Σεο Αλλαο Παλαγησηαξέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεο Αλλαο Παλαγησηαξέα"

Transcript

1 Σεο Αλλαο Παλαγησηαξέα Θα ρξεηαζηεί λα θάλσ κηα κηθξή αλαδξνκή, θπξίσο ζηνλ ξφιν ηνπ θαιιηηέρλε, πξηλ λα παξνπζηάζσ δχν εθζέζεηο, ζην Λνλδίλν, πνπ απνζπνχλ ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ ΜΜΔ, φζν θαη ησλ ηερλνθξηηηθψλ θαη ηνπ θνηλνχ: Σελ έθζεζε ηεο βξεηαλίδαο Tracey Emin, ζηελ Hayward Gallery, κε ηίηιν: Love is What You Want θαη ηελ νκαδηθή έθζεζε, ζηελ Saatchi gallery, κε ηίηιν: The Shape of Things to Come: New Sculpture, ησλ David Altmejd, John Baldessari, David Batchelor, Peter Buggenhout, Berlinde De Bruyckere, Matthew Brannon, Bjorn Dahlem, Folkert de Jong, Roger Hiorns, Martin Honert, Thomas Houseago, Joanna Malinowska, Kris Martin, Matthew Monahan, Dirk Skreber, Anselm Reyle, Sterling Ruby, David Thorpe, Oscar Tuazon θαη Rebecca Warren. Ι. Ο ρόλος τοσ καλλιτέτνη Μηα γεληθή παξαηήξεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηελ εηζαγσγή είλαη φηη ζήκεξα νη πεξηζζφηεξνη θαιιηηέρλεο έρνπλ απνθηήζεη εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ απηνπξνβνιή, ζηελ επηθνηλσλία αιιά θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο εκπνξηθήο πιεπξάο ηεο δνπιεηάο ηνπο. Δρνπλ νξγαλψζεη επαγγεικαηηθά ηα studios, φπνπ εξγάδνληαη, έρνληαο κία νκάδα απφ ηερλίηεοβνεζνχο θαη πξνζσπηθφ, πνπ ηαθηνπνηεί ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο, θξνληίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα ΜΜΔ θαη επηκειείηαη ηε δηνξγάλσζε ησλ εθζέζεσλ ηνπο. Δίλαη πιένλ ζπάλην θαηλφκελν λα κελ αλαγλσξηζηεί ην ηαιέλην ελφο θαιιηηέρλε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Θα παξαηεξνχζα φηη πην ζπρλά αληηκεησπίδνπκε ην θαηλφκελν φζν δεί έλαο θαιιηηέρλεο λα απνιακβάλεη ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο θαη φ,ηη απηά ζπλεπάγνληαη, ελψ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ, λα πεξλά ε δνπιεηά ηνπ ζην ζθνηάδη θαη λα αλαθέξεηαη-αλ ζα αλαθέξεηαη- ζε κηα κηθξή ππνζεκείσζε, ζε θάπνην θεθάιαην ζηελ Ιζηνξία ηεο Σέρλεο.

2 ηελ αξραηφηεηα αιιά θαη ζηνλ κεζαίσλα έλαο δσγξάθνο ή γιχπηεο, ήηαλ ν ίδηνο έλαο εμαηξεηηθφο ηερλίηεο, πνπ δνχιεπε κε ηηο παξαγγειίεο πνπ έπαηξλε απφ έλαλ κνλάξρε ή έλαλ πινχζην έκπνξν-ζπιιέθηε, απφ ηελ Δθθιεζία ή θαη απφ ηα ηδξχκαηα, ηα πεξηζζφηεξα θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα, ηεο επνρήο ηνπ. Η εξγαζία ηνπ ππνζηεξηδφηαλ απφ κηα νκάδα καζεηψλ ή θαη επαγγεικαηηψλ, πνπ ζηήξηδαλ ηελ παξαγσγή ηνπ, φηαλ είραλ κεγάιε δήηεζε ηα έξγα ηνπ. Ο Leonardo da Vinci ήηαλ εθείλνο πνπ έζεζε πξψηνο ην ζέκα φηη ν θαιιηηέρλεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θνηλσληθά θαη πλεπκαηηθά, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, φπσο αθξηβψο αληηκεησπίδνληαλ απφ ηελ εμνπζία θαη ηελ θνηλσλία νη αξηζηνθξάηεο θαη νη ιφγηνη. Οη θαιιηηέρλεο ηεο Αλαγέλλεζεο κνηξάδνληαλ απηή ηελ άπνςε θαη ε ηέρλεο ηνπο απνδείθλπε, πφζν ηαίξηαδαλ κε απηφ ηνλ ξφιν. Απηή ε αληίιεςε γηα ηνλ θαιιηηέρλε, σο αλήθνληνο ζηελ αξηζηνθξαηία θαη ηαπηφρξνλα ιφγηνπ, δηαηεξήζεθε σο ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηψλα. Δίκλαη γλσζηφ φηη θαιιηηέρλεο έπαημαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν σο κπζηηθνζχκβνπινη ζηηο απιέο ησλ βαζηιέσλ, φπνπ εξγάδνληαλ ή θαη ησλ παπψλ, πνπ πξνζηάηεπαλ ηηο Σέρλεο θαη πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγνχζαλ σο δηπισκάηεο ή σο δηαθξαηηθνί κεζάδνληεο αλάκεζα ζηα βαζίιεηα, ιφγσ ηνπ νλφκαηνο, ηεο θήκεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ, πνπ είραλ απνθηήζεη απφ ηε δνπιεηά ηνπο θαη πνπ μεπεξλνχζε ηα φξηα ηνπ ηφπνπ ηεο δηακνλήο ηνπο. ΙΙ. Η Γαλλική Επανάζηαζη ζηην Τέτνη Αιιά ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ε εθηφμεπζε ηεο αηνκηθφηεηαο σο θχξηα έθθξαζε ηεο ειεπζεξίαο έθεξε ηα πάλσ-θάησ θαη ζηελ Σέρλε. ην λέν ζθεληθφ ηνπ ζξηάκβνπ ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, εκθαλίζηεθαλ θαιιηηέρλεο, πνπ πξνεγνπκέλσο, ην πηζαλφηεξν ήηαλ λα ηνπο αγλννχζε ε Σέρλε. Η θιαζζηθή παξάδνζε ζηελ Σέρλε, κε θχξην ππφβαζξν ηνλ ζαπκαζκφ ζηελ αξραηφηεηα, ζπλέρηζε, γηα έλα δηάζηεκα, λα ιεηηνπξγεί θαη λα παξάγεη έξγα παξάιιεια κε ηνλ Ρνκαληηζκφ αιιά ζην ηέινο άξρηζε ε θάκςε ηεο. Σν πλεχκα ηνπ Ρνκαληηζκνχ εθφκηζε ζηελ Σέρλε ηελ πεγαία έθθξαζε ηεο απνθάιπςεο ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, πνπ

3 εκπλεφηαλ απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία. Σν λέν πλεχκα ζηελ Σέρλε απνθξπζηάιισζε ν Gustave Courbert δηαθεξχζζνληαο φηη ν αιεζηλφο θαιιηηέρλεο πξέπεη λα κέλεη έμσ απφ ηνπο θαζηεξσκέλνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, ειεχζεξνο απφ θάζε ηππηθή θνηλσληθή ζπκβαηφηεηα, έρνληαο ηελ ειεπζεξία λα ζέηεη ν ίδηνο ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο γηα ηνλ ξφιν, πνπ ζα ήζειε λα παίμεη ζηελ Σέρλε θαη ζηελ θνηλσλία. Δηζη, πξσηνζηάηεζε ζηελ εηζαγσγή ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Ρεαιηζκνχ, ζηελ Σέρλε, πνπ απεηθφληδε θαη θνηλσληθέο επηδξάζεηο. Απηή ε ηδέα πνπ ήηαλ δπλαηή, πνπ ήηαλ γελλαία θαη ξηδνζπαζηηθή, άξεζε ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο θαιιηηέρλεο, πνπ ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία Νέα Σέρλε, πνπ ζα αληηκεηψπηδε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, πνπ βξηζθφηαλ ζηελ θαξδηά ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο πνπ αλέηεηιε. Οη θαιιηηέρλεο ζηε λέα επνρή, ελδηαθέξνληαλ λα δνπιέςνπλ πάλσ ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο αιιά θαη ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο πξνέθππηαλ, γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ ηελ θξνυδηθή αλάιπζε ηνπ ππνζπλείδεηνπ θαη ηε ρνιή ηεο Βηέλλεο. Απηφο ήηαλ έλαο φξνο, sinequanone, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Μνληέξλαο Σέρλεο, πνπ είρε βάιεη πιένλ ζην επίθεληξφ ηεο φρη ηελ θνηλσληθή επηηπρία, ηα ρξήκαηα ή ηελ αλαγλψξηζε αιιά ηελ παξέκβαζε ζηελ θνηλσλία, ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη εμεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη, θπξίσο, ηελ αιιαγή ζην ηξφπν πνπ έβιεπαλ νη θαιιηηέρλεο ηνλ θφζκν. Ηηαλ κία εμαηξεηηθά ζειθηηθή αληίιεςε, ηφζν γηα ηνλ θαιιηηέρλε πνπ φξηδε ηα φξηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ θαη επέιεγε ειεχζεξα απφ πξνθαηαιήςεηο ηα αληηθείκελα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ δεκηνπξγίαο, φζν θαη γηα εθείλνλ πνπ ήζειε ε Σέρλε λα εξκελεχεη θαη λα ηζηνξεί ηελ επνρή ηνπ. ΙΙΙ. Η ζσνειζθορά ηοσ Warhol ηε δεθαεηία ηνπ 60 ν ξφινο ηνπ θαιιηηέρλε άιιαμε, ίζσο θαη εμαηηίαο ηνπ Andy Warhol, πνπ έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ εηθφλα ηνπ θαιιηηέρλε, σο απέληαξνπ κεηαξξπζκηζηή, αληηπαζεηηθνχ θνηλσληθά θαη αληηζπκβαηηθνχ, ζηνλ ηξφπν πνπ επέιεγε λα δήζεη, αδηαθνξψληαο αλ πξνθαινχζε ην πεξηβάιινλ. Ηζειε ν θαιιηηέρλεο λα κνηξάδεηαη θαη λα ραίξεηαη ηα πιηθά αγαζά ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ θαη λα έρεη έλαλ ξφιν ζηελ θνηλσλία, παξφκνην κε εθείλνλ ηεο δηαθήκηζεο πνπ πξνέβαιε ε Madison Avenue ή θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ, πνπ είραλ αλαδεηρζεί ζε παξάγνληεο.

4 Ο ίδηνο νλφκαζε ην δηθφ ηνπ studio «εξγνζηάζην»-factory. Οιε ε κεηέπεηηα γεληά ησλ θαιιηηερλψλ-αλ εμεηάζνπκε πξνζεθηηθά ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη ηε δηαδξνκή ηνποαγθάιηαζαλ ηηο απφςεηο ηνπ Warhol κε ελζνπζηαζκφ. ΙV.Κριηική και Ιζηορία ηης Τέτνης Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα εμεηάζεη θαη λα κηιήζεη θαλείο γηα ηελ Σέρλε. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε βαζηιεία ηεο Victoria θαη ηνπ Albert, πνπ ήζειαλ λα παξνπζηάζνπλ θαη λα επηβάιινπλ ηελ δηθή ηνπο νπηηθή γηα ηελ Σέρλε- φπσο θαηαγξάθεηαη ζηηο ζπιινγέο ηνπ νκψλπκνπ βξεηαληθνχ κνπζείνπ-παξαθνινχζεζαλ νη ίδηνη καζήκαηα ζρεδίνπ θαη δσγξαθηθήο, φπσο ήηαλ ν ζπξκφο ηεο επνρήο ηνπο. ήκεξα, απιψο, ζα πξνζππέγξαθαλ ηε δεκηνπξγία ελφο καζήκαηνο Ιζηνξίαο ηεο Σέρλεο, ζ έλα πλεπκαηηθφ ίδξπκα. ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηψλα, ζηε Γεξκαλία, ε Ιζηνξία ηεο Σέρλεο πέξαζε σο κάζεκα ζηα Παλεπηζηήκηα. Δπέβαιε ηελ πξνζνρή, ηελ ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε, ηελ πεηζαξρία ζ έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, πνπ ήηαλ κνλαδηθά ζπγθερπκέλν! Η δηδαρή ηνπ καζήκαηνο, έβαιε ζε θίλδπλν πνιιέο θαιιηηερληθέο ππνιήςεηο, ελψ απέδεημε ηελ αμία άιισλ, μεραζκέλσλ ή αγλνεκέλσλ -ζηελ επνρή ηνπο- θαιιηηερλψλ. Ωζηφζν ε Ιζηνξία ηεο Σέρλεο έρεη θαη κηα άιιε πιεπξά: Σα αληηθείκελα ηεο Σέρλεο δελ κπνξνχλ λα εηδσζνχλ κφλνλ απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπο πιεπξά. Η Σέρλε έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξέρεη ζην άηνκν κία «θιίκαθα» πξνζσπηθήο εκπεηξίαο: Απφ ην λα αξρίδεη κε δάθξπα θαη λα θηάλεη σο ηελ έθζηαζε. ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε ε Ιζηνξία ηεο Σέρλεο κπνξεί λα θαηεβάζεη αθφκε θαη ηα ζπνπδαηφηεξα έξγα ηέρλεο, θαηαγξάθνληαο ηα, απιψο, ζε κία ιίζηα αδηάθνξσλ γεγνλφησλ. Ωζηφζν, ε θαιή θξηηηθή ησλ έξγσλ ηέρλεο, ζέβεηαη γεγνλφηα θαη ηελ Ιζηνξία αιιά θπξίσο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Δμεηάδεη ηελ πξφζεζε ηνπ θαιιηηέρλε, ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο ηνπ, ειέγρνληαο αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαηαθέξλεη λα κεηαθέξεη απηφ πνπ ήζειε λα εθθξάζεη. Γελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη ζε κία έθζεζε δσγξαθηθήο ή γιππηηθήο ή θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ε θξηηηθή ζα φθεηιε λα εμεηάδεη θαη ηελ αλακθηζβήηεηε πξνζηηζέκελε αμία απφ ηελ εξγαζία ηνπ curator ζηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ. ηε ζχγρξνλε Σέρλε ε θξηηηθή νθείιεη λα κεηψζεη ηε γελλαηφδσξε θαη ζπάηαιε ξεηνξηθή, πνπ εθθέξεηαη απφ ηνπο curators θαη ηνπο γθαιεξίζηεο, ψζηε λα εξκελεχζεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ δηαθεκίδνπλ.

5 Tracey Emin : Ννκίδσ φηη ρξεηαδφηαλ απηή ε κηθξή εηζαγσγή, κε θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο εξκελείαο ηεο ηέρλεο, γηα λα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε, αθφκε θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, πνπ θαιχπηεη έλα θαιιηηερληθφ γεγνλφο, πφζν ππεξηηκεκέλνη είλαη ζήκεξα κεξηθνί θαιιηηέρλεο θαη πφζνη απφ απηνχο, ζην κέιινλ, ζα ηχρνπλ κηαο ζειίδαο ζηελ Ιζηνξία ηεο Σέρλεο ή κπνξεί θαη λα ηνπο βξνχκε ζε κηα αζήκαληε ππνζεκείσζε. Σελ επθαηξία απηή καο πξνζθέξνπλ νη εθζέζεηο-ζε δπν απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο γθαιεξί, ζην Λνλδίλν κηαο πνιπζπδεηεκέλεο βξεηαλίδαο δσγξάθνπ θαη κηαο νκαδηθήο, πνπ θηινδνμεί λα θέξεη ζήκεξα θαη λα καο γλσξίζεη ην «κέιινλ» ζηελ γιππηηθή. Ι.Tracey Karima Emin [ Σνπξθηθήο θαηαγσγήο: Tracey Karıma Emin,] γελλήζεθε ζηηο 3 Ινπιίνπ 1963, ζηελ κηθξή παξαζαιάζζηα πφιε Croydon. Ηηαλ κέινο ηεο νκάδαο λέσλ βξεηαλψλ θαιιηηερλψλ γλσζηήο κε ην ηίηιν: Britartists ή YBAs (Young British Artists).Ο πην γλσζηφο απφ απηή ηελ νκάδα είλαη ν Damien Hirst, πνπ απφ ην 1990 θπξηαξρεί ζηελ θαιιηηερληθή δσή ηεο Αγγιίαο, κε βαζηθή ζεκαηηθή ηνλ ζάλαην. [Η έθζεζή ηνπ ζην Μαθεδνληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο, σο ην ηέινο Ινπιίνπ, έρεη βάιεη ηε Θεζζαινλίθε ζηνλ πνιηηηζηηθφ ράξηε ηεο Δπξψπεο, γηα ην 2011 θαη είλαη κία έθζεζε πνπ δελ πξέπεη λα ράζνπκε!] Σν 1997,ε Emin παξνπζίαζε ηε δνπιεηά ηεο κε ηνλ ηίηιν: Everyone I Have Ever Slept With , -όλοι όζοι κοιμήθηκα μαζί ηοσς- θαη ήηαλ κηα ηέληα πάλσ ζηελ νπνία είραλ θεληεζεί ηα νλφκαηα φισλ φζσλ θνηκήζεθαλ καδί ηεο, εξαζηψλ, θίισλ, αθφκε θαη ηεο κεηέξαο ηεο Γηα πξψηε θνξά παξνπζηάζηεθε ζηε Royal Academy ηνπ Λνλδίλνπ, ζε κηα έθζεζε ηνπ Ch. Saatchi, πνπ παηξνλάξηδε ηνπο λένπο θαιιηηέρλεο. Σν έξγν, θαηαζηξάθεθε ζηηο 26 Απξηιίνπ 2004,

6 φηαλ πήξε θσηηά έλαο ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν ήηαλ εθηεζεηκέλν. Σν 1999, πξνηάζεθε γηα ην βξαβείν Turner θαη εμέζεζε κία θαηαζθεπή κε ηίηιν my Bed-ην θξεβάηη κνπ- κε βξψκηθα ζεληφληα, ρξεζηκνπνηεκέλα πξνθπιαθηηθά θαη καησκέλα εζψξνπρα. Σν 2007 εμειέγε κέινο ηεο Royal Academy of Arts θαη ηελ ίδηα ρξνληά εθπξνζψπεζε ηελ Μ. Βξεηαλία ζηεvenice Biennale. Σν 2008, κε ηίηιν 20 years, παξνπζηάζηεθε κηα αλαδξνκηθή ηεο έθζεζε ζην Δδηκβνχξγν, πνπ ην 2009 έθαλε ηνλ γχξν ηεο Δπξψπεο. Σα ΜΜΔ ηεο Μ. Βξεηαλίαο αζρνιήζεθαλ καδί ηεο επηθξηηηθά, κεηά ηελ εκθάληζή ηεο, ζε δσληαλή εθπνκπή ηνπ Channel 4, πνπ ήηαλ κεζπζκέλε. [http://www.youtube.com/watch?v=hknr2lokoxye&feature=peayes embedded] ΙΙ.Η δοσλειά ηης Κάλεη «patchwork απφ θνκκάηηα ξνχρσλ θίισλ ηεο, εθθξάδνληαο «ην ζπκφ» ηεο θαη ηελ νξγή ηεο κε ιέμεηο. «Κεληάεη» πάλσ ζε κεγάιεο «θνπβέξηεο» ιέμεηο, νλφκαηα, ζρήκαηα,

7 γπλαίθεο ζε εξσηηθή έμαξζε θαη κάιινλ ηνλ εαπηφ ηεο. Κάλεη «γιππηηθή» κε «λένλ». Κάλεη μχιηλεο θαηαζθεπέο, φπσο απηή-πνπ θξπθά θσηνγξαθίζακε- ζηε κλήκε ηνπ παηέξα ηεο. Κάλεη video art, κε επίθεληξν ηνλ εαπηφ ηεο. Σν έξγν ηεο είλαη θαζαξά απηνβηνγξαθηθφ θαη εκπλέεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε δσή ηεο, απφ ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ παηέξα ηεο, απφ ηελ εξσηηθή ηεο δσή πνπ άξρηζε ζηα 13 ηεο ρξφληα. Σν έξγν ηεο

8 είλαη ζθιεξφ θαη ηξπθεξφ ηαπηφρξνλα, κε ζεκαηηθή ηεο ηε γπλαίθα-πνπ ηελ παξαηεξεί θαη ηελ αλαιχεη κέζσ ηνπ εαπηνχ ηεο θαη ησλ εκπεηξηψλ ηεο. Οη ηειεπηαίεο θξηηηθέο γηα ην έξγν ηεο είλαη κάιινλ αξλεηηθέο, γξάθνληαο φηη επαλαιακβάλεηαη, φηη ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα δελ έρεη αλαλεσζεί, φηη ην έξγν ηεο κνηάδεη κε soap opera, φπνπ δηεθηξαγσδεί ηνλ εαπηφ ηεο. Ωζηφζν, ηα έξγα ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Σέρλεο βξίζθνληαη πνιχ ςειά θαη ζεσξείηαη κία απφ ηηο πινπζηφηεξεο δσγξάθνπο ηεο Μ. Βξεηαλίαο. Η ίδηα κέλεη απηφλ ηνλ θαηξφ ζηε Νέα Τφξθε αιιά δήισζε φηη είλαη ηφζν πςεινί νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ΗΠΑ-Μ. Βξεηαλίαο, ψζηε απνθάζηζε λα εγθαηαζηαζεί ζηε Γαιιία. Η δήισζή ηεο απηή είρε ηέηνηεο νμχηαηεο αληηδξάζεηο, ψζηε αλαγθάζηεθε λα αλαθαιέζεη. Η έθζεζή ηεο, ζηελ Hayward Gallery, σο ην ηέινο Ινπιίνπ, κε ηίηιν: Love is What You Want, εκθαλίδεη αλαδξνκηθά ηε δνπιεηά ηεο κε θεληεκέλεο πξνηάζεηο θαη ιέμεηο γχξν απφ ην ζέκα ηνπ έξσηα θαη ηνπ ζεμ, ζε patchwork. Κεληεκέλεο «κνλνθνλδπιηέο» πάλσ ζε άζπξεο «θνπβέξηεο» κε ηνλ εαπηφ ηεο: Γιππηηθή κε «Νένλ», κία κεγάιε θαηαζθεπή κε έλα μχιηλν «ζπίηη» γηα ηνλ παηέξα ηεο ζηελ παξαιία, video art-αθεγήζεηο απφ γεγνλφηα, πνπ ζεκάδεςαλ ηε δσή ηεο, φπνπ φπσο γξάθεη «ε θαιχηεξε εθδίθεζε πνπ πήξε ήηαλ ε επηηπρία ηεο». Μηα έθηξσζε ηνπ 1990 θαηαγξάθεηαη νδπλεξά ζηελ «ηέρλε» ηεο, ε απηντθαλνπνίεζε γίλεηαη video art, έλαο ρνξφο δηθφο ηεο, ζε έθζηαζε, εκθαλίδεηαη σο απάληεζε ζηελ ζθιεξφηεηα ησλ ζπλνκειίθσλ ηεο ζηελ εθεβεία ηνπο. Η απηνιχπεζε θπξηαξρεί ζε φιν ηεο ην παξνπζηαδφκελν έξγν: Μεγαιεηψδεο απηνιχπεζε, ζα έιεγα. Αυτό που έρχεται στη γλυπτική είναι Ι. 20 Καλλιηέτνες, για ηο μέλλον ηε Gallery Saatchi, ε έθζεζε The Shape of Things to Come: New Sculpture, ζα θξαηήζεη σο ηηο 26 Οθηψβξε. Δθζέηνπλ νη David Altmejd, John Baldessari, David Batchelor, Peter Buggenhout, Berlinde De Bruyckere, Matthew Brannon, Bjorn Dahlem, Folkert de Jong, Roger Hiorns, Martin Honert, Thomas Houseago, Joanna Malinowska, Kris Martin, Matthew Monahan, Dirk Skreber, Anselm Reyle, Sterling Ruby, David Thorpe, Oscar Tuazon θαη Rebecca Warren: Βξεηαλνί, Ακεξηθαλνί, Γεξκαλνί, ζθαλδηλαβνί πνπ δνθηκάδνπλ ηηο αληνρέο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αιιά θπξίσο ηηο αληνρέο ησλ θηιφηερλσλ. Κη αλ ηα έξγα ηεο ΔΜΙΝ εθθξάδνπλ ηε «ζειπθή» ηνπο ηξαπκαηηθή εκπεηξία, ηα γιππηά απηά είλαη ζχγρξνλα απφ ην κέιινλ! Ιζσο απνδίδνπλ ηελ ζθιεξφηεηα ησλ πξαγκάησλ, ηελ εξεκία πνπ εκθαλίδεηαη αθφκε θαη ζε έλα «γιππηφ» νκαδηθνχ sex αιιά δεκηνπξγνχλ ακθηβνιίεο ζηνλ επηζθέπηε γηα ηελ αληνρή ηνπο ζην ρξφλν Η αιήζεηα είλαη φηη ε Γιππηηθή απφ ηα κηζά ηνπ 20 νπ έρεη αιιάμεη ξηδηθά. Παιαηφηεξα ηα πιηθά ήηαλ ε πέηξα, ην μχιν ή έξγα πνπ ρχλνληαλ ζε ραιθφ. ηελ έθζεζε ηεο Gallery Saatchi νη θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηνχλ πιηθά, ηερληθέο θαη «αθήγεζε» πνπ μαθληάδνπλ. Αιιά κφλνλ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, δελ κπνξείο λα πείο φηη θάλνπλ ζχγρξνλε ηέρλε. Οη θξηηηθνί έγξαςαλ φηη ε έθζεζε ζηε Saatchi Gallery, The Shape of Things to Come, ήξζε γηα λα βάιεη ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο: Η αλαθαίληζε ησλ αηζνπζψλ, κε ιεπθνχο ηνίρνπο θαη πάησκα ζην ρξψκα ηεο «άκκνπ» θαη κε ειεγρφκελνπο θσηηζκνχο, δίλεη έκθαζε ζηελ νπδεηεξφηεηα, ψζηε ηα έξγα, πνπ

9 εθηίζεληαη αλ δελ δηαζέηνπλ ηνλ φγθν θαη ην βάξνο ηεο παξνπζίαο ηνπο, λα θηλδπλεχνπλ λα ηα θαηαπηεί ν ηεξάζηηνο ρψξνο, πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα γιππηά, θνιαθεχνληαη απφ ηνλ ρψξν. Δίλαη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έξγα κεγάια θαη ηνλ ειέγρνπλ. Όκσο, ε αιήζεηα είλαη φηη αλάκεζα ζηνπο 20 γιχπηεο, πνπ εθηίζεληαη, πνιινί είλαη ήδε θηαζκέλνη θαιιηηέρλεο, φπσο νη Rebecca Warren,βξαβείν Turner 2006, Roger Hiorns βξαβείν Turner, ην 2009], [ πξνηάζεθε γηα ην θαη ν θαιηθνξλέδνο John Baldessari, πνπ θέηνο κπήθε ζηα 80 ηνπ, θαη κάιινλ βξίζθεηαη πην θνληά ζην ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπ, παξά ζηα πξάγκαηα πνπ ζα έξζνπλ απφ ην κέιινλ Πνιιά πάλησο έξγα δηαζέηνπλ δπλακηζκφ θαη κεξηθνί δνθηκάδνπλ λέα πιηθά.

10 ηελ πξψηε αίζνπζα εθηίζεληαη 7 κεγάιηζνη ηνπ Kris Martin, πνπ ζηελ θνξπθή ηνπο θέξνπλ έλαλ κηθξνζθνπηθφ ζηαπξφ. Θα έιεγα φηη ν θαιιηηέρλεο έρεη επηζθεθζεί ηα Μεηέσξα. ηηο επφκελεο αίζνπζεο καο πεξηκέλνπλ ηξαθαξηζκέλα απηνθίλεηα-δηπισκέλα ζε ζηχινπο,

11 γηγάληηεο κνξθέο απφ κείμε δηάθνξσλ πιηθψλ,

12 άινγα θιεηζκέλα ζε γπάιηλα θνπηηά-ηη καο έρεηο θάλεη Damien!- Μηα νξγηψδε «ζπλεχξεζε» κε αθέθαια ζψκαηα ή κε ζψκαηα ρσξίο θαξδηά ή άδεηα θξαλία, πνπ θαλείο βξεηαλφο δελ ζηεθφηαλ λα ην παξαηεξήζεη, κφιηο αληηιακβαλφηαλ πεξί ηίλνο αθξηβψο επξφθεηην. θηγνχξεο δσγξαθηζκέλεο πάλσ ζηνλ γχςν,

13 Μηα έμππλε ηδέα-γχςνο θαη ραιθφο- ηνπ john Baldessari, ήηαλ ην «απηί» ηνπ Μπεηφβελ, πνπ φηαλ ην πιεζίαδεο πνιχ άθνπγεο θαη έλα κηθξφ θνκκάηη απφ ηελ Πέκπηε πκθσλία. αο έδσζα θαη κεξηθέο αθφκε εηθφλεο γιππηψλ, πνχ πήξα κε ην θηλεηφ κνπεπηηξεπφηαλ ε θσηνγξάθηζε- ψζηε κφλνη ζαο λα δείηε ηη είλαη «απηφ πνπ έξρεηαη ζην κέιινλ γηα ηελ γιππηηθή», φπσο ιέεη ν εμαηξεηηθά θηιφδνμνο ηίηινο ηεο έθζεζεο. Θέισ λα ειπίδσ φηη ν θ. Ch. Saatchi, πνπ θηλεί ηα λήκαηα ηεο δηεζλνχο θαιιηηερληθήο εκπνξίαο λα δηαςεπζηεί!

14

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ πλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ΚΑΣΗΑ ΑΒΡΑΜΖ Λέθησξ Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Υνξνχ Πάηξα 2010 Πεπιεσόμενα 1. Διιάδα θαη Ρψκε 3 1.1 Διιάδα 3 1.2 Ρψκε 5 2. Δηδή ρνξνχ απφ ην κεζαίσλα

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ»

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» LLP-LDV/TOI/09/IT/0405 Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ITALY GREECE ROMANIA ΟΓΖΓΟ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟΤ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» Συντονιςτήσ Ζκδοςησ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΚΛΑΗΚΖ ΚΗΘΑΡΑ: «Σξόπνη θαηαζθεπήο θαη κέζνδνη ζηεξενθσληθήο ερνγξάθεζεο» Flackmann David, Giulianna guitarist Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ.

Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ. ΠΡΟΛΟΓΟ Ρν portfolio απνηειεί ην ζχλνιν ηεο δνπιεηάο ηνπ Πρεδηαζηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ρξεζηκεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλαδήηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Πρεδηαζηή. Κέζα ζ απηφ απεηθνλίδεηαη ην πξνθίι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εζηκνηππίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηαθσηίδεηαη κέζα απφ κία ηζηνξηθή δηαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

2. Απόςεηο δηαθόξσλ ζπγγξαθέσλ γηα ην δνθίκην Δ. Π. Παπαλνύηζνο J. Hofmiller Θ. Νάθαο Γ. Ν. Μαξσλίηεο Γ. Θενηνθάο

2. Απόςεηο δηαθόξσλ ζπγγξαθέσλ γηα ην δνθίκην Δ. Π. Παπαλνύηζνο J. Hofmiller Θ. Νάθαο Γ. Ν. Μαξσλίηεο Γ. Θενηνθάο 1 ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ ΣΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΓΩΓΗ 1. Οξηζκόο Βηβιηνγξαθία. 2. Απόςεηο δηαθόξσλ ζπγγξαθέσλ γηα ην δνθίκην Δ. Π. Παπαλνύηζνο J. Hofmiller Θ. Νάθαο Γ. Ν. Μαξσλίηεο Γ. Θενηνθάο Gutton J.A., A Dictionary of

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα