ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00 (ζπκπ. Φ.Π.Α.). ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΙΟΤΝΙΟ 2014

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ.ζει.3 Άξζξν 2: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ...ζει.3 Άξζξν 3: πκβαηηθά ηνηρεία - Δθαξκνζηέεο Πξνδηαγξαθέο..ζει.3 Άξζξν 4: πκπιεξψζεηο-σξνπνπνηήζεηο ζει.3 Άξζξν 5: Πξνζεζκίεο.ζει.3 Άξζξν 6: Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ-οξγαλφγξακκα Δξγνηαμίνπ.ζει.4 Άξζξν 7: Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ.ζει.5 Άξζξν 8 : ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζει.8 Άξζξν 9: Μεραληθφο εμνπιηζκφο-δηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζει.20 Άξζξν 10: Τπέξβαζε πξνζεζκηψλ-πνηληθέο ξήηξεο-τπνθαηάζηαζε Αλαδφρνπ...ζει.20 Άξζξν 11: Αξηηφηεηα θαηαζθεπήο..ζει.20 Άξζξν 12: Ζκεξνιφγην Αθαλείο εξγαζίεο Λνηπέο ππνρξεψζεηο....ζει.21 Άξζξν 13: Γλψζε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ..ζει.21 Άξζξν 14: Γεληθά έμνδα, φθεινο θιπ. Αλαδφρνπ-Δξγνιαβηθά πνζνζηάεπηβαξχλζεηο. ζει.22 Άξζξν 15: Τιηθά θαη κέζα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζει.22 Άξζξν 16: Γηεπθνιχλζεηο ηνπ Αλαδφρνπ...ζει.23 Άξζξν 17: Δπηκεηξήζεηο..ζει.23 Άξζξν 18:

3 Λνγαξηαζκνί-Πηζηνπνηήζεηο εξγαζηψλ..ζει.23 Άξζξν 19: Δηδηθέο πεξηπηψζεηο άκεζεο επέκβαζεο..ζει.24 Άξζξν 20: Δξγαζίεο εθηεινχκελεο απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή απφ άιινπο Αλαδφρνπο..ζει.24 Άξζξν 21: χλδεζε κε δίθηπα Ο.Κ.Ω. ζει.24 Άξζξν 22: Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ... ζει.24 Άξζξν 23: Γεληθνί φξνη θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζει.25 Άξζξν 24: Σήξεζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ.ζει.26 Άξζξν 25: Πξνζσξηλή παξαιαβή-μεηξψν ηνπ έξγνπ-υξφλνο ππνρξεσηηθήο πληήξεζεο ηνπ έξγνπ-οξηζηηθή παξαιαβή ζει.26 Άξζξν 26: Αλαζεψξεζε ηηκψλ Καλνληζκφο ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ..ζει.28 Άξζξν 27: Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζει.28 Άξζξν 28: Ηζρχνπζα Ννκνζεζία ζει.28

4 Άξζξν 1 : Αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δ..Τ είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ & ΛΤΚΔΗΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΖ» ΑΜ: 75/2012Σ.Τ. θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νξηδφκελα ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, πξνυπνινγηζκνχ ,00 κε αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ. Άξζξν 2 : Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 1. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη: Ζ θαηαζθεπή φισλ ησλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα θαη πξνδηαγξάθνληαη ζην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 2. Αξρηθφ ζπκβαηηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ην πξνθχπηνλ απφ ηνλ ηειηθψο εγθξηζέληα θαη θαηαθπξσζέληα Γηαγσληζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζψλ Γ.Δ. θαη Ο.Δ. θαζψο θαη ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ, ηνπ πνζνχ ηεο αλαζεψξεζεο, θ.ι.π., φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. Ο Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί βαξχλεη ηνλ Γήκν Πεληέιεο. Άξζξν 3 :πκβαηηθά ηνηρεία - Δθαξκνζηέεο Πξνδηαγξαθέο Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε Γηαθήξπμε θαη ζην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Άξζξν 4 : πκπιεξώζεηο - Σξνπνπνηήζεηο 1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ ζρεδίσλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, λα δεηήζεη έγθαηξα - πξηλ απφ θάζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ κεξηθή ή νιηθή εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ -, έγγξαθεο νδεγίεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν.3669/08 θαη ηηο ινηπέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζέιεη λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο, βειηηψζεηο θ.ι.π., ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζή ηνπ, λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πιήξε κειέηε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ, βειηηψζεσλ θ.ι.π., γηα έγθξηζή ηνπο, καδί κε ιεπηνκεξή ζρέδηα απηψλ. 3. Ο Δξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηθέξεη κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Έξγνπ, ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο, εθφζνλ νη εξγαζίεο απηέο δελ έρνπλ αθφκε μεθηλήζεη. Αληίζεηα, ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο ζην έξγν ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Άξζξν 5 : Πξνζεζκίεο 1. Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα παξαδψζεη νινθιεξσκέλν θαη έηνηκν πξνο άκεζε ιεηηνπξγία φιν ην έξγν εληφο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηξηαθόζηεο εμήληα (360) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 2. ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ νινθιήξσζε δηαθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ. 3. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία νθείιεη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ (ΠΠΔ), λα ην εγθξίλεη. Σπρφλ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ έγθξηζεο ηνπ αλσηέξσ, δελ ινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ ρξφλν πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ

5 4. Παξάηαζε ησλ ηαζζνκέλσλ πξνζεζκηψλ δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν, εθφζνλ ε αηηία γηα παξάηαζε πξνέξρεηαη απφ ππαηηηφηεηα απηνχ. Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.3669/08, φπσο ηζρχνπλ. 5. Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο θαη απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 49 ηνπ Ν.3669/08. Άξζξν 6 : Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ - Οξγαλόγξακκα εξγνηαμίνπ 1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο ΔΤ θαη λα ην ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία. Ζ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππνζηεξηθηηθή έθζεζε ε νπνία ζα πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 2. Ζ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη ην πνιχ ζε δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 3. H Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κεηά απφ έιεγρν θαη κεηά απφ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θιπ., απνθαίλεηαη ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο, κε έθδνζε ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 4. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ πξνζεζκηψλ ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, αλαπξνζαξκφδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 46 παξ. 2 ηνπ Ν.3669/08 φπσο ηζρχεη. 5. Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα ζπληαρζεί κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ, αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ, θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε πνπ ζα αλαιχεη θαη ζα αηηηνινγεί πιήξσο ηνλ πξνηεηλφκελν πξνγξακκαηηζκφ θαη κε βαζηθή επηδίσμε ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο απφδνζε νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3669/08 φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα. 6. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 7. Γηα ηελ θάιπςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ επζχλεηαη γη' απηέο ν αλάδνρνο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα δψζεη εληνιή ζε απηφλ λα επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο εθηειψληαο ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο θαη παίξλνληαο ηα απαξαίηεηα επηπιένλ κέηξα ρσξίο θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε. 8. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, αλ ππεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ, έζησ θαη κία ηκεκαηηθή πξνζεζκία ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηά έλα κήλα ή θαζπζηεξήζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ή δελ εθαξκφζεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην νξγαλφγξακκα εξγνηαμηαθήο αλάπηπμεο. Άξζξν 7 : Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ έξγνπ 7.1. Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ

6 Απαηηείηαη ε εθπφλεζε θαη εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ ζε θάζε δεκφζην έξγν (Καηαζθεπή ή Μειέηε), ηνπ νπνίνπ ν πξνυπνινγηζκφο, αλ πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπή, ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην θαηά ην νπνίν γίλνληαη δεθηέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο δεχηεξεο ηάμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΓΔΔΠ/νηθ.502/ (ΦΔΚ 1265/Β/ ) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ. 611/ (ΦΔΚ 1013Β/ ), ΓΗΠΑΓ/νηθ. 501/ (ΦΔΚ 928Β) απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ. Σελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ έξγσλ αθνξνχλ θαη νη παξαθάησ απνθάζεηο: α) ΓΔΔΠΠ/νηθ.4/ (ΦΔΚ 94Β), β) ΓΔΔΠΠ/νηθ.110/ (ΦΔΚ 624Β) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαζψο θαη γ) ε Γ14/43309/ (ΦΔΚ 332Β) ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζε δχν (2) αληίηππα ζηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία ην Πξφγξακκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Γ.Π.Δ.). Ζ ζχληαμε ηνπ Π.Γ.Π.Δ. ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο. Σν Π.Γ.Π.Δ. πξέπεη λα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε κέζα ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ Γ/λνπζα Τπεξεζία εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη έλα αληίηππν ζηνλ αλάδνρν κε ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο. Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ Διέγρνπ Πνηφηεηαο, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ φηη φια ηα κέξε ηνπ έξγνπ ζα ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. Απηέο νη δηαδηθαζίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ επηζεψξεζε, ηε δεηγκαηνιεςία θαη ηε δνθηκή ησλ πιηθψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο, ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, έηζη ψζηε ε πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο λα ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά θαη ζπλερψο, θαη λα επηβεβαηψλεηαη φηη ηεξεί φινπο ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, έπεηηα απφ ζπλελλφεζε θαη έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο: Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ή θαη εθηφο έξγνπ ζε εγθεθξηκέλα εηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα δνθηκψλ θαηά πεξίπησζε, θαη θαιχπηεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη δνθηκέο ησλ πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. Δθηφο ηνπ έξγνπ, ζε εγθεθξηκέλα εηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα ηνπ πξνκεζεπηή θαηαζθεπαζηή ή θαη ηνπ αλαδφρνπ, θαη θαιχπηεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκψλ. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε δαπάλεο ηνπ, λα θαηαξηίζεη, νξγαλψζεη, ζπληνλίζεη θαη πινπνηήζεη ην Πξφγξακκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (Π.Γ.Π.) ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ζα έρεη ηα εμήο θαζήθνληα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ: α. Σελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα εγθξίζεσλ, ειέγρσλ θαη δνθηκψλ θαη ζα είλαη ζχκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ θαη ηα νξηδφκελα ζηε ζπλέρεηα. β. Σελ επνπηεία θαη εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο γηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ππεξγνιάβσλ ζηελ θαηαζθεπή απηνχ. γ. Σελ εθηέιεζε φισλ ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Γ.Π. γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηνπ έξγνπ. δ. Σελ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. ε. Σε δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ.Π. κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ.

7 Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ (ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν ή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο θ.ι.π) αλεμαξηήησο ηνπ εθαξκνδνκέλνπ Π.Γ.Π Πξόγξακκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Σν Πξφγξακκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζα πεξηιακβάλεη γεληθφηεξα : α. Όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, επηβεβαίσζεο θαη δνθηκψλ πνπ ζα γίλνπλ επηηφπνπ ηνπ έξγνπ. β. Όινπο ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ ζα γίλνπλ εθηφο έξγνπ ζε εγθεθξηκέλα, απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, εξγαζηήξηα δνθηκψλ ή θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαηαζθεπαζηή. γ. Όιεο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή, θαηαγξαθή θαη έγθξηζε ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ δνθηκψλ. Σν Π.Γ.Π. ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ή θαη λα ζπκπιεξψλεηαη φπνηε απηφ απαηηείηαη θαηά ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα, ην Π.Γ.Π. ζα πεξηέρεη (κε πεξηνξηζηηθά) ηα παξαθάησ: α. Γείγκαηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ εγγξάθσλ ειέγρνπ πνηφηεηαο, εληχπσλ δνθηκψλ θαη εληχπσλ αλαθνξψλ. β. Έλα θαηάινγν Τπνρξεσηηθψλ εκείσλ Διέγρνπ, ν νπνίνο ζα ζπκθσλεζεί κε ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Απηά νξίδνληαη ζαλ ζεκεία ζηα νπνία απαηηείηαη ηδηαίηεξε επηζεψξεζε θαη ηεθκεξίσζε απφ ηνλ αλάδνρν θαη έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ (π.ρ. εηδνπνίεζε γηα δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, επαλεπίρσζε νξπγκάησλ, ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, θ.ι.π.). Γηα ηα παξαπάλσ Τπνρξεσηηθά εκεία Διέγρνπ ζα θαζνξηζηνχλ ζην Π.Γ.Π. ηα απνδεθηά φξηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ δνθηκψλ. Ζ ππνγξαθή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζην αληίζηνηρν έγγξαθν ειέγρνπ πνηφηεηαο ζα είλαη απαξαίηεηε, ψζηε απηά ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ λα ζεσξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ν αλάδνρνο λα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο. γ. Έλαλ θαηάινγν πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη θαηά πιηθφ ή ζηνηρείν εμνπιηζκνχ, νη εγθξίζεηο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη βάζεη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζψο θαη νη έιεγρνη δνθηκέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν. Ηδηαίηεξα γηα ηνπο ειέγρνπο δνθηκέο, ζα αλαθέξνληαη, αλαιπηηθά θαηά πιηθφ ή ζηνηρείν εμνπιηζκνχ, ν ηχπνο ειέγρνπ/δνθηκήο θαη ν ηφπνο εθηέιεζεο (επηηφπνπ ηνπ έξγνπ ή ζε εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην). δ. Έλαλ θαηάινγν εξγαζηψλ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη γηα θάζε εξγαζία νη εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, νη πηζηνπνηήζεηο/απνδεηθηηθά εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη έιεγρνη/δνθηκέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ε. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο εγθαηαζηήζεη εξγαζηήξην γηα λα εθηειεί ειέγρνπο πνηφηεηαο επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζα πεξηγξάςεη ηε ζέζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζην έξγν θαη ηελ εκπεηξία ηνπ

8 ηερληθνχ πξνζσπηθνχ (ζπλνδεπφκελε απφ πηζηνπνηήζεηο/απνδεηθηηθά εκπεηξίαο) θαη ζα θαηαζέζεη θαηάινγν ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη θαηάινγν ησλ δνθηκψλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζ' απηφ ην εξγαζηήξην. Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ην Π.Γ.Π., φπσο απηφ έρεη ζπληαρζεί θαη ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, απνηειεί ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ Γείγκαηα πιηθώλ Έπεηηα απφ εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ν αλάδνρνο ζα δηαζέηεη εγθαίξσο δείγκαηα ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ ή εμνπιηζκνχ γηα έγθξηζε (καδί κε ηελ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε) θαη ζα εθηειεί, κε δαπάλεο ηνπ, δνθηκέο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζην ζηάδην επηινγήο, ζην ζηάδην πξνκήζεηαο ή ζην ζηάδην ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν Δπηζεσξήζεηο θαη έιεγρνη πνηόηεηαο Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ.Π., θαζψο θαη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, ηηο δνθηκέο θαη ηηο επηζεσξήζεηο ηφζν επηηφπνπ ηνπ έξγνπ φζν θαη εθηφο απηνχ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ην έξγν εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηελ θαηαζθεπή ησλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν θαη λα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη πξνθαηαβνιηθά ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ή θαη ηα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζ' απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο. Ο εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά πνπ ζα παξαδίδνληαη επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζα επηζεσξνχληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο. Ο αλάδνρνο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο ζα αλαιακβάλεη ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ ζε αζθαιείο ζέζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ φπνπ δελ ζα ππάξρεη θίλδπλνο βιάβεο ή δεκηάο απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Όινο ν εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά ζα απνζεθεχνληαη θαη ζα πξνθπιάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη θάζε αλαγθαία εμππεξέηεζε γηα ηελ επηζεψξεζε ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνζπζθεπαζίαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ θαη ηελ ελ ζπλερεία απαηηνχκελε πξνζηαζία ηνπο, αλ απηφ απαηηείηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Αληίγξαθα φισλ ησλ απνδείμεσλ παξαιαβήο θαη ησλ ζεκεηψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα εξγαιεία πνπ πεξηιακβάλνληαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα ελεκέξσζή ηεο. Οη παξαπάλσ επηζεσξήζεηο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αλάδνρν απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο Σεθκεξίσζε επηζεσξήζεσλ θαη δνθηκώλ Οη εκεξήζηεο αλαθνξέο γηα επηζεσξήζεηο θαη δνθηκέο, νη νπνίεο ζα γίλνληαη είηε επηηφπνπ ηνπ έξγνπ είηε αιινχ, πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε θαηάιιεια έγγξαθα. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ δνθηκψλ ζα επηθπξψλνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ε φια ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ θαη ηηο αλαθνξέο επηζεψξεζεο πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη ζαθψο ζε πνην ηκήκα ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη.

9 Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ακέζσο κφιηο είλαη δηαζέζηκα θαη πάλησο φρη κεηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ/εμνπιηζκνχ. ε πεξίπησζε αζπκθσληψλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εθδίδεη Δληνιή πκκφξθσζεο θαη ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο. Σν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν απνηχπσζεο, ηεθκεξίσζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην Π.Γ.Π. Ζ ζρνιαζηηθή ηήξεζή ηνπ εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ Π.Γ.Π. κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Σα αλαθεξφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζεσξνχληαη ηα ειάρηζηα πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ν αλάδνρνο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ Π.Γ.Π. ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πιηθά, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο κεζφδνπο θαηαζθεπήο πνπ ζα επηιέμεη. Άξζξν 8 : ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 8.1. ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο Με ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη ππεχζπλν αζθαιείαο πνπ ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηήξεζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) ζην εξγνηάμην, θαζψο θαη γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηελ ηειηθή νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ, κε βάζε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 305/96 φπσο ηζρχεη. Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζα αλαθέξεηαη θαη ζην νξγαλφγξακκα πνπ ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία, σο νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 305/96 Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) θαη λα ηνλ ελεκεξψλεη ζχκθσλα κε ηελ παξ.7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ΓΔΔΠΠ/85/ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 686Β/ ). Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ επηβάιιεηαη λα δηαπηζηψλεη φηη γηα ην παξαιακβαλφκελν πξνζσξηλά ή νξηζηηθά έξγν, έρεη θαηαξηηζηεί ΦΑΤ θαη φηη απηφο είλαη ελεκεξσκέλνο. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζα αλαγξάθεηαη ξεηά ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη ε Δπηηξνπή δε ζα πξνβαίλεη ζηελ παξαιαβή εάλ δελ πθίζηαηαη ΦΑΤ ή εάλ δελ είλαη αξθνχλησο ελεκεξσκέλνο. ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα αλαγξάθεηαη αθφκε φηη ν ΦΑΤ εθαξκφζηεθε θαη ελεκεξψζεθε κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ή φηη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ζε εθαξκνγή ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ ειαηησκάησλ Οη δαπάλεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηα ΑΤ θαη ΦΑΤ δελ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα, αιιά πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ ηνπ Έξγνπ. Άξζξν :8 Α Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*. 1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα

10 ειαρηζηνπνηνχληαη νη πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 7-9), Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42). 2. ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.3669/08 (αξζ. 37 παξ.7). β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ. 177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/ θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/ , ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 182). γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ. 10,11), Ν.3850/10 (αξ ). Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). * Ζ έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. ** Ο Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν. 1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ. 3. ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα : 3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.

11 β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 182). γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 182). ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9γ) ηνπ (η.)τπδυωγδ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ). Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182). 2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ: α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 (αξζ. 12 παξάξηεκα II). γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/ ) θαη ηελ αξ. πξση / εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ

12 .ΔΠ.Δ. 3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 αξ. (73 θαη 75). 4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗ ΠΑΓ/νη θ/889/2002 (παξ.2.9γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/ ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ. 12 παξ.4). β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθν ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10(αξ.14παξ.1 θαη αξ. 17 παξ. 1). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα

13 ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10(αξ.43παξ.2γ). 5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ. 18 παξ.9). 3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ. 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΤΑ /1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ΤΑ, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν. 1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 / πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α.

14 ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην. 4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαέξησλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, ηηαξ.2). γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 (αξ.92-95), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, ηηαξ.6). δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ ), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10(αξ.30, 32,45). ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ. 109,110), Ν. 1430/84 (αξ. 17,18), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 13, 14). ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81 (αξ ), Ν. 1430/84

15 (αξ ), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - εθθόξησζε - ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη : α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : - Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/ ηνπ η.τπτμδγι: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) - Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/ ηνπ η.τπδκα θαη η.τπτμδγη «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47, 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.η\/κέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ. 11 θαη. κέξνο Β ηκήκα II παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ ), ΠΓ 82/ Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ.

16 Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ. 17, ), Ν 1430/84 (αξ ), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.ΐλ κέξνο Β ηκήκα II παξ.7-9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.iv, κέξνο Β', ηκήκα II, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 2. Άδεηα θπθινθνξίαο 3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα II, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινπκελνύ έξγνπ. 0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :

17 5.1 Καηεδαθίζεηο : Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ , 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. III ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.ΐλ κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/ Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. III), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 10 ). 5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν. 1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. III), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.iv κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα II παξ.4-6,14 ). 5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ. 15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. III), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ /330/ Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26-33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. III), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12). 5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. (ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. III), ΤΑ

18 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.10). 5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα (Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ηηη), ΤΑ /20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.ΐλ κέξνο Β ηκήκα II παξ.8.3 θαη παξ. 13). 6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ : «ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» Α. ΝΟΜΟΗ Ν. 495/76 ΦΔΚ 337/Α/76 Π. Γ. 395/94 ΦΔΚ 220/Α/94 Ν. 1396/83 ΦΔΚ 126/Α/83 Π. Γ. 396/94 ΦΔΚ 220/Α/94 Ν. 1430/84 ΦΔΚ 49/Α/84 Π. Γ. 397/94 ΦΔΚ 221/Α/94 Ν. 2168/93 ΦΔΚ 147/Α/93 Π. Γ. 105/95 ΦΔΚ 67/Α/95 Ν. 2696/99 ΦΔΚ 57/Α/99 Π. Γ. 455/95 ΦΔΚ 268/Α/95 Ν. 3542/07 ΦΔΚ 50/Α/07 Π. Γ. 305/96 ΦΔΚ 212/Α/96 Ν. 3669/08 ΦΔΚ 116/Α/08 Π. Γ. 89/99 ΦΔΚ 94/Α/99 Ν. 3850/10 ΦΔΚ 84/Α/10 Π. Γ. 304/00 ΦΔΚ 241/Α/00 Ν. 4030/12 ΦΔΚ 249/Α/12 Π. Γ. 155/04 ΦΔΚ 121/Α/04 Π. Γ. 176/05 ΦΔΚ 227/Α/05 Π. Γ. 149/06 ΦΔΚ 159/Α/06 Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ Π. Γ. 413/77 ΦΔΚ 128/Α/77 Π. Γ. 95/78 ΦΔΚ 20/Α/78 Π. Γ. 216/78 ΦΔΚ 47/Α/78 Π. Γ. 2/06 ΦΔΚ 268/Α/06 Π. Γ. 212/06 ΦΔΚ 212/Α/06 Π. Γ. 82/10 ΦΔΚ 145/Α/10

19 Π. Γ. 57/10 ΦΔΚ 97/Α/10 Π. Γ. 778/80 ΦΔΚ 193/Α/80 Π. Γ. 1073/81 ΦΔΚ 260/Α/81 Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ Π. Γ. 225/89 ΦΔΚ 106/Α/89 ΤΑ /84 ΦΔΚ 154/Β/84 Π. Γ. 31/90 ΦΔΚ 31/Α/90 ΚΤΑ 3329/89 ΦΔΚ 132/Β/89 Π. Γ. 70/90 ΦΔΚ 31/Α/90 ΚΤΑ 8243/1113/91 ΦΔΚ 138/Β/91 Π. Γ. 85/91 ΦΔΚ 38/Α/91 ΚΤΑαξ.νηθ. Β. 4373/1205/93 ΦΔΚ 187/Β/93 Π. Γ. 499/91 ΦΔΚ 180/Α/91 - ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93 ΦΔΚ 765/Β/93 Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ 11- ΚΤΑ αξ. ΦΔΚ 450/Β/94 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/ /94 ΤΑ αξ. ΦΔΚ 451/Β/93 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ Π/208/ ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/ νη θ/215/ νη θ /93 ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΤΑ ΦΔΚ ΦΔΚ 301/Β/94 73/Β/94 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 ΔΓΚΤΚΛΗΟ.ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡ /12 ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ 2254/230/Φ.6.9/94 ΤΑΦ.6.9/13370/1560/ ΦΔΚ ΦΔΚ 978/Β/95 677/Β/95 ΤΑ 95 ΤΑ ΦΔΚ 1035/Β/ /20/95/95 Φ6.9/25068/1183/96 Τ.Ααξ.νηθ.Β.5261/190 ΦΔΚ 113/Β/97 /97 ΚΤΑ αξ.νηθ. ΦΔΚ 987/Β/ /330/99 ΚΤΑαξ.νηθ. ΦΔΚ 1186/Β/ /593/03 ΚΤΑ αξ. ΦΔΚ 708/Β/03 Γ13ε/4800/03 ΚΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΚ 420/Β/11 ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΚ 59/Γ/89 ΤΑ ΦΔΚ 1035/Β/00 Φ.28/18787/1032/00 ΤΑ αξ. νη θ. 433/2000 ΦΔΚ 1176/Β/00 ΤΑ ΓΔΔ Π Π/νη θ/85/01 ΦΔΚ 686/Β/01 ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 ΦΔΚ 266/Β/01

20 ΤΑ ΓΗ ΠΑΓ/νη θ/889/02 ΦΔΚ 16/Β/03 ΤΑ ΓΜΔΟ/Ο/613/11 ΦΔΚ 905/Β/11 ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΚ 1287/Β/09 Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, Αηηφθ Φ.700.1/96 ΦΔΚ 155/Β/96 Άξζξν 9 : Μεραληθόο εμνπιηζκόο - Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθό Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη φιν ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ, κεραλνινγηθφ θαη ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ άξηηα, έληερλε θαη εκπξφζεζκε θαηαζθεπή φινπ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη άξηην σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη πίλαθα κε ηερληθά θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ - πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο είλαη ε απνδνρή ή φρη ηεο επάξθεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έγθξηζε ή ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ν αλάδνρνο παξακέλεη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κεραληθνχ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, θαζψο θαη γηα ην ζχκθσλν ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο ηνπ αλαδφρνπ (ή κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ) απνδεηρηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αθαηάιιεινο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιφγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θχζε ηνπ ππεδάθνπο θαη ζηελ κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη θακηάο επηπιένλ απνδεκίσζεο νχηε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο. Άξζξν 10 : Τπέξβαζε πξνζεζκηώλ - Πνηληθέο ξήηξεο - Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ 1. Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ Ν.3669/08 θαη γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζ απηφλ. 2. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε νπνηαζδήπνηε απνθιεηζηηθήο ή ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ησλ ηκεκαηηθψλ (απνθιεηζηηθψλ ή ελδεηθηηθψλ) πξνζεζκηψλ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο δέθα εθαηνζηά (10%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ αλά εκέξα θαη γηα δηάζηεκα κέρξη εμήληα (60) εκεξψλ. Γηα ηηο επφκελεο ηξηάληα (30) εκέξεο επηβάιιεηαη ξήηξα ίζε πξνο δεθαπέληε εθαηνζηά (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο αλά εκέξα.

21 ε πεξίπησζε ππέξβαζεο πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά. 3. Ζ ππνθαηάζηαζε ηξίησλ ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) απαγνξεχεηαη ρσξίο έγθξηζε ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αλ δηαπηζησζεί θαζ' νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη έρεη γίλεη άκεζε ή έκκεζε ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ άιιε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. Άξζξν 11 : Αξηηόηεηα θαηαζθεπήο 1. Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ επηζεκαλζνχλ αλαγθαίεο αιιαγέο ζηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε (πνπ αθνξνχλ παξαδνρέο, ππνινγηζκνχο, θνξηίζεηο, απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη εμνπιηζκνχ, ειιηπείο εθαξκνγέο θαλνληζκψλ, θαλφλσλ επηζηήκεο, ηερληθήο, αξηζκεηηθά ιάζε, αζπκθσλία ζρεδίσλ θ.ι.π.), πνπ κεηψλνπλ ηνλ ζπληειεζηή αζθαιείαο ηνπ έξγνπ ή πνπ νδεγνχλ πξνο αζηνρία ηφηε ν αλάδνρνο: α) Τπνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη, δηνξζψζεη, ηξνπνπνηήζεη ηελ κειέηε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. β) Τπνρξενχηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ ζπκπιεξσκέλε, δηνξζσκέλε, ηξνπνπνηεκέλε θαη εγθεθξηκέλε απφ ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία κειέηε, ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ζηελ ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο πνπ ππέβαιιε θαηά ηνλ δηαγσληζκφ. 2. Ο θαζνξηζκφο νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζηηο εθαξκνδφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζηε γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα ιάβεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα επί κέξνπο ηκήκαηα ηνπ φινπ έξγνπ. 3. ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη ζηα ζρέδηα ή ζηα άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ή θαη αλ δελ έρνπλ δνζεί ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη άξηην, ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα άκεζεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Άξζξν 12 : Ηκεξνιόγην έξγνπ Αθαλείο Δξγαζίεο Λνηπέο ππνρξεώζεηο 1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ Ν. 3669/ Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζπκβαηηθά ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη, θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζήο ηνπο θαη πνηέ εθ ησλ πζηέξσλ, πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ, φπνπ ζα βεβαηψλεηαη φηη απηέο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, αιιηψο ζα ζεσξνχληαη άθπξα θαη νη εξγαζίεο δελ ζα δχλαληαη λα πηζηνπνηεζνχλ (άξζξν 52 παξ. 3 ηνπ Ν.3669/08). 3. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιιεη γηα έιεγρν ιεπηνκεξή θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα φισλ ησλ εξγαζηψλ ζε θάηνςε θαη ζρεκαηηθή ηνκή, φπσο εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη νη δηαζηάζεηο ησλ εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ ηκεκάησλ είηε εκθαλή είηε αθαλή είλαη απηά, θαζψο θαη ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ (δίθηπα) πιήξσο εμαζθαιηζκέλα. Άξζξν 13 : Γλώζε ησλ ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ

22 1. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηεο ΓΤ, επηζεκαίλεηαη φηη νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε θαη δαπάλε ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ θαη λα εθηειέζνπλ νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο θαη έξεπλεο (π.ρ. γεσηερληθέο εξγαζίεο θ.ι.π), πνπ ζα θξίλνπλ φηη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ζχληαμε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο θαη ζπλεπψο δηεπθξηλίδεηαη φηη θακία απαίηεζε απνδεκίσζεο ηνπ αλαδφρνπ δελ είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζζεί γηα πξφζζεηεο εξγαζίεο ή κεηαβνιή πνζνηήησλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ κε πιήξε γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπζηάζεσο, ηεο γεσινγίαο θαη ησλ εδαθνηερληθψλ παξακέηξσλ ηνπ εδάθνπο. Άξζξν 14 : Γεληθά έμνδα, όθεινο θιπ. αλαδόρνπ - Δξγνιαβηθά πνζνζηά-δπηβαξύλζεηο 1. ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχνπλ ηα παξαθάησ εξγνιαβηθά πνζνζηά: Γέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ηεο ππνινγηδφκελεο βάζεη ησλ ηηκψλ κνλάδνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ηηο ηπρφλ λέεο ηηκέο κνλάδνο. Γέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) επί ηεο πξαγκαηηθήο δαπάλεο γηα πιηθά θαη εκεξνκίζζηα εξγαηνηερληηψλ ηνπ αλαδφρνπ θιπ., ππνθείκελν ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3669/ Οη εξγνδνηηθέο επηβαξχλζεηο θαη φιεο νη ηπρφλ ηζρχνπζεο θξαηήζεηο ή εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ ζηελ δαπάλε ηνπ έξγνπ, εθηφο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α., θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη απνδίδνληαη ζε απηφλ, κε ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ, κεησκέλν θαηά ηελ έθπησζε ηνπ δηαγσληζκνχ (θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν.3669/08). 3. Οη δηα ησλ εθδηδφκελσλ ινγαξηαζκψλ πιεξσκέο γηα εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο, ππφθεηληαη ζηηο θάησζη επηβαξχλζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρχνπλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ, (πιελ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ) (γηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ίδηνπο πφξνπο ή/θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ). α) Φφξνο δεκνζίνπ (πιεξσκή θαηά λφκν) β) Κξαηήζεηο ππέξ ησλ δηαθφξσλ ηακείσλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. γ) ΣΜΔΓΔ (πιεξσκή θαηά ηνλ λφκν) δ) ΔΜΠ (πιεξσκή θαηά ηνλ λφκν) 4. ηα γεληθά έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θαη ζην φθεινο απηνχ, πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζε άιια ζεκεία ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ή κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε: α) Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξνο εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηήο. β) Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη πνπ ζα γίλνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ γηα δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. γ) Οη ραξάμεηο θαη ζεκάλζεηο ζην έξγν θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ. ε) Ζ δαπάλε αζθαιίζηξσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξγν Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Πξνππ 1.782.152,00 Δπξώ ( κε Φ.Π.Α. 23 %) Πεγή Δ.Π. Κξήηεο θαη λήζσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ - ΔΟΜΗΗ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΚΕΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ» AM 77/16 ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ. Α. : 30. 7336.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΟΤ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΠΟΛΛΧΝΙΑΓΑ ΠΡ/ΜΟ: 1.900.000,00 ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 2013 ΔΙΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ ΕΡΓΟ: Οξγάλσζε γηα Δαζηθή αλαςπρή Αλάδεημε - Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε Φαξαγγηνύ Μύισλ Δήκνπ Ρεζύκλεο ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ε. Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω E Ω Ν Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΣΗ: " ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε.

Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω E Ω Ν Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΣΗ:  ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ι Μ Ο Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Η Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: " ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. - ΤΓΜΔ" Ε Ι Δ Ι Κ Η Τ Γ Γ Ρ Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : ,00 (ΜΔ Φ.Π.Α.

ΔΡΓΟ: ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : ,00 (ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΡΓΟ: ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 708.500,00 (ΜΔ Φ.Π.Α.) ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ : ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Γ Ι Κ Η Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Ι Γ Ι Κ Η Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ : ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΝΘΔΣΙΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΑΡ. ΜΔΛ. 184 /14 Κ.Α.30.7321.34 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Δ Ι Γ Ι Κ Η Τ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ΑΡ. ΜΔΛ.: 1/2015 ΔΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 196.000,00 130.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΧΔΗ Δ ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΓΡΗΝΗΟΤ ΠΡΟΫΠ: 100.000,00 (ΔΤΡΩ) κε ηνλ Φ.Π.Α V ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Δ..Τ.)

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Δ..Τ.) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΓΑΩΝ Γ/λζε: Γεκαξρίαο 30, 592 00, Νάνπζα ΣΗΛ. 2332050344 FAX: 2332024260 E-MAIL:skodra@naoussa.gr ΔΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

5. ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

5. ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α.Γ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

Α.Γ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Γ/ΝΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΠΗΡ. ΓΡΑΜΜΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΙΑ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΧΝ ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΗΔ: α) ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΔΡΑΜΟΚΔΠΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΡΟΜΟΝΩΖ ΣΑΡΑΣΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛ. : 49 / 2012 ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΩΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηψλ Γεκνζίσλ Υψξσλ Γ. Ρεζχκλεο (Γπηηθφ Παξαιηαθφ Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ Υποτρεώζεης ηοσ αλαδότοσ έλαληη ηοσ θσρίοσ ηοσ έργοσ, θαηά ηελ εθηέιεζε ζσκβάζεφλ θαηαζθεσής έργφλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ NOMO ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ- ΤΚΔΩΝ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΣΩΝ ΟΓΩΝ ΚΟΡΑΖ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ - ΜΠΗΝΗΩΡΖ» Πξνϋπνινγηζκόο : 89.543,47 Υξεκαηνδόηεζε : ΔΟΓΑ ΓΖΜΟΤ Αξ. Μειέηεο : 35/2012

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ ΣΟΠΟ ΔΡΓΟΤ : Παηήζηα, Ννκνχ Αηηηθήο ΔΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003337382 2015-11-19

15REQ003337382 2015-11-19 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη Ανελκσζηήρων ζηο Πολιηιζηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα