ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ /Γ2/ Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός της διδακτέας εξετα στέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α και Β τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλα βής για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνι κής υποστήριξης (Call Center 1500)» Κατανομή Προσωπικού έτους 2014 στη Γενική Γραμ ματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας... 3 Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρε σιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα... 4 Ορισμός ληξιάρχων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Κυθήρων Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Ηρακλείου Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ: «Σχο λική επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορισμός ληξιάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Κη ρύκου, Ευδήλου και Ραχών του Δήμου Ικαρίας Νο μού Σάμου Διορισμός ληξιάρχων στις Ληξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμου Λευκάδας Χορήγηση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου ακτινοθε ραπείας κατηγ. Ε του 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκης. 10 Απαλλαγή του αναπληρωτή καθηγητή Ιωάννη Ρεφα νίδη από την ιδιότητα του Αναπληρωτή Πρύτανη και από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Δ4 (1) Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ /Γ2/ Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός της διδακτέας εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α και Β τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α 118). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 134). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ / Υ1/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Λοβέρδου (Β 2991) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Στύλιο». 5. Την με αρ. 52/ πράξη έγκρισης του Ι.Ε.Π. σχετικά με «την διδακτέα εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους ». 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε:

2 36990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συμπληρώνουμε την με αρ. πρωτ /Γ2/ Υ.Α. (2863 Β ), ως εξής: Καθορίζουμε την διδακτέα εξεταστέα ύλη του μαθή ματος «Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογίας)» της Β τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ., για το σχολικό έτος B τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ. Λ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογίας) «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογίας) B τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Διδακτέα εξεταστέα ύλη: ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον 1.2 Η πόλις και ο πολίτης 1.3 Η πολιτική τέχνη 1.4 Ο πολιτικός Οι ιδιότητες του πολιτικού 1.5 Η οικονομία Κοινωνία, πολιτεία και οικονομία: αμφίδρομες σχέσεις Από την οικονομία του οίκου στην οικονομία της πόλης ΚΕΦ. 2: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πλη ροφορίας και της γνώσης Αγροτική κοινωνία Βιομηχανική κοινωνία Μεταβιομηχανική κοινωνία Η κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 2.2 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας ΚΕΦ. 3: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3.1 Η θρησκεία Ελληνορθόδοξη παράδοση 3.2 Η οικογένεια: το κύτταρο της ατομικής και συλ λογικής ζωής 3.3 Η εκπαίδευση 3.4 Ελευθερία, δημοκρατία και ειρήνη 3.5 Η φυσική και πολιτισμική κληρονομιά 3.6 Φιλοπατρία πατριωτισμός και φιλοκοσμία κοσμο πολιτισμός ΚΕΦ. 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα Οι ανάγκες Τα αγαθά το καταναλωτικό πρότυπο 4.2 Οι επιχειρήσεις Οι συντελεστές παραγωγής Το κόστος παραγωγής Η τιμή των αγαθών 4.3. Τα νοικοκυριά Το εισόδημα των νοικοκυριών Ο οικογενειακός προϋπολογισμός 4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής 4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας Κατά τα λοιπά η με αρ. πρωτ /Γ2/ Υ.Α. (2863 Β ), ισχύει ως έχει. Η παρούσα απόφαση που ισχύει για το σχολικό έτος , να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Μαρούσι, 18 Νοεμβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ (2) Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υπο στήριξης (Call Center 1500)». ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2286/1995 (Α 19) «Προ μήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει, β) των άρθρων του Ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά ξεις», όπως ισχύει, γ) του Ν. 2362/1995 (Α 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά ξεις», όπως ισχύει, δ) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα τηγικής », ε) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», στ) του Π.Δ. 118/2007 (Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει, ζ) του Π.Δ. 60/2007 (Α 64) «Προσαρμογή της Ελληνι κής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικα σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, η) του Π.Δ. 99/2014 (Α 166) «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης. 2. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190/ προ κήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού καθώς και την αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.936/2/15922/ προκήρυξη ανοι κτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή υπη ρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)». 3. Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.936/2/ΔΥ/ Υπη ρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 4. Το γεγονός ότι για την παρακολούθηση παραλαβή του έργου «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήρι ξης (Call Center 1500)» απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις πληροφορικής, επιστημονική και τεχνική κατάρ τιση και εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προσόντα τα οποία διαθέτουν, κατά κύριο λόγο, υπάλληλοι του κλάδου/ ειδικότητας Πληροφορικής. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)». Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από υπαλλήλους του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορι κής, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής είναι η μόνη αρμόδια για την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του συγκεκριμένου έργου και αποφασί ζει για κάθε θέμα που άπτεται της σύμβασης. Επίσης, είναι αρμόδια για την παραλαβή των παραδοτέων του αναδόχου και στην περίπτωση που υπάρξει επέκταση ή τροποποίηση της σχετικής σύμβασης. Γ. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Δ. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Ε. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την οριστική πα ραλαβή του έργου. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΠ/Φ.ΕΠ.1/466/22638 (3) Κατανομή Προσωπικού έτους 2014 στη Γενική Γραμμα τεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α / ), όπως ισχύουν, 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/ (ΦΕΚ 323/Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού, 3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, 4. Τα υπ αριθμ. πρωτ. Β1 3996/ και Β1 4525/ έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνι στικότητας. 5. Τον υπ αριθμ. ΦΕΚ 894/Γ / πίνακα διο ριστέων που εξεδόθη, κατόπιν της υπ αριθμ. 3Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 226/ ). 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή οκτώ (8) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Διοικη τικών Εμπορικών, σε κενές οργανικές θέσεις της Γενι κής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τις αποφάσεις διάθεσης του ΑΣΕΠ, ως ακολούθως: 1. Κωνσταντίνο Ζαχαρία, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1460/ απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 894/Γ / ). 2. Ελένη Κάτσουλα, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 234/ απόφαση του Δ'Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 894/Γ / ). 3. Καλλιόπη Τζανετέα, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 278/ απόφαση του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 894/Γ / ). 4. Γεώργιος Τσάμος, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 278/ απόφαση του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 894/Γ / ). 5. Πηνελόπη Παφτούνου, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 362/ απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 894/Γ / ). 6. Θεοδωροπούλου Χαρίκλεια, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 362/ απόφαση του 1ου Τμήματος Δια κοπών του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 894/ Γ / ). 7. Ζαχαράτου Παρασκευή, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 475/ απόφαση του 3ου Τμήματος Διακο πών του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 894/ Γ / ). 8. Χατζηβασιλείου Σταυρούλα, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 475/ απόφαση του 3ου Τμήματος Δια κοπών του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 894/ Γ / ). Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αριθμ. Δ21/οικ.38848/2948 (4) Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοι νωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α ) Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχε δίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε ρότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της

4 36992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α ) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συ στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Την υπ αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β ) «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής». δ. Την υπ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ 1268 Β ) κοινή υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικα σία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 7. Την υπ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391 Β ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης. 8. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουρ γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης με αρ. Γ.Π.:Π(2)γ/οικ / (ΦΕΚ 1163/ τ.β / ), αρ. 8 «Διάρκεια πιστοποίησης». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδ.δ του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α ) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 10. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. α του Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206 Α ) «Κατάργηση και συγχώνευ ση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα». 11. Το Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124 Α ) «Διορισμός Υπουργών». 12. Την με αρ. οικ /7537/ απόφαση (ΦΕΚ 2972/ τ.β ) «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλειου Κεγκέρογλου, Αντώνιου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη». 13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού. 14. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών: αρ. πρωτ. 7831/ , 1886/ , 3215/ , 9203/ , 3137/ , 4897/ , 5248/ , 2835/ Την αρ. πρωτ. 8635/ απόφαση γνωμοδό τησης του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α με θέμα: «Κοινοποίηση από φασης σχετικής με την Ειδική πιστοποίηση 9 Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέων παροχής υπη ρεσιών κοινωνικής φροντίδας», αποφασίζουμε: Α. Την ειδική πιστοποίηση των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως φο ρέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1. «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η.» με έδρα το Ηρά κλειο Κρήτης. 2. «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΗΛΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1. «ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΝΙΚΟΣ ΜΕΝΕΓΑΣ Ο ΙΚΑΡΟΣ» με έδρα τη Σάμο. Β. Την ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπη ρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερ δοσκοπικού χαρακτήρα: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. «ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» με έδρα την Αθήνα. 2. «ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» με έδρα την Αθήνα. 3. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» με έδρα τη Σαλαμίνα. 4. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑμΕΑ» με έδρα τα Μέγαρα. Γ. Την ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1. «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» με έδρα τη Βέροια Δ. Την ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπη ρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙ ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η ΑΡΓΩ» με έδρα τον Πειραιά. Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Αριθμ /45700 (5) Ορισμός ληξιάρχων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Κυθήρων. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α /1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντι καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 του Ν. 2307/ Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Την αριθ. Φ /57460/ (ΦΕΚ 1984/Β / 2010) Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων. 4. Το με αρ. πρωτ. Φ43/30/4585/ έγγραφο του Δήμου Κυθήρων, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχων των υποδιαιρεμένων ληξιαρχικών περιφερειών και των ταυτιζόμενων δημοτικών ενοτήτων. 5. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β /597/2011) απόφαση Γε νικού Γραμματέα Αττικής

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ληξίαρχους για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρει ες ταυτιζόμενες με τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Κυθήρων, ως εξής: 1. Δημοτική ενότητα Κυθήρων, την υπάλληλο του Δή μου ΠΑΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Β. 2. Δημοτική ενότητα Αντικυθήρων, τον υπάλληλο του Δήμου, ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αντωνίου, κλά δου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Διευθύντρια Διοίκησης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Αριθμ /42974 (6) Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Ηρακλείου. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α /1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντι καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 του Ν. 2307/ Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Το με αρ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου. 4. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β /597/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αττι κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στο Δήμο Ηρακλείου, την υπάλληλο του Δήμου, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Διευθύντρια Διοίκησης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Αριθμ /48437 (7) Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ: «Σχολι κή επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α /228/2010) «Οργανισμός Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240, 243 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006) ΚΔΚ. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α /2014). 5. Την αριθ. 290/2011 (ΦΕΚ/Β /1868/2011) απόφαση Δη μοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς, περί συγχώνευ σης σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα ΝΠΔΔ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 6. Την αριθ. 282/2014 απόφαση του δημοτικού συμβου λίου Δήμου Κηφισιάς, περί τροποποίησης της συστα τικής πράξης του ΝΠΔΔ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 7. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β /597/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αττι κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθ. 290/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς, ως προς το εδάφιο 4 του άρθρου 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ως εξής: «τρεις (3) εκπρόσωποι της Ένωσης Συλλόγων και Κηδε μόνων Δήμου Κηφισιάς με τρεις (3) αναπληρωτές τους. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει 290/2011 απόφαση Δη μοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς. Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Διευθύντρια Διοίκησης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Αριθμ (8) Ορισμός ληξιάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Κηρύ κου, Ευδήλου και Ραχών του Δήμου Ικαρίας Νομού Σάμου. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,6,9 παρ. 3 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ Α 236/ ) «Οργανισμός Αιγαίου».

6 36994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και 4 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροπο ποιήθηκε μεταγενέστερα με τις όμοιες του άρθρου 9 παρ. 15 και 16 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113 Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του N. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 5. Την υπ αριθμ. Φ /57460/ (ΦΕΚ 1984 Β / ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτ/κών, Αποκεντ/σης και Ηλεκ/νικής Διακυβ/σης «Υποδιαίρεση Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ σύμφωνα με το Ν. 3852/10». 6. Την υπ αριθμ. 65/Φ /57510/ εγκύ κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ. 7. Τις διατάξεις του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α / ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση». 8. Την εγκύκλιο 9 με αριθμ. πρωτ /12503/2013/ του Υπουργείου Εσωτ/κών, Αποκεντ/σης και Ηλεκ/νικής Διακυβ/σης «Τροποποιήσεις ληξιαρχικού νό μου 344/1976 και άλλες διατάξεις». 9. Το υπ αριθμ. πρωτ. Φ /13554/14/ έγγραφο της Δ/νσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστα σης του Υπουργείου Εσωτ/κών, περί θητείας ληξιάρχου. 10. Την αριθμ. πρωτ / πρόταση Δημάρχου Δήμου Ικαρίας περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχων σε υπαλλήλους του Δήμου Ικαρίας ανά δημοτική ενότητα. 11. Την αριθμ. πρωτ / βεβαίωση πίστω σης του Δήμου Ικαρίας, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ληξιάρχους κατά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ικαρίας, τους κάτωθι: 1. Για την Δημοτική Ενότητα Αγίου Κηρύκου, την δη μοτική υπάλληλο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΩΛΗ του ΚΛΕΑΝΘΗ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Δ (ΑΔΤ: ΑΒ640646). 2. Για την Δημοτική Ενότητα Ευδήλου, την δημοτική υπάλληλο ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥΡΒΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κλά δου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ (ΑΔΤ: Λ797465). 3. Για την Δημοτική Ενότητα Ραχών, την δημοτι κή υπάλληλο ΜΑΡΙΑ ΚΟΧΙΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κλάδου ΔΕ1 Διοι κητικού (αορίστου χρόνου) με βαθμό Ε (ΑΔΤ: Μ901465). Σάμος, 12 Νοεμβρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αριθμ /12018 (9) Διορισμός ληξιάρχων στις Ληξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμου Λευκάδας. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 2801 και 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και της Πρό γραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/ (ΦΕΚ 232/Α / ) «Οργανισμός της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 9 παρ. 14, 15 και 16 του Ν. 2307/ Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ /57460/10 (ΦΕΚ 1984 Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποδιαί ρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010». 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ /5710/ , εγκύ κλιο 65, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξιαρχικών Βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από τη συνένωση ΟΤΑ με το Ν. 3852/2010». 6. Την υπ αριθμ. πρωτ /12503/ , εγκύκλιο 9, του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις». 7. Το υπ αριθμ. πρωτ. Φ /13554/14/ έγγρα φο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί θητείας ληξιάρχου». 8. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο ο Δήμος προτείνει στην Υπηρεσία μας Ληξιάρχους για τις Ληξιαρχικές Περιφέ ρειες του Δήμου Λευκάδας. 9. Την υπ αριθμ. ΓΓ15650/1253/ (ΦΕΚ 480/Β 72011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντο λή Γενικού Γραμματέα" στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχου, κατά ληξιαρχική περιφέρεια του Δήμου Λευκάδας, στους πα ρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους ως εξής: 1. Φωτεινή Κακωνά του Χαριλάου, δημοτική υπάλλη λος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, ως Ληξίαρχος στην Λη ξιαρχική Περιφέρεια Λευκάδας, με αναπληρώτρια της την Αναστασία Κοντογιώργη του Νικολάου, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 2. Άγγελος Πολίτης του Γεωργίου, δημοτικός υπάλλη λος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, ως Ληξίαρχος στην Ληξι αρχική Περιφέρεια Απολλώνιων, με αναπληρώτρια του την Ειρήνη Αργυρού του Παναγιώτη, δημοτική υπάλλη λος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 3. Στυλιανή Μαρούλη του Γρηγορίου, δημοτική υπάλ ληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, ως Ληξίαρχος στην Λη ξιαρχική Περιφέρεια Ελλομένου, με αναπληρώτρια της την Κωνσταντίνο Κακλαμάνη του Νίκανδρου, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 4. Μαρία Ζαβιτσάνου του Δημητρίου, δημοτική υπάλ ληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, ως Ληξίαρχος στην Λη ξιαρχική Περιφέρεια Καρυάς, με αναπληρώτρια της την Μαρία Βλάχου του Ιωάννη, δημοτική υπάλληλος, κλάδου TE Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. 5. Κωνσταντίνος Πολίτης του Θρασύβουλου, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Σφακιωτών, με αναπληρώτρια του την Γεωργία Γράψα του Ιωάννη, δημοτική υπάλλη λος, κλάδου ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γεώργιος Τριλίβας του Γερασίμου, δημοτικός υπάλ ληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, ως Ληξίαρχος στην Λη ξιαρχική Περιφέρεια Καστού. 7. Βασιλική Φερεντίνου του Διονυσίου, δημοτική υπάλ ληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, ως Ληξίαρχος στην Λη ξιαρχική Περιφέρεια Καλάμου. Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικών ετών 2014 και εξής, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976, όπως εδάφια αυτής αντι καταστάθηκαν με το άρθρο 9 17 του Ν. 2307/95, καθώς και του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007. Κέρκυρα, 11 Νοεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ (10) Χορήγηση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου ακτινοθε ραπείας κατηγ. Ε του 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκης. Με την ΔΔΥ/ΠΚΜ/312289/7925/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 181/74, το Π.Δ. 470/83, την υπουργική απόφαση αριθ (φορ) 94/ (ΦΕΚ /Β /216), την /ΦΕΚ 1918/τ.Β / Υ.Α., την αρ (4139)/ τροποποίηση και συμπλή ρωση της αρ (2350)/ απόφασης Περιφε ρειάρχη Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 2871 τ.β / ), χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου ακτινοθεραπείας κατηγορία Ε του 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκης, στην στη Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης Ν. Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνος του εργαστηρίου ο ιατρός ακτινοθεραπευ τής Ζιώγας Δημήτριος και υπεύθυνη ακτινοπροστασίας η ακτινοφυσικός ιατρικής Τερζούδη Ελένη. Η άδεια λήγει στις Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΦΤΣΙΔΗΣ Αριθμ. 681 (11) Απαλλαγή του αναπληρωτή καθηγητή Ιωάννη Ρεφανίδη από την ιδιότητα του Αναπληρωτή Πρύτανη και από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ α) Το με αριθμό 5/ (θέμα 5ο) απόσπασμα Πρα κτικού της Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Πανεπι στημίου Μακεδονίας. β) Την υπ αριθμ. 1498/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την οποία απαλλάσσει τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Ρεφανίδη από την ιδιότητα του Αναπληρωτή Πρύτανη και από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν. γ) Τις διατάξεις των παρ. 17 και 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/ , τ.α ) «Δομή, λει τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». δ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/ , τ.α ) «Ρυθμίσεις θε μάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις». ε) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/ , τ.α ) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». στ) Την υπ αριθμ. Φ /33/132129/Β2/ από φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τετραετή θητεία που λήγει στις ζ) Την υπ αριθμ. 5431/ (ΦΕΚ 425/ τ.υ.ο.δ.δ.) απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστη μίου Μακεδονίας με την οποία διορίζεται, έπειτα από εκλογική διαδικασία, ο Καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τετραετή θητεία που λήγει στις η) Την αριθμ. πρωτ. 63/ πράξη Πρύτανη που αφορά στον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη και ανά θεση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε στην υπ αριθμ 1// συνεδρίαση του Συμβουλίου του Πα νεπιστημίου (ΦΕΚ 2488/ τ.β ). θ) Την αριθμ πρωτ. 1483/ δήλωση παραίτησης του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Ρεφανίδη από την ιδιότητα του Αναπληρωτή Πρύτανη. ι) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: Εγκρίνει, την υπ αριθμ. πρωτ. 1498/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθη γητή Αχιλλέα Ζαπράνη, με την οποία απαλλάσσει τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Ρεφανίδη από την ιδι ότητα του Αναπληρωτή Πρύτανη και από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ. 63/ πράξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε στην υπ αριθμ. 1/ συνεδρίαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2488/ τ.β ). Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

8 36996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση της επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2163 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 28153/126 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 5072/ 6/25.2.2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα