ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Άγνωστη η εγκυρότητα Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: :00:22 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονοµικών...1» Εθνικής Άµυνας...2» Εσωτερικών... 3» Υγείας...4 Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων...5» ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων...6 Οργανισµοί Λοιποί Φορείς...7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την 30/002/4861/ του Υπουργού Οικο νοµικών που εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994, τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 και το άρθρο ένατο παρ. 34 του Ν. 4057/2012, διορίζεται ο ηµήτριος Καρύδας του Αχιλλέα (Α..Τ. Ρ513874) στο Υπουργείο Οικονοµικών (Γενικό Χηµείο του Κράτους) Νοµαρχία Αθηνών σε κενή οργανική θέση δοκίµου υπαλ λήλου του Κλάδου Ε Τεχνικών Χηµικών Εργαστηρίων µε τον εισαγωγικό βαθµό ΣΤ. (Αριθµ. βεβ. Υ Ε/Υπουργείου Οικονοµικών: 8078/2013). (Αριθµ. βεβ. Μεταφοράς στο Μητρώο Ανθρώπινου υ ναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την αριθµ. 30/002/5640/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκε βάσει των δι ατάξεων: 1. Του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α / ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», όπως ισχύει. 2. Του άρθρου 20 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) (ΦΕΚ 26/Α /2007). 3. Την αριθµ. 30/002/7616/ (ΦΕΚ 1286/Γ / ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «ιορισµός σε έξι κενές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Χηµικών σύµφωνα µε την προκήρυξη 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 508 Τεύχος Προκη ρύξεων ΑΣΕΠ)». 4. Την από αίτηση της Μαρίας Ιωάννας Αλµπέρτη του Νικολάου µε την οποία δηλώνει ότι δεν αποδέχεται το διορισµό της, ανακαλείται η αριθµ. 30/002/7616/ (ΦΕΚ 1286/Γ / ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία διορίστηκε η υπάλληλος Μαρία Ιωάννα Αλµπέρτη του Νικολάου του Κλάδου ΠΕ Χηµικών, κατά το µέρος που την αφορά. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Αριθµ. 2Α ΕΞ 2013 Τοποθέτηση Προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέ δου Τµήµατος. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρθ. 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ. Α / ) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις των Π.. 284/1988 (ΦΕΚ 128/88 και 165/88) και 551/1988 (ΦΕΚ 259/88) όπως αυτές ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Π (ΦΕΚ 213/ ) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονοµικών». 4. Τις διατάξεις των αρ. 13, 14 και 15 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α / ). 5. Την αριθµ. 6Α ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 130/Β / ) µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων του Υπουργού Οικονοµικών. 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουµε: Α) Τοποθετούµε τον παρακάτω υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών ως Προϊστάµενο οργανικής µονάδας επι πέδου Τµήµατος, σε θέση και υπηρεσία ως εξής: Α.Μ.Υ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΟΥ ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ ΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013 Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Εσόδων ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

2 6574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την 1Γ ΕΞ 2013/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΣΑΡΑΝΤΟΥ Γαρυφαλλιώς του Νικολάου, υπαλλήλου µε Γ βαθµό του κλάδου ΥΕ Επι µελητών, κατόπιν της από 9/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 20/6/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την 1Γ ΕΞ 2013/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΛΕΙΒΑ ΙΤΗ Αριστείδη του Αγγέ λου, υπαλλήλου µε Γ βαθµό του κλάδου ΥΕ Επιµελητών, κατόπιν της από 10/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτη σης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 17/6/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση του ΜΥΛΩΝΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α του ΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλλήλου µε βαθµό Γ του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Γ4 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δια πιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονοµικών που εκδό θηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση της ΜΠΙΛΙΟΥΛΗ ΗΜΗΤΡΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ υπαλ λήλου µε βαθµό Β του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Β1 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση του ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφορια κών Μ.Κ. Β4 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αί τησης παραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι δόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ του ΗΜΗΤΡΙ ΟΥ Προϊσταµένης Τµήµατος µε βαθµό Γ του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Γ3 από ηµεροµηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ) Η ανωτέρω διατηρεί τιµητικά και µετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθµού και της θέ σης που κατείχε κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησης της. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΛΑΥΡΕΝΤΙ ΟΥ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου TE Εφοριακών Μ.Κ. Β2 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτη σης παραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλ λήλου µε βαθµό Β του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Β από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Β1 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι δόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 96,148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση του ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ του ΣΥ ΜΕΩΝ Αναπληρωτή Προϊστάµενου /νσης µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ηµε ροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Ο ανωτέρω διατηρεί τιµητικά και µετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθµού και της θέ σης που κατείχε κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησής του. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6575 σχέση του ΚΑΤΡΑΝΑ ΘΩΜΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β2 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι δόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 96,148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΜΙΧΑ ΗΛ Προϊσταµένης Υποδιεύθυνσης Ελέγχου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ηµε ροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Η ανωτέρω διατηρεί τιµητικά και µετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθµού και της θέ σης που κατείχε κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησής της. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΣΑΜΑΡΑ ΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ υπαλ λήλου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ιορθώσεις Σφαλµάτων Στην ΕΞ 2013/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 786/Γ/ , που αφορά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΧΑΤΖΑΒΕΡΙ ΟΥ ΦΙ ΛΙΠΠΙ Η ΣΩΤΗΡΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, διορθώνεται: το εσφαλµένο: «ΧΑΤΖΑΒΕΡΙ ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», στο ορθό: «ΧΑΤΖΑΒΕΡΙ ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙ Η ΣΩΤΗΡΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ». (Από το Υπουργείο Οικονοµικών) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με την υπ αριθµ. Φ. 417/35/171245/Σ.7403/ απόφαση του ιευθυντή Β Κλάδου του Γενικού Επιτε λείου Στρατού, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν /1960, του άρθρου 50 του Π.. 18/1989, του άρθρου 7 του 21/ Π.., των άρ θρων 10, 12 και 13 του Π.. 269/1993 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν. 3883/2010, ανακαλούµε τις υπ αριθµ. Φ.417/24/54559/Σ.6473/3.6.05, (ΦΕΚ 142/8 6 05/τ.Γ ) και υπ αριθµ. Φ. 417/18/238193/Σ.2547/ , (ΦΕΚ 363/ / τ.γ ), αποφάσεις του ιευθυντή Β Κλάδου ΓΕΣ, µε τις οποίες εξέπεσε του βαθµού του, µεταφέρθηκε στην τάξη του Στρατιώτη και απολύεται ο Εθελοντής Μακράς Θητείας Λοχίας (ΠΖ) Κοκορώνης Γεώργιος του Χρήστου (AM: ή ΣΑ: 104/276/99) από , κατόπιν και σε εκτέλεση της υπ αριθµ. 330/2010 ακυρωτικής απόφασης του ιοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης και της από 02 Νο3 11 τελεσίδικης γνωµοδότησης του νέου ευτερο βαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ αριθµ. ΕΠ Φ. 453/258/75940/Σ. 1036/ /γή του Β ΣΣ/ ΙΠΡΟ. Αυτός επανέρχεται στην ενεργό του Στρατού υπηρεσία, από τότε που αρχι κά είχε τεθεί εκτός Στρατεύµατος, του εκτός υπηρεσίας χρόνου λογιζοµένου ως χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες. (Αριθµ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου υνα µικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Η δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των # ,00 # ευρώ περίπου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ/2013 επί ΕΦ: και ΚΑΕ: (0414) ,00 (0421) ,00 (0435) 3.500,00 (0423) ø, (0424) ,00 (0432) ø, (0433) ,00 (0437) 6.500,00, οικονοµικού έτους 2013 και θα εξαχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Φ.841/ 53/867819/Σ.3444/ /ΓΕΣ/ ΟΙ/4α. 3. Το σχέδιο της παρούσας µονογραφήθηκε από το ΓΕΣ/ ΟΙ για την πληρωµή της εν λόγω δαπάνης σε βάρος της αναληφθείσας µε τη Φ.813/55/871999/Σ.9485/ /ΓΕΣ/ ΟΙ/2ο µε αριθµό Έγγραφης Αναφοράς , επί της οµάδας ΚΑΕ 0400 Ε.Φ Π/Υ Ο ιευθυντής Β Κλάδου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΘΑΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Με τη Φ.400/Α /Σ.1672/ /ΓΕΑ/Β4/2β από φαση Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τίθε ται στην κατάσταση υπηρεσίας εδάφους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Ν /1973, 6 του Ν. 2109/1992, 9 και 11 παρ. 3 του υπ αριθµό 21/1991 Προεδρικού ιατάγµατος, ο Εθελο ντής Μακράς Θητείας Αρχισµηνίας (Αµύνης Φρουρός Μετά Σκύλου) Γκόµας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (91646) (ΣΑ 146/1210/97), επειδή κρίθηκε µε την υπ αριθµό 41/ γνωµάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονο µικής Επιτροπής Αεροπορίας, ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία Ικανός για την υπηρεσία εδάφους και απο φασίστηκε µε την υπ αριθµό 54/ απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συµβουλίου Βασικής Συνθέσεως (2)

4 6576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ότι, υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες για την παραµονή του στο στράτευµα. Ο ανωτέρω εντάσσεται στην επετηρίδα Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων µετά από τον Υπηρεσίας Εδάφους Ολυµπίδη Ιωάννη (91640) και πριν από τον Κουµπουλίδη Σπυρίδωνα (91115). Με τη Φ.400/Α /Σ.1675/ /ΓΕΑ/Β4/2β από φαση Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τίθεται στην κατάσταση υπηρεσίας εδάφους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Ν /1973, 6 του Ν. 2109/1992 και 14 του Ν. 2936/2001, ο Επαγγελµατίας Οπλίτης Σµηνίας (Τεχνίτης Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων) Σελεµίδης Αντώνιος του Κων σταντίνου (95765), (ΣΑ 124/374/03) επειδή κρίθηκε µε την υπ αριθµό 37/ γνωµάτευση της Ανώτατης Αεροπορίας Υγειονοµικής Επιτροπής, ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία ικανός για την υπηρεσία εδάφους και αποφασίστηκε µε την υπ αριθµό 55/ απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συµβουλίου Βασικής Συνθέ σεως, ότι υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες για την πα ραµονή του στο στράτευµα. Ο ανωτέρω εντάσσεται στην επετηρίδα Επαγγελµα τιών Οπλιτών εκτός οργανικών θέσεων µετά από τον Υπηρεσίας Εδάφους Εξάρχου Θεόδωρο (95762) και πριν από τον Αγγελάκη Στέφανο (95846). Ο Αρχηγός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Με την Φ /23/13/Σ.11236/ απόφαση του ιοικητή Ναυστάθµου Σαλαµίνας, που εκδόθηκε σύµ φωνα µε τις κείµενες διατάξεις του άρθρου 54 του Π.. 410/1988, του Ν. 3801/2009 και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, διαπιστώνεται ότι η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου µε Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, Μαράτου Ελευθερίου του Αντωνίου, Κλάδου: Ε/Τεχν. µε ειδικό τητα Τορνευτή, µε βαθµό: Β, λύεται αυτοδίκαια στις 31/7/2013, ηµεροµηνία κατά την οποία ο υπάλληλος κα τήγγειλε την σύµβαση εργασίας του, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Π.. 410/1988. υ ναµικού του Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ιοικητής Μ. ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (3) Με την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουρ γού Εσωτερικών, µετατάσσεται ο ηµήτριος Κοκκινογένης του Θεόφιλου, µόνιµος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωτεχνι κών/γεωπόνων, µε βαθµό Ε, από την Περιφέρεια Πελο ποννήσου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/Π.Ε. Λέσβου, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της υπη ρεσίας αυτής, µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3528/2007, κατόπιν της αριθµ..ιππ/φ.εγκρ.μ/29415 π.ε./ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραµείνει στην υπηρεσία που µετατάσσεται για µια δεκαετία. (Αριθµ. βεβ. της Υ..Ε. στο Υπουργείο Εσωτερικών 6035/ ). Με την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µετατάσσεται ο Ιωάννης Μπό βαλης του Στυλιανού, µόνιµος υπάλληλος κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, µε βαθµό Ε, από την Περι φέρεια Αττικής στο ήµο Τήνου, µε ταυτόχρονη µε ταφορά της θέσης του, µε το βαθµό και το µισθολο γικό κλιµάκιο που κατέχει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 22 του Ν. 2266/1994 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, κατόπιν της αριθµ. ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/7371/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραµείνει στην υπηρεσία που µετατάσσεται για µια δεκαετία. (Αριθµ. βεβ. του ήµου Τήνου για την εξασφάλιση της πίστωσης: 16530/ ). O YΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την αρ. πρωτ. Υ10α/65477/ απόφαση του Προϊστάµενου της /νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουρ γείου Υγείας που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/2007, του Π. /γµατος 95/2000 καθώς και την µε αρ. Γ.Π. οικ / Υ.Α., λύε ται η υπαλληλική σχέση του ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΑΠΟΣ ΤΟΛΟΥ ΤΣΑΜΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ, /ντή Ορθο πεδικής του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» την λόγω θανάτου. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την αρ. Υ10α/71974/ απόφαση της Προϊ στάµενης της /νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργεί ου Υγείας που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/2007, του Π. /γµατος 95/2000 καθώς και την µε αρ. Γ.Π. οικ / Υ.Α., λύ εται η υπαλληλική σχέση του ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΧΡΙΣ ΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ Η του ΑΡΤΕΜΙΟΥ, /ντή Νευρολο γίας του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ την λόγω θανάτου. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης Π. ΚΑΨΙΩΧΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ (5) Με την αριθµ. ΥΠΑ/ 9/Α/20791/8256/ δια πιστωτική πράξη του Υπουργού ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑ (4)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6577 ΦΟΡΩΝ και ΙΚΤΥΩΝ που εκδόθηκε σύµφωνα µε Το Ν. 3528/07 άρθρα 63 και 148 «Κύρωση του κώδικα κα τάστασης δηµοσίων πολιτικών και διοικητικών υπαλ λήλων και υπαλλήλων Ν.Π...», (ΦΕΚ 26/ ) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η υποβληθείσα παραί τηση από την ενεργό υπηρεσία της υπαλλήλου ΖΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ µε βαθµό Γ Κλάδου ΤΕ3 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ από 20/06/2013 ηµεροµηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της οπότε λύεται η υπαλληλική της σχέση από την ίδια αυτή ηµεροµηνία. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ιοικητικού ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΟΥ Με την αρ. πρωτ. 16α/015/307/ΑΦ/ πράξη του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, που εκ δόθηκε σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις των άρθρων 63 και 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) τις διατάξεις του Π. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α ) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης, και Αντα γωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευµάτων αντιστοίχως (ΦΕΚ 152/τ.Α / ), γ) τις διατάξεις του Π.. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ), δ) τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παρ. 2 και 8 του άρθρ. 33 του νόµου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ τ.α /2011), ε) την υπ αριθµ. Ο/0/83/2/Φ.3070/ απόφαση µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους των Γεν. /νσεων, των /νσεων και των Τµηµάτων της ΓΓ Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. στ) την α.π. 16α/09/495/ΑΦ/ διαπιστωτική πράξη της αυτο δίκαιης θέσης του αναφεροµένου υπαλλήλου σε προ συνταξιοδοτική διαθεσιµότητα (ΦΕΚ 1183/Γ/ ), διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση από την Υπηρεσία της ΓΓ Ε του Υπουργείου Υπο δοµών, Μεταφορών και ικτύων του υπαλλήλου µε Β βαθµό του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αθανάσιου Αλεξίου του Αλεξίου (Α.Μ: 6505) επειδή στις συµπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία ενώ έχει ήδη υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας του. Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέµεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης κ.α.α. Η Aναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Γ. ΤΣΙΡΟΥ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (6) Αριθµ Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωνισµού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ι καστικών Λειτουργών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του Ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α /164), όπως έχουν τροποποιηθεί και αντικατασταθεί µε τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11 του Ν. 3910/2011 (Α /11) και του άρθρου 108 παρ. 4 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51./Α ) β) του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α /102). γ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί ηµοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α /247). δ) των άρθρων 36, 37 και 38 του «Κώδικα Οργανισµού ικαστηρίων και κατάστασης ικαστικών Λειτουργών», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (Α /35), όπως ισχύουν. ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (Α /98). στ) του άρθρου 61 του Ν. 3900/2010 «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (Α /213),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 3994/2011 (Α /165). 2) Το Π.. 71/2012 «ιορισµός Υπουργών» (ΦΕΚ 124/Α ). 3) Το Π.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α /194). 4) Τη αριθ. Υ 48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός Αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β /2105). 5) Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέ σεων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία µας. 6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται πρόσθε τη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 7) Τα έγγραφα µε αριθµούς 41/ και 210/ της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών και το µε αριθµό 47748/ έγγραφο του Υπ. ικαιοσύνης, ι αφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, περί πρόβλεψης των σχετικών πιστώσεων. 8) Το µε αριθµό 2/5045/ έγγραφο του Υπουρ γού Οικονοµικών. 9) Τη µε αριθµό πρωτ..ιππ/φ.εγκρ.9/83/9556/ απόφαση έγκρισης πρόσληψης της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ αριθ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/ Α ), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε µε τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 40/ (ΦΕΚ 255/Α ). 10) Την αριθ. 275/ βεβαίωση περί δέσµευσης της σχετικής πίστωσης.

6 6578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 11) Την απόφασή µας µε αριθµό 56926/ (Γ 718), µε την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την εισα γωγή στην Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών εκατόν εξήντα (160) σπουδαστών, αποφασίζουµε: Τροποποιούµε την απόφασή µας µε αριθµό 56926/ (Γ 718) και ορίζουµε ότι ο αριθµός των εκατόν δέκα πέντε (115) εισακτέων που έχουν κατανεµηθεί στην κατεύθυνση της ιοικητικής ικαιοσύνης αναλύεται ως εξής: έκα (10) θέσεις δοκίµων εισηγητών του Συµβουλίου της Επικρατείας, τέσσερις (4) θέσεις δοκίµων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκατό µία (101) θέσεις δοκίµων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοι κητικών δικαστηρίων. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή µας µε αριθµό 56926/ Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ια φάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργηµα της Αθανασίας ΤΣΑΒΟΥ του Γεωργίου, δικηγόρου Ξάνθης παρ Εφέταις. Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφά νειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµ φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγο ρικό λειτούργηµα της Χρυσούλας ΜΑΚΡΙ ΟΥ του Παύ λου, δικηγόρου Κατερίνης. Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφά νειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµ φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγο ρικό λειτούργηµα του Αθανασίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ Η του Νικολάου, δικηγόρου Κοζάνης. Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπληρώ τριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λει τουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµφω να µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από το δικη γορικό λειτούργηµα των κατωτέρω δικηγόρων Πατρών: Παρ Εφέταις Κωνσταντίνου ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ του Βασιλείου Παρά Πρωτοδίκαις Νικολίτσας ΚΑΖΑΝΗ του ηµητρίου. Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφά νειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµ φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικoς των ικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγο ρικό λειτούργηµα της Ελευθερίας ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ του Στε φάνου, δικηγόρου Τρικάλων. Με την υπ αριθµ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορι κού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ι αφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων α) 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235) και β) 7 παρ. 6 του Ν. 4507/1966 (Α /71) γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργηµα, των κατωτέρω δικηγόρων Αθηνών: Παρ Αρείω Πάγω Ελένης ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΟΥ του Αναστασίου Ευθυµίας ΜΙΧΟΥ του Χρήστου Βασιλείου ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ του Στυλιανού Νικολάου ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ του Ιωάννου Νικολάου ΚΑΒΕΛΑΡΑ του Ευαγγέλου Γεωργίας ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνστα ντίνου Εµµανουήλ ΛΥΤΡΑ του Αποστόλου Χρήστου ΝΤΟΝΑ του Κωνσταντίνου ηµητρίου ΠΑΝΤΑΖΗ του Παναγιώτου Βασιλικής ΜΠΙΡΙΤΗ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ του Κωνσταντίνου Παρ Εφέταις Αντωνίου ΜΕΡΕΖΙΑ του Σωτηρίου Ευαγγελίας ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου Αναστασίας ΛΟΥΚΑ του Παναγιώτη Παρά Πρωτοδίκαις Τζένης ΚΑΨΟΓΕΩΡΓΟΥ του Παναγιώτη Αικατερίνης ΡΕΒΕΖΟΥΛΗ του Χρήστου Εκ των ανωτέρω, στους Ελένη ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑ ΝΟΥ, Νικόλαο ΚΑΒΕΛΑΡΑ, Εµµανουήλ ΛΥΤΡΑ, Χρήστο ΝΤΟΝΑ και ηµήτριο ΠΑΝΤΑΖΗ, µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απονεµήθηκε, τιµής ένεκεν, ο τίτλος του επίτιµου δικηγόρου. Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (7) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιορθώσεις Σφαλµάτων Στην αριθµ / , πρυτανική πράξη απο δοχής παραίτησης του Παύλου Καϊµάκη αναπληρωτή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6579 καθηγητή του Τµήµατος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 687/ τεύχος Γ στη σελίδα 5033 στη Β στήλη, στον 37 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλµένο: «της βαθµίδας του µόνιµου καθηγητή...», στο ορθό: «της βαθµίδας του µόνιµου αναπληρωτή κα θηγητή...».) (Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την αρ. 2114/ πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του Π.. 26/1933, δι απιστώνεται ότι ο Νικόλαος Σπιτάλας του Χρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής προσωποπαγούς θέσης του τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποχωρεί από την υπηρεσία από ηµεροµηνία που του απαγγέλθηκε δηµό σια η µε αρ. 11/2012 (ΦΕΚ 587/ /τ.Γ ) απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου των µελών.ε.π. των Α.Ε.Ι., λόγω της επιβληθείσης σε αυτόν πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθµ. Φ..1/1.14/2259/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµα τος (Τ.Ε.Ι.) υτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/ /τ.Α ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/ /τ.Α ), το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ / τ.α ) και το άρθρο 78 παρ. 3 και 5α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ /τ.Α ), εξελίσσεται ο Καπαγερίδης Ιωάννης του Κων/νου από τη µόνιµη τακτική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή σε µό νιµη τακτική θέση Ε.Π. βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Μεταλλευτική Πληροφορική» του Τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται µε προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 715/ /τ.Γ ). (Αριθµ. βεβ. Υ..Ε./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ µάτων: 10981/ ). Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Με την υπ αριθµ. 5/ απόφαση του Μητρο πολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσ σαλονίκης, πού εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 590/1977 (ΦΕΚ Α /146/ ), των άρθρων 1 και 2 του Α.Ν. 469/1968 (ΦΕΚ Α /162/ ), του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007 και του Ν. 4024/2011, α) ο π. Γαβριήλ, κατά κόσµον Γεώργιος Αλεξίου του Νικολάου, ιάκονος του ιερού Ναού της του Θεού Σο φίας Θεσσαλονίκης, µετατάσσεται από την Ε στην ΠΕ µισθολογική κατηγορία, µέ βαθµό κατατάξεως Ε και τό 0 µισθολογικό κλιµάκιο, λόγω λήψεως πτυχίου του Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, και β) ο π. Χριστόδουλος, κατά κόσµον Εµµανουήλ Παρ τίδης του Λαζάρου, Εφηµέριος του ιερού Ναού αγίου Ελευθερίου Ντεπώ Θεσσαλονίκης, µετατάσσεται από την TE στην ΠΕ µισθολογική κατηγορία, µε βαθµό κατα τάξεως Ε και τό 0 µισθολογικό κλιµάκιο, λόγω λήψεως πτυχίου του Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θε ολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Ο Μητροπολίτης Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συµβουλίου Ο Θεσσαλονίκης ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ KAI ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Με την 244/01/08/2013 απόφαση του Μητροπολίτου ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ πού εκδόθηκε Σύµφω να µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λόγω παραιτήσεως του Ιερέως π. Γεωργίου Σταυροπούλου του ηµητρίου εν ενεργεία εφηµερίου της Ιεράς Μη τροπόλεως, κατηγορίας ΥΕ βαθµό Γ και Μ.Κ. 5, λύεται ή υπαλληλική σχέση. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). O Mητροπολίτης Ο Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ EΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Ρ14/100/19932/ πράξη του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, της µόνιµης ορθοπεδικού Βαρβιτσιώτη Παναγιώτας του Εµµανουήλ και του ΕΟΠΥΥ (Περιφερειακής ιεύθυνσης Λακωνίας του ΕΟΠΥΥ), από , ηµεροµηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύµφωνα µε το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 07/06/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14/99/26370/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του µόνιµου ΩΡΛ Βλασταράκου Μιχαήλ του Πέτρου και της Τ.Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Βύρωνα, από , (ηµεροµηνία υποβο λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), σύµφωνα µε το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµηνία πρώ της αίτησης παραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14Α/75/21284/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του Π.. 410/88 και του άρθρου 1, παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012, λύεται η σύµβαση εργασίας ιδιωτι

8 6580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κού δικαίου αορίστου χρόνου του ιατρού, ειδικότητας µικροβιολόγου, Αθανασόπουλου Παναγιώτη του Κων/νου και της ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ Πύργου, από ηµεροµη νία που σταµάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, κατόπιν της από έγγραφης καταγγελίας του. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14/98/26128/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του µόνιµου παθολόγου ιακοµόπουλου Γεώργιου του Νικολάου και της ΤΜΥ ΕΟΠΥΥ Βύρωνα, από , (ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), σύµφω να µε το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµη νία πρώτης αίτησης παραίτησης 19/07/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14/97/23865/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λύ εται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του µόνιµου οδο ντιάτρου ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙ ΟΥ, µε τον ΕΟΠΥΥ Τ.Μ.Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ, από , ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του, σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14/96/23116/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του µόνιµου ια τρού Ω.Ρ.Λ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ Η του ΠΟΛΥΚΑΡ ΠΟΥ, µε τον ΕΟΠYY Τ.Μ.Υ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, από , ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης του, σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθ. 676/ πράξη ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π..., όπως κυρώθηκε µε το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση του Χατζηαγόρου Γεώργιου του Σωτηρίου µόνιµου υπαλλήλου του Νοσοκοµείου Κατηγορίας και Κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, µε βαθµό, λόγω συντα ξιοδότησης από , ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Aριθµ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθ. 591/ πράξη ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πο λιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π..., όπως κυ ρώθηκε µε το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της Μελισσινού Αγλαΐας του ηµητρίου, µόνιµου υπαλλήλου του Νοσοκοµείου Κατηγορίας και Κλάδου TE Μαίων µε βαθµό Β, λόγω συνταξιοδότησης από 28/06/2013, ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής της. (Aριθµ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ. 703/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση του Καζόπουλου Παντελεήµονα του Ιωάννη µόνιµου υπαλλήλου του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (Ν.Α..Ν.Θ) κατηγορίας Ε κλάδου ιοικητικού Λογιστικού µε βαθµό Γ και µισθολογικό κλιµάκιο 4, κατόπιν της από 31/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αί τησης παραίτησης 10/7/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ιοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α. Ν.Π...) Με την υπ αριθµ /5341/021/ διαπιστω τική πράξη του ιοικητή του Ενιαίου Ταµείου Επικου ρικής Ασφάλισης που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΚΟΥ του Στεφάνου, κατηγορίας.ε., κλάδου ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµό Γ και Μ.Κ. 4, από 22/07/2013 ηµεροµηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης στην υπηρεσία (ηµεροµηνία υποβολής πρώτης αίτησης παραίτησης 02/07/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ιοικητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με την αριθ. 79/ πράξη του ιοικητή του Οργανισµού ηµόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 λύ εται η υπαλληλική σχέση από 31/07/2013 ηµεροµηνία Β ήλωσης Παραίτησης της Ρουµβίνης Φαραού του Ιωάννη, µονίµου υπαλλήλου Ο..Α.Ζ. της κατηγορίας Ε Βοηθών Νοσοκόµων, προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ιοικητής ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΕΤΙΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εθνικής Άμυνας... 3» Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας...4»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π. Τηλ. : 210 2124457 Fax : 210 2124334 Email : ax2u074@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π. Τηλ. : 210 2124457 Fax : 210 2124334 Email : ax2u074@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΑΠ: 69377/ Ο 6583 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 221 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ.: Καραµούτσιου Βασιλική Ταχ. /νση : Θέρµη, ηµοκρατίας 1 Τηλ.: 2313-300700,747 Fax: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14/02/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης : 51 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βας. Σοφίας 9 &. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Τηλ. 213 2038 285 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1) ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα, 7/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο..Υ.Ε. ΠΡΟΣ: Τους πρωτοβαθµίους συλλόγους µέλη της Ο ΥΕ και τους συναδέλφους

Ο..Υ.Ε. ΠΡΟΣ: Τους πρωτοβαθµίους συλλόγους µέλη της Ο ΥΕ και τους συναδέλφους ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1463 27 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >>

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >> Αθήνα 5 / 3 / 2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : 210-5215284-286

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Επχιας(ΠΖ) Αλχιας(ΤΧ) Ελένη ΣΟΦΙΑ Καραγεωργοπούλου

Επχιας(ΠΖ) Αλχιας(ΤΧ) Ελένη ΣΟΦΙΑ Καραγεωργοπούλου ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.): 3187 Φ.392/136/291624 Σ. 2488 Αθήνα, 12 Νοε 14 ΘΕΜΑ: ιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ιαγωνισµός : 578 / 8/6/ Πλήρωσης τετρακοσίων () θέσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, 19-3-2012 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : 10250 Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1042539 ΕΞ 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα