ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 38983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3163/ Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον ν. 674/1977 (Φ.Ε.Κ. 242 Α / ) «Περί αναδα σμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμε ταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων». 2. Τον ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160 Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91 Α / ) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 3. Τον ν. 1739/1987 (Φ.Ε.Κ. 201 Α / ) «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις». 4. Τον ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107 Α / ) «Διοίκη ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια τάξεις». 5. Τον ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280 Α / ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδη γία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ». 6. Τον ν. 3585/2007 (Φ.Ε.Κ. 148 Α / ) «Προστα σία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 7. Το π.δ. 227/1987 (Φ.Ε.Κ. 100 Α / ) «Χαρακτη ρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών». 8. Το π.δ. 60/1998 (Φ.Ε.Κ. 61 Α / ) «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδα τικών Πόρων της Περιφέρειας». 9. Το π.δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43 Α / ) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών». 10. Το π.δ. 51/2007 (Φ.Ε.Κ. 54 Α / ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προ στασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 11. Την υπ αριθμ. Φ.16/6631/ (Φ.Ε.Κ. 428 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση». 12. Την υπ αριθμ /5387/ (ΦΕΚ 678 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη έρ γων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορι σμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν. 1650/1986», όπως αυτή συμπληρώθηκε από την με υπ αριθμ. Η.Π.15393/2332/ (Φ.Ε.Κ Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικα ταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., κ.ά. (Α 91)». 13. Την υπ αριθμ. Δ11/Φ.16/8500/ (Φ.Ε.Κ. 174 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορι σμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση». 14. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γείου Γεωργίας «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολογίου Μελέτης Γεωλογικής Γεωτεχνικής Καταλ ληλότητας Ιδιωτικών Εξωποτάμιων Λιμνοδεξαμενών στα πλαίσια του Κανονισμού 2328/91/ΕΟΚ». 15. Την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 (Φ.Ε.Κ. 892 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα του νερού ανθρώ πινης κατανάλωσης» και τις τροποποιήσεις αυτής. 16. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/β/606/2002 (Φ.Ε.Κ. 292 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Τε χνικών Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων υδρογεω τρήσεων ως ελάχιστα όρια». 17. Την υπ αριθμ. Η.Π.11014/703/Φ.104/ (Φ.Ε.Κ. 332 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικα σία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., κ.ά. (Α 91)».

2 38984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18. Την με υπ αριθμ. Δ9Β, Δ/Φ.166/οικ /5552/ 207/ (Φ.Ε.Κ Β / ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυ ναμικό». 19. Την με υπ αριθμ. οικ.47630/ (Φ.Ε.Κ Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας». 20. Την με υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίη σής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 21. Τα υπ αριθμ / , / , οικ / , οικ / και / έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων «Ερωτήματα σχετικά με την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και την έκδοση αδειών χρήσης νερού». 22. Τις μέχρι σήμερα εκπονηθείσες διαχειριστικές, υδρογεωλογικές, υδρολογικές, περιβαλλοντικές και λοι πές σχετικές μελέτες και συγκεκριμένα τις προτάσεις αυτών για την προστασία και τη δυνατότητα περαιτέρω εκμετάλλευσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της Θεσσαλίας. 23. Τις υπ αριθμ. 957/13849/ και 1065 οικ./15621/ (Φ.Ε.Κ Β / ) αποφάσεις μας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας». 24. Τις υπ αριθμ. 1464/52532/ και 2376/ 82910/ αποφάσεις μας «Παράταση Γενικής Κανονιστικής απόφασης Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσ σαλίας». 25. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων που αφο ρούν στη χρήση επιφανειακών, πηγαίων και υπόγειων υδατικών πόρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα οποία στοχεύουν στην προστασία, τη διαχείριση, τη διατήρηση ή και αποκατάσταση αυτών σε ποσοτικά και ποιοτικά όρια τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται το κοινό όφελος και οι μελλοντικές ανάγκες της περιοχής σε νερό. Κεφάλαιο 1ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Για κάθε έργο που σχετίζεται με υδροληψία υδάτων (επιφανειακών, πηγαίων ή υπόγειων), μεταφορά νερού, δίκτυα (διανομής, αποστραγγιστικά αποχετευτικά), ρύθμιση αποθήκευση νερού (τάφροι, χείμαρροι, τε χνητός εμπλουτισμός, φράγματα, υδατοδεξαμενές, ορύγματα), επεξεργασία νερού (καθαρισμός, αφαλά τωση), τροφοδότηση νερού (υδατοκαλλιέργεια, διαβί ωση ψαριών), προστασία συντήρηση (αντιπλημμυρικά έργα, ορεινής υδρονομίας, προστασία οικοσυστημάτων) και για οποιαδήποτε χρήση νερού (ύδρευση, αγροτική, βιομηχανική, ενεργειακή, αναψυχής), απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού, σύμφωνα με την με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση (κοινή υπουργική απόφαση.). Κάθε έργο που εκτελείται ή/και λειτουργεί χωρίς τη σχετική άδεια, είναι παράνομο. Οι άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού χορηγούνται από τη Διεύ θυνση Υδάτων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού που αφορούν λεκάνη απορροής ποταμού εκτεινόμενη στα διοικητικά όρια περισσοτέρων Περιφερειών, εκδίδονται με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Γ.Γ. Περιφέρειας, εκτός αν η προβλεπόμενη από το άρθρο 5, παραγρ. 3 του ν. 3199/2003 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ορίσει κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των Περιφερειών ή μία Περιφέρεια ως αποκλειστικά αρμόδια, οπότε οι άδειες εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή. Στη χορήγηση αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων ή χρή σης επιφανειακών και υπογείων υδάτων, απόλυτη προ τεραιότητα έχουν το Δημόσιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες), ο Γ.Ο.Ε.Β., οι Τ.Ο.Ε.Β., οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ο Στρατός, λοιποί φορείς και σύνδεσμοι, κ.λπ. Η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου αξιοποίησης υδατι κών πόρων, θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεω τικά σε ιδιόκτητη έκταση (ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη άλλων ενοικιαζόμενων εκτάσεων), ενώ σε περίπτωση που η άδεια του έργου έχει εκδοθεί στο όνομα του εκμισθωτή και λήξει ή διακοπεί η μίσθωση, η χρήση της υδρογεώτρησης παραμένει στην κατοχή του ιδιοκτήτη της έκτασης και δεν μεταφέρεται στον εκμισθωτή. Μόνο στην περίπτωση τοποθέτησης ηλεκτροκίνητου αντλη τικού συγκροτήματος (ηλεκτρομοτέρ) για την υδρολη ψία υδάτων από κανάλια που ανήκουν σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β.) για την άρδευση εκτάσεων που βρίσκονται μακριά από αυτά, επιτρέπεται η παραχώρηση μικρής μη ιδιόκτητης έκτασης πλησίον του καναλιού για την τοποθέτηση του ηλεκτρομοτέρ. Κατά την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην με υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/β/606/2002 κοινή υπουργική απόφαση. Η ποσότητα νερού που θα αντλείται από κάθε έργο υδροληψίας καθορίζεται στην άδεια χρήσης που θα λαμ βάνει ο ενδιαφερόμενος προσκομίζοντας τα στοιχεία κατασκευής του έργου και είναι δεσμευτική. Η ποσό τητα θα ελέγχεται με μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο, που υποχρεωτικά θα τοποθετείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρχή του σωλήνα εξαγωγής του νερού από την υδροληψία και σε σημείο εμφανές ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία, αλλά και συγχρόνως προ στατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση καταστροφής του υδρομέτρου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία για τον έλεγχο των μέχρι τότε με τρήσεων και την έγκριση αντικατάστασής του. Η τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα σε γεωτρή σεις είναι υποχρεωτική, τοποθετείται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της χορηγηθείσας άδειας εκτέλεσης έργου και θα πρέπει να συντηρείται κατάλληλα ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης του νερού από

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την Υπηρεσία. Η διαπίστωση της μη τοποθέτησης υδρομέτρου ή πιε ζομετρικού σωλήνα ή της αντικατάστασης υδρομέτρου χωρίς σχετική έγκριση σε οποιοδήποτε έλεγχο του έρ γου της υδροληψίας, θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανά κληση της αδείας καθώς και την επιβολή προστίμου. Ο δικαιούχος υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους και τους περιορισμούς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτη ριστικά του έργου όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια, ήτοι: ακριβής θέση του έργου (συντεταγμένες Χ και Ψ κατά ΕΓΣΑ 87), βάθος γεώτρησης, διάμετρος σωλήνα γε ώτρησης, μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού, τοποθέ τηση πιεζομετρικού σωλήνα και υδρομέτρου, κ.ά. Επίσης, υποχρεούται να επιδείξει την άδεια στον κατασκευαστή του έργου για να λάβει γνώση του περιεχομένου της και να συμμορφωθεί με τους όρους της. Αντίγραφο της άδει ας εκτέλεσης έργου καθώς και της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αυτού, θα πρέπει να βρίσκονται επιτόπου κατά την διαδικασία κατασκευής του έργου στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου. Η διαδικασία αλλαγής χρήσης νερού γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της με υπ αριθμ /2005 κοι νή υπουργική απόφαση και σε κάθε περίπτωση όχι σε χρονικό διάστημα μικρότερο της πενταετίας από την χορήγηση της αρχικής άδειας, λαμβάνοντας υπόψη τους κατά τόπους περιορισμούς που προβλέπονται για τη ζητούμενη χρήση (ελάχιστες αποστάσεις από υπάρχου σες γεωτρήσεις και πηγές, ποιότητα νερού κατάλληλη για τη ζητούμενη νέα χρήση νερού, κ.λπ.), όπως επίσης και για λόγους ανωτέρας βίας (γεγονός μη προβλέψιμο βάσει της πάγιας νομολογίας). Είναι δυνατή η έκτακτη αλλαγή χρήσης νερού νόμιμης δημοτικής αρδευτικής ή κτηνοτροφικής γεώτρησης σε υδρευτική χρήση για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών των δημοτών (π.χ. λόγω επιβαρυμένης ποιότητας υδάτων υπάρχουσας δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης σε χρήση) καθώς προτεραιότητα στη χρήση έχει πάντα η ύδρευση, ενώ απαγορεύεται η οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης. Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών χρήσης νερού γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόσταση άλλων έργων υδροληψίας, εφόσον δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίη ση στους όρους της παλιάς άδειας χρήσης (δικαιούχοι, αριθμός στρεμμάτων, χρήση νερού, είδος καλλιέργειας, κ.ά.), λαμβάνοντας υπόψη και τους κατά τόπους περιορι σμούς που δύναται να λαμβάνουν χώρα κατά περίπτωση (ρήγματα στις παρακάρλιες περιοχές, επιβαρυμένη ποι ότητα υδάτων σε αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές, φαινόμενα υφαλμύρωσης, κ.λπ.). Ειδικά για τις γεωτρή σεις που βρίσκονται στις παρακάρλιες περιοχές και για οποιαδήποτε περίπτωση χορήγησης αδείας (ανόρυξη νέας γεώτρησης, αντικατάσταση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού υπάρχουσας νόμιμης γεώτρησης), θα πρέπει στην γεωλογική υδρογεωλογική έκθεση που κατατίθεται να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα ή μη χορήγησης της εκάστοτε αδείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες στην περιοχή του έργου. Παραστατικά ιδιοκτησίας θεωρούνται οι συμβολαιο γραφικές πράξεις (συμβόλαια που έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο) ή σχετικές δικαστικές αποφά σεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, κτηματογραφικά αποσπάσματα του Ο.Κ.Χ.Ε. γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προσύμφωνα, ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, πράξεις χρησικτησίας, έντυπα Ε9, υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων ή βεβαιώσεις Δήμων, Αγρονομείων ή αγροφυλάκων δεν αποτελούν τίτλους ιδιοκτησίας. Επιπρόσθετα, ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, υπεύθυ νες δηλώσεις των ενδιαφερομένων, βεβαιώσεις Δήμων ή αγροφυλάκων και βεβαιώσεις αρχικής ηλεκτροδότησης του έργου από την Δ.Ε.Η., δεν μπορούν να θεωρηθούν άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού υπάρχοντος έργου υδροληψίας. Σε περίπτωση μη υποβολής παραστατικών ιδιοκτησίας ιδιόκτητης έκτασης αλλά ενοικιαζόμενης έκτασης, θα πρέπει στο μισθωτήριο η διάρκεια της μίσθωσης που αναγράφεται να είναι δεκαετής με προοπτική ισχύος τουλάχιστον για πέντε έτη, να έχει τον τύπο συμβολαι ογραφικού εγγράφου και να έχει μεταγραφεί στο υπο θηκοφυλακείο και ο ιδιοκτήτης του να επιτρέπει στον εκμισθωτή την κατασκευή του έργου υδροληψίας. Σε περίπτωση ενοικιαζόμενης έκτασης που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα νιτρορύπανσης, η διάρκεια μίσθωσης μπορεί να είναι πενταετούς ισχύος, ενώ θα πρέπει να επισυνάπτεται και η σχετική πράξη ένταξης. Σε περίπτωση ομαδικής γεώτρησης, θα πρέπει να συ νταχθεί πληρεξούσιο έγγραφο στο οποίο θα αναγράφο νται όλα τα μέλη της ομάδας και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους (στην ιδιοκτησία του οποίου κατασκευάσθηκε το έργο), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και θα ενεργεί για οτιδήποτε έχει σχέση με την ανόρυξη και τον εξηλε κτρισμό της γεώτρησης. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβολή στην σύνθεση υπάρχουσας ομάδας (π.χ. προ σθήκη νέων εκτάσεων, προσθήκη νέου μέλους ή αντικα τάσταση παλιού μέλους από νέο), χωρίς την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της ομάδας. Η μη τήρηση των όρων της χορηγούμενης άδειας εκτέ λεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού, θα επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003. Οι αιτήσεις δηλώσεις για τη χορήγηση άδειας εκτέ λεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού υποβάλλονται στην Διεύθυνση Υδάτων της Περι φέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, επί της οδού Φαρσάλων 148. Από την ίδια Υπηρεσία θα χορη γούνται έντυπες αιτήσεις δηλώσεις, κατάσταση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία για τον ν. 3199/2003 και την με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. Κεφάλαιο 2ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων αγροτικών γεωτρή σεων και πηγαδιών για αρδευτική χρήση σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, η αντι κατάσταση (αντικατάσταση νομίμων υφισταμένων γεωτρήσεων σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας) καθώς και η ανανέωση άδειας χρήσης νε ρού, όταν οι ανάγκες σε νερό μπορούν να καλυφθούν από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης που λει τουργεί με ευθύνη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, Αγροτικών Συνεταιρισμών, Δήμων, Κοινοτήτων, κ.λπ. Εξαιρείται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων για ειδικές

4 38986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καλλιέργειες (θερμοκήπια, φυτώρια, κηπευτικά, κ.ά.) οι οποίες χρειάζονται νερό κατά την χρονική περίοδο που τα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα δεν λειτουργούν και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας διοίκησης του συλλογικού αρδευτικού δικτύου συμφωνεί με την εκτέ λεση του αντίστοιχου έργου. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέας γεώτρησης ή πηγαδιού για υδρευτική χρήση εντός του εγκεκριμένου ρυμοτο μικού σχεδίου, η αντικατάσταση αυτών καθώς και η ανανέωση άδειας χρήσης νερού σε ζώνες που εκ των υστέρων εντάχθηκαν σε αυτό, στην περίπτωση που διέρχεται δίκτυο ύδρευσης ή υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης στην περιοχή. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων καθώς και η αντικατάσταση νομίμων υφισταμένων γεωτρήσεων σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή βρίσκονται σε αναδα σμό μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών (δηλαδή μέχρι την παραλαβή των νέων αγροτεμαχίων από τους ιδιοκτήτες) χωρίς σχετική απόφαση άρσης περιοριστικών μέτρων από την επιτροπή αναδασμού (άρθρο 17 του ν. 674/1977). Επίσης, απαγορεύεται η ανό ρυξη νέων γεωτρήσεων καθώς και η αντικατάσταση νομίμων υφισταμένων γεωτρήσεων σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί υπό απαλλοτρίωση. Απαγορεύεται η κατανάλωση ποσότητας νερού πάνω από m³/έτος για κάθε μεμονωμένη υδρογεώ τρηση και για όλες τις χρήσεις πλην της ύδρευσης και της εμφιάλωσης νερού. Απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους που δεν αναφέρονται στην άδεια χρήσης νερού. Απαγορεύεται η μεταφορά αρδευτικού νερού σε από σταση μεγαλύτερη των μέτρων από την θέση της πηγής υδροληψίας. Κεφάλαιο 3ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Απαγορεύεται η κατασκευή νέου έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) οποιασδήποτε χρήσης, στην πε ρίπτωση που δεν τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις (ελάχιστη απόσταση μεταξύ νέας και νόμιμης υφιστά μενης γεώτρησης ή πηγής) που αναγράφονται στον πίνακα 1. Οι παραπάνω ελάχιστες αποστάσεις είναι δυ νατό να μεταβληθούν μόνο σε περιπτώσεις έργων που έχουν εγκριθεί με απόφαση του Κράτους και αποτελούν έργα υψίστης Εθνικής σημασίας και μόνο κατόπιν σχε τικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην περίπτωση κατασκευής πηγαδιού, οι αντίστοιχες ελάχιστες αποστάσεις που θα ισχύουν θα ανέρχονται στο μισό των αναγραφόμενων τιμών του πίνακα 1. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η κατασκευή νέου έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) οποιασδήποτε χρή σης, σε αποστάσεις μικρότερες από: μέτρα από εν ενεργεία χώρους υγειονομι κής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και χωματερές, χώ ρους διάθεσης λυμάτων, χώρους εναπόθεσης αστικών υγρών αποβλήτων και χώρους βιομηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων. 500 μέτρα από τον αιγιαλό (εξαιρούνται οι περιπτώ σεις των νησιών των Β. Σποράδων όπου η απόσταση ορίζεται όχι μικρότερη από 300 μέτρα και για μέγιστο βάθος ανόρυξης γεώτρησης αυστηρά μέχρι του επιπέ δου της θάλασσας). 250 μέτρα από την ακτογραμμή φυσικών λιμνών. 200 μέτρα από δημόσια κοιμητήρια. 50 μέτρα από την κοίτη ποταμών. 25 μέτρα από τους αγωγούς των γραμμών μετα φοράς της Δ.Ε.Η. 20 μέτρα από τις όχθες ρεμάτων ή χειμάρρων μό νιμης ή εποχιακής ροής. 20 μέτρα από τα όρια απαλλοτριωμένης ζώνης του Ο.Σ.Ε. 20 μέτρα από τον άξονα αγωγού φυσικού αερίου ή αγωγού καυσίμων. 10 μέτρα από τα όρια στραγγιστικών και αποχετευ τικών τάφρων. 5 μέτρα από τα όρια ξένης ιδιοκτησίας. Τέλος, απαγορεύεται η κατασκευή νέου έργου υδρο ληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) οποιασδήποτε χρήσης, στις περιπτώσεις γειτνίασης της περιοχής με κάποιο από τα κάτωθι οδικά δίκτυα: Κλειστοί αυτοκινητόδρομοι: 60 μέτρα από το όριο απαλλοτριωμένης ζώνης. Εθνικές οδοί: 40 μέτρα από το όριο απαλλοτριωμέ νης ζώνης ή το όριο των βοηθητικών δρόμων ή ελλείψει αυτής 50 μέτρα από τον άξονα του δρόμου. Επαρχιακές οδοί: 20 μέτρα από το όριο απαλλο τριωμένης ζώνης ή ελλείψει αυτής 30 μέτρα από τον άξονα του δρόμου. Δημοτικοί, Κοινοτικοί, αγροτικοί και δασικοί δρόμοι: 10 μέτρα από το όριο του δρόμου. Απαγορεύεται η κατασκευή νέου έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) οποιασδήποτε χρήσης σε από σταση μικρότερη των 15 μέτρων από τα όρια εν γένει δημοσίων εκτάσεων που δεν αναφέρονται παραπάνω, όπως επίσης και η τοποθέτηση μόνιμης ή προσωρι νής επιφανειακής σωλήνωσης άρδευσης παράλληλης ή διασταυρούμενης με τις σιδηροδρομικές γραμμές σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων. Απόκλιση των παραπάνω αποστάσεων μέχρι ποσο στού 5% δεν αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για την χορήγηση της άδειας, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της Διεύθυνσης Υδάτων. Οι ελάχιστες αποστάσεις για όλες τις περιπτώσεις κατασκευής νέου έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώ τρησης) θα λαμβάνονται υπόψη μόνο από τις νόμιμες γεωτρήσεις. Ηλεκτροδοτημένες γεωτρήσεις με μεμο νωμένη παροχή και αριθμό μετρητή ρεύματος που στε ρούνται αδείας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού, δεν θεωρούνται νόμιμες γεωτρήσεις. Για την εξέταση των παραπάνω περιπτώ σεων, θα υποβάλλεται αίτηση και πλήρης φάκελος στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας με τα δικαιολογη τικά που απαιτούνται από την με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. Οι άδειες θα εκδίδονται εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, συνεκτιμώντας τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση και τυχόν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα κανονιστική απόφαση και θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προστίμου ύψους 500.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ (ΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) (Οι αποστάσεις υπολογίζονται σε μέτρα) ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ - ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΛΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) Ο.Τ.Α. ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ο.Τ.Α ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΦΥ ΤΩΡΙΑΚΗ ΠΗΓΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΟΧΙΑ ΚΕΣ

6 38988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κεφάλαιο 4ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ή / ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Διεύθυνση Υδά των της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αίτηση δήλωση με θεωρημένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που προ βλέπονται από το ν. 3199/2003 και την με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. Η αίτηση δή λωση και τα απαιτούμενα βασικά δικαιολογητικά περι γράφονται στα παραρτήματα ΙΙΙ, IV και V της ως άνω Κοινής Υπουργικής απόφασης, ενώ τα δικαιολογητικά συντάσσονται και υπογράφονται από μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα. Πέραν των ως άνω αναφερθέντων, η Διεύθυνση Υδάτων μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει ως απαραίτητο. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Υδά των της Περιφέρειας, θα εξετάζονται στη συνέχεια από επιτροπή υπαλλήλων της Υπηρεσίας, η οποία αφού συ γκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και προβεί στους σχετικούς ελέγχους μετά από επιτόπια εξέταση, εισηγείται την έκδοση ή μη της άδειας. Σε περίπτωση κατά την οποία μετά την αυτοψία της επιτροπής για την χορήγηση άδει ας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού διαπιστωθούν ελλιπή δικαιολογητικά και δεν κατατεθούν εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, η υπόθεση θα τίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Ειδικά για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων αλλά και την αντικατάσταση νομίμων υφιστάμενων γεωτρήσε ων και σε εφαρμογή των διατάξεων της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση, οι χορηγούμενες άδειες θα χορηγούνται με την εξής σειρά: Πρώτα θα χο ρηγείται η άδεια εκτέλεσης έργου, ισχύουσα για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης αυτού του χρονικού διαστήματος για άλλους έξι (6) μήνες εφόσον κατατεθεί έγκαιρα αίτηση και στη συνέχεια, μετά το πέρας του έργου και έπειτα από νέα αυτοψία και εισήγηση της επιτροπής, θα χορηγείται η άδεια χρήσης νερού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια ισχύος της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, εφόσον αυτή είναι διαφορετική. Αναφορικά με την έκδοση των αδειών χρήσης νερού, αυτές θα χο ρηγούνται μόνο στην περίπτωση που θα πιστοποιείται ότι η ποιότητα του νερού συμφωνεί με τις εκάστοτε προδιαγραφές περί καταλληλότητας, όπως αυτές προ βλέπονται για την κάθε κατά περίπτωση χρήση. Η χο ρήγηση της άδειας χρήσης νερού υδρογεώτρησης είναι υποχρεωτική αμέσως μετά την εκτέλεση του έργου, ενώ περιπτώσεις μη έγκαιρης υποβολής αίτησης χρήσης νερού (το αργότερο μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη της άδειας εκτέλεσης του έργου), θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Υδάτων και θα επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003, υποχρεωτική σφράγιση της γεώτρησης με δαπάνη του δικαιούχου και την υποβολή προστίμου σύμφωνα με τον πίνακα 2. Μετά το πέρας ισχύος της άδειας χρήσης νερού είναι απαραίτητη η ανανέωσή της, σύμφωνα και με τα ανα φερόμενα στο επόμενο κεφάλαιο. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ύψος προστίμου για την μη έγκαιρη χορήγηση άδειας χρήσης νερού μετά από εκτέλεση έργου ή την μη έγκαιρη ανανέωση άδειας χρήσης νερού Χρόνος καθυστέρησης έκδοσης άδει ας χρήσης νερού μετά από εκτέλεση έργου ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού Πρόστιμο σε ευρώ ( ) 0 1 μήνες 1 3 μήνες μήνες μήνες μήνες μήνες μήνες μήνες 500 Πάνω από 60 μήνες (5 έτη) Η παραβίαση των όρων και των περιορισμών χορηγη θείσας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού (θέση γεώτρησης, διάμε τρος σωλήνα γεώτρησης, μη τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα και υδρομέτρου, κατανάλωση πέραν της ανα γραφόμενης στην άδεια ποσότητας νερού, κ.ά.) εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται από την παρούσα κανονιστική απόφαση, έχουν ως συ νέπεια την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να περιλαμ βάνουν (μεμονωμένα ή αθροιστικά) την ανάκληση της άδειας, την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τον πίνακα 3, την διακοπή παροχής του ρεύματος, όπως επίσης και την σφράγιση ή την καταστροφή του έργου με δαπάνη του παραβάτη και σύνταξη σχετικής έκθεσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ύψος προστίμου για την παραβίαση όρων της άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού Είδος παράβασης όρων της αδείας Πρόστιμο σε ευρώ ( ) Αλλαγή θέσης γεώτρησης Αύξηση βάθους ανόρυξης γεώτρησης 500 Αύξηση διαμέτρου τελικής σωλήνωσης γεώτρησης Μείωση διαμέτρου πιεζομετρικού σω λήνα γεώτρησης Μη τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα γεώτρησης Μη τοποθέτηση υδρομέτρου στην εξα γωγή της γεώτρησης Αύξηση κατανάλωσης ποσότητας νερού γεώτρησης Αλλαγή χρήσης νερού γεώτρησης Διάθεση νερού σε τρίτους Μεταφορά αρδευτικού νερού σε από σταση μεγαλύτερη των 1000 m 500

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η περίπτωση ανόρυξης νέας γεώτρησης ή αντικατά στασης νόμιμης υφιστάμενης γεώτρησης χωρίς προη γουμένως να έχει εκδοθεί η άδεια εκτέλεσης του έργου, θα επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003 με υποχρεωτική σφράγιση ή καταστροφή της με δαπάνη του παραβά τη, ενώ μόνο εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες αποστά σεις που προβλέπονται από την παρούσα κανονιστική απόφαση όπως και η καταλληλότητα του νερού για την απαιτούμενη χρήση, θα κρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων η χορήγηση ή μη άδειας χρήσης νερού στη συνέχεια με την επιβολή προστίμου ύψους Περιπτώσεις χορήγησης αδειών χρήσης νερού υφιστά μενων υδρογεωτρήσεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου με βάση το νομικό πλαίσιο πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987, θα μπορούν να πραγμα τοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που αυτές θεωρού νται νόμιμες, όπως αυτό θα προκύπτει από βεβαίωση της Δ.Ε.Η. για την μεμονωμένη αρχική ηλεκτροδότησή της ή από επίσημο έγγραφο από αρμόδια Υπηρεσία που να πιστοποιεί τη λειτουργία της υδρογεώτρησης πριν την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου, θα πρέπει να αδειοδοτηθούν για την χρήση νερού έως και την ημε ρομηνία κατάθεσης της αίτησης και θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προστίμου ύψους 500. Περιπτώσεις χορήγησης αδειών χρήσης νερού υφι στάμενων υδρογεωτρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου με βάση το νομικό πλαίσιο πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987 και στερείται άδειας χρήσης νερού, θα πρέπει να αδειοδοτηθούν για την χρήση νερού έως και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προ ϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προ στίμου ύψους 200. Κεφάλαιο 5ο ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Αιτήσεις για ανανέωση ισχύος άδειας χρήσης νερού θα γίνονται δεκτές πριν την λήξη της ισχύουσας άδειας. Περιπτώσεις μη έγκαιρης υποβολής αίτησης ανανέω σης εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιθωρίων, θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τον πίνακα 2 του κεφαλαίου 4 της παρούσας κανο νιστικής απόφασης. Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών χρήσης νερού γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφα ση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόσταση άλλων έργων υδροληψίας, εφόσον δεν υπάρχει κάποια δια φοροποίηση στους όρους της παλιάς άδειας χρήσης (δικαιούχοι, αριθμός στρεμμάτων, χρήση νερού, είδος καλλιέργειας, κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη και τους κατά τόπους περιορισμούς που δύναται να λαμβάνουν χώρα κατά περίπτωση (ρήγματα στις παρακάρλιες περιοχές, επιβαρυμένη ποιότητα υδάτων σε αγροτικές και βιομη χανικές περιοχές, φαινόμενα υφαλμύρωσης, κ.λπ.). Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, η ανανέωση της άδειας είναι δυνατή μόνο εφόσον η υφιστάμενη υδροληψία έχει την δυνατότητα να καλύψει τις αιτούμενες νέες ανάγκες, γεγονός που θα τεκμηρι ώνεται από αιτιολογημένη τεχνική έκθεση. Η ανανέωση της άδειας χρήσης νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) χρόνια, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας χρήσης και όχι από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για ανανέωση αυτής. Κεφάλαιο 6ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται η ανό ρυξη νέων γεωτρήσεων, το νερό των οποίων προορίζε ται για υδρευτική χρήση, όπως αυτή καθορίζεται στο παράρτημα Ι της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουρ γική απόφαση. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κατοικίες, οι Ο.Τ.Α. και οι λοιπές περιπτώσεις. Ειδικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού υδρευ τικής γεώτρησης, αυτή θα χορηγείται μόνο στην πε ρίπτωση που θα πιστοποιείται ότι η ποιότητα του νε ρού συμφωνεί με τις προδιαγραφές της με υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και των τροποποιή σεων αυτής. 6.1 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδρολη ψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό ύδρευσης μεμονωμένων εκτός σχεδίου κατοικιών, απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής. Βεβαίωση του Ο.Τ.Α. ή της Δ.Ε.Υ.Α. (εφόσον διαθέτει ο Ο.Τ.Α.) ότι δεν διέρχεται δίκτυο ύδρευσης από την οι κία και επιπλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της. ανόρυξη της γεώτρησης. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της οικίας. Ειδικά για την ύδρευση κατοικιών, η διάμετρος της τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4 ) ιντσών, η δε απολήψιμη ποσότητα νερού θα πρέπει να γίνεται με σωλήνα δια μέτρου όχι μεγαλύτερης της μισής (½ ) ίντσας, ενώ σε κάθε περίπτωση η κατανάλωση του νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) κυβικά μέτρα ανά ημέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για την ανόρυξη ιδιωτικής υδρευτι κής γεώτρησης, αποτελεί τουλάχιστον η έναρξη των εργασιών ανέγερσης της οικοδομής και ταυτόχρονα η περάτωσή της σε σημείο που αυτή να θεωρείται κατοι κίσιμη. Απαγορεύεται η χορήγηση της ανωτέρω αδείας για περιπτώσεις αποθηκών και γενικότερα οικημάτων τα οποία δεν θεωρούνται κατοικίσιμα ή είναι επικαθήμενα σε μόνιμη βάση καθ όλη τη διάρκεια του έτους (π.χ. αγροταποθήκες, τροχοβίλες, καντίνες, κ.ά.), ανεξάρτητα εάν διαθέτουν άδεια οικοδομής ή όχι.

8 38990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6.2 ΥΔΡΕΥΣΗ Ο.Τ.Α. (ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυ ψη των αναγκών σε νερό ύδρευσης Ο.Τ.Α. (Δήμων και Κοινοτήτων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: απόφαση Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου ότι συμ φωνεί με την ανόρυξη της νέας γεώτρησης. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο σε πε ρίπτωση κατά την οποία η έκταση όπου πρόκειται να ανορυχθεί η νέα γεώτρηση δεν αποτελεί Δημοτική/ Κοινοτική έκταση, ενώ σε περίπτωση δασικής έκτασης απαιτείται απόφαση έγκρισης επέμβασης από το αρ μόδιο Δασαρχείο. ανόρυξη της γεώτρησης. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του Δήμου/Κοινότητας. Γεωτρήσεις Ο.Τ.Α. που δεν αξιοποιούνται και δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν για συγκεκριμένους λό γους, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας του υδατικού δυναμικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον τούτο βεβαιώνε ται με σχετική απόφαση του Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης θα είναι μεγαλύτερη ή ίση των έξι (6 ) ιντσών. 6.3 ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΑΨΥ ΧΗΣ) Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδρο ληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό ύδρευσης όλων των υπολοίπων περιπτώσεων (ξενοδοχειακών μο νάδων και καταλυμάτων, ξενώνων, κατασκηνώσεων, camping, οικισμών άνω των δέκα (10) διαμερισμάτων, μοναστηριών, αγροτοτουριστικών εγκαταστάσεων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών, καταστημάτων, νοσοκομείων, κέντρων υγείας, κ.ά.), απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης (σε περίπτωση μονάδας). Άδεια λειτουργίας (σε περίπτωση μονάδας). Βεβαίωση του Ο.Τ.Α. ή της Δ.Ε.Υ.Α. (εφόσον διαθέτει ο Ο.Τ.Α.) ότι δεν διέρχεται δίκτυο ύδρευσης από την εγκατάσταση/μονάδα και επιπλέον δεν υπάρχει η δυνα τότητα επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονάδας (σε περίπτωση μονάδας). χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της εγκατάστασης/μονάδας. Ειδικά για τις περιπτώσεις ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η επάρκεια του νερού που θα αντληθεί από την συγκε κριμένη γεώτρηση, είναι σύμφωνη με όσα ορίζει το π.δ. 43/2002. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των έξι (6 ) ιντσών. Κεφάλαιο 7ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΛΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται η ανό ρυξη νέων γεωτρήσεων, το νερό των οποίων προορίζε ται για αγροτική χρήση (πλην άρδευσης), όπως αυτή κα θορίζεται στο παράρτημα Ι της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. Στην κατηγορία αυτή πε ριλαμβάνονται η κτηνοτροφία, η αγροτοβιομηχανία, η υδατοκαλλιέργεια διαβίωση ψαριών και οστρακοειδών και οι θερμοκηπιακές φυτωριακές μονάδες. 7.1 KTHNOΤΡΟΦΙΑ Στην κατηγορία της κτηνοτροφίας περιλαμβάνο νται μονάδες εκτροφής βοοειδών (βουστάσια), χοίρων (χοιροστάσια), προβάτων και αιγών (ποιμνιοστάσια), πουλερικών, γαλοπούλων και στρουθοκαμήλων (πτη νοτροφεία), κουνελομητέρων και παραγώγων (κονι κλοτροφεία), κ.ά. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για κτηνοτροφική χρήση Ο.Τ.Α., απαιτούνται πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: απόφαση Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου ότι συμ φωνεί με την ανόρυξη της νέας γεώτρησης. Τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα απεικονίζεται η θέση ανόρυξης της γεώτρησης, η θέση των επιμέρους κτηνοτροφικών μονάδων (χώροι χρήσης νερού) που θα εξυπηρετηθούν από το έργο, η όδευση του δικτύου με ταφοράς νερού και η θέση της δεξαμενής αποθήκευσης του νερού, θεωρημένο από τον Δήμο/Κοινότητα. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό, θεωρημένη από την Κτηνιατρική Υπηρε σία της εκάστοτε Ν.Α. Μελέτη διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύ θυνη δήλωση ότι οι μονάδες δεν έχουν καθόλου λύματα ή απόβλητα. ανόρυξη της γεώτρησης. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο Δήμος/Κοινότητα θα δηλώνει τους ιδιοκτήτες και το ζωικό κεφάλαιο των επιμέρους κτηνοτροφικών μονάδων που θα εξυπηρε τούνται από τη νέα γεώτρηση. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται ότι οι υπόψη κτηνοτροφικές μονάδες δεν εξυπηρετούνται από άλλα έργα υδρο ληψίας. Για κάθε μία από τις αναφερόμενες κτηνοτροφικές μονάδες, απαιτούνται επίσης: Άδεια οικοδομής της μονάδας. Άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας της μονάδας. απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της μονάδας. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της εκάστοτε Ν.Α. για το είδος της μονάδας και για το μέγεθος αυτής. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη κάθε κτηνοτρο φικής μονάδας, ότι η εγκατάστασή του δεν εξυπηρετεί ται από άλλη πηγή υδροληψίας ή δίκτυο υδροδότησης και ότι στο μέλλον οι ανάγκες υδροδότησής της θα καλύπτονται αποκλειστικά από την υπόψη γεώτρηση του Δήμου/Κοινότητας.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8 ) ιντσών. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό ιδιωτών κτηνοτρόφων, απαιτού νται πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής της μονάδας. Άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας της μονάδας. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της εκάστοτε Ν.Α. για το είδος της μονάδας και για το μέγεθος αυτής. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό. Μελέτη διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύ θυνη δήλωση ότι η μονάδα δεν έχει καθόλου λύματα ή απόβλητα. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονάδας. Υπεύθυνη δήλωση ότι η μονάδα δεν εξυπηρετείται από άλλη πηγή υδροληψίας ή δίκτυο υδροδότησης. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ύδρευση των ζώων, την άρδευση εκτάσεων με κτηνοτροφικά φυτά και την καθαριότητα της μονάδας. Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 4), αναγράφεται η ελάχιστη δυναμικότητα σε ζώα της κάθε μονάδας που δικαιούται χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης), οι ημερήσιες ανά γκες σε νερό αυτών (χρήση για ύδρευση ζώων, άρδευση εκτάσεων με κτηνοτροφικά φυτά και καθαριότητα της μονάδας), η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώ τρησης ανάλογα με τη δυναμικότητα της κάθε μονάδας και τέλος η μέγιστη αρδευόμενη έκταση αποκλειστικά με κτηνοτροφικά φυτά που θα καταναλώνονται από τα ζώα της κάθε μονάδας. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Ελάχιστη δυναμικότητα σε ζώα, ημερήσιες ανάγκες ζώων σε νερό, διάμετρος τελικής σωλήνωσης γεώτρησης ανάλογα με τη δυναμικότητα της μονάδας και μέγιστη αδρευόμενη έκταση για κάθε κτηνοτροφική μονάδα που δικαιούται άδεια ανόρυξης γεώτρησης ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙ ΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΕΛΙ ΚΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΡΔΕΥ ΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ lt/ημέρα m³/ημέρα 6 8 Αγελάδες γαλακτοπαρα γωγής ,1 40 >40 30 στρέμματα Μοσχάρια πάχυνσης , > στρέμματα Χοιρομητέρες και παρά γωγα ,1 40 >40 30 στρέμματα Πρόβατα, Αίγες , > στρέμματα Πουλερικά ,2 0, > στρέμματα Γαλοπούλες ,2 0, > στρέμματα Στρουθοκάμηλοι ,002 >20 Κουνέλια και παράγωγα ,004 >100 Η χορήγηση αδειών εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την εκτροφή παραγωγικών ζώων που δεν αναφέρονται στον παρα πάνω πίνακα, θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Όταν διακόπτεται η δραστηριότητα της κτηνοτροφι κής μονάδας, θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να γίνεται άμεση ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας, ενώ σε περίπτωση επαναλειτουργίας της γεώτρησης θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμ φωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ως αγροτοβιομηχανικές μονάδες νοούνται όλες οι μονάδες των οποίων η πρώτη ύλη είναι τα αγροτικά προϊόντα (π.δ. 227/1987). Δεν επιτρέπεται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας για εγκατάσταση ή επέκταση μονάδας για τη λειτουργία της οποίας απαιτείται νερό, εάν προηγουμένως δεν έχει χορηγηθεί σε αυτή η άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίη σης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης). Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό για αγροτοβιομηχανική χρήση, απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης της μονάδας. Άδεια λειτουργίας της μονάδας. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό, καθώς επίσης και η ακριβής χρήση αυτού στη μονάδα. Μελέτη διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύ θυνη δήλωση ότι η μονάδα δεν έχει καθόλου λύματα ή απόβλητα. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονά δας. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανα γκών της μονάδας. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8 ) ιντσών. 7.3 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ

10 38992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό ιχθυοκαλλιεργειών, καλλιεργειών οστρακοειδών και λοιπών υδατοκαλλιεργειών, απαιτού νται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης της μονάδας. Άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας της μονάδας. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Λάρισας ή Τμήμα Αλιείας της ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ. της Ν.Α. Μαγνησίας ή Γραφείο Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. Τρικάλων και Καρδίτσας) για την καταλληλότητα της μονάδας, το είδος, την δυναμικότητα και τις απαιτήσεις αυτής σε νερό. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονά δας. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανα γκών της μονάδας. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8 ) ιντσών. 7.4 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΦΥΤΩΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό θερμοκηπιακών και φυτωριακών μονάδων, απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογη τικά: Μελέτη εγκατάστασης της μονάδας. Τοπογραφικό διάγραμμα διαθέσιμου αγρού της μο νάδας. Βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης του συλλογι κού αρδευτικού δικτύου ότι συμφωνεί με την εκτέλεση της γεώτρησης. Χαρακτηρισμός της μονάδας ως βιώσιμη από την Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσ σαλίας ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της εκάστοτε Ν.Α. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονά δας. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανα γκών της μονάδας. Απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν έκτασης θερμοκηπι ακής ή φυτωριακής μονάδας για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης), αποτελεί το ένα (1) στρέμμα γης, ενώ για τη χορή γηση άδειας χρήσης νερού στη συνέχεια, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της μονάδας. Όταν διακόπτεται η δραστηριότητα της θερμοκη πιακής ή φυτωριακής μονάδας, θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να γίνεται άμεση ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας, ενώ σε περίπτωση επαναλει τουργίας της γεώτρησης θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των έξι (6 ) ιντσών. Κεφάλαιο 8ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται η ανό ρυξη νέων γεωτρήσεων, το νερό των οποίων προορί ζεται για βιομηχανική χρήση, όπως αυτή καθορίζεται στο παράρτημα Ι της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού που χρησιμο ποιείται στη γραμμή παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών σε νερό βιομηχανιών και βιοτεχνιών (άμεση ή έμμεση χρήση, εμφιάλωση συσκευασία νερού και πυρασφάλεια), απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαι ολογητικά: Άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης της μονάδας. Άδεια λειτουργίας της μονάδας. Βεβαίωση του Ο.Τ.Α. ή της Δ.Ε.Υ.Α. (εφόσον δια θέτει ο Ο.Τ.Α.), από την οποία να προκύπτει ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της μονάδας σε νερό από το υπάρχον ή δυνάμενο να επεκταθεί δί κτυο ύδρευσης. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό, καθώς επίσης και η ακριβής χρήση αυτού στη μονάδα. Μελέτη διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύ θυνη δήλωση ότι η μονάδα δεν έχει καθόλου λύματα ή απόβλητα. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονά δας. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανα γκών της μονάδας. Ειδικά για την περίπτωση μονάδας εμφιάλωσης πόσι μου νερού, θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού τουλάχι στον ανά τρίμηνο (4 ανά έτος) που θα πιστοποιούν ότι η ποιότητα του νερού συμφωνεί με τις προδιαγραφές της με υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση. περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και των τροποποιήσεων αυτής. Προκειμένου για υδροβόρες βιομηχανίες των οποίων η κατανάλωση νερού είναι πολύ μεγάλη (όπως είναι και η περίπτωση εμφιάλωσης νερού), οι ελάχιστες αποστά σεις για την ανόρυξη νέας γεώτρησης βιομηχανικής χρήσης που αναγράφονται στον πίνακα 1, είναι δυνατό να αυξηθούν με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, έτσι ώστε οι γειτονικές γεωτρήσεις να μην επηρεαστούν ιδιαίτερα από την υπεράντληση νερού της γεώτρησης της μονάδας. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8 ) ιντσών. Κεφάλαιο 9ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Για τη χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού για

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενεργειακή χρήση (υδροηλεκτρικές και θερμοηλεκτρι κές εγκαταστάσεις ισχύος μέχρι 10 MW), απαιτούνται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο παράρτημα VI της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική από φαση, ενώ για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας των μονάδων αυτών (διαδικασία που έπεται της έκδοσης ενιαίας άδειας εκτέλεσης έρ γου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού) απαιτούνται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην υπ αριθμ. Δ6/Φ1/2000/ (Φ.Ε.Κ. 158 Β ) υπουργι κή απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. Δ6/Φ / (Φ.Ε.Κ. 902 Β ) υπουργική απόφαση ενώ αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοσή της είναι η Δι εύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κεφάλαιο 10ο ΑΝΑΨΥΧΗ (ΠΛΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξης γεώτρησης) και χρήσης νερού για μονάδες και εγκαταστάσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με αναψυχή και αθλητικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. πισίνες και κολυμβητήρια δημόσιας χρήσης, γήπεδα γκολφ και 5x5, χλοοτάπητες γηπέδων, κ.ά.), απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης της μονάδας/ εγκατάστασης. Άδεια λειτουργίας της μονάδας/εγκατάστασης. Βεβαίωση του Ο.Τ.Α. ή της Δ.Ε.Υ.Α. (εφόσον διαθέτει ο Ο.Τ.Α.) ότι δεν διέρχεται δίκτυο ύδρευσης πλησίον της μονάδας/εγκατάστασης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό, καθώς επίσης και η ακριβής χρήση αυτού στη μονάδα/εγκατάσταση. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονά δας/εγκατάστασης. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανα γκών λειτουργίας της μονάδας/εγκατάστασης. Τυχόν δικαιολογητικά που καθορίζονται από την αντίστοιχη ειδικότερη νομοθεσία του Ε.Ο.Τ. Η διάμετρος τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των έξι (6 ) ιντσών. Κεφάλαιο 11ο ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) και χρήσης νερού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εντάσσεται στις προαναφερθείσες χρήσεις (λοιπές χρήσεις), όπως επίσης και για περισ σότερες της μίας από τις προαναφερθείσες χρήσεις πλην άρδευσης (πολλαπλή χρήση), απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: Άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης της μονάδας/ εγκατάστασης. Άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας της μονάδας/εγκα τάστασης. Βεβαίωση του Ο.Τ.Α. ή της Δ.Ε.Υ.Α. (εφόσον διαθέτει ο Ο.Τ.Α.) ότι δεν διέρχεται δίκτυο ύδρευσης από την μονάδα/εγκατάσταση και επιπλέον δεν υπάρχει η δυ νατότητα επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου για την κάλυψη των αναγκών της. Τεχνική μελέτη προσδιορισμού των ετήσιων ανα γκών σε νερό, καθώς επίσης και η ακριβής χρήση αυτού στη μονάδα/εγκατάσταση. ανόρυξη της γεώτρησης και τη λειτουργία της μονά δας/εγκατάστασης. χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανα γκών της μονάδας/εγκατάστασης. Τυχόν δικαιολογητικά που καθορίζονται για κάθε επιμέρους χρήση από την παρούσα απόφαση (σε περί πτωση πολλαπλής χρήσης). Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αδειοδότησης πολλαπλής χρήσης, θα πρέπει να τηρούνται υποχρεω τικά και να λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά οι περιορι σμοί, οι όροι και τα δικαιολογητικά που αφορούν την κάθε χρήση ξεχωριστά, καθώς επίσης και η μεγαλύτερη των ελάχιστων αποστάσεων για την ανόρυξη νέας γε ώτρησης που αφορούν την κάθε χρήση ξεχωριστά και αναγράφονται στον πίνακα 1. Κεφάλαιο 12ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψί ας (ανόρυξης γεώτρησης) και χρήσης νερού για ερευ νητικούς σκοπούς (διερεύνηση αξιοποίηση υπόγειου υδροφορέα), απαιτούνται τα δικαιολογητικά που καθο ρίζονται στο παράρτημα V της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση, ενώ θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται και η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδό τησης του έργου. Έργα που απαλλάσσονται από τη διαδικασία αδειο δότησης, αφορούν τις περιπτώσεις ανόρυξης γεωτρή σεων που εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα και εκτελούνται για ανάγκες ελέγχου πιεζομετρίας (φέρουν παραμένουσα σωλήνωση) ή για ανάγκες ελέγ χου ύπαρξης κοιτασμάτων (δεν φέρουν παραμένουσα σωλήνωση). Κεφάλαιο 13ο ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ενεργεια κών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχη ματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό, με την υποχρέωση επαναφοράς του συνόλου της ποσότητας αλλά και της ποιότητας των χρησιμοποιηθέντων νερών στον αρχικό αποδέκτη, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Δι εύθυνση Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου (Διεύθυνση Ανάπτυξης) της εκάστοτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία λαμβάνει χώρα κατανάλωση νερού ή αλλοίωση της ποιότητάς του, απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας χρήσης νερού από την Διεύθυνση Υδάτων, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί που προβλέπονται από την παρούσα κανονιστική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η Διεύθυνση Υδάτων στην οποία θα πρέπει να κοινοποιούνται οι άδειες των Ν.Α. διατηρεί

12 38994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το δικαίωμα παρακολούθησης των εργασιών και του ελέγχου των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών των γεωτρήσεων που αναγράφονται στην άδεια εγκα τάστασης ενεργειακού συστήματος θέρμανσης ή ψύξης (γεωλογική τομή, βάθος γεώτρησης, τοποθέτηση υδρο μετρητή και θερμομέτρου στο στόμιο κάθε γεώτρησης, κ.ά.), όπως επίσης και της διαπίστωσης παράνομης ή μη κατανάλωσης νερού από τον υπόγειο υδροφορέα για χρήση που δεν αναγράφεται στην αρχική άδεια εγκατάστασης. Κεφάλαιο 14ο ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ανόρυξη γεώτρησης που γίνεται αποκλειστικά για την αξιολόγηση του υπεδάφους και των τεχνικών χαρακτη ριστικών αυτού με σκοπό τη μελέτη και την υλοποίη ση τεχνικού έργου ή κτιριακής κατασκευής, χωρίς να καταναλώνεται υπόγειο νερό ή να φέρει παραμένουσα σωλήνωση, δεν απαιτεί άδεια από τη Διεύθυνση Υδάτων και εκτελείται κατόπιν εγκεκριμένης μελέτης και άδειας του αρμόδιου φορέα του έργου. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει εγ γράφως τη Διεύθυνση Υδάτων πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών έτσι ώστε η Υπηρεσία, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να παρακολουθήσει τις εργασίες. Κεφάλαιο 15ο ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ Ως ειδικά νοούνται τα έργα αξιοποίησης υδατικών πό ρων που περιλαμβάνουν περιπτώσεις έργων υδροληψίας υδάτων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό αναδασωτέων εκτάσεων και η πυρασφάλεια δασικών ή δημοτικών εκτάσεων (δεν επιτρέπεται η έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού γεωτρήσεων αποκλειστικά για την πυρα σφάλεια μεμονωμένων κατοικιών), έργων ρύθμισης ροής και αποθήκευσης νερού (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, κ.ά.), έργων επεξεργασίες νερού (καθαρισμός, αφαλάτωση) και έργων προστασίας συντήρησης (αντιπλημμυρικά, ορεινής υδρονομίας, προστασίας οικοσυστημάτων), τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και συνδυασμό ειδικοτήτων για την πραγματοποίησή τους. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού των ανωτέρω έργων, απαιτούνται ειδικά δικαιολο γητικά που ορίζονται κατά περίπτωση από την Υπηρε σία σύμφωνα και με το παράρτημα V της με υπ αριθμ /2005 κοινής υπουργικής απόφασης. Κεφάλαιο 16ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται η αντι κατάσταση νομίμων υφισταμένων γεωτρήσεων οποι ασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με την διαδικασία αδει οδότησης που ορίζεται στην με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση, έπειτα από επιτόπιο έλεγχο επιτροπής της Υπηρεσίας που θα βεβαιώνει την ανα γκαιότητα αντικατάστασης της παλαιάς γεώτρησης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόσταση γειτονικών έργων υδροληψίας. Ειδικότερα, η αντικατάσταση γεώτρησης μπορεί να αφορά τις εξής περιπτώσεις: 1. Έργο που λειτουργεί νομίμως με άδεια που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3199/2003 και ν. 1739/ Έργο που ανορύχθηκε πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987, έπειτα από επίβλεψη ή χρηματοδότηση από Κρατικό φορέα ή βεβαίωση της Δ.Ε.Η. για την με μονωμένη αρχική ηλεκτροδότηση του έργου πριν την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου. 3. Έργο αγροτικής χρήσης που ηλεκτροδοτήθηκε μέσω προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού του Υπουργεί ου Γεωργίας πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987, έπειτα από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας στην οποία θα προσδιορίζονται τα στοιχεία του έργου και ο χρόνος εξηλεκτρισμού του. Απαγορεύεται η αντικατάσταση οποιουδήποτε υφι σταμένου έργου που δεν υπάγεται στις παραπάνω πε ριπτώσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντικατάσταση υπάρχουσας γεώτρησης, αποτελεί η ισχύς της άδειας χρήσης της έως και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την αντικατάστασή της. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αντι κατάστασης γεώτρησης, είναι η ύπαρξη νόμιμης σω ληνωμένης παλαιάς γεώτρησης που λειτουργούσε και αχρηστεύθηκε λόγω πτώσης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, κακοτεχνίας ή κατάπτωσης που είχε ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση της παροχής της ή λόγω κατάληψης του χώρου της γεώτρησης από την απαλλοτρίωση εκτάσεων ή την κατασκευή έργων (δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές, γέφυρες, κ.λπ.), με συνέπεια να μην μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανά γκες για τις οποίες αυτή αρχικά προοριζόταν. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης υφιστάμενης γεώτρησης όταν αυτή έχει αποσωληνωθεί ή έχει επι χωθεί και επομένως δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξή της. Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 5), αναγράφεται η επιτρεπόμενη διάμετρος τελικής σωλήνωσης της νέας γεώτρησης σε σχέση με την διάμετρο τελικής σωλή νωσης της προς αντικατάσταση παλαιάς γεώτρησης ή πηγαδιού ιδίας χρήσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Επιτρεπόμενη διάμετρος τελικής σωλήνωσης νέας Γε ώτρησης σε σχέση με την αντίστοιχη παλαιάς γεώ τρησης ή πηγαδιού ιδίας χρήσης που αντικαθίσταται ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΩΛΗ ΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Ή ΠΗΓΑ ΔΙΟΥ (ΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ) Πηγάδι Γεώτρηση τριών (3 ) ιντσών Γεώτρηση τεσσάρων (4 ) ιντσών Γεώτρηση έξι (6 ) ιντσών Γεώτρηση οκτώ (8 ) ιντσών Γεώτρηση δέκα (10 ) ιντσών Γεώτρηση δώδεκα (12 ) ιντσών ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΙΔΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) Γεώτρηση έως τέσ σερις (4 ) ίντσες Γεώτρηση έως έξι (6 ) ίντσες Γεώτρηση έως έξι (6 ) ίντσες Γεώτρηση έως έξι (6 ) ίντσες Γεώτρηση έως οκτώ (8 ) ίντσες Γεώτρηση έως δέκα (10 ) ίντσες Γεώτρηση έως δώδε κα (12 ) ίντσες

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ανόρυξη της νέας γεώτρησης θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός ακτίνας όχι μεγαλύτερης των 15 m σε σχέση με την θέση της παλαιάς γεώτρησης (εκτός αν λόγοι απαλλοτρίωσης επιβάλλουν μεγαλύτερη από σταση). Η άρδευση των εκτάσεων που αναγράφονται στη νέα άδεια, θα πραγματοποιείται όπου είναι εφικτό με την μέθοδο της σταγόνας (στάγδην άρδευση) και όχι με εκτοξευτήρες (κανονάκια, καρούλια, κ.ά). Το έργο υδροληψίας που αντικαθίσταται (παλαιά γεώτρηση ή πηγάδι), θα καταστρέφεται υποχρεωτικά με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και υπό την επίβλεψη Γεωλόγου, ο οποίος θα πρέπει κατά την κατάθεση των υπολοίπων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας χρή σης νερού του νέου έργου υδροληψίας στην Υπηρεσία, να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα πιστοποιεί την καταστροφή του παλαιού έργου υδροληψίας. Σε περίπτωση μη καταστροφής αυτού, θα ανακαλείται η άδεια του νέου έργου υδροληψίας. Απαγορεύεται η αντικατάσταση οποιουδήποτε υφι σταμένου έργου δεν πληροί όλες τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Η χορηγούμενη σε πρώτο στάδιο άδεια εκτέλεσης έργου, θα ισχύει για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα πα ράτασης αυτού του χρονικού διαστήματος για άλλους έξι (6) μήνες εφόσον κατατεθεί έγκαιρα αίτηση. Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα πρέπει να λάβει χώρα η ανόρυξη της νέας γεώτρησης και η καταστρο φή της παλιάς. Η πιστοποίηση της καταστροφής της παλαιάς γεώτρησης θα γίνεται έπειτα από επιτόπιο έλεγχο επιτροπής της Υπηρεσίας, κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας χρήσης νερού. Μετά την ως άνω πιστοποίηση, θα χορηγείται η άδεια χρήσης νερού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια ισχύος της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, εφόσον αυτή είναι διαφορετική. Περιπτώσεις χορήγησης αδειών αντικατάστασης υδρογεωτρήσεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου με βάση το νομικό πλαίσιο πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987, θα μπορούν να πραγμα τοποιηθούν εφόσον υπάγονται στις προαναφερθείσες περιπτώσεις 1, 2 και 3 του παρόντος κεφαλαίου, θα πρέπει να αδειοδοτηθούν για την χρήση νερού έως και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την αντικατάστασή τους και θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προστίμου ύψους 500. Περιπτώσεις χορήγησης αδειών αντικατάστασης υδρογεωτρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου με βάση το νομικό πλαίσιο πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987 και στερείται άδειας χρήσης νερού, όπως επίσης και περιπτώσεις χορήγησης αδει ών αντικατάστασης υδρογεωτρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου με βάση το νομικό πλαίσιο μετά την εφαρμογή του ν. 1739/1987 και έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας χρή σης νερού της παλαιάς γεώτρησης που αντικαθίσταται, θα πρέπει να αδειοδοτηθούν για την χρήση νερού έως και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την αντικατάστασή τους και θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προστίμου ύψους 200. Κεφάλαιο 17ο ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται η εκβά θυνση υφιστάμενης γεώτρησης οποιασδήποτε χρήσης ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και τη χορή γηση σχετικής άδειας εκτέλεσης έργου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αντικατάσταση των γεωτρήσεων όπως αυτά αναφέρο νται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται ο κα θαρισμός υφιστάμενης φραγμένης γεώτρησης οποι ασδήποτε χρήσης με την βοήθεια αεροσυμπιεστή (κο μπρεσέρ) καθώς επίσης και η δοκιμαστική άντληση υφιστάμενης γεώτρησης οποιασδήποτε χρήσης με την βοήθεια αντλητικού συγκροτήματος, χωρίς την χορήγηση άδειας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Υδάτων πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών έτσι ώστε η Υπη ρεσία, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να παρακολουθήσει τις εργασίες. Κεφάλαιο 18ο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας και η χρήση νερού επιφα νειακών υδάτων (ποταμοί, ρέματα, χείμαρροι, λίμνες, κανάλια, τάφροι, συλλεκτήρες, κ.λπ.) για οποιαδήποτε χρήση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (προτεραιότη τα στη χρήση έχει πάντα η ύδρευση). Απαγορεύεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας και η χρήση νερού επιφα νειακών υδάτων από ποτάμια για απευθείας αρδευτική χρήση από μεμονωμένους αρδευτές σε όλη την Περι φέρεια Θεσσαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετι κής άδειας, αποτελεί η σύμφωνη γνώμη και του εκάστοτε φορέα διαχείρισης των επιφανειακών νερών (Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δ.Ε.Η., Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, κ.λπ.), ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για τον τρόπο και τον χρόνο λειτουργίας των αντλητικών συγκροτη μάτων των ενδιαφερομένων, καθώς επίσης και για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης της σχετικής άδειας από την Διεύθυνση Υδάτων. Ειδικά για τις περιπτώσεις απόληψης επιφανειακών νερών από ποτάμια, ρέματα, χείμαρρους και λίμνες, θα πρέπει να υποβάλλεται πλήρης και τεκμηριωμένη υδραυλική και υδρογεωλογική μελέτη, ενώ θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται και η διαδικασία περιβαλλο ντικής αδειοδότησης του έργου. Τέλος, επιτρέπεται η εκτέλεση έργου αποθήκευσης και η χρήση επιφανειακών νερών που συγκεντρώνονται μέσα σε ορύγματα που βρίσκονται σε ιδιόκτητη έκταση ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και τη χορή γηση σχετικής άδειας, εφόσον η θέση του ορύγματος τηρεί τις κάτωθι ελάχιστες αποστάσεις:

14 38996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 50 μέτρα από άλλο όρυγμα. 100 μέτρα από γεώτρηση (οποιασδήποτε χρήσης). 150 μέτρα από πηγή. Κεφάλαιο 19ο ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται η εκτέ λεση έργου υδρομάστευσης και η χρήση νερού πηγαίων υδάτων για οποιαδήποτε χρήση από φυσικά ή νομι κά πρόσωπα (προτεραιότητα στη χρήση έχει πάντα η ύδρευση). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχε τικής άδειας, αποτελεί η σύμφωνη γνώμη και του εκά στοτε φορέα διαχείρισης των πηγαίων νερών (Δημόσιο, Ο.Τ.Α., ιδιώτες, κ.λπ.), ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται και η διαδικασία περιβαλλο ντικής αδειοδότησης του έργου. Κεφάλαιο 20ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται η κα τασκευή λιμνοδεξαμενών αποθήκευσης επιφανειακών, πηγαίων και υπόγειων υδάτων για οποιαδήποτε χρήση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τις παρακάτω προ ϋποθέσεις: Σε περίπτωση χωμάτινης λιμνοδεξαμενής χωρίς επένδυση, η κατασκευή της θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της με υπ αριθμ /1994 απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας. Υπεύθυνη δήλωση για την πηγή υδροδότησης της λιμνοδεξαμενής. Σύνταξη τεχνικής μελέτης κατασκευής της λιμνο δεξαμενής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετι κής άδειας εκτέλεσης έργου σε περίπτωση κατασκευής λιμνοδεξαμενής που πληρώνεται από επιφανειακά, πη γαία ή υπόγεια ύδατα, αποτελεί η σύμφωνη γνώμη και του εκάστοτε φορέα διαχείρισης των αντίστοιχων υδά των (Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δ.Ε.Η., Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, κ.λπ.), ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για τον τρόπο και τον χρόνο πλήρωσης της λιμνοδεξα μενής, καθώς επίσης και για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης της σχετικής άδειας από την Διεύθυνση Υδάτων, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται και η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Αρχικά θα χορηγείται η άδεια εκτέλεσης έργου, ισχύ ουσα για δεκαοκτώ (18) μήνες, με δυνατότητα παράτα σης αυτού του χρονικού διαστήματος για άλλους εννέα (9) μήνες εφόσον κατατεθεί έγκαιρα αίτηση και στη συνέχεια, μετά το πέρας του έργου και έπειτα από νέα αυτοψία και εισήγηση της επιτροπής, θα χορηγείται η άδεια χρήσης νερού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύ τερη από τη διάρκεια ισχύος της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, εφόσον αυτή είναι διαφορετική. Κεφάλαιο 21ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος για την εκτέλεση του έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης), μετά την χο ρήγηση της σχετικής άδειας θα πρέπει να ενημερώσει τον αγροφύλακα της περιοχής του πριν την εκτέλεση του έργου για την ακριβή θέση του έργου και την πιθανή ημερομηνία έναρξής του. Επίσης, ο επιβλέπων Γεωλόγος και ο γεωτρυπανιστής που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου, υποχρεούνται πριν την έναρξη των εργασιών να ζητήσουν από τον ενδιαφερόμενο να λάβουν γνώση του περιεχομένου και των όρων της άδειας, ενώ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου αντίγραφο της άδειας θα πρέπει να βρίσκεται στο γεωτρύπανο και στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων (αγροφύλακες, αστυνομία και τοπικοί φορείς, υπάλ ληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων, κ.ά.) για τον έλεγχο νομιμότητας του εν λόγω έργου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η εκτέλεση έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) χωρίς να έχει χορη γηθεί αντίστοιχη άδεια εκτέλεσης από την Υπηρεσία, η Αγροφυλακή και η Αστυνομία (ανάλογα με το χώρο διαπίστωσης της παράβασης) θα είναι υπεύθυνες για την καταγραφή της παράβασης με την σύνταξη αντί στοιχης έκθεσης και την άμεση διακοπή των εργασιών, καθώς επίσης και την δίωξη και κράτηση όλων των υπευθύνων του έργου και την κατάσχεση παντός σχετι κού μηχανήματος (γεωτρύπανο, αντλητικό συγκρότημα, κομπρεσέρ, κ.λπ.) και μέσου με τα οποία εκτελείται το παράνομο έργο. Στη συνέχεια, αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων της Δι εύθυνσης Υδάτων θα λάβει γνώση της έκθεσης πα ράβασης και εφόσον απαιτείται θα πραγματοποιήσει νέα αυτοψία προκειμένου να συντάξει έκθεση αυτοψίας προς τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Υδάτων, ο οποίος στη συνέχεια θα εισηγείται προς από τον Γενικό Γραμ ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα και με τα αναφερό μενα στο επόμενο κεφάλαιο. Κεφάλαιο 22ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η περίπτωση ανόρυξης νέας γεώτρησης ή αντικατά στασης νόμιμης υφιστάμενης γεώτρησης χωρίς προη γουμένως να έχει εκδοθεί η άδεια εκτέλεσης του έργου, θα επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003 με υποχρεωτική σφράγιση ή καταστροφή της με δαπάνη του παραβά τη, ενώ μόνο εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες αποστά σεις που προβλέπονται από την παρούσα κανονιστική απόφαση όπως και η καταλληλότητα του νερού για την απαιτούμενη χρήση, θα κρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων η χορήγηση ή μη άδειας χρήσης νερού στη συνέχεια με την επιβολή προστίμου ύψους Περιπτώσεις που έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εκτέλεσης έργου και έχει ανορυχθεί η γεώτρηση χωρίς ο ενδιαφερόμενος να προσέλθει εγκαίρως (το αργότερο μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη της άδειας εκτέλεσης του έργου) για την κατά θεση αίτησης για χορήγηση της απαραίτητης άδειας χρήσης νερού ούτως ώστε να έχει το δικαίωμα να χρη σιμοποιεί το νερό της γεώτρησής του ή περιπτώσεις ανανέωσης άδειας χρήσης νερού για τις οποίες έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της, θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μετά από εισήγηση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Υδάτων και θα επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώ σεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003, υποχρεωτική σφράγιση της γεώτρησης με δαπάνη του δικαιούχου και την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τον πίνακα 2 του κεφαλαίου 4 της παρούσας κανονιστικής απόφασης. Η παραβίαση των όρων και των περιορισμών χορηγη θείσας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού (θέση γεώτρησης, διάμε τρος σωλήνα γεώτρησης, μη τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα και υδρομέτρου, κατανάλωση πέραν της ανα γραφόμενης στην άδεια ποσότητας νερού, κ.ά.) εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται από την παρούσα κανονιστική απόφαση, όπως επίσης και η ρύπανση ή υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, έχουν ως συνέπεια την επιβολή των προβλεπόμενων δι οικητικών και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν (μεμονωμένα ή αθροιστικά) την ανά κληση της άδειας, την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τον πίνακα 3 του κεφαλαίου 4 της παρούσας κανονι στικής απόφασης, την διακοπή παροχής του ρεύματος, όπως επίσης και την σφράγιση ή την καταστροφή του έργου με δαπάνη του παραβάτη και σύνταξη σχετικής έκθεσης. Περιπτώσεις χορήγησης αδειών αντικατάστασης ή χρήσης νερού υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου με βάση το νομικό πλαίσιο πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στην περίπτω ση που αυτές θεωρούνται νόμιμες, θα πρέπει να αδειο δοτηθούν για την χρήση νερού έως και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προστίμου ύψους 500. Περιπτώσεις χορήγησης αδειών αντικατάστασης ή χρήσης νερού υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου με βάση το νομικό πλαίσιο πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987 και στερείται άδειας χρήσης νερού, όπως επίσης και περι πτώσεις χορήγησης αδειών αντικατάστασης υδρογεω τρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου με βάση το νομικό πλαίσιο μετά την εφαρμογή του ν. 1739/1987 και έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας χρήσης νερού της παλαιάς γεώτρη σης που αντικαθίσταται, θα πρέπει να αδειοδοτηθούν για την χρήση νερού έως και την ημερομηνία κατά θεσης της αίτησης και θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προστίμου ύψους 200. Ηλεκτροδοτημένες γεωτρήσεις με μεμονωμένη πα ροχή και αριθμό μετρητή ρεύματος που στερούνται αδείας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού, δεν θεωρούνται νόμιμες γεωτρή σεις. Για την εξέταση των παραπάνω περιπτώσεων, θα υποβάλλεται αίτηση και πλήρης φάκελος στη Διεύθυν ση Υδάτων της Περιφέρειας με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση. Οι άδειες θα εκδίδονται εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, συνεκτιμώ ντας τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω κοινή υπουρ γική απόφαση. και τυχόν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα κα νονιστική απόφαση και θα κρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων και την επιβολή προστίμου ύψους 500. Κεφάλαιο 23ο ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Ή ΥΔΡΟΦΟΡΕΑΣ: Είναι το υπόγειο στρώμα ή τα στρώματα βράχων ή άλλες γεωλογικές στοιβάδες επαρκώς πορώδεις και διαπε ρατές, ώστε να επιτρέπουν είτε σημαντική ροή υπόγει ων υδάτων, είτε την άντληση σημαντικών ποσοτήτων υπόγειων υδάτων. ΠΗΓΗ: Είναι η φυσική εκφόρτιση νερού η οποία συ νήθως εξυπηρετεί υδρευτικές ή αρδευτικές ανάγκες μεμονωμένα ή συλλογικά, της οποίας η παροχή κρίνεται ικανοποιητική (τουλάχιστον 24 m3 ανά 24ωρο κατά την θερινή περίοδο) και συνεχόμενη καθ όλη την διάρκεια του έτους και επί σειρά ετών. ΠΗΓΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Είναι κάθε πηγή που δεν έχει συνεχόμενη παροχή καθ όλη την διάρκεια του έτους, αλλά το νερό εκφορτίζεται περιοδικά ή έχει παροχή μικρότερη από 24 m3 ανά 24ωρο. ΟΡΥΓΜΑ: Είναι κάθε εκσκαφή (γούρνα ή λάκκος) διαμέτρου μέχρι δέκα (10) μέτρων και βάθους μέχρι τεσσάρων (4) μέτρων, που σκοπό έχει την αποταμίευση και αποθήκευση επιφανειακού νερού. ΠΗΓΑΔΙ: Είναι κάθε εκσκαφή με επενδεδυμένα τοι χώματα διαμέτρου μέχρι δύο (2) μέτρων και βάθους άνω των τεσσάρων (4) μέτρων και μέγιστου μέχρι τριάντα (30) μέτρων, που σκοπό έχει την άντληση νερού από τον φρεάτιο ορίζοντα. ΤΕΛΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ: Είναι η σωλήνωση που τοποθετείται μόνιμα μετά την ανόρυξη της γεώτρη σης μέσα στο έδαφος και δεν θα πρέπει να συγχέεται με τα στελέχη της στροβιλοφόρου αντλίας (πομώνας) που τοποθετείται μέσα στην τελική σωλήνωση της γε ώτρησης με σκοπό την άντληση νερού. ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ: Είναι η σωλήνωση διαμέτρου μίας (1 ) ή μίας και μισής (1 ½ ) ίντσας που τοποθετείται παράλληλα και σε επικοινωνία με την τελική σωλήνωση της γεώτρησης, με σκοπό την μέτρηση της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα. Κεφάλαιο 24ο ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η παρούσα απόφαση ισχύει από , οπότε παύει η ισχύς της υπ αριθμ. 1065οικ./15621/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως αυτή παρατάθηκε με τις υπ αριθμ. 1464/52532/ και 2376/82910/ αποφάσεις του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί με την έκδοση νεωτέρας, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκδόθηκε. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της παρούσας απόφασης από κάθε ενδιαφερόμενο. Για όλες τις αιτήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν έως και και αφορούν στη χορήγηση κάθε είδους άδειας, είτε για εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών

16 38998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πόρων είτε για χρήση νερού, σύμφωνα και με τις διατά ξεις της με υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική από φαση, ισχύουν οι απαγορεύσεις, οι περιορισμοί και τα λοιπά ρυθμιστικά μέτρα της κανονιστικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας υπ αριθμ. 1065οικ./15621/ όπως αυτή παρατάθηκε με τις υπ αριθμ. 1464/52532/ και 2376/82910/ αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσ σαλίας. Η ισχύς των αδειών χρήσης νερού των περι πτώσεων αυτών θα είναι πενταετής, ενώ απόκλιση των ελάχιστων αποστάσεων της παραπάνω απόφασης μέχρι ποσοστού 5%, δεν αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας με την σύμφω νη γνώμη της επιτροπής της Υπηρεσίας και έπειτα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, από τον οποίο θα κρίνεται η χορήγηση ή μη της άδειας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα, 17 Δεκεμβρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου): 1.1 Γεωγραφικά στοιχεία Νομός:.... Δήμος..... Δημοτική Ενότητα:...... Τοπωνυμία χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 110613/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ) Ι. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελίδα 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελίδα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) Ι. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα)

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Άρτας Φλέµινγκ 6, 47100 Άρτα Πληροφορίες: 2681364477-81 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΑΤΡΑ 12-1 - 2010 Αρ. Πρωτ. 2523/41 Σχετ.: 2955/09 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11 / 04 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 11 / 04 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 11 / 04 / 2012 Αρ. πρωτ.: οικ. 110424 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα : «Τροποποίηση της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 18 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 392 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι νέες υδροληψίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Για τα Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1348 Κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Αττικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία Ο Δήμος Αμαρουσίου σας ενημερώνει ότι απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των παλιών γεωτρήσεων και πηγαδιών τα οποία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/7/2012 Αρ. πρωτ.: 10512. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 18/7/2012 Αρ. πρωτ.: 10512. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β4 Πληροφορίες: Μιχάλης Ζήνας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1325 8 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 1291 Απαγορευτικά, Περιοριστικά και λοιπά Ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 478 18 Μαρτίου 2008 Αριθμ. 393 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ8ΟΡ1Φ-7ΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛ. & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ8ΟΡ1Φ-7ΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛ. & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛ. & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Α Α: ΒΕΖΘΟΡ1Φ-ΠΣΦ ΠΑΤΡΑ 10-2 - 2014 Αρ. Πρωτ. 17274/719

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 202 6 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 6277 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 5 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 142 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 / 04 / 2012. Αρ. πρωτ.: οικ. 110424

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 / 04 / 2012. Αρ. πρωτ.: οικ. 110424 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 11 / 04 / 2012 Αρ. πρωτ.: οικ. 110424 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα : «Τροποποίηση της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 171 8 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριοθέτησης τµήµατος ρεµάτων στην περιοχή ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ στην Αµαλιάπολη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 8 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Z.E.Π. Κοζάνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1249 24 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συ στημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 110424 Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 150559/10 6 2011 απόφα σης Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας. Διεύθυνση ΑΠΕ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας. Διεύθυνση ΑΠΕ Tροποποίηση περιοριστικών όρων υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου www.cres.gr Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης αδειών 2 Άρθρο 4 «Περιοριστικοί όροι» Σε περίπτωση ανόρυξης γεώτρησης ή κατασκευής ορύγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1326 8 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1285 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1999 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 169810 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 576 2 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33392/852 Eπιβολή περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 145026 Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής ΚΥΑ 145116/2011

Πεδίο εφαρμογής ΚΥΑ 145116/2011 Πεδίο εφαρμογής ΚΥΑ 145116/2011 οικιακά ή αστικά λύματα βιομηχανικά υγρά απόβλητα από επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή οπωροκηπευτικών, παραγωγή και εμφιάλωση μη αλκοολούχων ποτών, μεταποίηση πατάτας, βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Ταχ. Δ/νση Βορείου Ηπείρου 20 454 45 Ιωάννινα Τηλεφ. 2651360300 Fax 26510 31224, 2651360304 Ιστοσελίδα Email

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1305 26 Ιουλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Oικ. 2358 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1548 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 32 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα