Υπηρεσίες προσοµοίωσης ιχνηθετών σε υπόγειους πορώδεις γεωλογικούς σχηµατισµούς: Επίδειξη σε κλίµακα ταµιευτήρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσίες προσοµοίωσης ιχνηθετών σε υπόγειους πορώδεις γεωλογικούς σχηµατισµούς: Επίδειξη σε κλίµακα ταµιευτήρα"

Transcript

1 ΑΚΜΩΝ Υπηρεσίες προσοµοίωσης ιχνηθετών σε υπόγειους πορώδεις γεωλογικούς σχηµατισµούς: Επίδειξη σε κλίµακα ταµιευτήρα

2 1. Εισαγωγή Η τεχνολογία ιχνηθετών χρησιµοποιείται ευρέως από την επιστηµονική κοινότητα και τη βιοµηχανία για το χαρακτηρισµό υπόγειων γεωλογικών σχηµατισµών και την περιγραφή πολυφασικής ροής σ αυτούς τους σχηµατισµούς. Πιο συγκεκριµένα οι ιχνηθέτες χρησιµοποιούνται: Στην Υδρογεωλογία για τον καθορισµό της κατεύθυνσης και της ταχύτητας ροής των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων. Στην Περιβαλλοντική Μηχανική για τον εντοπισµό και ποσοτικοποίηση οργανικών και ανόργανων ρύπων στο υπέδαφος. Στην Γεωθερµία για τον καθορισµό της επικοινωνίας των γεωτρήσεων, και στη Βιοµηχανία Πετρελαίου για το στατικό και δυναµικό χαρακτηρισµό ενός ταµιευτήρα, όπως στην επικοινωνία των γεωτρήσεων, ανίχνευση διατµήσεων και ρηγµατώσεων, προσδιορισµό των ενεργών καναλιών ροής, εκτίµηση µεθόδων EOR (Enhanced Oil Recovery) κ.α. Ωστόσο, η εκτίµηση και ανάλυση των ιχνηθετικών δεδοµένων (tracer data) λόγω της πολυπλοκότητας της ροής και του µεγάλου αριθµού των παραµέτρων που την επηρεάζουν εξαρτάται από τη χρήση ενός λογισµικού συστήµατος ικανού να προσοµοιώνει µε ακρίβεια τη ροή των ιχνηθετών µέσα σε ένα υπόγειο σχηµατισµό. Το ΕΠΕΡ προσφέρει υπηρεσίες στο σχεδιασµό χρήσης των ιχνηθετών και στην ανάλυση των αποξεσµάτων χρησιµοποιώντας µια σειρά εξειδικευµένων προγραµµάτων λογισµικού. Στη συνέχεια περιγράφεται µία εφαρµογή ανάλυσης ιχνηθετικών δεδοµένων που εκπονήθηκε για τον πετρελαϊκό ταµιευτήρα Gullfaks στη Βόρεια Θάλασσα. 2. Ανάλυση Ιχνηθετικών εδοµένων στο Gullfaks Field 2.1. Περιγραφή ταµιευτήρα Το πεδίο Gullfaks εντοπίζεται στο νορβηγικό τοµέα της Βόρειας Θάλασσας, στο block 34/10. Οι µονάδες του ταµιευτήρα είναι ψαµµιτικά πετρώµατα της κάτω και µέσης Ιουρασικής περιόδου, περίπου 2000 µέτρα κάτω από τη θάλασσα, έχοντας πάχος αρκετές εκατοντάδες µέτρα. Η ποιότητα του ταµιευτήρα είναι γενικά πολύ υψηλή, µε

3 διαπερατότητα που κυµαίνεται από µερικές δεκάδες md σε δεκάδες Darcys ανάλογα µε το στρώµα και την τοποθεσία. Το Gullfaks δηµιουργείται από τρεις βασικές ψαµµιτικές µονάδες: Brent Group, Cook Formation & Statfjord Formation. Η ανώτατη ακολουθία Brent περιέχει περίπου 80% των αποθεµάτων, µε τους βαθύτερους σχηµατισµούς Cook και Statfjord να συνεισφέρουν στο υπόλοιπο ποσοστό. Το πεδίο χαρακτηρίζεται από ένα σύµπλεγµα ρηγµάτων, τα οποία υποδιαιρούν τις διάφορες µονάδες σε µικρότερα blocks µε διάφορους βαθµούς επικοινωνίας. Το Brent Group αποτελεί τον στόχο για εξόρυξη. Ένα φράγµα πίεσης σχιστόλιθου (shale pressure barrier) διαιρεί το Brent Group σε δύο διαφορετικούς ταµιευτήρες, τον Upper Brent και τον Lower Brent. Ο Lower Brent ταµιευτήρας αποτελείται από τον σχηµατισµό Etive ο οποίος βρίσκεται πάνω από τον σχηµατισµό Rannoch. Η διαπερατότητα του Lower Brent µειώνεται προς τα κάτω και η κάθετη συνέχεια του ταµιευτήρα αναµένεται ικανή για αποτελεσµατική έγχυση νερού. Στην παρούσα µελέτη µόνο το χείλος ρήγµατος Η-1 στο Lower Brent εξετάζεται, σχήµα 1. Ένα συνηθισµένο φαινόµενο στο Lower Brent είναι ότι το νερό υπερισχύει (override), δηλαδή το νερό τείνει να ρέει από τις γεωτρήσεις εγχύσεως προς τις παραγωγικές γεωτρήσεις κυρίως µέσω των πιο διαπερατών στρωµάτων, Etive και Upper Rannoch. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, η κάθετη εκτόπιση είναι φτωχή, το νερό φτάνει στην παραγωγική γεώτρηση σχετικά γρήγορα και το πετρέλαιο αφήνεται πίσω από την πληµµυρισµένη περιοχή, µε αποτέλεσµα το φαινόµενο αυτό να επιδρά σε µεγάλο βαθµό στην συνολική ροή Περιγραφή γεωτρήσεων Στον τοµέα H-1 του ταµιευτήρα βρίσκονται δύο γεωτρήσεις εγχύσεως, I-A5H και I-A38, και πέντε παραγωγικές, P-A1H, P-A2AH, P-A17, P-A35 και P-A39: P-A1H, P-A2AH και P-A17 διατρυπούν κυρίως το Rannoch σχηµατισµό και µε µετάπτωση ανάµεσα στους Rannoch και Etive. P-A35 είναι ο νοτιότερη παραγωγική γεώτρηση του τοµέα Η-1. ιατρυπά το στρώµα RA1, αλλά εξαιτίας σπασιµάτων στην πραγµατικότητα αντλεί από τα στρώµατα RA2 RA1. P-A39A είναι µια οριζόντια γεώτρηση που αντλεί από τα στρώµατα RA1 και RA2. I-A5H διατρυπά τον Etive σχηµατισµό. I-A38 διατρυπά τα στρώµατα RA1 και RA2.

4 2.3. Πρόγραµµα Ιχνηθετών Τρία εκτοπίσµατα (slugs) παθητικών ιχνηθετών εγχύθηκαν στον τοµέα Η-1. Το πρώτο slug µε HTO εγχύθηκε από τη γεώτρηση I-A5H στις 15 Απριλίου του 1987, 20 µέρες µετά το ξεκίνηµα της έγχυσης ύδατος. Ουσιαστικά το slug αυτό χάθηκε λόγω απορροφήσεώς του σε µικρής διαπερατότητας sands, µε αποτέλεσµα ένα δεύτερο slug µε HTO να εγχυθεί στις 16 Απριλίου του Ο τρίτος ιχνηθέτης (NaSCN) εγχύθηκε από τη γεώτρηση I-A38 τον Αύγουστο του Προσοµοίωση Ανάλυση ευαισθησίας Το βασικό στον συγκεκριµένο ταµιευτήρα είναι το κτίσιµο ενός µοντέλου το οποίο να συλλαµβάνει το φαινόµενο του water override. Για το λόγο αυτό, σαν πρώτο βήµα ήταν η διεξαγωγή ανάλυσης ευαισθησίας για την αποτίµηση της επίδρασης των ακόλουθων θεµάτων στην παραγωγή νερού και ιχνηθετών: Γεωλογική ζώνωση Ετερογένεια Παρουσία ρηγµάτων Εφαρµογή ενός cut-off στην κάθετη διαπερατότητα αντί της φραγής πίεσης Αριθµός στρωµάτων προσοµοίωσης Ο Πίνακας 1 καταγράφει τις διάφορες µετρήσεις ευαισθησίας που έλαβαν χώρα για 12 στρώµατα προσοµοίωσης. Κάποιες από τις περιπτώσεις επαναλήφθηκαν και για 6 και 9 στρώµατα προσοµοίωσης. Το σχήµα 2 παρουσιάζει κάποια από τα αποτελέσµατα τα οποία µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: Η παρουσία φραγµάτων είναι απαραίτητη για την σύλληψη του water override φαινοµένου. Η ετερογένεση είναι ένας σηµαντικός παράγοντας. Η απόκριση των ιχνηθετών είναι πολύ ευαίσθητη σε διάφορα realizations. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των στρωµάτων προσοµοίωσης τόσο καλύτερη είναι και η συµφωνία µεταξύ των αποτελεσµάτων προσοµοίωσης και των δεδοµένων του πεδίου. Βασιζόµενοι στην ανάλυση ευαισθησίας, ένα 6-zone µοντέλο µε 12 στρώµατα θεωρήθηκε ότι ισχύει για την παρούσα µελέτη.

5 Ιστορική εναρµόνιση (history matching) Συνήθως, για την ιστορική εναρµόνιση ενός ταµιευτήρα λαµβάνονται υπόψη η πίεση κατ τα παραγόµενα ρευστά (νερό, πετρέλαιο, αέριο). Εδώ, η συγκέντρωση των ιχνηθετών στο παραγόµενο νερό προστέθηκε ως µία επιπλέον παράµετρος κατά την ιστορική εναρµόνιση. Η ιστορική εναρµόνιση του τοµέα H-1 του πεδίου Gullfaks διεξήχθη µε επιτυχία χρησιµοποιώντας τον προσοµοιωτή ταµιευτήρα Eclipse µε την ιχνηθετική του επιλογή καθώς και τον προσοµοιωτή ταµιευτήρα STARS συζευγµένο µε το Tracer Module. Θα συζητήσουµε µόνο την επίδραση των ιχνηθετικών δεδοµένων στην ιστορική εναρµόνιση. Απορρόφηση Όπως γράψαµε και προηγούµενα, µια ποσότητα νερού από το υδατικό µέτωπο, περιλαµβανοµένου και του πρώτου tracer slug, απορροφήθηκε στους µικρής διαπερατότητας ψαµµίτες του ταµιευτήρα και παρατηρήθηκε κυρίως στις γεωτρήσεις P- A1H και P-A2AH. Το φαινόµενο αυτό δεν το συνέλαβε το υπάρχον µοντέλο ταµιευτήρα, µε αποτέλεσµα την εσφαλµένη προσοµοίωση της υδατικής προσπέλασης. Έτσι, κατά τη διάρκεια της ιστορικής εναρµόνισης, ο χρόνος προσπέλασης του νερού αγνοούταν και η µελέτη εστιάζεται στην εναρµόνιση του χρόνου προσπέλασης του δεύτερου tracer slug, το οποίο δεν επηρεάστηκε από την απορρόφηση, σχήµατα 3 & 4. Για την ορθή λοιπόν προσοµοίωση της διεργασίας απορροφήσεως πρέπει να εναρµονίζονται τόσο οι χρόνοι προσπέλασης νερού όσο και των ιχνηθετών. Προέλευση παραγόµενου νερού Οι ιχνηθέτες παρείχαν την µόνη πηγή πληροφοριών για την γεώτρηση P-A35 για τον διαχωρισµό του νερού που εγχύθηκε από τις γεωτρήσεις I-A5H και I-A38. όταν άνοιξε η γεώτρηση Ρ-Α35, ξεκίνησε να παράγει νερό που µπορεί να προερχόταν από οποιαδήποτε από τις δύο αυτές γεωτρήσεις. Ο ιστορικός εναρµονισµός θα ήταν σχετικά εύκολος και χωρίς την χρήση των ιχνηθετικών δεδοµένων. Ωστόσο, για την ορθή εναρµόνιση της αναλογίας του νερού που φθάνει από κάθε γεώτρηση είναι απαραίτητα τα ιχνηθετικά δεδοµένα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι όταν η γεώτρηση τέθηκε σε παραγωγή µόνο ο HTO ιχνηθέτης συλλεγόταν, υποδεικνύοντας ότι το νερό που προέρχεται από τη γεώτρηση I-A5 είναι το µόνο που παράγεται. Η προσπέλαση του ιχνηθέτη NaSCN υποδεικνύει πότε το νερό από τη γεώτρηση I-A38 φθάνει στη γεώτρηση Ρ-Α35.

6 Πίνακας 1 ιάφορες µετρήσεις ευαισθησίας. Η σειρά αντιστοιχεί σε µία γεωλογική ζώνωση και η στήλη σε ένα µοντέλο πετροφυσικής καταχωρήσεως. All grids have 12 eclipse layers I II III IV V VI constant petrophys ics within each eclipse layer 6-zone simulated petrophys ics without barriers 6-zone simulated petrophys ics with barriers 6-zone simulated petrophys ics with barriers 12-zone simulated petrophysi cs without barriers 6-zone simulated petrophysi cs, cutoff on permz ORIG3 Grid Extracted from the full * c1 c1 + b1 c1 + b 1 field model 6-ZONE grid based on new zonation * c1 c1 + b1 c1 + c 1 c1 12-ZONE grid from refined new zonation * c1 c2 c1 + b1 c1 + b2 c2 + b1 c 1 c 2 c2 + b2 G6TO12 grid based on new zonation, split acc. to refined * c1 c1 + b1 c1 + b 1

7 Σχήµα 1: Ο ταµιευτήρας Gullfaks

8 Σχήµα 2: Σύγκριση συγκεντρώσεων ιχνηθετών ανάµεσα στις διάφορες ζώνες για τη γεώτρηση A-2AH (Gullfaks Field - Small size barriers).

9 Water Cut for the Well P-A2AH Real Field Data First Simulated Run Final Simulation Run Water Cut (SC) Time (Days) Σχήµα 3 Ιστορικός εναρµονισµός του Water Cut για τη γεώτρηση P-A2AH.

10 Tracer Concentration for the Well P-A2AH 4.5 Real Field Data First Simulation Run Final Simulation Run Tracer Concentration (MBq/SM3) Time (Days) Σχήµα 4 Ιστορικός εναρµονισµός της Συγκέντρωσης Ιχνηθέτη για τη γεώτρηση P- A2AH.

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ταµιευτήρες Υδρογονανθράκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ταµιευτήρες Υδρογονανθράκων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ταµιευτήρες Υδρογονανθράκων 2.1 Συνθήκες για την ύπαρξη ταµιευτήρων Ως ταµιευτήρας ορίζεται µια συγκέντρωση υδρογονανθράκων σε πορώδη, περατά, ιζηµατογενή πετρώµατα. Περιβάλλεται από αδιαπέρατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προσομοίωση και μελέτη υβριδικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με την μέθοδο εισπίεσης αερίου και εισπίεσης CO 2

Δευτερογενής εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με την μέθοδο εισπίεσης αερίου και εισπίεσης CO 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δευτερογενής εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με την μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης χώρων με τη χρήση πετρελαίου και αντλίας θερμότητας Comparison of heating

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Μηχανολόγων του A.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Υπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΑΤΟΣΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΟΠΙΣΜΟΟ ΕΓΚΟΙΛΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Βαγιωνά., Μυλόπουλος Γ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών KEYWORDS διαχείριση της ζήτησης του νερού, ελαστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ 2010 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη Αποτελεσματικής Αξιοποίησης Γεωθερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διπλωματική Μελέτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διπλωματική Μελέτη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Μελέτη Μοντελοποίηση υπόγειου υδροφορέα υπό κλίση Βαρβάρης Ιωάννης Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Παναγιώτη Κεραμιτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΦΩΤΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΩ ΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Si

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΦΩΤΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΩ ΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Si ιατµηµατικό- ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νανοεπιστήµες & Νανοτεχνολογίες» ιπλωµατική Εργασία ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΦΩΤΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΩ ΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Si

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Μέρος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ» Ζάγκλης Δημήτρης Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δυναμική συμπεριφορά συστήματος καλωδίου και μετασχηματιστή διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Ανάπτυξη Λογισμικού Προσομοίωσης Μελετών PVT με χρήση Κυβικών Καταστατικών Εξισώσεων Διπλωματική εργασία Κυριάκος Πατσαλίδης Εξεταστική επιτροπή Καθ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνη Δοϊράνη. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης

Λίμνη Δοϊράνη. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑ Ν Δ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 90012000/ISO 9001:2000 Αρ. 02.35.05/851 Λίμνη Δοϊράνη Επισκόπηση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα