Σχεδιασµός του Περιεχοµένου και της Μεθοδολογίας µιας ιδασκαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός του Περιεχοµένου και της Μεθοδολογίας µιας ιδασκαλίας"

Transcript

1 Σχεδιασµός του Περιεχοµένου και της Μεθοδολογίας µιας ιδασκαλίας Στο πλαίσιο προγραµµατισµού µιας διδασκαλίας θα πρέπει να καθοριστούν οι ακόλουθοι άξονες: 1. Αντικείµενο ιδασκαλίας: Αναφέρεται το θέµα/έννοια της διδασκαλίας. 2. Βαθµίδα/Τάξη: Αναφέρεται η τάξη και η βαθµίδα εκπαίδευσης των µαθητών στους οποίους απευθύνεται το µάθηµα. 3. Εκπαιδευτικές Ανάγκες: αναφέρονται, αν υπάρχουν, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών στους οποίους θα γίνει η διδασκαλία και οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε το προς διδασκαλία θέµα/έννοια. Οι ανάγκες µπορεί να προέρχονται από παρανοήσεις και ελλιπείς γνώσεις των µαθητών καθώς και από τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα τους. 4. Γνωστικό Υπόβαθρο µαθητών: αναφέρεται τι γνωρίζουν οι µαθητές (ή τι πρέπει να γνωρίζουν οι µαθητές) ώστε να διδαχθούν το συγκεκριµένο θέµα. 5. Γενικός ιδακτικός στόχος του µαθήµατος: ιατυπώνεται ο γενικός στόχος της διδασκαλίας και µπορεί να χρησιµοποιηθούν ρήµατα όπως κατανοήσουν, γνωρίζουν, µάθουν, κατακτήσουν, εκτιµήσουν. 6. Αντικειµενικοί ή Ειδικοί στόχοι µαθήµατος (προσδοκώµενα αποτελέσµατα): Ο γενικός διδακτικός στόχος εξειδικεύεται σε επιµέρους αντικειµενικούς στόχους. Για τη διατύπωση των αντικειµενικών στόχων προτείνεται η χρήση ρηµάτων που περιγράφουν παρατηρήσιµη και µετρήσιµη συµπεριφορά των µαθητών (π.χ. περιγράφω, επιλέγω, χρησιµοποιώ, διακρίνω), ενώ ρήµατα όπως µαθαίνω, γνωρίζω, συνειδητοποιώ είναι ακατάλληλα για τη διατύπωση αντικειµενικών στόχων. Ακόµα, για να είναι πλήρης η διατύπωση ενός αντικειµενικού στόχου, προτείνεται στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, εκτός από τη συµπεριφορά να καθορίζονται και οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες αναµένεται να εκδηλωθεί η συµπεριφορά, καθώς και το κριτήριο επίτευξης του στόχου (βαθµός επάρκειας). Οι αντικειµενικοί διδακτικοί στόχοι µπορεί να αφορούν (i) γνώσεις: ενδεικτικά ρήµατα που χρησιµοποιούνται για τη διατύπωσή τους είναι αναγνωρίζω, διακρίνω, ερµηνεύω, περιγράφω, ορίζω, απαριθµώ, επιλέγω, κατατάσσω, συγκρίνω, συσχετίζω, (ii) ικανότητες: ενδεικτικά ρήµατα που χρησιµοποιούνται για τη διατύπωσή τους είναι επιδεικνύω, κατασκευάζω, µετατρέπω, µετρώ, συντάσσω, σχεδιάζω, υπολογίζω, διορθώνω, ελέγχω, επαληθεύω, επιλύω, εφαρµόζω, χρησιµοποιώ, και (iii) στάσεις (αξίες): ενδεικτικά ρήµατα που χρησιµοποιούνται για τη διατύπωσή τους είναι αποδέχοµαι, εκτιµώ, απορρίπτω, αµφισβητώ, διερωτώµαι, ενθαρρύνω, παροτρύνω, προτιµώ, υιοθετώ, υποκινώ, υποστηρίζω. 7. ιδακτικές Τεχνικές/Προσεγγίσεις: Αναφορά στις διδακτικές τεχνικές ή/και διδακτικές προσεγγίσεις που θα χρησιµοποιηθούν. 8. Χρονοπρογραµµατισµός ιδασκαλίας: Αναφέρονται οι φάσεις της διδασκαλίας και οι διδακτικές τεχνικές/προσεγγίσεις που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε φάση καθώς και η χρονική διάρκεια της κάθε φάσης. 9. Εποπτικά και ιδακτικά µέσα: Γίνεται αναφορά σε εποπτικά µέσα, όπως πίνακας, προβολείς, υπολογιστές, τηλεόραση και σε διδακτικά µέσα όπως εκπαιδευτικό λογισµικό, εκθέµατα που είναι απαραίτητα για το µάθηµα, φύλλα εργασίας, κ.λπ. Μπορεί ορισµένα µέσα να αποτελούν προτάσεις για την καλύτερη διεξαγωγή της διδασκαλίας και να µην είναι απαραίτητα. 10. ιαδικασία & Πλαίσιο Χρησιµοποίησης των ιδακτικών Τεχνικών/Προσεγγίσεων: Για κάθε µια φάση διδασκαλίας περιγράφονται οι διδακτικο-µαθησιακές δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν αξιοποιώντας διάφορες διδακτικές τεχνικές/προσεγγίσεις. Ανεξάρτητα από τις διδακτικές τεχνικές/προσεγγίσεις που θα χρησιµοποιηθούν, στο πλαίσιο προγραµµατισµού της διδασκαλίας κρίνονται απαραίτητες συγκεκριµένες ενέργειες του εκπαιδευτικού που αφορούν διδακτικο-µαθησιακές δραστηριότητες σχετικές µε τον προσανατολισµό του µαθήµατος (συνήθως πραγµατοποιούνται στην αρχική φάση και µπορεί να αφορούν στη γνωστοποίηση των στόχων του µαθήµατος, στην επανάληψη 1

2 των εννοιών που έχουν ήδη διδαχθεί οι µαθητές, στην υποβολή ερωτήµατος προβληµατισµού προκειµένου να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών, στην επισήµανση της σπουδαιότητας του µαθήµατος), την ανακεφαλαίωση και την αξιολόγηση του µαθήµατος και του βαθµού επίτευξης των επιδιωκόµενων διδακτικών και µαθησιακών στόχων (συνήθως πραγµατοποιούνται στις τελευταίες φάσεις). Για κάθε διδακτική τεχνική/προσέγγιση δίνεται µία σύντοµη περιγραφή για τον τρόπο που θα χρησιµοποιηθεί. Για παράδειγµα, αν χρησιµοποιηθεί η τεχνική των ερωτοαποκρίσεων δίνονται ενδεικτικές ερωτήσεις που µπορεί να θέσει ο διδάσκων, αν χρησιµοποιηθεί η πρακτική άσκηση δίνεται το φύλλο εργασίας που θα δοθεί στους µαθητές, αν χρησιµοποιηθεί η µελέτη περίπτωσης δίνεται µία ενδεικτική µελέτη περίπτωσης, αν χρησιµοποιηθεί η εννοιολογική χαρτογράφηση δίνεται το φύλλο εργασίας, όπως θα δοθεί στους µαθητές. Στην περίπτωση της εισήγησης όπου µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφάνειες, δε φτιάχνονται διαφάνειες αλλά περιγράφονται σύντοµα τα θέµατα που θα περιλαµβάνει. 11. Εργασίες για το σπίτι: ίνεται, αν χρειάζεται, το φύλλο εργασίας που θα πρέπει οι µαθητές να εκπονήσουν στο σπίτι. 12. Πλαίσιο Αξιολόγησης των µαθητών: Προτείνεται µε ποιους τρόπους θα αξιολογηθούν οι µαθητές στη συγκεκριµένη έννοια που διδάχθηκαν και δίνονται ενδεικτικά παραδείγµατα ερωτήσεων/δραστηριοτήτων. 13. Συνοπτικό Σχεδιάγραµµα Μαθήµατος: Κατασκευάζεται ένα διάγραµµα (π.χ. µε τη µορφή πίνακα, εννοιολογικού χάρτη, κ.λπ) στο οποίο παρουσιάζονται οι φάσεις της διδασκαλίας και οι διδακτικο-µαθησιακές δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν π.χ. Γενικός ιδακτικός Στόχος:... Προσανατολισµός Φάση 1 η Φάση 2 η Φάση... Ανακεφαλαίωση και του Μαθήµατος Αξιολόγηση Αντικειµενικοί Στόχοι (Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα) Μαθήµατος Περιεχόµενο Χρονική ιάρκεια (σε λεπτά) Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εποπτικά & ιδακτικά Μέσα

3 Αντικείµενο ιδασκαλίας Ενδεικτικό Παράδειγµα Σχεδίου ιδασκαλίας Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο χρησιµοποιώντας µηχανές αναζήτησης. Βαθµίδα/Τάξη Β Γυµνασίου ή Α Λυκείου. Εκπαιδευτικές Ανάγκες Από την εµπειρία έχει προκύψει ότι οι µαθητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση των εισαγωγικών και του τελεστή + (AND). Γνωστικό Υπόβαθρο µαθητών Οι µαθητές γνωρίζουν τις υπηρεσίες του διαδικτύου που έχουν σχέση µε τον παγκόσµιο ιστό πληροφοριών και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και έχουν χρησιµοποιήσει µία µηχανή αναζήτησης για αναζήτηση πληροφοριών. Γενικός στόχος µαθήµατος Να µάθουν οι µαθητές να αναζητούν αποδοτικά πληροφορίες στο διαδίκτυο χρησιµοποιώντας µια µηχανή αναζήτησης. Ειδικοί στόχοι µαθήµατος Μετά από την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, οι µαθητές θα µπορούν να... καθορίζουν τις λέξεις-φράσεις κλειδιά που θα πρέπει να εισάγουν σε µία µηχανή για την αναζήτηση πληροφοριών που επιθυµούν, χρησιµοποιούν µε το βέλτιστο τρόπο µία µηχανή αναζήτησης, εφαρµόζουν τα εισαγωγικά και τον τελεστή + (AND) για την αποδοτική αναζήτηση πληροφοριών, να εξηγούν τη χρήση των εισαγωγικών και του τελεστή + (AND) για την αναζήτηση πληροφοριών σε µία µηχανή αναζήτησης. ιδακτικές Τεχνικές/Προσεγγίσεις Καταιγισµός ιδεών, Πρακτική Άσκηση σε Οµάδες Εργασίας και αξιοποίηση Μελέτης Περίπτωσης ως Παράδειγµα Αναφοράς, Εισήγηση, Συζήτηση, Ερωταποκρίσεις. Χρονοπρογραµµατισµός ιδασκαλίας ιάρκεια διδασκαλίας: 1 διδακτική ώρα (40-45 λεπτά) Προσανατολισµός του Μαθήµατος: Εισήγηση, Ερωταποκρίσεις & Καταιγισµός ιδεών - ιάρκεια 5-10 λεπτά. Φάση 1 η Καθοδηγούµενη Οµαδική Πρακτική-Επεξεργασία: Πρακτική Άσκηση σε Οµάδες Εργασίας & Μελέτη Περίπτωσης ως Παράδειγµα Αναφοράς - ιάρκεια 20 λεπτά. Φάση 2 η ιαλεκτική Επεξεργασία: Συζήτηση, Ερωταποκρίσεις & Εισήγηση - ιάρκεια 15 λεπτά. Ανακεφαλαίωση & Ατοµική Πρακτική-Εξάσκηση: Ερωταποκρίσεις & Φύλλο Εργασίας για το σπίτι ιάρκεια 5 λεπτά. Εποπτικά και ιδακτικά µέσα Πίνακας, Υπολογιστές, Πρόσβαση στο διαδίκτυο, Φύλλο Εργασίας & Φύλλο Αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό. ιαδικασία & Πλαίσιο Χρησιµοποίησης των ιδακτικών Τεχνικών/Προσεγγίσεων (α) Προσανατολισµός του Μαθήµατος Στη συγκεκριµένη φάση της διδασκαλίας µέσω µιας σύντοµης εισήγησης του εκπαιδευτικού γνωστοποιούνται στους µαθητές το θέµα και οι στόχοι του µαθήµατος και µέσω ερωταποκρίσεων πραγµατοποιείται µια επανάληψη των σχετικών εννοιών που έχουν διδαχθεί οι 3

4 µαθητές π.χ. «Ποιες βασικές υπηρεσίες του ιαδικτύου γνωρίζετε;», «Ποια υπηρεσία του ιαδικτύου θα χρησιµοποιήσουµε προκειµένου να αναζητήσουµε πληροφορίες για ένα θέµα που µας ενδιαφέρει;», «Με ποιους τρόπους µπορούµε να αναζητήσουµε πληροφορίες;», «Ποιες µηχανές αναζήτησης γνωρίζετε;». Στη συνέχεια, προκειµένου να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών και να προβληµατιστούν σχετικά µε το θέµα της διδασκαλίας αλλά και να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητά του χρησιµοποιείται η διδακτική τεχνική του «καταιγισµού ιδεών». Συγκεκριµένα, τίθεται το ακόλουθο θέµα/ερώτηµα στους µαθητές: «Στο πλαίσιο του µαθήµατος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η καθηγήτρια σας, σας έχει αναθέσει µια εργασία σχετικά µε τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Με ποιο τρόπο θα αναζητήσετε πληροφορίες για τον Κωνσταντίνο Καβάφη και για τα ποιήµατά του, χρησιµοποιώντας µία µηχανή αναζήτησης;» Οι µαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό. Παρατήρηση: Οι γνωστοποίηση του θέµατος και των στόχων του µαθήµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τους ίδιους του µαθητές µετά την εφαρµογή της τεχνικής του καταιγισµού ιδεών. (β) Φάση 1 η Καθοδηγούµενη Οµαδική Πρακτική-Επεξεργασία Στο πλαίσιο χρησιµοποίησης των διδακτικών τεχνικών πρακτική άσκηση και οµάδες εργασίας, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να συνεργαστούν σε οµάδες των δύο ατόµων και να απαντήσουν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας που δίνεται στη συνέχεια. Φύλλο Εργασίας Για να αναζητήσετε πληροφορίες για τον Κωνσταντίνο Καβάφη και για τα ποιήµατά του, ενεργοποιήστε το φυλλοµετρητή και µεταβείτε στη µηχανή αναζήτησης Google (http://www.google.gr) 1. ώστε ως λέξη για αναζήτηση τις λέξεις Κωνσταντίνος Καβάφης. Περιεργαστείτε την 1 η σελίδα των αποτελεσµάτων. Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα αποτελέσµατα που δίνονται; Ποιο είναι το πλήθος των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; 2. ώστε ως λέξη για αναζήτηση τη φράση «Κωνσταντίνος Καβάφης» σε εισαγωγικά. Περιεργαστείτε την 1 η σελίδα των αποτελεσµάτων. Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα αποτελέσµατα που δίνονται; Ποιο είναι το πλήθος των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; Που πιστεύετε ότι οφείλεται η µείωση του πλήθους των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; 3. ώστε ως λέξη για αναζήτηση τη λέξη ποιήµατα. Περιεργαστείτε την 1 η σελίδα των αποτελεσµάτων. Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα αποτελέσµατα που δίνονται; Ποιο είναι το πλήθος των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; 4. ώστε ως λέξη για αναζήτηση τη φράση Καβάφης KAI ποιήµατα. Περιεργαστείτε την 1 η σελίδα των αποτελεσµάτων. Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα αποτελέσµατα που δίνονται; Ποιο είναι το πλήθος των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; 4

5 5. ώστε ως λέξη για αναζήτηση τη φράση «Κωνσταντίνος Καβάφης» KAI ποιήµατα. Περιεργαστείτε την 1 η σελίδα των αποτελεσµάτων. Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα αποτελέσµατα που δίνονται; Ποιο είναι το πλήθος των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; Που πιστεύετε ότι οφείλεται η µείωση του πλήθους των σελίδων που δίνονται ως αποτέλεσµα; Στη συνέχεια αξιοποιώντας τις τεχνικές της µελέτης περίπτωσης ως παράδειγµα αναφοράς και των οµάδων εργασίας, ζητείται από τους µαθητές, σε οµάδες των δύο ατόµων, να µελετήσουν την ακόλουθη µελέτη περίπτωσης και να απαντήσουν σε συγκεκριµένα ερωτήµατα. Το πρώτο ερώτηµα αφορά στο θέµα που είχε τεθεί στην προηγούµενη φάση στο πλαίσιο εφαρµογής της τεχνικής του καταιγισµού ιδεών. Μελέτη περίπτωσης ως Παράδειγµα Αναφοράς Πρόβληµα:Η Τίνα ξεφυλλίζοντας κάποιο περιοδικό διάβασε ένα άρθρο για µία εκδήλωση που πραγµατοποίησε ο σύλλογος "Το χαµόγελο του Παιδιού". Στόχος της εκδήλωσης ήταν να µαζέψει ο σύλλογος χρήµατα για την ανέγερση ενός ακόµα σπιτιού φιλοξενίας όπου θα βρίσκουν καταφύγιο παιδιά που έχουν κακοποιηθεί και εγκαταλειφθεί. Η Τίνα αποφασίζει να προσφέρει κι εκείνη κάποια βοήθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου. υστυχώς όµως το άρθρο δεν ανέφερε καθόλου κάποια διεύθυνση ή τηλέφωνο του συλλόγου, ώστε να µπορέσει να επικοινωνήσει µαζί τους. Λύση: Χρησιµοποιεί την αγαπηµένη της µηχανή αναζήτησης, τη Google, όπου στο πλαίσιο αναζήτησης δίνει την έκφραση: σύλλογος ΚΑΙ "Το χαµόγελο του Παιδιού" ΚΑΙ επικοινωνία. Βήµατα: Τα βήµατα που ακολούθησε για την αναζήτησή της ήταν τα ακόλουθα: Ξεκίνησε το φυλλοµετρητή που χρησιµοποιεί, συγκεκριµένα το Mozilla Πήγε στην αρχική σελίδα (home page) της µηχανής αναζήτησης Google, δηλαδή στην Στο πλαίσιο Αναζήτησης, πληκτρολόγησε την έκφραση σύλλογος ΚΑΙ "Το χαµόγελο του Παιδιού" ΚΑΙ επικοινωνία και πάτησε το κουµπί Αναζήτηση Εξήγηση: Αποφάσισε να επιλέξει τις λέξεις σύλλογος και επικοινωνία, γιατί την ενδιαφέρει να βρει στοιχεία επικοινωνίας µε το συγκεκριµένο σύλλογο, δηλαδή κάποια διεύθυνση ή κάποιο τηλέφωνο. Θεώρησε επίσης απαραίτητο να δώσει το όνοµα του συλλόγου, έτσι ώστε να περιορίσει τα αποτελέσµατα στις ιστοσελίδες που αφορούν µονάχα στο συγκεκριµένο σύλλογο. Καθώς όµως το όνοµα του συλλόγου δεν είναι µονολεκτικό, αλλά είναι ολόκληρη φράση, γνωρίζει ότι θα πρέπει να την περικλείσει µέσα σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να εντοπιστεί αυτούσια. Τέλος συνέδεσε τόσο τις δύο λέξεις όσο και τη φράση µε τον τελεστή ΚΑΙ (AND), καθώς θέλει τις ιστοσελίδες που περιέχουν ταυτόχρονα και τις δύο λέξεις και τη φράση του ονόµατος του συλλόγου. Αποτέλεσµα: Με την αναζήτηση αυτή, στην αρχική σελίδα εµφανίζονται διαθέσιµες ιστοσελίδες που περιέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η Τίνα. Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα 1. Στο πλαίσιο του µαθήµατος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η καθηγήτρια σας έχει αναθέσει µια εργασία σχετικά µε τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Με ποιο τρόπο θα αναζητήσετε πληροφορίες για τον Κωνσταντίνο Καβάφη και για τα ποιήµατά του, χρησιµοποιώντας µία µηχανή αναζήτησης; 2. Θα αλλάζατε κάτι στον τρόπο που αναζητήσατε τις προηγούµενες πληροφορίες, αν η καθηγήτριά σας, σας ζητούσε να βρείτε πληροφορίες µόνο για το ποίηµα Ιθάκη του Κωνσταντίνου Καβάφη; Αν ναι, πώς θα αναζητούσατε τις συγκεκριµένες πληροφορίες; 5

6 (γ) Φάση 2 η ιαλεκτική Επεξεργασία Στο πλαίσιο της διαλεκτικής επεξεργασίας των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την εκπόνηση των ασκήσεων της 1 ης φάσης, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να εκφράσουν τις απόψεις και τα συµπεράσµατά τους για την αναζήτηση των επιθυµητών πληροφοριών και καταγράφει στον πίνακα τις απόψεις τους, σε µία διπλανή στήλη από αυτή που καταγράφηκαν οι αρχικές τους απόψεις κατά τον καταιγισµό ιδεών. Ο εκπαιδευτικός προβαίνει σε µία σύγκριση των απόψεων που εκφράστηκαν στον καταιγισµό ιδεών και των απόψεων που προέκυψαν µετά από τις ασκήσεις της 1 η φάσης, εξηγώντας τη χρήση των εισαγωγικών και του τελεστή + και δίνοντας δύο σχετικά παραδείγµατα (π.χ. για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε τα παιδικά θέατρα είναι αποδοτικότερο να χρησιµοποιηθεί η φράση «Παιδικά θέατρα» σε εισαγωγικά). (δ) Ανακεφαλαίωση & Ατοµική Πρακτική-Εξάσκηση Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να συνοψίσουν τα σηµαντικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους στο τρόπο αναζήτησης πληροφοριών στον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών. Στη συνέχεια, τους επεξηγεί το φύλλο εργασίας/αξιολόγησης που δίνεται για το σπίτι, το οποίο θα αποτελέσει και βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση του µαθήµατος. Αν ο χρόνος είναι επαρκής, προτείνεται η εκπόνηση των ερωτήσεων του φύλλου αξιολόγησης στην τάξη. Φύλλο Αξιολόγησης 1. Αν µε ενδιαφέρει να βρω πληροφορίες για την Τήνο, ποια θα είναι η κατάλληλη λέξη-κλειδί που θα πρέπει να χρησιµοποιήσω: Νησιά Νησιά Αιγαίου Κυκλάδες Τήνος 2. Αν µε ενδιαφέρει να βρω πληροφορίες για τo Μάνο Χατζιδάκη, ποια θα είναι η πιο κατάλληλη λέξη-κλειδί που θα χρησιµοποιήσω: Συνθέτης Μάνος Μάνος Χατζιδάκης Χατζιδάκης 3. Για την αναζήτηση πληροφοριών για την Disneyland στο Παρίσι: θα επιλέξω Αν θέλω να αναζητήσω πληροφορίες σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, σε µια µηχανή αναζήτησης θα δώσω Συµπλήρωσε τη Λύση που προτείνεις στην παρακάτω περίπτωση Πρόβληµα: Ο Ιάκωβος έχει καλέσει τους φίλους του για δείπνο το Σάββατο το βράδυ. Από κάποιες ερωτήσεις που τους έκανε για να διαπιστώσει τα γούστα τους σχετικά µε το φαγητό, διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι τρελαίνονται για φαγητά που περιλαµβάνουν µελιτζάνες. Την Παρασκευή το απόγευµα που επιστρέφει σπίτι του αποφασίζει να ξεκινήσει τις ετοιµασίες. Το πρώτο πράγµα που τον ενδιαφέρει είναι να εντοπίσει από το τετράδιο µε τις συνταγές που του έχει δώσει η µητέρα του, κάποιες που να περιλαµβάνουν µελιτζάνες, έτσι ώστε να φτιάξει µία λίστα µε τα υλικά που χρειάζεται. Ανακαλύπτει όµως ότι το τετράδιο µε τις συνταγές δε βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του αφού το έχει δανείσει στον αδερφό του τον Κώστα. Αποφασίζει λοιπόν να καταφύγει στο ιαδίκτυο. Αποτέλεσµα: Κάνοντας τη συγκεκριµένη αναζήτηση, πετυχαίνει να εντοπίσει αρκετές ιστοσελίδες, οι οποίες περιέχουν συνταγές µε µελιτζάνες. Λύση:. 6

7 Σχεδιάγραµµα Μαθήµατος Γενικός ιδακτικός Στόχος: Να µάθουν οι µαθητές να αναζητούν αποδοτικά πληροφορίες στο ιαδίκτυο χρησιµοποιώντας µια µηχανή αναζήτησης Προσανατολισµός του Μαθήµατος Φάση 1 η Φάση 2 η Ανακεφαλαίωση και Ατοµική Πρακτική- Εξάσκηση Αντικειµενικοί Στόχοι (Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα) Περιεχόµενο Χρονική ιάρκεια (σε λεπτά) να προβληµατιστούν οι µαθητές για τον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών µέσω µιας µηχανής αναζήτησης, να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών. Γνωστοποίηση του θέµατος και των στόχων του µαθήµατος, επανάληψη σχετικών εννοιών και κινητοποίηση του µαθητικού ενδιαφέροντος οι µαθητές θα µπορούν να... καθορίζουν τις λέξεις-φράσεις κλειδιά που θα πρέπει να εισάγουν σε µία µηχανή για την αναζήτηση πληροφοριών που επιθυµούν, χρησιµοποιούν µε το βέλτιστο τρόπο µία µηχανή αναζήτησης, εφαρµόζουν τα εισαγωγικά και τον τελεστή + (AND) για την αποδοτική αναζήτηση πληροφοριών, να εξηγούν τη χρήση των εισαγωγικών και του τελεστή + (AND) για την αναζήτηση πληροφοριών σε µία µηχανή αναζήτησης. Καθοδηγούµενη οµαδική εκπόνηση εργασιών του φύλλου εργασίας ιαλεκτική επεξεργασία των απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας 5-10 λεπτά 20 λεπτά 15 λεπτά 5 λεπτά Σύνοψη των σηµαντικών σηµείων για την αναζήτηση πληροφοριών στο ιαδίκτυο και διανοµή/επεξήγηση του φύλλου αξιολόγησης-εργασίας για το σπίτι Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εποπτικά & ιδακτικά Μέσα Εισήγηση Ερωταποκρίσεις & Καταιγισµός Ιδεών Πίνακας Πρακτική Άσκηση, Οµάδες Εργασίας & Μελέτη Περίπτωσης Υπολογιστές, Πρόσβαση στο ιαδίκτυο Φύλλο Εργασίας Συζήτηση, Ερωταποκρίσεις & Εισήγηση Πίνακας Ερωταποκρίσεις Φύλλο Αξιολόγησης 7

8 Αντικείµενο ιδασκαλίας Ενδεικτικό Παράδειγµα Σχεδίου ιδασκαλίας Αποθήκευση δεδοµένων στον υπολογιστή και η έννοια της Χωρητικότητας. Βαθµίδα/Τάξη Α Γυµνασίου. Επίσης, οι εργασίες ή τα ερωτήµατα των φύλλων εργασίας µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως δραστηριότητες επανάληψης των συγκεκριµένων εννοιών σε επόµενες τάξεις. Εκπαιδευτικές Ανάγκες Από την εµπειρία τους οι µαθητές µπορούν να αναφέρουν µονάδες χωρητικότητας π.χ. GB ή MB, όµως δυσκολεύονται να επεξηγήσουν τις έννοιες δυαδικό ψηφίο, Byte, χωρητικότητα και τις σχέσεις µεταξύ τους. Επίσης, θεωρούν ως χαρακτήρες µόνο τα γράµµατα και τους αριθµούς. Οι µαθητές γνωρίζουν ως µονάδα αποθήκευσης το σκληρό δίσκο, αλλά δυσκολεύονται να αναφέρουν άλλες µονάδες αποθήκευσης (π.χ. CD-ROM) ή τις αναφέρουν λανθασµένα (π.χ. USB). Όσον αφορά στην ονοµασία των αρχείων µπορούν να διακρίνουν το κυρίως όνοµα ενός αρχείου αλλά δεν γνωρίζουν την έννοια της επέκτασης στο όνοµα του αρχείου και πώς αυτή προκύπτει. Επίσης, δυσκολεύονται στις µετατροπές των µονάδων (λόγω της µαθηµατικής φύσης του προβλήµατος) και δυσκολεύονται να κρίνουν αν ένα αρχείο χωρά σε µια δισκέτα ή σε ένα αποθηκευτικό µέσο µε περιορισµένη χωρητικότητα. Γνωστικό Υπόβαθρο µαθητών Οι µαθητές γνωρίζουν τις βασικές µονάδες ενός υπολογιστικού συστήµατος (µονάδες εισόδου, εξόδου, αποθήκευσης και επεξεργασίας) καθώς και τις διαφορές των εννοιών δεδοµένα και πληροφορίες. Γενικός στόχος µαθήµατος Να κατανοήσουν οι µαθητές πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα στον υπολογιστή καθώς και την έννοια της χωρητικότητας. Ειδικοί στόχοι µαθήµατος Μετά από την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, οι µαθητές θα µπορούν να... περιγράφουν πού και πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα στον υπολογιστή, αναφέρουν τουλάχιστον τρεις µονάδες αποθήκευσης, αναφέρουν τη βασική µονάδα µέτρησης της χωρητικότητας, τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια της καθώς και να ορίζουν τις σχέσεις µεταξύ τους, αναγνωρίζουν το χώρο που καταλαµβάνει ένα αρχείο στον υπολογιστή και να ελέγχουν το χώρο που είναι ελεύθερος στη δισκέτα και στο σκληρό δίσκο, ελέγχουν αν ένα αρχείο µπορεί να αποθηκευτεί σε ένα αποθηκευτικό µέσο µε συγκεκριµένη χωρητικότητα, χαρακτηρίζουν τις µονάδες αποθήκευσης ως προς τη χωρητικότητά τους, αναγνωρίζουν αρχεία που είναι αποθηκευµένα στον υπολογιστή τους και να επεξηγούν τον τρόπο ονοµατοδοσίας τους, µετατρέπουν τις διάφορες µονάδες µέτρησης χωρητικότητας στα πολλαπλάσια και στις υποδιαιρέσεις τους. ιδακτικές Τεχνικές/Προσεγγίσεις Εισήγηση, Επίδειξη, Ερωταποκρίσεις, Συζήτηση, Εννοιολογική Χαρτογράφηση και Οµάδες Εργασίας. Χρονοπρογραµµατισµός ιδασκαλίας ιάρκεια διδασκαλίας: 2 διδακτικές ώρες (90 λεπτά) 1 ο Μάθηµα: ιάρκεια 1 διδακτική ώρα Προσανατολισµός του Μαθήµατος: Εισήγηση & Ερωταποκρίσεις - ιάρκεια 2-3 λεπτά 8

9 Φάση 1 η Ανάλυση & Επεξεργασία των Εννοιών: Εννοιολογική Χαρτογράφηση, Επίδειξη & Εισήγηση - ιάρκεια 15 λεπτά Φάση 2 η Καθοδηγούµενη Οµαδική Πρακτική-Επεξεργασία: Εννοιολογική Χαρτογράφηση & Οµάδες Εργασίας - ιάρκεια περίπου 15 λεπτά Φάση 3η ιαλεκτική Επεξεργασία: Ερωταποκρίσεις, Συζήτηση & Εισήγηση ιάρκεια 10 λεπτά Ανακεφαλαίωση: Εισήγηση ιάρκεια 2-3 λεπτά 2 ο Μάθηµα: ιάρκεια 1 διδακτική ώρα Προσανατολισµός του Μαθήµατος: Ερωταποκρίσεις - ιάρκεια 10 λεπτά Φάση 1 η Καθοδηγούµενη Οµαδική Πρακτική-Επεξεργασία: Επίδειξη, Εννοιολογική Χαρτογράφηση & Οµάδες Εργασίας - ιάρκεια 20 λεπτά Φάση 2η ιαλεκτική Επεξεργασία: Συζήτηση & Ερωταποκρίσεις ιάρκεια 10 λεπτά Ανακεφαλαίωση & Ατοµική Πρακτική-Εξάσκηση: Ερωταποκρίσεις & Φύλλο Αξιολόγησης ιάρκεια 5 λεπτά Εποπτικά και ιδακτικά µέσα Πίνακας, Υπολογιστές, Λογισµικό CmapTools, Φύλλα Εργασίας και Αξιολόγησης που έχουν σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό Παρατήρηση: Οι εργασίες των φύλλων εργασίας θα µπορούσαν να εκπονηθούν και µε «χαρτί- µολύβι» χωρίς τη χρήση του συγκεκριµένου λογισµικού (µε αποτέλεσµα να µειωνόταν αρκετά ο απαιτούµενος χρόνος διδασκαλίας). Όµως, µέσω της αξιοποίησης του συγκεκριµένου λογισµικού, οι µαθητές αποκτούν δεξιότητες που θα τους είναι ιδιαίτερα χρήσιµες σε επόµενα µαθήµατα και διευκολύνεται η κινητοποίηση του µαθητικού ενδιαφέροντος. ιαδικασία & Πλαίσιο Χρησιµοποίησης των ιδακτικών Τεχνικών/Προσεγγίσεων 1 ο Μάθηµα (α) Προσανατολισµός του Μαθήµατος Στη συγκεκριµένη φάση της διδασκαλίας µέσω µιας σύντοµης εισήγησης του εκπαιδευτικού γνωστοποιούνται στους µαθητές το θέµα και οι στόχοι του µαθήµατος και µέσω ερωταποκρίσεων πραγµατοποιείται µια επανάληψη των σχετικών εννοιών που έχουν διδαχθεί οι µαθητές π.χ. «Ποιες είναι οι βασικές µονάδες ενός υπολογιστικού συστήµατος;», «Ποιες µονάδες χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των δεδοµένων». (β) Φάση 1 η - Ανάλυση & Επεξεργασία των Εννοιών Οι µαθητές µέσω του εργαλείου CmapTools καλούνται να ανοίξουν τον εννοιολογικό χάρτη Χάρτης- εδοµένα που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή τους. Αν οι µαθητές δυσκολεύονται στη συγκεκριµένη ενέργεια, ο εκπαιδευτικός µέσω της τεχνικής της επίδειξης, δείχνει στους µαθητές πώς µπορούν να πραγµατοποιήσουν τη συγκεκριµένη ενέργεια και στη συνέχεια οι µαθητές την επαναλαµβάνουν. Ο συγκεκριµένος εννοιολογικός χάρτης απεικονίζεται στο φύλλο εργασίας που δίνεται στους µαθητές. Οι µαθητές καλούνται να µελετήσουν το χάρτη και να σηµειώσουν µε µπλε χρώµα τις έννοιες και τις προτάσεις που γνωρίζουν και µε κόκκινο χρώµα τις έννοιες και τις προτάσεις που δε γνωρίζουν ή δεν κατανοούν. Στη συνέχεια, ο διδάσκων καταγράφει στον πίνακα τις έννοιες/προτάσεις που δε γνωρίζουν οι µαθητές και ζητά από τους µαθητές (αν υπάρχουν) που γνωρίζουν τις συγκεκριµένες έννοιες/προτάσεις να τις επεξηγήσουν. Οι έννοιες ή/και οι προτάσεις που δεν επεξηγούνται από τους µαθητές, αναλύονται και επεξηγούνται από τον εκπαιδευτικό µέσω µιας σύντοµης µονολογικής παρουσίασης. (γ) Φάση 2 η - Καθοδηγούµενη Οµαδική Πρακτική-Επεξεργασία Οι µαθητές σε οµάδες των δύο ατόµων καλούνται να απαντήσουν συνεργατικά στα ερωτήµατα (β), (γ) και (δ) του φύλλου εργασίας. Για τις απαντήσεις των ερωτήσεων τους καθώς και για 9

10 την επέκταση του χάρτη, οι µαθητές αξιοποιούν τις δυνατότητες του λογισµικού CmapTools. Οι νέοι χάρτες των µαθητών που έχουν προκύψει µετά από τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις αποθηκεύονται, µετά από σχετική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Φύλλο Εργασίας Σας δίνεται ο ακόλουθος ΕΧ. (α) Να µελετήσετε το χάρτη και να σηµειώσετε µε µπλε χρώµα τις έννοιες και τις προτάσεις που γνωρίζετε και µε κόκκινο χρώµα τις έννοιες και τις προτάσεις που δε γνωρίζετε. (β) Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις και να εµπλουτίσετε το χάρτη σας µε τις απαντήσεις σας, όπου αυτό ζητείται: Ερώτηση 1: Ποιες άλλες µονάδες αποθήκευσης του Η/Υ γνωρίζετε; Να εµπλουτίσετε το χάρτη µε επιπλέον 3 µονάδες αποθήκευσης. Ερώτηση 2: Να δώσετε 3 παραδείγµατα ονοµάτων αρχείων που υπάρχουν στον υπολογιστή σας. Να εµπλουτίσετε µε τα συγκεκριµένα παραδείγµατα το χάρτη σας. Ερώτηση 3: Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα ονόµατα των αρχείων; Να χρησιµοποιήσετε το σηµειωµατάριο του περιβάλλοντος για να καταγράψετε την απάντησή σας. (γ) Να εµπλουτίσετε το χάρτη σας µε παραδείγµατα που αφορούν στα είδη των χαρακτήρων. (δ) Ερώτηση 3: Η πρόταση «Πληροφορική!!! 09/2005» από πόσους χαρακτήρες αποτελείται; Πόσος χώρος χρειάζεται για την αποθήκευση της συγκεκριµένης πληροφορίας σε bytes και σε bits;). Να χρησιµοποιήσετε το σηµειωµατάριο του περιβάλλοντος για να καταγράψετε την απάντησή σας. (δ) Φάση 3 η - ιαλεκτική Επεξεργασία Οι απαντήσεις των οµάδων εργασίας στα ερωτήµατα παρουσιάζονται και συζητούνται στην ολοµέλεια της τάξης και επεξηγούνται σε περιπτώσεις λάθους, από µαθητές που έχουν απαντήσει ορθά ή από τον εκπαιδευτικό. 10

11 (ε) Ανακεφαλαίωση Ο εκπαιδευτικός µέσω µιας σύντοµης εισήγησης συνοψίζει και επισηµαίνει τις βασικές έννοιες του µαθήµατος, συνδέοντας αυτές µε τις δυσκολίες που συναντούν οι µαθητές. 2 ο Μάθηµα (α) Προσανατολισµός του Μαθήµατος Στη συγκεκριµένη φάση της διδασκαλίας µέσω ερωταποκρίσεων πραγµατοποιείται µια επανάληψη των εννοιών που διδάχθηκαν οι µαθητές στο προηγούµενο µάθηµα π.χ. «Πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα στον υπολογιστή;», «Τι σηµαίνει η έννοια Χωρητικότητα και ποια είναι η βασική µονάδα µέτρησής της;» «Τι µπορώ να αποθηκεύσω σε ένα byte και τι µπορώ να αποθηκεύσω σε ένα bit;», «Ποιες µονάδες αποθήκευσης γνωρίζετε;», «Από τι αποτελείται το όνοµα ενός αρχείου;». (β) Φάση 1 η - Καθοδηγούµενη Οµαδική Πρακτική-Επεξεργασία Οι µαθητές µέσω του εργαλείου CmapTools καλούνται να ανοίξουν τον εννοιολογικό χάρτη Χάρτης-Χωρητικότητα που απεικονίζεται στο φύλλο εργασίας και έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή τους. Αν οι µαθητές δε µπορούν να εκτελέσουν τη συγκεκριµένη ενέργεια, ακολουθεί επίδειξη της συγκεκριµένης ενέργειας από τον εκπαιδευτικό και οι µαθητές καλούνται να την επαναλάβουν. Οι µαθητές σε οµάδες των δύο ατόµων καλούνται να απαντήσουν συνεργατικά στα ερωτήµατα του φύλλου εργασίας. Για τις απαντήσεις των ερωτήσεων τους καθώς και για την επέκταση του χάρτη, οι µαθητές αξιοποιούν τις δυνατότητες του λογισµικού CmapTools. Οι νέοι χάρτες των µαθητών που έχουν προκύψει µετά από τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις αποθηκεύονται. Φύλλο Εργασίας Σας δίνεται ο ακόλουθος ΕΧ που αφορά στην έννοια «Χωρητικότητα Η/Υ». Να µελετήσετε το χάρτη και τις έννοιες που απεικονίζονται. Στη συνέχεια, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα, χρησιµοποιώντας το σηµειωµατάριο του περιβάλλοντος CmapTools. 1. Βασική µονάδα µέτρησης του µήκους είναι το µέτρο. Όµως πολλές αποστάσεις τις µετράµε σε χιλιόµετρα που είναι πολλαπλάσια του µέτρου (1km=1000m). Να βρείτε αν η µονάδα µέτρησης byte, η οποία είναι η βασική µονάδα µέτρησης της χωρητικότητας, έχει πολλαπλάσια και να γράψετε τις αντιστοιχίες τους. 2. Πόση χωρητικότητα έχει συνήθως µια δισκέτα; Αν δε γνωρίζετε, χρησιµοποιήστε µια άδεια δισκέτα του εργαστηρίου προκειµένου να απαντήσετε στην ερώτηση. Πόσοι χαρακτήρες µπορεί να αποθηκευτούν σε µια δισκέτα; 3. Να εξετάσετε τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας. Πόσος χώρος είναι ήδη χρησιµοποιηµένος για την αποθήκευση των πληροφοριών και πόσος χώρος είναι ελεύθερος; Να βρείτε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας και να καταγράψετε το χώρο που απαιτείται για την αποθήκευσή του. Στη συνέχεια να µετατρέψετε το χώρο που απαιτείται για την αποθήκευση του αρχείου στις άλλες µονάδες (π.χ. ΜΒ, GB, byte, bit). 4. Έχετε ένα αρχείο που έχει χωρητικότητα 3,2ΜΒ. Μπορείτε να αντιγράψετε το συγκεκριµένο αρχείο στη δισκέτα σας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 5. Ένας φίλος σας έχει κατεβάσει από το ιαδίκτυο δύο βίντεο που το ένα έχει χωρητικότητα 1,2 GΒ και το άλλο έχει χωρητικότητα 820ΜΒ. Το Flash Memory που διαθέτετε έχει ελεύθερο χώρο KB. Θα χωρέσουν τα βίντεο του φίλου σας στο Flash Memory; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μετά την αποθήκευση των απαντήσεων σας για το συγκεκριµένο χάρτη, να ανοίξετε το χάρτη Χάρτης- εδοµένα που αφορούσε στο φύλλο εργασίας του προηγούµενου µαθήµατος. 11

12 1. Να ορίσετε κατάλληλο σύνδεσµο µεταξύ των εννοιών «ισκέτα» (που έχετε προσθέσει στο (β) βήµα της εργασίας) και «Χωρητικότητα». 2. Επίσης, να ορίσετε κατάλληλους συνδέσµους µεταξύ των διαφόρων µονάδων αποθήκευσης, δηλώνοντας τη µονάδα αποθήκευσης που έχει τη µεγαλύτερη χωρητικότητα και αυτή που έχει τη µικρότερη χωρητικότητα. 3. Να αποθηκεύσετε το χάρτη σας. (γ) Φάση 2 η - ιαλεκτική Επεξεργασία Οι απαντήσεις των οµάδων εργασίας στα ερωτήµατα παρουσιάζονται και συζητούνται στην ολοµέλεια της τάξης και επεξηγούνται σε περιπτώσεις λάθους, από µαθητές που έχουν απαντήσει ορθά ή από τον εκπαιδευτικό. (δ) Ανακεφαλαίωση & Ατοµική Πρακτική-Εξάσκηση Μέσω ερωταποκρίσεων ζητείται από τους µαθητές να συνοψίσουν τις βασικές έννοιες του µαθήµατος και στη συνέχεια επεξηγείτε η δραστηριότητα του φύλλου αξιολόγησης που έχουν να εκπονήσουν στο σπίτι. Συγκεκριµένα, η δραστηριότητα αφορά στην κατασκευή ενός ΕΧ µε «χαρτί-µολύβι» και κεντρική έννοια την έννοια «Μονάδες Αποθήκευσης». Ζητείται από τους µαθητές να κατασκευάσουν έναν ΕΧ χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες έννοιες, από την ακόλουθη λίστα εννοιών: εδοµένα Σκληρός ίσκος Χαρακτήρας Χωρητικότητα Όνοµα ισκέτα υαδικό ψηφίο Μηδέν Κυρίως όνοµα Μονάδες Εξόδου Οθόνη Αρχείο Ένα Άσκηση_Τεχνολογίας Γεωγραφία.doc Byte GB doc Επεξεργαστής Κειµένου Επέκταση Χιονάνθρωπος Bmp Ζωγραφική Flash Memory CD-ROM και ορίζοντας κατάλληλους συνδέσµους. Ο χάρτης του ειδικού βάσει του οποίου θα αξιολογηθεί ο χάρτης του µαθητή είναι ο ακόλουθος: 12

13 13

14 Σχεδιάγραµµα Μαθήµατος Γενικός ιδακτικός Στόχος: Να κατανοήσουν οι µαθητές πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα στον υπολογιστή καθώς και την έννοια της χωρητικότητας ΜΑΘΗΜΑ 1ο Προσανατολισµός του Μαθήµατος Φάση 1 η Φάση 2 η Φάση 3 η Ανακεφαλαίωση Μαθήµατος Αντικειµενικοί Στόχοι (Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα) Περιεχόµενο Χρονική ιάρκεια (σε λεπτά) να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών σχετικά µε τις έννοιες που θα διδαχθούν Γνωστοποίηση του θέµατος και των στόχων του µαθήµατος, επανάληψη σχετικών εννοιών οι µαθητές θα µπορούν να... περιγράφουν πού και πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα στον υπολογιστή, αναφέρουν τουλάχιστον τρεις µονάδες αποθήκευσης, αναφέρουν τη βασική µονάδα µέτρησης της χωρητικότητας, αναγνωρίζουν αρχεία που είναι αποθηκευµένα στον υπολογιστή τους και να επεξηγούν τον τρόπο ονοµατοδοσίας τους. Ανάλυση & Επεξεργασία των εννοιών Καθοδηγούµενη οµαδική εκπόνηση των ερωτήσεων του φύλλου εργασίας ιαλεκτική επεξεργασία των απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας 2-3 λεπτά 15 λεπτά 15 λεπτά 10 λεπτά 2-3 λεπτά Σύνοψη των σηµαντικών εννοιών Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εποπτικά & ιδακτικά Μέσα Εισήγηση & Ερωταποκρίσεις Εννοιολογική Χαρτογράφηση, Εισήγηση & Επίδειξη Εννοιολογική Χαρτογράφηση & Οµάδες Εργασίας Υπολογιστές, Πίνακας, Λογισµικό CmapTools Φύλλο Εργασίας Ερωταποκρίσεις Συζήτηση & Εισήγηση Εισήγηση ΜΑΘΗΜΑ 2ο Αντικειµενικοί Στόχοι (Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα) Περιεχόµενο Χρονική ιάρκεια (σε λεπτά) Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εποπτικά & ιδακτικά Μέσα Προσανατολισµός του Μαθήµατος Επανάληψη εννοιών που έχουν διδαχθεί οι µαθητές στο προηγούµενο µάθηµα Φάση 1 η Φάση 2 η Ανακεφαλαίωση & Αξιολόγηση Μαθήµατος οι µαθητές θα µπορούν να... αναφέρουν τη βασική µονάδα µέτρησης της χωρητικότητας, τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια της καθώς και να ορίζουν τις σχέσεις µεταξύ τους, αναγνωρίζουν το χώρο που καταλαµβάνει ένα αρχείο στον υπολογιστή και να ελέγχουν το χώρο που είναι ελεύθερος στη δισκέτα και στο σκληρό δίσκο, ελέγχουν αν ένα αρχείο µπορεί να αποθηκευτεί σε ένα αποθηκευτικό µέσο µε συγκεκριµένη χωρητικότητα, χαρακτηρίζουν τις µονάδες αποθήκευσης ως προς τη χωρητικότητά τους, µετατρέπουν τις διάφορες µονάδες µέτρησης χωρητικότητας στα πολλαπλάσια και στις υποδιαιρέσεις τους. Καθοδηγούµενη οµαδική εκπόνηση των ερωτήσεων του φύλλου εργασίας ιαλεκτική επεξεργασία των απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας 10 λεπτά 20 λεπτά 10 λεπτά 5 λεπτά Ερωταποκρίσεις Εννοιολογική Χαρτογράφηση, Επίδειξη & Οµάδες Εργασίας Υπολογιστές, Λογισµικό CmapTools Φύλλο Εργασίας Ερωταποκρίσεις & Συζήτηση Σύνοψη των βασικών εννοιών και επεξήγηση του φύλλου αξιολόγησης εργασίας για το σπίτι Ερωταποκρίσεις Φύλλο Αξιολόγησης 14

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων»

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» «Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Τζιμόπουλος Νίκος 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ: 1986 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ» ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΗ: Ε ΤΜΗΜΑ: Ε 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματικοί και Ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ

Συναισθηματικοί και Ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ Βιωματικό σεμινάριο «Συναισθηματική Αγωγή στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ» 4 ο ΔΣ Μάνδρας 17-3-2014 Συναισθηματικοί και Ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ Τσίγκου Αλεξάνδρα υπ/νη ΠΕ ΔΙΠΕ Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β : ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Α : Τάξη Β : Εν. Λύκειο : 1) Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 2) Το υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

(6) : : 17 60 40 . .

(6) :      :     17 60 40 . . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Θέµα: Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Το υλικό του υπολογιστή»

«Το υλικό του υπολογιστή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Το υλικό του υπολογιστή» Σεραλίδου Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 5 ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας eseralid@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Οδηγίες εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σην παρουσίαση των διδασκαλιών ή των project μπορούμε να ακολουθήσουμε την φόρμα που παρουσιάζεται παρακάτω. Μια παρουσίαση σύντομη και μια λεπτομερής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Κακαρόντζα Ευαγγελία 1, Μάλλιου Βασιλική 2 1 Υπεύθυνη Συμβουλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής εδοµένα & Πληροφορία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/ Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή Τάξη: Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δραστηριότητα 8 ης εβδομάδας ΟΜΑΔΑΣ Α: Γ. Πολυμέρης, Χ. Ηλιούδη, Ν. Μαλλιαρός και Δ. Θεοτόκης ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Περιγραφή Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μια πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Μουσικές Πράξεις Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Οι Mουσικές Πράξεις είναι ένα μουσικό εκπαιδευτικό λογισμικό που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει: Ένα σημαντικό βοήθημα για

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα '

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα ' Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα ' Φάση 1η: Προβληματισμός Επιλογή θέματος Οι γιορτές των Χριστουγέννων δεν είναι και τόσο μακριά όσο φαίνονται. Χωρίς να το καταλάβουμε η

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα