Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай"

Transcript

1 Монголын бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамжийг бэхжүүлэх нь Салбар хөрвөсөн эрдэм шинжилгээний судалгааны хурлын бүтээл, Улаанбаатар хот, Монгол Улс, 2015 оны 6-р сарын 9-10 Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай Вей Жи 1,2, Хенри В. Киннукан 1,3 1 Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг, Хөдөө нутгийн социологийн тэнхим, Аубёрны Их Сургууль, АНУ 2 3 ХУРААНГҮЙ Монголын асар том эрдэс баялгийн ордууд болоод уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааны дагалдах өсөлт хөгжил нь уламжлал ёсоор мал аж ахуй болон хөдөө аж ахуйд түшиглэж байсан Монголын эдийн засгийг өөрчилсөн. Энэ өгүүллэгт уул уурхайн хөдөө аж ахуйд үзүүлэх үр нөлөөний тухай таамаглалыг дүгнэх зорилгоор Кейнесийн хэлбэрийн тэнцвэрт байдлыг халах загварчлалыг (equilibrium displacement model) боловсруулсан юм. Голланд Өвчин таамаглалд дэвшүүлсэн ёсоор уг үр нөлөө хор хөнөөлтэй байх эсэхийг тогтоохоор гол таамаглалыг шалгах нь энэ судалгааны зорилго юм. Түлхүүр үгс: хөдөө аж ахуй, Голланд Өвчин, уул уурхай, байгалийн нөөц баялгийн хараал, Монгол ОРШИЛ Монгол бол байгалийн нөөцөөр баялаг улс, мөн олон улсын худалдаанд түшиглэдэг жижигхэн эдийн засагтай орон юм. Уул уурхай өсөх тусам эрдэс баялгийн экспорт мөн нэмэгддэг. Тэгвэл Монголын мөнгөн тэмдэгт бэхжиж, бусад бараа бүтээгдэхүүн, ялагуяа хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний (жишээ нь хонь үхрийн мах гэх зэрэг) экспортыг дарангуйлах болно. Мөнгөн тэмдэгтийн ханшийн өсөлт байгалийн баялгийн эрс өсөж буй сектортой холбоотой гэсэн санаа нь эдийн засгийн бусад секторт хор хөнөөлтэй үр нөлөөтэй байж магадгүйг Голланд Өвчин хэмээн нэрлэдэг (Корден, 1984). Голланд Өвчиний тухай эмпирик ном зохиол олон бий. Тэр дотроос онцолбол зохих жишээнд Акоста болон бусад (2009), Пегг (2010), Скотт (2010), Фийлдинг болон Гибсон (2013), Дёлгера болон бусад (2013),мөн Апергиса болон бусад (2014) нарын ном зохиол багтана. Эрс өсөж буй секторууд хөдөө аж ахуй мэтийн хоцрогдмол секторуудад сөрөг үр дагавар авчирдаг болохын дор хаяж тодорхой хэдэн нотолгоог эдгээр судалгааны ихэнхэд олж тогтоосон байжээ. СУДАЛГАА ХИЙСЭН ГАЗАР Энэ судалгаанд Монголын эдийн засгийн макро төлөвийг, уул уурхай болон хөдөө аж ахуйн секторуудад онцгой өргөлт өгч шинжилсэн аас 2013 оны хооронд 207

2 Монголын эдийн засгийн хэмжээ 3.4 тэрбум $ байснаас 11.5 тэрбум $ болтол гурав дахин өсөв (Хүснэгт 1). Тус хугацаанд эдийн засгийн үйлчилгээний сектор 37%-аас 50% болтол өссөн нь хөдөө аж ахуйн секторыг орхигдуулан золиослосны үр дүн бөгөөд уг салбар эдийн засгийн хувьд 20%-аас 16% болтол буурсан юм. Уул уурхайн үйл ажиллагааг тусган харуулдаг нийт үндсэн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт нь ДНБ-ийн 33%-аас 44% болтол өсжээ аас 2011 оны хооронд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ДНБ-ийн 10%-аас 54% болтол өссөн нь нэг талаас 2009 оны 10 сард Монгол Канадын засгийн газрын хооронд уул уурхайн гэрээ хэлэлцээрт гарын үсэг зурсанаас шалтгаалсан (Батчулуун болон Лин, 2010). Валютын ханш өсөлт нь ГШХО-аар нөхцөлдсөн уул уурхайн хурдацтай өсөлтийн урьдчилан тооцоогүй үр дагавар мөн эсэх ба хөдөө аж ахуйн сектор ямар холбогдолтой байхад асуудал оршиж байна. СУДАЛГААНЫ АРГАЧЛАЛ Монголын уул уурхайн секторын өсөлт хөдөө аж ахуйн секторт хэрхэн нөлөөлөх нөлөөллийг тодорхойлоход Кейнесийн хэлбэрийн тэнцвэрт байдлыг халах загварчлалыг (equilibrium displacement model, EDM) онцлосон байна. Энэ загварчлал нь Газрын дундат тэнгисийн сонгомол эдийн засгийн өсөлтөд гадаадын мөнгөн гуйвуулга яаж нөлөөлснийг шинжилхэд зориулан Глицосын (2005) боловсруулсан загварчлалтай төстэй. ТБХЗ хэлбэрийн гол загвар (Волгенант 2011) бол: (1) C = αy (α > 0) (2) I mi = β mi Y + θ mi e (β mi > 0, θ mi < 0) (3) I ag = β ag Y + θ ag e (β ag > 0, θ ag < 0) (4) I ots = β ots Y + θ ots e (β ots > 0, θ ots < 0) (5) TB = μe (μ < 0) (6) e = ε Y Y + ε FDI FDI (ε Y > 0, ε FDI (? )) (7) Y = k c C + k mi I mi + k ag I ag + k ots I ots + k TB TB + k G G + k FDI FDI (k i > 0 i) энд од тэмдэгтээр харьцангүй өөрчлөлтийг тэмдэглэсэн ( Z = dz Z ); C бол хувь хүний хэрэглээний зарлагууд; Yбол үндэстний орлого; I mi, I ag, болонi ots бол тус тус уул уурхай, хөдөө аж ахуй болон эдийн засгийн бусад сектор дэх үйлдвэрлэлийн өртөг; TB = X M бол худалдааны баланс ба энд X and M нь тус тус экспорт болон импортын өртөг; G бол засаг төрийн зарлагууд; FDI бол гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (үүнд мөнгөн гуйвуулга ба гадаадын тусламж багтана); харин e бол тодорхойлогдсон валют арилжааны ханш ба e өсөлттэй байх нь Монгол талаас валютын ханшны өсөлтийг илтгэнэ. Грек хэлний тэмдэгтүүд бол уян хатан байдал ба k гэх ухагдахуун ( k i = i Y ( i = C, I mi, I ag, I ots, TB, G, FDI ) бол 1 гэсэн нийлбэрт хүргэх орлогын хувь юм. Эдийн засгийн онол ёсоор хэрэглээ ба хөрөнгө оруулалт орлоготой эерэг харилцаатай байна; үүнээсα, β mi, β ag, and β oth зэрэг нь нэмэх тэмдэгтэй гэж үзэж байна. Маршалл-Лернерийн нөхцөл ёсоор Монгол гэх мэт жижиг хэмжээтэй, нээлттэй эдийн засгийн хувьд валютын ханшны өсөлт нь худалдааны балансыг бууруулдаг; үүнээс μ нь хасах тэмдэгтэй гэж үзэж байна. Онолд валют арилжааны ханшны нөлөөллийн талаар мэдээлэл бага байна. Жижиг хэмжээтэй, нээлттэй эдийн засагт худалдаж болох барааны үнэ гадаад үүсэлтэй байдаг. Үүнээс ГШХО-ын өсөлттэй холбоотой дотоодын хэрэглээ илүү нэмэгдэх нь зөвхөн худалдаж үл болох барааны үнийг л өсгөнө гэсэн үг. Харьцангүй үнийн өөрчлөлт нь секторуудын хооронд нөөц баялгийн дахин хуваарилалтыг тодорхой хэмжээгээр хөтлөх ба худалдаж болох барааны үлдвэрлэлийн хэмжээ худалдаж үл болох барааныхтай хамааралтайгаар буурдаг. Харин худалдаж болох барааны секторт ашиглагдах нөөц баялаг ядуу хүмүүсийн эзэмшилд байвал энэ нь орлогын тэгш бус байдлыг улам 208

3 даамжруулах боломжтой. Түүнчлэн сүүдрийн бус экспортын секторт технологийн хөгжил дэвшил илүү хурдан явагдаад байвал нийт үйлдвэрлэлийн үр нөлөө буурч магадгүй (ван Вижн берген, 1984, 41 нүүрт). Үүний нөлөө нь ерөнхийдөө Голланд Өвчин хэмээгдэх зүйл юм. Дээр дурдсанд үндэслэвэл, θ i, θ ag and θ ots зэрэг нь хасах тэмдэгтэй гэж үзэж байна. Нэгэнт орлогын өсөлт ерөнхий утгаар илүү хүчтэй мөнгөн тэмдэгттэй холбоотой болохоор ε Y нь нэмэх тэмдэгтэй гэж үзэж байна. Стандарт ГЭийн загварчлал нь ГШХО-ын өсөлт валют арилжааны жинхэнэ ханшийн өсөлтийн шалтгаан болдог гэдгийг таамаглана. Гэхдээ эмпирик нотолгоо нь уг таамаглалтай бүрэн хэмжээгээр таарч тохирдоггүй (Фийлдинг болон Гибсон (2013),мөн тэнд ашигласан хэвлэл). Үүнээс, ε FDI нь тэмдэг тодорхойгүй үлдэнэ. Уг загварчлалд долоон дотоод үүсэлтэй хувьсагч (C, I mi, I ag, I ots, TB, Y, e) мөн хоёр гадаад үүсэлтэй хувьсагч (G, FDI ) багтана. Энэ бүтцийг харгалзвал ГШХО дэх салангит өсөлт нь хөдөө аж ахуйн секторт ямар нөлөө үзүүлж болох тухай ямар таамаглал гаргаж болох вэ? Үүнийг тодорхойлохын тулд бид FDI бий болох гэсэн утгаарi ag -д зориулан тэгшитгэлүүд (1) (7)-г зэрэгцүүлэн бодож тооцоолов. A (8) I ag = ε FDIβ ag (k mi θ mi +k ots θ ots +k TB μ) энд Ψ = ((1 C I ag Y Y + ε FDI θ ag (1 C Y I mi Y I ots Y ) Ψ B C +k FDI (β ag +θ ag ε Y ) FDI I mi I ots ) ε Y Y Y(k mi θ mi + k ag θ ag + k ots θ ots + k TB μ)) > 0 бөгөөд энэ нь тогтсон таамаглал ёсоор хэрэглэх ба хөрөнгө оруулах дээд сонирхолын нийлбэр 1-ээс бага нөхцөлд юм. A, B болон C ухагдахуунуудын тэмдэг тодорхойгүй байна. Үүнээс харвал,уул уурхайн сектор болон валют ажилжааны ханш тохируулагдаж болох үед хөдөө аж ахуйн сектор болон ГШХО-ын хооронд харилцаа байх тухайн ямар нэг таамаглалыг уг загварчлал бий болгоогүй. Харилцаа бол амьдрал туршлагын асуудал бөгөөд ε FDI болонε Y. зэргийн тэмдэг ба харьцангүй хэмжээнд ихээхэн хэмжээгээр тулгуурлана. Иймээс эмпирик шинжилгээнд бид эдгээр параметрийг тогтооход илүү анхаарал хандуулах болно. ҮР ДҮН ε FDI болон ε Y зэрэг нь ямар тэмдэгтэй мөн харьцангүй хэмжээ нь ямар байхыг тодорхойлохын тулд бид ARDL загварчлалыг тооцож үзлээ: p (9) ln ER t = α + β 1 ln FDI t + β 2 ln Y t + τtrend + ø j ln ER t j p 1 1 j=1 p 2 1 j=0 + j=0 γ 1j ln FDI t j + γ 2j ln GDP t j + v t энд t = 1, 2,, 21 ( оны жил бүрийн ажиглалтууд) ;ER t = (FCU/F_CPI) (DCU/D_CPI) бол үнэ нь буурсан гадаад валютын нэгжийг үнэ нь буурсан дотоод (Монгол) мөнгөн тэмдэгтийн нэгжид хуваах замаар тооцоолсон валют арилжааны жинхэнэ ханш; FDI t = (nominal FDI D_CPI) бол жинхэнэ гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт; Y t = (nominal GDP D_CPI)бол жинхэнэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн; TREND = tбол шугаман цаг хугацааны төлөв загвар; бол ялгаварын үлдэл; p бол хоцрогдлын горим; мөн u t бол цуврал харилцан хамааралгүй алдаа ухагдахуун. Техникийн өөрчлөлт гэх мэт валют арилжааны ханшинд системчилсэн нөлөө үзүүлж магадгүй, тооцоологдоогүй хүчин зүйлсийг хянахаар төлөв гэсэн ухагдахууныг оролцуулав. FDI t болонgdp t зэргийг Монголын мөнгөн тэмдэгт болох төгрөгөөр (MNT) илэрхийлсэн байна. Эдгээр валют арилжааны ханшаар: ам. доллар (USD/MNT), хятад юань (CN/MNT) болон евро (EURO/MNT) зэргийг авч үзэв. Тооцоолол хийхээсээ өмнө, загварчлалд шаардагдах ёсоор өгөгдөл нь I(0) эсвэл I(1) байгаа эсэхийг бид шалгав. Филлип Перроны тестээрln FDI t болон ln Y t зэрэг нь I(1) төлөвт нийцсэн болохыг илтгэв. Зохимжтой 209

4 хоцрогдлын урт p -г тодорхойлох ба цаг хугацааны төлөвийг оролцуулах ёстой эсэхийг баталгаажуулахын тулдp = 1, 2, 3.-д зориулсан TREND бүхий ба TREND үгүй тэгшитгэлийг (9) OLS аргаар тооцоолов. Гурван регрессийг харьцуулууштай болгох зорилгоор 1996-аас 2013 оны хоорондох ижил хугацаанд явуулсан. (Хоцрогдлын бүтцээс болж эхний гурван ажиглалт алдагдсан.) Регрессуудыг өөр өөр дэс дараагаар харьцуулахын тулд Акайкегийн Мэдээллийн Шалгуур (AIC) болон Шварцын Байесийн Мэдээллийн Шалгуур (SBC) зэргийг ашиглав. Үлдэгдэл цуврал корреляцийг шалгахаар Лагранжийн илтгэлцүүрийн (LM) статистикийг ашиглав. ln ER t = a + b 1 ln FDI t + b 2 ln Y t дэх түвшингийн харилцаа байгаа эсэхийг Песаран болон бусад (2001) доторх холбох тестийн интервалын тусламжтайгаар F- болон t-тестийг ашиглан тооцоолов. Валют арилжааны ханш тус бүрт нэг буюу гурван тэгшитгэл байгаа болохоор тус тус гурван тэгшитгэлийн дэс дарааг шийдвэрлэхийн тулд тестийн процедурыг гурван удаа гүйцэтгэв. Хариу хувьсагчид USD/MNT болон CN/MNT байхад хоцрогдлын дэс дараа 3, мөн хариу хувьсагч EURO/MNT байхад хоцрогдлын дэс дараа 1 байхыг үр дүнгээс харж болно. USD/MNT болон CN/MNT зэрэгт түвшингийн харилцаа байдаг, харин EURO/MNT хувьд тийм харилцаа байдаггүй гэдэг нь холбох тестээс харагдана. Иймээс ам. доллар болон хятад юанийн харилцаанд анхаарал хязгаарлагдана. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 128 загвараас сонгож шилсний дараа тэгшитгэл (10)-т зориулан зөв дэс дараалалтай, өргөжүүлсэн ARDL загварчлалуудыг олж авсан. Тэдгээр нь USD/MNT харилцаанд зориулсан ARDL (3, 3, 3) загварчлал болон CN/MNT харилцаанд зориулсан ARDL (3, 0, 3) загварчлал юм. Регрессийн үр дүнг урт хугацааныε FDI болон ε Y зэргийн тооцооллын хамтаар Хүснэгт 2-т үзүүлсэн байна. USD-ын хувьд ε FDI = 0.39харин CN хувьд ε FDI = 0.01,хоёулангийнх нь уян хатан байдал1% төвшинд ач холбогдолтой байхыг үр дүнгээс харж болно. Хэдийгээр хятад юанийнхтай харьцуулахад ам. долларт үзүүлэх нөлөө хамаагүй их боловч гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлт үнэхээр л Монголын мөнгөн тэмдэгтийн ханш өсөлтөнд хүргэдэг болох санаа эндээс дэвшигдэж байна. Тооцоологдсон урт хугацааны нөлөө ч бас 1% төвшинд эерэг ба ач холбогдолтой бөгөөд USD хувьд ε Y = 0.48, мөн CN хувьд ε Y = 0.26 байна. Хэдийгээр хариу үйлдэл нь уян хатан биш ч гэсэн CN/MNT арилжааны ханштай харьцуулахад USD/MNT арилжааны ханш нь орлогын өсөлтөнд хоёр дахин их хариу үйлдэл үзүүлдэг. Ерөнхийдөө, уул уурхайгаар нөхцөлдсөн ГШХО эсвэл орлогын өсөлт мөнгөн тэмдэгтийн баталгаат байдалд хүргэдэг бөгөөд ГЭ-ийн таамаглал хүчин төгөлдөр байх үндсэн нөхцөлд хүргэдэг болохыг бидний судалгааны үр дүнгээр дэмжиж байна. ДҮГНЭЛТ Бидний шинжилгээгээр дэвшигдэх санаа бол гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 1%-ийн өсөлт явагдах бүрт Монголын мөнгөн тэмдэгийн ханшны өсөлт ам. доллартай харьцуулахад 0.48%-ийн өсөлттэй, мөн хятадын юаньтай харьцуулахад 0.01%-ийн өсөлттэй байна. Үүнээс харахад, Голланд Өвчин үүсэхэд шаардагдах нөхцөл бий болчихоод байна. Харин эдгээр нөхцөл нь Монголын хөдөө аж ахуйн секторын харьцангүй бууралтыг тайлбарлахуйц хэмжээгээр хүчтэй эсэхийг цаашдын судалгаагаар нотлох шаардлагатай байна. ТАЛАРХАЛ Уг судалгааг ҮШУС-ийн Монгол улс ба Өвөр Монголын экосистем ба нийгэм төсөл, АНУ-ын Алабама мужийн Хөдөө аж ахуйн туршилтын станц болон АНУ-д Вей 210

5 Жигийн докторын зэргийн сургалтыг ивээн тэтгэдэг Хятадын тэтгэлэгийн зөвлөлөөс (CSC) олгох стипенди зэргээр санхүүжүүлсэн. АШИГЛАСАН ХЭВЛЭЛ Acosta PA, Lartey EKK, Mandelman FS. (2009). Remittances and the Dutch disease. Journal of International Economics, 79, Apergisa N, El-Montasser G, Sekyere E, Ajmi AN, Gupta, R. (2014). Dutch disease effect of oil rents on agriculture value added in Middle East and North African (MENA) countries. Energy Economics,45, Batchuluun A, Lin JY. (2010). An analysis of mining sector economics in Mongolia. Global Journal of Business Research, 4, Corden WM. (1984).Booming sector and Dutch Disease economics: survey and consolidation.oxford Economics Papers, 36, Fielding D, Gibson F. (2013).Aid and Dutch Disease in Sub-Sahara Africa. Journal of African Economies, 22, Dülgera F, Lopcu K, Burgac A, Balli, E. (2013). Is Russia suffering from Dutch Disease? Cointegration with structural break. Resources Policy, 4, Glytsos NP. (2005). The contribution of remittances to growth A dynamic approach and empirical analysis. Journal of Economic Studies, 32, Pegg S.(2010). Is there a Dutch disease in Botswana? Resources Policy, 35, Pesaran MH, Shin Y, Smith RJ. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, vanwijnbergen S.(1984). The Dutch disease : a disease after all? The Economic Journal,94, Wohlgenant MK. (2011). Consumer demand and welfare in equilibrium displacement models. In (Lusk JL, Roosen R, Shogren JF, eds.), The Economics of Food Consumption and Policy, Oxford University Press, London, p Хүснэгт 1.Монголын үндэсний эдийн засгийн өгөгдөл, (эх сурвалж Дэлхийн Банк) ҮНБ (сая ам.доллар) 3,414 4,235 5,623 4,584 6,200 8,761 10,322 11,516 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (ҮНБ-ний %) Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн(үнб-ний %) Үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн(үнб-ний %) Үйлчилгээ(ҮНБ-ний %) Импорт(ҮНБ-ний %) Экспорт(ҮНБ-ний %) Засаг төрийн зарлагууд(үнб-ний %) Хэрэглээ(ҮНБ-ний %) Валют арилжааны ханш 1,180 1,170 1,166 1,438 1,357 1,266 1,358 1,524 (ам. доллар тутамд) Нийт үндсэн хөрөнгийн бүрдүүлэлт(үнб-ний %)

6 Хүснэгт жил бүрийн өгөгдөлд үндэслэн Монголын валютын арилжааны ханшийн харилцааны тооцоолол Хувьсагч үзүүлэлт Параметр Ам. долларын харилцаа - ARDL (3,3,3) загварчлал Хятад юанийн харилцаа - ARDL (3,0,3) загварчлал Тооцоолсон параметр a Урт хугацааны уян хатан байдал b Тооцоолсон параметр a Урт хугацааны уян хатан байдал b ln ER t 1 ø ** *** -- ln ER t 2 ø *** -- ln ER t 3 ø *** -- ln FDI t β *** 0.39*** *** ln Y t β *** 0.48*** 0.91*** 0.26*** ln FDI t γ *** ln FDI t 1 γ ** ln FDI t 2 γ ln Y t γ *** *** -- ln Y t 1 γ ** ** -- ln Y t 2 γ ** TREND τ -0.23*** *** -- Constant α -49.6*** *** -- a Дан, хоёр давхар болон гурван давхар одоор 10%, 5%, болон 1% төвшин дэх ач холбогдлыг тус тус тэмдэглэсэн байна. b Дараах томьёоллыг ашиглан тооцоолон гаргасан:ε FDI = β j=1 ø j and ε Y = β j=1 ø j. 212

Монгол Улсын Нэгдсэн Түрүүлэгч Индикатор (НТИ, СLI) Др. Б. Эрдэнэбат

Монгол Улсын Нэгдсэн Түрүүлэгч Индикатор (НТИ, СLI) Др. Б. Эрдэнэбат Монгол Улсын Нэгдсэн Түрүүлэгч Индикатор (НТИ, СLI) Др. Б. Эрдэнэбат Сангийн Яам, Дэлхийн Банкны Олон Салбарыг Хамарсан Техник Туслалцааны Төсөл Агуулга I. Зорилго, хэрэглээ II. Бодлого боловсруулагчдын

Διαβάστε περισσότερα

орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.

орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н. орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.Амар ОРОН НУТГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ТОЙМ Л.Дөлгөөн

Διαβάστε περισσότερα

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль Боловсруулсан: Багийн ахлагч Ц.Батсүх (Ph.D, Экономиксийн тэнхимийн багш) Багийн гишүүд: Д.Больтогтох (Ph.D, Санхүү удирдлагын

Διαβάστε περισσότερα

CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА МОНГОЛБАНК CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА (Анхан шатны сургалт) Олон Нийтийн Боловсрол, Мэдээллийн Төв Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Бага тойруу-3, 15160, CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА (Анхан шатны

Διαβάστε περισσότερα

S.PH101 ФИЗИК-1 ЛЕКЦ 12

S.PH101 ФИЗИК-1 ЛЕКЦ 12 ЛЕКЦ 12 S.PH101 ФИЗИК-1 ЦАХИЛГААН ЦЭНЭГ, КУЛОНЫ ХУУЛЬ, ЦАХИЛГААН ОРОН, ОРНЫ ХҮЧЛЭГ, СИСТЕМ ЦЭНЭГҮҮДИЙН ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛ, ДИПОЛЬ, СИСТЕМ ЦЭНЭГҮҮДИЙН ОРНЫГ ХОЛ ЗАЙД ТООЦОХ, ЦАХИЛГААН СТАТИК ОРНЫ ЦИРКУЛЯЦ,

Διαβάστε περισσότερα

Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ

Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ Сүхболдын Төгөлдөр 2012 оны 1р сарын 23 1 Өмнөх Үг Юуны өмнө энэ семинарт оролцох боломжийг олгосон Төмөр ахдаа баярлалаа. Миний бие астрофизикийн

Διαβάστε περισσότερα

Бодолт: ( ) ,2

Бодолт: ( ) ,2 46. AOB = 9, Rрадиустай секторын AO, OB хэрчмүүд болон AB нумыг шүргэсэн тойрог багтсан бол тойргийн радиусыг ол. Бодолт: MO = x, OO = OK OK OO = R x, OO M = 45 = OMO OM = OM = O K = x, x + Rx R = ( )

Διαβάστε περισσότερα

С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш

С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш babur_26@yahoo.com ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ ӨРТГИЙН УДИРДЛАГААР ДЭМЖИХ НЬ (Ноос боловсруулах үйлдвэрлэлийн жишээн дээр)

Διαβάστε περισσότερα

Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал

Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал ажил7 Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал Electronic Deices and ircuits, 4 th edition: Section 5-1, Ac amplifier Fundamentals; Section 5-3, Amplifier Analysis Usg Small-Signal Models,

Διαβάστε περισσότερα

Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл

Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл 2017 оны 3-р сарын 9 Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 1 Агуулга 1 ХТ-г тодорхойлогчид 2 Өгөөжүүдийг харьцуулах нь 3 ЗГБХҮЦ

Διαβάστε περισσότερα

Хадан Дээрх Тамганы Дүрсийг Адууны Тамганы Дүрстэй Машин Сургалтын Аргуудаар Харьцуулах

Хадан Дээрх Тамганы Дүрсийг Адууны Тамганы Дүрстэй Машин Сургалтын Аргуудаар Харьцуулах Хадан Дээрх Тамганы Дүрсийг Адууны Тамганы Дүрстэй Машин Сургалтын Аргуудаар Харьцуулах Пэрэнлэйлхүндэв Гантуяа*, Батсуурь Сувдаа*, Дамдинсүрэн Цэвээндорж** *Монгол Улсын Их Сургууль, Мэдээлэл, Компьютерийн

Διαβάστε περισσότερα

S.PH102 Физик-2. Семинар 7. Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик. Тест оны намар

S.PH102 Физик-2. Семинар 7. Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик. Тест оны намар S.PH102 Физик-2 Семинар 7 Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик Тест 2015-2016 оны намар Физик -2 7.1 Устөрөгчийн атом фотон шингээсэн бол түүний электроны орбитын радиус............. А. Багасна.

Διαβάστε περισσότερα

Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу?

Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу? Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу? Уран олборлолт, уурхайн хаягдал тэйлинг ба хожим гарах зардлын эдийн засгийн тооцоо Уран олборлолтод нөлөөлөx хүчин зүйлс, тэдгээрийн эдийн засгийн тооцоо, баримт

Διαβάστε περισσότερα

БИЛЭЭ СУЛ ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ

БИЛЭЭ СУЛ ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ Беньямин Брозиг (Benjamin Brosig). 2012. БИЛЭЭ СУЛ ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ (The meaning and usage of the particle bilee ). Хэл зохиол судлал V (37): 10-18. The wording of the text should be as published.

Διαβάστε περισσότερα

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011 Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад 1 Тохиолдолд суурилсан тахиаритмийн ялган оношлогоо Д.Зулгэрэл, PhD, дэд профессор ЭМШУИСийн зүрх судасны тэнхмийн

Διαβάστε περισσότερα

МОНГОЛ ОРНЫ ЗАРИМ ЭМИЙН МӨӨГНИЙ ХИМИЙН НАЙРЛАГЫГ СУДАЛСАН ДҮН

МОНГОЛ ОРНЫ ЗАРИМ ЭМИЙН МӨӨГНИЙ ХИМИЙН НАЙРЛАГЫГ СУДАЛСАН ДҮН DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v54i3.646 МОНГОЛ ОРНЫ ЗАРИМ ЭМИЙН МӨӨГНИЙ ХИМИЙН НАЙРЛАГЫГ СУДАЛСАН ДҮН Ш.Наранмандах, Н.Дагийсүрэн МУИС. Шинжлэх ухааны сургуь Хураангуй Сүүлийн жилүүдэд монголчууд

Διαβάστε περισσότερα

ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО

ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v56i3.694 ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО П.Эрдэнэбаатар 1,2, Н.Риота 2, Ё. Кацүжи 2 1 Ерөнхий

Διαβάστε περισσότερα

БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО Цалин Татвар 10.

БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО Цалин Татвар 10. БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО. ax bx c 0 квадрат тэгшитгэлийн бодит шийдийг олох алгоритм зохиох. Хэрэв төсвийн байгууллагын ажилтан нь доорхи хүснэгтэнд өгсөн цалинтай бол татварыг тооцох программ зохио. Цалин

Διαβάστε περισσότερα

Дамжууллын гэмтэл ба Сувгийн. багтаамж. Оюутан юу эзэмших вэ:

Дамжууллын гэмтэл ба Сувгийн. багтаамж. Оюутан юу эзэмших вэ: Дамжууллын гэмтэл ба Сувгийн Оюутан юу эзэмших вэ: багтаамж Дамжууллын гэмтэл үүсгүүр гэж юу болохыг тодорхойлох Унтралтыг тайлбарлах, тооцоолол хийх Дохионы гажуудлыг тайлбарлах Өгөгдлийн хурд буюу Найквистийн

Διαβάστε περισσότερα

MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР. 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс

MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР. 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс Хөтөлбөр Нээлтийн ажиллагаа, Удиртгал, Анхны мэдлэгийн шалгуур 1-р хэсэг, 6 сарын

Διαβάστε περισσότερα

ХЕПАТИТЫН С ВИРҮСИЙН ХАЛДВАРЫГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ, ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ УДИРДАМЖ оны 4-р сар УДИРДАМЖ

ХЕПАТИТЫН С ВИРҮСИЙН ХАЛДВАРЫГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ, ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ УДИРДАМЖ оны 4-р сар УДИРДАМЖ 1 ХЕПАТИТЫН С ВИРҮСИЙН ХАЛДВАРЫГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ, ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ УДИРДАМЖ 2014 оны 4-р сар УДИРДАМЖ 2 Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас 2014 онд "Guidelines for the Screening, Care and Treatment of persons

Διαβάστε περισσότερα

Нягтруулга Multiplexing

Нягтруулга Multiplexing Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургууль Нягтруулга Multiplexing Мэдээллийн Сүлжээний баг Лекц 6 Багш Доктор (Ph.D) Л.Одончимэг Агуулга: Нягтруурлга гэж юу вэ? Нягтруулгын

Διαβάστε περισσότερα

LATEX 2ε-ийн гарын авлага

LATEX 2ε-ийн гарын авлага LATEX 2ε-ийн гарын авлага буюу L A TEX 2ε-г 141 минутад Тобиас Оетикер Хьюберт Партл, Ирэн Хина, Элизабет Шлегл Хувилбар 4.26, 2008 оны 09-р сарын 25 Орчуулсан: Доржготовын Батмөнх ii Зохиогчийн эрх 1995-2005

Διαβάστε περισσότερα

11-р ангийн математикийн хөтөлбөр. 2-р хувилбар (2012/08/05)

11-р ангийн математикийн хөтөлбөр. 2-р хувилбар (2012/08/05) 11-р ангийн математикийн хөтөлбөр -р хувилбар (01/08/05) Танилцуулга 11, 1 дугаар ангийн хөтөлбөр боловсруулах ажил болон сургалтын үеэр энэхүү материалыг ашиглана. 11 дүгээр ангийн Математик Хөтөлбөрийн

Διαβάστε περισσότερα

АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ ЖУРМЫН ТӨСӨЛ АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж,

Διαβάστε περισσότερα

Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол

Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол Кристина Телеки Монголын Бурханы шашны зан үйлүүд нь Бурханы шашныг түгээн дэлгэрүүлэх, хамаг

Διαβάστε περισσότερα

615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр

615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр 615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр огтолно. АН нь уг гурвалжны өндөр ба АН AF3 ÐAEH30 бол

Διαβάστε περισσότερα

Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal)

Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal) Мэдээллийн сүлжээ профессорын баг Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal) Семинар 2 Багш (Доктор Ph.D) Л.Одончимэг Оюутан юу эзэмших вэ: Өгөгдөл гэж юу вэ? Өгөгдөл ба Дохионы ялгаа Аналог ба Тоон дохионы ялгаа

Διαβάστε περισσότερα

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011 Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад 1 2 Кардиомиопати: ангилал, оношлогоо, эмчилгээ Д. Мөнгөнчимэг, Зүрх Судасны Төв 3 Кардиомиопатийн ангилал

Διαβάστε περισσότερα

1. Атомын нарийн нийлмэл бүтэц 19 -р зууны эцэс. Физикийн шинжлэх ухааны нээлтүүд Атомын бүтцийн загварууд Атомын бүтцийн онолууд

1. Атомын нарийн нийлмэл бүтэц 19 -р зууны эцэс. Физикийн шинжлэх ухааны нээлтүүд Атомын бүтцийн загварууд Атомын бүтцийн онолууд CHEM101: Органик биш хими I Ëåêö ¹4 1. Атомын нарийн нийлмэл бүтэц 19 -р зууны эцэс. Физикийн шинжлэх ухааны нээлтүүд Атомын бүтцийн загварууд Атомын бүтцийн онолууд. Атомын электрон давхраат бүтэц, түүнийг

Διαβάστε περισσότερα

ШАР ХАЛУУНЫ ГҮРЭМ-7 УЛАМЖЛАЛТ ЖОР БОЛОН ТҮҮНЭЭС БЭЛДСЭН НЭМЭЛТ-4 БЭЛДМЭЛИЙН ГЕНТАМИЦИНААР ӨДӨӨСӨН НЕФРОХОРДОЛТОНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

ШАР ХАЛУУНЫ ГҮРЭМ-7 УЛАМЖЛАЛТ ЖОР БОЛОН ТҮҮНЭЭС БЭЛДСЭН НЭМЭЛТ-4 БЭЛДМЭЛИЙН ГЕНТАМИЦИНААР ӨДӨӨСӨН НЕФРОХОРДОЛТОНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences Vol. 54 No 03 (211) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v54i3.641 ШАР ХАЛУУНЫ ГҮРЭМ-7 УЛАМЖЛАЛТ ЖОР БОЛОН ТҮҮНЭЭС БЭЛДСЭН НЭМЭЛТ-4 БЭЛДМЭЛИЙН ГЕНТАМИЦИНААР

Διαβάστε περισσότερα

Математикийн хичээлийн даалгавар. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Математикийн хичээлийн даалгавар. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье. Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд: 1. Конусын хажуу гадаргуу нь SS х.г = ππ RR ll байна. Үүнд ll нь байгуулагч.. log aa kk bb = 1 kk log aa bb 3.

Διαβάστε περισσότερα

МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД

МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД 3.1. ГЭРЭЛТЭГЧ ДИОДЫГ УДИРДАХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД Гэрэлтэгч диодуудыг төрөл бүрийн эффекттэйгээр асааж унтраах эдгээр дасгалууд нь портоор мэдээллийг хэрхэн гаргах талаар үзэх хичээл юм.

Διαβάστε περισσότερα

Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж /Суралцахуйн удирдамжийг удидлага болгоно/ Физик

Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж /Суралцахуйн удирдамжийг удидлага болгоно/ Физик Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж /Суралцахуйн удирдамжийг удидлага болгоно/ Физик Улаанбаатар хот 2016 он Гарчиг. 1. Хөтөлбөрийн агуулга: a) Багшид тулгамдаж

Διαβάστε περισσότερα

ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ

ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ 1 МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИЙН ФИЛОСОФИ, СОЦИОЛОГИ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭН М.ЗОЛЗАЯА С.СОЁЛМАА ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ (МОНГОЛ- АНГЛИ- ОРОС) УЛААНБААТАР

Διαβάστε περισσότερα

АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА

АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА 2014 АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА ДААТГАЛЫН ТӨРӨЛ: ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ Д.Жаргал /Монгол Даатгал ХХК/ С.Золбоо /Практикал Даатгал ХХК/ Ч.Бат-Эрдэнэ /Бодь Даатгал ХХК/ С.Нарантунгалаг

Διαβάστε περισσότερα

БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ

БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ мби коул энд минералс техноложи гмбх БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ ТУЛГУУР ЧАНАР ЗАРЧИМУУД МААНЬ ҮРГЭЛЖ ХЭВЭЭРЭЭ МБИ КОУЛ ЭНД МИНЕРАЛС ТЕХНОЛОЖИ ГМБХ Готтфрийд-Хагены гудамж 20, 51105 Кёльн хот, Герман улс Утас:

Διαβάστε περισσότερα

Хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд Магадлагаа, Нотологоо хийх талаар Төсөлд оролцогч талын олж мэдсэн зарим туршлага ЕЕС ХХК

Хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд Магадлагаа, Нотологоо хийх талаар Төсөлд оролцогч талын олж мэдсэн зарим туршлага ЕЕС ХХК Хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд Магадлагаа, Нотологоо хийх талаар Төсөлд оролцогч талын олж мэдсэн зарим туршлага Ж. Доржпүрэв ЕЕС ХХК 04 оны -рр сарын, Улаанбаатар Дулаан хангамжийн зориулалттай,

Διαβάστε περισσότερα

СҮРЬЕЭГИЙН АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ

СҮРЬЕЭГИЙН АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ СҮРЬЕЭГИЙН ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ 2 Сүрьеэгийн Èлрүүлэлт, эмчилгээ, ба хяналт асуулт, хариултууд Хоёрдахь хэвлэл Хянасан

Διαβάστε περισσότερα

International expert consultation on sanitation in cold climate. Opening speech

International expert consultation on sanitation in cold climate. Opening speech International expert consultation on sanitation in cold climate Opening speech 2 "Õ éòýí óóð àìüñãàëòàé îðíóóäûí àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí øèéäýë îëîí óëñûí çºâëºëäºõ óóëçàëò Opening speech INTERNATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011 Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад 1 Миокардит ЭМШУИС-ийн ЗСР-ийн тэнхмийн ахлах багш Б.Бурмаа 2 Миокардит ЭМШУИС-ийн ЗСР-ийн тэнхмийн ахлах багш

Διαβάστε περισσότερα

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 A B C. 726 D. 12

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 A B C. 726 D. 12 НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ 1. 8 0 C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 2. 1273 0 К температур хэдэн цельсын температур болох вэ? A. 1523 B. 20 C. 0 D. 1000 Бодлого: (3-7) 1кг

Διαβάστε περισσότερα

СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР Гүйцэтгэгчид: Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Усны химийн хүрээлэн» (ХУТБ «УХХ»); Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Бурятский ЦГМС» СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН

Διαβάστε περισσότερα

Агуулга. Нүүрс ус. Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид. Ангилал Нэршил

Агуулга. Нүүрс ус. Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид. Ангилал Нэршил НҮҮРС УС Лекц 3 Агуулга Нүүрс ус Ангилал Нэршил Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид Нүүрс ус амьд эд эсийн бүрэлдэхүүн хэсэг хоол тэжээлийн нөөц, энергийн үндсэн эх үүсвэр Түлш

Διαβάστε περισσότερα

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services Right Solutions Right Partner alsglobal.com ЗӨВ ШИЙДЭЛ ЗӨВ ХАМТРАГЧ Хайгуулын ажлын арга барилыг хөгжүүлэх Evolving exploration concepts Таны хайгуулын

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of Analog Signal

Transmission of Analog Signal Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургууль Мэдээллийн сүлжээний профессорын баг Transmission of Analog Signal Лекц 5 Багш (Ph.D)Л.Одончимэг Аналог дохио дамжуулал Агуулга:

Διαβάστε περισσότερα

ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА

ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v54i1.659 ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА С.Батбилэг, Б.Пүрэвсүрэн, Я.Даваажав, Ж.Намхайноров ШУА-ийн Хими,

Διαβάστε περισσότερα

/

/ 2016 2 / 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 2 3 4 5 6 ivision Shanghai Co., Ltd. 7 ʰ ʥ Ϳ ^ŽƵƚŚ ^ƚăīžƌěɛśŝƌğ ರ ರ ʰ ʥ ^ŽƵƚŚ ^ƚăīžƌěɛśŝƌğ ^^ ^ŽƵƚŚ ^ƚăīžƌěɛśŝƌğ ĂŵďƌŝĚŐĞ ϭ ϲ ರ ರ ರರ ರ ರ ʺ ʰ ʥ ϯϭ ರ ರ ರ ರರ ˑ

Διαβάστε περισσότερα

ЛЕКЦ 13 Полисахарид Цардуул

ЛЕКЦ 13 Полисахарид Цардуул ЛЕКЦ 13 Полисахарид Нэг төрлийн буюу гомополисахарид эсвэл өөр өөр төрлийн гетерополисахарид монозын үлдэгдлээс тогтсон, байгальд фотосинтезээр үүсдэг өндөр молекулт нүүрс усыг полисахарид (буюу полиоз)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας του Παντελίδη Παναγιώτη ιδακτορική ιατριβή η οποία υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Μάθηµα 1ο. Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Μάθηµα 1ο. Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Μάθηµα 1ο Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περιγραφή της ιδακτέας Ύλης Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 TMHfVIA ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1

С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1 Ondřej Srba Прага дахь Карлын их сургууль С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1 1. Сэдбазарын Лувсандондов хийгээд түүний зохиол бүтээл Халхын алдартай

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

STR. Consumption Price Index CPI CPI CPI CPI CPI. No General Serial No JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences CPI

STR. Consumption Price Index CPI CPI CPI CPI CPI. No General Serial No JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences CPI 2011 5 207 JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences No. 5 2011 General Serial No. 207 STR 361005 CPI 1990 2011 CPI CPI CPI Granger CPI CPI STR F061. 2 A 0438-0460 2011 05-0043 - 08 2010 10 4%

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και

Διαβάστε περισσότερα

Κράτος και Εθελοντικές Οργανώσεις την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

Κράτος και Εθελοντικές Οργανώσεις την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης Μαριλένα Σημίτη Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης Τεύχος 42, Ιούλιος 2014, σελ. 36-61 Κράτος και Εθελοντικές Οργανώσεις την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η Παγκόσμια Οικονομία το 2014. Έρευνα International Business Report της Grant Thornton

Η Παγκόσμια Οικονομία το 2014. Έρευνα International Business Report της Grant Thornton Η Παγκόσμια Οικονομία το 2014 Έρευνα International Business Report της Grant Thornton Το 2014 σε αριθμούς Αντλώντας δεδομένα και πορίσματα από την ετήσια έρευνα International Business Report της Grant

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MBA ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αργ. Α. Κανελλόπουλου και Ανασ. Π. Ξεπαπαδέα Παν/μιο Πειραιώς και Παν/μιο Κρήτης, αντιστοίχως 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Αθανάσιος Νταραβάνογλου Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper Series 06/2007. Regulating financial conglomerates. Freixas, X., Loranth, G. and Morrison, A.D.

Working Paper Series 06/2007. Regulating financial conglomerates. Freixas, X., Loranth, G. and Morrison, A.D. Working Paper Series 06/2007 Regulating financial conglomerates Freixas, X., Loranth, G. and Morrison, A.D. These papers are produced by Judge Business School, University of ambridge. They are circulated

Διαβάστε περισσότερα

Economic crisis, regional inequalities and development

Economic crisis, regional inequalities and development Σεμινάριο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14/01/2015 Economic crisis, regional inequalities and development Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε Νικόλαος ριτσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Η εργασία αυτή προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Νικόλαος Δριτσάκης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιγραφή της Διδακτέας Ύλης Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957)

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957) : 3 ( 100820 :,,,,,,,;,,,,,, :,,,,,, (Barro,1990, (Barro and Sala2I2Martin,1992,(Arrow and Kurz,1970,,, ( Glomm and Ravikumar,1994,,,, (Solow,1957 3, 10 2004 3,,,,,,,,,,,, :,,, ( Inada,1963,,,,,;, ;, ;,,,,,(Ramsey,1928,,,,

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Απασχόληση Καθηγητής Οικονομικών και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σημερινή Απασχόληση Καθηγητής Οικονομικών και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΖΑΝΙΑΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Πατησίων 76, Αθήνα 104 34 Τηλ. 2108203171, Φαξ. 2108203173 E-mail: zanias@aueb.gr Σημερινή Απασχόληση Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΜΒF05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο. Διαλέξεις και Ασκήσεις πράξης 2 5

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΜΒF05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο. Διαλέξεις και Ασκήσεις πράξης 2 5 4. ΜΒF04 Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ΜΒF11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ΜΒF11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πα ά α Έ α 3.0 Μη ισα ό ο License. To view a copy of this license, visit

Πα ά α Έ α 3.0 Μη ισα ό ο License. To view a copy of this license, visit Η ασ α α σ ως χ ός σ σ ς ώ ώ α α ς α ω ς α ώ σ ώ Π σ ς α σ ω Ε ώ α σ ω ς σ ς Academia.edu tsiligiris@hotmail.com This work is licensed under the Creative Commons Α αφο ά η ιο ού-μη ο ι ή Χ ήση-ό ι Πα ά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΧΙΛΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΧΙΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των τεχνολογιών CCS ως τεχνολογική επιλογή αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής

O ρόλος των τεχνολογιών CCS ως τεχνολογική επιλογή αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνισμός Κώστας Τσεκούρας Καινοτόμες Επιχειρήσεις και Αγορές Περίγραμμα Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρήσεις Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ A : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ

ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ A : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ A : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ 1. An overview of Euro area expansion: Current state and future prospects, Journal of International Money and Finance, 2008, 27(2), (μεηά ηος Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητας. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητας. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΧΥΡΩΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη Ph. D. Φεβρουάριος 2011 2 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παναγιώτης Φ. Διαμάντης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25-6- 1964

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ cover2:layout 1 1/11/10 11:25 AM Page 1 ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Γραφείο Επικοινωνίας, Τομέας Προώθησης και Προβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΥΛΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Ph.D. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ E-mail: charouladaskalaki@yahoo.gr, charouladaskalaki@econ.soc.uoc.gr ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 02/2017-σήμερα 09/2012- σήμερα 02/2013-06/2017 02/2016-07/2016

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Αδαμαντία Γεωργιάδου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV Δυναμική του χρέους και του ελλείμματος Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2011. 2008-, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τραπεζική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Σεπτέμβριος 2011. 2008-, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τραπεζική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Περικλής Γκόγκας Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Διεθνών Οικονομικών Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κομοτηνή 69100, Τηλ. +30 2310 321930, Κιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Εφαρμογή του μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων στo δείκτη FTSE/ASE 20 ώστε να εξακριβωθεί εάν οι τρέχουσες τιμές του στην αγορά αντανακλούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Arbitrage Analysis of Futures Market with Frictions

Arbitrage Analysis of Futures Market with Frictions 2007 1 1 :100026788 (2007) 0120033206, (, 200052) : Vignola2Dale (1980) Kawaller2Koch(1984) (cost of carry),.,, ;,, : ;,;,. : ;;; : F83019 : A Arbitrage Analysis of Futures Market with Frictions LIU Hai2long,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 53, Τεύχος 4ο, (2003) / «SPOUDAI», Vol. 53, No 4, (2003), University of Piraeus, pp. 66-79 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα