ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Άγνωστη η εγκυρότητα Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: :00:22 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονοµικών...1» Εθνικής Άµυνας...2» Εσωτερικών... 3» Υγείας...4 Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων...5» ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων...6 Οργανισµοί Λοιποί Φορείς...7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την 30/002/4861/ του Υπουργού Οικο νοµικών που εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994, τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 και το άρθρο ένατο παρ. 34 του Ν. 4057/2012, διορίζεται ο ηµήτριος Καρύδας του Αχιλλέα (Α..Τ. Ρ513874) στο Υπουργείο Οικονοµικών (Γενικό Χηµείο του Κράτους) Νοµαρχία Αθηνών σε κενή οργανική θέση δοκίµου υπαλ λήλου του Κλάδου Ε Τεχνικών Χηµικών Εργαστηρίων µε τον εισαγωγικό βαθµό ΣΤ. (Αριθµ. βεβ. Υ Ε/Υπουργείου Οικονοµικών: 8078/2013). (Αριθµ. βεβ. Μεταφοράς στο Μητρώο Ανθρώπινου υ ναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την αριθµ. 30/002/5640/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκε βάσει των δι ατάξεων: 1. Του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α / ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», όπως ισχύει. 2. Του άρθρου 20 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) (ΦΕΚ 26/Α /2007). 3. Την αριθµ. 30/002/7616/ (ΦΕΚ 1286/Γ / ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «ιορισµός σε έξι κενές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Χηµικών σύµφωνα µε την προκήρυξη 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 508 Τεύχος Προκη ρύξεων ΑΣΕΠ)». 4. Την από αίτηση της Μαρίας Ιωάννας Αλµπέρτη του Νικολάου µε την οποία δηλώνει ότι δεν αποδέχεται το διορισµό της, ανακαλείται η αριθµ. 30/002/7616/ (ΦΕΚ 1286/Γ / ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία διορίστηκε η υπάλληλος Μαρία Ιωάννα Αλµπέρτη του Νικολάου του Κλάδου ΠΕ Χηµικών, κατά το µέρος που την αφορά. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Αριθµ. 2Α ΕΞ 2013 Τοποθέτηση Προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέ δου Τµήµατος. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρθ. 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ. Α / ) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις των Π.. 284/1988 (ΦΕΚ 128/88 και 165/88) και 551/1988 (ΦΕΚ 259/88) όπως αυτές ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Π (ΦΕΚ 213/ ) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονοµικών». 4. Τις διατάξεις των αρ. 13, 14 και 15 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α / ). 5. Την αριθµ. 6Α ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 130/Β / ) µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων του Υπουργού Οικονοµικών. 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουµε: Α) Τοποθετούµε τον παρακάτω υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών ως Προϊστάµενο οργανικής µονάδας επι πέδου Τµήµατος, σε θέση και υπηρεσία ως εξής: Α.Μ.Υ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΟΥ ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ ΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013 Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Εσόδων ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

2 6574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την 1Γ ΕΞ 2013/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΣΑΡΑΝΤΟΥ Γαρυφαλλιώς του Νικολάου, υπαλλήλου µε Γ βαθµό του κλάδου ΥΕ Επι µελητών, κατόπιν της από 9/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 20/6/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την 1Γ ΕΞ 2013/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΛΕΙΒΑ ΙΤΗ Αριστείδη του Αγγέ λου, υπαλλήλου µε Γ βαθµό του κλάδου ΥΕ Επιµελητών, κατόπιν της από 10/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτη σης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 17/6/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση του ΜΥΛΩΝΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α του ΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλλήλου µε βαθµό Γ του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Γ4 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δια πιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονοµικών που εκδό θηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση της ΜΠΙΛΙΟΥΛΗ ΗΜΗΤΡΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ υπαλ λήλου µε βαθµό Β του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Β1 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση του ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφορια κών Μ.Κ. Β4 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αί τησης παραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι δόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ του ΗΜΗΤΡΙ ΟΥ Προϊσταµένης Τµήµατος µε βαθµό Γ του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Γ3 από ηµεροµηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ) Η ανωτέρω διατηρεί τιµητικά και µετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθµού και της θέ σης που κατείχε κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησης της. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΛΑΥΡΕΝΤΙ ΟΥ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου TE Εφοριακών Μ.Κ. Β2 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτη σης παραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλ λήλου µε βαθµό Β του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Β από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Β1 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι δόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 96,148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση του ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ του ΣΥ ΜΕΩΝ Αναπληρωτή Προϊστάµενου /νσης µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ηµε ροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Ο ανωτέρω διατηρεί τιµητικά και µετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθµού και της θέ σης που κατείχε κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησής του. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6575 σχέση του ΚΑΤΡΑΝΑ ΘΩΜΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β2 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι δόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 96,148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΜΙΧΑ ΗΛ Προϊσταµένης Υποδιεύθυνσης Ελέγχου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ηµε ροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Η ανωτέρω διατηρεί τιµητικά και µετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθµού και της θέ σης που κατείχε κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησής της. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΣΑΜΑΡΑ ΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ υπαλ λήλου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ιορθώσεις Σφαλµάτων Στην ΕΞ 2013/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 786/Γ/ , που αφορά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΧΑΤΖΑΒΕΡΙ ΟΥ ΦΙ ΛΙΠΠΙ Η ΣΩΤΗΡΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, διορθώνεται: το εσφαλµένο: «ΧΑΤΖΑΒΕΡΙ ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», στο ορθό: «ΧΑΤΖΑΒΕΡΙ ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙ Η ΣΩΤΗΡΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ». (Από το Υπουργείο Οικονοµικών) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με την υπ αριθµ. Φ. 417/35/171245/Σ.7403/ απόφαση του ιευθυντή Β Κλάδου του Γενικού Επιτε λείου Στρατού, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν /1960, του άρθρου 50 του Π.. 18/1989, του άρθρου 7 του 21/ Π.., των άρ θρων 10, 12 και 13 του Π.. 269/1993 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν. 3883/2010, ανακαλούµε τις υπ αριθµ. Φ.417/24/54559/Σ.6473/3.6.05, (ΦΕΚ 142/8 6 05/τ.Γ ) και υπ αριθµ. Φ. 417/18/238193/Σ.2547/ , (ΦΕΚ 363/ / τ.γ ), αποφάσεις του ιευθυντή Β Κλάδου ΓΕΣ, µε τις οποίες εξέπεσε του βαθµού του, µεταφέρθηκε στην τάξη του Στρατιώτη και απολύεται ο Εθελοντής Μακράς Θητείας Λοχίας (ΠΖ) Κοκορώνης Γεώργιος του Χρήστου (AM: ή ΣΑ: 104/276/99) από , κατόπιν και σε εκτέλεση της υπ αριθµ. 330/2010 ακυρωτικής απόφασης του ιοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης και της από 02 Νο3 11 τελεσίδικης γνωµοδότησης του νέου ευτερο βαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ αριθµ. ΕΠ Φ. 453/258/75940/Σ. 1036/ /γή του Β ΣΣ/ ΙΠΡΟ. Αυτός επανέρχεται στην ενεργό του Στρατού υπηρεσία, από τότε που αρχι κά είχε τεθεί εκτός Στρατεύµατος, του εκτός υπηρεσίας χρόνου λογιζοµένου ως χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες. (Αριθµ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου υνα µικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Η δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των # ,00 # ευρώ περίπου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ/2013 επί ΕΦ: και ΚΑΕ: (0414) ,00 (0421) ,00 (0435) 3.500,00 (0423) ø, (0424) ,00 (0432) ø, (0433) ,00 (0437) 6.500,00, οικονοµικού έτους 2013 και θα εξαχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Φ.841/ 53/867819/Σ.3444/ /ΓΕΣ/ ΟΙ/4α. 3. Το σχέδιο της παρούσας µονογραφήθηκε από το ΓΕΣ/ ΟΙ για την πληρωµή της εν λόγω δαπάνης σε βάρος της αναληφθείσας µε τη Φ.813/55/871999/Σ.9485/ /ΓΕΣ/ ΟΙ/2ο µε αριθµό Έγγραφης Αναφοράς , επί της οµάδας ΚΑΕ 0400 Ε.Φ Π/Υ Ο ιευθυντής Β Κλάδου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΘΑΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Με τη Φ.400/Α /Σ.1672/ /ΓΕΑ/Β4/2β από φαση Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τίθε ται στην κατάσταση υπηρεσίας εδάφους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Ν /1973, 6 του Ν. 2109/1992, 9 και 11 παρ. 3 του υπ αριθµό 21/1991 Προεδρικού ιατάγµατος, ο Εθελο ντής Μακράς Θητείας Αρχισµηνίας (Αµύνης Φρουρός Μετά Σκύλου) Γκόµας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (91646) (ΣΑ 146/1210/97), επειδή κρίθηκε µε την υπ αριθµό 41/ γνωµάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονο µικής Επιτροπής Αεροπορίας, ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία Ικανός για την υπηρεσία εδάφους και απο φασίστηκε µε την υπ αριθµό 54/ απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συµβουλίου Βασικής Συνθέσεως (2)

4 6576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ότι, υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες για την παραµονή του στο στράτευµα. Ο ανωτέρω εντάσσεται στην επετηρίδα Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων µετά από τον Υπηρεσίας Εδάφους Ολυµπίδη Ιωάννη (91640) και πριν από τον Κουµπουλίδη Σπυρίδωνα (91115). Με τη Φ.400/Α /Σ.1675/ /ΓΕΑ/Β4/2β από φαση Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τίθεται στην κατάσταση υπηρεσίας εδάφους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Ν /1973, 6 του Ν. 2109/1992 και 14 του Ν. 2936/2001, ο Επαγγελµατίας Οπλίτης Σµηνίας (Τεχνίτης Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων) Σελεµίδης Αντώνιος του Κων σταντίνου (95765), (ΣΑ 124/374/03) επειδή κρίθηκε µε την υπ αριθµό 37/ γνωµάτευση της Ανώτατης Αεροπορίας Υγειονοµικής Επιτροπής, ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία ικανός για την υπηρεσία εδάφους και αποφασίστηκε µε την υπ αριθµό 55/ απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συµβουλίου Βασικής Συνθέ σεως, ότι υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες για την πα ραµονή του στο στράτευµα. Ο ανωτέρω εντάσσεται στην επετηρίδα Επαγγελµα τιών Οπλιτών εκτός οργανικών θέσεων µετά από τον Υπηρεσίας Εδάφους Εξάρχου Θεόδωρο (95762) και πριν από τον Αγγελάκη Στέφανο (95846). Ο Αρχηγός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Με την Φ /23/13/Σ.11236/ απόφαση του ιοικητή Ναυστάθµου Σαλαµίνας, που εκδόθηκε σύµ φωνα µε τις κείµενες διατάξεις του άρθρου 54 του Π.. 410/1988, του Ν. 3801/2009 και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, διαπιστώνεται ότι η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου µε Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, Μαράτου Ελευθερίου του Αντωνίου, Κλάδου: Ε/Τεχν. µε ειδικό τητα Τορνευτή, µε βαθµό: Β, λύεται αυτοδίκαια στις 31/7/2013, ηµεροµηνία κατά την οποία ο υπάλληλος κα τήγγειλε την σύµβαση εργασίας του, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Π.. 410/1988. υ ναµικού του Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ιοικητής Μ. ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (3) Με την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουρ γού Εσωτερικών, µετατάσσεται ο ηµήτριος Κοκκινογένης του Θεόφιλου, µόνιµος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωτεχνι κών/γεωπόνων, µε βαθµό Ε, από την Περιφέρεια Πελο ποννήσου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/Π.Ε. Λέσβου, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της υπη ρεσίας αυτής, µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3528/2007, κατόπιν της αριθµ..ιππ/φ.εγκρ.μ/29415 π.ε./ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραµείνει στην υπηρεσία που µετατάσσεται για µια δεκαετία. (Αριθµ. βεβ. της Υ..Ε. στο Υπουργείο Εσωτερικών 6035/ ). Με την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µετατάσσεται ο Ιωάννης Μπό βαλης του Στυλιανού, µόνιµος υπάλληλος κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, µε βαθµό Ε, από την Περι φέρεια Αττικής στο ήµο Τήνου, µε ταυτόχρονη µε ταφορά της θέσης του, µε το βαθµό και το µισθολο γικό κλιµάκιο που κατέχει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 22 του Ν. 2266/1994 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, κατόπιν της αριθµ. ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/7371/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραµείνει στην υπηρεσία που µετατάσσεται για µια δεκαετία. (Αριθµ. βεβ. του ήµου Τήνου για την εξασφάλιση της πίστωσης: 16530/ ). O YΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την αρ. πρωτ. Υ10α/65477/ απόφαση του Προϊστάµενου της /νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουρ γείου Υγείας που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/2007, του Π. /γµατος 95/2000 καθώς και την µε αρ. Γ.Π. οικ / Υ.Α., λύε ται η υπαλληλική σχέση του ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΑΠΟΣ ΤΟΛΟΥ ΤΣΑΜΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ, /ντή Ορθο πεδικής του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» την λόγω θανάτου. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την αρ. Υ10α/71974/ απόφαση της Προϊ στάµενης της /νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργεί ου Υγείας που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/2007, του Π. /γµατος 95/2000 καθώς και την µε αρ. Γ.Π. οικ / Υ.Α., λύ εται η υπαλληλική σχέση του ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΧΡΙΣ ΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ Η του ΑΡΤΕΜΙΟΥ, /ντή Νευρολο γίας του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ την λόγω θανάτου. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης Π. ΚΑΨΙΩΧΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ (5) Με την αριθµ. ΥΠΑ/ 9/Α/20791/8256/ δια πιστωτική πράξη του Υπουργού ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑ (4)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6577 ΦΟΡΩΝ και ΙΚΤΥΩΝ που εκδόθηκε σύµφωνα µε Το Ν. 3528/07 άρθρα 63 και 148 «Κύρωση του κώδικα κα τάστασης δηµοσίων πολιτικών και διοικητικών υπαλ λήλων και υπαλλήλων Ν.Π...», (ΦΕΚ 26/ ) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η υποβληθείσα παραί τηση από την ενεργό υπηρεσία της υπαλλήλου ΖΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ µε βαθµό Γ Κλάδου ΤΕ3 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ από 20/06/2013 ηµεροµηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της οπότε λύεται η υπαλληλική της σχέση από την ίδια αυτή ηµεροµηνία. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ιοικητικού ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΟΥ Με την αρ. πρωτ. 16α/015/307/ΑΦ/ πράξη του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, που εκ δόθηκε σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις των άρθρων 63 και 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) τις διατάξεις του Π. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α ) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης, και Αντα γωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευµάτων αντιστοίχως (ΦΕΚ 152/τ.Α / ), γ) τις διατάξεις του Π.. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ), δ) τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παρ. 2 και 8 του άρθρ. 33 του νόµου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ τ.α /2011), ε) την υπ αριθµ. Ο/0/83/2/Φ.3070/ απόφαση µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους των Γεν. /νσεων, των /νσεων και των Τµηµάτων της ΓΓ Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. στ) την α.π. 16α/09/495/ΑΦ/ διαπιστωτική πράξη της αυτο δίκαιης θέσης του αναφεροµένου υπαλλήλου σε προ συνταξιοδοτική διαθεσιµότητα (ΦΕΚ 1183/Γ/ ), διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση από την Υπηρεσία της ΓΓ Ε του Υπουργείου Υπο δοµών, Μεταφορών και ικτύων του υπαλλήλου µε Β βαθµό του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αθανάσιου Αλεξίου του Αλεξίου (Α.Μ: 6505) επειδή στις συµπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία ενώ έχει ήδη υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας του. Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέµεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης κ.α.α. Η Aναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Γ. ΤΣΙΡΟΥ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (6) Αριθµ Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωνισµού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ι καστικών Λειτουργών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του Ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α /164), όπως έχουν τροποποιηθεί και αντικατασταθεί µε τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11 του Ν. 3910/2011 (Α /11) και του άρθρου 108 παρ. 4 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51./Α ) β) του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α /102). γ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί ηµοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α /247). δ) των άρθρων 36, 37 και 38 του «Κώδικα Οργανισµού ικαστηρίων και κατάστασης ικαστικών Λειτουργών», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (Α /35), όπως ισχύουν. ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (Α /98). στ) του άρθρου 61 του Ν. 3900/2010 «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (Α /213),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 3994/2011 (Α /165). 2) Το Π.. 71/2012 «ιορισµός Υπουργών» (ΦΕΚ 124/Α ). 3) Το Π.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α /194). 4) Τη αριθ. Υ 48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός Αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β /2105). 5) Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέ σεων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία µας. 6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται πρόσθε τη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 7) Τα έγγραφα µε αριθµούς 41/ και 210/ της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών και το µε αριθµό 47748/ έγγραφο του Υπ. ικαιοσύνης, ι αφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, περί πρόβλεψης των σχετικών πιστώσεων. 8) Το µε αριθµό 2/5045/ έγγραφο του Υπουρ γού Οικονοµικών. 9) Τη µε αριθµό πρωτ..ιππ/φ.εγκρ.9/83/9556/ απόφαση έγκρισης πρόσληψης της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ αριθ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/ Α ), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε µε τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 40/ (ΦΕΚ 255/Α ). 10) Την αριθ. 275/ βεβαίωση περί δέσµευσης της σχετικής πίστωσης.

6 6578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 11) Την απόφασή µας µε αριθµό 56926/ (Γ 718), µε την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την εισα γωγή στην Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών εκατόν εξήντα (160) σπουδαστών, αποφασίζουµε: Τροποποιούµε την απόφασή µας µε αριθµό 56926/ (Γ 718) και ορίζουµε ότι ο αριθµός των εκατόν δέκα πέντε (115) εισακτέων που έχουν κατανεµηθεί στην κατεύθυνση της ιοικητικής ικαιοσύνης αναλύεται ως εξής: έκα (10) θέσεις δοκίµων εισηγητών του Συµβουλίου της Επικρατείας, τέσσερις (4) θέσεις δοκίµων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκατό µία (101) θέσεις δοκίµων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοι κητικών δικαστηρίων. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή µας µε αριθµό 56926/ Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ια φάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργηµα της Αθανασίας ΤΣΑΒΟΥ του Γεωργίου, δικηγόρου Ξάνθης παρ Εφέταις. Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφά νειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµ φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγο ρικό λειτούργηµα της Χρυσούλας ΜΑΚΡΙ ΟΥ του Παύ λου, δικηγόρου Κατερίνης. Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφά νειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµ φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγο ρικό λειτούργηµα του Αθανασίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ Η του Νικολάου, δικηγόρου Κοζάνης. Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπληρώ τριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λει τουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµφω να µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από το δικη γορικό λειτούργηµα των κατωτέρω δικηγόρων Πατρών: Παρ Εφέταις Κωνσταντίνου ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ του Βασιλείου Παρά Πρωτοδίκαις Νικολίτσας ΚΑΖΑΝΗ του ηµητρίου. Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφά νειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµ φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικoς των ικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγο ρικό λειτούργηµα της Ελευθερίας ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ του Στε φάνου, δικηγόρου Τρικάλων. Με την υπ αριθµ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορι κού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ι αφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων α) 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235) και β) 7 παρ. 6 του Ν. 4507/1966 (Α /71) γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργηµα, των κατωτέρω δικηγόρων Αθηνών: Παρ Αρείω Πάγω Ελένης ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΟΥ του Αναστασίου Ευθυµίας ΜΙΧΟΥ του Χρήστου Βασιλείου ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ του Στυλιανού Νικολάου ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ του Ιωάννου Νικολάου ΚΑΒΕΛΑΡΑ του Ευαγγέλου Γεωργίας ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνστα ντίνου Εµµανουήλ ΛΥΤΡΑ του Αποστόλου Χρήστου ΝΤΟΝΑ του Κωνσταντίνου ηµητρίου ΠΑΝΤΑΖΗ του Παναγιώτου Βασιλικής ΜΠΙΡΙΤΗ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ του Κωνσταντίνου Παρ Εφέταις Αντωνίου ΜΕΡΕΖΙΑ του Σωτηρίου Ευαγγελίας ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου Αναστασίας ΛΟΥΚΑ του Παναγιώτη Παρά Πρωτοδίκαις Τζένης ΚΑΨΟΓΕΩΡΓΟΥ του Παναγιώτη Αικατερίνης ΡΕΒΕΖΟΥΛΗ του Χρήστου Εκ των ανωτέρω, στους Ελένη ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑ ΝΟΥ, Νικόλαο ΚΑΒΕΛΑΡΑ, Εµµανουήλ ΛΥΤΡΑ, Χρήστο ΝΤΟΝΑ και ηµήτριο ΠΑΝΤΑΖΗ, µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απονεµήθηκε, τιµής ένεκεν, ο τίτλος του επίτιµου δικηγόρου. Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (7) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιορθώσεις Σφαλµάτων Στην αριθµ / , πρυτανική πράξη απο δοχής παραίτησης του Παύλου Καϊµάκη αναπληρωτή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6579 καθηγητή του Τµήµατος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 687/ τεύχος Γ στη σελίδα 5033 στη Β στήλη, στον 37 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλµένο: «της βαθµίδας του µόνιµου καθηγητή...», στο ορθό: «της βαθµίδας του µόνιµου αναπληρωτή κα θηγητή...».) (Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την αρ. 2114/ πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του Π.. 26/1933, δι απιστώνεται ότι ο Νικόλαος Σπιτάλας του Χρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής προσωποπαγούς θέσης του τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποχωρεί από την υπηρεσία από ηµεροµηνία που του απαγγέλθηκε δηµό σια η µε αρ. 11/2012 (ΦΕΚ 587/ /τ.Γ ) απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου των µελών.ε.π. των Α.Ε.Ι., λόγω της επιβληθείσης σε αυτόν πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθµ. Φ..1/1.14/2259/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµα τος (Τ.Ε.Ι.) υτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/ /τ.Α ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/ /τ.Α ), το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ / τ.α ) και το άρθρο 78 παρ. 3 και 5α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ /τ.Α ), εξελίσσεται ο Καπαγερίδης Ιωάννης του Κων/νου από τη µόνιµη τακτική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή σε µό νιµη τακτική θέση Ε.Π. βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Μεταλλευτική Πληροφορική» του Τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται µε προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 715/ /τ.Γ ). (Αριθµ. βεβ. Υ..Ε./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ µάτων: 10981/ ). Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Με την υπ αριθµ. 5/ απόφαση του Μητρο πολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσ σαλονίκης, πού εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 590/1977 (ΦΕΚ Α /146/ ), των άρθρων 1 και 2 του Α.Ν. 469/1968 (ΦΕΚ Α /162/ ), του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007 και του Ν. 4024/2011, α) ο π. Γαβριήλ, κατά κόσµον Γεώργιος Αλεξίου του Νικολάου, ιάκονος του ιερού Ναού της του Θεού Σο φίας Θεσσαλονίκης, µετατάσσεται από την Ε στην ΠΕ µισθολογική κατηγορία, µέ βαθµό κατατάξεως Ε και τό 0 µισθολογικό κλιµάκιο, λόγω λήψεως πτυχίου του Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, και β) ο π. Χριστόδουλος, κατά κόσµον Εµµανουήλ Παρ τίδης του Λαζάρου, Εφηµέριος του ιερού Ναού αγίου Ελευθερίου Ντεπώ Θεσσαλονίκης, µετατάσσεται από την TE στην ΠΕ µισθολογική κατηγορία, µε βαθµό κατα τάξεως Ε και τό 0 µισθολογικό κλιµάκιο, λόγω λήψεως πτυχίου του Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θε ολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Ο Μητροπολίτης Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συµβουλίου Ο Θεσσαλονίκης ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ KAI ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Με την 244/01/08/2013 απόφαση του Μητροπολίτου ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ πού εκδόθηκε Σύµφω να µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λόγω παραιτήσεως του Ιερέως π. Γεωργίου Σταυροπούλου του ηµητρίου εν ενεργεία εφηµερίου της Ιεράς Μη τροπόλεως, κατηγορίας ΥΕ βαθµό Γ και Μ.Κ. 5, λύεται ή υπαλληλική σχέση. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). O Mητροπολίτης Ο Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ EΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Ρ14/100/19932/ πράξη του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, της µόνιµης ορθοπεδικού Βαρβιτσιώτη Παναγιώτας του Εµµανουήλ και του ΕΟΠΥΥ (Περιφερειακής ιεύθυνσης Λακωνίας του ΕΟΠΥΥ), από , ηµεροµηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύµφωνα µε το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 07/06/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14/99/26370/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του µόνιµου ΩΡΛ Βλασταράκου Μιχαήλ του Πέτρου και της Τ.Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Βύρωνα, από , (ηµεροµηνία υποβο λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), σύµφωνα µε το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµηνία πρώ της αίτησης παραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14Α/75/21284/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του Π.. 410/88 και του άρθρου 1, παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012, λύεται η σύµβαση εργασίας ιδιωτι

8 6580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κού δικαίου αορίστου χρόνου του ιατρού, ειδικότητας µικροβιολόγου, Αθανασόπουλου Παναγιώτη του Κων/νου και της ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ Πύργου, από ηµεροµη νία που σταµάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, κατόπιν της από έγγραφης καταγγελίας του. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14/98/26128/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του µόνιµου παθολόγου ιακοµόπουλου Γεώργιου του Νικολάου και της ΤΜΥ ΕΟΠΥΥ Βύρωνα, από , (ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), σύµφω να µε το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµη νία πρώτης αίτησης παραίτησης 19/07/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14/97/23865/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λύ εται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του µόνιµου οδο ντιάτρου ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙ ΟΥ, µε τον ΕΟΠΥΥ Τ.Μ.Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ, από , ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του, σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14/96/23116/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του µόνιµου ια τρού Ω.Ρ.Λ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ Η του ΠΟΛΥΚΑΡ ΠΟΥ, µε τον ΕΟΠYY Τ.Μ.Υ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, από , ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης του, σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθ. 676/ πράξη ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π..., όπως κυρώθηκε µε το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση του Χατζηαγόρου Γεώργιου του Σωτηρίου µόνιµου υπαλλήλου του Νοσοκοµείου Κατηγορίας και Κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, µε βαθµό, λόγω συντα ξιοδότησης από , ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Aριθµ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθ. 591/ πράξη ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πο λιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π..., όπως κυ ρώθηκε µε το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της Μελισσινού Αγλαΐας του ηµητρίου, µόνιµου υπαλλήλου του Νοσοκοµείου Κατηγορίας και Κλάδου TE Μαίων µε βαθµό Β, λόγω συνταξιοδότησης από 28/06/2013, ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής της. (Aριθµ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ. 703/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση του Καζόπουλου Παντελεήµονα του Ιωάννη µόνιµου υπαλλήλου του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (Ν.Α..Ν.Θ) κατηγορίας Ε κλάδου ιοικητικού Λογιστικού µε βαθµό Γ και µισθολογικό κλιµάκιο 4, κατόπιν της από 31/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αί τησης παραίτησης 10/7/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ιοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α. Ν.Π...) Με την υπ αριθµ /5341/021/ διαπιστω τική πράξη του ιοικητή του Ενιαίου Ταµείου Επικου ρικής Ασφάλισης που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΚΟΥ του Στεφάνου, κατηγορίας.ε., κλάδου ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµό Γ και Μ.Κ. 4, από 22/07/2013 ηµεροµηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης στην υπηρεσία (ηµεροµηνία υποβολής πρώτης αίτησης παραίτησης 02/07/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ιοικητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με την αριθ. 79/ πράξη του ιοικητή του Οργανισµού ηµόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 λύ εται η υπαλληλική σχέση από 31/07/2013 ηµεροµηνία Β ήλωσης Παραίτησης της Ρουµβίνης Φαραού του Ιωάννη, µονίµου υπαλλήλου Ο..Α.Ζ. της κατηγορίας Ε Βοηθών Νοσοκόµων, προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ιοικητής ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΕΤΙΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1175 30 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθµ. 2217/30 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2867 11 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 610 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/46/368778

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1283 Β / 21-5-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα 5-5-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/31/325129

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.:651. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου Θέµα:«Αναδροµική τοποθέτηση του κ. Ψυχάρη Αριστείδη του Γεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1221 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2015.08.14 23:29:34 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.08.03 17:42:36 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 257 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/28/322787

Διαβάστε περισσότερα

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX:

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 /05 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 20360/2248 Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜ. 9 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18.04.2013 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ (Α3) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήµερα 18.04.2013 ηµέρα Πέµπτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 31 / 08 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Αριθµ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 31 / 08 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Αριθµ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 31 / 08 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Αριθµ.Πρωτ.: 6910 ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιευθ.: Αλκιβιάδου 229-233 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 01-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 225 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 888/2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015 ΝOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύµ βασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 979 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 04/06/2015 Α.Π.: 2937

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 04/06/2015 Α.Π.: 2937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8751 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1183 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Boυλή των Ελλήνων 2 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 3 Υπουργείο Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/40/338196

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες.

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες. Β.ασφαλείας: Να διατηρηθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.&.Ε. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµ.προτερ. 11-1-2007 3012/Γ6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕI ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΛΙΒ-Χ06 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Α: ΒΛΛΙΒ-Χ06 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός αποφάσεως 57/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Αριθµός αποφάσεως 57/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Αριθµός αποφάσεως 57/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαρία Φανή Παλαµίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αθηνά Χόντζια, Πρωτοδίκη και Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 19 εκεµβρίου 2012 Αρ.Πρωτ. : 7954

Λαµία 19 εκεµβρίου 2012 Αρ.Πρωτ. : 7954 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΜΙΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάστρο Λαµίας Α Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Χημικών»

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Χημικών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων µε Μόρια (ανά ειδικότητα)

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων µε Μόρια (ανά ειδικότητα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ειδικότητα : 18 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε Αριθ. Πρωτ.: 5875/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡ.ΦΕΚ.:275/23-06-2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΑΕ 8. ΑΓΓΛΙΚΑ 13.ΡΩΣΙΚΑ 18ΑΡ. ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 23 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 4. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ +

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ.Απόφασης:712/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού από την ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού από την ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΠΑΓ. ΕΚΠ. & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 8-8-2012 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 46941 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦ: Φαίδρα Οικονόµου Ταχ. /νση: Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 24 Τ.Κ.56224 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΤΗΛ.2313-302.191,192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 23 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 1» Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Με την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόµενες υπηρεσίες ΝΠ.

ΠΡΟΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Με την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόµενες υπηρεσίες ΝΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή: 18 / 1 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 678 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 και Φιλαδελφείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα