ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

2 Tà δύο κείμενα πού συνθέτουν την έπιλογή μας από το υλικό τοϋ αρχείου τον Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών είναι χαρακτηριστικά τής μεθόδου με την οποία ή Μέλπω Μερλιε καί οί συνεργάτες της προσπάθησαν νά άναπαραστήσουν τον ελληνικό κόσμο τής Μικρασίας. Το οδοιπορικό τής Ελένης Γλύκατζη στη βόρειο 'Ελλάδα καταγράφει την προσπάθεια τοϋ Κ.Μ.Σ. νά εντοπίσει πληροφορητες για νά γίνει δυνατή ή συλλογή στοιχείων για τούς ελληνικούς οικισμούς τής Μικρός Ασίας. Το οδοιπορικό τής Καλλιόπης Μπουγιονκου άπό τήν άποστολή του Κ.Μ.Σ. στήν Καππαδοκία εντάσσεται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο τής ερευνάς, τήν άμεση γνωριμία με το χώρο όπου είχε ζήσει ό μικρασιατικός ελληνισμός γιά νά ελεγχθούν οί πληροφορίες καί νά εξακριβωθούν τα στοιχεία πού είχαν συλλέγει άπό τήν προφορική παράδοση. Μέ τον τρόπο αυτό ή ερευνά τον Κ.Μ.Σ. προσπάθησε νά συνδέσει τούς ξεριζωμένους με το χώρο ώστε με τήν ακριβέστερη προσέγγιση νά ανασυγκροτηθεί καί νά διατηρηθεί ή γνώση τοϋ μικρασιατικοϋ έλληνιαμοϋ.

3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (13-26 ΑΤΓΟΤΣΤΟΤ 1953) Το οδοιπορικό αυτό, δείγμα της δουλειάς πού μέ περίσσεια συγκίνηση μοχθούσαμε όλοι στο πλευρό της κυρίας Μερλιέ, θέλησε νά δημοσιεύσει ή Διεύθυνση τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Τα χαρτιά άλλων συνεργατών καί φίλων τοϋ Κέντρου είναι, είμαι βέβαιη, πιο πλούσια καί πιύ εύγλωττα τής ομαδικής προσπάθειας: δίσταξα λοιπόν νά δώσω τή συγκατάθεσή μου, μολονότι ό πολύς χρόνος πού πέρασε δέν άλλαξε καθόλου μέσα μου τύ χρέος πού νιώθω πρύς τούς παλιούς καί νέους συνεργάτες τοϋ Κέντρου. "Ας θεωρήσει λοιπόν 6 άναγνώστης τις γραμμές αύτές σαν χαιρετισμό στη μνήμη αύτής πού έστησε τύ Κέντρο χωρίς ποτέ νά μετρήσει τον έαυτό της καί σάν δείγμα φιλίας γιά τούς παλιούς καί νέους συναδέλφους τής μικρασιατικής ιστορίας. Παρίσι 6 Μαρτίου 1981 Μέ τήν πρόοδο τής δουλειάς τοΰ Κέντρου έγινε σιγά-σιγά έπιτακτική ή άνάγκη τής οργάνωσης άποστολών στις έπαρχίες γιά συλλογή ύλικοΰ. Πολλά χωριά Καππαδοκικά τοϋ άμέσου ενδιαφέροντος τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών δεν έχουν καθόλου ή σχεδόν καθόλου αφήσει «άντιπροσώπους» τους στην Αθήνα. Οΐ κάτοικοί τους, ε ίτε συνοίκησαν ένα νέο χωριό στην έλληνική επαρχία, είτε διαμοιράστηκαν σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις. 'Ο συνεργάτης λοιπόν τοΰ Κέντρου καί ειδικότερα ό άσχολούμενος μέ τήν μελέτη γενικοΰ θέματος είναι έπόμενο άργά ή γρήγορα νά άντιμετωπίσει τήν άνάγκη εξόδου προς τήν έπαρχία. 'Η άνάγκη αυτή έγινε άντιληπτή πολύ νωρίς μόλις δηλαδή ή προσπάθειά μου νά μελετήσω τίς κοινότητες κατά περιφέρειες εμποδίζονταν άπό τήν άπουσία πληροφορητών τοΰ ένός ή τοΰ άλλου χωριοΰ τής περιφέρειας. 'Η πρώτη μικρή άποστολή μου στήν Άνάβυσσο ( Ένεχιλ) μοΰ δημιούργησε ευνοϊκό προηγούμενο γιά μιά πιό μακρόχρονη καί πιό εύρεία σέ ενδιαφέροντα άποστολή. Έτσι οργανώθηκε ή έφετινή άποστολή στή Μακεδονία καί στή Θεσσαλία μέ διπλό σκοπό. Πρώτα νά συγκεντρώσω υλικό γιά όσο τό δυνατόν περισσότερες κοινότητες πού δέν έχουν πληροφορητές στήν Αθήνα, καί υστέρα νά προωθήσω κατά τό δυνατό τό ζήτημα τής δημοσίευσης τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Β. Δεληγιάννη μέ τόν όποιο έπρόκειτο νά συνεργασθώ στό Δημητρίτσι πριν άπό τήν άναχώρησή του γιά τήν Τουρκία. 197

4 ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ Πρέπει, άπό την άρχή νά τονίσω δτι οί δυο βασικοί μου σκοποί εύρύνθηκαν μέ την πρόοδο τής δουλειάς. Έτσι έκτος άπο τ'ις κοινότητες πού δεν έ'χουν πληροφορητές στήν Αθήνα, κοίταξα καί κοινότητες ήδη μελετημένες δπως π.χ. τοϋ Ίντζέσου, τής Σκοπής, μέ σκοπό νά συγκρίνω τίς πληροφορίες, νά τις έλέγξω καί νά δω αν πραγματικά οί πληροφορητές μας τής Αθήνας, μέ τούς οποίους τόσοι καί έπί τόσον καιρό εργαζόμαστε υστερούν μπροστά στούς «ξεκούραστους» πληροφορητές τής έπαρχίας. Από τη λίγη μου πείρα πάνω σ αυτό το ζήτημα νομίζω δτι μπορώ κατηγορηματικά σχεδόν νά πώ δτι δέν υπάρχουν πληροφορητές τής Αθήνας καί πληροφορητές τής Επαρχίας, υπάρχουν καλοί καί κακοί πληροφορητές παντού γιατί ό καλός πληροφορητής δέν είναι γέννημα τού τόπου πού τον δέχτηκε μετά τόν ξεριζωμό, ό καλός πληροφορητής είναι συνήθως ένας πιστός νοσταλγός πού μπορεί νά άπομονώνεται δταν τό καλεϊ ή άνάγκη καί μέσα στόν θόρυβο τής μεγαλούπολης καί μέσα στίς χαμηλές φωνές τής έπαρχίας. Ή επαρχία, ή άποστολή, μάς έδωσε πολλούς πληροφορητές, έ'να πλήθος άνθρωπον ομοιογενών καί ομοιοπαθών ήταν λοιπόν επόμενο νά μάς δώσει καί πολλούς καλούς, έξαιρετικά μάλιστα καλούς πληροφορητές. (Γιά νά μην έπεκταθώ δμως στό θέμα βλ. γιά τίς άποστολές ραπόρτο Αύγούστου - Σεπτεμβρίου καί γιά τούς πληροφορητές, σχετικά δελτία. ) Ευρύτητα επίσης μεγαλύτερη άπό δσο ύπελόγισα στήν άρχή πήρε καί ό άλλος βασικός σκοπός τού ταξιδιού μου, ή επιμέλεια δηλαδή καί συμπλήρωση τής εργασίας τού κ. Δεληγιάννη γιά τά Κουβούκλια. Ή συνεργασία μου μέ τόν κ. Δαλέζιο, πριν άπό τήν άναχώρησή μου γιά τήν άποστολή, καί ή μελέτη τής εργασίας του γιά τή Βιθυνία, σέ συνάρτηση πάντα μέ τίς άνάγκες τού Κέντρου καί τίς άπόψεις τής Διεύθυνσής του, μέ έ'καναν νά άφιερώσω ένα μεγάλο μέρος τών προσπαθειών μου κατά τήν άποστολή στή Μακεδονία στήν έρευνα τής Βιθυνίας, μέ άντικειμενικό σκοπό τήν «άνίχνευση» τού έδάφους καί τήν πρώτη διαίρεση τής έπαρχίας. Τά άποτελέσματα τών πολυποίκιλων άπό πρώτη άποψη προσπαθειών καί τά γενικότερα συμπεράσματα άπό τήν άποστολή θά μέ άπασχολήσουν παρακάτω. 'Η προεργασία πού έγινε γιά τήν άποστολή στή Μακεδονία μπορεί νά συνοψιστεί σέ λίγες γραμμές, άφορά κυρίως τεχνικά ζητήματα. Σημειώνω τά κυριότερα στοιχεία: α) Μελέτη έπισταμένη τού χειρογράφου Δεληγιάννη, καταγραφή άποριών, σημείωση ερωτήσεων, άπαραίτητες συμπληρώσεις καί διευκρινίσεις, β) Μελέτη τού χειρογράφου Δαλέζιο, σημείωση λεπτομερειακή άποριών, ερωτήσεων, άδυναμιών κτλ. καί προσωπική συνεργασία μέ τόν συγγραφέα γιά τό πώς θά μπορούσα καλύτερα νά εκμεταλλευτώ τήν άποστολή μου καί τή διαμονή μου γενικά στή Μακεδονία, σχετικά πάντα μέ τήν εργασία του γιά τή Βιθυνία. Αύτά ώς πρός τή νέα γιά τό Κέντρο Επαρχία. Τά πράγματα ήταν πολύ άπλούστερα γιά τή γνωστή μας σ δλες της τίς διαστάσεις Καππαδοκία. 'Η 198

5 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΤ προεργασία τής αποστολής μου περιορίστηκε στην εξεύρεση καί καταγραφή των χωριών πού συγκεντρώνουν Καππαδόκες, στον ξεχωρισμύ πληροφορητών καί στον έφοδιασμό μου μέ έρωτηματολόγια. Βέβαια δεν περιορίστηκα μόνο στο έρωτηματολόγιο τής Κοινότητας. Σύμφωνα πάντα μέ τίς άρχές του Κέντρου καί τίς άνάγκες του εφοδιάστηκα καί μέ το βασικό έρωτηματολόγιο «χωριό», άπαραίτητη προϋπόθεση γιά το πλησίασμα καί γιά τήν έρευνα όποιουδήποτε άλλου θέματος. Το Καππαδοκικύ λοιπόν υλικό μου έκτος άπό τήν γνώση τοΰ ειδικού θέματος Κοινότητα, πλουτίστηκε μέ σελίδες σχετικές μέ το χωριό, μέ τήν Έξοδο καί τήν έγκατάσταση των κατοίκων στήν Ελλάδα. Τά δύο τελευταία άλλωστε θέματα είναι στενά συνδεδεμένα μέ τήν κοινοτική ζωή γενικά. Σέ πολλά χωριά, όπως π.χ. στή Δήλα, βλέπομε οτι τόσο ή Έξοδος όσο καί ή έδώ έγκατάσταση οργανώνεται ή άπλώς παρακολουθεϊται άπό τίς Κοινοτικές άρχές του Καππαδοκικοΰ χωριού, ή τουλάχιστον άπό πρόσωπα στενά συνδεδεμένα μ αύτές. Έτσι, συμπτωματικά μάλλον παρά προγραμματισμένα, υπηρετήθηκε καί ή ούσιαστικότερη αρχή τοΰ Κέντρου, ό πλουτισμός δηλαδή τοΰ Καππαδοκικοΰ ύλικοΰ, άσχετα άπό τό θέμα πού ειδικά έπεξεργάζεται ό κάθε συνεργάτης. Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση πού πάρθηκε σέ μιά μικρή συγκέντρωση συνεργατών, ή αποστολή στή Μακεδονία ορίστηκε άρχές μέ τέλος Αύγούστου καί μέ κύρια Κέντρα έργασίας τή Θεσσαλονίκη, τό Δημητρίτσι (Σέρρες) καί πιθανώς τή Χαλκιδική. 'Η πρώτη έπαφή μέ τή μεγαλούπολη τής Βόρειας Ελλάδας, ιδίως όταν πρόκειται γιά τή συλλογή ύλικοΰ δέν είναι πάντα εύκολη. Τά στοιχεία πού είχα γιά πληροφορητές ήταν ή έλάχιστα ή άνεπαρκή. Τό μόνο γενικό καί άπείρως βοηθητικό ήταν ή δπαρξη προσφυγικών συνοικισμών, όπως καί στήν Αθήνα. Έτσι μέ μόνο έφόδιο τήν άπόφαση νά βρώ Καππαδόκες ή Βιθυνούς ξεκίνησα γιά τό μεγάλο προσφυγικό συνοικισμό τής Τούμπας, ΒΑ τής Θεσσαλονίκης. Μιά μεγάλη άσφαλτοστρωμένη λεωφόρος ένώνει τήν πόλη μέ τό συνοικισμό. ' Η συγκοινωνία γίνεται μέ λεωφορεία πού ξεκινούν τακτικά άπό τό άλλο άκρο τής πόλης (Βαρδάρη- Αγορά) καί έ'χουν πολυάριθμες στάσεις στό Κέντρο τής πόλης καί πάνω στή γνωστή ιστορική λεωφόρο τής Έγνατίας. Ό συνοικισμός τής Τούμπας χωρίζεται σέ δυό μεγάλα τμήματα τήν Άνω καί τήν Κάτω Τούμπα. Μιά μεγάλη πλατεία, πού μοιάζει μέ άκαλλιέργητο χωράφι χωρίς ακριβώς καθορισμένα όρια, χωρίζει τά δυό τμήματα πού έπικοινωνοΰν μέ τήν πόλη μέ ιδιαίτερη τό καθένα λεωφορειακή γραμμή. 'Ο συνοικισμός τής Άνω Τούμπας πού σ αύτόν άνήκει καί ή καππαδοκατοικημένη Νέα Μαλακοπή έμφανίζεται φτωχότερος αισθητά άπό τήν Κάτω Τούμπα ή άπλώς Τούμπα. Σπίτια μικρά καί καθαρά, ασπρισμένα μέ φροντίδα καί μέ τό άπαραίτητο γιά Μικρασιάτες πράσινο, πλαισιώνουν τήν λεωφόρο άπό τήν Εκκλησία τής Αγίας Φωτεινής ως τό νεκροταφείο. Λιγοστά μαγα 199

6 ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΙΊ ζιά μέ ιδιαίτερη δμως κίνηση σπάζουν την ομοιομορφία των συνοικιακών σπιτιών. 'Η Κάτω Τούμπα παρουσιάζει περισσότερο την 6ψη φτωχικού προάστειου μεγαλούπολης. Ευρύχωρα σπίτια καί φαρδεΐς δρόμοι συγκεντρώνονται γύρω άπύ την έκκλησία καί την πλατεία του 'Αγίου Θεράποντα. Κήποι ανθισμένοι καί φροντισμένοι ό καθένας μέ ιδιαίτερο γούστο καί μεράκι δέν σ αφήνουν νά καταλάβεις την άρχιτεκτονική εξίσωση πού έπέβαλε ή κρατική πρόνοια. Κάποιο φτωχό προσφυγικό πουγγί, κάποιο ξεχασμένο κομπόδεμα, θά Ικανέ έδώ τ αγιόκλημα νά σηκωθεί καί νά πνίξει τίς αύλές. Σάν βρεθείς μέσα σ ενα συνοικισμό σάν τήν Τούμπα πού συνοικίστηκε άπο Μικρασιάτες κάθε σχεδόν περιοχής, δέν είναι δύσκολο νά σ εύνοήσει ή Τύχη. Καππαδόκες καί Βιθυνοί πρόθυμοι νά απαντήσουν, νά συμπληρώσουν, νά ένδιαφερθοΰν γιά τή δουλειά μας, νά θυμηθούν τον τόπο τους. Σημειώνω μερικούς ξεχωριστούς: τον Θανάση Μεριασίδη άπο τήν Μαλακοπή (οδός Πεστών 95 κοντά στον "Αγιο Φανούριο), 80 χρόνων λεβεντόγερο, πικραμένο άπο τή ζωή (Ιχασε 6 παιδιά το ενα ύστερα άπο το άλλο) μά πάντα άλύγιστο. 'Η διήγησή του γιά τήν «Πατρίδα», δπως λέει, είναι γεμάτη άπύ τον αέρα τής λεβεντιάς καί τής άπλότητας. Δυο μεγάλες φωτογραφίες στο γυμνό του δω μάτιο δείχνουν αύτύν καί τή γυναίκα του (πεθαμένη έδώ καί πολλά χρόνια) μέ τσολιάδικα καί μέ το τουφέκι στον ώμο. Τήν κοινωνική ζωή τήν είδε κι αύτήν άντάρτικα λεβέντικα. Δέν ξέρει αν κάναν ή δέν κάναν έκλογές, αύτά δέν είναι γι αύτόν, ξέρει μονάχα πώς κάναν γιά νά μή πληρώνουν φόρο καί νά μή πηγαίνουν στον Τούρκικο στρατό. «Άτιμο Χουριέτ, μουρμουρίζει, αυτό μ έδιωξε άπύ τήν Πατρίδα...». Είναι κοντά μεσάνυχτα δταν φεύγω άπύ το φτωχικό του. Τού άφήνω ενα κουτί τσιγάρα καί ξεκινώ. «Στάσου μωρέ, κόρη μου, φωνάζει θά σέ πάω στ αύτοκίνητο, έδώ οί άντρες είναι γουρούνια...» άρνιέμαι, αλλά δέν ώφελεΐ. 'Ιπποτικά μέ συνοδεύει στή στάση καί ύστερα ξεκινά μελαγχολικά γιά το σπίτι πού δέν τον περιμένει κανείς. Θλιβερά ομοιόμορφη θά έπαναληφθεΐ ή σκηνή τίς δυο άκόμη μέρες πού θά πάω νά τον βρώ. Στήν Τούμπα βρήκα άκόμα τήν 75χρονη Ελένη Στρίκη άπύ τούς Έλεγμούςθυμάται τον πατέρα μου καί κλαίει. Στο σπίτι της μαζεύονται δλες οί χωριανές τού συνοικισμού: ή Βασιάδου, ή Χατζηαθανασίου, καί άλλες. Μιλούν γιά τον πατέρα μου, γιά δσους ελειψαν πρίν άπύ αύτόν, μετά άπύ αύτόν. 'Η Στρίκη βρίσκει πώς είναι πιά ή σειρά της, σταυροκοπιέται άμίλητη. Θυμούνται αύτούς πού άφησαν στο χωριό, τήν καταστροφή, τήν πρώτη έξορία, τά τραγούδια πού είχαν φτιάξει, τον ξεσηκωμό. «Άραγε τί νά γίνεται τώρα το χωριό μας, θά το δούμε ποτέ;» Πικρός καημός, βουβός καί άναπάντητος... Τρεις μέρες πέρασαν στή Θεσσαλονίκη μέ Μαλακοπίτες, Λιγουμίτες, Μουδανιώτες, Κιότες καί Πελαδαρινούς. Μέρες ανίχνευσης καί έπαφής. Λίγα δελτία γιά τήν Κοινότητα Μαλακοπής, καί λιγοστά γιά τήν έξορία τού 1914 τών Παράλιων χωριών, πλούσια δμως συγκίνηση καί ψυχική συγκομιδή. 200

7 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ Στις 16 Αύγουστου ξεκίνησα γιά τό Δημητρίτσι. Δεν στάθηκα τυχερή, δ κ. Δεληγιάννης έλειπε στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς νά χάσω καιρό συνέχισα το ταξίδι μου στη Νιγρίτα, δπου, σύμφωνα με πληροφορίες πού είχα άπό τη Θεσσαλονίκη, υπήρχαν Άπολλωνιαδίτες, κάθισα λίγη ώρα μαζί τους γιά νά επιστρέφω το άπόγεμα πάλι στο Δημητρίτσι. Μικρό χωριό μέ ωραία καρπούζια. «Από δώ παράγγελνε καρπούζια δ Σουλτάνος», λένε περήφανοι οί Δημητριτσιώτες, δεν πάει νά ναι το χρώμα τους ξασπρισμένο είναι γλυκά ζάχαρη τά μεγάλα μακρόστενα καρπούζια τους. 'Ο κ. Δεληγιάννης είναι προσωπικότητα στο χωριό. Δάσκαλος εδώ καί χρόνια, ξεκουράζεται τώρα βοηθώντας το γιό του στά κτήματα, μαθαίνει σέ μερικά φιλοπρόοδα παιδιά την ψαλτική καί άπδ Κυριακή σε Κυριακή κηρύσσει το θείο λόγο γιά τή σωτηρία τής ψυχής του καί τών συγχωριανών του. 'Ένα μικρό πλινθόκτιστο σπίτι στο τέλος του χωμάτινου δρόμου του χωριού, μέ γελάδια καί άλλα ζωντανά στήν εύρύχωρη αύλή του, είναι τ αρχοντικό του. Γεμίζουν τά χαρτιά μας το δωμάτιο. Διαβάζω, άκούει προσεχτικά, ρωτώ, σκέφτεται καί άπαντά αποφασιστικά. Είναι κιόλας μεσάνυχτα, τδ φώς τής λάμπας έ'χει μαυρίσει το γυαλί. Τήν άλλη μέρα μέ το ξημέρωμα σχεδόν στο πόδι. Έφερε σταφύλια άπδ τ αμπέλια, τρύγησε τδ μέλι άπδ τίς κερήθρες καί δίπλα του έγώ μέ τίς έρωτήσεις μου καί τά χαρτιά μου. "Ολα πάνε καλά, συμπληρώνουμε, διορθώνουμε. Στήν Αθήνα πιά, σάν θά γυρίσει λέει άπδ τδ ταξίδι στά Κουβούκλια (στέκεται καί εύλογεϊ τδν Θεδ πού τδν άξίωσε ένα τέτοιο πράγμα), θά μου στείλει τά συμπληρωματικά κεφάλαια: «Τδ έσωτερικδ τού χωριού» μέ σκαρίφημα, «Δρόμοι έ'ξω άπδ τδ χωριδ» μέ σκαρίφημα, λίγα γιά τήν οικονομική ζωή τού χωριού καί τέλος «Τδ χωριδ δπως είναι σήμερα». Τά Κουβούκλια ξεδιάλυναν- μά στδ Δημητρίτσι δέν είναι μόνο Κουβουκλιώτες. Ό δδηγδς τού αύτοκινήτου πού μ έφερε είναι άπδ τήν Τζάμτζα, δ ψιλικατζής-παντοπώλης (στήν κυριολεξία) τής πλατείας είναι άπδ τδ Τσεσνείρι. Ξεκινώ γιά τήν πλατεία «ή λίμνη τής Άπολλωνιάδας» άρχίζει νά ταράζεται. Ό καθένας θέλει νά πει τά δικά του, μιλάν δλοι, δ καθένας γιά άλλο χωριό, άλλά δλοι μέ τδν ίδιο καημό. Τδ δακτυλογραφημένο ερωτηματολόγιο «Χωριδ» επιβάλλεται, σωπαίνουν, τώρα είναι ή σειρά μου νά μιλήσω. Ξεφυλλίζω τδ ερωτηματολόγιο χωρίς νά τδ βλέπω, ρωτώ τούς γεροντότερους, σεβασμός καί τάξη έπικρατεϊ. Άπδ τδ Δημητρίτσι στίς Σέρρες δ δρόμος δέν είναι μακρύς καί οί Σέρρες είναι φωλιά Βιθυνών. Εμπρός λοιπόν γιά τίς Σέρρες. Διαμαρτύρεται δ κ. Δεληγιάννης, διαμαρτύρεται τδ φιλόξενο σπιτικό του. Τδ ταξίδι δμως γιά τίς Σέρρες είναι πιά πραγματικότητα. Οί Σέρρες είναι μιά άπδ τίς πιδ δ μορφές επαρχιακές πόλεις τής Ελλάδας. Κτισμένη στήν πλαγιά ενός πυκνοφυτεμένου βουνού έχει στά πόδια της τδ Στρυμώνα. Μεγάλοι άσφαλτοστρωμένοι δρόμοι, όμορφα διαμορφωμένες πλατείες, καλόγουστα σπίτια, κάνουν τίς Σέρρες νά μοιάζουν μέ μικροαστική 201

8 ΕΛΕΝΗ ΓΛΤΚΑΤΖΗ γειτονιά τής πρωτεύουσας παρά μέ έπαρχιαχή πόλη. Οί Σέρρες είναι μιά εξαίρεση καί το έξαιρετικό αύτό το χρωστά σέ μιά μεγάλη δυστυχία πού τη βρήκε. Στις αρχές τοϋ αιώνα μας ή πόλη καταστράφηκε άπό μιά μεγάλη πυρκαι'ά, καήκαν τά ξυλόστεγα σπίτια, έξαφανίστηκαν τά στενοσόκακα. Σάν ανοικοδομήθηκε, την έκτισαν πιά πάνω σέ νέο σχέδιο, πού άφήνει τον αέρα άπύ το βουνό νά κατεβεϊ τρεχάτος καί νά γεμίσει τούς πλατείς καθαρούς δρόμους τής νέας πόλης. Άπύ την παλιά πόλη, την Τουρκόπολη δπως λένε, δέν μένει παρά μιά σειρά μόνο ξύλινα καφασωτά σπίτια στην Β άκρη τής πόλης. Άλλοτε ίσως τά σπίτια αυτά νά ήταν δείγμα μιζέριας, σήμερα δίνουν έναν τόνο couleur locale, πού λείπει όλότελα άπύ τη νέα πόλη. Μιά άπύ τις πρώτες μου δουλειές μόλις έφτασα στις Σέρρες ήταν νά συναντήσω, σύμφωνα μέ τή συμβουλή τής Κας Μερλιέ, τον γιατρό Ίππ. Μακρή άπύ τήν Άρτάκη καί τον Φ. Φιλιππίδη άπύ το Μιχαλίτσι. 'Ο κ. Φιλιππίδης έ'λειπε στή Θεσσαλονίκη (πάλι δέν στάθηκα τυχερή), μπόρεσα όμως άπύ τήν πρώτη κιόλας μέρα νά συναντήσω τον γιατρό. Ή βιβλική μορφή του I. Μακρή, μέ τή φυσική εύγένεια κι άπλότητα, μέ έκανε νά νιώσω τήν παρουσία τής μικρασιατικής αρχοντιάς. Φύλακας ταπεινός των πάτριων, περνά ειρηνικά τίς μέρες του μοιράζοντας τον καιρό του άνάμεσα στο άνθρωπιστικύ έπάγγελμά του, τή γιατρική, καί στίς εύγενεϊς προσωπικές του άπασχολήσεις, τή δημοτική μουσική καί τή μελέτη τής μικρασιατικής πατρίδας. Συνεχιστής τής πολύτιμης δουλειάς τού πατέρα του πού συγκέντρωσε, έπί τόπου άκόμα, καθετί σχετικό μέ τον τόπο πού τον άνάστησε, συμπλήρωσε ένα ογκώδη, 600 περίπου σελίδες δακτυλογραφημένο τόμο, μέ τά κατάλοιπα του πατέρα του γιά τήν Κυζικηνή χερσόνησο,, συμπληρώνοντας καθετί πού έβρισκε έλλειπές. Είναι μάλιστα διπλά αξιέπαινος γιατί, δπως μου είπε, γιά τίς συμπληρώσεις αυτές δέν άρκέστηκε στίς προσωπικές του γνώσεις άλλά κυρίως βασίστηκε στίς γνώσεις των γεροντότερων πού είδε καί ειδικά συμβουλεύτηκε. Ό ογκώδης αυτός τόμος βρίσκεται σήμερα στά χέρια μας χάρη στήν εύγενή προσφορά τοϋ γιατρού. Νομίζω πώς ή δημοσίευση ορισμένων κεφαλαίων τουλάχιστον μέ τίς ανάλογες βέβαια συμπληρώσεις καί διορθώσεις θά είναι μία πολύτιμη συμβολή τοϋ Κέντρου γιά τή γνώση τής Κυζικηνής Χερσονήσου, καί ιδιαίτερα τής Άρτάκης καί τής περιοχής της. Ή βοήθεια καί συμπαράσταση τοϋ κ. I. Μακρή γιά τή δουλειά μου υπήρξε πολύτιμη καί πολυποίκιλη. Κατόρθωσα χάρις σ αυτόν νά βρω Βιθυνούς (πελάτες τοϋ γιατρού κυρίως) άπό διάφορα χωριά τής περιφέρειας Μιχαλιτσιοΰ, μπόρεσα νά βρω ευκολότερα τόν κ. Φιλιππίδη, καί έξακρίβωσα τή διεύθυνση τοϋ κ. Μαρασλή άπό τήν Σινασό (ύπάλληλο τής Νομαρχίας Σερρών) πρός τόν όποιο έκανα έπίσκεψη φιλοφροσύνης έκ μέρους τοϋ Κέντρου, έχοντας τήν κρυφήν ελπίδα, πρέπει νά ομολογήσω, δτι θά έβρισκα ίσως μέσω τοϋ κ. Μαρασλή καί μερικούς Καππαδόκες γιά νά συμπληρώσω ή νά έλέγξω τό ύλικό τών Κοι 202

9 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΛΑΟΓΗ ΤΛΙΚΟΤ νοτήτων. Δυστυχώς δμως κατά τή διαβεβαίωση του κ. Μαρασλή ή έλπίδα μου υπήρξε μάταιη. Στις Σέρρες δεν υπήρχαν παρά έλάχιστοι Καππαδόκες κι αυτοί άπό τις μεγάλες πόλεις Νίγδη καί Καισάρεια, έτσι άναγκαστικά περιορίστηκα στους Βιθυνούς οί όποιοι πρέπει νά ομολογήσω δτι έδειχναν ζήλο καί προθυμία γιά τή δουλειά μας πραγματικά άσυνήθιστα. Ή φροντίδα του κ. Μάκρη καθ δλη την διαμονή μου στις Σέρρες, το ενδιαφέρον του γιά τή δουλειά μου καί γιά τήν υγεία μου, ή συνεχής παρακολούθησή του έπιβεβαιώνουν αύτά πού λέω γιά τούς Βιθυνούς καί κάνουν τή δουλειά μας περισσότερο ξεκούραστη κι ευχάριστη. Γιά νά τελειώσω δμως μέ τον κ. Μάκρη θά παρακαλοϋσα τήν Διεύθυνση τοΰ Κέντρου νά εγκρίνει τήν άποστολή των μουσικολογικών μας βιβλίων, ιδιαίτερα τής Ρούμελης καί των Δωδεκανήσων, στον ταπεινό καί εΰγενή αύτόν έργάτη τής Μικρασίας, πού τόσες εύκολίες μάς παραχώρησε καί μέ στοργή κι ένδιαφέρον άγκάλιασε τή δουλειά μας. Ένθερμος επίσης πατριώτης, κατά τήν έ'κφραση τοΰ κ. Δεληγιάννη, είναι ό κ. Φιλιππίδης, κτηματομεσίτης μέ γραφείο στο κέντρο τής πόλης των Σερρών. Μέ τον κ. Φιλιππίδη εργαστήκαμε «διά μακρών» γιά τήν πατρίδα, τό Μιχαλίτσι. Οί γνώσεις του μοΰ φάνηκαν εξαιρετικά στέρεες, παρά τό μικρόν τής ήλικίας του, είναι 54 χρονών ( βλ. δελτίο πληροφορητή ). Στήν άπορία μου σπεύδει ν άπαντήσει έξηγώντας μου δτι πριν λίγα χρόνια μάζευε καθημερινά μιά ομάδα γέρων Μιχαλιτσιωτών, καί χωριανών γενικά, στό γραφείο καί κατέγραφε καθετί πού θυμόνταν οί γεροντότεροι γιά τά χωριά τους. Πόσο είναι λοιπόν έμφυτη ή άνάγκη τής ύπαρξης τοΰ Κέντρου δπως εργάζεται, γιά κάθε Μικρασιάτη... Νομίζω δτι άλλος λίγο, άλλος πολύ, πάντα δμως κατά τό δυνατό, είναι δλοι μέλη μιας μεγάλης ομάδας, ενός ύπερκέντρου, πρόθυμοι πάντα νά πάρουν τήν πέννα καί νά γράψουν τις λιγοστές άναμνήσεις, ή νά γείρουν τό κεφάλι καί ν αρχίσουν σέ άργό ρυθμό παραμυθιού «Μιά φορά κι ένα καιρό ήταν μιά πόλη...» τή διήγηση μιας ζωής πού γι αυτούς ίσως δέν τέλειωσε ποτέ. Ό Μακρής καί ό Φιλιππίδης μ έκαναν λίγο νά γνωρίσω τούς πιό λόγιους Μικρασιάτες, πού δέν ήταν καθόλου χαλασμένοι ή άντιπαθητικοί. (Νομίζω δτι στό σημείο αύτό υπάρχει μιά μεγάλη διαφορά μέ τούς λόγιους πληροφορητές τής Αθήνας πού τό γενικό πνευματικό κλίμα τής πρωτεύουσας δέν κατάφερε παρά νά τούς κάνει ψευτολόγιους καί σχολαστικούς.) Ό καημός δμως ό δικός μας δέν είναι οί δυό-τρεις πληροφορητές τής πόλης, πού φοροΰν άσπρο κοστούμι καί χαιρετοΰν εύγενικά τούς μαγαζάτορες πού σηκώνονται στό πέρασμά τους. Καημός δικός μας, είναι ό συνοικισμός μυρμηγκιά άπό άνθρώπους πού λιάζονται στά καφενεία ή στούς αυλόγυρους τών σπιτιών τους. Πίσω μοΰ είπαν άπό τά καπνεργοστάσια, έξω άπό τήν πόλη, είναι ό συνοικισμός τής 'Αγίας Σοφίας δουλεύουν δλοι στά καπνεργοστάσια καί μιλάν τούρκικα, είναι 203

10 ΕΛΕΝΗ ΓΛΤΚΑΤΖΗ Βιθυνοί άπό την Περιφέρεια του Σογιούτ καί Μπιλετζίκ. Στην 'Αγιά Σόφιά, στο μικρό καφενείο τοϋ κυρ-άναστάση Καραϊβαλίδη (οδός Νικομήδειας 1, 'Αγία Σοφία, Σέρρες) ζωντάνεψε σιγά-σιγά ή περιφέρεια των Κιουπλιών μέ τά γύρω χωριά, τό Άσάκιοι, το Πελτόζ, το Βεζίρ Χάν, το Κιζίλ Καγιά. Κοντά στις Σέρρες 6μως υπάρχει συνοικισμός Νέα Κιουπλιά- έκεϊ θά γίνει πιά ή συμπλήρωση καί ό έ'λεγχος των πληροφοριών πού μοϋ έδωσαν οΐ Άσακιώτες τής 'Αγίας Σοφίας. Τά Νέα Κιουπλιά είναι ένας μεγάλος συνοικισμός, μοιάζει ολόκληρο χωριό, έξω άπο τις Σέρρες στά Ν τής πόλης. 'Ο συνοικισμός έχει ωραία δίπατα σπίτια καί πολλά νερά" έκεϊ στο καφενείο τοϋ Μιχάλη Κετσίογλου πού έχει γιο στην ιατρική καί απορεί πού δέν τόν ξέρω, μαζεύτηκαν ένας-ένας οί Κιουπλιώτες οί Κουρτίδες, οί Κετσίογλοι, ό Άργυριάδης κ.ά. Με βάση τό Ερωτηματολόγιο «Χωριό» ξεκινήσαμε όλοι μαζί γιά τά Κιουπλιά, περπατήσαμε τη χαράδρα μέ τίς μουριές καί τις καρυδιές πού στην πλαγιά της είναι κτισμένο τό χωριό, καί κάτσαμε νά ξαποστάσουμε στό Λαϊλά, τό έξοχικό μέ τά πολλά χαλασμένα μοναστήρια, τελευταία άπομεινάρια μοναχικά κι άκραΐα τής Μοναστικής «Πολιτείας» τοϋ Όλυμπου, τοϋ Κεσίς Ντά (βουνό τοϋ Παπά), όπως πολύ σωστά μετονομάτισαν οί Τούρκοι. Θά άφηνα πιά τίς Σέρρες γιά νά επιστρέφω στή Θεσσαλονίκη, όταν μαθαίνω πώς στό Τσουμλέκ Ντερέ, λίγο έξω από την πόλη, κάθεται ό Γιώργης Κοντρατζής 90 χρόνων γέρος, άπό την Άπολλωνιάδα, πού διατηρεί τίς δυνάμεις του άκμαΐες καί ξέρει τή λίμνη καί τήν περιοχή της όσο λίγοι. Ξεκίνημα λοιπόν γιά τό Τσουμλέκ Ντερεσί- βρήκα τό γερο-κοντρατζή νά κάθεται μέ τή γυναίκα του έξω άπό τόν αυλόγυρο τοϋ σπιτιού τους, χαζεύοντας τήν άνύπαρκτη κίνηση τοϋ δρόμου. «Σέ περίμενα, μοϋ λέει, άκουσα πώς ήσουνα στήν πόλη κι έγραφες γιά τά χωριά μας- δέν μπορεί, είπα, θά ρθει νά μέ βρει, άλλιώς θά ξεκινούσα εγώ αύριο τό πρωί...». Άρχισε ό γέρο Κοντρατζής μέ τή βαθιά συγκινημένη φωνή του νά μιλά γιά τό καστρογυρισμένο χωριό του, τήν Άπολλωνιάδα, γιά τή λίμνη πού όργωνε μέ τά πλεούμενά του κουβαλώντας κρεμμύδια, γιά τά γύρω χωριά πού κατέβαιναν στή λίμνη νά ψαρέψουν καραβίδες, γιά τά νησιά τής Λίμνης μέ τά λιόδεντρα καί τίς μουριές τους. Τό φως είχε πιά λείψει τελείως, ήταν άδύνατο νά κρατήσω σημειώσεις. 'Η γυναίκα του έπεμβαίνει, «νύχτωσε, Γιώργο, έλάτε μέσα στό φώς τής λάμπας», σηκώθηκε ό γέρο-κοντρατζής ψάχνοντας τόν τοίχο γιά ν άκουμπήσει, τότε μόνο κατάλαβα ότι τό φώς του τόν άφηνε σιγά-σιγά, όπως μοϋ είπε ύστερα μέ καημό. Μέ όση πείρα άπό τή συλλογή ύλικοΰ έχω ώς τώρα άποκτήσει μπορώ άδίσταχτα νομίζω νά πώ ότι ό Κοντρατζής στάθηκε ό καλύτερος γιά μένα πληροφορητής, στέρεος, θετικός, μέ μνήμη θαυμαστή καί μέ τή ζεστή καρδιά τοϋ ανθρώπου πού πονά τόν τόπο πού τόν άνάστησε καί πού ξέρει ότι δέν γίνεται πιά νά τόν ξαναδεϊ. 204

11 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ Άφηνα πιά τίς Σέρρες γιά νά γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, έ'πρεπε ν άφήσω τή Βιθυνία πού τόσο με είχε στο Δημητρίτσι, στις Σέρρες, στά Κιουπλιά, στο Τσουμλέκ Ντερέ, άπορροφήσει, καί νά γυρίσω πίσω στούς Καππαδόκες μας. Λίγες διευθύνσεις Φλοϊτιανών καί Μαλακοπιτών θά ήταν το πρώτο ξεκίνημα γιά τή συγκέντρωση Καππαδοκικοΰ υλικού. Έφευγα πιά άπύ τίς Σέρρες καί από τή Βιθυνία, δεν έ'πρεπε νά ξεχάσω την τραγική παραγγελία πού μοΰ έ'δωσε ή γυναίκα τού Βεϊζαντέ άπύ την Κιό. «Κοίταξε παιδάκι μου, μήπως εκεί πού γυρίζεις καί ζητάς Μικρασιάτες, κοίταζε μήπως βρεις τον άδελφό μου. Ευγενία Κοντογιώργη μέ λένε έμένα. Είμαι άπύ τον Κασαμπά, παιδί μου, καί έχασα τον άδελφό μου τον Άντώνη στην Καταστροφή, άιντε παιδί μου πήγαινε στήν εύχή τού Θεού καί θά περιμένω γράμμα σου μέ τή διεύθυνση τ άδελφοΰ μου...» Βαριά παραγγελιά, πικρή πού θά μείνει γιά πάντα ίσως άνεκτέλεστη. Μέ την απόφαση λοιπόν αύτή, νά ξεχάσω δηλαδή τή Βιθυνία καί νά έπιστρέψω στήν Καππαδοκία, βρέθηκα στις 20 Αύγούστου στο μαγαζί τού Χαράλαμπου Ζαχαριάδη (γυαλοπώλης, οδός Βαλαωρίτου 26 Θεσσαλονίκη). 'Ο Χαράλαμπος Ζαχαριάδης γεννήθηκε στά Φλοϊτά καί άπύ κεΐ έφυγε παιδί σχεδόν μέ τήν Έξοδο, ό ίδιος βέβαια δέν θυμάται τίποτα γιά το χωριό του, είναι όμως τόση ή προθυμία του καί τόσο το κύρος του άνάμεσα στούς συμπατριώτες του, ώστε σέ μιά ώρα μέσα είχαν μαζευτεί στο μαγαζί του, πάνω άπό 7 γέροι πού ξέραν το χωριό όσο λίγοι (δέν ξενιτεύονταν καθώς έλεγε ό Χαράλαμπος Ζαχαριάδης γιατί αυτοί αγαπούσαν λέει τό χωριό καί δέν έφευγαν). Έτσι σιγά-σιγά τό μαγαζί τού Χαράλαμπου Ζαχαριάδη έγινε ένας τόπος έργασίας καί συναντήσεων μέ Καππαδόκες, τή μιά μέρα μάζευε ό Χαράλαμπος Ζαχαριάδης μέ τή βοήθεια τού Βασίλη Μισαηλίδη (οδός Βασιλέως 'Ηρακλείου 8 Θεσσαλονίκη) Φλαϊτιανούς, τήν άλλη Μαλακοπίτες καί τήν παραπάνω τούς λιγοστούς Άνταβαλιώτες πού μπόρεσαν νά βροΰν στή Θεσσαλονίκη. Μέ τόν τρόπο αυτό συντομεύτηκε σέ χρόνο αισθητά ή δουλειά μου στή Θεσσαλονίκη άλλά εύρύνθηκε πρός κατευθύνσεις (τόν έλεγχο π.χ. ήδη συγκεντρωμένου γιά τίς Κοινότητες υλικού) πού δέν σκόπευα νά κάνω στήν άποστολή. Μέ τίς συμβουλές καί συστάσεις τού Ζαχαριάδη άπό τή μιά μεριά καί τού Μισαηλίδη άπό τήν άλλη, ό όποιος μέ συνόδευε σ όσους πληροφορητές δέν μπορούσαν νά έρθουν στοΰ Ζαχαριάδη, βρήκα τούς Βορεόπουλους (ύφασματέμπορους) άπό τή Μαλακοπή, άπό τούς όποιους μόνο συγχαρητήρια γιά τή δουλειά μας μπόρεσα νά πάρω, καί τόν Λουκά Κανάκη έπίσης άπό τήν Μαλακοπή. Γι αυτόν όμως πρέπει νά μιλήσω ιδιαιτέρως. 'Ο Λουκάς Κανάκης είναι ό «κύριος» Μαλακοπίτης. Γεννήθηκε, άνατράφηκε, μαθήτεψε στή Μαλακοπή, έκανε χρόνια δάσκαλος στήν πατρίδα του, καί υστέρα, όσο θυμούνται οί συγχωριανοί του κι αύτός, διηύθυνε είτε σάν μουχτάρης, είτε σάν έπίτροπος, επί χρόνια τά Κοινοτικά τής πατρίδας του. Τόν Κανάκη τόν βρήκα ένα σούρουπο μόνο τέτοια ώρα μπορεί κανείς 205

12 ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ νά τον δει, γιατί το πρωί καί τ άπόγεμα κάνει τον δικαστικό κλητήρα στο σπίτι του στήν οδό Αφεντούλη 4 Θεσσαλονίκη. Νομίζω δτι οί σελίδες πού μοΰ έδωσε γιά την κοινότητα καί γιά την εγκατάσταση των Μαλακοπιτών (αύτός είναι ό οικιστής τοΰ συνοικισμού Ν. Μαλακοπή Θεσσαλονίκης) είναι στέρεο καί θετικό υλικό γιά την προώθηση των θεμάτων μας. Στο Λουκά Κανάκη άφησα καί έρωτηματολόγιο γιά το «Χωριό» μέ την παράκληση νά απαντήσει καί νά μάς στείλει τίς σημειώσεις του, πράγμα πού δέχτηκε με μεγάλη ευχαρίστηση. Δυστυχώς όμως ώς σήμερα δεν πήραμε άκόμα καμία άπάντηση. Ό επόμενος καί τελευταίος σταθμός τοΰ ταξιδιού μου έπρόκειτο νά είναι ή Δράμα καί τά γύρω χωριά της όπου σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού είχα συγκεντρώσει άπό τη Θεσσαλονίκη υπήρχαν πολλοί Λιμνιώτες (στο χωριό Καλαμπάκι) καί πολλοί Τενεϊλήδες Φλοϊτιανοί, Μπερκετλιώτες καί Μισθιώτες. 'Η διαδρομή Θεσσαλονίκης - Δράμας τουλάχιστον ώς τίς εκβολές τοΰ Στρυμώνα είναι νομίζω μιά άπό τίς γραφικότερες πού έ'χει νά δείξει ή Ελλάδα. Ξεκούραστη λοιπόν έ'φτασα στή Δράμα στίς 23 Αύγούστου το πρωί. Το πέρασμα τής Σόφης * πρίν άπό μένα είχε παντού αφήσει τά ίχνη του. 'Ο Μουράτ άπό τά Φλοϊτά, θείος τού Ζαχαριάδη, άνέλαβε νά μέ οδηγήσει σέ διάφορους πληροφορητές. Είδα Τενεϊλήδες, τούς άδελφούς Μερκούριού πού πουλάν χαρτοσακούλες στήν άγορά τής Δράμας καί πού το μαγαζί τους είναι πέρασμα των συμπατριωτών τους, είδα Μπορλήδες, τον Σισμανίδη κ.ά., καί τέλος, μαζί μέ τον Μερκούριού, πού άνέλαβε νά συνεχίσει τή δουλειά τοΰ γερο-μουράτ άπό τά Φλοϊτά, έπισκεφθήκαμε τήν Πατριαρχική μορφή τού Μπερεκετλί Μαντέν, το γέρο Τικταμπάνη, έναν άπό τούς λιγοστούς άνδρες πού σώθηκε άπό τή σφαγή τοΰ Μπερεκετλί καί πού τό πρόσφατο ταξίδι του στήν πατρίδα (ήταν έκεί το περασμένο καλοκαίρι) τοΰ ζωντάνεψε τίς παλιές μνήμες καί τον άσβηστο καημό. Ή δουλειά μου στή Δράμα είχε Ινα γρήγορο καί άρκετά ζωντανό, χάρη στούς καλούς πληροφορητές, ρυθμό. Μιά μικρή άλλά οπωσδήποτε δυσάρεστη επέμβαση τής ασφάλειας χωρίς ευτυχώς συνέπειες μέ έκανε νά συντομέψω τήν διαμονή μου στήν πόλη καί νά στραφώ προς τά χωριά καί ειδικότερα προς το Καλαμπάκι, οπού σύμφωνα πάντα μέ τίς πληροφορίες πού είχα συγκεντρώσει, ήταν γεμάτο Λιμνιώτες. Το Καλαμπάκι είναι ένα φτωχοχώρι καμιά ώρα έξω άπό τή Δράμα, κοντά στο δρόμο πού πάει γιά τήν Καβάλλα. Ξεχασμένο χωριό, χωρίς καμιά ζωή, δυσκίνητο καί σχεδόν άφιλόξενο. Στό καφενείο τοΰ χωριού βρήκα συγκεντρωμένους κάμποσους γέρους, Λιμνιώτες όλους σχεδόν (ένας μόνο ήταν άπό το Χασάκιοϊ), μιλήσαμε λίγο γιά το χωριό τους εκεί, δέν κατάλαβα ούτε αν το νοσταλγούν, καί περάσαμε υστέρα στήν Κοινότητα, θέμα πού τούς κίνησε περισσότερο γιατί μπόρεσαν έτσι νά θυμη- * Ή Σόφη Άναστασιάδη-Μανουσάκη, συνεργάτρια τοΰ Κ.Μ.Σ. 206

13 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ θοϋν μέ ποιο βρώμικο τρόπο έκανε περιουσία ό τάδε καί γιά ποιο λόγο μάλωσε ό δείνα με τούς συμπατριώτες. Δύο έπισκέψεις πολύωρες έκανα στύ χωριό Καλαμπάκι, μέ περιποιήθηκαν καί μέ φρόντισαν, άλλά, μένει κάποιο άλλά άνεξήγητο, πού μέ κάνει νά λέω καί νά σκέφτομαι πώς το Καλαμπάκι ή αν θέλετε οί Λιμνιώτες, δέν είχαν τή ζέστα των Δηλιανών στούς Χαλκιάδες, ούτε το ζήλο των Ποταμιτών καί Τζαλελιωτών στή Νέχαλη (Όμορφοχώρι) τής Λάρισσας. Το Καλαμπάκι ήταν ό τελευταίος καί ό πιο ακραίος, ό συνοριακός ας πούμε σταθμός τού ταξιδιού, μιά μικρή λοίμωξη πού τά πρώτα συμπτώματά της εμφανίστηκαν στή Δράμα μέ έκανε νά γυρίσω γρήγορα στή Θεσσαλονίκη άπό οπού στις 26 Αύγούστου τ άπόγεμα πήρα τ άεροπλάνο τής επιστροφής. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΙΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γεώργιος Κοντρατζής/Άπολλωνιάδα. Ό Γεώργιος Κοντρατζής γεννήθηκε στά 1864 στήν Άπολλωνιάδα. Είναι ό πιο γέρος πληροφορητής πού γνώρισα (τον συνάντησα στά 90 χρόνια άκριβώς, πριν λίγες μέρες είχε τά γενέθλιά του). Τελείωσε το σχολείο του χωρίου του. Ξέρει νά γράφει καί νά διαβάζει. Τώρα τελευταία όμως ή δράσή του τύν εγκαταλείπει σχεδόν τελείως καί έτσι ούτε νά γράψει οΰτε νά διαβάσει μπορεί. Ή γυναίκα του είναι έπίσης άπό τήν Άπολλωνιάδα. Έχουν 6 παιδιά, άγόρια 2 καί κορίτσια 4 δλα καλά αποκαταστημένα. Είναι έλληνόφωνος, ξέρει λίγα τούρκικα πού μέ τύν καιρό, όπως μου είπε, έχει τελείως σχεδόν ξεχάσει. Στήν Άπολλωνιάδα ήταν εύκατάστατος νοικοκύρης, είχε καΐκια καί έκανε τον έμπορο. Εδώ (στις Σέρρες δηλαδή δπου τύν γνώρισα) δέν κάνει πιά τίποτα, έκανα μοϋ λέει έξη παιδιά δέν φτάνει; Είναι ό πιύ πρόθυμος καί ό πιο άκριβής πληροφορητής πού γνώρισα ποτέ. Είχε φαίνεται άπύ μικρό παιδί το μεράκι της πατρίδας, σάν νά ήξερε δτι θά τήν έχανε. Θυμάται παρά τά 90 χρόνια του λεπτομέρειες καί γεγονότα πού πολλοί ήμέτεροί του τά ξαναθυμήθηκαν καί τά ξανάζησαν χάρη σ αυτόν. Είναι γνωστός σ δλους τούς προσφυγικούς συνοικισμούς Σερρών σάν ό καλύτερος γνώστης δχι μόνο της Άπολλωνιάδας πού είναι πατρίδα του άλλά καί τών γύρω χωριών της. Κι αύτύς δπως καί ή γυναίκα του είναι πολύ περιποιητικοί άνθρωποι. Λυπήθηκαν πολύ σάν ακόυσαν δτι έπρεπε νά φύγω τήν άλλη μέρα γιά τήν Θεσσαλονίκη, γιατί θέλαν νά μέ φιλοξενήσουν. Τύν Κοντρατζή τύν βρίσκεις στήν όδύ Παπαπάγου Λεωνίδα άριθ. 68 στύ Τσουμπλέκ Ντερέ Σερρών. Τύν γνώρισα στήν καλοκαιρινή άποστολή στις Σέρρες στά Μπορεί νά συγκεντρώσει στύ σπίτι του κι άλλους Άπολλωνιαδήτες, ώστε νά σχηματιστεί μιά ομάδα πληροφορητών. 'Οπωσδήποτε δλοι άποδείχτηκαν περιττοί μπροστά στύ θησαυρό τών γνώσεων του Γεώργη Κοντρατζή καί της γυναίκας του, πού πάντα έπενέβαινε βοηθώντας καί ξεκαθαρίζοντας οσα έλεγε ό άνδρας της. Καλοκαίρι

14 ΕΛΕΝΗ ΓΛΤΚΑΤΖΗ Κωνσταντίνος Γκερεμτζίκης / Άσάκιοΐ *0 Κωνσταντίνος Γκερεμτζίκης γεννήθηκε στά 1885 στό Άσάκιοΐ (Βιθυνία, τμήμα Κιουπλιών ). Είναι τουρκόφωνος, άλλά μιλά καλά ελληνικά' μπορούμε νά τόν θεωρήσουμε δίγλωσσο. Γράμματα ξέρει λίγα, τέλειωσε τό κοινοτικό (δημοτικό) σχολείο τοϋ χωριοϋ. Είναι παντρεμένος. Ή γυναίκα του είναι έπίσης άπό τό Άσάκιοΐ, τουρκόφωνη μιλά πολύ λίγα ελληνικά. Έχει 1 παιδί, άγόρι. Άπό τό χωριό έφυγε στά 1919 τόν Σεπτέμβρη. Τόν έστειλαν έξορία στό Διαμπεκίρ, καί άπό έχει ήρθε στην Ελλάδα χωρίς νά περάσει άπό τό χωριό. Στην πατρίδα του ήταν σηροτρόφος, έκανε σύγχρονα καί τόν κλητήρα στήν Κοινότητα. Εδώ είναι άγρότης. Μένει στις Σέρρες οδός Άδραμητίου 7 Αγία Σοφία. Είναι πρόθυμος καί καλός πληροφορητής, μαζί μέ τόν Καραϊβαζίδη στάθηκε άπό τούς πιό πολύτιμους πληροφορητές γιά τό χωριό του. Οί άλλοι (θαμώνες τοϋ Καφενείου τοϋ Καραβαϊζίδη όπου δούλευα καί μάζευα πληροφορητές καί ύλικό) επικύρωναν τις πληροφορίες τοϋ Γκερεμτζίκη καί τοϋ Καραβαϊζίδη. Δέν μπορώ νά πώ ότι συνέβαλαν ούσιαστικά στή δουλειά μας. Γι αύτό δέν έκανα γι αύτούς προσωπικό, χωριστό δελτίο πληροφορητή. Τόν Γκερεμτζίκη τόν γνώρισα στις Σέρρες στήν άποστολή τοϋ Αναστάσιος Καραϊβαζίδης / Άσάκιοΐ 'Ο Αναστάσιος Καραϊβαζίδης γεννήθηκε στά 1891 στό Άσάκιοΐ (χωριό της Βιθυνίας, κοντά στά Κιουπλιά' μεγάλα κέντρα τό Σογούτ καί Βιλετζίκ). Στό χωριό του μιλούσε μονάχα τούρκικα. Σήμερα όμως μιλά τόσο καλά ελληνικά πού δυσκολεύεσαι νά πιστέψεις ότι κάποτε ήταν μονάχα τουρκόφωνος. Πρέπει νά θεωρηθεί πάντως ένας τέλειος δίγλωσσος. Ή γυναίκα του είναι κι αύτή άπό τό Άσάκιοΐ, άλλά δέν ξέρει καθόλου έλληνικά, σάν τις περισσότερες άλλωστε συμπατριώτισσές της πού έμειναν ώς σήμερα τουρκόφωνες. Ό Άναστάσης Καραϊβαζίδης έφυγε άπό τό χωριό στά 1919 τόν Σεπτέμβρη, έπηγε έξορία στό Διαμπεκίρ καί άπό κεϊ ήρθε στήν 'Ελλάδα, τό χωριό δέν τό ξαναεΐδε. Στό χωριό ήταν σηροτρόφος, έδώ (στις Σέρρες) έχει καφενείο. Δέ φαίνεται νά νοσταλγεί τήν πατρίδα, ή ζωή είναι δύσκολη καί έδώ καί έκεί μοΰ λέει χαρακτηριστικά. Μολονότι έφυγε νέος άρκετά άπό τό χωριό, θυμάται πολλά πράγματα γιατί άκριβώς ένδιαφερόταν άπό μικρός όπως μοΰ λέει γιά τήν «πατριδογνωσία». Φαίνεται δτι γύρισε πολύ τόν τόπο καί ξέρει τις φανερές καί τις κρυφές γωνιές του. Γράμματα δέν πολυξέρει, έβγαλε λέει τό κοινοτικό δημοτικό σχολείο, γράφει πάντως μάλλον μέ δυσκολία. Κάθεται Νικομήδειας 1, Άγια Σοφία Σέρρες. Τόν γνώρισα στήν άποστολή τοϋ ΕΛΕΝΗ ΓΛΤΚΑΤΖΗ

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η μαμά έχει στομία

Όταν η μαμά έχει στομία Coloplast Όταν η μαμά έχει στομία Μια αληθινή ιστορία ζωής Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε από την Tina η οποία έχει κάνει επέμβαση στομίας. Η επέμβαση έγινε το 1994, τη στιγμή που ο γιος της ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ Τεχνική Διαπραγματεύσεων Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης Θα αναφερθώ σε μια εμπορική διαπραγμάτευση από την εργασιακή μου πείρα. Πρόκειται για μία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη 16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015 Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Συγγρού Ι07 sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Όχι αθώος πια 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST Παρακαλούμε συμπληρώστε το τεστ χωρίς βοήθεια από άλλα πρόσωπα ή βιβλία. Please complete this test without any help from other persons or books. Bitte furen

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα