Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο αν φέρουμε ένα ηλεκτρικό φορτίο, θα ασκηθεί πάνω του ηλεκτροστατική δύναμη. Το φορτίο που δημιουργεί το πεδίο ονομάζεται «πηγή», ενώ το φορτίο που ανιχνεύουμε το πεδίο ονομάζεται «υπόθεμα». Το υπόθεμα στο ηλεκτρικό πεδίο είναι το θετικό φορτίο (q). Χαρακτηριστικά μεγέθη Ηλεκτρικού πεδίου Η ένταση Έστω ένα ακίνητο φορτίο Q και φορτίο q σε σημείο. Γύρω από το φορτίο Q δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο. Η ένταση του πεδίου στο σημείο, που δημιουργείται το φορτίο Q, ορίζεται ως εξής: Ένταση, σε ένα σημείο ηλεκτρικού πεδίου, ονομάζεται το φυσικό διανυσματικό μέγεθος, που έχει σημείο εφαρμογής το σημείο που τοποθετούμε το δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q (υπόθεμα), φορά, τη φορά της ηλεκτροστατικής δύναμης και μέτρο, το πηλίκο της δύναμης, που ασκείται στο φορτίο q προς το φορτίο αυτό. Δηλαδή: F = q Ηλεκτροστατικό πεδίο Coulomb Ηλεκτροστατικό πεδίο Coulomb ονομάζουμε το πεδίο που δημιουργείται από ένα ακίνητο σημειακό φορτίο Q. ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U.

2 Ένταση ηλεκτρικού (ηλεκτροστατικού) πεδίου πό τη μελέτη της έντασης προκύπτει ότι κάθε σημείο του ηλεκτρικού πεδίου έχει μια χαρακτηριστική ιδιότητα, δηλαδή το πηλίκο της δύναμης που ασκείται στο υπόθεμα προς το φορτίο του υποθέματος, είναι σταθερό, ανεξάρτητο του Q q F Q - q F χρόνου (στατικό) και ανεξάρτητο του υποθέματος q. Εξαρτάται μόνο από την πηγή και την θέση. Παρατηρήσεις:. Η ένταση περιγράφει δυναμικά το πεδίο, αφού αν γνωρίζουμε την ένταση σε ένα σημείο του πεδίου και το υπόθεμα, μπορούμε να υπολογίσουμε το μέτρο της δύναμης που δέχεται, αυτό από τη σχέση F = q Ε. Q F q Q - q F. Η ένταση ξεκινάει από θετικές πηγές και καταλήγει σε αρνητικές πηγές 3. Η ένταση αναφέρεται σε σημείο και όχι σε φορτίο ο δε σχεδιασμός της γίνεται με ένα βέλος που ξεκινά από το συγκεκριμένο σημείο με κατεύθυνση της αιχμής αντίθετα από το φορτίο αν το φορτίο-πηγή είναι θετικό ενώ θα Q Q έχει κατεύθυνση προς το φορτίο-πηγή αν αυτό είναι αρνητικό Υπολογισμός της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σημειακού φορτίου Η ένταση μπορεί να εκφραστεί σε συνάρτηση με την απόσταση από την πηγή. ν το σημείο απέχει από το k qq φορτίο Q απόσταση r, τότε το φορτίο q δέχεται δύναμη μέτρου: F (), r αλλά F kq (),οπότε η () λόγω (): (3) q r Παρατήρηση: Η σχέση () είναι πιο γενική από τη σχέση (3) γιατί ορίζεται για κάθε πεδίο ανομοιογενέςομογενές ενώ η σχέση (3) ισχύει μόνο για σημειακά φορτία-πηγές ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U. 3

3 Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου σημειακού φορτίου σε συνάρτηση της απόστασης πό την τελευταία σχέση προκύπτει ότι η ένταση εξαρτάται:. πό το φορτίο, που δημιουργεί το πεδίο. πό την απόσταση του σημείου από την πηγή. Για r το Ε 0 3. Η μορφή της Ε = f(r) είναι όμοια με αυτή της δύναμης F = f(r). Μονάδα έντασης στο S.I. είναι: το Ν/C, και μία ισοδύναμη το V/m. Γραφικές παραστάσεις της έντασης σε σχέση με την απόσταση και του μέτρου του φορτίου. Ε Ε r Q Ένταση - απόσταση Ένταση απόλυτη τιμή φορτίο Δυναμικές γραμμές Ηλεκτρική δυναμική γραμμή ενός ηλεκτρικού πεδίου, ορίζεται η νοητή γραμμή της οποίας η εφαπτομένη σε κάθε σημείο, συμπίπτει με την ένταση του πεδίου στο αντίστοιχο σημείο. Ιδιότητες των δυναμικών γραμμών Οι δυναμικές γραμμές έχουν τις παρακάτω ιδιότητες:. Είτε απομακρύνονται από τα θετικά φορτία και κατευθύνονται προς τα αρνητικά, είτε κατευθύνονται προς το άπειρο, επομένως είναι ανοικτές.. Η ένταση του πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο στις περιοχές του χώρου, όπου είναι πιο πυκνές. 3. Δεν τέμνονται. ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U. 4

4 Παρατήρηση: ν οι δυναμικές γραμμές είναι παράλληλες και ισαπέχουν, τότε το πεδίο είναι ομογενές, διαφορετικά ανομοιογενές. Για ποιο λόγο οι δυναμικές γραμμές δεν τέμνονται. Έστω ότι δύο δυναμικές γραμμές τέμνονται, όπως φαίνεται στο σχήμα, στο σημείο. Τότε στο σημείο θα υπάρχει μία ένταση που θα εφάπτεται στην πρώτη δυναμική γραμμή και μία ένταση που θα εφάπτεται στη δεύτερη δυναμική Ε Ε γραμμή. υτό όμως δεν μπορεί να συμβαίνει, γιατί σε ένα σημείο ενός ηλεκτρικού πεδίου ορίζεται μία ένταση. Επομένως είναι αδύνατον δύο δυναμικές γραμμές να τέμνονται. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ονομάζουμε το πεδίο όπου η ένταση είναι σταθερή (μέτρο και Ε κατεύθυνση). Για να συμβεί αυτό θα πρέπει οι δυναμικές γραμμές να είναι παράλληλες και ισαπέχουσες όπως είπαμε πιο πάνω. Ένα τέτοιο πεδίο απεικονίζεται στο διπλανό σχήμα. νομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο με δύο ομώνυμα και δύο ετερώνυμα φορτία. Τα δύο είδη πεδίων φαίνονται στα παρακάτω σχήματα. Δύο ίσα κατ απόλυτη τιμή ετερώνυμα φορτία Δύο άνισα κατ απόλυτη τιμή ετερώνυμα φορτία ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U. 5

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΚΗΣΕΩΝ Υπολογισμός της έντασης σε ένα σημείο ενός ηλεκτρικού πεδίου. Q ΠΛΗ ΕΦΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ = k r Q Όταν εφαρμόζουμε τη σχέση k r, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη:. Το φορτίο Q το αντικαθιστούμε αφού το μετατρέψουμε σε C.. Η απόσταση r αντικαθίσταται αφού μετατραπεί σε m. 3. Προσοχή! Το είδος του ηλεκτρικού φορτίου Q δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα για το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο του αλλά μόνο για την κατεύθυνση της έντασης στο σημείο αυτό. Για να βρούμε την κατεύθυνση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο που μας ενδιαφέρει, φέρνουμε υποθετικά στη θέση αυτή ένα φορτίο q και σχεδιάζουμε τη δύναμη που θα του ασκούνταν από το φορτίο Q. Η κατεύθυνση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο αυτό θα είναι ίδια με την κατεύθυνση της δύναμης που ασκείται στο υποθετικό φορτίο q που φέραμε στο σημείο αυτό. Σημαντικό! ν γνωρίζετε την ένταση σε ένα σημείο ενός ηλεκτρικού πεδίου, μπορούμε χρησιμοποιώντας τη σχέση F να υπολογίσετε εύκολα το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης F που δέχεται ένα σημειακό q φορτίο q το οποίο τοποθετείται στο σημείο αυτό. Θα είναι: F q Παράδειγμα. Ένα ακίνητο σημειακό φορτίο Q = 5 μc δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Να υπολογίσετε: α. Την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε σημείο που απέχει απόσταση 50 cm από το φορτίο Q. β. Σε πόση απόσταση από το φορτίο Q η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου έχει μέτρο 0, 0 5 N/C. γ. Πόση δύναμη δέχεται ένα φορτίο q = μc όταν τοποθετηθεί στο σημείο ; Δίνεται: k = Ν m /C. Λύση ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U. 6

6 α. ρχικά μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο S.I. Είναι: Q = 5 μc = C και r = 50 cm = 50 0 m = 5 0 m. Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο είναι: Q Ε 9 6 k Q r 50 5 =,80 N/C β. Η απόσταση r του σημείου Β από το φορτίο Q, στο οποίο το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι Ε Β = 0, 0 5 N/C, είναι: k Q k Q r r r r = 50 m =,5 m. r B 0,0 γ. Η δύναμη που δέχεται το φορτίο q = μc = 0 6 C που τοποθετείται στο σημείο είναι απωστική. Το μέτρο της είναι: Q Ε q F F F q F,8 0 0 q 5 6 F = 0,8N ΕΥΡΕΣΗ ΕΝΤΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΜΙΣ ΕΥΘΕΙΣ, ΟΤΝ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΙ ΠΟ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡ ΦΟΡΤΙ Τ ΟΠΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΙ ΠΝΩ ΣΤΗΝ ΙΔΙ ΕΥΘΕΙ. Τα βήματα που ακολουθούμε είναι:. Φτιάχνουμε το σχήμα προσεκτικά σημειώνοντας τις αποστάσεις ανάμεσα στο σημείο στο οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε την ένταση του πεδίου και στα υπόλοιπα φορτία.. Σχεδιάζουμε στο σημείο αυτό, τα διανύσματα των εντάσεων που οφείλονται στα υπόλοιπα φορτία όπου σημείο εφαρμογής κάθε διανύσματος θα είναι το σημείο αυτό, διεύθυνση η ευθεία που ενώνει το σημείο με το φορτίο πηγή και κατεύθυνση προς το φορτίο πηγή αν αυτό είναι αρνητικό και αντίθετη από κει που βρίσκεται το φορτίο πηγή αν αυτό είναι θετικό. ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U.

7 3. Υπολογίζουμε το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί κάθε φορτίο στο σημείο που k Q μας ενδιαφέρει, εφαρμόζοντας, όσες φορές χρειαστεί, τη σχέση: r 4. Οι εντάσεις στο σημείο που μας ενδιαφέρει θα είναι συγγραμμικές. νάλογα με την κατεύθυνση των εντάσεων, προσθέτουμε ή αφαιρούμε για να βρούμε το μέτρο της συνολικής έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο αυτό. 5. Δείχνουμε στο σχήμα την κατεύθυνση της έντασης στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Παράδειγμα. Στο σημείο βρίσκεται στερεωμένο ένα σωματίδιο με φορτίο Q = μc. Σε σημείο Γ είναι στερεωμένο ένα άλλο σωματίδιο με φορτίο Q Γ = 8 μc. Η απόσταση μεταξύ των σωματιδίων είναι (Γ) = d = 5 cm. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Β του ευθύγραμμου τμήματος (Γ) που απέχει από το απόσταση (Β) = d = cm. Δίνεται: k = Ν m /C. Λύση Η κατεύθυνση των εντάσεων και φορτία Q και Q Γ, φαίνεται στο σχήμα. Το μέτρο της έντασης στο σημείο Β, που οφείλονται στα στο σημείο Β, που οφείλεται στο φορτίο Q, είναι: Q d. Β Γ d Q Γ Γ k Q 90 0 = 80 N/C. d Το μέτρο της έντασης στο σημείο Β, που οφείλεται στο φορτίο Q Γ, είναι: k Q = 4,50 N/C (d d ) 60 Γ Οι εντάσεις και κατεύθυνση την κατεύθυνση της έντασης είναι ομόρροπες. Η ένταση του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Β έχει (ή ) και μέτρο: Ε = Ε Ε Γ = (8 0 4,5 0 ) N/C Ε =,5 0 N/C. ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U. 8

8 ΕΥΡΕΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Όταν η ένταση σε ένα σημείο ενός ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν, τότε στο σημείο αυτό ισχύει 0. Τα βήματα που ακολουθούμε στην περίπτωση κατά την οποία θέλουμε να βρούμε το σημείο μηδενισμού της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από δύο σημειακά φορτία Q και Q τα οποία βρίσκονται στις θέσεις και Β μιας ευθείας (ε) αντίστοιχα είναι:. Βρίσκουμε ποιο είναι το πιθανό σημείο μηδενισμού της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. Το σημείο αυτό θα βρίσκεται πάνω στην ευθεία (ε), γιατί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο εκτός ευθείας οι εντάσεις που οφείλονται στα φορτία Q και Q είναι μη συγγραμμικές. Για το σημείο μηδενισμού της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου ισχύει: i. ν τα φορτία Q και Q είναι ομώνυμα, το σημείο μηδενισμού της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου θα βρίσκεται ανάμεσα στα σημεία και Β και προς την μεριά του απολύτως μικρότερου. ii. ν τα φορτία Q και Q είναι ετερώνυμα, το σημείο μηδενισμού της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου θα βρίσκεται στις προεκτάσεις του ευθύγραμμου τμήματος Β και προς την μεριά του απολύτως μικρότερου.. Σημειώνουμε στο σχήμα τις αποστάσεις του σημείου μηδενισμού της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου από τα φορτία Q και Q. 3. Εφαρμόζουμε τη σχέση 0 αντικαθιστώντας τις εντάσεις και, που οφείλονται στα φορτία Q k Q και Q αντίστοιχα, από τη σχέση. r Παράδειγμα 3. Στα σημεία και Β μιας ευθείας (ε) βρίσκονται ακίνητα δύο σημειακά φορτία Q = μc και Q = 8 μc αντίστοιχα. ν η απόσταση Β των σημείων και Β είναι ίση με d = 4 cm. α. να βρείτε σε ποιο σημείο η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν. β. να βρείτε σε ποιο σημείο η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν αν τα δύο φορτία ήταν Q = μc και Q = 8 μc. Λύση ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U. 9

9 α. Επειδή τα φορτία Q και Q είναι ετερώνυμα, το σημείο μηδενισμού Γ της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου θα βρίσκεται στις προεκτάσεις του ευθύγραμμου τμήματος Β. Το σημείο Γ θα. Γ x q d d x q Β βρίσκεται πιο κοντά στο φορτίο Q αφού είναι το απολύτως μικρότερο. Θέτουμε (Γ) = x την απόσταση του σημείου Γ από το σημείο, οπότε η απόσταση (ΒΓ) θα είναι ίση με (ΒΓ) = d x. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ είναι μηδέν. Επομένως: 6 6 k Q k Q (d x) 4x d x x x d x (d x) x (d x) x = 4 cm Δηλαδή το σημείο μηδενισμού της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου απέχει 4 cm από το σημείο. β. Επειδή τα φορτία Q και Q είναι ομώνυμα, το σημείο μηδενισμού Δ της q. q έντασης του ηλεκτρικού πεδίου θα βρίσκεται στις προεκτάσεις του ευθύγραμμου τμήματος Β. Το σημείο Δ θα βρίσκεται πιο κοντά στο φορτίο y Δ d d y Β Q αφού είναι το απολύτως μικρότερο. Θέτουμε (Δ) = y την απόσταση του σημείου Δ από το σημείο, οπότε η απόσταση (ΒΔ) θα είναι ίση με (ΒΔ) = d y. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Δ είναι μηδέν. Επομένως: 6 6 k Q k Q 0 80 d 0 (d y) 4y d y y y y (d y) y (d y) 3 y = 8 cm. Δηλαδή το σημείο μηδενισμού της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου απέχει 8 cm από το σημείο και 6 cm από το Β. ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U. 30

10 ΕΥΡΕΣΗ ΕΝΤΣΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΙ ΣΕ ΔΥΟ ΦΟΡΤΙ, ΟΤΝ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΤΙ ΠΝΩ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙ ΠΟΥ NΩNI Τ ΦΟΡΤΙ. Στην περίπτωση αυτή, οι εντάσεις που δημιουργούνται από τα φορτία στο σημείο που μας ενδιαφέρει δεν είναι συγγραμμικές.. Φτιάχνουμε το σχήμα προσεκτικά σημειώνοντας τις αποστάσεις ανάμεσα στο σημείο στο οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε την ένταση του πεδίου και στα υπόλοιπα φορτία.. Σχεδιάζουμε στο σημείο αυτό, τα διανύσματα των εντάσεων που οφείλονται στα υπόλοιπα φορτία όπου σημείο εφαρμογής κάθε διανύσματος θα είναι το σημείο αυτό, διεύθυνση η ευθεία που ενώνει το σημείο με το φορτίο πηγή και κατεύθυνση προς το φορτίο πηγή αν αυτό είναι αρνητικό και αντίθετη από κει που βρίσκεται το φορτίο πηγή αν αυτό είναι θετικό. 3. Υπολογίζουμε το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί κάθε φορτίο στο σημείο που k Q μας ενδιαφέρει, εφαρμόζοντας, όσες φορές χρειαστεί, τη σχέση: r 4. Υπολογίζουμε το μέτρο της ολικής έντασης στο σημείο που μας ενδιαφέρει ως εξής: i. ν οι εντάσεις στο σημείο που μας ενδιαφέρει είναι κάθετες, εφαρμόζουμε το πυθαγόρειο θεώρημα. ii. ν οι εντάσεις στο σημείο που μας ενδιαφέρει σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία φ, εφαρμόζουμε τη σχέση: 5. Βρίσκουμε την κατεύθυνση της έντασης υπολογίζοντας την εφαπτομένη κάποιας γωνίας. ν όμως μας ζητάνε μόνο το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, ο υπολογισμός της κατεύθυνσης της έντασης δε χρειάζεται να γίνει. Παράδειγμα 4. Στις κορυφές και Β ενός ισόπλευρου τριγώνου ΒΓ πλευράς α = 30 cm βρίσκονται τα σημειακά φορτία Q = μc και Q = 3 μc αντίστοιχα. Να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου στην κορυφή Γ του τριγώνου. Δίνεται: k = Ν m /C. Λύση ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U. 3

11 Οι κατευθύνσεις των εντάσεων που δημιουργούνται από τα φορτία Q και Q στο σημείο Γ φαίνονται στο σχήμα. Q α Το μέτρο της έντασης στο σημείο Γ, που οφείλεται στο φορτίο Q, είναι: Β Q Γ 9 6 k Q = 0 N/C. 90 Γ Το μέτρο της έντασης στο σημείο Γ, που οφείλεται στο φορτίο Q, είναι: 9 6 k Q = 3 0 N/C. 90 Οι εντάσεις και σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία φ = 60. Επομένως το μέτρο της έντασης του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ θα είναι: Ε = 9 0 N/C 4 4 Γ Παράδειγμα 5. Στις τρεις κορυφές, Β και Γ ορθογωνίου ΒΓΔ είναι τοποθετημένα τα φορτία Q = 3 μc, Q = μc και Q 3 = 64 9 μc αντίστοιχα. Οι πλευρές του ορθογωνίου είναι Β = 4 cm και ΒΓ = 3 cm. Να βρεθεί η ένταση του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου στην κορυφή Δ του ορθογωνίου. Δίνεται: k = Ν m /C. Λύση Οι κατευθύνσεις των εντάσεων που δημιουργούνται από τα φορτία Q, Q και Q 3 στο σημείο Δ που μας ενδιαφέρει φαίνονται στο σχήμα. Β Q Q Η απόσταση ΒΔ υπολογίζεται από το πυθαγόρειο θεώρημα. Είναι: ΒΔ = Β Δ ΒΔ = 5 cm. x 3 Δ θ θ Q 3 Γ Το μέτρο της έντασης στο σημείο Δ, που οφείλεται στο φορτίο Q, y είναι: ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U. 3

12 9 6 k Q = 30 N/C. ( ) 90 Το μέτρο της έντασης στο σημείο Δ, που οφείλεται στο φορτίο Q, είναι: k Q 9 4 = 0 0 N/C. ( ) 50 Το μέτρο της έντασης 3 στο σημείο Δ, που οφείλεται στο φορτίο Q 3, είναι: k Q = 4 0 N/C. ( ) 60 Επιλέγουμε στη συνέχεια τους δύο κάθετους άξονες που φαίνονται στο σχήμα και αναλύουμε την ένταση στις συνιστώσες και y. Για τη γωνία θ ισχύει: x ( ) 0,6, ( ) ( ) 0,8 ( ) Για τις συνιστώσες των εντάσεων έχουμε: Ε x = Ε συνθ = 0 0 0,8 = 6 0 N/C Ε y = Ε ημθ = 0 0 0,6 = 0 N/C Η συνισταμένη ένταση x στον άξονα xꞌx έχει κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα και μέτρο: Ε x = Ε x Ε 3 = x = 0 0 N/C Η συνισταμένη ένταση y στον άξονα yꞌy έχει κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα και μέτρο: y = Ε y = y = 5 0 N/C Οι εντάσεις x και y είναι κάθετες. Το μέτρο της ολικής έντασης στο σημείο Δ υπολογίζεται εφαρμόζοντας το πυθαγόρειο θεώρημα. Είναι: x (00 ) (5 0 ) = 50 N/C x y Η ένταση σχηματίζει γωνία φ με την πλευρά ΓΔ τέτοια ώστε: φ y y 50 3 x 00 4 ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U. 33

13 ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΩΜΤΙΔΙΟΥ ΜΕΣ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Όταν μελετάμε την ισορροπία φορτισμένου σωματιδίου μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, τα βήματα που ακολουθούμε είναι:. Κατασκευάζουμε κατάλληλο σχήμα όπου σημειώνουμε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο φορτισμένο σωματίδιο. Στο σχεδιασμό της δύναμης που ασκείται στο φορτισμένο σωματίδιο από το πεδίο έχουμε υπόψιν τα εξής: i. ν το φορτίο του σωματιδίου είναι θετικό, η κατεύθυνση της δύναμης που του ασκείται από το πεδίο είναι ίδια με την κατεύθυνση της έντασης του πεδίου (δηλαδή προς την αρνητική πλάκα). ii. ν το φορτίο του σωματιδίου είναι αρνητικό, η κατεύθυνση της δύναμης που του ασκείται από το πεδίο είναι αντίθετη από την κατεύθυνση της έντασης του πεδίου (δηλαδή προς τη θετική πλάκα).. ν χρειάζεται, επιλέγουμε δύο κάθετους άξονες και αναλύουμε όποιες δυνάμεις δεν είναι πάνω στους δύο άξονες. 3. Εφαρμόζουμε τη συνθήκη ισορροπίας για κάθε άξονα χωριστά. Ισχύει: Fx 0 και Fy 0. Παράδειγμα 6. Μία σταγόνα λαδιού έχει φορτίο q = 3 μc και ισορροπεί μέσα σε κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται μεταξύ δύο οριζόντιων παράλληλων μεταλλικών πλακών. ν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι Ε = N/C, να βρείτε: α. Ποια από τις δύο πλάκες είναι θετικά φορτισμένη; β. Πόση είναι η μάζα της σταγόνας λαδιού; Δίνεται: g = 0 m/s. Λύση α. Στη σταγόνα λαδιού ασκούνται το βάρος της w, με διεύθυνση κατακόρυφη και φορά προς τα κάτω, και η ηλεκτρική δύναμη F, με διεύθυνση κατακόρυφη και φορά F q w ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U. 34

14 προς τα πάνω, επειδή η σταγόνα λαδιού ισορροπεί. φού η σταγόνα λαδιού είναι αρνητικά φορτισμένη, η ηλεκτρική δύναμη F έχει αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. υτό σημαίνει ότι η κατεύθυνση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι προς τα κάτω και επομένως η πάνω πλάκα είναι θετικά φορτισμένη, ενώ η κάτω πλάκα είναι αρνητικά φορτισμένη. β. φού η σταγόνα ισορροπεί, θα ισχύει: 3 6 q Fy 0 F w q mg m m m = 0 g 0 4 kg Παράδειγμα. Στο ένα άκρο λεπτού μονωτικού νήματος είναι δεμένη μία σημειακή φορτισμένη σφαίρα μάζας m = 50 3 mg και φορτίου q = 5 μc. Όταν το εκκρεμές τοποθετηθεί μέσα σε οριζόντιο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται μεταξύ δύο κατακόρυφων παράλληλων μεταλλικών πλακών, η σφαίρα ισορροπεί σε θέση όπου το νήμα Ο Ε 30 o l του εκκρεμούς αποκλίνει από την κατακόρυφο κατά 30. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Δίνεται: g = 0 m/s. Λύση Οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα είναι το βάρος της w, η τάση του νήματος T και η ηλεκτρική δύναμη F. ναλύουμε την τάση του νήματος T στις συνιστώσες T x και T y. Έχουμε για τα μέτρα των δυνάμεων: Τ x = Τημ30 και T y = Τσυν30. φού η σφαίρα ισορροπεί, για κάθε άξονα θα ισχύει: F 0 w T mg T30 mg mg y y ώ 30 άέ F Tx q T30 q q 30 Fx 0 Ο 30 o Ε T x T T y w F Ε = 00 N/C. ΔΟΥΚΤΖΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 69, W.U. 35

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ασκήσεις με δοκό που ισορροπεί, και το ένα άκρο της συνδέεται με άρθρωση Έστω ότι έχουμε ομογενή δοκό η οποία συνδέεται στο ένα άκρο της με άρθρωση.

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα