LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015"

Transcript

1 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να δηλώνει τα ρευστά διαθέσιμα που φέρει μαζί του. Ζήτημα έχει ανακύψει, ωστόσο, την τελευταία περίοδο ως προς την υποχρέωση δήλωσης στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για ταξίδια εντός Ε.Ε.. Το παρόν σημείωμα δίνει μια συνοπτική εικόνα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1889/2005 σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ε.Ε., τα ρευστά διαθέσιµα που µεταφέρει φυσικό πρόσωπο εισερχόµενο ή εξερχόµενο από την Ε.Ε. υπόκεινται στην αρχή της υποχρεωτικής δήλωσης. Συγκεκριμένα, κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ε.Ε. και φέρει μαζί του ή στις χειραποσκευές του ή στις αποσκευές του ή στα μεταφορικά του μέσα, ρευστά διαθέσιμα από δέκα χιλιάδες ευρώ ( ) και άνω, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση στην τελωνειακή υπηρεσία. Η δήλωση υποβάλλεται, όσον αφορά στην χώρα μας, ενυπόγραφη από τον ταξιδιώτη, ο οποίος μπορεί να ζητήσει να πάρει θεωρημένο αντίγραφο της. Η υποχρέωση δήλωσης δεν έχει εκπληρωθεί εάν η παρεχόµενη πληροφορία είναι ανακριβής ή ελλιπής. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση δήλωσης επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα που µεταφέρουν το συγκεκριµένο ποσό, ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτά είναι κύριοι του ποσού ή όχι. Ειδικότερα, το ελληνικό έντυπο της δήλωσης έχει ως εξής: σελίδα 1

2 Η ανωτέρω αρχή της υποχρεωτικής δήλωσης επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τις εν λόγω κινήσεις ρευστών διαθεσίµων και, κατά περίπτωση, να διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές σε άλλες αρχές, προκειμένου να εμποδιστεί η εισαγωγή των προϊόντων παράνομων δραστηριοτήτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. σελίδα 2

3 Πρόκειται, δηλ., για μια νομοθετική πρωτοβουλία της Ε.Ε. στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία νομιμοποίηση διευκολύνεται με την μεταφορά υψηλών ρευστών διαθεσίμων προς και από την Ε.Ε.. Παρόμοια νομοθεσία έχουν υιοθετήσει αρκετές χώρες, όπως π.χ. οι ΗΠΑ, όπου το όριο βρίσκεται στις δολάρια, πάνω από το οποίο πρέπει το χρηματικό ποσό που φέρει μαζί του ο ταξιδιώτης να δηλωθεί στην τελωνειακή αρχή σε σχετική φόρμα. Σημαντικό, επίσης, είναι να τονιστεί ότι με τον όρο «ρευστά διαθέσιμα» νοούνται όχι μόνο τα μετρητά (δηλ. χαρτονοµίσµατα και κέρµατα που είναι σε κυκλοφορία ως µέσο συναλλαγής) αλλά και διαπραγµατεύσιµοι τίτλοι στον κοµιστή και διάφορα άλλα αξιογράφα στον κοµιστή (δηλ. επιταγές, γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές κτλ.). Ωστόσο, στον όρο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται ο χρυσός, τα πολύτιμα μέταλλα και οι πολύτιμοι λίθοι, παρά την υψηλή τους ρευστότητα και την χρήση τους σε ορισμένες περιπτώσεις ως μέσων συναλλαγής ή μεταφοράς αξίας. Σε περίπτωση που παραβιαστεί η εν λόγω υποχρέωση δήλωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο βάσει σχετικής εθνικής νομοθετικής ρύθμισης. Έτσι, στο ελληνικό δίκαιο προβλέπεται στο άρθρο 147 του εθνικού μας Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) ότι σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης περί ρευστών διαθεσίμων επιβάλλεται στον υπαίτιο χρηματικό πρόστιμο ίσο με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων. Επομένως, αν θέλουμε να εξέλθουμε από την Ε.Ε. μέσω Ελλάδας με χρηματικό ποσό ευρώ ανά χείρας και δεν προβούμε σε δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του τελωνείου, εφόσον εντοπιστεί το ποσό αυτό, θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους ευρώ άμεσα το οποίο και θα παρακρατηθεί από το συνολικό ποσό των ευρώ. Παράλληλα, η τελωνειακή αρχή δύναται με ειδική απόφασή της να δεσμεύσει το μέγιστο για 3 μήνες (τυχόν παράταση της είναι εφικτή με εισαγγελική παραγγελία ή άλλη ενέργεια αρμοδιότητας της εθνικής αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες) και το υπόλοιπο 75% του ποσού προκειμένου να πραγματοποιήσει σχετική έρευνα στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιείται δέσμευση ρευστών διαθεσίμων, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε ελλιπώς ή ανακριβώς ο κομιστής των ρευστών διαθεσίμων ή της δήλωσης που συμπληρώθηκε από τους τελωνειακούς υπαλλήλους για καταχώρηση πληροφοριών λόγω μη υποβολής δήλωσης από τον ταξιδιώτη, καθώς και αντίγραφο της απόφασης δέσμευσης, διαβιβάζονται άμεσα στην Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την διενέργεια περαιτέρω έρευνας. Όταν από την έρευνα της Αρχής δεν προκύψει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσα εκ των ρευστών διαθεσίμων δεν παρακρατούνται ως χρηματικό πρόστιμο, αποδεσμεύονται με απόφαση του προϊσταμένου της τελωνειακής αρχής. Όταν, όμως, από την έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προκύψει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η υπόθεση παραπέμπεται από αυτή στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και πραγματοποιείται παρακατάθεση σελίδα 3

4 των δεσμευθέντων ρευστών διαθεσίμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Η κύρωση, ωστόσο, σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά κράτος μέλος. Για παράδειγμα, έγινε γνωστό βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-255/14 (απόφαση Chmielewski ) ότι η Ουγγαρία για παράλειψη δήλωσης ποσών πάνω από ευρώ προβλέπει επιβολή προστίμου ύψους 60% του μη δηλωθέντος ποσού (ποσοστό που, όμως, κρίθηκε από το ευρωπαϊκό δικαστήριο ότι δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας διότι υπερβαίνει το μέτρο του αναγκαίου για τη διασφάλιση της τηρήσεως της ανωτέρω υποχρεώσεως και την επίτευξη των σκοπών του Κανονισμού). Αντίστοιχα, η Κυπριακή νομοθεσία για παράλειψη δήλωσης ποσών πάνω από ευρώ προβλέπει ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή μέχρι ευρώ και κατάσχεση μέχρι και του 100% του μη δηλωθέντος ποσού (!), ενώ η Μεγάλη Βρετανία προβλέπει πρόστιμο μέχρι λίρες. Ωστόσο, καθώς είναι λίγο-πολύ γνωστή η εν λόγω ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση, το δυσχερές ζήτημα ανακύπτει όσον αφορά στις εκάστοτε εθνικές ρυθμίσεις περί δήλωσης ρευστών διαθεσίμων. Ειδικότερα, κάθε κράτος μέλος δύναται να προβλέπει δικές του υποχρεώσεις δήλωσης μετρητών κατά την είσοδο και έξοδο από αυτό, ακόμα κι αν η είσοδος ή έξοδος λαμβάνει χώρα από ή προς χώρα εντός Ε.Ε.. Ειδικότερα, τα κάτωθι κράτη μέλη της Ε.Ε., έγινε γνωστό, βάσει έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2010, ότι προβλέπουν σχετική υποχρέωση δήλωσης μετρητών άνω των ευρώ για φυσική μεταφορά και εντός Ε.Ε.: Βέλγιο, Δανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Ισπανία, Μάλτα και Πορτογαλία. Αντιθέτως οι κάτωθι χώρες δεν έχουν υιοθετήσει σχετικές υποχρεώσεις δήλωσης μετρητών: Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Φιλανδία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία και Σλοβακία. Επομένως, από και προς τα τελευταία αυτά κράτη η μεταφορά μετρητών είναι ελεύθερη και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση δήλωσής τους. Για παράδειγμα, για φυσική μεταφορά χρημάτων από Ελλάδα σε Ρουμανία δεν προβλέπεται κάποια υποχρέωση δήλωσης ούτε στο ελληνικό τελωνείο αλλά ούτε και στο ρουμανικό. Ωστόσο από Ελλάδα για Κύπρο, θα πρέπει τα τυχόν μετρητά, εφόσον είναι άνω των ευρώ, να δηλωθούν στο κυπριακό τελωνείο (μάλιστα όσον αφορά στην Κύπρο, υποχρέωση δήλωσης προβλέπεται βάσει εθνικής νομοθεσίας όχι μόνο για μετρητά αλλά και για χρυσό - χρυσές λίρες, χρυσά νομίσματα και τυποποιημένες ράβδους ή πλάκες χρυσού διεθνών προδιαγραφών). Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί σχετικά με την Ελλάδα, ότι λόγω πρόσφατων νομοθετικών περιορισμών ισχύει προσωρινά σχετική απαγόρευση μεταφοράς χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα πάνω από το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Αν και ο εν λόγω περιορισμός παραβιάζει κατ σελίδα 4

5 αρχήν την ελευθερία μεταφοράς κεφαλαίων στην Ε.Ε. 1, μία από τις τέσσερις ελευθερίες που στηρίζουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού και του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα αποτελεί ζήτημα επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος και δημόσιας τάξης που φαίνεται ότι δικαιολογεί την επιβολή προσωρινών περιορισμών στις ροές κεφαλαίων» και άρα η λήψη των εν λόγω περιορισμών δικαιολογείται βάσει του άρθρου 65 1β ΣυνθΛΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΨΑΡΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 38, ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ , ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ Τ: (+30) F: (+30) Βλ. άρθρο 63 ΣυνθΛΕΕ: «Στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, απαγορεύεται οποιοσδήποτε περιορισμός των κινήσεων κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών». σελίδα 5

LEGAL INSIGHT ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ (25.8.2015) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

LEGAL INSIGHT ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ (25.8.2015) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ LEGAL INSIGHT ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ (25.8.2015) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CAPITAL CONTROLS) Χρήστος Παρασκευόπουλος- Κόλιας LL.M., M.Sc. Το παρόν σημείωμα επιχειρεί να αποσαφηνίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2011 COM(2011) 225 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 4 η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015. Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015. Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci. Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 28 ης Ιουνίου 2015, 14 ης Ιουλίου 2015, 18 ης Ιουλίου 2015 και 31 ης Ιουλίου 2015, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ /ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ι. Ζαχαρής Τηλέφωνο: 2131519181 e-mail :yzaxaris@oga.gr

Διαβάστε περισσότερα

Amicus Curiae. Newsletter Μονάδας Νοµικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Amicus Curiae. Newsletter Μονάδας Νοµικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας Amicus Curiae Newsletter Μονάδας Νοµικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 4 ο Τεύχος Οκτώβριος 2013 Μήνυμα του Διευθυντή της Μονάδας Νομικής Κλινικής Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

INTRASTAT Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ. ΤΟΜΕΑΣ VIES, INTRASTAT και MUTUAL ASSISTANCE (ΤΟΜΕΑΣ VIMA) ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΠΑ 1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

INTRASTAT Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ. ΤΟΜΕΑΣ VIES, INTRASTAT και MUTUAL ASSISTANCE (ΤΟΜΕΑΣ VIMA) ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΠΑ 1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΠΑ 1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ VIES, INTRASTAT και MUTUAL ASSISTANCE (ΤΟΜΕΑΣ VIMA) INTRASTAT Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής Ν 2076/1992/Α-130 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130) Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση

Κύριοι, Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων Διακανονισμός των συναλλαγών του ΧΑΚ ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 1 Αλλαγές στην υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων... 2 2 Άρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου... 14 3 Άρθρο του κ.

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

LEGAL INSIGHT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 LEGAL INSIGHT ΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, Η ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γιώργος Ψαράκης Ορισμένες σκέψεις πάνω στο ζήτημα των δανείων σε ξένο νόμισμα και ιδίως τα δανείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Μάθε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ 0 ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. ΜΕ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟ ΠΑΤΩΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesisltd.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ), 27.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/59 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3213/2003 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003)

Ν 3213/2003 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003) *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.6 άρθρ.14 Ν.2810/2000,όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.9 άρθρου 16 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210,ορίζεται ότι: "6. Οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος; 7

1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος; 7 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1. Σε τι χρησιμεύει ο παρών οδηγός; 5 2. Οι κανόνες εν συντομία 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7 1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα