ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Άγνωστη η εγκυρότητα Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: :00:22 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονοµικών...1» Εθνικής Άµυνας...2» Εσωτερικών... 3» Υγείας...4 Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων...5» ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων...6 Οργανισµοί Λοιποί Φορείς...7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την 30/002/4861/ του Υπουργού Οικο νοµικών που εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994, τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 και το άρθρο ένατο παρ. 34 του Ν. 4057/2012, διορίζεται ο ηµήτριος Καρύδας του Αχιλλέα (Α..Τ. Ρ513874) στο Υπουργείο Οικονοµικών (Γενικό Χηµείο του Κράτους) Νοµαρχία Αθηνών σε κενή οργανική θέση δοκίµου υπαλ λήλου του Κλάδου Ε Τεχνικών Χηµικών Εργαστηρίων µε τον εισαγωγικό βαθµό ΣΤ. (Αριθµ. βεβ. Υ Ε/Υπουργείου Οικονοµικών: 8078/2013). (Αριθµ. βεβ. Μεταφοράς στο Μητρώο Ανθρώπινου υ ναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την αριθµ. 30/002/5640/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκε βάσει των δι ατάξεων: 1. Του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α / ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», όπως ισχύει. 2. Του άρθρου 20 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) (ΦΕΚ 26/Α /2007). 3. Την αριθµ. 30/002/7616/ (ΦΕΚ 1286/Γ / ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «ιορισµός σε έξι κενές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Χηµικών σύµφωνα µε την προκήρυξη 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 508 Τεύχος Προκη ρύξεων ΑΣΕΠ)». 4. Την από αίτηση της Μαρίας Ιωάννας Αλµπέρτη του Νικολάου µε την οποία δηλώνει ότι δεν αποδέχεται το διορισµό της, ανακαλείται η αριθµ. 30/002/7616/ (ΦΕΚ 1286/Γ / ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία διορίστηκε η υπάλληλος Μαρία Ιωάννα Αλµπέρτη του Νικολάου του Κλάδου ΠΕ Χηµικών, κατά το µέρος που την αφορά. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Αριθµ. 2Α ΕΞ 2013 Τοποθέτηση Προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέ δου Τµήµατος. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρθ. 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ. Α / ) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις των Π.. 284/1988 (ΦΕΚ 128/88 και 165/88) και 551/1988 (ΦΕΚ 259/88) όπως αυτές ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Π (ΦΕΚ 213/ ) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονοµικών». 4. Τις διατάξεις των αρ. 13, 14 και 15 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α / ). 5. Την αριθµ. 6Α ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 130/Β / ) µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων του Υπουργού Οικονοµικών. 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουµε: Α) Τοποθετούµε τον παρακάτω υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών ως Προϊστάµενο οργανικής µονάδας επι πέδου Τµήµατος, σε θέση και υπηρεσία ως εξής: Α.Μ.Υ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΟΥ ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ ΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013 Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Εσόδων ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

2 6574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την 1Γ ΕΞ 2013/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΣΑΡΑΝΤΟΥ Γαρυφαλλιώς του Νικολάου, υπαλλήλου µε Γ βαθµό του κλάδου ΥΕ Επι µελητών, κατόπιν της από 9/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 20/6/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την 1Γ ΕΞ 2013/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΛΕΙΒΑ ΙΤΗ Αριστείδη του Αγγέ λου, υπαλλήλου µε Γ βαθµό του κλάδου ΥΕ Επιµελητών, κατόπιν της από 10/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτη σης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 17/6/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση του ΜΥΛΩΝΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α του ΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλλήλου µε βαθµό Γ του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Γ4 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δια πιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονοµικών που εκδό θηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση της ΜΠΙΛΙΟΥΛΗ ΗΜΗΤΡΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ υπαλ λήλου µε βαθµό Β του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Β1 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση του ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφορια κών Μ.Κ. Β4 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αί τησης παραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι δόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ του ΗΜΗΤΡΙ ΟΥ Προϊσταµένης Τµήµατος µε βαθµό Γ του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Γ3 από ηµεροµηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ) Η ανωτέρω διατηρεί τιµητικά και µετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθµού και της θέ σης που κατείχε κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησης της. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΛΑΥΡΕΝΤΙ ΟΥ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου TE Εφοριακών Μ.Κ. Β2 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτη σης παραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλ λήλου µε βαθµό Β του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Β από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου Ε Εφοριακών Μ.Κ. Β1 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι δόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 96,148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση του ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ του ΣΥ ΜΕΩΝ Αναπληρωτή Προϊστάµενου /νσης µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ηµε ροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Ο ανωτέρω διατηρεί τιµητικά και µετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθµού και της θέ σης που κατείχε κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησής του. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6575 σχέση του ΚΑΤΡΑΝΑ ΘΩΜΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β2 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι δόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 96,148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΜΙΧΑ ΗΛ Προϊσταµένης Υποδιεύθυνσης Ελέγχου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ηµε ροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Η ανωτέρω διατηρεί τιµητικά και µετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθµού και της θέ σης που κατείχε κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησής της. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΣΑΜΑΡΑ ΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ υπαλ λήλου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ ΕΞ 2013/ δι σχέση της ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. Β3 από ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ιορθώσεις Σφαλµάτων Στην ΕΞ 2013/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 786/Γ/ , που αφορά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΧΑΤΖΑΒΕΡΙ ΟΥ ΦΙ ΛΙΠΠΙ Η ΣΩΤΗΡΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, διορθώνεται: το εσφαλµένο: «ΧΑΤΖΑΒΕΡΙ ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», στο ορθό: «ΧΑΤΖΑΒΕΡΙ ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙ Η ΣΩΤΗΡΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ». (Από το Υπουργείο Οικονοµικών) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με την υπ αριθµ. Φ. 417/35/171245/Σ.7403/ απόφαση του ιευθυντή Β Κλάδου του Γενικού Επιτε λείου Στρατού, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν /1960, του άρθρου 50 του Π.. 18/1989, του άρθρου 7 του 21/ Π.., των άρ θρων 10, 12 και 13 του Π.. 269/1993 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν. 3883/2010, ανακαλούµε τις υπ αριθµ. Φ.417/24/54559/Σ.6473/3.6.05, (ΦΕΚ 142/8 6 05/τ.Γ ) και υπ αριθµ. Φ. 417/18/238193/Σ.2547/ , (ΦΕΚ 363/ / τ.γ ), αποφάσεις του ιευθυντή Β Κλάδου ΓΕΣ, µε τις οποίες εξέπεσε του βαθµού του, µεταφέρθηκε στην τάξη του Στρατιώτη και απολύεται ο Εθελοντής Μακράς Θητείας Λοχίας (ΠΖ) Κοκορώνης Γεώργιος του Χρήστου (AM: ή ΣΑ: 104/276/99) από , κατόπιν και σε εκτέλεση της υπ αριθµ. 330/2010 ακυρωτικής απόφασης του ιοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης και της από 02 Νο3 11 τελεσίδικης γνωµοδότησης του νέου ευτερο βαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ αριθµ. ΕΠ Φ. 453/258/75940/Σ. 1036/ /γή του Β ΣΣ/ ΙΠΡΟ. Αυτός επανέρχεται στην ενεργό του Στρατού υπηρεσία, από τότε που αρχι κά είχε τεθεί εκτός Στρατεύµατος, του εκτός υπηρεσίας χρόνου λογιζοµένου ως χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες. (Αριθµ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου υνα µικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Η δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των # ,00 # ευρώ περίπου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ/2013 επί ΕΦ: και ΚΑΕ: (0414) ,00 (0421) ,00 (0435) 3.500,00 (0423) ø, (0424) ,00 (0432) ø, (0433) ,00 (0437) 6.500,00, οικονοµικού έτους 2013 και θα εξαχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Φ.841/ 53/867819/Σ.3444/ /ΓΕΣ/ ΟΙ/4α. 3. Το σχέδιο της παρούσας µονογραφήθηκε από το ΓΕΣ/ ΟΙ για την πληρωµή της εν λόγω δαπάνης σε βάρος της αναληφθείσας µε τη Φ.813/55/871999/Σ.9485/ /ΓΕΣ/ ΟΙ/2ο µε αριθµό Έγγραφης Αναφοράς , επί της οµάδας ΚΑΕ 0400 Ε.Φ Π/Υ Ο ιευθυντής Β Κλάδου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΘΑΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Με τη Φ.400/Α /Σ.1672/ /ΓΕΑ/Β4/2β από φαση Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τίθε ται στην κατάσταση υπηρεσίας εδάφους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Ν /1973, 6 του Ν. 2109/1992, 9 και 11 παρ. 3 του υπ αριθµό 21/1991 Προεδρικού ιατάγµατος, ο Εθελο ντής Μακράς Θητείας Αρχισµηνίας (Αµύνης Φρουρός Μετά Σκύλου) Γκόµας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (91646) (ΣΑ 146/1210/97), επειδή κρίθηκε µε την υπ αριθµό 41/ γνωµάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονο µικής Επιτροπής Αεροπορίας, ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία Ικανός για την υπηρεσία εδάφους και απο φασίστηκε µε την υπ αριθµό 54/ απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συµβουλίου Βασικής Συνθέσεως (2)

4 6576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ότι, υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες για την παραµονή του στο στράτευµα. Ο ανωτέρω εντάσσεται στην επετηρίδα Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων µετά από τον Υπηρεσίας Εδάφους Ολυµπίδη Ιωάννη (91640) και πριν από τον Κουµπουλίδη Σπυρίδωνα (91115). Με τη Φ.400/Α /Σ.1675/ /ΓΕΑ/Β4/2β από φαση Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τίθεται στην κατάσταση υπηρεσίας εδάφους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Ν /1973, 6 του Ν. 2109/1992 και 14 του Ν. 2936/2001, ο Επαγγελµατίας Οπλίτης Σµηνίας (Τεχνίτης Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων) Σελεµίδης Αντώνιος του Κων σταντίνου (95765), (ΣΑ 124/374/03) επειδή κρίθηκε µε την υπ αριθµό 37/ γνωµάτευση της Ανώτατης Αεροπορίας Υγειονοµικής Επιτροπής, ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία ικανός για την υπηρεσία εδάφους και αποφασίστηκε µε την υπ αριθµό 55/ απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συµβουλίου Βασικής Συνθέ σεως, ότι υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες για την πα ραµονή του στο στράτευµα. Ο ανωτέρω εντάσσεται στην επετηρίδα Επαγγελµα τιών Οπλιτών εκτός οργανικών θέσεων µετά από τον Υπηρεσίας Εδάφους Εξάρχου Θεόδωρο (95762) και πριν από τον Αγγελάκη Στέφανο (95846). Ο Αρχηγός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Με την Φ /23/13/Σ.11236/ απόφαση του ιοικητή Ναυστάθµου Σαλαµίνας, που εκδόθηκε σύµ φωνα µε τις κείµενες διατάξεις του άρθρου 54 του Π.. 410/1988, του Ν. 3801/2009 και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, διαπιστώνεται ότι η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου µε Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, Μαράτου Ελευθερίου του Αντωνίου, Κλάδου: Ε/Τεχν. µε ειδικό τητα Τορνευτή, µε βαθµό: Β, λύεται αυτοδίκαια στις 31/7/2013, ηµεροµηνία κατά την οποία ο υπάλληλος κα τήγγειλε την σύµβαση εργασίας του, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Π.. 410/1988. υ ναµικού του Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ιοικητής Μ. ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (3) Με την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουρ γού Εσωτερικών, µετατάσσεται ο ηµήτριος Κοκκινογένης του Θεόφιλου, µόνιµος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωτεχνι κών/γεωπόνων, µε βαθµό Ε, από την Περιφέρεια Πελο ποννήσου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/Π.Ε. Λέσβου, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της υπη ρεσίας αυτής, µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3528/2007, κατόπιν της αριθµ..ιππ/φ.εγκρ.μ/29415 π.ε./ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραµείνει στην υπηρεσία που µετατάσσεται για µια δεκαετία. (Αριθµ. βεβ. της Υ..Ε. στο Υπουργείο Εσωτερικών 6035/ ). Με την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µετατάσσεται ο Ιωάννης Μπό βαλης του Στυλιανού, µόνιµος υπάλληλος κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, µε βαθµό Ε, από την Περι φέρεια Αττικής στο ήµο Τήνου, µε ταυτόχρονη µε ταφορά της θέσης του, µε το βαθµό και το µισθολο γικό κλιµάκιο που κατέχει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 22 του Ν. 2266/1994 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, κατόπιν της αριθµ. ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/7371/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραµείνει στην υπηρεσία που µετατάσσεται για µια δεκαετία. (Αριθµ. βεβ. του ήµου Τήνου για την εξασφάλιση της πίστωσης: 16530/ ). O YΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την αρ. πρωτ. Υ10α/65477/ απόφαση του Προϊστάµενου της /νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουρ γείου Υγείας που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/2007, του Π. /γµατος 95/2000 καθώς και την µε αρ. Γ.Π. οικ / Υ.Α., λύε ται η υπαλληλική σχέση του ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΑΠΟΣ ΤΟΛΟΥ ΤΣΑΜΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ, /ντή Ορθο πεδικής του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» την λόγω θανάτου. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την αρ. Υ10α/71974/ απόφαση της Προϊ στάµενης της /νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργεί ου Υγείας που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/2007, του Π. /γµατος 95/2000 καθώς και την µε αρ. Γ.Π. οικ / Υ.Α., λύ εται η υπαλληλική σχέση του ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΧΡΙΣ ΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ Η του ΑΡΤΕΜΙΟΥ, /ντή Νευρολο γίας του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ την λόγω θανάτου. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης Π. ΚΑΨΙΩΧΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ (5) Με την αριθµ. ΥΠΑ/ 9/Α/20791/8256/ δια πιστωτική πράξη του Υπουργού ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑ (4)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6577 ΦΟΡΩΝ και ΙΚΤΥΩΝ που εκδόθηκε σύµφωνα µε Το Ν. 3528/07 άρθρα 63 και 148 «Κύρωση του κώδικα κα τάστασης δηµοσίων πολιτικών και διοικητικών υπαλ λήλων και υπαλλήλων Ν.Π...», (ΦΕΚ 26/ ) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η υποβληθείσα παραί τηση από την ενεργό υπηρεσία της υπαλλήλου ΖΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ µε βαθµό Γ Κλάδου ΤΕ3 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ από 20/06/2013 ηµεροµηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της οπότε λύεται η υπαλληλική της σχέση από την ίδια αυτή ηµεροµηνία. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ιοικητικού ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΟΥ Με την αρ. πρωτ. 16α/015/307/ΑΦ/ πράξη του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, που εκ δόθηκε σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις των άρθρων 63 και 156 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) τις διατάξεις του Π. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α ) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης, και Αντα γωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευµάτων αντιστοίχως (ΦΕΚ 152/τ.Α / ), γ) τις διατάξεις του Π.. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ), δ) τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παρ. 2 και 8 του άρθρ. 33 του νόµου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ τ.α /2011), ε) την υπ αριθµ. Ο/0/83/2/Φ.3070/ απόφαση µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους των Γεν. /νσεων, των /νσεων και των Τµηµάτων της ΓΓ Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. στ) την α.π. 16α/09/495/ΑΦ/ διαπιστωτική πράξη της αυτο δίκαιης θέσης του αναφεροµένου υπαλλήλου σε προ συνταξιοδοτική διαθεσιµότητα (ΦΕΚ 1183/Γ/ ), διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση από την Υπηρεσία της ΓΓ Ε του Υπουργείου Υπο δοµών, Μεταφορών και ικτύων του υπαλλήλου µε Β βαθµό του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αθανάσιου Αλεξίου του Αλεξίου (Α.Μ: 6505) επειδή στις συµπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία ενώ έχει ήδη υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας του. Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέµεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης κ.α.α. Η Aναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης Γ. ΤΣΙΡΟΥ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (6) Αριθµ Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωνισµού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ι καστικών Λειτουργών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του Ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α /164), όπως έχουν τροποποιηθεί και αντικατασταθεί µε τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11 του Ν. 3910/2011 (Α /11) και του άρθρου 108 παρ. 4 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51./Α ) β) του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α /102). γ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί ηµοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α /247). δ) των άρθρων 36, 37 και 38 του «Κώδικα Οργανισµού ικαστηρίων και κατάστασης ικαστικών Λειτουργών», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (Α /35), όπως ισχύουν. ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (Α /98). στ) του άρθρου 61 του Ν. 3900/2010 «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (Α /213),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 3994/2011 (Α /165). 2) Το Π.. 71/2012 «ιορισµός Υπουργών» (ΦΕΚ 124/Α ). 3) Το Π.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α /194). 4) Τη αριθ. Υ 48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός Αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β /2105). 5) Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέ σεων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία µας. 6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται πρόσθε τη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 7) Τα έγγραφα µε αριθµούς 41/ και 210/ της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών και το µε αριθµό 47748/ έγγραφο του Υπ. ικαιοσύνης, ι αφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, περί πρόβλεψης των σχετικών πιστώσεων. 8) Το µε αριθµό 2/5045/ έγγραφο του Υπουρ γού Οικονοµικών. 9) Τη µε αριθµό πρωτ..ιππ/φ.εγκρ.9/83/9556/ απόφαση έγκρισης πρόσληψης της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ αριθ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/ Α ), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε µε τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 40/ (ΦΕΚ 255/Α ). 10) Την αριθ. 275/ βεβαίωση περί δέσµευσης της σχετικής πίστωσης.

6 6578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 11) Την απόφασή µας µε αριθµό 56926/ (Γ 718), µε την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την εισα γωγή στην Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών εκατόν εξήντα (160) σπουδαστών, αποφασίζουµε: Τροποποιούµε την απόφασή µας µε αριθµό 56926/ (Γ 718) και ορίζουµε ότι ο αριθµός των εκατόν δέκα πέντε (115) εισακτέων που έχουν κατανεµηθεί στην κατεύθυνση της ιοικητικής ικαιοσύνης αναλύεται ως εξής: έκα (10) θέσεις δοκίµων εισηγητών του Συµβουλίου της Επικρατείας, τέσσερις (4) θέσεις δοκίµων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκατό µία (101) θέσεις δοκίµων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοι κητικών δικαστηρίων. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή µας µε αριθµό 56926/ Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ια φάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργηµα της Αθανασίας ΤΣΑΒΟΥ του Γεωργίου, δικηγόρου Ξάνθης παρ Εφέταις. Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφά νειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµ φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγο ρικό λειτούργηµα της Χρυσούλας ΜΑΚΡΙ ΟΥ του Παύ λου, δικηγόρου Κατερίνης. Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφά νειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµ φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγο ρικό λειτούργηµα του Αθανασίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ Η του Νικολάου, δικηγόρου Κοζάνης. Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπληρώ τριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λει τουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµφω να µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από το δικη γορικό λειτούργηµα των κατωτέρω δικηγόρων Πατρών: Παρ Εφέταις Κωνσταντίνου ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ του Βασιλείου Παρά Πρωτοδίκαις Νικολίτσας ΚΑΖΑΝΗ του ηµητρίου. Με τη µε αριθ / απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορικού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφά νειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµ φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικoς των ικηγόρων» (Α /235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγο ρικό λειτούργηµα της Ελευθερίας ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ του Στε φάνου, δικηγόρου Τρικάλων. Με την υπ αριθµ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταµένης της ιεύθυνσης ικηγορι κού Λειτουργήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης, ι αφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων α) 27 και 32 του Ν. /τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α /235) και β) 7 παρ. 6 του Ν. 4507/1966 (Α /71) γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργηµα, των κατωτέρω δικηγόρων Αθηνών: Παρ Αρείω Πάγω Ελένης ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΟΥ του Αναστασίου Ευθυµίας ΜΙΧΟΥ του Χρήστου Βασιλείου ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ του Στυλιανού Νικολάου ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ του Ιωάννου Νικολάου ΚΑΒΕΛΑΡΑ του Ευαγγέλου Γεωργίας ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνστα ντίνου Εµµανουήλ ΛΥΤΡΑ του Αποστόλου Χρήστου ΝΤΟΝΑ του Κωνσταντίνου ηµητρίου ΠΑΝΤΑΖΗ του Παναγιώτου Βασιλικής ΜΠΙΡΙΤΗ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ του Κωνσταντίνου Παρ Εφέταις Αντωνίου ΜΕΡΕΖΙΑ του Σωτηρίου Ευαγγελίας ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου Αναστασίας ΛΟΥΚΑ του Παναγιώτη Παρά Πρωτοδίκαις Τζένης ΚΑΨΟΓΕΩΡΓΟΥ του Παναγιώτη Αικατερίνης ΡΕΒΕΖΟΥΛΗ του Χρήστου Εκ των ανωτέρω, στους Ελένη ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑ ΝΟΥ, Νικόλαο ΚΑΒΕΛΑΡΑ, Εµµανουήλ ΛΥΤΡΑ, Χρήστο ΝΤΟΝΑ και ηµήτριο ΠΑΝΤΑΖΗ, µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απονεµήθηκε, τιµής ένεκεν, ο τίτλος του επίτιµου δικηγόρου. Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (7) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιορθώσεις Σφαλµάτων Στην αριθµ / , πρυτανική πράξη απο δοχής παραίτησης του Παύλου Καϊµάκη αναπληρωτή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6579 καθηγητή του Τµήµατος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 687/ τεύχος Γ στη σελίδα 5033 στη Β στήλη, στον 37 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλµένο: «της βαθµίδας του µόνιµου καθηγητή...», στο ορθό: «της βαθµίδας του µόνιµου αναπληρωτή κα θηγητή...».) (Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την αρ. 2114/ πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του Π.. 26/1933, δι απιστώνεται ότι ο Νικόλαος Σπιτάλας του Χρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής προσωποπαγούς θέσης του τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποχωρεί από την υπηρεσία από ηµεροµηνία που του απαγγέλθηκε δηµό σια η µε αρ. 11/2012 (ΦΕΚ 587/ /τ.Γ ) απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου των µελών.ε.π. των Α.Ε.Ι., λόγω της επιβληθείσης σε αυτόν πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθµ. Φ..1/1.14/2259/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµα τος (Τ.Ε.Ι.) υτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/ /τ.Α ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/ /τ.Α ), το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ / τ.α ) και το άρθρο 78 παρ. 3 και 5α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ /τ.Α ), εξελίσσεται ο Καπαγερίδης Ιωάννης του Κων/νου από τη µόνιµη τακτική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή σε µό νιµη τακτική θέση Ε.Π. βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Μεταλλευτική Πληροφορική» του Τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται µε προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 715/ /τ.Γ ). (Αριθµ. βεβ. Υ..Ε./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ µάτων: 10981/ ). Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Με την υπ αριθµ. 5/ απόφαση του Μητρο πολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσ σαλονίκης, πού εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 590/1977 (ΦΕΚ Α /146/ ), των άρθρων 1 και 2 του Α.Ν. 469/1968 (ΦΕΚ Α /162/ ), του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007 και του Ν. 4024/2011, α) ο π. Γαβριήλ, κατά κόσµον Γεώργιος Αλεξίου του Νικολάου, ιάκονος του ιερού Ναού της του Θεού Σο φίας Θεσσαλονίκης, µετατάσσεται από την Ε στην ΠΕ µισθολογική κατηγορία, µέ βαθµό κατατάξεως Ε και τό 0 µισθολογικό κλιµάκιο, λόγω λήψεως πτυχίου του Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, και β) ο π. Χριστόδουλος, κατά κόσµον Εµµανουήλ Παρ τίδης του Λαζάρου, Εφηµέριος του ιερού Ναού αγίου Ελευθερίου Ντεπώ Θεσσαλονίκης, µετατάσσεται από την TE στην ΠΕ µισθολογική κατηγορία, µε βαθµό κατα τάξεως Ε και τό 0 µισθολογικό κλιµάκιο, λόγω λήψεως πτυχίου του Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θε ολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Ο Μητροπολίτης Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συµβουλίου Ο Θεσσαλονίκης ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ KAI ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Με την 244/01/08/2013 απόφαση του Μητροπολίτου ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ πού εκδόθηκε Σύµφω να µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λόγω παραιτήσεως του Ιερέως π. Γεωργίου Σταυροπούλου του ηµητρίου εν ενεργεία εφηµερίου της Ιεράς Μη τροπόλεως, κατηγορίας ΥΕ βαθµό Γ και Μ.Κ. 5, λύεται ή υπαλληλική σχέση. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). O Mητροπολίτης Ο Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ EΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Ρ14/100/19932/ πράξη του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, της µόνιµης ορθοπεδικού Βαρβιτσιώτη Παναγιώτας του Εµµανουήλ και του ΕΟΠΥΥ (Περιφερειακής ιεύθυνσης Λακωνίας του ΕΟΠΥΥ), από , ηµεροµηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύµφωνα µε το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 07/06/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14/99/26370/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του µόνιµου ΩΡΛ Βλασταράκου Μιχαήλ του Πέτρου και της Τ.Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Βύρωνα, από , (ηµεροµηνία υποβο λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), σύµφωνα µε το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµηνία πρώ της αίτησης παραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14Α/75/21284/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του Π.. 410/88 και του άρθρου 1, παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012, λύεται η σύµβαση εργασίας ιδιωτι

8 6580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κού δικαίου αορίστου χρόνου του ιατρού, ειδικότητας µικροβιολόγου, Αθανασόπουλου Παναγιώτη του Κων/νου και της ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ Πύργου, από ηµεροµη νία που σταµάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, κατόπιν της από έγγραφης καταγγελίας του. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14/98/26128/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του µόνιµου παθολόγου ιακοµόπουλου Γεώργιου του Νικολάου και της ΤΜΥ ΕΟΠΥΥ Βύρωνα, από , (ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), σύµφω να µε το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµη νία πρώτης αίτησης παραίτησης 19/07/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14/97/23865/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λύ εται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του µόνιµου οδο ντιάτρου ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙ ΟΥ, µε τον ΕΟΠΥΥ Τ.Μ.Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ, από , ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του, σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την Ρ14/96/23116/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του µόνιµου ια τρού Ω.Ρ.Λ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ Η του ΠΟΛΥΚΑΡ ΠΟΥ, µε τον ΕΟΠYY Τ.Μ.Υ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, από , ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης του, σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ηµεροµηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθ. 676/ πράξη ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π..., όπως κυρώθηκε µε το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση του Χατζηαγόρου Γεώργιου του Σωτηρίου µόνιµου υπαλλήλου του Νοσοκοµείου Κατηγορίας και Κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, µε βαθµό, λόγω συντα ξιοδότησης από , ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Aριθµ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθ. 591/ πράξη ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πο λιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π..., όπως κυ ρώθηκε µε το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της Μελισσινού Αγλαΐας του ηµητρίου, µόνιµου υπαλλήλου του Νοσοκοµείου Κατηγορίας και Κλάδου TE Μαίων µε βαθµό Β, λόγω συνταξιοδότησης από 28/06/2013, ηµεροµηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής της. (Aριθµ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Με την υπ αριθµ. 703/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση του Καζόπουλου Παντελεήµονα του Ιωάννη µόνιµου υπαλλήλου του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (Ν.Α..Ν.Θ) κατηγορίας Ε κλάδου ιοικητικού Λογιστικού µε βαθµό Γ και µισθολογικό κλιµάκιο 4, κατόπιν της από 31/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης αί τησης παραίτησης 10/7/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ιοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α. Ν.Π...) Με την υπ αριθµ /5341/021/ διαπιστω τική πράξη του ιοικητή του Ενιαίου Ταµείου Επικου ρικής Ασφάλισης που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΚΟΥ του Στεφάνου, κατηγορίας.ε., κλάδου ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµό Γ και Μ.Κ. 4, από 22/07/2013 ηµεροµηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης στην υπηρεσία (ηµεροµηνία υποβολής πρώτης αίτησης παραίτησης 02/07/2013). υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ιοικητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με την αριθ. 79/ πράξη του ιοικητή του Οργανισµού ηµόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 λύ εται η υπαλληλική σχέση από 31/07/2013 ηµεροµηνία Β ήλωσης Παραίτησης της Ρουµβίνης Φαραού του Ιωάννη, µονίµου υπαλλήλου Ο..Α.Ζ. της κατηγορίας Ε Βοηθών Νοσοκόµων, προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί. υναµικού Ελληνικού ηµοσίου: / ). Ο ιοικητής ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΕΤΙΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εθνικής Άμυνας... 3» Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας...4»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 733 27 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Εξωτερικών... 2» Οικονομικών... 3»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 366 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1139 29 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα