ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμέ νες υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ μένης για το Τροποποίηση της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής στην Κοινότητα Φολεγάνδρου του Νομού Κυκλάδων». 2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας Μεταφορά θέσης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφά λισης Μισθωτών Κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύ ος στο Δίκτυο Πρόσβασης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2740/2610 (1) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμέ νες υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ μένης για το Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ λήλων» (ΦΕΚ 143/Α/ ). 4. Την υπ αριθμ. 281/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε ορισμένες υπηρε σίες του Δήμου για το έτος 2012, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε α) την 24ωρη λειτουργία καθώς την κατ εξαίρεση εφαρμογής του πενθημέρου, επταήμερη λειτουρ γία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Υπηρεσίας Πυ ροπροστασίας, β) την 12ωρη λειτουργία (08:00 έως 20:00) καθώς και την κατ εξαίρεση εφαρμογής του πενθημέρου, επταήμερη λειτουργία της Υπηρεσίας του Κοιμητηρίου και γ) την κατ εξαίρεση εφαρμογής του πενθημέρου, επταή μερη λειτουργία της Υπηρεσίας Κήπων και Ανακύκλωσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπως αναλυ τικά περιγράφονται στην υπ αριθμ. 281/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 98400,00 περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού οικονο μικού έτους 2012 του Δήμου που θα βαρύνει τους ΚΑ: , , και , ανάλογη δε δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. 3063/700 (2) Τροποποίηση της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής στην Κοινότητα Φολεγάνδρου του Νομού Κυκλάδων». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,103 και 280 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ), σε συνδυασμό με τις διατά ξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α ). 3. Την 1820/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Σύσταση Ενιαίας Σχολι κής Επιτροπής στην Κοινότητα Φολεγάνδρου του Νομού Κυκλάδων (ΦΕΚ 892/Β/ ). 4. Την υπ αριθμ. 3/2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου, αποφα σίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 1820/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Σύσταση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής στην Κοινότητα Φο λεγάνδρου του Νομού Κυκλάδων» ως προς: α) Την ονομασία της σε «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νη πιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Φο λεγάνδρου».

2 13340 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Την παράγραφο 3 της απόφασης ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Φολεγάνδρου» θα είναι εντεκαμελές με τα εξής μέλη: Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Πρόε δρο της Επιτροπής. Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων οι δύο ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμ βουλίου. Τον εκάστοτε Διευθυντή του Νηπιαγωγείου Φολεγάν δρου. Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φο λεγάνδρου. Τον εκάστοτε Διευθυντή του Γυμνασίου Λυκείου Φο λεγάνδρου. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Φολε γάνδρου. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Γυμνασίου Λυκείου Φολε γάνδρου. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο των μαθητικών Κοινοτήτων του Γυμνασίου Λυκείου Φολεγάνδρου. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φολε γάνδρου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ερμούπολη, 27 Ιανουαρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ F Αριθμ. 275 (3) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τμή ματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανά πτυξης της Π.Ε. Δράμας. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙ τομέας Δ αρ. 17 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α /2010) «Οργανισμός της Περ/κής Ενότητας Δράμας». 3. Το άρθρο 3 του Ν.3103/03 (ΦΕΚ 237/Α /2003) με το οποίο μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα του ελέγχου Μέτρων και Σταθμών στις Δ/νσεις Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων. 4. Το άρθρο 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α /2011). 5. Την υπ αριθμ. 39/2011 (ΦΕΚ 122/Β /2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες». 6. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/ Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη περίπου ,00 ευρώ σε βάρος του λογαρια σμού Μέτρων και Σταθμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας, στον οποίο κατατίθενται χρηματικά ποσά, σε εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ), απο φασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση μέχρι και μέχρι την 22α βραδινή ώρα τις εργάσιμες ημέρες, για 11 υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π. Ε. Δράμας. 2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωριακά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και εκτάκτου ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρο λογικών ελέγχων, καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου θέρ μανσης. 3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι είκοσι (20). 4. Αριθμός υπαλλήλων: 11. Συνολικός αριθμός ωρών: Απαιτούμενη δαπάνη ,00 ευρώ. 5. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Φορέας 1351 και Κωδικός 0511 όπου υπάρχει εγγε γραμμένη πίστωση και θα καλυφθεί από τον λογαριασμό Μέτρων και Σταθμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρι σμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας 6. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Π.Ε. Δράμας θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση της υπερωρια κής απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου. 7. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δράμα, 30 Ιανουαρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ F Μεταφορά θέσης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών. Με την υπ αριθμ. 2/2012 διαπιστωτική πράξη του Προέ δρου του Δ.Σ. Του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδι κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπάλλη λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 26/Α ), τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2011 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα (ΦΕΚ 39/Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α ), το Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α ) και το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α ) και τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο λόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής (ΦΕΚ 226/Α )», μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ του Θεοδώρου, από την Κατηγορία Δ.Ε. Κλάδου Προσωπικού Η/Υ, σιην Κατηγορία Τ.Ε. Κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό ΣΤ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει, επειδή συγκεντρώνει τις κατά το νόμο προϋποθέσεις και προσόντα. (Αριθμ. βεβ. του Ε.Τ.Ε.Α.Μ 299/ ). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (4)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. ΑΠ. 636/37 (5) Κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του νόμου 3431/2006 «Περί Ηλεκτρο νικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/ ) και ιδίως το άρθρο 3 περιπτώσεις γ) και δ) στοιχεία αα), ββ) και γγ), το άρθρο 12 στοιχεία α, ι, ιβ, κζ, κθ και μα αυτού, τα άρθρα 16, 17, 42 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 44 παρ. 3 περ. α αυτού. β. Την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τρο ποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονι στικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι κοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειο δότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθμ. L 337 της , σ. 37. γ. Την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ιδίως δε τα άρθρα 6 και 7. δ. Την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συνα φείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), ιδίως δε το άρθρο 12 αυτής. ε. Τη Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιή σεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπο νται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρε σίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύει. στ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 375/10/ «Κανονι σμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β/ ). ζ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 531/065/ «Ορι σμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Αδεσμοποίητης Πρό σβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους, Κα θορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», ιδίως τις παρ και του Κεφαλαίου Α.ΙΙΙ (Κανονιστικές Υποχρεώσεις), το Κεφάλαιο Β καθώς και το Παράρτημα ΙΙ αυτής (ΦΕΚ 1550/Β/ ). η. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 531/066/2009 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Κα θορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά, και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1549/Β/ ). θ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 573/015/ «Έγκρι ση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/ (ΦΕΚ 1550/Β/ )» (ΦΕΚ 1338/Β/ ). ι. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 580/010/ «Τροπο ποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφο ράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμο γή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/ » (ΦΕΚ 1338/Β/ )» (ΦΕΚ 1814/Β/ ). ια. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 573/012/ «Έγκρι ση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπη ρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/ (ΦΕΚ 1549/ Β/ )» (ΦΕΚ 1364/Β/ ). ιβ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 596/08/ «Προ σωρινά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 της Οδηγίας Πλαίσιο και το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 3431/2006 αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβα σης από τον ΟΤΕ μέσω δικτύου πρόσβασης στο οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί οπτική ίνα μέχρι τον υπαίθριο κατανεμητή (FTTN/VDSL)», ιδίως το σημείο 32 του προοιμίου και την παρ. 1.5 αυτής (ΦΕΚ 534/Β/ ), κοινοποιηθείσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 15η Απριλίου ιγ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 614/013/ «Ορι σμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής) Πρό σβασης σε Υποδομή Δικτύου (συμπεριλαμβανομένης με ριζόμενης και πλήρως αδεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», ιδίως τις παρ σημείο iv, 2.7 και 4.3 αυτής, (ΦΕΚ 1908/Β/ ). ιδ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 614/012/2011 «Ορισμός Εθνι κής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορι σμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά, και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», ιδίως τις παρ , 2.11 και 8.1 αυτής, (ΦΕΚ 1983/Β/ ). ιε. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 636/36/ «Έγκρι ση σύνοψης αποτελεσμάτων της διεξαχθείσας δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης». ιστ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋ πολογισμό. ιζ. Την υπ αριθμ / Εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και κατόπιν προφορικής εισήγησης του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Δρ Λ.Ι. Κανέλλου, αποφασίζει: Α) Εκδίδει τον «Κανονισμού Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης», ο οποίος αφορά σε θέματα διαχείρισης φάσματος και έγχυσης ισχύος στο ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης και έχει ως ακολούθως: Άρθρο 1 Αντικείμενο Πεδίο Εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Διαχείρισης Φά σματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης (εφεξής «Κανονισμός») ορίζουν σύνολο κανόνων που διέπουν τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας διατάξεων ενεργού εξοπλισμού τεχνολογίας xdsl στα διάφορα σημεία του δι κτύου πρόσβασης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αμοιβαίες παρεμβολές λόγω εισαγωγής σημάτων τεχνολογίας xdsl. 2. Οι κανόνες που ορίζονται στον Κανονισμό εφαρμόζο νται από το σύνολο των παρόχων δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι παρέχουν ευρυζω νικές υπηρεσίες πρόσβασης τεχνολογίας xdsl με χρήση του δικτύου πρόσβασης. Για τις ανάγκες του παρόντος, ως χρήση του δικτύου πρόσβασης νοείται η εγκατάσταση διατάξεων πρόσβασης τεχνολογίας xdsl και η παροχή σχετικών υπηρεσιών μέσω του δικτύου πρόσβασης. 3. Στόχος του Κανονισμού είναι η ελαχιστοποίηση των φασματικών παρεμβολών με σκοπό την παροχή υψηλής ποι ότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. Επιπρόσθετα, μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων λειτουρ γίας για τα συστήματα τεχνολογίας xdsl, ο Κανονισμός συνεισφέρει στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των παρόχων στο δίκτυο πρόσβασης.

4 13342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή του Κανονισμού οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: Ανερχόμενη Ζεύξη: Η ζεύξη με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς το γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής «ΟΤΕ») ή τον υπαίθριο κατανεμητή / ενδιάμεσο κατανεμητή κυρίου δικτύου ή το σημείο τερματισμού του δημόσιου σταθερού τηλεφωνικού δικτύου (εφεξής «ΔΣΤΔ») του ΟΤΕ. Απερχόμενο Δίκτυο: Το τμήμα του δικτύου πρόσβασης από τον υπαίθριο κατανεμητή μέχρι το σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή. Δίκτυο Πρόσβασης: Περιλαμβάνει το τμήμα του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ από το γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ μέχρι το σημείο τερματισμού αυτού στις εγκαταστά σεις του συνδρομητή καθώς και την εσωτερική καλωδίωση του κτιρίου μέχρι το σημείο σύνδεσης του τερματικού εξο πλισμού του συνδρομητή. Για τις ανάγκες του Κανονισμού, ως δίκτυο πρόσβασης νοείται μόνο αυτό που χρησιμοποιεί ως φυσικό μέσο μετάδοσης συνεστραμμένα ζεύγη μεταλ λικών (χάλκινων) καλωδίων. Ενδιάμεσος Κατανεμητής Κυρίου Δικτύου: Κατανεμητής ο οποίος παρεμβάλλεται στο κύριο δίκτυο σε σημείο μεταξύ του γενικού κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ και ενός ή περισσότερων υπαίθριων κατανεμητών. Αποτελείται από καμπίνα κατάλληλων διαστάσεων που εγκαθίσταται επί σταθερής βάσης και περιλαμβάνει τον αναγκαίο ενεργό και παθητικό εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών ευρυ ζωνικής πρόσβασης ή/και δημόσιας τηλεφωνικής υπηρεσίας σε συνδρομητές. Ηλεκτρική Απόσταση: Ως ηλεκτρική απόσταση μεταξύ δύο σημείων Α και Β του δικτύου πρόσβασης ορίζεται η εξασθένηση σήματος που εγχέεται στο σημείο Α και με τρείται στο σημείο Β στη συχνότητα 1.1 MHz. Κατερχόμενη Ζεύξη: Η ζεύξη με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς τον τερματικό εξοπλισμό του συνδρο μητή. Κύριο Δίκτυο: Το τμήμα του δικτύου πρόσβασης από το γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ μέχρι τον υπαίθριο κατανεμητή. Μηχανισμός ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην ανερ χόμενη ζεύξη (Upstream Power Back Off UPBO): τεχνική διαδικασία περιορισμού της έγχυσης ισχύος στην ανερ χόμενη ζεύξη για την τεχνολογία VDSL2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό πρότυπο. Μηχανισμός ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην κα τερχόμενη ζεύξη (Downstream Power Back Off DPBO): τεχνική διαδικασία περιορισμού της έγχυσης ισχύος στην κατερχόμενη ζεύξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρό τυπο G Προσαρμοσμένη Ηλεκτρική Απόσταση: Μέγεθος που αφο ρά τα σημεία εισαγωγής σημάτων τοπικού υπο βρόχου και σχετίζεται με την ηλεκτρική απόσταση μεταξύ του αστικού κέντρου του ΟΤΕ και των σημείων αυτών. Σημείο Εισαγωγής Σημάτων Τοπικού Υποβρόχου: Ο υπαί θριος κατανεμητής ή ο ενδιάμεσος κατανεμητής κυρίου δικτύου με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς τον τερματικό εξοπλισμό του συνδρομητή (κατερχόμενη ζεύξη). Τοπικός Βρόχος: Το φυσικό κύκλωμα συνεστραμμένου ζεύγους μεταλλικών καλωδίων που συνδέει το σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με το γενικό κατανεμητή του ΟΤΕ. Τοπικός Υποβρόχος: Το τμήμα του τοπικού βρόχου που συνδέει το σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με τον υπαίθριο κατανε μητή / ενδιάμεσο κατανεμητή κυρίου δικτύου. Υπαίθριος Κατανεμητής: Αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ των καλωδίων του κύριου και του απερχόμενου δικτύου. Απο τελείται από υπαίθρια καμπίνα κατάλληλων διαστάσεων, η οποία τοποθετείται επί σταθερής βάσης και εξοπλίζεται με στοιχεία τερματισμού και διασύνδεσης καλωδίων για τον τερματισμό του κυρίου και του απερχόμενου δικτύου και, υπό προϋποθέσεις, με ενεργό εξοπλισμό παροχής υπηρε σιών ευρυζωνικής πρόσβασης. 2. Όροι ή φράσεις οι οποίες δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο και χρησιμοποιούνται στον Κανονισμό έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Ν.3431/2006 καθώς και στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. Στην περί πτωση όπου κάποιος από τους ορισμούς που χρησιμοποι ούνται στον Κανονισμό δεν αναφέρεται στο Ν.3431/2006 ή στην προαναφερθείσα Προσφορά Αναφοράς, ο αντίστοι χος όρος ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ορισμό ο οποίος περιλαμβάνεται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 3 Προδιαγραφές Σημάτων Τεχνολογίας xdsl 1. Τα σήματα τεχνολογίας xdsl που επιτρέπεται να ει σάγονται στα διάφορα σημεία του δικτύου πρόσβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού, οφείλουν να συμμορφώνονται με ένα από τα κατωτέρω πρότυπα, ανάλογα με τον τύπο της τεχνολογίας xdsl: Πρότυπα Τεχνολογίας SDSL/ HDSL/SHDSL/SHDSL.bis ETSI TS v1.4.1 Access transmission system on metallic access cables; Symmetrical single pair high bitrate Digital Subscriber Line (SDSL) [ITU T G (2005) modified] ( ) ETSI TS v1.5.3 Transmission and Multiplexing (TM); High bit rate Digital Subscriber Line (HDSL) transmission systems on metallic local lines; HDSL core specification and applications for combined ISDN BA and 2048 Kbit/s transmission ( ) ITU G.991.2: Single pair high speed digital subscriber line (SHDSL) transceivers ( ) Πρότυπα Τεχνολογίας ISDN ETSI TS , Transmission and Multiplexing (TM); Integrated Services Digital Network (ISDN) basic rate access. Digital transmission system on metallic local lines ( ) ETSI EN V ( ) Integrated Services Digital Network (ISDN); Primary rate User Network Interface (UNI); Part 1: Layer 1 specification Πρότυπα Τεχνολογίας ADSL ETSI TS v Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) European specific requirements; (ITU T G modified) ( ) ITU G.992.1: Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers. ( ) Πρότυπα Τεχνολογίας ADSL2 ETSI TS v Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL2) European specific requirements; (ITU T G modified) ( ) ITU G Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers 2 (ADSL2) ( ) ITU G Splitterless Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers 2 (splitterless ADSL2) ( )

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πρότυπα Τεχνολογίας ADSL2+ ETSI TS v Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL2plus) European specific requirements; (ITU T G modified) ( ) ITU G Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2+) ( ) Πρότυπο Τεχνολογίας VDSL2 ETSI TS v Access transmission systems on metallic access cables; Very High Speed Digital Subscriber Line System (VDSL2) (ITU T G modified) ( ) ITU G Very high speed Digital Subscriber Line 2 ( ) Λοιπά Πρότυπα ITU T G Physical layer management for digital subscriber line (DSL) transceivers ( ) ITU T G Handshake procedures for digital subscriber line (DSL) transceivers ( ) 2. Ο κατάλογος των προτύπων της ανωτέρω παραγράφου 1 είναι εξαντλητικός. Σε περίπτωση αναθεώρησης των προ τύπων από τους αρμόδιους Οργανισμούς, για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε ισχύουσα αναθεώρηση. 3. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στο δίκτυο πρόσβασης προϋποθέτει αναθεώρηση του Κανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος. Άρθρο 4 Σημεία Εισαγωγής Σημάτων Τεχνολογίας xdsl στο Δίκτυο Πρόσβασης 1. Ως σημεία εισαγωγής σημάτων τεχνολογίας xdsl στο δίκτυο πρόσβασης ορίζονται: α. Ο γενικός κατανεμητής του αστικού κέντρου του ΟΤΕ με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς τον τερμα τικό εξοπλισμό του συνδρομητή (κατερχόμενη ζεύξη). β. Ο υπαίθριος κατανεμητής ή ο ενδιάμεσος κατανεμητής κυρίου δικτύου με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς τον τερματικό εξοπλισμό του συνδρομητή (κατερ χόμενη ζεύξη) ή/και το γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ (ανερχόμενη ζεύξη). γ. Το σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ στις εγκα ταστάσεις του συνδρομητή με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς τον τερματικό εξοπλισμό του συνδρομητή (κατερχόμενη ζεύξη). δ. Το σημείο σύνδεσης του τερματικού εξοπλισμού του συνδρομητή (συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής κα λωδίωσης του κτιρίου μέχρι το σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ) με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς το γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ ή τον υπαίθριο κατανεμητή / ενδιάμεσο κατανεμητή κύρι ου δικτύου ή το σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ (ανερχόμενη ζεύξη). 2. Η εισαγωγή σημάτων τεχνολογίας xdsl στο δίκτυο πρόσβασης σε άλλα σημεία εκτός των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται. Οι πάροχοι δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να περιορίζουν την εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού τεχνολογίας xdsl στα σημεία αυτά. 3. Στον τοπικό υποβρόχο, η εισαγωγή σημάτων τεχνολο γίας VDSL2 επιτρέπεται σε ένα μόνο σημείο, κατά προτίμη ση πλησιέστερα στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή. 4. Τα σήματα τεχνολογίας VDSL2 που εισάγονται στο δίκτυο πρόσβασης οφείλουν να ακολουθούν το σχήμα κατανομής φάσματος για υπηρεσίες ασύμμετρου ρυθμού μετάδοσης έως τη συχνότητα 12MHz (σχήμα 998), MHz (σχήμα 998ADE17) ή 30MHz (σχήμα 998ADE30), αντίστοιχα προς το σημείο εισαγωγής, όπως ορίζεται στις παραγρά φους 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου. 5. Στο γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ επιτρέπεται, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 5, η εισα γωγή σημάτων των κατωτέρω τεχνολογιών xdsl: α. HDSL β. SDSL γ. SHDSL / SHDSL.bis δ. ADSL / ADSL2 / ADSL2+ Annex A ε. ADSL / ADSL2 / ADSL2+ Annex B στ. ADSL2+ Annex M ζ. ADSL2+ Annex L η. VDSL2 με προφίλ, σχήμα κατανομής φάσματος και φασματική πυκνότητα ισχύος ως ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Προφίλ Σχήμα Κατανομής Φάσματος 8b a a 998ADE17 Φασματική Πυκνότητα Ισχύος 998 M2x A (B8 4) 998 M2x Β (B8 6) 998 M2x A (B8 4) 998 M2x Β (B8 6) 998ADE17 M2x A (Β8 11) 998ADE17 M2x B (Β8 12) 6. Στον υπαίθριο κατανεμητή / ενδιάμεσο κατανεμητή κυρίου δικτύου επιτρέπεται, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 5, μόνο η εισαγωγή σημάτων των κατωτέρω τε χνολογιών xdsl: Ανερχόμενη ζεύξη: SHDSL / SHDSL.bis Κατερχόμενη ζεύξη: α. ADSL2+ Annex A β. ADSL2+ Annex Β γ. VDSL2 με προφίλ, σχήμα κατανομής φάσματος και φασματική πυκνότητα ισχύος όπως ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Προφίλ Σχήμα Κατανομής Φάσματος 12a a 998ADE17 Φασματική Πυκνότητα Ισχύος 998 M2x A (B8 4) 998 M2x B (B8 6) 998ADE17 M2x A (Β8 11) 998ADE17 M2x B (Β8 12) 7. Στο σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ επιτρέ πεται, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 5, μόνο η εισα γωγή σημάτων τεχνολογίας VDSL2 με προφίλ, σχήμα κα τανομής φάσματος και φασματική πυκνότητα ισχύος όπως ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Προφίλ Σχήμα Κατανομής Φάσματος Φασματική Πυκνότητα Ισχύος 30a 998ADE30 998ADE30 M2x NUS0 M (Β8 15) 8. Στο σημείο σύνδεσης του τερματικού εξοπλισμού του συνδρομητή επιτρέπεται, υπό τους περιορισμούς του άρ θρου 5, μόνο η εισαγωγή σημάτων των τεχνολογιών xdsl που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του παρό ντος άρθρου, ανάλογα με το σημείο εισαγωγής σημάτων xdsl που χρησιμοποιεί ο πάροχος δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

6 13344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν και να ενθαρρύ νουν τους συνδρομητές τους να συνδέουν τον τερματικό εξοπλισμό, ιδιαίτερα στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών με χρήση τεχνολογίας VDSL2, στο πλησιέστερο σημείο τερματισμού της εσωτερικής καλωδίωσης του κτιρίου στο σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ. 10. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση νέων σημείων εισαγω γής σημάτων στο δίκτυο πρόσβασης ή άλλων τεχνολογιών xdsl που είναι επιτρεπτό να εγκαθίστανται στα σημεία αυτά, προϋποθέτει αναθεώρηση του Κανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος. Άρθρο 5 Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας Εξοπλισμού xdsl 1. Αν δεν επιβάλλεται διαφορετικά στο πλαίσιο του παρό ντος Κανονισμού, ο εξοπλισμός πρέπει να τηρεί τα φασμα τικά όρια ισχύος, όπως αυτά ορίζονται στα σχετικά διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος. 2. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή σημάτων τεχνολογιών ADSL/2/2+ που υιοθετούν φασματική επικάλυψη της ανερ χόμενης και της κατερχόμενης ζεύξης. 3. Σε περίπτωση που κάποιος πάροχος δικτύου και υπηρε σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει εγκαταστήσει εξοπλι σμό τεχνολογίας xdsl παλαιότερης γενιάς, ο οποίος, λόγω φασματικών παρεμβολών, αποδεδειγμένα επιδρά αρνητικά στις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης τεχνολογίας xdsl που παρέχονται σε συνδρομητές, υποχρεούται να τον απο μακρύνει αμέσως και να τον αντικαταστήσει με εξοπλισμό που δεν δημιουργεί προβλήματα. 4. Οι τεχνολογίες ISDN, SDSL, HDSL, SHDSL/SHDSL.bis, ADSL/2/2+ Annex B, L και M και VDSL2 με φασματική πυ κνότητα ισχύος 998 M2x Β ή 998ADE17 M2x B, δύνανται καταρχήν να εγκατασταθούν στο γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ, εκτός αν αποδεδειγμένα επι δρούν αρνητικά στη λειτουργία των ADSL2+ Annex A ή/ και VDSL2 με φασματική πυκνότητα ισχύος 998 M2x Α ή 998ADE17 M2x Α. 5. Η τεχνολογία SHDSL/SHDSL.bis καταρχήν επιτρέπε ται να εγκατασταθεί σε υπαίθριο κατανεμητή / ενδιάμεσο κατανεμητή κυρίου δικτύου, εκτός αν αποδεδειγμένα επι δρά αρνητικά στη λειτουργία των ADSL2+ Annex A ή/και VDSL2. 6. Ως αρνητική επίδραση κατά την έννοια των παραγρά φων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου ορίζεται η χειροτέ ρευση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας λόγω σημαντικής μείωσης του ρυθμού μετάδοσης ή αύξησης της συχνότητας αποσυγχρονισμών της ζεύξης. 7. Οι πάροχοι δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι κοινωνιών ενθαρρύνονται όπως περιορίσουν την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε συνδρομητές ISDN με χρήση των τεχνολογιών xdsl, λόγω της φασματικής επικάλυψης της ανερχόμενης ζεύξης των τεχνολογιών αυτών με την κατερχόμενη ζεύξη των τεχνολογιών xdsl που χρησιμοποι ούνται για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε συνδρο μητές POTS. Επίσης ενθαρρύνονται να ενημερώνουν τους αντίστοιχους συνδρομητές τους για τα προβλήματα που προκαλούνται στην ομαλή λειτουργία του δικτύου πρόσβα σης και να παρέχουν σε αυτούς εναλλακτικές υπηρεσίες. 8. Στο πλαίσιο του τεχνικά εφικτού, πρέπει να αποφεύγε ται η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών με χρήση διαφορετι κών τεχνολογιών xdsl, οι οποίες, λόγω προδιαγραφών χρή σης φάσματος, είναι δυνατό να εμφανίσουν παραδιαφωνία σε συνδρομητές που εξυπηρετούνται από συνεστραμμένα ζεύγη της ίδιας αστεροτετράδας. Ενδεικτικά, πρέπει να αποφεύγεται η παροχή SDSL και ADSL με χρήση ζευγών της ίδιας αστεροτετράδας ενώ, αντίθετα, επιτρέπεται η παροχή HDSL και SDSL. 9. Το μέγιστο μήκος του καλωδίου που συνδέει εξοπλισμό τεχνολογίας xdsl με το σημείο σύνδεσης τοπικού υποβρό χου, συνιστάται να μην υπερβαίνει τα 100 μέτρα. Άρθρο 6 Κανόνες Έγχυσης Ισχύος Κατερχόμενης Ζεύξης για Εξοπλισμό xdsl που συνδέεται στο Δίκτυο Πρόσβασης 1. Η φασματική πυκνότητα ισχύος εγχεόμενου σήματος τεχνολογίας xdsl στο γενικό κατανεμητή του αστικού κέ ντρου του ΟΤΕ οφείλει να συμμορφώνεται με τη φασματική πυκνότητα ισχύος της τεχνολογίας xdsl που χρησιμοποι είται και ορίζεται στα σχετικά διεθνή πρότυπα που αναφέ ρονται στο άρθρο 3. Ενεργός εξοπλισμός παροχής ευρυ ζωνικών υπηρεσιών με χρήση της τεχνολογίας xdsl, που εγκαθίσταται στο γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ, δεν απαιτείται να εφαρμόζει μηχανισμό ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην κατερχόμενη ζεύξη. 2. Ενεργός εξοπλισμός παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών με χρήση της τεχνολογίας xdsl, ο οποίος εγκαθίσταται σε σημείο εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου, ή σε σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, οφείλει να εφαρ μόζει μηχανισμό ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην κα τερχόμενη ζεύξη, σύμφωνα με το πρότυπο ITU T G Ο τερματικός εξοπλισμός του συνδρομητή πρέπει να είναι συμβατός με τον προαναφερθέντα μηχανισμό. 3. Οι παράμετροι του μηχανισμού ελέγχου της εγχεόμε νης ισχύος στην κατερχόμενη ζεύξη του προτύπου ITU T G του εξοπλισμού, ο οποίος εγκαθίσταται σε σημείο εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή σε σημείο τερ ματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, είναι οι εξής: α. Φασματική πυκνότητα ισχύος εγχεόμενου σήματος από το αστικό κέντρο του ΟΤΕ (DPBOEPSD): Ορίζεται ως η φασματική πυκνότητα ισχύος 998 M2x A (B8 4) της τε χνολογίας VDSL2. β. Το άνω όριο της φασματικής πυκνότητας ισχύος εγ χεόμενου σήματος σε σημείο εισαγωγής σημάτων τοπικού υπο βρόχου ή σε σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, (DPBOPSDMASKds) τίθεται σύμφωνα με το φασματικό όριο ισχύος της τεχνολογίας xdsl που χρησιμοποιείται και ορί ζεται στα σχετικά διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3. γ. Προσαρμοσμένη ηλεκτρική απόσταση (DPBOESEL): Για τον καθορισμό της παραμέτρου αυτής, μετρείται η ηλεκτρι κή απόσταση μεταξύ του οικείου αστικού κέντρου του ΟΤΕ και του σημείου εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή του σημείου τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 του παρόντος. Η τιμή της προσαρμοσμένης ηλεκτρικής απόστασης επιλέγεται βάσει του κατωτέρω πίνακα. Ηλεκτρική απόσταση (σε db) Προσαρμοσμένη ηλεκτρική απόσταση (σε db) Από 0 έως 5 5 Από 6 έως Από 11 έως Από 16 έως Από 21 έως Από 31 έως Από 41 έως Από 51 έως 60 60

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Από 61 έως Από 71 έως Από 81 έως Μεγαλύτερη από δ. Παράμετροι μοντέλου χάλκινου καλωδίου δικτύου (DPBOESCMA, DPBOESCMB και DPBOESCMC): Οι τιμές των παραμέτρων αυτών δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Παράμετρος μοντέλου καλωδίου Τιμή DPBOESCMA DPBOESCMB DPBOESCMC ε. Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς σήματος (DPBOMUS): Η πα ράμετρος αυτή τίθεται στην τιμή 96dBm/Hz. στ. Ελάχιστη συχνότητα εφαρμογής του μηχανισμού ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην κατερχόμενη ζεύξη (DPBOFMIN): Η παράμετρος αυτή τίθεται στην τιμή 138 KHz. ζ. Μέγιστη συχνότητα εφαρμογής του μηχανισμού ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην κατερχόμενη ζεύ ξη (DPBOFMAX): Η παράμετρος αυτή τίθεται στην τιμή 3.75MHz. Άρθρο 7 Κανόνες Έγχυσης Ισχύος Ανερχόμενης Ζεύξης για Εξοπλισμό VDSL2 που συνδέεται στο Δίκτυο Πρόσβασης 1. Ο εξοπλισμός VDSL2 που εγκαθίσταται στο δίκτυο πρόσβασης οφείλει να διαθέτει τη δυνατότητα υλοποί ησης μηχανισμού ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην ανερχόμενη ζεύξη. 2. Ο μηχανισμός ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην ανερχόμενη ζεύξη πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού. 3. Ο εξοπλισμός VDSL2 που εγκαθίσταται στο δίκτυο πρόσβασης λειτουργεί με απενεργοποιημένο τον ανωτέρω μηχανισμό ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην ανερχό μενη ζεύξη. Η ανωτέρω απαίτηση ισχύει με την επιφύλαξη νεότερης απόφασης της ΕΕΤΤ λόγω διαφορετικών δεδομέ νων που ενδεχομένως προκύψουν κατά την επέκταση των υποδομών πρόσβασης με χρήση εξοπλισμού VDSL2. Άρθρο 8 Παροχή Πληροφοριών Μετρήσεις 1. Ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει στους παρόχους δικτύ ου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που λαμβάνουν υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο πληρο φορίες σχετικά με την ηλεκτρική απόσταση των σημείων εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή των σημείων τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ. Η υποχρέωση αυτή πε ριορίζεται μόνο ως προς τα σημεία όπου έχει ήδη εγκατα σταθεί ενεργός εξοπλισμός, ή πρόκειται να εγκατασταθεί και έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές μετρήσεις. Η παροχή των σχετικών πληροφοριών γίνεται μέσω πρόσβασης των παρόχων στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ. 2. Ο ΟΤΕ οφείλει να καταχωρίζει τα δεδομένα της πα ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο πληροφοριακό του σύστημα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών με τρήσεων και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ενεργοποί ηση του αντίστοιχου ενεργού εξοπλισμού. 3. Οι μετρήσεις για την εξαγωγή της τιμής της ηλεκτρι κής απόστασης ενός σημείου εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή ενός σημείου τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, διενεργούνται από τον ΟΤΕ πριν την ενεργοποίηση του πρώτου εξοπλισμού παροχής υπηρεσίας τεχνολογίας xdsl που εγκαθίσταται στο σημείο αυτό. Ο ΟΤΕ υποχρε ούται να γνωστοποιεί το χρονοδιάγραμμα διενέργειας των μετρήσεων, τόσο στην ΕΕΤΤ όσο και στους παρόχους δι κτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που λαμβάνουν υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται κατά τη διενέργεια των μετρήσεων. 4. Ο υπολογισμός της τιμής της ηλεκτρικής απόστασης μεταξύ του γενικού κατανεμητή του οικείου αστικού κέ ντρου του ΟΤΕ και ενός σημείου εισαγωγής σημάτων τοπι κού υποβρόχου ή ενός σημείου τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, προϋποθέτει τη διεξαγωγή μετρήσεων εξασθένησης στο σημείο αυτό. Δεδομένου ότι η μετρούμενη τιμή εξα σθένησης ενδεχομένως διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων ζευγών/βρόχων του καλωδίου σύνδεσης του ση μείου αυτού με το οικείο αστικό κέντρο του ΟΤΕ, πρέπει να λαμβάνεται επαρκές δείγμα μετρήσεων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα υπολογισμού. Το δείγμα που επιλέγεται προς μέτρηση θεωρείται επαρκές μόνο εφόσον είναι μεγαλύτερο του 5% του πλήθους των βρόχων που περιέχονται στο καλώδιο σύνδεσης και εφόσον περιλαμ βάνει τουλάχιστον δέκα βρόχους. Από τους μετρούμενους βρόχους, τουλάχιστον δύο πρέπει να ανήκουν στην ίδια αστεροτετράδα, τρεις να ανήκουν στην ίδια δεκάδα, ενώ οι υπόλοιποι επιλέγονται τυχαία. Κατά προτίμηση, για τη διενέργεια των μετρήσεων πρέπει να επιλέγονται ανενερ γοί βρόχοι. Η τιμή της ηλεκτρικής απόστασης ορίζεται ως η μέση τιμή των μετρήσεων εξασθένησης που λήφθηκαν βάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο. 5. Σε περίπτωση όπου η σύνδεση μεταξύ του γενικού κατανεμητή του οικείου αστικού κέντρου του ΟΤΕ και ενός σημείου εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου υλοποι είται με χρήση περισσοτέρων του ενός καλωδίων κύριου δικτύου, πραγματοποιούνται μετρήσεις εξασθένησης και υπολογίζεται η τιμή της ηλεκτρικής απόστασης για κάθε καλώδιο ξεχωριστά, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της πα ραγράφου 4 του παρόντος. Ως τιμή ηλεκτρικής απόστα σης για το εν λόγω σημείο εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου λαμβάνεται η μεγαλύτερη υπολογιζόμενη τιμή ηλεκτρικής απόστασης. 6. Το κόστος διενέργειας των μετρήσεων ηλεκτρικής απόστασης ενός σημείου εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή ενός σημείου τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, βαρύνει τον πρώτο πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που πρόκειται να εγκαταστήσει ενεργό εξο πλισμό στο συγκεκριμένο σημείο. 7. Η τιμή της ηλεκτρικής απόστασης, όπως υπολογίζεται με βάση τη μεθοδολογία της παραγράφου 4 του παρό ντος, είναι δεσμευτική για όλους τους παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίοι εγκαθιστούν ενεργό εξοπλισμό στο συγκεκριμένο σημείο εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της τιμής της ηλεκτρικής απόστασης από κάποιον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διενεργούνται νέες μετρήσεις από τον ΟΤΕ, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος διενέργειας των μετρήσεων βαρύνει το συγκεκριμένο πάροχο. Η νέα τιμή της ηλεκτρικής απόστα σης καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ και είναι δεσμευτική για το σύνολο των παρόχων δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν ή πρόκειται να εγκα ταστήσουν ενεργό εξοπλισμό στο συγκεκριμένο σημείο εισαγωγής σημάτων.

8 13346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Σε περιπτώσεις αλλαγών στο δίκτυο πρόσβασης, όπως, ενδεικτικά, αλλαγές των καλωδιώσεων ή των τερματισμών αυτών, οι οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν τις τιμές ηλεκτρικής απόστασης των σημείων εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή των σημείων τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, που έχουν ήδη καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ, οι αντίστοιχες μετρήσεις επαναλαμβά νονται βάσει της μεθοδολογίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και το πληροφοριακό σύστημα ενημερώ νεται με τις τιμές που προκύπτουν. Στην περίπτωση αυτή το κόστος των μετρήσεων βαρύνει τον ΟΤΕ. Άρθρο 9 Επίλυση διαφορών 1. Οι πάροχοι δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι κοινωνιών οφείλουν να τηρούν την αρχή της καλής πίστης και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεταξύ τους επίλυση ενδεχόμενων διαφορών ή διαφωνιών. 2. Οποιοσδήποτε πάροχος δικτύου και υπηρεσιών ηλε κτρονικών επικοινωνιών παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης τεχνολογίας xdsl δύναται να υποβάλει τεκ μηριωμένο αίτημα για επίλυση διαφοράς επί θεμάτων που έχουν σχέση με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό στην ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 3431/2006, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που υπο στηρίζουν το αίτημά του. Άρθρο 10 Κυρώσεις Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που προ βλέπονται στον Κανονισμό επιβάλλονται διοικητικές κυρώ σεις σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3431/2006. Άρθρο 11 Μεταβατικές Τελικές Διατάξεις 1. Η ΕΕΤΤ δύναται να τροποποιεί τον παρόντα Κανονισμό, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του N. 3431/ 2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. 2. Οποιοσδήποτε πάροχος δικτύου και υπηρεσιών ηλε κτρονικών επικοινωνιών παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης με χρήση τεχνολογιών xdsl έχει δικαίωμα να υποβάλει τεκμηριωμένο αίτημα αναθεώρησης του Κανονι σμού. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εξελίξεις της αγοράς και το εύλογο του αιτήματος του παρόχου, θα εξετάζει αν επιβάλλεται τροποποίηση του Κανονισμού και θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. 3. Ο ΟΤΕ οφείλει άμεσα να καταχωρίσει στο πληροφο ριακό του σύστημα τις τιμές της ηλεκτρικής απόστασης κάθε σημείου εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή σημείου τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, στο οποίο έχει εγκαταστήσει εξοπλισμό παροχής ευρυζωνικής υπηρεσίας πρόσβασης τεχνολογίας xdsl. Σε όσα σημεία εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου δεν έχουν διενεργηθεί με τρήσεις κατά τρόπο που καλύπτει τις προδιαγραφές της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος, ο ΟΤΕ οφείλει, με χρήση του θεωρητικού μοντέλου των καλωδίων χαλ κού, να εκτιμήσει το ταχύτερο δυνατό και να καταχωρίσει στο πληροφοριακό του σύστημα τις τιμές της ηλεκτρικής απόστασης βάσει της χιλιομετρικής απόστασης των σημεί ων αυτών από τα αντίστοιχα αστικά κέντρα, όπως αυτές προκύπτουν από το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών που διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ οφείλει να ολοκληρώσει τις απαραίτητες μετρήσεις και να υπολογίσει και καταχωρίσει στο πληροφοριακό του σύστημα τις τιμές της ηλεκτρικής απόστασης για τις περιπτώσεις των σημείων της παρούσας παραγράφου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού. 4. Κατά τη διενέργεια μετρήσεων για την εξαγωγή της τιμής της ηλεκτρικής απόστασης ενός σημείου εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή ενός σημείου τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού, ο ΟΤΕ υποχρεούται σε μέτρηση και καταγραφή της εξασθένησης του σήματος, όχι μόνο στη συχνότητα υπολογισμού της ηλεκτρικής απόστασης, αλλά και σε τουλάχιστον δέκα συ χνότητες κατανεμημένες στο διάστημα 20KHz 3.75MHz. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ κατόπιν αι τήματός της, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ενδε χόμενη επικαιροποίηση των παραμέτρων του μοντέλου χάλκινου καλωδίου δικτύου (DPBOESCMA, DPBOESCMB και DPBOESCMC) του μηχανισμού ελέγχου της εγχεόμε νης ισχύος στην κατερχόμενη ζεύξη, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή ITU T G Στην περίπτωση όπου ο εξοπλισμός που χρησιμοποι είται για τη διενέργεια των μετρήσεων ηλεκτρικής από στασης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην πα ράγραφο 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού δεν διαθέτει τη δυνατότητα διενέργειας μετρήσεων με την απαιτούμενη ακρίβεια για τιμές ηλεκτρικής απόστασης μεγαλύτερες από 51dB, για τον υπολογισμό της τιμής της προσαρμοσμένης ηλεκτρικής απόστασης δύναται να χρησιμοποιηθεί η τιμή της εξασθένησης στη συχνότητα των 300KHz, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Εξασθένηση στα 300KHz (σε db) Προσαρμοσμένη ηλεκτρική απόσταση (σε db) Από 26 έως Από 32 έως Από 38 έως Από 43 έως Μεγαλύτερη από Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλάβει και να εξειδικεύσει τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος στην Προσφο ρά Αναφοράς του για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. Άρθρο 12 Έναρξη Ισχύος Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2012 Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ... 2 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ... 2 3. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ (ΣΣΥΒ)... 4 4. ΠΡΟΦΙΛ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ/ΜΑΣΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 10.09.2012 Α. Π.: 664/55 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Επιτροπής για την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο της ταχυδρομικής αγοράς, βάσει του ν. 4053/2012 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΡ.ΑΠ.: 672/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη του Τεύχους Διακήρυξης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για θέματα κατασκευών κεραιών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για θέματα κατασκευών κεραιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 22.1.2015 ΑΠ. : 746/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για θέματα κατασκευών κεραιών Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φάσματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ.

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ. Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ.) Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο Τηλ. : 210 480 3255/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μοσχάτο, 23-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: 20 E-mail: gen_gramm@gsdp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Wiring Guide for Broadband Services

Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Wiring Guide for Broadband Services Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Wiring Guide for Broadband Services Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Παράλληλα συνδεδεμένες τηλεφωνικές πρίζες και η επίδρασή τους στην τεχνολογία VDSL2 3. Καλωδίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2011 ΘΕΜΑ: 26 ο Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: Δημιουργία μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ADSL ΚΟΥΝΝΑΠΗ ΣΤΕΛΛΑ

ADSL ΚΟΥΝΝΑΠΗ ΣΤΕΛΛΑ ADSL ΚΟΥΝΝΑΠΗ ΣΤΕΛΛΑ ADSL Η υπερταχεία του internet! O Joseph Lechleider είναι ο δημιουργός της τεχνολογίας DSL όπου και πρότεινε την ασυμμετρία στο ADSL (A) Στοιχεία του ADSL Asymmetric Digital subscriber

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα