Σχεδιασµός του Περιεχοµένου και της Μεθοδολογίας µιας ιδασκαλίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός του Περιεχοµένου και της Μεθοδολογίας µιας ιδασκαλίας"

Transcript

1 Σχεδιασµός του Περιεχοµένου και της Μεθοδολογίας µιας ιδασκαλίας Στο πλαίσιο προγραµµατισµού µιας διδασκαλίας θα πρέπει να καθοριστούν οι ακόλουθοι άξονες: 1. Αντικείµενο ιδασκαλίας: Αναφέρεται το θέµα/έννοια της διδασκαλίας. 2. Βαθµίδα/Τάξη: Αναφέρεται η τάξη και η βαθµίδα εκπαίδευσης των µαθητών στους οποίους απευθύνεται το µάθηµα. 3. Εκπαιδευτικές Ανάγκες: αναφέρονται, αν υπάρχουν, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών στους οποίους θα γίνει η διδασκαλία και οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε το προς διδασκαλία θέµα/έννοια. Οι ανάγκες µπορεί να προέρχονται από παρανοήσεις και ελλιπείς γνώσεις των µαθητών καθώς και από τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα τους. 4. Γνωστικό Υπόβαθρο µαθητών: αναφέρεται τι γνωρίζουν οι µαθητές (ή τι πρέπει να γνωρίζουν οι µαθητές) ώστε να διδαχθούν το συγκεκριµένο θέµα. 5. Γενικός ιδακτικός στόχος του µαθήµατος: ιατυπώνεται ο γενικός στόχος της διδασκαλίας και µπορεί να χρησιµοποιηθούν ρήµατα όπως κατανοήσουν, γνωρίζουν, µάθουν, κατακτήσουν, εκτιµήσουν. 6. Αντικειµενικοί ή Ειδικοί στόχοι µαθήµατος (προσδοκώµενα αποτελέσµατα): Ο γενικός διδακτικός στόχος εξειδικεύεται σε επιµέρους αντικειµενικούς στόχους. Για τη διατύπωση των αντικειµενικών στόχων προτείνεται η χρήση ρηµάτων που περιγράφουν παρατηρήσιµη και µετρήσιµη συµπεριφορά των µαθητών (π.χ. περιγράφω, επιλέγω, χρησιµοποιώ, διακρίνω), ενώ ρήµατα όπως µαθαίνω, γνωρίζω, συνειδητοποιώ είναι ακατάλληλα για τη διατύπωση αντικειµενικών στόχων. Ακόµα, για να είναι πλήρης η διατύπωση ενός αντικειµενικού στόχου, προτείνεται στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, εκτός από τη συµπεριφορά να καθορίζονται και οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες αναµένεται να εκδηλωθεί η συµπεριφορά, καθώς και το κριτήριο επίτευξης του στόχου (βαθµός επάρκειας). Οι αντικειµενικοί διδακτικοί στόχοι µπορεί να αφορούν (i) γνώσεις: ενδεικτικά ρήµατα που χρησιµοποιούνται για τη διατύπωσή τους είναι αναγνωρίζω, διακρίνω, ερµηνεύω, περιγράφω, ορίζω, απαριθµώ, επιλέγω, κατατάσσω, συγκρίνω, συσχετίζω, (ii) ικανότητες: ενδεικτικά ρήµατα που χρησιµοποιούνται για τη διατύπωσή τους είναι επιδεικνύω, κατασκευάζω, µετατρέπω, µετρώ, συντάσσω, σχεδιάζω, υπολογίζω, διορθώνω, ελέγχω, επαληθεύω, επιλύω, εφαρµόζω, χρησιµοποιώ, και (iii) στάσεις (αξίες): ενδεικτικά ρήµατα που χρησιµοποιούνται για τη διατύπωσή τους είναι αποδέχοµαι, εκτιµώ, απορρίπτω, αµφισβητώ, διερωτώµαι, ενθαρρύνω, παροτρύνω, προτιµώ, υιοθετώ, υποκινώ, υποστηρίζω. 7. ιδακτικές Τεχνικές/Προσεγγίσεις: Αναφορά στις διδακτικές τεχνικές ή/και διδακτικές προσεγγίσεις που θα χρησιµοποιηθούν. 8. Χρονοπρογραµµατισµός ιδασκαλίας: Αναφέρονται οι φάσεις της διδασκαλίας και οι διδακτικές τεχνικές/προσεγγίσεις που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε φάση καθώς και η χρονική διάρκεια της κάθε φάσης. 9. Εποπτικά και ιδακτικά µέσα: Γίνεται αναφορά σε εποπτικά µέσα, όπως πίνακας, προβολείς, υπολογιστές, τηλεόραση και σε διδακτικά µέσα όπως εκπαιδευτικό λογισµικό, εκθέµατα που είναι απαραίτητα για το µάθηµα, φύλλα εργασίας, κ.λπ. Μπορεί ορισµένα µέσα να αποτελούν προτάσεις για την καλύτερη διεξαγωγή της διδασκαλίας και να µην είναι απαραίτητα. 10. ιαδικασία & Πλαίσιο Χρησιµοποίησης των ιδακτικών Τεχνικών/Προσεγγίσεων: Για κάθε µια φάση διδασκαλίας περιγράφονται οι διδακτικο-µαθησιακές δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν αξιοποιώντας διάφορες διδακτικές τεχνικές/προσεγγίσεις. Ανεξάρτητα από τις διδακτικές τεχνικές/προσεγγίσεις που θα χρησιµοποιηθούν, στο πλαίσιο προγραµµατισµού της διδασκαλίας κρίνονται απαραίτητες συγκεκριµένες ενέργειες του εκπαιδευτικού που αφορούν διδακτικο-µαθησιακές δραστηριότητες σχετικές µε τον προσανατολισµό του µαθήµατος (συνήθως πραγµατοποιούνται στην αρχική φάση και µπορεί να αφορούν στη γνωστοποίηση των στόχων του µαθήµατος, στην επανάληψη 1

2 των εννοιών που έχουν ήδη διδαχθεί οι µαθητές, στην υποβολή ερωτήµατος προβληµατισµού προκειµένου να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών, στην επισήµανση της σπουδαιότητας του µαθήµατος), την ανακεφαλαίωση και την αξιολόγηση του µαθήµατος και του βαθµού επίτευξης των επιδιωκόµενων διδακτικών και µαθησιακών στόχων (συνήθως πραγµατοποιούνται στις τελευταίες φάσεις). Για κάθε διδακτική τεχνική/προσέγγιση δίνεται µία σύντοµη περιγραφή για τον τρόπο που θα χρησιµοποιηθεί. Για παράδειγµα, αν χρησιµοποιηθεί η τεχνική των ερωτοαποκρίσεων δίνονται ενδεικτικές ερωτήσεις που µπορεί να θέσει ο διδάσκων, αν χρησιµοποιηθεί η πρακτική άσκηση δίνεται το φύλλο εργασίας που θα δοθεί στους µαθητές, αν χρησιµοποιηθεί η µελέτη περίπτωσης δίνεται µία ενδεικτική µελέτη περίπτωσης, αν χρησιµοποιηθεί η εννοιολογική χαρτογράφηση δίνεται το φύλλο εργασίας, όπως θα δοθεί στους µαθητές. Στην περίπτωση της εισήγησης όπου µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφάνειες, δε φτιάχνονται διαφάνειες αλλά περιγράφονται σύντοµα τα θέµατα που θα περιλαµβάνει. 11. Εργασίες για το σπίτι: ίνεται, αν χρειάζεται, το φύλλο εργασίας που θα πρέπει οι µαθητές να εκπονήσουν στο σπίτι. 12. Πλαίσιο Αξιολόγησης των µαθητών: Προτείνεται µε ποιους τρόπους θα αξιολογηθούν οι µαθητές στη συγκεκριµένη έννοια που διδάχθηκαν και δίνονται ενδεικτικά παραδείγµατα ερωτήσεων/δραστηριοτήτων. 13. Συνοπτικό Σχεδιάγραµµα Μαθήµατος: Κατασκευάζεται ένα διάγραµµα (π.χ. µε τη µορφή πίνακα, εννοιολογικού χάρτη, κ.λπ) στο οποίο παρουσιάζονται οι φάσεις της διδασκαλίας και οι διδακτικο-µαθησιακές δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν π.χ. Γενικός ιδακτικός Στόχος:... Προσανατολισµός Φάση 1 η Φάση 2 η Φάση... Ανακεφαλαίωση και του Μαθήµατος Αξιολόγηση Αντικειµενικοί Στόχοι (Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα) Μαθήµατος Περιεχόµενο Χρονική ιάρκεια (σε λεπτά) Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εποπτικά & ιδακτικά Μέσα

3 Αντικείµενο ιδασκαλίας Ενδεικτικό Παράδειγµα Σχεδίου ιδασκαλίας Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο χρησιµοποιώντας µηχανές αναζήτησης. Βαθµίδα/Τάξη Β Γυµνασίου ή Α Λυκείου. Εκπαιδευτικές Ανάγκες Από την εµπειρία έχει προκύψει ότι οι µαθητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση των εισαγωγικών και του τελεστή + (AND). Γνωστικό Υπόβαθρο µαθητών Οι µαθητές γνωρίζουν τις υπηρεσίες του διαδικτύου που έχουν σχέση µε τον παγκόσµιο ιστό πληροφοριών και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και έχουν χρησιµοποιήσει µία µηχανή αναζήτησης για αναζήτηση πληροφοριών. Γενικός στόχος µαθήµατος Να µάθουν οι µαθητές να αναζητούν αποδοτικά πληροφορίες στο διαδίκτυο χρησιµοποιώντας µια µηχανή αναζήτησης. Ειδικοί στόχοι µαθήµατος Μετά από την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, οι µαθητές θα µπορούν να... καθορίζουν τις λέξεις-φράσεις κλειδιά που θα πρέπει να εισάγουν σε µία µηχανή για την αναζήτηση πληροφοριών που επιθυµούν, χρησιµοποιούν µε το βέλτιστο τρόπο µία µηχανή αναζήτησης, εφαρµόζουν τα εισαγωγικά και τον τελεστή + (AND) για την αποδοτική αναζήτηση πληροφοριών, να εξηγούν τη χρήση των εισαγωγικών και του τελεστή + (AND) για την αναζήτηση πληροφοριών σε µία µηχανή αναζήτησης. ιδακτικές Τεχνικές/Προσεγγίσεις Καταιγισµός ιδεών, Πρακτική Άσκηση σε Οµάδες Εργασίας και αξιοποίηση Μελέτης Περίπτωσης ως Παράδειγµα Αναφοράς, Εισήγηση, Συζήτηση, Ερωταποκρίσεις. Χρονοπρογραµµατισµός ιδασκαλίας ιάρκεια διδασκαλίας: 1 διδακτική ώρα (40-45 λεπτά) Προσανατολισµός του Μαθήµατος: Εισήγηση, Ερωταποκρίσεις & Καταιγισµός ιδεών - ιάρκεια 5-10 λεπτά. Φάση 1 η Καθοδηγούµενη Οµαδική Πρακτική-Επεξεργασία: Πρακτική Άσκηση σε Οµάδες Εργασίας & Μελέτη Περίπτωσης ως Παράδειγµα Αναφοράς - ιάρκεια 20 λεπτά. Φάση 2 η ιαλεκτική Επεξεργασία: Συζήτηση, Ερωταποκρίσεις & Εισήγηση - ιάρκεια 15 λεπτά. Ανακεφαλαίωση & Ατοµική Πρακτική-Εξάσκηση: Ερωταποκρίσεις & Φύλλο Εργασίας για το σπίτι ιάρκεια 5 λεπτά. Εποπτικά και ιδακτικά µέσα Πίνακας, Υπολογιστές, Πρόσβαση στο διαδίκτυο, Φύλλο Εργασίας & Φύλλο Αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό. ιαδικασία & Πλαίσιο Χρησιµοποίησης των ιδακτικών Τεχνικών/Προσεγγίσεων (α) Προσανατολισµός του Μαθήµατος Στη συγκεκριµένη φάση της διδασκαλίας µέσω µιας σύντοµης εισήγησης του εκπαιδευτικού γνωστοποιούνται στους µαθητές το θέµα και οι στόχοι του µαθήµατος και µέσω ερωταποκρίσεων πραγµατοποιείται µια επανάληψη των σχετικών εννοιών που έχουν διδαχθεί οι 3

4 µαθητές π.χ. «Ποιες βασικές υπηρεσίες του ιαδικτύου γνωρίζετε;», «Ποια υπηρεσία του ιαδικτύου θα χρησιµοποιήσουµε προκειµένου να αναζητήσουµε πληροφορίες για ένα θέµα που µας ενδιαφέρει;», «Με ποιους τρόπους µπορούµε να αναζητήσουµε πληροφορίες;», «Ποιες µηχανές αναζήτησης γνωρίζετε;». Στη συνέχεια, προκειµένου να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών και να προβληµατιστούν σχετικά µε το θέµα της διδασκαλίας αλλά και να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητά του χρησιµοποιείται η διδακτική τεχνική του «καταιγισµού ιδεών». Συγκεκριµένα, τίθεται το ακόλουθο θέµα/ερώτηµα στους µαθητές: «Στο πλαίσιο του µαθήµατος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η καθηγήτρια σας, σας έχει αναθέσει µια εργασία σχετικά µε τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Με ποιο τρόπο θα αναζητήσετε πληροφορίες για τον Κωνσταντίνο Καβάφη και για τα ποιήµατά του, χρησιµοποιώντας µία µηχανή αναζήτησης;» Οι µαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό. Παρατήρηση: Οι γνωστοποίηση του θέµατος και των στόχων του µαθήµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τους ίδιους του µαθητές µετά την εφαρµογή της τεχνικής του καταιγισµού ιδεών. (β) Φάση 1 η Καθοδηγούµενη Οµαδική Πρακτική-Επεξεργασία Στο πλαίσιο χρησιµοποίησης των διδακτικών τεχνικών πρακτική άσκηση και οµάδες εργασίας, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να συνεργαστούν σε οµάδες των δύο ατόµων και να απαντήσουν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας που δίνεται στη συνέχεια. Φύλλο Εργασίας Για να αναζητήσετε πληροφορίες για τον Κωνσταντίνο Καβάφη και για τα ποιήµατά του, ενεργοποιήστε το φυλλοµετρητή και µεταβείτε στη µηχανή αναζήτησης Google (http://www.google.gr) 1. ώστε ως λέξη για αναζήτηση τις λέξεις Κωνσταντίνος Καβάφης. Περιεργαστείτε την 1 η σελίδα των αποτελεσµάτων. Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα αποτελέσµατα που δίνονται; Ποιο είναι το πλήθος των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; 2. ώστε ως λέξη για αναζήτηση τη φράση «Κωνσταντίνος Καβάφης» σε εισαγωγικά. Περιεργαστείτε την 1 η σελίδα των αποτελεσµάτων. Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα αποτελέσµατα που δίνονται; Ποιο είναι το πλήθος των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; Που πιστεύετε ότι οφείλεται η µείωση του πλήθους των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; 3. ώστε ως λέξη για αναζήτηση τη λέξη ποιήµατα. Περιεργαστείτε την 1 η σελίδα των αποτελεσµάτων. Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα αποτελέσµατα που δίνονται; Ποιο είναι το πλήθος των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; 4. ώστε ως λέξη για αναζήτηση τη φράση Καβάφης KAI ποιήµατα. Περιεργαστείτε την 1 η σελίδα των αποτελεσµάτων. Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα αποτελέσµατα που δίνονται; Ποιο είναι το πλήθος των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; 4

5 5. ώστε ως λέξη για αναζήτηση τη φράση «Κωνσταντίνος Καβάφης» KAI ποιήµατα. Περιεργαστείτε την 1 η σελίδα των αποτελεσµάτων. Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα αποτελέσµατα που δίνονται; Ποιο είναι το πλήθος των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; Που πιστεύετε ότι οφείλεται η µείωση του πλήθους των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; Στη συνέχεια αξιοποιώντας τις τεχνικές της µελέτης περίπτωσης ως παράδειγµα αναφοράς και των οµάδων εργασίας, ζητείται από τους µαθητές, σε οµάδες των δύο ατόµων, να µελετήσουν την ακόλουθη µελέτη περίπτωσης και να απαντήσουν σε συγκεκριµένα ερωτήµατα. Το πρώτο ερώτηµα αφορά στο θέµα που είχε τεθεί στην προηγούµενη φάση στο πλαίσιο εφαρµογής της τεχνικής του καταιγισµού ιδεών. Μελέτη περίπτωσης ως Παράδειγµα Αναφοράς Πρόβληµα:Η Τίνα ξεφυλλίζοντας κάποιο περιοδικό διάβασε ένα άρθρο για µία εκδήλωση που πραγµατοποίησε ο σύλλογος "Το χαµόγελο του Παιδιού". Στόχος της εκδήλωσης ήταν να µαζέψει ο σύλλογος χρήµατα για την ανέγερση ενός ακόµα σπιτιού φιλοξενίας όπου θα βρίσκουν καταφύγιο παιδιά που έχουν κακοποιηθεί και εγκαταλειφθεί. Η Τίνα αποφασίζει να προσφέρει κι εκείνη κάποια βοήθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου. υστυχώς όµως το άρθρο δεν ανέφερε καθόλου κάποια διεύθυνση ή τηλέφωνο του συλλόγου, ώστε να µπορέσει να επικοινωνήσει µαζί τους. Λύση: Χρησιµοποιεί την αγαπηµένη της µηχανή αναζήτησης, τη Google, όπου στο πλαίσιο αναζήτησης δίνει την έκφραση: σύλλογος ΚΑΙ "Το χαµόγελο του Παιδιού" ΚΑΙ επικοινωνία. Βήµατα: Τα βήµατα που ακολούθησε για την αναζήτησή της ήταν τα ακόλουθα: Ξεκίνησε το φυλλοµετρητή που χρησιµοποιεί, συγκεκριµένα το Mozilla Πήγε στην αρχική σελίδα (home page) της µηχανής αναζήτησης Google, δηλαδή στην Στο πλαίσιο Αναζήτησης, πληκτρολόγησε την έκφραση σύλλογος ΚΑΙ "Το χαµόγελο του Παιδιού" ΚΑΙ επικοινωνία και πάτησε το κουµπί Αναζήτηση Εξήγηση: Αποφάσισε να επιλέξει τις λέξεις σύλλογος και επικοινωνία, γιατί την ενδιαφέρει να βρει στοιχεία επικοινωνίας µε το συγκεκριµένο σύλλογο, δηλαδή κάποια διεύθυνση ή κάποιο τηλέφωνο. Θεώρησε επίσης απαραίτητο να δώσει το όνοµα του συλλόγου, έτσι ώστε να περιορίσει τα αποτελέσµατα στις ιστοσελίδες που αφορούν µονάχα στο συγκεκριµένο σύλλογο. Καθώς όµως το όνοµα του συλλόγου δεν είναι µονολεκτικό, αλλά είναι ολόκληρη φράση, γνωρίζει ότι θα πρέπει να την περικλείσει µέσα σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να εντοπιστεί αυτούσια. Τέλος συνέδεσε τόσο τις δύο λέξεις όσο και τη φράση µε τον τελεστή ΚΑΙ (AND), καθώς θέλει τις ιστοσελίδες που περιέχουν ταυτόχρονα και τις δύο λέξεις και τη φράση του ονόµατος του συλλόγου. Αποτέλεσµα: Με την αναζήτηση αυτή, στην αρχική σελίδα εµφανίζονται διαθέσιµες ιστοσελίδες που περιέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η Τίνα. Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα 1. Στο πλαίσιο του µαθήµατος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η καθηγήτρια σας έχει αναθέσει µια εργασία σχετικά µε τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Με ποιο τρόπο θα αναζητήσετε πληροφορίες για τον Κωνσταντίνο Καβάφη και για τα ποιήµατά του, χρησιµοποιώντας µία µηχανή αναζήτησης; 2. Θα αλλάζατε κάτι στον τρόπο που αναζητήσατε τις προηγούµενες πληροφορίες, αν η καθηγήτριά σας, σας ζητούσε να βρείτε πληροφορίες µόνο για το ποίηµα Ιθάκη του Κωνσταντίνου Καβάφη; Αν ναι, πώς θα αναζητούσατε τις συγκεκριµένες πληροφορίες; 5

6 (γ) Φάση 2 η ιαλεκτική Επεξεργασία Στο πλαίσιο της διαλεκτικής επεξεργασίας των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την εκπόνηση των ασκήσεων της 1 ης φάσης, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να εκφράσουν τις απόψεις και τα συµπεράσµατά τους για την αναζήτηση των επιθυµητών πληροφοριών και καταγράφει στον πίνακα τις απόψεις τους, σε µία διπλανή στήλη από αυτή που καταγράφηκαν οι αρχικές τους απόψεις κατά τον καταιγισµό ιδεών. Ο εκπαιδευτικός προβαίνει σε µία σύγκριση των απόψεων που εκφράστηκαν στον καταιγισµό ιδεών και των απόψεων που προέκυψαν µετά από τις ασκήσεις της 1 η φάσης, εξηγώντας τη χρήση των εισαγωγικών και του τελεστή + και δίνοντας δύο σχετικά παραδείγµατα (π.χ. για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε τα παιδικά θέατρα είναι αποδοτικότερο να χρησιµοποιηθεί η φράση «Παιδικά θέατρα» σε εισαγωγικά). (δ) Ανακεφαλαίωση & Ατοµική Πρακτική-Εξάσκηση Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να συνοψίσουν τα σηµαντικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους στο τρόπο αναζήτησης πληροφοριών στον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών. Στη συνέχεια, τους επεξηγεί το φύλλο εργασίας/αξιολόγησης που δίνεται για το σπίτι, το οποίο θα αποτελέσει και βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση του µαθήµατος. Αν ο χρόνος είναι επαρκής, προτείνεται η εκπόνηση των ερωτήσεων του φύλλου αξιολόγησης στην τάξη. Φύλλο Αξιολόγησης 1. Αν µε ενδιαφέρει να βρω πληροφορίες για την Τήνο, ποια θα είναι η κατάλληλη λέξη-κλειδί που θα πρέπει να χρησιµοποιήσω: Νησιά Νησιά Αιγαίου Κυκλάδες Τήνος 2. Αν µε ενδιαφέρει να βρω πληροφορίες για τo Μάνο Χατζιδάκη, ποια θα είναι η πιο κατάλληλη λέξη-κλειδί που θα χρησιµοποιήσω: Συνθέτης Μάνος Μάνος Χατζιδάκης Χατζιδάκης 3. Για την αναζήτηση πληροφοριών για την Disneyland στο Παρίσι: θα επιλέξω Αν θέλω να αναζητήσω πληροφορίες σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, σε µια µηχανή αναζήτησης θα δώσω Συµπλήρωσε τη Λύση που προτείνεις στην παρακάτω περίπτωση Πρόβληµα: Ο Ιάκωβος έχει καλέσει τους φίλους του για δείπνο το Σάββατο το βράδυ. Από κάποιες ερωτήσεις που τους έκανε για να διαπιστώσει τα γούστα τους σχετικά µε το φαγητό, διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι τρελαίνονται για φαγητά που περιλαµβάνουν µελιτζάνες. Την Παρασκευή το απόγευµα που επιστρέφει σπίτι του αποφασίζει να ξεκινήσει τις ετοιµασίες. Το πρώτο πράγµα που τον ενδιαφέρει είναι να εντοπίσει από το τετράδιο µε τις συνταγές που του έχει δώσει η µητέρα του, κάποιες που να περιλαµβάνουν µελιτζάνες, έτσι ώστε να φτιάξει µία λίστα µε τα υλικά που χρειάζεται. Ανακαλύπτει όµως ότι το τετράδιο µε τις συνταγές δε βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του αφού το έχει δανείσει στον αδερφό του τον Κώστα. Αποφασίζει λοιπόν να καταφύγει στο ιαδίκτυο. Αποτέλεσµα: Κάνοντας τη συγκεκριµένη αναζήτηση, πετυχαίνει να εντοπίσει αρκετές ιστοσελίδες, οι οποίες περιέχουν συνταγές µε µελιτζάνες. Λύση:. 6

7 Σχεδιάγραµµα Μαθήµατος Γενικός ιδακτικός Στόχος: Να µάθουν οι µαθητές να αναζητούν αποδοτικά πληροφορίες στο ιαδίκτυο χρησιµοποιώντας µια µηχανή αναζήτησης Προσανατολισµός του Μαθήµατος Φάση 1 η Φάση 2 η Ανακεφαλαίωση και Ατοµική Πρακτική- Εξάσκηση Αντικειµενικοί Στόχοι (Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα) Περιεχόµενο Χρονική ιάρκεια (σε λεπτά) να προβληµατιστούν οι µαθητές για τον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών µέσω µιας µηχανής αναζήτησης, να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών. Γνωστοποίηση του θέµατος και των στόχων του µαθήµατος, επανάληψη σχετικών εννοιών και κινητοποίηση του µαθητικού ενδιαφέροντος οι µαθητές θα µπορούν να... καθορίζουν τις λέξεις-φράσεις κλειδιά που θα πρέπει να εισάγουν σε µία µηχανή για την αναζήτηση πληροφοριών που επιθυµούν, χρησιµοποιούν µε το βέλτιστο τρόπο µία µηχανή αναζήτησης, εφαρµόζουν τα εισαγωγικά και τον τελεστή + (AND) για την αποδοτική αναζήτηση πληροφοριών, να εξηγούν τη χρήση των εισαγωγικών και του τελεστή + (AND) για την αναζήτηση πληροφοριών σε µία µηχανή αναζήτησης. Καθοδηγούµενη οµαδική εκπόνηση εργασιών του φύλλου εργασίας ιαλεκτική επεξεργασία των απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας 5-10 λεπτά 20 λεπτά 15 λεπτά 5 λεπτά Σύνοψη των σηµαντικών σηµείων για την αναζήτηση πληροφοριών στο ιαδίκτυο και διανοµή/επεξήγηση του φύλλου αξιολόγησης-εργασίας για το σπίτι Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εποπτικά & ιδακτικά Μέσα Εισήγηση Ερωταποκρίσεις & Καταιγισµός Ιδεών Πίνακας Πρακτική Άσκηση, Οµάδες Εργασίας & Μελέτη Περίπτωσης Υπολογιστές, Πρόσβαση στο ιαδίκτυο Φύλλο Εργασίας Συζήτηση, Ερωταποκρίσεις & Εισήγηση Πίνακας Ερωταποκρίσεις Φύλλο Αξιολόγησης 7

8 Αντικείµενο ιδασκαλίας Ενδεικτικό Παράδειγµα Σχεδίου ιδασκαλίας Αποθήκευση δεδοµένων στον υπολογιστή και η έννοια της Χωρητικότητας. Βαθµίδα/Τάξη Α Γυµνασίου. Επίσης, οι εργασίες ή τα ερωτήµατα των φύλλων εργασίας µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως δραστηριότητες επανάληψης των συγκεκριµένων εννοιών σε επόµενες τάξεις. Εκπαιδευτικές Ανάγκες Από την εµπειρία τους οι µαθητές µπορούν να αναφέρουν µονάδες χωρητικότητας π.χ. GB ή MB, όµως δυσκολεύονται να επεξηγήσουν τις έννοιες δυαδικό ψηφίο, Byte, χωρητικότητα και τις σχέσεις µεταξύ τους. Επίσης, θεωρούν ως χαρακτήρες µόνο τα γράµµατα και τους αριθµούς. Οι µαθητές γνωρίζουν ως µονάδα αποθήκευσης το σκληρό δίσκο, αλλά δυσκολεύονται να αναφέρουν άλλες µονάδες αποθήκευσης (π.χ. CD-ROM) ή τις αναφέρουν λανθασµένα (π.χ. USB). Όσον αφορά στην ονοµασία των αρχείων µπορούν να διακρίνουν το κυρίως όνοµα ενός αρχείου αλλά δεν γνωρίζουν την έννοια της επέκτασης στο όνοµα του αρχείου και πώς αυτή προκύπτει. Επίσης, δυσκολεύονται στις µετατροπές των µονάδων (λόγω της µαθηµατικής φύσης του προβλήµατος) και δυσκολεύονται να κρίνουν αν ένα αρχείο χωρά σε µια δισκέτα ή σε ένα αποθηκευτικό µέσο µε περιορισµένη χωρητικότητα. Γνωστικό Υπόβαθρο µαθητών Οι µαθητές γνωρίζουν τις βασικές µονάδες ενός υπολογιστικού συστήµατος (µονάδες εισόδου, εξόδου, αποθήκευσης και επεξεργασίας) καθώς και τις διαφορές των εννοιών δεδοµένα και πληροφορίες. Γενικός στόχος µαθήµατος Να κατανοήσουν οι µαθητές πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα στον υπολογιστή καθώς και την έννοια της χωρητικότητας. Ειδικοί στόχοι µαθήµατος Μετά από την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, οι µαθητές θα µπορούν να... περιγράφουν πού και πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα στον υπολογιστή, αναφέρουν τουλάχιστον τρεις µονάδες αποθήκευσης, αναφέρουν τη βασική µονάδα µέτρησης της χωρητικότητας, τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια της καθώς και να ορίζουν τις σχέσεις µεταξύ τους, αναγνωρίζουν το χώρο που καταλαµβάνει ένα αρχείο στον υπολογιστή και να ελέγχουν το χώρο που είναι ελεύθερος στη δισκέτα και στο σκληρό δίσκο, ελέγχουν αν ένα αρχείο µπορεί να αποθηκευτεί σε ένα αποθηκευτικό µέσο µε συγκεκριµένη χωρητικότητα, χαρακτηρίζουν τις µονάδες αποθήκευσης ως προς τη χωρητικότητά τους, αναγνωρίζουν αρχεία που είναι αποθηκευµένα στον υπολογιστή τους και να επεξηγούν τον τρόπο ονοµατοδοσίας τους, µετατρέπουν τις διάφορες µονάδες µέτρησης χωρητικότητας στα πολλαπλάσια και στις υποδιαιρέσεις τους. ιδακτικές Τεχνικές/Προσεγγίσεις Εισήγηση, Επίδειξη, Ερωταποκρίσεις, Συζήτηση, Εννοιολογική Χαρτογράφηση και Οµάδες Εργασίας. Χρονοπρογραµµατισµός ιδασκαλίας ιάρκεια διδασκαλίας: 2 διδακτικές ώρες (90 λεπτά) 1 ο Μάθηµα: ιάρκεια 1 διδακτική ώρα Προσανατολισµός του Μαθήµατος: Εισήγηση & Ερωταποκρίσεις - ιάρκεια 2-3 λεπτά 8

9 Φάση 1 η Ανάλυση & Επεξεργασία των Εννοιών: Εννοιολογική Χαρτογράφηση, Επίδειξη & Εισήγηση - ιάρκεια 15 λεπτά Φάση 2 η Καθοδηγούµενη Οµαδική Πρακτική-Επεξεργασία: Εννοιολογική Χαρτογράφηση & Οµάδες Εργασίας - ιάρκεια περίπου 15 λεπτά Φάση 3η ιαλεκτική Επεξεργασία: Ερωταποκρίσεις, Συζήτηση & Εισήγηση ιάρκεια 10 λεπτά Ανακεφαλαίωση: Εισήγηση ιάρκεια 2-3 λεπτά 2 ο Μάθηµα: ιάρκεια 1 διδακτική ώρα Προσανατολισµός του Μαθήµατος: Ερωταποκρίσεις - ιάρκεια 10 λεπτά Φάση 1 η Καθοδηγούµενη Οµαδική Πρακτική-Επεξεργασία: Επίδειξη, Εννοιολογική Χαρτογράφηση & Οµάδες Εργασίας - ιάρκεια 20 λεπτά Φάση 2η ιαλεκτική Επεξεργασία: Συζήτηση & Ερωταποκρίσεις ιάρκεια 10 λεπτά Ανακεφαλαίωση & Ατοµική Πρακτική-Εξάσκηση: Ερωταποκρίσεις & Φύλλο Αξιολόγησης ιάρκεια 5 λεπτά Εποπτικά και ιδακτικά µέσα Πίνακας, Υπολογιστές, Λογισµικό CmapTools, Φύλλα Εργασίας και Αξιολόγησης που έχουν σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό Παρατήρηση: Οι εργασίες των φύλλων εργασίας θα µπορούσαν να εκπονηθούν και µε «χαρτί- µολύβι» χωρίς τη χρήση του συγκεκριµένου λογισµικού (µε αποτέλεσµα να µειωνόταν αρκετά ο απαιτούµενος χρόνος διδασκαλίας). Όµως, µέσω της αξιοποίησης του συγκεκριµένου λογισµικού, οι µαθητές αποκτούν δεξιότητες που θα τους είναι ιδιαίτερα χρήσιµες σε επόµενα µαθήµατα και διευκολύνεται η κινητοποίηση του µαθητικού ενδιαφέροντος. ιαδικασία & Πλαίσιο Χρησιµοποίησης των ιδακτικών Τεχνικών/Προσεγγίσεων 1 ο Μάθηµα (α) Προσανατολισµός του Μαθήµατος Στη συγκεκριµένη φάση της διδασκαλίας µέσω µιας σύντοµης εισήγησης του εκπαιδευτικού γνωστοποιούνται στους µαθητές το θέµα και οι στόχοι του µαθήµατος και µέσω ερωταποκρίσεων πραγµατοποιείται µια επανάληψη των σχετικών εννοιών που έχουν διδαχθεί οι µαθητές π.χ. «Ποιες είναι οι βασικές µονάδες ενός υπολογιστικού συστήµατος;», «Ποιες µονάδες χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των δεδοµένων». (β) Φάση 1 η - Ανάλυση & Επεξεργασία των Εννοιών Οι µαθητές µέσω του εργαλείου CmapTools καλούνται να ανοίξουν τον εννοιολογικό χάρτη Χάρτης- εδοµένα που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή τους. Αν οι µαθητές δυσκολεύονται στη συγκεκριµένη ενέργεια, ο εκπαιδευτικός µέσω της τεχνικής της επίδειξης, δείχνει στους µαθητές πώς µπορούν να πραγµατοποιήσουν τη συγκεκριµένη ενέργεια και στη συνέχεια οι µαθητές την επαναλαµβάνουν. Ο συγκεκριµένος εννοιολογικός χάρτης απεικονίζεται στο φύλλο εργασίας που δίνεται στους µαθητές. Οι µαθητές καλούνται να µελετήσουν το χάρτη και να σηµειώσουν µε µπλε χρώµα τις έννοιες και τις προτάσεις που γνωρίζουν και µε κόκκινο χρώµα τις έννοιες και τις προτάσεις που δε γνωρίζουν ή δεν κατανοούν. Στη συνέχεια, ο διδάσκων καταγράφει στον πίνακα τις έννοιες/προτάσεις που δε γνωρίζουν οι µαθητές και ζητά από τους µαθητές (αν υπάρχουν) που γνωρίζουν τις συγκεκριµένες έννοιες/προτάσεις να τις επεξηγήσουν. Οι έννοιες ή/και οι προτάσεις που δεν επεξηγούνται από τους µαθητές, αναλύονται και επεξηγούνται από τον εκπαιδευτικό µέσω µιας σύντοµης µονολογικής παρουσίασης. (γ) Φάση 2 η - Καθοδηγούµενη Οµαδική Πρακτική-Επεξεργασία Οι µαθητές σε οµάδες των δύο ατόµων καλούνται να απαντήσουν συνεργατικά στα ερωτήµατα (β), (γ) και (δ) του φύλλου εργασίας. Για τις απαντήσεις των ερωτήσεων τους καθώς και για 9

10 την επέκταση του χάρτη, οι µαθητές αξιοποιούν τις δυνατότητες του λογισµικού CmapTools. Οι νέοι χάρτες των µαθητών που έχουν προκύψει µετά από τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις αποθηκεύονται, µετά από σχετική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Φύλλο Εργασίας Σας δίνεται ο ακόλουθος ΕΧ. (α) Να µελετήσετε το χάρτη και να σηµειώσετε µε µπλε χρώµα τις έννοιες και τις προτάσεις που γνωρίζετε και µε κόκκινο χρώµα τις έννοιες και τις προτάσεις που δε γνωρίζετε. (β) Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις και να εµπλουτίσετε το χάρτη σας µε τις απαντήσεις σας, όπου αυτό ζητείται: Ερώτηση 1: Ποιες άλλες µονάδες αποθήκευσης του Η/Υ γνωρίζετε; Να εµπλουτίσετε το χάρτη µε επιπλέον 3 µονάδες αποθήκευσης. Ερώτηση 2: Να δώσετε 3 παραδείγµατα ονοµάτων αρχείων που υπάρχουν στον υπολογιστή σας. Να εµπλουτίσετε µε τα συγκεκριµένα παραδείγµατα το χάρτη σας. Ερώτηση 3: Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα ονόµατα των αρχείων; Να χρησιµοποιήσετε το σηµειωµατάριο του περιβάλλοντος για να καταγράψετε την απάντησή σας. (γ) Να εµπλουτίσετε το χάρτη σας µε παραδείγµατα που αφορούν στα είδη των χαρακτήρων. (δ) Ερώτηση 3: Η πρόταση «Πληροφορική!!! 09/2005» από πόσους χαρακτήρες αποτελείται; Πόσος χώρος χρειάζεται για την αποθήκευση της συγκεκριµένης πληροφορίας σε bytes και σε bits;). Να χρησιµοποιήσετε το σηµειωµατάριο του περιβάλλοντος για να καταγράψετε την απάντησή σας. (δ) Φάση 3 η - ιαλεκτική Επεξεργασία Οι απαντήσεις των οµάδων εργασίας στα ερωτήµατα παρουσιάζονται και συζητούνται στην ολοµέλεια της τάξης και επεξηγούνται σε περιπτώσεις λάθους, από µαθητές που έχουν απαντήσει ορθά ή από τον εκπαιδευτικό. 10

11 (ε) Ανακεφαλαίωση Ο εκπαιδευτικός µέσω µιας σύντοµης εισήγησης συνοψίζει και επισηµαίνει τις βασικές έννοιες του µαθήµατος, συνδέοντας αυτές µε τις δυσκολίες που συναντούν οι µαθητές. 2 ο Μάθηµα (α) Προσανατολισµός του Μαθήµατος Στη συγκεκριµένη φάση της διδασκαλίας µέσω ερωταποκρίσεων πραγµατοποιείται µια επανάληψη των εννοιών που διδάχθηκαν οι µαθητές στο προηγούµενο µάθηµα π.χ. «Πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα στον υπολογιστή;», «Τι σηµαίνει η έννοια Χωρητικότητα και ποια είναι η βασική µονάδα µέτρησής της;» «Τι µπορώ να αποθηκεύσω σε ένα byte και τι µπορώ να αποθηκεύσω σε ένα bit;», «Ποιες µονάδες αποθήκευσης γνωρίζετε;», «Από τι αποτελείται το όνοµα ενός αρχείου;». (β) Φάση 1 η - Καθοδηγούµενη Οµαδική Πρακτική-Επεξεργασία Οι µαθητές µέσω του εργαλείου CmapTools καλούνται να ανοίξουν τον εννοιολογικό χάρτη Χάρτης-Χωρητικότητα που απεικονίζεται στο φύλλο εργασίας και έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή τους. Αν οι µαθητές δε µπορούν να εκτελέσουν τη συγκεκριµένη ενέργεια, ακολουθεί επίδειξη της συγκεκριµένης ενέργειας από τον εκπαιδευτικό και οι µαθητές καλούνται να την επαναλάβουν. Οι µαθητές σε οµάδες των δύο ατόµων καλούνται να απαντήσουν συνεργατικά στα ερωτήµατα του φύλλου εργασίας. Για τις απαντήσεις των ερωτήσεων τους καθώς και για την επέκταση του χάρτη, οι µαθητές αξιοποιούν τις δυνατότητες του λογισµικού CmapTools. Οι νέοι χάρτες των µαθητών που έχουν προκύψει µετά από τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις αποθηκεύονται. Φύλλο Εργασίας Σας δίνεται ο ακόλουθος ΕΧ που αφορά στην έννοια «Χωρητικότητα Η/Υ». Να µελετήσετε το χάρτη και τις έννοιες που απεικονίζονται. Στη συνέχεια, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα, χρησιµοποιώντας το σηµειωµατάριο του περιβάλλοντος CmapTools. 1. Βασική µονάδα µέτρησης του µήκους είναι το µέτρο. Όµως πολλές αποστάσεις τις µετράµε σε χιλιόµετρα που είναι πολλαπλάσια του µέτρου (1km=1000m). Να βρείτε αν η µονάδα µέτρησης byte, η οποία είναι η βασική µονάδα µέτρησης της χωρητικότητας, έχει πολλαπλάσια και να γράψετε τις αντιστοιχίες τους. 2. Πόση χωρητικότητα έχει συνήθως µια δισκέτα; Αν δε γνωρίζετε, χρησιµοποιήστε µια άδεια δισκέτα του εργαστηρίου προκειµένου να απαντήσετε στην ερώτηση. Πόσοι χαρακτήρες µπορεί να αποθηκευτούν σε µια δισκέτα; 3. Να εξετάσετε τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας. Πόσος χώρος είναι ήδη χρησιµοποιηµένος για την αποθήκευση των πληροφοριών και πόσος χώρος είναι ελεύθερος; Να βρείτε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας και να καταγράψετε το χώρο που απαιτείται για την αποθήκευσή του. Στη συνέχεια να µετατρέψετε το χώρο που απαιτείται για την αποθήκευση του αρχείου στις άλλες µονάδες (π.χ. ΜΒ, GB, byte, bit). 4. Έχετε ένα αρχείο που έχει χωρητικότητα 3,2ΜΒ. Μπορείτε να αντιγράψετε το συγκεκριµένο αρχείο στη δισκέτα σας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 5. Ένας φίλος σας έχει κατεβάσει από το ιαδίκτυο δύο βίντεο που το ένα έχει χωρητικότητα 1,2 GΒ και το άλλο έχει χωρητικότητα 820ΜΒ. Το Flash Memory που διαθέτετε έχει ελεύθερο χώρο KB. Θα χωρέσουν τα βίντεο του φίλου σας στο Flash Memory; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μετά την αποθήκευση των απαντήσεων σας για το συγκεκριµένο χάρτη, να ανοίξετε το χάρτη Χάρτης- εδοµένα που αφορούσε στο φύλλο εργασίας του προηγούµενου µαθήµατος. 11

12 1. Να ορίσετε κατάλληλο σύνδεσµο µεταξύ των εννοιών «ισκέτα» (που έχετε προσθέσει στο (β) βήµα της εργασίας) και «Χωρητικότητα». 2. Επίσης, να ορίσετε κατάλληλους συνδέσµους µεταξύ των διαφόρων µονάδων αποθήκευσης, δηλώνοντας τη µονάδα αποθήκευσης που έχει τη µεγαλύτερη χωρητικότητα και αυτή που έχει τη µικρότερη χωρητικότητα. 3. Να αποθηκεύσετε το χάρτη σας. (γ) Φάση 2 η - ιαλεκτική Επεξεργασία Οι απαντήσεις των οµάδων εργασίας στα ερωτήµατα παρουσιάζονται και συζητούνται στην ολοµέλεια της τάξης και επεξηγούνται σε περιπτώσεις λάθους, από µαθητές που έχουν απαντήσει ορθά ή από τον εκπαιδευτικό. (δ) Ανακεφαλαίωση & Ατοµική Πρακτική-Εξάσκηση Μέσω ερωταποκρίσεων ζητείται από τους µαθητές να συνοψίσουν τις βασικές έννοιες του µαθήµατος και στη συνέχεια επεξηγείτε η δραστηριότητα του φύλλου αξιολόγησης που έχουν να εκπονήσουν στο σπίτι. Συγκεκριµένα, η δραστηριότητα αφορά στην κατασκευή ενός ΕΧ µε «χαρτί-µολύβι» και κεντρική έννοια την έννοια «Μονάδες Αποθήκευσης». Ζητείται από τους µαθητές να κατασκευάσουν έναν ΕΧ χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες έννοιες, από την ακόλουθη λίστα εννοιών: εδοµένα Σκληρός ίσκος Χαρακτήρας Χωρητικότητα Όνοµα ισκέτα υαδικό ψηφίο Μηδέν Κυρίως όνοµα Μονάδες Εξόδου Οθόνη Αρχείο Ένα Άσκηση_Τεχνολογίας Γεωγραφία.doc Byte GB doc Επεξεργαστής Κειµένου Επέκταση Χιονάνθρωπος Bmp Ζωγραφική Flash Memory CD-ROM και ορίζοντας κατάλληλους συνδέσµους. Ο χάρτης του ειδικού βάσει του οποίου θα αξιολογηθεί ο χάρτης του µαθητή είναι ο ακόλουθος: 12

13 13

14 Σχεδιάγραµµα Μαθήµατος Γενικός ιδακτικός Στόχος: Να κατανοήσουν οι µαθητές πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα στον υπολογιστή καθώς και την έννοια της χωρητικότητας ΜΑΘΗΜΑ 1ο Προσανατολισµός του Μαθήµατος Φάση 1 η Φάση 2 η Φάση 3 η Ανακεφαλαίωση Μαθήµατος Αντικειµενικοί Στόχοι (Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα) Περιεχόµενο Χρονική ιάρκεια (σε λεπτά) να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών σχετικά µε τις έννοιες που θα διδαχθούν Γνωστοποίηση του θέµατος και των στόχων του µαθήµατος, επανάληψη σχετικών εννοιών οι µαθητές θα µπορούν να... περιγράφουν πού και πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα στον υπολογιστή, αναφέρουν τουλάχιστον τρεις µονάδες αποθήκευσης, αναφέρουν τη βασική µονάδα µέτρησης της χωρητικότητας, αναγνωρίζουν αρχεία που είναι αποθηκευµένα στον υπολογιστή τους και να επεξηγούν τον τρόπο ονοµατοδοσίας τους. Ανάλυση & Επεξεργασία των εννοιών Καθοδηγούµενη οµαδική εκπόνηση των ερωτήσεων του φύλλου εργασίας ιαλεκτική επεξεργασία των απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας 2-3 λεπτά 15 λεπτά 15 λεπτά 10 λεπτά 2-3 λεπτά Σύνοψη των σηµαντικών εννοιών Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εποπτικά & ιδακτικά Μέσα Εισήγηση & Ερωταποκρίσεις Εννοιολογική Χαρτογράφηση, Εισήγηση & Επίδειξη Εννοιολογική Χαρτογράφηση & Οµάδες Εργασίας Υπολογιστές, Πίνακας, Λογισµικό CmapTools Φύλλο Εργασίας Ερωταποκρίσεις Συζήτηση & Εισήγηση Εισήγηση ΜΑΘΗΜΑ 2ο Αντικειµενικοί Στόχοι (Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα) Περιεχόµενο Χρονική ιάρκεια (σε λεπτά) Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εποπτικά & ιδακτικά Μέσα Προσανατολισµός του Μαθήµατος Επανάληψη εννοιών που έχουν διδαχθεί οι µαθητές στο προηγούµενο µάθηµα Φάση 1 η Φάση 2 η Ανακεφαλαίωση & Αξιολόγηση Μαθήµατος οι µαθητές θα µπορούν να... αναφέρουν τη βασική µονάδα µέτρησης της χωρητικότητας, τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια της καθώς και να ορίζουν τις σχέσεις µεταξύ τους, αναγνωρίζουν το χώρο που καταλαµβάνει ένα αρχείο στον υπολογιστή και να ελέγχουν το χώρο που είναι ελεύθερος στη δισκέτα και στο σκληρό δίσκο, ελέγχουν αν ένα αρχείο µπορεί να αποθηκευτεί σε ένα αποθηκευτικό µέσο µε συγκεκριµένη χωρητικότητα, χαρακτηρίζουν τις µονάδες αποθήκευσης ως προς τη χωρητικότητά τους, µετατρέπουν τις διάφορες µονάδες µέτρησης χωρητικότητας στα πολλαπλάσια και στις υποδιαιρέσεις τους. Καθοδηγούµενη οµαδική εκπόνηση των ερωτήσεων του φύλλου εργασίας ιαλεκτική επεξεργασία των απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας 10 λεπτά 20 λεπτά 10 λεπτά 5 λεπτά Ερωταποκρίσεις Εννοιολογική Χαρτογράφηση, Επίδειξη & Οµάδες Εργασίας Υπολογιστές, Λογισµικό CmapTools Φύλλο Εργασίας Ερωταποκρίσεις & Συζήτηση Σύνοψη των βασικών εννοιών και επεξήγηση του φύλλου αξιολόγησης εργασίας για το σπίτι Ερωταποκρίσεις Φύλλο Αξιολόγησης 14

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο 3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους νυν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής Ενότητα 2: Μ. Γρηγοριάδου, Α. Γόγουλου, Ε. Γουλή Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Διδασκαλία Διακρίνεται σε: φυσική: συντελείται ασυνείδητα, ευκαιριακά

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ. 2ο-8ο:ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εισαγωγή στην εντολή «για» (2.4.5, 8.2.3) 2. ΤΑΞΗ: Γ Γενικού Λυκείου (τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών»

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» μια Νίκος Δαπόντες Φυσικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το περιβάλλον Microworlds

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Γλώσσα)

Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Γλώσσα) Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Γλώσσα) Σχολείο: Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού. Μάθημα που δίδαξε ΓΛΩΣΣΑ Μήνες: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ Ι. Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών/Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ) (παραλείπεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου)

Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου) Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου) Σωκράτης Μυλωνάς Εισαγωγή Ο σχεδιασμός του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος της Πληροφορικής και Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας ιδακτική της Πληροφορικής Νοέµβριος 2005 Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., Γόγουλου Α. 1 Εισαγωγή Ο εννοιολογικός χάρτης

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Διδακτικός Σχεδιασμός Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη.

Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη. 1 5 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη. ΚΟΠΟ Να περιγράφουν τους τρόπους σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα Μάθημα 4ο Προγράμματα Σελίδα 47 από 106 4.1 Εγκατάσταση προγραμμάτων Όπως έχουμε πει στο πρώτο μάθημα (Σημειώσεις 1ου Μαθήματος 1.3.3.Β σελ. 12) τα προγράμματα ή αλλιώς εφαρμογές αποτελούν μέρος του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Φράγκου Στασινή

Η ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Φράγκου Στασινή Η ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Φράγκου Στασινή Η Ελλάδα Σε Αριθµούς 1 ο Φύλλο Εργασίας : Μεγαλύτερο και Μικρότερο 1. 1 Ανοίξτε το αρχείο greekatlas και αναγνωρίστε τα 3 παράθυρα. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

2η επιµορφωτική συνάντηση

2η επιµορφωτική συνάντηση Μέρος: Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ µε εφαρµογή στη διδακτική της Πληροφορικής Θέµα: Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήµατος 2η επιµορφωτική συνάντηση Σύντοµη Περιγραφή Στην

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι)

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Γενικός Σκοπός Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Ο : α) Διδακτικοί στόχοι Μετά το τέλος της διδακτικής ώρας θα πρέπει οι μαθητές να είναι σε θέση: να περιγράφουν την γενική μορφή της επαναληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Τηλεκπαίδευσης Τµήµα Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιουλ 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Γενικά... 3 2. Είσοδος στην Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ -  ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ - www.kostasdelimaris.gr ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στους υπολογιστές... 3 Εκκίνηση του ΗΥ:... 3 Τερματισμός του ΗΥ:... 3 Διαχείριση Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική προσέγγιση: Πρόταση για την διδασκαλία της έννοιας αλγόριθµός στο περιβάλλον MicroWorlds Pro

Παιδαγωγική προσέγγιση: Πρόταση για την διδασκαλία της έννοιας αλγόριθµός στο περιβάλλον MicroWorlds Pro Παιδαγωγική προσέγγιση: Πρόταση για την διδασκαλία της έννοιας αλγόριθµός στο περιβάλλον MicroWorlds Pro Το «Φύλλο Εργασίας» για τους µαθητές Το παρακάτω φύλλο εργασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Έργο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ296121 Υπο-έργο 5: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Δημιουργός: Λάμπρος Ντάλης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΣΕ 4 ου ΣΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κατακόρυφη - Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιους μαθησιακούς στόχους θα προσδιορίζατε στα πλαίσια της διδακτικής δραστηριότητας;

1. Ποιους μαθησιακούς στόχους θα προσδιορίζατε στα πλαίσια της διδακτικής δραστηριότητας; Σας έχει ανατεθεί η διδασκαλία της μετα-ελεγχόμενης επανάληψης (εντολή «όσο») στα πλαίσια μιας διδακτικής ώρας της Γ λυκείου. Οι μαθητές έχουν πραγματοποιήσει ένα εισαγωγικό μάθημα για τους προκαθορισμένους

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης. Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ευαγγελία Λιάνου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε μόλις ξεκινάμε το παιχνίδι είναι μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα βίντεο με τα οποία μπορούμε να εξασκηθούμε. Σε αυτή περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: «Χαράξεις με χάρακα και διαβήτη. Ορθές γωνίες» (Κεφάλαιο : 16 ο ) Σχολείο:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο 1 7 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Συναρτήσεις Microsoft Excel 2003-2007. με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο ΚΟΠΟ Οι μαθητές μετά το τέλος του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα