ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥ ΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟ ΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΡΑΙΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΠΡΑΙΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε.»... 3 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙ ΑΣΗ ΕΞΗ (6) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 4 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑ ΝΟΥΗΛ ΑΘ. ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟ ΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟ ΜΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝ. ΧΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σω κράτης Διαμαντίδης Ανώνυμη Βιοτεχνική Εταιρεία Επίπλων» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΥΛΕΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΞΥΛΕΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.».. 9 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε.» Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VAN (BAN) Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Κατασκευών και Υπηρεσι ών Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «VAN (BAN) A.E.».. 11 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘ ΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΘΕΣΗ Α.Ε.».. 12 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BIOTA A.E. Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία» με δ.τ. «BIOTA A.E.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠOΪΙΑΣ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Δ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Α.Ε.».. 14 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΜ

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 16728/10 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τρο ποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία, και με αριθμό μητρώου 1480/01ΑΤ/ Β/86/397(2003) που εδρεύει στο δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ατ τικής, σύμφωνα με την από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Μετοχικό Κεφάλαιο 5.13 Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αυξή θηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ με την έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 ) εκάστης διά της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της Εταιρείας κατά το νόμο 2065/92. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια τετρα κόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ ( ), καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις με τρητοίς και διαιρείται σε ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 ) η κάθε μία. Άρθρο 6 Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου 17) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,00 που έγινε με την από από φαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καλύφθηκε δια της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο 2065/1992». Αγία Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2010 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (2) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΜ 16924/10 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 (παρ. 1) και 5 (παρ. 1) του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕ ΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 62556/01ΑΤ/ Β/07/082 που εδρεύει στο δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής, σύμφωνα με την από 21/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 3 1. Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά και πώληση ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ αυτών, η εκ μίσθωση, η μίσθωση, η κατασκευή οικοδομών είτε επί οικοπέδων της, είτε με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και οι κατασκευαστικές εργασίες επί ακινήτων (προσθήκες, νέες εργασίες, ανακαινίσεις κ.λπ.) και γε νικά η εκμετάλλευση ακινήτων Με την από απόφαση της τακτικής γενι κής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το με τοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των ,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέ ον στο ποσό των ,00 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκά στης. Αγία Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2010 ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (3) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΡΑΙΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΠΡΑΙΤ ΕΙ ΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΜ 18905/δις απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΡΑΙΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΠΡΑΙΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙ ΣΜΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 47822/01ΑΤ/Β/00/580 που εδρεύει στο δήμο Λυκόβρυσης Αττικής, σύμφωνα με την από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 3 Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή φωτιστικών, υλι κών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συναφών ειδών, η παραγωγή και συναρμολόγηση αυτών και η έρευνα τεχνολογίας φωτισμού. 2) Μελέτη επίβλεψη φωτισμού και παροχή υπηρεσιών συντήρησης φωτιστικών. 3) Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύνα ται: Α) να μετέχει σε παντός εταιρικού τύπου εταιρείες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς εδρεύουσες στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Β) να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιον δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οίκους εσωτερικού και εξωτερικού συναφείς προς το ανωτέρω αντικείμενο. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των ,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Αγία Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (4) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΞΗ (6) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρακτι κό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΞΗ (6) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθμό μητρώου 28345/62/Β/93/0022. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρ χικά σε δρχ. διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ έκαστη, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 445/ ). 2. Με απόφαση της Ε.Γ.Σ της αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά δρχ. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 5899/95). 3. Με την από απόφαση της Τ.Γ.Σ αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά δρχ. Έτσι το Μ.Κ. ανήλθε στο ποσό των δρχ. διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. έκαστη, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 515/ ). 4. Με την απόφαση της Τ..Γ.Σ της μειώθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής από δρχ. σε δρχ. με ανάλογη αύξηση του αριθμού των μετοχών από μετοχές σε μετοχές και εκφράστηκε η ονομαστική αξία αυτών σε ΕΥΡΩ, από δρχ. σε 2,93 ΕΥΡΩ. Το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 235,14 ΕΥΡΩ και έτσι, έπειτα από τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε ,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ έκαστη, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ / ). 5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Φεβρουαρίου 2004 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα έξι χιλιά δες πεντακόσια ευρώ ( ,00) με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη. Έτσι, μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ ( ,00) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομα στικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μια, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 3850/ ). 6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1ης Σεπτεμβρίου του 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα εννέα χιλιά δες διακόσια σαράντα ευρώ ( ,00) που διαιρείται σε εξήντα οκτώ χιλιάδες (68.000) νέες κοινές, ονομαστι κές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία. Έτσι μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ ( ,00 ) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες ( ) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ η κάθε μία, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ / ). 7. Με την από 9 Ιουνίου 2009 Έκτακτη Γενική Συνέ λευση των μετόχων αποφασίστηκε: Α. Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,93 ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ εκάστη, με αύξηση του αριθμού τους από σε Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των με εισφορά «εις είδος» της καθαρής λογιστικής αξίας του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της απορροφούμενης κατά τις διατάξεις του Ν. 2166/93 ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΕΙ ΔΕΡΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Εστιατόριο Ψησταριά), με ΑΦΜ της ΣΤ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2008, ποσού , με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) εκάστης. Έτσι μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων δώδεκα χιλι άδων διακοσίων σαράντα ευρώ ( ), διαιρούμενο σε πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσιες σαράντα κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) η κάθε μια. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6103/ ). Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της 30/06/2010 μειώνε ται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ (76.836) με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά δεκαπέντε λεπτά του ευρώ (0,15 ευρώ) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ ( ), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο εις είδος και τοις μετρητοίς και κατανέμεται σε πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσιες σαράντα ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,85 ) εκάστης. Θεσσαλονίκη, 2 Αυγούστου 2010

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (5) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ ΑΘ. ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑ ΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΜΕ ΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΛΙΠΑ ΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ». Την καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘ. ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΑ ΟΜΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «EUROPA EXPRESS Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό μητρώου 20853/62/ Β/90/0017. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως : α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με το υπ αριθμ / καταστατικό ίδρυσης, ορίστηκε σε διακόσια τριάντα εκατομμύρια ( ) δρχ διαιρούμενο σε είκοσι τρείς χιλιάδες (23.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 57/90) β) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξή θηκε κατά εβδομήντα εκατομμύρια ( ) δρχ με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4022/90) γ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια ( ) δρχ. με την έκδο ση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5673/93) δ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυ ξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια ( ) δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5592/94) ε) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυ ξήθηκε κατά ογδόντα πέντε εκατομμύρια ( ) δρχ. με την έκδοση οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7998/99) στ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχι κού κεφαλαίου σε ευρώ και η αύξηση του κατά τετρα κόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ και ογδόντα τρία λεπτά ( ,836). (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1639/03) ζ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγινε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ ( ) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα (30) σε είκοσι δύο (22) ευρώ. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4698/04) η) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση μέρους των Διαφορών Αναπροσαρμογής Παγίων Περιουσιακών Στοι χείων της Εταιρείας βάσει του άρθρου 23 του Ν. 2065/92 ποσού τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ) με έκδοση δεκαεπτά (17.000) νέων ονομαστι κών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο (22) ευρώ η κάθε μία. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 366/07) θ) Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση μέ ρους των Διαφορών Αναπροσαρμογής Παγίων Περιου σιακών Στοιχείων της Εταιρείας βάσει του άρθρου 23 του Ν. 2065/92 ποσού ,00 ευρώ και την κεφα λαιοποίηση των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών αρθ.22 Ν.Δ. 1828/1989 των οικονομικών ετών 2004, ποσού 6.000,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 22,00 είκοσι δυο ευρώ σε 27,30 είκοσι εφτά και τριάντα ευρώ και ταυτόχρονα αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 27,30 είκοσι εφτά και τριάντα ευρώ σε 18,00 δεκαοχτώ ευρώ και την επιστροφή κεφαλαίου κατά 9,30 ευρώ ανά μετοχή στους υφιστάμενους μετόχους. Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρ χεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ ( ) διαιρούμενο σε ογδόντα εννέα χιλιάδες (89.000) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα οχτώ ευρώ (18,00 ) η κάθε μία. Θεσσαλονίκη, 3 Αυγούστου 2010 (6) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝ. ΧΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝ. ΧΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕ ΤΗΡΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθμό μητρώου: 34753/62/Β/95/0294. Το άρθρο 5 μετά την εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Με την ίδρυση της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 είχε ορισθεί σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια ( ) δραχμές και διαιρείτο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. 2. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφά λαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια ( ) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων νέων ανώνυ μων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης διά καταβολής μετρητών. 3. Με την από απόφαση της Τακτικής Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα δύο εκατομμύρια ( ) δραχμές με την έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων (5.200) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης διά καταβολής μετρητών. 4. Με την από απόφαση της Τακτικής Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες χι λιάδες ( ) δραχμές διά καταβολής μετρητών τριάντα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δώδεκα ( ) δραχμών και εννι ακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ( ) δραχμών από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε βάσει του Ν. 2065/ Με την από απόφαση της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατράπηκε σε Ευρώ, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετα τράπηκε σε ,74 Ευρώ και περαιτέρω αυξήθηκε κατά ,26 Ευρώ, με την έκδοση νέων ονο μαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία, διά καταβολής μετρητών. 6. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυ ξήθηκε κατά πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (57.600,00) Ευρώ με την έκδοση χιλίων εννιακοσίων είκοσι (1.920) νέων ονομαστικών μετοχών με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων που προέκυψε στις βάσει του Ν. 2065/ Τέλος, με την από απόφαση της Τακτι κής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κε φάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια (52.800,00) Ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξί ας των ακινήτων που προέκυψε στις βάσει του Ν. 2065/1992 και με την έκδοση χιλίων επτακοσίων εξήντα (1.760) νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι σήμε ρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία. Θεσσαλονίκη, 2 Αυγούστου 2010 (7) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σωκράτης Διαμα ντίδης Ανώνυμη Βιοτεχνική Εταιρεία Επίπλων». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρακτι κό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σωκράτης Διαμαντίδης Ανώνυμη Βιοτεχνική Εταιρεία Επίπλων» και με αριθμό μητρώου 14711/62/Β/87/0022. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Με την σύσταση της Εταιρείας το 1986 ΦΕΚ 44/ το Μ.Κ. της Εταιρείας ορίσθηκε σε (Τριάντα εκατομμύρια δραχμές) με εισφορά σε είδος και μετρητά, ενώ εκδόθηκαν ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δραχμές ανά μετοχή. Με την υπουργική απόφαση Ε2665/88 ΦΕΚ 3376/ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχ μές),ενώ εκδόθηκαν 255 ονομαστικές μετοχές ονομα στικής αξίας δραχμών ανά μετοχή και έτσι το Μ.Κ. ανέρχεται πλέον σε δρχ. διαιρούμενο σε 3,255 ονομαστικές μετοχές με δρχ. ονομαστική αξία η κάθε μία. Με τον Νο 2065/92 της Τ.Γ.Σ. Νο7/ που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 794/ Μ.Κ. αυξήθηκε κατά δρχ. διά της αυξήσεως της ονομαστικής αξί ας των ονομαστικών μετοχών κατά δρχ., έτσι το Μ.Κ. ανέρχεται πλέον σε δρχ. διαιρεμένο σε ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δρχ. η κάθε μία. Με τον Νο 2065/1992 Τ.Γ.Σ. Νο 11/ που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/ το Μ.Κ. αυξήθηκε κατά δρχ. διά αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των ονομαστικών μετοχών κατά δρχ. έτσι το Μ.Κ. ανέρχεται πλέον σε δρχ. ή ,15 EURO διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δρχ. ή 52,34336 EURO η κάθε μία. Με τον Νο 2065/1992 Τ.Γ.Σ. Νο 15/ που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10711/ το Μ.Κ. αυξήθηκε κατά ,85 EURO διά αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,87307 EURO ανά μετοχή ενώ εκδόθηκαν και 639 νέες ονομαστικές μετοχές ονομα στικής αξίας 78,00 ανά μετοχή, έτσι το Μ.Κ. ανέρχεται πλέον σε ,00 διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 78,00 EURO ανά μετοχή. Με τον Νο 2065/1992 Τ.Γ.Σ. Νο 19/ το Μ.Κ. αυξήθηκε κατά ,00 EURO, ενώ εκδόθηκαν ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 78,00 EURO ανά μετοχή. Με τον Νο 2065/1992 Τ.Γ.Σ. Νο 23/ το Μ.Κ. αυξήθηκε κατά ,00 EURO, ενώ εκδόθηκαν 446 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 78,00 EURO ανά μετοχή. Μετά από αυτά το Μ.Κ. της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ,00 EURO διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 78,00 EURO ανά μετοχή. Θεσσαλονίκη, 2 Αυγούστου 2010 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (8) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η με αριθμό πρωτ. 1599/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 55278/23/Β/03/0005 με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής : (σε πε ρίληψη) Άρθρο 10 Διοικητικό Συμβούλιο Αρμοδιότητες Παραγρ. 1: Η παραγρ. 1 παραμένει ως έχει. Παραγρ. 2: Τροποποιείται ως εξής: «Τα μέλη του Δι οικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέ λευση για τετραετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την πενταετία. Παράγραφος 3: Η παραγρ. 3 παραμένει ως έχει. Παραγρ. 4: Η παραγρ. 4 Τροποποιείται ως εξής: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γε νική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία για τετραετή θητεία. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 25 του Ν. 3710/2008. Οι υποψηφιότητες, μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη γραμματεία της ΚΤΕΛ Α.Ε μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης της Γενικής συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο. Για την εκλογή του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται: Α. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου. Β. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Αντιπροέ δρου και αναπληρωτή αυτού. Γ. Ενιαίο Ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ισάριθμων αναπληρωματικών. Ως εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πέτυχαν κατά σειρά πλειοψηφία, ενώ ως αναπληρωτές αυτών, εκτός του προέδρου για τον οποίο δεν προβλέπεται εκλογή αναπληρωτή, λογίζονται αυτοί που κατά σειρά έπονται των προηγουμένων. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή νο μικής ανικανότητας του προέδρου ή του αντιπροέδρου ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό μεγαλύτερο των αναπληρωματικών ο οικείος Νομάρχης προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο». «Ψηφοδέλτιο που δεν φέρει κανένα σταυρό προτί μησης θεωρείται λευκό και δεν προσμετράται υπέρ κανενός των υποψηφίων». Ψηφοδέλτιο που φέρει ξέσματα, αποσβέσεις, διαγρα φές ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα ή σημάδια ή φέρει περισσότερους από τους ανωτέρω αναφερομένους σταυρούς προτίμησης, θεωρείται άκυρο και δεν προ σμετράται ωσαύτως υπέρ κανενός των υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων προέδρων, αντιπροέδρων και της πέμπτης θέσης των εκλεγομένων συμβούλων, επαναλαμβάνεται η ψηφο φορία μεταξύ των ισοψηφησάντων. Σε περίπτωση και νέας ισοψηφίας μεταξύ τους, διενεργείται νέα ψηφοφο ρία η οποία επαναλαμβάνεται διαρκώς, μέχρι εκλογής προέδρου ή αντιπροέδρου ή του πέμπτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του προέδρου, του αντιπροέδρου ή του μέλους του Δ.Σ παύει λόγω: α) έγγραφης παραίτησης, που δεν ανακαλείται, β) θανάτου, γ) φυσικής αδυναμίας και δ) νομικής αδυναμίας. Η απουσία χωρίς δικαιολο γία συμβούλου από τις συνεδριάσεις για χρόνο πέραν του τριμήνου λογίζεται ως παραίτηση, εφόσον το Δ.Σ. αποφασίσει περί τούτου και κάνει μνεία στα πρακτικά. Ο εξερχόμενος είναι επανεκλέξιμος». Παραγρ. 5: Τροποποιείται ως εξής: «Το Διοικητικό Συμ βούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του, συνεδρίαση κατανέμει αρμοδιότητες μεταξύ των μελών του δύναται δε να ορίσει και διευθύνοντα σύμβουλο που μπορεί να είναι και ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος». Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το άρθρο 10 του κα ταστατικού. Παραγρ. 10: Καταργείται. Επίσης, όπου στο καταστατικό αναφέρεται τριετής θητεία του Δ.Σ. αυτή νοείται τετραετής. Πύργος, 2 Αυγούστου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (9) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΥΛΕΙΑ ΒΥΘΟΥΛ ΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΞΥΛΕΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 1686/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΥΛΕΙΑ ΒΥ ΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΞΥΛΕΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθμό Μητρώου «30874/23/Β/94/0001» με την οποία αποφασίσθηκε η τρο ποποίηση των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε πε ρίληψη) Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εισαγωγή και εμπορία προϊόντων ξυλείας σε ακα τέργαστη ή ημικατεργασμένη μορφή και σε έτοιμα προϊόντα, κάθε είδους βιομηχανικών προϊόντων που θεωρούνται ως συμπληρωματικά των ξυλουργικών ερ γασιών ( είδη κιγκαλερίας κ.λπ.) καθώς και προϊόντων για την κατασκευή στέγης (κεραμίδια, φύλλα αλουμινίου, ελενίτ, κ.λπ.). Επίσης η επεξεργασία της ξυλείας στα διάφορα στά δια αυτής. Η εμπορία οικοδομικών υλικών (τσιμέντου κ.λπ.) Η εμπορία ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού υλι κού. 2. Στο σκοπό της Εταιρείας εμπίπτει, αυτονόητα ανα γόμενη και σε αυτοτελή σκοπό, γενικά κάθε πράξη ή συναλλαγή, εμπορική ή βιομηχανική, που δύναται να αποτελεί μέσο για την πραγμάτωση των κυρίων σκοπών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου Η επιλογή των μέσων για εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καμία πράξη διοίκησης, διαχείρισης ή διάθεσης δεν εξαιρείται από τα μέσα αυτά, τα οποία αναγνωρίζονται και ως σκοποί. 4. Για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, η εταιρεία δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία εντός ή εκτός της Ελλάδας και να συγκροτεί εργοστάσια σε αγοραζόμενα προς τούτο ή και σε μισθωμένα ακί νητα. 5. Η Εταιρεία δύναται, μετά από απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου, να συμμετέχει σε κάθε τύπου συναφείς επιχειρήσεις ή να ιδρύει ή να χρηματοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετο χές, ονομαστικής αξίας 30,00 η κάθε μία. Με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 με την έκδοση 4036 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 η κάθε μία από την κεφαλοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων του Ν. 2065/92 του έτους Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε ονομαστικές με τοχές ονομαστικής αξίας 30,00 η κάθε μία. Πύργος, 2 Αυγούστου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (10) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗ ΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. Δ9α/2649/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετό χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΡ ΤΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡ ΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 43709/52/ Β/99/4, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε πε ρίληψη) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστι κής αξίας 33 κάθε μίας. Η Γενική Συνέλευση της 30/06/2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά , με την καταβολή μετρητών και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 46 η κάθε μία. Μετά την αναφερόμενη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διαιρού μενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 46 η κάθε μία. Βέροια, 22 Ιουλίου 2010 Ο Νομάρχης Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (11) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VAN (BAN) Τεχνική Εμπορική και Βιομη χανική Εταιρεία Κατασκευών και Υπηρεσιών Ανώνυ μη Εταιρεία» με δ.τ. «VAN (BAN) A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 Πρα κτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 01/07/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VAN (BAN) Τεχνι κή Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Κατασκευών και Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «VAN (BAN) A.E.» και αριθμό Μητρώου 35104/62/Β/96/0046 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Τ.Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1) Ανδρέας Βασιλάκης του Γεωργίου και της Ανα στασίας, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεν νημένος στην Κατερίνη Πιερίας, το έτος 1952, κάτοικος Ποντοκερασιάς Κιλκίς, Έλληνας υπήκοος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2) Σταθούλα Παζαϊτου του Δημητρίου και της Στέλλας, αισθητικός, γεννημένη στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1956, κάτοικος Ποντοκερασιάς Κιλκίς, Ελληνίδα υπήκοος, ως Αντιπρόεδρος 3) Σωτηρία Βασιλάκη του Γεωργίου και της Αναστασί ας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Κατερίνη Πιερί ας, το έτος 1960, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Χρυσουλίδη 6, Ελληνίδα υπήκοος ως Μέλος. 4) Γεώργιος Κυριαζής του Ευαγγέλου και της Βασιλι κής, οικονομολόγος, γεννημένος στα Τρίκαλα Θεσσα λίας, το έτος 1973, κάτοικος Κιλκίς, οδός Υψηλάντου 11, Έλληνας υπήκοος ως Μέλος. 5) Θεόδωρος Κουσίδης του Χρήστου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Κιλκίς, το έτος 1981, κάτοικος Βάθης Κιλκίς, Έλληνας υπήκοος ως Μέλος. Εκπροσώπηση και παροχή δικαιώματος υπογραφής. Στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και δι ευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέα Βασιλάκη το διοικητικό συμβούλιο: α. μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας, β. ορίζει να είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και γ. παρέχει το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρείας με μόνη την υπογραφή αυτού. Θεσσαλονίκη, 2 Αυγούστου 2010 Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης κ.α.α. (12) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΘΕΣΗ Α.Ε.». Την καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΘΕΣΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 53649/62/Β/03/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομι κών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Θεσσαλονίκη, 3 Αυγούστου 2010 Η Προϊσταμένη Τμήματος ΔΕΙΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (13) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BIOTA A.E. Εμπορική και Τεχνική Εται ρεία» με δ.τ. «BIOTA A.E.». Την καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία * * της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BIOTA A.E. Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία» με δ.τ. «BIOTA Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 8201/62/Β/86/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: 1. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΖΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ, με αριθμό μη τρώου Ο.Ε Αναπληρωματικοί: 1. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΣΙΩΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, με αριθμό μητρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 3 Αυγούστου 2010 Η Προϊσταμένη Τμήματος ΔΕΙΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (14) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Δ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪ ΑΣ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Δ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΟΥΡΑΤΙ ΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠOΪΙΑΣ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Δ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 52348/62/Β/02/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: 1. ΚΑΡΑΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθ μό μητρώου Ο.Ε ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, με αριθμό μητρώου Ο.Ε Αναπληρωαματικοί: 1. ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθ μό μητρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 3 Αυγούστου 2010 Η Προϊσταμένη Τμήματος ΔΕΙΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 8734 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 14199 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Φ.Ε.Κ. - (ΔΑΕ και ΕΠΕ) υπ'αριθμ.201/10-4-1967 Αριθμ. 21234/929/771 Περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ)

Διαβάστε περισσότερα

"LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1

LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 145 21 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1.Την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΛΕΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «J & P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε ΑΡΜΑΕ 14303/06/Β/82/26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» όπως διαμορφώθηκε με την Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14968 30 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 469 19 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιγαλείας του Νο μού Ηλείας.... 1 Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός Άρθρο 1 Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 1 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4711 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 Στην Ρόδο σήμερα την 4 η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ».... 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Διάρκεια Εταιρείας. Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Διάρκεια Εταιρείας. Άρθρο 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων- Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας», και το διακριτικό τίτλο «Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3663 21 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία 1.Συνιστάται Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTEΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 11 ΗΣ /06/2014 (άρθρο 32 παρ. 1 Κ.Ν.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTEΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 11 ΗΣ /06/2014 (άρθρο 32 παρ. 1 Κ.Ν. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTEΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 11 ΗΣ /06/2014 (άρθρο 32 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920) Την 11 η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9905 19 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ) ΠΙΝΑΚΑΣ προμήθειας οξυγόνου και προϋπολογισθείσας δαπάνης α/α Νοσοκομεία. Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ 2. Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο" Είδη προς προμήθεια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με 44.548,3

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού

Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού - 1 - Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Ιστορικό Σύστασης - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια Ιστορικό Σύστασης 1.- Δια μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 50690/04/Β/01/62 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 068910403000 ΤΗΣ 07/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΑΡΘΡΟ 1ο Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1291 21 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14606 27 εκεµβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 150 12 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα