ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Υγείας...4 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 5» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...6 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την 30/002/4861/ του Υπουργού Οικο νομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994, τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 και το άρθρο ένατο παρ. 34 του Ν. 4057/2012, διορίζεται ο Δημήτριος Καρύδας του Αχιλλέα (Α.Δ.Τ. Ρ513874) στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Χημείο του Κράτους) Νομαρχία Αθηνών σε κενή οργανική θέση δοκίμου υπαλ λήλου του Κλάδου ΔΕ Τεχνικών Χημικών Εργαστηρίων με τον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Οικονομικών: 8078/2013). (Αριθμ. βεβ. Μεταφοράς στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. 30/002/5640/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε βάσει των δι ατάξεων: 1. Του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α / ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει. 2. Του άρθρου 20 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) (ΦΕΚ 26/Α /2007). 3. Την αριθμ. 30/002/7616/ (ΦΕΚ 1286/Γ / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός σε έξι κενές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Χημικών σύμφωνα με την προκήρυξη 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 508 Τεύχος Προκη ρύξεων ΑΣΕΠ)». 4. Την από αίτηση της Μαρίας Ιωάννας Αλμπέρτη του Νικολάου με την οποία δηλώνει ότι δεν αποδέχεται το διορισμό της, ανακαλείται η αριθμ. 30/002/7616/ (ΦΕΚ 1286/Γ / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία διορίστηκε η υπάλληλος Μαρία Ιωάννα Αλμπέρτη του Νικολάου του Κλάδου ΠΕ Χημικών, κατά το μέρος που την αφορά. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Αριθμ. Δ2Α ΕΞ 2013 Τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέ δου Τμήματος. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρθ. 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ. Α / ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128/88 και 165/88) και 551/1988 (ΦΕΚ 259/88) όπως αυτές ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185 (ΦΕΚ 213/ ) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών». 4. Τις διατάξεις των αρ. 13, 14 και 15 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α / ). 5. Την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 130/Β / ) μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργού Οικονομικών. 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε: Α) Τοποθετούμε τον παρακάτω υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών ως Προϊστάμενο οργανικής μονάδας επι πέδου Τμήματος, σε θέση και υπηρεσία ως εξής: Α.Μ.Υ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΔΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ ΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

2 6574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την Δ1Γ ΕΞ 2013/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΣΑΡΑΝΤΟΥ Γαρυφαλλιώς του Νικολάου, υπαλλήλου με Γ βαθμό του κλάδου ΥΕ Επι μελητών, κατόπιν της από 9/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 20/6/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την Δ1Γ ΕΞ 2013/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Αριστείδη του Αγγέ λου, υπαλλήλου με Γ βαθμό του κλάδου ΥΕ Επιμελητών, κατόπιν της από 10/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτη σης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 17/6/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2013/ δι σχέση του ΜΥΛΩΝΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Γ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. Γ4 από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2013/ δια πιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση της ΜΠΙΛΙΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ υπαλ λήλου με βαθμό Β του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β1 από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2013/ δι σχέση του ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Εφορια κών Μ.Κ. Β4 από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί τησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2013/ δι δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΥ Προϊσταμένης Τμήματος με βαθμό Γ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. Γ3 από ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ) Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησης της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΛΑΥΡΕΝΤΙ ΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου TE Εφοριακών Μ.Κ. Β2 από ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτη σης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλ λήλου με βαθμό Β του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β1 από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2013/ δι δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96,148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση του ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΣΥ ΜΕΩΝ Αναπληρωτή Προϊστάμενου Δ/νσης με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησής του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2013/ δι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6575 σχέση του ΚΑΤΡΑΝΑ ΘΩΜΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β2 από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2013/ δι δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96,148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΜΙΧΑ ΗΛ Προϊσταμένης Υποδιεύθυνσης Ελέγχου με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΣΑΜΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ υπαλ λήλου με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην Δ2Δ ΕΞ 2013/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 786/Γ/ , που αφορά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΧΑΤΖΑΒΕΡΙΔΟΥ ΦΙ ΛΙΠΠΙΔΗ ΣΩΤΗΡΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «ΧΑΤΖΑΒΕΡΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», στο ορθό: «ΧΑΤΖΑΒΕΡΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΣΩΤΗΡΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ». (Από το Υπουργείο Οικονομικών) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με την υπ αριθμ. Φ. 417/35/171245/Σ.7403/ απόφαση του Διευθυντή Β Κλάδου του Γενικού Επιτε λείου Στρατού, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.Δ. 4105/1960, του άρθρου 50 του Π.Δ. 18/1989, του άρθρου 7 του 21/ Π.Δ., των άρ θρων 10, 12 και 13 του Π.Δ. 269/1993 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν. 3883/2010, ανακαλούμε τις υπ αριθμ. Φ.417/24/54559/Σ.6473/3.6.05, (ΦΕΚ 142/8 6 05/τ.Γ ) και υπ αριθμ. Φ. 417/18/238193/Σ.2547/ , (ΦΕΚ 363/ / τ.γ ), αποφάσεις του Διευθυντή Β Κλάδου ΓΕΣ, με τις οποίες εξέπεσε του βαθμού του, μεταφέρθηκε στην τάξη του Στρατιώτη και απολύεται ο Εθελοντής Μακράς Θητείας Λοχίας (ΠΖ) Κοκορώνης Γεώργιος του Χρήστου (AM: ή ΣΑ: 104/276/99) από , κατόπιν και σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 330/2010 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης και της από 02 Νο3 11 τελεσίδικης γνωμοδότησης του νέου Δευτερο βαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε με την υπ αριθμ. ΕΠ Φ. 453/258/75940/Σ. 1036/ Δ/γή του Β ΣΣ/ΔΙΠΡΟ. Αυτός επανέρχεται στην ενεργό του Στρατού υπηρεσία, από τότε που αρχι κά είχε τεθεί εκτός Στρατεύματος, του εκτός υπηρεσίας χρόνου λογιζομένου ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των # ,00 # ευρώ περίπου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ/2013 επί ΕΦ: και ΚΑΕ: (0414) ,00 (0421) ,00 (0435) 3.500,00 (0423) ø, (0424) ,00 (0432) ø, (0433) ,00 (0437) 6.500,00, οικονομικού έτους 2013 και θα εξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Φ.841/ 53/867819/Σ.3444/ /ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α. 3. Το σχέδιο της παρούσας μονογραφήθηκε από το ΓΕΣ/ ΔΟΙ για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης σε βάρος της αναληφθείσας με τη Φ.813/55/871999/Σ.9485/ /ΓΕΣ/ ΔΟΙ/2ο με αριθμό Έγγραφης Αναφοράς , επί της ομάδας ΚΑΕ 0400 Ε.Φ Π/Υ Ο Διευθυντής Β Κλάδου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΘΑΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Με τη Φ.400/ΑΔ /Σ.1672/ /ΓΕΑ/Β4/2β από φαση Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τίθε ται στην κατάσταση υπηρεσίας εδάφους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Ν.Δ. 1400/1973, 6 του Ν. 2109/1992, 9 και 11 παρ. 3 του υπ αριθμό 21/1991 Προεδρικού Διατάγματος, ο Εθελο ντής Μακράς Θητείας Αρχισμηνίας (Αμύνης Φρουρός Μετά Σκύλου) Γκόμας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (91646) (ΣΑ 146/1210/97), επειδή κρίθηκε με την υπ αριθμό 41/ γνωμάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονο μικής Επιτροπής Αεροπορίας, ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία Ικανός για την υπηρεσία εδάφους και απο φασίστηκε με την υπ αριθμό 54/ απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου Βασικής Συνθέσεως (2)

4 6576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ότι, υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες για την παραμονή του στο στράτευμα. Ο ανωτέρω εντάσσεται στην επετηρίδα Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων μετά από τον Υπηρεσίας Εδάφους Ολυμπίδη Ιωάννη (91640) και πριν από τον Κουμπουλίδη Σπυρίδωνα (91115). Με τη Φ.400/ΑΔ /Σ.1675/ /ΓΕΑ/Β4/2β από φαση Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τίθεται στην κατάσταση υπηρεσίας εδάφους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Ν.Δ. 1400/1973, 6 του Ν. 2109/1992 και 14 του Ν. 2936/2001, ο Επαγγελματίας Οπλίτης Σμηνίας (Τεχνίτης Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων) Σελεμίδης Αντώνιος του Κων σταντίνου (95765), (ΣΑ 124/374/03) επειδή κρίθηκε με την υπ αριθμό 37/ γνωμάτευση της Ανώτατης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής, ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία ικανός για την υπηρεσία εδάφους και αποφασίστηκε με την υπ αριθμό 55/ απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου Βασικής Συνθέ σεως, ότι υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες για την πα ραμονή του στο στράτευμα. Ο ανωτέρω εντάσσεται στην επετηρίδα Επαγγελμα τιών Οπλιτών εκτός οργανικών θέσεων μετά από τον Υπηρεσίας Εδάφους Εξάρχου Θεόδωρο (95762) και πριν από τον Αγγελάκη Στέφανο (95846). Ο Αρχηγός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Με την Φ /23/13/Σ.11236/ απόφαση του Διοικητή Ναυστάθμου Σαλαμίνας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 410/1988, του Ν. 3801/2009 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, διαπιστώνεται ότι η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, Μαράτου Ελευθερίου του Αντωνίου, Κλάδου: ΔΕ/Τεχν. με ειδικό τητα Τορνευτή, με βαθμό: Β, λύεται αυτοδίκαια στις 31/7/2013, ημερομηνία κατά την οποία ο υπάλληλος κα τήγγειλε την σύμβαση εργασίας του, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ. 410/1988. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής Μ. ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (3) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Εσωτερικών, μετατάσσεται ο Δημήτριος Κοκκινογένης του Θεόφιλου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωτεχνι κών/γεωπόνων, με βαθμό Ε, από την Περιφέρεια Πελο ποννήσου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/Π.Ε. Λέσβου, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της υπη ρεσίας αυτής, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3528/2007, κατόπιν της αριθμ. Δ.ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/29415 π.ε./ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία που μετατάσσεται για μια δεκαετία. (Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Εσωτερικών 6035/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετατάσσεται ο Ιωάννης Μπό βαλης του Στυλιανού, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, με βαθμό Ε, από την Περι φέρεια Αττικής στο Δήμο Τήνου, με ταυτόχρονη με ταφορά της θέσης του, με το βαθμό και το μισθολο γικό κλιμάκιο που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 22 του Ν. 2266/1994 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, κατόπιν της αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/7371/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία που μετατάσσεται για μια δεκαετία. (Αριθμ. βεβ. του Δήμου Τήνου για την εξασφάλιση της πίστωσης: 16530/ ). O YΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την αρ. πρωτ. Υ10α/65477/ απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουρ γείου Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/2007, του Π.Δ/γματος 95/2000 καθώς και την με αρ. Γ.Π. οικ / Υ.Α., λύε ται η υπαλληλική σχέση του ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΑΠΟΣ ΤΟΛΟΥ ΤΣΑΜΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ, Δ/ντή Ορθο πεδικής του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» την λόγω θανάτου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αρ. Υ10α/71974/ απόφαση της Προϊ στάμενης της Δ/νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργεί ου Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/2007, του Π.Δ/γματος 95/2000 καθώς και την με αρ. Γ.Π. οικ / Υ.Α., λύ εται η υπαλληλική σχέση του ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΧΡΙΣ ΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ, Δ/ντή Νευρολο γίας του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ την λόγω θανάτου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Π. ΚΑΨΙΩΧΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (5) Με την αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Α/20791/8256/ δια πιστωτική πράξη του Υπουργού ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑ (4)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6577 ΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με Το Ν. 3528/07 άρθρα 63 και 148 «Κύρωση του κώδικα κα τάστασης δημοσίων πολιτικών και διοικητικών υπαλ λήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», (ΦΕΚ 26/ ) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η υποβληθείσα παραί τηση από την ενεργό υπηρεσία της υπαλλήλου ΖΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με βαθμό Γ Κλάδου ΤΕ3 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ από 20/06/2013 ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της οπότε λύεται η υπαλληλική της σχέση από την ίδια αυτή ημερομηνία. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Με την αρ. πρωτ. Δ16α/015/307/ΑΦ/ πράξη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 63 και 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) τις διατάξεις του Π.Δ 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α ) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης, και Αντα γωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων αντιστοίχως (ΦΕΚ 152/τ.Α / ), γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ), δ) τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παρ. 2 και 8 του άρθρ. 33 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ τ.α /2011), ε) την υπ αριθμ. ΔΟ/0/83/2/Φ.3070/ απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γεν. Δ/νσεων, των Δ/νσεων και των Τμημάτων της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στ) την α.π. Δ 16α/09/495/ΑΦ/ διαπιστωτική πράξη της αυτο δίκαιης θέσης του αναφερομένου υπαλλήλου σε προ συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (ΦΕΚ 1183/Γ/ ), διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση από την Υπηρεσία της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων του υπαλλήλου με Β βαθμό του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αθανάσιου Αλεξίου του Αλεξίου (Α.Μ: 6505) επειδή στις συμπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία ενώ έχει ήδη υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας του. Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Aναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γ. ΤΣΙΡΟΥ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (6) Αριθμ Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δι καστικών Λειτουργών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του Ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α /164), όπως έχουν τροποποιηθεί και αντικατασταθεί με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11 του Ν. 3910/2011 (Α /11) και του άρθρου 108 παρ. 4 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51./Α ) β) του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α /102). γ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α /247). δ) των άρθρων 36, 37 και 38 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (Α /35), όπως ισχύουν. ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α /98). στ) του άρθρου 61 του Ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (Α /213),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 3994/2011 (Α /165). 2) Το Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 124/Α ). 3) Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α /194). 4) Τη αριθ. Υ 48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β /2105). 5) Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέ σεων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας. 6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται πρόσθε τη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7) Τα έγγραφα με αριθμούς 41/ και 210/ της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και το με αριθμό 47748/ έγγραφο του Υπ. Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί πρόβλεψης των σχετικών πιστώσεων. 8) Το με αριθμό 2/5045/ έγγραφο του Υπουρ γού Οικονομικών. 9) Τη με αριθμό πρωτ. Δ.ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/83/9556/ απόφαση έγκρισης πρόσληψης της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ αριθ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/ Α ), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 40/ (ΦΕΚ 255/Α ). 10) Την αριθ. 275/ βεβαίωση περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης.

6 6578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 11) Την απόφασή μας με αριθμό 56926/ (Γ 718), με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισα γωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν εξήντα (160) σπουδαστών, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την απόφασή μας με αριθμό 56926/ (Γ 718) και ορίζουμε ότι ο αριθμός των εκατόν δέκα πέντε (115) εισακτέων που έχουν κατανεμηθεί στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης αναλύεται ως εξής: Δέκα (10) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκατό μία (101) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοι κητικών δικαστηρίων. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας με αριθμό 56926/ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Με τη με αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα της Αθανασίας ΤΣΑΒΟΥ του Γεωργίου, δικηγόρου Ξάνθης παρ Εφέταις. Με τη με αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγο ρικό λειτούργημα της Χρυσούλας ΜΑΚΡΙΔΟΥ του Παύ λου, δικηγόρου Κατερίνης. Με τη με αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγο ρικό λειτούργημα του Αθανασίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ του Νικολάου, δικηγόρου Κοζάνης. Με τη με αριθ / απόφαση της Αναπληρώ τριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λει τουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (Α /235), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από το δικη γορικό λειτούργημα των κατωτέρω δικηγόρων Πατρών: Παρ Εφέταις Κωνσταντίνου ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ του Βασιλείου Παρά Πρωτοδίκαις Νικολίτσας ΚΑΖΑΝΗ του Δημητρίου. Με τη με αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικoς των Δικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγο ρικό λειτούργημα της Ελευθερίας ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ του Στε φάνου, δικηγόρου Τρικάλων. Με την υπ αριθμ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορι κού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων α) 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (Α /235) και β) 7 παρ. 6 του Ν. 4507/1966 (Α /71) γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, των κατωτέρω δικηγόρων Αθηνών: Παρ Αρείω Πάγω Ελένης ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΟΥ του Αναστασίου Ευθυμίας ΜΙΧΟΥ του Χρήστου Βασιλείου ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ του Στυλιανού Νικολάου ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ του Ιωάννου Νικολάου ΚΑΒΕΛΑΡΑ του Ευαγγέλου Γεωργίας ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνστα ντίνου Εμμανουήλ ΛΥΤΡΑ του Αποστόλου Χρήστου ΝΤΟΝΑ του Κωνσταντίνου Δημητρίου ΠΑΝΤΑΖΗ του Παναγιώτου Βασιλικής ΜΠΙΡΙΤΗ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ του Κωνσταντίνου Παρ Εφέταις Αντωνίου ΜΕΡΕΖΙΑ του Σωτηρίου Ευαγγελίας ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου Αναστασίας ΛΟΥΚΑ του Παναγιώτη Παρά Πρωτοδίκαις Τζένης ΚΑΨΟΓΕΩΡΓΟΥ του Παναγιώτη Αικατερίνης ΡΕΒΕΖΟΥΛΗ του Χρήστου Εκ των ανωτέρω, στους Ελένη ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑ ΝΟΥ, Νικόλαο ΚΑΒΕΛΑΡΑ, Εμμανουήλ ΛΥΤΡΑ, Χρήστο ΝΤΟΝΑ και Δημήτριο ΠΑΝΤΑΖΗ, με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απονεμήθηκε, τιμής ένεκεν, ο τίτλος του επίτιμου δικηγόρου. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (7) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην αριθμ / , πρυτανική πράξη απο δοχής παραίτησης του Παύλου Καϊμάκη αναπληρωτή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6579 καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 687/ τεύχος Γ στη σελίδα 5033 στη Β στήλη, στον 37 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλμένο: «της βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή...», στο ορθό: «της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή κα θηγητή...».) (Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την αρ. 2114/ πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. 26/1933, δι απιστώνεται ότι ο Νικόλαος Σπιτάλας του Χρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής προσωποπαγούς θέσης του τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποχωρεί από την υπηρεσία από ημερομηνία που του απαγγέλθηκε δημό σια η με αρ. 11/2012 (ΦΕΚ 587/ /τ.Γ ) απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., λόγω της επιβληθείσης σε αυτόν πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Φ.ΔΔ.1/1.14/2259/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα τος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/ /τ.Α ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/ /τ.Α ), το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ / τ.α ) και το άρθρο 78 παρ. 3 και 5α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ /τ.Α ), εξελίσσεται ο Καπαγερίδης Ιωάννης του Κων/νου από τη μόνιμη τακτική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μό νιμη τακτική θέση Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλευτική Πληροφορική» του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 715/ /τ.Γ ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων: 10981/ ). Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Με την υπ αριθμ. 5/ απόφαση του Μητρο πολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσ σαλονίκης, πού εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 590/1977 (ΦΕΚ Α /146/ ), των άρθρων 1 και 2 του Α.Ν. 469/1968 (ΦΕΚ Α /162/ ), του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007 και του Ν. 4024/2011, α) ο π. Γαβριήλ, κατά κόσμον Γεώργιος Αλεξίου του Νικολάου, Διάκονος του ιερού Ναού της του Θεού Σο φίας Θεσσαλονίκης, μετατάσσεται από την ΔΕ στην ΠΕ μισθολογική κατηγορία, μέ βαθμό κατατάξεως Ε και τό 0 μισθολογικό κλιμάκιο, λόγω λήψεως πτυχίου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, και β) ο π. Χριστόδουλος, κατά κόσμον Εμμανουήλ Παρ τίδης του Λαζάρου, Εφημέριος του ιερού Ναού αγίου Ελευθερίου Ντεπώ Θεσσαλονίκης, μετατάσσεται από την TE στην ΠΕ μισθολογική κατηγορία, με βαθμό κατα τάξεως Ε και τό 0 μισθολογικό κλιμάκιο, λόγω λήψεως πτυχίου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θε ολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Ο Μητροπολίτης Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ο Θεσσαλονίκης ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ KAI ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Με την 244/01/08/2013 απόφαση του Μητροπολίτου ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ πού εκδόθηκε Σύμφω να με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λόγω παραιτήσεως του Ιερέως π. Γεωργίου Σταυροπούλου του Δημητρίου εν ενεργεία εφημερίου της Ιεράς Μη τροπόλεως, κατηγορίας ΥΕ βαθμό Γ και Μ.Κ. 5, λύεται ή υπαλληλική σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). O Mητροπολίτης Ο Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ EΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Ρ14/100/19932/ πράξη του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, της μόνιμης ορθοπεδικού Βαρβιτσιώτη Παναγιώτας του Εμμανουήλ και του ΕΟΠΥΥ (Περιφερειακής Διεύθυνσης Λακωνίας του ΕΟΠΥΥ), από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 07/06/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την Ρ14/99/26370/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του μόνιμου ΩΡΛ Βλασταράκου Μιχαήλ του Πέτρου και της Τ.Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Βύρωνα, από , (ημερομηνία υποβο λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ημερομηνία πρώ της αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την Ρ14Α/75/21284/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του Π.Δ. 410/88 και του άρθρου 1, παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτι

8 6580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κού δικαίου αορίστου χρόνου του ιατρού, ειδικότητας μικροβιολόγου, Αθανασόπουλου Παναγιώτη του Κων/νου και της ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ Πύργου, από ημερομη νία που σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, κατόπιν της από έγγραφης καταγγελίας του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την Ρ14/98/26128/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του μόνιμου παθολόγου Διακομόπουλου Γεώργιου του Νικολάου και της ΤΜΥ ΕΟΠΥΥ Βύρωνα, από , (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), σύμφω να με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ημερομη νία πρώτης αίτησης παραίτησης 19/07/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την Ρ14/97/23865/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λύ εται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του μόνιμου οδο ντιάτρου ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙ ΟΥ, με τον ΕΟΠΥΥ Τ.Μ.Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την Ρ14/96/23116/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του μόνιμου ια τρού Ω.Ρ.Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΠΟΛΥΚΑΡ ΠΟΥ, με τον ΕΟΠYY Τ.Μ.Υ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης του, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθ. 676/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση του Χατζηαγόρου Γεώργιου του Σωτηρίου μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και Κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, με βαθμό Δ, λόγω συντα ξιοδότησης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Aριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθ. 591/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο λιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυ ρώθηκε με το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της Μελισσινού Αγλαΐας του Δημητρίου, μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και Κλάδου TE Μαίων με βαθμό Β, λόγω συνταξιοδότησης από 28/06/2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής της. (Aριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 703/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση του Καζόπουλου Παντελεήμονα του Ιωάννη μόνιμου υπαλλήλου του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (Ν.Α.Δ.Ν.Θ) κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο 4, κατόπιν της από 31/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί τησης παραίτησης 10/7/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α. Ν.Π.Δ.Δ.) Με την υπ αριθμ /5341/021/ διαπιστω τική πράξη του Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικου ρικής Ασφάλισης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΚΟΥ του Στεφάνου, κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ και Μ.Κ. 4, από 22/07/2013 ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης στην υπηρεσία (ημερομηνία υποβολής πρώτης αίτησης παραίτησης 02/07/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με την αριθ. 79/ πράξη του Διοικητή του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 λύ εται η υπαλληλική σχέση από 31/07/2013 ημερομηνία Β Δήλωσης Παραίτησης της Ρουμβίνης Φαραού του Ιωάννη, μονίμου υπαλλήλου Ο.Δ.Α.Ζ. της κατηγορίας ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΕΤΙΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εθνικής Άμυνας... 3» Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας...4»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 733 27 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Εξωτερικών... 2» Οικονομικών... 3»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 366 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1139 29 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα