ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

2 Tà δύο κείμενα πού συνθέτουν την έπιλογή μας από το υλικό τοϋ αρχείου τον Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών είναι χαρακτηριστικά τής μεθόδου με την οποία ή Μέλπω Μερλιε καί οί συνεργάτες της προσπάθησαν νά άναπαραστήσουν τον ελληνικό κόσμο τής Μικρασίας. Το οδοιπορικό τής Ελένης Γλύκατζη στη βόρειο 'Ελλάδα καταγράφει την προσπάθεια τοϋ Κ.Μ.Σ. νά εντοπίσει πληροφορητες για νά γίνει δυνατή ή συλλογή στοιχείων για τούς ελληνικούς οικισμούς τής Μικρός Ασίας. Το οδοιπορικό τής Καλλιόπης Μπουγιονκου άπό τήν άποστολή του Κ.Μ.Σ. στήν Καππαδοκία εντάσσεται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο τής ερευνάς, τήν άμεση γνωριμία με το χώρο όπου είχε ζήσει ό μικρασιατικός ελληνισμός γιά νά ελεγχθούν οί πληροφορίες καί νά εξακριβωθούν τα στοιχεία πού είχαν συλλέγει άπό τήν προφορική παράδοση. Μέ τον τρόπο αυτό ή ερευνά τον Κ.Μ.Σ. προσπάθησε νά συνδέσει τούς ξεριζωμένους με το χώρο ώστε με τήν ακριβέστερη προσέγγιση νά ανασυγκροτηθεί καί νά διατηρηθεί ή γνώση τοϋ μικρασιατικοϋ έλληνιαμοϋ.

3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (13-26 ΑΤΓΟΤΣΤΟΤ 1953) Το οδοιπορικό αυτό, δείγμα της δουλειάς πού μέ περίσσεια συγκίνηση μοχθούσαμε όλοι στο πλευρό της κυρίας Μερλιέ, θέλησε νά δημοσιεύσει ή Διεύθυνση τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Τα χαρτιά άλλων συνεργατών καί φίλων τοϋ Κέντρου είναι, είμαι βέβαιη, πιο πλούσια καί πιύ εύγλωττα τής ομαδικής προσπάθειας: δίσταξα λοιπόν νά δώσω τή συγκατάθεσή μου, μολονότι ό πολύς χρόνος πού πέρασε δέν άλλαξε καθόλου μέσα μου τύ χρέος πού νιώθω πρύς τούς παλιούς καί νέους συνεργάτες τοϋ Κέντρου. "Ας θεωρήσει λοιπόν 6 άναγνώστης τις γραμμές αύτές σαν χαιρετισμό στη μνήμη αύτής πού έστησε τύ Κέντρο χωρίς ποτέ νά μετρήσει τον έαυτό της καί σάν δείγμα φιλίας γιά τούς παλιούς καί νέους συναδέλφους τής μικρασιατικής ιστορίας. Παρίσι 6 Μαρτίου 1981 Μέ τήν πρόοδο τής δουλειάς τοΰ Κέντρου έγινε σιγά-σιγά έπιτακτική ή άνάγκη τής οργάνωσης άποστολών στις έπαρχίες γιά συλλογή ύλικοΰ. Πολλά χωριά Καππαδοκικά τοϋ άμέσου ενδιαφέροντος τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών δεν έχουν καθόλου ή σχεδόν καθόλου αφήσει «άντιπροσώπους» τους στην Αθήνα. Οΐ κάτοικοί τους, ε ίτε συνοίκησαν ένα νέο χωριό στην έλληνική επαρχία, είτε διαμοιράστηκαν σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις. 'Ο συνεργάτης λοιπόν τοΰ Κέντρου καί ειδικότερα ό άσχολούμενος μέ τήν μελέτη γενικοΰ θέματος είναι έπόμενο άργά ή γρήγορα νά άντιμετωπίσει τήν άνάγκη εξόδου προς τήν έπαρχία. 'Η άνάγκη αυτή έγινε άντιληπτή πολύ νωρίς μόλις δηλαδή ή προσπάθειά μου νά μελετήσω τίς κοινότητες κατά περιφέρειες εμποδίζονταν άπό τήν άπουσία πληροφορητών τοΰ ένός ή τοΰ άλλου χωριοΰ τής περιφέρειας. 'Η πρώτη μικρή άποστολή μου στήν Άνάβυσσο ( Ένεχιλ) μοΰ δημιούργησε ευνοϊκό προηγούμενο γιά μιά πιό μακρόχρονη καί πιό εύρεία σέ ενδιαφέροντα άποστολή. Έτσι οργανώθηκε ή έφετινή άποστολή στή Μακεδονία καί στή Θεσσαλία μέ διπλό σκοπό. Πρώτα νά συγκεντρώσω υλικό γιά όσο τό δυνατόν περισσότερες κοινότητες πού δέν έχουν πληροφορητές στήν Αθήνα, καί υστέρα νά προωθήσω κατά τό δυνατό τό ζήτημα τής δημοσίευσης τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Β. Δεληγιάννη μέ τόν όποιο έπρόκειτο νά συνεργασθώ στό Δημητρίτσι πριν άπό τήν άναχώρησή του γιά τήν Τουρκία. 197

4 ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ Πρέπει, άπό την άρχή νά τονίσω δτι οί δυο βασικοί μου σκοποί εύρύνθηκαν μέ την πρόοδο τής δουλειάς. Έτσι έκτος άπο τ'ις κοινότητες πού δεν έ'χουν πληροφορητές στήν Αθήνα, κοίταξα καί κοινότητες ήδη μελετημένες δπως π.χ. τοϋ Ίντζέσου, τής Σκοπής, μέ σκοπό νά συγκρίνω τίς πληροφορίες, νά τις έλέγξω καί νά δω αν πραγματικά οί πληροφορητές μας τής Αθήνας, μέ τούς οποίους τόσοι καί έπί τόσον καιρό εργαζόμαστε υστερούν μπροστά στούς «ξεκούραστους» πληροφορητές τής έπαρχίας. Από τη λίγη μου πείρα πάνω σ αυτό το ζήτημα νομίζω δτι μπορώ κατηγορηματικά σχεδόν νά πώ δτι δέν υπάρχουν πληροφορητές τής Αθήνας καί πληροφορητές τής Επαρχίας, υπάρχουν καλοί καί κακοί πληροφορητές παντού γιατί ό καλός πληροφορητής δέν είναι γέννημα τού τόπου πού τον δέχτηκε μετά τόν ξεριζωμό, ό καλός πληροφορητής είναι συνήθως ένας πιστός νοσταλγός πού μπορεί νά άπομονώνεται δταν τό καλεϊ ή άνάγκη καί μέσα στόν θόρυβο τής μεγαλούπολης καί μέσα στίς χαμηλές φωνές τής έπαρχίας. Ή επαρχία, ή άποστολή, μάς έδωσε πολλούς πληροφορητές, έ'να πλήθος άνθρωπον ομοιογενών καί ομοιοπαθών ήταν λοιπόν επόμενο νά μάς δώσει καί πολλούς καλούς, έξαιρετικά μάλιστα καλούς πληροφορητές. (Γιά νά μην έπεκταθώ δμως στό θέμα βλ. γιά τίς άποστολές ραπόρτο Αύγούστου - Σεπτεμβρίου καί γιά τούς πληροφορητές, σχετικά δελτία. ) Ευρύτητα επίσης μεγαλύτερη άπό δσο ύπελόγισα στήν άρχή πήρε καί ό άλλος βασικός σκοπός τού ταξιδιού μου, ή επιμέλεια δηλαδή καί συμπλήρωση τής εργασίας τού κ. Δεληγιάννη γιά τά Κουβούκλια. Ή συνεργασία μου μέ τόν κ. Δαλέζιο, πριν άπό τήν άναχώρησή μου γιά τήν άποστολή, καί ή μελέτη τής εργασίας του γιά τή Βιθυνία, σέ συνάρτηση πάντα μέ τίς άνάγκες τού Κέντρου καί τίς άπόψεις τής Διεύθυνσής του, μέ έ'καναν νά άφιερώσω ένα μεγάλο μέρος τών προσπαθειών μου κατά τήν άποστολή στή Μακεδονία στήν έρευνα τής Βιθυνίας, μέ άντικειμενικό σκοπό τήν «άνίχνευση» τού έδάφους καί τήν πρώτη διαίρεση τής έπαρχίας. Τά άποτελέσματα τών πολυποίκιλων άπό πρώτη άποψη προσπαθειών καί τά γενικότερα συμπεράσματα άπό τήν άποστολή θά μέ άπασχολήσουν παρακάτω. 'Η προεργασία πού έγινε γιά τήν άποστολή στή Μακεδονία μπορεί νά συνοψιστεί σέ λίγες γραμμές, άφορά κυρίως τεχνικά ζητήματα. Σημειώνω τά κυριότερα στοιχεία: α) Μελέτη έπισταμένη τού χειρογράφου Δεληγιάννη, καταγραφή άποριών, σημείωση ερωτήσεων, άπαραίτητες συμπληρώσεις καί διευκρινίσεις, β) Μελέτη τού χειρογράφου Δαλέζιο, σημείωση λεπτομερειακή άποριών, ερωτήσεων, άδυναμιών κτλ. καί προσωπική συνεργασία μέ τόν συγγραφέα γιά τό πώς θά μπορούσα καλύτερα νά εκμεταλλευτώ τήν άποστολή μου καί τή διαμονή μου γενικά στή Μακεδονία, σχετικά πάντα μέ τήν εργασία του γιά τή Βιθυνία. Αύτά ώς πρός τή νέα γιά τό Κέντρο Επαρχία. Τά πράγματα ήταν πολύ άπλούστερα γιά τή γνωστή μας σ δλες της τίς διαστάσεις Καππαδοκία. 'Η 198

5 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΤ προεργασία τής αποστολής μου περιορίστηκε στην εξεύρεση καί καταγραφή των χωριών πού συγκεντρώνουν Καππαδόκες, στον ξεχωρισμύ πληροφορητών καί στον έφοδιασμό μου μέ έρωτηματολόγια. Βέβαια δεν περιορίστηκα μόνο στο έρωτηματολόγιο τής Κοινότητας. Σύμφωνα πάντα μέ τίς άρχές του Κέντρου καί τίς άνάγκες του εφοδιάστηκα καί μέ το βασικό έρωτηματολόγιο «χωριό», άπαραίτητη προϋπόθεση γιά το πλησίασμα καί γιά τήν έρευνα όποιουδήποτε άλλου θέματος. Το Καππαδοκικύ λοιπόν υλικό μου έκτος άπό τήν γνώση τοΰ ειδικού θέματος Κοινότητα, πλουτίστηκε μέ σελίδες σχετικές μέ το χωριό, μέ τήν Έξοδο καί τήν έγκατάσταση των κατοίκων στήν Ελλάδα. Τά δύο τελευταία άλλωστε θέματα είναι στενά συνδεδεμένα μέ τήν κοινοτική ζωή γενικά. Σέ πολλά χωριά, όπως π.χ. στή Δήλα, βλέπομε οτι τόσο ή Έξοδος όσο καί ή έδώ έγκατάσταση οργανώνεται ή άπλώς παρακολουθεϊται άπό τίς Κοινοτικές άρχές του Καππαδοκικοΰ χωριού, ή τουλάχιστον άπό πρόσωπα στενά συνδεδεμένα μ αύτές. Έτσι, συμπτωματικά μάλλον παρά προγραμματισμένα, υπηρετήθηκε καί ή ούσιαστικότερη αρχή τοΰ Κέντρου, ό πλουτισμός δηλαδή τοΰ Καππαδοκικοΰ ύλικοΰ, άσχετα άπό τό θέμα πού ειδικά έπεξεργάζεται ό κάθε συνεργάτης. Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση πού πάρθηκε σέ μιά μικρή συγκέντρωση συνεργατών, ή αποστολή στή Μακεδονία ορίστηκε άρχές μέ τέλος Αύγούστου καί μέ κύρια Κέντρα έργασίας τή Θεσσαλονίκη, τό Δημητρίτσι (Σέρρες) καί πιθανώς τή Χαλκιδική. 'Η πρώτη έπαφή μέ τή μεγαλούπολη τής Βόρειας Ελλάδας, ιδίως όταν πρόκειται γιά τή συλλογή ύλικοΰ δέν είναι πάντα εύκολη. Τά στοιχεία πού είχα γιά πληροφορητές ήταν ή έλάχιστα ή άνεπαρκή. Τό μόνο γενικό καί άπείρως βοηθητικό ήταν ή δπαρξη προσφυγικών συνοικισμών, όπως καί στήν Αθήνα. Έτσι μέ μόνο έφόδιο τήν άπόφαση νά βρώ Καππαδόκες ή Βιθυνούς ξεκίνησα γιά τό μεγάλο προσφυγικό συνοικισμό τής Τούμπας, ΒΑ τής Θεσσαλονίκης. Μιά μεγάλη άσφαλτοστρωμένη λεωφόρος ένώνει τήν πόλη μέ τό συνοικισμό. ' Η συγκοινωνία γίνεται μέ λεωφορεία πού ξεκινούν τακτικά άπό τό άλλο άκρο τής πόλης (Βαρδάρη- Αγορά) καί έ'χουν πολυάριθμες στάσεις στό Κέντρο τής πόλης καί πάνω στή γνωστή ιστορική λεωφόρο τής Έγνατίας. Ό συνοικισμός τής Τούμπας χωρίζεται σέ δυό μεγάλα τμήματα τήν Άνω καί τήν Κάτω Τούμπα. Μιά μεγάλη πλατεία, πού μοιάζει μέ άκαλλιέργητο χωράφι χωρίς ακριβώς καθορισμένα όρια, χωρίζει τά δυό τμήματα πού έπικοινωνοΰν μέ τήν πόλη μέ ιδιαίτερη τό καθένα λεωφορειακή γραμμή. 'Ο συνοικισμός τής Άνω Τούμπας πού σ αύτόν άνήκει καί ή καππαδοκατοικημένη Νέα Μαλακοπή έμφανίζεται φτωχότερος αισθητά άπό τήν Κάτω Τούμπα ή άπλώς Τούμπα. Σπίτια μικρά καί καθαρά, ασπρισμένα μέ φροντίδα καί μέ τό άπαραίτητο γιά Μικρασιάτες πράσινο, πλαισιώνουν τήν λεωφόρο άπό τήν Εκκλησία τής Αγίας Φωτεινής ως τό νεκροταφείο. Λιγοστά μαγα 199

6 ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΙΊ ζιά μέ ιδιαίτερη δμως κίνηση σπάζουν την ομοιομορφία των συνοικιακών σπιτιών. 'Η Κάτω Τούμπα παρουσιάζει περισσότερο την 6ψη φτωχικού προάστειου μεγαλούπολης. Ευρύχωρα σπίτια καί φαρδεΐς δρόμοι συγκεντρώνονται γύρω άπύ την έκκλησία καί την πλατεία του 'Αγίου Θεράποντα. Κήποι ανθισμένοι καί φροντισμένοι ό καθένας μέ ιδιαίτερο γούστο καί μεράκι δέν σ αφήνουν νά καταλάβεις την άρχιτεκτονική εξίσωση πού έπέβαλε ή κρατική πρόνοια. Κάποιο φτωχό προσφυγικό πουγγί, κάποιο ξεχασμένο κομπόδεμα, θά Ικανέ έδώ τ αγιόκλημα νά σηκωθεί καί νά πνίξει τίς αύλές. Σάν βρεθείς μέσα σ ενα συνοικισμό σάν τήν Τούμπα πού συνοικίστηκε άπο Μικρασιάτες κάθε σχεδόν περιοχής, δέν είναι δύσκολο νά σ εύνοήσει ή Τύχη. Καππαδόκες καί Βιθυνοί πρόθυμοι νά απαντήσουν, νά συμπληρώσουν, νά ένδιαφερθοΰν γιά τή δουλειά μας, νά θυμηθούν τον τόπο τους. Σημειώνω μερικούς ξεχωριστούς: τον Θανάση Μεριασίδη άπο τήν Μαλακοπή (οδός Πεστών 95 κοντά στον "Αγιο Φανούριο), 80 χρόνων λεβεντόγερο, πικραμένο άπο τή ζωή (Ιχασε 6 παιδιά το ενα ύστερα άπο το άλλο) μά πάντα άλύγιστο. 'Η διήγησή του γιά τήν «Πατρίδα», δπως λέει, είναι γεμάτη άπύ τον αέρα τής λεβεντιάς καί τής άπλότητας. Δυο μεγάλες φωτογραφίες στο γυμνό του δω μάτιο δείχνουν αύτύν καί τή γυναίκα του (πεθαμένη έδώ καί πολλά χρόνια) μέ τσολιάδικα καί μέ το τουφέκι στον ώμο. Τήν κοινωνική ζωή τήν είδε κι αύτήν άντάρτικα λεβέντικα. Δέν ξέρει αν κάναν ή δέν κάναν έκλογές, αύτά δέν είναι γι αύτόν, ξέρει μονάχα πώς κάναν γιά νά μή πληρώνουν φόρο καί νά μή πηγαίνουν στον Τούρκικο στρατό. «Άτιμο Χουριέτ, μουρμουρίζει, αυτό μ έδιωξε άπύ τήν Πατρίδα...». Είναι κοντά μεσάνυχτα δταν φεύγω άπύ το φτωχικό του. Τού άφήνω ενα κουτί τσιγάρα καί ξεκινώ. «Στάσου μωρέ, κόρη μου, φωνάζει θά σέ πάω στ αύτοκίνητο, έδώ οί άντρες είναι γουρούνια...» άρνιέμαι, αλλά δέν ώφελεΐ. 'Ιπποτικά μέ συνοδεύει στή στάση καί ύστερα ξεκινά μελαγχολικά γιά το σπίτι πού δέν τον περιμένει κανείς. Θλιβερά ομοιόμορφη θά έπαναληφθεΐ ή σκηνή τίς δυο άκόμη μέρες πού θά πάω νά τον βρώ. Στήν Τούμπα βρήκα άκόμα τήν 75χρονη Ελένη Στρίκη άπύ τούς Έλεγμούςθυμάται τον πατέρα μου καί κλαίει. Στο σπίτι της μαζεύονται δλες οί χωριανές τού συνοικισμού: ή Βασιάδου, ή Χατζηαθανασίου, καί άλλες. Μιλούν γιά τον πατέρα μου, γιά δσους ελειψαν πρίν άπύ αύτόν, μετά άπύ αύτόν. 'Η Στρίκη βρίσκει πώς είναι πιά ή σειρά της, σταυροκοπιέται άμίλητη. Θυμούνται αύτούς πού άφησαν στο χωριό, τήν καταστροφή, τήν πρώτη έξορία, τά τραγούδια πού είχαν φτιάξει, τον ξεσηκωμό. «Άραγε τί νά γίνεται τώρα το χωριό μας, θά το δούμε ποτέ;» Πικρός καημός, βουβός καί άναπάντητος... Τρεις μέρες πέρασαν στή Θεσσαλονίκη μέ Μαλακοπίτες, Λιγουμίτες, Μουδανιώτες, Κιότες καί Πελαδαρινούς. Μέρες ανίχνευσης καί έπαφής. Λίγα δελτία γιά τήν Κοινότητα Μαλακοπής, καί λιγοστά γιά τήν έξορία τού 1914 τών Παράλιων χωριών, πλούσια δμως συγκίνηση καί ψυχική συγκομιδή. 200

7 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ Στις 16 Αύγουστου ξεκίνησα γιά τό Δημητρίτσι. Δεν στάθηκα τυχερή, δ κ. Δεληγιάννης έλειπε στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς νά χάσω καιρό συνέχισα το ταξίδι μου στη Νιγρίτα, δπου, σύμφωνα με πληροφορίες πού είχα άπό τη Θεσσαλονίκη, υπήρχαν Άπολλωνιαδίτες, κάθισα λίγη ώρα μαζί τους γιά νά επιστρέφω το άπόγεμα πάλι στο Δημητρίτσι. Μικρό χωριό μέ ωραία καρπούζια. «Από δώ παράγγελνε καρπούζια δ Σουλτάνος», λένε περήφανοι οί Δημητριτσιώτες, δεν πάει νά ναι το χρώμα τους ξασπρισμένο είναι γλυκά ζάχαρη τά μεγάλα μακρόστενα καρπούζια τους. 'Ο κ. Δεληγιάννης είναι προσωπικότητα στο χωριό. Δάσκαλος εδώ καί χρόνια, ξεκουράζεται τώρα βοηθώντας το γιό του στά κτήματα, μαθαίνει σέ μερικά φιλοπρόοδα παιδιά την ψαλτική καί άπδ Κυριακή σε Κυριακή κηρύσσει το θείο λόγο γιά τή σωτηρία τής ψυχής του καί τών συγχωριανών του. 'Ένα μικρό πλινθόκτιστο σπίτι στο τέλος του χωμάτινου δρόμου του χωριού, μέ γελάδια καί άλλα ζωντανά στήν εύρύχωρη αύλή του, είναι τ αρχοντικό του. Γεμίζουν τά χαρτιά μας το δωμάτιο. Διαβάζω, άκούει προσεχτικά, ρωτώ, σκέφτεται καί άπαντά αποφασιστικά. Είναι κιόλας μεσάνυχτα, τδ φώς τής λάμπας έ'χει μαυρίσει το γυαλί. Τήν άλλη μέρα μέ το ξημέρωμα σχεδόν στο πόδι. Έφερε σταφύλια άπδ τ αμπέλια, τρύγησε τδ μέλι άπδ τίς κερήθρες καί δίπλα του έγώ μέ τίς έρωτήσεις μου καί τά χαρτιά μου. "Ολα πάνε καλά, συμπληρώνουμε, διορθώνουμε. Στήν Αθήνα πιά, σάν θά γυρίσει λέει άπδ τδ ταξίδι στά Κουβούκλια (στέκεται καί εύλογεϊ τδν Θεδ πού τδν άξίωσε ένα τέτοιο πράγμα), θά μου στείλει τά συμπληρωματικά κεφάλαια: «Τδ έσωτερικδ τού χωριού» μέ σκαρίφημα, «Δρόμοι έ'ξω άπδ τδ χωριδ» μέ σκαρίφημα, λίγα γιά τήν οικονομική ζωή τού χωριού καί τέλος «Τδ χωριδ δπως είναι σήμερα». Τά Κουβούκλια ξεδιάλυναν- μά στδ Δημητρίτσι δέν είναι μόνο Κουβουκλιώτες. Ό δδηγδς τού αύτοκινήτου πού μ έφερε είναι άπδ τήν Τζάμτζα, δ ψιλικατζής-παντοπώλης (στήν κυριολεξία) τής πλατείας είναι άπδ τδ Τσεσνείρι. Ξεκινώ γιά τήν πλατεία «ή λίμνη τής Άπολλωνιάδας» άρχίζει νά ταράζεται. Ό καθένας θέλει νά πει τά δικά του, μιλάν δλοι, δ καθένας γιά άλλο χωριό, άλλά δλοι μέ τδν ίδιο καημό. Τδ δακτυλογραφημένο ερωτηματολόγιο «Χωριδ» επιβάλλεται, σωπαίνουν, τώρα είναι ή σειρά μου νά μιλήσω. Ξεφυλλίζω τδ ερωτηματολόγιο χωρίς νά τδ βλέπω, ρωτώ τούς γεροντότερους, σεβασμός καί τάξη έπικρατεϊ. Άπδ τδ Δημητρίτσι στίς Σέρρες δ δρόμος δέν είναι μακρύς καί οί Σέρρες είναι φωλιά Βιθυνών. Εμπρός λοιπόν γιά τίς Σέρρες. Διαμαρτύρεται δ κ. Δεληγιάννης, διαμαρτύρεται τδ φιλόξενο σπιτικό του. Τδ ταξίδι δμως γιά τίς Σέρρες είναι πιά πραγματικότητα. Οί Σέρρες είναι μιά άπδ τίς πιδ δ μορφές επαρχιακές πόλεις τής Ελλάδας. Κτισμένη στήν πλαγιά ενός πυκνοφυτεμένου βουνού έχει στά πόδια της τδ Στρυμώνα. Μεγάλοι άσφαλτοστρωμένοι δρόμοι, όμορφα διαμορφωμένες πλατείες, καλόγουστα σπίτια, κάνουν τίς Σέρρες νά μοιάζουν μέ μικροαστική 201

8 ΕΛΕΝΗ ΓΛΤΚΑΤΖΗ γειτονιά τής πρωτεύουσας παρά μέ έπαρχιαχή πόλη. Οί Σέρρες είναι μιά εξαίρεση καί το έξαιρετικό αύτό το χρωστά σέ μιά μεγάλη δυστυχία πού τη βρήκε. Στις αρχές τοϋ αιώνα μας ή πόλη καταστράφηκε άπό μιά μεγάλη πυρκαι'ά, καήκαν τά ξυλόστεγα σπίτια, έξαφανίστηκαν τά στενοσόκακα. Σάν ανοικοδομήθηκε, την έκτισαν πιά πάνω σέ νέο σχέδιο, πού άφήνει τον αέρα άπύ το βουνό νά κατεβεϊ τρεχάτος καί νά γεμίσει τούς πλατείς καθαρούς δρόμους τής νέας πόλης. Άπύ την παλιά πόλη, την Τουρκόπολη δπως λένε, δέν μένει παρά μιά σειρά μόνο ξύλινα καφασωτά σπίτια στην Β άκρη τής πόλης. Άλλοτε ίσως τά σπίτια αυτά νά ήταν δείγμα μιζέριας, σήμερα δίνουν έναν τόνο couleur locale, πού λείπει όλότελα άπύ τη νέα πόλη. Μιά άπύ τις πρώτες μου δουλειές μόλις έφτασα στις Σέρρες ήταν νά συναντήσω, σύμφωνα μέ τή συμβουλή τής Κας Μερλιέ, τον γιατρό Ίππ. Μακρή άπύ τήν Άρτάκη καί τον Φ. Φιλιππίδη άπύ το Μιχαλίτσι. 'Ο κ. Φιλιππίδης έ'λειπε στή Θεσσαλονίκη (πάλι δέν στάθηκα τυχερή), μπόρεσα όμως άπύ τήν πρώτη κιόλας μέρα νά συναντήσω τον γιατρό. Ή βιβλική μορφή του I. Μακρή, μέ τή φυσική εύγένεια κι άπλότητα, μέ έκανε νά νιώσω τήν παρουσία τής μικρασιατικής αρχοντιάς. Φύλακας ταπεινός των πάτριων, περνά ειρηνικά τίς μέρες του μοιράζοντας τον καιρό του άνάμεσα στο άνθρωπιστικύ έπάγγελμά του, τή γιατρική, καί στίς εύγενεϊς προσωπικές του άπασχολήσεις, τή δημοτική μουσική καί τή μελέτη τής μικρασιατικής πατρίδας. Συνεχιστής τής πολύτιμης δουλειάς τού πατέρα του πού συγκέντρωσε, έπί τόπου άκόμα, καθετί σχετικό μέ τον τόπο πού τον άνάστησε, συμπλήρωσε ένα ογκώδη, 600 περίπου σελίδες δακτυλογραφημένο τόμο, μέ τά κατάλοιπα του πατέρα του γιά τήν Κυζικηνή χερσόνησο,, συμπληρώνοντας καθετί πού έβρισκε έλλειπές. Είναι μάλιστα διπλά αξιέπαινος γιατί, δπως μου είπε, γιά τίς συμπληρώσεις αυτές δέν άρκέστηκε στίς προσωπικές του γνώσεις άλλά κυρίως βασίστηκε στίς γνώσεις των γεροντότερων πού είδε καί ειδικά συμβουλεύτηκε. Ό ογκώδης αυτός τόμος βρίσκεται σήμερα στά χέρια μας χάρη στήν εύγενή προσφορά τοϋ γιατρού. Νομίζω πώς ή δημοσίευση ορισμένων κεφαλαίων τουλάχιστον μέ τίς ανάλογες βέβαια συμπληρώσεις καί διορθώσεις θά είναι μία πολύτιμη συμβολή τοϋ Κέντρου γιά τή γνώση τής Κυζικηνής Χερσονήσου, καί ιδιαίτερα τής Άρτάκης καί τής περιοχής της. Ή βοήθεια καί συμπαράσταση τοϋ κ. I. Μακρή γιά τή δουλειά μου υπήρξε πολύτιμη καί πολυποίκιλη. Κατόρθωσα χάρις σ αυτόν νά βρω Βιθυνούς (πελάτες τοϋ γιατρού κυρίως) άπό διάφορα χωριά τής περιφέρειας Μιχαλιτσιοΰ, μπόρεσα νά βρω ευκολότερα τόν κ. Φιλιππίδη, καί έξακρίβωσα τή διεύθυνση τοϋ κ. Μαρασλή άπό τήν Σινασό (ύπάλληλο τής Νομαρχίας Σερρών) πρός τόν όποιο έκανα έπίσκεψη φιλοφροσύνης έκ μέρους τοϋ Κέντρου, έχοντας τήν κρυφήν ελπίδα, πρέπει νά ομολογήσω, δτι θά έβρισκα ίσως μέσω τοϋ κ. Μαρασλή καί μερικούς Καππαδόκες γιά νά συμπληρώσω ή νά έλέγξω τό ύλικό τών Κοι 202

9 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΛΑΟΓΗ ΤΛΙΚΟΤ νοτήτων. Δυστυχώς δμως κατά τή διαβεβαίωση του κ. Μαρασλή ή έλπίδα μου υπήρξε μάταιη. Στις Σέρρες δεν υπήρχαν παρά έλάχιστοι Καππαδόκες κι αυτοί άπό τις μεγάλες πόλεις Νίγδη καί Καισάρεια, έτσι άναγκαστικά περιορίστηκα στους Βιθυνούς οί όποιοι πρέπει νά ομολογήσω δτι έδειχναν ζήλο καί προθυμία γιά τή δουλειά μας πραγματικά άσυνήθιστα. Ή φροντίδα του κ. Μάκρη καθ δλη την διαμονή μου στις Σέρρες, το ενδιαφέρον του γιά τή δουλειά μου καί γιά τήν υγεία μου, ή συνεχής παρακολούθησή του έπιβεβαιώνουν αύτά πού λέω γιά τούς Βιθυνούς καί κάνουν τή δουλειά μας περισσότερο ξεκούραστη κι ευχάριστη. Γιά νά τελειώσω δμως μέ τον κ. Μάκρη θά παρακαλοϋσα τήν Διεύθυνση τοΰ Κέντρου νά εγκρίνει τήν άποστολή των μουσικολογικών μας βιβλίων, ιδιαίτερα τής Ρούμελης καί των Δωδεκανήσων, στον ταπεινό καί εΰγενή αύτόν έργάτη τής Μικρασίας, πού τόσες εύκολίες μάς παραχώρησε καί μέ στοργή κι ένδιαφέρον άγκάλιασε τή δουλειά μας. Ένθερμος επίσης πατριώτης, κατά τήν έ'κφραση τοΰ κ. Δεληγιάννη, είναι ό κ. Φιλιππίδης, κτηματομεσίτης μέ γραφείο στο κέντρο τής πόλης των Σερρών. Μέ τον κ. Φιλιππίδη εργαστήκαμε «διά μακρών» γιά τήν πατρίδα, τό Μιχαλίτσι. Οί γνώσεις του μοΰ φάνηκαν εξαιρετικά στέρεες, παρά τό μικρόν τής ήλικίας του, είναι 54 χρονών ( βλ. δελτίο πληροφορητή ). Στήν άπορία μου σπεύδει ν άπαντήσει έξηγώντας μου δτι πριν λίγα χρόνια μάζευε καθημερινά μιά ομάδα γέρων Μιχαλιτσιωτών, καί χωριανών γενικά, στό γραφείο καί κατέγραφε καθετί πού θυμόνταν οί γεροντότεροι γιά τά χωριά τους. Πόσο είναι λοιπόν έμφυτη ή άνάγκη τής ύπαρξης τοΰ Κέντρου δπως εργάζεται, γιά κάθε Μικρασιάτη... Νομίζω δτι άλλος λίγο, άλλος πολύ, πάντα δμως κατά τό δυνατό, είναι δλοι μέλη μιας μεγάλης ομάδας, ενός ύπερκέντρου, πρόθυμοι πάντα νά πάρουν τήν πέννα καί νά γράψουν τις λιγοστές άναμνήσεις, ή νά γείρουν τό κεφάλι καί ν αρχίσουν σέ άργό ρυθμό παραμυθιού «Μιά φορά κι ένα καιρό ήταν μιά πόλη...» τή διήγηση μιας ζωής πού γι αυτούς ίσως δέν τέλειωσε ποτέ. Ό Μακρής καί ό Φιλιππίδης μ έκαναν λίγο νά γνωρίσω τούς πιό λόγιους Μικρασιάτες, πού δέν ήταν καθόλου χαλασμένοι ή άντιπαθητικοί. (Νομίζω δτι στό σημείο αύτό υπάρχει μιά μεγάλη διαφορά μέ τούς λόγιους πληροφορητές τής Αθήνας πού τό γενικό πνευματικό κλίμα τής πρωτεύουσας δέν κατάφερε παρά νά τούς κάνει ψευτολόγιους καί σχολαστικούς.) Ό καημός δμως ό δικός μας δέν είναι οί δυό-τρεις πληροφορητές τής πόλης, πού φοροΰν άσπρο κοστούμι καί χαιρετοΰν εύγενικά τούς μαγαζάτορες πού σηκώνονται στό πέρασμά τους. Καημός δικός μας, είναι ό συνοικισμός μυρμηγκιά άπό άνθρώπους πού λιάζονται στά καφενεία ή στούς αυλόγυρους τών σπιτιών τους. Πίσω μοΰ είπαν άπό τά καπνεργοστάσια, έξω άπό τήν πόλη, είναι ό συνοικισμός τής 'Αγίας Σοφίας δουλεύουν δλοι στά καπνεργοστάσια καί μιλάν τούρκικα, είναι 203

10 ΕΛΕΝΗ ΓΛΤΚΑΤΖΗ Βιθυνοί άπό την Περιφέρεια του Σογιούτ καί Μπιλετζίκ. Στην 'Αγιά Σόφιά, στο μικρό καφενείο τοϋ κυρ-άναστάση Καραϊβαλίδη (οδός Νικομήδειας 1, 'Αγία Σοφία, Σέρρες) ζωντάνεψε σιγά-σιγά ή περιφέρεια των Κιουπλιών μέ τά γύρω χωριά, τό Άσάκιοι, το Πελτόζ, το Βεζίρ Χάν, το Κιζίλ Καγιά. Κοντά στις Σέρρες 6μως υπάρχει συνοικισμός Νέα Κιουπλιά- έκεϊ θά γίνει πιά ή συμπλήρωση καί ό έ'λεγχος των πληροφοριών πού μοϋ έδωσαν οΐ Άσακιώτες τής 'Αγίας Σοφίας. Τά Νέα Κιουπλιά είναι ένας μεγάλος συνοικισμός, μοιάζει ολόκληρο χωριό, έξω άπο τις Σέρρες στά Ν τής πόλης. 'Ο συνοικισμός έχει ωραία δίπατα σπίτια καί πολλά νερά" έκεϊ στο καφενείο τοϋ Μιχάλη Κετσίογλου πού έχει γιο στην ιατρική καί απορεί πού δέν τόν ξέρω, μαζεύτηκαν ένας-ένας οί Κιουπλιώτες οί Κουρτίδες, οί Κετσίογλοι, ό Άργυριάδης κ.ά. Με βάση τό Ερωτηματολόγιο «Χωριό» ξεκινήσαμε όλοι μαζί γιά τά Κιουπλιά, περπατήσαμε τη χαράδρα μέ τίς μουριές καί τις καρυδιές πού στην πλαγιά της είναι κτισμένο τό χωριό, καί κάτσαμε νά ξαποστάσουμε στό Λαϊλά, τό έξοχικό μέ τά πολλά χαλασμένα μοναστήρια, τελευταία άπομεινάρια μοναχικά κι άκραΐα τής Μοναστικής «Πολιτείας» τοϋ Όλυμπου, τοϋ Κεσίς Ντά (βουνό τοϋ Παπά), όπως πολύ σωστά μετονομάτισαν οί Τούρκοι. Θά άφηνα πιά τίς Σέρρες γιά νά επιστρέφω στή Θεσσαλονίκη, όταν μαθαίνω πώς στό Τσουμλέκ Ντερέ, λίγο έξω από την πόλη, κάθεται ό Γιώργης Κοντρατζής 90 χρόνων γέρος, άπό την Άπολλωνιάδα, πού διατηρεί τίς δυνάμεις του άκμαΐες καί ξέρει τή λίμνη καί τήν περιοχή της όσο λίγοι. Ξεκίνημα λοιπόν γιά τό Τσουμλέκ Ντερεσί- βρήκα τό γερο-κοντρατζή νά κάθεται μέ τή γυναίκα του έξω άπό τόν αυλόγυρο τοϋ σπιτιού τους, χαζεύοντας τήν άνύπαρκτη κίνηση τοϋ δρόμου. «Σέ περίμενα, μοϋ λέει, άκουσα πώς ήσουνα στήν πόλη κι έγραφες γιά τά χωριά μας- δέν μπορεί, είπα, θά ρθει νά μέ βρει, άλλιώς θά ξεκινούσα εγώ αύριο τό πρωί...». Άρχισε ό γέρο Κοντρατζής μέ τή βαθιά συγκινημένη φωνή του νά μιλά γιά τό καστρογυρισμένο χωριό του, τήν Άπολλωνιάδα, γιά τή λίμνη πού όργωνε μέ τά πλεούμενά του κουβαλώντας κρεμμύδια, γιά τά γύρω χωριά πού κατέβαιναν στή λίμνη νά ψαρέψουν καραβίδες, γιά τά νησιά τής Λίμνης μέ τά λιόδεντρα καί τίς μουριές τους. Τό φως είχε πιά λείψει τελείως, ήταν άδύνατο νά κρατήσω σημειώσεις. 'Η γυναίκα του έπεμβαίνει, «νύχτωσε, Γιώργο, έλάτε μέσα στό φώς τής λάμπας», σηκώθηκε ό γέρο-κοντρατζής ψάχνοντας τόν τοίχο γιά ν άκουμπήσει, τότε μόνο κατάλαβα ότι τό φώς του τόν άφηνε σιγά-σιγά, όπως μοϋ είπε ύστερα μέ καημό. Μέ όση πείρα άπό τή συλλογή ύλικοΰ έχω ώς τώρα άποκτήσει μπορώ άδίσταχτα νομίζω νά πώ ότι ό Κοντρατζής στάθηκε ό καλύτερος γιά μένα πληροφορητής, στέρεος, θετικός, μέ μνήμη θαυμαστή καί μέ τή ζεστή καρδιά τοϋ ανθρώπου πού πονά τόν τόπο πού τόν άνάστησε καί πού ξέρει ότι δέν γίνεται πιά νά τόν ξαναδεϊ. 204

11 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ Άφηνα πιά τίς Σέρρες γιά νά γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, έ'πρεπε ν άφήσω τή Βιθυνία πού τόσο με είχε στο Δημητρίτσι, στις Σέρρες, στά Κιουπλιά, στο Τσουμλέκ Ντερέ, άπορροφήσει, καί νά γυρίσω πίσω στούς Καππαδόκες μας. Λίγες διευθύνσεις Φλοϊτιανών καί Μαλακοπιτών θά ήταν το πρώτο ξεκίνημα γιά τή συγκέντρωση Καππαδοκικοΰ υλικού. Έφευγα πιά άπύ τίς Σέρρες καί από τή Βιθυνία, δεν έ'πρεπε νά ξεχάσω την τραγική παραγγελία πού μοΰ έ'δωσε ή γυναίκα τού Βεϊζαντέ άπύ την Κιό. «Κοίταξε παιδάκι μου, μήπως εκεί πού γυρίζεις καί ζητάς Μικρασιάτες, κοίταζε μήπως βρεις τον άδελφό μου. Ευγενία Κοντογιώργη μέ λένε έμένα. Είμαι άπύ τον Κασαμπά, παιδί μου, καί έχασα τον άδελφό μου τον Άντώνη στην Καταστροφή, άιντε παιδί μου πήγαινε στήν εύχή τού Θεού καί θά περιμένω γράμμα σου μέ τή διεύθυνση τ άδελφοΰ μου...» Βαριά παραγγελιά, πικρή πού θά μείνει γιά πάντα ίσως άνεκτέλεστη. Μέ την απόφαση λοιπόν αύτή, νά ξεχάσω δηλαδή τή Βιθυνία καί νά έπιστρέψω στήν Καππαδοκία, βρέθηκα στις 20 Αύγούστου στο μαγαζί τού Χαράλαμπου Ζαχαριάδη (γυαλοπώλης, οδός Βαλαωρίτου 26 Θεσσαλονίκη). 'Ο Χαράλαμπος Ζαχαριάδης γεννήθηκε στά Φλοϊτά καί άπύ κεΐ έφυγε παιδί σχεδόν μέ τήν Έξοδο, ό ίδιος βέβαια δέν θυμάται τίποτα γιά το χωριό του, είναι όμως τόση ή προθυμία του καί τόσο το κύρος του άνάμεσα στούς συμπατριώτες του, ώστε σέ μιά ώρα μέσα είχαν μαζευτεί στο μαγαζί του, πάνω άπό 7 γέροι πού ξέραν το χωριό όσο λίγοι (δέν ξενιτεύονταν καθώς έλεγε ό Χαράλαμπος Ζαχαριάδης γιατί αυτοί αγαπούσαν λέει τό χωριό καί δέν έφευγαν). Έτσι σιγά-σιγά τό μαγαζί τού Χαράλαμπου Ζαχαριάδη έγινε ένας τόπος έργασίας καί συναντήσεων μέ Καππαδόκες, τή μιά μέρα μάζευε ό Χαράλαμπος Ζαχαριάδης μέ τή βοήθεια τού Βασίλη Μισαηλίδη (οδός Βασιλέως 'Ηρακλείου 8 Θεσσαλονίκη) Φλαϊτιανούς, τήν άλλη Μαλακοπίτες καί τήν παραπάνω τούς λιγοστούς Άνταβαλιώτες πού μπόρεσαν νά βροΰν στή Θεσσαλονίκη. Μέ τόν τρόπο αυτό συντομεύτηκε σέ χρόνο αισθητά ή δουλειά μου στή Θεσσαλονίκη άλλά εύρύνθηκε πρός κατευθύνσεις (τόν έλεγχο π.χ. ήδη συγκεντρωμένου γιά τίς Κοινότητες υλικού) πού δέν σκόπευα νά κάνω στήν άποστολή. Μέ τίς συμβουλές καί συστάσεις τού Ζαχαριάδη άπό τή μιά μεριά καί τού Μισαηλίδη άπό τήν άλλη, ό όποιος μέ συνόδευε σ όσους πληροφορητές δέν μπορούσαν νά έρθουν στοΰ Ζαχαριάδη, βρήκα τούς Βορεόπουλους (ύφασματέμπορους) άπό τή Μαλακοπή, άπό τούς όποιους μόνο συγχαρητήρια γιά τή δουλειά μας μπόρεσα νά πάρω, καί τόν Λουκά Κανάκη έπίσης άπό τήν Μαλακοπή. Γι αυτόν όμως πρέπει νά μιλήσω ιδιαιτέρως. 'Ο Λουκάς Κανάκης είναι ό «κύριος» Μαλακοπίτης. Γεννήθηκε, άνατράφηκε, μαθήτεψε στή Μαλακοπή, έκανε χρόνια δάσκαλος στήν πατρίδα του, καί υστέρα, όσο θυμούνται οί συγχωριανοί του κι αύτός, διηύθυνε είτε σάν μουχτάρης, είτε σάν έπίτροπος, επί χρόνια τά Κοινοτικά τής πατρίδας του. Τόν Κανάκη τόν βρήκα ένα σούρουπο μόνο τέτοια ώρα μπορεί κανείς 205

12 ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ νά τον δει, γιατί το πρωί καί τ άπόγεμα κάνει τον δικαστικό κλητήρα στο σπίτι του στήν οδό Αφεντούλη 4 Θεσσαλονίκη. Νομίζω δτι οί σελίδες πού μοΰ έδωσε γιά την κοινότητα καί γιά την εγκατάσταση των Μαλακοπιτών (αύτός είναι ό οικιστής τοΰ συνοικισμού Ν. Μαλακοπή Θεσσαλονίκης) είναι στέρεο καί θετικό υλικό γιά την προώθηση των θεμάτων μας. Στο Λουκά Κανάκη άφησα καί έρωτηματολόγιο γιά το «Χωριό» μέ την παράκληση νά απαντήσει καί νά μάς στείλει τίς σημειώσεις του, πράγμα πού δέχτηκε με μεγάλη ευχαρίστηση. Δυστυχώς όμως ώς σήμερα δεν πήραμε άκόμα καμία άπάντηση. Ό επόμενος καί τελευταίος σταθμός τοΰ ταξιδιού μου έπρόκειτο νά είναι ή Δράμα καί τά γύρω χωριά της όπου σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού είχα συγκεντρώσει άπό τη Θεσσαλονίκη υπήρχαν πολλοί Λιμνιώτες (στο χωριό Καλαμπάκι) καί πολλοί Τενεϊλήδες Φλοϊτιανοί, Μπερκετλιώτες καί Μισθιώτες. 'Η διαδρομή Θεσσαλονίκης - Δράμας τουλάχιστον ώς τίς εκβολές τοΰ Στρυμώνα είναι νομίζω μιά άπό τίς γραφικότερες πού έ'χει νά δείξει ή Ελλάδα. Ξεκούραστη λοιπόν έ'φτασα στή Δράμα στίς 23 Αύγούστου το πρωί. Το πέρασμα τής Σόφης * πρίν άπό μένα είχε παντού αφήσει τά ίχνη του. 'Ο Μουράτ άπό τά Φλοϊτά, θείος τού Ζαχαριάδη, άνέλαβε νά μέ οδηγήσει σέ διάφορους πληροφορητές. Είδα Τενεϊλήδες, τούς άδελφούς Μερκούριού πού πουλάν χαρτοσακούλες στήν άγορά τής Δράμας καί πού το μαγαζί τους είναι πέρασμα των συμπατριωτών τους, είδα Μπορλήδες, τον Σισμανίδη κ.ά., καί τέλος, μαζί μέ τον Μερκούριού, πού άνέλαβε νά συνεχίσει τή δουλειά τοΰ γερο-μουράτ άπό τά Φλοϊτά, έπισκεφθήκαμε τήν Πατριαρχική μορφή τού Μπερεκετλί Μαντέν, το γέρο Τικταμπάνη, έναν άπό τούς λιγοστούς άνδρες πού σώθηκε άπό τή σφαγή τοΰ Μπερεκετλί καί πού τό πρόσφατο ταξίδι του στήν πατρίδα (ήταν έκεί το περασμένο καλοκαίρι) τοΰ ζωντάνεψε τίς παλιές μνήμες καί τον άσβηστο καημό. Ή δουλειά μου στή Δράμα είχε Ινα γρήγορο καί άρκετά ζωντανό, χάρη στούς καλούς πληροφορητές, ρυθμό. Μιά μικρή άλλά οπωσδήποτε δυσάρεστη επέμβαση τής ασφάλειας χωρίς ευτυχώς συνέπειες μέ έκανε νά συντομέψω τήν διαμονή μου στήν πόλη καί νά στραφώ προς τά χωριά καί ειδικότερα προς το Καλαμπάκι, οπού σύμφωνα πάντα μέ τίς πληροφορίες πού είχα συγκεντρώσει, ήταν γεμάτο Λιμνιώτες. Το Καλαμπάκι είναι ένα φτωχοχώρι καμιά ώρα έξω άπό τή Δράμα, κοντά στο δρόμο πού πάει γιά τήν Καβάλλα. Ξεχασμένο χωριό, χωρίς καμιά ζωή, δυσκίνητο καί σχεδόν άφιλόξενο. Στό καφενείο τοΰ χωριού βρήκα συγκεντρωμένους κάμποσους γέρους, Λιμνιώτες όλους σχεδόν (ένας μόνο ήταν άπό το Χασάκιοϊ), μιλήσαμε λίγο γιά το χωριό τους εκεί, δέν κατάλαβα ούτε αν το νοσταλγούν, καί περάσαμε υστέρα στήν Κοινότητα, θέμα πού τούς κίνησε περισσότερο γιατί μπόρεσαν έτσι νά θυμη- * Ή Σόφη Άναστασιάδη-Μανουσάκη, συνεργάτρια τοΰ Κ.Μ.Σ. 206

13 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ θοϋν μέ ποιο βρώμικο τρόπο έκανε περιουσία ό τάδε καί γιά ποιο λόγο μάλωσε ό δείνα με τούς συμπατριώτες. Δύο έπισκέψεις πολύωρες έκανα στύ χωριό Καλαμπάκι, μέ περιποιήθηκαν καί μέ φρόντισαν, άλλά, μένει κάποιο άλλά άνεξήγητο, πού μέ κάνει νά λέω καί νά σκέφτομαι πώς το Καλαμπάκι ή αν θέλετε οί Λιμνιώτες, δέν είχαν τή ζέστα των Δηλιανών στούς Χαλκιάδες, ούτε το ζήλο των Ποταμιτών καί Τζαλελιωτών στή Νέχαλη (Όμορφοχώρι) τής Λάρισσας. Το Καλαμπάκι ήταν ό τελευταίος καί ό πιο ακραίος, ό συνοριακός ας πούμε σταθμός τού ταξιδιού, μιά μικρή λοίμωξη πού τά πρώτα συμπτώματά της εμφανίστηκαν στή Δράμα μέ έκανε νά γυρίσω γρήγορα στή Θεσσαλονίκη άπό οπού στις 26 Αύγούστου τ άπόγεμα πήρα τ άεροπλάνο τής επιστροφής. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΙΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γεώργιος Κοντρατζής/Άπολλωνιάδα. Ό Γεώργιος Κοντρατζής γεννήθηκε στά 1864 στήν Άπολλωνιάδα. Είναι ό πιο γέρος πληροφορητής πού γνώρισα (τον συνάντησα στά 90 χρόνια άκριβώς, πριν λίγες μέρες είχε τά γενέθλιά του). Τελείωσε το σχολείο του χωρίου του. Ξέρει νά γράφει καί νά διαβάζει. Τώρα τελευταία όμως ή δράσή του τύν εγκαταλείπει σχεδόν τελείως καί έτσι ούτε νά γράψει οΰτε νά διαβάσει μπορεί. Ή γυναίκα του είναι έπίσης άπό τήν Άπολλωνιάδα. Έχουν 6 παιδιά, άγόρια 2 καί κορίτσια 4 δλα καλά αποκαταστημένα. Είναι έλληνόφωνος, ξέρει λίγα τούρκικα πού μέ τύν καιρό, όπως μου είπε, έχει τελείως σχεδόν ξεχάσει. Στήν Άπολλωνιάδα ήταν εύκατάστατος νοικοκύρης, είχε καΐκια καί έκανε τον έμπορο. Εδώ (στις Σέρρες δηλαδή δπου τύν γνώρισα) δέν κάνει πιά τίποτα, έκανα μοϋ λέει έξη παιδιά δέν φτάνει; Είναι ό πιύ πρόθυμος καί ό πιο άκριβής πληροφορητής πού γνώρισα ποτέ. Είχε φαίνεται άπύ μικρό παιδί το μεράκι της πατρίδας, σάν νά ήξερε δτι θά τήν έχανε. Θυμάται παρά τά 90 χρόνια του λεπτομέρειες καί γεγονότα πού πολλοί ήμέτεροί του τά ξαναθυμήθηκαν καί τά ξανάζησαν χάρη σ αυτόν. Είναι γνωστός σ δλους τούς προσφυγικούς συνοικισμούς Σερρών σάν ό καλύτερος γνώστης δχι μόνο της Άπολλωνιάδας πού είναι πατρίδα του άλλά καί τών γύρω χωριών της. Κι αύτύς δπως καί ή γυναίκα του είναι πολύ περιποιητικοί άνθρωποι. Λυπήθηκαν πολύ σάν ακόυσαν δτι έπρεπε νά φύγω τήν άλλη μέρα γιά τήν Θεσσαλονίκη, γιατί θέλαν νά μέ φιλοξενήσουν. Τύν Κοντρατζή τύν βρίσκεις στήν όδύ Παπαπάγου Λεωνίδα άριθ. 68 στύ Τσουμπλέκ Ντερέ Σερρών. Τύν γνώρισα στήν καλοκαιρινή άποστολή στις Σέρρες στά Μπορεί νά συγκεντρώσει στύ σπίτι του κι άλλους Άπολλωνιαδήτες, ώστε νά σχηματιστεί μιά ομάδα πληροφορητών. 'Οπωσδήποτε δλοι άποδείχτηκαν περιττοί μπροστά στύ θησαυρό τών γνώσεων του Γεώργη Κοντρατζή καί της γυναίκας του, πού πάντα έπενέβαινε βοηθώντας καί ξεκαθαρίζοντας οσα έλεγε ό άνδρας της. Καλοκαίρι

14 ΕΛΕΝΗ ΓΛΤΚΑΤΖΗ Κωνσταντίνος Γκερεμτζίκης / Άσάκιοΐ *0 Κωνσταντίνος Γκερεμτζίκης γεννήθηκε στά 1885 στό Άσάκιοΐ (Βιθυνία, τμήμα Κιουπλιών ). Είναι τουρκόφωνος, άλλά μιλά καλά ελληνικά' μπορούμε νά τόν θεωρήσουμε δίγλωσσο. Γράμματα ξέρει λίγα, τέλειωσε τό κοινοτικό (δημοτικό) σχολείο τοϋ χωριοϋ. Είναι παντρεμένος. Ή γυναίκα του είναι έπίσης άπό τό Άσάκιοΐ, τουρκόφωνη μιλά πολύ λίγα ελληνικά. Έχει 1 παιδί, άγόρι. Άπό τό χωριό έφυγε στά 1919 τόν Σεπτέμβρη. Τόν έστειλαν έξορία στό Διαμπεκίρ, καί άπό έχει ήρθε στην Ελλάδα χωρίς νά περάσει άπό τό χωριό. Στην πατρίδα του ήταν σηροτρόφος, έκανε σύγχρονα καί τόν κλητήρα στήν Κοινότητα. Εδώ είναι άγρότης. Μένει στις Σέρρες οδός Άδραμητίου 7 Αγία Σοφία. Είναι πρόθυμος καί καλός πληροφορητής, μαζί μέ τόν Καραϊβαζίδη στάθηκε άπό τούς πιό πολύτιμους πληροφορητές γιά τό χωριό του. Οί άλλοι (θαμώνες τοϋ Καφενείου τοϋ Καραβαϊζίδη όπου δούλευα καί μάζευα πληροφορητές καί ύλικό) επικύρωναν τις πληροφορίες τοϋ Γκερεμτζίκη καί τοϋ Καραβαϊζίδη. Δέν μπορώ νά πώ ότι συνέβαλαν ούσιαστικά στή δουλειά μας. Γι αύτό δέν έκανα γι αύτούς προσωπικό, χωριστό δελτίο πληροφορητή. Τόν Γκερεμτζίκη τόν γνώρισα στις Σέρρες στήν άποστολή τοϋ Αναστάσιος Καραϊβαζίδης / Άσάκιοΐ 'Ο Αναστάσιος Καραϊβαζίδης γεννήθηκε στά 1891 στό Άσάκιοΐ (χωριό της Βιθυνίας, κοντά στά Κιουπλιά' μεγάλα κέντρα τό Σογούτ καί Βιλετζίκ). Στό χωριό του μιλούσε μονάχα τούρκικα. Σήμερα όμως μιλά τόσο καλά ελληνικά πού δυσκολεύεσαι νά πιστέψεις ότι κάποτε ήταν μονάχα τουρκόφωνος. Πρέπει νά θεωρηθεί πάντως ένας τέλειος δίγλωσσος. Ή γυναίκα του είναι κι αύτή άπό τό Άσάκιοΐ, άλλά δέν ξέρει καθόλου έλληνικά, σάν τις περισσότερες άλλωστε συμπατριώτισσές της πού έμειναν ώς σήμερα τουρκόφωνες. Ό Άναστάσης Καραϊβαζίδης έφυγε άπό τό χωριό στά 1919 τόν Σεπτέμβρη, έπηγε έξορία στό Διαμπεκίρ καί άπό κεϊ ήρθε στήν 'Ελλάδα, τό χωριό δέν τό ξαναεΐδε. Στό χωριό ήταν σηροτρόφος, έδώ (στις Σέρρες) έχει καφενείο. Δέ φαίνεται νά νοσταλγεί τήν πατρίδα, ή ζωή είναι δύσκολη καί έδώ καί έκεί μοΰ λέει χαρακτηριστικά. Μολονότι έφυγε νέος άρκετά άπό τό χωριό, θυμάται πολλά πράγματα γιατί άκριβώς ένδιαφερόταν άπό μικρός όπως μοΰ λέει γιά τήν «πατριδογνωσία». Φαίνεται δτι γύρισε πολύ τόν τόπο καί ξέρει τις φανερές καί τις κρυφές γωνιές του. Γράμματα δέν πολυξέρει, έβγαλε λέει τό κοινοτικό δημοτικό σχολείο, γράφει πάντως μάλλον μέ δυσκολία. Κάθεται Νικομήδειας 1, Άγια Σοφία Σέρρες. Τόν γνώρισα στήν άποστολή τοϋ ΕΛΕΝΗ ΓΛΤΚΑΤΖΗ

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Результаты теста Греческий

Результаты теста Греческий 04.11.2016 Результаты теста Греческий 1. -Από πού είστε; - είμαι Ρωσία 1. από τη - ваш ответ 2. στη 3. από στη 4. τη 2. Πώς πηγαίνεις στη δουλειά σου; - μετρό. 1. με το - ваш ответ 2. στο 3. από το 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα.

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα. Τ ην πρώτη μέρα, την είδα να χαμογελάει. Ήθελα αμέσως να τη γνωρίσω. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα τη γνώριζα. Δεν ήμουν ικανή να την πλησιάσω. Πάντα περίμενα τους άλλους να το κάνουν και ποτέ δεν ερχόταν κανείς.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç

Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç the time give orders ask and answer the Acropolis and the monuments on the hill ôá åëëçíéêü êé åìåßò... Aύριο, παιδιά, θα ανεβούμε στην Ακρόπολη. Θα είμαστε όλοι εδώ το πρωί στις

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «Η Αλεπού κοίταξε το Μικρό Πρίγκηπα, για πολύ ώρα. -Σε παρακαλώ εξημέρωσέ με! είπε. -Το θέλω, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο...

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Aθηνά Θανοπούλου 1. Εικόνα: Ο Γιώργος Κωστόγιαννης Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του 1903,στο μικρό ορεινό χωριό Καντρέβα, σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα