ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Ω118ΩΕ5-Ι78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152 / 2015 ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής. Στο Αργοστόλι σήµερα 11 η Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 :00 το πρωί, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 8554/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή Ιωάννης Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας 3. Λυκούδης ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 164/2015) Θεόδωρος Φλωράτος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ζαπάντης Ανδρέας 5. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ από την 153 έως και την 156/2015) 6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη το 1 o θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Προµηθειών κ. ιονυσίου Παγώνη όπως έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάµενο της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω: ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής» Ζητείται η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ 322 B /2015 ) του Υπαλλήλου του ήµου Κεφαλλονιάς κ. Πατρίκιου Σωκράτη που είχε εκδοθεί µε την αριθµ. 60/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ήµου Κεφαλλονιάς. Συνηµµένα: α)φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ήµου Κεφαλλονιάς β)κατάσταση Παραστατικών Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ιονύσιος Παγώνης

2 KATΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 322 Β/2015 ΥΠΟΛΟΓΟΣ : Πατρίκιος Σωκράτης. Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής: 60 / Πίνακας Παραστατικών Α/Α ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 1 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 43,58 43,58 2 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 44,58 44,58 3 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 20,30 20,30 4 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 132,97 132,97 5. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 77,70 77,70 6 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 53,00 53,00 7 ΨΑΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 70,00 70,00 8 Ε. ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 31,96 31,96 9 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 415,74 415,74 10 ΠΑΛΗΚΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 40,00 40,00 11 ΠΑΛΗΚΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 140,00 140,00 12 KARCHER A.E 42,18 42,18 13 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 86,60 86,60 14 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 94,43 94,43 15 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 123,49 123,49 16 ΨΑΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 73,80 73,80 17 ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 150,18 150,18 18 ΨΑΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 150,00 150,00 19 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 126,50 126,50 20 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 21,00 21,00 21 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 63,29 63,29 ΣΥΝΟΛΟ 2.000,75 2.Γραµµάτιο Είσπραξης ήµου Κεφαλλονιάς Αριθ. Γραµµατίου: 88/ Ποσό Επιστροφής 13,00 (δέκα τρία) Για το Τµήµα Προϋπολογισµού -Λογιστηρίου του ήµου Κεφαλλονιάς Παγώνης ιονύσιος Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: «Επανέρχεται ένα θέµα που έχει ξαναφέρει η ηµοτική Αρχή σχετικά µε την έγκριση παραστατικών που υποτίθεται ότι γίνονται για άµεσες ανάγκες για την προµήθεια ανταλλακτικών των αυτοκινήτων και λοιπών εξαρτηµάτων. Εµείς πιστεύουµε ότι οι προµήθειες αυτές πρέπει να γίνονται µε διαγωνισµούς και όχι να προκύπτουν συνεχόµενα και επαναλαµβανόµενα τέτοιες δαπάνες εφόσον πριν δέκα µέρες εγκρίθηκαν πάλι περίπου 2.000,00 για τον ίδιο σκοπό. Η ευθύνη είναι της ηµοτικής Αρχής και όχι των υπαλλήλων, γιαυτό εµείς αυτά που υποκρύπτουν απευθείας αναθέσεις και δεν γίνονται διαγωνισµοί τα καταψηφίζουµε. Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος - Λυκούδης ιονύσιος - Σοφία Γαρµπή - Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος. και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α )- το άρθρο 172 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β / την 60/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο κ. Πατρίκιος Σωκράτης για την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση.

3 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του υπ αρίθ. 322 Β/ 2015 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 2.000,00 έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. Σωκράτη Πατρίκιο µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 2. Απαλλάσσει τον κ. Σωκράτη Πατρίκιο από υπόλογο του ποσού των 2.000,00 το οποίο είχε διατεθεί για την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών των οχηµάτων- µηχανηµάτων του ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την 60/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Η Πρόεδρος Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών.

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 72ΛΨΩΕ5-Ξ43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 153 / 2015 ΘΕΜΑ : Ορισµός ικηγόρου για παράσταση στο Μονοµελές Εφετείο Πατρών. Στο Αργοστόλι σήµερα 11 η Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 :00 το πρωί, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 8554/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή Ιωάννης Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας 3. Λυκούδης ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 164/2015) Θεόδωρος Φλωράτος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ζαπάντης Ανδρέας 5. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ από την 153 έως και την 156/2015) 6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο κ. Χριστοφοράτου Νίκη η οποία εισηγούµενη το 1 o θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ικηγόρου για παράσταση στο Μονοµελές Εφετείο Πατρών»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 7674/ έγγραφό της το οποίο που έχει ως εξής: Στις 19 Μαρτίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών η από (αρ. κατ. 40/2014) έφεση του ήµου Κεφαλλονιάς ΚΑΤΑ Γερασίµου Ευθυµιάτου κ.λ.π. (συν. 6) και ΚΑΤΑ της µε αριθ. 6/2011 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά αγωγή για απόδοση ακινήτου στη θέση «Πετανοί» Τ.Κ. Αγίας Θέκλης το οποίο είχα παραχωρηθεί στον τέως ήµο Παλικής για δηµιουργία δηµοτικού χώρου στάθµευσης προς εξυπηρέτηση των λουοµένων της παραλίας των Πετανών. Με την υπ αριθ, 140/2012 απόφαση της η οικονοµική Επιτροπή µου χορήγησε την εντολή για άσκηση έφεσης κατά της παραπάνω απόφασης, η δικάσιµος της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις , όπως προαναφέρθηκε. Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή προς συµπλήρωση της ανωτέρω απόφασης να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ήµου προκειµένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση της παραπάνω έφεσης στη δικάσιµο της

5 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Συµπληρώνει την 140/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και ορίζει την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου, προκειµένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση της παραπάνω έφεσης στη δικάσιµο της ή σε οποιαδήποτε µετ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Η Πρόεδρος Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών.

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 6ΟΛΗΩΕ5-3ΙΦ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 154 / 2015 ΘΕΜΑ : Συµπλήρωση της 253/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Στο Αργοστόλι σήµερα 11 η Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 :00 το πρωί, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 8554/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή Ιωάννης Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας 3. Λυκούδης ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 164/2015) Θεόδωρος Φλωράτος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ζαπάντης Ανδρέας 5. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ από την 153 έως και την 156/2015) 6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη το 2 o θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Συµπλήρωση της 253/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής»έθεσε υπόψη της Επιτροπής Την 253/2014 µε θέµα «Ορισµός ειδικευµένου δικηγόρου Αθηνών για τον χειρισµό της από αίτησης ακύρωσης.» η οποία αναφέρει τα παρακάτω: 1. Εγκρίνει τον ορισµό του ειδικευµένου δικηγορικού γραφείου Αθηνών Σωτ. Μπρέγιαννου Γεωργ. Μπρέγιαννου και Συνεργάτες Α.Ε..Ε (Λεωφόρος Μεσογείων 24 Αθήνα µε Α.Φ.Μ ) για τον χειρισµό της από αίτησης ακύρωσης, επειδή η εν συγκεκριµένη υπόθεση λόγω της φύσεως και του περιεχοµένου της απαιτεί εξειδικευµένη γνώση στο αντικείµενο αυτό καθώς και εµπειρία χειρισµού υποθέσεων στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 2. Η αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου θα καθορισθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Ζητείται να συµπληρωθεί εξειδικευµένα ο ορισµός του εν λόγω δικηγορικού γραφείου και των συνεργατών του όπως παρακάτω:

7 1. ίδει στην δικηγορική εταιρεία «Σ.Ν. Μπρέγιαννος Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ Ε» και δη στους: (α) Σωτήριο Μπρέγιαννο, δικηγόρο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 2-4), εταίρο της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία Σ. Ν. Μπρέγιαννος Γ. Ν. Μπρέγιαννος και Συν/τες ΑΕ Ε και (β) Μαριλένα Μουζακίτη, ικηγόρο Αθηνών (Ανδρούτσου 3, Γλυφάδα), την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστούν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµατος Ε ) και να εκπροσωπήσουν το ήµο Κεφαλονιάς, κατά την συζήτηση: (α) της από και µε αριθµό καταθέσεως 739/ αιτήσεως των Παναγή Γαλιατσάτου κλπ (3) περί ακυρώσεως: 1. της υπ αριθ. 4873/ αποφάσεως της τέως ΝΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εσωτερικό ίκτυο Αποχέτευσης Πόρου ήµου Ελειού Πρόννων Ν. Κεφαλληνίας», 2. της υπ αριθ. 3838/ αποφάσεως της τέως Περιφερείας Ιονίων Νήσων περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και αγωγών προσαγωγής λυµάτων Πόρου Σκάλας» και 3. της υπ αριθ. 6575,1781/ αποφάσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας ήµων και Κοινοτήτων της ιευθύνσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ιοικήσεως της τέως Περιφερείας Ιονίων Νήσων περί εγκρίσεως της «Μελέτης αποχετεύσεως Πόρου ήµου Ελειού Πρόννων» και (β) της από και µε αριθµό καταθέσεως 124/ παρεµβάσεως του ήµου Κεφαλονιάς υπέρ της Περιφερείας Ιονίων Νήσων και της Αποκεντρωµένης ιοικήσεως Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων και υπέρ του κύρους των ανωτέρω πράξεων, κατά τη δικάσιµο της , ή σε κάθε µετ αναβολήν δικάσιµο, και να καταθέσουν, αν χρειασθεί, υπόµνηµα προς υποστήριξη της ανωτέρω παρεµβάσεως και προς αντίκρουση της ανωτέρω αιτήσεως ακυρώσεως και να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια προς υποστήριξη των απόψεων και των θέσεων του ήµου Κεφαλονιάς. 2. Επίσης, εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες οι παραπάνω δικηγόροι ή συνεργάτες τους έχουν ήδη προβεί προς υποστήριξη της εν λόγω υποθέσεως, συµπεριλαµβανοµένης της συντάξεως και καταθέσεως της από και µε αριθµό καταθέσεως 124/ παρεµβάσεως. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 Την εισήγηση της Προέδρου: ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Συµπληρώνει την 253/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όπως παρακάτω: 1. ίδει στην δικηγορική εταιρεία «Σ.Ν. Μπρέγιαννος Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ Ε» και δη στους: (α) Σωτήριο Μπρέγιαννο, δικηγόρο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 2-4), εταίρο της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία Σ. Ν. Μπρέγιαννος Γ. Ν. Μπρέγιαννος και Συν/τες ΑΕ Ε και (β) Μαριλένα Μουζακίτη, ικηγόρο Αθηνών (Ανδρούτσου 3, Γλυφάδα), την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστούν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµατος Ε ) και να εκπροσωπήσουν το ήµο Κεφαλονιάς, κατά την συζήτηση: (α) της από και µε αριθµό καταθέσεως 739/ αιτήσεως των Παναγή Γαλιατσάτου κλπ (3) περί ακυρώσεως: 1. της υπ αριθ. 4873/ αποφάσεως της τέως ΝΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εσωτερικό ίκτυο Αποχέτευσης Πόρου ήµου Ελειού Πρόννων Ν. Κεφαλληνίας», 2. της υπ αριθ. 3838/ αποφάσεως της τέως Περιφερείας Ιονίων Νήσων περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και αγωγών προσαγωγής λυµάτων Πόρου

8 Σκάλας» και 3. της υπ αριθ. 6575,1781/ αποφάσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας ήµων και Κοινοτήτων της ιευθύνσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ιοικήσεως της τέως Περιφερείας Ιονίων Νήσων περί εγκρίσεως της «Μελέτης αποχετεύσεως Πόρου ήµου Ελειού Πρόννων» και (β) της από και µε αριθµό καταθέσεως 124/ παρεµβάσεως του ήµου Κεφαλονιάς υπέρ της Περιφερείας Ιονίων Νήσων και της Αποκεντρωµένης ιοικήσεως Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων και υπέρ του κύρους των ανωτέρω πράξεων, κατά τη δικάσιµο της , ή σε κάθε µετ αναβολήν δικάσιµο, και να καταθέσουν, αν χρειασθεί, υπόµνηµα προς υποστήριξη της ανωτέρω παρεµβάσεως και προς αντίκρουση της ανωτέρω αιτήσεως ακυρώσεως και να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια προς υποστήριξη των απόψεων και των θέσεων του ήµου Κεφαλονιάς. 2. Επίσης, εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες οι παραπάνω δικηγόροι ή συνεργάτες τους έχουν ήδη προβεί προς υποστήριξη της εν λόγω υποθέσεως, συµπεριλαµβανοµένης της συντάξεως και καταθέσεως της από και µε αριθµό καταθέσεως 124/ παρεµβάσεως. Κατά τα λοιπά ισχύει η 253/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Η Πρόεδρος Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Ω7ΞΠΩΕ5-Ν45 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155 / 2015 ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αλλαγή χρήσης χώρου παλαιού τελωνείου σε χώρο ενυδρείου Εκθετηρίου» ( εργασίες κτιριακών υποδοµών ανακαίνιση κτιρίου που θα εγκατασταθεί το ενυδρείο και το ΙΟΡΑΜΑ) Στο Αργοστόλι σήµερα 11 η Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 :00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 8554/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή Ιωάννης Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας 3. Λυκούδης ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 164/2015) Θεόδωρος Φλωράτος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ζαπάντης Ανδρέας 5. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ από την 153 έως και την 156/2015) 6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ιαγωνισµού του εν λόγω έργου κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο ο οποίος εισηγούµενος το 6 o θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αλλαγή χρήσης χώρου παλαιού τελωνείου σε χώρο ενυδρείου Εκθετηρίου» ( εργασίες κτιριακών υποδοµών ανακαίνιση κτιρίου που θα εγκατασταθεί το ενυδρείο και το ΙΟΡΑΜΑ)» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 5879/ Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού του παραπάνω έργου το οποίο έχει ως εξής: Αργοστόλι, Αριθµ. Πρωτ.: 5879 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Επιτροπής ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ ΡΕΙΟΥ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» Προϋπολογισµού ,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Στο Αργοστόλι σήµερα 17 Φεβρουαρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 697 /2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής: 1) Καλογερόπουλο Θεόδωρο, ως Πρόεδρος, 2) Κουφός Ευάγγελο, ως Μέλος, 3) Παγουλάτος Λεωνίδας, ως Μέλος και Γραµµατέας. Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και κατέθεσαν σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:

10 1) ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε, εκπροσωπούµενη από τον κ.οθων ΚΛΑΟΥ ΑΤΟ 2) ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ, εκπροσωπούµενη από τον κ. ΑΝ ΡΕΑ ΒΡΥΩΝΗ 3) ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εκπροσωπούµενη από τον από τον κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4) ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε εκπροσωπούµενη από την κα. ΚΑΤΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5) Κ/Ξ ΚΩΝ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ, εκπροσωπούµενη από τον από την κα. ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 6) P & C DEVELOPMENT S.A., εκπροσωπούµενη από τον από τον κ. ΛΑΤΣΙΟ ΘΕΟΦΑΝΗ 7) ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, εκπροσωπούµενη από τον από τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ ΑΝ ΡΕΑ 8) Κ/Ξ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Α. ΠΛΩΤΑΣ, εκπροσωπούµενη από τον κ. Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ και τον κ. Α. ΠΛΩΤΑ 9) Κ/Ξ Τ. ΓΟΝΗ. ΠΟ ΗΜΑΤΑΣ εκπροσωπούµενη από τον κ. ΠΟ ΗΜΑΤΑ και την κα. Τ. ΓΟΝΗ 10) ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟ Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η λήξη χρόνου παραλαβής προσφορών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Προέδρου µε την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ήµου Κεφαλλονιάς, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικά άλλες προσφορές για το διαγωνισµό. Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου 1 ο ) καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς και 2 ο ) ελέγχθηκε ότι υπάρχει αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής. Η καταγραφή είχε ως εξής: ([βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (δέκα τρία -13- φύλλα) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού)]. Κατόπιν η Επιτροπή ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής προσφοράς προέβη στην αποσφράγιση τους, τους µονόγραψε και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους στοιχεία των προσφορών µε τη σειρά κατάθεσής τους ως εξής: ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η α/α ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 1 ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε ΚΑΘΑΙΡΕ ΣΕΙΣ- ΣΚΥΡΟ Ε ΜΑΤΑ 48% 2 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ 48% 3 ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28% 4 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε 41% 5 Κ/Ξ ΚΩΝ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 38% (τριάντα 6 P& C DEVELOPMENT S.A. 41% 7 ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 45% πέντε) 8 Κ/Ξ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Α. ΠΛΩΤΑΣ 29% εννέα) 9 Κ/Ξ Τ. ΓΟΝΗ. ΠΟ ΗΜΑΤΑΣ 30% (τριάντα) ΚΟΥΦΩΜ ΑΤΑ- ΕΠΕΝ ΥΣ ΕΙΣ- ΧΡΩΜΑΤΙ ΣΜΟΙ- ΨΕΥ ΟΡ ΟΦΕΣ 41% 46% έξι) 28% 41% 38% (τριάντα 42% δύο) 46% έξι) 29% εννέα) 30% (τριάντα) Υ ΡΑΥΛΙ ΚΑ 40% ) 46% έξι) 28% 41% 40% ) 43% τρία) 45% πέντε) 30% (τριάντα) 32% (τριάντα δύο) ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΙΚΑ 41% 44% τέσσερα) 28% 41% 40% ) 42% δύο) 47% επτά) 31% (τριάντα 32% (τριάντα δύο) ΚΛΙΜΑΤΙΣ ΜΟΣ 48% 42% δύο) 28% 41% 40% ) 41% 39% (τριάντα εννέα) 32% (τριάντα δύο) 32% (τριάντα δύο) ΠΥΡΑΣΦΑ ΛΕΙΑ 41% 48% 28% 41% 40% ) 41% 47% επτά) 30% (τριάντα) 32% (τριάντα δύο)

11 10 ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ 25% πέντε) 25% πέντε) 25% πέντε) 25% πέντε) 25% πέντε) 26% έξι) Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς όλων των διαγωνιζοµένων. Αφού η Επιτροπή ολοκλήρωσε την προαναφερόµενη διαδικασία για το σύνολο των ενδιαφεροµένων, προέβη στην κατάρτιση του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 δ της ιακήρυξης) Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Προσφερόµενη έκπτωση (%) Ολογράφως Αριθµ. 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ Σαράντα πέντε και µηδέν εννιά επί τοις εκατό 45,09% 2 ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Σαράντα τέσσερα και σαράντα επί τοις εκατό 3 ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε Σαράντα τρία και µηδέν τρία επί τοις εκατό 4 P & C DEVELOPMENT S.A. Σαράντα ένα και εβδοµήντα εννιά επί τοις εκατό Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και ειδικότερα α. η νοµιµότητα εκπροσώπησης, β. η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ. το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης, και δ. η εκπλήρωση των όρων των άρθρων 23 και 24 της διακήρυξης. Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών -ως προς την πληρότητα των υπογραφών και την ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου- σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης ενώ επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος αυτών και έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (βλ. συνηµµένο 2: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, δέκα -10- φύλλα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού). Τέλος παρακρατήθηκαν τα υποβληθέντα µηχανόσηµα κατά τα περιγραφόµενα στη διακήρυξη (24.1.6). Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: a. Για τον διαγωνιζόµενο ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. b. Για τον διαγωνιζόµενο ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. c. Για τον διαγωνιζόµενο ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. d. Για τον διαγωνιζόµενο P & C DEVELOPMENT S.A. Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. e. Για τον διαγωνιζόµενο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε 44,40% 43,03% 41,79% 5 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. Σαράντα ένα επί τοις εκατό 41,00% 6 Κ/Ξ ΚΩΝ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Τριάντα οκτώ και ογδόντα εννιά επί τοις εκατό 7 Κ/Ξ Τ. ΓΟΝΗ. ΠΟ ΗΜΑΤΑΣ Τριάντα και ενενήντα επί τοις εκατό 38,89% 30,90% 8 Κ/Ξ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Α. ΠΛΩΤΑΣ Τριάντα επί τοις εκατό 30,00% 9 ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είκοσι οκτώ επί τοις εκατό 28,00% 10 ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ Είκοσι πέντε επί τοις εκατό 25,00%

12 Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. f. Για τον διαγωνιζόµενο Κ/Ξ ΚΩΝ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. g. Για τον διαγωνιζόµενο Κ/Ξ Τ. ΓΟΝΗ. ΠΟ ΗΜΑΤΑΣ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. h. Για τον διαγωνιζόµενο Κ/Ξ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Α. ΠΛΩΤΑΣ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. i. Για τον διαγωνιζόµενο ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. j. Για τον διαγωνιζόµενο ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ Ο Φάκελος Συµµετοχής είναι παραδεκτός. Με την επιφύλαξη του επικείµενου ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (Εγκύκλιος Ε.17 της Γ.Γ..Ε. υπ αριθ. πρωτ. 17γ/9/154/ΦΝ437/ ), καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 θ της ιακήρυξης) Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Προσφερόµενη έκπτωση (%) Ολογράφως Αριθµ. 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ Σαράντα πέντε και µηδέν εννιά επί τοις εκατό 45,09% 2 ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Σαράντα τέσσερα και σαράντα επί τοις εκατό 3 ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε Σαράντα τρία και µηδέν τρία επί τοις εκατό 4 P & C DEVELOPMENT S.A. Σαράντα ένα και εβδονήντα εννιά επί τοις εκατό 44,40% 43,03% 41,79% 5 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. Σαράντα ένα επί τοις εκατό 41% 6 Κ/Ξ ΚΩΝ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Τριάντα οκτώ και ογδόντα εννιά επί τοις εκατό 7 Κ/Ξ Τ. ΓΟΝΗ. ΠΟ ΗΜΑΤΑΣ Τριάντα και ενενήντα επί τοις εκατό 38,89% 30,90% 8 Κ/Ξ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Α. ΠΛΩΤΑΣ Τριάντα επί τοις εκατό 30,00% 9 ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είκοσι οκτώ επί τοις εκατό 28,00% 10 ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ Είκοσι πέντε επί τοις εκατό 25,00% Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής των διαγωνιζόµενων εταιριών µε την επωνυµία: 1) «ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αρίθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 2) «P & C DEVELOPMENT S.A.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αρίθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 3) «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αρίθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 4) «ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αρίθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 5) «ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αρίθµ / µέσω online εφαρµογής).

13 Μετά το υπ. αριθ. πρωτ. 5906/ έγγραφο προς το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε Πάτρας για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των υπόλοιπων διαγωνιζοµένων η Επιτροπή ιαγωνισµού αποφασίζει προς το παρόν τη λύση της συνεδριάσεως. Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το πρακτικό αυτό το υπογράφει ως ακολούθως. Η Επιτροπή 1) Καλογερόπουλος Θεόδωρος (Πρόεδρος) 2) Κουφός Ευάγγελος (Μέλος) 3) Παγουλάτος Λεωνίδας (Μέλος και Γραµµατέας) Συνηµµένα στο παρόν Πρακτικό: 1. Καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (δεκατρία -13- φύλλα) 2. Έλεγχος Οµαλότητας προσφορών (δέκα -10- φύλλα) Στην συνέχεια ο κ. Καλογερόπουλος θέτει υπόψη της Επιτροπής το Παράρτηµα του παραπάνω Πρακτικού το οποίο αναφέρει τα παρακάτω: Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Του υπ αριθµ. 5879/ Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ ΡΕΙΟΥ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» Προϋπολογισµού ,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Κατ εφαρµογή της υπ αρ. 17γ/9/154/ΦΝ437/ εγκυκλίου Ε.17 της Γ.Γ..Ε., πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων στον ανωτέρω διαγωνισµό. Για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής των διαγωνιζόµενων εταιριών µε την επωνυµία : 1) «ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αριθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 2) «P & C DEVELOPMENT S.A.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αριθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 3) «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αριθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 4) «ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αριθµ / µέσω on-line εφαρµογής) 5) «ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αριθµ / µέσω on-line εφαρµογής). Από την Επιτροπή ιαγωνισµού του έργου απεστάλη το υπ. αριθ. πρωτ. ήµου Κεφαλλονιάς 5906/ έγγραφο προς το ΕΤΑΑ Πάτρας για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής των υπόλοιπων συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ήτοι: 1.ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΛΑΡΗΣ Ο.Ε 2.ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.Κ/Ξ ΚΩΝ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 4.Κ/Ξ Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Α. ΠΛΩΤΑΣ 5.Κ/Ξ Τ. ΓΟΝΗ. ΠΟ ΗΜΑΤΑΣ Για τους ανωτέρω διαγωνιζόµενους ελήφθη σε απάντηση η υπ αριθµ. πρωτ. ΤΣΜΕ Ε 518/ βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών (σε ορθή επανάληψη). Τα προαναφερόµενα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ηµοπρασίας της Επιτροπής ιαγωνισµού. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ ΡΕΙΟΥ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» στο µειοδότη µε την επωνυµία «ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝ ΕΝΝΙΑ (45,09%) επί του προϋπολογισµού του έργου και ολοκληρώνεται η διαδικασία του διαγωνισµού.

14 Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν που αποτελεί συµπληρωµατικό παράρτηµα του υπ αριθµ. 5879/ Πρακτικού, το υπογράφει ως ακολούθως. 1) Καλογερόπουλος Θεόδωρος (Πρόεδρος) 2) Κουφός Ευάγγελος (Μέλος) 3) Παγουλάτος Λεωνίδας (Μέλος και Γραµµατέας) Αργοστόλι, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και την ανακήρυξη µειοδότη για την εκτέλεση του έργου «Αλλαγή χρήσης χώρου παλαιού τελωνείου σε χώρο ενυδρείου Εκθετηρίου» ( εργασίες κτιριακών υποδοµών ανακαίνιση κτιρίου που θα εγκατασταθεί το ενυδρείο και το ΙΟΡΑΜΑ) την εταιρία µε την επωνυµία «ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝ ΕΝΝΙΑ (45,09%) επί του προϋπολογισµού του έργου ( ,00 Ευρώ µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Εµείς εξαρχής έχουµε διαφωνήσει ριζικά για το έργο του Ενυδρείου που κάνει η ηµοτική Αρχή η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι προφανώς και το µοναδικό έργο που κάνει στο Ληξούρι που στην ουσία καταρχήν δεν εξυπηρετεί καµία λαϊκή ανάγκη σε σχέση µε τα προβλήµατα που έχει σήµερα η Παλική και δεύτερον η λειτουργία του ίδιου του Ενυδρείου προβλέπει δαπάνη από πλευράς του ήµου. εν προβλέπεται δηλαδή προσωπικό και από ότι έχει πει η ηµοτική Αρχή,θα γίνει είτε µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου είτε µε επαγγελµατική δαπάνη η µε εθελοντές, πράγµα που δεν συνάδει σε µια ουσιαστική λειτουργία του µε σκοπό την εξυπηρέτηση των τουριστών. Το έργο αυτό αποδεικνύει την πολιτική της ηµοτικής Αρχής που την στηρίζουνε και οι υπόλοιπες δυνάµεις στο ηµοτικό Συµβούλιο, είναι ταυτισµένη µε την πολιτική της προηγούµενης και της σηµερινής κυβέρνησης που υλοποιούν τις πολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή του κεφαλαίου που δεν δίνουν χρήµατα για την κάλυψη των βασικών αναγκών όπως ύδρευση Ληξουρίου, σχολικά κτίρια, υποδοµές Υγείας (νοσοκοµείο Ληξουρίου) και άλλες δηµόσιες υποδοµές γιατί δεν είναι στην επιλεξιµότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χρηµατοδοτούν έργα τέτοια που συµβάλουν στην κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των µεγάλων επιχειρήσεων και δεν αφορούν τον Λαό. Για όλα τα παραπάνω καταψηφίζουµε την εισήγηση. Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή Γεράσιµος Σταύρος Αλυσανδράτος- ιονύσιος Λυκούδης και Άγγελος Κωνσταντάκης. και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 Η υπ αριθµ. 696/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων του ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Το 5879/ Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού και το Παράρτηµά του. Την εισήγηση της Προέδρου. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1.Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αλλαγή χρήσης χώρου παλαιού τελωνείου σε χώρο ενυδρείου Εκθετηρίου» ( εργασίες κτιριακών υποδοµών ανακαίνιση κτιρίου που θα εγκατασταθεί το ενυδρείο και το ΙΟΡΑΜΑ) προϋπολογισµού του έργου ( ,00 Ευρώ µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α).. 2. Ανακηρύσσει µειοδότη για την εκτέλεση του ως άνω έργου την εταιρία µε την επωνυµία «ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝ ΕΝΝΙΑ (45,09%) επί του προϋπολογισµού του έργου ( ,00 Ευρώ µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α).

15 3. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Η Πρόεδρος Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών.

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 732ΓΩΕ5-ΣΝΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156 / 2015 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού Στο Αργοστόλι σήµερα 11 η Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 :00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 8554/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή Ιωάννης Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας 3. Λυκούδης ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 164/2015) Θεόδωρος Φλωράτος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ζαπάντης Ανδρέας 5. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ από την 153 έως και την 156/2015) 6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη το 3 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2015.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Ζητείται η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού 2015 των παρακάτω προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

17 Αριθ. έκθεσης Ηµ/νία έκδοσης Ποσό Αιτιολογία /03/ , /03/ , /03/ , /03/ , /03/ ,00 ΚΑ Προυπολ. Υπόλοιπο ιαµόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Σκάλας ( Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης )-6ος Λογαριασµός ,29 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ.6377/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ] ,07 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 34/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ.Σ. ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ] ,67 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 6367/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ] ,67 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων[υποθεση ΑΛ.ΠΑΥΛΑΤΟΥ,ΟΡΙΣΘΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Χ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 106/2013 ΑΠ. Σ. & ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 68/2013ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] , /03/ ,22 Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων χώρων[αντικαταστασεισ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ,ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΙΚΤΥΟΥ,ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ,78 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ Ι Η /03/ ,17 ΒΑΛΕΝΤΗ) (9ος λογαριασµός µε επιχορήγηση από το Π Ε της Περιφέρειας) ,38 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ /03/ ,92 ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ Ι Η ΒΑΛΕΝΤΗ) (10ος λογαριασµός µε επιχορήγηση από τη ΣΑΤΑ) , /03/ ,80 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων[.γιαννακοσ, παροχή Νοµικών Υπηρεσιών βάσει της αριθµ. 465/2014 ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] , /3/ ,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , /3/ ,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , /3/ ,15 Προµήθεια βιβλίων, σφραγίδων, κλπ , /3/ ,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , /3/ ,00 Προµήθεια υλικών θέρµανσης - κλιµατισµού , /3/ ,00 Προµήθεια υλικών θέρµανσης - κλιµατισµού , /3/ ,68 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , /3/ ,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , /3/ ,86 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας , /3/ ,59 Προµήθεια πινακίδων οροσήµανσης και τροχαίας ,17 Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων για την υπόθεση /3/ ,90 Χαριτάτου Γεράσιµου του Αγγέλου , /3/ ,09 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων ,15

18 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης :Ψηφίζουµε µόνο τις προτάσεις: και 514. Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Νικόλαος Ανουσάκης - ιονύσιος Λυκούδης και Κωνσταντάκης Άγγελος. Και αφού έλαβε υπόψη : 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος 3)την 312 /2014 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού ) την υπ αρίθ 27021/2227 / απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού )Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων ) τις υποβληθείσες προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας Και την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου : ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος των εγγεγραµµένων κωδικών αριθµών εξόδων του Προϋπολογισµού Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Η Πρόεδρος Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ΛΠΕΩΕ5-ΧΞ2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 170 / 2015 ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου Τ.Κ Ζόλων. Στο Αργοστόλι σήµερα 11 η Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10 :00 το πρωί, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 8554/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή Ιωάννης Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας 3. Λυκούδης ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 164/2015) Θεόδωρος Φλωράτος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ζαπάντης Ανδρέας 5. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ από την 153 έως και την 156/2015) 6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη το 5 o θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου Τ.Κ Ζόλων.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 1742/ έγγραφο του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Ζόλων κ. Γεώργιου Απέργη εκφράζεται η σύµφωνη γνώµη για την µίσθωση του δηµοτικού καταστήµατος Ζόλων για χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (καφενείο εστιατόριοουζερί ) όπως λειτουργούσε µέχρι σήµερα. Επίσης σύµφωνα µε την 30/2015 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκµίσθωση ισογείου ακινήτου εµβαδού 101,40 τ.µ ιδιοκτησίας ήµου Κεφαλλονιάς που βρίσκεται στην Τ. Κ Ζόλων µε διεξαγωγή ηµοπρασίας. Η διάρκεια µίσθωσης ορίζεται για τρία (3) έτη και η τιµή εκκίνησης της ηµοπρασίας ορίζεται στα 105,00 µηνιαίως αναπροσαρµοζόµενο ετησίως σε ποσοστό 5%. Επί πλέον καθορίζει την χρήση του ακινήτου ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (καφενείο εστιατόριο-ουζερί ). Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση το σχέδιο της κατάρτισης των όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης του παραπάνω ακίνητου το οποίο συνέταξε η Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου και έχει ως εξής:

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου. Σύµφωνα µε την υπ. αρίθµ. 30/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κεφ/νιάς για την µίσθωση ακινήτου, πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης εκµίσθωσης όπως παρακάτω: Πρέπει να εκτεθεί σε φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ισόγειου ακινήτου εµβαδού 101,4 τ.µ. ιδιοκτησίας ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ζόλων. Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (καφενείο, εστιατόριο, ουζερί). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ηµοτικού Θεάτρου στις , ηµέρα.και από ώρα. έως και.. Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 2015, ηµέρα και από ώρα έως και. Άρθρο 1 Ο συµβατικός χρόνος της µίσθωσης ορίζεται τριετής. Άρθρο 2 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατό πέντε (105) ευρώ µηνιαίως. Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο σύµφωνα µε το είκτη Μεταβολής Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Άρθρο 3 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ύψους ίσου µε τρία µηνιαία µισθώµατα δηλαδή ποσού τριακοσίων δεκαπέντε (315) ευρώ. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος. Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) φορολογική ενηµερότητα, β) ασφαλιστική ενηµερότητας και γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ήµο. Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) φορολογική ενηµερότητα, β) ασφαλιστική ενηµερότητα και γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ήµο. Άρθρο 4 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να

21 παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. Άρθρο 5 Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την κατακύρωση των πρακτικών από την Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από την επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα µπορούν να συµµετέχουν στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. Άρθρο 6 Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ήµου Κεφαλονιάς. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών και οφειλών και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου. Άρθρο 7 Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής και καθαριότητας. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής ή προσθήκης στο µίσθιο θα απαιτείται η έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής ενώ οι τυχόν εγκριθείσες και γενόµενες προσθήκες, βελτιώσεις, συντηρήσεις και κάθε είδους κατασκευές, που θα γίνονται µε δαπάνες του µισθωτή, µετά τη λήξη της µίσθωσης θα παραµένουν σε όφελος του µισθίου χωρίς να υποχρεώνουν το ήµο στην καταβολή αποζηµίωσης. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του. Απαγορεύεται επίσης ρητά η κατάληψη από το µισθωτή άλλων χώρων γύρω από το µίσθιο χωρίς άδεια των αρµοδίων οργάνων, µετά από αίτηση που θα πρέπει να υποβάλλει ο µισθωτής στο ήµο και εφόσον οι χώροι αυτοί ανήκουν στην αρµοδιότητα, ευθύνη και διαχείριση του ήµου (π.χ. κοινόχρηστοι χώροι). Άρθρο 8 Ο µισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου και δηµοτικών τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). Άρθρο 9

22 Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. Άρθρο 10 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ήµου καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. Άρθρο 11 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ήµαρχος Κεφαλονιάς. Άρθρο 12 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. Αργοστόλι 10/03/2015 Ο εισηγητής: Παυλάτος Γεράσιµος Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Στην συνεχεία η Πρόεδρος προτείνει ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του ιαγωνισµού την 20 η Απριλίου Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 24 η Απριλίου. Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι η µίσθωση του ακινήτου αφορά όλο το χωριό και είναι αντικείµενο συνέλευσης των κατοίκων να αποφασίσει για το θέµα και όχι µόνο του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Προτείνει η µίσθωση του ακινήτου να γίνει µε απόφαση της συνέλευσης του χωριού και ψηφίζει την πρόταση του Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος - ιονύσιος Λυκούδης και Κωνσταντάκης Άγγελος Νικόλαος Ανουσάκης. και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 ΤΟ 1742/2015 έγγραφο εκπροσώπου Τ. Κ. Ζόλων Την 30/2015 απόφαση. Σ Την εισήγηση της Προέδρου: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω σχέδιο των όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ισογείου ακινήτου εµβαδού 101,4 τ.µ. ιδιοκτησίας ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ζόλων. 2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ισογείου ακινήτου εµβαδού 101,4 τ.µ. ιδιοκτησίας ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ζόλων. 3. Ηµεροµηνία διεξαγωγής της ηµοπρασίας ορίζεται η 20 η Απριλίου 2015 ηµέρα ευτέρα από 10:00 έως και 11:00 το πρωί. 4. Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 24 Απριλίου ηµέρα Παρασκευή από 10:00 πρωινή έως και 11:00 το πρωί. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Η Πρόεδρος Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 42-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 41 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 16 η Σεπτεµβρίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 76-03/10-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 686/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Διεξαγωγή διαγωνισμού για την έναρξη τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Διεξαγωγή διαγωνισμού για την έναρξη τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 17 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 4 η Αυγούστου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/ 2011. ΘΕΜΑ :Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 15 η Μαρτίου 201 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21 / 2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων των οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 687/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 92 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 1 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτής Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.. 2178 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου Ο Πρόεδρος του.σ., διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 20947/08-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 02-05-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 198/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 31-7-2012 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθμ. 900/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ87Λ1-Θ1Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kαλαμάτα 20-3-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 3399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα