Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του."

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ Τηλ.: , 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία Αρ. Πρωτ.: 906 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Συμφερότεροι όροι σύμφωνα με τις αιτούμενες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφεία ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας αριθ.60- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΚ Αθήνα (αίθουσα ΤΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΠΠΑ) στις 22/10/2015 και ώρα 13:30 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφεία ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας αριθ.60- ΤΚ Αθήνα (Τμήμα Πρωτοκόλλου 2 ος όροφος). ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ Ημερομηνία 22/10/2015 Ημέρα Πέμπτη 1

2 ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και Ώρα 12:00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Παροχή Τραπεζικών Υπηρεσιών ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δύο (2) έτη συν ένα (1) έτος παράταση αποκλειστικά με απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ μονομερώς. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) στα πλαίσια διενέργειας πρόσκλησης με συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής τραπεζικών υπηρεσιών /προϊόντων με κριτήριο κατακύρωσης τους συμφερότερους όρους -βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών- και αφού έλαβε υπόψη του τον κανονισμό προμηθειών του και τις από και από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις ανάγκες τις υπηρεσίας και των μελών του. ΚΑΛΕΙ Τις ενδιαφερόμενες τράπεζες να υποβάλουν γραπτές προσφορές, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) στα γραφεία ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας αριθ.60, μέχρι την και ώρα 12:00. Η προσφορά θα είναι επί ποινή αποκλεισμού ενιαία τεχνική/οικονομική με πίνακα, όπου αφενός θα αποδέχονται τους όρους/τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου ανά προδιαγραφή θα αναφέρουν την προσφορά τους για την εν λόγω ζητούμενη υπηρεσία. Οι ζητούμενες από τον ΔΣΑ τραπεζικές υπηρεσίες αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. Στον φάκελο της προσφοράς θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού και cd ή usb stick με το ψηφιακό αρχείο word της προσφοράς. Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 2

3 Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι: Οι Όροι της διακήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης, το επισυναπτόμενο σε αυτούς Παράρτημα Α, καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του ΔΣΑ. Η διακήρυξη αυτή θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 3

4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Άρθρο 1. Προϋποθέσεις Οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: - Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών εβδομήντα (70) τουλάχιστον υποκαταστημάτων εντός των ορίων του νομού Αττικής. - Την δυνατότητα εγκατάστασης ΑΤΜ σε χώρους της κεντρικής υπηρεσίας του ΔΣΑ και των Δικαστηρίων που θα υποδειχθούν από τον ΔΣΑ, όπως αναφέρεται στον όρο 17 του Παραρτήματος Α. - Αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχουν συνάψει τουλάχιστον τρείς παρεμφερείς συμβάσεις με το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή άλλα νομικά πρόσωπα του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. (Πρέπει να προσκομίζεται σχετικός πίνακας με τα εξής στοιχεία : στοιχεία πελάτη, στοιχεία προσώπου επικοινωνίας, περιγραφή έργου, αξία σύμβασης, διάρκεια σύμβασης.) Άρθρο 2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν με τον φάκελο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Βεβαίωση ότι είναι μέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Βεβαίωση ότι διαθέτουν εβδομήντα (70) υποκαταστήματα στην Αττική και πίνακα με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των υποκαταστημάτων. Αντίγραφο του τελευταίου Ισολογισμού τους Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της πρόσκλησης. Άρθρο 3. Ανάδειξη Αναδόχου - Αξιολόγηση προσφορών Ανάδοχος αναδεικνύεται η τράπεζα που θα πληροί τις προδιαγραφές και θα προσφέρει τους συμφερότερους όρους για τις αιτούμενες υπηρεσίες (Παράρτημα Α). Στην τράπεζα στην οποία θα γίνει ανάθεση θα αποσταλεί εγγράφως ανακοίνωση 4

5 με την οποία θα προσκαλείται να προσέλθει σε δέκα ημέρες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αρθρο 4. Διαμόρφωση προσφορών -Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών. Με βάση τις ζητούμενες εργασίες από τον ΔΣΑ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α οι τράπεζες θα περιλάβουν στην προσφορά τους περιγραφή εκάστης παρεχόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α. Σε περίπτωση που η τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες πέραν των όσων αναγράφονται παραπάνω δύναται να το συμπεριλάβει στην προσφορά της. Κριτήριο επιλογής θα είναι οι συμφερότεροι όροι σύμφωνα με τις αιτούμενες με την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Α). Στην περίπτωση που ορισμένες εκ των ζητουμένων τραπεζικών υπηρεσιών δεν είναι νομικώς δυνατό να παρασχεθούν λόγω των εν ισχύ κεφαλαιακών περιορισμών, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και να δηλώνεται ότι θα παρασχεθούν αμελλητί μετά την άρση των εν λόγω περιορισμών. Κατά το διάστημα μέχρι την άρση των περιορισμών η τράπεζα, σε ό,τι αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες, θα εξυπηρετήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον ΔΣΑ και τα μέλη του. Στην αξιολόγηση του διαγωνισμού θα ληφθεί υπόψη και η τυχόν προηγούμενη συμπεριφορά των συμμετεχουσών τραπεζών όπως και η συνεργασία τους με φορείς και δημόσιους οργανισμούς. Ο ΔΣΑ μπορεί να καλεί τις τράπεζες που κατέθεσαν τις πλέον συμφέρουσες προσφορές σε ανταγωνιστικό διάλογο προς τον σκοπό περαιτέρω βελτίωσης των προσφορών αυτών. Αρθρο 5. Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη προς τον ΔΣΑ, Διεύθυνση Οικονομικού, αρμόδιος ο κ. Νικόλαος Λάμπου, τηλ , Φαξ ) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ανάδοχος παροχής τραπεζικών υπηρεσιών/ προϊόντων θα πρέπει να πληροί συμφωνεί με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και να παρέχει επί ποινή αποκλεισμού, τις κατωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες τραπεζικές εργασίες στον ΔΣΑ και τα μέλη του: 1. Η διάρκεια της σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του ΔΣΑ θα είναι για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος αποκλειστικά με απόφαση του ΔΣΑ μονομερώς. Ο ΔΣΑ έχει υποχρέωση να ενημερώσει την τράπεζα σχετικά μέχρι ένα (1) μήνα πριν την λήξη της σύμβασης. 2. Λογαριασμοί Έντοκοι λογαριασμοί όψεως Ο ΔΣΑ θα τηρεί όσους λογαριασμούς όψεως επιθυμεί και χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών του, χωρίς χρέωση με έξοδα κίνησης και διατήρησης αυτών. Για τους λογαριασμούς αυτούς θα εκδίδεται ημερήσια κίνηση, (extrait είτε αποστολή ηλεκτρονικών statement) µε πλήρη στοιχεία του καταθέτη και όλων των απαραίτητων πληροφοριών για την αναγνώριση και την εγκυρότητα της κατάθεσης. Η αποστολή της κίνησης θα γίνεται αυθημερόν στον ΔΣΑ. Στο τέλος του μήνα θα αποστέλλονται συγκεντρωτικά στοιχεία. Το ηλεκτρονικό αρχείο των κινήσεων θα αποστέλλεται στο address που θα επιλεγεί σε διάφορες επεξεργάσιμες μορφές. Δικαιούχος των λογαριασμών θα είναι ο ΔΣΑ. Η κίνησή τους θα γίνεται με υπογραφή του συμβούλου Ταμία κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του ΔΣΑ. Επιπλέον, και μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής θα δίνεται η δυνατότητα της συνεχούς πληροφόρησης για την κίνηση και το υπόλοιπο των λογαριασμών με δυνατότητα εκτύπωσής τους. Η προσφορά θα ορίζει το ύψος του επιτοκίου για τους λογαριασμούς όψεως. 3.Τοποθέτηση διαθεσίμων 6

7 Όλες οι εισπράξεις και τα διαθέσιμα του ΔΣΑ θα κατατίθενται στην συνεργαζόμενη τράπεζα σε διαφορετικούς έντοκους λογαριασμούς κατανεμημένα σε: Βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες καταθέσεις Προθεσμιακές καταθέσεις: από 1 ημέρα έως 3 μήνες Εβδομαδιαίες καταθέσεις μετρητών από 3 μήνες έως 12 μήνες Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το επιτόκιο για όλες τις παραπάνω καταθέσεις. 4.Εντολές πληρωμών Οι εντολές πληρωμών θα αποστέλλονται από τον ΔΣΑ ηλεκτρονικά ή με FAX. Οι αποδόσεις πληρωμών του ΔΣΑ προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Ελληνικό Δημόσιο θα διενεργούνται με εμβάσματα (μεταφορές πιστώσεων) σε πίστωση του λογαριασμού που τηρεί ο δικαιούχος φορέας σε οποιαδήποτε τράπεζα χωρίς κόστος για τον ΔΣΑ, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, χωρίς έξοδα, είτε με την έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών. Οι πληρωμές προς τρίτα πρόσωπα (π.χ. προμηθευτές) θα γίνονται ανέξοδα. Οι πληρωμές για τις αποστολές της αντιπροσωπείας του ΔΣΑ στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε συνέδρια, συνεδριάσεις ccbe κλπ, θα γίνονται με εμβάσματα (μεταφορές πιστώσεων) χωρίς έξοδα. Επιπλέον και μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής θα δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται τα ως άνω, με μηδενική τιμολόγηση. 5.Χρηματαποστολές Οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται από τα Ταμεία του ΔΣΑ, κατά την διάρκεια της ημέρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Εφετείο Αθηνών, 7

8 Ειρηνοδικείο Αθηνών, Διοικητικό Πρωτοδικείο, Πρωτοδικείο Αθηνών), συγκεντρώνονται στο Κεντρικό κτίριο (Ακαδημίας 60, Αθήνα), απ όπου και παραλαμβάνονται προκαθορισμένη ώρα, καθημερινά, από εταιρία security για την μεταφορά στην τράπεζα για λογαριασμό του ΔΣΑ. Το κόστος των χρηματαποστολών θα το αναλάβει η Τράπεζα. Περαιτέρω θα υπάρχει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των χρημάτων, από τη στιγμή της παραλαβής των χρημάτων από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας security, έως την κατάθεσή τους στην τράπεζα, το κόστος της οποίας θα αναλάβει η Τράπεζα. 6. Η έκδοση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης για λογαριασμό του ΔΣΑ θα διενεργείται ανέξοδα. 7. Υποστήριξη της μηχανογραφημένης έκδοσης και εξόφλησης επιταγών από διάφορους Τραπεζικούς Λογαριασμούς (Μηχανογραφημένες Επιταγές). Δωρεάν χορήγηση απλών ή μηχανογραφημένων επιταγών. 8. Εξόφληση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας όλων των επιταγών ή και των εντολών που εκδίδονται από τον ΔΣΑ. Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό µας (όψεως) με valeur 0 ημέρες. Μηδενική προμήθεια σε καταθέσεις από τρίτους σε λογαριασμούς του ΔΣΑ. Κατάθεση επιταγών των οποίων δικαιούχος είναι ο ΔΣΑ σε λογαριασμό µας (όψεως) με valeur 0 ημέρες (όλων των τραπεζών εντός και εκτός περιοχής μας). 9. Co-branded Χρεωστικές Κάρτες Θα ανοιχθούν για όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του ΔΣΑ ( περίπου), τραπεζικοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου με προνομιακό επιτόκιο, οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι με χρεωστική co-branded κάρτα με το λογότυπο του ΔΣΑ. Οι κάρτες αυτές θα χρησιμοποιούνται από τα μέλη του ΔΣΑ για τις πληρωμές των γραμματίων εισφορών μέσω card-reader σε όλα τα σημεία που λειτουργούν ταμεία του ΔΣΑ, για την είσπραξη των μερισμάτων από τα ΑΤΜ της τράπεζας ή των άλλων Τραπεζών, αλλά και για τις εν γένει συναλλαγές τους. Η τράπεζα θα ανοίξει λογαριασμούς για όλους τους δικηγόρους οι οποίοι στη συνέχεια θα υπογράψουν για την ενεργοποίησή τους σε οποιοδήποτε κατάστημα της 8

9 τράπεζας, προσκομίζοντας μόνο την αστυνομική τους ταυτότητα ή τυχόν άλλα στοιχεία που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΣΑ θα παραδώσει ηλεκτρονικό αρχείο με όλα τα στοιχεία κάθε μέλους του που είναι απαραίτητα για το άνοιγμα των λογαριασμών. Θα ανοιχθούν λογαριασμοί και για τις Δικηγορικές Εταιρίες και θα χορηγηθούν co- Branded κάρτες. Για την εξυπηρέτηση συναλλαγών των δικηγορικών εταιρειών η τράπεζα θα εκδίδει εταιρικές χρεωστικές κάρτες χωρίς έξοδα. Η co-branded κάρτα θα εκδοθεί χωρίς επιβάρυνση, έξοδα ανανέωσης και ετήσια συνδρομή και θα εξασφαλίζει ειδικά προνόμια για τα μέλη του ΔΣΑ. Οι κάτοχοι θα μπορούν να ενεργούν αναλήψεις και ερωτήσεις από ΑΤΜ χωρίς έξοδα. Η προνομιακή τιμολόγηση για τις λοιπές συναλλαγές των χρηστών με τις ως άνω κάρτες στα ΑΤΜ της ίδιας της τράπεζας καθώς και των άλλων τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, θα πρέπει να περιγράφεται στην προσφορά, όπως επίσης τυχόν άλλα προνόμια που θα παρέχει η κάρτα. Η ως άνω co branded κάρτα θα πρέπει να είναι ευρείας συναλλαγής, ώστε να επιτρέπει κατά το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών (π.χ. με εμπορικά καταστήματα, παρόχους υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό κ.λπ.). 10. Εισπράξεις γραμματίων εισφορών Εξυπηρέτηση της είσπραξης των γραμματίων εισφορών με χρέωση της cobranded χρεωστικής κάρτας. Θα τοποθετηθούν μηχανήματα συναλλαγών POS, στα οποία οι συναλλαγές με τις co-branded χρεωστικές κάρτες θα πραγματοποιούνται χωρίς προμήθεια ή άλλα έξοδα σε όλα τα ταμεία του ΔΣΑ που βρίσκονται στο κεντρικό κτήριο και τους χώρους των δικαστηρίων (περίπου 48). 11.Πληρωμή μερισμάτων στα μέλη του ΔΣΑ και διανεμητικού λογαριασμού νέων δικηγόρων 9

10 Η πληρωμή των μερισμάτων και του διανεμητικού λογαριασμού θα πραγματοποιείται σε πίστωση του λογαριασμού που θα ανοιχθεί στο όνομα ενός εκάστου από τα μέλη του ΔΣΑ. Η αρμόδια υπηρεσία του ΔΣΑ θα αποστείλει στην Τράπεζα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία με τα στοιχεία των μελών. Η είσπραξη των μερισμάτων και του διανεμητικού λογαριασμού από τους δικαιούχους θα γίνεται στα ταμεία ή με την χρήση Co-branded Χρεωστικών Καρτών. 12. Υπηρεσίες προς Δικηγόρους μέλη του ΔΣΑ: Πέραν των λογαριασμών που θα ανοιχθούν σε όλα τα μέλη με προνομιακό επιτόκιο θα δοθούν ειδικές προσφορές με προνομιακούς όρους σε όλα τα προϊόντα της τράπεζας, για μέλη (δικηγόρους) και τους εργαζόμενους του ΔΣΑ, ιδίως: -Παροχή χορηγικών προϊόντων: Όριο υπερανάληψης, καταναλωτικά δάνεια, Στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, Προγράμματα μεταφοράς υπολοίπου. -Τοποθέτηση POS, με προνομιακούς όρους, στα γραφεία των δικηγόρων - μελών του ΔΣΑ, εφόσον το επιθυμούν. Η προσφορά θα περιγράφει τα ανωτέρω. Ο ΔΣΑ θα μπορεί να ενημερώνεται συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα για την χρήση των ως άνω χορηγικών προϊόντων από τους δικηγόρους για στατιστικούς σκοπούς. Επιπλέον η τράπεζα θα χορηγήσει πίστωση σε όλους τους δικηγόρους, εφόσον το ζητήσουν, χωρίς πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (υπερανάληψη, δάνειο, πιστωτική κάρτα) αποκλειστικά για την εξόφληση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών, και ύψους έως ευρώ/ετησίως, το οποίο θα αποπληρώνεται τουλάχιστον σε δώδεκα (12) άτοκες δόσεις. 13. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς Δικηγόρους μέλη του ΔΣΑ: Η τράπεζα θα υποστηρίζει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους δικηγόρους, για την νομιμότητα των οποίων απαιτείται η καταβολή χρηματικών ποσών ανάλογα με την διαδικασία, το αντικείμενο, το φορέα συναλλαγής όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η καταβολή των απαιτούμενων χρηματικών ποσών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της τράπεζας. 10

11 Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθες: Ηλεκτρονική Κατάθεση Εισαγωγικού Δικογράφου στα Δικαστήρια Ηλεκτρονική Κατάθεση Προτάσεων, υπομνημάτων, εγγράφων που σχετίζεται με τα Δικόγραφα. Ηλεκτρονική Κατάθεση Αιτήσεων στα Δικαστήρια για έκδοση Βεβαιώσεων - πιστοποιητικών. Ηλεκτρονική έκδοση Γραμματίων Εισφορών για παράσταση στα Δικαστήρια Ηλεκτρονική κατάθεση Αιτήσεων και ηλεκτρονική Έκδοση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών από το ΔΣΑ για τα μέλη του Ηλεκτρονική κατάθεση Ετήσιων Δηλώσεων των Δικηγόρων Αποϋλοποίηση Ενσήμων - Ηλεκτρονική χαρτοσήμανση Εγγράφων Ο ΔΣΑ σε συνεννόηση με την Τράπεζα δύναται να προσθέτει περαιτέρω ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Όλες οι ανωτέρω εφαρμογές θα προβλέπουν την υλοποίησή τους σε δύο στάδια. Το στάδιο της Προέγκρισης και το στάδιο της Εκκαθάρισης. Κατά το στάδιο της προέγκρισης θα προβλέπεται η δυνατότητα ακύρωσής της από τον ίδιο το Δικηγόρο. Μετά την εκκαθάριση δικαίωμα ακύρωσης έχει μόνο ο διαχειριστής του ΔΣΑ και για όσες διαδικασίες προβλέπεται. Η τράπεζα θα εκδίδει σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση αναλυτική κατάσταση των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά κατηγορία: Ολοκληρωμένες Συναλλαγές (συναλλαγές που έχουν εκκαθαριστεί) Προεγκεκριμένες συναλλαγές Ακυρωμένες Συναλλαγές Εκκρεμείς Συναλλαγές Οι ανωτέρω συναλλαγές θα υποστηρίζονται με αυτοματοποιημένο τρόπο (Web Services), μέσω της τράπεζας η οποία θα πρέπει να αναπτύξει τις κατάλληλες ψηφιακές υποδομές. 11

12 Τα ανωτέρω θα πραγματοποιούνται χωρίς προμήθεια χρέωση ανά συναλλαγή). της Τράπεζας. (Μηδενική 14.Μισθοδοσία Υπαλλήλων ΔΣΑ: Κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού του ΔΣΑ (πλήθος περίπου 160 μισθοδοτούμενοι), με άνοιγμα λογαριασμών. Οι λογαριασμοί αυτοί θα τροφοδοτούνται σε χρονικές περιόδους, όπως αυτές καθορίζονται από τις σχετικές με την μισθοδοσία αποφάσεις του ΔΣΑ (την 1η και 16η κάθε μήνα) και θα είναι δεκτικοί αναλήψεων την ίδια μέρα της κατάθεσης. Οι λογαριασμοί αυτοί θα απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια με αυτά που θα δοθούν στους δικηγόρους (χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης και έξοδα συναλλαγών). 15.Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής: Κάλυψη συνήθων αναγκών ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet Banking- Phone Banking- Mobile Banking) χωρίς έξοδα και πρόσθετες χρεώσεις και ενδεικτικά: Τραπεζικές συναλλαγές (μεταφορές χρημάτων, Ενημέρωση κινήσεων λογαριασμών, παρακολούθηση on line όλων των συναλλαγών, ανάκληση επιταγής ή μπλοκ επιταγών κλπ ). Πληρωμές (Πληρωμές Δημοσίου και τρίτων, πληρωμές προσωπικού, εξόφληση λογαριασμών, πληροφόρηση για το ιστορικό όλων των πληρωμών κλπ). 16. Ετήσια επιχορήγηση για δραστηριότητες του ΔΣΑ, τουλάχιστον εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ/ετησίως. Στην προσφορά θα αναφέρεται το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης για τη διάρκεια της σύμβασης. 17.Εγκατάσταση ΑΤΜ : Εγκατάστασης και συντήρηση πέντε τουλάχιστον ΑΤΜ στα εξής σημεία: Κεντρικό κτήριο ΔΣΑ (Ακαδημίας 60 Αθήνα), Πρωτοδικείο Αθηνών (Πρώην Σχολή Ευελπίδων Αθήνα), Εφετείο Αθηνών (Λουκάρεως 14 Αθήνα), Ειρηνοδικείο Αθηνών (Λουκάρεως 14 Αθήνα), Διοικητικό Πρωτοδικείο (Λουϊζης Ριανκούρ 85-87, Αθήνα). 12

13 13

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/6/2015 Αρ. πρωτ: 832 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Εφαρμογή λογιστικού σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή(Συμβούλου( (ασφαλιστικού( διαμεσολαβητή)(για(το( Ομαδικό(Ασφαλιστήριο( για(τους(δικηγόρους( μέλη(του(δσα(

Επιλογή(Συμβούλου( (ασφαλιστικού( διαμεσολαβητή)(για(το( Ομαδικό(Ασφαλιστήριο( για(τους(δικηγόρους( μέλη(του(δσα( ' 9/22/2015' Επιλογή(Συμβούλου( (ασφαλιστικού( διαμεσολαβητή)(για(το( Ομαδικό(Ασφαλιστήριο( για(τους(δικηγόρους( μέλη(του(δσα( Διακήρυξη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ'ΣΥΛΛΟΓΟΣ'ΑΘΗΝΩΝ' 2015' ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΗΝΑ / / 2012 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39, ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/02/2015 Αρ.πρωτ:673 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.03.2014 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Διακ: 3/2014 Αρ.πρωτ:44732/18-03-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. :BIΞΠΟΡΕ1-5ΛΔ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015 Η Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε. (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 Βόλος, 03 / 07 / 2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς. για την ανάδειξη Πιστωτικού Οργανισμού Τράπεζας για την τήρηση

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς. για την ανάδειξη Πιστωτικού Οργανισμού Τράπεζας για την τήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 16-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΔΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ : Προς Διευθυντές Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης Υποκαταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: e mail: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15342 ΑΘΗΝΑ Τμήμα Προμηθειών 210 210 @ert.gr Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:.. 2015. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα