ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ"

Transcript

1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ι. Όταν αμφισβητούνται τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις ενός προσώπου ή αυτό αντιμετωπίζει κατηγορία ποινικής φύσεως δικαιούται να προσφύγει σε δικαστήριο και να αναπτύξει ενώπιον του τις απόψεις του. Η άσκηση του θεμελιώδους αυτού δικαιώματος προϋποθέτει την ύπαρξη ενός δικαιοδοτικού συστήματος, που εγγυάται τη δίκαιη, πλήρη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων, τα οποία αναγνωρίζει η έννομη τάξη, μέσα σε εύλογο χρόνο. ΙΙ. Το δικαίωμα ένδικης προστασίας και ακρόασης είναι ιδιαιτέρως και ευλόγως δημοφιλές και γι αυτό είναι πολύ συχνή η άσκησή του. Πράγματι στην κυριαρχούσα μορφή πολιτικής οργάνωσης της κοινωνίας, από το ένα μέρος αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός και η εγωιστική πρόσληψη των εννόμων συμφερόντων και από το άλλο η δίκαιη επίλυση διαφορών μεταξύ ουσιαστικώς άνισων υποκειμένων που αντιπαρατίθενται, αποβαίνει ανέφικτη χωρίς την «εξουσιαστική και γι αυτό δεσμευτική, ανεξάρτητη απόφαση» ενός αμερόληπτου τρίτου, του δικαστή. Ο νόμος επιβάλλει γενικώς την ισότητα όλων απέναντί του, αλλά η αντικειμενικώς ίση μεταχείριση των αντιπάλων μερών κατά την επίλυση της συγκεκριμένης ιδιωτικής διαφοράς πραγματώνεται διαδικαστικά. Την ίδια ανάγκη ισηγορίας στις διοικητικές διαφορές δημιουργεί η εκ των πραγμάτων υπερέχουσα ισχύς του Κράτους. Η δικανική μορφή της ποινικής δίκης, εξ άλλου, συνίσταται σε «μια δικονομικά οργανωμένη διαδικασία που αποβλέπει μεθοδευμένα στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας με παράλληλη προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου».

2 IΙΙ. Για τους λόγους αυτούς η απονομή της δικαιοσύνης, πέραν της αναντικατάστατης θεσμικής αλλά και κοινωνικής της σημασίας, έχει εσωτερικευθεί από τους πολίτες ως αξία καθ εαυτήν. Η προσφυγή σε δικαστήριο έχει εγγραφεί στη συλλογική συνείδηση ως προέκταση της κοινωνικής και οικονομικής αντιπαράθεσης, αλλά και ως αναπαλλοτρίωτο κεκτημένο και ουσιώδης εγγύηση της ισότητας, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων τους κατά την παροιμιώδη έκφραση «υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο». ΙV. Πρακτικά, λοιπόν, ανακύπτει σύγκρουση ανάμεσα στο δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στο δικαίωμα που απορρέει από αυτό για την παροχή της έννομης προστασίας σε εύλογο χρόνο, αφού η χωρίς φειδώ άσκηση του πρώτου, όταν δεν εξικνείται ως την κατάχρησή του, τείνει να επιβραδύνει υπέρμετρα την ικανοποίηση του δευτέρου. Η εξισορρόπηση είναι αποτέλεσμα σταθμίσεως, δηλαδή «ζήτημα πραγματικό, εξαρτώμενο από τις συντρέχουσες συγκυρίες». Η επιτάχυνση της διαδικασίας δεν επιτυγχάνεται με άστοχα, αποσπασματικά και ατελέσφορα μέσα. Ούτε, ασφαλώς, με την απομείωση των δικαιοκρατικών εγγυήσεων της ευθυδικίας. Για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται η ειλικρινής βούληση της εξουσίας και όλων των ενδιαφερομένων, στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο οι παράγοντες, όσο και οι χρήστες της δικαιοδοτικής λειτουργίας. Με άλλα λόγια οι σχετικές προσπάθειες έχουν ιδιαζόντως δυσχερείς προϋποθέσεις ευδοκιμήσεως. V. Στη Χώρα μας κατά παράδοση η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποτελεί τον συνήθη τρόπο επίλυσης των διαφορών, κατ αγνόηση των δυνατοτήτων συμβιβασμού. Το εθνικό αυτό σύμπτωμα και ιδίως η 2

3 επιτεινόμενη έξαρσή του διαθέτουν ειδικότερες, περισσότερο ή λιγότερο πειστικές, ερμηνείες. Η αύξηση της δικαστικής ύλης, πάντως, συνεπάγεται αντίστοιχη επιβάρυνση των δικαστηρίων και συνακόλουθη καθυστέρηση εκδίκασης των αυξανόμενων εκκρεμών υποθέσεων, όπως έχει διαγνωστεί και με τις αποφάσεις του ΕυρΔΔΑ. VI. Ενόψει αυτών η έγκαιρη επίλυση των διαφορών πρέπει να αναζητηθεί και σε νέες μορφές αντιμετώπισής τους, κατά παράκαμψη της δικαστικής οδού. Με την τελευταία αυτή έννοια η εξωδικαστική ρύθμιση ιδιωτικών κυρίως διαφορών δεν συνιστά κατά κυριολεξία «απονομή δικαιοσύνης», αλλά εκδήλωση της ιδιωτικής αυτονομίας και της ελευθερίας των συμβάσεων (άρθρα 5 παρ. 1 Συντάγματος και 361 ΑΚ). Αποτελεί πράξη εκούσιας εφαρμογής του νόμου, ο οποίος έτσι δεν αντλεί το κύρος του από μόνη τη δύναμη καταναγκασμού που διαθέτει, αλλά και από την πειθώ του, την αναγνώριση, δηλαδή, της αξίας του ως κανόνα καθολικής χρησιμότητας. VII. Η «εναλλακτική ή ειρηνική επίλυση των διαφορών» έχει ήδη εισαχθεί, με διάφορες παραλλαγές, στην ελληνική έννομη τάξη, χωρίς όμως ευρεία εφαρμογή. Αναφέρονται ιδίως οι διατάξεις για τον εξώδικο, αλλά και τον δικαστικό συμβιβασμό ή τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την παρέμβαση του δικαστηρίου καθώς και η απόπειρα των διαδίκων για συμβιβαστική επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς ως προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησης της αγωγής. Επισημαίνεται, επίσης, η μεσολάβηση κατά τη σύναψη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ν. 1876/1990), όπως, και οι διατάξεις περί διαιτησίας (άρθρα 867 επ. ΚΠολΔ και ν. 2735/1999 για τη διεθνή διαιτησία). Στην ευρύτερη κατηγορία των ρυθμίσεων αυτών μπορούν να ενταχθούν και οι διατάξεις που αφορούν τον φιλικό διακανονισμό των καταναλωτικών διαφορών (ν. 3

4 2251/1994), η διαδικασία συνδιαλλαγής του Πτωχευτικού Κώδικα και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010). Στην εξωδικαστική λύση διαφορών Πολίτη και Κράτους συμβάλλει εξ ορισμού η παρέμβαση ανεξάρτητων δημόσιων αρχών, όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη. VIII. Ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση των μορφών εκούσιας επίλυσης διαφορών αποτελεί ο νεαρός θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ν. 3898/2010). Τα προτερήματα της διαμεσολάβησης είναι η εχεμύθεια, η ευελιξία της σχετικής διαδικασίας, ο έλεγχος από τα ίδια τα μέρη της διάρκειας και της έκβασής της και η εκούσια εκτέλεση της, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η διατήρηση φιλικής και βιώσιμης σχέσης των μερών «χάριν και του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος». Μένει να διαπιστωθεί η κοινωνική αποδοχή του. ΙΧ. Στην περιοχή της ποινικής καταστολής αξιόλογη είναι η ποινική διαμεσολάβηση για τα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα (άρθρο 11 ν. 3500/2006), κυρίως όμως η αναγωγή της ικανοποίησης του παθόντος σε λόγο εξάλειψης του αξιοποίνου πράξεων κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας. Οι ρυθμίσεις αυτές συνέχονται με τον ευρύτερο θεσμό της ποινικής συνδιαλλαγής, ο οποίος έχει ως ιστορική αφετηρία το αγγλοσαξωνικό δίκαιο και ήδη έχει εισαχθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία). Η εφαρμογή της ποινικής συνδιαλλαγής έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τον περιορισμό των εκκρεμών υποθέσεων και έμμεσο την αποφόρτιση των εντάσεων, τις οποίες συντηρεί η μακροχρόνια εκκρεμοδικία εις βάρος της κοινωνικής 4

5 ειρήνευσης. Από άλλη, όμως, άποψη παρατηρούνται προβλήματα συμβατότητας του θεσμού με τον δημόσιο και αυτεπάγγελτο χαρακτήρα της ποινικής δίωξης. Η ορθή οριοθέτηση των πράξεων που μπορούν να υποβληθούν στη διαδικασία συναλλαγής και αν δεν ευτυχήσει ως «χρυσή τομή», κινείται ομόρροπα με την υποχρέωση της Πολιτείας να εξοφλήσει το ληξιπρόθεσμο χρέος της για την απονομή ορθής δικαιοσύνης σε εύλογο χρόνο. Τούτο ισχύει για όλες τις μορφές εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, δια μέσου των οποίων τα δικαστήρια απαλλάσσονται από την εκδίκαση υποθέσεων που επιλύονται εκούσια και αντιστοίχως διαθέτουν περισσότερο χρόνο για την προσήκουσα, έγκαιρη εκπλήρωση του κοινωνικά κρίσιμου έργου τους. Χ. Οι υποκατάστατες αυτές μορφές διευθέτησης των διαφορών φροντίζουν «για τη δημιουργία ισόρροπης σχέσης μεταξύ της διαμεσολάβησης και των δικαστικών διαδικασιών». Η νομοθετική αυτή εκτίμηση είναι αισιόδοξη. Διότι η κρατούσα αντίληψη για την ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη, όπως ήδη σημειώθηκε, πέρα από την αίσθηση ισότητας, εκδηλώνει, την εμμονή στην παράδοση του «έξεστιν τοις συμβαλλομένοις περιαιρείν αλλήλοις». Το δίκαιο, όμως, προβάλλει την ανάγκη ευθύτητας στις συναλλαγές και προτάσσει το γενικό απέναντι στο ιδιωτικό συμφέρον. Η δικαιοσύνη πρέπει να πάψει να νοείται μόνον ως απονεμόμενο αγαθό και να αποτελέσει φρόνημα και πράξη στις σχέσεις μας με τους άλλους στις καθημερινές συναλλαγές και στις διενέξεις μας. Χρειάζεται να καλλιεργηθεί μια άλλη παιδεία για τη διευθέτηση των αναπόφευκτων δυσλειτουργιών της κοινωνικής συμβίωσης. Να συνειδητοποιηθεί, ότι σε δικαστική επίλυση άγονται εκείνες μόνον οι υποθέσεις που η φύση, το περιεχόμενό τους ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους δεν προσφέρονται αντικειμενικά σε διαπραγμάτευση. 5

6 ΧΙ. Αυτό αναδιατάσσει τις προτεραιότητες: προηγείται η συμμόρφωση στο νόμο όλων ανεξαιρέτως, χωρίς διακρίσεις και προϋποθέσεις. Από τον καθολικό σεβασμό της νομιμότητας απορρέει στην περιοχή των συναλλακτικών σχέσεων η ανάγκη να τηρούνται οι αρχές της καλόπιστης άσκησης των δικαιωμάτων και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Έτσι προάγεται και η ειλικρινής κατανόηση της θέσης του άλλου, από τον οποίο πρέπει να αναμένεται ανταπόκριση που να εκφράζει την ίδια αντίληψη. Αυτή είναι η συμπεριφορά που συνάδει με τα χρηστά ήθη, που αποτελεί το συνταγματικό όρο και το όριο άσκησης του γενικού δικαιώματος αυτοκαθορισμού κάθε ανθρώπου και συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή. Απαιτείται, λοιπόν, η αναδοχή της ευθύνης που αντιστοιχεί σε κάθε κοινωνό, ως η άλλη όψη της ελευθερίας του. Πόσο είναι εφικτή η αλλαγή αυτή νοοτροπίας και πρακτικής είναι επισφαλές να προδιαγνωστεί. Ότι αξίζει, όμως, να επιδιωχθεί με συγκεκριμένα μέσα, όπως είναι η εκούσια ρύθμιση των διαφορών, είναι βέβαιο και από ωφελιμιστική, αλλά κυρίως από δικαιοπολιτική άποψη. XII. Πράγματι η επιδίωξη αυτή διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση, αφού προϋποθέτει την αυτενέργεια και την πρωτοβουλία των πολιτών, αλλά και ιστορική προοπτική, αφού συνδέεται με την αναθεώρηση των κοινωνικών σχέσεων. Κυρίως, όμως, αναπτύσσει ένα νέο κοινοτικό πνεύμα αμοιβαιότητας και συνευθύνης, χωρίς το οποίο η ειρηνική κοινωνική συμβίωση υπό την αιγίδα του νόμου, στην κρίσιμη αυτή περίοδο, εκτίθεται σε άμεση διακινδύνευση. Το χρέος της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης, που επιβάλλει το Σύνταγμα, είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Διότι ο κίνδυνος είναι κοινός. Κοινή, λοιπόν, πρέπει να είναι και η αντιμετώπισή του. Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος 6

7 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΟ Τομέας Δημοσίου Δικαίου: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ.Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα και διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων» «Illegal means of proof and ascertainment of felonies»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα και διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων» «Illegal means of proof and ascertainment of felonies» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΤΟΜ. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚ/ΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ:ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200918 Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική European Criminal Policy Initiative* Προοίμιο Οι υπογράφοντες καθηγητές του ποινικού δικαίου δέκα ευρωπαϊκών χωρών δίνουν στη δημοσιότητα με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν, Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου Σχολή Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής : Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Περίοδος Δεκέμβριος 2004 Ιούνιος 2005 Αναγκαστική Εργασία Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292 1

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή του Δρ Felix Steffek LLM (Cambridge), Ιούνιος 2012 Ι. Διαμεσολάβηση 1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά Η διαμεσολάβηση είναι μία μεταξύ πολλών διαδικασιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κεφάλαιο 1ο: Προσδιορισμός του Ποινικού Δικαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ BAΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γεωργάκης, Ποινικόν δίκαιον και φιλοσοφία, 1959, Μαγκάκης, Το πρόβλημα του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ολ ΑΠ 21/2001 Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ιστορικό: Στην απόφαση 21/2001, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επιλαμβανόμενη της υπόθεσης κατόπιν παραπομπής του Ζ Πολιτικού Τμήματος, αναιρεί απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση των εξουσιών αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Οργάνωση των εξουσιών αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 & Οργάνωση των εξουσιών αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1 Πρόλογος Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια συνδέεται με μία κρίση πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα