ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Ω118ΩΕ5-Ι78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152 / 2015 ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής. Στο Αργοστόλι σήµερα 11 η Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 :00 το πρωί, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 8554/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή Ιωάννης Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας 3. Λυκούδης ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 164/2015) Θεόδωρος Φλωράτος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ζαπάντης Ανδρέας 5. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ από την 153 έως και την 156/2015) 6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη το 1 o θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Προµηθειών κ. ιονυσίου Παγώνη όπως έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάµενο της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω: ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής» Ζητείται η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ 322 B /2015 ) του Υπαλλήλου του ήµου Κεφαλλονιάς κ. Πατρίκιου Σωκράτη που είχε εκδοθεί µε την αριθµ. 60/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ήµου Κεφαλλονιάς. Συνηµµένα: α)φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ήµου Κεφαλλονιάς β)κατάσταση Παραστατικών Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ιονύσιος Παγώνης

2 KATΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 322 Β/2015 ΥΠΟΛΟΓΟΣ : Πατρίκιος Σωκράτης. Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής: 60 / Πίνακας Παραστατικών Α/Α ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 1 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 43,58 43,58 2 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 44,58 44,58 3 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 20,30 20,30 4 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 132,97 132,97 5. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 77,70 77,70 6 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 53,00 53,00 7 ΨΑΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 70,00 70,00 8 Ε. ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 31,96 31,96 9 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 415,74 415,74 10 ΠΑΛΗΚΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 40,00 40,00 11 ΠΑΛΗΚΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 140,00 140,00 12 KARCHER A.E 42,18 42,18 13 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 86,60 86,60 14 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 94,43 94,43 15 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 123,49 123,49 16 ΨΑΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 73,80 73,80 17 ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 150,18 150,18 18 ΨΑΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 150,00 150,00 19 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 126,50 126,50 20 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 21,00 21,00 21 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 63,29 63,29 ΣΥΝΟΛΟ 2.000,75 2.Γραµµάτιο Είσπραξης ήµου Κεφαλλονιάς Αριθ. Γραµµατίου: 88/ Ποσό Επιστροφής 13,00 (δέκα τρία) Για το Τµήµα Προϋπολογισµού -Λογιστηρίου του ήµου Κεφαλλονιάς Παγώνης ιονύσιος Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: «Επανέρχεται ένα θέµα που έχει ξαναφέρει η ηµοτική Αρχή σχετικά µε την έγκριση παραστατικών που υποτίθεται ότι γίνονται για άµεσες ανάγκες για την προµήθεια ανταλλακτικών των αυτοκινήτων και λοιπών εξαρτηµάτων. Εµείς πιστεύουµε ότι οι προµήθειες αυτές πρέπει να γίνονται µε διαγωνισµούς και όχι να προκύπτουν συνεχόµενα και επαναλαµβανόµενα τέτοιες δαπάνες εφόσον πριν δέκα µέρες εγκρίθηκαν πάλι περίπου 2.000,00 για τον ίδιο σκοπό. Η ευθύνη είναι της ηµοτικής Αρχής και όχι των υπαλλήλων, γιαυτό εµείς αυτά που υποκρύπτουν απευθείας αναθέσεις και δεν γίνονται διαγωνισµοί τα καταψηφίζουµε. Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος - Λυκούδης ιονύσιος - Σοφία Γαρµπή - Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος. και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α )- το άρθρο 172 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β / την 60/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο κ. Πατρίκιος Σωκράτης για την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση.

3 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του υπ αρίθ. 322 Β/ 2015 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 2.000,00 έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. Σωκράτη Πατρίκιο µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 2. Απαλλάσσει τον κ. Σωκράτη Πατρίκιο από υπόλογο του ποσού των 2.000,00 το οποίο είχε διατεθεί για την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών των οχηµάτων- µηχανηµάτων του ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την 60/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Η Πρόεδρος Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών.

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 72ΛΨΩΕ5-Ξ43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 153 / 2015 ΘΕΜΑ : Ορισµός ικηγόρου για παράσταση στο Μονοµελές Εφετείο Πατρών. Στο Αργοστόλι σήµερα 11 η Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 :00 το πρωί, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 8554/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή Ιωάννης Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας 3. Λυκούδης ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 164/2015) Θεόδωρος Φλωράτος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ζαπάντης Ανδρέας 5. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ από την 153 έως και την 156/2015) 6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο κ. Χριστοφοράτου Νίκη η οποία εισηγούµενη το 1 o θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ικηγόρου για παράσταση στο Μονοµελές Εφετείο Πατρών»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 7674/ έγγραφό της το οποίο που έχει ως εξής: Στις 19 Μαρτίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών η από (αρ. κατ. 40/2014) έφεση του ήµου Κεφαλλονιάς ΚΑΤΑ Γερασίµου Ευθυµιάτου κ.λ.π. (συν. 6) και ΚΑΤΑ της µε αριθ. 6/2011 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά αγωγή για απόδοση ακινήτου στη θέση «Πετανοί» Τ.Κ. Αγίας Θέκλης το οποίο είχα παραχωρηθεί στον τέως ήµο Παλικής για δηµιουργία δηµοτικού χώρου στάθµευσης προς εξυπηρέτηση των λουοµένων της παραλίας των Πετανών. Με την υπ αριθ, 140/2012 απόφαση της η οικονοµική Επιτροπή µου χορήγησε την εντολή για άσκηση έφεσης κατά της παραπάνω απόφασης, η δικάσιµος της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις , όπως προαναφέρθηκε. Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή προς συµπλήρωση της ανωτέρω απόφασης να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ήµου προκειµένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση της παραπάνω έφεσης στη δικάσιµο της

5 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Συµπληρώνει την 140/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και ορίζει την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου, προκειµένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση της παραπάνω έφεσης στη δικάσιµο της ή σε οποιαδήποτε µετ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Η Πρόεδρος Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών.

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 6ΟΛΗΩΕ5-3ΙΦ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 154 / 2015 ΘΕΜΑ : Συµπλήρωση της 253/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Στο Αργοστόλι σήµερα 11 η Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 :00 το πρωί, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 8554/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή Ιωάννης Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας 3. Λυκούδης ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 164/2015) Θεόδωρος Φλωράτος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ζαπάντης Ανδρέας 5. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ από την 153 έως και την 156/2015) 6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη το 2 o θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Συµπλήρωση της 253/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής»έθεσε υπόψη της Επιτροπής Την 253/2014 µε θέµα «Ορισµός ειδικευµένου δικηγόρου Αθηνών για τον χειρισµό της από αίτησης ακύρωσης.» η οποία αναφέρει τα παρακάτω: 1. Εγκρίνει τον ορισµό του ειδικευµένου δικηγορικού γραφείου Αθηνών Σωτ. Μπρέγιαννου Γεωργ. Μπρέγιαννου και Συνεργάτες Α.Ε..Ε (Λεωφόρος Μεσογείων 24 Αθήνα µε Α.Φ.Μ ) για τον χειρισµό της από αίτησης ακύρωσης, επειδή η εν συγκεκριµένη υπόθεση λόγω της φύσεως και του περιεχοµένου της απαιτεί εξειδικευµένη γνώση στο αντικείµενο αυτό καθώς και εµπειρία χειρισµού υποθέσεων στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 2. Η αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου θα καθορισθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Ζητείται να συµπληρωθεί εξειδικευµένα ο ορισµός του εν λόγω δικηγορικού γραφείου και των συνεργατών του όπως παρακάτω:

7 1. ίδει στην δικηγορική εταιρεία «Σ.Ν. Μπρέγιαννος Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ Ε» και δη στους: (α) Σωτήριο Μπρέγιαννο, δικηγόρο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 2-4), εταίρο της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία Σ. Ν. Μπρέγιαννος Γ. Ν. Μπρέγιαννος και Συν/τες ΑΕ Ε και (β) Μαριλένα Μουζακίτη, ικηγόρο Αθηνών (Ανδρούτσου 3, Γλυφάδα), την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστούν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµατος Ε ) και να εκπροσωπήσουν το ήµο Κεφαλονιάς, κατά την συζήτηση: (α) της από και µε αριθµό καταθέσεως 739/ αιτήσεως των Παναγή Γαλιατσάτου κλπ (3) περί ακυρώσεως: 1. της υπ αριθ. 4873/ αποφάσεως της τέως ΝΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εσωτερικό ίκτυο Αποχέτευσης Πόρου ήµου Ελειού Πρόννων Ν. Κεφαλληνίας», 2. της υπ αριθ. 3838/ αποφάσεως της τέως Περιφερείας Ιονίων Νήσων περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και αγωγών προσαγωγής λυµάτων Πόρου Σκάλας» και 3. της υπ αριθ. 6575,1781/ αποφάσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας ήµων και Κοινοτήτων της ιευθύνσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ιοικήσεως της τέως Περιφερείας Ιονίων Νήσων περί εγκρίσεως της «Μελέτης αποχετεύσεως Πόρου ήµου Ελειού Πρόννων» και (β) της από και µε αριθµό καταθέσεως 124/ παρεµβάσεως του ήµου Κεφαλονιάς υπέρ της Περιφερείας Ιονίων Νήσων και της Αποκεντρωµένης ιοικήσεως Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων και υπέρ του κύρους των ανωτέρω πράξεων, κατά τη δικάσιµο της , ή σε κάθε µετ αναβολήν δικάσιµο, και να καταθέσουν, αν χρειασθεί, υπόµνηµα προς υποστήριξη της ανωτέρω παρεµβάσεως και προς αντίκρουση της ανωτέρω αιτήσεως ακυρώσεως και να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια προς υποστήριξη των απόψεων και των θέσεων του ήµου Κεφαλονιάς. 2. Επίσης, εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες οι παραπάνω δικηγόροι ή συνεργάτες τους έχουν ήδη προβεί προς υποστήριξη της εν λόγω υποθέσεως, συµπεριλαµβανοµένης της συντάξεως και καταθέσεως της από και µε αριθµό καταθέσεως 124/ παρεµβάσεως. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 Την εισήγηση της Προέδρου: ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Συµπληρώνει την 253/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όπως παρακάτω: 1. ίδει στην δικηγορική εταιρεία «Σ.Ν. Μπρέγιαννος Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ Ε» και δη στους: (α) Σωτήριο Μπρέγιαννο, δικηγόρο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 2-4), εταίρο της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία Σ. Ν. Μπρέγιαννος Γ. Ν. Μπρέγιαννος και Συν/τες ΑΕ Ε και (β) Μαριλένα Μουζακίτη, ικηγόρο Αθηνών (Ανδρούτσου 3, Γλυφάδα), την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστούν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµατος Ε ) και να εκπροσωπήσουν το ήµο Κεφαλονιάς, κατά την συζήτηση: (α) της από και µε αριθµό καταθέσεως 739/ αιτήσεως των Παναγή Γαλιατσάτου κλπ (3) περί ακυρώσεως: 1. της υπ αριθ. 4873/ αποφάσεως της τέως ΝΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εσωτερικό ίκτυο Αποχέτευσης Πόρου ήµου Ελειού Πρόννων Ν. Κεφαλληνίας», 2. της υπ αριθ. 3838/ αποφάσεως της τέως Περιφερείας Ιονίων Νήσων περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και αγωγών προσαγωγής λυµάτων Πόρου

8 Σκάλας» και 3. της υπ αριθ. 6575,1781/ αποφάσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας ήµων και Κοινοτήτων της ιευθύνσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ιοικήσεως της τέως Περιφερείας Ιονίων Νήσων περί εγκρίσεως της «Μελέτης αποχετεύσεως Πόρου ήµου Ελειού Πρόννων» και (β) της από και µε αριθµό καταθέσεως 124/ παρεµβάσεως του ήµου Κεφαλονιάς υπέρ της Περιφερείας Ιονίων Νήσων και της Αποκεντρωµένης ιοικήσεως Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων και υπέρ του κύρους των ανωτέρω πράξεων, κατά τη δικάσιµο της , ή σε κάθε µετ αναβολήν δικάσιµο, και να καταθέσουν, αν χρειασθεί, υπόµνηµα προς υποστήριξη της ανωτέρω παρεµβάσεως και προς αντίκρουση της ανωτέρω αιτήσεως ακυρώσεως και να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια προς υποστήριξη των απόψεων και των θέσεων του ήµου Κεφαλονιάς. 2. Επίσης, εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες οι παραπάνω δικηγόροι ή συνεργάτες τους έχουν ήδη προβεί προς υποστήριξη της εν λόγω υποθέσεως, συµπεριλαµβανοµένης της συντάξεως και καταθέσεως της από και µε αριθµό καταθέσεως 124/ παρεµβάσεως. Κατά τα λοιπά ισχύει η 253/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Η Πρόεδρος Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Ω7ΞΠΩΕ5-Ν45 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155 / 2015 ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αλλαγή χρήσης χώρου παλαιού τελωνείου σε χώρο ενυδρείου Εκθετηρίου» ( εργασίες κτιριακών υποδοµών ανακαίνιση κτιρίου που θα εγκατασταθεί το ενυδρείο και το ΙΟΡΑΜΑ) Στο Αργοστόλι σήµερα 11 η Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 :00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 8554/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή Ιωάννης Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας 3. Λυκούδης ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 164/2015) Θεόδωρος Φλωράτος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ζαπάντης Ανδρέας 5. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ από την 153 έως και την 156/2015) 6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ιαγωνισµού του εν λόγω έργου κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο ο οποίος εισηγούµενος το 6 o θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αλλαγή χρήσης χώρου παλαιού τελωνείου σε χώρο ενυδρείου Εκθετηρίου» ( εργασίες κτιριακών υποδοµών ανακαίνιση κτιρίου που θα εγκατασταθεί το ενυδρείο και το ΙΟΡΑΜΑ)» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 5879/ Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού του παραπάνω έργου το οποίο έχει ως εξής: Αργοστόλι, Αριθµ. Πρωτ.: 5879 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Επιτροπής ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ ΡΕΙΟΥ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» Προϋπολογισµού ,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Στο Αργοστόλι σήµερα 17 Φεβρουαρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 697 /2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής: 1) Καλογερόπουλο Θεόδωρο, ως Πρόεδρος, 2) Κουφός Ευάγγελο, ως Μέλος, 3) Παγουλάτος Λεωνίδας, ως Μέλος και Γραµµατέας. Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και κατέθεσαν σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:

10 1) ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε, εκπροσωπούµενη από τον κ.οθων ΚΛΑΟΥ ΑΤΟ 2) ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ, εκπροσωπούµενη από τον κ. ΑΝ ΡΕΑ ΒΡΥΩΝΗ 3) ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εκπροσωπούµενη από τον από τον κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4) ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε εκπροσωπούµενη από την κα. ΚΑΤΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5) Κ/Ξ ΚΩΝ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ, εκπροσωπούµενη από τον από την κα. ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 6) P & C DEVELOPMENT S.A., εκπροσωπούµενη από τον από τον κ. ΛΑΤΣΙΟ ΘΕΟΦΑΝΗ 7) ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, εκπροσωπούµενη από τον από τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ ΑΝ ΡΕΑ 8) Κ/Ξ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Α. ΠΛΩΤΑΣ, εκπροσωπούµενη από τον κ. Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ και τον κ. Α. ΠΛΩΤΑ 9) Κ/Ξ Τ. ΓΟΝΗ. ΠΟ ΗΜΑΤΑΣ εκπροσωπούµενη από τον κ. ΠΟ ΗΜΑΤΑ και την κα. Τ. ΓΟΝΗ 10) ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟ Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η λήξη χρόνου παραλαβής προσφορών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Προέδρου µε την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ήµου Κεφαλλονιάς, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικά άλλες προσφορές για το διαγωνισµό. Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου 1 ο ) καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς και 2 ο ) ελέγχθηκε ότι υπάρχει αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής. Η καταγραφή είχε ως εξής: ([βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (δέκα τρία -13- φύλλα) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού)]. Κατόπιν η Επιτροπή ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής προσφοράς προέβη στην αποσφράγιση τους, τους µονόγραψε και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους στοιχεία των προσφορών µε τη σειρά κατάθεσής τους ως εξής: ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η α/α ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 1 ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε ΚΑΘΑΙΡΕ ΣΕΙΣ- ΣΚΥΡΟ Ε ΜΑΤΑ 48% 2 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ 48% 3 ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28% 4 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε 41% 5 Κ/Ξ ΚΩΝ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 38% (τριάντα 6 P& C DEVELOPMENT S.A. 41% 7 ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 45% πέντε) 8 Κ/Ξ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Α. ΠΛΩΤΑΣ 29% εννέα) 9 Κ/Ξ Τ. ΓΟΝΗ. ΠΟ ΗΜΑΤΑΣ 30% (τριάντα) ΚΟΥΦΩΜ ΑΤΑ- ΕΠΕΝ ΥΣ ΕΙΣ- ΧΡΩΜΑΤΙ ΣΜΟΙ- ΨΕΥ ΟΡ ΟΦΕΣ 41% 46% έξι) 28% 41% 38% (τριάντα 42% δύο) 46% έξι) 29% εννέα) 30% (τριάντα) Υ ΡΑΥΛΙ ΚΑ 40% ) 46% έξι) 28% 41% 40% ) 43% τρία) 45% πέντε) 30% (τριάντα) 32% (τριάντα δύο) ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΙΚΑ 41% 44% τέσσερα) 28% 41% 40% ) 42% δύο) 47% επτά) 31% (τριάντα 32% (τριάντα δύο) ΚΛΙΜΑΤΙΣ ΜΟΣ 48% 42% δύο) 28% 41% 40% ) 41% 39% (τριάντα εννέα) 32% (τριάντα δύο) 32% (τριάντα δύο) ΠΥΡΑΣΦΑ ΛΕΙΑ 41% 48% 28% 41% 40% ) 41% 47% επτά) 30% (τριάντα) 32% (τριάντα δύο)

11 10 ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ 25% πέντε) 25% πέντε) 25% πέντε) 25% πέντε) 25% πέντε) 26% έξι) Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς όλων των διαγωνιζοµένων. Αφού η Επιτροπή ολοκλήρωσε την προαναφερόµενη διαδικασία για το σύνολο των ενδιαφεροµένων, προέβη στην κατάρτιση του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 δ της ιακήρυξης) Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Προσφερόµενη έκπτωση (%) Ολογράφως Αριθµ. 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ Σαράντα πέντε και µηδέν εννιά επί τοις εκατό 45,09% 2 ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Σαράντα τέσσερα και σαράντα επί τοις εκατό 3 ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε Σαράντα τρία και µηδέν τρία επί τοις εκατό 4 P & C DEVELOPMENT S.A. Σαράντα ένα και εβδοµήντα εννιά επί τοις εκατό Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και ειδικότερα α. η νοµιµότητα εκπροσώπησης, β. η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ. το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης, και δ. η εκπλήρωση των όρων των άρθρων 23 και 24 της διακήρυξης. Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών -ως προς την πληρότητα των υπογραφών και την ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου- σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης ενώ επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος αυτών και έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (βλ. συνηµµένο 2: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, δέκα -10- φύλλα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού). Τέλος παρακρατήθηκαν τα υποβληθέντα µηχανόσηµα κατά τα περιγραφόµενα στη διακήρυξη (24.1.6). Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: a. Για τον διαγωνιζόµενο ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. b. Για τον διαγωνιζόµενο ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. c. Για τον διαγωνιζόµενο ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. d. Για τον διαγωνιζόµενο P & C DEVELOPMENT S.A. Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. e. Για τον διαγωνιζόµενο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε 44,40% 43,03% 41,79% 5 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. Σαράντα ένα επί τοις εκατό 41,00% 6 Κ/Ξ ΚΩΝ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Τριάντα οκτώ και ογδόντα εννιά επί τοις εκατό 7 Κ/Ξ Τ. ΓΟΝΗ. ΠΟ ΗΜΑΤΑΣ Τριάντα και ενενήντα επί τοις εκατό 38,89% 30,90% 8 Κ/Ξ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Α. ΠΛΩΤΑΣ Τριάντα επί τοις εκατό 30,00% 9 ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είκοσι οκτώ επί τοις εκατό 28,00% 10 ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ Είκοσι πέντε επί τοις εκατό 25,00%

12 Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. f. Για τον διαγωνιζόµενο Κ/Ξ ΚΩΝ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. g. Για τον διαγωνιζόµενο Κ/Ξ Τ. ΓΟΝΗ. ΠΟ ΗΜΑΤΑΣ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. h. Για τον διαγωνιζόµενο Κ/Ξ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Α. ΠΛΩΤΑΣ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. i. Για τον διαγωνιζόµενο ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. j. Για τον διαγωνιζόµενο ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. Με την επιφύλαξη του επικείµενου ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (Εγκύκλιος Ε.17 της Γ.Γ..Ε. υπ αριθ. πρωτ. 17γ/9/154/ΦΝ437/ ), καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 θ της ιακήρυξης) Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Προσφερόµενη έκπτωση (%) Ολογράφως Αριθµ. 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ Σαράντα πέντε και µηδέν εννιά επί τοις εκατό 45,09% 2 ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Σαράντα τέσσερα και σαράντα επί τοις εκατό 3 ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε Σαράντα τρία και µηδέν τρία επί τοις εκατό 4 P & C DEVELOPMENT S.A. Σαράντα ένα και εβδονήντα εννιά επί τοις εκατό 44,40% 43,03% 41,79% 5 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. Σαράντα ένα επί τοις εκατό 41% 6 Κ/Ξ ΚΩΝ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Τριάντα οκτώ και ογδόντα εννιά επί τοις εκατό 7 Κ/Ξ Τ. ΓΟΝΗ. ΠΟ ΗΜΑΤΑΣ Τριάντα και ενενήντα επί τοις εκατό 38,89% 30,90% 8 Κ/Ξ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Α. ΠΛΩΤΑΣ Τριάντα επί τοις εκατό 30,00% 9 ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είκοσι οκτώ επί τοις εκατό 28,00% 10 ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ Είκοσι πέντε επί τοις εκατό 25,00% Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής των διαγωνιζόµενων εταιριών µε την επωνυµία: 1) «ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αρίθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 2) «P & C DEVELOPMENT S.A.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αρίθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 3) «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αρίθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 4) «ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αρίθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 5) «ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αρίθµ / µέσω online εφαρµογής).

13 Μετά το υπ. αριθ. πρωτ. 5906/ έγγραφο προς το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε Πάτρας για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των υπόλοιπων διαγωνιζοµένων η Επιτροπή ιαγωνισµού αποφασίζει προς το παρόν τη λύση της συνεδριάσεως. Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το πρακτικό αυτό το υπογράφει ως ακολούθως. Η Επιτροπή 1) Καλογερόπουλος Θεόδωρος (Πρόεδρος) 2) Κουφός Ευάγγελος (Μέλος) 3) Παγουλάτος Λεωνίδας (Μέλος και Γραµµατέας) Συνηµµένα στο παρόν Πρακτικό: 1. Καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (δεκατρία -13- φύλλα) 2. Έλεγχος Οµαλότητας προσφορών (δέκα -10- φύλλα) Στην συνέχεια ο κ. Καλογερόπουλος θέτει υπόψη της Επιτροπής το Παράρτηµα του παραπάνω Πρακτικού το οποίο αναφέρει τα παρακάτω: Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Του υπ αριθµ. 5879/ Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ ΡΕΙΟΥ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» Προϋπολογισµού ,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Κατ εφαρµογή της υπ αρ. 17γ/9/154/ΦΝ437/ εγκυκλίου Ε.17 της Γ.Γ..Ε., πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων στον ανωτέρω διαγωνισµό. Για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής των διαγωνιζόµενων εταιριών µε την επωνυµία : 1) «ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αριθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 2) «P & C DEVELOPMENT S.A.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αριθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 3) «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αριθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 4) «ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αριθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 5) «ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αριθµ / µέσω on-line εφαρµογής). Από την Επιτροπή ιαγωνισµού του έργου απεστάλη το υπ. αριθ. πρωτ. ήµου Κεφαλλονιάς 5906/ έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Πάτρας για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής των υπόλοιπων συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ήτοι: 1.ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε 2.ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.Κ/Ξ ΚΩΝ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 4.Κ/Ξ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Α. ΠΛΩΤΑΣ 5.Κ/Ξ Τ. ΓΟΝΗ. ΠΟ ΗΜΑΤΑΣ Για τους ανωτέρω διαγωνιζόµενους ελήφθη σε απάντηση η υπ αριθµ. πρωτ. ΤΣΜΕ Ε 518/ βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών (σε ορθή επανάληψη). Τα προαναφερόµενα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ηµοπρασίας της Επιτροπής ιαγωνισµού. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ ΡΕΙΟΥ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» στο µειοδότη µε την επωνυµία «ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝ ΕΝΝΙΑ (45,09%) επί του προϋπολογισµού του έργου και ολοκληρώνεται η διαδικασία του διαγωνισµού.

14 Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν που αποτελεί συµπληρωµατικό παράρτηµα του υπ αριθµ. 5879/ Πρακτικού, το υπογράφει ως ακολούθως. 1) Καλογερόπουλος Θεόδωρος (Πρόεδρος) 2) Κουφός Ευάγγελος (Μέλος) 3) Παγουλάτος Λεωνίδας (Μέλος και Γραµµατέας) Αργοστόλι, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και την ανακήρυξη µειοδότη για την εκτέλεση του έργου «Αλλαγή χρήσης χώρου παλαιού τελωνείου σε χώρο ενυδρείου Εκθετηρίου» ( εργασίες κτιριακών υποδοµών ανακαίνιση κτιρίου που θα εγκατασταθεί το ενυδρείο και το ΙΟΡΑΜΑ) την εταιρία µε την επωνυµία «ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝ ΕΝΝΙΑ (45,09%) επί του προϋπολογισµού του έργου ( ,00 Ευρώ µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Εµείς εξαρχής έχουµε διαφωνήσει ριζικά για το έργο του Ενυδρείου που κάνει η ηµοτική Αρχή η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι προφανώς και το µοναδικό έργο που κάνει στο Ληξούρι που στην ουσία καταρχήν δεν εξυπηρετεί καµία λαϊκή ανάγκη σε σχέση µε τα προβλήµατα που έχει σήµερα η Παλική και δεύτερον η λειτουργία του ίδιου του Ενυδρείου προβλέπει δαπάνη από πλευράς του ήµου. εν προβλέπεται δηλαδή προσωπικό και από ότι έχει πει η ηµοτική Αρχή,θα γίνει είτε µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου είτε µε επαγγελµατική δαπάνη η µε εθελοντές, πράγµα που δεν συνάδει σε µια ουσιαστική λειτουργία του µε σκοπό την εξυπηρέτηση των τουριστών. Το έργο αυτό αποδεικνύει την πολιτική της ηµοτικής Αρχής που την στηρίζουνε και οι υπόλοιπες δυνάµεις στο ηµοτικό Συµβούλιο, είναι ταυτισµένη µε την πολιτική της προηγούµενης και της σηµερινής κυβέρνησης που υλοποιούν τις πολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή του κεφαλαίου που δεν δίνουν χρήµατα για την κάλυψη των βασικών αναγκών όπως ύδρευση Ληξουρίου, σχολικά κτίρια, υποδοµές Υγείας (νοσοκοµείο Ληξουρίου) και άλλες δηµόσιες υποδοµές γιατί δεν είναι στην επιλεξιµότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χρηµατοδοτούν έργα τέτοια που συµβάλουν στην κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των µεγάλων επιχειρήσεων και δεν αφορούν τον Λαό. Για όλα τα παραπάνω καταψηφίζουµε την εισήγηση. Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή Γεράσιµος Σταύρος Αλυσανδράτος- ιονύσιος Λυκούδης και Άγγελος Κωνσταντάκης. και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 Η υπ αριθµ. 696/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων του ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Το 5879/ Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού και το Παράρτηµά του. Την εισήγηση της Προέδρου. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1.Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αλλαγή χρήσης χώρου παλαιού τελωνείου σε χώρο ενυδρείου Εκθετηρίου» ( εργασίες κτιριακών υποδοµών ανακαίνιση κτιρίου που θα εγκατασταθεί το ενυδρείο και το ΙΟΡΑΜΑ) προϋπολογισµού του έργου ( ,00 Ευρώ µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α).. 2. Ανακηρύσσει µειοδότη για την εκτέλεση του ως άνω έργου την εταιρία µε την επωνυµία «ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝ ΕΝΝΙΑ (45,09%) επί του προϋπολογισµού του έργου ( ,00 Ευρώ µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α).

15 3. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Η Πρόεδρος Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών.

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 732ΓΩΕ5-ΣΝΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156 / 2015 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού Στο Αργοστόλι σήµερα 11 η Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 :00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 8554/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή Ιωάννης Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας 3. Λυκούδης ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 164/2015) Θεόδωρος Φλωράτος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ζαπάντης Ανδρέας 5. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ από την 153 έως και την 156/2015) 6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη το 3 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2015.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Ζητείται η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού 2015 των παρακάτω προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

17 Αριθ. έκθεσης Ηµ/νία έκδοσης Ποσό Αιτιολογία /03/ , /03/ , /03/ , /03/ , /03/ ,00 ΚΑ Προυπολ. Υπόλοιπο ιαµόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Σκάλας ( Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης )-6ος Λογαριασµός ,29 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ.6377/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ] ,07 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 34/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ.Σ. ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ] ,67 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 6367/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ] ,67 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων[υποθεση ΑΛ.ΠΑΥΛΑΤΟΥ,ΟΡΙΣΘΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Χ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 106/2013 ΑΠ. Σ. & ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 68/2013ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] , /03/ ,22 Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων χώρων[αντικαταστασεισ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ,ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΙΚΤΥΟΥ,ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ,78 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ Ι Η /03/ ,17 ΒΑΛΕΝΤΗ) (9ος λογαριασµός µε επιχορήγηση από το Π Ε της Περιφέρειας) ,38 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ /03/ ,92 ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ Ι Η ΒΑΛΕΝΤΗ) (10ος λογαριασµός µε επιχορήγηση από τη ΣΑΤΑ) , /03/ ,80 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων[.γιαννακοσ, παροχή Νοµικών Υπηρεσιών βάσει της αριθµ. 465/2014 ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] , /3/ ,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , /3/ ,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , /3/ ,15 Προµήθεια βιβλίων, σφραγίδων, κλπ , /3/ ,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , /3/ ,00 Προµήθεια υλικών θέρµανσης - κλιµατισµού , /3/ ,00 Προµήθεια υλικών θέρµανσης - κλιµατισµού , /3/ ,68 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , /3/ ,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , /3/ ,86 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας , /3/ ,59 Προµήθεια πινακίδων οροσήµανσης και τροχαίας ,17 Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων για την υπόθεση /3/ ,90 Χαριτάτου Γεράσιµου του Αγγέλου , /3/ ,09 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων ,15

18 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης :Ψηφίζουµε µόνο τις προτάσεις: και 514. Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Νικόλαος Ανουσάκης - ιονύσιος Λυκούδης και Κωνσταντάκης Άγγελος. Και αφού έλαβε υπόψη : 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος 3)την 312 /2014 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού ) την υπ αρίθ 27021/2227 / απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού )Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων ) τις υποβληθείσες προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας Και την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου : ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος των εγγεγραµµένων κωδικών αριθµών εξόδων του Προϋπολογισµού Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Η Πρόεδρος Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ΛΠΕΩΕ5-ΧΞ2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 170 / 2015 ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου Τ.Κ Ζόλων. Στο Αργοστόλι σήµερα 11 η Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 :00 το πρωί, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 8554/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή Ιωάννης Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας 3. Λυκούδης ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 164/2015) Θεόδωρος Φλωράτος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ζαπάντης Ανδρέας 5. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ από την 153 έως και την 156/2015) 6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη το 5 o θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου Τ.Κ Ζόλων.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 1742/ έγγραφο του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Ζόλων κ. Γεώργιου Απέργη εκφράζεται η σύµφωνη γνώµη για την µίσθωση του δηµοτικού καταστήµατος Ζόλων για χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (καφενείο εστιατόριοουζερί ) όπως λειτουργούσε µέχρι σήµερα. Επίσης σύµφωνα µε την 30/2015 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκµίσθωση ισογείου ακινήτου εµβαδού 101,40 τ.µ ιδιοκτησίας ήµου Κεφαλλονιάς που βρίσκεται στην Τ. Κ Ζόλων µε διεξαγωγή ηµοπρασίας. Η διάρκεια µίσθωσης ορίζεται για τρία (3) έτη και η τιµή εκκίνησης της ηµοπρασίας ορίζεται στα 105,00 µηνιαίως αναπροσαρµοζόµενο ετησίως σε ποσοστό 5%. Επί πλέον καθορίζει την χρήση του ακινήτου ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (καφενείο εστιατόριο-ουζερί ). Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση το σχέδιο της κατάρτισης των όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης του παραπάνω ακίνητου το οποίο συνέταξε η Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου και έχει ως εξής:

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου. Σύµφωνα µε την υπ. αρίθµ. 30/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κεφ/νιάς για την µίσθωση ακινήτου, πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης εκµίσθωσης όπως παρακάτω: Πρέπει να εκτεθεί σε φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ισόγειου ακινήτου εµβαδού 101,4 τ.µ. ιδιοκτησίας ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ζόλων. Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (καφενείο, εστιατόριο, ουζερί). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ηµοτικού Θεάτρου στις , ηµέρα.και από ώρα. έως και.. Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 2015, ηµέρα και από ώρα έως και. Άρθρο 1 Ο συµβατικός χρόνος της µίσθωσης ορίζεται τριετής. Άρθρο 2 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατό πέντε (105) ευρώ µηνιαίως. Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο σύµφωνα µε το είκτη Μεταβολής Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Άρθρο 3 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ύψους ίσου µε τρία µηνιαία µισθώµατα δηλαδή ποσού τριακοσίων δεκαπέντε (315) ευρώ. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος. Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) φορολογική ενηµερότητα, β) ασφαλιστική ενηµερότητας και γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ήµο. Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) φορολογική ενηµερότητα, β) ασφαλιστική ενηµερότητα και γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ήµο. Άρθρο 4 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να

21 παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. Άρθρο 5 Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την κατακύρωση των πρακτικών από την Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από την επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα µπορούν να συµµετέχουν στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. Άρθρο 6 Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ήµου Κεφαλονιάς. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών και οφειλών και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου. Άρθρο 7 Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής και καθαριότητας. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής ή προσθήκης στο µίσθιο θα απαιτείται η έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής ενώ οι τυχόν εγκριθείσες και γενόµενες προσθήκες, βελτιώσεις, συντηρήσεις και κάθε είδους κατασκευές, που θα γίνονται µε δαπάνες του µισθωτή, µετά τη λήξη της µίσθωσης θα παραµένουν σε όφελος του µισθίου χωρίς να υποχρεώνουν το ήµο στην καταβολή αποζηµίωσης. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του. Απαγορεύεται επίσης ρητά η κατάληψη από το µισθωτή άλλων χώρων γύρω από το µίσθιο χωρίς άδεια των αρµοδίων οργάνων, µετά από αίτηση που θα πρέπει να υποβάλλει ο µισθωτής στο ήµο και εφόσον οι χώροι αυτοί ανήκουν στην αρµοδιότητα, ευθύνη και διαχείριση του ήµου (π.χ. κοινόχρηστοι χώροι). Άρθρο 8 Ο µισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου και δηµοτικών τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). Άρθρο 9

22 Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. Άρθρο 10 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ήµου καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. Άρθρο 11 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ήµαρχος Κεφαλονιάς. Άρθρο 12 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. Αργοστόλι 10/03/2015 Ο εισηγητής: Παυλάτος Γεράσιµος Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Στην συνεχεία η Πρόεδρος προτείνει ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του ιαγωνισµού την 20 η Απριλίου Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 24 η Απριλίου. Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι η µίσθωση του ακινήτου αφορά όλο το χωριό και είναι αντικείµενο συνέλευσης των κατοίκων να αποφασίσει για το θέµα και όχι µόνο του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Προτείνει η µίσθωση του ακινήτου να γίνει µε απόφαση της συνέλευσης του χωριού και ψηφίζει την πρόταση του Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος - ιονύσιος Λυκούδης και Κωνσταντάκης Άγγελος Νικόλαος Ανουσάκης. και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 ΤΟ 1742/2015 έγγραφο εκπροσώπου Τ. Κ. Ζόλων Την 30/2015 απόφαση. Σ Την εισήγηση της Προέδρου: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω σχέδιο των όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ισογείου ακινήτου εµβαδού 101,4 τ.µ. ιδιοκτησίας ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ζόλων. 2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ισογείου ακινήτου εµβαδού 101,4 τ.µ. ιδιοκτησίας ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ζόλων. 3. Ηµεροµηνία διεξαγωγής της ηµοπρασίας ορίζεται η 20 η Απριλίου 2015 ηµέρα ευτέρα από 10:00 έως και 11:00 το πρωί. 4. Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 24 Απριλίου ηµέρα Παρασκευή από 10:00 πρωινή έως και 11:00 το πρωί. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Η Πρόεδρος Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Ιουλίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/ 2011 ΘΕΜΑ :Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 9 η Αυγούστου 0 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40 0. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 240-10/10-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ από τα πρακτικά της 2/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βόλβης ******* Αριθµός Απόφασης: 50/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 539-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 42-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθµ. 2/2015 συνεδρίασης της ορισθείσης µε την αριθµ. 236/2014 Α..Σ «Επιτροπής Αξιολόγησης για χορήγηση υποτροφιών κληροδοτηµάτων Ν.Πίσσα και Φ.Πολυζόπουλου» Αριθµός Απόφασης 5/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 191-07/03-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 85/2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 654-27/09-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 465-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΜ-ΖΧΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΜ-ΖΧΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 56/2014

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 456ΑΩΨΛ-Ω0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011

Α Α: 456ΑΩΨΛ-Ω0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 32/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 2/2012 Απόσπασμα από το 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 621-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 22/5-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 222/2013 ΘΕΜΑ. Επανάληψη για την εκµίσθωση τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7ΗΤΒΩΕ5-1ΤΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: 7ΗΤΒΩΕ5-1ΤΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 7ΗΤΒΩΕ5-1ΤΖ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 5 η Μαρτίου 2015 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΥΤ7Λ7-8Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. 117 43 Αθήνα Τηλ. 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 3 η Απόφαση υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2012 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 09 / 06 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Απόφασης 567 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧ/ΣΗΣ Τµήµα: Εσόδων Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Αρµόδιος: Καπνισάκης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 Της 8ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 7179/157/22-2-2013 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: / ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:136/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: / ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:136/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 23.728/29-11-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:136/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Εκµισθώσεις πηγών, βοσκοτόπων, καλλιεργήσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145/2014 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145/2014 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερατσίνι.: 23/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αρ.πρωτ.: 40244 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ --------------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 14ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 =========================

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 21/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 17276 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου:1097 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΚΑΛΝΣ ΕΡΙΜΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 28η ΘΕΜΑ: 5 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 258/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22-12-2011 συνεδρίασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 25/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 372 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 352 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 352 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 52 Της 1ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 2541/572/6-7-2012 πρόσκληση που

Διαβάστε περισσότερα

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ΘΕΜΑ: 2 ο Άργους - Μυκηνών.

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ΘΕΜΑ: 2 ο Άργους - Μυκηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 6 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 7-2-2012 συνεδρίασης ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 29/2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα