Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε"

Transcript

1 Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 59 της βασικής νοµοθεσίας, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της ηµοκρατίας σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισµών που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 227 του 1990). Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλος. του 2002 του «Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα» (ΕΕ L 167 της όπως τροποποιήθηκε µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε «Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993, για την τροποποίηση των Οδηγιών (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιγνιδιών), (προϊόντα του τοµέα των δοκιµών κατασκευών), 89/336/ΕΟΚ (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα), 89/392/ΕΟΚ (µηχανές), 89/686/ΕΟΚ (µέσα ατοµικής προστασίας), (όργανα ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας), (ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα), 90/396/ΕΟΚ (συσκευές αερίου), (τερµατικός εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών), 92/42/ΕΟΚ (νέοι λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα) και 73/23/ΕΟΚ (ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων (ΕΕ L 220 της , σ. 01). Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται αυτό δυνάµει του άρθρου 59 των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµων του 2002 έως 2003 εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς. 1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα), Κανονισµοί του Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική «αρµόδια αρχή» σηµαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και «λέβητας συµπύκνωσης αερίων» σηµαίνει το λέβητα που έχει σχεδιαστεί για να µπορεί µονίµως να συµπυκνώνει µεγάλο µέρος των υδρατµών που περιέχονται στα «βασικές απαιτήσεις» (α) Σε σχέση µε λέβητα, τις ωφέλιµες αποδόσεις (επί τοις οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισµό 5, και (β) σε σχέση µε συσκευή, τις ωφέλιµες αποδόσεις (επί τοις οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισµό 5 για λέβητα µέρος του οποίου προορίζεται να αποτελέσει η εν λόγω

2 1821 Κ..Π. 314/2003 «βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ» βεβαίωση που από κοινοποιηµένο σύµφωνα µε τις διαδικασίες εκτίµησης της συµ- µόρφωσης που καθορίζονται στο Παράρτηµα «δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης» σηµαίνει τη δήλωση που καθορίζεται στον Κανονισµό «λέβητας» σηµαίνει το συγκρότηµα που µεταδίδει στο νερό θερµότητα που εκλύεται από την «λέβητας προορισµένος να τοποθετείται σε κατοικηµένο χώρο» σηµαίνει λέβητα ονοµαστικής ισχύος κάτω των 37k W που έχει σχεδιαστεί για να θερµαίνει, µέσω της θερµότητας που εκπέµπεται από το περίβληµα του, τον κατοικηµένο χώρο στον οποίο είναι εγκατεστηµένος και ο οποίος είναι εφοδιασµένος µε ανοιχτό δοχείο διαστολής και εξασφαλίζει τροφοδότηση µε ζεστό νερό µέσω φυσικής κυκλοφορίας της ο λέβητας αυτός πρέπει να φέρει στο περίβληµα του τη ρητή υπόδειξη να τοποθετείται σε κατοικηµένο «λέβητας τοίχου» σηµαίνει λέβητα, που είναι σχεδιασµένος για να τροφοδοτεί δίκτυο κεντρικής θέρµανσης και να εγκαθίσταται στην εστία ενός τζακιού ως στοιχείο ενός συνδυασµού λέβητα τοίχου και εστίας φυσικού IV. «λέβητας χαµηλής θερµοκρασίας» σηµαίνει λέβητα που µπορεί να λειτουργεί συνεχώς µε θερµοκρασία νερού τροφοδοσίας από 35 έως 40 C και που µπορεί, υπό ορισµένες περιστάσεις, να επιτρέψει συµπύκνωση υδρατµών στους λέβητες χαµηλής θερµοκρασίας περιλαµβάνονται λέβητες συµπύκνωσης των υδρατµών που περιέχονται στα καυσαέρια, οι οποίοι χρησιµοποιούν υγρά «µερικό φορτίο (επί τοις σηµαίνει το λόγο της θερµικής ισχύος λέβητα σε διακοπτόµενη λειτουργία ή σε λειτουργία σε ισχύ κατώτερη από την ωφέλιµη ονοµαστική ισχύ, προς την ίδια αυτή ωφέλιµη ονοµαστική «µέση θερµοκρασία του νερού στο λέβητα» σηµαίνει τη µέση τιµή των θερµοκρασιών του νερού στην είσοδο και στην έξοδο του «Νόµος» σηµαίνει τους περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµους του 2002 έως του 2002 του «σήµα ενεργειακής απόδοσης» σηµαίνει το σήµα που δύναται να επιτίθεται σε λέβητες σύµφωνα µε τον Κανονισµό 7 και το οποίο προσδιορίζει ευκρινώς τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του «συνήθης λέβητας» σηµαίνει το λέβητα για τον οποίο η µέση θερµοκρασία λειτουργίας µπορεί να περιοριστεί ως εκ του σχεδιασµού «συσκευή» σηµαίνει το κυρίως σώµα του λέβητα που προορίζεται για εξοπλισµό µε καυστήρα, ή τον καυστήρα, που προορίζεται για τον εξοπλισµό του κυρίως σώµατος του «τεχνικός φάκελος» σηµαίνει τεχνική τεκµηρίωση το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται στο Παράρτηµα «ωφέλιµη απόδοση» σηµαίνει το λόγο της θερµικής ισχύος που µεταδίδεται στο νερό του λέβητα προς το γινόµενο της κατώτερης θερµογόνου ικανότητας υπό σταθερή πίεση του καυσίµου επί την κατανάλωση εκφρασµένη σε ποσότητα καυσίµου ανά µονάδα Παράρτηµα IV.

3 Κ..Π. 314/ πεδίο ισχύς (σε σηµαίνει τη ισχύ που και εγγυάται ο κατασκευαστής ότι να παρέχεται σε συνεχή λειτουργία, µε το βαθµό ωφέλιµης απόδοσης που καθορίζει ο ίδιος. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους παρόντες Κανονισµούς και που δεν ερµηνεύονται άλλως πως έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόµο. Οι παρόντες Κανονισµοί c (α) Στους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε η αέρια καύσιµα, ονοµαστικής ισχύος ίσης ή ανώτερης των και ίσης ή κατώτερης των 400 kw. και (β) στις νέες συσκευές. (2) Τίποτε ότι περιλαµβάνεται στους παρόντες Κανονισµούς τυγχάνει εφαρµογής (α) Στους λέβητες ζεστού νερού που µπορούν να τροφοδοτούνται µε διάφορα καύσιµα όταν ένα ή περισσότερα από τα καύσιµα αυτά είναι (β) στις µονάδες στιγµιαίας παραγωγής ζεστού νερού για οικιακή χρήση. (γ) στους λέβητες που έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτούνται µε καύσιµα των οποίων οι ιδιότητες διαφέρουν σηµαντικά από αυτές των αερίων και υγρών καυσίµων που συνήθως κυκλοφορούν στο εµπόριο (όπως π.χ. κατάλοιπα βιοµηχανικά αέρια, (δ) στις µαγειρικές συσκευές και στις συσκευές, που έχουν σχεδιαστεί για να θερµαίνουν κατά κύριο λόγο το χώρο στον οποίο είναι εγκατεστη- µένες και να παρέχουν ζεστό νερό για κεντρική θέρµανση και οικιακή σε λεβήτων ή συσκευών. Βασικές στην και θέση Ι. (ε) στις συσκευές ωφέλιµης ισχύος κάτω των 6 kw που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την τροφοδότηση ενός συστήµατος αποθήκευσης ζεστού νερού για οικιακή χρήση µε κυκλοφορία µέσω της και (στ) στους λέβητες που δεν κατασκευάζονται εν σειρά. Οι λέβητες επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και/ή να τίθενται λειτουργία µόνο εφόσον- (α) Ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κανονισµό,, (β) η συµµόρφωση τους εκτιµηθεί συµφωνά µε τις διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό (γ) επιτίθεται αυτούς η σήµανση συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό 9 και (δ) συνοδεύονται από δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης σύµφωνα µε την παράγραφο του Κανονισµού 6. (2) Οι συσκευές επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία µόνο (α) Η συµµόρφωση τους έχει εκτιµηθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό 8 (β) επιτίθεται αυτές σήµανση συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό και (γ) συνοδεύονται από δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης σύµφωνα µε την παράγραφο (2) του Κανονισµού 6. Τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3) και του Κανονισµού 7, οι λέβητες πρέπει να ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος

4 /2003 (α) Σε ονοµαστική δηλαδή σε µε ονοµαστική ισχύ εκφραζόµενη σε kw και για µέση θερµοκρασία νερού στο λέβητα και (β) µε µερικό φορτίο (επί τοις %), δηλαδή σε λειτουργία µε µερικό φορτίο 30% για µέση θερµοκρασία νερού στο λέβητα, που ανάλογα µε τον τύπο του λέβητα. (2) Οι λέβητες τοίχου και οι λέβητες που τοποθετούνται σε κατοικηµένο χώρο, διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε λειτουργία εφόσον οι αποδόσεις της ονοµαστικής ισχύος και του µερικού φορτίου 30%, δεν είναι χαµηλότερες κατά περισσότερο από 4%, από τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (1). (3) Στην περίπτωση λεβήτων διπλής λειτουργίας, οι οποίοι προορίζονται για τη θέρµανση των χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση, οι βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αφορούν µόνο τη λειτουργία της θέρµανσης. (4) Συµµόρφωση λεβήτων ή συσκευών µε τυχόν σχετικό εναρµονισµένο πρότυπο, συνιστά τεκµήριο συµµόρφωσης των λεβήτων ή των συσκευών µε τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις. (5) Σχετικό εναρµονισµένο πρότυπο καθορίζει κυρίως τις ισχύουσες µεθόδους αξιολόγησης για την παραγωγή και τις µετρήσεις. Οι σχετικές ανοχές πρέπει να ενσωµατώνονται στον εκάστοτε βαθµό απόδοσης. Η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης, αναφορικά µε λέβητα που κατασκευάζεται εν σειρά, (α) Να συντάσσεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο (β) να βεβαιώνει τη συµµόρφωση του λέβητα µε τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών (γ) να βεβαιώνει ότι ο λέβητας είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τον τύπο ο οποίος έχει εξεταστεί και πιστοποιηθεί από κοινοποιηµένο οργανισµό σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στη διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης που καθορίζεται στο σηµείο Ι του Παραρτήµατος και (δ) να δηλώνει ότι, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του έχει σύµφωνα µε τις διαδικασίες της εκτίµησης συµµόρφωσης που καθορίζονται στα σηµεία II, III και IV του Παραρτήµατος IV, διασφαλίσει ότι ο λέβητας συµµορφώνεται προς τον τύπο. (2) Η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης, αναφορικά µε συσκευή (α) Να συντάσσεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο (β) να βεβαιώνει τη συµµόρφωση της συσκευής µε τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών (γ) να ορίζει τις παραµέτρους για συναρµολόγηση και χρήση της συσκευής η οποία επιτρέπει σε λέβητα του οποίου η συσκευή αποτελεί µέρος να ικανοποιεί τις βασικές και (δ) να βεβαιώνει ότι µετά τη συναρµολόγηση ο λέβητας ικανοποιεί τις βασικές Με συµµόρφωση µε τις διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης όπως καθορίζεται στον Κανονισµό 8, ή (ii) µε άλλο τρόπο. ήλωση ΕΚ συµµόρφωσης. IV. Παράρτηµα IV.

5 ενεργειακής Παράρτηµα Παράρτηµα II. εκτίµησης της συµµόρφωσης λεβήτων. Παράρτηµα IV. Παράρτηµα IV. Επίθεση σήµανσης συµµόρφωσης. Παράρτηµα II. Παράρτηµα II. Κ..Π. 314/ Τηρουµένων των του 8, σε λέβητες, που παρουσιάζουν απόδοση ανώτερη από τις βασικές απαιτήσεις που νται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 5, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του δύναται να επιθέτει σήµατα ενεργειακής απόδοσης στους λέβητες ως ακολούθως: (α) Εάν η απόδοση λέβητα στην ονοµαστική ισχύ και η απόδοση µε µερικό φορτίο είναι τουλάχιστον ίσες ή ανώτερες προς τις αντίστοιχες τιµές που ισχύουν για τους συνήθεις λέβητες, ο λέβητας λαµβάνει ένα σύµφωνα µε το σηµείο II του Παραρτήµατος (β) εάν η απόδοση στην ονοµαστική ισχύ και η απόδοση µε µερικό φορτίο είναι ίσες ή ανώτερες κατά τρεις τουλάχιστον µονάδες από τις αντίστοιχες τιµές που ισχύουν για τους συνήθεις λέβητες, ο λέβητας λαµβάνει δύο σύµφωνα µε το σηµείο II του Παραρτήµατος (γ) κάθε επιπλέον υπέρβαση κατά τρεις µονάδες της απόδοσης στην ονοµαστική ισχύ και της απόδοσης µε µερικό φορτίο, επιτρέπει την παροχή ενός ακόµη σύµφωνα µε το Παράρτηµα III. (2) Τα σήµατα ενεργειακής απόδοσης πρέπει να επιτίθενται στους λέβητες κατά τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. (3) Απαγορεύεται η επίθεση επί λέβητα άλλης σήµανσης που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση µε τα σήµατα ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στην παράγραφο Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (2), οι διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης των λεβήτων που κατασκευάζονται εν σειρά και των συσκευών είναι η εξέταση τύπου απόδοσης ενός λέβητα σύµφωνα µε την Ενότητα Β, που καθορίζεται στο Παράρτηµα IV συνδυασµένη µε δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης προς τον εγκριθέντα τύπο σύµφωνα µε µία από τις Ενότητες Γ, ή Ε που καθορίζονται στο Παράρτηµα (2) Για τους λέβητες του τροφοδοτούνται µε αέριο καύσιµο, ισχύουν οι διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που στοχεύει σε εναρµόνιση µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου. Στους λέβητες και τις συσκευές πρέπει να τοποθετείται, κατά τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και (α) Η σήµανση συµµόρφωσης σύµφωνα µε το σηµείο του Παραρτήµατος και (β) όπου είναι απαραίτητο, οι ειδικές σηµάνσεις σύµφωνα µε το σηµείο II (2) του Παραρτήµατος II. (2) Απαγορεύεται να τοποθετείται στους λέβητες ή τις συσκευές, οποιοδήποτε άλλο σήµα, σηµείο ή ένδειξη που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση µε τη σήµανση συµµόρφωσης, αναφορικά µε τη σηµασία της ή τη γραφική της παράσταση. (3) Οποιαδήποτε άλλη σήµανση δυνατό να τοποθετείται στους λέβητες ή τις συσκευές νοουµένου ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήµανση συµµόρφωσης. (4) Σε περίπτωση που για τους λέβητες ή τις συσκευές εφαρµόζονται περισσότεροι από ένας Κανονισµοί, η επίθεση της σήµανσης συµµόρφωσης υποδηλώνει συµµόρφωση µε όλους τους Κανονισµούς:

6 Κ..Π. 314/2003 σε περίπτωση που κάποιοι από τους εφαρµοστέους Κανονισµούς προβλέπουν µεταβατική περίοδο για την εφαρµογή τους, η σήµανση συµµόρφωσης υποδηλώνει συµµόρφωση µόνο µε τους Κανονισµούς προς τους οποίους συµµορφώνεται ο ο κατασκευαστής πρέπει να αναφέρει τους πιο πάνω Κανονισµούς στη δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης. 10. Οι συσκευές που διατίθενται στην αγορά µη συναρµολογηµένες, πριν από τη διάθεση τους στην αγορά, πρέπει να φέρουν τη σήµανση συµµόρφωσης και να συνοδεύονται από τη δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης, που ορίζει τις παρα- µέτρους που επιτρέπουν µετά τη συναρµολόγηση των πιο πάνω συσκευών, την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων σύµφωνα µε την παράγραφο (1), του Κανονισµού 5. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 17 του Νόµου, οι προς έγκριση οργανισµοί πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα V. (2) Συµµόρφωση οργανισµού µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται από σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα, συνιστά τεκµήριο συµµόρφωσης του οργανισµού µε τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις. 12. Οι παρόντες Κανονισµοί τίθενται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. Μη συναρµολογηµένες συσκευές. που να πληρούν οι προς έγκριση οργανισµοί. Παράρτηµα V. Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισµών.

7 1826 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Κανονισµός 5) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8 1827 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Κανονισµοί 7 και 9) ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ Ι. Σήµανση 1. Η σήµανση συµµόρφωσης αποτελείται από το ακρωνύµιο σύµφωνα µε την ακόλουθη γραφική απεικόνιση: 2. Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης συµµόρφωσης, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την πιο πάνω βαθµολογηµένη γραφική απεικόνιση. 3. Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης συµµόρφωσης πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm. II. Ειδικές Σηµάνσεις Η σήµανση συµµόρφωσης περιλαµβάνει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήµανσης. 2. Το σήµα ενεργειακής που απονέµεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 7, το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί προς το σύµβολο:

9 1828 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Κανονισµός ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Βασικές Απαιτήσεις που πρέπει να Πληρούνται Ταυτόχρονα σε Ονοµαστική και σε Μερικό Φορτίο 0,3

10 1829 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισµός 8) ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Ι. Ενότητα Β: Εξέταση τύπου ΕΚ Η ενότητα Β καθορίζει το τµήµα της διαδικασίας µε το οποίο ένας κοινοποιηµένος οργανισµός διαπιστώνει και βεβαιώνει ένα αντιπροσωπευτικό της σχετικής ικανοποιεί τις αντίστοιχες διατάξεις των παρόντων Κανονισµών. 2. Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του σε ένα κοινοποιηµένο οργανισµό της εκλογής του. Η αίτηση περιλαµβάνει: (α) Το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, σε περίπτωση που η αίτησης υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτηµένο το όνοµα και την διεύθυνση του αντιπροσώπου, (β) γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό, και (γ) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 3 πιο κάτω. Ο αιτητής θέτει στη διάθεση του εγκεκριµένου οργανισµού ένα δείγµα, αντιπροσωπευτικό της εν λόγω το οποίο στο εξής ονοµάζεται «τύπος». Ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να ζητά και άλλα εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράµµατος δοκιµών. 3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασµό, την κατασκευή

11 1830 και τη λειτουργία του προϊόντος και να περιλαµβάνει, στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση: (α) Γενική περιγραφή του (β) αρχικά και κατασκευαστικά καθώς και διαγράµµατα συστατικών µερών, κυκλωµάτων, (γ) τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερόµενων σχεδίων και και της λειτουργίας του (δ) κατάλογο των εναρµονισµένων προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο (4), του Κανονισµού 5 και τα οποία εφαρµόζονται πλήρως ή εν καθώς και περιγραφές των µεθόδων που εφαρµόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρµόζονται τα πιο πάνω εναρµονισµένα πρότυπα, (ε) τα αποτελέσµατα των υπολογισµών των πραγµατοποιηθεισών και (στ) τις εκθέσεις δοκιµών. 4. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει: (α) (β) Να εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, να επαληθεύει ότι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο και να προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των εναρµονισµένων προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο του Κανονισµού καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν χωρίς να εφαρµοστούν οι σχετικές διατάξεις των εναρµονισµένων προτύπων που αναφέρονται πιο να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιµών ώστε να ελέγξει κατά πόσο, στην

12 1831 περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρµόστηκαν τα εναρµονισµένα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (4), του Κανονισµού 5, οι µέθοδοι τις οποίες ακολούθησε ο κατασκευαστής πληρούν τις βασικές απαιτήσεις (γ) να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων των απαραίτητων να κατά στην περίπτωση κατά την οποία ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρµόσει τα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα, τα πρότυπα αυτά έχουν και (δ) να συµφωνεί µε τον αιτητή τον τόπο στον οποίο διεξάγονται οι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιµές. 5. Σε περίπτωση που ο τύπος πληροί τις σχετικές διατάξεις των παρόντων ο οργανισµός χορηγεί στον αιτητή βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Η βεβαίωση πρέπει να περιέχει το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συµπεράσµατα του ελέγχου, τις προϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριµένου τύπου. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός προσαρτά στη βεβαίωση κατάλογο των σηµαντικών τµηµάτων του τεχνικού φακέλου και φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου αυτού. Σε περίπτωση που ο οργανισµός δεν χορηγεί πιστοποιητικό στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του ο εν λόγω οργανισµός αιτιολογεί λεπτοµερώς τη µη χορήγηση πιστοποιητικού. 6. Ο αιτητής ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο της βεβαίωσης τύπου ΕΚ για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριµένου προϊόντος για την οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα βεβαίωση στις περιπτώσεις που οι τροποποιήσεις αυτές µπορούν να επηρεάσουν την συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις ή προς τις προβλεπόµενες

13 1832 προϋποθέσεις για τη χρήση του προϊόντος. Η νέα αυτή βεβαίωση χορηγείται υπό µορφή προσθήκης στην αρχική βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. 7. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου ΕΚ και τις προσθήκες που χορηγούνται και ανακαλούνται. 8. Οι υπόλοιποι κοινοποιηµένοι οργανισµοί µπορούν να λαµβάνουν αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ ή/και των προσθηκών τους. Τα παραρτήµατα των βεβαιώσεων φυλάσσονται στη διάθεση των υπόλοιπων κοινοποιηµένων οργανισµών. 9. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του µαζί µε τον τεχνικό αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ και των σχετικών προσθηκών για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος. Στην περίπτωση που ούτε ο κατασκευαστής ούτε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του είναι εγκατεστηµένοι στην υπεύθυνο για την διατήρηση του τεχνικού φακέλου στην διάθεση της αρµόδιας αρχής είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την διάθεση του προϊόντος στην αγορά. II. Ενότητα Γ: προς τον τύπο Η ενότητα Γ καθορίζει το µέρος της διαδικασίας µε το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι σύµφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις διατάξεις των παρόντων Κανονισµών. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του θέτει τη σήµανση συµµόρφωσης σε κάθε συσκευή και συντάσσει γραπτή δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης. 2. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση των κατασκευαζόµενων προϊόντων

14 1833 προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις βασικές απαιτήσεις. 3. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης ΕΚ συµµόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος. Σε περίπτωση που ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για την διατήρηση τεχνικού φακέλου στη διάθεση της αρµόδιας αρχής είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 4. Ο κατασκευαστής επιλέγει κοινοποιηµένο ο οποίος πραγµατοποιεί ο ίδιος ή αναθέτει σε άλλους τον έλεγχο του κατά τυχαία χρονικά διαστήµατα. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει επιτόπου κατάλληλο δείγµα του τελικού προϊόντος το οποίο και πραγµατοποιεί κατάλληλες δοκιµές, όπως ορίζονται στο ή στα εναρµονισµένα πρότυπα που καθορίζονται στην παράγραφο (4), του Κανονισµού ή ισοδύναµες δοκιµές προκειµένου να ελεγχθεί εάν η παραγωγή συµφωνεί προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. Σε περίπτωση που µετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι µία ή περισσότερες µονάδες προϊόντων δεν συµφωνούν προς τις ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. III. Ενότητα : ιασφάλιση ποιότητας παραγωγής Η ενότητα καθορίζει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής, τηρουµένων των διατάξεων του σηµείου 2 πιο βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι σύµφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις σχετικές βασικές απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του θέτει τη σήµανση συµµόρφωσης σε κάθε συσκευή και συντάσσει γραπτή δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης. Η σήµανση συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού, που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο που προβλέπεται στο σηµείο 4.

15 Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας της παραγωγής, να διενεργεί επιθεώρηση και δοκιµές των τελικών προϊόντων όπως προβλέπεται στο σηµείο 3 πιο κάτω, Ο κατασκευαστής υπόκειται σε επιτήρηση σύµφωνα µε το σηµείο 4 πιο κάτω. 3. Σύστηµα ποιότητας: (α) Ο κατασκευαστής για τα σχετικά προϊόντα, αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητας σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του. (β) Η αίτηση πρέπει να περιέχει: Όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεπόµενων προϊόντων, το φάκελο του συστήµατος ποιότητας, τον τεχνικό φάκελο σχετικά µε τον τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ. (γ) Το σύστηµα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη συµµόρφωση των συσκευών προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις βασικές απαιτήσεις. (δ) Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώνονται συστηµατικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό τη µορφή γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος συστήµατος ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, κατάλληλη περιγραφή:

16 1835 (i) Των ποιοτικών του των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των των µεθόδων των τεχνικών ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας και των συστηµατικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων που (iii) των εξετάσεων και των δοκιµών που θα διεξάγονται πριν, κατά και µετά την κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής των φακέλων όπως τις εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιµών και τις εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κ.λ.π., και (ν) των µέσων επιτήρησης, που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτούµενης ποιότητας των προϊόντων και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος ποιότητας. (ε) (στ) Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και τεκµαίρει ότι τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο κυπριακό πρότυπο προς τις ανωτέρω βασικές απαιτήσεις. Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος το οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ποιότητας, όπως έχει και να το συντηρεί ώστε να παραµένει κατάλληλο και αποτελεσµατικό.

17 1836 Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο ο οποίος ενέκρινε το σύστηµα ποιότητας για κάθε προσαρµογή του συστήµατος ποιότητας. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσο το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις βασικές απαιτήσεις ή κατά πόσο πρέπει να. γίνει νέα αξιολόγηση. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφαση του στον Η κοινοποίηση περιέχει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού: (α) Η επιτήρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας. (β) Ο κατασκευαστής στον κοινοποιηµένο οργανισµό, την πρόσβαση, για λόγους στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιµών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως: (i) To φάκελο του συστήµατος ποιότητας, και τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιµών και βαθµονόµησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου (γ) (δ) Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει, κατά τακτά διαστήµατα, ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιµές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του

18 1837 συστήµατος εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, αν πραγµατοποιήθηκε έκθεση δοκιµής. 5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση της αρµόδιας αρχής για τουλάχιστον δέκα έτη από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος: (α) Το φάκελο που προβλέπεται στο σηµείο πιο (β) τις προσαρµογές που προβλέπονται στο σηµείο 3(στ) πιο πάνω, και (γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που προβλέπονται στα σηµείο 3(στ), 4(γ) και 4(δ) πιο πάνω. 6. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις βεβαιώσεις συστηµάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται. IV. Ενότητα Ε: ιασφάλιση ποιότητας προϊόντων Η ενότητα Ε καθορίζει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής, τηρουµένων των διατάξεων του σηµείου 2 πιο βεβαιώνει και δηλώνει ότι οι λέβητες και οι συσκευές είναι σύµφωνες προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του επιθέτει τη σήµανση συµµόρφωσης σε κάθε συσκευή και λέβητα και συντάσσει γραπτή δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης. 2. Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση του λέβητα και της συσκευής του και τις δοκιµές, όπως ορίζεται στο σηµείο 3 πιο κάτω. Ο κατασκευαστής υπόκειται στην επιτήρηση που προβλέπεται στο σηµείο 4 πιο κάτω. 3. Σύστηµα ποιότητας:.

19 1838 (α) Ο κατασκευαστής για τους λέβητες και τις αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητας σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του. (β) Η αίτηση περιλαµβάνει: Όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεπόµενων λεβήτων ή το φάκελο του συστήµατος και (iii) ενδεχοµένως, τον τεχνικό φάκελο του εγκεκριµένου τύπου και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ. (γ) Στα πλαίσια του συστήµατος ποιότητας, κάθε λέβητας και συσκευή εξετάζεται και διεξάγονται κατάλληλες όπως ορίζονται στο ή στα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο (4), του Κανονισµού 5 διεξάγονται ισοδύναµες δοκιµές προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση τους προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής πρέπει να κατά συστηµατικό και τακτικό σε ένα µορφή γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Ο φάκελος περιέχει, κατάλληλη περιγραφή: Των ποιοτικών του των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, (ϋ) των ελέγχων και των δοκιµών οι οποίες διεξάγονται µετά την κατασκευή,

20 1839 των µέσων παρακολούθησης της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας, και των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία στοιχεία εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού. (δ) Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται απαιτήσεις και τεκµαίρει ότι τα συστήµατα ποιότητας τα οποία εφαρµόζουν το σχετικό εναρµονισµένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις ανωτέρω βασικές απαιτήσεις. Η οµάδα περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος, το οποίο έχει, ως πείρα της τεχνολογίας του εν λόγω προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. (ε) Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστηµα όπως έχει και να το συντηρεί ώστε να παραµένει κατάλληλο και αποτελεσµατικό. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ενηµερώνουν τον κοινοποιηµένο οργανισµό ο οποίος ενέκρινε το σύστηµα ποιότητας για κάθε προβλεπόµενη προσαρµογή του συστήµατος ποιότητας. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις βασικές απαιτήσεις ή κατά πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφαση του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

21 Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού (α) Η επιτήρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις ποιότητας. οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα (β) Ο κατασκευαστής στον για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους επιθεώρησης, δοκιµών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως: (i) To φάκελο του συστήµατος ποιότητας, (ϋ) τον τεχνικό και (iii). τους φακέλους όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία στοιχεία εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού. (γ) Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει κατά τακτά διαστήµατα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου. (δ) Ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να διεξάγει µόνος του ή µέσω τρίτων δοκιµές για να διαπιστώσει την καλή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας εάν αυτό είναι παρέχει στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης εάν έγινε δοκιµή, έκθεση δοκιµής. 5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση της αρµόδιας αρχής για τουλάχιστον δέκα έτη από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του λέβητα ή της συσκευής: (α) Το φάκελο που προβλέπεται στο σηµείο 3(α) πιο πάνω,

22 1841 (β) τις προσαρµογές που προβλέπονται στο σηµείο 3(ε) πιο (γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που προβλέπονται στα σηµεία 4(γ) και 4(δ) πιο πάνω. 6. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται.

23 1842 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Κανονισµός ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ο ο του το στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση των εργασιών δεν δύνανται να είναι ο σχεδιαστής, ο ο προµηθευτής, το πρόσωπο που εγκατέστησε συσκευές που ελέγχουν, ο εντολοδόχος ενός από αυτά τα πρόσωπα. Τα πιο πάνω πρόσωπα δεν µπορούν να παρεµβαίνουν ούτε άµεσα ούτε ως εντολοδόχοι στον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη διάθεση στο εµπόριο ή τη συντήρηση αυτών των λεβήτων και συσκευών. Κάτι τέτοιο δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισµού. 2. Ο οργανισµός και το προσωπικό στους οποίους ανατίθεται ο έλεγχος πρέπει να εκτελούν τις εργασίες ελέγχου µε τη µεγαλύτερη δυνατή επαγγελµατική ακεραιότητα και τη µεγαλύτερη δυνατή τεχνική κατάρτιση και πρέπει να µην υπόκεινται σε καµία πίεση ιδίως χρηµατικής φύσεως, η οποία δύναται να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσµατα του ελέγχου τους, ειδικότερα δε σε πιέσεις από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που αντλούν συµφέρον από τα αποτελέσµατα των ελέγχων. 3. Ο οργανισµός πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και τα αναγκαία µέσα για να φέρει εις πέρας κατά ικανοποιητικό τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται µε τη διεξαγωγή των ελέγχων. Ο οργανισµός πρέπει να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο υλικό για τους έκτακτους ελέγχους. 4. Το προσωπικό στο οποίο ανατίθενται οι έλεγχοι πρέπει να έχει: (α) Καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, (β) επαρκή γνώση των οδηγιών που αφορούν τους ελέγχους που πραγµατοποιεί επαρκή πείρα αυτών των ελέγχων, και

24 1843 (γ) την απαιτούµενη ικανότητα για τη σύνταξη των βεβαιώσεων, πρακτικών και εκθέσεων που συνιστούν την υλοποίηση των πραγµατοποιούµενων ελέγχων. 5. Πρέπει να υπάρχουν εχέγγυα της ανεξαρτησίας του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται ο έλεγχος. Η αµοιβή υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε. από τον αριθµό των ελέγχων που πραγµατοποιεί ούτε από τα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων. 6. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου το προσωπικό του οργανισµού δεσµεύεται από το επαγγελµατικό απόρρητο.

182 Κ.Α.Π. 314/2003. ί^"?*?? 1 *

182 Κ.Α.Π. 314/2003. ί^?*?? 1 * ί^"?*?? 1 * 182 Κ.Α.Π. 314/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Λέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούμενοι με Υγρά ή Αέρια Καύσιμα) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1992L0042 EL 11.08.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 92/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 308/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003 Αριθµός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και τους) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούδυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2133 Κ..Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθµός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 308/ διάθεση στην TfOQOL. Παράρτημα 1. Σήμανση συμμόρφωσης. Παράρτημα 111. Τεκμήριο συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 308/ διάθεση στην TfOQOL. Παράρτημα 1. Σήμανση συμμόρφωσης. Παράρτημα 111. Τεκμήριο συμμόρφωσης. E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 K.AJL 308/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και Συνδυασμοί τους) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

30(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Εομηνεία. 52 του 1986.

30(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Εομηνεία. 52 του 1986. Ε.Ε. Παρ. III(I) 3526 Κ.Δ.Π. 600/2003 Αρ. 3738, 18.7.2003 Αριθμός 600 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 74(1) του (1) του (1) του 1998.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 74(1) του (1) του (1) του 1998. Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1809 Κ.Δ.Π. 313/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 313 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2014 COM(2014) 258 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συσκευές αερίου {SWD(2014) 150

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

30(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

30(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4038 Κ.Α.Π. 373/2002 Αρ. 3626, 26.7.2002 Αριθμός 373 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 15233/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου. (ΦΕΚ 487/Β/4-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί Ε.Ε. Παρ. III(I) 4230 Κ.Δ.Π. 766/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 766 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0136(COD) 4.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 202-229 Σχέδιο έκθεσης Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 288/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 545/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3652 της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 545 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 657/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3744 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 657 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου L 330/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου (κωδικοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 727 Κ.Δ.Π. 111/2002 Αρ. 3583, 8.3.2002 Αριθμός 111 Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 332 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ακλοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

1551 K.AJL 184/98. (Ι) του 1997

1551 K.AJL 184/98. (Ι) του 1997 Ε.Ε. Παρ. III(I)' Αρ. 3257,17.7.98 1551 K.AJL 184/98 Αριθμός 184 Οι περί Ασφάλειας (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός) Κανονισμοί τον 1998, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 6 εδάφια

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4285, 1/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4285, 1/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 170, 30.06.2009, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646,

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, 25.10.2002 Αριθμός 496 Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ) ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥ Ν.30(Ι)/2002 Ν.258(Ι)/2004 Ν.89(Ι)/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α Ε.Ε. Παρ. III(I) 5603 ΚΑ.Π. 515/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 515 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόληψη και Μείωση της Ρύπανσης των Νερών από Αμίαντο) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ)

Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Εχοντας υπόχη: τη συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5420 Κ.Δ.Π. 832/2003 Αρ. 3768,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5420 Κ.Δ.Π. 832/2003 Αρ. 3768, Ε.Ε. Παρ. III(I) 5420 Κ.Δ.Π. 832/2003 Αρ. 3768, 7.11.2003 Αριθμός 832 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δοκιμών Κατασκευών) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 6208 Κ.Α.Π. 621/2002 Αρ. 3662,13.12.2002 Αριθμός 621 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14132/618/2001 Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση όπως αυτή τροποποιήθηκε µε νεώτερη οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 22 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 22 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με Ε.Ε. Παρ. III(I) 465 Κ.Δ.Π. 120/2004 Αρ. 3&15, 5.3.2004 Αριθμός 120 Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

732 Κ.Δ.Π. 116/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(στ) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

732 Κ.Δ.Π. 116/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(στ) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 732 Κ.Δ.Π. 116/2005 Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(στ) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ Ö ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Õ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις συσκευές αερίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ Ö ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Õ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις συσκευές αερίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.10.2007 COM(2007) 633 τελικό 2007/0225 (COD) C6-0393/07 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ Ö ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Õ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τις συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 218, 13.8.2008, σ. 30.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

936 Κ.Δ.Π. 226/ Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με το ηλεκτρικό

936 Κ.Δ.Π. 226/ Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με το ηλεκτρικό Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3694.14.3.2003 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αριθμός 226 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 97(1) ΤΟΥ2001) Διάταγμα δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 41 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 8(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Οδηγία 1999/5/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 76(Ι) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται -

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται - Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 5134 Κ.Δ.Π. 533/2004 Αριθμός 533 Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για την Παρασκευή και τη Διάθεση στην Αγορά Παρασκευασμάτων Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 187 final ANNEXES 1 to 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Μαΐου 1989

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Μαΐου 1989 23. 5. 89 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 139/ 19 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 287/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3592, 5/4/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3592, 5/4/2002 Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα