Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ / πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κ. Παρθενίας Καζάκου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Έγκριση διαγραφών επανεγγραφών - μετεγγραφών και εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος » Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Καζάκου Παρθενία 12. Γιαννάκης Στέργιος 2. Παπαχρήστος Λάζαρος 13. Τσαγκάρης Γεώργιος 3. Λαζάρου Χριστίνα 14. Κατέρης Κωνσταντίνος 4. Αυδίκος Δημήτριος 15. Ρέντζος Ιωάννης Χριστόφορος 5. Μπαρτζώκας Παντελής 16. Σαραμπασίνας Παύλος 6. Νέσσερης Χρήστος 17. Τσούτσης Χρήστος 7. Αντωνίου Μαρία 18. Νίτσας Γεώργιος 8. Φραγκούλης Γεώργιος 19. Σπυράκος Ιωσήφ 9. Κουτρούμπας Βασίλειος 20. Τσοβίλης Ευάγγελος 10. Πιπιλίδης Λάζαρος 21. Ζέκιος Δημήτριος 11. Κατσιπανέλης Δημήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κορωναίος Κοσμάς, 2. Κακιούζης Χαράλαμπος, 3. Βαρτελάτου Στυλιανή, 4. Ροπόκης Ευάγγελος, 5. Τάγγας Απόστολος, 6. Αναγνώστου Νικόλαος. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Κακιούζης, Κορωναίος, Ροπόκης, Αναγνώστου και Βαρτελάτου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ζέκιος και Νίτσας. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος : 23o Αριθ. Απόφασης : 316/2013 Σελίδα 1 από 14

2 Η πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου, την εισήγηση του Γραφείου των Παιδικών Σταθμών,Δήμου Πρέβεζας (αρμόδια κα Κηρομίτη), που έχει ως εξής: <<Η Προϊσταμένη των Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας, Κηρομίτη Βασιλική, εισηγούμενη το θέμα θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 1.Την αριθμ.16065/ Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 497 τ.β ) Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 2.Το από Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής διαγραφώνεπανεγγραφών-μετεγγραφών και εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας, όπως αυτή ορίστηκε με την αρ.263/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας(και παραμένει η ίδια και για το σχολικό έτος ) 3.Τον αριθμό των αιτήσεων διαγραφών-επανεγγραφών-μετεγγραφών και εγγραφών νηπίων σε κάθε Παιδικό Σταθμό. 4.Την απόφαση της επιτροπής επιλογής να ικανοποιηθούν οι επανεγγραφές των νηπίων. 5.Να εγγράφονται... ακολουθεί ονομαστική λίστα νηπίων...>> ΤΣΟΒΙΛΗΣ: Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση θα καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς τις εγγραφές, μεταγραφές και ό,τι περιγράφει η εισήγηση των μαθητών. Δεν είναι εκεί το ζήτημα για μας. Εμείς καταψηφίζοντας αυτή την εισήγηση, καταψηφίζουμε την πολιτική της κυβέρνησης, που βάζει εμπόδια στην εγγραφή νηπίων και βρεφών στους παιδικούς σταθμούς για ανθρώπους που είναι άνεργοι. Το δεύτερο ζήτημα που θέλουμε να θέσουμε, είναι το ζήτημα των τροφείων. Και σ' αυτό έχουμε διαφωνήσει. Και το τρίτο ζήτημα που αναφέρθηκα και νωρίτερα, είναι τούτο: σήμερα δεν εγγράφονται κάποια παιδιά, γιατί υπάρχει έλλειψη κτιριακή. Μας λείπουν παιδικοί σταθμοί, εξαιτίας αυτής της έλλειψης. Και δεύτερον εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει διορισμός προσωπικού, γιατί έχει απαγορευτεί οι προσλήψεις. Αυτό, σε συνδυασμό αυτών των δύο πραγμάτων, φέρνει σε αδυναμία εγγραφών και μένουν παιδιά. Το ότι υπάρχει αναγκαιότητα κύριοι συνάδελφοι για καινούργια κτίρια και πρέπει να το θέσουμε με μελέτες, με αιτήματα κλπ σαν Δημοτικό Συμβούλιο, φαίνεται ότι φανερώθηκαν άλλοι 3 παιδικοί ιδιωτικοί σταθμοί. Το εκπαιδευτικό προσωπικό ανεπαρκές, σήμερα λείπουν 11 άτομα και θα πάνε σε συνταξιοδότηση περίπου 4. Θα είναι 15 και θα μεγαλώσει το πρόβλημα. Και σ' αυτό το ζήτημα θα πρέπει να δώσουμε λύσεις. Ζητώντας διορισμούς κι όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά. Και γι' αυτό η ψήφος μας είναι αρνητική. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.... Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του: την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή, την ονομαστική λίστα των νηπίων, Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, Τις αρ. 43.1/2011, 43.7/2011 και 43.8/2011 αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, περί καταργήσεως των Ν.Π.Δ.Δ. των παιδικών σταθμών Δήμου Πρέβεζας, Το ΦΕΚ 717/ ,που δημοσιεύτηκε η κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. των παιδικών σταθμών Δήμου Πρέβεζας, Τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω.. Σελίδα 2 από 14

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το από πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής εγγραφώνεπανεγγραφών μετεγγραφών και διαγραφών νηπίων, στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας, ως κάτωθι: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των υπευθύνων Παιδικών Σταθμών και των γονέων διαγράφονται τα παρακάτω νήπια: 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αρματάς Βασίλειος του Ευσταθίου 2)Βοντίτσος Άγγελος του Χρήστου 3)Βαραμπούτης Φοίβος του Αντωνίου 4)Γεωργάκος Αχιλλέας του Σωτηρίου 5)Γκαβανόζη Λαμπρινή του Ιωάννη 6)Δάσκαλος Κων/νος του Στυλιανού 7)Κάππα Μαριάννα του Ευαγγέλου 8)Καρανίκα Γεωργία του Ηλία 9)Καπλάνης Παναγιώτης του Σπύρου 10)Κατσάνου Δήμητρα του Ευαγγέλου 11)Κατσιώτης Δημήτρης του Ηλία 12)Κανταρέλης Γεώργιος του Χρήστου 13)Κοβατσάι Άγγελος του Άλντιν 14)Κόκκας Παναγιώτης του Ιωάννου 15)Κιρκιγιάννης Πέτρος του Χρήστου 16)Κωνσταντή Χριστιάννα του Κων/νου 17)Λώλης Αριστοτέλης του Σωκράτη 18)Λώλης Θεόδωρος του Σωκράτη 19)Ματέρης Κων/νος του Γεωργίου 20)Μανίκη Αννα-Βασιλική του Ηλία 21)Μπάζιου Μαρία-Ελίζα του Αγγέλου 22)Μπάλλα Χριστίνα του Κων/νου 23)Μπρακάι Στέλλα του Βίκτωρα 24)Νόκα Χριστίνα του Αυγουστίν 25)Ντόμι Άγγελος του Αριάν 26)Ξαχαλία Χρύσα του Ηλία 27)Ξαφάκης Νικόλαος του Χρήστου 28)Οικονόμου Σπυρένα του Χρήστου 29)Πάνη Σοφία του Χαραλάμπους 30)Παπανίκου Δήμητρα του Παναγιώτη 31)Παππάς Χρήστος του Βασιλείου 32)Πρίφτη Ελευθερία του Βασιλείου 33)Πρέντι Αγγελική του Λεκκέ 34)Ράπτη Πηνελόπη του Θεοδώρου 35)Ρόκκου Άννα-Μαρία του Αθανασίου 36)Ροντογιάννης Γεώργιος του Χριστοφόρου 37)Σολδάτος Φίλιππος του Άγγελου 38)Ταφχάσι Άγγελος του Σιντρίτ 39)Τούσα Χρήστος του Κλεάνθη 40)Τούσης Δημήτριος του Κων/νου 41)Τσίτσε Ειρήνη του Κλεάνθη Σελίδα 3 από 14

4 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αντώνη Ευτυχία της Ελένης 2)Βασιλειάδου Δώνια του Γεωργίου 3)Βαρδής Άρης του Θεοδώρου 4)Ευθυμίου Αγγελική του Δημητρίου 5)Ιορδανίδης Δημήτριος του Σπύρου 6)Καζαντίδου Γεωργίου του Θεοφίλου 7)Καραγιάννη Φωτεινή της Ελισάβετ 8)Κούτρας Άρης του Άντωνη 9)Λεοπούλου Πελαγία του Χρήστου 10)Μανίκη Χριστίνα του Δημητρίου 11)Μαυρίδης Γρηγόρης της Παρασκευής 12)Μίτα Εσίντ του Κλοντιάν 13)Μπέκας Γεώργιος του Κων/νου 14)Ντούκας Αλέξανδρος του Λουάν 15)Παπαβασιλείου Φωτεινή του Βασιλείου 16)Πάσχου Σταυρούλα του Σωτηρίου 17)Σεφελίνης Άγγελος του Μπλένταρ 18)Σιδέρης Ιωάννης του Ξενοφών 19)Στύλος Γεώργιος του Χαραλάμπους 20)Σύκου Αναστασία του Βασιλείου 21)Τέφας Σταύρος του Θεοδώρου 22)Τουμανίδη Μαρκέλλα του Θωμά 23)Τσενίκογλου Παρασκευή του Κων/νου 24)Τσίλη Ιωάννα του Σοφοκλή 25)Τσόγκα Μυρτώ του Δημητρίου 26)Τσούτσης Κων/νος του Αγαπίου 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Ανίτσης Κων/νος του Παναγιώτη 2)Ανωγιάτης Ιωάννης του Αθανασίου 3)Γιολμά Αλεξία του Σαββά 4)Καζούκα Βασιλική του Κων/νου 5)Κανέλου Μαρία του Σπυρίδωνος 6)Κατήκου Βιργινία του Γεωργίου 7)Κατσουράκη Σωτηρία του Ιωάννη 8)Κιτσαντάς Κων/νος του Αντώνιου 9)Κοκκινίδη Αλεξάνδρα του Γεωργίου 10)Κουμπή Γεωργία του Γεωργίου 11)Μπέλλος Μάριος του Γεωργίου 12)Μπρίκου Κων/να του Χρήστου 13)Ντόντορου Μαρία του Δημητρίου 14)Παπαδοπούλου Αικατερίνη του Ιωάννη 15)Παπουτσής Άγγελος του Κων/νου 16)Πασατζόγλου Μαρία-Ελένη του Μιχαήλ 17)Πεταλάς Νικόλαος του Σπυρίδωνος 18)Ποικλή Ευθυμία του Αστερίου 19)Πολυμέρη Αθανασία του Πούλιου 20)Σοροντίλας Ευάγγελος του Σπυρίδωνα 21)Σόφη Ειρήνη του Αποστόλη 22)Σπανός Ανδρέας του Βασιλείου 23)Σταματέλος Ελευθέριος του Παναγιώτη Σελίδα 4 από 14

5 24)Σώζου Λαμπρινή του Κων/νου 25)Τσιότσου Ναταλία του Κων/νου 26)Τσούκα Αλίκη του Γεωργίου 27)Φέτσης Δημήτριος του Φίλιππα 28)Φιλίππου Χρήστος του Γεωργίου 29)Φυσέκη Κων/νου του Θωμά 30)Χασάπης Κων/νος-Άγγελος του Δημητρίου 31)Χήκας Μάξιμος του Αρχιμήδη 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αλεξίου Χρήστος του Νικολάου 2)Αργυρός Θεμιστοκλής του Ιωάννου 3)Αυδίκου Σοφία του Νικολάου 4)Γέρου Χαρά του Ιωάννη 5)Γκατζίνης Χρήστος του Θεοδώρου 6)Ευαγγέλου Ελευθερία του Βασιλείου 7)Κάσκαρη Βασιλική του Γεωργίου 8)Κοντογεώργου Μαρία του Αριστείδη 9)Κουτρούμπας Γεώργιος του Σωτηρίου 10)Λέκοση Άρτεμις του Μάνθου 11)Μπαλάφα Αλεξάνδρα του Νικολάου 12)Παππά Άλκιστης του Χρήστου 13)Ρούγκας Άγγελος του Βασιλείου 14)Ρούγκας Λάμπρος του Βασιλείου 15)Σεργή Αγγελική του Βασιλείου 16)Σκουτέλας Παύλος του Κων/νου 17)Τοπολίγκας Ελευθέριος του Αποστόλου 18)Τσούτση Αγγελική του Χριστοφόρου 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αντύπας Μάριος του Γεωργίου 2)Αυδίκου-Θέου Δήμητρα του Ευαγγέλου 3)Ζαπουνίδη Λαμπρινή του Αντωνίου 4)Κακοσίμου Ζωή του Ευαγγέλου 5)Καρτεζίνη Κων/να του Ευαγγέλου 6)Μαρκόπουλος Κων/νος του Μιχαήλ 7)Σακκάς Μιλτιάδης του Θεοδώρου 8)Σάνης Άγγελος του Δημητρίου 9)Σαρακινού Βασιλική του Χαραλάμπους 10)Σταύρακας Σταύρος του Αγγέλου 11)Σιόρεντας Γεώργιος του Κων/νου 12)Σκεπετάρη Αγάπη του Πέτρου 13)Τασούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 14)Χήτου Ζωή-Πελαγία του Αγγέλου ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ 1)Βασιλείου Φίλιππος του Βασιλείου 2)Γιώτης Κων/νος του Νικολάου 3)Γούση Ελένη του Χρήστου 4)Δασκάλου Ευαγγελία του Βασιλείου 5)Καραβίδα Θάλεια του Στυλιανού Σελίδα 5 από 14

6 6)Κουμπούλη Ισαβέλλα του Δημητρίου 7)Κωτσαντή Πέννη του Ιωάννη 8)Λιόλιος Κων/νος του Παναγιώτη 9)Λώλη Ανδριάννα του Παναγιώτη 10)Ντάκας Κων/νος του Βασιλείου 11)Νυφαντοπούλου Γιώτα του Γερασίμου 12)Παπασπύρος Άγγελος του Παναγιώτη 13)Πέτρου Ευθύμιος του Σπυρίδωνα 14)Σάμιος Μανώλης του Θεοδώρου 15)Σιάνης Κων/νος του 16)Σίσκα Παρασκευή του Βασιλείου 17)Τσάγκας Παναγιώτης του Ηλία 18)Τσελίκη Μελίνα του Κων/νου 19)Τσουμάνης Νικόλαος του Σπυρίδωνα ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 1)Γκόγκας Ευάγγελος του Αρίσταρχου 2)Γκρεμάι Λούης του Λουλζίμ 3)Κατσίκης Νικόλαος του Χρήστου 4)Κίτσης Κων/νος του Παναγιώτη 5)Ντρέκα Στέφανος του Γκιοβαλίν 6)Οικονόμου Αμαλία του Βασιλείου 7)Τάκης Κων/νος του Αθανασίου 8)Τσεκούρα Άρτεμις του Νικολάου 9)Τσούτση Μαρία-Ειρήνη του Γεωργίου 10)Τσούτσης Ευάγγελος του Γεωργίου 11)Φλούδα Βασιλική του Ιωάννη ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αμαράντου Αγάπη-Ιωάννα του Ανδρέα 2)Αμαράντου Φωτεινή του Ανδρέα 3)Γεωργάκου Αντωνία του Νικολάου 4)Γκιόκας Βύρων-Κων/νος του Δημητρίου 5)Γκοράτσα Όλγα του Γεωργίου 6)Θύμιου Ναταλία του Οδυσσέα 7)Κολιού Ελισάβετ-Σοφία του Γεωργίου 8)Κολιού Ιωάννα-Λαμπριανή του Γεωργίου 9)Κολυδά Ισαβέλλα-Αναστασία του Αναστασίου 10)Κουμάση Χριστίνα του Ηλία 11)Κύρλας Βασίλειος του Παντελεήμωνα 12)Ματέρη Ασημένια του Ιωσήφ 13)Μπέκας Θεμιστοκλής του Αποστόλου 14)Μπενετάτου Λαμπρινή του Γερασίμου 15)Κωλέτσης Αργύρης του Ανδρέα 16)Νάσση Ευαγγελία του Γεωργίου 17)Νόκα Τζοάννα του Τζοβαλίν 18)Προδρομίδης Βασίλειος του Κυριάκου 19)Ραγζή Μάρθα του Σπυρίδωνος 20)Παππάς Ανδρέας-Παναγιώτης του Νικολάου 21)Σάλιαρη Μαρία του Νικολάου Σελίδα 6 από 14

7 22)Στράτου Σωτηρία του Γεωργίου 23)Τάκη Ειρήνη του Χαραλάμπους 24)Τσάρκα Μελανία-Ευαγγελία του Ελευθερίου 25)Τσόλης Μιχαήλ του Αποστόλου 26)Τζόκας Σπυρίδων του Κων/νου 27)Χαλκιάς Πέτρος του Νικολάου 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Γεωργίου Θάλεια-Σιμελίνα του Χαριλάου 2)Δήμα Παρασκευή του Βασιλείου 3)Δάσκαλος Λάμπρος του Φίλιππα 4)Ζαμπίθας Νικόλαος-Πέτρος του Θεοδώρου 5)Ζήκας Δημοσθένης του Γεωργίου 6)Καλέσιου Βασίλειος του Ευαγγέλου 7)Κουτσοχρήστος Ιωάννης του Χαραλάμπους 8)Μάνου Πανωραία της Άλμα 9)Μπόχτη Αθηνά του Γεωργίου 10)Νικολάου Δήμητρα του Κων/νου 11)Οικονομοπούλου Βασιλική του Θεοδώρου 12)Οικονόμου Νικόλαος του Αναστασίου 13)Παπαδιώτης Ιωάννης του Δημητρίου 14)Ρίζος Χριστόφορος του Αριστείδη 15)Σταύρακας Θεόδωρος-Φίλιππος του Νικολάου 16)Σάλιαρη Ευφροσύνη-Ραφαέλλα του Θωμά 17)Τζόκα Βαλέρια του Βαλσίμ 18)Τσουμάνη Μελίνα του Κων/νου 19)Τσουτσάνη Βασιλική του Νικήτα 20)Λουκά Εβελίνα του Μιλτιάδη 21)Χαλκιάς Γεωργίος-Παναγιώτης του Διονυσίου 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Γκάνα Αικατερίνη του Στυλιανού 2)Γιαγμουρίδου Δήμητρα-Μαρία του Σάββα 3)Ζαφείρης Χρήστος-Σπυρίδων του Παναγιώτη 4)Ζαρκαντώνη Νεφέλη-Μαρία του Θεοδώρου 5)Ζήση Γεωργία του Αντωνίου 6)Ζήσης Φίλιππος του Αναστασίου 7)Κάρτσακλα Μυρτώ του Γρηγορίου 8)Κολιοφώτη Φωτεινή του Χρηστού 9)Κουμπή Αρετούσα του Γεωργίου 10)Μαλόκου Αγγελική του Λουλζίμ 11)Μαρκουδάκης Αλέξανδρος-Μάριος του Μιχαήλ 12)Μπατσούλης Κων/νος του Σπυρίδωνα 13)Μπούτικος Ελευθέριος του Αναστασίου 14)Παφίλας Βασίλειος του Χρήστου 15)Πέτροβα Ελένη του Νικολάου 16)Πέτροβα Παναγιώτα του Νικολάου 17)Νίκου Βάγια του Γεωργίου 18)Ντάγκα Αγγελική του Γεωργίου 19)Τσαντής Δημήτρης του Ευαγγέλου 20)Τσεκούρα Μαρία του Θωμά 21)Τσεκούρας Σωτήρης του Θωμά Σελίδα 7 από 14

8 22)Χρήστου Ελένη του Παντελή 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Ατματζίδης Γεώργιος του Ιωάννη 2)Βασιλείου Αδαμαντίνη του Νικολάου 3)Γιαννάκης Κων/νος του Παντελή 4)Γιαννούλης Ευάγγελος-Νεκτάριος του Βασιλείου 5)Ζήση Αναστασία του Κων/νου του Κων/νου 6)Ζώτος Παναγιώτης-Άγγελος του Αντωνίου 7)Θεοφάνους Γεώργιος του Ιωάννη 8)Καρασαβόγλου Άγγελος του Παύλου 9)Κασσαβού Βασιλική του Νικολάου 10)Κιτσαντά Ευαγγελία του Γεωργίου 11)Κονταρής Ανάργυρος του Σταύρου 12)Λιόντος Θεόδωρος του Σπυρίδωνος 13)Μιχάλης-Κολιός Χρήστος του Δημητρίου 14)Μπάρκα Μαρία-Ιλιάνα του Γερασίμου 15)Μπενετάτος Αντώνης του Περικλή 16)Μπενετάτος Συμεών του Δημητρίου 17)Μπενετάτου Αφροδίτη-Παρασκευή του Δημητρίου 18)Μπενετάτου Ειρήνη του Δημητρίου 19)Μπουρνουξούζης Στέφανος του Δημητρίου 20)Νάνου Μαρίνα του Χρήστου 21)Νίκας Κων/νος του Κίμωνα 22)Ντέντες Φίλιππος του Ηλία 23)Παπαναστασίου Θεοδώρα του Γεωργίου 24)Ρήγα Αικατερίνη του Ηλία 25)Ρούγκας Χαράλαμπος του Δημητρίου 26)Χρήστου Ιωάννης του Χρήστου 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αυδίκου-Θέου Μαρία του Βασιλείου 2)Βαγγέλης Γεώργιος του Φώτη 3)Βάσιος Κων/νος του Ηλία 4)Ζαπουνίδη Πελαγία του Αντωνίου 5)Λαμπριανίδης Ορέστης του Νικολάου 6)Πάσχος Κων/νος του Λουκά 7)Πρίφτης Άγγελος του Ναπολέων 8)Σαραντάρη Λυδία του Πάρη ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1)Δήμου Φίλιππος του Κων/νου 2)Κατάτση Ελισάβετ του Ιωάννη 3)Κοψάρης Γεώργιος του Αλέξανδρου-Αποστόλου 4)Κουμπούλης Σπύρος του Δημητρίου 5)Μπάλλου Δήμητρα του Μιχαήλ 6)Νυφαντόπουλος Γεώργιος του Κων/νου 7)Παπαχρήστος Βασίλειος του Λαζάρου 8)Πλόσκας Ισίδωρος του Αναστασίου Σελίδα 8 από 14

9 ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1)Βουλιστιώτη Αικατερίνη του Δημητρίου 2)Κακιούζης Άκο του Χαραλάμπους 3)Κοψάρης Ευάγγελος του Αποστόλου-Αλέξανδρου 4)Φερεντίνου Αγγελική του Σωτηρίου ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 1)Ζέρβας Απόστολος του Στέφανου 2)Καλδάνης Θεόδωρος του Αριστοτέλη 3)Καλδάνης Σωκράτης του Δημητρίου 4)Κίτση Αλεξάνδρα του Παναγιώτη 5)Κολιοφώτης Δημήτριος του Θωμά 6)Κωστούλη Παρασκευή του Κων/νου 7)Λεμκάι Φατιόνα του Μιλαντίμ 8)Τσεκούρας Μιχαήλ του Νικολάου 9)Τσίρα Χριστίνα του Γρηγορίου 10)Τσούτση Ελευθερία του Χρήστου ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Ανωγιάτης Ιωάννης του Αθανασίου 2)Αυγουστής Κων/νος του Παναγιώτη 3)Βαζάκα Γαλήνη-Ιωάννα του Παναγιώτη 4)Βασιλαποστόλη Ελένη του Ανδρέα 5)Βασιλόπουλος Στέργιος του Ανδρέα 6)Γαζή Αικατερίνη του Βασιλείου 7)Γεωργοκίτσος Φίλιππος του Θωμά 8)Γκούμας Θεοδόσιος του του Κων/νου 9)Γκρίμπα Ανθία του Βασιλείου 10)Δόνη Μαρία-Φερενίκη του Δημητρίου 11)Δόνης Νικόλαος του Δημητρίου 12)Δράκος Αλέξανδρος του Σπυρίδωνα 13)Ευθυμίου Βιργινία του Σπυρίδωνα 14)Ζώτου Ελένη του Κων/νου 15)Καμαράδου Κατερίνα του Βύρωνα 16)Καρανίκα Δήμητρα του Ηλία 17)Καρλή Ευαγγελία του Ζαχαρία 18)Κατζιώτης Ιάσωνας του Σωτηρίου 19)Κοτσίνη Χαρίκλεια του Χρήστου 20)Κράχτη Μαρία του Κυριάκου 21)Κράχτη Παναγιώτη του Κυριάκου 22)Κυριαζή Λυδία του Χρύσανθου 23)Κωνσταντή Βασιλική του Κων/νου 24)Λέκκας Οδυσσέας του Βασιλείου 25)Μιμής Νικόλαος-Παναγιώτης του Δημητρίου 26)Μπότα Βασιλική του Ευαγγέλου 27)Μπούσιος Θωμάς του Ευαγγέλου 28)Μπούσιου Ιωάννα του Ευαγγέλου 29)Ντούλια Ελπίδα-Σοφία του Παύλου 30)Παπαδοπούλου Αναστασία του Παναγιώτη Σελίδα 9 από 14

10 31)Πάτση Μελίνα του Θεοδώρου 32)Ράπτης Σπυρίδωνας του Χαρίλαου 33)Σακκά Αλεξία του Κων/νου 34)Σάλιαρη Βαία του Σπυρίδωνα 35)Στεργίου Αναστάσιος του Χρήστου 36)Τάση Παναγιώτα του Ανδρέα 37)Τζόκα Ευσταθία του Κων/νου 38)Τούση Φρειδερίκη του Κων/νου 39)Τσούτσης Στέφανος του Χρήστου 40)Τσώνος Νεκτάριος του Κων/νου 41)Τσώνου Άννα του Κων/νου 42)Τσώνου Μαρία του Κων/νου 43)Φάη Ιωάννα του Θεοφάνους 44)Χαλκιάς Βασίλειος του Νικόλαου ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 4Ο Π.Σ. ΣΤΟΝ 1Ο Π.Σ. 45)Λέκκα Αφροδίτη του Βασιλείου 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αλεξανδροπούλου Δήμητρα του Αλέκου 2)Βαρζέλη Φωτεινή-Δέσποινα του Αντωνίου 3)Βαρσάμη Ιφιγένεια του Αγησίλαου 4)Βλάχος Νεκτάριος του Κωνσταντίνου 5)Γεωργοπούλου Παναγιώτα του Αναστάσιου 6)Γιώτης Κων/νος του Πολύχρονου 7)Κατσάβαρος Ηλίας του Θωμά 8)Κατσαρός Κοσμάς του Σταύρου 9)Κορωναίου Καλλίστη-Χαρά του Κοσμά 10)Λουκούμης Ιάσωνας του Λάμπρου 11)Λούπα Ειρήνη του Δημητρίου 12)Λούπα Μαρία-Αθανασία του Δημητρίου 13)Μουκάνος Μιχαήλ του Δημητρίου 14)Μπόμπορης Λάζαρος του Μιχαήλ 15)Ντάκουλας Αναστάσιος του Ιωάννη 16)Παπαδοπούλου Αγγελική του Χρήστου 17)Παφίτης-Πουλιάνος Χρήστος του Νικόλαου 18)Σκαμνέλου Αμαλία-Αθηνά του Κων/νου 19)Σορόκας Κων/νος του Παναγιώτη 20)Σπανός Ανδρέας του Βασιλείου 21)Τασούλα Ραφαέλα του Βασιλείου 22)Τέφα Ειρήνη του Θεόδωρου 23)Τζέλα Άγγελος του Γκράμος 24)Τρίφκα Άνι του Έριον 25)Τρίφκα Κεβίν του Έριον 26)Φλούδας Πέτρος του Ευστάθιου 27)Χριστάκη Χρυσούλα του Νικόλαου 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Απέργη Ελένη του Σπυρίδωνα 2)Αποστόλου Σπυριδούλα του Απόστολου 3)Βαγγέλη Βασιλεία του Λάζαρου Σελίδα 10 από 14

11 4)Γιωργάκη Σταυρούλα του Μάριου 5)Γκούρας Όθωνας του Σπυρίδωνας 6)Κασκάνη Θεοδώρα του Κων/νου 7)Μαργιώλος Αναστάσιος του Χρήστου 8)Μαρτίδης Λάζαρος του Γεώργιου 9)Μπέκας Γεώργιος του Χρήστου 10)Νόκα Πάολο του Κάστριοτ 11)Νούσια Ιωάννα του Γεωργίου 12)Ντομένικο Καμάσσα του Ερνέστο 13)Ντόντορος Ρολάνδος του Δημήτριου 14)Παππά Όλγα του Γρηγόριου 15)Παππάς Στυλιανός του Γρηγόριου 16)Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Βασίλειου 17)Παπακοσμάς Φίλιππος του Βασίλειου 18)Πάτσης Σταύρος του Σωτηρίου 19)Περδικάρης Μάριος του Κων/νου 20)Πρίφτης Δημήτριος του Ηλία 21)Ρίζος Αθανάσιος του Κων/νου 22)Ρούγκας Γρηγόριος του Κων/νου 23)Σάφη Διονυσία-Ελπίδα του Γεώργιου 24)Τζίμας Φώτιος του Κων/νου 25)Τσίοντζος Λάμπρος-Ευάγγελος του Ιωάννη 26)Τσούτση Ελένη του Ιωσήφ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 1ο Π.Σ. ΣΤΟΝ 3ο Π.Σ. 27)Πεταλάς Νικόλαος του Σπυρίδωνα 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αντωνοπούλου Μιχαέλα του Γεώργιου 2)Γιαννάκη Ελβίρα του Παντελεήμωνος 3)Γκαζέλη Μαρία του Φρέντι 4)Γκαζέλη Πέτρος του Φρέντι 5)Γούλα Δήμητρα του Γεωργίου 6)Δημακάκος Απόστολος του Σταύρου 7)Καβαδάς Γεώργιος-Ραφαήλ του Δημήτριου 8)Καπελάνου Αγγελική του Παναγιώτη 9)Καπελάνου Χρήστου του Παναγιώτη 10)Καπλάνης Παναγιώτης του Σπυρίδωνα 11)Κυραμάρης Χρήστος του Θεόδωρου 12)Μακρής Αλέξανδρος του Νικολάου 13)Μανίκης Άγγελος του Δημήτριου 14)Μουκάνου Μιχαέλα του Απόστολου 15)Μπεϊντάρης Λάζαρος του Ηλία 16)Μπόκια Σοφία του Νικόλαου 17)Μπότσιος Διονύσιος του Ανδρέα 18)Μπρίκου Ηλέκτρα του Γεώργιου 19)Νάσιου Κων/να του Κων/νου 20)Παυλίδου Μυρτώ του Σταύρου 21)Πολυμιάδης Αριστείδης του Ραφαήλ 22)Σωτηρίου Νεφέλη του Διονυσίου 23)Φραγκόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου Σελίδα 11 από 14

12 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Βασιλείου Άγγελος του Μιχαήλ 2)Βάσσου Λυδία του Ευαγγέλου 3)Κατωγιάννης Ηλίας του Κων/νου 4)Κατωγιάννης Ορέστης-Θωμάς του Κων/νου 5)Κίτσου Φωτεινή-Χριστίνα του Βασιλείου 6)Κουρδελάκη Σταυρούλα-Ραφαέλλα του Ευάγγελου 7)Λιόντου Άννα-Μαρία του Σπυρίδωνα 8)Λούφη Νικόλαος του Αρντιάν 9)Μήτσης Κων/νος του Χρήστου 10)Παπαδιώτης Δημήτρης του Νεκτάριου 11)Πάσχος Αλέξανδρος του Δημήτριου 12)Πάσχος Χρήστος-Ραφαήλ του Αντώνιου 13)Ρεμπής Ευάγγελος του Γεωργίου 14)Ρίζου Αικατερίνη-Πηνελόπη του Κων/νου 15)Τέλη Μαρία του Γεώργιου 16)Τσιότσιος Θεόδωρος του Παναγιώτη ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1)Αλεξανδράκης Αθανάσιος 2)Γκόγκου Κυριακή 3)Δρόσου Θεοδώρα 4)Ζερμιώτης Μιχάλης 5)Καζούκας Παναγιώτης 6)Κιτσαντά Βασιλική 7)Κιτσαντά Δέσποινα 8)Κουκάι Άννα 9)Κωνσταντής Σπύρος 10)Λαδιάς Βασίλειος 11)Μαρτίδης Κων/νος 12)Μπαγιώργας Γεώργιος 13)Ντίνου Μιχαέλα 14)Παπιγκιώτη Χρήστο 15)Σακκάς Χρήστος 16)Συγκούνα Στεφανία ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1)Βενετικίδης Ιωάννης του Θεοδώρου 2)Λαδιάς Ορφέας του Χρήστου 3)Πέτρου Νικόλαος του Σπυρίδωνος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 1)Κατσίκης Βλάσιος του Χρήστου 2)Κώτσης Κων/νος του Ευσταθίου 3)Λιόλιος Λάμπρος του Παναγιώτη 4)Μπέλλος Χρήστος του Σπυρίδωνα 5)Μπιτζέκου Ιωάννα του Μπλένταρ 6)Μπιτζέκου Νικόλας του Αρτάν Σελίδα 12 από 14

13 7)Ναστούλη Δέσποινα του Ιωσήφ 8)Πάτση Αριάδνη του Κων/νου 9)Τάκης Αστέριος του Αθανασίου 10)Τάκη Ελένη-Μαρία του Αθανασίου 11)Τσούτσης Κων/νος του Χρήστου 12)Ρούκου Νεφέλη του Παναγιώτη ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ Οι αιτήσεις των παρακάτω νηπίων κατά Παιδικό Σταθμό λόγω ελλείψεως απαραιτήτων δικαιολογητικών. 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Λιάτος Κων/νος του Χρυσοστόμου 2)Λώλη Ελευθερία του Χριστοφόρου 3)Παππάς Αθανάσιος του Αριστείδη 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Γκίνο Άλεξ του Μπεσνίκ 2)Κέσκος Νικόλαος του Ηλία 3)Ζηνακώβ Νικόλαος του Αλέξανδρου 4)Παπακώστας Λυδία του Λάμπρου 5)Πρίφτη Μαρκέλλα του Μάρκου 6)Πρίφτης Λέανδρος του Κων/νου 7)Τράμπας Γεώργιος του Ευαγγέλου 8)Ταφχάσης Μαουρίσιος του Ναζμί 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Βασιλαποστόλη Αικατερίνη του Στέφανου 2)Νάσση Άννα του Χρήστου 3)Ντρίκος Δημήτριος του Θεοδώρου 4)Πασσά Νεφέλη του Φίλιππου 5)Παπαιωάννου Ιωάννη του Ευθυμίου 6)Σκαρμούντζου Σμαράγδα του Σπυρίδωνα 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αζαζάι Aντίλιο του Κερίμ 2)Βάσσος Σταύρος του Ηλία 3)Κώτση Άννα-Χριστίνα του Ευαγγέλου 4)Λιόλης Θωμάς του Παναγιώτη 5)Νούσια Ιωάννα του Θεοδώρου ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1)Βενετικίδης Ιωάννης του Θεοδώρου 2)Γιώτης Ελευθέριος του Νικολάου 3)Λώλης Ελευθέριος του Παναγιώτη 4)Τσελίκη Θεοδώρα του Κων/νου Σελίδα 13 από 14

14 Μειοψηφούν: Οι κ.κ. Τσοβίλης και Σπυράκος, με την πρόταση του κ. Τσοβίλη. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ Σελίδα 14 από 14

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΟΜΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΟΜΗΣ ΑΓΓΕΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ 61443 88,92 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΑΚΟ(ΑΡΡΕΝ) 21289 Α1.2 - Κόττη Παρασκευή - Ονειρότοπος ΑΓΓΕΛΗ ΝΑΤΑΣΙΑ 15881 55,83 ΖΙΩΓΚΑ ΕΛΛΗ 21722 Α2 - Παιδικός Σταθμός περιοχής Μαργαρώνας Δήμου Πρέβεζας ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 34/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : κα Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΞΧ-ΛΞΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο Ποσοστό Επώνυμο Όνομα Μερ/χος Μετ/ση 63 100 Αγόρος Δημήτριος 57 ΟΚ 221 100 Αθανασιάδη Νικολέτα 208 220 100 Αθανασιάδης Θεμιστοκλής 207 272

Μερίδιο Ποσοστό Επώνυμο Όνομα Μερ/χος Μετ/ση 63 100 Αγόρος Δημήτριος 57 ΟΚ 221 100 Αθανασιάδη Νικολέτα 208 220 100 Αθανασιάδης Θεμιστοκλής 207 272 Μερίδιο Ποσοστό Επώνυμο Όνομα Μερ/χος Μετ/ση 63 100 Αγόρος Δημήτριος 57 ΟΚ 221 100 Αθανασιάδη Νικολέτα 208 220 100 Αθανασιάδης Θεμιστοκλής 207 272 100 Αθανασίου Ευάγγελος 254 271 100 Αθανασίου Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 9/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΑΘΟΥ ΜΑΡΙΑ 53378 76,11 ΚΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1 295 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ 45418 44,72 ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 20963 Β1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Φ. ΜΕΣΧΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τηλεφ. κέντρο: 26823-60600 Fax: 26820-27553 Email: contact@1485.syzefxis.gov.gr ΑΦΜ: 997861879 Α. ΑΙΡΕΤΟΙ Μπαΐλης Χρήστος 26823-60656 Δήμαρχος Πιπιλίδης Λάζαρος 26823-60646 Αντιδήμαρχος Ροπόκης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΞΧ-8ΞΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ)

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ) ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 11778 129,79 ΣΑΣΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1 260 Δ - Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. "Το Εργαστήρι" ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 11539 123,20 ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 260 Δ - Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. "Το Εργαστήρι" ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2011 «Περί εγκρίσεως απόφασης Οικονομικής επιτροπής, για τον καθορισμό Δικαιώματος Βοσκής έτους

Διαβάστε περισσότερα

Απουσίαζαν 1. Καρφάκη Μαριάννα 2. Καββαδάς Αθανάσιος 3. Ψωµά Αντιγόνη 4. Λώλη Γεωργία

Απουσίαζαν 1. Καρφάκη Μαριάννα 2. Καββαδάς Αθανάσιος 3. Ψωµά Αντιγόνη 4. Λώλη Γεωργία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ «ΠΑΙ ΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΠΑΙ ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Αριθ. Αποφ.44/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ έτους 2014

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ έτους 2014 1 ΒΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΤΑΣ 110 20.000 2 ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 105 20.000 3 ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 105 20.000 4 ΤΟΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 105 20.000 5 ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ )

ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ ) Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κον Κάρολο Παπούλια. Τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως κον Λουκά Παπαδήμο

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κον Κάρολο Παπούλια. Τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως κον Λουκά Παπαδήμο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινα - τηλ. 6972 208032 email: info@ecoioannina.gr ιστοσελίδα: http://www.ecoioannina.gr/ Ιωάννινα, 24 Ιανουαρίου 2012 Προς Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΟΜΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΟΜΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 30476 52,98 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 29722 Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η Κιβωτός" ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΑ 73002 39,59 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37118 Α2-6ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα