Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ / πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κ. Παρθενίας Καζάκου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Έγκριση διαγραφών επανεγγραφών - μετεγγραφών και εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος » Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Καζάκου Παρθενία 12. Γιαννάκης Στέργιος 2. Παπαχρήστος Λάζαρος 13. Τσαγκάρης Γεώργιος 3. Λαζάρου Χριστίνα 14. Κατέρης Κωνσταντίνος 4. Αυδίκος Δημήτριος 15. Ρέντζος Ιωάννης Χριστόφορος 5. Μπαρτζώκας Παντελής 16. Σαραμπασίνας Παύλος 6. Νέσσερης Χρήστος 17. Τσούτσης Χρήστος 7. Αντωνίου Μαρία 18. Νίτσας Γεώργιος 8. Φραγκούλης Γεώργιος 19. Σπυράκος Ιωσήφ 9. Κουτρούμπας Βασίλειος 20. Τσοβίλης Ευάγγελος 10. Πιπιλίδης Λάζαρος 21. Ζέκιος Δημήτριος 11. Κατσιπανέλης Δημήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κορωναίος Κοσμάς, 2. Κακιούζης Χαράλαμπος, 3. Βαρτελάτου Στυλιανή, 4. Ροπόκης Ευάγγελος, 5. Τάγγας Απόστολος, 6. Αναγνώστου Νικόλαος. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Κακιούζης, Κορωναίος, Ροπόκης, Αναγνώστου και Βαρτελάτου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ζέκιος και Νίτσας. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος : 23o Αριθ. Απόφασης : 316/2013 Σελίδα 1 από 14

2 Η πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου, την εισήγηση του Γραφείου των Παιδικών Σταθμών,Δήμου Πρέβεζας (αρμόδια κα Κηρομίτη), που έχει ως εξής: <<Η Προϊσταμένη των Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας, Κηρομίτη Βασιλική, εισηγούμενη το θέμα θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 1.Την αριθμ.16065/ Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 497 τ.β ) Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 2.Το από Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής διαγραφώνεπανεγγραφών-μετεγγραφών και εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας, όπως αυτή ορίστηκε με την αρ.263/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας(και παραμένει η ίδια και για το σχολικό έτος ) 3.Τον αριθμό των αιτήσεων διαγραφών-επανεγγραφών-μετεγγραφών και εγγραφών νηπίων σε κάθε Παιδικό Σταθμό. 4.Την απόφαση της επιτροπής επιλογής να ικανοποιηθούν οι επανεγγραφές των νηπίων. 5.Να εγγράφονται... ακολουθεί ονομαστική λίστα νηπίων...>> ΤΣΟΒΙΛΗΣ: Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση θα καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς τις εγγραφές, μεταγραφές και ό,τι περιγράφει η εισήγηση των μαθητών. Δεν είναι εκεί το ζήτημα για μας. Εμείς καταψηφίζοντας αυτή την εισήγηση, καταψηφίζουμε την πολιτική της κυβέρνησης, που βάζει εμπόδια στην εγγραφή νηπίων και βρεφών στους παιδικούς σταθμούς για ανθρώπους που είναι άνεργοι. Το δεύτερο ζήτημα που θέλουμε να θέσουμε, είναι το ζήτημα των τροφείων. Και σ' αυτό έχουμε διαφωνήσει. Και το τρίτο ζήτημα που αναφέρθηκα και νωρίτερα, είναι τούτο: σήμερα δεν εγγράφονται κάποια παιδιά, γιατί υπάρχει έλλειψη κτιριακή. Μας λείπουν παιδικοί σταθμοί, εξαιτίας αυτής της έλλειψης. Και δεύτερον εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει διορισμός προσωπικού, γιατί έχει απαγορευτεί οι προσλήψεις. Αυτό, σε συνδυασμό αυτών των δύο πραγμάτων, φέρνει σε αδυναμία εγγραφών και μένουν παιδιά. Το ότι υπάρχει αναγκαιότητα κύριοι συνάδελφοι για καινούργια κτίρια και πρέπει να το θέσουμε με μελέτες, με αιτήματα κλπ σαν Δημοτικό Συμβούλιο, φαίνεται ότι φανερώθηκαν άλλοι 3 παιδικοί ιδιωτικοί σταθμοί. Το εκπαιδευτικό προσωπικό ανεπαρκές, σήμερα λείπουν 11 άτομα και θα πάνε σε συνταξιοδότηση περίπου 4. Θα είναι 15 και θα μεγαλώσει το πρόβλημα. Και σ' αυτό το ζήτημα θα πρέπει να δώσουμε λύσεις. Ζητώντας διορισμούς κι όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά. Και γι' αυτό η ψήφος μας είναι αρνητική. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.... Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του: την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή, την ονομαστική λίστα των νηπίων, Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, Τις αρ. 43.1/2011, 43.7/2011 και 43.8/2011 αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, περί καταργήσεως των Ν.Π.Δ.Δ. των παιδικών σταθμών Δήμου Πρέβεζας, Το ΦΕΚ 717/ ,που δημοσιεύτηκε η κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. των παιδικών σταθμών Δήμου Πρέβεζας, Τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω.. Σελίδα 2 από 14

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το από πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής εγγραφώνεπανεγγραφών μετεγγραφών και διαγραφών νηπίων, στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας, ως κάτωθι: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των υπευθύνων Παιδικών Σταθμών και των γονέων διαγράφονται τα παρακάτω νήπια: 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αρματάς Βασίλειος του Ευσταθίου 2)Βοντίτσος Άγγελος του Χρήστου 3)Βαραμπούτης Φοίβος του Αντωνίου 4)Γεωργάκος Αχιλλέας του Σωτηρίου 5)Γκαβανόζη Λαμπρινή του Ιωάννη 6)Δάσκαλος Κων/νος του Στυλιανού 7)Κάππα Μαριάννα του Ευαγγέλου 8)Καρανίκα Γεωργία του Ηλία 9)Καπλάνης Παναγιώτης του Σπύρου 10)Κατσάνου Δήμητρα του Ευαγγέλου 11)Κατσιώτης Δημήτρης του Ηλία 12)Κανταρέλης Γεώργιος του Χρήστου 13)Κοβατσάι Άγγελος του Άλντιν 14)Κόκκας Παναγιώτης του Ιωάννου 15)Κιρκιγιάννης Πέτρος του Χρήστου 16)Κωνσταντή Χριστιάννα του Κων/νου 17)Λώλης Αριστοτέλης του Σωκράτη 18)Λώλης Θεόδωρος του Σωκράτη 19)Ματέρης Κων/νος του Γεωργίου 20)Μανίκη Αννα-Βασιλική του Ηλία 21)Μπάζιου Μαρία-Ελίζα του Αγγέλου 22)Μπάλλα Χριστίνα του Κων/νου 23)Μπρακάι Στέλλα του Βίκτωρα 24)Νόκα Χριστίνα του Αυγουστίν 25)Ντόμι Άγγελος του Αριάν 26)Ξαχαλία Χρύσα του Ηλία 27)Ξαφάκης Νικόλαος του Χρήστου 28)Οικονόμου Σπυρένα του Χρήστου 29)Πάνη Σοφία του Χαραλάμπους 30)Παπανίκου Δήμητρα του Παναγιώτη 31)Παππάς Χρήστος του Βασιλείου 32)Πρίφτη Ελευθερία του Βασιλείου 33)Πρέντι Αγγελική του Λεκκέ 34)Ράπτη Πηνελόπη του Θεοδώρου 35)Ρόκκου Άννα-Μαρία του Αθανασίου 36)Ροντογιάννης Γεώργιος του Χριστοφόρου 37)Σολδάτος Φίλιππος του Άγγελου 38)Ταφχάσι Άγγελος του Σιντρίτ 39)Τούσα Χρήστος του Κλεάνθη 40)Τούσης Δημήτριος του Κων/νου 41)Τσίτσε Ειρήνη του Κλεάνθη Σελίδα 3 από 14

4 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αντώνη Ευτυχία της Ελένης 2)Βασιλειάδου Δώνια του Γεωργίου 3)Βαρδής Άρης του Θεοδώρου 4)Ευθυμίου Αγγελική του Δημητρίου 5)Ιορδανίδης Δημήτριος του Σπύρου 6)Καζαντίδου Γεωργίου του Θεοφίλου 7)Καραγιάννη Φωτεινή της Ελισάβετ 8)Κούτρας Άρης του Άντωνη 9)Λεοπούλου Πελαγία του Χρήστου 10)Μανίκη Χριστίνα του Δημητρίου 11)Μαυρίδης Γρηγόρης της Παρασκευής 12)Μίτα Εσίντ του Κλοντιάν 13)Μπέκας Γεώργιος του Κων/νου 14)Ντούκας Αλέξανδρος του Λουάν 15)Παπαβασιλείου Φωτεινή του Βασιλείου 16)Πάσχου Σταυρούλα του Σωτηρίου 17)Σεφελίνης Άγγελος του Μπλένταρ 18)Σιδέρης Ιωάννης του Ξενοφών 19)Στύλος Γεώργιος του Χαραλάμπους 20)Σύκου Αναστασία του Βασιλείου 21)Τέφας Σταύρος του Θεοδώρου 22)Τουμανίδη Μαρκέλλα του Θωμά 23)Τσενίκογλου Παρασκευή του Κων/νου 24)Τσίλη Ιωάννα του Σοφοκλή 25)Τσόγκα Μυρτώ του Δημητρίου 26)Τσούτσης Κων/νος του Αγαπίου 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Ανίτσης Κων/νος του Παναγιώτη 2)Ανωγιάτης Ιωάννης του Αθανασίου 3)Γιολμά Αλεξία του Σαββά 4)Καζούκα Βασιλική του Κων/νου 5)Κανέλου Μαρία του Σπυρίδωνος 6)Κατήκου Βιργινία του Γεωργίου 7)Κατσουράκη Σωτηρία του Ιωάννη 8)Κιτσαντάς Κων/νος του Αντώνιου 9)Κοκκινίδη Αλεξάνδρα του Γεωργίου 10)Κουμπή Γεωργία του Γεωργίου 11)Μπέλλος Μάριος του Γεωργίου 12)Μπρίκου Κων/να του Χρήστου 13)Ντόντορου Μαρία του Δημητρίου 14)Παπαδοπούλου Αικατερίνη του Ιωάννη 15)Παπουτσής Άγγελος του Κων/νου 16)Πασατζόγλου Μαρία-Ελένη του Μιχαήλ 17)Πεταλάς Νικόλαος του Σπυρίδωνος 18)Ποικλή Ευθυμία του Αστερίου 19)Πολυμέρη Αθανασία του Πούλιου 20)Σοροντίλας Ευάγγελος του Σπυρίδωνα 21)Σόφη Ειρήνη του Αποστόλη 22)Σπανός Ανδρέας του Βασιλείου 23)Σταματέλος Ελευθέριος του Παναγιώτη Σελίδα 4 από 14

5 24)Σώζου Λαμπρινή του Κων/νου 25)Τσιότσου Ναταλία του Κων/νου 26)Τσούκα Αλίκη του Γεωργίου 27)Φέτσης Δημήτριος του Φίλιππα 28)Φιλίππου Χρήστος του Γεωργίου 29)Φυσέκη Κων/νου του Θωμά 30)Χασάπης Κων/νος-Άγγελος του Δημητρίου 31)Χήκας Μάξιμος του Αρχιμήδη 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αλεξίου Χρήστος του Νικολάου 2)Αργυρός Θεμιστοκλής του Ιωάννου 3)Αυδίκου Σοφία του Νικολάου 4)Γέρου Χαρά του Ιωάννη 5)Γκατζίνης Χρήστος του Θεοδώρου 6)Ευαγγέλου Ελευθερία του Βασιλείου 7)Κάσκαρη Βασιλική του Γεωργίου 8)Κοντογεώργου Μαρία του Αριστείδη 9)Κουτρούμπας Γεώργιος του Σωτηρίου 10)Λέκοση Άρτεμις του Μάνθου 11)Μπαλάφα Αλεξάνδρα του Νικολάου 12)Παππά Άλκιστης του Χρήστου 13)Ρούγκας Άγγελος του Βασιλείου 14)Ρούγκας Λάμπρος του Βασιλείου 15)Σεργή Αγγελική του Βασιλείου 16)Σκουτέλας Παύλος του Κων/νου 17)Τοπολίγκας Ελευθέριος του Αποστόλου 18)Τσούτση Αγγελική του Χριστοφόρου 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αντύπας Μάριος του Γεωργίου 2)Αυδίκου-Θέου Δήμητρα του Ευαγγέλου 3)Ζαπουνίδη Λαμπρινή του Αντωνίου 4)Κακοσίμου Ζωή του Ευαγγέλου 5)Καρτεζίνη Κων/να του Ευαγγέλου 6)Μαρκόπουλος Κων/νος του Μιχαήλ 7)Σακκάς Μιλτιάδης του Θεοδώρου 8)Σάνης Άγγελος του Δημητρίου 9)Σαρακινού Βασιλική του Χαραλάμπους 10)Σταύρακας Σταύρος του Αγγέλου 11)Σιόρεντας Γεώργιος του Κων/νου 12)Σκεπετάρη Αγάπη του Πέτρου 13)Τασούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 14)Χήτου Ζωή-Πελαγία του Αγγέλου ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ 1)Βασιλείου Φίλιππος του Βασιλείου 2)Γιώτης Κων/νος του Νικολάου 3)Γούση Ελένη του Χρήστου 4)Δασκάλου Ευαγγελία του Βασιλείου 5)Καραβίδα Θάλεια του Στυλιανού Σελίδα 5 από 14

6 6)Κουμπούλη Ισαβέλλα του Δημητρίου 7)Κωτσαντή Πέννη του Ιωάννη 8)Λιόλιος Κων/νος του Παναγιώτη 9)Λώλη Ανδριάννα του Παναγιώτη 10)Ντάκας Κων/νος του Βασιλείου 11)Νυφαντοπούλου Γιώτα του Γερασίμου 12)Παπασπύρος Άγγελος του Παναγιώτη 13)Πέτρου Ευθύμιος του Σπυρίδωνα 14)Σάμιος Μανώλης του Θεοδώρου 15)Σιάνης Κων/νος του 16)Σίσκα Παρασκευή του Βασιλείου 17)Τσάγκας Παναγιώτης του Ηλία 18)Τσελίκη Μελίνα του Κων/νου 19)Τσουμάνης Νικόλαος του Σπυρίδωνα ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 1)Γκόγκας Ευάγγελος του Αρίσταρχου 2)Γκρεμάι Λούης του Λουλζίμ 3)Κατσίκης Νικόλαος του Χρήστου 4)Κίτσης Κων/νος του Παναγιώτη 5)Ντρέκα Στέφανος του Γκιοβαλίν 6)Οικονόμου Αμαλία του Βασιλείου 7)Τάκης Κων/νος του Αθανασίου 8)Τσεκούρα Άρτεμις του Νικολάου 9)Τσούτση Μαρία-Ειρήνη του Γεωργίου 10)Τσούτσης Ευάγγελος του Γεωργίου 11)Φλούδα Βασιλική του Ιωάννη ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αμαράντου Αγάπη-Ιωάννα του Ανδρέα 2)Αμαράντου Φωτεινή του Ανδρέα 3)Γεωργάκου Αντωνία του Νικολάου 4)Γκιόκας Βύρων-Κων/νος του Δημητρίου 5)Γκοράτσα Όλγα του Γεωργίου 6)Θύμιου Ναταλία του Οδυσσέα 7)Κολιού Ελισάβετ-Σοφία του Γεωργίου 8)Κολιού Ιωάννα-Λαμπριανή του Γεωργίου 9)Κολυδά Ισαβέλλα-Αναστασία του Αναστασίου 10)Κουμάση Χριστίνα του Ηλία 11)Κύρλας Βασίλειος του Παντελεήμωνα 12)Ματέρη Ασημένια του Ιωσήφ 13)Μπέκας Θεμιστοκλής του Αποστόλου 14)Μπενετάτου Λαμπρινή του Γερασίμου 15)Κωλέτσης Αργύρης του Ανδρέα 16)Νάσση Ευαγγελία του Γεωργίου 17)Νόκα Τζοάννα του Τζοβαλίν 18)Προδρομίδης Βασίλειος του Κυριάκου 19)Ραγζή Μάρθα του Σπυρίδωνος 20)Παππάς Ανδρέας-Παναγιώτης του Νικολάου 21)Σάλιαρη Μαρία του Νικολάου Σελίδα 6 από 14

7 22)Στράτου Σωτηρία του Γεωργίου 23)Τάκη Ειρήνη του Χαραλάμπους 24)Τσάρκα Μελανία-Ευαγγελία του Ελευθερίου 25)Τσόλης Μιχαήλ του Αποστόλου 26)Τζόκας Σπυρίδων του Κων/νου 27)Χαλκιάς Πέτρος του Νικολάου 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Γεωργίου Θάλεια-Σιμελίνα του Χαριλάου 2)Δήμα Παρασκευή του Βασιλείου 3)Δάσκαλος Λάμπρος του Φίλιππα 4)Ζαμπίθας Νικόλαος-Πέτρος του Θεοδώρου 5)Ζήκας Δημοσθένης του Γεωργίου 6)Καλέσιου Βασίλειος του Ευαγγέλου 7)Κουτσοχρήστος Ιωάννης του Χαραλάμπους 8)Μάνου Πανωραία της Άλμα 9)Μπόχτη Αθηνά του Γεωργίου 10)Νικολάου Δήμητρα του Κων/νου 11)Οικονομοπούλου Βασιλική του Θεοδώρου 12)Οικονόμου Νικόλαος του Αναστασίου 13)Παπαδιώτης Ιωάννης του Δημητρίου 14)Ρίζος Χριστόφορος του Αριστείδη 15)Σταύρακας Θεόδωρος-Φίλιππος του Νικολάου 16)Σάλιαρη Ευφροσύνη-Ραφαέλλα του Θωμά 17)Τζόκα Βαλέρια του Βαλσίμ 18)Τσουμάνη Μελίνα του Κων/νου 19)Τσουτσάνη Βασιλική του Νικήτα 20)Λουκά Εβελίνα του Μιλτιάδη 21)Χαλκιάς Γεωργίος-Παναγιώτης του Διονυσίου 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Γκάνα Αικατερίνη του Στυλιανού 2)Γιαγμουρίδου Δήμητρα-Μαρία του Σάββα 3)Ζαφείρης Χρήστος-Σπυρίδων του Παναγιώτη 4)Ζαρκαντώνη Νεφέλη-Μαρία του Θεοδώρου 5)Ζήση Γεωργία του Αντωνίου 6)Ζήσης Φίλιππος του Αναστασίου 7)Κάρτσακλα Μυρτώ του Γρηγορίου 8)Κολιοφώτη Φωτεινή του Χρηστού 9)Κουμπή Αρετούσα του Γεωργίου 10)Μαλόκου Αγγελική του Λουλζίμ 11)Μαρκουδάκης Αλέξανδρος-Μάριος του Μιχαήλ 12)Μπατσούλης Κων/νος του Σπυρίδωνα 13)Μπούτικος Ελευθέριος του Αναστασίου 14)Παφίλας Βασίλειος του Χρήστου 15)Πέτροβα Ελένη του Νικολάου 16)Πέτροβα Παναγιώτα του Νικολάου 17)Νίκου Βάγια του Γεωργίου 18)Ντάγκα Αγγελική του Γεωργίου 19)Τσαντής Δημήτρης του Ευαγγέλου 20)Τσεκούρα Μαρία του Θωμά 21)Τσεκούρας Σωτήρης του Θωμά Σελίδα 7 από 14

8 22)Χρήστου Ελένη του Παντελή 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Ατματζίδης Γεώργιος του Ιωάννη 2)Βασιλείου Αδαμαντίνη του Νικολάου 3)Γιαννάκης Κων/νος του Παντελή 4)Γιαννούλης Ευάγγελος-Νεκτάριος του Βασιλείου 5)Ζήση Αναστασία του Κων/νου του Κων/νου 6)Ζώτος Παναγιώτης-Άγγελος του Αντωνίου 7)Θεοφάνους Γεώργιος του Ιωάννη 8)Καρασαβόγλου Άγγελος του Παύλου 9)Κασσαβού Βασιλική του Νικολάου 10)Κιτσαντά Ευαγγελία του Γεωργίου 11)Κονταρής Ανάργυρος του Σταύρου 12)Λιόντος Θεόδωρος του Σπυρίδωνος 13)Μιχάλης-Κολιός Χρήστος του Δημητρίου 14)Μπάρκα Μαρία-Ιλιάνα του Γερασίμου 15)Μπενετάτος Αντώνης του Περικλή 16)Μπενετάτος Συμεών του Δημητρίου 17)Μπενετάτου Αφροδίτη-Παρασκευή του Δημητρίου 18)Μπενετάτου Ειρήνη του Δημητρίου 19)Μπουρνουξούζης Στέφανος του Δημητρίου 20)Νάνου Μαρίνα του Χρήστου 21)Νίκας Κων/νος του Κίμωνα 22)Ντέντες Φίλιππος του Ηλία 23)Παπαναστασίου Θεοδώρα του Γεωργίου 24)Ρήγα Αικατερίνη του Ηλία 25)Ρούγκας Χαράλαμπος του Δημητρίου 26)Χρήστου Ιωάννης του Χρήστου 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αυδίκου-Θέου Μαρία του Βασιλείου 2)Βαγγέλης Γεώργιος του Φώτη 3)Βάσιος Κων/νος του Ηλία 4)Ζαπουνίδη Πελαγία του Αντωνίου 5)Λαμπριανίδης Ορέστης του Νικολάου 6)Πάσχος Κων/νος του Λουκά 7)Πρίφτης Άγγελος του Ναπολέων 8)Σαραντάρη Λυδία του Πάρη ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1)Δήμου Φίλιππος του Κων/νου 2)Κατάτση Ελισάβετ του Ιωάννη 3)Κοψάρης Γεώργιος του Αλέξανδρου-Αποστόλου 4)Κουμπούλης Σπύρος του Δημητρίου 5)Μπάλλου Δήμητρα του Μιχαήλ 6)Νυφαντόπουλος Γεώργιος του Κων/νου 7)Παπαχρήστος Βασίλειος του Λαζάρου 8)Πλόσκας Ισίδωρος του Αναστασίου Σελίδα 8 από 14

9 ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1)Βουλιστιώτη Αικατερίνη του Δημητρίου 2)Κακιούζης Άκο του Χαραλάμπους 3)Κοψάρης Ευάγγελος του Αποστόλου-Αλέξανδρου 4)Φερεντίνου Αγγελική του Σωτηρίου ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 1)Ζέρβας Απόστολος του Στέφανου 2)Καλδάνης Θεόδωρος του Αριστοτέλη 3)Καλδάνης Σωκράτης του Δημητρίου 4)Κίτση Αλεξάνδρα του Παναγιώτη 5)Κολιοφώτης Δημήτριος του Θωμά 6)Κωστούλη Παρασκευή του Κων/νου 7)Λεμκάι Φατιόνα του Μιλαντίμ 8)Τσεκούρας Μιχαήλ του Νικολάου 9)Τσίρα Χριστίνα του Γρηγορίου 10)Τσούτση Ελευθερία του Χρήστου ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Ανωγιάτης Ιωάννης του Αθανασίου 2)Αυγουστής Κων/νος του Παναγιώτη 3)Βαζάκα Γαλήνη-Ιωάννα του Παναγιώτη 4)Βασιλαποστόλη Ελένη του Ανδρέα 5)Βασιλόπουλος Στέργιος του Ανδρέα 6)Γαζή Αικατερίνη του Βασιλείου 7)Γεωργοκίτσος Φίλιππος του Θωμά 8)Γκούμας Θεοδόσιος του του Κων/νου 9)Γκρίμπα Ανθία του Βασιλείου 10)Δόνη Μαρία-Φερενίκη του Δημητρίου 11)Δόνης Νικόλαος του Δημητρίου 12)Δράκος Αλέξανδρος του Σπυρίδωνα 13)Ευθυμίου Βιργινία του Σπυρίδωνα 14)Ζώτου Ελένη του Κων/νου 15)Καμαράδου Κατερίνα του Βύρωνα 16)Καρανίκα Δήμητρα του Ηλία 17)Καρλή Ευαγγελία του Ζαχαρία 18)Κατζιώτης Ιάσωνας του Σωτηρίου 19)Κοτσίνη Χαρίκλεια του Χρήστου 20)Κράχτη Μαρία του Κυριάκου 21)Κράχτη Παναγιώτη του Κυριάκου 22)Κυριαζή Λυδία του Χρύσανθου 23)Κωνσταντή Βασιλική του Κων/νου 24)Λέκκας Οδυσσέας του Βασιλείου 25)Μιμής Νικόλαος-Παναγιώτης του Δημητρίου 26)Μπότα Βασιλική του Ευαγγέλου 27)Μπούσιος Θωμάς του Ευαγγέλου 28)Μπούσιου Ιωάννα του Ευαγγέλου 29)Ντούλια Ελπίδα-Σοφία του Παύλου 30)Παπαδοπούλου Αναστασία του Παναγιώτη Σελίδα 9 από 14

10 31)Πάτση Μελίνα του Θεοδώρου 32)Ράπτης Σπυρίδωνας του Χαρίλαου 33)Σακκά Αλεξία του Κων/νου 34)Σάλιαρη Βαία του Σπυρίδωνα 35)Στεργίου Αναστάσιος του Χρήστου 36)Τάση Παναγιώτα του Ανδρέα 37)Τζόκα Ευσταθία του Κων/νου 38)Τούση Φρειδερίκη του Κων/νου 39)Τσούτσης Στέφανος του Χρήστου 40)Τσώνος Νεκτάριος του Κων/νου 41)Τσώνου Άννα του Κων/νου 42)Τσώνου Μαρία του Κων/νου 43)Φάη Ιωάννα του Θεοφάνους 44)Χαλκιάς Βασίλειος του Νικόλαου ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 4Ο Π.Σ. ΣΤΟΝ 1Ο Π.Σ. 45)Λέκκα Αφροδίτη του Βασιλείου 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αλεξανδροπούλου Δήμητρα του Αλέκου 2)Βαρζέλη Φωτεινή-Δέσποινα του Αντωνίου 3)Βαρσάμη Ιφιγένεια του Αγησίλαου 4)Βλάχος Νεκτάριος του Κωνσταντίνου 5)Γεωργοπούλου Παναγιώτα του Αναστάσιου 6)Γιώτης Κων/νος του Πολύχρονου 7)Κατσάβαρος Ηλίας του Θωμά 8)Κατσαρός Κοσμάς του Σταύρου 9)Κορωναίου Καλλίστη-Χαρά του Κοσμά 10)Λουκούμης Ιάσωνας του Λάμπρου 11)Λούπα Ειρήνη του Δημητρίου 12)Λούπα Μαρία-Αθανασία του Δημητρίου 13)Μουκάνος Μιχαήλ του Δημητρίου 14)Μπόμπορης Λάζαρος του Μιχαήλ 15)Ντάκουλας Αναστάσιος του Ιωάννη 16)Παπαδοπούλου Αγγελική του Χρήστου 17)Παφίτης-Πουλιάνος Χρήστος του Νικόλαου 18)Σκαμνέλου Αμαλία-Αθηνά του Κων/νου 19)Σορόκας Κων/νος του Παναγιώτη 20)Σπανός Ανδρέας του Βασιλείου 21)Τασούλα Ραφαέλα του Βασιλείου 22)Τέφα Ειρήνη του Θεόδωρου 23)Τζέλα Άγγελος του Γκράμος 24)Τρίφκα Άνι του Έριον 25)Τρίφκα Κεβίν του Έριον 26)Φλούδας Πέτρος του Ευστάθιου 27)Χριστάκη Χρυσούλα του Νικόλαου 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Απέργη Ελένη του Σπυρίδωνα 2)Αποστόλου Σπυριδούλα του Απόστολου 3)Βαγγέλη Βασιλεία του Λάζαρου Σελίδα 10 από 14

11 4)Γιωργάκη Σταυρούλα του Μάριου 5)Γκούρας Όθωνας του Σπυρίδωνας 6)Κασκάνη Θεοδώρα του Κων/νου 7)Μαργιώλος Αναστάσιος του Χρήστου 8)Μαρτίδης Λάζαρος του Γεώργιου 9)Μπέκας Γεώργιος του Χρήστου 10)Νόκα Πάολο του Κάστριοτ 11)Νούσια Ιωάννα του Γεωργίου 12)Ντομένικο Καμάσσα του Ερνέστο 13)Ντόντορος Ρολάνδος του Δημήτριου 14)Παππά Όλγα του Γρηγόριου 15)Παππάς Στυλιανός του Γρηγόριου 16)Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Βασίλειου 17)Παπακοσμάς Φίλιππος του Βασίλειου 18)Πάτσης Σταύρος του Σωτηρίου 19)Περδικάρης Μάριος του Κων/νου 20)Πρίφτης Δημήτριος του Ηλία 21)Ρίζος Αθανάσιος του Κων/νου 22)Ρούγκας Γρηγόριος του Κων/νου 23)Σάφη Διονυσία-Ελπίδα του Γεώργιου 24)Τζίμας Φώτιος του Κων/νου 25)Τσίοντζος Λάμπρος-Ευάγγελος του Ιωάννη 26)Τσούτση Ελένη του Ιωσήφ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 1ο Π.Σ. ΣΤΟΝ 3ο Π.Σ. 27)Πεταλάς Νικόλαος του Σπυρίδωνα 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αντωνοπούλου Μιχαέλα του Γεώργιου 2)Γιαννάκη Ελβίρα του Παντελεήμωνος 3)Γκαζέλη Μαρία του Φρέντι 4)Γκαζέλη Πέτρος του Φρέντι 5)Γούλα Δήμητρα του Γεωργίου 6)Δημακάκος Απόστολος του Σταύρου 7)Καβαδάς Γεώργιος-Ραφαήλ του Δημήτριου 8)Καπελάνου Αγγελική του Παναγιώτη 9)Καπελάνου Χρήστου του Παναγιώτη 10)Καπλάνης Παναγιώτης του Σπυρίδωνα 11)Κυραμάρης Χρήστος του Θεόδωρου 12)Μακρής Αλέξανδρος του Νικολάου 13)Μανίκης Άγγελος του Δημήτριου 14)Μουκάνου Μιχαέλα του Απόστολου 15)Μπεϊντάρης Λάζαρος του Ηλία 16)Μπόκια Σοφία του Νικόλαου 17)Μπότσιος Διονύσιος του Ανδρέα 18)Μπρίκου Ηλέκτρα του Γεώργιου 19)Νάσιου Κων/να του Κων/νου 20)Παυλίδου Μυρτώ του Σταύρου 21)Πολυμιάδης Αριστείδης του Ραφαήλ 22)Σωτηρίου Νεφέλη του Διονυσίου 23)Φραγκόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου Σελίδα 11 από 14

12 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Βασιλείου Άγγελος του Μιχαήλ 2)Βάσσου Λυδία του Ευαγγέλου 3)Κατωγιάννης Ηλίας του Κων/νου 4)Κατωγιάννης Ορέστης-Θωμάς του Κων/νου 5)Κίτσου Φωτεινή-Χριστίνα του Βασιλείου 6)Κουρδελάκη Σταυρούλα-Ραφαέλλα του Ευάγγελου 7)Λιόντου Άννα-Μαρία του Σπυρίδωνα 8)Λούφη Νικόλαος του Αρντιάν 9)Μήτσης Κων/νος του Χρήστου 10)Παπαδιώτης Δημήτρης του Νεκτάριου 11)Πάσχος Αλέξανδρος του Δημήτριου 12)Πάσχος Χρήστος-Ραφαήλ του Αντώνιου 13)Ρεμπής Ευάγγελος του Γεωργίου 14)Ρίζου Αικατερίνη-Πηνελόπη του Κων/νου 15)Τέλη Μαρία του Γεώργιου 16)Τσιότσιος Θεόδωρος του Παναγιώτη ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1)Αλεξανδράκης Αθανάσιος 2)Γκόγκου Κυριακή 3)Δρόσου Θεοδώρα 4)Ζερμιώτης Μιχάλης 5)Καζούκας Παναγιώτης 6)Κιτσαντά Βασιλική 7)Κιτσαντά Δέσποινα 8)Κουκάι Άννα 9)Κωνσταντής Σπύρος 10)Λαδιάς Βασίλειος 11)Μαρτίδης Κων/νος 12)Μπαγιώργας Γεώργιος 13)Ντίνου Μιχαέλα 14)Παπιγκιώτη Χρήστο 15)Σακκάς Χρήστος 16)Συγκούνα Στεφανία ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1)Βενετικίδης Ιωάννης του Θεοδώρου 2)Λαδιάς Ορφέας του Χρήστου 3)Πέτρου Νικόλαος του Σπυρίδωνος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 1)Κατσίκης Βλάσιος του Χρήστου 2)Κώτσης Κων/νος του Ευσταθίου 3)Λιόλιος Λάμπρος του Παναγιώτη 4)Μπέλλος Χρήστος του Σπυρίδωνα 5)Μπιτζέκου Ιωάννα του Μπλένταρ 6)Μπιτζέκου Νικόλας του Αρτάν Σελίδα 12 από 14

13 7)Ναστούλη Δέσποινα του Ιωσήφ 8)Πάτση Αριάδνη του Κων/νου 9)Τάκης Αστέριος του Αθανασίου 10)Τάκη Ελένη-Μαρία του Αθανασίου 11)Τσούτσης Κων/νος του Χρήστου 12)Ρούκου Νεφέλη του Παναγιώτη ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ Οι αιτήσεις των παρακάτω νηπίων κατά Παιδικό Σταθμό λόγω ελλείψεως απαραιτήτων δικαιολογητικών. 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Λιάτος Κων/νος του Χρυσοστόμου 2)Λώλη Ελευθερία του Χριστοφόρου 3)Παππάς Αθανάσιος του Αριστείδη 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Γκίνο Άλεξ του Μπεσνίκ 2)Κέσκος Νικόλαος του Ηλία 3)Ζηνακώβ Νικόλαος του Αλέξανδρου 4)Παπακώστας Λυδία του Λάμπρου 5)Πρίφτη Μαρκέλλα του Μάρκου 6)Πρίφτης Λέανδρος του Κων/νου 7)Τράμπας Γεώργιος του Ευαγγέλου 8)Ταφχάσης Μαουρίσιος του Ναζμί 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Βασιλαποστόλη Αικατερίνη του Στέφανου 2)Νάσση Άννα του Χρήστου 3)Ντρίκος Δημήτριος του Θεοδώρου 4)Πασσά Νεφέλη του Φίλιππου 5)Παπαιωάννου Ιωάννη του Ευθυμίου 6)Σκαρμούντζου Σμαράγδα του Σπυρίδωνα 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1)Αζαζάι Aντίλιο του Κερίμ 2)Βάσσος Σταύρος του Ηλία 3)Κώτση Άννα-Χριστίνα του Ευαγγέλου 4)Λιόλης Θωμάς του Παναγιώτη 5)Νούσια Ιωάννα του Θεοδώρου ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1)Βενετικίδης Ιωάννης του Θεοδώρου 2)Γιώτης Ελευθέριος του Νικολάου 3)Λώλης Ελευθέριος του Παναγιώτη 4)Τσελίκη Θεοδώρα του Κων/νου Σελίδα 13 από 14

14 Μειοψηφούν: Οι κ.κ. Τσοβίλης και Σπυράκος, με την πρόταση του κ. Τσοβίλη. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ Σελίδα 14 από 14

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 28-6-, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τηλεφ. κέντρο: 26823-60600 Fax: 26820-27553 Email: contact@1485.syzefxis.gov.gr ΑΦΜ: 997861879 Α. ΑΙΡΕΤΟΙ Μπαΐλης Χρήστος 26823-60656 Δήμαρχος Πιπιλίδης Λάζαρος 26823-60646 Αντιδήμαρχος Ροπόκης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 9/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΞΧ-ΛΞΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΞΧ-8ΞΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στο Ίλιον τις 02 / 07 / 2009, ημέρα Πέμπτη και 03 / 07 / 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-13:00 μ.μ., συνήλθε η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

: 8 ΜΗΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102. Ειδικότητα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

: 8 ΜΗΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102. Ειδικότητα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Α.Μ. Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σ.Ο.Χ. :2/2013 Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.17/09-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΟΜΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΟΜΗΣ ΑΓΓΕΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ 61443 88,92 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΑΚΟ(ΑΡΡΕΝ) 21289 Α1.2 - Κόττη Παρασκευή - Ονειρότοπος ΑΓΓΕΛΗ ΝΑΤΑΣΙΑ 15881 55,83 ΖΙΩΓΚΑ ΕΛΛΗ 21722 Α2 - Παιδικός Σταθμός περιοχής Μαργαρώνας Δήμου Πρέβεζας ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στο Ίλιον τις 09/07/2012, ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00-13:00 μ.μ., συνήλθε η επιτροπή ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στα τμήματα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΠΑΛΑΜΑ Σ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ Ορθο Ορθο - Ορθο Ορθο ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Ε.Σ.Υ. ΣΟΦΑΔΕΣ Ενημέρωση /0/0 Αποστολός Δημήτριος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δ/ντής Π.Μ.Σ.: Γιώργος Νικολάου, Αναπλ. Καθηγητής τηλ.: 26510-05736, e- mail: gnikolau@uoi.gr Ιωάννινα, 29/10/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 32425 ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΣΗΦ 1 277 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ "ΔΙΑΥΛΟΣ" (Δικαιολογητικό 04) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης : (Δικαιολογητικό 05) Αντίγραφο διαζευκτηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 2-1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 147/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Σύσταση γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ www. n e a f i l a d e l f e i a. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα