ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ"

Transcript

1 ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Αύγοςζηορ ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Οπιζμόρ Δπιηποπήρ Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Τπνδνκψλ ησλ Μεηαθνξψλ (Master Plan) ηεο Θεζζαινλίθεο θαη κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ ππνδνκήο κεηαθνξψλ θαη ηεο πξνηεξαηφηεηάο ηνπο ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ Τθππνπξγφ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. θ. Ησάλλε Μαγθξηψηε άκηζζε Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ : Γηαλλφπνπιν Γ., Καζεγεηή ΑΠΘ, Γηεπζπληή Ηλζηηηνχηνπ Μεηαθνξψλ ΔΚΔΣΑ Καινγήξνπ Ν., Καζεγεηή Σκ. Αξρηηεθηφλσλ ΑΠΘ, Πξφεδξν Σκ. Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ΑΠΘ Λακπξφπνπιν., Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ΔΜΠ., Γεληθφ Γξακκαηέα πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Μνπξαηίδε Α., Καζεγεηή ΑΠΘ, Πξφεδξν ηεο «Δγλαηία Οδφο ΑΔ» Μνπζηφπνπιν Ν., Καζεγεηή ΑΠΘ, Κνζκήηνξα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Παπατσάλλνπ Π., Καζεγεηή ΑΠΘ, Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο ηαζαθφπνπιν Π., Καζεγεηή ΑΠΘ, Πξφεδξν ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζπκκεηείρε σο παξαηεξεηήο ν θ. Αλαζηάζηνο Κνλαθιίδεο, Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ. Δπηζπεχδσλ ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο νξίζζεθε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ θ. έξγηνο Λακπξφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΔΜΠ. Σερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε παξείρε ε «Δγλαηία Οδφο ΑΔ» 1

2 1.2 ηόσοι και κεπηικό Δπιηποπήρ ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ είλαη ε ζπδήηεζε, αμηνιφγεζε θαη ζχλζεζε πξνηάζεσλ, κειεηψλ, παιαηφηεξσλ ζρεδηαζκψλ θαη λέσλ πξνηάζεσλ θαη κειεηψλ γηα ηε Θεζζαινλίθε 1 θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ζε έλα εληαίν πποκαηαπκηικό Σηπαηηγικό Σσέδιο Ανάπηςξηρ Υποδομών ηων Μεηαθοπών. Σν ρέδην απηφ ζα απνηειέζεη ηε βάζε κηαο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο θαη ζρεδηαζκνχ. Ζ δηαδηθαζία ζα μεθηλήζεη άκεζα κε ζέζε ζε δηαβνχιεπζε ηνπ πξνθαηαξηηθνχ ζρεδίνπ θαη ζα νινθιεξσζεί κε πιήξε κειέηε ρεδηαζκνχ, ε νπνία θαη ζα θαζνξίζεη ηα ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία ησλ επί κέξνπο έξγσλ. Ζ δηαδηθαζία ζα νδεγήζεη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ πνπ δηακφξθσζε ε πξψηε μελέηη Σηπαηηγικού Σσεδιαζμού ηνπ Σν ζθεπηηθφ ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη ε ζχλζεζε ελφο πιέγκαηνο έξγσλ ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ, πνπ ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε νινθιεξσκέλα δίθηπα Μεηαθνξψλ / Κπθινθνξίαο / πγθνηλσληψλ, γηα ηελ πεξηνρή. Θα αθνξνχλ ζε φια ηα κέζα κεηαθνξάο, ζα είλαη ζπκβαηά κε ηηο αξρέο θαη πξννπηηθέο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζα απνιακβάλνπλ γεληθφηεξεο απνδνρήο ζε ηερληθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, ψζηε λα πξνσζνχληαη πξνο πινπνίεζε ζε βάζνο ρξφλνπ κε ζπζηεκαηηθφ θαη κφληκν ηξφπν. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη επίζεο λα εμαζθαιηζηεί κε ην πξνηεηλφκελν πιέγκα έξγσλ φηη ζα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, σο πξνο ηελ πνηφηεηα αέξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Θεζζαινλίθεο, ζπκβαηά θαη κε ηελ απαίηεζε γηα κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. ε πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ εμππεξεηνχλ απνδεδεηγκέλα ηηο πξνβιεπφκελεο αλάγθεο θαη γηα ηα νπνία ππάξρεη θαζνιηθή απνδνρή, ζα επηιέγνληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα πινπνίεζε, εθείλα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηθαλνπνηεηηθή «σξηκφηεηα». Απηφ ηεθκεξηψλεηαη, είηε απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο (ζθνπηκφηεηαο, θπθινθνξηαθέο θ.α.) πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ αξκφδηνπο θνξείο, είηε απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο σο «ψξηκσλ» έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο «Δγλαηία Οδφο ΑΔ». Δπί πιένλ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ζα επηδησρζεί ην ρέδην λα έρεη γεληθφηεξε απνδνρή, ψζηε λα δηακνξθσζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έλα «Σςναινεηικό Πλαίζιο Αναθοπάρ» γηα ηα κεγάια έξγα ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ, ην νπνίν θαη ζα απνηειέζεη ηε βάζε πεξαηηέξσ κειέηεο θαη εμεηδίθεπζεο, αιιά θαη πινπνίεζεο έξγσλ ζηελ πεξηνρή. Σν «πλαηλεηηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο» ζα δηεπθνιχλεη 1 Τπάξρεη ήδε κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ θαη αλαιχζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ θαη ησλ νπνίσλ νη παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα πξνζθέξνπλ κεγάιε βάζε γηα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ. Μηα ελδεηθηηθή παξάζεζε απηψλ ησλ κειεηψλ θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο. 2 «Γενική Κςκλοθοπιακή Μελέηη Θεζζαλονίκηρ», ΟΡΘΔ

3 ηελ πξνψζεζε ησλ «ψξηκσλ» (κε ηελ έλλνηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο) έξγσλ πξνο άκεζε πινπνίεζε, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ θνλδχιηα πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ην ΔΠΑ γηα ηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο. Σνλίδεηαη ηέινο, φηη ην παξφλ θείκελν αθνξά ππνδνκέο κεηαθνξψλ θαη δελ πεξηγξάθεη ζηνηρεία ηεο αθνινπζεηέαο πνιηηηθήο ησλ κεηαθνξψλ ζηελ πεξηνρή. ε θάζε πάλησο πεξίπησζε, νη γεληθέο αιιά θαη νη εηδηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο θαη ηνπ ηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο αθνινπζνχλ ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή ζηα ζέκαηα ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη ηεο Κηλεηηθφηεηαο ησλ πξνζψπσλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ελζαξξχλνληαη ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη ηα νινθιεξσκέλα πζηήκαηα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, θαζψο θαη νη ελαιιαθηηθνί θαη νηθνινγηθνί ηξφπνη κεηαθίλεζεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνζπκθφξεζε ηεο πφιεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 1.3 Φιλοζοθία σεδιαζμού Κπιηήπια Δπιλογήρ Έπγυν Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ν ζηξαηεγηθφο ζπγθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο ζηελ πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο πξέπεη λα δηακνξθσζεί κε επίθεληξν ηα ζπζηήκαηα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, εζηηάδνληαο ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη ζηνπο ινηπνχο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο πνπ δελ βαζίδνληαη ζην ΗΥ. Ο ζεκειηψδεο απηφο ζηφρνο απνηειεί ηε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζπλάδεη απφιπηα κε ηελ έλλνηα ηεο «Βηψζηκεο Κηλεηηθφηεηαο», πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπαθφινπζν απηήο ηεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε αλάγθε γηα ζηαδηαθή κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΗΥ θαη ε παξάιιειε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο (πνδήιαην, πεδή κεηαθίλεζε, θιπ) 3. Οη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο πξνθαηαξθηηθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα λέα έξγα ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο εθηηκάηαη φηη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνπο γεληθφηεξνπο απηνχο ζηφρνπο. Σα έξγα νδηθήο ππνδνκήο είλαη απαξαίηεηα ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ην αλαγθαίν επίπεδν ρσξεηηθφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ θαη ησλ ΗΥ νρεκάησλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ην δίθηπν Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. Ζ Δπηηξνπή πηζηεχεη ζηνλ νινθιεξσκέλν ζπγθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ, πνπ ζεκαίλεη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλδπαζκέλε αμηνπνίεζε φισλ ησλ κέζσλ θαηά ηξφπν πνπ κεγηζηνπνηεί ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε, κεηψλεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ εμσγελείο παξάγνληεο (αξλεηηθέο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο / externalities) θαη δελ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ 3 Ζ πξφηαζε γηα νδηθά έξγα ππνδνκψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα έθζεζε δελ αληηζηξαηεχεηαη ηελ βαζηθή απηή ζέζε, δεδνκέλνπ φηη έλα νινθιεξσκέλν ηξαηεγηθφ ρέδην πξέπεη λα έρεη θαη ηηο απαξαίηεηεο νδηθέο ππνδνκέο θαη θπξίσο νινθιεξσκέλα ηα («ειάρηζηα» απαηηνχκελα) νδηθά δίθηπα. 3

4 απνδνηηθφηεηα ησλ ππαξρφλησλ κέζσλ κεηαθίλεζεο. Παξάιιεια αλαγλσξίδεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ζην φιν ζχζηεκα κεηαθνξψλ ε εμάπισζε ησλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ θαη ηδίσο ηεο θαηνηθίαο ζε λέεο πεξηνρέο θαη ε αιιειεπίδξαζε απηψλ κε ηελ αχμεζε θαη ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ησλ κεηαθηλήζεσλ. Ζ θηινζνθία ρεδηαζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο πνπ έρεη πξνηείλεη ε Δπηηξνπή θαη πηνζεηήζεη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ. Σν πξνηεηλφκελν ηξαηεγηθφ ρέδην ζα πξέπεη: Να ζηνρεχεη ζηελ θαιιίηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αηνκηθψλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ πεξηνρή (ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο κεηαθηλήζεηο νρεκάησλ) ζηo πιαίζηo παξνρήο ηθαλνπνηεηηθήο «θηλεηηθφηεηαο» (mobility) ζε φιν ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εκεξήζηεο κεηαθηλήζεηο ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν (γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν) ηξφπν, κε ζπλδπαζκφ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ππνδνκψλ, δειαδή κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, κε ήπηα κέζα κεηαθνξάο θαη κε ΗΥ, ζην βαζκφ πνπ ην θαζέλα είλαη εθηθηφ θαη θνηλσληθά ή πεξηβαιινληηθά απνδεθηφ. Να ηπγράλεη φζν ην δπλαηφλ επξχηεξεο απνδνρήο, έρνληαο ηεζεί ππφςε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο, ζηα πιαίζηα κηαο δηαδηθαζίαο αλνηθηήο δηαβνχιεπζεο, ηεο νπνίαο νη πξνηάζεηο ζα ζπδεηεζνχλ, αμηνινγεζνχλ θαη ελδερνκέλσο εληαρζνχλ ζην ρέδην, θαη Να νξηζηηθνπνηεζεί κέζα απφ κηα κειεηεηηθή δηαδηθαζία ρεδηαζκνχ, ε νπνία ζα θαζνξίζεη ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επί κέξνπο έξγσλ θαη ε νπνία ζα ιάβεη ππφςε ηεο ηα πνιενδνκηθά ρσξνηαμηθά ζηνηρεία θαη πξνηάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Θεζζαινλίθεο, δειαδή ζα ζπλππάξμεη παξάιιεια κε ηνλ ρεδηαζκφ πνπ πξνσζεί ην ΤΠΔΚΑ γηα ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο. Σα θξηηήξηα, κε ηα νπνία ε Δπηηξνπή ζπλέζεζε ηελ θαη αξρήλ πξφηαζή ηεο, είλαη ηα πξνηεηλφκελα έξγα λα: πλζέηνπλ εληαίν ζχλνιν ζηε ινγηθή νινθιήξσζεο «Γηθηχνπ» θαη «ζπζηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο» γηα ηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο. Δληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά ζην ζπλνιηθφ Γίθηπν, αιιά ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη θαη ε επειημία κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ζηελφηεηαο θνλδπιίσλ δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά, αιιά ε πιήξεο νινθιήξσζή ηνπ κπνξεί λα απαηηήζεη αξθεηέο δεθαεηίεο. Αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο παξνρήο απμεκέλνπ επηπέδνπ θηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, δειαδή λα εμππεξεηνχλ κε κία ινγηθή αλαινγία ηηο κεηαθηλήζεηο ηφζν κε ΗΥ, φζν θαη κε Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο. Ζ έλλνηα ηεο «αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο» (urban mobility), 4

5 φπσο αλαθέξεηαη εδψ, έρεη νξηζζεί θαη κειεηεζεί ηφζν ζε πνιιέο ζρεηηθέο κειέηεο θαη θείκελα ηεο ΔΔ, φζν θαη ζε αξθεηά θείκελα θαη κειέηεο ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ πγθνηλσληνιφγσλ, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεηαθνξψλ ηνπ ΔΚΔΣΑ, ηνπ ΑΠΘ, θαη άιισλ Παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο. Έρνπλ έλα βαζκφ «σξηκφηεηαο», έζησ θαη κε ηε κνξθή αξρηθήο ζεψξεζεο θαη αλάιπζήο ηνπο απφ θάπνηα κειεηεηηθή δξαζηεξηφηεηα. εκεηψλεηαη ηέινο φηη πνιχηηκν βνήζεκα ζηελ εξγαζία ηεο Δπηηξνπήο ππήξμαλ νη δηάθνξεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο γηα ηα δηάθνξα κεγάια έξγα ζηελ πφιε (Παξάξηεκα 1) θαη θπξίσο ε Γενική Κςκλοθοπιακή Μελέηη Θεζζαλονίκηρ, πνπ έγηλε ην απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο θαη πνπ ζπλέζεζε ην πξψην ηξαηεγηθφ ρέδην Τπνδνκψλ ησλ Μεηαθνξψλ ηεο πφιεο. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΥΕΔΙΟΤ 2.1 Εισαγωγή Όζνλ αθνξά ην δίθηπν ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, θχξην κέιεκα είλαη λα αξζξσζεί έλα πιήξεο δίθηπν κε φια ηα κέζα, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηελ πινπνηνχκελε γξακκή Μεηξφ κε ηηο επεθηάζεηο ηεο πξνο Αλαηνιηθά θαη Γπηηθά θαη ζα αμηνπνηεί ηα ιεσθνξεία θαη έλα ειαθξχ κέζν ζε ζηαζεξή ηξνρηά, πνπ ζα είλαη ηξακ ή ειαθξχ επηθαλεηαθφ κεηξφ/ κνλφξαβδνο ζηδεξφδξνκνο (monorail) αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο κειέηεο πνπ ζα γίλνπλ. Ζ πξννπηηθή ηεο ζαιάζζηαο αζηηθήο θαη πεξηαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Γήκσλ Θεζζαινλίθεο, Καιακαξηάο θαη Θεξκατθνχ παξακέλεη, απαηηείηαη φκσο πξψηα εηδηθή ζεψξεζε ζην πιαίζην ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ. Όζνλ αθνξά ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν, θχξην κέιεκα ηεο πξφηαζεο είλαη λα απνθηήζνπλ ε πφιε θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο δχν πιήξεηο νδηθνχο δαθηπιίνπο κε ηηο απαξαίηεηεο θάζεηεο θαη αθηηληθέο ζπλδέζεηο ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λα εμππεξεηνχληαη βαζηθέο ρξήζεηο γεο (π.ρ. Αεξνδξφκην, Έθζεζε, Παλεπηζηήκην, λνζνθνκεία, θιπ) θαη λα απνθεχγνληαη νη δηακπεξείο κεηαθηλήζεηο απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. εκαληηθφ είλαη επίζεο θαη ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο / αλαβάζκηζεο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ζπγθνηλσληψλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο ΗΥ νρεκάησλ, φπσο είλαη νη ππφγεηνη, επηθαλεηαθνί ή πνιπψξνθνη ρψξνη ζηάζκεπζεο, ζε άκεζε φκσο ζπλάθεηα κε ην ζχζηεκα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ (ηδίσο ην Μεηξφ) θαη ηνπο νδηθνχο δαθηπιίνπο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ησλ ιεγφκελσλ «πνιπηξνπηθψλ» ζπγθνηλσληαθψλ θέληξσλ, φπνπ ζπκβάιινπλ πνιιά κέζα κεηαθνξάο θαη επηηξέπνπλ ηελ κεηεπηβίβαζε ησλ κεηαθηλνπκέλσλ απφ έλα κέζν ζε άιιν. 5

6 ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, δίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ππνδνκψλ ζηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, πάληα ζην πλεχκα θαη ηε θηινζνθία ζρεδηαζκνχ πνπ αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα (ζθαξηθεκαηηθά νη αλαθεξφκελεο ππνδνκέο θαίλνληαη ζην ζπλνδεπηηθφ ηνπ θεηκέλνπ απηνχ Υάξηε). 2.2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ειςαγωγή η ανάγκη ςυςτηματικήσ παρακολούθηςησ και Σχεδιαςμού Σν ζχζηεκα ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηεο αζηηθήο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο ζα πξέπεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, λα απνηειεί ηε βάζε θάζε ζρεδίνπ παξνρήο ζπλνιηθήο «θηλεηηθφηεηαο» ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεπήο πνιηηηθή κεηαθνξψλ πνπ λα εκπεξηέρεη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνιενδνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζηηθήο πεξηνρήο, ηηο δηαζέζηκεο ζπγθνηλσληαθέο θαη ινηπέο ππνδνκέο θαη ηα δηαζέζηκα ζπζηήκαηα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο κεηαθίλεζεο κε ελαιιαθηηθά κέζα ή ηξφπνπο (πνδήιαην, πινία, πεδή, θιπ). Ζ χπαξμε ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα, πνπ λα έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο, ηε ζηειέρσζε, ηνπο πφξνπο θαη ηα κέζα θαη πνπ λα κπνξεί λα εμεηάδεη θαη λα αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά ηα δεηήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο πξνζψπσλ θαη αγαζψλ, θαη ηελ θπθινθνξία, είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηε πξάμε νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζπγθνηλσληαθψλ ζρεδίσλ (integrated transport master plans). Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη ζηε Θεζζαινλίθε ηέηνηνο θνξέαο θαη ηα (αλεπηζχκεηα) απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ηα βηψλεη θαζεκεξηλά ν πνιίηεο ηεο. Άπνςε ηεο Δπηηξνπήο, αιιά θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ (ΑΠΘ, ΣΔΔ/ΣΚΜ, ΗΜΔΣ, Δ, θιπ) είλαη φηη έλαο ηέηνηνο θνξέαο είλαη άκεζα απαξαίηεηνο γηα λα ιεηηνπξγεί σο θνξέαο ζρεδηαζκνχ, ζπληνληζκνχ, αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ θαη ειέγρνπ ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ησλ Γεκνζίσλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο. Θα πξέπεη αθφκε λα πεξηιάβεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζέκαηα πνιηηηθήο κεηαθνξψλ, δηαρείξηζεο θηλεηηθφηεηαο, ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ θαη ζηάζκεπζεο θαζψο θαη παξαθνινχζεζεο, ηηκνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκθφξεζεο ζηελ αζηηθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο θνξέαο απηφο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθαιείηαη Οπγανιζμόρ Γημοζίυν ςγκοινυνιών Θεζζαλονίκηρ Ο.ΓΖ.Τ.Θ, ή Δνιαίορ Φοπέαρ Αζηικών ςγκοινυνιών Θεζζαλονίκηρ Δ.Φ.Α..Θ. Θα πξέπεη λα είλαη δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο θαη ζπκθέξνληνο θαη λα έρεη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηελ επζχλε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα αλαπηχζζεη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο θαη λα αλαζέηεη, ζπληνλίδεη, θαη ειέγρεη ηελ δηεμαγσγή ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ζηελ πεξηνρή αιιά θαη λα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 6

7 2.2.2 Περιγραφή Σν ζχζηεκα ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, ζην ρξνληθφ νξίδνληα-ζηφρν ζα πξέπεη λα δνκείηαη ηεξαξρηθά σο αθνινχζσο: Γξακκέο κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, φπσο πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο, κεηξφ, ηξακ (ή/θαη monorail). Λεσθνξεηαθέο γξακκέο θνξκνχ ζηελ αζηηθή θαη ζηηο πεξηαζηηθέο ή ππεξαζηηθέο πεξηνρέο. Λνηπέο ηξνθνδνηηθέο ή ηνπηθέο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο θαζψο θαη εηδηθέο γξακκέο. Άιιεο γξακκέο καδηθήο κεηαθνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζαιάζζηα ζπγθνηλσλία. Δίλαη επλφεην φηη νη ππνδνκέο ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, νη νπνίεο είλαη δαπαλεξέο θαη απαηηνχλ κεγάιν ρξφλν θαηαζθεπήο, ζα πινπνηνχληαη ζηαδηαθά. Δπνκέλσο, κέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε κίαο ππνδνκήο κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο, νη δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο ζα εθηεινχληαη απφ ιεσθνξεηαθέο γξακκέο. Δίλαη επίζεο επλφεην φηη, κε θάζε παξάδνζε ηέηνηαο ππνδνκήο, ζα αλαδηαξζξψλεηαη ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ ν ράξηεο ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, επεξεάδνληαο θαη ην φιν ζχζηεκα αζηηθψλ κεηαθνξψλ. Απφ ην αλσηέξσ ζχζηεκα, ζε φ,ηη αθνξά ηα κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο, ήδε πινπνηείηαη ε πξψηε βαζηθή γξακκή ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο κήθνπο 9,4 ρικ, ελψ έρεη δξνκνινγεζεί θαη βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ε πξνέθηαζή ηεο πξνο Καιακαξηά κε ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ζηε Μίθξα. Δμεηάδνληαη επίζεο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαηαζθεπήο, ηελ «ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ», νη πξνεθηάζεηο πξνο ηαπξνχπνιε / Δπθαξπία, πξνο Ακπεινθήπνπο / Δχνζκν θαη πξνο Αεξνδξφκην. Αθφκε ζε πξψην ζηάδην δηεξεχλεζεο βξίζθνληαη ε δεκηνπξγία δεχηεξνπ ζθέινπο ηεο βαζηθήο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πξνο ηελ Ππιαία κέζα απφ ηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ, θαζψο θαη ε επέθηαζε πξνο Διεπζέξην- Κνξδειηφ / ίλδν (ΣΔΗ, ΓΔΘ). ε ζρέζε κε ην δίθηπν κέζσλ ζε ζηαζεξή ηξνρηά, ε Δπηηξνπή: 1. Δπηζεκαίλεη ηελ αλάγθε άκεζεο επέθηαζεο ηεο ππφ θαηαζθεπή γξακκήο, ζην Αλαηνιηθφ άθξν ηεο, πξνο Καιακαξηά, θαη θαηαζθεπήο ηνπ ακαμνζηαζίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μίθξαο. 2. Πξνηείλεη λα κειεηεζνχλ ψζηε λα είλαη ψξηκεο, ηφζν απφ πιεπξάο βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη ζε επίπεδν νξηζηηθψλ κειεηψλ, νη παξαθάησ επεθηάζεηο ηεο θεληξηθήο γξακκήο ηνπ Μεηξφ θαη πξνο ηα δχν άθξα ηεο. Οη επεθηάζεηο απηέο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (κε θξηηήξην θπξίσο ηελ επθνιία θαηαζθεπήο αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο γηα γεληθφηεξεο αλαπιάζεηο θαη αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ) είλαη: 7

8 a. Ζ επέθηαζε Αλαηνιηθά κέρξη ην Αεξνδξφκην (ζε «παξαιηαθή» ράξαμε ίδεηε επφκελα), κε ελδερφκελε κειινληηθή θαηάιεμε ζην Γήκν Θεξκατθνχ. b. Ζ επέθηαζε Γπηηθά θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο Λαγθαδά πξνο ηαπξνχπνιε θαη Δπθαξπία κέρξη ην Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ c. Ζ επέθηαζε πξνο ηελ πεξηνρή ησλ Γήκσλ Ακπεινθήπσλ / Δπφζκνπ. d. Ζ δεκηνπξγία δεχηεξνπ θιάδνπ ηεο βαζηθήο γξακκήο πξνο Αλαηνιηθά κέζα απφ ηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ πξνο ηελ Ππιαία, ψζηε λα θαιπθζνχλ ηθαλνπνηεηηθά νη ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο ηνπ δηακεξίζκαηνο απηνχ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη κέξνο ηεο Ππιαίαο. Ζ επέθηαζε απηή ππνθαζηζηά ηελ κία πξνηαζείζα γξακκή ηξακ απφ ηελ Γεληθή Κπθινθνξηαθή κειέηε ηνπ ΟΡΘΔ ην Όιεο νη παξαπάλσ επεθηάζεηο, κε εμαίξεζε ηελ επέθηαζε πξνο αλαηνιηθά ζηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ, πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ππφγεηα, δελ είλαη αλαγθαίν λα πινπνηεζνχλ φιεο σο γξακκέο Μεηξφ ζηε κνξθή πνπ απηφ θαηαζθεπάδεηαη ζήκεξα, αιιά κε πην «ειαθξχ» κέζν πνπ ζα εληάζζεηαη θαιιίηεξα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη δελ ζα δεκηνπξγεί «θξάγκαηα» πξνζβαζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ηεο γξακκήο. Σέηνηεο κνξθέο είλαη, θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, ην ζχγρξνλν επηθαλεηαθφ ηξακ θαη θάπνηαο κνξθήο ππεξπςσκέλνο (ζε επίπεδν +1) κνλφξαβδνο ζηδεξφδξνκνο (monorail). Γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο πξνηείλεηαη ζαθψο ε πξψηε κνξθή (επηθαλεηαθφ ηξακ) ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ θπξίσο θξηηεξίσλ. Γηα ηελ επέθηαζε πξνο ην Αεξνδξφκην, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί θαη ε πεξίπησζε monorail. Πάλησο θαη αξρήλ ε Δπηηξνπή ζα πξνηηκνχζε θαη πάιη κηα ήπηα επηθαλεηαθή αλάπηπμε ηνπ κέζνπ, θαη κάιηζηα θνληά ζηελ παξαιία ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαζθεπή νδηθήο αξηεξίαο λα αμηνπνηεζεί ε παξαιηαθή δψλε κεηαμχ Καιακαξηάο θαη Αεξνδξνκίνπ. εκεηψλεηαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ ζηελ πεξηνρή απηή ζπλεπάγεηαη θαη ηε δπλαηφηεηα ζεκαληηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ππνδνκήο απφ ελ δπλάκεη ηδηψηεο επελδπηέο πνπ ζα ζειήζνπλ λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο εθεί. ε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κέζνπ ζα είλαη απφξξνηα νινθιεξσκέλεο κειέηεο ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπνπ ζα ιεθζεί ππφςε ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αλαγθαίαο κεηεπηβίβαζεο κεηαμχ ησλ δχν κέζσλ. Αθφκε, ε Δπηηξνπή ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα επίηεπμε ηαρείαο θαη άλεηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ Αεξνδξνκίνπ «Μαθεδνλία» θαη ηνπ Νένπ ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ, κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, θαη επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ ζα ηελ θάλεη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή απφ ηελ κεηαθίλεζε κε ηαμί ή ηδησηηθφ κέζν. 3. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο επεθηάζεηο ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζε ζηξαηεγηθά επηιεγκέλα ζεκεία, ηεξκαηηθνί ζηαζκνί κε ηε κνξθή ολοκληπωμένων πολςηποπικών ζςγκοινωνιακών κένηπων, φπνπ ζα επηηπγράλεηαη ε εχθνιε κεηεπηβίβαζε απφ κέζν ζε κέζν 8

9 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηδησηηθψλ κέζσλ). Ζ δεκηνπξγία απηψλ ησλ θέληξσλ είλαη ζεκαληηθφ απφ θάζε άπνςε λα ζπλδπαζζεί κε αλαπιάζεηο ησλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σα πξνθαλή ζεκεία γηα ηέηνηα πνιπηξνπηθά θέληξα κεηεπηβίβαζεο είλαη: a. Ο Νένο ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο ζηα Γπηηθά ηεο πφιεο, b. Ζ πεξηνρή ηεο Μίθξαο, Αλαηνιηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επέθηαζε ηεο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πξνο Αεξνδξφκην κε επηθαλεηαθφ ηξακ. c. Ζ πεξηνρή ηξαηνπέδνπ Καξαηάζνπ / Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ πξνο εθεί). Δλδερνκέλσο ζα εληνπηζζνχλ, απφ ηελ πξνβιεπφκελε κειέηε ρεδηαζκνχ, θαη άιια ζεκεία. 4. Κξίλεη φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα, ην φιν ζέκα ηεο ζχλδεζεο θαη εμππεξέηεζεο «ζεκεηαθψλ» κεγάισλ αλαπηχμεσλ απφ ην ζχζηεκα ησλ Γ, φπσο π.ρ. ηεο πεξηνρήο ίλδνπ θαη ηεο πεξηνρήο ησλ ΣΔΗ / λέσλ ρψξσλ ηεο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο κε ην θέληξν κε γξακκή ζε ζηαζεξή ηξνρηά, ή ηνπ λένπ πλεδξηαθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο, θνθ. Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην είλαη ζθφπηκν λα γίλεη κέζσ θαηά πξνηεξαηφηεηα κε ρξήζε κέζσλ ζε ζηαζεξή ηξνρηά π.ρ. πάλσ ζε ππάξρνπζεο γξακκέο ηνπ ΟΔ (ή πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ) ή απφ θιάδνπο ηνπ Μεηξφ. 5. Τπνζηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή ησλ δχν ζπλδεηήξησλ γξακκψλ ηξακ πνπ πξφηεηλε ε Γενική Κςκλοθοπιακή Μελέηη Θεζζαλονίκηρ ηνπ 2000, γηα ηε Γπηηθή πεξηνρή Θεζζαινλίθεο θαη γηα ηελ Αλαηνιηθή (Βφξεηα ηεο ζεκεξηλήο ππφ θαηαζθεπή γξακκήο Μεηξφ). Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο δεχηεξεο απηήο γξακκήο ζπλαξηάηαη απφ ηελ πινπνίεζε ή κε ηεο πξνηεηλφκελεο επέθηαζεο ηεο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πξνο Ππιαία κέζα απφ ηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ζε ζπλδπαζκφ κε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ επέθηαζήο θαη ζχλδεζεο ηεο κε ην ηκήκα Μίθξα Αεξνδξφκην. Αθφκε αλαθέξεηαη πξνο δηεξεχλεζε θαη ε ζπρλά πξνηεηλφκελε γξακκή ηξακ ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ νδφ Σζηκηζθή ή ζηε Λεσθφξν Νίθεο, είηε ζηε ινγηθή ζπλδεηήξηαο γξακκήο ζην εληφο ησλ ηεηρψλ ηκήκα είηε θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο ιεσθφξνπ. 6. Δπηζεκαίλεη ηε ζθνπηκφηεηα πξναζηηαθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν ππφινηπν ζχζηεκα καδηθψλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζα πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ιεσθνξεηαθέο γξακκέο θαηάιιεια αξζξσκέλεο, ψζηε λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ηξνθνδνηνχλ ηα κέζα ζε ζηαζεξή ηξνρηά. Ζ δεκηνπξγία εθηεηακέλνπ θαη απζηεξά αζηπλνκεπφκελνπ δηθηχνπ ιεσθνξεηνισξίδσλ ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. 9

10 Όζνλ αθνξά ηα ζαιάζζηα κέζα (αζηηθήο) καδηθήο ζπγθνηλσλίαο, ε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε θαη πξνψζεζή ηνπο κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα ήηαλ αξλεηηθή. Ζ ζαιάζζηα αζηηθή ζπγθνηλσλία ζα πξέπεη ζπλεπψο λα αμηνινγεζεί, κεηά απφ ζπλνιηθή ζεψξεζή ηεο, ζηα πιαίζηα νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ απφ Καιακαξηά κέρξη Αεξνδξφκην, κε βάζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο. Ζ δξνκνιφγεζε ζαιάζζηαο ζχλδεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο κε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηεο Υαιθηδηθήο, ηδίσο ην θαινθαίξη, θξίλεηαη επηζπκεηή. Θα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο πξνο Υαιθηδηθή, ζα απνζπκθνξήζεη ηα νδηθά δίθηπα ηεο πεξηνρήο, θαη είλαη πνιχ πηζαλφλ λα είλαη ζπκθέξνπζα θαη αληαπνδνηηθή, ψζηε λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηδησηψλ επελδπηψλ Προτεραιότητεσ έργων υποδομήσ Δημοςίων Συγκοινωνιών Οη πξνηεξαηφηεηεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα (ηα νπνία ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νδηθψλ έξγσλ). Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα έξγα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ θξίλνληαη γεληθά σο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ζηελ παξνρή «βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο». Σα θξηηήξηα απηά είλαη: Ζ δηακφξθσζε κε θάζε λέν έξγν ελφο πιεξέζηεξνπ θαηά ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, κε ξαρνθνθαιηά πνπ ζα απνηειείηαη απφ γξακκέο Μεηξφ ή άιισλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, θαη ην ππφινηπν δίθηπν, απφ ιεσθνξεηαθέο γξακκέο, είηε θνξκνχ είηε ηξνθνδνηηθήο κνξθήο είηε ζπκπιεξσκαηηθήο κνξθήο. Να δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, θαη θπξίσο ζε ζέζεηο, φπνπ ππάξρνπλ ή κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ πνιπηξνπηθνί ζπγθνηλσληαθνί ζηαζκνί θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο θαη κεηεπηβίβαζεο (park & ride). Να ππάξρεη (κε ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ έξγσλ) νπζηαζηηθή θπθινθνξηαθή αλαθνχθηζε ζε ηκήκαηα κε ηδηαίηεξα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα. Να κελ δηαηαξάζζεηαη (θαηά ην δπλαηφλ) ε ζεκεξηλή θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Να είλαη εθηθηή ε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζε ησλ έξγσλ, θπξίσο απφ πιεπξάο αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ κειέηεο θαη δηαγσληζκψλ. 10

11 Χο έξγα πξνηεξαηφηεηαο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα (αιιά ρσξίο ζεηξά πξνηίκεζεο) ζεσξνχληαη: Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ πξνο Καιακαξηά. Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ, κε επηθαλεηαθή γξακκή, πξνο Αεξνδξφκην θαη ε πξφβιεςε γηα ζπλέρηζε πξνο Γήκν Θεξκατθνχ. Ζ δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ ζπγθνηλσληαθνχ θέληξνπ ζηε Μίθξα Καιακαξηάο (Μεηξφ, Λεσθνξεηαθέο Γξακκέο, απφιεμε Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ). Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ πξνο ηαπξνχπνιε θαη Δπθαξπία θαη ε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ ζπγθνηλσληαθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή ηξαηνπέδνπ Καξαηάζνπ / Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ. Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ πξνο Ακπεινθήπνπο θαη Δχνζκν θαη ε ελδερφκελε επέθηαζε πξνο ίλδν (ΓΔΘ). Ζ επέθηαζε ηεο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πξνο ηελ Ππιαία κέζα απφ ηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ. Ζ θαηαζθεπή λέσλ Λεσθνξεηνισξίδσλ ζε πνιινχο δήκνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο. Ο πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο πξνο ίλδν θαη πξνο ηηο πφιεηο-δνξπθφξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο (Αιεμάλδξεηα, Θέξκε, Πεξαία, Σξίινθνο θ.α.), δεδνκέλνπ φηη νη ππνδνκέο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ (γξακκέο), θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά ζε ζεηξά κειεηψλ. Σέινο ζεκεηψλεηαη ε αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ε παξαρψξεζε εηδηθψλ ισξίδσλ γηα ιεσθνξεία ή θαη νρήκαηα πςειήο πιήξσζεο ζε ηκήκαηα ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ψζηε λα αμηνπνηείηαη θαιχηεξα απηή ε θαηεγνξία ππνδνκψλ. Μεγάιεο ζεκαζίαο είλαη επίζεο λα πξνσζεζνχλ νη απαξαίηεηεο κειέηεο γηα φια ηα βαζηθά έξγα ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ «ψξηκα» γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 2.3 ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Περιγραφή Σν ζηξαηεγηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, δειαδή νη νδηθέο εθείλεο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο, πνπ ζα εμππεξεηνχλ κεηαθηλήζεηο κεγάινπ κήθνπο θαη θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ελφο εηδηθνχ πγθνηλσληαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Θα εμαζθαιηζζεί 11

12 έηζη ε έληαμή ηνπ ζην ρσξνηαμηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο κηαο βηψζηκεο πφιεο. Σν πξνηεηλφκελν δίθηπν απαξηίδεηαη απφ: 1. Σνλ Δζυηεπικό Οδικό Γακηύλιο - ΕζΟΔ 2. Σνλ Δξυηεπικό Οδικό Γακηύλιο - ΕξΟΔ 3. Σα ηκήκαηα ησλ θχξησλ εζληθψλ νδηθψλ αμφλσλ (ΠΑΘΔ, Δγλαηία Οδφο) πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Καζέησλ Αμφλσλ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ). 4. Σνπο ζπλδεηήξηνπο θιάδνπο (εγθάξζηεο ζπλδέζεηο) κεηαμχ ησλ δχν Γαθηπιίσλ, κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ ζπκπίπηνπλ κε ηκήκαηα ησλ αμφλσλ ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο. 5. Σν ινηπφ βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο αζηηθήο πεξηνρήο -πξσηεχνπζεο θαη δεπηεξεχνπζεο νδνί - (αζρέησο ζε πνηνλ θνξέα ππάγεηαη). 6. Σηο αθηηληθέο ζπλδέζεηο ησλ δχν δαθηπιίσλ κε ην ζπγθνηλσληαθφ ηζηφ ηεο πφιεο. 7. Σν δίθηπν απηνθηλεηνδξφκσλ πνπ ζπλδέεη ηε Θεζζαινλίθε κε ηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ παξνχζα έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνπο δχν (2) Γαθηπιίνπο θαη ζηνπο ζπλδεηήξηνπο απηψλ θιάδνπο, δεδνκέλνπ φηη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ είλαη δεδνκέλα θαη ήδε ζε κεγάιν βαζκφ δηακνξθσκέλα Εζωηεπικόρ οδικόρ δακηύλιορ Ο Εζωηεπικόρ Οδικόρ Δακηύλιορ ΕζΟΔ (παξνπζηάδεηαη κε κσβ ρξψκα ζηνλ επηζπλαπηφκελν ράξηε) αξζξψλεηαη κε δχν «ινβνχο» φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 1. Βνξεην-Αλαηνιηθά, απφ ηελ ππάξρνπζα Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή Θεζζαινλίθεο (απφ Κφκβν Κ5 (Πνιίρλε) Κ10 (Κσλζηαληηλνππνιίηηθα). Ζ πιεπξά απηή έρεη ζήκεξα ηε κεγαιχηεξε αλάγθε αλαβάζκηζεο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ θπθινθνξηαθψλ ηεο θφξησλ. 2. Αλαηνιηθά, απφ ηελ ππάξρνπζα Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή (θφκβνο Κ10 Κσλ/πνιίηηθα Κ12 θφκβνο Φνίληθα) θαη ζπλέρεηα κέζσ Νέαο Κξήλεο ζχλδεζε κε Ννηην-Γπηηθή παξάθακςε θέληξνπ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ θιάδνπ απηνχ, απφ ην ζεκείν ηεο ζεκεξηλήο ζχλδεζεο κε ην δξφκν πξνο Φνίληθα Αεξνδξφκην θαη κεηά, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί. 3. Ννηην-Γπηηθά, απφ θιάδν ν νπνίνο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί (κε βάζε θαη ηηο εκπεηξίεο θαη πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία 12

13 πινπνίεζεο ηεο ιεγφκελεο «ππνζαιάζζηαο»), λα θαηαζθεπαζηεί θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ θαη ν νπνίνο ζα απνηειείηαη απφ 2 ηκήκαηα: A. Σκήκα Α: Γπηηθήο εηζφδνπ (ιηκάλη) πεξηνρή νδνχ Καπηαληδφγινπ ζχλδεζε κε Πεξηθεξεηαθή νδφ κέζσ Καηζηκίδε, θαη B. Σκήκα Β: επέθηαζε έσο Καιακαξηά θαη ζχλδεζε, κέζσ νδψλ Καπ. Γθφλε / Πφληνπ, κε ην πξναλαθεξζέλ αλαηνιηθφ ηκήκα ζην (2), παξαπάλσ. Σν σο άλσ ηκήκα, κε ηελ πξνηεηλφκελε ζχλδεζή ηνπ κέρξη ηνλ θφκβν Καηζηκίδε ηεο ππάξρνπζαο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ δεκηνπξγεί ηνπο δχν «ινβνχο» ηνπ Δζσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Σν Σκήκα απηφ είλαη θαη ην επηζπκεηφ λα γίλεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ιφγσ ηεο νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο πνπ ζα έρεη ζηελ θπθινθνξηαθή απνζπκθφξεζε ηεο νδνχ Νίθεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πεδνδξφκεζεο (ή κεηαηξνπήο ηεο ζε νδφ ήπηαο θπθινθνξίαο) αιιά θαη γεληθφηεξεο αλάπιαζεο ηεο γχξσ πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο. Η άμεζη καηαζκεςή ηος θα ππέπει όμωρ να επιηπέπει ηην επέκηαζή ηος, ζηο μέλλον, ππορ Καλαμαπιά ώζηε να ολοκληπωθεί ηο νόηιο ημήμα ηος ΔζΟΓ. Δλαιιαθηηθά κε ηελ επέθηαζε πξνο Καιακαξηά πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ε απεπζείαο ζχλδεζε (ππνζαιάζζηα) ηεο Γπηηθήο Δηζφδνπ κε ηελ Καιακαξηά. ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνβιεπφκελε λέα κειέηε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο πφιεο (θαη ε αλάιπζε ηεο φιεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ πνπ ζα γίλεη ζε απηήλ) ζα δείμεη θαη ην πφζν θπθινθνξηαθά επσθειέο ζα είλαη απηφ, γηα ηελ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ θαη ησλ 2 νδηθψλ δαθηπιίσλ. 4. Γπηηθά, απφ ην ππάξρνλ ηκήκα, κεηαμχ ησλ θφκβσλ Κ16 (Λαραλαγνξά) θαη Κ5, ην νπνίν ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ζπλερήο ξνή, κε ηε δεκηνπξγία αληζφπεδσλ θφκβσλ ή δηαβάζεσλ (ίδεηε επφκελα) Εξωηεπικόρ Οδικόρ Δακηύλιορ Ο Εξωηεπικόρ Οδικόρ Δακηύλιορ ΕξΟΔ (ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη κε θίηξηλν ρξψκα ζηνλ επηζπλαπηφκελν ράξηε) δηακνξθψλεηαη κε ζεηξά έξγσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ: 1. Βφξεην-Αλαηνιηθφ ηκήκα: Σν Σκήκα απηφ μεθηλάεη απφ ηνλ θφκβν Δπθαξπίαο (ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί θαη κε ηελ Δγλαηία Οδφ κε λέν νδηθφ ηκήκα κέρξη ηνλ θφκβν Γεξνθνκείνπ), ζπλδέεηαη κε ηελ Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή ζηνλ θφκβν Κ5 (Πνιίρλε), ζπλερίδεη πξνο Πεχθα, Αζβεζηνρψξη, Δμνρή, ζε λέα ράξαμε Γπηηθά ησλ νηθηζκψλ, παξαθάκπηεη ην ζχλνιν, νπζηαζηηθά, ηνπ δάζνπο ηνπ «έηρ-νπ», ζπλερίδεη πίζσ απφ ηνλ νξεηλφ φγθν Υνξηηάηε πξνο ην Σξηάδη θαη νινθιεξψλεηαη Αλαηνιηθά κέρξη ην ρνιάξη, κέζσ Νέαο Ραηδεζηνχ θαη Αγ. Παξαζθεπήο. 13

14 2. Αλαηνιηθφ / Ννηην-Αλαηνιηθφ ηκήκα: απφ ην ρνιάξη Σξίινθν - Μεραληψλα Αγγεινρψξη, ζην χςνο ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη κε ηε δεχμε Θεξκατθνχ. 3. Νφηην Ννηηνδπηηθφ ηκήκα: Εεχμε ηνπ Θεξκατθνχ, απφ Αγγεινρψξη έσο απέλαληη πιεπξά ηνπ Θεξκατθνχ, θαη ζχλδεζε κε Δ.Ο. Θεζ/θεο - Καηεξίλεο ζην χςνο ηνπ Α/Κ Αμηνχ. 4. Γπηηθφ ηκήκα: Απφ Α/Κ κε Δ.Ο. ζηνλ θφκβν Αμηνχ έσο ηνλ θφκβν Κ2 ζχλδεζεο κε ην ππάξρνλ ηκήκα ηεο Δμσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο (ζηελ πεξηνρή Ν. Μαγλεζία Γηαβαηά) ζπλέρεηα ζην ππάξρνλ ηκήκα κέρξη ηνλ θφκβν Δπθαξπίαο Ακηινικέρ Σςνδέζειρ Οη αθηηληθέο ζπλδέζεηο (Α) πνπ παξνπζηάδνληαη κε πξάζηλν ρξψκα ζην ράξηε είλαη νη αθφινπζεο 4 : 1. Α 1: Κφκβνο Κ1 κε Κφκβν Κ16 (Γπηηθή Θεζ/ληθε). 2. Α 2: Οδφο Πφληνπ απφ θφκβν κε ΔζΟΓ (. Βεληδέινπ) έσο ΔμΟΓ. 3. Α 3: Οδφο Λαγθαδά απφ θφκβν Δζση. Γαθηπιίνπ έσο Δμση. Γαθηχιην. 4. Α 4: χλδεζε απφ Δμ. Γαθηχιην ζην χςνο ηνπ πέξαηνο ηνπ νηθηζκνχ Πεχθσλ, έσο Κφκβν κε Δζσηεξηθφ Οδηθφ Γαθηχιην ζηα Κσλ/πνιίηηθα. Ζ ράξαμε ζα γίλεη κε ζήξαγγα θάησ απφ ην έηρ-νπ κε 2+2 ισξίδεο (+ΛΔΑ) Α 5: Απφ θφκβν Κ11(Α) ηνπ Δζση. Γαθηπιίνπ πξνο Σξηάδη (Α/Κ Σξηαδίνπ Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ). Πξφθεηηαη γηα ηελ νδφ Θέξκεο Γαιάηηζηαο. 6. Α 6: Δ.Ο. Θεζ/λίθεο Μνπδαληψλ, απφ θφκβν Κ12 (ΔζΟΓ) έσο Α/Κ Α11 ΔμΟΓ ζηε Νέα Ραηδεζηφ, θαη απφ Α/Κ Αεξνδξνκίνπ έσο Α/Κ Α13 ρνιαξίνπ. 7. Α 7: χλδεζε Αεξνδξνκίνπ κε Δμσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή (κέζσ θφκβνπ κε Δ.Ο. Θεζ/λίθεο Μνπδαληψλ, θαη ζχλδεζε ζε θφκβν Ν. Ραηδεζηνχ ). 4 Πέξα απφ ηα λέα έξγα ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ βειηηψζεηο ζηηο ζπλδεηήξηεο νδνχο κε ηελ Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή Οδφ, φπσο π.ρ. ε νδφο Καηζηκίδε πνπ ζα παξαιακβάλεη θαη ηνλ κεγαιχηεξν θπθινθνξηαθφ θφξην ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν «ινβψλ». Δπίζεο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ε πξννπηηθή πχθλσζεο ησλ αθηηληθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπη. Θεζ/λίθεο κεηαμχ ησλ Κφκβσλ Κ1 θαη Α6 ηεο Δμση. Πεξηθεξεηαθήο θαη Κ16 έσο Κ5 ηεο Δζση. Πεξηθεξεηαθήο. 5 Τπάξρεη ζρεηηθή κειέηε απφ ηελ Δγλαηία Οδφ ΑΔ, γηα κηα παξαπιήζηα ράξαμε. 14

15 2.3.2 Προτεραιότητεσ οδικών έργων Κπιηήπια Επιλογήρ Σν ζχλνιν ησλ νδηθψλ Γαθηπιίσλ θαη ησλ εγθάξζησλ ζπλδέζκσλ ηνπο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ απνηεινχλ έλα ινγηθφ ζχλνιν Οδηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ πφιε, πνπ έρεη κειεηεζεί ζηα πιαίζηα αξθεηψλ κειεηψλ ζην παξειζφλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «γεληθφηεξεο απνδνρήο» θαη ηεθκεξίσζεο (πάληα φκσο ππφ ηελ αίξεζε ηεο νξηζηηθήο αλάιπζήο ηνπ απφ ηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Τπνδνκψλ ησλ Μεηαθνξψλ). ην πιαίζην φκσο ηεο άκεζεο αμηνπνίεζεο θνλδπιίσλ, δηαζέζηκσλ απφ ην ζεκεξηλφ ΔΠΑ, θαη ιφγσ ησλ γλσζηψλ δηαδηθαζηψλ απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ απηψλ, δεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη πξνηεξαηφηεηεο γηα νδηθά έξγα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα πξνο πινπνίεζε ζηα πιαίζηα θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζπγθπξίαο. Γηα ηελ επηινγή απηή ε Δπηηξνπή έζεζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 1) Να ππάξρεη (κε ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ έξγσλ) νπζηαζηηθή ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο ζε ηκήκαηα κε ηδηαίηεξα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα. 2) Να δηακνξθψλεηαη κε ηα έξγα απηά θαηά ην δπλαηφλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ «ιεηηνπξγία δηθηχνπ», δειαδή λα εληάζζνληαη ηα έξγα ζηε ινγηθή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ επξχηεξσλ ζπλδέζεσλ θαη δηθηχσλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ πεξηνρή ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 3) Να κελ δηαηαξάζζεηαη (θαηά ην δπλαηφλ) ε ζεκεξηλή θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, 4) Να είλαη εθηθηή ε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζε ησλ έξγσλ θπξίσο απφ πιεπξάο αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ κειέηεο θαη δηαγσληζκψλ, θαη ηέινο 5) Να ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα λα πξνθχπηεη νπζηαζηηθή βειηίσζε ζε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα αέξα ζηελ δνκεκέλε (θπξίσο) Θεζζαινλίθε. 15

16 Ππόηαζη έπγων πποηεπαιόηηηαρ Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη κηα ζεηξά έξγσλ ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη θαη εμεηδηθεχνληαη σο εμήο: Α. Έπγα αναβάθμιζηρ και βεληίωζηρ ηος ζημεπινού ΕζΟΔ, Β. Νέα έπγα ζηη λογική ηηρ (έναπξηρ) δημιοςπγίαρ και ολοκλήπωζηρ ηων 2 Δακηςλίων θαη ησλ ζπλδεηήξηψλ ηνπο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Έπγα Αναβάθμιζηρ ηος Σημεπινού Δζωηεπικού Γακηςλίος ηα έξγα απηά πεξηιακβάλνληαη: 1. Αναβάθμιζη ηος Γςηικού ημήμαηορ ηνπ ΔζΟΓ απφ ηνλ θφκβν Κ16 (Λαραλαγνξάο) έσο ηνλ θφκβν Κσλζηαληηλνππφιεσο (ηαπξνχπνιε). Βειηηψζεηο ζην ηκήκα απηφ έρνπλ ήδε κειεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ αιιά ππνγξακκίδνληαη ηδηαίηεξα ηα έξγα: a. Γηακφξθσζε Αληζφπεδσλ Κφκβσλ ή Κάησ Γηαβάζεσλ ζηηο επηιεγκέλεο (απφ ην Τπνπξγείν) ζέζεηο ησλ ζεκεξηλψλ ηζφπεδσλ θφκβσλ ζην ηκήκα απηφ, θαη b. Μεηαηξνπή ηνπ Κ16 (Λαραλαγνξά) ζε αληζφπεδν θφκβν, κε παξάιιειε ζχλδεζε κε Νέν Δκπνξεπκαηηθφ ηαζκφ ζηξαηφπεδν Γθφλνπ (έξγν ήδε δξνκνινγεκέλν). 2. Αναβάθμιζη ηος ΒΑ ημήμαηορ (κε εθηηκψκελε αχμεζε ηεο παξνρεηεπηηθήο ηθαλφηεηαο πεξίπνπ ζην 25%-30%) πνπ ζα κπνξνχζε λα επέιζεη κε βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ θαη ηκεκάησλ σο αθνινχζσο (ηα επφκελα απνηεινχλ ελδεηθηηθή πξφηαζε ην Τπνπξγείν πξέπεη λα κειεηήζεη θαη πινπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ελψ, ζε θάζε πεξίπησζε, κία ζπλνιηθή δηαπιάηπλζε ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ απφ Δπθαξπία έσο Καιακαξηά είλαη ζθφπηκε): a. Γηαπιάηπλζε ηκήκαηνο απφ Κφκβν Καηζηκίδε έσο Κφκβν Δπηαππξγίνπ θαηά κία ισξίδα ζηελ θαηεχζπλζε πξνο Γπηηθά, ψζηε λα αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα ζηελ θπθινθνξία πνπ παξαηεξείηαη θαη εληείλεηαη ιφγσ ηεο έληνλεο αλσθέξεηαο. b. Γηαπιάηπλζε ηκήκαηνο απφ Κσλ/πνιίηηθα έσο Κ12 (κεηά ηνλ θφκβν Παλνξάκαηνο) θαηά 1 ισξίδα ζηελ θαηεχζπλζε πξνο Καιακαξηά, ψζηε λα 16

17 βνεζεζνχλ εθηφο ησλ άιισλ θαη νη θηλήζεηο πιέμεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ έμνδν πξνο ηε Ν.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο - Ν. Μνπδαληψλ. Ζ δηαπιάηπλζε απηή ζα εληαρζεί ζηε γεληθφηεξε δηαπιάηπλζε ηνπ ηκήκαηνο, θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο, πνπ αλαθέξεηαη ζηα επφκελα ζε ζρέζε κε ηα έξγα ξηδηθήο αλαβάζκηζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο νιφθιεξνπ ηνπ Βνξεην- Αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ. c. Γεκηνπξγία δχν ισξίδσλ εηζφδνπ (ισξίδεο επηηάρπλζεο) απφ Παλφξακα (Διαηψλεο) πξνο θέληξν πφιεο (δπηηθά) πνπ ζα ζβήλνπλ πξηλ ηελ ππάξρνπζα ζήξαγγα. d. Γηακφξθσζε θαλνληθψλ ισξίδσλ επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο ζηνπο θφκβνπο ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ (δελ είλαη δπλαηέο ρσξίο αιιαγή νξηζκέλσλ ηερληθψλ έξγσλ). ε ζπλδπαζκφ κε ηα αλσηέξσ ελδείθλπηαη θαη ε δηαπιάηπλζε: a. ηεο Ν.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο Ν. Μνπδαληψλ θαηά 1 ισξίδα θαη ζηνπο δχν θιάδνπο ηεο απφ ηνλ Κ12 κέρξη ηνπο θφκβνπο Θέξκεο θαη Αεξνδξνκίνπ (απφ 3+3 ζε 4+4) θαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηνλ θφκβν Ν. Ρπζίνπ θαη Σαγαξάδσλ (απφ 2+2 ζε 3+3). ε ζπλδπαζκφ κε απηφ ην έξγν ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη νη θαηάιιειεο θπθινθνξηαθέο δηεπζεηήζεηο ζε ζεκαληηθέο εμφδνπο / εηζφδνπο ζε παξαθείκελεο αλαπηχμεηο. b. ηεο Ν.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο Ν. Μνπδαληψλ, θαηά 1 ισξίδα, απφ θφκβν Ν. Ρπζίνπ θαη Σαγαξάδσλ έσο θφκβν κε παιαηά νδφ Σξηιφθνπ Ν. Μνπδαληψλ κεηά ηελ Καξδηά ζηελ θαηεχζπλζε πξνο Ν. Μνπδαληά (αλσθέξεηα). Οη παξαπάλσ βειηηψζεηο απνηεινχλ επηθαλεηαθέο «εζηηαζκέλεο» βειηηψζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα άκεζε αλαθνχθηζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Τπφςε ηεο Δπηηξνπήο ηέζεθε θαη κηα πην ξηδνζπαζηηθή αλαβάζκηζε γηα ην ίδην ηκήκα, πνπ πεξηιακβάλεη θαηαζθεπή λένπ «ςπεπςτυμένος» κλάδος κε 2+2 ισξίδεο πάλσ απφ ηελ ππάξρνπζα πεξηθεξεηαθή (flyover) ζην επίπεδν +1, ζε κήθνο πεξίπνπ 6,5 ρικ (απφ ηνλ θφκβν ησλ Κσλ/πνιίηηθσλ Αλαηνιηθά έσο πεξίπνπ ηνλ θφκβν Κ5 Γπηηθά). Ζ Δπηηξνπή αληηκεηψπηζε ην πξνηεηλφκελν απηφ έξγν σο έξγν βειηίσζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔζΟΓ, πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ζε ζρέζε κε ηηο επηθαλεηαθέο βειηηψζεηο, θαη δελ ζα πξέπεη λα θαζπζηεξήζεη ηελ δεκηνπξγία ή λα κεηψζεη ηε ζεκαζία θαη πξνηεξαηφηεηα ησλ έξγσλ ππνδνκήο, πνπ ζπλζέηνπλ ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ (ίδεηε επφκελν ππνθεθάιαην). 17

18 Νέα έπγα ζηη λογική ηηρ δημιοςπγίαρ και ολοκλήπωζηρ ηων δύο (2) Γακηςλίων και ηων ζςνδεηήπιών ηοςρ 1. ηελ θαηεγνξία απηή πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ έναπξη καηαζκεςήρ ηος Δξωηεπικού Γακηςλίος και ηηρ Ακηινικήρ Σςνδεηήπιος ΑΣ4 κε πινπνίεζε ησλ παξαθάησ λέσλ έξγσλ: I. Πξψηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ (Δμσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή Οδφο) πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Δγλαηία Οδφ ζην χςνο ηνπ Γεξνθνκείνπ κε ην ηκήκα Κ4-Κ5 ζηελ πεξηνρή ηεο Δπθαξπίαο II. III. IV. Πξψηνπ ηκήκαηνο ζηα Γπηηθά, ηνπ Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ (ζηε ράξαμή ηνπ φπσο πξνηείλεηαη ζηα πξνεγνχκελα) απφ ηνλ θφκβν Κ5 ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο κέρξη πεξίπνπ ην χςνο ηνπ νηθηζκνχ Πεχθα (κήθνο πεξίπνπ 4 ρικ). Σεο Αθηηληθήο χλδεζεο 4 (Α 4) πνπ ζα μεθηλάεη απφ ην παξαπάλσ ζεκείν ηνπ ΔμΟΓ θαη ζα ζπλδέεηαη πάιη κε ηνλ ΔζΟΓ ζηνλ θφκβν ησλ Κσλ/πνιίηηθσλ, δηαζρίδνληαο (ζην κεγαιχηεξν κήθνο ηνπ ζε ζήξαγγα) ην έηρ-νπ. Ο θιάδνο απηφο έρεη κειεηεζεί ζε κηα ιίγν δηαθνξνπνηεκέλε κνξθή απφ ηελ «Δγλαηία Οδφο ΑΔ». Αλαβάζκηζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζεκεξηλνχ Δζσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ απφ Κφκβν Κσλ/πνιίηηθσλ κέρξη ην ηέινο ηεο (θφκβνο Κ12) κε δηαπιάηπλζε θαηά 1+1 ισξίδα + ΛΔΑ (αλαθέξζεθε ήδε κεξηθψο σο βειηίσζε ζηα έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ ζεκεξηλνχ ΔζΟΓ). Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΗV παξαπάλσ επηηπγράλεηαη: Ζ (έζησ θαη θαηά έλα κηθξφ ηκήκα ηεο) έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ. Ζ δεκηνπξγία ελφο λένπ άμνλα, πνπ ζπλδέεη ηελ Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε θαη ην Αεξνδξφκην κε ηελ Γπηηθή πεξηνρή ηεο πφιεο θαη ηελ Δγλαηία Οδφ. Ο άμνλαο απηφο δηαηξέρεη κηα πεξηνρή πνπ δηαρσξίδεηαη γεσκνξθνινγηθά απφ ην θπξίσο πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα. πλεπψο, κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη ε ξχπαλζε απφ ηα απηνθίλεηα πνπ ζα θηλνχληαη ζηνλ άμνλα απηφλ, δελ ζα έρεη άμηα ιφγνπ επηβαξπληηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα αέξα ηεο πφιεο. Ζ παξνρή κηαο ελαιιαθηηθήο δηεμφδνπ πξνο ην ζπκθνξεκέλν ζήκεξα Βνξεην- Αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ΔζΟΓ, ε νπνία αλακέλεηαη θαη λα αλαθνπθίζεη θπθινθνξηαθά ην ηκήκα απηφ ψζηε λα κελ ρξεηάδνληαη ξηδηθέο ιχζεηο βειηίσζήο ηνπ πέξα απφ ηηο επηθαλεηαθέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 18

19 2. Ολοκλήπωζη ηος Νοηιο-Γςηικού κλάδος ηηρ Δζωηεπικήρ Πεπιθεπειακήρ, ζηε κνξθή πνπ πξνηείλεηαη ζηα πξνεγνχκελα δειαδή: Σκήκα Α: Γπηηθήο εηζφδνπ Καπηαληδφγινπ ζχλδεζε κε Πεξηθεξεηαθή κέζσ Καηζηκίδε, θαη Σκήκα Β: επέθηαζε (ζε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ηκήκαηνο, ή απ επζείαο απφ ηνλ πξνβιήηα 1) έσο Καιακαξηά θαη ζχλδεζε, κέζσ νδψλ Καπ. Γθφλε / Πφληνπ, κε ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ΔζΟΓ. Ζ Δπηηξνπή δέρεηαη φηη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ ζα απαηηήζεη κηα ζεηξά κειεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξσλ απφ εθείλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ην πξναλαθεξζέλ πξνηεηλφκελν έξγν άκεζεο εθαξκνγήο, ηδίσο κεηά ηε γλσζηή θαηάιεμε ηνπ έξγνπ ηεο ιεγφκελεο «ππνζαιάζζηαο» αξηεξίαο, πνιιψ δε κάιινλ, επεηδή νη αθηηληθέο ζπλδέζεηο κέζσ ησλ νδψλ Καηζηκίδε θαη 3 εο επηεκβξίνπ κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Οδφ είλαη νπζηαζηηθά θνξεζκέλεο. Με απηά ηα δεδνκέλα θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνεγεζεί κία νπζηαζηηθή έξεπλα γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθή έληαμε ηνπ έξγνπ ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο, πνπ ζα δηεξεπλήζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε επίπεδν πεξηβαιινληηθνχ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνπο θφκβνπο εηζφδνπ-εμφδνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ, ζηε λέα παξαιία θαη ζηελ Καιακαξηά. Δπεηδή φκσο, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ην έξγν ζα έρεη νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ θπθινθνξηαθή απνζπκθφξεζε ηεο νδνχ Νίθεο θαη ηε γεληθφηεξε αλάπιαζε ηεο γχξσ πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη νη απαξαίηεηεο κειέηεο θαη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα πινπνηεζνχλ εληφο πνιχ ζπληφκνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 2.4 Τερματικοί Σταθμοί Χώροι Στάθμευσης Ζ δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο παξπθέο ησλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο, απνηειεί ηφζν γηα ηηο Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο φζν θαη ηελ θπθινθνξία ηελ ελδεδεηγκέλε πνιηηηθή γηαηί ελζαξξχλεη ηελ ηζνξξνπεκέλε ρξήζε ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ θαη ελζαξξχλεη ηε κεηεπηβίβαζε θαη ρξήζε ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. Έηζη ε δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ ζηηο πεξηνρέο ή ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Μέζα απφ ηηο πνιιέο πξνηάζεηο θαη κειέηεο γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ 6, ε Δπηηξνπή παξαζέηεη ηνλ παξαθάησ Πίλαθα κε ζεηξά έξγσλ πνπ έρνπλ «σξηκφηεηα» (κε 6 Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην θπξίσο θείκελν αλαθέξζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζέζεηο ζηηο πεξηνρέο: 19

20 ηελ έλλνηα πνπ ηεο έρεη δνζεί γεληθφηεξα ζηελ Έθζεζε απηή) αιιά θαη ζεκαληηθφηεηα σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο. Δλλνείηαη φηη νη ππνδνκέο απηέο ζηάζκεπζεο ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ψζηε λα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζχληνκα θαη κε δηάθνξα ζρήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο: 1. Τπφγεηνο ρψξνο ηεο νδνχ Αλζέσλ (έρεη κειεηεζεί θαη είλαη ην πην ψξηκν ίζσο έξγν ζηάζκεπζεο απηή ηελ πεξίνδν). 2. Πεξηνρή ηξαηνπέδνπ Καξαηάζνπ / Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ, φπνπ πξνηείλεηαη λα ρσξνζεηεζεί ηεξκαηηθφο ζηαζκφο γξακκήο Μεηξφ θαη Λεσθνξείσλ (δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ ζπγθνηλσληαθνχ θέληξνπ) 3. Υψξνο ζηξαηφπεδνπ Παχινπ Μειά (ρψξνο ηδηαίηεξα ρξήζηκνο - ρσξνζεηεκέλνο απφ ηνλ Ν. 2947/2001), 4. Υψξνο πεξηνρήο Λαραλνθήπσλ κεηαμχ νδνχ Γηαλληηζψλ θαη νδνχ 26 εο Οθησβξίνπ 5. Πιαηεία Υεκείνπ, ΑΠΘ. 6. Πεξηνρή νδνχ Μ. Φειινχ, Ν. Διβεηία (θνληά ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Μεηξφ) 7. Θέαηξν Γεο (Καηζηκίδε) ζε ζπλδπαζκφ κε επέθηαζε γξακκψλ ΟΑΘ ή κε εηδηθά ιεσθνξεία. 8. Πεξηνρή Μίθξαο (Γ. Καιακαξηάο). 9. Υψξνη, εθφζνλ εμεπξεζνχλ, θαηά κήθνο ηνπ Δζσηεξηθνχ θαη Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ, φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαιήγνπλ γξακκέο ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. Οη παξαπάλσ ρψξνη κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ «ζπγθνηλσληαθψλ» ππνδνκψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηελ αλάπηπμε λννηξνπίαο ρξήζεο ησλ ΜΜΜ, θαη ηεο κε εηζφδνπ ησλ ΗΥ νρεκάησλ ζην θέληξν. Δλλνείηαη φηη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη ην δίθηπν ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ ψζηε λα ππάξρεη η δςναηόηηηα λεωθοπειακήρ ζύνδεζηρ ηων πποηεινόμενων ζηαθμών ζηάθμεςζηρ ζε ζςνδςαζμό με ηο ηέλορ ζηάθμεςζηρ και σωπίρ κόμιζηπο. Παξάιιεια, πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα βειηησζεί απφ ηνπο δήκνπο ην κέηξν ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θαηάιιειεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηάιιειεο ηηκνιφγεζεο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ θάζε Γήκνπ. Απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ ππνδνκψλ ζηάζκεπζεο πξέπεη λα είλαη θαη ε άκεζε νινθιήξσζε - πινπνίεζε ελφο Δνιαίος σεδίος ηάθμεςζηρ γηα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο (ή ηνπιάρηζηνλ ηελ θεληξηθή ηνπ πεξηνρή) θαη ηνπο άιινπο Γήκνπο, θαζψο θαη ε 1. Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ 2. Γεσξγηθήο ρνιήο (Γ. Ππιαίαο θαη -θπξίσο- Γ. Θέξκεο), 3. Παηξηαξρηθνχ θαη πεξηνρήο Κνηκεηεξίσλ (Γ. Θέξκεο), 4. Δπθαξπία θαη ηελ πεξηνρή Γεξνθνκείνπ δπηηθά (π. θνηλ. Δπθαξπίαο θαη Γ. Χξαηνθάζηξνπ), 5. Γηάθνξνη ρψξνη ηνπ ΟΔ δπηηθφηεξα ηνπ Ν.. ηαζκνχ θαη ηκήκαηα ησλ ζηξαηνπέδσλ ζηνπο δήκνπο Δχνζκνπ, Ακπεινθήπσλ, Μελεκέλεο, Δρεδψξνπ, πεξηνρέο θνληά ζην ζηαζκφ ησλ ΚΣΔΛ. 20

21 δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ θαη απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο ησλ απαγνξεχζεσλ ζηάζκεπζεο ζην πιεπξφ ηνπ δξφκνπ. Σέινο, ε χπαξμε θαη δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο εκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ησλ γλσζηψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ είλαη επίζεο κηα αλαγθαηφηεηα γηα ηε Θεζζαινλίθε πνπ ζα πξέπεη λα ζηαζκηζηεί πξνζεθηηθά ζε ζρέζε κε ηηο πθηζηάκελεο ήδε ηέηνηεο ππνδνκέο (ηδησηψλ) θαη ηε δήηεζε ζε βάζνο ρξφλνπ. Σν εκπνξεπκαηηθφ Κέληξν πνπ πξνσζείηαη γηα ηνλ ρψξν ηνπ ηξαηνπέδνπ Γθφλε είλαη κηα ζεηηθή θαη απνδεθηή πξννπηηθή ηδίσο αλ ζπλδπαζηεί κε ηνπο ρψξνπο ηνπ ΟΛΘ ζε κηα θνηλή πξσηνβνπιία ΟΔ / ΟΛΘ. 3. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνηάζεψλ ηεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, ε Δπηηξνπή επηζπκεί λα επαλαιάβεη θαη λα ηνλίζεη φηη ην έξγν ηεο θαη ε παξνχζα έθζεζε απνηεινχλ ηελ αξρή θαη φρη ην ηέινο κηαο δηαδηθαζίαο. Τπάξρεη αλάγθε λα γίλνπλ άκεζα θαη ζπζηεκαηηθά βήκαηα ζε κηα δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλαηλεηηθά θαη ζπζηεκαηηθά, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηεο πεξηνρήο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνλ ηερληθφ θφζκν ηεο πεξηνρήο. Καηά ηε γλψκε καο ππάξρνπλ ηξεηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξνσζεζνχλ παξάιιεια, δεδνκέλνπ φηη νη ρξφλνη πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε κηαο εθηηκάηαη φηη ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα «δηνξζψζεσλ» θαη «επεκβάζεσλ» ζηηο αξρηθέο κνξθέο ησλ έξγσλ αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ θάπνην απφ ηα άιια παξάιιεια ζηάδηα: Α) Θέζε ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ απηήλ ρεδίνπ ψζηε λα πξνθχςεη ην αλαθεξφκελν ζηελ εηζαγσγή, «Σςναινεηικό Πλαίζιο Αναθοπάρ» γηα ηνλ Ενιαίο Σηπαηηγικό Σσεδιαζμό Υποδομών ηων Μεηαθοπών ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. Β) Άκεζε πξνψζεζε ησλ κειεηψλ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Τπνδνκψλ ησλ Μεηαθνξψλ θαη ηεο ΜΠΔ (ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ) γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή Θεζζαινλίθεο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, νη κειέηεο απηέο ζα νξηζηηθνπνηήζνπλ εμεηδηθεχζνπλ αμηνινγήζνπλ - θαη πνζνηηθνπνηήζνπλ φια ηα κεγέζε, θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαη ζπλδπαζκνχο ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Θεζζαινλίθεο. Οη σο άλσ κειέηεο είλαη νπζηαζηηθά αληηθείκελν ηνπ ΑΘ θαη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ, απαηηείηαη φκσο ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΡΘΔ ζε ζέκαηα ρξήζεσλ γεο θαη πνιενδνκηθψλ δεδνκέλσλ. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη κε ηε κε χπαξμε Γηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζην ΑΘ, νη ζρεηηθνί δηαγσληζκνί ζα κπνξνχζαλ λα πξνθεξπρζνχλ θαη λα παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ ΔΟΑΔ κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ΑΘ (θαη ηνπ ΟΡΘΔ). Γ) Πξνψζεζε αλάζεζε νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ πνπ ζα αθνξνχλ θξίζηκα (πξνηεηλφκελα) έξγα πξνηεξαηφηεηαο ψζηε λα δηαθξηβσζνχλ ηα αθξηβή ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία θαη λα ζπληαρζνχλ νη απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 21

22 πξνθήξπμε ησλ δηαγσληζκψλ θαηαζθεπήο ηνπο. Οη παξαπάλσ κειέηεο πξέπεη λα είλαη ζε επίπεδν κειέηεο αλαγλψξηζεο θαη ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα έξγα γηα ηα νπνία (θαη ειάρηζηνλ) πξέπεη λα πξνσζεζνχλ απηέο νη κειέηεο είλαη: 1. Σα έξγα επηθαλεηαθψλ βειηηψζεσλ ζην Βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ΔζΟΓ (Κ5 έσο Κ12). 2. Σα έξγα έλαξμεο ηνπ ΔμΟΓ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία Η IV παξαπάλσ. 3. Ζ πινπνίεζε ηνπ Ννηην-Γπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ΔζΟΓ φπσο πεξηγξάθεθε ζην /3 παξαπάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα: ηνπ Σκήκαηνο Α (Γπηηθή είζνδνο Καηζηκίδε ζχλδεζε κε Βνξεην-Αλαηνιηθφ ηκήκα ΔζΟΓ), θαη ηνπ Σκήκαηνο Β κέρξη Καιακαξηά θαη ζχλδεζε πξνο Μίθξα (ηφζν ζαλ επέθηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Σκήκαηνο Α φζν θαη ζαλ λέα (ππνζαιάζζηα) ράξαμε απ επζείαο απφ ηε Γπηηθή είζνδν πξνο Καιακαξηά). 4. Οη δχν αληζφπεδνη θφκβνη ζην Γπηηθφ ηκήκα ηνπ ΔζΟΓ (αλαβάζκηζε ηκήκαηνο Κ16 Κ5). Θεζζαλονίκη, Αύγοςζηορ 2010 Ζ Δπιηποπή 1. Γ. Γηαλλφπνπινο 2. Ν. Καινγήξνπ 3.. Λακπξφπνπινο 4. Α. Μνπξαηίδεο 5. Ν. Μνπζηφπνπινο 6. Π. Παπατσάλλνπ 22

23 7. Π. ηαζαθφπνπινο 23

24 Παπάπηημα Η Πίνακαρ κςπιοηέπυν ςγκοινυνιακών και Κςκλοθοπιακών Μελεηών Μεγάλυν Έπγυν Θεζζαλονίκηρ 1. "Έξεπλα Υαξαθηεξηζηηθψλ ησλ Μεηαθηλήζεσλ ζην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα θαη ζηελ Πεξηαζηηθή Εψλε Θεζζαινλίθεο", πνπ αλαηέζεθε ζηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα Μεηαθνξψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ πγθνηλσληαθήο Σερληθήο ηνπ Α.Π.Θ. ην 1987 απφ ηνλ Οξγαληζκφ Θεζζαινλίθεο. 2. "Έξεπλα γηα ηελ ζθνπηκφηεηα θαη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά κέζνπ καδηθήο κεηαθνξάο ζε ζηαζεξή ηξνρηά ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο" πνπ αλαηέζεθε ζηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα Μεηαθνξψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ πγθνηλσληαθήο Σερληθήο ηνπ Α.Π.Θ. ην 1987 απφ ηνλ Οξγαληζκφ Θεζζαινλίθεο. 3. «Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, Πξνκειέηεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο», Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Υάξαμε Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, Πξνκειέηεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο», Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Γηθηχνπ Πνδειαηνδξφκσλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο», Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Ακαμνζηάζην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, Πξνκειέηεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο», Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ., Κπθινθνξηαθή κειέηε πεδνδξφκεζεο ηκεκάησλ νδψλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ, Λαδάδηθα Θεζζαινλίθεο, ΟΡΘΔ, Κπθινθνξηαθή κειέηε πεξηνρήο κεηαμχ ησλ νδψλ Δγλαηίαο Αγγειάθε Ν.Γεξκαλνχ Π.Μειά - Π.Π.Γεξκαλνχ, Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε Έξγσλ Αλάπηπμεο Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο», Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο, Γηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ γηα Κπθινθνξηαθέο Ρπζκίζεηο κε ζηφρν ηελ πεξηβαιινληηθή αλάπιαζε ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, Δξεπλεηηθφ Έξγν πνπ αλαηέζεθε ζηνλ Σνκέα πγθνηλσληψλ θαη Οξγάλσζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ Θεζζαινλίθεο,

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟ Δ ΤΝΓΤΑΜΔΝΔ ΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΣΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟ Δ ΤΝΓΤΑΜΔΝΔ ΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟ Δ ΤΝΓΤΑΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΑ ΕΕΕ:ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Αθήνα 16/2/2010 ΝΕΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΥΩΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ. Λ. Πάλλα Αρτιηέκηων-Πολεοδόμος, Οργανιζμός Αθήνας ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα