Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης"

Transcript

1 ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης Ε. Ρόζος, Α. Κουκουβίνος & Α. Ευστρατιάδης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

2 οµή παρουσίασης Υδρόγειος Θεµελιώδεις αρχές Θεµατικά επίπεδα Συνιστώσες και µεθοδολογικό υπόβαθρο µοντέλων Υπολογιστικό σύστηµα Γεωγραφικά δεδοµένα και επεξεργασίες ιαµόρφωση σεναρίων Υδρολογικά και διαχειριστικά δεδοµένα Εκτίµηση παραµέτρων Εργαλεία βαθµονόµησης Εφαρµογή στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

3 Υ ΡΟΓΕΙΟΣ: Θεµελιώδεις αρχές Καινοτόµο εργαλείο ολοκληρωµένης γεω-υδρολογικής προσοµοίωσης πολύπλοκων λεκανών απορροής. Συνδυάζοντας µια δέσµη µοντέλων αναπαριστά: τις φυσικές διεργασίες στο έδαφος, την ακόρεστη ζώνη και τον υδροφορέα τις χρήσεις νερού και τη λειτουργία των κύριων υδραυλικών έργων Κατάλληλο για χρονικές κλίµακες από ηµερήσια έως µηνιαία. Συνεργάζεται µε τοσύστηµα γεωγραφικής πληροφορίας MapWindow για την παραγωγή των χωρικών δεδοµένων. Χρησιµοποιεί εξελιγµένες τεχνικές βαθµονόµησης και πολλαπλά κριτήρια προσαρµογής ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια µε: τα φυσικά χαρακτηριστικά της λεκάνης τις παρατηρηµένες αποκρίσεις (παροχές ποταµών και πηγών, πιεζοµετρία) Εκτιµά, στηχωρικήκλίµακα που ορίζει ο χρήστης: το ισοζύγιο των υδατικών πόρων, επιφανειακών και υπόγειων τις απολήψεις του υδροσυστήµατος, σε διάφορες θέσεις ελέγχου τη δίαιτα των ροών (διόδευση) κατά µήκος του υδρογραφικού δικτύου Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

4 Θεµατικά επίπεδα και διασυνδέσεις ικτυακή σχηµατοποίηση, µε τηµορφή θεµατικών επιπέδων: επιφανειακό σύστηµα: υδρογραφικό δίκτυο, υπολεκάνες, πηγές µονάδες υδρολογικής απόκρισης: γεωγραφικές ενότητες µε κοινά γεωµορφολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά, οι οποίες αναπαριστούν διαφορετικούς τύπους εδαφών υπόγειο σύστηµα (υδροφορέας): δίκτυο διασυνδεόµενων δεξαµενών που εκφορτίζονται είτε επιφανειακά, µέσω των πηγών, ήυπόγεια, προς γειτονικές λεκάνες και τη θάλασσα σύστηµα διαχείρισης υδατικών πόρων (υδροσύστηµα): σχηµατική απεικόνιση θέσεων προσφοράς και ζήτησης νερού, έργων αξιοποίησης (υδραγωγεία, έργα εκτροπής, γεωτρήσεις) και χρήσεων νερού. Τα θεµατικά επίπεδα συνδέονται µέσω: των υδατορευµάτων (υδρογραφικό δίκτυο υδροφορέας) των πηγών (υδροφορέας υδρογραφικό δίκτυο) των γεωτρήσεων (υδροφορέας υδροσύστηµα) των υδραγωγείων (υδρογραφικό δίκτυο υδροσύστηµα, και αντίστροφα). Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

5 Συνιστώσες επιφανειακών διεργασιών Υδατόρευµα: Ανάσχεση πληµµυρικών παροχών, τροφοδοσία υδροφορέα µέσω διηθήσεων Κόµβος: Συγκέντρωση απορροής (επιφανειακής και υπόγειας), κατανάλωση νερού και πραγµατοποίηση εισροών και εκροών Μονάδα υδρολογικής απόκρισης (ΜΥΑ): Σύνολο από χωρικές ενότητες µε συναφή υδρολογική λειτουργία, τα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται από κοινές παραµέτρους Υπολεκάνη: Πεδίο φορτίσεων (βροχόπτωση, δυνητική εξατµοδιαπνοή) Πηγή: Επιφανειακή εκφόρτιση υδροφορέα (βασική απορροή) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

6 Μοντελοποίηση επιφανειακών διεργασιών Βροχόπτωση, p t, δυνητική εξατµοδιαπνοή e Pt Εδαφική επιφάνεια, συντελεστή απορροής, c Άµεση εξάτµιση, e Dt Πραγµατική εξατµοδιαπνοή, e t εξαµενή κατακράτησης, χωρητικότητας r Άµεση απορροή, q Dt Απορροή κορεσµού, q St Απορροή, q t Εδαφική εξατµοδιαπνοή, e St ιήθηση, i t Υποδερµική ροή, q Ιt Ακόρεστη ζώνη, χωρητικότητας k Συντελεστής στείρευσης, λ Συντελεστής στείρευσης, µ Κατείσδυση, g t Κατώτερη ακόρεστη ζώνη, χωρητικότητας k L = θ k Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

7 Συνιστώσες υπόγειων διεργασιών Ακµή κυττάρων: Οριακή συνθήκη (µηδενική ροή, αν θεωρηθεί αδιαπέρατο όριο) Κύτταρο διαφυγών: Εικονική δεξαµενή άπειρου εµβαδού, όπου συγκεντρώνονται οι υπόγειες διαφυγές της λεκάνης Πηγή: Εικονική δεξαµενή άπειρου εµβαδού, όπου συγκεντρώνονται οι επιφανειακές εκφορτίσεις της λεκάνης Κύτταρο: Εννοιολογική δεξαµενή αναρρύθµισης υπόγειων νερών Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

8 Μοντελοποίηση υπόγειων διεργασιών Παράµετροι δεξαµενών: υδραυλική αγωγιµότητα, πορώδες Φορτίσεις: κατείσδυση, διηθήσεις ποταµών, αντλήσεις γεωτρήσεων Στοιχεία µεταφοράς: εννοιολογικοί αγωγοί που συνδέουν τα κέντρα βάρους των δεξαµενών Εξίσωση ροής: η παροχή εξαρτάται από τη διαφορά στάθµης, την υδραυλική αγωγιµότητα και την κοινή επιφάνεια των δεξαµενών Για σύστηµα δεξαµενών, δηµιουργείται σύστηµα εξισώσεων συνέχειας και ροής, που επιλύεται αριθµητικά. w i max w i min w i εξαµενή i q ij εξαµενή j w j l ij Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

9 Συνιστώσες συστήµατος διαχείρισης υδατικών πόρων Αρδευτικός κόµβος: Θέση συγκέντρωσης αρδευτικής ζήτησης (= κέντρο βάρους αρδευόµενης περιοχής) Οµάδα γεωτρήσεων: Θέση συγκέντρωσης αντλήσεων (= κέντρο βάρους γεωτρήσεων που εξυπηρετούν κοινή χρήση νερού) Υδραγωγείο: Πραγµατικός ή εννοιολογικός αγωγός (παροχετευτικότητα, διαρροές, µοναδιαίο κόστος µεταφοράς) Κόµβος: Θέση προσφοράς, ή ζήτησης νερού ή αλλαγής της γεωµετρίας του δικτύου Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

10 Μοντελοποίηση λειτουργίας υδροσυστήµατος ίνεται το σύστηµα των υδραυλικών έργων και τα χαρακτηριστικά µεγέθη. Ορίζονται οι στόχοι και περιορισµοί (κατά σειρά προτεραιότητας), και οι υδατικές ανάγκες. Οεντοπισµός της πλέον πρόσφορης κατανοµής των διαθέσιµων υδατικών πόρων διατυπώνεται ως πρόβληµα γραµµικής βελτιστοποίησης σε ένα µετασχηµατισµένο δίκτυο (διγράφος). Συντελεστής Κόµβος διήθησης, λ Οµάδα ζήτησης D γεωτρήσεων 1 Q 1 Εισροή από υπολεκάνη Q 2 Έξοδος λεκάνης D 2 Q 3 Υδραγωγείο Κόµβος Απώλειες ζήτησης διήθησης Κατανάλωση Εισροή λεκάνης Παροχή Παροχή ποταµού εξόδου Γεώτρηση Απολήψιµο Σωρευτικός δυναµικό κόµβος υδροφορέα Παροχή υδραγωγείου Άντληση Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

11 ιόδευση ροών στο υδρογραφικό δίκτυο Στην ηµερήσια κλίµακα, η απορροή µεταφέρεται κατάντη µε χρονική υστέρηση, και επιπλέον οι αιχµές της εξοµαλύνονται λόγω της δυνατότητας προσωρινής αποθήκευσης νερού κατά µήκος του υδρογραφικού δικτύου. Λόγω της έλλειψης λεπτής χρονικής κλίµακας δεδοµένων βροχόπτωσης, εφαρµόζεται µια τεχνική επιµερισµού, µε την οποία οι µέσες ηµερήσιες χρονοσειρές παροχής των υπολεκανών αναλύονται σε ωριαία χρονικά βήµατα. Τα υδρογραφήµατα αντιπροσωπεύουν µια ρεαλιστική και µαθηµατικά συνεπή (αν και υποθετική) χρονική κατανοµή της απορροής εντός της ηµέρας. Για τη διόδευση των υδρογραφηµάτων εφαρµόζεται είτε η µέθοδος του γραµµικού κινηµατικού κύµατος (για σχετικά µεγάλες κλίσεις) είτε ένα σχήµα διάχυσης κύµατος Muskingum, εισάγοντας µία ή δύο παραµέτρους ανά κλάδο, αντίστοιχα. Ηεπίλυσητουπροβλήµατος γίνεται από ανάντη προς κατάντη. Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

12 Συνδυαστική χρήση µοντέλων στα πλαίσια της προσοµοίωσης Επιφανειακή απορροή Υδατικές ανάγκες, έργα, κόστη Βροχόπτωση, δυνητική εξατµοδιαπνοή Μοντέλο επιφανειακής υδρολογίας Μοντέλο υπόγειας υδρολογίας Κατείσδυση Υπόγεια απορροή Μοντέλο λειτουργίας υδροσυστήµατος Υδατικό ισοζύγιο (παροχές, απολήψεις) Εξατµοδιαπνοή Αντλήσεις, διηθήσεις Μοντέλο επιφανειακής υδρολογίας Ηµικατανεµηµένη χωρική κλίµακα (υπολεκάνες), παραµετροποίηση ανά µονάδα υδρολογικής απόκρισης (ΜΥΑ) Μοντέλο υπόγειας υδρολογίας Πολυκυτταρικό σχήµα επίλυσης ισοδύναµο των πεπερασµένων όγκων, εξίσωση ροής γραµµική (Darcy) ή µη γραµµική Μοντέλο λειτουργίας υδροσυστήµατος Αναπαράσταση χρήσεων νερού και λειτουργίας υδραυλικών έργων µέσω γραµµικής βελτιστοποίησης Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

13 Το υπολογιστικό σύστηµα MapWindow: Σύστηµα γεωγραφικής πληροφορίας, (ΣΓΠ) για την επεξεργασία και οπτικοποίηση των χωρικών δεδοµένων HYDROGEIOS 2.0: Κύρια εφαρµογή για τη διαχείριση των σεναρίων και των υδρολογικών δεδοµένων ενός έργου και την υλοποίηση της προσοµοίωσης και βαθµονόµησης MW-HYDROGEIOS: Άρθρωµα (plug-in) στο MapWindow, για την βήµα-προς-βήµα παραγωγή των γεωγραφικών δεδοµένων ενός έργου, που αφορά στη µοντελοποίηση µιας λεκάνης απορροής Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

14 Απαιτήσεις σε γεωγραφικά δεδοµένα Το σύνολο των χωρικών πληροφοριών της περιοχής µελέτης συνιστούν ένα έργο (project), τα απαιτούµενα δεδοµένα του οποίου είναι: Ψηφιακό Μοντέλο υψοµέτρων (hdr) Έξοδοι λεκανών απορροής (outlet) Λεκάνες αποροής (Subbasin) Υδρογραφικό δίκτυο (River) Υπόγειοι υδροφορείς (GroundWater) Μονάδες Υδρολογικής Απόκρισης (HRU) Πηγές (Spring) Γεωτρήσεις (Borehole) Αρδευόµενες εκτάσεις (Irrigation) Υδραγωγεία (Aqueduct) Κόµβοι υδροσυστήµατος (HydroJunction) Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στον ίδιο φάκελο µε αυτόν όπου αποθηκεύεται το έργο που δηµιουργείται. Ηονοµατολογία των επιπέδων τηρείται υποχρεωτικά. Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

15 ηµιουργία έργου και ορισµός ψηφιακού µοντέλου υψοµέτρων περιοχής µελέτης Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

16 Παραγωγή αρχικού υδρογραφικού δικτύου Ορισµός ελάχιστης έκτασης υπολεκάνης (κατώφλι απορροής) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

17 Ορισµός σηµείων εξόδου υπολεκανών απορροής Ορισµός επιπλέον κόµβων ελέγχου στο υδατόρευµα Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

18 Χάραξη τελικού υδρογραφικού δικτύου Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

19 Τελικό υδρογραφικό δίκτυο Υπολεκάνες Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

20 ηµιουργία και επεξεργασία αρχείων χωρικών δεδοµένων Αρχεία που δηµιουργούνται µε τηνεπιλογή Create layers Αρδευόµενες εκτάσεις Αρχεία που δηµιουργούνται µε τη χάραξη του δικτύου Πηγές Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

21 Χάραξη κυττάρων υδροφορέα και υπολογισµός γεωµετρικών ιδιοτήτων Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

22 Μονάδες υδρολογικής απόκρισης Οι ΜΥΑ προκύπτουν µε συνδυασµό έως και 5 πολυγωνικών επιπέδων Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

23 ηµιουργία παράγωγων δεδοµένων Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

24 Οµαδοποίηση γεωτρήσεων Ορίζεται ο κωδικός της οµάδας στην οποία ανήκει κάθε γεώτρηση Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

25 Αρδευόµενες περιοχές Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

26 ηµιουργία κόµβων υδροσυστήµατος Τύπος κόµβου: 0: υδρογραφικό δίκτυο 1: σηµεία λεκάνης 2: άρδευση 3: άντληση Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

27 ηµιουργία κόµβων ελέγχου Θέση εισροής ή εκροής νερού ή αλλαγής των χαρακτηριστικών µεγεθών του δικτύου Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

28 ηµιουργία υδραγωγείων Ορίζονται από έναν κόµβο αρχής και έναν κόµβο τέλους οποιουδήποτε τύπου Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

29 ηµιουργία τοπολογίας δικτύου υδροσυστήµατος ηµιουργούνται και ελέγχονται η γεωµετρία καιοιδιασυνδέσειςτων συνιστωσών του τελικού δικτύου, πριν την κλήση τηςκύριαςεφαρµογής Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

30 Η κύρια εφαρµογή Η εφαρµογή καλείται είτε αυτόνοµα είτε µέσα από το άρθρωµα MW-Hydrogeios, δηλαδή µέσα στο περιβάλλον του MapWindow. Υλοποιεί τη διαχείριση των σεναρίων και εκτελεί τις υπολογιστικές διαδικασίες (προσοµοίωση, βελτιστοποίηση). Ανακτά την τοπολογία και τις ιδιότητες των χωρικών δεδοµένων, που είναι αποθηκευµένα σε µορφή αρχείων dbf (δεδοµένα έργου), διαµορφώνοντας το εννοιολογικό µοντέλο της λεκάνης. Για κάθε έργο δηµιουργεί απεριόριστο αριθµό σεναρίων, που διαφοροποιούνται ως προς τις γενικές επιλογές του σεναρίου (π.χ. περίοδος προσοµοίωσης, ορίσµατα αλγορίθµων), τα υδρολογικά και διαχειριστικά δεδοµένα (χρονοσειρές, στόχοι, αρχικές συνθήκες) και τη διατύπωση του προβλήµατος βαθµονόµησης. Αποθηκεύει τα δεδοµένα του σεναρίου που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο έργο, καθώς και τις χρονοσειρές εισόδου και (κατ επιλογή) εξόδου του µοντέλου. Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

31 ιαχείριση έργων και σεναρίων Φάκελος δεδοµένων έργου (αρχεία dbf) Κατάλογος αποθηκευµένων σεναρίων για το επιλεχθέν έργο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

32 ιαχείριση γεω-δεδοµένων Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

33 ιαχείριση δεδοµένων σεναρίου: (α) Επιλογές σεναρίου Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

34 ιαχείριση δεδοµένων σεναρίου: (β) Υδρολογικές χρονοσειρές Χρονοσειρές εισόδου: Επιφανειακή βροχόπτωση υπολεκανών υνητική εξατµοδιαπνοή υπολεκανών Εξωτερικές εισροές από άλλες λεκάνες (κόµβοι κάθε τύπου) Υδατικές ανάγκες (στόχοι) Επιθυµητά όρια (περιορισµοί) Χρονοσειρές ελέγχου: Παροχές υδρογραφικού δικτύου (υπολογιζόµενες κατάντη κάθε κόµβου) Παροχές υπολεκανών (υπολογιζόµενες στην έξοδο κάθε υπολεκάνης) Παροχές πηγών Στάθµες υπόγειου νερού Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

35 ιαχείριση δεδοµένων σεναρίου: (γ) Στόχοι και περιορισµοί Ζήτηση νερού (σε κάθε τύπου κόµβο) Ζήτηση νερού για άρδευση (µόνο σε αρδευτικούς κόµβους) Ελάχιστη παροχή υδατορευµάτων Ελάχιστη ή µέγιστη παροχή υδραγωγείων Ελάχιστη ή µέγιστη άντληση από οµάδα γεωτρήσεων Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

36 ιαχείριση δεδοµένων σεναρίου: (δ) Αρχικές συνθήκες Στάθµη πυθµένα και οροφής Αρχική στάθµη δεξαµενής υπόγειου νερού Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

37 ιατύπωση προβλήµατος βαθµονόµησης: (α) Μεταβλητές ελέγχου Τύπος παραµέτρου Οµάδα παραµέτρων µε κοινήτιµή Συνιστώσα στην οποία αντιστοιχεί η παράµετρος Μαθηµατικάφυσικά όρια παραµέτρου Επιθυµητά όρια τιµών Αναζήτηση της βέλτιστης λύσης µόνο εντός των επιθυµητών ορίων Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

38 ιατύπωση προβλήµατος βαθµονόµησης: (β) Αποκρίσεις ελέγχου και κριτήρια Μεταβλητή (παροχή, στάθµη) Συνιστώσα στην οποία αντιστοιχεί η µεταβλητή Αποτελεσµα -τικότητα Ποινή στείρευσης παροχής Ποινή µη αναµενόµενης διακύµανσης (µέτρο τάσης) Συντελεστής βάρους στη στοχική συνάρτηση Κριτήρια µεροληψίας (µέση τιµή, τυπική απόκλιση, συντελεστής µεταβλητότητας) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

39 Αυτόµατη βαθµονόµηση Συνιστώσες στις οποίες αντιστοιχεί κοινή τιµή παραµέτρου Τιµές τρέχουσας δοκιµής Μετρητής δοκιµών Τύπος παραµέτρου Τελευταία τιµή στοχικής συνάρτησης Βέλτιστη τιµή συνάρτησης µέχρι την τρέχουσα δοκιµή Βέλτιστες τιµές παραµέτρων µέχρι την τρέχουσα δοκιµή Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

40 Αποτελέσµατα µοντέλου Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

41 Τελικές επισηµάνσεις Πλεονεκτήµατα: ολοκληρωµένη προσέγγιση (µε σύζευξη πολλαπλών µοντέλων) ευελιξία ως προς την σχηµατοποίηση φειδωλή παραµετροποίηση (εξαρτώµενη από τη διαθέσιµη πληροφορία) φυσική συνέπεια παραµέτρων αξιοποίηση όλης της διαθέσιµης πληροφορίας (γεωγραφικής και υδρολογικής, µε χρήση ακόµη και σποραδικών µετρήσεων) αυτοµατοποίηση βαθµονόµησης Πεδία εφαρµογής: κατανόηση υδρολογικών µηχανισµών, συναρτήσει των φυσικών χαρακτηριστικών της λεκάνης εκτίµηση υδατικού δυναµικού σε πολλαπλές θέσεις ενδιαφέροντος, µε βάση µετρήσεις σε άλλες θέσεις της λεκάνης συνδυασµένη αξιοποίηση επιφανειακών και υπόγειων νερών διαχείριση υδατικών πόρων σε διαταραγµένες λεκάνες εκτίµηση πληµµυρικής επικινδυνότητας σε µεγάλης κλίµακας λεκάνες υδρολογική πρόγνωση, για διάφορα υδροκλιµατικά και διαχειριστικά σενάρια Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συστηµάτων Υδροσκοπίου Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 8 έως 17 Μαρτίου

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών πόρων

ιαχείριση υδατικών πόρων Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαχείριση υδατικών πόρων Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Τοµέας Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΒΑ ΑΣ Εκπόνηση εργασίας: Ευαγγελάτος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών Ι. Μαρκόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Στοχαστική ανάλυση του πλημμυρικού γεγονότος της 17 ης Οκτωβρίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΥΠ.ΑΝ. στις 11-9-2003, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, ανέθεσε στη Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου (ΤΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΠΟΜ 44 Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Σηµειώσεις Υδρολογίας Α.. Κούσης. Γραµµικό σύστηµα: Βασικές Έννοιες και Ορισµοί Θεωρούµε την λεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διπλωματική Μελέτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διπλωματική Μελέτη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Μελέτη Μοντελοποίηση υπόγειου υδροφορέα υπό κλίση Βαρβάρης Ιωάννης Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΒΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνικό Υπόµνηµα Β Φάσης Φορέας Εκπόνησης: Επιστ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ.

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα *

Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα * Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα * 2.1. Κλιµατικές αλλαγές και επιπτώσεις στα ελλαδικά υδατικά συστήµατα** 2.1.1 Εισαγωγή Η έννοια των υδατικών πόρων προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε Ι Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ Στη µνήµη του Πέτρου Βυθούλκα Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόµενοι φορείς: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε. Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε.

Συνεργαζόµενοι φορείς: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε. Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΚΑΛΙΩΝ Εκτίµηση πληµµυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιµατικής µεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωµένου εννοιολογικού-πιθανοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1: Συνοπτική έκθεση

Τεύχος 1: Συνοπτική έκθεση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα Τεύχος 1: Συνοπτική έκθεση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.Τσακίρης ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Συμπληρωματικές Πρόχειρες Σημειώσεις) Επιμέλεια: Σπηλιώτης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα