Β ΒΑΒΑΟΡΣΪΙΝΙΑ (ή) ΌριΕίνό χωριό της έπ. Λάρνακος, πού πήρε το δνομά του άπό τό φυτό 6 α 16 α τ α ι ν ά. 2 την 'Κύπρο δταν λένε βαιίδατσινιά αί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΒΑΒΑΟΡΣΪΙΝΙΑ (ή) ΌριΕίνό χωριό της έπ. Λάρνακος, πού πήρε το δνομά του άπό τό φυτό 6 α 16 α τ α ι ν ά. 2 την 'Κύπρο δταν λένε βαιίδατσινιά αί"

Transcript

1 Β ΒΑΒΑΟΡΣΪΙΝΙΑ (ή) ΌριΕίνό χωριό της έπ. Λάρνακος, πού πήρε το δνομά του άπό τό φυτό 6 α 16 α τ α ι ν ά. 2 την 'Κύπρο δταν λένε βαιίδατσινιά αί κάτοικοι εννοούν τό ΐϋδος εκείνο της μ ο υ ο ι α ς, πού κάνει τά μ α 5 ο α και γλυκόξινα μοίρα. Τό δνομα είναι πολύ παλιό, γιατί και οί αρχαίοι "Ελληνες ίελεγαν τούς καρπούς της μουριάς αύτη; Β ά τ ι ν α και από τοϋτο τϊ) δνο,μα σχηματίστηκε ή ονομασία ΰαβατσινιά. Τούς καρπούς των άλλων (μουριών Ινώ >οί Κύπριοι τούς λένε βαβάτσινους, τά φυτά. που τους κάνουν τά Λένε σ υ κ α,μι έι ςί, και μονάχα τό φυτό αυτό πού κάνει τά μαϋρα και ξινά μοϋρα το λένε βαβατσινιά. Τό φυτόν αυτό ζη περισσότερα χρόνια από τά άλλα εϊδη ; των ιμουριών και φαίνεται πώς στο μέρος πού πρωτοκτίστηκε τό χωριό υπήρχε μιά μεγάλη βαβατσινιά, γνωστή σέ δλους τούς περιοίκους και στους περαστικούς. "Ετσι διατηρήθηκε τό δνομα τοϋ φυτοΰ ιέκείνου ιάφοΰ κολλήθηκε στο χωριό πού κτίστηκ,ΐ κοντά του. τά χρόνια της Φραγκοκρατίας ήταν κτισμένο τό χωριό Βάβατσινιά και ήταν φέουδο ιμέ Ιδιοκτήτη τον Φράγκον 'Ι <ο ά ν ν η γ Μ ο ν τ ο λ ί φ. ΒΙΚΑΑ (-) == Κοντά στην Χοιροκηιτία περνά ενα ποταμάκι, τό ρποϊον προχωρεί στο χωριό Μ α ρ ο') ν ι και χύνει τά νερά του στή θάλασσα, δταν πλημμυρίζη τον χειμώνα. Τό ποταμάκι αΐ'τό έρχεται από τό μικρό χωριό Β ά ι 6 λ α, και ονομάζεται π ο τ α μ ό ς τ ο ϋ ά γ ι ο υ Μ η ν ά, γιατί περνά άπό κοντά στο μοναστήρι τοϋ άγ. Μηνά, τό οποίον βρίσκεται κάπου 10 λεπτά στά ανατολικά τοϋ χωριοϋ Βάίβλα. Στο μοναστήρι αυτό, πού τώρα ανήκει στή Μητρόπολη; τοϋ Κιτίου μαζί >μέ δλα τά γύρο κτήματα, γίνεται μιά πολύ μεγάλη πανήγυρη στις 11 τοϋ Ν'.όβρη. Τά χωριό Βάβλα δε ξέρο.με γιατί πήρε αυτό τό δνομα. Ήταν κτισμένο στην Ιδια θέση από τά χρόνια της Φραγκοκρατίας, και στά 1461 παραχωρήθηκε σάν φέου!δο άπό τον βασιλιά Ι ά κ ω β ο Β'', σ' ενα φεουδάρχη, πού λεγόταν Κ ω ν σ τ ά ν τ ξ ο ς, μαζί μέ τά χωριά ικ ό ρ ; ν ο, Λ ΐ λ ί κ ι η - -τΐο, Μ ο σ φ ι λ ω τ ή ι, Λ ύ μ η ι α, Κ α λ ο τ ρ υ γ η τ η (υπάρχουν τά ερείπια τοϋ χωριοϋ αύτοΰ στην περιοχή' τοϋ (Κόρνου) μαζί μέ τό "Α ρ ο* ο ς της Λάρνακας. Χ> φεουδάρχης αυτός ονομάστηκε άπό τον βασιλιά Ί κ ω 6 ο Ά μ η ρ ά λ ηι ς τ ή ς Κ ΰ π ρ ο υ = ναύαρχος της Κύπρου, «αί μετά τον βασιλιά ήταν τό σπουδαιότερο πρόσωπο στην Κύπρο. "Ε!να άπό τά παρακκλήσια της Βάλ&ας είναι τό παρακκλήσι της Π α ν α γ ί α,ς τ η 1 ς'α γ ά π η ς. Λένε τσι τό παρακκλήσι αυτό, γιατί οί κάτοικοι πιστεύουν πως τό χώμα του αν ριχτή σέ νεοό «αί ποτιστή με αυτό άντρας ή, γυναίκα, θα γεννιι,θή στην ψυχή του αγάπη 'πρός εκείνο πού τοϋ πότισε τό νερό αυτό. Είναι κ ι αυτό μιά Ιδέα πού «Ίιεινκ στον τόπο μας άπό τά ειδωλολατρικά χρόνια, οπότε πίστευαν οί άνθρωποι πώς Εκανε τοϋτο τό θαϋμα ή θεά Άφροιδίτη. "Ενα άλλο παρακκλήσι ήταν τοϋ ά γ. Έ ι π ι φ α ν ί ο υ, πού βρίσκεται ενα μίλι δυτικά της Βάλβας, και πού ήταν ιέκεϊ ενα μοναστήρι, τό οποίον είχαν δικό τους Φράγκοι Δομινικανοί μοναχοί. Βάλβα λεγόταν ενα είδος ακακίας, πού φύτρωνε άφθονα στην Αίγυπτο, και άπό τό ξύλο της έκαναν οί Αιγύπτιοι τά καράι&ια τους.,απά τοϋτο τό φυτό μάζευαν και μιά πίσσα (γόμα), αυτήν πού είναι γνωστή, Γ> δ σήμερα στο (εμπόριο μέ τό δνομαά' ρ α 6 ι/κ ό'ν * ό α μ ι. ΒΑΙΒΥΑΑΕ' ( ό) Μικρός συνοικισμός ιμέ μικροσκοπικό λιμανάκι στά βόρεια τοϋ χωριοϋ Βασίλεια στην έπ. Κερύνειας μέ αποθήκες χαρουπιών. Πήρε τό δνομα αυτό άπό τό δνομα τοϋ πρώτου οικιστή, ό όποιος ονομαζόταν ΒαΙβυλάς. Τό δνομα αυτό τό είχε κι ενα; επίσκοπος της Αντιοχείας, πού θανατώθηκε άπό τόν αυτοκράτορα τής Ρώμης στά 250 μ.χ. ΐπειιόή Βέν αρνήθηκε τή, χριστιανική, πίστι. ΒΑίΘΥΛΑΚΑιΣ (ό) = Τό μικρόν αυτό χωριό τοϋ Καρπασιοΰ πήρε τ' δνομά του, άπό Ινα 6 αθ'ΰ ν λ ά κ κ α ν, άπό τόν όποιον έπαιρναν νερό δλοι οί, κάτοικοι. Φαίνιεται πώς ό λάκυς αυτός ανοίχτηκε

2 προτοΰ κτιστή, τό χωριό, για νά παίρνουν νερό οί βοσκοί κι οί γεωργοί, πού ερχόντουσαν έκεϊ άπό γειτονικά χωριά. "Ετσι τό μέρος ήταν γνωστό στους περιοίκους μέ τϋ δνομα θ α θ ύ ς,λάκίκος, και/.φύλαξαν τό ίδιο δνομα καί δταν κατοικήθηκε 6 τόπος. ΒΑΡΟΝΙΑ (τά) Βλ. 'Ααιμόχωστος, Β ΑΣ Α (ή) = "Εχομε στήν Κύπρο δυο χωριά ιμέ τοϋτο τό δνομα. Τό ενα βρίσκεται στά 'δυτικά τής έπ. Λεμεσοϋ και, επειδή συνορεύει μέ τό χωριό Κυλάνι, τό λένε Β ά υ ο ν Κ υ λ α ν ί ο υ. Τό άλλο βρίσκεται στά ανατολικά τής έπ. Λεμεσοϋ και είναι γνωστό μέ τό δνομα Β α σ α 2 αν ί δ α ς, επειδή βρίσκεται κοντά στύ χωριό Σανίδα. Ή ονομασία,β'ά σ α είναι αρχαιότατη. Οί αρχαίοι "Ελληνες είχαν δυο ανάματα μέ την ΐίδια σημασία. Β άγσ α και [Β ή σ σ α έσή-μαινε ο ιλ ά δ α δ α σ ω μ έ ν η.ιστ-ή}ν ιμακρινήι έκείνην εποχή, υπήρχε στήν <Π ελοπόννησο, ατό νομό τής Αρκαδίας, χωριό μέ τό δνομα Βάσα, στά όποιον υπήρχε ναός τοϋ θεβΰ' Απόλλωνα τοϋ έπικούριου'= 6οτ[θη,τικοϋ. Ό ναός αυτός ήταν άπο τού,ς ωραιότερους ναούς τής Πελοποννήσου, κι οί κάτοικοι έκτισαν τόν ναόν αυτόν γιά νά τιμήσουν τόν θεόν "Απόλλωνα, ό Ιδποίος τους γλίτωσε άπό τόν μεγάλο λιμό ( = πείνα).πού τούς βρήκε, δταν γινόταν δ Πελοννησιακός πόλεμος Ο420' 417 π.χ.?, Τό όνομα Βάσα τών δυόίκυπριακών χωριών σίγουρα μετεφέρτηκε στήν Κύπρο ιάπό τούς ΆρκάΙδες, πού ήρθαν και κατοίκησαν στήν επ. Πάφου μετά τόν Τρωικόν πόλεμο. Ή Βάσα τής Σανίδας ήταν έ'να ιάπό τά χωριά πού παραχωρήθηκαν στους Φράγκους μοναχούς τοϋ τάγματος τών Ίωαννιτών. Ετη Βάσαν Κυλανίου σώζεται σπήλαιον στο όποιον άσκήτεψε ό' 8γ. Β <</ρ. νίώ β α ς και έΐνα άλλο κοντά σέ τοϋτο, πού άσκήτεψε ό άγιος Τ ί μ ώ ν. ΟΓι άγιοι αυτοί ήσαν άπό τούς 300 ξένους ασκητές πού ήρθαν στήν Κυπρον άπό την Παλαιστίνη τόν 1ί2ον αιώνα, οπότε ό Σουλτάνος τής Αιγύπτου ΣαλαΙδίν κυρίευσε τούς άγιους Τόπους, στους όποιους υπήρχαν αμέτρητα μοναστήρια. ΒΛίΣΙΛΕΙΑ (ή) = Στά δυτικά τής κωμόπολης τής Λαιπήθου, έκεϊ ακριβώς πού τέλιειώνει ή (οροσειρά τοϋ Πενταδάκτυλου, και υψώνεται ή ψυλότε'ρη κορφή τοϋ δουνοϋ Κι ό ρ ν ο ς, είναι κτισμένο τό χωριό Β α σ ί λ ε ι α, στή ρίζα τοϋ βουνού κατά τόν βορρά, ανάμεσα σέ δάση άπό χαρουπιές κι :έλιές είναι κτισμένο τό χωριό, και δίπλα του, κατά τό βουνό, ίκεϊ πού αρχίζουν νά όρθώνουνται πελώριοι κι απότομοι βράχοι, είναι κτισμένο τό μοναστήρι τοϋ Σ ι ν ά, ποϋ είναι κτήμα τοϋ μεγάλου και σπουδαίου μο- 57 νοστηριοδ τοο Σίνα, το όποιον είναι κτισμένο απάνω στο δρος εκείνο τή;ς Αραβίας, δπου 6 Μώυσής μέ άστραπόβροντα παράλαβε τίς ΙΟ 1 εντολές τοϋ οϋ. Αέν ξέραμε ακριβώς γιατί ιδόθηκε τέτοιο όνομα στο χωριό αυτό. Φαί-τάνες πού ζήλεψαν τήν ευτυχία τής Βασιλείας, σκότωσαν τον γυιό της ονόμαζαν Β α σ ι λ ε 1 1 α τή μητέρα τοϋ ήλιου και τής σελήνης. ΟΙ Τιτάνες πού ζήλεψαν τήν ευτυχία τής Βασιλείας, σκότωσαν τον γυιό της και τόν έρριψαν στον Ροιδανόν ποταμό, τής Γαλλίας. Ή αδερφή του ή σελήνη απελπίστηκε σαν έμαθε τόν θάνατο τοΰ άδερφοϋ της/καί γκρεμίστηκε άπό τή στέγη τοϋ σπιτιοΰ της. Ό Αίας λυπήθηκε τά 6υδ αδέρφια και τά έ'βαλε απάνω στον ουρανό γιά νά; φωτίζουν τή γή τό ενα τήν ήμερα και τό αλλο τή νύκτα. -. Μπορεί ομως τά μέρη πού είναι κτισμένο τό χωριό νά ήσαν στά) παλιά χρόνια κτήματα κάποιου Ιβασιλιά τής Λαπήθου και νά πήραν άπό τούτη τήν ονομασία: β α σ ί λ ε Β οι (τά) = βασιλικά κτήματα. "Οταν κτίστηκε τό χοιριό, ήταν εύκολο νά λένε οί άνθρωποι! π ά ω σ τ'ήί κ ώ! μ η 6 α σ ί ;λ' ε ι α άντί: π ά ω σ τ ά 6 α σ ί λ ε ι α. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις πού τά βασιλικά κτήματα τά έλεγαν οί παλιοί 6 α σ Ρλ ε ι α.

3 ΒΑΣΙΕΛΙ (τό), Είναι χωριό τοϋ ΚαρπασιοϋΙ καί βρίσκεται κοντά στο χωριό Αεονάρισσο κατά τά ανατολικά. Πήρε τό όνομα του άπό τόν πρώτον οικιστή, ό όποιος έκτισε έκεϊ τό σπίτι του και ονομαζόταν 03 α α ί Χ η ς. Χωριά πού 'ψύλαζ-αν τ' όνομα τοϋ πρώτου οικιστή τους έ'χομε πολλά οτή,ν Κύπρο. Τά ονόματα τους άπό αρσενικά έγιναν ουδέτερα, γιατί στήιν αρχή οί άνθρωποι έλεγαν: «Π ά ω σ τ ο ϋ Β'ασίΐλη». Αργότερα πού 6 Βασίλης πέθανε καί κοντά,στό σπίτι του κτίστηκαν κι ϋλχα σπίτια οί άνθρωποι έλεγαν «Π ά ω σίτ ό Β ' α σ ί λ ι». "Ετσι το αρσενικό >νο-μα πού φανερώνει τόν πρώτον οικιστή τοϋ τόπου έγινιε ουδέτερο γιά νά φανερώνη τό χωριό πού πρώτος Εκτισε. Είδαμε πού έγινε τό ίδιο καί μέ τό χοιριό Ά' κ ά κ ι. ΒΑΤΥΛΗ (ή) = Νά κι' ίνα αλλο (ακόμα χωριό πού χρωστά τ' ονομά του στον πρώτο οικιστή του. Στόν απέραντο κάμπο πού απλώνεται ανάμεσα τής Άσσιας καί,τή,ς Λύσης ήρθε κι έκτισε τό σπίτι του δ Σ τ έ φ α-ν ο ς Β α τ υ λ ή ς, ό όποιος ήταν φορολόγος τοϋ άλατος. Στά χρόνια τών Φράγκων ήταν σχηματισμένο τό χα*ρώ κι όνομαξάτανιή. κ ώ μ η τ ο ϋ Σ τ ε! φ ά ν ο υ Β α τ υ λ ή. "Είτσι είναι γραμμένη στά «αλιά βιβλία. Μέ τόν καιρό όμως απόμεινε μονόχα ή πρώτη κι ή τελευταία λέξη ( = ή... Βατυλή) γιά συντομία. Στά χρόνια 1 τών Φράγκων ή Βατυλή παραχωρήθηκε σαν φέουδο σ' ένα φεουδάρχη πού ονομαζόταν Μ ο ν τ ο-λίφ. Αργότερα, δταν εξαφανίστηκαν οί απόγονοι τοϋ Μοντολίφ, ό Φράγκος βασιλιάς παραχώρησε τή Βατυλή σέ κάποιον άτλλο φεουδάρχη, πού ονομαζόταν Ά' ν τ ώ ν ι ο ς. ΒΒΚΛΑ (ή) = Τοποθεσίες μέ τό όνομα 6 ί κ Ι λ α έ'χομίε αμέτρητες στήν Κύπρο. Χωριά ομως μέ τό Εδιο δνομα έχομε μονάχα ένα μικρό στήν έπαιρ-χία Λεμεσοϋ, κοντά ατή; (Βάσα. Ή ονομασία ίβίκλα χρησιμοποιήθηκε στήν Κύπρο πρώτη φορά στά χρόνια τών Α ρ α β ι κ ώ ν π ι ιδ ρ ο μ ώι ν (632 9ι64). Κάθε τοποθιεσία πού ήταν ψηλή, καί μπορούσαν άπό αυτήν νά κοιτάζουν φύλακες 3ν έρχουνται Σ α ρ α κ η ν ο ί ("Αραβες), όνο- 58 μάστηκε βίκλα. Στίς τοποθεσίες αυτές Βαεναν στρατιώτες, οί όποιοι φύλαγαν τήν περιοχή, άπό έποδρομές τών Αράβων. τ Ηταν μέ όίλλα λόγια φυλάκια, πού ιδρύθηκαν μέ τή διαταγή τών αυτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου, γιά προστασία τοΰ κράτους των καί τών κατοίκων του άπό τις επιδρομές τών Σαρακηνών στά χωριά εκείνα, αυτός δε είναι καί δ λόγος πού έ'χομε στήν Κύπρο πολλές τοποθεσίες μέ το δνομα 6! ί κ λ α = φ υ λ ά κ ι ο σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό. Πολλά άπό τά φυλάκια αυτά διατη-ρήθηρκαν ώς τά χρόνια τών Φράγκων ; μέ τό αρχικό τους δνομα βίκλα. Στά χρόνια τών Ενετών φύλαγαν στις βίκλες τής Κύπρου Ά λ 16 α ν οί καβαλάρηδες, οί όποιοι πληρώνουνταν άπό τή, κυβέρνηση. Τό χωριό Βίκλα στά χρόνια τών Φράγκων ήταν παραχωρημένο στους Φράγκους εκείνους ιμοναχούς πού είχαν δικά τους 47 Κυπριακά χωριά, κι είχαν 8δρα τους τό Κ ο λ ό α σ ι. ΒΙΤΣΑΙΔΑ (ή) ~ Στά βορειοανατολικά τοϋ χωριοϋ Μαιραθόβουνος βρίσκεται τό χωριό Βιτσάδα. Τό δνομα τοϋ χωριοϋ αύτοϋ είναι παρμένο άπό δνομα φ υ τ ο ϋ. Ό ανθοφόρος βλαστός τοϋ άσφοιδέλου. (ιάβρόσκιλλας άγριόσκιλλας) είναι γνωστός σέ δλην τήν ίκνπρο μέ τό δνομα β ί τ σ α. Τό ίδιον δνομα έχει καί ό ανθοφόρος βλαστός τοϋ ά ο φ ο δ ' έ λ ο υ (τής σπουρτούλλας )καί τής ά γ ρ ι ο κ υ ν ά ρ α ς. Τόπος στόν ρποΐον οί ανθοφόροι βλαστοί (βίτσες) τών φυτών αυτών υπάρχουν σέ αφθονία καί σχηματίζουν δάσος, ονομάζεται ιβ ι τ σ ά β α. Στήν Κυπριακή: γλώσσα ή κατάληξη α '& α ϊχε ι αυτή τή σημασία, ( = ποτά πού έχουν λεμάνι, πορτοκάλι, βύσσινο - κεράσι, ή φαγητό ιμέ μακαρόνια, σέλινα). "Ετσι καί Βιτσάδα = τόπος πού «χει πολλές ίβίτσες. Στά χρόνα τή,ς Φραγκοκρατίας ή Βτσάβα ήταν φέουδο ενός Φράγκου πού λεγόταν Β α δ ί ν ο ς Ί β ε λ ί τ * ία ς, καί είχε έκεϊ τήν έπαυλη, του. ΒΟΥίΚΟΛΙ ΛΑ (ή) = Τό μικρόν αυτό χωριό τοϋ Καρπασιοϋ, στά ανατολικά τοΰ "Αγ. βεοδώρου, πήρε τό δνομά του άπό μιά

4 βοσκοπούλα, πού εϊχΐ έκεϊ τό μαντρί της καί τό κοπάδι της μέ τά βόδια, πού ταβοσκε στά γύρω τοΰ χωρίου μέρη. Στά παλιά χρόνια ίό ι βοσκό'ς τών βοδιών έλέγετο β ο υ Μ ό λ ο ς κι ή βοσκοπούλα τών βοδιών ιβ ο υ κ ο λ ί δ α. "Οταν κτίστηκε τό χωριό ιδιατηοήθη,κε ή αρχική ονομασία Β 1 ο υ κ ο λ ίβ α, επειδή τό μέρος εκείνο μέ τοϋτο τό δνομα ήταν γνωστό στά γειτονικά χωριά καί δεν ήταν εύκολο νά άλλάξη τό αρχικό του δνομα. ΒΟΥιΝ! (τό) = Μέ τοϋτο τό δνομα είναι γνωστό ένα χωριό στήν επαρχία Λεμεσοϋ, καί ή κορφή τοϋ βουνοΰ, πάνω στήν οποία ήταν κτισμένη ήι αρχαία πολιτεία, Α ι π ι ε ι α, γιά τήν οποίαν μιλήσαμε προηγουμένως (βλ. Αϊπεια). 0<^\ Τό Βουνί τής έπ. Λεμεσοϋ πήρε αυτό τό δνομα επειδή είναι κτισμένο σ' έ'να ύψωμα, τά όποιον δέ ιιπορεϊ νά ονομαστή \6οι>ν'6, γιατί είναι μ ι κ ρ ό. Ή λέξη β ο υ ν ί είναι υποκοριστικό τής'λέξης β ο υ ν ό. Σέ παλαιότερα χρόνια τέσσερεις συνοικυσμοί ήσαν κτισμένοι στήν περιοχή, τοϋ σημερινού χωριοϋ, κτισμένοι καί οί τέσσερεις απάνω σέ 6ου-ναλάκια. τά όποια αποτελούσαν βουνοσειράν, διευθυνοιμένην άπό βορράν προς νότον, καί τό καθένα δεν ήταν μακρύτερα άπό 3)4 τοϋ μι,λιοϋ άπό τό άλλο. Ντόπια παράδοση αναφέρει πώς τά χωριά αυτά (ερημώθηκαν άπό θανατικό, τό όποιον δέ πρόφτασε νά προσβάλη τό βορειότερο Βουνί, χά- 59* ρις στήν προφύλαξη του ιαπ0 τον 5γιον Ιωάννη τόν Πρόδρομο. "Ετσι διατηρήθηκε τό βουνί αυτό, ενώ τών άλλων υπάρχουν μονάχα οί,σωροί τών ιέριειπίων, με τις ονομασίες ΓΙ 1 έι ρ α Β ο υ ν ί,!β ε λ ό ν α κ α, καί "Α η ς Μ ά μ α ς. Ή ερήμωση τών χωριών αυτών πιθανόν νά έγινε άπό τό μεγάλο θανατικό πού φάνηκε στήν Κόπρο στά 1692! καί άπό αυτό πέθαναν τά 2)'3 τών κατοίκων. Κατά τά μέσα τοϋ κρασμένου αιώνα ζοϋσαν ακόμα στο Βουνί τά τελευταία υπολείμματα Τουρκικών οικογενειών. Ό αρχηγός μιας τέτοιας οικογένειας πού ονομαζόταν Μ α χ μ ο ύ τ 1 η ς, φημιζόταν γιά τό κοπάδι του πού ξεπερνούσε τά 1000 κεφάλια, καί γιά τή φιλανθρωπία του. Κάθε Πάσχα μοίραζε σέ όλους τούς φτωχούς τοΰ Βουνιοϋ χάλού-μία καί κρέας. Μιά εγγονή του παντρεύτηκε στά Πολεμίδια καί 3 εγγονοί του βαφτίστηκαν κι* έγιναν χριστιανοί. Ό' ίδιος πρόσφερε στήν κοινότητα γενναΐον ποσό οταν έγινε ιέ'ρανος στά 1847 γιά τή (διακόσμηση τής εικόνας τοΰ Τιμίου Προδρόμου. ' "ΒΟΥΝΟ (τό) = Είναι τό ψηλότερο χωιριό στή νότια πλευρά τής οροσειράς Τοϋ Πενταδάκτυλου, στά βόρεια ακριβώς τής Λευκοσίας, καί είναι ενα άπό τά χωριά στά οποία αρχικά είχαν κατοικήσει Μ α ρ ω ν ί τ ε ς. Στά 1192 υ Γ ο υ ΐ δ ο ς Λ ο υι,ζ ι V α ν ά ς,!έπει]δή είδε πού πολλοί Κύπριοι δυσαρεστήθηκαν άπό τό φεουδαρχικό σύστημα πού εφάρμοσε στήν Κύ-, προ, κι έφευγαν σέ ξένες χώρες, προσκάλεσε ξένους άπό τις γειτονικές χώρες. Άπό τή Συρία ήρθαν τότε πολλοί Μαρωνίτες, κι ό Γουΐδος τούς παραχώρησε τή νότια πλευρά τής οροσειράς τοϋ Πενταιδακτύλου, άπό τό Κεφαλό'βρυσο τής Κυθρέας ως τόν Κορμακίτη. Εκείνα τά χρόνια σχηματίστηκαν 60 Μαρωνίτικα χωριά 1 σήμερα υπάρχουν μονάχα 4 κι ένα άπό τά ι&ο αυτά χωριά ήταν καί τό Βουνό μέ τό όνομα Ρ ω μ α ν ό ς (ό), άπό τήν εκκλησία του, πού ήταν αφιερωμένη στόν άγιο Ρωμανό τών Μαρωνιτών. Ή εκκλησία αυτή είναι καί σήμερα ιδιοκτησία τών ΙΜαρωνιτών, κι ας μί, κατοικούν έκεϊ Μαρωνίτες. Οί Μαρωνίτες κάτοικοι τοΰ χωριοϋ αΰτοϋ καθώς καί τής Χρυσίδας τής Κυθρέας εγκατέλειψαν τήν αίρετική, διδασκαλία των καί παραδέ-τής Κυθρέας εγκατέλειψαν τήν αιρετική διδασκαλία των καί παραδέχτηκαν τήν Όρθόδοξη διδασκαλία. Γιά νά πετύχουν τή μεταβολή αύτη εργάστηκαν δραστήρια οί Μητροπολίτες Κερύνειας Ευγένιος καί Λαυρέντιος (αποκεφαλισθείς τό 1821) καί οί δραγοιμάνοι Χατζηγεωργάκης καί Χατζηπετράκης ΚυΦέρειος ( = άπό τήν ΚυΦρέά). Κοντά στο χωριό είναι έ'να σπήλαιο, μέσα στό όποιον υπάρχουν άνθροιπινα

5 οστά, κι οί κάτοικοι τοϋ Βουνοΰ λένε πώς τά όστα εκείνα είναι λείψανα μαρτύρων τών πρώτων χριστιανικών χρόνων. Στά βορειοδυτικά τοΰ Βουνοΰ, σέ απόσταση ενός περίπου μιλίου, είναι τά ερείπια ενός μοναστηιριοϋ μέ τό όνομα Μ ο ν ή τ ώ ν Α ψ ι ν θ ί ω ν. Στά 1222 μ.χ., πού δ Φράγκος Αρχιεπίσκοπος τής Λευκοσίας, έδιωξε τόν Όρθόδοξον Αρχιεπίσκοπο Νεόφυτο στήν Μ. Ασία, επειδή! αρνήθηκε νά παραδεχτή τή διδασκαλία τοΰ Πάπα, ό επίσκοπος τών Σόλων Λ ε ό ν τ ι ο ς καί ό Ηγούμενος τής μονής τών Αψινθίων Λ ε ό ν τ ι ο ς, πήγαν στή Νίκαια καί παραπονέθηκαν στόν ΟΊκουμ. Πατριάρχη γιά τήν καταπίεση τοϋ Πάπα καί τών Φραγκοπαπάδων έναντι στους Όρθοδόι ί 60, ; ',, ξους Κυπρίους. Στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας διαλύθηκε τό μοναστήρΐι τών Αψινθίων καί τά κτήματα του μαζί μέ τα ερείπια του είναι τώρα-ιδιοκτησία τοϋ μοναστηρίου τοϋ Χ ρ υ σ ο σ>τ ό μ ο υ,πού βρίσκεται στήν "ανατολική πλευρά τοϋ θουνοϋ. Τήν ιστορία τοϋ μοναστηρίου τοϋ Χρυσοστόμου δέστε τη στο βιβλίο Ν. Κλη,ρίδη: Μ «ν α σ τ ή ιρίΐιαι σ τ ή; ν Κ ύ π ρ ο. ΒΟϊΙΦίΕΣ' (οί) «αί Γοϋφιες (οί) = Ή λέξη β ο ύ φ α στήν Κυπριακήγλώσσαν σημαίνει α ρ γ α λ ε ι ό ς. (Μερικοί νομίζουν πώς τό χωριό αυτό ονομάστηκε ετσι, επειδή είχε πολλές βοΰφες ( = αργαλειούς) σέ παλαιότερα χρόνια. Αυτό δέν είναι σωστό, γιατί ολα τά χωριά τής Μεσαορίας :εΐχαν πολλές βοΰφες πρίν,-καί σήμερα έχουν ακόμα πολλές, χωρίς νά όνομάζουνται ολα Βοΰφες. Ή ονομασία τοϋ χωιριοΰ αύτοΰ σχηματίστηκε άπό τή,ν αρχαία λέξη γύπη=κύπελο, βαθούλωμα, κοίλωμα της γής. Κι αλήθεια, τέτοια είναι ή θέση τοϋ χωριοϋ. Είναι ένα βαθούλωμα καί γύρω του είναι κι άλλα βαθουλώματα. Γι' αυτό στήν αρχή ονομάστηκε γ ύ π η = βαθούλωμα καί γ ύ π ε ς = βαθουλώματα. Τό γ στήν Κυπριακή προφορά αντικαταστάθηκε με τό 6, καί τό π μέ τό φ. (γούφα βούφα, γοϋφες βοϋφες, όπως καί στά παλιά χρόνια ή γ ύ π η προφερόταν καί κ ύ π η, = κύπελλο, κι υστέρα κ ο υ π ί π α στήν Κυπριακή. Ή λέξη γούφα ή γούβα χρησιμοποιείται σέ ολα τά χωριά τής Μεσαορίας καί τής Καρπασίας καί σημαίνει κοίλωμα, μέσα στο όποιον οί γεωργοί φυλάττουν τό σιτάρι τους. Περιγραφήν τής γούφας γούβας ιδέστε Ν. Κληρΐδη: «Θ ρ ύ λ ο ι καί" π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ ή ς Κ ύ π ρ ο υ», σ. 86. ΒΡΈΤΣΙΑ (τά) = Στήν ανατολική πλαγιά τοΰ βουνοΰ τής Χρυσορογιάτισσας είναι κτισμένο τό χωριό Βρέτσια. Στά χρόνια τής Φραγκοκρατίας ονομαζόταν,κ ρ ί τ σ ι α. Τό όνομα τοΰ.χωρίου αΰτοϋ είναι άπό τά ονόματα /εκείνα, ποϋ χαλάστηκαν πρώτα άπό τούς Φράγκους κι ύστερα άπό τούς Τούρκους, οπως έγινε στ' δνομα Αμμοχώστου, ιπού οί Φράγκοι τήν έλεγαν Φ α μ α γ ο ύ σ τ α κι οί Τούρκοι Μ α κ ο ύ σ α. Οΐ "Ελληνες 8μως φύλαξαν τό αρχικό όνομα Αμμόχωστος. Δέν έγινε δυστυχώς-τό ίδιο καί γιά μερικά χωριά «ι ετσι χάθηκε τό αρχικό τους δνομα. ΒΡΌΤΣΙΑ (τά) Στήν κοιλάιδα τοϋ πόταμου τοΰ Πύργου τής Τήλυριάς, πουναι τριγυρισμένη άπό πυκνά καί ωραία δάση, βρίσκεται κτισμένο τό μικρό χοιριό Β ρ ο ΐ σ ι α. Είναι κατοικημένο άπό λ ι ν ο π ά μ π ακ ο ύ ς ( κρυφά χριστιανούς καί φανερά μωαμεθανούς). Παραδόσεις άπό τοϋτο τό χωριό δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο Ν. Κληρίιδη: ιβ ρ ύ λ ο ι κ α ί π α ρ α δ ά α Ι ι ς τ ή ς Κ ύ π ρ ο υ», σ.,ββ 39. Μέ όλο πού τό χωριό αυτό κατοικείται άπό Τούρκους, ιδιατήρησε το ιάρχ,ικό του όνομα, πού ήταν: Ά φ ρ ο δ ί σ ι α. Ή αίτια είναι γιατί οί κάτοικοι του είναι άπό τούς ανθρώπους (εκείνους, οί όποιοι άλλαξοπίστη-σαν ατά χρόνια τής Τουρκοκρατίας γιά νά μή καταίδυναστεύουνται άπατους Τούρκους. Τέτοιοι είναι οί λεγόμενοι λινοπάμπακοι στό νησί μας.

6 Στά προχριστιανικά χρόνια υπήρχαν καί άλλοι τόποι της Κύπρου μέ τό δνομα Ά φ ρ ο δ ί β ι α. Τά Αφροδίσια αυτά ήσαν μικρά δάση, αφιερωμένα στήν θεάν 'Α,φροΙδίτη, καί ήσαν τόποι ίεροί,^χαρισμένοι στή ιθεά άπό πλουσίους καί ευσεβείς Κυπρίους, οί όποιοι χάριζαν στήν πανίσχυρη θιεά τους τόπους αυτούς, δταν τύχαινε νά τους βοηθήση νά 61; βγοΰνε άπό καμμιά δύσκολη περίσταση της ζωής των. ΒΥΖΑΙΤ1ΖΙΑ (η) = Τά Ιτριαμένα χαλίκια τοϋ πόταμου άπό τήν αδιάκοπη ροή τοϋ νεροϋ οί Κύπριοι τά λένε 6 υ ζ ά τ ζ ι α(τά). Τήν περιοχή πού Βχει πολλά βυζάτζια τή λένε 'β υ ζ α τ ζ ι ά. Κι αλήθεια, ήι περιοχή πού είναι κτισμένο τό χωριό Βυζατζιά, είναι γεμάτη άπό τριμμένα λιθάρια (ιβυζα-τζια) άπό ξεχειλίσματα τοϋ διπλανού 1 χειμάρρου, πού κατεβαίνει άπό τά χωριά Λαγουδέρα καί Σαράντι. Είναι λοιπόν περιεκτικό τό όναμα τοϋ χωριοϋ αύτοϋ. Β ΪΝΗ (ή) Είναι ίνα άπό τά 10 χοιιριά τής περιοχής τής ΐΚυθρέας, τά όποια είναι κτισμένα τό ένα Ιδίπλα στό άλλο, καί αποτελούν τούς διαδόχους τής μεγάλης καί αρχαίας πολιτείας τών Χύτρων. Ή',Βώνη; βρίσκεται στό κέντρο τών χωριών αυτών και είναι περίφημη γιά τό ίερό τοΰ θεοϋ Ά-π ό λ λ ω ν α, πού βρέθηκε έκεϊ άπό τό έτος 1'88β, καί ήταν γεμάτο άπό διάφορα αγάλματα, τά όποια στολίζουν τώρα τό Κυπριακό Μουσείο. Βρέθηκε επίσης στή Βώνη άλλο ίερό, αφιερωμένο στή : θεά τοΰ κυνηγίου, τόν Ά ρ τ έ μ ι δ α. Τό όνομα Β ώ.ν ηι είναι λείψανο τοϋ παλιοΰι ονόματος Δ ω ιδ' ώ ν η, πού σημαίνει τόπος στόν όποιον ό θεός Απόλλωνας φανερώνει τή θέληση του στους ανθρώπους, όπως γινόταν καί στή : Δ ω-ι5 ώ ν τι τής Ηπείρου. Υπήρχε δηλαδή στόν ναόν τοϋ Απόλλωνα μαν-τείον, πού έδινε χρησμούς. Άπό τό Δ ω δ ώ ν η ϊ'φυγε τό δ κι έμεινε Δωώνη. "Υστερα έφυγε καί τό ένα ω κι έμεινε Δώνη. Τό αρχικό γράμμα Δ αντικαταστάθηκε μέ τό Β κι έγινε Β' ώ ν η..-στά >13>74 οί Γενουάτες πολεμούσαν εναντίον τοΰ Βασιλιά τής Κύπρου, καί συχνά ξεκινούσαν άπό τήν Αμμόχωστο γιά νά «άνουν λεηλασίες στή Λευκοσία. Μιά μέρα πού περνοΰσαν άπό τά χωριά τής ΚυΟ-ρέας, οί κάτοικοι τής Βώνης καί τοΰ Τραχωνιοΰ τούς Ιέπετέθηκαν, καί πολέμησαν μαζί τους 9 ώρες. "Ετσι τούς ανάγκασαν νά φύγουν μακριά άπό τά χωριά τους καί νά μή κάνουν καμμιά λεηλασία, δπως συνήθιζαν νά κάνουν στά χωριά, άπό τά όποια περνούσαν. Γ ΓΑΔΟΥΡΑΕ (ό) = Τό χωριό αυτό τής επαρχίας Αμμοχώστου χρεωστεϊ τό δνομα του στόν πρώτον οικιστή του, ό όποιος ονομάστηκε Γ α δ οι ν ρ ά ς, έπειίδή ίδρυσε έκεϊ ενα σταθμό κι έτρεφε γαϊδάρους, είτε γιά πώληση, ειτε γιά ενοικίαση. Στά χρόνια τών Ενετών υπήρχε τό χωριό αυτό μέ τήν ονομασία: Γ α δ ο υ ρ ά ε ς, πού σημαίνει πώς δέν ήταν Ινας ό πρώτος οικιστής, άλλα περισσότεροι, καί δουλειά τους ήταν ή εκτροφή, γαϊδάρων. Μιά παράδοση αναφέρει πώς τό δνομα αυτό δόθηκε στό χωριό άπό μιάν άλλην αίτια. Λένε πώς ό "Αγιος ΣπυρΟδοινας, πηγαίνοντας μιά μέρα στή Σαλαμίνα, έκανε σταθμό στό χωριό αυτό. Οί κάτοικοι του έκλεψαν τόν γάδαρο τοΰ Άγ. Σπυρίδωνα μαζί μέ τις αποσκευές πού έπαιρνε μαζί του, κ ι άπό τότε ονομάστηκαν οί κάτοικοι Γ ά δ ο υ ρ ά ε ς. Άλλη παράδοση λέει πώς περνώντας άπ' έδώ ό Άγ. Σπυρίδωνας έχασε τόν γάιδαρο του, γιατί τόν κέντησε ένα κουνούπι καί άπό το κέντημα (εκείνο ψόφησε ό γάιδαρος. Τόσο μεγάλα καί φαρμακερά κουνούπια υπήρχαν τότε,. στόν Γαδουρά! ^Ωστόσο οί κάτοικοι του στενοχωροΰνται πού τό χωριό τους έχει τέτοιο δνομα. "Ενας "Ελληνας ποιητής, πού ονομαζόταν Σ, κ ύ ρ ο ς Μ α-τ σ ο ύ κ α ς, περνώντας κάποτε άπό τό χωριό τους, τούς πρότεινε νά «2 λένε τόν Γαδουρά: Ν έ α Σπάρτη, μά ή πρόταση του δέν εφαρμόστηκε, γιατί δέν ήταν μονολεκτικό το ό'νομα.

7 ΓΛΛΛΛΚΙΛ Οή) = Τούρκικο χωριό στήν έπαρχίαν Αμμοχώστου, τριγυρισμένο άπό εύφορη γη. Τόν 17ον αίώνα εγκαταστάθηκαν Ιέκιεϊ πολλοί Τούρκοι, καί ο "Ελληνες κάτοικοι τής Γαλάΐβκιας εξοντώθηκαν. ΊΟ ωραίος χριστιανικός ναός τής Αγίας Μαρίνας μέ τόν θόλο του μετατράπηκε σέ τζαμί. "Εξω άπό τό χωριό, κατά τά δυτικά σώζουνται τά ερείπια τοϋ ναοϋ τοΰ άγ. Σωζόμενου μέ τή,ν παράδοση πώς άσκήτεψε έκεϊ ίό άγιος αυτός. Τό όνομα τοΰ χωριοϋ αΰτοϋ είναι πολύ παλιό, καί είναι ένα άπό τά ' ' πολλά ονόματα χοιριών τής Κόπρου, τά όποϊα Ιδρύθηκαν άπό "Ελληνες μετανάστες, πού ήρθαν Ιέΐδώ άπό τά νότια τής Μικράς Ασίας, ίοπου υπήρχε τά όνομα Γ α λ α τ ί α. Τά χωριό αυτό ήταν κτισμένο στά προχριστιανικοί χρόνια, γιατί βρέθηκε έκεϊ ένας μεγάλος θησαυρός!μέ αργυρά νομίσματα τής εποχής τών Πτολεμαίων ( π.χ.). Είναι πιθανό νά λατρευόταν έκεϊ ή θεά 'ΑφροΙδίτη. μέ τό όνομα Γ α λ ά τ ε ι α, τό όποιον ήταν τό όνομα ενός αγάλματος τής θεάς, πού ζωντάνεψε μέ τίς παρακλήσεις τοϋ βασιλιά τής Άμαθούντας Π υ γ μ α λ ί ω ν α. ΓΑίΛΑΤΑ (ή) == Ή σημερινή θέση τοΰ χωριοϋ αύτοϋ στήν κοιλάδα τής Σο-λιάς, κοντά στήν ικακοπετριά, δέν είναι ή άρχικ.ή. Ή σημερινή Γαλάτα είναι νέο χωριό. Τό αρχικό ήταν Ιως δυό μίλια νοτιότερα, που βρίσκεται ή τοποθεσία "Ε' σ α ω ΙΓ α λ ά τ α, καί τό σημερινό κτίστηκε ατά χρόνια τής Ενετοκρατίας, (1518) γιατί τήν εποχή τών Ενετών ήταν κτισμένο ακόμα τό παλιά χωριό, κι είχε γαόν αφιερωμένο στόν άγ. Τ υ,χ ι χ ό /Τό αρχικό όνομα Γ α λ ά τ α δόθηκε στό χωριό αΰ'τό άπό τούς πρώτους οικιστές τους, οί όποιοι ήρθαν άπυ τή Γ α λ α τ ί α τής Μικράς "Ασίας κι ονομάζονταν Γ α λ ά τ ε ς. "Ενα αλγεινό στολίδι τοΰ χωριοϋ αΰτοϋ είναι ό ναός τοϋ α γ ί ο υ Σ ω ζ ό μ ε ν ο υ, στόν οποίον διατηρούνται σπουδαίες τοιχογραφίες Βυζαντινής τέχνης. ΓΑΙΛΑΤΑΙΡΚΑ (ή) = Ή ονομασία τοΰ χωριοϋ αΰτοϋ τής Πάψου προέρχεται άπό τό όνομα μιάς γυναίκας πού τής κολλήθηκε τό επώνυμο Γ ο λ β -τ α ρ κ ά. Φαίνεται πώς ή γυναίκα αυτή, κατοικούσε στό μέρος αυτό, κι είχε τήν μάντρα της καί τό κοπάδι της, Ιάπό τό όποιον έπαιρνε πολύ γ ά λ α καί ξεχώριζε άπό τις άλλες γυναίκες, ώστε δικαιολογημένα νά τής κολληθη τό επώνυμο Γ α λ α τ α ρ κ ά. Οί άνθρωποι έλεγαν τότε: Π ά ω σ τ ή Γ α λ α τ α ρ κ ά κι έννοοδσαν τή γυναίκα, πού είχε (έκεϊ τήν μάντρα καί τό κοπά% της. Τό ό'νομα αΰ'τό διατηρήθηκε καί δταν κτίστηκαν κι άλλα σπίτια καί σχηματίστηκε χωριό, δπως άκρι/6'ώς έγινε καί μέ τό χωριό 53 ο υ κ ο λ ί δ α. ΓΑΙΑΗΝΉ (ή) Πέρ α άπό τά ερείπια τών αρχαίων Σόλων κατά τά νότια είναι κτισμένο τό χωριό Γ α λ η ν ή, άπάνο) ο' ένα ύψωμα, τριγυρισμένο άπό πολλού, λόφους. Τό δνομα Γ α λ η ν ή τό χρεωστεί στήν άν. Γαληνή, πού είχε εκεί κτισμένο ναό, αφιερωμένο οχ" δνομα της καί γιορταζόταν στις 16 Απριλίου ή μνήμη της. Οί Γαληνιώτες λένε πώς τό χωριό τους πήρε τό δνομα Γαληνή άπό τό δνομα τοϋ φυτοΰ Γ α λ ή ν ι α, τό οποίον βλαστάνει άφθονο στήν περιοχή τοϋ χωριοϋ, καί τό βοτανικό του δνομα είναι Ό ν ο> ν ίς. 3 Στά 1934 κοντά στη, Γαληνή ανακαλύφτηκε άπό τήν εταιρεία τής Σκουριο>τισσας μιά φλέβα άπό χρυσάφι. Το ορυχείο ήταν γνωστό άπό τά παλιά χρόνια, κι οί χωρικοί δεικνύουν μιά παλιά γαλαρία πού προχωρεί" βαθειά μέσα στό βουνό, τό όποιον φέρει ιτήν ονομασία Χ ρ υ σ ά φ ί ΐ. Οί Γαληνιώτες διηγούνται τόν έξης θρύλον σχετικά μέ τήν ύπαρξη, τοΰ χρυσαφιού στήν περιοχή, εκείνη]: «Τόν παλιό καιρό ή θάλασσα προχωρούσε ώς τή, ρίζα τοϋ βουνοΰ τοϋ χρυσαφιού. "Ενα καράβι φορτωμένο μέ χρυσάφι άραξσ έκεϊ,,μά δέ μπόρεσε νά γυρίση πίσω καί νά φύγη. Βούλιαξε Ιέκεί, καί τό χρυσάφι του χάθηκε στό βάθος τής θάλασσας. Έκεϊ ιέμεινε χρόνια κρυμμένο, ώσπου ανακαλύφτηκε άπό τούς παλιούς Κυπρίους, οί όποιοι άνοιξαν τις γαλαρίες γιά νά

8 τό βρούνε. Κοντά στό χωριό βρέθηκε μιά πλάκα μέ γράμματα, πού φανερώνει πώς τόν καιρό πού ήταν αυτοκράτορας τή,ς Ρώμης ό περίφημος Ν έ ρ ω ν α ς, έγινε έ'να μεγάλο υδραγωγείο, πού έφερνε νερό στους Σόλους γιά τις ανάγκες τών κατοίκων. ΓΑΛΗΝΟΙ!ΌΡΝΗ ( ή ) Τούρκικο χωριό στά ανατολικά τής Γιαλούσας. Τό ' δνομά του σχηματίστηκε άπό τήν Τούρκικη λέξη Καλέ = φρούριον, καί τήν Τούρκικη λέξη μπουρνού = μύτη κορφή. "Ετσι σχηματίστηκε ή ονομασία Γαληνόπορνη. ΓΑΣΤΡΓΑ (τά) = Τά δνομα τοΰ χωριοϋ αΰτοϋ τής επαρχίας Αμμοχώστου είναι σχηματισμένο άπό τόν πληθυντικό τοϋ ονόματος Κ ά σ τ ρ ο : Κ α-σ τ ιρ ι ά 1 Γ α σ τ ρ ι ά, επειδή; έκεϊ (υπήρχαν δυο μικρά κάστρα τών Τ ε μ π λ ι ω τ ώ ν, ο,ί οποίοι δέν ήσαν άλλοι, άπό τούς Ν α ΐ τ ε ς. Μ8 όλο πού είχαν φύγει άπό τήν Κύπρο, είχαν σέ διάφορα μέρη δικά τους κτήματα (Γαστριά, Λεμεσό, Πά'φο) καί φρούρια, πού χρειάζουνταν γιά προφύλαξη τους, άν τύχαινε νά τούς έπιτείθοΰν οί Κύπριοι, οπως 8γινε στά 11,92, στή Λευκοσία (Βλ. Ν. Κληρίδη. Ιστορία τής Αευκο-σίας, πού αναγκάστηκαν νά φύγουν άπό τήν Κύπρο. Τά ονόματα τών δυό κάστρων, πού «Ιδωκαν αφορμή νά ονομαστή ιό χωριό Γ α σ τ ρ ι ά, ήσαν: Τό Κι α (ί τ ρ ί καί τό Κ α σ τ ρ ο ύ λ λ ι ν. Τά Ιέρείπια τών κάστρων αυτών, πού βρίσκουνται κοντά στήι θάλασσα κι' είχαν μπροστά τους μικρό λιμάνι γιά τά καράβια, σοίζουνται καί σήμερα ακόμα. Τό χωριό τών Γαστριών δεν είναι παλιό. Κίτίστηκε άτό κατοίκους ενός γειτονικού χωριοϋ, πού ονομαζόταν Κ α μ ά ρ ε ς, καί μετανάστευσαν εκεί πριν εκατό χρόνια. ΓΕΝΑΓΡΑ (τά) = Σέ παλαιότερα χρόνια τό χω,ριό αυτά ονομαζόταν " Β ν άγ ρ α καί μέ τοϋτο τό δνομα τό γράφει στήν ίσίτορία του ό 'Αρχ. Κυπριανός. Σήμερα είναι γνωστό μέ τό δνομα Γ έ ν α γ ρ α. Δέ ξέρομε γιατί πήρε αυτό τό δνομα. Στά 146* μ.χ. υπήρχε τό χωριό Γέναγοα, κι δ βασιλιάς Ιάκωβος ό Β'., μόλις έγινε βασιλιάς, «αραχιόρησε ότό χωριό αυτό σάν δώρο σ' ένα φίλο του φεουδάρχη πού ονομαζόταν Ρ ί τ σ ο ς Μ- Πρ ί ν ο ς. Στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας τά Γέναγρα ήταν έ'να άπό τά 16 χωριά, τά όποια μέ προσταγή τοΰ Λ α λ ά Μ ο υ σ τ α φ ά έ'πρεπε νά πληροίνουν ιδιαίτερο φόρο γιά τή συντήρηση τών Γιανίτσαροιν, πού φύλαγαν τήν τάξη, σε ολην τή νήσο. ΓΕΡΑΚΙΗΣ (οί) = Τόποι μέ τό δνομα αυτό υπάρχουν «αί σέ άλλα μέρη της Κύπρου (έ'νας ανάμεσα τοϋ 'Αγροΰ και (τών 'Αγριδιών) καί ή αίτια πού ονομάστηκαν έτσι ήταν γιατί στους τόπους αυτούς υπάρχουν απόκρημνοι βράχοι, καί απάνω σέ τέτοιους γκρεμούς είχαν τις φωλιές τους «αί πολ- 64 λαπλασιάζουνίταν τά γ ε ρ ά κ. ι α, τά οποία ήσαν περιζήτητα τήν εποχή τής Φραγκοκρατίας στήν Κάπρο. "Ολοι οί άρχοντες τοϋ, τόπου άπό τόν βασιλιά ώς τόν τελευταίο τρεοάδάρχη,, άσχολοΰνταν μέ τό κυνήγι, καί στήν κάθε κυνηγετική εκδρομή τους έπρεπε νά ακολουθούνται άπό (δούλους, οί όποιοι νά μεταφέρουν κ υ ν η γ έ τ ι χ. «σ κ υ λ ι ά κβί γ ε ρ ά κ ι α εξημερωμένα, πού βοηθούσαν στά κυνήγι. Ό κάθε ιππότης ιτότε ιεϊχε δικά του εξημερωμένα πολλά γεράκια καί μπορούσε νά άνταλλάξη: ένα γεράκι μέ ένα Θοϋλο, δηλ. νά Βώση ένα γεράκι σ' ένα άλλον ιππότη; καί νά πάρη, άπό εκείνον ένα δοϋύλο, ένα Κύπριο, γιά νά δαυλεύη στά κτήμαίτά του. Χωριό μέ τά δνομα Γ ε ρ α κ ι έ ς διατηρήθηκε μονάχα έ'να ατή Μαραθάσα, καί αύιτό-ήταν παραχωρημένο άπό τόν βασιλιά τής Κύπρου στό.τάγμα τών Δ ο μ ι ν ι κ α ν,ώ ν, οί όποιοι είχαν κτισμένο τό μοναστήρι τους δίπλα άπό τά κτίριον τοϋ σημερινού κινηματογράφου «/Π α λ-λ άς>>, καί παρά πέρα, «ατά τό.κυπριακό Μουσείο, ήταν τό Βασιλικό παλάτι. Τά εισοδήματα καί οί φόροι τοϋ χω,ριοΰ αύτοΰ έπρεπε νά πληρώ-νουνται στους μονάχους αυτούς γιά τή συντήρηση τους.. ΓΕΡΑΝΙ (τό) = Βρίσκεται στή κερσάνησο τοϋ Καρπασιοΰ καί τό δνομά τοι> τό χρωστά σ" ένα φυτό, πού ονομάζεται Γ ε ρ ά ν ι ο ν. Τό φυτόν αυτό φαίνεται πώς φύτρωνε άφθονο στή. περιοχήι (εκείνη κι

9 έδωκε τ' δνομά του στό χωριό. Τό επιστημονικό δνομα τοϋ φυτοΰ αΰτοϋ εϊναι Π ε λ α Τ> γ ό-ν ι ο ν τό ρ υ π α ί ν ο ν, καί σέ άλλα Ελληνικά μέρη τό λένε σ α ρ-δ έ λ λ α, ενώ στ'ις πόλεις τής Κύπρου είναι γνωστό μέ τό δνομα τ σ ά ρ τ έ λ λ ο ύ δ ι ν (τό). ΓΕΡΑΣΑ κάί ΓΕΡΟΒΑΣΑ (ιή) = Μέσα σέ μιά βαθειά. καί καταπράσινη κοιλάδα, πού τή διασχίζει ό Γαρύλλής ποταμός, γιά νά χύση τά νερά του στή θάλασσα, στά δυτικά τής Λεμεσοϋ, είναι τό χωριό Γ ε ρ ά ο α. Τό δνομα αυτό δόθηκε σέ τούτο τό χωριό με τόν ίδιον τρόπο πού δόθηκε σ* ένα άλλο χωριό στήν ϊδιαν επαρχία, στά δυτικά τοϋ χωριοϋ Μαλλιά, πού ονομάζεται Γ ε ρ ο ά ά σ α. Τό δνομα αυτό σχηματίστηκε ιάπό,ίτή λέξη ι ε ρ ό ς καί τή λέξη β ά σ α ( = κοιλάδα δασωμένη). Τήν αρχική ονομασία ΊεροΙδάσα οί Κύπριοι τήν μετάτρεψαν σέ Γ ε ρ ο 16.ά σ α καί Γε-ρ άισ α:, ιάφοϋ αφαίρεσαν τό 6 καί εΐπαν Γ ε ρ ο ά ο α καί υστέρα: Γ ε,(>.ά σ α. Γιά τήνϊόνομασία Β ά σ α ( δασωμένη κοιλάδα) μιλήσαμε πιο μπροστά στήι σελίδα 57, δταν (εξετάσαμε τήν ονομασία τοϋ χωριοϋ Βάσα,. πού δέν.είναι πολύ μακριά άπό τή Γεραβάσα.. Στά χρόνια τής Φραγκοκρατίας ή Γεράσα ήταν παραχωρημένη στό τάγμα τών Ίωαν-νιτών. ΓΚΡΟΚ.ΙΠΙ Ι Λ (ή) καί ΓΙΕΡΟΣιΚΗΠΟΥ (ή) = Μέ τό όνομα αυτό είναι γνωστό ένα-τσιφλίκι στά νότια τής Γ ε ρ ο σ κ ή π ο υ στήν Πάφο, κοντά στή θάλασσα, πού στά.παλιά χρόνια ονομαζόταν Ί ε ρ ο κ η π ί ς 1 καί Ί ε ρ ο κ η π ι ά. Είναι ή περιοχή, στήν οποίαν υπήρχαν στά πολύ χρόνια οί ί ε ρ ο ί κ ή π ρ ι, πού ήσαν αφιερωμένοι στή θ'εάν Αφροδίτη, καί άπό τούς κήπους αύ>τούς ξεκινούσαν οί χιλιάδες τών προσκυνητών στις 31 τοϋ Μάρτη γιά νά πάνε στά Κουκλιά, πού βρισκόταν δ ναός τής Αφροδίτης, στόν δπόϊον άρχιζαν οί γιορτές της τήν προηη τοϋ Απρίλη. Ή ονομασία τοϋ μεγάλου χωριοϋ τή.ς Πάφου πού λέγεται Γ ε ρ ο-σ κ ή π ο υ,, δέν έ'χει αλλη,ν εξήγηση άπό αυτήν πού αναφέρομε, καί πού φανερώνει πώς οί Ί ε ρ ο 1 κ ή π ο ι τής Αφροδίτης κρατούσαν τήν 65 περιοχή τ ής Γεροσκήπου καί της Γεροσκηπιάς, καί το ονομά τους διατηρήθηκε ώς σήμερα, δπως τό προφέρουν οί κάτοικοι, οί οποίοι λένε τή Γερο-σκήπου: Γ ε ρ ο σ σ ι ή; π ο υ. ΓΕΙΡΟΛΑΙΚΚΟΒ ( ό) = Ί ε ρ ό ς λ ά κ κ ο ς ήταν τό αρχικό δνομα τοΰ χωριοϋ αύτοϋ, πού είναι τώρα προάστειο τής Λευκοσίας στά βόρεια τοϋ αεροδρομίου. Τήν Ιεποχή τών "Ενετών ονομαζόταν τό χωριό αυτό " Ι ε ρ ό ς λ ά κ κ ο ς, καί μέ τοϋτο τό δναμα ήταν γνωστό. Μέ τό πέρασμα τών χρόνων παραμορφώθηκε στό στόμα τών Κυπρίων, οί οποίοι είπαν τό χωριό Γερόλακκος, δπως είπαν καί *.ό δνομα τοϋ 'Γεροϋ κήπου Γ ε ρ ο σα ι ή π ο υ καί τήν Ίεροκηπία Γ ε ρ ο τ ξ η π ι ά. Τώρα γιατί ονομαζόταν τότε τό χωριό "Ιεράς λάκκος, δέ ξέρομε. Φαίνεται πώς στά βαθούλωμα τής πειδιάιδας, πού σχηματίζεται κοντά στό χωριό και άπό μακριά μοιάζει μέ λάκκο, υπήρχε κάπου κάποιο ίερό, τό όποιον έΐδωκε αφορμή νά ονομαστή τό βαθούλωμα Ιερός λάκκος. Όί κάτοικοι τοϋ Γερολάκκου τιμούν ξεχωριστά τόν "Αγιο Μάμα, καί στήν ακρη τοϋ χωριοϋ τους τοϋ έκτισαν μεγαλοπρεπή; ναόν, γιατί στή θέση εκείνη σταμάτησε κάποτε ό Άγιος Μάμας γιά νά ξεκούραστη. Ερχόταν άπό τά βουνά] τοϋ Τροοδους μέ σκοπό νά παρουσιαστή μπροστά στόν Πασα, γιά νά δικαστή, επειδή οί βοσκοί του δέν πλήρωναν στους φορολόγους τοΰ Πασά τούς φόρους πού ζητούσαν. "Οταν οί βοσκοί του ειδοποίησαν τόν "Αγιο Μάμα γιά τήν απαίτηση τών φορολόγων, τούς είπε νά τοΰ στείλουν τούς ιφορολόγους γιά νά τούς μιλήση ;. Οί φορολόγοι σάν άκουσαν τήν πρόσκληση, πήγαν μπροστά στόν "Αγ. Μάμα, τό δποΐον έβλεπαν γιά πρώτη φοοά. Τόν βρήκαν καβαλάρη απάνω σ' ένα φοβερό λιοντάρι καί τρόμαξαν. Κι δταν ό "Αγ. Μάμας τούς είπε πώς θά κατεβή μέ τό λιοντάριτου στή Λευκοσία, γιά νά παρουσιαστή! μπροστά στόν Πασά, έφυγαν.τρομαγμένοι καί κατέβηκαν στή Λευκοσία. Βρήκαν τόν Πα-

10 4 σα καί τοΰ άνεκόίνωσαν τόν ερχομό τοϋ "Αγίου. Ό Πασάς φοβήθηκε καί πρόσταξε νά κλείσουν οί πόρτες τών τειχών, άίστε νά μή μπόρή, νά μπή μέσα στήν πόλη Β Άγ. Μάμας. "Οταν δ "Αγ. Μάμας έφτασε στή θέση πού εκτυσαν τόν ναό του οί κάτοικοι τοΰ Γερολάκκου, καί ξε«ουράσ ι τηκ, ξεκίνησε γιά τή Λευκοσία. Τό λιοντάρι του τότε μούγκρισε τόσο δυνατά όίστε νά σειστή δλη ήι γή τριγύρω. Οί πόρτες τών τειχών άπό τόν σεισμό άνοιξαν διάπλατα κ ι ακούμπησαν στόν τοίχο. Ό Πασάς τρόμαξε κι έστειλε μαντατοφόρους νά πουν στόν "Αγιο Μάμα πώς τοϋ χαρίζει όλους τους φόρους καί νά μή. μπή στόν κόπο νά κατεβή στή Λευκοσία. "Ετσι & "Αγ. Μάμας γύρισε πίσω στά βουνά τοϋ Τροόδους, πού ήσαν τά κοπάιδ'.α του και οί βοσκοί του, μά.οί κάτοικοι τοΰ Γερολάκκου δέν ξέχασαν τό μούγ-κρισμα τοΰ λιονταριού καί τό θαύμα τοΰ ανοίγματος τών κλεισμένων θυρών τών τειχών τής Λευκοσίας. ΓΕΡΙΜΑΙΣΟΓΕΙΑ (ή) = Σύμφωνα μέ δσα είδαμε πιό πάνω γιά τά ονόματα Γεροκηπιά, Γεροκύπου και Γερόλακκος, τό αρχικό δνομα τοϋ χωριοϋ αΰτοϋ ήταν " Ι ε ρ ά μ ε'.'σ ό γ ε ι α. Άπό τοϋτο τό δνομα σχηματίστηκε τό σημερινό δνομα Γερμασόγεια, πού βρίσκεται στά ανατολικά τής Λεμεσοϋ ώς τρία Αγγλικά μίλια μακριά άπό τή θάλασσα, κτισμένο στή δεξιάν όχθη. 'τοϋ ποταμού, δ οποίος ονομάζεται Π ο τ α μ ό ς τ ή ς Γ έ ρ μ α - σ ό γ ε ι α ς. Στά χρόνια τής Φραγκοκρατίας τό χωριό αυτό ήταν παραχωρημένο στους Φράγκους μοναχούς, πού είχαν τήν έδρα τους σ'τό Κκ>λ ά σ σ ι, καί με τό δνομα Μ ε γ ί ά ί λ η Κ ο υ μι μ α ν δ ε' ρ ί >α είχαν στήν εξουσία τους 47 χοίριά. # Β Γ.,ΤΕΡΙΝ (τό) = Ώς τοί α μίλια μακριά άπό τήν 'Αθαλάσσα κατά τά νοτιοανατολικά είναι τό χωριά Γ έ ρ ι, κτισμένο στήν κορφή μιας ξέβαθη,ς κοιλάδας, πού διευθύνεται προς βορράν. Φαίνεται πώς πήρε τό όνομα αυτό άπό τή θέση πού είναι κτισμένα. Στήν Κυπριακή γλώσα α γ έ ρ α ς σημαίνει κορφή βουνοΰ Γι λόφου, τόπος ψη,λόίς, ά ν ε μ ό δ α ρ τ οι ς. Τό χαμηλότερο ύψωμα τό λένε ά γ ' έ ί ρ ι ν, καί επειδή τό χωριό αυτό είναι κτισμένο σέ τέτοιο ύψωμα, τό είπαν στήν αρχή ' Α γ έ ρ ί ν καί ύστερα Γ έ ρ ι ν. ΠΑΛΙΑ (ιίι) = Είναι τό γνωστό χωριό τής Π άφου στά ανατολικά τΰς Π όλης Χρυσοχοΰ, πού είναι φημισμένο γιά τά πορτοκάλια του. Τό αρχικό του ό'νομα ήταν Α Ί γ ι α λ ί α ( παρά τόν αίγιαλόν) καί μέ τόν καιρό έχασε τήν πρώτη συλλαβή, κι έμεινε Γιαλία κι ύστερα Γιαλιά όπως καί τά Σ ο λ ί α, πού έγινε Σ ο λ ι ά. ΓΙΑΛΟΥΣΑ (ή) = "Οσα παιδιά ταξίδεψαν στόν άπ. Αντρέα ξέρουν τήν όμορφη κωμόπολη τής Γίαλούσας, γιατί τή διασχίζουν τά αυτοκίνητα πού πάνε στύ; χάρη τοΰ "Αγίου. Είναι κτισμένη οΐτήν πλαγιά τοΰ βουνοΰ, πού κατηφορίζει ελαφρά προς τή θάλασσα, κατά τόν βορρά. Τά σπιτάκια της είναι τριγυρισμένα άπό καταπράσινους κήπους, στους οποίους καλλιεργούνται λαχανικά (κο-λοκάσι, τομάτες κλπ.) καί οπωροφόρα. Πίό μακριά, στά άπότιστα χωράφια, φυτεύουν καπνό, σκουπόχορτο, σιτηρά. Τά χωράφια αυτά είναι σκεπασμένα μέ χαρουπιές κ ι Ιέλιβς έτσι πού νά στολίζουν καί νά κάνουν όμορφο τόν τόπο. "Ή κωμόπολη πήρε τό όνομαι Γ" ι α λ ο ύ σ α, για,'τί είναι κτισμένη κοντά στή θάλασσα, ώς τρία μίλια άπό τήν ακρογιαλιά. Οί Κύπριοι τή, θάλασσα τή λένε Γ ι α λ ό κι ήταν ιευκολο νά δοκτουν σέ τούτη τήν κωμόπολη τό όνομα Γιαλούσα ( κώμηι κτισμένη κοντά στόν Γιαλό).

11 Ή θέση πού βρίσκεται κτισμένη σήμερα ή Γιαλούσα δέν είναι ή, αρχική, φαίνεται πώς ή σημερινή Γιαλούσα κτίστηκε στά Βυζαντινά χρόνια, ύστερα άπό τις Αραβικές έπυδρομές, καί αυτό τό μαρτυρά ένας ώραιόταϊ τος Βυζαντινός ναός χαρισμένος -στόν Αρχάγγελο Μιχαήλ. Είναι ή Γιαλούσα ένας καινούριος συνοικισμός μέ κατοίκους πού είχαν πολύ παλιά καταγωγή. Κάτω άπό τή σημερινή Γιαλούσα είναι μιά τοποθεσία, πού ονομάζεται Μ α σ α ιρι κ ώ ν α ς. Σέ.τούτη τή θέση, πού δέν είναι μακριά άτό τή θάλασσα, είχαν κτίσει τήν πόλη τους οί 'Α χ α ι ο ί, πριν άπό τά χρόνια τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου, καί -τήν ονόμασαν Α χ α ι ώ ν Ά κ τ ή ν. "Υπάρχουν έκεϊ τά ερείπια τής παλιάς εκείνης πολιτείας καί οί τάφοι, μέσα στους όποιους έθαβαν τούς νεκρούς των. Στά χρόνια τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου, ό βασιλιάς τή ς Σαλαμίνας, της νήσου πού βρίσκεται κοντά στόν Πειραιά, έδιωξε άπό τό παλάτι του τόν νυιό του τόν Τ ε ύ κ ρ ο, επειδή στήν Τροία πού πήγαν νά πολεμήσουν άφήκε τόν αδελφό του τόν Α ϊ α ν τ α καί αυτοκτόνησε, ένώ έπρεπε νά τόν προσεχή, όίσπου νά τοϋ περάση ά θυμός. Ό Τεΰκρος λοιπόν, διωγμένος άπό τόν πατέρα του, κι ιάπό τήν πατρίδα του τή Σαλαμίνα, μπήκε στά καράβια του μαζί μέ τούς πολεμιστές του καί τράβηξε προς ανατολάς. "Εφτασε στήν Αχαιών 'Ακτή, καί άπό κει προχώρησε,μέ τούς συντρόφους του πεζός ώς τήν Σ! α λ α μ ί ν α, πού δέν ήταν τότε κτισμένη,, καί -τήν έκτισε αυτός, καί τής έ'δωκε τής πατρίδας του χό όνομα. Ή καταστροφή της Αχαιών 'Α,κτής άρχισε στά χρόνια τών Πχολεο7 μαίων, γιατί -τότε ( π,χ.) φάνηκαν πολλοί πειρατές στή Μεσόγειο, καί μέ τά καράβια τους λεηλατούσαν καί κατάστρεφαν τις παράλιες πόλεις τής. Μεσογείου, καί προ παντός τής Κόπρου. Ανάμεσα στις πολλές πολιτείες της Κύπρου, πού καταστράφηκαν τότε άπό τούς πειρατές, φαίνεται πώς ήταν καί ή Α χ α ι ώ ν Α κ τ ή,. Οί κάτοικοι της, οσοι γλίτωσαν, εγκατέλειψαν τήν πάλη κι έκτισαν καινούρια, μακριά άπό τή θάλασσα, σέ μιά 1 ψηλή θέση, άτό τή όιποίαν.μπορούσαν ν* άγνα-ίτεύουν τή θάλασσα καί νά βλέπουν άν έρχουταν καράβια καί πειρατές. "Έτσι ή Αχαιών Ακτή έμεινε έκεϊ σωρειασμέη, σέ (ερείπια, καί μέ τόν καιρό ξεχάσθηκε τό. δνομά της. Τή' ξαφνική, καταστροφή τής πολιτείας αυτής μαρτυρούν δυό αγάλματα, πού ίβρίσκουνται τώρα μέσα σ' ένα δάσος, κοντά σ' έ'να μικρό λόφο μισοτέλειωτα. Ό τεχνίτης διάλεξε δυό πελώριες πετριές, τις οποίες αρχισιε νά.σκαλίζη γιά νά κάνη μέ αυτές δυό αγάλματα. Επειδή άξαφνα καταστράφηκε, ή πολιτεία ιάπό τούς πειρατές, κι οί κάτοικοι εγκατέλειψαν τήν πόλη, έμειναν τά αγάλματα μισοτέλειωτα. Ή Ψηλή θέση πού αναφέραμε πιό πάνω, καί στήν οποίαν έκτισαν τήν καινούρια πολιτεία οί κάτοικοι τής Αχαιών Ακτής, βρισκόταν ώς μισό,μίλί πιό πάνω άπό τή οημερινή Γιαλούσα, πού βρίσκεται ένα παρακκλήσι, χαρισμένο στήν Παναγία. Εκεί βρέθηκαν ερείπια καί τάφοι τών παλιών χρόνονν μιας άγνωστης πολιτείας, πού δικαιολογεί τήν υπόθεση πώς έκεϊ μετανάστεψαν οί κάτοικοι τήις "Αχαιών. 'Λκτής, «αί άπό αυτούς κατάγονται οί κάτοικοι τής σημερινής Γιαλούσας καί τής συνοικίας τής Α γ ί α ς Τ ρ ι ά δ ο ς, όπου βρέθηκαν Βυζαντινά μνημεία. Φαίνεται πώς στά' χριστιανικά χρόνια ακολούθησε καινούρια καταστροφή τών συνοικισμών αυτών ιάπό επιδρομές τών Σ'α ρ α κ η ν ώ ν, καί αυτά τό μαρτυρά μιά τοποθεσία, πού βρίσκεται μισά μίλι μακριά άπό τά μισοτέλειωτα αγάλματα μέ τό όνομα Μ ν ή μ α τ α τ οϊν Σ α ρ α κ η ν ώ ν. Τοπική παράδοση αναφέρει πέος σέ τούτο τό μέρος κτυπήθηκαν οί Σαρακηνοί μέ τούς ντόπιους, σκοτώθηκαν πολλοί Σαρακηνοί, οί όποιοι θάφχηκαν έκεϊ πού έπεσαν, κι έδωσαν σίτόν τόπο τήν ονομασία πού διατηρήθηκε ώς σήμερα. ΓΙΟΑΟΥ (ή) = Λένε μερικοί πώς τό χωριό αυτό τής Πάφου έχει Τούρκικο όνομα, γιατί σημαίνει δρόμος, καί τό χωριό αυτό είναι κτισμένο στόν κεντρικό (δρόμο, πού συνδέει τό Κ τ ή μ α μέ τήν Π ό λ η Χ ρ υ σ Ό - χ ο ϋ. Αέ μπορεί όμως νάναι

12 σωστή ή άποψη, αύτη, γιατί χό χωριό είχε τό δνομα αυτό καί προτού νά έλθουν οί Τούρκοι στήν (Κύπρο. Οί Ενετοί έτσι έγραφαν τό δνομα τοϋ χωριοϋ αύτοϋ. Φαίνεται πώς τό δνομα αότό έχει Φράγκικη προέλευση καί πολύ-πιθανό νά σχηματίστηκε άπό τό δνομα κανενός φεουδάρχη, ό οποίος είχε δικό του τό χωριό αυτό. Τή υπόθεση αυτή μπορούμε νά τή στηρίξωμε στό ότι τό όνομα εκφέρεται στή Γ ε ν ι κ ή, πράμα πού φανερώνει τόν πρώτον οικιστή, Ιη. τόν Ιδιοκτήτη, όπως είναι καί ή Χ ο ύ λ ο υ, ή, 'Αντρο-λίκου καί άλλα. ΓΙΟΡΚΟΐ (οί =-Οί αρχαίοι Γ ό λ γ ο ι. Μέ δλο πού ή πολιτεία αύτη στήν περιοχή τής 'ΑΟηένου καταστράφηκε πριν πολλά χρόνια, τό δνομα διατηρήθηκε ώς σήμερα, κι οί κάτοικοι τής 'Αθηένου πού μετάτρεψαν τή γη τών Γόλγων σέ χωράφια, τά οποία καλλιεργούν μέ. σιτάρι, έξακολουθοϋν νά τή λένε Γ ι ό ρ κ ο υ ς άντί Γόλγους. Ποΰ βρέθηκε τό δνομα Γόλγοι;: Είναι τά δνομα τοϋ άρχηγοΰ τών πρώτων οίκιστών τοϋ τόπον» αΰτοϋ. Οί 68 πρώτοι εκείνοι μετανάστες, πού έκτισαν τήν πολιτεία τών Γόλγων, είχαν αρχηγό,,ό όποιος ονομαζόταν ΟΓ ό λ γ ο ς. Τ' δνομά του τό)δωκα ν στή νεόκτιστη: πολιτεία τους, καί τόν έκαναν καί (βασιλιά τους. Από ποΰ δμως ήρθανε οί μεχανάστες αυτοί; Κοιτάξετε στόν χάρτη τής Ελλάδας. Βρήτε τήν Κ. ό ρ ι ν θ ο καί παραπέρα τό Κ ι ά τ ο > ν. (Κοντά σ' αυτό ήταν κτισιμένη στά πολύ παλιά χρόνια μιά πολιτεία, πού ονομαζόταν. Σ' ι, κ υ ω ν ί α. Ή πολιτεία εκείνη είχε προοδέψει πολύ νχ& παλιά χρόνια καί στό εμπόριο καί στις τέχνες. "Οταν οί κάτοικοι της πλήθυναν τόσο, πού νά δυσκολεύουνται νά ζήσουν, αποφάσισαν νά μεταναστέψουν σ' άλλη χώρα. Εκείνον τόν καιρό ί?τσι γινόταν, καί σήμερα τό ίδιο. "Οταν οί κάτοικοι ενός τόπου πληθύνουν καί δέν ίμποροΰν νά 1 ζήσουν, φεύγουν μερικοί,σ' άλλες χώρες. Λοιπόν, στά παλιά εκείνα χρόνια, μιά μεγάλη παρέα Σικυιονίων, μέ αρχηγό τόν Γόλγο, αποφάσισαν νά μεταναστέψουν στή Κύπρο καί νά κτίσουν τή πολιτεία χους κοντά στή σημερινή 'Αθηένου. Οί μετανάστες αυτοί λάτρευαν όλους τούς θεούς τών προγόνων τους, μά πιό πολύ λάτρευαν χρεΐς: Τήν " Α φ ρ ο δ ί τ η, τόν Ά π ό λ ω ν α καί τόν Ή! ρ α κ λ ή;. Τά λατρεία τών θεών αυτών τήν μαρτυρούν τά αγάλματα τους πού (βρέθηκαν στους Γόλγους. Τιμώντας τόν Ηρακλή οί άνθρωποι έκέΐνοί, χιμούσαν τήν παληκαριά, πού σήμαινε πώς ανάμεσα τους υπήρχαν σπουδαία παληκάρια, αδιάφορο άν ή Ιστορία δεν αναφέρει παληικαριές πού έδειξαν οί κάτοικοι τών Γόλγων, δπως αναφέρει γιά τόν Ηρακλή. Λατρεύοντας τήν Αφροδίτη, λάτρευαν τή θεά τής γονιμό-τηχας, πού σημαίνει πώς ή γή τους ήταν ευλογημένη άπό τή θεά κι ήταν γόνιμη, δπως είναι καί.σήμερα. Λατρεύοντας πάλι τόν Απόλλωνα, λάτρευαν τόν θεό τοϋ ξανθοΰ ηλίου, πού τόσο σπουδαίος καί τόσο απαραίτητος είναι γιά τήν προκοπή τών ανθρώπων τών ζώων καί τών φυτών. Οί Γόλγοι καταστράφη καν μέ τήν εμφάνιση τοϋ Χριστιανισμοϋ. Οί κάτοικοι, άφοϋ πίστεψαν στήν καινούρια θρησκεία, δέν μπορούσαν νά συνεχίσουν τή ζωή τους μέσα στήν παλιά πολιτεία, γεμάτη άπό ναούς καί αγάλματα τών αρχαίων θεών, γιατί πίστευαν πώς έκεϊ κατοικούσαν δ α ί - μ ο ν ε ς, «αϊ γι' αυτό έφευγαν μακριά άπό τέτοια μέρη, Μέ τούτον τόν τρόπο εγκαταλείφθηκαν πολλές πολιτείες καί καταστράφηκαν. "Ετσι καταστράφηκαν κΐ' οί Γόλγοι, τών όποιων οί κάτοικοι άφοϋ έγιναν χριστιανοί, κτατοίκησαν άλλου, μακριά άπό τά είδωλα. ΤΟΥίΔΙ (τό) = Τό χωριό αυτό τής Πάφου χρεωστίειί τό δνομά του στον πρώτον άνθρωπο πού κατοίκησε εκεί καί ονομαζόταν Γ ο υ δ ή ς. Μπορεί ακόμα, ό Γούδής αυτός νά ήταν ιδιοκτήτης τής γής, πού είναι κτισμένο τό χωριό καί τών γύρω άπό αυτό κτημάτων, όπόχε οί περίοικοι έλεγαν: <Έκεί στά κτήΐματα τοϋ Γ ο υ (δ ή», άδιάφορον αν ό Ιδιοκτήτης δέν κατοικούσε έκεϊ. "Ετσι, όταν κτίστηκαν τά πρώτα σπίτια, είτε άπό όν Γουδή, είτε άπό άλλους, ή ονομασία διαχηρήνηκε, καί ; τό ονοίμα άπό αρσενικό έγινε ουδέ-

13 τερο μέ τόν καιρό. ΤΙταν εύκολο, άντί νά ποϋνε οί άνθρωποι: «Πάω σ τ ο ΰ Γουδή», νά λένε ασυναίσθητα: «Πάω σ τ ό Γουδί». ΙΌΥΡΡΙ (τό) = Τό δνομα τοϋ χωιριοϋ αύτοΰ σχηματίστηκε μέ τόν ίδιον τρόπο πού σχηματίστηκε τό δνομα τοϋ Γουδιοΰ, πού είδαμε πιό πάνω. Μ'έ μιά ομως σημαντική διαφορά πού ό Ιδιοκτήτης τοΰ χωριού αύτοΰ ήταν Φράγκος καί άπό τις ομιλίες τών χωρικών, οί όποιοι καί τιόρα ακόμα, προκειμένου 6» νά αναφέρουν τό χωρώ αυτό λένε: «Π ά ω σ τ ο ΰ ι Γ ο ύ ρ ρ η» καί δχι: «ο 1 "τ ό Π ο ν ρ ρ ι». Ό Γούρρης αυτός, πού ονομαζόταν καί Ο ύ ρ ο ης, δέν ήταν γνήσιος φράγ'κος. Ήταν από τή: Συρία, δηλαδή Σ. ύ ρ ο ς, καί παραδεχόταν τή δι/δασκαλία τοΰ Πάπα. Εκείνα τά χρόνια οί Κύπριοι έ'λεγαν Φράγκους δχι μονάχα χους - Γάλλους, άλλα καί Ιό'λους εκείνους πού παραδέχουνταν τή διδασκαλία τοΰ Πάπα. Τ Ηταν λοιπόν τό Γούρρι κτή μα τοϋ Σύρου αΰτοϋ καί τών απογόνων του, οί όποιοι γενικά όνομάζουνταν Γ ο ύ, ρ η δ ε ς, καί :τό δνομά τους - κολλήθηκε στό χωριό, άφοϋ έκτισαν αυτοί, Ιοπ'ως φαίνεται, τά πρώτα σπίτια γιά δική τους διαμονή, γιά νά.μπορούν νά καλλιεργούν τά κιτήματά τους καί νά μαζεύουν τά προϊόντα τους. ΓΥΨΟΣ καί ΓΥΨΟΥ (ή) = Είναι τό χωριό τής έπ. Αμμοχώστου πόύ τό λένε καί Σ α κ κ ο χ ώ ρ ι ν, έπειιδή» σέ παλαιότερα χρόνια είχε μιά καλή βιομηχανία σακκιών, τά όποια ύφαίνουνταν. σέ αργαλειούς άπό άντρες μέ νήμα παμπακερό. Τοΰ έμεινε όμως τό δνομα Γ ύ ψ ο ς καί [ Γ ύ ψ ο υ επειδή στά βορειοδυτικά τοϋ χωριοϋ είναι κάτι λόφοι γεμάτοι άπό γ υ -ψ ό π ε τ ρ α καί λέγονται "Υ ψ α ρ ο ι. 'Ο 1 σχηματισμός τοΰ ονόματος αύτοΰ ο(τή Γενική είναι ό ίδιος μέ τόν σχηματισμό τοΰ ονόματος της Πάφου. "Οπως άπό τό αρσενικό δνομα Πάφος (ό)-.σχηματίστηκε τό θηλυκό ή Πάφος καί ύστερα ή Π ά φ ο υ, έτσι κι έίδώ. Άπό τό αρσενικό, υ γύψ ο ς, έγινε τό θηλυκό ή Γύψος καί ύστερα ή Γ ύ ψ ο υ. Δ Ί ΑΑ1ΛΙ (τό) Κ Ή σημερινή κωμόπολη Δ ά λ ι, πού βρίσκεται κάπου 16 Άγγλίτ κά μίλια στά νοτιοανατολικά τής Λευκοσίας, δέν είναι άλλο παρά δ νεώτερος ιδιάιδοχος 'τής αρχαίας δοξασμένης πολιτείας πού έφερε τό όνομα Ί δ ά λ ι ο ν. ' Ή σημερινή ονομασία τής κωμόπολης αυτής έχει τήν αρχή της στό παλιό όνομα τής πολυτείας εκείνης. Άπό τήν ονομασία Ί θ ά-λ ι ο ν βγήκε ή ονομασία Δάλι. Στό στόμα τών νεωτέρων Κυπρίων κουτσουρεύτηκε τό δνομα, μέ τήν άτο,βολή τής πρώτης καί τελευταίας συλλαβής (Ί)]Αάλι(ον). Τό κουτσούρεμα αυτό συνοδεύεται καί άπό τή μετακίνηση τοΰ αρχικού συνοικισμού λίγο βορειότερα, κονίτά στήν δχθη τοΰ Γιαλια πόταμου. Γιά τήν ϋδρυση τής παλιάς εκείνης πολιτείας τοϋ Ίδαλίου,μιλα κάποιος χρησμός, τόν όποιον είχαν ζητήσει οί πρώτοι οικιστές 'τοΰ τόπου αύτοϋ. Πόθεν δμως ήρθαν οί οικιστές αυτοί; Καί άπό 1 πού πήραν τόν χρησμό;,. Ή παράδοση αναφέρει πώς ήρθαν άπό τή Σαλαμίνα. Πολύ πιθανόν νά ξεκίνησαν άπό τήν Ά λ ά σ ι α, πού ήταν πιό παλιά πολιτεία άπό τή Σαλαμίνα, ή οποία κτίστηκε μετά τήν καταστροφή: τής Άλάσιας. Άπό έκεϊ, άφοϋ καταστράφηκε ή πολιτεία τοιν, προχώρησαν προς δυσμάς κι εόρτασαν στήν αρχαία πολιτεία τών Χύτρων. "Εκεί υπήρχε περίφημο μαντείο στόν ναό τοΰ Απόλλωνα, τοΰ όποιου τό άγαλμα βρέθηκε κοντά στό χωριό Βώνη, πού ήταν τό κέντρο τής πολιτείας τών Χύτρων. Τό άγαλμα αυτό βρίσκεται τώρα στό Κυπριακό Μουσείο. Άπό τό μαν'τείον αυτό πή,ραν τόν χρησμό καί μέ τόν αρχηγό τους, πού ονομαζόταν Χ α λ-κ ά ν ο ρ α ς, προχώρησαν προς νότον. Ό χρησμός -τοΰ μαντείου έλεγε: «Στό μέρος πού θά δήτε τόν ήλιο ν'

14 άνατέλλη τό.πρωί, έκεϊ νά κτίσετε τήν πόλη σας» Κι* εννοούσε τό μαντείο νά ξεκινήσουν 70 άπό τους (Χύτρους τί> απόγευμα καί νά προχωρήσουν προς νότο. "Οπου φτάσουν ώς το πρωί, τήν ώρα ποϋ ό ήλιος θά προβάλη άπό τήν άνοίτολή καί θά τον - δουν, ιέκεϊ νάι κτίσουν τήν πόλη τους. Ξεκίνησαν λοιπόν άπό τους Χύτρους καί τό πρωί, 'τήν ώρα ποϋ θά άνέτελλε 6 ήλιος, βρέθηκαν στήν περιοχή τοϋ σημερινού Λαλιοϋ. Ή απόσταση άπό τους Χύτρους ώς τό ιδάλι είναι κάπου 15 μίλια αγγλικά καί μπορούσαν νά φτάσουν έκεϊ ώς τό πρωί. "Ενας άπό αυτούς, τριγυρνώντας απάνω σ' ένα λόφο κι ερευνώντας τήν περιοχή, άντίκρυσε έξαφνα τόν ήλιο νά προβάλλη ιάπό τήν ανατολή. "Αμέσως θυμήθηκε τόν χρησμό τοϋ μαντείου καί φώναξε δυνατά «Βασιλιά μου : "Ιδον άλιον (>=Εϊδα τόν ήλιο). (Ναι, είπε δ Χαλκάνορας. Έδώ νά κ'τίσωμε τήν πολιτεία μας καί νά τήν όνομάσωμε «Τ δ ά λ ι ο ν», άφοϋ δω πέρα πρωτοείδαμε τόν ήλιο, όπως λέει καί ό χρησμός τοϋ μαντείου. "ΕΙτσι κι έγινε. Σέ λίγον καιρό στήν πλαγιά τοΰ λόφου τής 'Αμπελερής βρέθηκε κτισμένη μιά μικρή πολιτεία. Μέ τόν καιρό ή πολιτεία εκείνη μεγάλωσε, «ι ολόκληρη ή πλαγιά τοϋ λόφου τής 'Αμπελερής γέ-ιμισε άπό σπίτια ώς κάτω στήν πεδιάδα καθώς κι' ή διπλανή πλαγιά τοΰ λόφου, πού λέγεται Μ ο ύ τ η τ' Ά ρ β ί λ η (=τοϋ Γαβριήλ), ή όποια γέμισε επίσης μέ σπίτια ώς κάτω στήν πείδιάδα, ώς έκεϊ πού βρίσκεται σήμερα κτισμένο τό Βυζαντινό εκκλησάκι τοΰ άγιου Γεωργίου. Στά παλιά εκείνα χρόνια ήταν αναγκασμένοι οί άνθρωποι νά κτίζουν τά χωοιά καί τις πολιτείες τους απάνω σέ υψώματα, γιά νά μποροϋν νά υπερασπίζουν τά σπίτια των καί τούς εαυτούς των άπό έχφρικές επιδρομές, πού ήταν τό'τε πολύ συχνές. Γιά τοΰτον τόν λόγο ακριβώς οί πρώτοι εκείνοι οικιστές τή.ς πολιτείας τοϋ ΙΔολιοΰ έκτισαν τήν πόλη τους απάνω στους δυό λόφους, κ αργότερα πού ή πόλη απλώθηκε ώς κάτω στήν πεδάδα, έκτισαν έ'να τεράστιο τείχος, πού προφύλασσε τήν πόλη, πρό πάντων άπό τή μεριά τής πεδιάδας. Τό τείχος αυτό άρχιζε άπό τήν κορφή τοΰ λόφου της 'Αμπελερής κατά τά δυτικά καί κατέιβαινε κάτω στήν πεδιάδα. Προχωρούσε ύστερα ανατολικά, κοντά στόν δρόμο πού προχωρεί κατά τή ίδουρουντζίνα, ώς τό εκκλησάκι τοϋ άγ, Γεωργίου, καί άπό ιέκεί σκαρφάλωνε στόν λόφο, κι' έφτανε ώς τή Μούτη τ' 'Αρβίλη. 'Α.τό έκεϊ κατέβαινε στήν κοιλάδα ανάμεσα τών Ιδυό λόφων, τήν έφραζε καί σκαρφάλωνε στόν λόφο τής 'Αμπελερής ώς τήν «ορφή πού βρισκόταν τό θέατρο καί τό βασιλικό παλάτι. Τό μεγαλύτερο μέρος τής πολιτείας βρισκόταν πρός τόν λόφο τής 'Αμπελερής πού ήταν πιό βολικός καί ανοιχτός, καί τό κέντρο βρισκόταν κάτω στήν πεδιάδα, στήν τοποθεσίαν «Π ε (Γ ρ ε ρ ά». Κολλήθηκε τούτο τό δνομα στήν τοποθεσίαν αύτη, γιατί έκεϊ Ιύπήιρχαν πολλές πέτρες (υπάρχουν καί σήμερα ακόμα τών σπιτιών πού γκρεμίστηκαν. Σέ τούτη τήν περιοχή, υπήρχαν 14 ναοί, κι οί σπουδαιότεροι θεοί πού λατρεύουνταν σ' αυτούς ήΐταν ή " Α φ ρ ο δ ί τ η, ή 'Αθην(ά καί,ό Α π ό λ λ ω ν α ς. Πάνω ψηλά στήν κορφή τής 'Αμπελερής, πού βρισκόταν τό θέατρο τής πολιτείας /διακρίνεται πολύ καλά άπό μακριά ή κυκλική; του θέση βρισκόταν τό βασιλικό παλάτι, τό οποίον συγκοινωνούσε μέ τό θέατρο μέ μιά σήραγγα κάτω άπό τή γή. Καί τά ΰυό βρίσκουνται θαμμένα στήν πλαγιά τοΰ λόφου καί περιμένουν τή σκαπάνη τοΰ αρχαιολόγου νά τά φέρη στό φανερό. Κατά τά βορειοδυτικά τής αρχαίας πολιτείας απλώνεται μιά εύφο- 71

15 ρη π&διάδα, ανάμεσα τοϋ Γιαλιάΐ ποίταμοϋ' καί τοΰ δρόμου, πού προχοίρεΐ άπό τό Πέρα Χωριό πρός τό Δάλι. Τά χωράφια αυτά όνημάζουνιται β α σ ι λ ι κ ά (=^κτήματα τοΰ βασιλιά) καί μπορεί νά ήσαν κτήματα των βασιλέων τοϋ Δαλιοΰ. Τά κτήματα αυτά ποτίζουνταν άπό τά γάργαρα νερά τοϋ Ίδαλία πόταμου, που τόιτε έτρεχαν άφθονα χειμώνα καλοκαίρι. Τά νερά ανιτά δρόσιζαν όΐχι μόνο τή γή. τών βασιλικών, άλλά καί τούς κατοίκους τοΰ Ίδαλίυυ. "Ενα τεράστιο αυλάκι έφερνε άφθονο νερό, κα'ι γιά τό πότισμα τών χωραφιών, καί γιά τις. ανάγκες τών κατοίκων τής πολιτείας.. Ή ιστορία τής παλιάς πολιτείας τοΰ Δαλιοΰ δέ γράφττκε ακόμα. Αιώνες τώρα είναι θαμμένη; κάτω άπό τις πέτρες κάί τά χώματα, κάτο) άπό τά ερείπια πού σωριάστηκαν έκεϊ άπό τά πρώτα Χριστιανικά χρόνια. 'Από -τή μιά ό φανατισμός τών οπαδών τής νέας θρησκείας τής Χριστιανικής. εναντίον. τών βωμών καί των αγαλμάτων τών αρχαίων θεών, κι άπό τήν άλλη ο! τρομεροί σευσμοί τών χρόνιον εκείνων (στά 14 καί 71 μ.χ.) γκρέμισαν τήν πόλη σέ ερείπια, ;κάτω άπό τά όποια θάφτηκε ό πολιίτισμός της κι ή Ιστορία της. "Ο,τι-απομένει στήίν επιφάνεια,.πέτρες, κολώνες, χαλίκια, μεταφέρτηκε λίγο βορειότερα γιά νά κτιστή τά νέο Δάλι, συνεχιστής τής ζωής τής πολιτείας εκείνης, άλλά μέ Χριστια-νικήν πλέον μορφή. Στή γή τών ερειπίων ρίζωσε τ' αγαπημένο τοϋ Διόνυσου φυτό, μέ τό όποιον σκεπάστηκε. όλη; ή έκταση μέ τέτοιον τρόπο ώστε νά τή.ς - κολληθήι τό όνομα ' Α μ π ε λ ε ρ ή (=τόπός γεμάτος αμπέλια). Τό κέντρον όμως τής πολιτείας, πού φέρει τό όνομα Π. ε τ ι ρ ε ρ ά (=τόπης γεμάτος πέιτρες), ονομάζεται καί Α α λ ό χ οι ρ α καί μέ τούτο τό δνομα είναι γνωστή ανάμεσα στους κατοίκους τοϋ Δαλιοΰ. Ώς τά 1850 ή γή τών ερειπίων τής μεγάλης πολιτείας τοΰ Δαλιοΰ Εκρυψε φιλόστοργα τούς αρχαιολογικούς της θησαυρούς, τά έργα εκείνα τών κατοίκων της, πού μαρτυρούν τόν πολιτισμό τους, καί τήν ιστορία τής πολιτείας των. Πλάκες μέ γράμματα, αγάλματα καί λογής λογής α- φιερώματα στους ναούς τών θεών ήσαν κρυμμένα ζηλότυπα στους κόρφους της. Τό έτος δμως Ιέκεϊνο έγινε άρχή τοΰ ξεφανερώματος τών θησαυρών της. Τό αλέτρι ενός Δαλίτη ήταν δ πραγματικός προδότης τών κρυμμένων θησαυρών. Ό χωρικός, ζευγαρίζοντας τό αμπέλι του, πρόσεξε πώς τά ύνί τοϋ άλετριοϋ του σκάλωσε σ' ένα μέρος καί μέ κανένα τρόπο δέ μποροΰσε νά προχώρηση.. Τά βόδια πού έσυραν τό αλέτρι σταμάτησαν φυσικά, κι ό χωρικός υποψιάστηκε πώς τό εμπόδιο θά ήταν κσμμιά ρίζα τοΰ αμπελιού. Ήξερε «ώς μέ ένα βίαιο τράβηγμα τοϋ άλετριοϋ προς τά πάνω μπορούσε νά κοπή ή ρίζα, καί τό ξευγάρισμα νά συνεχιστή. Δοκίμασε λοιπόν. Τράβηξε μέ δλη του τή δύναμη τή χερούκλα τοΰ άλετριοϋ, μέ αποτέλεσμα νά μείνη μέ τό στόμα ανοιχτό. ΊΕκεϊ πού περίμενε νά δη κομμένη τήι ρίζα τοΰ αμπελιού, ή καμιιιά πέτρα, νά κυλάη, στό σκαμμένο χώμα, βλέπει μιά τερασίτίαν πλάκα, καμωμένη άπό μπρούντζο, γεμάτη γράμματα καί ιάπό τις δυό μεριές. Κανένας δέ μποροΰσε νά Ιδιοίβάση τά γράμματα, εκείνα, γιατί ήταν τά παλιά γράμματα πού χρησιμοποίησαν οί Κύπριοι, καί ήσαν διαφορετικά άπό τά Ελληνικά γράμματα. Ή π?ίάκα εκείνη ταξίδεψε υστέρα άπό λίγες μέρες στή.γερμανία καί μίπήκε στο Μουσείο τοϋ Βερολίνου. Πέρασαν χρόνια ώσπου νά μπορέσουν οί αρχαιολόγοι νά διαβάσουν τήν Κυπριακή γραφή. Καί τά κα- 72 ταφεραν καί διάβασαν τά γράμματα τής πλάκας εκείνης ιμέ τή βοήθεια μιας άλλης πλάκας πού βρέθηκε πάλι στο Δάλι, μέσα στόν ναάν τοϋ Απόλλωνα,. άνάμεισα τών δυο λόφων στα 1*69 μ.χ. Ή πλάκα εκείνη είχε άπό τή : μιά μεριά ' Κ υ π ι ρ ι α ί κ ά γράμματα καί άπό τήν άλλη Φ ο ι νι- Λ ι Α ά. Τά Φοινικικά γράμματα τά ήξεραν οί αρχαιολόγοι καί με τό διάβασμα τους μπόρεσαν νά διαβάσουν και τά Κυπριακά, πού ήσαν γραμ-μένα στήν αλλη μεριά τής πλάκας. "Ετσι βρήκαν τό ΚιυΙπριακόν αλφάβητο καί μπόρεσαν νά διαβάσουν τά γράμματα τής προύντζινης πλάκας πού έφερε στήν επιφάνεια τό αλέτρι τοϋ Δαλίτη γεωργοΰ. Οί σοφοί θαιίμασαν δταν διάβασαν τά γράμματα τής πλάκας αυτής, γιατί είδαν πού μιλούσαν γιά μιάν σπουδαίαν απόφαση: τών κατοίκων τοϋ Δαλιοϋ. Μέ πρόσκληση τοΰ βασιλιά τοϋ Δαλιοΰ Σ τ α σ ί «υ π ρ ο υ μαζεύτηκαν όλοι στήν αγορά τής πόλης, πού ή'ταν κτισμένη στά νοτιοδυτικά τοϋ ναού τοϋ άγ. Γεωργίου, καί -ψήφισαν όμόφοίνα νά παραχωρηθούν βασιλικά κτήματα καί (κτήματα τής πόλης στόν γιατρόν τοϋ Δαλιοΰ Ό ν ά σ ι λ λ ο ν καί στήν οικογένεια του. Οί Δαλϊτες έν.εΐνοι ψήφισαν μέ ενθουσιασμό τήν παραχώρηση αυτή,, γιατί κατά τή διάρκειαν τής πολιορκίας τοΰ Δαλιοϋ άπό τούς Π ό ρ σ ε ς μέ τή,

ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ

ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου. Σάν πρόλογος. Στο.βιβλίο μου αυτό μέ τον τίτλο : Χ Ω Ρ I Α Κ Α Ι Π ΟΛ Ε I Σ ΤΗΣ Κ Υ Π Ρ Ο Υ >εχω σίκσπό νά περιλάβω

Διαβάστε περισσότερα

Ψάξαμε, βρήκαμε, μάθαμε, γράψαμε για σας

Ψάξαμε, βρήκαμε, μάθαμε, γράψαμε για σας Η έκδοση μιας εφημερίδας δεν είναι εύκολη δουλειά. Χρειάζεται κόπο και προσπάθεια πολλή από όσους συμμετέχουν. Φέτος είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να δούμε το πρώτο τεύχος της εφημερίδας της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑ Ο ναός της Παναγίας στο Βρυσί αποτελεί σήμερα το Θεομητορικό προσκύνημα της τοπικής Εκκλησίας της Τήνου. Ακόμα και σήμερα, ιδιοκτησιακά, ανήκει στην ενορία του Αγ. Μιχαήλ στον Ταραμπάδο,

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2011: Εφημερίδα μηνός Μαρτίου, έκδοση 29 η

Απρίλιος 2011: Εφημερίδα μηνός Μαρτίου, έκδοση 29 η Απρίλιος 2011: Εφημερίδα μηνός Μαρτίου, έκδοση 29 η Αναστασία Αζίνα Πενταρά, αγωνίστρια στην ΕΟΚΑ. Μια συνέντευξη επ ευκαιρία της Εθνικής εορτής της 1η Απριλίου 1955 Η Αναστασία Αζίνα Πενταρά παρ'ολη την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία Αν έχετε ακούσει να σας μιλούν για την κυκλαδίτικη μαγεία, θα τη βρείτε οπωσδήπ καθώς θα ανηφορίζετε μέσα στα γραφικά στενοσόκακα της Φώρας για να φτ λόφου με τις κάτασπρες εκκλησούλες.

Διαβάστε περισσότερα

13oς -- 15oς αιώνας. Κεφάλαιο 7. Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (13ος -- 15ος αιώνας)

13oς -- 15oς αιώνας. Κεφάλαιο 7. Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (13ος -- 15ος αιώνας) 13oς -- 15oς αιώνας Κεφάλαιο 7 Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (13ος -- 15ος αιώνας) 13oς -- 15oς αιώνας Κεφάλαιο 7 Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες

Διαβάστε περισσότερα

Με το μαγικό χαλί. Έλα κι εσύ μαζί μας! Θα περάσουμε ωραία! A Τεύχος

Με το μαγικό χαλί. Έλα κι εσύ μαζί μας! Θα περάσουμε ωραία! A Τεύχος Με το μαγικό χαλί ταξιδεύουμε στην ΚΡΗΤΗ! Έλα κι εσύ μαζί μας! Θα περάσουμε ωραία! A Τεύχος Φύγαμε για Κρήτη! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΜΕΡΟΣ Α : ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. 1. Στη μέση της θάλασσας. 2. Ψηλά ως τον ουρανό!

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Δ2 ΚΑΙ Ε1 ΤΟΥ 4 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Δ2 ΚΑΙ Ε1 ΤΟΥ 4 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Δ2 ΚΑΙ Ε1 ΤΟΥ 4 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ήμουνα κι εγώ εκεί με το κόκκινο βρακί...»

«Ήμουνα κι εγώ εκεί με το κόκκινο βρακί...» «Ήμουνα κι εγώ εκεί με το κόκκινο βρακί...» Η θεσσαλική επαρχία Αγιάς και η Αγιά ΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [Από το περιοδικό ποικίλης ύλης SORED Ιανουάριος - Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΑΙΘΡΑ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΑΣ ΘΗΣΕΑΣ

Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΑΙΘΡΑ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΑΣ ΘΗΣΕΑΣ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΑΙΘΡΑ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ του Βασίλη Παν. Κουτουζή Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Ο Πιτθέας, ο βασιλιάς της Τροιζήνας, είχε μια πολύ όμορφη και ζωηρή κόρη την Αίθρα που μεγάλωνε κοντά του

Διαβάστε περισσότερα

Τα µετόχια του Οροπεδίου Λασιθίου επί Ενετοκρατίας Του Εµµ. Ν. Μπελιβάνη, συνταξιούχου δάσκαλου

Τα µετόχια του Οροπεδίου Λασιθίου επί Ενετοκρατίας Του Εµµ. Ν. Μπελιβάνη, συνταξιούχου δάσκαλου Τα µετόχια του Οροπεδίου Λασιθίου επί Ενετοκρατίας Του Εµµ. Ν. Μπελιβάνη, συνταξιούχου δάσκαλου Περιεχόµενα: - Γενικά - Απαγόρευση κατοίκησης του Οροπεδίου Λασιθίου - Αρση της απαγόρευσης - Ξανακατοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ PAULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ ΡΑULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1996 Σειρά: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τίτλος πρωτοτύπου: Ο ALQUIMISTA Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 13ος Αριθμός φύλλου 54 Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2010

Χρόνος 13ος Αριθμός φύλλου 54 Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2010 4199 Kωδ. εντύπου:4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 Τηλ.: 210 6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες απλές, καθημερινές. Εικόνες που στερούνται κάθε μεγαλείου.

Εικόνες απλές, καθημερινές. Εικόνες που στερούνται κάθε μεγαλείου. Με το Πανόραμα στη Ρουμανία Ιούνης 12 Είναι ίσως γραφτό, για κάθε μικρό ταξιδευτή, -για κάθε μικρό Οδυσσέα που, στο ξεκίνημα της νιότης, ανοίγει πανιά, κι ανοίγεται σε ξένες θάλασσες, και δένει σε ξένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων Της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας.

ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων Της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας. ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων Της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΛΑΥΡΑ των Σπηλαίων του Κιέβου, υπήρξε μία ζωηφόρος άμπελος, που έθρεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΩΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΑΙΤ ΕΛΛΕΝ - ΔΗΜΗΤΡΙΑ Α.Μ. 4080

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Η δυτική Ευρώπη και η Ρωσία από το 16ο μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα

Κεφάλαιο 10 Η δυτική Ευρώπη και η Ρωσία από το 16ο μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Κεφάλαιο 10 Η δυτική Ευρώπη και η Ρωσία από το 16ο μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα Α. Ο 16ος αιώνας, αιώνας της μεταρρύθμισης Προτεσταντισμός Π 10.1 Ο προτεσταντισμός δημιουργήθηκε από τη μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Επιμέλεια ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Τιμή περιοδικού 2 ευρώ. Τύποις:

ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Επιμέλεια ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Τιμή περιοδικού 2 ευρώ. Τύποις: ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Επιμέλεια ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ Τιμή περιοδικού 2 ευρώ Τύποις: Οι Ανεράδες. Ήταν ένας ενωμοτάρχης από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας. Ήταν γύρω στο 1930 καλοκαίρι την εποχή που είχε τελειώσει

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Χατζηχαμπή

Αναστασία Χατζηχαμπή Η Αμμόχωστος είναι μια από τις έξι πόλεις της Κύπρου και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Είναι κτισμένη ανάμεσα σε δύο ακρωτήρια και πήρε το όνομα Αμμόχωστος σαν πόλη χωμένη στην άμμο. Τα γειτονικά χωριά

Διαβάστε περισσότερα

Το Αργάκι, πριν, τότε και τώρα Άννα Μαραγκού, Μάρτιος 2009

Το Αργάκι, πριν, τότε και τώρα Άννα Μαραγκού, Μάρτιος 2009 Το Αργάκι, πριν, τότε και τώρα Άννα Μαραγκού, Μάρτιος 2009 Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πολιτιστικό Όμιλο Αργακίου για την τιμή να μου εμπιστευθεί την αποψινή ομιλία καθότι ούτε Αργακιώτισσα είμαι, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 τεύχος 44

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 τεύχος 44 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 τεύχος 44 2 Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Σε εδάφιο της Αγίας γραφής αναφέρεται τόσο ο Μιχαήλ και οι άγγελοί του, όσο και ο Ιησούς και οι άγγελοί του. Αυτό υποδηλώνει ότι ο ίδιος ο Ιησούς είναι ο αρχάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι υπήκοοί της (μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα)

Κεφάλαιο 8 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι υπήκοοί της (μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Κεφάλαιο 8 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι υπήκοοί της (μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα) Τούρκος Ας δούμε ποια σημασία έχει ο όρος Τούρκος στις πηγές της εποχής. Πηγές Σημασίες Οθωμανικές Οι μουσουλμάνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕ ΑΛΕΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 13.11.11 O ΡΕ ΑΛΕΞΗΣ, Η ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕ ΑΛΕΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 13.11.11 O ΡΕ ΑΛΕΞΗΣ, Η ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕ ΑΛΕΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 13.11.11 O ΡΕ ΑΛΕΞΗΣ, Η ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ. Αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι. Το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κάθε 6 Δεκεμβρίου, γιορτάζουμε τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο "της γης και του πελάγου", που φέρνει χιόνια στα βουνά, φουρτούνες

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κάθε 6 Δεκεμβρίου, γιορτάζουμε τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο της γης και του πελάγου, που φέρνει χιόνια στα βουνά, φουρτούνες ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κάθε 6 Δεκεμβρίου, γιορτάζουμε τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο "της γης και του πελάγου", που φέρνει χιόνια στα βουνά, φουρτούνες στα πελάγη, διότι ο Άγιος Νικόλας, πέρα από άρχοντας της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Τα εκατό σπίτια της Ρήγαινας, χάραξη Λεμαίτρ Des de la Grece, Παρίσι 1853 ΣΕΡΓΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. : 27773 ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ή προσοχή των ερευνητών. Ιστορικών καί αρχαιολόγων, έχει στραφεί ώς σήμερα κυρίως στήν ανεύρεση νέων στοιχείων πού αφορούν βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 1 Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΦΟΥ Γραπτή ξενάγηση για audio guide Περιεχόμενα -Εισαγωγή -Οικία του Διόνυσου -Οικία του Θησέα -Οικία του Ορφέα -Οικία του Αιώνα 3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η δυτική Ευρώπη και η Ρωσία από το 16ο μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα

Η δυτική Ευρώπη και η Ρωσία από το 16ο μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα 16ος -- αρχές 18oυ αιώνα Κεφάλαιο 10 Η δυτική Ευρώπη και η Ρωσία από το 16ο μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα Κεφάλαιο 11 Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι υπήκοοι του σουλτάνου (17ος αιώνας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞ. ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ Γυμνασιάρχου ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 1981 ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ -ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ Ποδολοβίτσα - Πεντάλοφος Κώστα Αλεξ. Πετρονικολού Σελίδα 2 ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ στην ιερή

Διαβάστε περισσότερα