ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ"

Transcript

1 ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Αύγοςζηορ ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Οπιζμόρ Δπιηποπήρ Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Τπνδνκψλ ησλ Μεηαθνξψλ (Master Plan) ηεο Θεζζαινλίθεο θαη κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ ππνδνκήο κεηαθνξψλ θαη ηεο πξνηεξαηφηεηάο ηνπο ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ Τθππνπξγφ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. θ. Ησάλλε Μαγθξηψηε άκηζζε Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ : Γηαλλφπνπιν Γ., Καζεγεηή ΑΠΘ, Γηεπζπληή Ηλζηηηνχηνπ Μεηαθνξψλ ΔΚΔΣΑ Καινγήξνπ Ν., Καζεγεηή Σκ. Αξρηηεθηφλσλ ΑΠΘ, Πξφεδξν Σκ. Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ΑΠΘ Λακπξφπνπιν., Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ΔΜΠ., Γεληθφ Γξακκαηέα πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Μνπξαηίδε Α., Καζεγεηή ΑΠΘ, Πξφεδξν ηεο «Δγλαηία Οδφο ΑΔ» Μνπζηφπνπιν Ν., Καζεγεηή ΑΠΘ, Κνζκήηνξα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Παπατσάλλνπ Π., Καζεγεηή ΑΠΘ, Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο ηαζαθφπνπιν Π., Καζεγεηή ΑΠΘ, Πξφεδξν ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζπκκεηείρε σο παξαηεξεηήο ν θ. Αλαζηάζηνο Κνλαθιίδεο, Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ. Δπηζπεχδσλ ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο νξίζζεθε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ θ. έξγηνο Λακπξφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΔΜΠ. Σερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε παξείρε ε «Δγλαηία Οδφο ΑΔ» 1

2 1.2 ηόσοι και κεπηικό Δπιηποπήρ ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ είλαη ε ζπδήηεζε, αμηνιφγεζε θαη ζχλζεζε πξνηάζεσλ, κειεηψλ, παιαηφηεξσλ ζρεδηαζκψλ θαη λέσλ πξνηάζεσλ θαη κειεηψλ γηα ηε Θεζζαινλίθε 1 θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ζε έλα εληαίν πποκαηαπκηικό Σηπαηηγικό Σσέδιο Ανάπηςξηρ Υποδομών ηων Μεηαθοπών. Σν ρέδην απηφ ζα απνηειέζεη ηε βάζε κηαο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο θαη ζρεδηαζκνχ. Ζ δηαδηθαζία ζα μεθηλήζεη άκεζα κε ζέζε ζε δηαβνχιεπζε ηνπ πξνθαηαξηηθνχ ζρεδίνπ θαη ζα νινθιεξσζεί κε πιήξε κειέηε ρεδηαζκνχ, ε νπνία θαη ζα θαζνξίζεη ηα ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία ησλ επί κέξνπο έξγσλ. Ζ δηαδηθαζία ζα νδεγήζεη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ πνπ δηακφξθσζε ε πξψηε μελέηη Σηπαηηγικού Σσεδιαζμού ηνπ Σν ζθεπηηθφ ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη ε ζχλζεζε ελφο πιέγκαηνο έξγσλ ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ, πνπ ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε νινθιεξσκέλα δίθηπα Μεηαθνξψλ / Κπθινθνξίαο / πγθνηλσληψλ, γηα ηελ πεξηνρή. Θα αθνξνχλ ζε φια ηα κέζα κεηαθνξάο, ζα είλαη ζπκβαηά κε ηηο αξρέο θαη πξννπηηθέο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζα απνιακβάλνπλ γεληθφηεξεο απνδνρήο ζε ηερληθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, ψζηε λα πξνσζνχληαη πξνο πινπνίεζε ζε βάζνο ρξφλνπ κε ζπζηεκαηηθφ θαη κφληκν ηξφπν. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη επίζεο λα εμαζθαιηζηεί κε ην πξνηεηλφκελν πιέγκα έξγσλ φηη ζα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, σο πξνο ηελ πνηφηεηα αέξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Θεζζαινλίθεο, ζπκβαηά θαη κε ηελ απαίηεζε γηα κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. ε πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ εμππεξεηνχλ απνδεδεηγκέλα ηηο πξνβιεπφκελεο αλάγθεο θαη γηα ηα νπνία ππάξρεη θαζνιηθή απνδνρή, ζα επηιέγνληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα πινπνίεζε, εθείλα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηθαλνπνηεηηθή «σξηκφηεηα». Απηφ ηεθκεξηψλεηαη, είηε απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο (ζθνπηκφηεηαο, θπθινθνξηαθέο θ.α.) πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ αξκφδηνπο θνξείο, είηε απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο σο «ψξηκσλ» έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο «Δγλαηία Οδφο ΑΔ». Δπί πιένλ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ζα επηδησρζεί ην ρέδην λα έρεη γεληθφηεξε απνδνρή, ψζηε λα δηακνξθσζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έλα «Σςναινεηικό Πλαίζιο Αναθοπάρ» γηα ηα κεγάια έξγα ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ, ην νπνίν θαη ζα απνηειέζεη ηε βάζε πεξαηηέξσ κειέηεο θαη εμεηδίθεπζεο, αιιά θαη πινπνίεζεο έξγσλ ζηελ πεξηνρή. Σν «πλαηλεηηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο» ζα δηεπθνιχλεη 1 Τπάξρεη ήδε κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ θαη αλαιχζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ θαη ησλ νπνίσλ νη παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα πξνζθέξνπλ κεγάιε βάζε γηα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ. Μηα ελδεηθηηθή παξάζεζε απηψλ ησλ κειεηψλ θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο. 2 «Γενική Κςκλοθοπιακή Μελέηη Θεζζαλονίκηρ», ΟΡΘΔ

3 ηελ πξνψζεζε ησλ «ψξηκσλ» (κε ηελ έλλνηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο) έξγσλ πξνο άκεζε πινπνίεζε, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ θνλδχιηα πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ην ΔΠΑ γηα ηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο. Σνλίδεηαη ηέινο, φηη ην παξφλ θείκελν αθνξά ππνδνκέο κεηαθνξψλ θαη δελ πεξηγξάθεη ζηνηρεία ηεο αθνινπζεηέαο πνιηηηθήο ησλ κεηαθνξψλ ζηελ πεξηνρή. ε θάζε πάλησο πεξίπησζε, νη γεληθέο αιιά θαη νη εηδηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο θαη ηνπ ηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο αθνινπζνχλ ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή ζηα ζέκαηα ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη ηεο Κηλεηηθφηεηαο ησλ πξνζψπσλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ελζαξξχλνληαη ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη ηα νινθιεξσκέλα πζηήκαηα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, θαζψο θαη νη ελαιιαθηηθνί θαη νηθνινγηθνί ηξφπνη κεηαθίλεζεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνζπκθφξεζε ηεο πφιεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 1.3 Φιλοζοθία σεδιαζμού Κπιηήπια Δπιλογήρ Έπγυν Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ν ζηξαηεγηθφο ζπγθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο ζηελ πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο πξέπεη λα δηακνξθσζεί κε επίθεληξν ηα ζπζηήκαηα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, εζηηάδνληαο ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη ζηνπο ινηπνχο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο πνπ δελ βαζίδνληαη ζην ΗΥ. Ο ζεκειηψδεο απηφο ζηφρνο απνηειεί ηε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζπλάδεη απφιπηα κε ηελ έλλνηα ηεο «Βηψζηκεο Κηλεηηθφηεηαο», πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπαθφινπζν απηήο ηεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε αλάγθε γηα ζηαδηαθή κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΗΥ θαη ε παξάιιειε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο (πνδήιαην, πεδή κεηαθίλεζε, θιπ) 3. Οη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο πξνθαηαξθηηθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα λέα έξγα ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο εθηηκάηαη φηη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνπο γεληθφηεξνπο απηνχο ζηφρνπο. Σα έξγα νδηθήο ππνδνκήο είλαη απαξαίηεηα ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ην αλαγθαίν επίπεδν ρσξεηηθφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ θαη ησλ ΗΥ νρεκάησλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ην δίθηπν Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. Ζ Δπηηξνπή πηζηεχεη ζηνλ νινθιεξσκέλν ζπγθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ, πνπ ζεκαίλεη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλδπαζκέλε αμηνπνίεζε φισλ ησλ κέζσλ θαηά ηξφπν πνπ κεγηζηνπνηεί ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε, κεηψλεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ εμσγελείο παξάγνληεο (αξλεηηθέο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο / externalities) θαη δελ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ 3 Ζ πξφηαζε γηα νδηθά έξγα ππνδνκψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα έθζεζε δελ αληηζηξαηεχεηαη ηελ βαζηθή απηή ζέζε, δεδνκέλνπ φηη έλα νινθιεξσκέλν ηξαηεγηθφ ρέδην πξέπεη λα έρεη θαη ηηο απαξαίηεηεο νδηθέο ππνδνκέο θαη θπξίσο νινθιεξσκέλα ηα («ειάρηζηα» απαηηνχκελα) νδηθά δίθηπα. 3

4 απνδνηηθφηεηα ησλ ππαξρφλησλ κέζσλ κεηαθίλεζεο. Παξάιιεια αλαγλσξίδεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ζην φιν ζχζηεκα κεηαθνξψλ ε εμάπισζε ησλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ θαη ηδίσο ηεο θαηνηθίαο ζε λέεο πεξηνρέο θαη ε αιιειεπίδξαζε απηψλ κε ηελ αχμεζε θαη ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ησλ κεηαθηλήζεσλ. Ζ θηινζνθία ρεδηαζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο πνπ έρεη πξνηείλεη ε Δπηηξνπή θαη πηνζεηήζεη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ. Σν πξνηεηλφκελν ηξαηεγηθφ ρέδην ζα πξέπεη: Να ζηνρεχεη ζηελ θαιιίηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αηνκηθψλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ πεξηνρή (ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο κεηαθηλήζεηο νρεκάησλ) ζηo πιαίζηo παξνρήο ηθαλνπνηεηηθήο «θηλεηηθφηεηαο» (mobility) ζε φιν ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εκεξήζηεο κεηαθηλήζεηο ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν (γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν) ηξφπν, κε ζπλδπαζκφ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ππνδνκψλ, δειαδή κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, κε ήπηα κέζα κεηαθνξάο θαη κε ΗΥ, ζην βαζκφ πνπ ην θαζέλα είλαη εθηθηφ θαη θνηλσληθά ή πεξηβαιινληηθά απνδεθηφ. Να ηπγράλεη φζν ην δπλαηφλ επξχηεξεο απνδνρήο, έρνληαο ηεζεί ππφςε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο, ζηα πιαίζηα κηαο δηαδηθαζίαο αλνηθηήο δηαβνχιεπζεο, ηεο νπνίαο νη πξνηάζεηο ζα ζπδεηεζνχλ, αμηνινγεζνχλ θαη ελδερνκέλσο εληαρζνχλ ζην ρέδην, θαη Να νξηζηηθνπνηεζεί κέζα απφ κηα κειεηεηηθή δηαδηθαζία ρεδηαζκνχ, ε νπνία ζα θαζνξίζεη ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επί κέξνπο έξγσλ θαη ε νπνία ζα ιάβεη ππφςε ηεο ηα πνιενδνκηθά ρσξνηαμηθά ζηνηρεία θαη πξνηάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Θεζζαινλίθεο, δειαδή ζα ζπλππάξμεη παξάιιεια κε ηνλ ρεδηαζκφ πνπ πξνσζεί ην ΤΠΔΚΑ γηα ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο. Σα θξηηήξηα, κε ηα νπνία ε Δπηηξνπή ζπλέζεζε ηελ θαη αξρήλ πξφηαζή ηεο, είλαη ηα πξνηεηλφκελα έξγα λα: πλζέηνπλ εληαίν ζχλνιν ζηε ινγηθή νινθιήξσζεο «Γηθηχνπ» θαη «ζπζηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο» γηα ηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο. Δληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά ζην ζπλνιηθφ Γίθηπν, αιιά ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη θαη ε επειημία κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ζηελφηεηαο θνλδπιίσλ δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά, αιιά ε πιήξεο νινθιήξσζή ηνπ κπνξεί λα απαηηήζεη αξθεηέο δεθαεηίεο. Αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο παξνρήο απμεκέλνπ επηπέδνπ θηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, δειαδή λα εμππεξεηνχλ κε κία ινγηθή αλαινγία ηηο κεηαθηλήζεηο ηφζν κε ΗΥ, φζν θαη κε Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο. Ζ έλλνηα ηεο «αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο» (urban mobility), 4

5 φπσο αλαθέξεηαη εδψ, έρεη νξηζζεί θαη κειεηεζεί ηφζν ζε πνιιέο ζρεηηθέο κειέηεο θαη θείκελα ηεο ΔΔ, φζν θαη ζε αξθεηά θείκελα θαη κειέηεο ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ πγθνηλσληνιφγσλ, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεηαθνξψλ ηνπ ΔΚΔΣΑ, ηνπ ΑΠΘ, θαη άιισλ Παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο. Έρνπλ έλα βαζκφ «σξηκφηεηαο», έζησ θαη κε ηε κνξθή αξρηθήο ζεψξεζεο θαη αλάιπζήο ηνπο απφ θάπνηα κειεηεηηθή δξαζηεξηφηεηα. εκεηψλεηαη ηέινο φηη πνιχηηκν βνήζεκα ζηελ εξγαζία ηεο Δπηηξνπήο ππήξμαλ νη δηάθνξεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο γηα ηα δηάθνξα κεγάια έξγα ζηελ πφιε (Παξάξηεκα 1) θαη θπξίσο ε Γενική Κςκλοθοπιακή Μελέηη Θεζζαλονίκηρ, πνπ έγηλε ην απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο θαη πνπ ζπλέζεζε ην πξψην ηξαηεγηθφ ρέδην Τπνδνκψλ ησλ Μεηαθνξψλ ηεο πφιεο. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΥΕΔΙΟΤ 2.1 Εισαγωγή Όζνλ αθνξά ην δίθηπν ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, θχξην κέιεκα είλαη λα αξζξσζεί έλα πιήξεο δίθηπν κε φια ηα κέζα, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηελ πινπνηνχκελε γξακκή Μεηξφ κε ηηο επεθηάζεηο ηεο πξνο Αλαηνιηθά θαη Γπηηθά θαη ζα αμηνπνηεί ηα ιεσθνξεία θαη έλα ειαθξχ κέζν ζε ζηαζεξή ηξνρηά, πνπ ζα είλαη ηξακ ή ειαθξχ επηθαλεηαθφ κεηξφ/ κνλφξαβδνο ζηδεξφδξνκνο (monorail) αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο κειέηεο πνπ ζα γίλνπλ. Ζ πξννπηηθή ηεο ζαιάζζηαο αζηηθήο θαη πεξηαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Γήκσλ Θεζζαινλίθεο, Καιακαξηάο θαη Θεξκατθνχ παξακέλεη, απαηηείηαη φκσο πξψηα εηδηθή ζεψξεζε ζην πιαίζην ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ. Όζνλ αθνξά ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν, θχξην κέιεκα ηεο πξφηαζεο είλαη λα απνθηήζνπλ ε πφιε θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο δχν πιήξεηο νδηθνχο δαθηπιίνπο κε ηηο απαξαίηεηεο θάζεηεο θαη αθηηληθέο ζπλδέζεηο ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λα εμππεξεηνχληαη βαζηθέο ρξήζεηο γεο (π.ρ. Αεξνδξφκην, Έθζεζε, Παλεπηζηήκην, λνζνθνκεία, θιπ) θαη λα απνθεχγνληαη νη δηακπεξείο κεηαθηλήζεηο απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. εκαληηθφ είλαη επίζεο θαη ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο / αλαβάζκηζεο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ζπγθνηλσληψλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο ΗΥ νρεκάησλ, φπσο είλαη νη ππφγεηνη, επηθαλεηαθνί ή πνιπψξνθνη ρψξνη ζηάζκεπζεο, ζε άκεζε φκσο ζπλάθεηα κε ην ζχζηεκα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ (ηδίσο ην Μεηξφ) θαη ηνπο νδηθνχο δαθηπιίνπο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ησλ ιεγφκελσλ «πνιπηξνπηθψλ» ζπγθνηλσληαθψλ θέληξσλ, φπνπ ζπκβάιινπλ πνιιά κέζα κεηαθνξάο θαη επηηξέπνπλ ηελ κεηεπηβίβαζε ησλ κεηαθηλνπκέλσλ απφ έλα κέζν ζε άιιν. 5

6 ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, δίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ππνδνκψλ ζηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, πάληα ζην πλεχκα θαη ηε θηινζνθία ζρεδηαζκνχ πνπ αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα (ζθαξηθεκαηηθά νη αλαθεξφκελεο ππνδνκέο θαίλνληαη ζην ζπλνδεπηηθφ ηνπ θεηκέλνπ απηνχ Υάξηε). 2.2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ειςαγωγή η ανάγκη ςυςτηματικήσ παρακολούθηςησ και Σχεδιαςμού Σν ζχζηεκα ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηεο αζηηθήο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο ζα πξέπεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, λα απνηειεί ηε βάζε θάζε ζρεδίνπ παξνρήο ζπλνιηθήο «θηλεηηθφηεηαο» ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεπήο πνιηηηθή κεηαθνξψλ πνπ λα εκπεξηέρεη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνιενδνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζηηθήο πεξηνρήο, ηηο δηαζέζηκεο ζπγθνηλσληαθέο θαη ινηπέο ππνδνκέο θαη ηα δηαζέζηκα ζπζηήκαηα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο κεηαθίλεζεο κε ελαιιαθηηθά κέζα ή ηξφπνπο (πνδήιαην, πινία, πεδή, θιπ). Ζ χπαξμε ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα, πνπ λα έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο, ηε ζηειέρσζε, ηνπο πφξνπο θαη ηα κέζα θαη πνπ λα κπνξεί λα εμεηάδεη θαη λα αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά ηα δεηήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο πξνζψπσλ θαη αγαζψλ, θαη ηελ θπθινθνξία, είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηε πξάμε νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζπγθνηλσληαθψλ ζρεδίσλ (integrated transport master plans). Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη ζηε Θεζζαινλίθε ηέηνηνο θνξέαο θαη ηα (αλεπηζχκεηα) απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ηα βηψλεη θαζεκεξηλά ν πνιίηεο ηεο. Άπνςε ηεο Δπηηξνπήο, αιιά θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ (ΑΠΘ, ΣΔΔ/ΣΚΜ, ΗΜΔΣ, Δ, θιπ) είλαη φηη έλαο ηέηνηνο θνξέαο είλαη άκεζα απαξαίηεηνο γηα λα ιεηηνπξγεί σο θνξέαο ζρεδηαζκνχ, ζπληνληζκνχ, αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ θαη ειέγρνπ ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ησλ Γεκνζίσλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο. Θα πξέπεη αθφκε λα πεξηιάβεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζέκαηα πνιηηηθήο κεηαθνξψλ, δηαρείξηζεο θηλεηηθφηεηαο, ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ θαη ζηάζκεπζεο θαζψο θαη παξαθνινχζεζεο, ηηκνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκθφξεζεο ζηελ αζηηθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο θνξέαο απηφο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθαιείηαη Οπγανιζμόρ Γημοζίυν ςγκοινυνιών Θεζζαλονίκηρ Ο.ΓΖ.Τ.Θ, ή Δνιαίορ Φοπέαρ Αζηικών ςγκοινυνιών Θεζζαλονίκηρ Δ.Φ.Α..Θ. Θα πξέπεη λα είλαη δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο θαη ζπκθέξνληνο θαη λα έρεη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηελ επζχλε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα αλαπηχζζεη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο θαη λα αλαζέηεη, ζπληνλίδεη, θαη ειέγρεη ηελ δηεμαγσγή ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ζηελ πεξηνρή αιιά θαη λα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 6

7 2.2.2 Περιγραφή Σν ζχζηεκα ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, ζην ρξνληθφ νξίδνληα-ζηφρν ζα πξέπεη λα δνκείηαη ηεξαξρηθά σο αθνινχζσο: Γξακκέο κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, φπσο πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο, κεηξφ, ηξακ (ή/θαη monorail). Λεσθνξεηαθέο γξακκέο θνξκνχ ζηελ αζηηθή θαη ζηηο πεξηαζηηθέο ή ππεξαζηηθέο πεξηνρέο. Λνηπέο ηξνθνδνηηθέο ή ηνπηθέο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο θαζψο θαη εηδηθέο γξακκέο. Άιιεο γξακκέο καδηθήο κεηαθνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζαιάζζηα ζπγθνηλσλία. Δίλαη επλφεην φηη νη ππνδνκέο ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, νη νπνίεο είλαη δαπαλεξέο θαη απαηηνχλ κεγάιν ρξφλν θαηαζθεπήο, ζα πινπνηνχληαη ζηαδηαθά. Δπνκέλσο, κέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε κίαο ππνδνκήο κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο, νη δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο ζα εθηεινχληαη απφ ιεσθνξεηαθέο γξακκέο. Δίλαη επίζεο επλφεην φηη, κε θάζε παξάδνζε ηέηνηαο ππνδνκήο, ζα αλαδηαξζξψλεηαη ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ ν ράξηεο ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, επεξεάδνληαο θαη ην φιν ζχζηεκα αζηηθψλ κεηαθνξψλ. Απφ ην αλσηέξσ ζχζηεκα, ζε φ,ηη αθνξά ηα κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο, ήδε πινπνηείηαη ε πξψηε βαζηθή γξακκή ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο κήθνπο 9,4 ρικ, ελψ έρεη δξνκνινγεζεί θαη βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ε πξνέθηαζή ηεο πξνο Καιακαξηά κε ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ζηε Μίθξα. Δμεηάδνληαη επίζεο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαηαζθεπήο, ηελ «ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ», νη πξνεθηάζεηο πξνο ηαπξνχπνιε / Δπθαξπία, πξνο Ακπεινθήπνπο / Δχνζκν θαη πξνο Αεξνδξφκην. Αθφκε ζε πξψην ζηάδην δηεξεχλεζεο βξίζθνληαη ε δεκηνπξγία δεχηεξνπ ζθέινπο ηεο βαζηθήο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πξνο ηελ Ππιαία κέζα απφ ηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ, θαζψο θαη ε επέθηαζε πξνο Διεπζέξην- Κνξδειηφ / ίλδν (ΣΔΗ, ΓΔΘ). ε ζρέζε κε ην δίθηπν κέζσλ ζε ζηαζεξή ηξνρηά, ε Δπηηξνπή: 1. Δπηζεκαίλεη ηελ αλάγθε άκεζεο επέθηαζεο ηεο ππφ θαηαζθεπή γξακκήο, ζην Αλαηνιηθφ άθξν ηεο, πξνο Καιακαξηά, θαη θαηαζθεπήο ηνπ ακαμνζηαζίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μίθξαο. 2. Πξνηείλεη λα κειεηεζνχλ ψζηε λα είλαη ψξηκεο, ηφζν απφ πιεπξάο βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη ζε επίπεδν νξηζηηθψλ κειεηψλ, νη παξαθάησ επεθηάζεηο ηεο θεληξηθήο γξακκήο ηνπ Μεηξφ θαη πξνο ηα δχν άθξα ηεο. Οη επεθηάζεηο απηέο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (κε θξηηήξην θπξίσο ηελ επθνιία θαηαζθεπήο αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο γηα γεληθφηεξεο αλαπιάζεηο θαη αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ) είλαη: 7

8 a. Ζ επέθηαζε Αλαηνιηθά κέρξη ην Αεξνδξφκην (ζε «παξαιηαθή» ράξαμε ίδεηε επφκελα), κε ελδερφκελε κειινληηθή θαηάιεμε ζην Γήκν Θεξκατθνχ. b. Ζ επέθηαζε Γπηηθά θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο Λαγθαδά πξνο ηαπξνχπνιε θαη Δπθαξπία κέρξη ην Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ c. Ζ επέθηαζε πξνο ηελ πεξηνρή ησλ Γήκσλ Ακπεινθήπσλ / Δπφζκνπ. d. Ζ δεκηνπξγία δεχηεξνπ θιάδνπ ηεο βαζηθήο γξακκήο πξνο Αλαηνιηθά κέζα απφ ηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ πξνο ηελ Ππιαία, ψζηε λα θαιπθζνχλ ηθαλνπνηεηηθά νη ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο ηνπ δηακεξίζκαηνο απηνχ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη κέξνο ηεο Ππιαίαο. Ζ επέθηαζε απηή ππνθαζηζηά ηελ κία πξνηαζείζα γξακκή ηξακ απφ ηελ Γεληθή Κπθινθνξηαθή κειέηε ηνπ ΟΡΘΔ ην Όιεο νη παξαπάλσ επεθηάζεηο, κε εμαίξεζε ηελ επέθηαζε πξνο αλαηνιηθά ζηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ, πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ππφγεηα, δελ είλαη αλαγθαίν λα πινπνηεζνχλ φιεο σο γξακκέο Μεηξφ ζηε κνξθή πνπ απηφ θαηαζθεπάδεηαη ζήκεξα, αιιά κε πην «ειαθξχ» κέζν πνπ ζα εληάζζεηαη θαιιίηεξα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη δελ ζα δεκηνπξγεί «θξάγκαηα» πξνζβαζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ηεο γξακκήο. Σέηνηεο κνξθέο είλαη, θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, ην ζχγρξνλν επηθαλεηαθφ ηξακ θαη θάπνηαο κνξθήο ππεξπςσκέλνο (ζε επίπεδν +1) κνλφξαβδνο ζηδεξφδξνκνο (monorail). Γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο πξνηείλεηαη ζαθψο ε πξψηε κνξθή (επηθαλεηαθφ ηξακ) ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ θπξίσο θξηηεξίσλ. Γηα ηελ επέθηαζε πξνο ην Αεξνδξφκην, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί θαη ε πεξίπησζε monorail. Πάλησο θαη αξρήλ ε Δπηηξνπή ζα πξνηηκνχζε θαη πάιη κηα ήπηα επηθαλεηαθή αλάπηπμε ηνπ κέζνπ, θαη κάιηζηα θνληά ζηελ παξαιία ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαζθεπή νδηθήο αξηεξίαο λα αμηνπνηεζεί ε παξαιηαθή δψλε κεηαμχ Καιακαξηάο θαη Αεξνδξνκίνπ. εκεηψλεηαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ ζηελ πεξηνρή απηή ζπλεπάγεηαη θαη ηε δπλαηφηεηα ζεκαληηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ππνδνκήο απφ ελ δπλάκεη ηδηψηεο επελδπηέο πνπ ζα ζειήζνπλ λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο εθεί. ε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κέζνπ ζα είλαη απφξξνηα νινθιεξσκέλεο κειέηεο ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπνπ ζα ιεθζεί ππφςε ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αλαγθαίαο κεηεπηβίβαζεο κεηαμχ ησλ δχν κέζσλ. Αθφκε, ε Δπηηξνπή ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα επίηεπμε ηαρείαο θαη άλεηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ Αεξνδξνκίνπ «Μαθεδνλία» θαη ηνπ Νένπ ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ, κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, θαη επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ ζα ηελ θάλεη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή απφ ηελ κεηαθίλεζε κε ηαμί ή ηδησηηθφ κέζν. 3. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο επεθηάζεηο ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζε ζηξαηεγηθά επηιεγκέλα ζεκεία, ηεξκαηηθνί ζηαζκνί κε ηε κνξθή ολοκληπωμένων πολςηποπικών ζςγκοινωνιακών κένηπων, φπνπ ζα επηηπγράλεηαη ε εχθνιε κεηεπηβίβαζε απφ κέζν ζε κέζν 8

9 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηδησηηθψλ κέζσλ). Ζ δεκηνπξγία απηψλ ησλ θέληξσλ είλαη ζεκαληηθφ απφ θάζε άπνςε λα ζπλδπαζζεί κε αλαπιάζεηο ησλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σα πξνθαλή ζεκεία γηα ηέηνηα πνιπηξνπηθά θέληξα κεηεπηβίβαζεο είλαη: a. Ο Νένο ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο ζηα Γπηηθά ηεο πφιεο, b. Ζ πεξηνρή ηεο Μίθξαο, Αλαηνιηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επέθηαζε ηεο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πξνο Αεξνδξφκην κε επηθαλεηαθφ ηξακ. c. Ζ πεξηνρή ηξαηνπέδνπ Καξαηάζνπ / Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ πξνο εθεί). Δλδερνκέλσο ζα εληνπηζζνχλ, απφ ηελ πξνβιεπφκελε κειέηε ρεδηαζκνχ, θαη άιια ζεκεία. 4. Κξίλεη φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα, ην φιν ζέκα ηεο ζχλδεζεο θαη εμππεξέηεζεο «ζεκεηαθψλ» κεγάισλ αλαπηχμεσλ απφ ην ζχζηεκα ησλ Γ, φπσο π.ρ. ηεο πεξηνρήο ίλδνπ θαη ηεο πεξηνρήο ησλ ΣΔΗ / λέσλ ρψξσλ ηεο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο κε ην θέληξν κε γξακκή ζε ζηαζεξή ηξνρηά, ή ηνπ λένπ πλεδξηαθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο, θνθ. Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην είλαη ζθφπηκν λα γίλεη κέζσ θαηά πξνηεξαηφηεηα κε ρξήζε κέζσλ ζε ζηαζεξή ηξνρηά π.ρ. πάλσ ζε ππάξρνπζεο γξακκέο ηνπ ΟΔ (ή πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ) ή απφ θιάδνπο ηνπ Μεηξφ. 5. Τπνζηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή ησλ δχν ζπλδεηήξησλ γξακκψλ ηξακ πνπ πξφηεηλε ε Γενική Κςκλοθοπιακή Μελέηη Θεζζαλονίκηρ ηνπ 2000, γηα ηε Γπηηθή πεξηνρή Θεζζαινλίθεο θαη γηα ηελ Αλαηνιηθή (Βφξεηα ηεο ζεκεξηλήο ππφ θαηαζθεπή γξακκήο Μεηξφ). Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο δεχηεξεο απηήο γξακκήο ζπλαξηάηαη απφ ηελ πινπνίεζε ή κε ηεο πξνηεηλφκελεο επέθηαζεο ηεο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πξνο Ππιαία κέζα απφ ηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ζε ζπλδπαζκφ κε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ επέθηαζήο θαη ζχλδεζεο ηεο κε ην ηκήκα Μίθξα Αεξνδξφκην. Αθφκε αλαθέξεηαη πξνο δηεξεχλεζε θαη ε ζπρλά πξνηεηλφκελε γξακκή ηξακ ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ νδφ Σζηκηζθή ή ζηε Λεσθφξν Νίθεο, είηε ζηε ινγηθή ζπλδεηήξηαο γξακκήο ζην εληφο ησλ ηεηρψλ ηκήκα είηε θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο ιεσθφξνπ. 6. Δπηζεκαίλεη ηε ζθνπηκφηεηα πξναζηηαθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν ππφινηπν ζχζηεκα καδηθψλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζα πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ιεσθνξεηαθέο γξακκέο θαηάιιεια αξζξσκέλεο, ψζηε λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ηξνθνδνηνχλ ηα κέζα ζε ζηαζεξή ηξνρηά. Ζ δεκηνπξγία εθηεηακέλνπ θαη απζηεξά αζηπλνκεπφκελνπ δηθηχνπ ιεσθνξεηνισξίδσλ ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. 9

10 Όζνλ αθνξά ηα ζαιάζζηα κέζα (αζηηθήο) καδηθήο ζπγθνηλσλίαο, ε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε θαη πξνψζεζή ηνπο κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα ήηαλ αξλεηηθή. Ζ ζαιάζζηα αζηηθή ζπγθνηλσλία ζα πξέπεη ζπλεπψο λα αμηνινγεζεί, κεηά απφ ζπλνιηθή ζεψξεζή ηεο, ζηα πιαίζηα νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ απφ Καιακαξηά κέρξη Αεξνδξφκην, κε βάζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο. Ζ δξνκνιφγεζε ζαιάζζηαο ζχλδεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο κε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηεο Υαιθηδηθήο, ηδίσο ην θαινθαίξη, θξίλεηαη επηζπκεηή. Θα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο πξνο Υαιθηδηθή, ζα απνζπκθνξήζεη ηα νδηθά δίθηπα ηεο πεξηνρήο, θαη είλαη πνιχ πηζαλφλ λα είλαη ζπκθέξνπζα θαη αληαπνδνηηθή, ψζηε λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηδησηψλ επελδπηψλ Προτεραιότητεσ έργων υποδομήσ Δημοςίων Συγκοινωνιών Οη πξνηεξαηφηεηεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα (ηα νπνία ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νδηθψλ έξγσλ). Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα έξγα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ θξίλνληαη γεληθά σο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ζηελ παξνρή «βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο». Σα θξηηήξηα απηά είλαη: Ζ δηακφξθσζε κε θάζε λέν έξγν ελφο πιεξέζηεξνπ θαηά ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, κε ξαρνθνθαιηά πνπ ζα απνηειείηαη απφ γξακκέο Μεηξφ ή άιισλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, θαη ην ππφινηπν δίθηπν, απφ ιεσθνξεηαθέο γξακκέο, είηε θνξκνχ είηε ηξνθνδνηηθήο κνξθήο είηε ζπκπιεξσκαηηθήο κνξθήο. Να δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, θαη θπξίσο ζε ζέζεηο, φπνπ ππάξρνπλ ή κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ πνιπηξνπηθνί ζπγθνηλσληαθνί ζηαζκνί θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο θαη κεηεπηβίβαζεο (park & ride). Να ππάξρεη (κε ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ έξγσλ) νπζηαζηηθή θπθινθνξηαθή αλαθνχθηζε ζε ηκήκαηα κε ηδηαίηεξα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα. Να κελ δηαηαξάζζεηαη (θαηά ην δπλαηφλ) ε ζεκεξηλή θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Να είλαη εθηθηή ε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζε ησλ έξγσλ, θπξίσο απφ πιεπξάο αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ κειέηεο θαη δηαγσληζκψλ. 10

11 Χο έξγα πξνηεξαηφηεηαο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα (αιιά ρσξίο ζεηξά πξνηίκεζεο) ζεσξνχληαη: Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ πξνο Καιακαξηά. Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ, κε επηθαλεηαθή γξακκή, πξνο Αεξνδξφκην θαη ε πξφβιεςε γηα ζπλέρηζε πξνο Γήκν Θεξκατθνχ. Ζ δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ ζπγθνηλσληαθνχ θέληξνπ ζηε Μίθξα Καιακαξηάο (Μεηξφ, Λεσθνξεηαθέο Γξακκέο, απφιεμε Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ). Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ πξνο ηαπξνχπνιε θαη Δπθαξπία θαη ε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ ζπγθνηλσληαθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή ηξαηνπέδνπ Καξαηάζνπ / Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ. Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ πξνο Ακπεινθήπνπο θαη Δχνζκν θαη ε ελδερφκελε επέθηαζε πξνο ίλδν (ΓΔΘ). Ζ επέθηαζε ηεο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πξνο ηελ Ππιαία κέζα απφ ηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ. Ζ θαηαζθεπή λέσλ Λεσθνξεηνισξίδσλ ζε πνιινχο δήκνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο. Ο πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο πξνο ίλδν θαη πξνο ηηο πφιεηο-δνξπθφξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο (Αιεμάλδξεηα, Θέξκε, Πεξαία, Σξίινθνο θ.α.), δεδνκέλνπ φηη νη ππνδνκέο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ (γξακκέο), θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά ζε ζεηξά κειεηψλ. Σέινο ζεκεηψλεηαη ε αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ε παξαρψξεζε εηδηθψλ ισξίδσλ γηα ιεσθνξεία ή θαη νρήκαηα πςειήο πιήξσζεο ζε ηκήκαηα ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ψζηε λα αμηνπνηείηαη θαιχηεξα απηή ε θαηεγνξία ππνδνκψλ. Μεγάιεο ζεκαζίαο είλαη επίζεο λα πξνσζεζνχλ νη απαξαίηεηεο κειέηεο γηα φια ηα βαζηθά έξγα ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ «ψξηκα» γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 2.3 ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Περιγραφή Σν ζηξαηεγηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, δειαδή νη νδηθέο εθείλεο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο, πνπ ζα εμππεξεηνχλ κεηαθηλήζεηο κεγάινπ κήθνπο θαη θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ελφο εηδηθνχ πγθνηλσληαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Θα εμαζθαιηζζεί 11

12 έηζη ε έληαμή ηνπ ζην ρσξνηαμηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο κηαο βηψζηκεο πφιεο. Σν πξνηεηλφκελν δίθηπν απαξηίδεηαη απφ: 1. Σνλ Δζυηεπικό Οδικό Γακηύλιο - ΕζΟΔ 2. Σνλ Δξυηεπικό Οδικό Γακηύλιο - ΕξΟΔ 3. Σα ηκήκαηα ησλ θχξησλ εζληθψλ νδηθψλ αμφλσλ (ΠΑΘΔ, Δγλαηία Οδφο) πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Καζέησλ Αμφλσλ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ). 4. Σνπο ζπλδεηήξηνπο θιάδνπο (εγθάξζηεο ζπλδέζεηο) κεηαμχ ησλ δχν Γαθηπιίσλ, κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ ζπκπίπηνπλ κε ηκήκαηα ησλ αμφλσλ ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο. 5. Σν ινηπφ βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο αζηηθήο πεξηνρήο -πξσηεχνπζεο θαη δεπηεξεχνπζεο νδνί - (αζρέησο ζε πνηνλ θνξέα ππάγεηαη). 6. Σηο αθηηληθέο ζπλδέζεηο ησλ δχν δαθηπιίσλ κε ην ζπγθνηλσληαθφ ηζηφ ηεο πφιεο. 7. Σν δίθηπν απηνθηλεηνδξφκσλ πνπ ζπλδέεη ηε Θεζζαινλίθε κε ηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ παξνχζα έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνπο δχν (2) Γαθηπιίνπο θαη ζηνπο ζπλδεηήξηνπο απηψλ θιάδνπο, δεδνκέλνπ φηη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ είλαη δεδνκέλα θαη ήδε ζε κεγάιν βαζκφ δηακνξθσκέλα Εζωηεπικόρ οδικόρ δακηύλιορ Ο Εζωηεπικόρ Οδικόρ Δακηύλιορ ΕζΟΔ (παξνπζηάδεηαη κε κσβ ρξψκα ζηνλ επηζπλαπηφκελν ράξηε) αξζξψλεηαη κε δχν «ινβνχο» φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 1. Βνξεην-Αλαηνιηθά, απφ ηελ ππάξρνπζα Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή Θεζζαινλίθεο (απφ Κφκβν Κ5 (Πνιίρλε) Κ10 (Κσλζηαληηλνππνιίηηθα). Ζ πιεπξά απηή έρεη ζήκεξα ηε κεγαιχηεξε αλάγθε αλαβάζκηζεο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ θπθινθνξηαθψλ ηεο θφξησλ. 2. Αλαηνιηθά, απφ ηελ ππάξρνπζα Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή (θφκβνο Κ10 Κσλ/πνιίηηθα Κ12 θφκβνο Φνίληθα) θαη ζπλέρεηα κέζσ Νέαο Κξήλεο ζχλδεζε κε Ννηην-Γπηηθή παξάθακςε θέληξνπ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ θιάδνπ απηνχ, απφ ην ζεκείν ηεο ζεκεξηλήο ζχλδεζεο κε ην δξφκν πξνο Φνίληθα Αεξνδξφκην θαη κεηά, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί. 3. Ννηην-Γπηηθά, απφ θιάδν ν νπνίνο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί (κε βάζε θαη ηηο εκπεηξίεο θαη πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία 12

13 πινπνίεζεο ηεο ιεγφκελεο «ππνζαιάζζηαο»), λα θαηαζθεπαζηεί θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ θαη ν νπνίνο ζα απνηειείηαη απφ 2 ηκήκαηα: A. Σκήκα Α: Γπηηθήο εηζφδνπ (ιηκάλη) πεξηνρή νδνχ Καπηαληδφγινπ ζχλδεζε κε Πεξηθεξεηαθή νδφ κέζσ Καηζηκίδε, θαη B. Σκήκα Β: επέθηαζε έσο Καιακαξηά θαη ζχλδεζε, κέζσ νδψλ Καπ. Γθφλε / Πφληνπ, κε ην πξναλαθεξζέλ αλαηνιηθφ ηκήκα ζην (2), παξαπάλσ. Σν σο άλσ ηκήκα, κε ηελ πξνηεηλφκελε ζχλδεζή ηνπ κέρξη ηνλ θφκβν Καηζηκίδε ηεο ππάξρνπζαο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ δεκηνπξγεί ηνπο δχν «ινβνχο» ηνπ Δζσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Σν Σκήκα απηφ είλαη θαη ην επηζπκεηφ λα γίλεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ιφγσ ηεο νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο πνπ ζα έρεη ζηελ θπθινθνξηαθή απνζπκθφξεζε ηεο νδνχ Νίθεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πεδνδξφκεζεο (ή κεηαηξνπήο ηεο ζε νδφ ήπηαο θπθινθνξίαο) αιιά θαη γεληθφηεξεο αλάπιαζεο ηεο γχξσ πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο. Η άμεζη καηαζκεςή ηος θα ππέπει όμωρ να επιηπέπει ηην επέκηαζή ηος, ζηο μέλλον, ππορ Καλαμαπιά ώζηε να ολοκληπωθεί ηο νόηιο ημήμα ηος ΔζΟΓ. Δλαιιαθηηθά κε ηελ επέθηαζε πξνο Καιακαξηά πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ε απεπζείαο ζχλδεζε (ππνζαιάζζηα) ηεο Γπηηθήο Δηζφδνπ κε ηελ Καιακαξηά. ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνβιεπφκελε λέα κειέηε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο πφιεο (θαη ε αλάιπζε ηεο φιεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ πνπ ζα γίλεη ζε απηήλ) ζα δείμεη θαη ην πφζν θπθινθνξηαθά επσθειέο ζα είλαη απηφ, γηα ηελ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ θαη ησλ 2 νδηθψλ δαθηπιίσλ. 4. Γπηηθά, απφ ην ππάξρνλ ηκήκα, κεηαμχ ησλ θφκβσλ Κ16 (Λαραλαγνξά) θαη Κ5, ην νπνίν ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ζπλερήο ξνή, κε ηε δεκηνπξγία αληζφπεδσλ θφκβσλ ή δηαβάζεσλ (ίδεηε επφκελα) Εξωηεπικόρ Οδικόρ Δακηύλιορ Ο Εξωηεπικόρ Οδικόρ Δακηύλιορ ΕξΟΔ (ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη κε θίηξηλν ρξψκα ζηνλ επηζπλαπηφκελν ράξηε) δηακνξθψλεηαη κε ζεηξά έξγσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ: 1. Βφξεην-Αλαηνιηθφ ηκήκα: Σν Σκήκα απηφ μεθηλάεη απφ ηνλ θφκβν Δπθαξπίαο (ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί θαη κε ηελ Δγλαηία Οδφ κε λέν νδηθφ ηκήκα κέρξη ηνλ θφκβν Γεξνθνκείνπ), ζπλδέεηαη κε ηελ Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή ζηνλ θφκβν Κ5 (Πνιίρλε), ζπλερίδεη πξνο Πεχθα, Αζβεζηνρψξη, Δμνρή, ζε λέα ράξαμε Γπηηθά ησλ νηθηζκψλ, παξαθάκπηεη ην ζχλνιν, νπζηαζηηθά, ηνπ δάζνπο ηνπ «έηρ-νπ», ζπλερίδεη πίζσ απφ ηνλ νξεηλφ φγθν Υνξηηάηε πξνο ην Σξηάδη θαη νινθιεξψλεηαη Αλαηνιηθά κέρξη ην ρνιάξη, κέζσ Νέαο Ραηδεζηνχ θαη Αγ. Παξαζθεπήο. 13

14 2. Αλαηνιηθφ / Ννηην-Αλαηνιηθφ ηκήκα: απφ ην ρνιάξη Σξίινθν - Μεραληψλα Αγγεινρψξη, ζην χςνο ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη κε ηε δεχμε Θεξκατθνχ. 3. Νφηην Ννηηνδπηηθφ ηκήκα: Εεχμε ηνπ Θεξκατθνχ, απφ Αγγεινρψξη έσο απέλαληη πιεπξά ηνπ Θεξκατθνχ, θαη ζχλδεζε κε Δ.Ο. Θεζ/θεο - Καηεξίλεο ζην χςνο ηνπ Α/Κ Αμηνχ. 4. Γπηηθφ ηκήκα: Απφ Α/Κ κε Δ.Ο. ζηνλ θφκβν Αμηνχ έσο ηνλ θφκβν Κ2 ζχλδεζεο κε ην ππάξρνλ ηκήκα ηεο Δμσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο (ζηελ πεξηνρή Ν. Μαγλεζία Γηαβαηά) ζπλέρεηα ζην ππάξρνλ ηκήκα κέρξη ηνλ θφκβν Δπθαξπίαο Ακηινικέρ Σςνδέζειρ Οη αθηηληθέο ζπλδέζεηο (Α) πνπ παξνπζηάδνληαη κε πξάζηλν ρξψκα ζην ράξηε είλαη νη αθφινπζεο 4 : 1. Α 1: Κφκβνο Κ1 κε Κφκβν Κ16 (Γπηηθή Θεζ/ληθε). 2. Α 2: Οδφο Πφληνπ απφ θφκβν κε ΔζΟΓ (. Βεληδέινπ) έσο ΔμΟΓ. 3. Α 3: Οδφο Λαγθαδά απφ θφκβν Δζση. Γαθηπιίνπ έσο Δμση. Γαθηχιην. 4. Α 4: χλδεζε απφ Δμ. Γαθηχιην ζην χςνο ηνπ πέξαηνο ηνπ νηθηζκνχ Πεχθσλ, έσο Κφκβν κε Δζσηεξηθφ Οδηθφ Γαθηχιην ζηα Κσλ/πνιίηηθα. Ζ ράξαμε ζα γίλεη κε ζήξαγγα θάησ απφ ην έηρ-νπ κε 2+2 ισξίδεο (+ΛΔΑ) Α 5: Απφ θφκβν Κ11(Α) ηνπ Δζση. Γαθηπιίνπ πξνο Σξηάδη (Α/Κ Σξηαδίνπ Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ). Πξφθεηηαη γηα ηελ νδφ Θέξκεο Γαιάηηζηαο. 6. Α 6: Δ.Ο. Θεζ/λίθεο Μνπδαληψλ, απφ θφκβν Κ12 (ΔζΟΓ) έσο Α/Κ Α11 ΔμΟΓ ζηε Νέα Ραηδεζηφ, θαη απφ Α/Κ Αεξνδξνκίνπ έσο Α/Κ Α13 ρνιαξίνπ. 7. Α 7: χλδεζε Αεξνδξνκίνπ κε Δμσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή (κέζσ θφκβνπ κε Δ.Ο. Θεζ/λίθεο Μνπδαληψλ, θαη ζχλδεζε ζε θφκβν Ν. Ραηδεζηνχ ). 4 Πέξα απφ ηα λέα έξγα ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ βειηηψζεηο ζηηο ζπλδεηήξηεο νδνχο κε ηελ Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή Οδφ, φπσο π.ρ. ε νδφο Καηζηκίδε πνπ ζα παξαιακβάλεη θαη ηνλ κεγαιχηεξν θπθινθνξηαθφ θφξην ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν «ινβψλ». Δπίζεο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ε πξννπηηθή πχθλσζεο ησλ αθηηληθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπη. Θεζ/λίθεο κεηαμχ ησλ Κφκβσλ Κ1 θαη Α6 ηεο Δμση. Πεξηθεξεηαθήο θαη Κ16 έσο Κ5 ηεο Δζση. Πεξηθεξεηαθήο. 5 Τπάξρεη ζρεηηθή κειέηε απφ ηελ Δγλαηία Οδφ ΑΔ, γηα κηα παξαπιήζηα ράξαμε. 14

15 2.3.2 Προτεραιότητεσ οδικών έργων Κπιηήπια Επιλογήρ Σν ζχλνιν ησλ νδηθψλ Γαθηπιίσλ θαη ησλ εγθάξζησλ ζπλδέζκσλ ηνπο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ απνηεινχλ έλα ινγηθφ ζχλνιν Οδηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ πφιε, πνπ έρεη κειεηεζεί ζηα πιαίζηα αξθεηψλ κειεηψλ ζην παξειζφλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «γεληθφηεξεο απνδνρήο» θαη ηεθκεξίσζεο (πάληα φκσο ππφ ηελ αίξεζε ηεο νξηζηηθήο αλάιπζήο ηνπ απφ ηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Τπνδνκψλ ησλ Μεηαθνξψλ). ην πιαίζην φκσο ηεο άκεζεο αμηνπνίεζεο θνλδπιίσλ, δηαζέζηκσλ απφ ην ζεκεξηλφ ΔΠΑ, θαη ιφγσ ησλ γλσζηψλ δηαδηθαζηψλ απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ απηψλ, δεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη πξνηεξαηφηεηεο γηα νδηθά έξγα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα πξνο πινπνίεζε ζηα πιαίζηα θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζπγθπξίαο. Γηα ηελ επηινγή απηή ε Δπηηξνπή έζεζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 1) Να ππάξρεη (κε ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ έξγσλ) νπζηαζηηθή ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο ζε ηκήκαηα κε ηδηαίηεξα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα. 2) Να δηακνξθψλεηαη κε ηα έξγα απηά θαηά ην δπλαηφλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ «ιεηηνπξγία δηθηχνπ», δειαδή λα εληάζζνληαη ηα έξγα ζηε ινγηθή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ επξχηεξσλ ζπλδέζεσλ θαη δηθηχσλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ πεξηνρή ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 3) Να κελ δηαηαξάζζεηαη (θαηά ην δπλαηφλ) ε ζεκεξηλή θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, 4) Να είλαη εθηθηή ε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζε ησλ έξγσλ θπξίσο απφ πιεπξάο αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ κειέηεο θαη δηαγσληζκψλ, θαη ηέινο 5) Να ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα λα πξνθχπηεη νπζηαζηηθή βειηίσζε ζε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα αέξα ζηελ δνκεκέλε (θπξίσο) Θεζζαινλίθε. 15

16 Ππόηαζη έπγων πποηεπαιόηηηαρ Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη κηα ζεηξά έξγσλ ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη θαη εμεηδηθεχνληαη σο εμήο: Α. Έπγα αναβάθμιζηρ και βεληίωζηρ ηος ζημεπινού ΕζΟΔ, Β. Νέα έπγα ζηη λογική ηηρ (έναπξηρ) δημιοςπγίαρ και ολοκλήπωζηρ ηων 2 Δακηςλίων θαη ησλ ζπλδεηήξηψλ ηνπο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Έπγα Αναβάθμιζηρ ηος Σημεπινού Δζωηεπικού Γακηςλίος ηα έξγα απηά πεξηιακβάλνληαη: 1. Αναβάθμιζη ηος Γςηικού ημήμαηορ ηνπ ΔζΟΓ απφ ηνλ θφκβν Κ16 (Λαραλαγνξάο) έσο ηνλ θφκβν Κσλζηαληηλνππφιεσο (ηαπξνχπνιε). Βειηηψζεηο ζην ηκήκα απηφ έρνπλ ήδε κειεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ αιιά ππνγξακκίδνληαη ηδηαίηεξα ηα έξγα: a. Γηακφξθσζε Αληζφπεδσλ Κφκβσλ ή Κάησ Γηαβάζεσλ ζηηο επηιεγκέλεο (απφ ην Τπνπξγείν) ζέζεηο ησλ ζεκεξηλψλ ηζφπεδσλ θφκβσλ ζην ηκήκα απηφ, θαη b. Μεηαηξνπή ηνπ Κ16 (Λαραλαγνξά) ζε αληζφπεδν θφκβν, κε παξάιιειε ζχλδεζε κε Νέν Δκπνξεπκαηηθφ ηαζκφ ζηξαηφπεδν Γθφλνπ (έξγν ήδε δξνκνινγεκέλν). 2. Αναβάθμιζη ηος ΒΑ ημήμαηορ (κε εθηηκψκελε αχμεζε ηεο παξνρεηεπηηθήο ηθαλφηεηαο πεξίπνπ ζην 25%-30%) πνπ ζα κπνξνχζε λα επέιζεη κε βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ θαη ηκεκάησλ σο αθνινχζσο (ηα επφκελα απνηεινχλ ελδεηθηηθή πξφηαζε ην Τπνπξγείν πξέπεη λα κειεηήζεη θαη πινπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ελψ, ζε θάζε πεξίπησζε, κία ζπλνιηθή δηαπιάηπλζε ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ απφ Δπθαξπία έσο Καιακαξηά είλαη ζθφπηκε): a. Γηαπιάηπλζε ηκήκαηνο απφ Κφκβν Καηζηκίδε έσο Κφκβν Δπηαππξγίνπ θαηά κία ισξίδα ζηελ θαηεχζπλζε πξνο Γπηηθά, ψζηε λα αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα ζηελ θπθινθνξία πνπ παξαηεξείηαη θαη εληείλεηαη ιφγσ ηεο έληνλεο αλσθέξεηαο. b. Γηαπιάηπλζε ηκήκαηνο απφ Κσλ/πνιίηηθα έσο Κ12 (κεηά ηνλ θφκβν Παλνξάκαηνο) θαηά 1 ισξίδα ζηελ θαηεχζπλζε πξνο Καιακαξηά, ψζηε λα 16

17 βνεζεζνχλ εθηφο ησλ άιισλ θαη νη θηλήζεηο πιέμεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ έμνδν πξνο ηε Ν.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο - Ν. Μνπδαληψλ. Ζ δηαπιάηπλζε απηή ζα εληαρζεί ζηε γεληθφηεξε δηαπιάηπλζε ηνπ ηκήκαηνο, θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο, πνπ αλαθέξεηαη ζηα επφκελα ζε ζρέζε κε ηα έξγα ξηδηθήο αλαβάζκηζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο νιφθιεξνπ ηνπ Βνξεην- Αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ. c. Γεκηνπξγία δχν ισξίδσλ εηζφδνπ (ισξίδεο επηηάρπλζεο) απφ Παλφξακα (Διαηψλεο) πξνο θέληξν πφιεο (δπηηθά) πνπ ζα ζβήλνπλ πξηλ ηελ ππάξρνπζα ζήξαγγα. d. Γηακφξθσζε θαλνληθψλ ισξίδσλ επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο ζηνπο θφκβνπο ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ (δελ είλαη δπλαηέο ρσξίο αιιαγή νξηζκέλσλ ηερληθψλ έξγσλ). ε ζπλδπαζκφ κε ηα αλσηέξσ ελδείθλπηαη θαη ε δηαπιάηπλζε: a. ηεο Ν.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο Ν. Μνπδαληψλ θαηά 1 ισξίδα θαη ζηνπο δχν θιάδνπο ηεο απφ ηνλ Κ12 κέρξη ηνπο θφκβνπο Θέξκεο θαη Αεξνδξνκίνπ (απφ 3+3 ζε 4+4) θαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηνλ θφκβν Ν. Ρπζίνπ θαη Σαγαξάδσλ (απφ 2+2 ζε 3+3). ε ζπλδπαζκφ κε απηφ ην έξγν ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη νη θαηάιιειεο θπθινθνξηαθέο δηεπζεηήζεηο ζε ζεκαληηθέο εμφδνπο / εηζφδνπο ζε παξαθείκελεο αλαπηχμεηο. b. ηεο Ν.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο Ν. Μνπδαληψλ, θαηά 1 ισξίδα, απφ θφκβν Ν. Ρπζίνπ θαη Σαγαξάδσλ έσο θφκβν κε παιαηά νδφ Σξηιφθνπ Ν. Μνπδαληψλ κεηά ηελ Καξδηά ζηελ θαηεχζπλζε πξνο Ν. Μνπδαληά (αλσθέξεηα). Οη παξαπάλσ βειηηψζεηο απνηεινχλ επηθαλεηαθέο «εζηηαζκέλεο» βειηηψζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα άκεζε αλαθνχθηζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Τπφςε ηεο Δπηηξνπήο ηέζεθε θαη κηα πην ξηδνζπαζηηθή αλαβάζκηζε γηα ην ίδην ηκήκα, πνπ πεξηιακβάλεη θαηαζθεπή λένπ «ςπεπςτυμένος» κλάδος κε 2+2 ισξίδεο πάλσ απφ ηελ ππάξρνπζα πεξηθεξεηαθή (flyover) ζην επίπεδν +1, ζε κήθνο πεξίπνπ 6,5 ρικ (απφ ηνλ θφκβν ησλ Κσλ/πνιίηηθσλ Αλαηνιηθά έσο πεξίπνπ ηνλ θφκβν Κ5 Γπηηθά). Ζ Δπηηξνπή αληηκεηψπηζε ην πξνηεηλφκελν απηφ έξγν σο έξγν βειηίσζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔζΟΓ, πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ζε ζρέζε κε ηηο επηθαλεηαθέο βειηηψζεηο, θαη δελ ζα πξέπεη λα θαζπζηεξήζεη ηελ δεκηνπξγία ή λα κεηψζεη ηε ζεκαζία θαη πξνηεξαηφηεηα ησλ έξγσλ ππνδνκήο, πνπ ζπλζέηνπλ ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ (ίδεηε επφκελν ππνθεθάιαην). 17

18 Νέα έπγα ζηη λογική ηηρ δημιοςπγίαρ και ολοκλήπωζηρ ηων δύο (2) Γακηςλίων και ηων ζςνδεηήπιών ηοςρ 1. ηελ θαηεγνξία απηή πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ έναπξη καηαζκεςήρ ηος Δξωηεπικού Γακηςλίος και ηηρ Ακηινικήρ Σςνδεηήπιος ΑΣ4 κε πινπνίεζε ησλ παξαθάησ λέσλ έξγσλ: I. Πξψηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ (Δμσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή Οδφο) πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Δγλαηία Οδφ ζην χςνο ηνπ Γεξνθνκείνπ κε ην ηκήκα Κ4-Κ5 ζηελ πεξηνρή ηεο Δπθαξπίαο II. III. IV. Πξψηνπ ηκήκαηνο ζηα Γπηηθά, ηνπ Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ (ζηε ράξαμή ηνπ φπσο πξνηείλεηαη ζηα πξνεγνχκελα) απφ ηνλ θφκβν Κ5 ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο κέρξη πεξίπνπ ην χςνο ηνπ νηθηζκνχ Πεχθα (κήθνο πεξίπνπ 4 ρικ). Σεο Αθηηληθήο χλδεζεο 4 (Α 4) πνπ ζα μεθηλάεη απφ ην παξαπάλσ ζεκείν ηνπ ΔμΟΓ θαη ζα ζπλδέεηαη πάιη κε ηνλ ΔζΟΓ ζηνλ θφκβν ησλ Κσλ/πνιίηηθσλ, δηαζρίδνληαο (ζην κεγαιχηεξν κήθνο ηνπ ζε ζήξαγγα) ην έηρ-νπ. Ο θιάδνο απηφο έρεη κειεηεζεί ζε κηα ιίγν δηαθνξνπνηεκέλε κνξθή απφ ηελ «Δγλαηία Οδφο ΑΔ». Αλαβάζκηζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζεκεξηλνχ Δζσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ απφ Κφκβν Κσλ/πνιίηηθσλ κέρξη ην ηέινο ηεο (θφκβνο Κ12) κε δηαπιάηπλζε θαηά 1+1 ισξίδα + ΛΔΑ (αλαθέξζεθε ήδε κεξηθψο σο βειηίσζε ζηα έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ ζεκεξηλνχ ΔζΟΓ). Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΗV παξαπάλσ επηηπγράλεηαη: Ζ (έζησ θαη θαηά έλα κηθξφ ηκήκα ηεο) έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ. Ζ δεκηνπξγία ελφο λένπ άμνλα, πνπ ζπλδέεη ηελ Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε θαη ην Αεξνδξφκην κε ηελ Γπηηθή πεξηνρή ηεο πφιεο θαη ηελ Δγλαηία Οδφ. Ο άμνλαο απηφο δηαηξέρεη κηα πεξηνρή πνπ δηαρσξίδεηαη γεσκνξθνινγηθά απφ ην θπξίσο πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα. πλεπψο, κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη ε ξχπαλζε απφ ηα απηνθίλεηα πνπ ζα θηλνχληαη ζηνλ άμνλα απηφλ, δελ ζα έρεη άμηα ιφγνπ επηβαξπληηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα αέξα ηεο πφιεο. Ζ παξνρή κηαο ελαιιαθηηθήο δηεμφδνπ πξνο ην ζπκθνξεκέλν ζήκεξα Βνξεην- Αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ΔζΟΓ, ε νπνία αλακέλεηαη θαη λα αλαθνπθίζεη θπθινθνξηαθά ην ηκήκα απηφ ψζηε λα κελ ρξεηάδνληαη ξηδηθέο ιχζεηο βειηίσζήο ηνπ πέξα απφ ηηο επηθαλεηαθέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 18

19 2. Ολοκλήπωζη ηος Νοηιο-Γςηικού κλάδος ηηρ Δζωηεπικήρ Πεπιθεπειακήρ, ζηε κνξθή πνπ πξνηείλεηαη ζηα πξνεγνχκελα δειαδή: Σκήκα Α: Γπηηθήο εηζφδνπ Καπηαληδφγινπ ζχλδεζε κε Πεξηθεξεηαθή κέζσ Καηζηκίδε, θαη Σκήκα Β: επέθηαζε (ζε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ηκήκαηνο, ή απ επζείαο απφ ηνλ πξνβιήηα 1) έσο Καιακαξηά θαη ζχλδεζε, κέζσ νδψλ Καπ. Γθφλε / Πφληνπ, κε ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ΔζΟΓ. Ζ Δπηηξνπή δέρεηαη φηη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ ζα απαηηήζεη κηα ζεηξά κειεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξσλ απφ εθείλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ην πξναλαθεξζέλ πξνηεηλφκελν έξγν άκεζεο εθαξκνγήο, ηδίσο κεηά ηε γλσζηή θαηάιεμε ηνπ έξγνπ ηεο ιεγφκελεο «ππνζαιάζζηαο» αξηεξίαο, πνιιψ δε κάιινλ, επεηδή νη αθηηληθέο ζπλδέζεηο κέζσ ησλ νδψλ Καηζηκίδε θαη 3 εο επηεκβξίνπ κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Οδφ είλαη νπζηαζηηθά θνξεζκέλεο. Με απηά ηα δεδνκέλα θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνεγεζεί κία νπζηαζηηθή έξεπλα γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθή έληαμε ηνπ έξγνπ ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο, πνπ ζα δηεξεπλήζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε επίπεδν πεξηβαιινληηθνχ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνπο θφκβνπο εηζφδνπ-εμφδνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ, ζηε λέα παξαιία θαη ζηελ Καιακαξηά. Δπεηδή φκσο, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ην έξγν ζα έρεη νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ θπθινθνξηαθή απνζπκθφξεζε ηεο νδνχ Νίθεο θαη ηε γεληθφηεξε αλάπιαζε ηεο γχξσ πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη νη απαξαίηεηεο κειέηεο θαη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα πινπνηεζνχλ εληφο πνιχ ζπληφκνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 2.4 Τερματικοί Σταθμοί Χώροι Στάθμευσης Ζ δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο παξπθέο ησλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο, απνηειεί ηφζν γηα ηηο Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο φζν θαη ηελ θπθινθνξία ηελ ελδεδεηγκέλε πνιηηηθή γηαηί ελζαξξχλεη ηελ ηζνξξνπεκέλε ρξήζε ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ θαη ελζαξξχλεη ηε κεηεπηβίβαζε θαη ρξήζε ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. Έηζη ε δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ ζηηο πεξηνρέο ή ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Μέζα απφ ηηο πνιιέο πξνηάζεηο θαη κειέηεο γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ 6, ε Δπηηξνπή παξαζέηεη ηνλ παξαθάησ Πίλαθα κε ζεηξά έξγσλ πνπ έρνπλ «σξηκφηεηα» (κε 6 Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην θπξίσο θείκελν αλαθέξζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζέζεηο ζηηο πεξηνρέο: 19

20 ηελ έλλνηα πνπ ηεο έρεη δνζεί γεληθφηεξα ζηελ Έθζεζε απηή) αιιά θαη ζεκαληηθφηεηα σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο. Δλλνείηαη φηη νη ππνδνκέο απηέο ζηάζκεπζεο ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ψζηε λα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζχληνκα θαη κε δηάθνξα ζρήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο: 1. Τπφγεηνο ρψξνο ηεο νδνχ Αλζέσλ (έρεη κειεηεζεί θαη είλαη ην πην ψξηκν ίζσο έξγν ζηάζκεπζεο απηή ηελ πεξίνδν). 2. Πεξηνρή ηξαηνπέδνπ Καξαηάζνπ / Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ, φπνπ πξνηείλεηαη λα ρσξνζεηεζεί ηεξκαηηθφο ζηαζκφο γξακκήο Μεηξφ θαη Λεσθνξείσλ (δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ ζπγθνηλσληαθνχ θέληξνπ) 3. Υψξνο ζηξαηφπεδνπ Παχινπ Μειά (ρψξνο ηδηαίηεξα ρξήζηκνο - ρσξνζεηεκέλνο απφ ηνλ Ν. 2947/2001), 4. Υψξνο πεξηνρήο Λαραλνθήπσλ κεηαμχ νδνχ Γηαλληηζψλ θαη νδνχ 26 εο Οθησβξίνπ 5. Πιαηεία Υεκείνπ, ΑΠΘ. 6. Πεξηνρή νδνχ Μ. Φειινχ, Ν. Διβεηία (θνληά ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Μεηξφ) 7. Θέαηξν Γεο (Καηζηκίδε) ζε ζπλδπαζκφ κε επέθηαζε γξακκψλ ΟΑΘ ή κε εηδηθά ιεσθνξεία. 8. Πεξηνρή Μίθξαο (Γ. Καιακαξηάο). 9. Υψξνη, εθφζνλ εμεπξεζνχλ, θαηά κήθνο ηνπ Δζσηεξηθνχ θαη Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ, φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαιήγνπλ γξακκέο ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. Οη παξαπάλσ ρψξνη κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ «ζπγθνηλσληαθψλ» ππνδνκψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηελ αλάπηπμε λννηξνπίαο ρξήζεο ησλ ΜΜΜ, θαη ηεο κε εηζφδνπ ησλ ΗΥ νρεκάησλ ζην θέληξν. Δλλνείηαη φηη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη ην δίθηπν ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ ψζηε λα ππάξρεη η δςναηόηηηα λεωθοπειακήρ ζύνδεζηρ ηων πποηεινόμενων ζηαθμών ζηάθμεςζηρ ζε ζςνδςαζμό με ηο ηέλορ ζηάθμεςζηρ και σωπίρ κόμιζηπο. Παξάιιεια, πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα βειηησζεί απφ ηνπο δήκνπο ην κέηξν ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θαηάιιειεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηάιιειεο ηηκνιφγεζεο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ θάζε Γήκνπ. Απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ ππνδνκψλ ζηάζκεπζεο πξέπεη λα είλαη θαη ε άκεζε νινθιήξσζε - πινπνίεζε ελφο Δνιαίος σεδίος ηάθμεςζηρ γηα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο (ή ηνπιάρηζηνλ ηελ θεληξηθή ηνπ πεξηνρή) θαη ηνπο άιινπο Γήκνπο, θαζψο θαη ε 1. Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ 2. Γεσξγηθήο ρνιήο (Γ. Ππιαίαο θαη -θπξίσο- Γ. Θέξκεο), 3. Παηξηαξρηθνχ θαη πεξηνρήο Κνηκεηεξίσλ (Γ. Θέξκεο), 4. Δπθαξπία θαη ηελ πεξηνρή Γεξνθνκείνπ δπηηθά (π. θνηλ. Δπθαξπίαο θαη Γ. Χξαηνθάζηξνπ), 5. Γηάθνξνη ρψξνη ηνπ ΟΔ δπηηθφηεξα ηνπ Ν.. ηαζκνχ θαη ηκήκαηα ησλ ζηξαηνπέδσλ ζηνπο δήκνπο Δχνζκνπ, Ακπεινθήπσλ, Μελεκέλεο, Δρεδψξνπ, πεξηνρέο θνληά ζην ζηαζκφ ησλ ΚΣΔΛ. 20

21 δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ θαη απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο ησλ απαγνξεχζεσλ ζηάζκεπζεο ζην πιεπξφ ηνπ δξφκνπ. Σέινο, ε χπαξμε θαη δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο εκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ησλ γλσζηψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ είλαη επίζεο κηα αλαγθαηφηεηα γηα ηε Θεζζαινλίθε πνπ ζα πξέπεη λα ζηαζκηζηεί πξνζεθηηθά ζε ζρέζε κε ηηο πθηζηάκελεο ήδε ηέηνηεο ππνδνκέο (ηδησηψλ) θαη ηε δήηεζε ζε βάζνο ρξφλνπ. Σν εκπνξεπκαηηθφ Κέληξν πνπ πξνσζείηαη γηα ηνλ ρψξν ηνπ ηξαηνπέδνπ Γθφλε είλαη κηα ζεηηθή θαη απνδεθηή πξννπηηθή ηδίσο αλ ζπλδπαζηεί κε ηνπο ρψξνπο ηνπ ΟΛΘ ζε κηα θνηλή πξσηνβνπιία ΟΔ / ΟΛΘ. 3. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνηάζεψλ ηεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, ε Δπηηξνπή επηζπκεί λα επαλαιάβεη θαη λα ηνλίζεη φηη ην έξγν ηεο θαη ε παξνχζα έθζεζε απνηεινχλ ηελ αξρή θαη φρη ην ηέινο κηαο δηαδηθαζίαο. Τπάξρεη αλάγθε λα γίλνπλ άκεζα θαη ζπζηεκαηηθά βήκαηα ζε κηα δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλαηλεηηθά θαη ζπζηεκαηηθά, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηεο πεξηνρήο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνλ ηερληθφ θφζκν ηεο πεξηνρήο. Καηά ηε γλψκε καο ππάξρνπλ ηξεηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξνσζεζνχλ παξάιιεια, δεδνκέλνπ φηη νη ρξφλνη πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε κηαο εθηηκάηαη φηη ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα «δηνξζψζεσλ» θαη «επεκβάζεσλ» ζηηο αξρηθέο κνξθέο ησλ έξγσλ αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ θάπνην απφ ηα άιια παξάιιεια ζηάδηα: Α) Θέζε ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ απηήλ ρεδίνπ ψζηε λα πξνθχςεη ην αλαθεξφκελν ζηελ εηζαγσγή, «Σςναινεηικό Πλαίζιο Αναθοπάρ» γηα ηνλ Ενιαίο Σηπαηηγικό Σσεδιαζμό Υποδομών ηων Μεηαθοπών ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. Β) Άκεζε πξνψζεζε ησλ κειεηψλ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Τπνδνκψλ ησλ Μεηαθνξψλ θαη ηεο ΜΠΔ (ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ) γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή Θεζζαινλίθεο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, νη κειέηεο απηέο ζα νξηζηηθνπνηήζνπλ εμεηδηθεχζνπλ αμηνινγήζνπλ - θαη πνζνηηθνπνηήζνπλ φια ηα κεγέζε, θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαη ζπλδπαζκνχο ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Θεζζαινλίθεο. Οη σο άλσ κειέηεο είλαη νπζηαζηηθά αληηθείκελν ηνπ ΑΘ θαη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ, απαηηείηαη φκσο ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΡΘΔ ζε ζέκαηα ρξήζεσλ γεο θαη πνιενδνκηθψλ δεδνκέλσλ. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη κε ηε κε χπαξμε Γηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζην ΑΘ, νη ζρεηηθνί δηαγσληζκνί ζα κπνξνχζαλ λα πξνθεξπρζνχλ θαη λα παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ ΔΟΑΔ κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ΑΘ (θαη ηνπ ΟΡΘΔ). Γ) Πξνψζεζε αλάζεζε νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ πνπ ζα αθνξνχλ θξίζηκα (πξνηεηλφκελα) έξγα πξνηεξαηφηεηαο ψζηε λα δηαθξηβσζνχλ ηα αθξηβή ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία θαη λα ζπληαρζνχλ νη απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 21

22 πξνθήξπμε ησλ δηαγσληζκψλ θαηαζθεπήο ηνπο. Οη παξαπάλσ κειέηεο πξέπεη λα είλαη ζε επίπεδν κειέηεο αλαγλψξηζεο θαη ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα έξγα γηα ηα νπνία (θαη ειάρηζηνλ) πξέπεη λα πξνσζεζνχλ απηέο νη κειέηεο είλαη: 1. Σα έξγα επηθαλεηαθψλ βειηηψζεσλ ζην Βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ΔζΟΓ (Κ5 έσο Κ12). 2. Σα έξγα έλαξμεο ηνπ ΔμΟΓ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία Η IV παξαπάλσ. 3. Ζ πινπνίεζε ηνπ Ννηην-Γπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ΔζΟΓ φπσο πεξηγξάθεθε ζην /3 παξαπάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα: ηνπ Σκήκαηνο Α (Γπηηθή είζνδνο Καηζηκίδε ζχλδεζε κε Βνξεην-Αλαηνιηθφ ηκήκα ΔζΟΓ), θαη ηνπ Σκήκαηνο Β κέρξη Καιακαξηά θαη ζχλδεζε πξνο Μίθξα (ηφζν ζαλ επέθηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Σκήκαηνο Α φζν θαη ζαλ λέα (ππνζαιάζζηα) ράξαμε απ επζείαο απφ ηε Γπηηθή είζνδν πξνο Καιακαξηά). 4. Οη δχν αληζφπεδνη θφκβνη ζην Γπηηθφ ηκήκα ηνπ ΔζΟΓ (αλαβάζκηζε ηκήκαηνο Κ16 Κ5). Θεζζαλονίκη, Αύγοςζηορ 2010 Ζ Δπιηποπή 1. Γ. Γηαλλφπνπινο 2. Ν. Καινγήξνπ 3.. Λακπξφπνπινο 4. Α. Μνπξαηίδεο 5. Ν. Μνπζηφπνπινο 6. Π. Παπατσάλλνπ 22

23 7. Π. ηαζαθφπνπινο 23

24 Παπάπηημα Η Πίνακαρ κςπιοηέπυν ςγκοινυνιακών και Κςκλοθοπιακών Μελεηών Μεγάλυν Έπγυν Θεζζαλονίκηρ 1. "Έξεπλα Υαξαθηεξηζηηθψλ ησλ Μεηαθηλήζεσλ ζην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα θαη ζηελ Πεξηαζηηθή Εψλε Θεζζαινλίθεο", πνπ αλαηέζεθε ζηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα Μεηαθνξψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ πγθνηλσληαθήο Σερληθήο ηνπ Α.Π.Θ. ην 1987 απφ ηνλ Οξγαληζκφ Θεζζαινλίθεο. 2. "Έξεπλα γηα ηελ ζθνπηκφηεηα θαη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά κέζνπ καδηθήο κεηαθνξάο ζε ζηαζεξή ηξνρηά ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο" πνπ αλαηέζεθε ζηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα Μεηαθνξψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ πγθνηλσληαθήο Σερληθήο ηνπ Α.Π.Θ. ην 1987 απφ ηνλ Οξγαληζκφ Θεζζαινλίθεο. 3. «Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, Πξνκειέηεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο», Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Υάξαμε Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, Πξνκειέηεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο», Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Γηθηχνπ Πνδειαηνδξφκσλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο», Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Ακαμνζηάζην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, Πξνκειέηεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο», Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ., Κπθινθνξηαθή κειέηε πεδνδξφκεζεο ηκεκάησλ νδψλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ, Λαδάδηθα Θεζζαινλίθεο, ΟΡΘΔ, Κπθινθνξηαθή κειέηε πεξηνρήο κεηαμχ ησλ νδψλ Δγλαηίαο Αγγειάθε Ν.Γεξκαλνχ Π.Μειά - Π.Π.Γεξκαλνχ, Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε Έξγσλ Αλάπηπμεο Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο», Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο, Γηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ γηα Κπθινθνξηαθέο Ρπζκίζεηο κε ζηφρν ηελ πεξηβαιινληηθή αλάπιαζε ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, Δξεπλεηηθφ Έξγν πνπ αλαηέζεθε ζηνλ Σνκέα πγθνηλσληψλ θαη Οξγάλσζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ Θεζζαινλίθεο,

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Κ. Νικολάος Γξ. Υεκηθφο Πεξηβαιινληνιφγνο Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Υποσργείο Σσγθοηλφληώλ θαη Έργφλ

Υποσργείο Σσγθοηλφληώλ θαη Έργφλ Υποσργείο Σσγθοηλφληώλ θαη Έργφλ Σηότος ηες Εθζηραηείας Αλεκπόδηζηε Αζθαιής θαη Ασηόλοκε Δηαθίλεζε φισλ ησλ Δκπνδηδφκελσλ αηφκσλ Σε έλα περηβάιιολ θηιηθό θαη προζπειάζηκο. Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα