ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ"

Transcript

1 ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Αύγοςζηορ ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Οπιζμόρ Δπιηποπήρ Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Τπνδνκψλ ησλ Μεηαθνξψλ (Master Plan) ηεο Θεζζαινλίθεο θαη κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ ππνδνκήο κεηαθνξψλ θαη ηεο πξνηεξαηφηεηάο ηνπο ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ Τθππνπξγφ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. θ. Ησάλλε Μαγθξηψηε άκηζζε Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ : Γηαλλφπνπιν Γ., Καζεγεηή ΑΠΘ, Γηεπζπληή Ηλζηηηνχηνπ Μεηαθνξψλ ΔΚΔΣΑ Καινγήξνπ Ν., Καζεγεηή Σκ. Αξρηηεθηφλσλ ΑΠΘ, Πξφεδξν Σκ. Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ΑΠΘ Λακπξφπνπιν., Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ΔΜΠ., Γεληθφ Γξακκαηέα πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Μνπξαηίδε Α., Καζεγεηή ΑΠΘ, Πξφεδξν ηεο «Δγλαηία Οδφο ΑΔ» Μνπζηφπνπιν Ν., Καζεγεηή ΑΠΘ, Κνζκήηνξα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Παπατσάλλνπ Π., Καζεγεηή ΑΠΘ, Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο ηαζαθφπνπιν Π., Καζεγεηή ΑΠΘ, Πξφεδξν ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζπκκεηείρε σο παξαηεξεηήο ν θ. Αλαζηάζηνο Κνλαθιίδεο, Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ. Δπηζπεχδσλ ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο νξίζζεθε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ θ. έξγηνο Λακπξφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΔΜΠ. Σερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε παξείρε ε «Δγλαηία Οδφο ΑΔ» 1

2 1.2 ηόσοι και κεπηικό Δπιηποπήρ ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ είλαη ε ζπδήηεζε, αμηνιφγεζε θαη ζχλζεζε πξνηάζεσλ, κειεηψλ, παιαηφηεξσλ ζρεδηαζκψλ θαη λέσλ πξνηάζεσλ θαη κειεηψλ γηα ηε Θεζζαινλίθε 1 θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ζε έλα εληαίν πποκαηαπκηικό Σηπαηηγικό Σσέδιο Ανάπηςξηρ Υποδομών ηων Μεηαθοπών. Σν ρέδην απηφ ζα απνηειέζεη ηε βάζε κηαο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο θαη ζρεδηαζκνχ. Ζ δηαδηθαζία ζα μεθηλήζεη άκεζα κε ζέζε ζε δηαβνχιεπζε ηνπ πξνθαηαξηηθνχ ζρεδίνπ θαη ζα νινθιεξσζεί κε πιήξε κειέηε ρεδηαζκνχ, ε νπνία θαη ζα θαζνξίζεη ηα ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία ησλ επί κέξνπο έξγσλ. Ζ δηαδηθαζία ζα νδεγήζεη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ πνπ δηακφξθσζε ε πξψηε μελέηη Σηπαηηγικού Σσεδιαζμού ηνπ Σν ζθεπηηθφ ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη ε ζχλζεζε ελφο πιέγκαηνο έξγσλ ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ, πνπ ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε νινθιεξσκέλα δίθηπα Μεηαθνξψλ / Κπθινθνξίαο / πγθνηλσληψλ, γηα ηελ πεξηνρή. Θα αθνξνχλ ζε φια ηα κέζα κεηαθνξάο, ζα είλαη ζπκβαηά κε ηηο αξρέο θαη πξννπηηθέο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζα απνιακβάλνπλ γεληθφηεξεο απνδνρήο ζε ηερληθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, ψζηε λα πξνσζνχληαη πξνο πινπνίεζε ζε βάζνο ρξφλνπ κε ζπζηεκαηηθφ θαη κφληκν ηξφπν. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη επίζεο λα εμαζθαιηζηεί κε ην πξνηεηλφκελν πιέγκα έξγσλ φηη ζα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, σο πξνο ηελ πνηφηεηα αέξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Θεζζαινλίθεο, ζπκβαηά θαη κε ηελ απαίηεζε γηα κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. ε πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ εμππεξεηνχλ απνδεδεηγκέλα ηηο πξνβιεπφκελεο αλάγθεο θαη γηα ηα νπνία ππάξρεη θαζνιηθή απνδνρή, ζα επηιέγνληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα πινπνίεζε, εθείλα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηθαλνπνηεηηθή «σξηκφηεηα». Απηφ ηεθκεξηψλεηαη, είηε απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο (ζθνπηκφηεηαο, θπθινθνξηαθέο θ.α.) πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ αξκφδηνπο θνξείο, είηε απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο σο «ψξηκσλ» έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο «Δγλαηία Οδφο ΑΔ». Δπί πιένλ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ζα επηδησρζεί ην ρέδην λα έρεη γεληθφηεξε απνδνρή, ψζηε λα δηακνξθσζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έλα «Σςναινεηικό Πλαίζιο Αναθοπάρ» γηα ηα κεγάια έξγα ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ, ην νπνίν θαη ζα απνηειέζεη ηε βάζε πεξαηηέξσ κειέηεο θαη εμεηδίθεπζεο, αιιά θαη πινπνίεζεο έξγσλ ζηελ πεξηνρή. Σν «πλαηλεηηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο» ζα δηεπθνιχλεη 1 Τπάξρεη ήδε κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ θαη αλαιχζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ θαη ησλ νπνίσλ νη παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα πξνζθέξνπλ κεγάιε βάζε γηα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ. Μηα ελδεηθηηθή παξάζεζε απηψλ ησλ κειεηψλ θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο. 2 «Γενική Κςκλοθοπιακή Μελέηη Θεζζαλονίκηρ», ΟΡΘΔ

3 ηελ πξνψζεζε ησλ «ψξηκσλ» (κε ηελ έλλνηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο) έξγσλ πξνο άκεζε πινπνίεζε, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ θνλδχιηα πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ην ΔΠΑ γηα ηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο. Σνλίδεηαη ηέινο, φηη ην παξφλ θείκελν αθνξά ππνδνκέο κεηαθνξψλ θαη δελ πεξηγξάθεη ζηνηρεία ηεο αθνινπζεηέαο πνιηηηθήο ησλ κεηαθνξψλ ζηελ πεξηνρή. ε θάζε πάλησο πεξίπησζε, νη γεληθέο αιιά θαη νη εηδηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο θαη ηνπ ηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο αθνινπζνχλ ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή ζηα ζέκαηα ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη ηεο Κηλεηηθφηεηαο ησλ πξνζψπσλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ελζαξξχλνληαη ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη ηα νινθιεξσκέλα πζηήκαηα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, θαζψο θαη νη ελαιιαθηηθνί θαη νηθνινγηθνί ηξφπνη κεηαθίλεζεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνζπκθφξεζε ηεο πφιεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 1.3 Φιλοζοθία σεδιαζμού Κπιηήπια Δπιλογήρ Έπγυν Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ν ζηξαηεγηθφο ζπγθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο ζηελ πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο πξέπεη λα δηακνξθσζεί κε επίθεληξν ηα ζπζηήκαηα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, εζηηάδνληαο ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη ζηνπο ινηπνχο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο πνπ δελ βαζίδνληαη ζην ΗΥ. Ο ζεκειηψδεο απηφο ζηφρνο απνηειεί ηε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζπλάδεη απφιπηα κε ηελ έλλνηα ηεο «Βηψζηκεο Κηλεηηθφηεηαο», πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπαθφινπζν απηήο ηεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε αλάγθε γηα ζηαδηαθή κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΗΥ θαη ε παξάιιειε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο (πνδήιαην, πεδή κεηαθίλεζε, θιπ) 3. Οη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο πξνθαηαξθηηθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα λέα έξγα ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο εθηηκάηαη φηη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνπο γεληθφηεξνπο απηνχο ζηφρνπο. Σα έξγα νδηθήο ππνδνκήο είλαη απαξαίηεηα ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ην αλαγθαίν επίπεδν ρσξεηηθφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ θαη ησλ ΗΥ νρεκάησλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ην δίθηπν Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. Ζ Δπηηξνπή πηζηεχεη ζηνλ νινθιεξσκέλν ζπγθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ, πνπ ζεκαίλεη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλδπαζκέλε αμηνπνίεζε φισλ ησλ κέζσλ θαηά ηξφπν πνπ κεγηζηνπνηεί ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε, κεηψλεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ εμσγελείο παξάγνληεο (αξλεηηθέο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο / externalities) θαη δελ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ 3 Ζ πξφηαζε γηα νδηθά έξγα ππνδνκψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα έθζεζε δελ αληηζηξαηεχεηαη ηελ βαζηθή απηή ζέζε, δεδνκέλνπ φηη έλα νινθιεξσκέλν ηξαηεγηθφ ρέδην πξέπεη λα έρεη θαη ηηο απαξαίηεηεο νδηθέο ππνδνκέο θαη θπξίσο νινθιεξσκέλα ηα («ειάρηζηα» απαηηνχκελα) νδηθά δίθηπα. 3

4 απνδνηηθφηεηα ησλ ππαξρφλησλ κέζσλ κεηαθίλεζεο. Παξάιιεια αλαγλσξίδεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ζην φιν ζχζηεκα κεηαθνξψλ ε εμάπισζε ησλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ θαη ηδίσο ηεο θαηνηθίαο ζε λέεο πεξηνρέο θαη ε αιιειεπίδξαζε απηψλ κε ηελ αχμεζε θαη ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ησλ κεηαθηλήζεσλ. Ζ θηινζνθία ρεδηαζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο πνπ έρεη πξνηείλεη ε Δπηηξνπή θαη πηνζεηήζεη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ. Σν πξνηεηλφκελν ηξαηεγηθφ ρέδην ζα πξέπεη: Να ζηνρεχεη ζηελ θαιιίηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αηνκηθψλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ πεξηνρή (ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο κεηαθηλήζεηο νρεκάησλ) ζηo πιαίζηo παξνρήο ηθαλνπνηεηηθήο «θηλεηηθφηεηαο» (mobility) ζε φιν ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εκεξήζηεο κεηαθηλήζεηο ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν (γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν) ηξφπν, κε ζπλδπαζκφ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ππνδνκψλ, δειαδή κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, κε ήπηα κέζα κεηαθνξάο θαη κε ΗΥ, ζην βαζκφ πνπ ην θαζέλα είλαη εθηθηφ θαη θνηλσληθά ή πεξηβαιινληηθά απνδεθηφ. Να ηπγράλεη φζν ην δπλαηφλ επξχηεξεο απνδνρήο, έρνληαο ηεζεί ππφςε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο, ζηα πιαίζηα κηαο δηαδηθαζίαο αλνηθηήο δηαβνχιεπζεο, ηεο νπνίαο νη πξνηάζεηο ζα ζπδεηεζνχλ, αμηνινγεζνχλ θαη ελδερνκέλσο εληαρζνχλ ζην ρέδην, θαη Να νξηζηηθνπνηεζεί κέζα απφ κηα κειεηεηηθή δηαδηθαζία ρεδηαζκνχ, ε νπνία ζα θαζνξίζεη ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επί κέξνπο έξγσλ θαη ε νπνία ζα ιάβεη ππφςε ηεο ηα πνιενδνκηθά ρσξνηαμηθά ζηνηρεία θαη πξνηάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Θεζζαινλίθεο, δειαδή ζα ζπλππάξμεη παξάιιεια κε ηνλ ρεδηαζκφ πνπ πξνσζεί ην ΤΠΔΚΑ γηα ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο. Σα θξηηήξηα, κε ηα νπνία ε Δπηηξνπή ζπλέζεζε ηελ θαη αξρήλ πξφηαζή ηεο, είλαη ηα πξνηεηλφκελα έξγα λα: πλζέηνπλ εληαίν ζχλνιν ζηε ινγηθή νινθιήξσζεο «Γηθηχνπ» θαη «ζπζηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο» γηα ηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο. Δληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά ζην ζπλνιηθφ Γίθηπν, αιιά ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη θαη ε επειημία κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ζηελφηεηαο θνλδπιίσλ δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά, αιιά ε πιήξεο νινθιήξσζή ηνπ κπνξεί λα απαηηήζεη αξθεηέο δεθαεηίεο. Αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο παξνρήο απμεκέλνπ επηπέδνπ θηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, δειαδή λα εμππεξεηνχλ κε κία ινγηθή αλαινγία ηηο κεηαθηλήζεηο ηφζν κε ΗΥ, φζν θαη κε Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο. Ζ έλλνηα ηεο «αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο» (urban mobility), 4

5 φπσο αλαθέξεηαη εδψ, έρεη νξηζζεί θαη κειεηεζεί ηφζν ζε πνιιέο ζρεηηθέο κειέηεο θαη θείκελα ηεο ΔΔ, φζν θαη ζε αξθεηά θείκελα θαη κειέηεο ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ πγθνηλσληνιφγσλ, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεηαθνξψλ ηνπ ΔΚΔΣΑ, ηνπ ΑΠΘ, θαη άιισλ Παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο. Έρνπλ έλα βαζκφ «σξηκφηεηαο», έζησ θαη κε ηε κνξθή αξρηθήο ζεψξεζεο θαη αλάιπζήο ηνπο απφ θάπνηα κειεηεηηθή δξαζηεξηφηεηα. εκεηψλεηαη ηέινο φηη πνιχηηκν βνήζεκα ζηελ εξγαζία ηεο Δπηηξνπήο ππήξμαλ νη δηάθνξεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο γηα ηα δηάθνξα κεγάια έξγα ζηελ πφιε (Παξάξηεκα 1) θαη θπξίσο ε Γενική Κςκλοθοπιακή Μελέηη Θεζζαλονίκηρ, πνπ έγηλε ην απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο θαη πνπ ζπλέζεζε ην πξψην ηξαηεγηθφ ρέδην Τπνδνκψλ ησλ Μεηαθνξψλ ηεο πφιεο. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΥΕΔΙΟΤ 2.1 Εισαγωγή Όζνλ αθνξά ην δίθηπν ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, θχξην κέιεκα είλαη λα αξζξσζεί έλα πιήξεο δίθηπν κε φια ηα κέζα, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηελ πινπνηνχκελε γξακκή Μεηξφ κε ηηο επεθηάζεηο ηεο πξνο Αλαηνιηθά θαη Γπηηθά θαη ζα αμηνπνηεί ηα ιεσθνξεία θαη έλα ειαθξχ κέζν ζε ζηαζεξή ηξνρηά, πνπ ζα είλαη ηξακ ή ειαθξχ επηθαλεηαθφ κεηξφ/ κνλφξαβδνο ζηδεξφδξνκνο (monorail) αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο κειέηεο πνπ ζα γίλνπλ. Ζ πξννπηηθή ηεο ζαιάζζηαο αζηηθήο θαη πεξηαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Γήκσλ Θεζζαινλίθεο, Καιακαξηάο θαη Θεξκατθνχ παξακέλεη, απαηηείηαη φκσο πξψηα εηδηθή ζεψξεζε ζην πιαίζην ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ. Όζνλ αθνξά ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν, θχξην κέιεκα ηεο πξφηαζεο είλαη λα απνθηήζνπλ ε πφιε θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο δχν πιήξεηο νδηθνχο δαθηπιίνπο κε ηηο απαξαίηεηεο θάζεηεο θαη αθηηληθέο ζπλδέζεηο ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λα εμππεξεηνχληαη βαζηθέο ρξήζεηο γεο (π.ρ. Αεξνδξφκην, Έθζεζε, Παλεπηζηήκην, λνζνθνκεία, θιπ) θαη λα απνθεχγνληαη νη δηακπεξείο κεηαθηλήζεηο απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. εκαληηθφ είλαη επίζεο θαη ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο / αλαβάζκηζεο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ζπγθνηλσληψλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο ΗΥ νρεκάησλ, φπσο είλαη νη ππφγεηνη, επηθαλεηαθνί ή πνιπψξνθνη ρψξνη ζηάζκεπζεο, ζε άκεζε φκσο ζπλάθεηα κε ην ζχζηεκα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ (ηδίσο ην Μεηξφ) θαη ηνπο νδηθνχο δαθηπιίνπο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ησλ ιεγφκελσλ «πνιπηξνπηθψλ» ζπγθνηλσληαθψλ θέληξσλ, φπνπ ζπκβάιινπλ πνιιά κέζα κεηαθνξάο θαη επηηξέπνπλ ηελ κεηεπηβίβαζε ησλ κεηαθηλνπκέλσλ απφ έλα κέζν ζε άιιν. 5

6 ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, δίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ππνδνκψλ ζηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, πάληα ζην πλεχκα θαη ηε θηινζνθία ζρεδηαζκνχ πνπ αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα (ζθαξηθεκαηηθά νη αλαθεξφκελεο ππνδνκέο θαίλνληαη ζην ζπλνδεπηηθφ ηνπ θεηκέλνπ απηνχ Υάξηε). 2.2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ειςαγωγή η ανάγκη ςυςτηματικήσ παρακολούθηςησ και Σχεδιαςμού Σν ζχζηεκα ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηεο αζηηθήο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο ζα πξέπεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, λα απνηειεί ηε βάζε θάζε ζρεδίνπ παξνρήο ζπλνιηθήο «θηλεηηθφηεηαο» ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεπήο πνιηηηθή κεηαθνξψλ πνπ λα εκπεξηέρεη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνιενδνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζηηθήο πεξηνρήο, ηηο δηαζέζηκεο ζπγθνηλσληαθέο θαη ινηπέο ππνδνκέο θαη ηα δηαζέζηκα ζπζηήκαηα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο κεηαθίλεζεο κε ελαιιαθηηθά κέζα ή ηξφπνπο (πνδήιαην, πινία, πεδή, θιπ). Ζ χπαξμε ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα, πνπ λα έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο, ηε ζηειέρσζε, ηνπο πφξνπο θαη ηα κέζα θαη πνπ λα κπνξεί λα εμεηάδεη θαη λα αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά ηα δεηήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο πξνζψπσλ θαη αγαζψλ, θαη ηελ θπθινθνξία, είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηε πξάμε νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζπγθνηλσληαθψλ ζρεδίσλ (integrated transport master plans). Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη ζηε Θεζζαινλίθε ηέηνηνο θνξέαο θαη ηα (αλεπηζχκεηα) απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ηα βηψλεη θαζεκεξηλά ν πνιίηεο ηεο. Άπνςε ηεο Δπηηξνπήο, αιιά θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ (ΑΠΘ, ΣΔΔ/ΣΚΜ, ΗΜΔΣ, Δ, θιπ) είλαη φηη έλαο ηέηνηνο θνξέαο είλαη άκεζα απαξαίηεηνο γηα λα ιεηηνπξγεί σο θνξέαο ζρεδηαζκνχ, ζπληνληζκνχ, αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ θαη ειέγρνπ ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ησλ Γεκνζίσλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο. Θα πξέπεη αθφκε λα πεξηιάβεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζέκαηα πνιηηηθήο κεηαθνξψλ, δηαρείξηζεο θηλεηηθφηεηαο, ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ θαη ζηάζκεπζεο θαζψο θαη παξαθνινχζεζεο, ηηκνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκθφξεζεο ζηελ αζηηθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο θνξέαο απηφο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθαιείηαη Οπγανιζμόρ Γημοζίυν ςγκοινυνιών Θεζζαλονίκηρ Ο.ΓΖ.Τ.Θ, ή Δνιαίορ Φοπέαρ Αζηικών ςγκοινυνιών Θεζζαλονίκηρ Δ.Φ.Α..Θ. Θα πξέπεη λα είλαη δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο θαη ζπκθέξνληνο θαη λα έρεη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηελ επζχλε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα αλαπηχζζεη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο θαη λα αλαζέηεη, ζπληνλίδεη, θαη ειέγρεη ηελ δηεμαγσγή ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ζηελ πεξηνρή αιιά θαη λα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 6

7 2.2.2 Περιγραφή Σν ζχζηεκα ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, ζην ρξνληθφ νξίδνληα-ζηφρν ζα πξέπεη λα δνκείηαη ηεξαξρηθά σο αθνινχζσο: Γξακκέο κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, φπσο πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο, κεηξφ, ηξακ (ή/θαη monorail). Λεσθνξεηαθέο γξακκέο θνξκνχ ζηελ αζηηθή θαη ζηηο πεξηαζηηθέο ή ππεξαζηηθέο πεξηνρέο. Λνηπέο ηξνθνδνηηθέο ή ηνπηθέο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο θαζψο θαη εηδηθέο γξακκέο. Άιιεο γξακκέο καδηθήο κεηαθνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζαιάζζηα ζπγθνηλσλία. Δίλαη επλφεην φηη νη ππνδνκέο ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, νη νπνίεο είλαη δαπαλεξέο θαη απαηηνχλ κεγάιν ρξφλν θαηαζθεπήο, ζα πινπνηνχληαη ζηαδηαθά. Δπνκέλσο, κέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε κίαο ππνδνκήο κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο, νη δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο ζα εθηεινχληαη απφ ιεσθνξεηαθέο γξακκέο. Δίλαη επίζεο επλφεην φηη, κε θάζε παξάδνζε ηέηνηαο ππνδνκήο, ζα αλαδηαξζξψλεηαη ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ ν ράξηεο ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, επεξεάδνληαο θαη ην φιν ζχζηεκα αζηηθψλ κεηαθνξψλ. Απφ ην αλσηέξσ ζχζηεκα, ζε φ,ηη αθνξά ηα κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο, ήδε πινπνηείηαη ε πξψηε βαζηθή γξακκή ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο κήθνπο 9,4 ρικ, ελψ έρεη δξνκνινγεζεί θαη βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ε πξνέθηαζή ηεο πξνο Καιακαξηά κε ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ζηε Μίθξα. Δμεηάδνληαη επίζεο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαηαζθεπήο, ηελ «ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ», νη πξνεθηάζεηο πξνο ηαπξνχπνιε / Δπθαξπία, πξνο Ακπεινθήπνπο / Δχνζκν θαη πξνο Αεξνδξφκην. Αθφκε ζε πξψην ζηάδην δηεξεχλεζεο βξίζθνληαη ε δεκηνπξγία δεχηεξνπ ζθέινπο ηεο βαζηθήο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πξνο ηελ Ππιαία κέζα απφ ηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ, θαζψο θαη ε επέθηαζε πξνο Διεπζέξην- Κνξδειηφ / ίλδν (ΣΔΗ, ΓΔΘ). ε ζρέζε κε ην δίθηπν κέζσλ ζε ζηαζεξή ηξνρηά, ε Δπηηξνπή: 1. Δπηζεκαίλεη ηελ αλάγθε άκεζεο επέθηαζεο ηεο ππφ θαηαζθεπή γξακκήο, ζην Αλαηνιηθφ άθξν ηεο, πξνο Καιακαξηά, θαη θαηαζθεπήο ηνπ ακαμνζηαζίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μίθξαο. 2. Πξνηείλεη λα κειεηεζνχλ ψζηε λα είλαη ψξηκεο, ηφζν απφ πιεπξάο βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη ζε επίπεδν νξηζηηθψλ κειεηψλ, νη παξαθάησ επεθηάζεηο ηεο θεληξηθήο γξακκήο ηνπ Μεηξφ θαη πξνο ηα δχν άθξα ηεο. Οη επεθηάζεηο απηέο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (κε θξηηήξην θπξίσο ηελ επθνιία θαηαζθεπήο αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο γηα γεληθφηεξεο αλαπιάζεηο θαη αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ) είλαη: 7

8 a. Ζ επέθηαζε Αλαηνιηθά κέρξη ην Αεξνδξφκην (ζε «παξαιηαθή» ράξαμε ίδεηε επφκελα), κε ελδερφκελε κειινληηθή θαηάιεμε ζην Γήκν Θεξκατθνχ. b. Ζ επέθηαζε Γπηηθά θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο Λαγθαδά πξνο ηαπξνχπνιε θαη Δπθαξπία κέρξη ην Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ c. Ζ επέθηαζε πξνο ηελ πεξηνρή ησλ Γήκσλ Ακπεινθήπσλ / Δπφζκνπ. d. Ζ δεκηνπξγία δεχηεξνπ θιάδνπ ηεο βαζηθήο γξακκήο πξνο Αλαηνιηθά κέζα απφ ηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ πξνο ηελ Ππιαία, ψζηε λα θαιπθζνχλ ηθαλνπνηεηηθά νη ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο ηνπ δηακεξίζκαηνο απηνχ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη κέξνο ηεο Ππιαίαο. Ζ επέθηαζε απηή ππνθαζηζηά ηελ κία πξνηαζείζα γξακκή ηξακ απφ ηελ Γεληθή Κπθινθνξηαθή κειέηε ηνπ ΟΡΘΔ ην Όιεο νη παξαπάλσ επεθηάζεηο, κε εμαίξεζε ηελ επέθηαζε πξνο αλαηνιηθά ζηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ, πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ππφγεηα, δελ είλαη αλαγθαίν λα πινπνηεζνχλ φιεο σο γξακκέο Μεηξφ ζηε κνξθή πνπ απηφ θαηαζθεπάδεηαη ζήκεξα, αιιά κε πην «ειαθξχ» κέζν πνπ ζα εληάζζεηαη θαιιίηεξα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη δελ ζα δεκηνπξγεί «θξάγκαηα» πξνζβαζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ηεο γξακκήο. Σέηνηεο κνξθέο είλαη, θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, ην ζχγρξνλν επηθαλεηαθφ ηξακ θαη θάπνηαο κνξθήο ππεξπςσκέλνο (ζε επίπεδν +1) κνλφξαβδνο ζηδεξφδξνκνο (monorail). Γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο πξνηείλεηαη ζαθψο ε πξψηε κνξθή (επηθαλεηαθφ ηξακ) ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ θπξίσο θξηηεξίσλ. Γηα ηελ επέθηαζε πξνο ην Αεξνδξφκην, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί θαη ε πεξίπησζε monorail. Πάλησο θαη αξρήλ ε Δπηηξνπή ζα πξνηηκνχζε θαη πάιη κηα ήπηα επηθαλεηαθή αλάπηπμε ηνπ κέζνπ, θαη κάιηζηα θνληά ζηελ παξαιία ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαζθεπή νδηθήο αξηεξίαο λα αμηνπνηεζεί ε παξαιηαθή δψλε κεηαμχ Καιακαξηάο θαη Αεξνδξνκίνπ. εκεηψλεηαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ ζηελ πεξηνρή απηή ζπλεπάγεηαη θαη ηε δπλαηφηεηα ζεκαληηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ππνδνκήο απφ ελ δπλάκεη ηδηψηεο επελδπηέο πνπ ζα ζειήζνπλ λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο εθεί. ε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κέζνπ ζα είλαη απφξξνηα νινθιεξσκέλεο κειέηεο ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπνπ ζα ιεθζεί ππφςε ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αλαγθαίαο κεηεπηβίβαζεο κεηαμχ ησλ δχν κέζσλ. Αθφκε, ε Δπηηξνπή ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα επίηεπμε ηαρείαο θαη άλεηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ Αεξνδξνκίνπ «Μαθεδνλία» θαη ηνπ Νένπ ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ, κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, θαη επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ ζα ηελ θάλεη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή απφ ηελ κεηαθίλεζε κε ηαμί ή ηδησηηθφ κέζν. 3. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο επεθηάζεηο ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζε ζηξαηεγηθά επηιεγκέλα ζεκεία, ηεξκαηηθνί ζηαζκνί κε ηε κνξθή ολοκληπωμένων πολςηποπικών ζςγκοινωνιακών κένηπων, φπνπ ζα επηηπγράλεηαη ε εχθνιε κεηεπηβίβαζε απφ κέζν ζε κέζν 8

9 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηδησηηθψλ κέζσλ). Ζ δεκηνπξγία απηψλ ησλ θέληξσλ είλαη ζεκαληηθφ απφ θάζε άπνςε λα ζπλδπαζζεί κε αλαπιάζεηο ησλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σα πξνθαλή ζεκεία γηα ηέηνηα πνιπηξνπηθά θέληξα κεηεπηβίβαζεο είλαη: a. Ο Νένο ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο ζηα Γπηηθά ηεο πφιεο, b. Ζ πεξηνρή ηεο Μίθξαο, Αλαηνιηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επέθηαζε ηεο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πξνο Αεξνδξφκην κε επηθαλεηαθφ ηξακ. c. Ζ πεξηνρή ηξαηνπέδνπ Καξαηάζνπ / Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ πξνο εθεί). Δλδερνκέλσο ζα εληνπηζζνχλ, απφ ηελ πξνβιεπφκελε κειέηε ρεδηαζκνχ, θαη άιια ζεκεία. 4. Κξίλεη φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα, ην φιν ζέκα ηεο ζχλδεζεο θαη εμππεξέηεζεο «ζεκεηαθψλ» κεγάισλ αλαπηχμεσλ απφ ην ζχζηεκα ησλ Γ, φπσο π.ρ. ηεο πεξηνρήο ίλδνπ θαη ηεο πεξηνρήο ησλ ΣΔΗ / λέσλ ρψξσλ ηεο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο κε ην θέληξν κε γξακκή ζε ζηαζεξή ηξνρηά, ή ηνπ λένπ πλεδξηαθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο, θνθ. Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην είλαη ζθφπηκν λα γίλεη κέζσ θαηά πξνηεξαηφηεηα κε ρξήζε κέζσλ ζε ζηαζεξή ηξνρηά π.ρ. πάλσ ζε ππάξρνπζεο γξακκέο ηνπ ΟΔ (ή πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ) ή απφ θιάδνπο ηνπ Μεηξφ. 5. Τπνζηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή ησλ δχν ζπλδεηήξησλ γξακκψλ ηξακ πνπ πξφηεηλε ε Γενική Κςκλοθοπιακή Μελέηη Θεζζαλονίκηρ ηνπ 2000, γηα ηε Γπηηθή πεξηνρή Θεζζαινλίθεο θαη γηα ηελ Αλαηνιηθή (Βφξεηα ηεο ζεκεξηλήο ππφ θαηαζθεπή γξακκήο Μεηξφ). Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο δεχηεξεο απηήο γξακκήο ζπλαξηάηαη απφ ηελ πινπνίεζε ή κε ηεο πξνηεηλφκελεο επέθηαζεο ηεο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πξνο Ππιαία κέζα απφ ηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ζε ζπλδπαζκφ κε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ επέθηαζήο θαη ζχλδεζεο ηεο κε ην ηκήκα Μίθξα Αεξνδξφκην. Αθφκε αλαθέξεηαη πξνο δηεξεχλεζε θαη ε ζπρλά πξνηεηλφκελε γξακκή ηξακ ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ νδφ Σζηκηζθή ή ζηε Λεσθφξν Νίθεο, είηε ζηε ινγηθή ζπλδεηήξηαο γξακκήο ζην εληφο ησλ ηεηρψλ ηκήκα είηε θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο ιεσθφξνπ. 6. Δπηζεκαίλεη ηε ζθνπηκφηεηα πξναζηηαθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν ππφινηπν ζχζηεκα καδηθψλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζα πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ιεσθνξεηαθέο γξακκέο θαηάιιεια αξζξσκέλεο, ψζηε λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ηξνθνδνηνχλ ηα κέζα ζε ζηαζεξή ηξνρηά. Ζ δεκηνπξγία εθηεηακέλνπ θαη απζηεξά αζηπλνκεπφκελνπ δηθηχνπ ιεσθνξεηνισξίδσλ ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. 9

10 Όζνλ αθνξά ηα ζαιάζζηα κέζα (αζηηθήο) καδηθήο ζπγθνηλσλίαο, ε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε θαη πξνψζεζή ηνπο κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα ήηαλ αξλεηηθή. Ζ ζαιάζζηα αζηηθή ζπγθνηλσλία ζα πξέπεη ζπλεπψο λα αμηνινγεζεί, κεηά απφ ζπλνιηθή ζεψξεζή ηεο, ζηα πιαίζηα νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ απφ Καιακαξηά κέρξη Αεξνδξφκην, κε βάζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο. Ζ δξνκνιφγεζε ζαιάζζηαο ζχλδεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο κε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηεο Υαιθηδηθήο, ηδίσο ην θαινθαίξη, θξίλεηαη επηζπκεηή. Θα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο πξνο Υαιθηδηθή, ζα απνζπκθνξήζεη ηα νδηθά δίθηπα ηεο πεξηνρήο, θαη είλαη πνιχ πηζαλφλ λα είλαη ζπκθέξνπζα θαη αληαπνδνηηθή, ψζηε λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηδησηψλ επελδπηψλ Προτεραιότητεσ έργων υποδομήσ Δημοςίων Συγκοινωνιών Οη πξνηεξαηφηεηεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα (ηα νπνία ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νδηθψλ έξγσλ). Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα έξγα Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ θξίλνληαη γεληθά σο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ ζηελ παξνρή «βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο». Σα θξηηήξηα απηά είλαη: Ζ δηακφξθσζε κε θάζε λέν έξγν ελφο πιεξέζηεξνπ θαηά ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ, κε ξαρνθνθαιηά πνπ ζα απνηειείηαη απφ γξακκέο Μεηξφ ή άιισλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, θαη ην ππφινηπν δίθηπν, απφ ιεσθνξεηαθέο γξακκέο, είηε θνξκνχ είηε ηξνθνδνηηθήο κνξθήο είηε ζπκπιεξσκαηηθήο κνξθήο. Να δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, θαη θπξίσο ζε ζέζεηο, φπνπ ππάξρνπλ ή κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ πνιπηξνπηθνί ζπγθνηλσληαθνί ζηαζκνί θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο θαη κεηεπηβίβαζεο (park & ride). Να ππάξρεη (κε ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ έξγσλ) νπζηαζηηθή θπθινθνξηαθή αλαθνχθηζε ζε ηκήκαηα κε ηδηαίηεξα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα. Να κελ δηαηαξάζζεηαη (θαηά ην δπλαηφλ) ε ζεκεξηλή θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Να είλαη εθηθηή ε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζε ησλ έξγσλ, θπξίσο απφ πιεπξάο αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ κειέηεο θαη δηαγσληζκψλ. 10

11 Χο έξγα πξνηεξαηφηεηαο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα (αιιά ρσξίο ζεηξά πξνηίκεζεο) ζεσξνχληαη: Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ πξνο Καιακαξηά. Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ, κε επηθαλεηαθή γξακκή, πξνο Αεξνδξφκην θαη ε πξφβιεςε γηα ζπλέρηζε πξνο Γήκν Θεξκατθνχ. Ζ δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ ζπγθνηλσληαθνχ θέληξνπ ζηε Μίθξα Καιακαξηάο (Μεηξφ, Λεσθνξεηαθέο Γξακκέο, απφιεμε Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ). Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ πξνο ηαπξνχπνιε θαη Δπθαξπία θαη ε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ ζπγθνηλσληαθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή ηξαηνπέδνπ Καξαηάζνπ / Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ. Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ πξνο Ακπεινθήπνπο θαη Δχνζκν θαη ε ελδερφκελε επέθηαζε πξνο ίλδν (ΓΔΘ). Ζ επέθηαζε ηεο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πξνο ηελ Ππιαία κέζα απφ ηελ Σνχκπα θαη Υαξηιάνπ. Ζ θαηαζθεπή λέσλ Λεσθνξεηνισξίδσλ ζε πνιινχο δήκνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο. Ο πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο πξνο ίλδν θαη πξνο ηηο πφιεηο-δνξπθφξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο (Αιεμάλδξεηα, Θέξκε, Πεξαία, Σξίινθνο θ.α.), δεδνκέλνπ φηη νη ππνδνκέο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ (γξακκέο), θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά ζε ζεηξά κειεηψλ. Σέινο ζεκεηψλεηαη ε αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ε παξαρψξεζε εηδηθψλ ισξίδσλ γηα ιεσθνξεία ή θαη νρήκαηα πςειήο πιήξσζεο ζε ηκήκαηα ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ψζηε λα αμηνπνηείηαη θαιχηεξα απηή ε θαηεγνξία ππνδνκψλ. Μεγάιεο ζεκαζίαο είλαη επίζεο λα πξνσζεζνχλ νη απαξαίηεηεο κειέηεο γηα φια ηα βαζηθά έξγα ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ «ψξηκα» γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 2.3 ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Περιγραφή Σν ζηξαηεγηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, δειαδή νη νδηθέο εθείλεο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο, πνπ ζα εμππεξεηνχλ κεηαθηλήζεηο κεγάινπ κήθνπο θαη θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ελφο εηδηθνχ πγθνηλσληαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Θα εμαζθαιηζζεί 11

12 έηζη ε έληαμή ηνπ ζην ρσξνηαμηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο κηαο βηψζηκεο πφιεο. Σν πξνηεηλφκελν δίθηπν απαξηίδεηαη απφ: 1. Σνλ Δζυηεπικό Οδικό Γακηύλιο - ΕζΟΔ 2. Σνλ Δξυηεπικό Οδικό Γακηύλιο - ΕξΟΔ 3. Σα ηκήκαηα ησλ θχξησλ εζληθψλ νδηθψλ αμφλσλ (ΠΑΘΔ, Δγλαηία Οδφο) πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Καζέησλ Αμφλσλ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ). 4. Σνπο ζπλδεηήξηνπο θιάδνπο (εγθάξζηεο ζπλδέζεηο) κεηαμχ ησλ δχν Γαθηπιίσλ, κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ ζπκπίπηνπλ κε ηκήκαηα ησλ αμφλσλ ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο. 5. Σν ινηπφ βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο αζηηθήο πεξηνρήο -πξσηεχνπζεο θαη δεπηεξεχνπζεο νδνί - (αζρέησο ζε πνηνλ θνξέα ππάγεηαη). 6. Σηο αθηηληθέο ζπλδέζεηο ησλ δχν δαθηπιίσλ κε ην ζπγθνηλσληαθφ ηζηφ ηεο πφιεο. 7. Σν δίθηπν απηνθηλεηνδξφκσλ πνπ ζπλδέεη ηε Θεζζαινλίθε κε ηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ παξνχζα έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνπο δχν (2) Γαθηπιίνπο θαη ζηνπο ζπλδεηήξηνπο απηψλ θιάδνπο, δεδνκέλνπ φηη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ είλαη δεδνκέλα θαη ήδε ζε κεγάιν βαζκφ δηακνξθσκέλα Εζωηεπικόρ οδικόρ δακηύλιορ Ο Εζωηεπικόρ Οδικόρ Δακηύλιορ ΕζΟΔ (παξνπζηάδεηαη κε κσβ ρξψκα ζηνλ επηζπλαπηφκελν ράξηε) αξζξψλεηαη κε δχν «ινβνχο» φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 1. Βνξεην-Αλαηνιηθά, απφ ηελ ππάξρνπζα Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή Θεζζαινλίθεο (απφ Κφκβν Κ5 (Πνιίρλε) Κ10 (Κσλζηαληηλνππνιίηηθα). Ζ πιεπξά απηή έρεη ζήκεξα ηε κεγαιχηεξε αλάγθε αλαβάζκηζεο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ θπθινθνξηαθψλ ηεο θφξησλ. 2. Αλαηνιηθά, απφ ηελ ππάξρνπζα Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή (θφκβνο Κ10 Κσλ/πνιίηηθα Κ12 θφκβνο Φνίληθα) θαη ζπλέρεηα κέζσ Νέαο Κξήλεο ζχλδεζε κε Ννηην-Γπηηθή παξάθακςε θέληξνπ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ θιάδνπ απηνχ, απφ ην ζεκείν ηεο ζεκεξηλήο ζχλδεζεο κε ην δξφκν πξνο Φνίληθα Αεξνδξφκην θαη κεηά, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί. 3. Ννηην-Γπηηθά, απφ θιάδν ν νπνίνο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί (κε βάζε θαη ηηο εκπεηξίεο θαη πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία 12

13 πινπνίεζεο ηεο ιεγφκελεο «ππνζαιάζζηαο»), λα θαηαζθεπαζηεί θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ θαη ν νπνίνο ζα απνηειείηαη απφ 2 ηκήκαηα: A. Σκήκα Α: Γπηηθήο εηζφδνπ (ιηκάλη) πεξηνρή νδνχ Καπηαληδφγινπ ζχλδεζε κε Πεξηθεξεηαθή νδφ κέζσ Καηζηκίδε, θαη B. Σκήκα Β: επέθηαζε έσο Καιακαξηά θαη ζχλδεζε, κέζσ νδψλ Καπ. Γθφλε / Πφληνπ, κε ην πξναλαθεξζέλ αλαηνιηθφ ηκήκα ζην (2), παξαπάλσ. Σν σο άλσ ηκήκα, κε ηελ πξνηεηλφκελε ζχλδεζή ηνπ κέρξη ηνλ θφκβν Καηζηκίδε ηεο ππάξρνπζαο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ δεκηνπξγεί ηνπο δχν «ινβνχο» ηνπ Δζσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Σν Σκήκα απηφ είλαη θαη ην επηζπκεηφ λα γίλεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ιφγσ ηεο νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο πνπ ζα έρεη ζηελ θπθινθνξηαθή απνζπκθφξεζε ηεο νδνχ Νίθεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πεδνδξφκεζεο (ή κεηαηξνπήο ηεο ζε νδφ ήπηαο θπθινθνξίαο) αιιά θαη γεληθφηεξεο αλάπιαζεο ηεο γχξσ πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο. Η άμεζη καηαζκεςή ηος θα ππέπει όμωρ να επιηπέπει ηην επέκηαζή ηος, ζηο μέλλον, ππορ Καλαμαπιά ώζηε να ολοκληπωθεί ηο νόηιο ημήμα ηος ΔζΟΓ. Δλαιιαθηηθά κε ηελ επέθηαζε πξνο Καιακαξηά πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ε απεπζείαο ζχλδεζε (ππνζαιάζζηα) ηεο Γπηηθήο Δηζφδνπ κε ηελ Καιακαξηά. ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνβιεπφκελε λέα κειέηε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο πφιεο (θαη ε αλάιπζε ηεο φιεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ πνπ ζα γίλεη ζε απηήλ) ζα δείμεη θαη ην πφζν θπθινθνξηαθά επσθειέο ζα είλαη απηφ, γηα ηελ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ θαη ησλ 2 νδηθψλ δαθηπιίσλ. 4. Γπηηθά, απφ ην ππάξρνλ ηκήκα, κεηαμχ ησλ θφκβσλ Κ16 (Λαραλαγνξά) θαη Κ5, ην νπνίν ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ζπλερήο ξνή, κε ηε δεκηνπξγία αληζφπεδσλ θφκβσλ ή δηαβάζεσλ (ίδεηε επφκελα) Εξωηεπικόρ Οδικόρ Δακηύλιορ Ο Εξωηεπικόρ Οδικόρ Δακηύλιορ ΕξΟΔ (ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη κε θίηξηλν ρξψκα ζηνλ επηζπλαπηφκελν ράξηε) δηακνξθψλεηαη κε ζεηξά έξγσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ: 1. Βφξεην-Αλαηνιηθφ ηκήκα: Σν Σκήκα απηφ μεθηλάεη απφ ηνλ θφκβν Δπθαξπίαο (ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί θαη κε ηελ Δγλαηία Οδφ κε λέν νδηθφ ηκήκα κέρξη ηνλ θφκβν Γεξνθνκείνπ), ζπλδέεηαη κε ηελ Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή ζηνλ θφκβν Κ5 (Πνιίρλε), ζπλερίδεη πξνο Πεχθα, Αζβεζηνρψξη, Δμνρή, ζε λέα ράξαμε Γπηηθά ησλ νηθηζκψλ, παξαθάκπηεη ην ζχλνιν, νπζηαζηηθά, ηνπ δάζνπο ηνπ «έηρ-νπ», ζπλερίδεη πίζσ απφ ηνλ νξεηλφ φγθν Υνξηηάηε πξνο ην Σξηάδη θαη νινθιεξψλεηαη Αλαηνιηθά κέρξη ην ρνιάξη, κέζσ Νέαο Ραηδεζηνχ θαη Αγ. Παξαζθεπήο. 13

14 2. Αλαηνιηθφ / Ννηην-Αλαηνιηθφ ηκήκα: απφ ην ρνιάξη Σξίινθν - Μεραληψλα Αγγεινρψξη, ζην χςνο ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη κε ηε δεχμε Θεξκατθνχ. 3. Νφηην Ννηηνδπηηθφ ηκήκα: Εεχμε ηνπ Θεξκατθνχ, απφ Αγγεινρψξη έσο απέλαληη πιεπξά ηνπ Θεξκατθνχ, θαη ζχλδεζε κε Δ.Ο. Θεζ/θεο - Καηεξίλεο ζην χςνο ηνπ Α/Κ Αμηνχ. 4. Γπηηθφ ηκήκα: Απφ Α/Κ κε Δ.Ο. ζηνλ θφκβν Αμηνχ έσο ηνλ θφκβν Κ2 ζχλδεζεο κε ην ππάξρνλ ηκήκα ηεο Δμσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο (ζηελ πεξηνρή Ν. Μαγλεζία Γηαβαηά) ζπλέρεηα ζην ππάξρνλ ηκήκα κέρξη ηνλ θφκβν Δπθαξπίαο Ακηινικέρ Σςνδέζειρ Οη αθηηληθέο ζπλδέζεηο (Α) πνπ παξνπζηάδνληαη κε πξάζηλν ρξψκα ζην ράξηε είλαη νη αθφινπζεο 4 : 1. Α 1: Κφκβνο Κ1 κε Κφκβν Κ16 (Γπηηθή Θεζ/ληθε). 2. Α 2: Οδφο Πφληνπ απφ θφκβν κε ΔζΟΓ (. Βεληδέινπ) έσο ΔμΟΓ. 3. Α 3: Οδφο Λαγθαδά απφ θφκβν Δζση. Γαθηπιίνπ έσο Δμση. Γαθηχιην. 4. Α 4: χλδεζε απφ Δμ. Γαθηχιην ζην χςνο ηνπ πέξαηνο ηνπ νηθηζκνχ Πεχθσλ, έσο Κφκβν κε Δζσηεξηθφ Οδηθφ Γαθηχιην ζηα Κσλ/πνιίηηθα. Ζ ράξαμε ζα γίλεη κε ζήξαγγα θάησ απφ ην έηρ-νπ κε 2+2 ισξίδεο (+ΛΔΑ) Α 5: Απφ θφκβν Κ11(Α) ηνπ Δζση. Γαθηπιίνπ πξνο Σξηάδη (Α/Κ Σξηαδίνπ Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ). Πξφθεηηαη γηα ηελ νδφ Θέξκεο Γαιάηηζηαο. 6. Α 6: Δ.Ο. Θεζ/λίθεο Μνπδαληψλ, απφ θφκβν Κ12 (ΔζΟΓ) έσο Α/Κ Α11 ΔμΟΓ ζηε Νέα Ραηδεζηφ, θαη απφ Α/Κ Αεξνδξνκίνπ έσο Α/Κ Α13 ρνιαξίνπ. 7. Α 7: χλδεζε Αεξνδξνκίνπ κε Δμσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή (κέζσ θφκβνπ κε Δ.Ο. Θεζ/λίθεο Μνπδαληψλ, θαη ζχλδεζε ζε θφκβν Ν. Ραηδεζηνχ ). 4 Πέξα απφ ηα λέα έξγα ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ βειηηψζεηο ζηηο ζπλδεηήξηεο νδνχο κε ηελ Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή Οδφ, φπσο π.ρ. ε νδφο Καηζηκίδε πνπ ζα παξαιακβάλεη θαη ηνλ κεγαιχηεξν θπθινθνξηαθφ θφξην ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν «ινβψλ». Δπίζεο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ε πξννπηηθή πχθλσζεο ησλ αθηηληθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπη. Θεζ/λίθεο κεηαμχ ησλ Κφκβσλ Κ1 θαη Α6 ηεο Δμση. Πεξηθεξεηαθήο θαη Κ16 έσο Κ5 ηεο Δζση. Πεξηθεξεηαθήο. 5 Τπάξρεη ζρεηηθή κειέηε απφ ηελ Δγλαηία Οδφ ΑΔ, γηα κηα παξαπιήζηα ράξαμε. 14

15 2.3.2 Προτεραιότητεσ οδικών έργων Κπιηήπια Επιλογήρ Σν ζχλνιν ησλ νδηθψλ Γαθηπιίσλ θαη ησλ εγθάξζησλ ζπλδέζκσλ ηνπο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ απνηεινχλ έλα ινγηθφ ζχλνιν Οδηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ πφιε, πνπ έρεη κειεηεζεί ζηα πιαίζηα αξθεηψλ κειεηψλ ζην παξειζφλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «γεληθφηεξεο απνδνρήο» θαη ηεθκεξίσζεο (πάληα φκσο ππφ ηελ αίξεζε ηεο νξηζηηθήο αλάιπζήο ηνπ απφ ηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Τπνδνκψλ ησλ Μεηαθνξψλ). ην πιαίζην φκσο ηεο άκεζεο αμηνπνίεζεο θνλδπιίσλ, δηαζέζηκσλ απφ ην ζεκεξηλφ ΔΠΑ, θαη ιφγσ ησλ γλσζηψλ δηαδηθαζηψλ απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ απηψλ, δεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη πξνηεξαηφηεηεο γηα νδηθά έξγα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα πξνο πινπνίεζε ζηα πιαίζηα θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζπγθπξίαο. Γηα ηελ επηινγή απηή ε Δπηηξνπή έζεζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 1) Να ππάξρεη (κε ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ έξγσλ) νπζηαζηηθή ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο ζε ηκήκαηα κε ηδηαίηεξα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα. 2) Να δηακνξθψλεηαη κε ηα έξγα απηά θαηά ην δπλαηφλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ «ιεηηνπξγία δηθηχνπ», δειαδή λα εληάζζνληαη ηα έξγα ζηε ινγηθή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ επξχηεξσλ ζπλδέζεσλ θαη δηθηχσλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ πεξηνρή ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 3) Να κελ δηαηαξάζζεηαη (θαηά ην δπλαηφλ) ε ζεκεξηλή θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, 4) Να είλαη εθηθηή ε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζε ησλ έξγσλ θπξίσο απφ πιεπξάο αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ κειέηεο θαη δηαγσληζκψλ, θαη ηέινο 5) Να ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα λα πξνθχπηεη νπζηαζηηθή βειηίσζε ζε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα αέξα ζηελ δνκεκέλε (θπξίσο) Θεζζαινλίθε. 15

16 Ππόηαζη έπγων πποηεπαιόηηηαρ Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ε Δπηηξνπή πξνηείλεη κηα ζεηξά έξγσλ ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη θαη εμεηδηθεχνληαη σο εμήο: Α. Έπγα αναβάθμιζηρ και βεληίωζηρ ηος ζημεπινού ΕζΟΔ, Β. Νέα έπγα ζηη λογική ηηρ (έναπξηρ) δημιοςπγίαρ και ολοκλήπωζηρ ηων 2 Δακηςλίων θαη ησλ ζπλδεηήξηψλ ηνπο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Έπγα Αναβάθμιζηρ ηος Σημεπινού Δζωηεπικού Γακηςλίος ηα έξγα απηά πεξηιακβάλνληαη: 1. Αναβάθμιζη ηος Γςηικού ημήμαηορ ηνπ ΔζΟΓ απφ ηνλ θφκβν Κ16 (Λαραλαγνξάο) έσο ηνλ θφκβν Κσλζηαληηλνππφιεσο (ηαπξνχπνιε). Βειηηψζεηο ζην ηκήκα απηφ έρνπλ ήδε κειεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ αιιά ππνγξακκίδνληαη ηδηαίηεξα ηα έξγα: a. Γηακφξθσζε Αληζφπεδσλ Κφκβσλ ή Κάησ Γηαβάζεσλ ζηηο επηιεγκέλεο (απφ ην Τπνπξγείν) ζέζεηο ησλ ζεκεξηλψλ ηζφπεδσλ θφκβσλ ζην ηκήκα απηφ, θαη b. Μεηαηξνπή ηνπ Κ16 (Λαραλαγνξά) ζε αληζφπεδν θφκβν, κε παξάιιειε ζχλδεζε κε Νέν Δκπνξεπκαηηθφ ηαζκφ ζηξαηφπεδν Γθφλνπ (έξγν ήδε δξνκνινγεκέλν). 2. Αναβάθμιζη ηος ΒΑ ημήμαηορ (κε εθηηκψκελε αχμεζε ηεο παξνρεηεπηηθήο ηθαλφηεηαο πεξίπνπ ζην 25%-30%) πνπ ζα κπνξνχζε λα επέιζεη κε βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ θαη ηκεκάησλ σο αθνινχζσο (ηα επφκελα απνηεινχλ ελδεηθηηθή πξφηαζε ην Τπνπξγείν πξέπεη λα κειεηήζεη θαη πινπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ελψ, ζε θάζε πεξίπησζε, κία ζπλνιηθή δηαπιάηπλζε ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ απφ Δπθαξπία έσο Καιακαξηά είλαη ζθφπηκε): a. Γηαπιάηπλζε ηκήκαηνο απφ Κφκβν Καηζηκίδε έσο Κφκβν Δπηαππξγίνπ θαηά κία ισξίδα ζηελ θαηεχζπλζε πξνο Γπηηθά, ψζηε λα αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα ζηελ θπθινθνξία πνπ παξαηεξείηαη θαη εληείλεηαη ιφγσ ηεο έληνλεο αλσθέξεηαο. b. Γηαπιάηπλζε ηκήκαηνο απφ Κσλ/πνιίηηθα έσο Κ12 (κεηά ηνλ θφκβν Παλνξάκαηνο) θαηά 1 ισξίδα ζηελ θαηεχζπλζε πξνο Καιακαξηά, ψζηε λα 16

17 βνεζεζνχλ εθηφο ησλ άιισλ θαη νη θηλήζεηο πιέμεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ έμνδν πξνο ηε Ν.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο - Ν. Μνπδαληψλ. Ζ δηαπιάηπλζε απηή ζα εληαρζεί ζηε γεληθφηεξε δηαπιάηπλζε ηνπ ηκήκαηνο, θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο, πνπ αλαθέξεηαη ζηα επφκελα ζε ζρέζε κε ηα έξγα ξηδηθήο αλαβάζκηζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο νιφθιεξνπ ηνπ Βνξεην- Αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ. c. Γεκηνπξγία δχν ισξίδσλ εηζφδνπ (ισξίδεο επηηάρπλζεο) απφ Παλφξακα (Διαηψλεο) πξνο θέληξν πφιεο (δπηηθά) πνπ ζα ζβήλνπλ πξηλ ηελ ππάξρνπζα ζήξαγγα. d. Γηακφξθσζε θαλνληθψλ ισξίδσλ επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο ζηνπο θφκβνπο ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ (δελ είλαη δπλαηέο ρσξίο αιιαγή νξηζκέλσλ ηερληθψλ έξγσλ). ε ζπλδπαζκφ κε ηα αλσηέξσ ελδείθλπηαη θαη ε δηαπιάηπλζε: a. ηεο Ν.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο Ν. Μνπδαληψλ θαηά 1 ισξίδα θαη ζηνπο δχν θιάδνπο ηεο απφ ηνλ Κ12 κέρξη ηνπο θφκβνπο Θέξκεο θαη Αεξνδξνκίνπ (απφ 3+3 ζε 4+4) θαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηνλ θφκβν Ν. Ρπζίνπ θαη Σαγαξάδσλ (απφ 2+2 ζε 3+3). ε ζπλδπαζκφ κε απηφ ην έξγν ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη νη θαηάιιειεο θπθινθνξηαθέο δηεπζεηήζεηο ζε ζεκαληηθέο εμφδνπο / εηζφδνπο ζε παξαθείκελεο αλαπηχμεηο. b. ηεο Ν.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο Ν. Μνπδαληψλ, θαηά 1 ισξίδα, απφ θφκβν Ν. Ρπζίνπ θαη Σαγαξάδσλ έσο θφκβν κε παιαηά νδφ Σξηιφθνπ Ν. Μνπδαληψλ κεηά ηελ Καξδηά ζηελ θαηεχζπλζε πξνο Ν. Μνπδαληά (αλσθέξεηα). Οη παξαπάλσ βειηηψζεηο απνηεινχλ επηθαλεηαθέο «εζηηαζκέλεο» βειηηψζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα άκεζε αλαθνχθηζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Τπφςε ηεο Δπηηξνπήο ηέζεθε θαη κηα πην ξηδνζπαζηηθή αλαβάζκηζε γηα ην ίδην ηκήκα, πνπ πεξηιακβάλεη θαηαζθεπή λένπ «ςπεπςτυμένος» κλάδος κε 2+2 ισξίδεο πάλσ απφ ηελ ππάξρνπζα πεξηθεξεηαθή (flyover) ζην επίπεδν +1, ζε κήθνο πεξίπνπ 6,5 ρικ (απφ ηνλ θφκβν ησλ Κσλ/πνιίηηθσλ Αλαηνιηθά έσο πεξίπνπ ηνλ θφκβν Κ5 Γπηηθά). Ζ Δπηηξνπή αληηκεηψπηζε ην πξνηεηλφκελν απηφ έξγν σο έξγν βειηίσζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔζΟΓ, πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ζε ζρέζε κε ηηο επηθαλεηαθέο βειηηψζεηο, θαη δελ ζα πξέπεη λα θαζπζηεξήζεη ηελ δεκηνπξγία ή λα κεηψζεη ηε ζεκαζία θαη πξνηεξαηφηεηα ησλ έξγσλ ππνδνκήο, πνπ ζπλζέηνπλ ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ (ίδεηε επφκελν ππνθεθάιαην). 17

18 Νέα έπγα ζηη λογική ηηρ δημιοςπγίαρ και ολοκλήπωζηρ ηων δύο (2) Γακηςλίων και ηων ζςνδεηήπιών ηοςρ 1. ηελ θαηεγνξία απηή πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ έναπξη καηαζκεςήρ ηος Δξωηεπικού Γακηςλίος και ηηρ Ακηινικήρ Σςνδεηήπιος ΑΣ4 κε πινπνίεζε ησλ παξαθάησ λέσλ έξγσλ: I. Πξψηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ (Δμσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή Οδφο) πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Δγλαηία Οδφ ζην χςνο ηνπ Γεξνθνκείνπ κε ην ηκήκα Κ4-Κ5 ζηελ πεξηνρή ηεο Δπθαξπίαο II. III. IV. Πξψηνπ ηκήκαηνο ζηα Γπηηθά, ηνπ Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ (ζηε ράξαμή ηνπ φπσο πξνηείλεηαη ζηα πξνεγνχκελα) απφ ηνλ θφκβν Κ5 ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο κέρξη πεξίπνπ ην χςνο ηνπ νηθηζκνχ Πεχθα (κήθνο πεξίπνπ 4 ρικ). Σεο Αθηηληθήο χλδεζεο 4 (Α 4) πνπ ζα μεθηλάεη απφ ην παξαπάλσ ζεκείν ηνπ ΔμΟΓ θαη ζα ζπλδέεηαη πάιη κε ηνλ ΔζΟΓ ζηνλ θφκβν ησλ Κσλ/πνιίηηθσλ, δηαζρίδνληαο (ζην κεγαιχηεξν κήθνο ηνπ ζε ζήξαγγα) ην έηρ-νπ. Ο θιάδνο απηφο έρεη κειεηεζεί ζε κηα ιίγν δηαθνξνπνηεκέλε κνξθή απφ ηελ «Δγλαηία Οδφο ΑΔ». Αλαβάζκηζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζεκεξηλνχ Δζσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ απφ Κφκβν Κσλ/πνιίηηθσλ κέρξη ην ηέινο ηεο (θφκβνο Κ12) κε δηαπιάηπλζε θαηά 1+1 ισξίδα + ΛΔΑ (αλαθέξζεθε ήδε κεξηθψο σο βειηίσζε ζηα έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ ζεκεξηλνχ ΔζΟΓ). Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΗV παξαπάλσ επηηπγράλεηαη: Ζ (έζησ θαη θαηά έλα κηθξφ ηκήκα ηεο) έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ. Ζ δεκηνπξγία ελφο λένπ άμνλα, πνπ ζπλδέεη ηελ Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε θαη ην Αεξνδξφκην κε ηελ Γπηηθή πεξηνρή ηεο πφιεο θαη ηελ Δγλαηία Οδφ. Ο άμνλαο απηφο δηαηξέρεη κηα πεξηνρή πνπ δηαρσξίδεηαη γεσκνξθνινγηθά απφ ην θπξίσο πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα. πλεπψο, κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη ε ξχπαλζε απφ ηα απηνθίλεηα πνπ ζα θηλνχληαη ζηνλ άμνλα απηφλ, δελ ζα έρεη άμηα ιφγνπ επηβαξπληηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα αέξα ηεο πφιεο. Ζ παξνρή κηαο ελαιιαθηηθήο δηεμφδνπ πξνο ην ζπκθνξεκέλν ζήκεξα Βνξεην- Αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ΔζΟΓ, ε νπνία αλακέλεηαη θαη λα αλαθνπθίζεη θπθινθνξηαθά ην ηκήκα απηφ ψζηε λα κελ ρξεηάδνληαη ξηδηθέο ιχζεηο βειηίσζήο ηνπ πέξα απφ ηηο επηθαλεηαθέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 18

19 2. Ολοκλήπωζη ηος Νοηιο-Γςηικού κλάδος ηηρ Δζωηεπικήρ Πεπιθεπειακήρ, ζηε κνξθή πνπ πξνηείλεηαη ζηα πξνεγνχκελα δειαδή: Σκήκα Α: Γπηηθήο εηζφδνπ Καπηαληδφγινπ ζχλδεζε κε Πεξηθεξεηαθή κέζσ Καηζηκίδε, θαη Σκήκα Β: επέθηαζε (ζε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ηκήκαηνο, ή απ επζείαο απφ ηνλ πξνβιήηα 1) έσο Καιακαξηά θαη ζχλδεζε, κέζσ νδψλ Καπ. Γθφλε / Πφληνπ, κε ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ΔζΟΓ. Ζ Δπηηξνπή δέρεηαη φηη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ ζα απαηηήζεη κηα ζεηξά κειεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξσλ απφ εθείλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ην πξναλαθεξζέλ πξνηεηλφκελν έξγν άκεζεο εθαξκνγήο, ηδίσο κεηά ηε γλσζηή θαηάιεμε ηνπ έξγνπ ηεο ιεγφκελεο «ππνζαιάζζηαο» αξηεξίαο, πνιιψ δε κάιινλ, επεηδή νη αθηηληθέο ζπλδέζεηο κέζσ ησλ νδψλ Καηζηκίδε θαη 3 εο επηεκβξίνπ κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Οδφ είλαη νπζηαζηηθά θνξεζκέλεο. Με απηά ηα δεδνκέλα θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνεγεζεί κία νπζηαζηηθή έξεπλα γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθή έληαμε ηνπ έξγνπ ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο, πνπ ζα δηεξεπλήζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε επίπεδν πεξηβαιινληηθνχ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνπο θφκβνπο εηζφδνπ-εμφδνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ, ζηε λέα παξαιία θαη ζηελ Καιακαξηά. Δπεηδή φκσο, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ην έξγν ζα έρεη νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ θπθινθνξηαθή απνζπκθφξεζε ηεο νδνχ Νίθεο θαη ηε γεληθφηεξε αλάπιαζε ηεο γχξσ πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη νη απαξαίηεηεο κειέηεο θαη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα πινπνηεζνχλ εληφο πνιχ ζπληφκνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 2.4 Τερματικοί Σταθμοί Χώροι Στάθμευσης Ζ δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο παξπθέο ησλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο, απνηειεί ηφζν γηα ηηο Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο φζν θαη ηελ θπθινθνξία ηελ ελδεδεηγκέλε πνιηηηθή γηαηί ελζαξξχλεη ηελ ηζνξξνπεκέλε ρξήζε ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ θαη ελζαξξχλεη ηε κεηεπηβίβαζε θαη ρξήζε ησλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. Έηζη ε δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ ζηηο πεξηνρέο ή ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Μέζα απφ ηηο πνιιέο πξνηάζεηο θαη κειέηεο γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ 6, ε Δπηηξνπή παξαζέηεη ηνλ παξαθάησ Πίλαθα κε ζεηξά έξγσλ πνπ έρνπλ «σξηκφηεηα» (κε 6 Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην θπξίσο θείκελν αλαθέξζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζέζεηο ζηηο πεξηνρέο: 19

20 ηελ έλλνηα πνπ ηεο έρεη δνζεί γεληθφηεξα ζηελ Έθζεζε απηή) αιιά θαη ζεκαληηθφηεηα σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο. Δλλνείηαη φηη νη ππνδνκέο απηέο ζηάζκεπζεο ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ψζηε λα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζχληνκα θαη κε δηάθνξα ζρήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο: 1. Τπφγεηνο ρψξνο ηεο νδνχ Αλζέσλ (έρεη κειεηεζεί θαη είλαη ην πην ψξηκν ίζσο έξγν ζηάζκεπζεο απηή ηελ πεξίνδν). 2. Πεξηνρή ηξαηνπέδνπ Καξαηάζνπ / Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ, φπνπ πξνηείλεηαη λα ρσξνζεηεζεί ηεξκαηηθφο ζηαζκφο γξακκήο Μεηξφ θαη Λεσθνξείσλ (δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ ζπγθνηλσληαθνχ θέληξνπ) 3. Υψξνο ζηξαηφπεδνπ Παχινπ Μειά (ρψξνο ηδηαίηεξα ρξήζηκνο - ρσξνζεηεκέλνο απφ ηνλ Ν. 2947/2001), 4. Υψξνο πεξηνρήο Λαραλνθήπσλ κεηαμχ νδνχ Γηαλληηζψλ θαη νδνχ 26 εο Οθησβξίνπ 5. Πιαηεία Υεκείνπ, ΑΠΘ. 6. Πεξηνρή νδνχ Μ. Φειινχ, Ν. Διβεηία (θνληά ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Μεηξφ) 7. Θέαηξν Γεο (Καηζηκίδε) ζε ζπλδπαζκφ κε επέθηαζε γξακκψλ ΟΑΘ ή κε εηδηθά ιεσθνξεία. 8. Πεξηνρή Μίθξαο (Γ. Καιακαξηάο). 9. Υψξνη, εθφζνλ εμεπξεζνχλ, θαηά κήθνο ηνπ Δζσηεξηθνχ θαη Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ, φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαιήγνπλ γξακκέο ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. Οη παξαπάλσ ρψξνη κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ «ζπγθνηλσληαθψλ» ππνδνκψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηελ αλάπηπμε λννηξνπίαο ρξήζεο ησλ ΜΜΜ, θαη ηεο κε εηζφδνπ ησλ ΗΥ νρεκάησλ ζην θέληξν. Δλλνείηαη φηη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη ην δίθηπν ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ ψζηε λα ππάξρεη η δςναηόηηηα λεωθοπειακήρ ζύνδεζηρ ηων πποηεινόμενων ζηαθμών ζηάθμεςζηρ ζε ζςνδςαζμό με ηο ηέλορ ζηάθμεςζηρ και σωπίρ κόμιζηπο. Παξάιιεια, πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα βειηησζεί απφ ηνπο δήκνπο ην κέηξν ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θαηάιιειεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηάιιειεο ηηκνιφγεζεο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ θάζε Γήκνπ. Απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ ππνδνκψλ ζηάζκεπζεο πξέπεη λα είλαη θαη ε άκεζε νινθιήξσζε - πινπνίεζε ελφο Δνιαίος σεδίος ηάθμεςζηρ γηα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο (ή ηνπιάρηζηνλ ηελ θεληξηθή ηνπ πεξηνρή) θαη ηνπο άιινπο Γήκνπο, θαζψο θαη ε 1. Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ 2. Γεσξγηθήο ρνιήο (Γ. Ππιαίαο θαη -θπξίσο- Γ. Θέξκεο), 3. Παηξηαξρηθνχ θαη πεξηνρήο Κνηκεηεξίσλ (Γ. Θέξκεο), 4. Δπθαξπία θαη ηελ πεξηνρή Γεξνθνκείνπ δπηηθά (π. θνηλ. Δπθαξπίαο θαη Γ. Χξαηνθάζηξνπ), 5. Γηάθνξνη ρψξνη ηνπ ΟΔ δπηηθφηεξα ηνπ Ν.. ηαζκνχ θαη ηκήκαηα ησλ ζηξαηνπέδσλ ζηνπο δήκνπο Δχνζκνπ, Ακπεινθήπσλ, Μελεκέλεο, Δρεδψξνπ, πεξηνρέο θνληά ζην ζηαζκφ ησλ ΚΣΔΛ. 20

21 δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ θαη απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο ησλ απαγνξεχζεσλ ζηάζκεπζεο ζην πιεπξφ ηνπ δξφκνπ. Σέινο, ε χπαξμε θαη δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο εκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ησλ γλσζηψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ είλαη επίζεο κηα αλαγθαηφηεηα γηα ηε Θεζζαινλίθε πνπ ζα πξέπεη λα ζηαζκηζηεί πξνζεθηηθά ζε ζρέζε κε ηηο πθηζηάκελεο ήδε ηέηνηεο ππνδνκέο (ηδησηψλ) θαη ηε δήηεζε ζε βάζνο ρξφλνπ. Σν εκπνξεπκαηηθφ Κέληξν πνπ πξνσζείηαη γηα ηνλ ρψξν ηνπ ηξαηνπέδνπ Γθφλε είλαη κηα ζεηηθή θαη απνδεθηή πξννπηηθή ηδίσο αλ ζπλδπαζηεί κε ηνπο ρψξνπο ηνπ ΟΛΘ ζε κηα θνηλή πξσηνβνπιία ΟΔ / ΟΛΘ. 3. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνηάζεψλ ηεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, ε Δπηηξνπή επηζπκεί λα επαλαιάβεη θαη λα ηνλίζεη φηη ην έξγν ηεο θαη ε παξνχζα έθζεζε απνηεινχλ ηελ αξρή θαη φρη ην ηέινο κηαο δηαδηθαζίαο. Τπάξρεη αλάγθε λα γίλνπλ άκεζα θαη ζπζηεκαηηθά βήκαηα ζε κηα δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλαηλεηηθά θαη ζπζηεκαηηθά, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηεο πεξηνρήο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνλ ηερληθφ θφζκν ηεο πεξηνρήο. Καηά ηε γλψκε καο ππάξρνπλ ηξεηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξνσζεζνχλ παξάιιεια, δεδνκέλνπ φηη νη ρξφλνη πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε κηαο εθηηκάηαη φηη ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα «δηνξζψζεσλ» θαη «επεκβάζεσλ» ζηηο αξρηθέο κνξθέο ησλ έξγσλ αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ θάπνην απφ ηα άιια παξάιιεια ζηάδηα: Α) Θέζε ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ απηήλ ρεδίνπ ψζηε λα πξνθχςεη ην αλαθεξφκελν ζηελ εηζαγσγή, «Σςναινεηικό Πλαίζιο Αναθοπάρ» γηα ηνλ Ενιαίο Σηπαηηγικό Σσεδιαζμό Υποδομών ηων Μεηαθοπών ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. Β) Άκεζε πξνψζεζε ησλ κειεηψλ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Τπνδνκψλ ησλ Μεηαθνξψλ θαη ηεο ΜΠΔ (ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ) γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή Θεζζαινλίθεο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, νη κειέηεο απηέο ζα νξηζηηθνπνηήζνπλ εμεηδηθεχζνπλ αμηνινγήζνπλ - θαη πνζνηηθνπνηήζνπλ φια ηα κεγέζε, θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαη ζπλδπαζκνχο ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Θεζζαινλίθεο. Οη σο άλσ κειέηεο είλαη νπζηαζηηθά αληηθείκελν ηνπ ΑΘ θαη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ, απαηηείηαη φκσο ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΡΘΔ ζε ζέκαηα ρξήζεσλ γεο θαη πνιενδνκηθψλ δεδνκέλσλ. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη κε ηε κε χπαξμε Γηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζην ΑΘ, νη ζρεηηθνί δηαγσληζκνί ζα κπνξνχζαλ λα πξνθεξπρζνχλ θαη λα παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ ΔΟΑΔ κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ΑΘ (θαη ηνπ ΟΡΘΔ). Γ) Πξνψζεζε αλάζεζε νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ πνπ ζα αθνξνχλ θξίζηκα (πξνηεηλφκελα) έξγα πξνηεξαηφηεηαο ψζηε λα δηαθξηβσζνχλ ηα αθξηβή ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία θαη λα ζπληαρζνχλ νη απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 21

22 πξνθήξπμε ησλ δηαγσληζκψλ θαηαζθεπήο ηνπο. Οη παξαπάλσ κειέηεο πξέπεη λα είλαη ζε επίπεδν κειέηεο αλαγλψξηζεο θαη ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα έξγα γηα ηα νπνία (θαη ειάρηζηνλ) πξέπεη λα πξνσζεζνχλ απηέο νη κειέηεο είλαη: 1. Σα έξγα επηθαλεηαθψλ βειηηψζεσλ ζην Βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ΔζΟΓ (Κ5 έσο Κ12). 2. Σα έξγα έλαξμεο ηνπ ΔμΟΓ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία Η IV παξαπάλσ. 3. Ζ πινπνίεζε ηνπ Ννηην-Γπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ΔζΟΓ φπσο πεξηγξάθεθε ζην /3 παξαπάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα: ηνπ Σκήκαηνο Α (Γπηηθή είζνδνο Καηζηκίδε ζχλδεζε κε Βνξεην-Αλαηνιηθφ ηκήκα ΔζΟΓ), θαη ηνπ Σκήκαηνο Β κέρξη Καιακαξηά θαη ζχλδεζε πξνο Μίθξα (ηφζν ζαλ επέθηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Σκήκαηνο Α φζν θαη ζαλ λέα (ππνζαιάζζηα) ράξαμε απ επζείαο απφ ηε Γπηηθή είζνδν πξνο Καιακαξηά). 4. Οη δχν αληζφπεδνη θφκβνη ζην Γπηηθφ ηκήκα ηνπ ΔζΟΓ (αλαβάζκηζε ηκήκαηνο Κ16 Κ5). Θεζζαλονίκη, Αύγοςζηορ 2010 Ζ Δπιηποπή 1. Γ. Γηαλλφπνπινο 2. Ν. Καινγήξνπ 3.. Λακπξφπνπινο 4. Α. Μνπξαηίδεο 5. Ν. Μνπζηφπνπινο 6. Π. Παπατσάλλνπ 22

23 7. Π. ηαζαθφπνπινο 23

24 Παπάπηημα Η Πίνακαρ κςπιοηέπυν ςγκοινυνιακών και Κςκλοθοπιακών Μελεηών Μεγάλυν Έπγυν Θεζζαλονίκηρ 1. "Έξεπλα Υαξαθηεξηζηηθψλ ησλ Μεηαθηλήζεσλ ζην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα θαη ζηελ Πεξηαζηηθή Εψλε Θεζζαινλίθεο", πνπ αλαηέζεθε ζηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα Μεηαθνξψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ πγθνηλσληαθήο Σερληθήο ηνπ Α.Π.Θ. ην 1987 απφ ηνλ Οξγαληζκφ Θεζζαινλίθεο. 2. "Έξεπλα γηα ηελ ζθνπηκφηεηα θαη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά κέζνπ καδηθήο κεηαθνξάο ζε ζηαζεξή ηξνρηά ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο" πνπ αλαηέζεθε ζηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα Μεηαθνξψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ πγθνηλσληαθήο Σερληθήο ηνπ Α.Π.Θ. ην 1987 απφ ηνλ Οξγαληζκφ Θεζζαινλίθεο. 3. «Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, Πξνκειέηεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο», Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Υάξαμε Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, Πξνκειέηεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο», Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Γηθηχνπ Πνδειαηνδξφκσλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο», Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Ακαμνζηάζην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, Πξνκειέηεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο», Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ., Κπθινθνξηαθή κειέηε πεδνδξφκεζεο ηκεκάησλ νδψλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ, Λαδάδηθα Θεζζαινλίθεο, ΟΡΘΔ, Κπθινθνξηαθή κειέηε πεξηνρήο κεηαμχ ησλ νδψλ Δγλαηίαο Αγγειάθε Ν.Γεξκαλνχ Π.Μειά - Π.Π.Γεξκαλνχ, Γήκνο Θεζζαινλίθεο, «Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε Έξγσλ Αλάπηπμεο Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο», Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο, Γηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ γηα Κπθινθνξηαθέο Ρπζκίζεηο κε ζηφρν ηελ πεξηβαιινληηθή αλάπιαζε ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, Δξεπλεηηθφ Έξγν πνπ αλαηέζεθε ζηνλ Σνκέα πγθνηλσληψλ θαη Οξγάλσζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ Θεζζαινλίθεο,

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΚΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Φεβρουάριοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ii Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 1. Ζ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΦΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020»

«ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΦΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020» ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΘΖΝΑ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΦΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020» Δπιζηημονικός Τπεύθσνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP)

Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP) Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP) Γιώπγορ Π. Βλάσορ 1, Δύα Λέμα 2 Πεπίλητη Η λαπηηιηαθή κεηαθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 12.3.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα