ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη Ο.Π.Σ.Τ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Ε Ταχ. Δ/νση : Κηφισία 124 ΠΡΟΣ: Ω Π.Δ. Ταχ.Κώδικα Αθήνα Πληροφορίε : Κ. Γαλαζούλα Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση τη αριθμ. ΔΕΦΚ ΕΞ2011/ (ΦΕΚ 246/Β ) Κ.Υ.Α σχετικά με τα κίνητρα τη αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιά τεχνολογία ΣΧΕΤ. : Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α ΕΞ2010/ Ε.Δ.Υ.Ο Σε συνέχεια τη ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξει του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α ), σα κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. ΔΕΦΚ ΕΞ2011/ (ΦΕΚ 246/Β ) Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντο, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα τη Κυβερνήσεω στι κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόσυρση των επιβατικών αυτοκινήτων, με έναρξη εφαρμογή αυτή την και σα ανακοινώνουμε τα ακόλουθα: 1. Για την χορήγηση απαλλαγή σύμφωνα με τι διατάξει του ανωτέρω νόμου και με του όρου και προϋποθέσει του άρθρου 5 τη κοινοποιούμενη Απόφαση, θα πρέπει κατά την υποβολή του παραστατικού (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ) για την καταβολή των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων του καινούργιου αυτοκινήτου, εκτό από τα προβλεπόμενα από τι διατάξει δικαιολογητικά στοιχεία να προσκομίζονται και: - η πράξη οριστική διαγραφή του αποσυρόμενου οχήματο και - η βεβαίωση καταβολή των τελών κυκλοφορία Στην περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται από τι εμπορικέ επιχειρήσει, εκτό των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον και - αίτηση,(επισυνάπτεται υπόδειγμα), με την οποία παραλαμβάνουν το καινούργιο όχημα προκειμένου να το διαθέσουν στον δικαιούχο, δηλαδή στον ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματο ή στο πρόσωπο προ το οποίο γίνεται η εκχώρηση δικαιώματο του αποσυρθέντο οχήματο από τον ιδιοκτήτη του αποσυρθέντο οχήματο, καθώ και - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, όπω αναφέρεται ανωτέρω, για τη συμφωνία του με την εμπορική επιχείρηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για τη διαπίστωση τη ταξινόμηση στο όνομα του δικαιούχου και την οριστικοποίηση τη απαλλαγή η αρμόδια τελωνειακή αρχή, προβαίνει στον έλεγχο των προσκομιζόμενων στοιχείων όπω αυτά προβλέπονται από το άρθρο 5 τη κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α, (τιμολόγιο και άδεια κυκλοφορία ) και στον έλεγχο τη υπεύθυνη

2 δήλωση του δικαιούχου, εφόσον η εκχώρηση δικαιώματο από τον ιδιοκτήτη του αποσυρθέντο σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μετά τον τελωνισμό του υπό κρίση αυτοκινήτου από την εμπορική επιχείρηση και μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι μηνών όπω προβλέπεται στην ανωτέρω Απόφαση. Είναι αυτονόητο πω η εκχώρηση δικαιώματο, μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη και μόνο του αποσυρθέντο αυτοκινήτου. Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και πιστή εφαρμογή των διατάξεων επισυνάπτονται υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων. 2. Για τον αυτόματο υπολογισμό του τέλου ταξινόμηση σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α ),κατά τη διαδικασία αποδοχή τόσο του ΕΔΕ όσο και τη ΔΕΦΚ θα χρησιμοποιηθούν κωδικοί ατέλεια. Ειδικότερα ω προ του κωδικού απαλλαγή που χρησιμοποιούνται στη θέση 44 του ΕΔΕ και 37β τη ΔΕΦΚ, δημιουργούνται νέοι κωδικοί ω εξή : Φ96:Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 900 cc και φορολογητέα αξία μέχρι και ευρώ απαλλαγή 100%. Φ97: Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 901 cc μέχρι και 1400 cc και φορολογητέα αξία μέχρι και ευρώ απαλλαγή 100%. Φ98: Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1401 cc μέχρι και 1600 cc και φορολογητέα αξία μέχρι και ευρώ απαλλαγή 65%. Φ99: Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1601 cc μέχρι και 2000 cc και φορολογητέα αξία μέχρι και ευρώ απαλλαγή 50%. Για τι περιπτώσει που η φορολογητέα αξία για κάθε κατηγορία είναι μεγαλύτερη των προαναφερόμενων ποσών, θα χρησιμοποιούνται οι ίδιοι κωδικοί ατέλεια αλλά ο χρήστη θα προβαίνει σε χειρόγραφο υπολογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων. 3. Τέλο, σα ενημερώνουμε ότι στην υπάρχουσα εφαρμογή ΟΠΣΤ στην δεύτερη οθόνη του Πιστοποιητικού Ταξινόμηση, έχουν προστεθεί τα εξή πεδία: 1. Αριθμ. κυκλοφορία αποσυρόμενου Με την ανάκτηση ενό συγκεκριμένου πιστοποιητικού οχήματο, και την συμπλήρωση του πεδίου «αριθμ. κυκλοφορία αποσυρόμενου» (οχήματο ), το σύστημα θα κάνει έλεγχο στην κεντρική βάση δεδομένων και στα πλαίσια τη ηλεκτρονική ανταλλαγή αρχείων με το ΥΥΜΔ θα διασταυρώνει αν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί το αποσυρόμενο όχημα και σε άλλο τελωνισμό. 2. Ημερομηνία ταξινόμηση Κατά τη διαδικασία λήψη του αρχείου από το ΥΥΜΔ, θα επιστρέφεται και η ημερομηνία ταξινόμηση προκειμένου να ελεγχθεί η οριστικοποίηση τη απαλλαγή. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ ΕΞ2011/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 246 Β ) 2. Υπόδειγμα αίτηση 3. Υπεύθυνε δηλώσει 4. Οθόνη πιστοποιητικού οχήματο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Τελωνειακέ Περιφέρειε (για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητά του )

3 2. Τελωνεία Α, Β & Γ τάξη 3. Δ/νση Υποστήριξη Ο.Π.Σ.Τ. Τμήμα Ε 4. Γ.Γ.Π.Σ- Δ/νση 30 η ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Λοιποί Αποδέκτε Πίνακα Γ (η υπ αριθμ /1276/0006δ/ Δ.Υ.Ο.Ο.) 2. ΣΔΟΕ Κεντρική Υπηρεσία 3. Περιφερειακέ Διευθύνσει ΣΔΟΕ 4. Γενική Διεύθυνση Οικονομική Επιθεώρηση α)δ/νση Επιθεώρηση Υπηρεσιών β)δ/νση Προσωπικού Επιθεώρηση γ) Δ/νση Εποπτεία Εσωτερικού Ελέγχου 5. Περιφερειακέ Δ/νσει Οικονομική Επιθεώρηση 6. Γεν. Γραμ. Δημοσιονομική Πολιτική - Μονάδα Επιστημονική Τεκμηρίωση & Ανάλυση (Μ.Ε.Τ.Α.) 7. Γενική Γραμματεία Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών Πειραιώ 46 & Επονιτών ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - Δ/νση περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πατησίων 127, Αθήνα. 10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Δ/νση Μεταφορών -Δ/νση Τεχνική Οχημάτων -Δ/νση Οργάνωση και Πληροφορική -Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών 11. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδα, Τσαμαδού 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12. Σύλλογο Εκτελωνιστών Αθήνα -Πειραιά, Τσαμαδού 38 ΠΕΙΡΑΙΑ 13. Σύλλογο Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκη, Κουντουριώτου 13 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14. Πανελλαδική Ένωση Εισαγωγέων Αυτοκινήτων (Π.Ε.Ε.Α.), Ακαδημία 41, Αθήνα 15. Σύνδεσμο Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων & Ανταλλακτικών Θεσ/κη Βάκχου 5, Θεσ/κη 16. Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων Λεωφ. Κηφισία 294, Χαλάνδρι 17. Σύνδεσμο Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδο Ελ. Βενιζέλου 248, Καλλιθέα 18. Π.Ο.Ε.Μ.Α.Α., Κασσάνδρα 15, Αθήνα 19. Οργανισμό Οικονομική Συνεργασία & Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) - Δ/νση Πληροφορική 3 η Σεπτεμβρίου , Αθήνα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Κουσελά 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπ. Οικονομικών κ. Δ. Γεωργακόπουλου 4. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. κ. Κ.Νηχωρίτη 5. Γραφείο Επικοινωνία και Πληροφόρηση Πολιτών 6. Γραφείο Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων 7. Δ/νση 6 η Οργάνωση -Τμήμα Β 8. Δ/νση 3 η Προσωπικού Τελωνείων Τμήμα Δ Κωδικοποίηση Τελωνειακή Νομοθεσία (σε 2 αντίτυπα)

4 9. Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωση Τμήμα Δ (σε 20 αντίτυπα) 10. Δ/νσει 17 η, 18 η, 19 η, 33 η 11. Δ/νσει 12 η, 14 η, 15 η,16 η, 24 η 12. Δ/νση Ελέγχου 13. Δ/νση Μητρώου

5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Κ : ΤΗΛ.:. ΠΡΟΣ: Τελωνείο.. Με την παρούσα, παρακαλούμε για την έγκριση παραλαβή του ΕΙΧ.. με αριθμό πλαισίου. σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 8 του ν.3899/10 (ΦΕΚ 212/Α ), προκειμένου να το διαθέσουμε σε δικαιούχο. FAX: Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΘΕΜΑ: «Παραλαβή αυτοκινήτου με απόσυρση». Για την επιχείρηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.

6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Το Τελωνείο Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρα : Ημερομηνία γέννηση (2) : Τόπο Γέννηση : Αριθμό Δελτίου Ταυτότητα : Τηλ: Τόπο Κατοικία : Οδό : Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντα τι κυρώσει (3), που προβλέπονται από τι διατάξει τη παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: συμφωνώ όπω η εμπορική επιχείρηση.αφμ προβεί στο όνομά μου και για λογαριασμό μου σε όλε τι απαραίτητε ενέργειε για τη διαδικασία απόσυρση του με αριθμ. κυκλοφορία αυτοκινήτου μου μάρκα. και την παραλαβή καινούργιου αυτοκινήτου ιδιωτική χρήση κυλινδρισμού κινητήρα έω και 2000 cc, με τι προϋποθέσει που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α ), υπογράφοντα αντ εμού όλα τα σχετικά έγγραφα. (4) Ημερομηνία: 20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) 1

7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Το Τελωνείο Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρα : Ημερομηνία γέννηση (2) : Τόπο Γέννηση : Αριθμό Δελτίου Ταυτότητα : Τηλ: Τόπο Κατοικία : Οδό : Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντα τι κυρώσει (3), που προβλέπονται από τι διατάξει τη παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: εκχωρώ το δικαίωμα που απορρέει από την απόσυρση του αυτοκινήτου μου, με αριθμ. κυκλοφορία και άδεια κυκλοφορία αριθμ /..σύμφωνα με την αριθμ.. πράξη οριστική διαγραφή τη υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τη Περιφέρεια.. στον κάτοικο.. ΑΦΜ.. για την παραλαβή καινούριου επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτική χρήση μέχρι και 2000 cc με τι προϋποθέσει που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α ) με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλο ταξινόμηση. (4) Ημερομηνία: 20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) 2

8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Το Τελωνείο Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρα : Ημερομηνία γέννηση (2) : Τόπο Γέννηση : Αριθμό Δελτίου Ταυτότητα : Τηλ: Τόπο Κατοικία : Οδό : Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντα τι κυρώσει (3), που προβλέπονται από τι διατάξει τη παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: συμφωνώ όπω η εμπορική επιχείριση..αφμ προβεί στο όνομά μου και για λογαριασμό μου σε όλε τι απαραίτητε ενέργειε για την παραλαβή καινούργιου αυτοκινήτου ιδιωτική χρήση κυλινδρισμού κινητήρα έω και 2000 cc, με τι προϋποθέσει που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α ),με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλο ταξινόμηση, μετά την εκχώρηση του δικαιώματο που απορρέει από την απόσυρση του αυτοκινήτου.αφμ.. με αριθμό κυκλοφορία και άδεια κυκλοφορία αριθμ./.., μάρκα,σύμφωνα με την πράξη οριστική διαγραφή τη υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τη Περιφέρεια.αριθ. /. (4) Ημερομηνία: 20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) 3

9 - Η Υπεύθυνη Δήλωση σελίδα (1), αφορά την δήλωση προσώπου για την συμφωνία με την εμπορική επιχείρηση για την διαδικασία απόσυρση και την παραλαβή καινούργιου αυτοκινήτου στο όνομά του. - Η Υπεύθυνη Δήλωση σελίδα (2), αφορά την δήλωση του ιδιοκτήτη που εκχωρεί το δικαίωμα του αποσυρθέντο οχήματο σε τρίτο πρόσωπο. - Η Υπεύθυνη Δήλωση σελίδα (3), αφορά την δήλωση προσώπου που του έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα του αποσυρθέντο οχήματο και συμφωνεί με την επιχείρηση για την παραλαβή καινούργιου αυτοκινήτου στο όνομά του. Σε όλε τι περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει θεώρηση για το γνήσιο τη υπογραφή. 4

10 Οθόνη πιστοποιητικού 5

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Διαβιβαστικό για την Οριστική Διαγραφή (έγγραφο λέει ότι η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες θα σταλούν από την Εφορία στην Νομαρχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΤΕΛΩΝΕΙΟ Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: εκχωρώ σε ποσοστό..% το δικαίωμα που

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Διαδικασία Υποβολή Δ.Α.Ο. Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής Κοινοτικά Οχήματα Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες Έκδοση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, Μαΐου 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Τμήμα Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015 ΑΔΑ: ΩΛ36Η-3ΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Τμήμα ΣΤ 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΕΘΗ-1ΩΣ ΦΕΚ: Β 3058/13-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 12.06.2014 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα