Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ,60 συμπεριλαμβανομένου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ FAX.: : ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ Ελεούσα Αριθ.πρωτ: ΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΨΗ ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΡΡΥΥΞΞΗ ΔΔΗΜΟΠΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ νομού Ιωαννίνων, Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα: α) Με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93) β) Την υπ αριθμ. 256/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών-καθορισμού των όρων διακήρυξης για την διενέργεια του διαγωνισμού και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. γ)τους αντίστοιχους κωδικούς του δήμου,του ΝΠΔΔ του Δήμου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2014,καθώς και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου δ) Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας (αρ. μελέτης 2/2013), και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ,60 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 23%. H εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό, ίσο προς 5% του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.για κάθε ομάδα. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα 2. Τόπος Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα Τ.Κ στις 18 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00 π.μ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διακήρυξης:

2 - Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και πληρούν οπωσδήποτε τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. - Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά),που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ίδια παρουσία ή εκπρόσωπό τους ή καθ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. 4. Για την παραλαβή των τευχών της παρούσας διακήρυξης απαραίτητη είναι η κατάθεση του διπλότυπου είσπραξης ποσού των 10,00 από το ταμείο του Δήμου στον Κ.Α σύμφωνα με την απόφαση 256/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για έξοδα αναπαραγωγής. 5. Για την σχετική Αναλυτική διακήρυξη, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων καθώς και για τυχόν διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, υπεύθυνη κ.σταύρου Αγγελική τηλ εσωτ.208 fax Ο Δήμαρχος Δημήτριος Ρογκότης

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.: Τηλ FAX.: Ελεούσα Αριθ.πρωτ:23297 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και ευ[πρεπισμού για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα Απόφαση δημάρχου για τη διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα Έχοντας υπόψη : Α. Τις διατάξεις: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Νομού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.α 19/1995). 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. Β. Την ΥΑ Π1/84/97 (ΦΕΚ 319/97 τεύχος Β'): Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών" (Ε.Π.Π.) Γ. Το υπ αρίθμ. 7066/ έγγραφο του Δήμου Ζίτσας και την υπ αρίθμ. 331/ απάντηση του ΝΠΔΔ του Δήμου υπ αρίθμ. 115/ απάντηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου

4 υπ αρίθμ. 18/2013απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ζίτσας υπ αρίθμ. 10/2013απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ζίτσας Δ. Την υπ αρίθμ. 317/2013απόφαση ΔΣ του Δήμου Ζίτσας έγκρισης διενέργειας προμήθειας ειδών υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα Ε. Την υπ αριθ. 256/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές,σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ(Υπ.Απόφαση 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια των αγαθών όπως περιγράφονται στην μελέτη 2/2013 Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα συνολικού προϋπολογισμού ,60 με το ΦΠΑ : Α. Για το Δήμο Ζίτσας: Α1. Είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Zίτσαςς: Α.1 (CPV: Προϊόντα καθαρισμού) ΜΟΝΑΔΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤIK H ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 1 Wettex ρολό 14μ.διακοπτόμενο Τεμ. 12, ,00 2 Αποφρακτικά Τεμ. 5, ,60 3 Γάντια μιάς χρήσης(100τεμ.) Τεμ. 5, ,00 4 Γάντια χοντρά Τεμ. 1, ,55 5 Εντομοκτόνο Τεμ. 1, ,50 6 Καλαθάκι απλό Τεμ. 1,62 5 8,10

5 7 Καλαθάκι μπάνιου με καπάκι Τεμ. 8, ,25 8 Κοντάρι σκούπας πλαστικό Τεμ. 1, ,20 9 Κοντάρι σκούπσς INOX Τεμ. 1, ,90 10 Κοντάρι σκούπας πτυσσόμενο Τεμ. 14,5 5 72,50 3μ. 11 Κουβάς σφουγγαρίαματος Τεμ. 5, ,50 12 Κουβάς σφουγγαρίσματος με Τεμ. 21, ,00 στίφτη επαγγελματικός 13 Κουταλομαχαιροπίρουνα Τεμ. 1, ,00 πλαστικά 14 Ξεραχνιάστρα με κοντάρι 4μ. Τεμ. 15, ,25 15 Πιάτα πλαστικά Νο 2(20τεμ.) Τεμ. 1, ,00 16 Πιάτα πλαστικά Νο 3(20τεμ.) Τεμ. 1, ,00 17 Πιγκάλ Τεμ. 3, ,00 18 Ποτήρια πλαστικά(50τεμ.) Τεμ. 0, ,00 19 Παρκετέζα Τεμ. 7, ,50 20 Σακούλες ηλ.σκούπας Τεμ. 7, ,00 21 Σακούλες απορριμμάτων 45Χ55 Τεμ. 0, ,90 (20τεμ.) 22 Σακούλες απορριμμάτων 55Χ75 Τεμ. 0, ,45 (10τεμ.) 23 Σακούλες απορριμμάτων 65Χ90 Τεμ. 1, ,00 (10τεμ.) 24 Σακούλες απορριμμάτων Κιλά 1, ,00 85Χ Σακούλες WCχρωματιστές Τεμ. 0, ,00 26 Σκούπα χόρτων Τεμ. 4, ,00 27 Σκούπα με κοντάρι Τεμ. 2, ,60 28 Σκούπα νάυλον Τεμ. 3, ,00 29 Σκούπα μαγνητική Τεμ. 1,92 5 9,60 30 Σφουγγάρι κουζίνας Τεμ. 0, ,50 31 Σφουγγαρίστρα βαμβακερή Τεμ. 3, ,00 32 Ταινία διπλής όψης Τεμ. 1, ,70

6 33 Ταινία πλαστική Τεμ. 1, ,00 34 Υγρό καθαρισμού πατώματος Τεμ. 3, ,60 4λ. 35 Υγρό απορρυπαντικό για πιάτα Τεμ. 4, ,50 4λ. 36 Υγρό σαπούνι για χέρια 4λ. Τεμ. 4, ,20 37 Υγρό τζαμιών 4λ. Τεμ. 3, ,00 38 Υδροχλωρικό οξύ Τεμ. 0, ,00 39 Υγρό καθαρισμού αλάτων Τεμ. 1, ,10 40 Φαράσι μεατλλικό Τεμ. 1, ,50 41 Φαράσι πλαστικό Τεμ. 0,47 9 4,05 42 Φαράσι με κοντάρι Τεμ. 4, ,00 43 Χαρτί κουζίνας 1Kgr Τεμ. 2, ,00 44 Χαρτί υγείας Τεμ. 13, ,5 45 Χλωρίνη παχύρευστη 4λ. Τεμ. 3, ,00 46 Χάρτινη τσάντα 2Kgr Κιλά 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 8942,05 Φ.Π.Α. 23% 2056,67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10998,72 Η Προμήθεια των παραπάνω ειδών θα βαρύνει τους ΚΑ ,6635 του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας οικον. Έτους 2014 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Α2. Είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού (Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου): Α.2.1 (CPV: Προϊόντα Καθαρισμού) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤIK ΠΟΣΟΤΗΤ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ H ΤΙΜΗ Α ΑΞΙΑ 1 Υγρό πιάτων 750gr Τεμ. 1, ,00 2 Σαπούνι χεριών (υγρό 500ml) Τεμ. 0, ,00

7 3 Χαρτί κουζίνας ρολό (τιμή/συσκ.1000gr) 4 Χαρτοπετσέτες πακέτο (τιμή/συσκ. 100τεμ.) 5 Χαρτί υγείας 8τεμ. 100γρ. Τεμ. 2, ,00 Τεμ. 0, ,00 Τεμ. 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 4065,00 *Φ.Π.Α. 23% 934,95 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.2.1 ΜΕ Φ.Π.Α. 4999,95 Η Προμήθεια των παραπάνω ειδών θα βαρύνει τον ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας οικον.έτους 2014 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους Β. Για το ΝΠΔΔ του Δήμου Β.2.1 (CPV: Προϊόντα Καθαρισμού) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤIK ΠΟΣΟΤΗΤ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ H ΤΙΜΗ Α ΑΞΙΑ 1. Wettex ρολό Τεμ. 12, ,00 2. Ακουα Φόρτε 750 γρ. Τεμ. 2, ,40 3. Αντισηπτικό χεριών 1Kgr Τεμ. 1,60 6 9,60 4. Αλουμινόχαρτο 100μ. Τεμ. 5, ,40 5. Απορρυπαντικό για Τεμ. 1,00 8 8,00 πλύσιμο στο χέρι 450gr 6. Απορ.υγρό ια πλύσιμο Τεμ. 10, ,00 στο χέρι 13λ. 7. Απορρυπαντικό Τεμ. 24, ,00 πλυντηρίου ρούχων 10Kgr 8. Βάση σκούπας Τεμ. 1, ,80 9. Βάση σφουγγαρίστρας Τεμ. 1, , Γάντια μιάς χρήσης Τεμ. 5, ,00 100τεμ. 11. Γάντια χοντρά Τεμ. 1, , Εντομοκτόνο Τεμ. 1, , Θήκη για χαρτί κουζίνας Τεμ. 1,80 2 3, Θήκη για χαρτί κουζίνας Τεμ. 14, ,00 μπάνιου 15. Θήκη για χαρτί Τεμ. 0,75 2 1,50 τουαλέτας 16. Θήκη πλαστική για Τεμ. 5, ,50 μαχαιροπίρουνα 17. Καθαριστικό μοκετών με Τεμ. 15, ,7 σπρέυ 4λ. 18. Καλαθάκι απλό Τεμ. 1,62 2 3,24

8 19. Καλαθάκι μπάνιου με Τεμ. 8, ,3 καπάκι 20. Καλάθια τακτοποίησης Τεμ. 7, ,00 τροφίμων 21. Καλαμάκια 1000τεμ. Τεμ. 3,85 2 7, Κοντάρι σκούπας ΙΝΟΧ Τεμ. 1, , Κουβάς Τεμ. 5, ,50 σφουγγαρίσματος πλαστικός 24. Στίφτης Τεμ. 1,20 6 7,20 σφουγγαρίσματος 25. Κουβάς και στίφτης Τεμ. 21, ,2 σφουγγαρίσματος επαγγελματικός 26. Λεκάνες πλαστικές Τεμ. 0,95 3 2,85 μεγάλες 27. Λιποδιαλυτικό σπρέυ Τεμ. 3, , Μαλακτικό πλυντηρίου Τεμ. 2, ,10 ρούχων 3λ. 29. Μαχαιροπίρουνα Τεμ. 1, ,00 πλαστικά 30. Μεμβράνη 250μ. Τεμ. 5, , Μπολάκια Τεμ. 0, ,00 πλαστικά(5τεμ.) 32. Μπουκαλάκι πλαστικό με Τεμ. 0,86 4 3,44 σπρέυ 33. Ξεραχνιάστρα με Τεμ. 15, ,4 κοντάρι 4μ. 34. Ξυλάκια για Τεμ. 1,05 4 4,20 σουβλάκια(200τεμ.) 35. Ξύστρες κεραμικής Τεμ. 1,37 4 5,48 εστίας 36. Πανάκια με μικροϊνες Τεμ. 11, ,00 οικολογικά 37. Παπί τουαλέτας Τεμ. 5, , Πιάτα πλαστικά Νο 2(20τεμ.) 39. Πιάτα πλαστικά Νο Τεμ. 1, ,5 3(20τεμ.) 40. Πιάτα χάρτινα (10τεμ.) Τεμ. 1, , Πιγκάλ Τεμ. 3, , Πλυντηρίου πιάτων Τεμ. 2, ,80 αλάτι 2,5λ. 43. Πλυντηρίου πιάτων Τεμ. 50, ,00 σαπούνι 20λ. 44. Πλυντηρίου πιάτων Τεμ. 3, ,75 ταμπλέτες Τεμ. 1, ,00

9 45. Πλυντηρίου λαμπριντικό Τεμ. 6, ,3 5λ. 46. Ποδόμακτρο 60Χ40 Τεμ. 4, , Ποδόμακτρο 50Χ100 Τεμ. 8, , Ποτήρια Τεμ. 0, ,00 πλαστικά(50τεμ.) 49. Ποτήρια φελιζόλ(25τεμ.) Τεμ. 1, , Ποτήρια Τεμ. 1, ,50 χάρτινα(50τεμ.) 51. Ρολό στήριξης χαρτιού Τεμ. 2,15 2 4,30 υγείας σε χαρτοθήκη 52. Σακούλες απορριμμάτων Τεμ. 0, ,95 45Χ Σακούλες απορριμμάτων Τεμ. 0, ,50 55Χ Σακούλες απορριμμάτων Τεμ. 1, ,50 65Χ Σακούλες απορριμμάτων κιλά 1, ,55 85Χ Σακούλες ηλεκτρικής Τεμ. 7, ,00 σκούπας 57. Σακούλες τροφίμων Νο Τεμ. 1, , Σκάλα αλουμινίου Τεμ. 43, , Σκούπα χόρτου με Τεμ. 6, ,80 κοντάρι 60. Σύρμα κουζίνας Τεμ. 0, , Σφουγγάρι κουζίνας Τεμ. 0, , Σχοινί πλαστικό για Τεμ. 1,08 4 4,32 απλώστρες 10μ. 63. Ταινία διπλής όψης 25μ. Τεμ. 1,87 4 7, Ταινία πλαστική 50μ. Τεμ. 1,30 4 5, Τραπεζομάντηλα Τεμ. 6, ,00 100τεμ. 66. Υγρό πατώματος 4λ. Τεμ. 3, , Υγρό απορ.για πιάτα 4λ. Τεμ. 4, , Υγρό σαπούνι για χέρια Τεμ. 4, ,20 4λ. 69. Υγρό τζαμιών 4λ. Τεμ. 3, , Φαράσι μεταλλικό Τεμ. 1,75 4 7, Φαράσι πλαστικό Τεμ. 0, , Φίλτρο αποροφητήρα Τεμ. 1, , Χαρτί κουζίνας 1Kgr Τεμ. 2, ,2 74. Χαρτί υγείας Τεμ. 2, ,2 8τεμ.(100γρ) 75. Χαρτομάντηλα τσέπης Τεμ. 0, ,5 (8τεμ.) 76. Χαρτοπετσέτες(100τεμ.) Τεμ. 0, ,00

10 77. Χαρτοπετσέτες ΖΙΚ ΖΑΚ Τεμ. 17, , τεμ. 78. Χαρτοταινία 25μ. Τεμ. 1,45 4 5, Χλωρίνη πολλαπλών Τεμ. 2, ,00 χρήσεων απλή σε σπρέυ 80. Χλωρίνη παχύρευστη Τεμ. 3, ,60 4λ. ΣΥΝΟ 9755,9 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟ ΛΟ 2243, ,87 Γ. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δ.Ζίτσας. Γ.2.1 (CPV: Προϊόντα Καθαρισμού) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤIK ΠΟΣΟΤΗΤ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ H ΤΙΜΗ Α ΑΞΙΑ 81. Wettex ρολό Τεμ. 12, , Ακουα Φόρτε 750 γρ. Τεμ. 2, , Αντισηπτικό χεριών 1Kgr Τεμ. 1,60 4 6, Αλουμινόχαρτο 100μ. Τεμ. 5, , Απορρυπαντικό για Τεμ. 1,00 9 9,00 πλύσιμο στο χέρι 450gr 86. Απορ.υγρό ια πλύσιμο Τεμ. 10, ,00 στο χέρι 13λ. 87. Απορρυπαντικό Τεμ. 24, ,00 πλυντηρίου ρούχων 10Kgr 88. Βάση σκούπας Τεμ. 1,08 9 9, Βάση σφουγγαρίστρας Τεμ. 1, , Γάντια μιάς χρήσης Τεμ. 5, ,00 100τεμ. 91. Γάντια χοντρά Τεμ. 1,37 7 9, Εντομοκτόνο Τεμ. 1, ,5 93. Θήκη για χαρτί κουζίνας Τεμ. 1,80 2 3, Θήκη για χαρτί κουζίνας Τεμ. 14, ,00 μπάνιου 95. Θήκη για χαρτί Τεμ. 0,75 2 1,50 τουαλέτας 96. Θήκη πλαστική για Τεμ. 5, ,50 μαχαιροπίρουνα 97. Καθαριστικό μοκετών με Τεμ. 15, ,85 σπρέυ 4λ. 98. Καλαθάκι απλό Τεμ. 1,62 2 3, Καλαθάκι μπάνιου με Τεμ. 8, ,30

11 καπάκι 100. Καλάθια τακτοποίησης Τεμ. 7, ,00 τροφίμων 101. Καλαμάκια 1000τεμ. Τεμ. 3,85 2 7, Κοντάρι σκούπας ΙΝΟΧ Τεμ. 1, , Κουβάς Τεμ. 5,75 1 5,75 σφουγγαρίσματος πλαστικός 104. Στίφτης Τεμ. 1,20 6 7,20 σφουγγαρίσματος 105. Κουβάς και στίφτης Τεμ. 21, ,20 σφουγγαρίσματος επαγγελματικός 106. Λεκάνες πλαστικές Τεμ. 0,95 2 1,90 μεγάλες 107. Λιποδιαλυτικό σπρέυ Τεμ. 3,75 2 7, Μαλακτικό πλυντηρίου Τεμ. 2, ,30 ρούχων 3λ Μαχαιροπίρουνα Τεμ. 1, ,00 πλαστικά 110. Μεμβράνη 250μ. Τεμ. 5, , Μπολάκια Τεμ. 0, ,00 πλαστικά(5τεμ.) 112. Μπουκαλάκι πλαστικό με Τεμ. 0,86 4 3,44 σπρέυ 113. Ξεραχνιάστρα με Τεμ. 15, ,40 κοντάρι 4μ Ξυλάκια για Τεμ. 1,05 4 4,20 σουβλάκια(200τεμ.) 115. Ξύστρες κεραμικής Τεμ. 1,37 3 4,11 εστίας 116. Πανάκια με μικροϊνες Τεμ. 11, ,00 οικολογικά 117. Παπί τουαλέτας Τεμ. 5, , Πιάτα πλαστικά Νο 2(20τεμ.) 119. Πιάτα πλαστικά Νο 3(20τεμ.) 120. Πιάτα χάρτινα (10τεμ.) Τεμ. 1, , Πιγκάλ Τεμ. 3,60 2 7, Πλυντηρίου πιάτων Τεμ. 2, ,60 αλάτι 2,5λ Πλυντηρίου πιάτων Τεμ. 50, ,00 σαπούνι 20λ Πλυντηρίου πιάτων Τεμ. 3, ,00 ταμπλέτες 125. Πλυντηρίου λαμπριντικό Τεμ. 6, ,75 Τεμ. 1, ,00 Τεμ. 1, ,50

12 5λ Ποδόμακτρο 60Χ40 Τεμ. 4, , Ποδόμακτρο 50Χ100 Τεμ. 8, , Ποτήρια Τεμ. 0, ,00 πλαστικά(50τεμ.) 129. Ποτήρια φελιζόλ(25τεμ.) Τεμ. 1, , Ποτήρια Τεμ. 1, ,50 χάρτινα(50τεμ.) 131. Ρολό στήριξης χαρτιού Τεμ. 2,15 2 4,30 υγείας σε χαρτοθήκη 132. Σακούλες απορριμμάτων Τεμ. 0, ,95 45Χ Σακούλες απορριμμάτων Τεμ. 0, ,00 55Χ Σακούλες απορριμμάτων Τεμ. 1, ,00 65Χ Σακούλες απορριμμάτων κιλά 1, ,25 85Χ Σακούλες ηλεκτρικής Τεμ. 7, ,00 σκούπας 137. Σακούλες τροφίμων Νο Τεμ. 1, , Σκάλα αλουμινίου Τεμ. 43, , Σκούπα χόρτου με Τεμ. 6,90 1 6,90 κοντάρι 140. Σύρμα κουζίνας Τεμ. 0, , Σφουγγάρι κουζίνας Τεμ. 0, , Σχοινί πλαστικό για Τεμ. 1,08 2 2,16 απλώστρες 10μ Ταινία διπλής όψης 25μ. Τεμ. 1,87 2 3, Ταινία πλαστική 50μ. Τεμ. 1,30 3 3, Τραπεζομάντηλα Τεμ. 6, ,00 100τεμ Υγρό πατώματος 4λ. Τεμ. 3, , Υγρό απορ.για πιάτα 4λ. Τεμ. 4, , Υγρό σαπούνι για χέρια Τεμ. 4, ,56 4λ Υγρό τζαμιών 4λ. Τεμ. 3, , Φαράσι μεταλλικό Τεμ. 1,75 4 7, Φαράσι πλαστικό Τεμ. 0,47 8 3, Φίλτρο αποροφητήρα Τεμ. 1, , Χαρτί κουζίνας 1Kgr Τεμ. 2, , Χαρτί υγείας Τεμ. 2, ,16 8τεμ.(100γρ) 155. Χαρτομάντηλα τσέπης Τεμ. 0, ,00 (8τεμ.) 156. Χαρτοπετσέτες(100τεμ.) Τεμ. 0, , Χαρτοπετσέτες ΖΙΚ ΖΑΚ Τεμ. 17, ,00

13 4000τεμ Χαρτοταινία 25μ. Τεμ. 1,45 2 2, Χλωρίνη πολλαπλών Τεμ. 2, ,00 χρήσεων απλή σε σπρέυ 160. Χλωρίνη παχύρευστη Τεμ. 3, ,22 4λ. ΣΥΝΟ 10651,8 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟ ΛΟ 2449, ,71 Δ. Για την Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δ.2.1 (CPV: Προϊόντα Καθαρισμού) ΜΟΝΑΔΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤIK H ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΑΞΙΑ 1 vitex ρολό Τεμ. 12, ,50 2 αλουμινόχαρτο 100 μ. Τεμ. 5, ,70 3 αποφρακτικά Τεμ. 5, ,40 4 αποσμητικό χώρου Τεμ. 8, ,10 (ψεκασμός) 5 γάντια μιας χρήσης Τεμ. 5, ,00 (100 τεμ) 6 καλαθάκι Τεμ. 1, ,80 απορριμμάτων 7 κοντάρι σκούπας Τεμ. 1, ,10 πλαστικό 8 κοντάρι σκούπας inox Τεμ. 1, ,74 9 κοντάρι σκούπας Τεμ. 14, ,00 πτυσόμενο 3μ. 10 καλαμάκια 1000 τεμ. Τεμ. 3,85 2 7,70 11 καλαμάκια 100 τεμ. Τεμ. 0,52 2 1,04 12 κουβάς Τεμ. 5, ,50 σφουγγαρίσματος 13 κουβάς και στρίφτης Τεμ. 21, ,40 επαγγελματικός 14 κρέμα καθαρισμού Τεμ. 1, ,40 ειδών υγιεινής 500 ml 15 λάστιχο 25 μ. Τεμ. 30, ,00 16 λιποδιαλυτικό σπρέυ Τεμ. 3, ,25 17 κουταλομαχαιροπήρου Τεμ. 1,15 3 3,45 να πλαστικά 18 ξεραχνιάστρα με Τεμ. 15, ,35 κοντάρι 4 μ. 19 οινόπνευμα Τεμ. 0, ,58 20 παπί τουαλέτας Τεμ. 5, ,70

14 21 πιάτα πλαστικά Τεμ. 1,26 5 6,30 Νο2χ20 τεμ. 22 πιγκάλ Τεμ. 3, ,60 23 ποτήρια πλαστικά Τεμ. 0, ,00 24 παρκετέζα Τεμ. 7, ,30 25 σακούλες Τεμ. 0, ,35 απορριμμάτων 45χ55 26 σακούλες Τεμ. 0, ,25 απορριμμάτων 55χ75 27 σακούλες Τεμ. 1, ,85 απορριμμάτων 65χ90 28 σακούλες Τεμ. 1, ,45 απορριμμάτων 85χ σακούλες wc Τεμ. 0, ,20 χρωματιστές 30 σκούπα χόρτων Τεμ. 4, ,00 31 σκούπα με κοντάρι Τεμ. 2, ,08 32 σκούπα νάυλον Τεμ. 3, ,40 33 σκούπα μαγνητική Τεμ. 1, ,12 34 σύρμα κουζίνας ασημίχρυσό Τεμ. 0, ,40 35 σφουγγάρι κουζίνας Τεμ. 0, ,70 36 σκεύη αλουμινίου Τεμ. 0, ,31 37 σφουγγαρίστρα Τεμ. 3, ,50 βαμβακερή 38 τραπεζομάνδηλα 100 Τεμ. 6, ,00 τεμ. 39 υγρό καθαρισμού Τεμ. 3, ,56 πατώματος 4 λίτρα 40 υγρό σαπούνι για Τεμ. 4, ,40 πιάτα 4 λίτρα 41 υγρό σαπούνι για Τεμ. 4, ,60 χέρια 4 λίτρα 42 υγρό τζαμιών 4 λίτρα Τεμ. 3, ,88 43 υδροχλωρικό οξύ Τεμ. 0, ,20 44 υγρό καθαρισμού Τεμ. 1, ,88 αλάτων 45 φαράσι μεταλλικό Τεμ. 1, ,50 46 φαράσι πλαστικό Τεμ. 0, ,34 47 φαράσι με κοντάρι Τεμ. 4, ,00 48 χαρτί κουζίνας 1000 Τεμ. 2, ,80 γρ. 49 χαρτί υγείας 8 τεμ. Τεμ. 2, ,00 50 χαρτί υγείας Α Τεμ. 13, ,49 51 χαρτί υγείας Τεμ. 8, ,00 52 χαρτοπετσέτες χ100 Τεμ. 0, ,40 53 χαρτοπετσέτες 500 Τεμ. 2, ,60 τεμ. 54 χαρτοπετσέτες ζικ-ζακ Τεμ. 17, ,00

15 4000 τεμ. 55 χλωρίνη παχύρευστη Τεμ. 0, , ml 56 χλωρίνη παχύρευστη Τεμ. 2, ,20 2 λίτρα 57 χλωρίνη παχύρευστη Τεμ. 3, ,64 4 λίτρα 58 χάρτινη τσάντα 2 Kg Τεμ. 2, ,60 ΣΥΝΟΛΟ 5690,99 Φ.Π.Α. 23% 1308,92 ΣΥΝΟΛΟ Α.2.2 ΜΕ Φ.Π.Α. 6999,91 Ε. Για την Β/θμια Σχολική Επιτροπή Ε.2.1(CPV: Προϊόντα Καθαρισμού) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤIK H ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΑΞΙΑ 1 vitex ρολό Τεμ. 12, ,00 2 αλουμινόχαρτο 100 μ. Τεμ. 5, ,60 3 αποφρακτικά Τεμ. 5, ,00 4 αποσμητικό χώρου Τεμ. 8, ,00 (ψεκασμός) 5 γάντια μιας χρήσης (100 Τεμ. 5, ,00 τεμ) 6 καλαθάκι απορριμμάτων Τεμ. 1, ,50 7 κοντάρι σκούπας πλαστικό Τεμ. 1,10 5 5,50 8 κοντάρι σκούπας inox Τεμ. 1,79 5 8,95 9 κοντάρι σκούπας Τεμ. 14, ,50 πτυσόμενο 3μ. 10 καλαμάκια 1000 τεμ. Τεμ. 3,85 2 7,70 11 καλαμάκια 100 τεμ. Τεμ. 0,52 2 1,04 12 κουβάς σφουγγαρίσματος Τεμ. 5, ,25 13 κουβάς και στρίφτης Τεμ. 21, ,00 επαγγελματικός 14 κρέμα καθαρισμού ειδών Τεμ. 1, ,00 υγιεινής 500 ml 15 λάστιχο 25 μ. Τεμ. 30, ,00 16 λιποδιαλυτικό σπρέυ Τεμ. 3, ,50 17 κουταλομαχαιροπήρουνα Τεμ. 1,15 2 2,30 πλαστικά 18 ξεραχνιάστρα με κοντάρι 4 Τεμ. 15, ,25 μ. 19 οινόπνευμα Τεμ. 0, ,80 20 παπί τουαλέτας Τεμ. 5, ,50 21 πιάτα πλαστικά Νο2χ20 Τεμ. 1,26 5 6,30

16 τεμ. 22 πιάτα πλαστικά Νο 3χ20 Τεμ. 1,53 5 7,65 τεμ. 23 πιγκάλ Τεμ. 3, ,00 24 ποτήρια πλαστικά Τεμ. 0, ,00 25 παρκετέζα Τεμ. 7, ,00 26 σακούλες απορριμμάτων Τεμ. 0, ,35 45χ55 27 σακούλες απορριμμάτων Τεμ. 0, ,75 55χ75 28 σακούλες απορριμμάτων Τεμ. 1, ,35 65χ90 29 σακούλες απορριμμάτων Τεμ. 1, ,95 85χ σακούλες wc χρωματιστές Τεμ. 0, ,20 31 σκούπα χόρτων Τεμ. 4, ,00 32 σκούπα με κοντάρι Τεμ. 2, ,96 33 σκούπα νάυλον Τεμ. 3, ,40 34 σκούπα μαγνητική Τεμ. 1,92 5 9,60 35 σύρμα κουζίνας ασημίχρυσό Τεμ. 0, ,00 36 σφουγγάρι κουζίνας Τεμ. 0, ,50 37 σκεύη αλουμινίου Τεμ. 0, ,87 38 σφουγγαρίστρα Τεμ. 3, ,50 βαμβακερή 39 τραπεζομάνδηλα 100 τεμ. Τεμ. 6, ,00 40 υγρό καθαρισμού Τεμ. 3, ,80 πατώματος 4 λίτρα 41 υγρό σαπούνι για πιάτα 4 Τεμ. 4, ,85 λίτρα 42 υγρό σαπούνι για χέρια 4 Τεμ. 4, ,80 λίτρα 43 υγρό τζαμιών 4 λίτρα Τεμ. 3, ,78 44 υδροχλωρικό οξύ Τεμ. 0,80 7 5,60 45 υγρό καθαρισμού αλάτων Τεμ. 1, ,78 46 φαράσι μεταλλικό Τεμ. 1, ,75 47 φαράσι πλαστικό Τεμ. 0, ,70 48 φαράσι με κοντάρι Τεμ. 4, ,00 49 χαρτί κουζίνας 1000 γρ. Τεμ. 2, ,80 50 χαρτί υγείας 8 τεμ. Τεμ. 2, ,44 51 χαρτί υγείας Α Τεμ. 13, ,43 52 χαρτί υγείας Τεμ. 8, ,00 53 χαρτοπετσέτες χ100 Τεμ. 0,70 8 5,60 54 χαρτοπετσέτες 500 τεμ. Τεμ. 2, ,80 55 χαρτοπετσέτες ζικ-ζακ Τεμ. 17, , τεμ. 56 χλωρίνη παχύρευστη 750 Τεμ. 0, ,16 ml 57 χλωρίνη παχύρευστη 2 Τεμ. 2, ,00

17 λίτρα 58 χλωρίνη παχύρευστη 4 Τεμ. 3, ,88 λίτρα 59 χάρτινη τσάντα 2 Kg Τεμ. 2, ,60 ΣΥΝΟΛΟ 3251,54 Φ.Π.Α. 23% 747,85 ΣΥΝΟΛΟ Α.2.2 ΜΕ Φ.Π.Α ,39 Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Τεχνικές προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην 2/2013 μελέτη προμήθειας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό κατάστημα Λ.Ελευθερίας & Ευκλείδη Ελεούσα την 18 η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. (Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη.) Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαιολογητικά

18 1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: α) φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) δ) συνεταιρισμοί 2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: α) Οι Έλληνες πολίτες: 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

19 β) Οι αλλοδαποί: 1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4). 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. δ) Οι συνεταιρισμοί: 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α). ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

20 Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 4. Άλλα δικαιολογητικά 1) Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προμηθευτών, λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια επιτροπή: α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.). γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.

21 ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση. ι) Η παραγωγική δυνατότητα. ια) Η ποιότητα των προϊόντων. 2) Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά: α) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης ή όταν δεν υπάρχουν τα παραπάνω- υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. β) Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρονται: - Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. - Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.). - Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. - Εάν η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. - Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών

22 1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και παραγωγής - κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 2) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 2. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 3) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

23 Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη. 6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 7) Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προϊόντων ανα ομάδα.οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά συνολική για το δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα,είτε μόνο για το Δήμο ή μόνο για κάθε Νομικό Πρόσωπο 3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης Διευκρινήσεις 1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 4. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν

24 κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 5. Τιμή προσφοράς 1) Για τα είδη η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης, οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 4) Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών. 5) Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 6. Υποβολή προσφορών 1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

25 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΔΟΣ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΕΛΕΟΥΣΑ Τ.Κ: Ιωάννινα 2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ημερομηνία και ώρα ώρα, μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 3) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 7. Εγγυήσεις 1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (με Φ.Π.Α) ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που προσφέρεται. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό απευθύνονται στο Δήμο Ζίτσας, που διενεργεί το διαγωνισμό. 3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Οι εγγυητικές επιστολές

26 καλής εκτέλεσης εκδίδονται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η κάθε σύμβαση (Δήμο ή ΝΠΔΔ). 4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 5) Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα B 8. Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ με ξένα νομίσματα,για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από την λήξη της,την προθεσμία κατά ανώτερο όριο (3) μήνες,χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αποσφράγιση προσφορών 1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών. 2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής

27 προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ημερομηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 2. Αξιολόγηση προσφορών 1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε, γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή ή το ίδιο ποσοστό έκπτωσης και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

28 5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Όταν οι συμμετέχοντες προσφέρουν συσκευασμένα προϊόντα σε συσκευασίες διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές τότε η σύγκριση των τιμών γίνεται στην τιμή του κιλού ή του λίτρου, ώστε να επιλεγεί η χαμηλότερη τιμή για το Δήμο. 3. Ενστάσεις 1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. 2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. Πέραν των ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3886/2010. Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Κατακύρωση

29 Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 2. Σύμβαση Οι συμβάσεις για τα είδη που προβλέπονται για το Δήμο υπογράφονται υποχρεωτικά μεταξύ των προμηθευτών και του Δήμου, ενώ για τα είδη που προβλέπονται για τα Νομικά Πρόσωπα υπογράφονται υποχρεωτικά μεταξύ προμηθευτών και των Νομικών του Προσώπων. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια ισχύος έως Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Χρόνος παράδοσης των ειδών Η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνει: Α. Για το Δήμο: Είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για το δήμο Ζίτσας από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 31/12/2014, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες. Είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζίτσας από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 31/12/2014, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες. Β. Για το ΝΠΔΔ : από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 31/12/2014, τις ημέρες που θα ορίζονται από το ΝΠΔΔ. Γ. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση: από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 31/12/2014, τις ημέρες που θα ορίζονται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του δήμου Δ. Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης: από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 31/12/2014, τις ημέρες που θα ορίζονται από την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης E. Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης: από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 31/12/2014, τις ημέρες που θα ορίζονται από την Σχολική

30 Επιτροπή B/θμιας Εκπαίδευσης 2.Τόπος παράδοσης των ειδών ορίζονται τα παρακάτω: Για το Δήμο Ζίτσας α) Για τα είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού: Αποθήκη του Δήμου στο Υπόγειο του Δημαρχείου (Λ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα-Ιωάννινα ) Καθημερινή παράδοση (τις εργάσιμες ημέρες). Διάρκεια σύμβασης έως β) Για τα είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου : Χώρος Κοινωνικού Παντοπωλείου στο υπόγειο του Δημαρχείου (Λ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα- Ιωάννινα ) Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά όταν θα υπάρχει ανάγκη.διάρκεια σύμβασης έως Για το ΝΠΔΔ Δ.ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΔΕ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΕ ΖΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΔΕ ΕΚΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΔΑΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΜΑΤΙΑ ΚΛΗΝΜΑΤΙΑ

31 Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ζίτσας ΔΗΜΟΤΙΚΑ: ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 1 Δημοτικό σχολείο Αγίου Ιωάννη Τ.Κ. Αγιου Ιωάννη 2 Δημοτικό σχολείο Ανω Λαψίστας Τ.Κ. Ανω Λαψίστας 3 Δημοτικό σχολείο Βουνοπλαγιάς Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς 4 Δημοτικό σχολείο Βουτσαρά Τ.Κ. Βουτσαρά 5 12/θέσιο Δημοτικό σχολείο Ελεούσας 21ης Φεβρουαρίου-Ελεούσα 6 2ο Δημοτικό σχολείο Ελεούσας Πολυτεχνείου 37-Ελεούσα 7 Δημοτικό σχολείο Ζίτσας Τ.Κ. Ζίτσας 8 Δημοτικό σχολείο Ζωοδόχου Τ.Κ. Ζωοδόχου 9 Δημοτικό σχολείο Κληματιάς Τ.Κ. Κληματιάς 10 6/Θέσιο Δημοτικό σχολείο Μεταμόρφωσης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 11 Δημοτικό σχολείο Ροδοτοπίου Τ.Κ.Ροδοτοπίου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1 Νηπιαγωγείο Αγίου Ιωάννη Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη 2 Νηπιαγωγείο Ανω Λαψίστας Τ.Κ. Ανω Λαψίστας 3 Νηπιαγωγείο Βουνοπλαγιάς Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς 4 Νηπιαγωγείο Βουτσαρά Τ.Κ.Βουτσαρά 5 Νηπιαγωγείο Ελεούσας Τ.Κ. Ελεούσας 6 1/Θέσιο Νηπιαγωγείο Ζίτσας Τ.Κ. Ζίτσας 7 Νηπιαγωγείο Ζωοδόχου Τ.Κ. Ζωοδόχου 8 Νηπιαγωγείο Κληματιάς Τ.Κ. Κληματιάς 9 Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 10 Νηπιαγωγείο Ροδοτοπίου Τ.Κ. Ροδοτοπίου Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ζίτσας 1 Γενικό Λύκειο Ελεούσας Δ.Κ. Ελεούσας 2 Γυμνάσιο Ελεούσας Λ.Δημοκρατίας Ελεούσα 3 Γυμνάσιο Ζίτσας με λυκειακές τάξεις Τ.Κ. Ζίτσας 4 Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 5 Γυμνάσιο Ζίτσας Τ.Κ. Ζίτσας 6 Γυμνάσιο ΕΠΑΛ Βροσύνας Τ.Κ. Βροσύνας

32 Όλα τα προϊόντα θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις παραγγελίες και τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να εξαντλήσουν τις ποσότητες και την αξία της σύμβασης αλλά οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες 3. Παραλαβή των υλικών 1) Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής του εκάστοτε φορέα με τον οποίο έχει υπογραφεί η σύμβαση της προμήθειας, τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα. 4. Τρόπος πληρωμής 1) Η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί ολικά ή τμηματικά ανάλογα με τις παραδόσεις- στον προμηθευτή από τον εκάστοτε φορέα με τον οποίο έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση (Δήμο ή εκάστοτε Νομικό Πρόσωπο) μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 2) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00-15:00, Διεύθυνση Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη Ελεούσα-Ιωάννινα, Τηλέφωνο εσωτ.208 FAX , Αρμόδια κ.σταύρου Αγγελική. Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

33 1. Δημοσίευση 1) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί μια φορά σε οικονομικό ή ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου,ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Ζίτσας και στην διαύγεια. Οι ενδιαφερόμενοι για να μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από το ΔήμμονΖίτσας πρέπει να καταθέσουν στην Ταμειακή Υπηρεσία του δήμου 10,00 για έξοδα αναπαραγωγής των τευχών δημοπράτησης Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Ημερομηνία έκδοσης Προς Δήμο: Νομού: Ταχ. Διεύθυνση: Εγγύηση μας υπ αριθμ... για ευρώ.. Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των. ευρώ για την Εταιρία. Οδός.. αριθμ. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της,για την προμήθεια. σύμφωνα με τη υπ αριθμ... διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

35 Η παρούσα ισχύει μέχρι την Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. Υπογραφή

36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθαριότητας και ευπρεπισμού με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό» ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.., έδρα, οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤIK H ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΑΞΙΑ 4 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ *Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ Α.2.1 ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Δράμα, 27 Φεβρουαρίου 205 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Διακήρυξης: 8785 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. Βερμίου 2 & ης Ιουλίου Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 252 350 630 Fax: 252 350748 e-mail: mmeli@dimosdramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002314712 2014-09-30

14PROC002314712 2014-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βόλος 12 / 4 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΞΚΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ. Πρωτ.:23293 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΞΚΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ. Πρωτ.:23293 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ. Πρωτ.:23293 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα Τ.Κ. 45 445 Δημαρχιακό Κατάστημα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚ67-Ψ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ >> 10ης Ιουνίου 28 ΔΙΣΤΟΜΟ Τηλ. 2267350107 ΔΙΣΤΟΜΟ 13-1-2015 Fax. 2267022063 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 171

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ >> 10ης Ιουνίου 28 ΔΙΣΤΟΜΟ Τηλ. 2267350107 ΔΙΣΤΟΜΟ 13-1-2015 Fax. 2267022063 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 171 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ > 10ης Ιουνίου 28 ΔΙΣΤΟΜΟ Τηλ. 2267350107 ΔΙΣΤΟΜΟ 13-1-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µελέτης «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου»

Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µελέτης «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 44 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες :Χρυσοβαλάντης Πανταζής Τηλ. : 24213 50106 Fax : 24210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα