ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΕΥΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» με δ.τ. «ΕΥΟΙ ΚΟΣ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της εταιρείας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΦΩ ΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχε δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΑΤΣΙΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «MARNERIS LOGISTICS SA» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχε δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχε δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΚΤΗ ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης Έγκριση κυκλοφορίας ζυγών TERAOKA τύπων SM 5000, SM 5400 KΑΙ SM Τροποποίηση της με αριθμό /3.1543/2010 (ΦΕΚ 692/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργα σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστη μα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής των ενερ γειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρω παϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποί ηση (ΕΤΠ)»... 9 Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΑ ΧΟΒΗΣ» του Δήμου Αράχοβας Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας αλλοδαπών ομογε νών Αλβανίας Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογε νή αλλοδαπό Αλβανικής Ιθαγένειας: υπό στοιχεία ΠΑΠΑ (PAPA) ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ELPINIQI) ον. πατρός ΧΑ ΡΙΤΟ (HARITO) κ.λπ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κόνιτσας, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν.3852/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή της εταιρείας «ΕΥΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» με δ.τ. «ΕΥΟΙΚΟΣ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης. Με την αρ. πρωτ / ΥΠΕ/5/01166/Ε /Ν.3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΕΥΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» με δ.τ. «ΕΥΟΙΚΟΣ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου 5*, με κέντρο αναζωογόνη σης, στο Δήμο Μυστρά, του Ν. Λακωνίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγη σης 60% δηλαδή τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, ήτοι ποσοστού 59,868% ευρώ. Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το ποσό ,00 ευρώ, ήτοι ποσοστό 60% που ανα λογεί στην αρχική επένδυση ύψους ,00 ευρώ και στο ποσό ,00 ευρώ, ήτοι ποσοστό 50% που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμβούλων, ύψους ,00 ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι τρεις (23) νέες θέσεις απασχόλησης (23)/ ΕΜΕ.

2 16126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (2) Υπαγωγή της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αριθμ /ΥΠΕ/5/01681/Ε/Ν. 3299/04/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δι ατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη σης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μο νάδας κλασσικού τύπου, κατηγορίας 5*, στην περιοχή Φαληρακίου, Δ.Δ. Κοσκινού, Δ. Καλλιθέας, της νήσου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χι λιάδων ( ,00) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 25% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εννιά εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν ενενήντα (90) νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε σαράντα πέντε (45,00) ΕΜΕ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (3) Υπαγωγή της εταιρείας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΦΩΤΟ ΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αριθμ /ΥΠΕ/5/01084/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της εταιρείας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα (4011 Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003) στο Δ. Γαργαλιάνων του Ν. Μεσσηνίας, συνολικής ενισχυ όμενης δαπάνης δέκα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ και επιχορήγησης τεσσάρων εκα τομμυρίων σαράντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, ήτοι ποσοστού 40%. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δύο νέες θέσεις απασχόλησης. (2,00 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (4) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΑΤΣΙΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αριθμ /ΥΠΕ/5/01276/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά ξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΤΑΤΣΙΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην εγκα τάσταση Φ/Β σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 98,28 KW στη θέση ΡΕΝΙΑ του Δ.Δ. ΕΦΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40,00% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη λαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ( ) ευρώ. Με την επένδυση δε θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (5) Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «MARNERIS LOGISTICS SA» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αριθμ /ΥΠΕ/5/02329/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της υπό σύσταση εται ρείας «MARNERIS LOGISTICS SA» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας (LOGISTICS) (631.1 & Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003), στη θέση «ΝΤΑΜΑΝΙ ΔΟΞΑΡΑ», του Δ.Δ. Βασιλεώνικου, του Δήμου Καμποχώ ρων του Νομού Χίου, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων ( ,00) ευρώ και επιχορήγησης εξακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακο σίων ( ,00) ευρώ, ήτοι ποσοστού 59,657%. Το ποσό αυτό της επιχορήγησης, συνάγεται από το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων ( ,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 60,00%, που αναλογεί στην αρχική επένδυση ύψους ,00 και το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (17.500,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 50,00%, που αναλογεί στις δαπάνες με λετών και συμβούλων ύψους ,00. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν επτά (7) νέες θέσεις απασχόλησης (3,00 ΕΜΕ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (6) Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙ ΑΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αριθμ /ΥΠΕ/5/01765/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, της υπό σύσταση εταιρεί ας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας (LOGISTICS) (631.1 & Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003), στη θέση «ΚΟΝΤΑΡΙ», του Δήμου Χίου, του Νομού Χίου, συνολικής ενισχυόμε νης δαπάνης εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ και επιχορήγησης πεντακοσίων πενήντα έξι χι λιάδων ( ,00) ευρώ, ήτοι ποσοστού 59,785%. Το ποσό αυτό της επιχορήγησης, συνάγεται από το ποσό των πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων ( ,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 60,00%, που αναλογεί στην αρχι κή επένδυση ύψους ,00 και το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 50,00%, που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμβούλων ύψους ,00. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τρεις (3) νέες θέσεις απασχόλησης (3,00 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (7) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΚΤΗ ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αριθμ /ΥΠΕ/5/02343/Ε/Ν. 3299/04/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά ξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΑΚΤΗ ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκλη ρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας 4* ΑΚΤΗ ΤΑΫΓΕΤΟΣ, στη Μικρά Μαντινεία του Δήμου Καλαμάτας στο Νομό Μεσσηνίας, συνολικής επιχορηγούμενης δα πάνης τεσσάρων εκατομμυρίων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 49% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ( ) ευρώ. Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 29, που αντιστοιχούν σε 11,25 ΕΜΕ, νέες ΕΜΕ 10,25 και συνο λικές ΕΜΕ 21,5. Οι συνολικές θέσεις εργασίας μετά την επένδυση θα παραμείνουν 29 οι συνολικές δε ΕΜΕ θα ανέρχονται σε 21,5 λόγω της λειτουργίας της μονάδας καθόλη την διάρκεια του έτους. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Αριθμ. Φ2 734 (8) Έγκριση κυκλοφορίας ζυγών TERAOKA τύπων SM 5000, SM 5400 KΑΙ SM ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 48 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα να», (ΦΕΚ Α98/ ). 2. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 228/90 «Τροποποίηση και Συ μπλήρωση του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/τ.Α / ). 3. Το Π.Δ. 37/96 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας, Εμπορίου και Τουρισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης». 4. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 5. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Την με αριθ /ΔΙΟΕ 1913/ απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια» (ΦΕΚ 1642/ ). 7. Το άρθρο 16 της υπουργικής απόφασης Β3 126/ «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού (ΦΕΚ 1151/Β/ ). 8. Τα άρθρα 7, 8 του Π.Δ. 524/78 «Περί Κωδικοποιή σεως ας ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών». (ΦΕΚ 112/ τ.α / ). 9. Τα άρθρα της υπουργικής απόφασης Φ3/2587/78 του Υπουργού Εμπορίου «Περί Κωδικοποιή σεως αποφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ.Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση Β1/15073/86 (ΦΕΚ 846/τ.Β / ). 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού. 11. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ με αριθμό Τ7584 Rev.2/ που χορήγησε το NMi Certin B.V. (Κοινοποιημένος Οργανισμός αρ. 0122).

4 16128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. Την από αίτηση της εταιρείας ΧΡΟΝΟ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ (Π. Ράλλη 69, Αγ. Ι. Ρέντης), απο φασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των ηλε κτρονικών ζυγών TERAOKA τύπων SM 5000, SM 5400, και SM 5500, οι οποίοι κατασκευάζονται από τον Οίκο TERAOKA WEIGH SYSTEM PTE Ltd. (4 Leng Kee Road, #05 03/04/05 & 11, SIS Building, , Δημοκρατία της Σιγκαπούρης) και εισάγονται από την εταιρεία ΧΡΟ ΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. (Π. Ράλλη 69, Αγ. Ι. Ρέντης) και φέρουν την σήμανση CE και Μ. Κάθε ζυγός, προτού χρησιμοποιηθεί στη χώρα θα πρέπει να υποβληθεί σε Αρχική Επαλήθευση από την Δ/νση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, από όπου και χορη γείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εκτός και αν έχει ήδη υποστεί αρχική επαλήθευση από την κατασκευά στρια εταιρεία ή από άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα. Επιπλέον, κάθε ζυγός πρέπει να συνοδεύεται με Δήλωση Συμμόρφωσης για την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ του οίκου κατασκευής. Η έγκριση ισχύει μέχρι την Τεχνικά χαρακτηριστικά των ζυγών TERAOKA τύπων SM 5000, SM 5400, SM 5500 Κατηγορία ακρίβειας: III Μεγίστη δυναμικότητα Max: 6 kg Max 300 kg Υποδιαίρεση e: 1 g Μέγιστος Αριθμός υποδιαιρέσεων n: 3000 (ανά πε ριοχή μερικής ζύγισης) n: 7500 (για μία περιοχή ζύγισης) Μέγιστο 2 περιοχές μερικής ζύγισης Μέγιστο απόβαρο Τ: Τ Max, Θερμοκρασία λειτουργίας: από 10 C έως 40 C Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ζυγών αυτών, πρέπει να αναγράφονται επ αυτών κατά τρόπο ευκρι νή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο και σε σημείο που να διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις: α) Το σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή, β) Ο τύπος του ζυγού, γ) Κατηγορία ακριβείας, δ) Η μεγίστη δυναμικότητα, ε) Η υποδιαίρεση, στ) Η ελαχίστη δυναμικότητα, ζ) Το μέγιστο απόβαρο, η) Ο αριθμός σειράς, θ) Ο αριθμός εγκρίσεως τύπου ΕΕ που χορήγησε ο κοινοποιημένος οργανισμός που χορήγησε το NMi Certin B.V. Ολλανδίας (Κοινοποιημένος Οργανισμός αρ. 0122) ι) Ο αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ήτοι: Φ2 734/2011 του Υπουργείου Οικονομικών, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας. 3. Η νομιμοποίηση της λειτουργίας των ζυγών αυτών, γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφαση μας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋπο θέσεις του άρθρου 10 της υπουργικής απόφασης Φ2 376/93 «Όργανα ζύγισης με μη αυτόματη λειτουργία», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ του Υφυ πουργού Εμπορίου και Εθνικής Οικονομίας( ΦΕΚ 284/τ. Β / ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσι εύσης της. Αθήνα, 2 Μαΐου 2011 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΔ Αριθμ / (9) Τροποποίηση της με αριθμό /3.1543/2010 (ΦΕΚ 692/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχεί ρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής των ενεργειών που συγ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προ σαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) για την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1927/2006 του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δε κεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 546/2009 του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Τα μείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. 4. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α 170/ ) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) για την Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευ ση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί ου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας» κλπ. 6. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει. 7. To Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουρ γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουρ γείο Οικονομίας και Οικονομικών. 8. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει. 9. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθη κε με το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων», και ιδίως το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α) και ισχύει.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών ενεργειών για την προ γραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 11. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογι στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 12. Το Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπρά ξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει. 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) υπ αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου «Για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογι σμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 14. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) υπ αριθμ. 2185/1996 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτο πίως η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, όπως ισχύει. 15. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) υπ αριθμ. 2988/1995 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευ ρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1828/2006 της Επιτρο πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα μείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1081/2006 του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμό 1784/1999, όπως ισχύει. 18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 800/2008 της Επιτρο πής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγο ρά κατ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία). 19. Την υπ αριθ /1914 (ΦΕΚ 1642/Β/ ) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί Ανάθεσης αρ μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα. 20. Την με αριθ /1275/ (ΦΕΚ 986/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνι κής Προστασίας για την τροποποίηση της με αριθμό / (ΦΕΚ 599/Β) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/ Την με αριθ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β) από φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργι κή απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως ισχύει. 22. Την με αριθ. 7725/ απόφαση της Ευρωπα ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήματα αυτής. 23. Τη διοργανική συμφωνία με αριθ. 2006/C 139/01 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή διαχείριση και ειδικά το σημείο 28 με το οποίο προσδιορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ. 24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 656/2007 της Επιτρο πής της 14ης Ιουνίου 2007 για τροποποίηση του Κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 586/2001 για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών, όσον αφορά τον ορισμό των κύριων ομά δων βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ), όπως ισχύει. 25. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1059/2003 του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη θέσπιση μιας κοινής ονομα τολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όπως ισχύει. 26. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση κοινοτικών προ γραμμάτων. 27. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παρα στατικών. 28. Τη με αριθμό /3.1543/2010 (ΦΕΚ 692/Β) Κοι νή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευ ρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)». 29. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 27 ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση. 30. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Στο τέλος του άρθρου 1 της με αριθμό /3.1543/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση προστί θεται νέα περίπτωση 2. δ) ως εξής: «δ) Δικαιούχος για την εφαρμογή των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρ μογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), όπως ισχύει, δύναται να ορίζεται από την Αρχή Διαχείρισης (ΕΥΣΕΚΤ). Για τον ορισμό Δικαιούχου, κάθε φορά, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού εφαρ μόζονται αναλογικά ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) και η υπουργική απόφαση 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ 540/Β), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κάθε φορά, καθώς και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Στρατη γικού Πλαισίου Αναφοράς ». 2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 της με αριθμό /3.1543/2010 κοινή υπουργική απόφαση προστίθε ται νέο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση ορισμού Δικαιούχου, οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής και υλοποίησης των δράσεων θα εξειδι κεύονται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων και, όπου απαι τούνται, σε Προσκλήσεις/Προκηρύξεις του Δικαιούχου προς Αναδόχους». 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 της με αριθμό /3.1543/2010 κοινή υπουργική απόφαση αντικαθί σταται ως εξής:

6 16130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «3. Ανάλογα με το είδος των ενεργειών που έχουν προ βλεφθεί στη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους απολυμένους, η ΕΥΣΕΚΤ είτε ορίζει Δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ, είτε προβαίνει, όπου απαιτείται, στις σχετικές προσκλήσεις για την επιλογή του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής των υπηρεσιών αυτών». 4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 της με αριθμό /3.1543/2010 κοινή υπουργική απόφαση αντικαθί στανται ως εξής: «1. Η χρηματοδότηση των ενεργειών προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους, η οποία καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κατ αναλο γία με τα προβλεπόμενα στις εγκυκλίους οδηγιών της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων για τις συγχρηματοδο τούμενες δράσεις. 2. Η σχετική πρόταση και εγγραφή στη Σ.Α.Ε. του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή η διαδικασία για την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων θα γίνει πριν την υποβολή της πρότασης από το ΥΠΟΙΑΝ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς». 5. Στο τέλος της παρ. 1 α. ιβ. του άρθρου 6 της με αριθμό /3.1543/2010 κοινή υπουργική απόφαση προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Σε περίπτωση ορισμού Δικαιούχου από την ΕΥΣΕΚΤ, οι αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης υπό στοιχεία γ. και ι. δύνανται να ασκούνται συνολικά ή εν μέρει από τον Δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της με αριθμό /3.1543/2010 (ΦΕΚ 692/Β) κοινής απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 2 Μαΐου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ Αριθμ. 333 (10) Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΑΧΟΒΗΣ» του Δήμου Αράχοβας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 224, 225, 238 και 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 241 του Ν. 3463/ Την αρ. 250/1967 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Αράχοβας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28/ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυ μία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΑΧΟΒΗΣ» στο Δήμο Αράχοβας. 4. Την αριθμ. 36/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, σχετικά με την κατάργηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΑΧΟΒΗΣ». 5. Την αρ. Πρωτ. οικ. 2990/18604/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που αφορά στην «Με ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμμα τέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι ευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊ σταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως», αποφασίζουμε: Καταργείται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΑΧΟΒΗΣ» του Δήμου Αράχοβας, που είχε συσταθεί με την αρ. 250/1967 του Δημοτικού Συμβουλίου Αράχοβας (ΦΕΚ 28/ ). Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή μου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Λιβαδειά, 20 Απριλίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής ΔΗΜ. ΚΟΤΟΥΛΑΣ Αριθμ. οικ (11) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας αλλοδαπών ομογενών Αλβανίας. 1) Με τη με αρ. πρ. 1635/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αί τηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΙΑΜΠΟΣ (LABO) ΦΩΤΟΣ (OTO) ον. πατρός ΗΛΙΑΣ (ΙLIΑ), κατοίκου Δήμου Επιδαύρου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α432274, περί αποκτή σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α / ). 2) Με τη με αρ. πρ. 1636/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αί τηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΙΑΜΠΟΥ (LABO) ΒΑΣΙΛΩ (VASILLO) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ (JORGJI), κατοίκου Δήμου Επιδαύρου, κατόχου του Ειδικού Δελτί ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α204966, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας,σόμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α / ). 3) Με τη με αρ. πρ. 1514/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΑΖΑΡΗΣ (LLAZARI) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (GRIGOR) ον. πατρός ΚΩΤΣΟΣ (ΚΟCΟ), κατοίκου Δήμου Ναυπλίου, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α204192, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α / ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α. Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (12) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογε νή αλλοδαπό Αλβανικής Ιθαγένειας: υπό στοιχεία ΠΑΠΑ (PAPA) ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ELPINIQI) ον. πατρός ΧΑΡΙ ΤΟ (HARITO) κ.λπ. 1. Με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 2021/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς υπό στοιχεία: ΠΑΠΑ (PAPA) (ΕΠΩΝ) ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ELPINIQI) (ΟΝΟΜΑ) ον. πατρός ΧΑΡΙΤΟ (HARITO), κατοίκου Δ. Ερμιονίδας, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α). 2. Με την με αριθμ. πρωτ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε λοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται αποδε κτή η αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (DHJAMANDI) (ΕΠΩΝ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (APOSTOL) (ΟΝΟΜΑ) ον.πατρός ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ARISTIDH), κατοίκου Δ. Ερμιο νίδας, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α). 3. Με την με αριθμ. πρωτ. 1632/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε λοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο δεκτή η αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: ΜΗΤΡΟ (MITRO) (ΕΠΩΝ) ΛΑΜΠΗ (LLAMBI) (ΟΝΟΜΑ) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟ (HRISTO), κατοίκου Δ. Ναυπλίου, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α). 4. Με την με αριθμ. πρωτ. 1634/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία ΜΗΤΡΟ (ΜΙTRO) (ΕΠΩΝ) ΑΛΕΞΩ (ALEKSO) (ΟΝΟΜΑ) ον. πατρός (ILIA) HΛIA, κατοίκου Δ. Ναυπλίου, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α). 5. Με την με αριθμ. πρωτ. 142/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε λοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο δεκτή η αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: ΖΗΣΗΣ (ZISI) (ΕΠΩΝ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ (ALEKSANDRI) (ΟΝΟΜΑ), ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ (JΑΝΙ), κατοίκου Δ. Ναυπλίου, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α). 6. Με την με αριθμ. πρωτ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται απο δεκτή η αίτηση της ομογενούς υπό στοιχεία: ΘΑΝΑΣΗ (THANASI) (ΕΠΩΝ) ΦΩΤΟΥΛΑ (OTULLA) (ΟΝΟΜΑ) όνομα πατρός ΘΥΜΙΟΣ (ΤΗΙΜJΟ), κατοίκου Δ. Αργους Μυκη νών, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α. Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (13) Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κόνιτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρων 254, 257, 258, 104 και 102 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του ν (ΦΕΚ 138 Α ) «Εκλογικές δα πάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, ακτά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ) Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 6. Την απόφαση Δημάρχου αριθ. 08/ με αριθ. πρωτ. 225/ με θέμα «Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κόνιτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 254 του ν. 3852/2010», στην οποία εκ παραδρομής δεν είχε περιληφθεί η κατωτέρω υπάλληλος (ΦΕΚ 176/ Β/ ), αποφασίζουμε: Την κατάταξη της κάτωθι υπαλλήλου στο Δήμο Κό νιτσας, η οποία δεν είχε περιληφθεί στην ανωτέρω απόφαση Δημάρχου, σε προσωποπαγή θέση της αντί στοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, ως εξής: Α/Α Επίθετο Όνομα ΠΑΤΡΩ ΝΥΜΟ 1 ΤΣΙΟΥ ΚΥΡΑΝΝΩ ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ Ειδικότη τα/κλάδος ΥΕ 16 ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟ ΤΗΤΑΣ Κατηγο ρία Υ.Ε. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01/01/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κόνιτσα, 28 Απριλίου 2011 Ο Δήμαρχος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΓΑΛΑΣ

8 16132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2509 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4α του Ν.Δ. 400/1970, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 25 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3021/19/53 από 14.10.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 558 8 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κυκλοφορίας ζυγών BIZERBA σειράς Κ..... 1 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2731 21 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των εταιρειών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 5 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1546 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επί του αιτή ματος της επιχείρησης «ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1870 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 17 14 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διαδικασιών κατασκευής του έργου «Κτί ριο και εργαστηριακές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1533 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «GREEN ESCAPE HOTEL A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Ορισμός Μελών Διαρκών Συντονιστι κών Επιτροπών με τίτλο «Κομβικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3555 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα