ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, Μάιος 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, Μάιος 2005"

Transcript

1

2

3 Το παρόν κείµενο εργασίας πραγµατεύεται τις επιδράσεις του συστήµατος της Εγνατίας Οδού στο επίπεδο προσπελασιµότητας των πόλεων και των Νοµών της Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού. Η σύνταξη του κειµένου έγινε από το Μανόλη Τρανό (Επιστηµονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και βασίζεται στη ιπλωµατική του Εργασία στο Τµήµα Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µε τίτλο: «Οδικοί Άξονες και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Οι αναπτυξιακές επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στη Βόρειο Ελλάδα µε τη χρήση δεικτών προσπελασιµότητας». Στην έρευνα που προηγήθηκε αυτού του κειµένου καθώς και στη σύνταξη της έκθεσης συνέβαλλαν ακόµα οι: Αθηνά Γιαννακού (Επιστηµονική σύµβουλος του Παρατηρητηρίου ρ Χωροταξίας Πολεοδοµίας), Βασίλης Φούρκας (Προϊστάµενος του Παρατηρητηρίου ρ Χωροταξίας-Ψηφιακής Πολεοδοµίας) και Simon Guy (Μηχανικός Κυκλοφορίας, Τµήµα Κυκλοφορίας και Τηλεµατικής Εγνατία Οδός Α.Ε.). Η επιµέλεια του εξώφυλλου έγινε το Μανούσο Τρουλινό (διαχειριστής GIS Παρατηρητηρίου). Τέλος, ευχαριστίες οφείλονται στο καθηγητή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γιώργο Πετράκο, για τις εποικοδοµητικές παρατηρήσεις του. Τα περιεχόµενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείµενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα την σύµφωνη γνώµη της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για µη εµπορικούς σκοπούς µε την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός Α.Ε.). Internet: Εγνατία Οδός Α.Ε

4 Σύνοψη Στο άρθρο αυτό γίνεται προεκτίµηση των επιδράσεων που θα επιφέρει η ολοκλήρωση του συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των τριών Κάθετων Αξόνων που κατασκευάζονται από την Εγνατία Οδό Α.Ε., στο επίπεδο προσπελασιµότητας των πόλεων και των Νοµών της Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού. Η προσπελασιµότητα θεωρείται από πολλούς συγγραφείς ως το βασικό προϊόν των µεταφορικών υποδοµών. Αν και δεν θεωρείται µία µονοσήµαντη έννοια, ένας αρκετά ικανοποιητικός ορισµός της προσπελασιµότητας είναι ο παρακάτω: «[η προσπελασιµότητα εκφράζει] την ευκολία ενός ατόµου στο να φθάσει σε µία περιοχή ώστε να πάρει µέρος σε µία ειδική δραστηριότητα. Αποτελεί δηλαδή µέτρο χωρικού διαχωρισµού µεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δηλώνει την ευκολία µε την οποία προσεγγίζονται οι δραστηριότητες µιας δεδοµένης περιοχής». Η βαρύτητα της έννοιας της προσπελασιµότητας στη διαδικασία προεκτίµησης των χωρικών και αναπτυξιακών επιδράσεων µιας νέας µεταφορικής υποδοµής, αποτυπώνεται στην αύξουσα τάση της χρήσης της σε τέτοιου είδους µελέτες, που εκπονούνται κυρίως µε την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, η αναφορά σε δείκτες προσπελασιµότητας σε βασικά κείµενα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΣΑΚΧ, 3 η Έκθεση για τη Συνοχή, Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές) φανερώνει την αξία της ως δείκτης χωρικής ανάπτυξης. Στη µελέτη αυτή υπολογίζονται δύο δείκτες δυνητικής προσπελασιµότητας: ο δυνητικά προσπελάσιµος αστικός πληθυσµός και το δυνητικά προσπελάσιµο νοµαρχιακό ΑΕΠ. Ο πρώτος αναφέρεται στον πληθυσµό των αστικών κέντρων της Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού και ο δεύτερος στο ΑΕΠ που παράγουν οι Νοµοί της Ζώνης Επιρροής. Οι δύο δείκτες υπολογίστηκαν µε και χωρίς το δίκτυο της Εγνατίας Οδού, για να προκύψει έτσι η µεταβολή της προσπελασιµότητας που επιφέρει η ολοκλήρωση του συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων. Η ανάλυση καταλήγει στην αξιολόγηση της επίδρασης της Εγνατίας Οδού στη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας των πόλεων και των Νοµών της Ζώνης Επιρροής. Η αξιολόγηση γίνεται µε τη συσχέτιση της µεταβολής της προσπελασιµότητας µε την αρχική (χωρίς το σύστηµα της Εγνατίας Οδού) προσπελασιµότητα, κάνοντας χρήση παλινδρόµησης. Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι τα εξής: Η ολοκλήρωση του συστήµατος της Εγνατίας Οδού θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του επιπέδου προσπελασιµότητας όλων των πόλεων και των Νοµών της Ζώνης Επιρροής. Το σύστηµα της Εγνατίας Οδού θα συµβάλλει στην εξισορόπηση των διαφορών του επιπέδου προσπελασιµότητας των πόλεων και των Νοµών της Ζώνης Επιρροής, αφού η προσπελασιµότητα των λιγότερο προσπελάσιµων περιοχών αυξάνεται περισσότερο 2

5 από αυτή των ήδη προσπελάσιµων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί δεν είναι αυτονόητο πως κάθε νέα µεταφορική υποδοµή θα επιφέρει τέτοια αποτελέσµατα. Χαρακτηριστικό είναι πως αρκετές πρόσφατες µελέτες καταλήγουν στο συµπέρασµα πως τα ιευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της προσπελασιµότητας των κεντρικών και άρα ήδη προσπελάσιµων περιοχών, συµβάλλοντας έτσι στην αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων σε ότι αφορά το επίπεδο προσπελασιµότητας. Το άρθρο κλείνει µε κάποια θέµατα που χρήζουν περαιτέρω έρευνας, όπως τον επανακαθορισµό της χωρικής µονάδας που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της προσπελασιµότητας και τον επαναπροσδιορισµό της περιοχής εφαρµογής του συγκεκριµένου µοντέλου. Τέλος, πέρα από την προεκτίµηση των χωρικών και αναπτυξιακών επιδράσεων µιας νέας µεταφορικής υποδοµής, οι δείκτες προσπελασιµότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία σχεδιασµού και αξιολόγησης οδικών µεταφορικών υποδοµών. Ένα ολιστικό και δυναµικό µοντέλο υπολογισµού προσπελασιµότητας µπορεί να καταδείξει τις λιγότερο προσπελάσιµες περιοχές και κατ επέκταση να υποδείξει τις απαραίτητες συνδέσεις για την άµβλυνση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στο επίπεδο προσπελασιµότητας. 3

6 1. Εισαγωγή Το ερευνητικό αντικείµενο της παρούσας έκθεσης αφορά στην προεκτίµηση των επιδράσεων που θα επιφέρει η ολοκλήρωση του συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων στο επίπεδο προσπελασιµότητας των πόλεων και των Νοµών των πέντε περιφερειών, που αποτελούν τη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού (Ανατολική Μακεδονία και Θράκης, Κεντρική Μακεδονία, υτική Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλίας). Η ανάλυση που ακολουθεί στηρίζεται στον υπολογισµό δύο δεικτών προσπελασιµότητας, το δυνητικά προσπελάσιµο αστικό πληθυσµό και το δυνητικά προσπελάσιµο νοµαρχιακό ΑΕΠ. Η δοµή της έκθεσης έχει ως εξής: Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της προσπελασιµότητας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µία σύντοµη επισκόπηση µελετών που έχουν ως κεντρικό θέµα την προσπελασιµότητα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισµό των δύο δεικτών προσπελασιµότητας. Στο πέµπτο κεφάλαιο υπολογίζονται οι δύο δείκτες προσπελασιµότητας και στη συνέχεια γίνεται µια προσπάθεια ex ante αξιολόγησης της επίδρασης της Εγνατίας Οδού στη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας. Η έκθεση κλίνει µε κάποιες συµπερασµατικές παρατηρήσεων, και επισηµαίνονται τα θέµατα που χρίζουν περαιτέρω έρευνας. 2. Η έννοια της προσπελασιµότητας Οι µεταφορικές υποδοµές, που εµφανίζονται πάντα ως δίκτυα, αποτελούν στοιχεία του χώρου που χαρακτηρίζονται από οικονοµικά και φυσικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά. Η οικονοµική τους υπόσταση στηρίζεται στο ότι εντάσσονται στην οικογένεια των δηµόσιων αγαθών και άρα γενικά ο ανταγωνισµός αδυνατεί να ορίσει τη διαδικασία σχηµατισµού τους αλλά υφίσταται στη χρήση τους (Σκάγιαννης, 1994: 46-52). Ο Kay (1993) αποτυπώνει πολύ χαρακτηριστικά τη συνθετότητα του αντικειµένου λέγοντας πως «είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσεις την υποδοµή παρά να την ορίσεις». Στις γεωµετρικές ιδιότητες των µεταφορικών υποδοµών εντάσσονται η συνδετικότητα, η πυκνότητα και η προσπελασιµότητα (Λαµπριανίδης, 2002: 60-61). Η προσπελασιµότητα δεν µπορεί να αντιστοιχηθεί σε έναν και µόνο ορισµό. Ο Λαµπριανίδης (2002: 60-61) υποστηρίζει πως «η προσπελασιµότητα του δικτύου (network accessibility) µετράει το συντοµότερο δρόµο από κάποιο δεσµό του δικτύου προς όλους τους άλλους η αλλιώς, το άθροισµα των αποστάσεων ενός σηµείου προς όλα τα υπόλοιπα του δικτύου. Ο Shürmann et al (1997: 18) και οι Spiekermann και Neubauer (2002: 7) την ορίζουν ως το βασικό προϊόν του συστήµατος µεταφορών. Η προσπελασιµότητα, δηλαδή, προσδιορίζει το χωρικό πλεονέκτηµα (location advantage) µιας περιφέρειας σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες (συµπεριλαµβανοµένου και του εαυτού της). Οι δείκτες της προσπελασιµότητας µετρούν τα πλεονεκτήµατα που αποκοµίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις σε µία περιφέρεια από τη χρήση της µεταφορικής υποδοµής. 4

7 Αναλόγως, ο Keeble et al (1982) θεωρεί πως η περιφερειακότητα (peripherality) είναι συνώνυµη µε την έλλειψη πρόσβασης στις οικονοµικές δραστηριότητες. Ο πιο εύληπτος ορισµός που συναντήσαµε στη βιβλιογραφία ολοκληρώνει τις παραπάνω προσεγγίσεις αναφέροντας πως «[η προσπελασιµότητα εκφράζει] την ευκολία ενός ατόµου στο να φθάσει σε µία περιοχή ώστε να πάρει µέρος σε µία ειδική δραστηριότητα. Αποτελεί δηλαδή µέτρο χωρικού διαχωρισµού µεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δηλώνει την ευκολία µε την οποία προσεγγίζονται οι δραστηριότητες µιας δεδοµένης περιοχής». (Καυκαλάς, 1999: 17) Το ειδικό βάρος της προσπελασιµότητας στη σχέση οδικών αξόνων και περιφερειακής ανάπτυξης αποτυπώνεται στο επιχείρηµα πως περιοχές µε καλύτερη πρόσβαση στις πρώτες ύλες και στις αγορές θα είναι περισσότερο παραγωγικές και ανταγωνιστικές και τελικά πιο επιτυχηµένες από ότι οι αποµακρυσµένες και αποµονωµένες περιοχές (Spiekermann and Neubauer, 2002: 7). εν είναι τυχαίο άλλωστε πως στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου αναφέρεται πως «η καλή προσπελασιµότητα των περιφερειών της Ευρώπης δε βελτιώνει µόνο την ανταγωνιστική τους θέση, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο σύνολό της» (ΕΕ 1999: 82). Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα πως η προσπελασιµότητα ξεφεύγει από τα όρια των φυσικών ιδιοτήτων των µεταφορικών δικτύων και είναι ένα χαρακτηριστικό τους που συνδέεται άµεσα µε τον αναπτυξιακό ρόλο τους. 3. Εµπειρικές µελέτες προσπελασιµότητας Τα τελευταία χρόνια έχει αναζωπυρωθεί ο επιστηµονικός διάλογος για τις χωρικές και αναπτυξιακές επιδράσεις των µεγάλα έργων µεταφορικών υποδοµών. Βασικός υποκινητής αυτής της συζήτησης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της πολιτικής της για τα ιευρωπαϊκά ίκτυα (ΤΕΝ Τ). Οι πόροι που διατέθηκαν και συνεχίζουν να διατίθενται για την κατασκευή αυτών των έργων, συνοδεύτηκαν από επιστηµονικές µελέτες, που προσπαθούν να προβλέψουν τις συνέπειες των επενδύσεων αυτών στον Ευρωπαϊκό χώρο. Στη διεθνή βιβλιογραφία µπορεί κανείς να συναντήσει αρκετές εµπειρικές µελέτες που αφορούν τη σχέση µεταξύ των µεταφορικών υποδοµών και ειδικά των οδικών αξόνων µε την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ο τρόπος προσέγγισης αυτού του προβλήµατος. Τα πιο σηµαντικά έργα µεταφορικών υποδοµών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό µελέτη στον Ευρωπαϊκό χώρο, εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σχέδιο της ΕΕ, που αφορά το σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου. Οπότε εκ των πραγµάτων αλλάζει η κλίµακα µελέτης και από την τοπική ή την περιφερειακή περνάει συνήθως στην ευρωπαϊκή. Η αλλαγή αυτή συνοδεύτηκε και από τεχνολογικές εξελίξεις. Η ανάπτυξη των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών βοήθησε πολύ στην προσέγγιση της µεγάλης κλίµακας και συνέβαλε στη διαχείριση και επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων. 5

8 Μια άλλη σηµαντική παράµετρος είναι η προώθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεικτών περισσότερο «χωρικών». Η θέση αυτή αποτυπώνεται από την βαρύτητα που έχουν τέτοιοι δείκτες, µε βασικότερο όλων την προσπελασιµότητα, σε βασικά κείµενα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999, 2002 και 2004). Η προσέγγιση του ερευνητικού του προβλήµατος µέσω τέτοιων χωρικών δεικτών, αποµάκρυνε την επιστηµονική σκέψη από τον αυστηρό φορµαλισµό των οικονοµετρικών υποδειγµάτων, και αύξησε τη βαρύτητα της «χωροταξικής ανάλυσης». Στον πίνακα 1 γίνεται µια επισκόπηση µελετών, που είχαν ως βασικό ερευνητικό αντικείµενο τις χωρικές και αναπτυξιακές επιδράσεις των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών. Παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα των µελετών αυτών, λαµβάνοντας κυρίως υπόψιν τις χωρικές ανισότητες στην κατανοµή της προσπελασιµότητας και την αλλαγή του χωρικού προτύπου διαχρονικά. Όλες οι έρευνες συµπεραίνουν πως υπάρχει ένα πρότυπο κέντρου περιφέρειας της κατανοµής της προσπελασιµότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο. Επιπλέον, κάποιες δείχνουν πως ακόµα και στο εσωτερικό των δύο κατηγοριών παρατηρούνται ανισότητες. Εκεί που διαφοροποιούνται όµως οι έρευνες αυτές είναι στη διαχρονική εξέλιξη των χωρικών ανισοτήτων στην κατανοµή της προσπελασιµότητας. Κάποιες έρευνες που επεξεργάζονται το µεταφορικό κόστος, υποστηρίζουν πως οι επενδύσεις σε µεταφορικές υποδοµές συνδέονται θετικά µε τη συνοχή. Άλλες µελέτες, κυρίως αυτές που χρησιµοποιούν δείκτες δυνητικής ή ηµερήσιας προσπελασιµότητας, είναι περισσότερο επιφυλακτικές. Καταλήγουν µάλιστα να υποστηρίζουν πως οι επενδύσεις σε µεταφορικές υποδοµές αυξάνουν τις χωρικές ανισότητες σε ότι αφορά την προσπελασιµότητα των περιφερειών (Spiekermann and Neubauer, 2002). Οι τελευταίες απόψεις µοιάζουν να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος. Το επιχείρηµα δεν είναι ότι τα TEN T µειώνουν την προσπελασιµότητα των περιµετρικών περιφερειών. Η αύξηση των ανισοτήτων προκύπτει από το γεγονός ότι οι περισσότερο ανεπτυγµένες και κεντρικές περιφέρειες κερδίζουν περισσότερο από ότι οι περιµετρικές, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν επωφελούνται και οι τελευταίες. Για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, θα έπρεπε οι επενδύσεις για τα TEN T να εστιαστούν στις λιγότερο προσπελάσιµες περιφέρειες, όχι παράλληλα µε τις κεντρικές αλλά εις βάρος των επενδύσεων στις ήδη προσπελάσιµες περιφέρειες (Vieckerman et al, 1999). Μια γενικότερη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ερευνών αυτών δεν είναι εύκολο να γίνει. Γενικά µπορούµε µόνο να πούµε πως κανένα µοντέλο δεν µπορεί να αποδώσει ασφαλή αποτελέσµατα για όλα τα επιµέρους θέµατα που σχετίζονται µε την προσπελασιµότητα. Για παράδειγµα, δεν υπάρχει ένα µοντέλο που να µπορεί να υπολογίσει την προσπελασιµότητα σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο για προσωπικές και επαγγελµατικές µετακινήσεις, συµπεριλαµβάνοντας πολυτροπικά (συνδυασµένα) συστήµατα µεταφοράς για διάφορους τύπους δεικτών και για διάφορες προσπελάσιµες δραστηριότητες, επιτρέποντας παράλληλα και τις διαχρονικές συγκρίσεις (Spiekermann and Neubauer, 2002). 6

9 Πίνακας 1: Βασικά αποτελέσµατα των µελετών προσπελασιµότητας του Ευρωπαϊκού χώρου Συγγραφείς Χωρικές ανισότητες ιαχρονική αλλαγή χωρικού προτύπου Keeble et al Πρότυπο πυρήνα - περιφέρειας Οι ανισότητες έχουν αυξηθεί (1982) Lutter et al Υπάρχουν Μείωση της χρονοαπόστασης στην (1992, 1993)* περιφέρεια, αύξηση της ηµερήσιας προσπελασιµότητας στις κεντρικές περιφέρειες. Spiekerman and Wegener (1996) Chatelus and Ulied (1995)* Gutierrez and Urbano (1996) Corpus (1997, 1999)* Wegener et al (2000, 2002) Shürmann and Talaat (2000) Spiekerman et al (2002) Πρότυπο πυρήνα - περιφέρειας και Αύξηση των ανισοτήτων λόγω των TENs ανισότητες κέντρου - ενδοχώρας σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες Πρότυπο πυρήνα - περιφέρειας Μείωση των ανισοτήτων Πρότυπο πυρήνα - περιφέρειας Μείωση των ανισοτήτων λόγω των TENs Πρότυπο πυρήνα - περιφέρειας ε µελετήθηκαν οι δυναµικές ιαφορετικά πρότυπα πυρήνα - Αύξηση ή µείωση των ανισοτήτων ανάλογα περιφέρειας για διαφορετικά µέσα µε το δείκτη που επιλέγεται Πρότυπο πυρήνα - περιφέρειας Βελτιώσεις κυρίως για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες Πρότυπο πυρήνα - περιφέρειας αλλά ε µελετήθηκαν οι δυναµικές διαφορετικός βαθµός περιφερειακότητας. Μεγάλη οµοιότητα της περιφερειακότητας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο Πηγή: Spiekermann and Neubauer, (2002) *στο Spiekermann and Neubauer, (2002) 4. Μεθοδολογία Η περιοχής µελέτης αποτελείται από τις πέντε περιφέρειες, από όπου διέρχεται το σύστηµα της Εγνατίας Οδού: Ανατολική Μακεδονία και Θράκης, Κεντρική Μακεδονία, υτική Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλίας. Ως σύστηµα της Εγνατίας Οδού θεωρούµε τον κύριο άξονα καθώς και τους τρεις κάθετους που κατασκευάζονται µε ευθύνη της Εγνατίας Οδός Α.Ε. (Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή, Θεσσαλονίκη Σέρρες Προµαχώνας και Αρδάνιο Ορµένιο). Θα υπολογίσουµε δύο δείκτες δυνητικής προσπελασιµότητας (potential accessibility). Οι δείκτες αυτού του τύπου στηρίζονται σε µοντέλα βαρύτητας, που έχουν τη ρίζα τους στον τύπο του Νεύτωνα για τη βαρύτητα. Ένας γενικός µαθηµατικός τύπος για τη δυνητική προσπελασιµότητα πρέπει να αποτελείται από δύο συναρτήσεις, που η µία θα αντιπροσωπεύει τις ευκαιρίες ή τις δραστηριότητες που µπορούν να προσεγγιστούν και η άλλη να 7

10 αντιπροσωπεύει το κόστος, το χρόνο ή την απόσταση που απαιτείται να καλυφθεί για την προσέγγισή τους. Αυτός θα ήταν της µορφής: A i = g( W j ) f ( cij ) j όπου Α i είναι η προσπελασιµότητα της περιφέρειας i, W j είναι η δραστηριότητα που θέλουµε να προσεγγίσουµε στην περιφέρεια j και c ij είναι το κόστος, ο χρόνος ή η απόσταση που καταναλώνεται ή διανύεται για να την προσέγγιση της δραστηριότητας στην περιφέρεια j από την περιφέρεια i, όπου βρισκόµαστε. Οι δύο επιµέρους συναρτήσεις g(w j ) και f(c ij ) ονοµάζονται «συνάρτηση δραστηριότητας» (activity function) και «συνάρτηση αντίστασης» (impedance function) αντίστοιχα. Τέτοιοι δείκτες χαρακτηρίζονται ως δείκτες προέλευσης προορισµού (origin destination) γιατί κάθε σηµείου του χώρου αποτελεί ταυτόχρονα και σηµείο προέλευσης και σηµείο προορισµού. Η λογική ενός τέτοιου δείκτη έχει ως εξής: όσο περισσότεροι άνθρωποι ζουν στις περιφέρειες j και όσο πιο εύκολα µπορούν να επισκεφτούν την περιφέρεια i, τόσο πιο προσπελάσιµη είναι η περιφέρεια i. Οι δείκτες προσπελασιµότητας που θα υπολογίσουµε στη συνέχεια στηρίζονται στο πρόγραµµα SASI (βλ. Spiekerman and Wegener, 1996, Wegener et al, 2000 και 2002, Vieckerman et al, 1999). Ο γενικός τύπος για τη δυνητική a προσπελασιµότητα είναι ο εξής (Shürmann et al, 1997): A = W s exp( βcrs ) s Ως συνάρτηση αντίστασης θα χρησιµοποιήσουµε την χρονοαπόσταση των αστικών κέντρων 1 πριν και µετά την υλοποίηση του συστήµατος της Εγνατίας Οδού (Ερατοσθένης ΕΠΕ, 1997), ενώ ως συνάρτηση δραστηριότητας τον πραγµατικό πληθυσµό των αστικών κέντρων (ΕΣΥΕ, 2001) και το ΑΕΠ των Νοµών σε Μονάδες Αγοραστικής ύναµης για το 2002 (Eurostat, 2005). Θα υπολογίσουµε έτσι τους δείκτες «δυνητικά προσπελάσιµος αστικός πληθυσµός» και «δυνητικά προσπελάσιµο Νοµαρχιακό ΑΕΠ». Οι δείκτες αυτοί θα υπολογιστούν δύο φορές. Χωρίς το σύστηµα της Εγνατίας Οδού αλλά και µε το οδικό αυτό δίκτυο πλήρως ολοκληρωµένο και θα προκύψει έτσι η µεταβολή της προσπελασιµότητας λόγω της Εγνατίας Οδού. Παρενθετικά, πρέπει να αναφέρουµε πως η προσπελασιµότητα των πόλεων και των Νοµών της Περιφέρειας Θεσσαλίας εµφανίζεται υποεκτιµηµένη. Αιτία αυτού του σφάλµατος είναι το ότι θα υπολογίσουµε την προσπελασιµότητα όχι για το σύνολο του ηπειρωτικού χώρου αλλά για ένα υποσύνολό του, τη Βόρειο Ελλάδα. Θα υπολογιστεί δηλαδή η προσπελασιµότητα της περιφέρειας αυτής σε σχέση µόνο µε τους βορειότερους Νοµούς της. Μετά τον υπολογισµό των δεικτών, γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης της επίδρασης που θα επιφέρει ο άξονα στο συνολικό επίπεδο προσπελασιµότητας της περιοχής µελέτης. Γίνεται δηλαδή ex ante αξιολόγηση της συµβολής της Εγνατίας Οδού στη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας της Βόρειας Ελλάδας. 1 Ως αστικά κέντρα θεωρούνται οι οικισµοί µε πραγµατικό πληθυσµό > κατοίκων, σύµφωνα µε την απογραφή του Στην ανάλυση συµπεριλαµβάνονται επιπλέον ο Πολύγυρος και η Ηγουµενίτσα, γιατί αποτελούν πρωτεύουσες Νοµών και είναι οι µεγαλύτεροι οικισµοί των Νοµών στους οποίους ανήκουν. Τέλος, οι πληθυσµοί των πόλεων, που στην απογραφή του 1991 εµφανίστηκαν ως Πολεοδοµικά Συγκροτήµατα, αφορούν τα ΠΣ για το 2001, ενώ ως πόλη της Θεσσαλονίκης θεωρούµε την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ). 8

11 5. Προσπελασιµότητα Στην ενότητα αυτή παρουσιάσουµε τους δείκτες προσπελασιµότητας για τη Βόρεια Ελλάδα, πριν και µετά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων της. ύο είναι οι δείκτες που υπολογίστηκαν, ο δυνητικά προσπελάσιµος αστικός πληθυσµός των αστικών κέντρων της Βόρειας Ελλάδας και το δυνητικά προσπελάσιµο ΑΕΠ των Νοµών της ίδιας περιοχής υνητικά προσπελάσιµος αστικός πληθυσµός Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του δείκτη για το δυνητικά προσπελάσιµο αστικό πληθυσµό του Αρχικά θα ασχοληθούµε µε τις απόλυτες τιµές του δείκτη. Αυτές απεικονίζονται γραφικά και στο Χάρτη 1. Με µια πρώτη ανάγνωση, βλέπουµε πως οι µεγαλύτερες τιµές του δείκτη παρουσιάζονται σε µια οµάδα πόλεων γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Η Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης ήταν και συνεχίζει να είναι ο πλέον προσπελάσιµος αστικός χώρος της περιοχής µελέτης. Οι δέκα πιο προσπελάσιµες πόλεις µετά την ολοκλήρωση του συστήµατος της Εγνατίας Οδού είναι τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε εξαίρεση την Έδεσσα που βρίσκεται λίγες θέσεις πιο χαµηλά στην κλίµακα του δείκτη του δυνητικά προσπελάσιµου αστικού πληθυσµού και η έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Λάρισα. Οι πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, µε µέγιστη αυτή των Σερρών, που θα απέχει από τη Θεσσαλονίκη 59 min µετά την ολοκλήρωση του συστήµατος της Εγνατίας Οδού. Γενικά, η ακτινωτή δοµή του οδικού δικτύου µε κέντρο τη Θεσσαλονίκη, µειώνει την απόστασή της από τις άλλες πόλεις της περιφέρειας. Πέρα όµως από την απόσταση, που είναι το ένα συνθετικό του δείκτη, µεγάλη σηµασία παίζει και ο πληθυσµός της Θεσσαλονίκης για αυτή την οµαδοποίηση. Στην ΕΠΘ κατοικεί το 48% του αστικού και το 25% του συνολικού πληθυσµού των πέντε περιφερειών. Οπότε, η γειτνίαση µε τη Θεσσαλονίκη εξασφαλίζει αυξηµένη προσπελασιµότητα ακόµα και σε πόλεις µε µικρό πληθυσµιακό βάρος, όπως στην Αλεξάνδρεια, ο πληθυσµός της οποίας είναι ο µικρότερος των αστικών κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας (13.229). Το πληθυσµιακό κριτήριο είναι προφανώς αυτό που αυξάνει και την προσπελασιµότητα της Λάρισας, σε συνδυασµό ίσως και µε την εγγύτητα στον ΠΑΘΕ. Άλλωστε η Λάρισα είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της περιοχής µελέτης. Σε ότι αφορά τη σχετική κατάταξη του επιπέδου προσπελασιµότητας, η Κατερίνη κερδίζει τρεις θέσεις λόγω της ολοκλήρωσης της Εγνατίας Οδού, ενώ το Κιλκίς, η Βέροια και τα Γιαννιτσά χάνουν 2 και µία θέση αντίστοιχα. Η επόµενη οµάδα πόλεων αποτελείται ουσιαστικά από δύο «τόξα», που περικλείουν την πρώτη οµάδα πόλεων. Οι πόλεις αυτές καταλαµβάνουν από την 11 η µέχρι την 20 η θέση, στην κατάταξη µε βάση την προσπελασιµότητα. Αποτελείται είτε από πόλεις µε χαµηλή πληθυσµιακή βαρύτητα που βρίσκονται όµως πάνω στον άξονα της Εγνατίας, είτε από µεγαλύτερες σχετικά πόλεις, που συνδέονται µε το σύστηµα της Εγνατίας µέσω κάθετων αξόνων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κοζάνης και των Γρεβενών, που στη σχετική κατάταξη µετά την 9

12 Πίνακας 2: είκτης δυνητικά προσπελάσιµου αστικού πληθυσµού Πόλη Προσπελασιµότητα µε την ΕΟ Προσπελασιµότητα χωρίς την ΕΟ Μεταβολή Σχετικής Θέσης Μεταβολή Προσπελασιµότητας Σχετική Προσπελασιµότητα µε την ΕΟ µ.ο.=100 % Σχετική Προσπελασιµότητα χωρίς την ΕΟ µ.ο. = 100% Μεταβολή της Σχετικής Προσπελασιµότητας Θεσσαλονίκη (ΕΠΘ) , , ,8% ,8% 226,4% -17,9% Αλεξάνδρεια , , ,0% ,3% 186,6% -16,2% Κατερίνη (ΠΣ) , , ,5% ,0% 150,4% -0,9% Γιαννιτσά , , ,9% ,7% 183,0% -19,3% Βέροια , , ,9% ,5% 156,9% -6,6% Νάουσα , , ,1% ,8% 145,3% -7,2% Κιλκίς , , ,4% ,5% 151,2% -13,7% Πολύγυρος , , ,9% ,9% 144,7% -17,8% Σέρρες , , ,1% ,9% 116,7% 1,1% Λάρισα , , ,0% ,0% 124,1% -5,7% Κοζάνη , , ,5% 9 114,0% 92,7% 23,0% Έδεσσα , , ,9% ,8% 138,5% -19,3% Γρεβενά , , ,5% 7 103,7% 72,1% 43,9% Πτολεµαΐδα , , ,1% ,7% 101,9% 1,8% Τύρναβος , , ,3% ,8% 107,6% -6,3% Βόλος (ΠΣ) , , ,4% 23 96,2% 104,2% -7,7% Καβάλα , , ,4% 12 95,5% 93,0% 2,8% ράµα , , ,6% 16 94,3% 98,0% -3,8% Καρδίτσα , , ,4% 18 89,3% 94,5% -5,5% Τρίκαλα , , ,5% 17 88,5% 92,1% -3,9% Καστοριά , , ,7% 8 84,4% 61,8% 36,6% Ξάνθη , , ,6% 11 78,3% 69,1% 13,3% Ιωάννινα (ΠΣ) , , ,3% 2 71,4% 36,0% 98,4% Κοµοτηνή , , ,8% 10 66,2% 55,4% 19,5% Φλώρινα , , ,1% 24 66,1% 74,2% -11,0% Αλεξανδρούπολη , , ,0% 6 54,1% 36,9% 46,6% Αρτα , , ,6% 3 53,3% 27,5% 94,2% Ηγουµενίτσα , , ,3% 1 53,2% 18,3% 191,2% Πρέβεζα , , ,8% 4 39,4% 21,4% 83,9% Ορεστιάδα , , ,0% 5 31,2% 19,7% 58,5% Μ.Ο , ,6 58,3% 100,0% 100,0% 18,4% Πηγές: Εγνατία Οδός ΑΕ, ΕΣΥΕ 2001, ιδία επεξεργασία. ΠΣ = Πολεοδοµικό Συγκρότηµα, ΕΠΘ = Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης 10

13 ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού καταλαµβάνουν την 11 η και τη 13 η θέση αντίστοιχα. Οι δύο αυτές πόλεις ανεβαίνουν πολύ στην ιεραρχία της περιοχής µελέτης, κερδίζοντας 7 και 8 θέσεις αντίστοιχα στην κατάταξη της προσπελασιµότητας. Αξίζει να πούµε πως η µεταξύ τους χρονοαπόσταση από 49 min που ήταν χωρίς την Εγνατία Οδό, έφτασε τα 33 min, δηλαδή βελτιώθηκε κατά 48%. Η Πτολεµαΐδα και η Καβάλα φαίνεται πως δε µεταβάλουν τις σχετικές τους θέσεις. Οι υπόλοιπες πόλεις αυτής της οµάδας µειώνουν τη σχετική τους θέση µέχρι και τρεις θέσεις. Στην τελευταία οµάδα πόλεων βρίσκονται οι απολήξεις του συστήµατος της Εγνατίας Οδού. Συναντάµε δηλαδή τη Θράκη και την Ήπειρο καθώς και δύο πόλεις τις υτικής Μακεδονίας. Τα Ιωάννινα και η Ηγουµενίτσα κερδίζουν τρεις και δύο θέσεις αντίστοιχα στη σχετική κατάταξη ενώ πέντε θέσεις χάνει η Φλώρινα. Οι πόλεις της οµάδας αυτής χαρακτηρίζονται ως οι λιγότερο προσπελάσιµες της περιοχής µελέτης. Η Εγνατία Οδός φαίνεται πως αλλάζει αρκετά την προσπελασιµότητα των πόλεων αυτών. ε θα ήταν δυνατό όµως να µεταβάλουν κατά πολύ τη σχετική τους θέση. Οι όποιες µεταβολές έγιναν είναι εσωτερικές της οµάδας αυτής. Είτε χωρίς είτε µε την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες, οι πόλεις αυτές βρίσκονται στην τρίτη δεκάδα µε βάση τον δείκτη που εξετάζουµε. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως και τα πέντε αστικά κέντρα της Θεσσαλίας βρίσκονται στη δεύτερη και όχι στην τρίτη οµάδα πόλεων, παρά το γεγονός ότι η εστίαση που γίνεται στο συγκεκριµένο τµήµα του εθνικού δικτύου αστικών κέντρων τους αδικεί. Χάρτης 1: υνητικά προσπελάσιµος αστικός πληθυσµός 11

14 Πέρα από τη χωρική κατανοµή της προσπελασιµότητας, ιδιαίτερη αξία έχει η ανάλυση της µεταβολής της προσπελασιµότητας. Ο Χάρτης 2 παρουσιάζει το µέγεθος αυτό, όπως επίσης και ο Πίνακας 2 στην αντίστοιχη στήλη. Αρχικά φαίνεται πως η προσπελασιµότητα αυξάνεται σε όλες τις πόλεις. Έχει σηµασία όµως το µέγεθος και η γεωγραφία αυτής της αύξησης. Ο σαφής διαχωρισµός κέντρου περιφέρειας, που αποτυπώθηκε πριν µε τρεις διαβαθµίσεις, συνεχίζει να υφίσταται και εδώ. Μόνο που στη συγκεκριµένη περίπτωση οι τιµές που αντιστοιχούν στις κεντρικές κατανοµές είναι οι χαµηλότερες, ενώ στην περίµετρο της περιοχής µελέτης η ποσοστιαία µεταβολή της προσπελασιµότητας µεγιστοποιείται. Η πρώτη οµάδα πόλεων µε βάση τη µεταβολή της προσπελασιµότητας αποτελείται από τα αστικά κέντρα της Ηπείρου, τρία από τα πέντε της υτικής Μακεδονίας και τρία από τα έξι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι πόλεις της Ηπείρου, που ήταν και συνεχίζουν να συγκαταλέγονται στις λιγότερο προσπελάσιµες της ζώνης, δέχτηκαν τη µεγαλύτερη µεταβολή. Η µεγαλύτερη µεταβολή της προσπελασιµότητας, λαµβάνει χώρα στη λιγότερο προσπελάσιµη πόλη χωρίς το σύστηµα της Εγνατίας, την Ηγουµενίτσα, η οποία αποτελεί και απόληξη της Εγνατίας Οδού. Η τιµή για την πόλη αυτή µεταβλήθηκε κατά 289,3%, ανεβάζοντας έτσι τη θέση της στη σχετική κατάταξη στη 28 η. Ακολουθούν τα άλλα αστικά κέντρα της Ηπείρου, µε επίσης πολύ µεγάλη ποσοστιαία µεταβολή. Χαρακτηριστικό είναι πως ακόµα και οι νοτιότερες πόλεις της Ηπείρου Άρτα και Πρέβεζα αυξάνουν κατά πολύ την προσπελασιµότητά τους. Στη συνέχεια, µε µεταβολή γύρω στο 100% ακολουθούν οι πλέον αποµακρυσµένες πόλεις της Θράκης, η Ορεστιάδα και η Αλεξανδρούπολη, ενώ η µεταβολή της Κοµοτηνής είναι πολύ µικρή. Παρόµοια µε της Αλεξανδρούπολης είναι και η µεταβολή των Γρεβενών, η οποία εξασφάλισε για 12

15 την πόλη αυτή οκτώ θέσεις στη σχετική κατάταξη. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Καστοριά και την Κοζάνη είναι αρκετά χαµηλότερα. Η τελευταία είχε σχετικά καλή συµπεριφορά και χωρίς την Εγνατία Οδό, ενώ η Καστοριά συνδέεται µε την Εγνατία µέσω του αντίστοιχου κάθετου. Στην επόµενη δεκάδα, ανήκουν οι υπόλοιπες πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και τα τέσσερα από τις πέντε αστικά κέντρα της Θεσσαλίας. Επιπλέον, εντάσσονται και η Πτολεµαΐδα και το ΠΣ Κατερίνης. Η ποσοστιαία µεταβολή τους είναι γενικά κάτω του µέσου όρου, µε εξαίρεση την Κοµοτηνή που τον ξεπερνάει οριακά. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η θέση της Κατερίνης. Η πόλη αυτή ενώ χαρακτηρίζεται από αρκετά υψηλή προσπελασιµότητα, παρόλα αυτά καταφέρνει να τη µεταβάλει ακόµα περισσότερο. Οι πόλεις µε τη χαµηλότερη µεταβολή της προσπελασιµότητας, είναι οι πόλεις που είχαν και τις υψηλότερες απόλυτες τιµές του δείκτη. Είναι οι πόλεις τις Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκονται γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Ακόµα, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται το ΠΣ Βόλου και η Φλώρινα. Η προσπελασιµότητα του Βόλου, όπως είπαµε και πριν, εµφανίζεται υποεκτιµηµένη, λόγω της οριοθέτησης της περιοχής µελέτης. Η Φλώρινα όµως, είναι µάλλον η πόλη που ευνοήθηκε λιγότερο από το δίκτυο της Εγνατίας. Η ποσοστιαία µεταβολή της προσπελασιµότητάς της έφτασε µόλις το 19,1%, που είναι η χαµηλότερη που σηµειώθηκε στο cluster των δέκα λιγότερο προσπελάσιµων πόλεων. Επιπλέον, χάνει πέντε θέσεις στη σχετική κατάσταση. Τη µικρότερη µεταβολή παρουσιάζουν οι πέντε πόλεις γύρω από τη Θεσσαλονίκη Κιλκίς, Αλεξάνδρεια, Πολύγυρος, Έδεσα και Γιαννιτσά καθώς και η ίδια η Θεσσαλονίκη. 13

16 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχετική απεικόνιση των τιµών του δείκτη, θέτοντας το µέσο όρο της περιοχής µελέτης ίσο µε 100%, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 καθώς και στο Χάρτη 3. Προφανώς, η κατάταξη των πόλεων παραµένει ίδια µε αυτή των απόλυτων µεγεθών. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όµως είναι πως η σχετική προσπελασιµότητα φαίνεται να µειώνεται σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό δε σηµαίνει πως η προσπελασιµότητα µειώνεται σε απόλυτα µεγέθη αλλά πως η προσπελασιµότητα αυξάνεται σε κάποιες πόλεις περισσότερο από κάποιες άλλες ή αλλιώς πως κάποιες πόλεις θα επωφεληθούν περισσότερο από κάποιες άλλες από την ολοκλήρωση του συστήµατος της Εγνατίας Οδού. Ακολουθώντας την ίδια λογική, διαχωρίζουµε τα αστικά κέντρα σε τρία cluster. Στο πρώτο βρίσκονται οι πόλεις που µειώνεται η σχετική προσπελασιµότητά τους ή αλλιώς επωφελήθηκαν λιγότερο από ότι οι υπόλοιπες. Αυτές είναι οι πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, πλην των Σερρών, ο Βόλος και η Φλώρινα. Αξίζει να σταθούµε στην Έδεσσα και στη Φλώρινα. Αυτές φαίνεται πως είναι οι πλέον αδικηµένες. Η σχετική προσπελασιµότητα της πρώτης µειώθηκε κατά 19,3%, χάνοντας έτσι τρεις θέσεις στη σχετική κατάταξη και καταλήγοντας στη 12 η θέση, ενώ της Φλώρινας κατά 11%, οδηγώντας την στην απώλεια πέντε θέσεων στη σχετική κατάταξη. εδοµένης της χαµηλής προσπελασιµότητας της Φλώρινας µε την Εγνατία Οδό αλλά και χωρίς αυτήν, η θέση της είναι ιδιαίτερα δυσχερής, σε ότι αφορά το επίπεδο προσπελασιµότητας. Η µείωση των σχετικών µεγεθών των υπόλοιπων πόλεων της Κεντρικής Μακεδονίας, που χαρακτηρίζονται από υψηλή προσπελασιµότητα και χωρίς την Εγνατία Οδό, δείχνει πως ο άξονας συµβάλλει στην εξισορρόπηση του βαθµού προσπελασιµότητας των αστικών κέντρων της Βόρειας Ελλάδας. Τέλος, σε ότι αφορά το Βόλο, επαναλαµβάνουµε πως η εικόνα που µας παρέχει το µοντέλο αυτό είναι εν µέρει πλασµατική. Στη δεύτερη δεκάδα συναντάµε τις υπόλοιπες πόλεις της Θεσσαλίας, τις πόλεις που βρίσκονται στο δυτικό τµήµα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις πλέον ευνοηµένες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή την Κατερίνη και τις Σέρρες, καθώς και την Πτολεµαΐδα. Πρόκειται δηλαδή για την ίδια σχεδόν ενδιάµεση ζώνη ανάµεσα στο κέντρο και την περίµετρο, που συναντήσαµε και πριν. Η σχετική προσπελασιµότητα των αστικών κέντρων αυτού του cluster κυµαίνεται από -6,3% µέχρι 13,3%. Έχει νόηµα να σταθούµε λίγο παραπάνω στις δύο πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι Σέρρες και η Κατερίνη, αν και χαρακτηρίζονται από υψηλή προσπελασιµότητα, δε φαίνεται να χάνουν σε όρους σχετικής προσπελασιµότητας, αφού η µεταβολή της κυµαίνεται κοντά στο µηδέν. Κερδίζουν έτσι δύο και τρεις θέσεις αντίστοιχα, στη σχετική κατάταξη. Σε αντίθεση δηλαδή µε τα όσα είπαµε για την Έδεσσα και τη Φλώρινα, οι δύο αυτές πόλεις φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα ευνοηµένες από την υλοποίηση του έργου. Χαρακτηριστικό είναι ακόµα πως οι µεταβολές στην πόλη των Σερρών γίνονται όχι λόγω του κυρίως άξονα, αλλά λόγω του κάθετου Θεσσαλονίκη Σέρρες Προµαχώνας. Στο τρίτο cluster ανήκουν οι πόλεις που κερδίζουν σε όρους σχετικής προσπελασιµότητας. Είναι το ανατολικό τµήµα της Θράκης (Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη και 14

17 Κοµοτηνή), όλες οι πόλεις της Ηπείρου καθώς και το γνωστό και ευνοηµένο δίπολο της υτικής Μακεδονίας Κοζάνη Γρεβενά. Τη µεγαλύτερη µεταβολή γνωρίζουν οι πόλεις της Ηπείρου, µε αυτή της Ηγουµενίτσας να φτάνει το 191,2% υνητικά προσπελάσιµο Νοµαρχιακό ΑΕΠ Μια παραλλαγή του παραπάνω δείκτη παρουσιάζουµε παρακάτω, στον Πίνακα 3. Θα δηµιουργήσουµε ένα δείκτη προσπελασιµότητας που να αντιστοιχεί σε επίπεδο Νοµού. Ως συνάρτηση δραστηριότητας θα χρησιµοποιήσουµε το ΑΕΠ των Νοµών εκφρασµένο σε εκατοµµύρια Μονάδων Αγοραστικής ύναµης (Purchasing Power Parities). Υποθέτουµε πως αυτό παράγεται στην έδρα του κάθε Νοµού. Το αστικό αυτό κέντρο αποτελεί και το σηµείο µε το οποίο συνδέεται ο Νοµός µε τους υπόλοιπους, µέσω του οδικού δικτύου. Έτσι, κάθε Νοµός αποκτά µία τιµή, η οποία αντιστοιχεί για το σύνολο της έκτασής του. Ο δείκτης αυτός στηρίζεται σε µια σειρά υποθέσεων. Εµφανίζεται συνεχής στο χώρο, αφού προκύπτει µία τιµή για κάθε Νοµό. Αυτό στηρίζεται όµως στην υπόθεση που κάνουµε, πως ο κάθε Νοµός αντιπροσωπεύεται στο κυκλοφοριακό µοντέλο µέσω ενός σηµείου, του βασικού του αστικού κέντρου. Οπότε, η ασυνέχεια υφίσταται παρά το ότι δε διακρίνεται. Το τελευταίο δηµιουργεί και ένα ακόµα πρόβληµα. Ο κάθε Νοµός συνδέεται µε το οδικό δίκτυο µόνο µέσω της πρωτεύουσάς του. ε λαµβάνονται υπόψιν όµως οι υπόλοιπες διανοµαρχιακές συνδέσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να δώσουν άλλη εικόνα για την προσπελασιµότητα. Αντίθετα όµως, τονίζεται η σηµασία που έχει η θέση του βασικού αστικού κέντρου. Αν δηλαδή βρίσκεται σε εγγύτητα ή όχι µε τα υπόλοιπα αστικά κέντρα ή αν είναι χωροθετηµένο στο γεωµετρικό κέντρο του πολυγώνου του Νοµού, για παράδειγµα. Τέλος, για τον υπολογισµό αυτού του δείκτη όλες οι ενδονοµαρχιακές αποστάσεις θεωρούνται µηδενικές. Μπορούµε να πούµε όµως πως ο δείκτης αυτός παρέχει µια ικανοποιητική εικόνα για την προσπελασιµότητα των Νοµών της περιοχής µελέτης, µιας και η µεθοδολογία που ακολουθήσαµε, η οποία προφανώς περιορίζεται από τα διαθέσιµα µέσα, δεν επιτρέπει τον υπολογισµό δεικτών προσπελασιµότητας πραγµατικά συνεχών στο χώρο, που θα απέδιδε µια ασφαλέστερη εικόνα για την προσπελασιµότητα σε νοµαρχιακό επίπεδο 2. Το βασικό του πλεονέκτηµα όµως είναι ότι µας επιτρέπει να αποκτήσουµε εικόνα για την προσπελασιµότητα σε επίπεδο Νοµού. Η εικόνα που προκύπτει από την επεξεργασία αυτού του δείκτη, διαφοροποιείται λίγο σε σχέση µε τον προηγούµενο (Χάρτης 4). Ο ισχυρός πόλος της Θεσσαλονίκης και το παραγωγικό σύστηµα που βρίσκεται στην άµεση ακτίνα επιρροής του, αναδεικνύεται και πάλι. Στην πρώτη οµάδα των οκτώ πιο προσπελάσιµων Νοµών, µε βάση αυτό το δείκτη, βρίσκονται οι Νοµοί των 2 Επιγραµµατικά µόνο να πούµε πως, για τις ανάγκες του προγράµµατος SASI, χρησιµοποιήθηκε κάνναβος 10x10 km όλης της Ευρώπης (raster image) σε κάθε κελί του οποίου αντιστοιχήθηκε ο πραγµατικός πληθυσµός του, Στο σύστηµά υπήρχε και το βασικό οδικό δίκτυο όλης της Ευρώπης. Έτσι ο υπολογισµός της παραπάνω σχέσης για τον δυνητικά προσπελάσιµο πληθυσµό έγινε µέσω του συστήµατος GIS, προφανώς µέσα από εφαρµογές που δηµιούργησαν οι ερευνητές για τις ανάγκες του προγράµµατος. Το τελικό αποτέλεσµα ήταν η παραγωγή δεικτών, συνεχών στον ευρωπαϊκό χώρο, αφού το κάθε σε κάθε κελί αντιστοιχούσε µία τιµή. 15

18 δέκα πρώτων αστικών κέντρων του προηγούµενου δείκτη. Εξαίρεση αποτελεί ο Νοµός Πέλλας, τη θέση του οποίου καταλαµβάνει η Κοζάνη. Αυτό εξηγείται από το χαµηλό ΑΕΠ του Νοµού Πέλλας είναι ο 10 ος Νοµός µε βάση το ΑΕΠ καθώς και από το ότι η έδρα του, η πόλη της Έδεσσας, βρίσκεται στο δυτικό άκρο του Νοµού, κάτι που αυξάνει την απόστασή της από τη Θεσσαλονίκη. Αν είχαν χρησιµοποιηθεί τα Γιαννιτσά ως σηµείο σύνδεσης του Νοµού µε τους υπόλοιπους, η τιµή του δείκτη αυτού για το Νοµό Πέλλας θα ήταν διαφορετική και δε θα βρισκόταν στη 9 η θέση. Επιπλέον, η προσπελασιµότητα των Νοµών Κοζάνης και Λάρισας εµφανίζεται αυξηµένη, αφού και οι δύο χαρακτηρίζονται από υψηλό ΑΕΠ. Στις επόµενες οκτώ θέσεις συναντάµε το Νοµό Πέλλας, τους υπόλοιπους Νοµούς της Θεσσαλίας (Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα), τους δύο πιο δυτικούς Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ( ράµα και Καβάλα) και τους Νοµούς Γρεβενών και Καστοριάς από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. ηλαδή, τους πιο αδύναµους Νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και τους Νοµούς της Ανατολικής Μακεδονίας που βρίσκονται πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Σε ότι αφορά τη µεταβολή της σχετικής θέσης, ο Νοµός Καρδίτσας φαίνεται να χάνει τέσσερις θέσεις ενώ ο Νοµός Γρεβενών είναι ο πιο ευνοηµένος, αφού κερδίζει πέντε θέσεις στη σχετική κατάταξη. Χάρτης 4: υνητικά προσπελάσιµο Νοµαρχιακό ΑΕΠ 16

19 Πίνακας 3: είκτης δυνητικά προσπελάσιµου Νοµαρχιακού ΑΕΠ Νοµός Προσπελασιµότητα µε την ΕΟ Προσπελασιµότητα χωρίς την ΕΟ Μεταβολή Σχετικής Θέσης Μεταβολή Προσπελασιµότητας Σχετική Προσπελασιµότητα µε την ΕΟ, µ.ο.=100% Σχετική Προσπελασιµότητα χωρίς την ΕΟ, µ.ο.=100% Μεταβολή της Σχετικής Προσπελασιµότητας Θεσσαλονίκη , , % % 216% -18% Ηµαθία , , % % 160% -8% Πιερία , , % % 152% -3% Κιλκίς , , % % 152% -15% Κοζάνη , , % 9 121% 108% 12% Λάρισα , , % % 132% -10% Χαλκιδική , , % % 146% -18% Σέρρες , , % % 121% -2% Πέλλα , , % % 145% -21% Γρεβενά , , % 6 111% 86% 30% Μαγνησία , , % 19 97% 109% -11% Καβάλα , , % 11 97% 98% 0% Τρίκαλα , , % 14 96% 102% -6% ράµα , , % 15 96% 102% -6% Καρδίτσα , , % 17 95% 104% -8% Καστοριά , , % 7 91% 75% 22% Ξάνθη , , % 10 80% 73% 9% Ιωάννινα , , % 2 79% 45% 76% Φλώρινα , , % 20 72% 83% -14% Ροδόπη , , % 8 68% 60% 14% Άρτα , , % 3 60% 35% 69% Θεσπρωτία , , % 1 60% 25% 141% Έβρος , , % 5 57% 42% 35% Πρέβεζα 9.154, , % 4 45% 29% 57% M.O , ,3 38% 100% 100% 14% Πηγές: Εγνατία Οδός ΑΕ, REGIO DATABASE 2005, ιδία επεξεργασία 17

20 Στην τελευταία οµάδα Νοµών εντάσσονται οι πλέον αποµακρυσµένοι Νοµοί της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλοι οι Νοµοί της Ηπείρου και ο Νοµός Φλώρινας. Ο τελευταίος είναι ο Νοµός, η σχετική θέση του οποίου δέχτηκε τη µεγαλύτερη µεταβολή, αφού µε την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού φαίνεται να χάνει τρεις θέσεις στη σχετική κατάταξη. Γενικά µπορούµε να πούµε πως δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές µε τον προηγούµενο δείκτη και µε εξαίρεση ίσως την Πέλλα και την Κοζάνη, οι όποιες µετατοπίσεις είναι εσωτερικές των οµάδων. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στη µεταβολή της σχετικής προσπελασιµότητας, όπως αυτή απεικονίζεται στο Χάρτη 5. Η µεγαλύτερη µεταβολή της σχετικής προσπελασιµότητας εµφανίζεται στα άκρα του συστήµατος, δηλαδή στην Περιφέρεια Ηπείρου και στους Νοµούς Έβρου και Γρεβενών. Γύρω από το µέσο όρο κυµαίνεται η µεταβολή της σχετικής προσπελασιµότητας στους Νοµούς Κοζάνης, Καστοριάς, Κοµοτηνής και Ξάνθης. Τέλος, η σχετική προσπελασιµότητα φαίνεται να µειώνεται στους Νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, στους δύο δυτικούς και λιγότερο ανεπτυγµένους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ( ράµα και Καβάλα) και στη Φλώρινα. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά χαρακτηριστικά των δύο δεικτών που αναλύσαµε. Φαίνεται πως η κατανοµή της προσπελασιµότητας των αστικών κέντρων είναι περισσότερο πολωµένη από αυτή των Νοµών της των πέντε περιφερειών. Αυτό επαληθεύεται από όλα τα µεγέθη που υπολογίσαµε. 18

21 Πίνακας 4: Στατιστικά χαρακτηριστικά των δεικτών " υνητικά προσπελάσιµος αστικός πληθυσµός" και " υνητικά προσπελάσιµο Νοµαρχιακό ΑΕΠ" Μέγιστη τιµή Μέση τιµή Ελάχιστη τιµή Τυπική απόκλιση υνητικά προσπελάσιµος αστικός πληθυσµός υνητικά προσπελάσιµο Νοµαρχιακό ΑΕΠ Ιδία επεξεργασία Χωρίς το σύστηµα της ΕΟ Με το σύστηµα της ΕΟ Χωρίς το σύστηµα της ΕΟ Με το σύστηµα της ΕΟ Λόγος καλύτερης / χειρότερης τιµής GINI coefficient 226,4% 100% 19,7% 53,8% 11,51 0,30 185,8% 100% 31,2% 37,1% 5,96 0,21 216,2% 100% 24,8% 48,0% 8,74 0,26 178,3% 100% 45,0% 32,5% 3,96 0,18 6. Ex ante αξιολόγησης της συµβολής της Εγνατίας Οδού στη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας Στην ενότητα αυτή γίνεται προεκτίµηση της επίδρασης της Εγνατίας Οδού στη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας της Βόρειας Ελλάδας. Η σύγκλιση έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς η προσπελασιµότητα είναι µια σχετική έννοια. Μία πόλη ή ένας Νοµός χαρακτηρίζονται από υψηλή ή χαµηλή προσπελασιµότητα σε σχέση µε τα υπόλοιπα στοιχεία του χωρικού συστήµατος στο οποίο εντάσσονται. Όπως είδαµε και στις προηγούµενες ενότητες, µε την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού αυξάνεται η προσπελασιµότητα όλων των πόλεων και των Νοµών της περιοχής µελέτης. Αυτό όµως δεν αρκεί για να εξάγουµε συµπεράσµατα σχετικά µε τη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας. Για να συγκλίνει το επίπεδο προσπελασιµότητας της περιοχής µελέτης πρέπει η προσπελασιµότητα των λιγότερο προσπελάσιµων περιοχών να αυξηθεί περισσότερο από αυτή των ήδη προσπελάσιµων. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται εφαρµόζοντας παλινδρόµηση. Σε ένα διάγραµµα διασποράς τοποθετούνται στον οριζόντιο άξονα οι τιµές της αρχικής σχετικής προσπελασιµότητας και στον κατακόρυφο οι τιµές της µεταβολής της σχετικής προσπελασιµότητας. Η κλίση της γραµµής παλινδρόµησης θα καταδείξει τη συµβολή της Εγνατίας Οδού στη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας της Βόρειας Ελλάδας. Αν αυτή είναι αρνητική σηµαίνει πως η προσπελασιµότητα των λιγότερο προσπελάσιµων θα αυξηθεί περισσότερο από αυτή των ήδη προσπελάσιµων περιοχών και άρα η Εγνατία Οδός θα συµβάλλει στη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας. Ή αλλιώς, η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού θα οδηγήσει σε ένα λιγότερο πολωµένο χωρικό πρότυπο, σε ότι αφορά την προσπελασιµότητα. Στα Γραφήµατα 1 και 2 παρουσιάζονται οι παλινδροµήσεις για τους δύο δείκτες που υπολογίσαµε. Πράγµατι, και στις δύο περιπτώσεις οι κλίσεις των καµπύλων παλινδρόµησης είναι αρνητικές. Οι συναρτήσεις παλινδρόµησης, τα R 2 και τα t Test παρουσιάζονται στα γραφήµατα. Και στις δύο περιπτώσεις το R 2 είναι ικανοποιητικό και τα t Test υπερκαλύπτουν 19

22 επίπεδο σηµαντικότητας P = 0,005. Οπότε, µπορούµε να ισχυριστούµε µε στατιστική ασφάλεια, πως η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού θα συµβάλλει στη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας της περιοχής µελέτης, αφού η προσπελασιµότητα των λιγότερο προσπελάσιµων περιοχών αυξάνεται παραπάνω από αυτή των ήδη προσπελάσιµων. Το συµπέρασµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς δεν είναι σίγουρο πως µια νέα µεταφορική υποδοµή θα λειτουργήσει αναδιανεµητικά ως προς το επίπεδο προσπελασιµότητας των περιοχών που διατρέχει. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, πολλές έρευνας καταλήγουν στο συµπέρασµα πως οι µεταφορικές υποδοµές που συγκροτούν τα ΤΕΝs ( ιευρωπαϊκά Μεταφορικά ίκτυα) δε συµβάλουν στην αύξηση της σχετικής προσπελασιµότητας των λιγότερο προσπελάσιµων περιοχών. Αντίθετα, αυξάνουν τη σχετική προσπελασιµότητα των κεντρικών και ήδη προσπελάσιµων περιοχών και άρα συµβάλλουν στην αύξηση της πόλωσης του χωρικού προτύπου. Αυτό συµβαίνει γιατί οι νέες µεταφορικές υποδοµές των TENs τείνουν να συγκεντρώνονται στις κεντρικές περιοχές και πιο ανεπτυγµένες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό από µόνο του δεν είναι λάθος, αφού στις περιοχές αυτές η ζήτηση για µεταφορικές υποδοµές είναι αυξηµένη (Vieckerman et al, 1999, Spiekermann and Neubauer, 2002). Μεταβολή της σχετικής προσπελασιµότητας ιάγραµµα 1: Συµβολή της Εγνατίας Οδού στη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας των αστικών κέντρων της Ζώνης Επιρροής 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -100% y = -0,592Ln(x) + 0,0722 R 2 = 0,7594 t - Stat = 4,73 0% 50% 100% 150% 200% 250% -50% Αρχική σχετική προσπελασιµότητα Μεταβολή της σχετικής προσπελασιµότητας ιάγραµµα 2: Συµβολή της Εγνατίας Οδού στη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας των Νοµών της Ζώνης Επιρροής 150% 100% 50% 0% -50% y = -0,5895Ln(x) + 0,055 R 2 = 0,7721 t - Stat = 6,63 0% 50% 100% 150% 200% 250% Αρχική σχετική προσπελασιµότητα 7. Γενικά Συµπεράσµατα Βασικό ερευνητικό ερώτηµα του παρόντος, είναι η διερεύνηση της επίδρασης που θα επιφέρει το σύστηµα της Εγνατίας Οδού στη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας. Η τελευταία θεωρείται ως η βασική χωρική επίδραση (spatial impact) των νέων µεταφορικών υποδοµών. Η σηµασία της καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι δείκτες προσπελασιµότητας χρησιµοποιούνται όλο και πιο συχνά ως βασικό αναλυτικό εργαλείο σε κείµενα πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρουµε το «Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999), τη «Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές Η ευρωπαϊκή πολιτική 20

23 µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002) και την «3 η Έκθεση για την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004). Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, µπορούµε να οδηγηθούµε σε κάποια γενικά συµπεράσµατα. Η ολοκλήρωση του συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των τριών Κάθετων Αξόνων, αυξάνει την προσπελασιµότητα όλων των πόλεων και των Νοµών των πέντε περιφερειών της Ζώνης Επιρροής. Αυτό όµως από µόνο του δεν αρκεί για να ισχυριστούµε πως η ολοκλήρωση του έργου συµβάλλει στην άρση των ανισοτήτων προσπελασιµότητας που παρατηρούνται στη Ζώνη Επιρροής. Σύµφωνα µε την περαιτέρω στατιστική επεξεργασία των δεικτών προσπελασιµότητας, καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως η ολοκλήρωση του συστήµατος της Εγνατίας Οδού θα έχει ως αποτέλεσµα να αυξηθεί η προσπελασιµότητα των λιγότερο προσπελάσιµων περιοχών περισσότερο από αυτή των κεντρικών και πιο προσπελάσιµων. Άρα, η Εγνατία Οδός συµβάλλει στην άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στο επίπεδο προσπελασιµότητας και κατ επέκταση στην ανάδειξη ενός λιγότερο πολωµένου χωρικού προτύπου. Κλείνουµε το άρθρο αυτό µε κάποια θέµατα που χρίζουν περαιτέρω έρευνας και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη επιστηµονική αλλά και πρακτική αξία. Η παρούσα εργασία θα ήταν ίσως πιο ολοκληρωµένη, αν η χωρική µονάδα για τον υπολογισµό των δεικτών προσπελασιµότητας ήταν ο οικισµός, σύµφωνα µε τα πραγµατικά του όρια, ή κάνναβος (raster image), σύµφωνα µε τα πρότυπα των αντίστοιχων µελετών για τα ιευρωπαϊκά ίκτυα. Προϊόν της παραπάνω µεθοδολογίας είναι η δηµιουργία δεικτών προσπελασιµότητας συνεχών στο χώρο. Ανάλογης σηµασίας θα ήταν και ο υπολογισµός δεικτών προσπελασιµότητας για το σύνολο του ηπειρωτικού χώρου. Περαιτέρω έρευνας χρίζει και η συσχέτιση της µεταβολής της προσπελασιµότητας µε βασικά αναπτυξιακά µεγέθη, µε σκοπό την προεκτίµηση των επιδράσεων του έργου όχι µόνο στην αναδιανοµή της προσπελασιµότητας αλλά στην περιφερειακή σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξης. Πέρα από την προεκτίµηση των χωρικών και αναπτυξιακών επιδράσεων µιας νέας µεταφορικής υποδοµής, οι δείκτες προσπελασιµότητας µπορούν να αποβούν πολύ χρήσιµοι στη διαδικασία σχεδιασµού των µεταφορικών υποδοµών. Ένα ολιστικό και δυναµικό µοντέλο υπολογισµού προσπελασιµότητας µπορεί να καταδείξει τις λιγότερο προσπελάσιµες περιοχές και κατ επέκταση να υποδείξει τις απαραίτητες συνδέσεις για την άµβλυνση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στο επίπεδο προσπελασιµότητας. Οι δείκτες προσπελασιµότητας εν κατακλείδι, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο σχεδιασµού και αξιολόγησης οδικών µεταφορικών υποδοµών. 21

24 Βιβλιογραφία EUROSTAT (2005) Regio Database (http://epp.eurostat.cec.eu.int accessed 2/2005). Gutierrez J. and Urbano P. (1996) Accessibility in the European Union: the impacts of the trans-european road network, Journal of Transport Geography, vol. 4, no 1 pp Kay J.A. (1993) Efficiency and private capital in the provision of infrastructure, στο OECD Infrastructure Policies for the 1990s, Paris: OECD. Keeble D., Owens P. L. and Thompson C. (1982) Regional accessibility and economic potential in the European Community, Regional Studies 16 pp Shürmann C. and Talaat A. (2000) Towards a European Peripherality Index. Report for General Directorate XVI Refional Policy of th European Commission, Berichte aus dem Institute für Raumplanung 53, Universität Dortmund. Shürmann C., Spiekermann K. and Wegener M. (1997) Accessibility Indicators, Berichte aus dem Institute für Raumplanung 39, Universität Dortmund. Spiekerman K. and Neubauer J. (2002) European Accessibility and Peripherality: Concepts, Models and Indicators, Sweden: Nordregio. Spiekermann, K., Wegener, M. (1996) Trans-European Networks and unequal accessibility in Europe, European Journal of Regional Development (EUREG) 4, Spiekermann, K., Wegener, M., Copus, A. (2002) "Review of Peripherality Indices and Identification of 'Baseline Indicator: Deliverable 1 of AsPIRE Aspatial Peripherality, Innovation, and the Rural Economy, Dortmund/Aberdeen: S&W, IRPUD, SAC. Vickerman R. W., Spiekermann K. and Wegener M. (1999), Accessibility and Economic Development in Europe, Regional Studies, Vol. 33,1: Wegener, M., Eskelinnen, H., Fürst, F., Schürmann, C. and Spiekermann, K. (2000) Indicators ofgeographical Position, Final Report of the Working Group "Geographical Position" of the Study Programme on European Spatial Planning. Dortmund, IRPUD. Wegener, M., Eskelinnen, H., Fürst, F., Schürmann, C. and Spiekermann, K. (2002) Criteria for the Spatial Differentiation of the EU Territory: Geographical Position, Forschungen 102.2, Bonn, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Ερατοσθένης ΕΠΕ (1997) Σύµβουλος για κυκλοφοριακά θέµατα της Εγνατίας Οδού, (Μελέτη). ΕΣΥΕ (2001) Απογραφή πληθυσµού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999) Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου, Λουξεµβούργο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002) Λευκή Βίβλος Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών, Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004) Τρίτη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Καυκαλάς Γ. (επ. υπεύθ.) (1999) Έρευνα σκοπιµότητας για τη σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Καταγραφής, Ανάλυσης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, Τοµέας πολεοδοµίας, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, Ερευνητική µονάδα χωρικής ανάπτυξης και GIS. Καυκαλάς Γ. (επ. υπεύθ.) (2004) Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού. Έκθεση κατάστασης ζωνών επιρροής, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, Τοµέας πολεοδοµίας, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, Ερευνητική µονάδα χωρικής ανάπτυξης και GIS. Λαµπριανίδης Λ Οικονοµική γεωγραφία. Στοιχεία θεωρίας και εµπειρικά παραδείγµατα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πατάκη. Σκάγιαννης. Π. (1994), Πολιτική προγραµµατισµού των υποδοµών, Αθήνα Πειραιάς: Εκδόσεις Α. Σταµούλης. 22

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποδομή χωρικών δεδομένων 2. Οδικό δίκτυο: καταγραφή και επεξεργασία i. πρωτογενή & δευτερογενή δεδομένα ii. εργασίες και μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο χωρική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001- στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα Έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα των δεικτών χωρικών επιδράσεων που επεξεργάζεται το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., καθώς και στα δεδομένα της συνολικής Έκθεσης «Κατάσταση Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: Προσδιορισμός Λειτουργικών Περιοχών στον Ελλαδικό χώρο

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: Προσδιορισμός Λειτουργικών Περιοχών στον Ελλαδικό χώρο 1 Το παρόν κείμενο εργασίας πραγματεύεται τον προσδιορισμό των Λειτουργικών Αστικών Περιοχών στον ελλαδικό χώρο με βάση τις καθημερινές μετακινήσεις για εργασία όπως καταγράφονται στην απογραφή της ΕΣΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Μάρττιιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση μελετά την εδαφική συνοχή στους Νομούς των Περιφερειών διέλευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62 «Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653). 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 4 1.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: B. Φούρκας, Παρατηρητήριο

Εισηγητής: B. Φούρκας, Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός και Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου 22/10/2014 Ιωάννινα ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Θέμα: «5 χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία, τιςεπιχειρήσειςκαιτοντουρισμό» Εισηγητής: B.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm Ημερίδα με θέμα: Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι" Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 Ώρα: 9.00 Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008 BUSINESS EXPRESS POST Το παρόν αποτελεί εγχειρίδιο ενημέρωσης των πελατών και είναι απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου του ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα τέλη και τους όρους παραδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάλυσης Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο

Ιωάννης Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάλυσης Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο Ιωάννης Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάλυσης Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟ ΡΟΜΙ Η ΜΕ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr Η παρούσα έκθεση καταγράφει ορισμένα από τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχονται ή σχεδιάζεται να διέλθουν οι στρατηγικοί οδικοί άξονες της χώρας, με σκοπό να δώσει μια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Εκτίμηση των αναπτυξιακών του επιδράσεων και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων σύνδεσής του με το Βόλο

Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Εκτίμηση των αναπτυξιακών του επιδράσεων και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων σύνδεσής του με το Βόλο Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(6): 133-156 Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Εκτίμηση των αναπτυξιακών του επιδράσεων και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων σύνδεσής του με το Βόλο Σεραφείμ Πολύζος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρωτ.:620/29/02-09-2013) Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213.1311612

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική και Κοινωνική ιάρθρωση των Ελληνικών Πόλεων: Μια Πρώτη ιερεύνηση

Η Οικονομική και Κοινωνική ιάρθρωση των Ελληνικών Πόλεων: Μια Πρώτη ιερεύνηση Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 15(11): 209-220 Η Οικονομική και Κοινωνική ιάρθρωση των Ελληνικών Πόλεων: Μια Πρώτη ιερεύνηση Σωτήρης Παυλέας Υποψήφιος ιδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην παρόδια ζώνη της Εγνατίας Οδού (Ζώνη Επιρροής Ι),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 1ο Φυλλάδιο - Οριζόντια Βολή

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 1ο Φυλλάδιο - Οριζόντια Βολή Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας - Οριζόντια Βολή Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, M Sc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com 1 Εισαγωγικές Εννοιες - Α Λυκείου Στην Φυσική της Α Λυκείου κυριάρχησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Μοσχάτο, 18-02-2014 Ιστορικό - Κατάσταση του έργου ΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Προκήρυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Αυγούστου 2012 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα