δικαιολογη τικά που απαιτούνται από την με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. Οι άδειες θα εκδίδονται εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, συνεκτιμώντας τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση και τυχόν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα κανονιστική απόφαση και θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προστίμου ύψους 500.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ (ΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) (Οι αποστάσεις υπολογίζονται σε μέτρα) ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ - ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΛΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) Ο.Τ.Α. ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ο.Τ.Α ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΦΥ ΤΩΡΙΑΚΗ ΠΗΓΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΟΧΙΑ ΚΕΣ

6 38988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κεφάλαιο 4ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ή / ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Διεύθυνση Υδά των της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αίτηση δήλωση με θεωρημένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που προ βλέπονται από το ν. 3199/2003 και την με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. Η αίτηση δή λωση και τα απαιτούμενα βασικά δικαιολογητικά περι γράφονται στα παραρτήματα ΙΙΙ, IV και V της ως άνω Κοινής Υπουργικής απόφασης, ενώ τα δικαιολογητικά συντάσσονται και υπογράφονται από μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα. Πέραν των ως άνω αναφερθέντων, η Διεύθυνση Υδάτων μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει ως απαραίτητο. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Υδά των της Περιφέρειας, θα εξετάζονται στη συνέχεια από επιτροπή υπαλλήλων της Υπηρεσίας, η οποία αφού συ γκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και προβεί στους σχετικούς ελέγχους μετά από επιτόπια εξέταση, εισηγείται την έκδοση ή μη της άδειας. Σε περίπτωση κατά την οποία μετά την αυτοψία της επιτροπής για την χορήγηση άδει ας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού διαπιστωθούν ελλιπή δικαιολογητικά και δεν κατατεθούν εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, η υπόθεση θα τίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Ειδικά για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων αλλά και την αντικατάσταση νομίμων υφιστάμενων γεωτρήσε ων και σε εφαρμογή των διατάξεων της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση, οι χορηγούμενες άδειες θα χορηγούνται με την εξής σειρά: Πρώτα θα χο ρηγείται η άδεια εκτέλεσης έργου, ισχύουσα για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης αυτού του χρονικού διαστήματος για άλλους έξι (6) μήνες εφόσον κατατεθεί έγκαιρα αίτηση και στη συνέχεια, μετά το πέρας του έργου και έπειτα από νέα αυτοψία και εισήγηση της επιτροπής, θα χορηγείται η άδεια χρήσης νερού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια ισχύος της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, εφόσον αυτή είναι διαφορετική. Αναφορικά με την έκδοση των αδειών χρήσης νερού, αυτές θα χο ρηγούνται μόνο στην περίπτωση που θα πιστοποιείται ότι η ποιότητα του νερού συμφωνεί με τις εκάστοτε προδιαγραφές περί καταλληλότητας, όπως αυτές προ βλέπονται για την κάθε κατά περίπτωση χρήση. Η χο ρήγηση της άδειας χρήσης νερού υδρογεώτρησης είναι υποχρεωτική αμέσως μετά την εκτέλεση του έργου, ενώ περιπτώσεις μη έγκαιρης υποβολής αίτησης χρήσης νερού (το αργότερο μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη της άδειας εκτέλεσης του έργου), θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Υδάτων και θα επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003, υποχρεωτική σφράγιση της γεώτρησης με δαπάνη του δικαιούχου και την υποβολή προστίμου σύμφωνα με τον πίνακα 2. Μετά το πέρας ισχύος της άδειας χρήσης νερού είναι απαραίτητη η ανανέωσή της, σύμφωνα και με τα ανα φερόμενα στο επόμενο κεφάλαιο. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ύψος προστίμου για την μη έγκαιρη χορήγηση άδειας χρήσης νερού μετά από εκτέλεση έργου ή την μη έγκαιρη ανανέωση άδειας χρήσης νερού Χρόνος καθυστέρησης έκδοσης άδει ας χρήσης νερού μετά από εκτέλεση έργου ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού Πρόστιμο σε ευρώ ( ) 0 1 μήνες 1 3 μήνες μήνες μήνες μήνες μήνες μήνες μήνες 500 Πάνω από 60 μήνες (5 έτη) Η παραβίαση των όρων και των περιορισμών χορηγη θείσας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού (θέση γεώτρησης, διάμε τρος σωλήνα γεώτρησης, μη τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα και υδρομέτρου, κατανάλωση πέραν της ανα γραφόμενης στην άδεια ποσότητας νερού, κ.ά.) εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται από την παρούσα κανονιστική απόφαση, έχουν ως συ νέπεια την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να περιλαμ βάνουν (μεμονωμένα ή αθροιστικά) την ανάκληση της άδειας, την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τον πίνακα 3, την διακοπή παροχής του ρεύματος, όπως επίσης και την σφράγιση ή την καταστροφή του έργου με δαπάνη του παραβάτη και σύνταξη σχετικής έκθεσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ύψος προστίμου για την παραβίαση όρων της άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού Είδος παράβασης όρων της αδείας Πρόστιμο σε ευρώ ( ) Αλλαγή θέσης γεώτρησης Αύξηση βάθους ανόρυξης γεώτρησης 500 Αύξηση διαμέτρου τελικής σωλήνωσης γεώτρησης Μείωση διαμέτρου πιεζομετρικού σω λήνα γεώτρησης Μη τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα γεώτρησης Μη τοποθέτηση υδρομέτρου στην εξα γωγή της γεώτρησης Αύξηση κατανάλωσης ποσότητας νερού γεώτρησης Αλλαγή χρήσης νερού γεώτρησης Διάθεση νερού σε τρίτους Μεταφορά αρδευτικού νερού σε από σταση μεγαλύτερη των 1000 m 500

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η περίπτωση ανόρυξης νέας γεώτρησης ή αντικατά στασης νόμιμης υφιστάμενης γεώτρησης χωρίς προη γουμένως να έχει εκδοθεί η άδεια εκτέλεσης του έργου, θα επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003 με υποχρεωτική σφράγιση ή καταστροφή της με δαπάνη του παραβά τη, ενώ μόνο εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες αποστά σεις που προβλέπονται από την παρούσα κανονιστική απόφαση όπως και η καταλληλότητα του νερού για την απαιτούμενη χρήση, θα κρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων η χορήγηση ή μη άδειας χρήσης νερού στη συνέχεια με την επιβολή προστίμου ύψους Περιπτώσεις χορήγησης αδειών χρήσης νερού υφιστά μενων υδρογεωτρήσεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου με βάση το νομικό πλαίσιο πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987, θα μπορούν να πραγμα τοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που αυτές θεωρού νται νόμιμες, όπως αυτό θα προκύπτει από βεβαίωση της Δ.Ε.Η. για την μεμονωμένη αρχική ηλεκτροδότησή της ή από επίσημο έγγραφο από αρμόδια Υπηρεσία που να πιστοποιεί τη λειτουργία της υδρογεώτρησης πριν την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου, θα πρέπει να αδειοδοτηθούν για την χρήση νερού έως και την ημε ρομηνία κατάθεσης της αίτησης και θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προστίμου ύψους 500. Περιπτώσεις χορήγησης αδειών χρήσης νερού υφι στάμενων υδρογεωτρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου με βάση το νομικό πλαίσιο πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987 και στερείται άδειας χρήσης νερού, θα πρέπει να αδειοδοτηθούν για την χρήση νερού έως και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προ ϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προ στίμου ύψους 200. Κεφάλαιο 5ο ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Αιτήσεις για ανανέωση ισχύος άδειας χρήσης νερού θα γίνονται δεκτές πριν την λήξη της ισχύουσας άδειας. Περιπτώσεις μη έγκαιρης υποβολής αίτησης ανανέω σης εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιθωρίων, θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τον πίνακα 2 του κεφαλαίου 4 της παρούσας κανο νιστικής απόφασης. Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών χρήσης νερού γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφα ση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόσταση άλλων έργων υδροληψίας, εφόσον δεν υπάρχει κάποια δια φοροποίηση στους όρους της παλιάς άδειας χρήσης (δικαιούχοι, αριθμός στρεμμάτων, χρήση νερού, είδος καλλιέργειας, κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη και τους κατά τόπους περιορισμούς που δύναται να λαμβάνουν χώρα κατά περίπτωση (ρήγματα στις παρακάρλιες περιοχές, επιβαρυμένη ποιότητα υδάτων σε αγροτικές και βιομη χανικές περιοχές, φαινόμενα υφαλμύρωσης, κ.λπ.). Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, η ανανέωση της άδειας είναι δυνατή μόνο εφόσον η υφιστάμενη υδροληψία έχει την δυνατότητα να καλύψει τις αιτούμενες νέες ανάγκες, γεγονός που θα τεκμηρι ώνεται από αιτιολογημένη τεχνική έκθεση. Η ανανέωση της άδειας χρήσης νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) χρόνια, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας χρήσης και όχι από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για ανανέωση αυτής. Κεφάλαιο 6ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται η ανό ρυξη νέων γεωτρήσεων, το νερό των οποίων προορίζε ται για υδρευτική χρήση, όπως αυτή καθορίζεται στο παράρτημα Ι της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουρ γική απόφαση. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κατοικίες, οι Ο.Τ.Α. και οι λοιπές περιπτώσεις. Ειδικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού υδρευ τικής γεώτρησης, αυτή θα χορηγείται μόνο στην πε ρίπτωση που θα πιστοποιείται ότι η ποιότητα του νε ρού συμφωνεί με τις προδιαγραφές της με υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και των τροποποιή σεων αυτής. 6.1 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδρολη ψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό ύδρευσης μεμονωμένων εκτός σχεδίου κατοικιών, απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής. Βεβαίωση του Ο.Τ.Α. ή της Δ.Ε.Υ.Α. (εφόσον διαθέτει ο Ο.Τ.Α.) ότι δεν διέρχεται δίκτυο ύδρευσης από την οι κία και επιπλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της. ανόρυξη της γεώτρησης. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της οικίας. Ειδικά για την ύδρευση κατοικιών, η διάμετρος της τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4 ) ιντσών, η δε απολήψιμη ποσότητα νερού θα πρέπει να γίνεται με σωλήνα δια μέτρου όχι μεγαλύτερης της μισής (½ ) ίντσας, ενώ σε κάθε περίπτωση η κατανάλωση του νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) κυβικά μέτρα ανά ημέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για την ανόρυξη ιδιωτικής υδρευτι κής γεώτρησης, αποτελεί τουλάχιστον η έναρξη των εργασιών ανέγερσης της οικοδομής και ταυτόχρονα η περάτωσή της σε σημείο που αυτή να θεωρείται κατοι κίσιμη. Απαγορεύεται η χορήγηση της ανωτέρω αδείας για περιπτώσεις αποθηκών και γενικότερα οικημάτων τα οποία δεν θεωρούνται κατοικίσιμα ή είναι επικαθήμενα σε μόνιμη βάση καθ όλη τη διάρκεια του έτους (π.χ. αγροταποθήκες, τροχοβίλες, καντίνες, κ.ά.), ανεξάρτητα εάν διαθέτουν άδεια οικοδομής ή όχι.

8 38990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6.2 ΥΔΡΕΥΣΗ Ο.Τ.Α. (ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυ ψη των αναγκών σε νερό ύδρευσης Ο.Τ.Α. (Δήμων και Κοινοτήτων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: απόφαση Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου ότι συμ φωνεί με την ανόρυξη της νέας γεώτρησης. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο σε πε ρίπτωση κατά την οποία η έκταση όπου πρόκειται να ανορυχθεί η νέα γεώτρηση δεν αποτελεί Δημοτική/ Κοινοτική έκταση, ενώ σε περίπτωση δασικής έκτασης απαιτείται απόφαση έγκρισης επέμβασης από το αρ μόδιο Δασαρχείο. ανόρυξη της γεώτρησης. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του Δήμου/Κοινότητας. Γεωτρήσεις Ο.Τ.Α. που δεν αξιοποιούνται και δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν για συγκεκριμένους λό γους, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας του υδατικού δυναμικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον τούτο βεβαιώνε ται με σχετική απόφαση του Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης θα είναι μεγαλύτερη ή ίση των έξι (6 ) ιντσών. 6.3 ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΑΨΥ ΧΗΣ) Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδρο ληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό ύδρευσης όλων των υπολοίπων περιπτώσεων (ξενοδοχειακών μο νάδων και καταλυμάτων, ξενώνων, κατασκηνώσεων, camping, οικισμών άνω των δέκα (10) διαμερισμάτων, μοναστηριών, αγροτοτουριστικών εγκαταστάσεων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών, καταστημάτων, νοσοκομείων, κέντρων υγείας, κ.ά.), απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης (σε περίπτωση μονάδας). Άδεια λειτουργίας (σε περίπτωση μονάδας). Βεβαίωση του Ο.Τ.Α. ή της Δ.Ε.Υ.Α. (εφόσον διαθέτει ο Ο.Τ.Α.) ότι δεν διέρχεται δίκτυο ύδρευσης από την εγκατάσταση/μονάδα και επιπλέον δεν υπάρχει η δυνα τότητα επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονάδας (σε περίπτωση μονάδας). χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της εγκατάστασης/μονάδας. Ειδικά για τις περιπτώσεις ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η επάρκεια του νερού που θα αντληθεί από την συγκε κριμένη γεώτρηση, είναι σύμφωνη με όσα ορίζει το π.δ. 43/2002. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των έξι (6 ) ιντσών. Κεφάλαιο 7ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΛΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται η ανό ρυξη νέων γεωτρήσεων, το νερό των οποίων προορίζε ται για αγροτική χρήση (πλην άρδευσης), όπως αυτή κα θορίζεται στο παράρτημα Ι της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. Στην κατηγορία αυτή πε ριλαμβάνονται η κτηνοτροφία, η αγροτοβιομηχανία, η υδατοκαλλιέργεια διαβίωση ψαριών και οστρακοειδών και οι θερμοκηπιακές φυτωριακές μονάδες. 7.1 KTHNOΤΡΟΦΙΑ Στην κατηγορία της κτηνοτροφίας περιλαμβάνο νται μονάδες εκτροφής βοοειδών (βουστάσια), χοίρων (χοιροστάσια), προβάτων και αιγών (ποιμνιοστάσια), πουλερικών, γαλοπούλων και στρουθοκαμήλων (πτη νοτροφεία), κουνελομητέρων και παραγώγων (κονι κλοτροφεία), κ.ά. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για κτηνοτροφική χρήση Ο.Τ.Α., απαιτούνται πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: απόφαση Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου ότι συμ φωνεί με την ανόρυξη της νέας γεώτρησης. Τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα απεικονίζεται η θέση ανόρυξης της γεώτρησης, η θέση των επιμέρους κτηνοτροφικών μονάδων (χώροι χρήσης νερού) που θα εξυπηρετηθούν από το έργο, η όδευση του δικτύου με ταφοράς νερού και η θέση της δεξαμενής αποθήκευσης του νερού, θεωρημένο από τον Δήμο/Κοινότητα. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό, θεωρημένη από την Κτηνιατρική Υπηρε σία της εκάστοτε Ν.Α. Μελέτη διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύ θυνη δήλωση ότι οι μονάδες δεν έχουν καθόλου λύματα ή απόβλητα. ανόρυξη της γεώτρησης. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο Δήμος/Κοινότητα θα δηλώνει τους ιδιοκτήτες και το ζωικό κεφάλαιο των επιμέρους κτηνοτροφικών μονάδων που θα εξυπηρε τούνται από τη νέα γεώτρηση. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται ότι οι υπόψη κτηνοτροφικές μονάδες δεν εξυπηρετούνται από άλλα έργα υδρο ληψίας. Για κάθε μία από τις αναφερόμενες κτηνοτροφικές μονάδες, απαιτούνται επίσης: Άδεια οικοδομής της μονάδας. Άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας της μονάδας. απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της μονάδας. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της εκάστοτε Ν.Α. για το είδος της μονάδας και για το μέγεθος αυτής. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη κάθε κτηνοτρο φικής μονάδας, ότι η εγκατάστασή του δεν εξυπηρετεί ται από άλλη πηγή υδροληψίας ή δίκτυο υδροδότησης και ότι στο μέλλον οι ανάγκες υδροδότησής της θα καλύπτονται αποκλειστικά από την υπόψη γεώτρηση του Δήμου/Κοινότητας.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8 ) ιντσών. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό ιδιωτών κτηνοτρόφων, απαιτού νται πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής της μονάδας. Άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας της μονάδας. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της εκάστοτε Ν.Α. για το είδος της μονάδας και για το μέγεθος αυτής. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό. Μελέτη διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύ θυνη δήλωση ότι η μονάδα δεν έχει καθόλου λύματα ή απόβλητα. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονάδας. Υπεύθυνη δήλωση ότι η μονάδα δεν εξυπηρετείται από άλλη πηγή υδροληψίας ή δίκτυο υδροδότησης. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ύδρευση των ζώων, την άρδευση εκτάσεων με κτηνοτροφικά φυτά και την καθαριότητα της μονάδας. Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 4), αναγράφεται η ελάχιστη δυναμικότητα σε ζώα της κάθε μονάδας που δικαιούται χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης), οι ημερήσιες ανά γκες σε νερό αυτών (χρήση για ύδρευση ζώων, άρδευση εκτάσεων με κτηνοτροφικά φυτά και καθαριότητα της μονάδας), η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώ τρησης ανάλογα με τη δυναμικότητα της κάθε μονάδας και τέλος η μέγιστη αρδευόμενη έκταση αποκλειστικά με κτηνοτροφικά φυτά που θα καταναλώνονται από τα ζώα της κάθε μονάδας. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Ελάχιστη δυναμικότητα σε ζώα, ημερήσιες ανάγκες ζώων σε νερό, διάμετρος τελικής σωλήνωσης γεώτρησης ανάλογα με τη δυναμικότητα της μονάδας και μέγιστη αδρευόμενη έκταση για κάθε κτηνοτροφική μονάδα που δικαιούται άδεια ανόρυξης γεώτρησης ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙ ΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΕΛΙ ΚΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΡΔΕΥ ΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ lt/ημέρα m³/ημέρα 6 8 Αγελάδες γαλακτοπαρα γωγής ,1 40 >40 30 στρέμματα Μοσχάρια πάχυνσης , > στρέμματα Χοιρομητέρες και παρά γωγα ,1 40 >40 30 στρέμματα Πρόβατα, Αίγες , > στρέμματα Πουλερικά ,2 0, > στρέμματα Γαλοπούλες ,2 0, > στρέμματα Στρουθοκάμηλοι ,002 >20 Κουνέλια και παράγωγα ,004 >100 Η χορήγηση αδειών εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την εκτροφή παραγωγικών ζώων που δεν αναφέρονται στον παρα πάνω πίνακα, θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Όταν διακόπτεται η δραστηριότητα της κτηνοτροφι κής μονάδας, θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να γίνεται άμεση ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας, ενώ σε περίπτωση επαναλειτουργίας της γεώτρησης θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμ φωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ως αγροτοβιομηχανικές μονάδες νοούνται όλες οι μονάδες των οποίων η πρώτη ύλη είναι τα αγροτικά προϊόντα (π.δ. 227/1987). Δεν επιτρέπεται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας για εγκατάσταση ή επέκταση μονάδας για τη λειτουργία της οποίας απαιτείται νερό, εάν προηγουμένως δεν έχει χορηγηθεί σε αυτή η άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίη σης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης). Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό για αγροτοβιομηχανική χρήση, απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης της μονάδας. Άδεια λειτουργίας της μονάδας. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό, καθώς επίσης και η ακριβής χρήση αυτού στη μονάδα. Μελέτη διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύ θυνη δήλωση ότι η μονάδα δεν έχει καθόλου λύματα ή απόβλητα. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονά δας. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανα γκών της μονάδας. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8 ) ιντσών. 7.3 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ

10 38992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό ιχθυοκαλλιεργειών, καλλιεργειών οστρακοειδών και λοιπών υδατοκαλλιεργειών, απαιτού νται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης της μονάδας. Άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας της μονάδας. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Λάρισας ή Τμήμα Αλιείας της ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ. της Ν.Α. Μαγνησίας ή Γραφείο Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. Τρικάλων και Καρδίτσας) για την καταλληλότητα της μονάδας, το είδος, την δυναμικότητα και τις απαιτήσεις αυτής σε νερό. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονά δας. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανα γκών της μονάδας. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8 ) ιντσών. 7.4 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΦΥΤΩΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό θερμοκηπιακών και φυτωριακών μονάδων, απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογη τικά: Μελέτη εγκατάστασης της μονάδας. Τοπογραφικό διάγραμμα διαθέσιμου αγρού της μο νάδας. Βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης του συλλογι κού αρδευτικού δικτύου ότι συμφωνεί με την εκτέλεση της γεώτρησης. Χαρακτηρισμός της μονάδας ως βιώσιμη από την Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσ σαλίας ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της εκάστοτε Ν.Α. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονά δας. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανα γκών της μονάδας. Απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν έκτασης θερμοκηπι ακής ή φυτωριακής μονάδας για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης), αποτελεί το ένα (1) στρέμμα γης, ενώ για τη χορή γηση άδειας χρήσης νερού στη συνέχεια, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της μονάδας. Όταν διακόπτεται η δραστηριότητα της θερμοκη πιακής ή φυτωριακής μονάδας, θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να γίνεται άμεση ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας, ενώ σε περίπτωση επαναλει τουργίας της γεώτρησης θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των έξι (6 ) ιντσών. Κεφάλαιο 8ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται η ανό ρυξη νέων γεωτρήσεων, το νερό των οποίων προορί ζεται για βιομηχανική χρήση, όπως αυτή καθορίζεται στο παράρτημα Ι της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού που χρησιμο ποιείται στη γραμμή παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών σε νερό βιομηχανιών και βιοτεχνιών (άμεση ή έμμεση χρήση, εμφιάλωση συσκευασία νερού και πυρασφάλεια), απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαι ολογητικά: Άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης της μονάδας. Άδεια λειτουργίας της μονάδας. Βεβαίωση του Ο.Τ.Α. ή της Δ.Ε.Υ.Α. (εφόσον δια θέτει ο Ο.Τ.Α.), από την οποία να προκύπτει ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της μονάδας σε νερό από το υπάρχον ή δυνάμενο να επεκταθεί δί κτυο ύδρευσης. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό, καθώς επίσης και η ακριβής χρήση αυτού στη μονάδα. Μελέτη διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύ θυνη δήλωση ότι η μονάδα δεν έχει καθόλου λύματα ή απόβλητα. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονά δας. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανα γκών της μονάδας. Ειδικά για την περίπτωση μονάδας εμφιάλωσης πόσι μου νερού, θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού τουλάχι στον ανά τρίμηνο (4 ανά έτος) που θα πιστοποιούν ότι η ποιότητα του νερού συμφωνεί με τις προδιαγραφές της με υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση. περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και των τροποποιήσεων αυτής. Προκειμένου για υδροβόρες βιομηχανίες των οποίων η κατανάλωση νερού είναι πολύ μεγάλη (όπως είναι και η περίπτωση εμφιάλωσης νερού), οι ελάχιστες αποστά σεις για την ανόρυξη νέας γεώτρησης βιομηχανικής χρήσης που αναγράφονται στον πίνακα 1, είναι δυνατό να αυξηθούν με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, έτσι ώστε οι γειτονικές γεωτρήσεις να μην επηρεαστούν ιδιαίτερα από την υπεράντληση νερού της γεώτρησης της μονάδας. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8 ) ιντσών. Κεφάλαιο 9ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Για τη χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού για

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενεργειακή χρήση (υδροηλεκτρικές και θερμοηλεκτρι κές εγκαταστάσεις ισχύος μέχρι 10 MW), απαιτούνται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο παράρτημα VI της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική από φαση, ενώ για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας των μονάδων αυτών (διαδικασία που έπεται της έκδοσης ενιαίας άδειας εκτέλεσης έρ γου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού) απαιτούνται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην υπ αριθμ. Δ6/Φ1/2000/ (Φ.Ε.Κ. 158 Β ) υπουργι κή απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. Δ6/Φ / (Φ.Ε.Κ. 902 Β ) υπουργική απόφαση ενώ αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοσή της είναι η Δι εύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κεφάλαιο 10ο ΑΝΑΨΥΧΗ (ΠΛΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξης γεώτρησης) και χρήσης νερού για μονάδες και εγκαταστάσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με αναψυχή και αθλητικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. πισίνες και κολυμβητήρια δημόσιας χρήσης, γήπεδα γκολφ και 5x5, χλοοτάπητες γηπέδων, κ.ά.), απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης της μονάδας/ εγκατάστασης. Άδεια λειτουργίας της μονάδας/εγκατάστασης. Βεβαίωση του Ο.Τ.Α. ή της Δ.Ε.Υ.Α. (εφόσον διαθέτει ο Ο.Τ.Α.) ότι δεν διέρχεται δίκτυο ύδρευσης πλησίον της μονάδας/εγκατάστασης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό, καθώς επίσης και η ακριβής χρήση αυτού στη μονάδα/εγκατάσταση. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονά δας/εγκατάστασης. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανα γκών λειτουργίας της μονάδας/εγκατάστασης. Τυχόν δικαιολογητικά που καθορίζονται από την αντίστοιχη ειδικότερη νομοθεσία του Ε.Ο.Τ. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των έξι (6 ) ιντσών. Κεφάλαιο 11ο ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εντάσσεται στις προαναφερθείσες χρήσεις (λοιπές χρήσεις), όπως επίσης και για περισ σότερες της μίας από τις προαναφερθείσες χρήσεις πλην άρδευσης (πολλαπλή χρήση), απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης της μονάδας/ εγκατάστασης. Άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας της μονάδας/εγκα τάστασης. Βεβαίωση του Ο.Τ.Α. ή της Δ.Ε.Υ.Α. (εφόσον διαθέτει ο Ο.Τ.Α.) ότι δεν διέρχεται δίκτυο ύδρευσης από την μονάδα/εγκατάσταση και επιπλέον δεν υπάρχει η δυ νατότητα επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου για την κάλυψη των αναγκών της. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό, καθώς επίσης και η ακριβής χρήση αυτού στη μονάδα/εγκατάσταση. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονά δας/εγκατάστασης. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανα γκών της μονάδας/εγκατάστασης. Τυχόν δικαιολογητικά που καθορίζονται για κάθε επιμέρους χρήση από την παρούσα απόφαση (σε περί πτωση πολλαπλής χρήσης). Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αδειοδότησης πολλαπλής χρήσης, θα πρέπει να τηρούνται υποχρεω τικά και να λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά οι περιορι σμοί, οι όροι και τα δικαιολογητικά που αφορούν την κάθε χρήση ξεχωριστά, καθώς επίσης και η μεγαλύτερη των ελάχιστων αποστάσεων για την ανόρυξη νέας γε ώτρησης που αφορούν την κάθε χρήση ξεχωριστά και αναγράφονται στον πίνακα 1. Κεφάλαιο 12ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψί ας (ανόρυξης γεώτρησης) και χρήσης νερού για ερευ νητικούς σκοπούς (διερεύνηση αξιοποίηση υπόγειου υδροφορέα), απαιτούνται τα δικαιολογητικά που καθο ρίζονται στο παράρτημα V της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση, ενώ θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται και η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδό τησης του έργου. Έργα που απαλλάσσονται από τη διαδικασία αδειο δότησης, αφορούν τις περιπτώσεις ανόρυξης γεωτρή σεων που εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα και εκτελούνται για ανάγκες ελέγχου πιεζομετρίας (φέρουν παραμένουσα σωλήνωση) ή για ανάγκες ελέγ χου ύπαρξης κοιτασμάτων (δεν φέρουν παραμένουσα σωλήνωση). Κεφάλαιο 13ο ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ενεργεια κών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχη ματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό, με την υποχρέωση επαναφοράς του συνόλου της ποσότητας αλλά και της ποιότητας των χρησιμοποιηθέντων νερών στον αρχικό αποδέκτη, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Δι εύθυνση Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου (Διεύθυνση Ανάπτυξης) της εκάστοτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία λαμβάνει χώρα κατανάλωση νερού ή αλλοίωση της ποιότητάς του, απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας χρήσης νερού από την Διεύθυνση Υδάτων, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί που προβλέπονται από την παρούσα κανονιστική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η Διεύθυνση Υδάτων στην οποία θα πρέπει να κοινοποιούνται οι άδειες των Ν.Α. διατηρεί

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1326 8 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1285 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Eπιβολή περιοριστικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία έργων σε συνδυασμό και με ειδικές περιστάσεις καθώς και τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ 29900/1977 (Β 1318/1977) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 1 Ύδρευση 1.1 Πόση διατροφή 1.2 Καθαριότητα πότισμα πρασίνου 1.3 Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων 1.4 Λοιπές χρήσεις νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 28 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π.13588/725 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικιν δύνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171923 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4258 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15523 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κα νονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4179 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχει ρηματικότητας στον τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1797 21 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 Αντικατάσταση της υπ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 28 Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102952/1985 Καθορισμός διαδικασίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 319 14 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 177 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα