ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμέ νες υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ μένης για το Τροποποίηση της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής στην Κοινότητα Φολεγάνδρου του Νομού Κυκλάδων». 2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας Μεταφορά θέσης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφά λισης Μισθωτών Κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύ ος στο Δίκτυο Πρόσβασης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2740/2610 (1) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμέ νες υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ μένης για το Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ λήλων» (ΦΕΚ 143/Α/ ). 4. Την υπ αριθμ. 281/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε ορισμένες υπηρε σίες του Δήμου για το έτος 2012, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε α) την 24ωρη λειτουργία καθώς την κατ εξαίρεση εφαρμογής του πενθημέρου, επταήμερη λειτουρ γία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Υπηρεσίας Πυ ροπροστασίας, β) την 12ωρη λειτουργία (08:00 έως 20:00) καθώς και την κατ εξαίρεση εφαρμογής του πενθημέρου, επταήμερη λειτουργία της Υπηρεσίας του Κοιμητηρίου και γ) την κατ εξαίρεση εφαρμογής του πενθημέρου, επταή μερη λειτουργία της Υπηρεσίας Κήπων και Ανακύκλωσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπως αναλυ τικά περιγράφονται στην υπ αριθμ. 281/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 98400,00 περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού οικονο μικού έτους 2012 του Δήμου που θα βαρύνει τους ΚΑ: , , και , ανάλογη δε δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. 3063/700 (2) Τροποποίηση της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής στην Κοινότητα Φολεγάνδρου του Νομού Κυκλάδων». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,103 και 280 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ), σε συνδυασμό με τις διατά ξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α ). 3. Την 1820/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Σύσταση Ενιαίας Σχολι κής Επιτροπής στην Κοινότητα Φολεγάνδρου του Νομού Κυκλάδων (ΦΕΚ 892/Β/ ). 4. Την υπ αριθμ. 3/2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου, αποφα σίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 1820/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Σύσταση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής στην Κοινότητα Φο λεγάνδρου του Νομού Κυκλάδων» ως προς: α) Την ονομασία της σε «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νη πιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Φο λεγάνδρου».

2 13340 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Την παράγραφο 3 της απόφασης ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Φολεγάνδρου» θα είναι εντεκαμελές με τα εξής μέλη: Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Πρόε δρο της Επιτροπής. Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων οι δύο ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμ βουλίου. Τον εκάστοτε Διευθυντή του Νηπιαγωγείου Φολεγάν δρου. Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φο λεγάνδρου. Τον εκάστοτε Διευθυντή του Γυμνασίου Λυκείου Φο λεγάνδρου. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Φολε γάνδρου. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Γυμνασίου Λυκείου Φολε γάνδρου. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο των μαθητικών Κοινοτήτων του Γυμνασίου Λυκείου Φολεγάνδρου. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φολε γάνδρου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ερμούπολη, 27 Ιανουαρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ F Αριθμ. 275 (3) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τμή ματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανά πτυξης της Π.Ε. Δράμας. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙ τομέας Δ αρ. 17 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α /2010) «Οργανισμός της Περ/κής Ενότητας Δράμας». 3. Το άρθρο 3 του Ν.3103/03 (ΦΕΚ 237/Α /2003) με το οποίο μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα του ελέγχου Μέτρων και Σταθμών στις Δ/νσεις Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων. 4. Το άρθρο 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α /2011). 5. Την υπ αριθμ. 39/2011 (ΦΕΚ 122/Β /2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες». 6. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/ Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη περίπου ,00 ευρώ σε βάρος του λογαρια σμού Μέτρων και Σταθμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας, στον οποίο κατατίθενται χρηματικά ποσά, σε εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ), απο φασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση μέχρι και μέχρι την 22α βραδινή ώρα τις εργάσιμες ημέρες, για 11 υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π. Ε. Δράμας. 2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωριακά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και εκτάκτου ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρο λογικών ελέγχων, καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου θέρ μανσης. 3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι είκοσι (20). 4. Αριθμός υπαλλήλων: 11. Συνολικός αριθμός ωρών: Απαιτούμενη δαπάνη ,00 ευρώ. 5. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Φορέας 1351 και Κωδικός 0511 όπου υπάρχει εγγε γραμμένη πίστωση και θα καλυφθεί από τον λογαριασμό Μέτρων και Σταθμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρι σμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας 6. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Π.Ε. Δράμας θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση της υπερωρια κής απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου. 7. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δράμα, 30 Ιανουαρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ F Μεταφορά θέσης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών. Με την υπ αριθμ. 2/2012 διαπιστωτική πράξη του Προέ δρου του Δ.Σ. Του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδι κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπάλλη λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 26/Α ), τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2011 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα (ΦΕΚ 39/Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α ), το Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α ) και το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α ) και τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο λόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής (ΦΕΚ 226/Α )», μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ του Θεοδώρου, από την Κατηγορία Δ.Ε. Κλάδου Προσωπικού Η/Υ, σιην Κατηγορία Τ.Ε. Κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό ΣΤ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει, επειδή συγκεντρώνει τις κατά το νόμο προϋποθέσεις και προσόντα. (Αριθμ. βεβ. του Ε.Τ.Ε.Α.Μ 299/ ). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (4)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. ΑΠ. 636/37 (5) Κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του νόμου 3431/2006 «Περί Ηλεκτρο νικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/ ) και ιδίως το άρθρο 3 περιπτώσεις γ) και δ) στοιχεία αα), ββ) και γγ), το άρθρο 12 στοιχεία α, ι, ιβ, κζ, κθ και μα αυτού, τα άρθρα 16, 17, 42 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 44 παρ. 3 περ. α αυτού. β. Την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τρο ποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονι στικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι κοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειο δότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθμ. L 337 της , σ. 37. γ. Την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ιδίως δε τα άρθρα 6 και 7. δ. Την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συνα φείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), ιδίως δε το άρθρο 12 αυτής. ε. Τη Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιή σεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπο νται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρε σίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύει. στ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 375/10/ «Κανονι σμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β/ ). ζ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 531/065/ «Ορι σμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Αδεσμοποίητης Πρό σβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους, Κα θορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», ιδίως τις παρ και του Κεφαλαίου Α.ΙΙΙ (Κανονιστικές Υποχρεώσεις), το Κεφάλαιο Β καθώς και το Παράρτημα ΙΙ αυτής (ΦΕΚ 1550/Β/ ). η. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 531/066/2009 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Κα θορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά, και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1549/Β/ ). θ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 573/015/ «Έγκρι ση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/ (ΦΕΚ 1550/Β/ )» (ΦΕΚ 1338/Β/ ). ι. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 580/010/ «Τροπο ποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφο ράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμο γή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/ » (ΦΕΚ 1338/Β/ )» (ΦΕΚ 1814/Β/ ). ια. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 573/012/ «Έγκρι ση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπη ρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/ (ΦΕΚ 1549/ Β/ )» (ΦΕΚ 1364/Β/ ). ιβ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 596/08/ «Προ σωρινά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 της Οδηγίας Πλαίσιο και το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 3431/2006 αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβα σης από τον ΟΤΕ μέσω δικτύου πρόσβασης στο οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί οπτική ίνα μέχρι τον υπαίθριο κατανεμητή (FTTN/VDSL)», ιδίως το σημείο 32 του προοιμίου και την παρ. 1.5 αυτής (ΦΕΚ 534/Β/ ), κοινοποιηθείσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 15η Απριλίου ιγ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 614/013/ «Ορι σμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής) Πρό σβασης σε Υποδομή Δικτύου (συμπεριλαμβανομένης με ριζόμενης και πλήρως αδεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», ιδίως τις παρ σημείο iv, 2.7 και 4.3 αυτής, (ΦΕΚ 1908/Β/ ). ιδ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 614/012/2011 «Ορισμός Εθνι κής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορι σμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά, και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», ιδίως τις παρ , 2.11 και 8.1 αυτής, (ΦΕΚ 1983/Β/ ). ιε. Την απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 636/36/ «Έγκρι ση σύνοψης αποτελεσμάτων της διεξαχθείσας δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης». ιστ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋ πολογισμό. ιζ. Την υπ αριθμ / Εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και κατόπιν προφορικής εισήγησης του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Δρ Λ.Ι. Κανέλλου, αποφασίζει: Α) Εκδίδει τον «Κανονισμού Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης», ο οποίος αφορά σε θέματα διαχείρισης φάσματος και έγχυσης ισχύος στο ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης και έχει ως ακολούθως: Άρθρο 1 Αντικείμενο Πεδίο Εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Διαχείρισης Φά σματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης (εφεξής «Κανονισμός») ορίζουν σύνολο κανόνων που διέπουν τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας διατάξεων ενεργού εξοπλισμού τεχνολογίας xdsl στα διάφορα σημεία του δι κτύου πρόσβασης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αμοιβαίες παρεμβολές λόγω εισαγωγής σημάτων τεχνολογίας xdsl. 2. Οι κανόνες που ορίζονται στον Κανονισμό εφαρμόζο νται από το σύνολο των παρόχων δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι παρέχουν ευρυζω νικές υπηρεσίες πρόσβασης τεχνολογίας xdsl με χρήση του δικτύου πρόσβασης. Για τις ανάγκες του παρόντος, ως χρήση του δικτύου πρόσβασης νοείται η εγκατάσταση διατάξεων πρόσβασης τεχνολογίας xdsl και η παροχή σχετικών υπηρεσιών μέσω του δικτύου πρόσβασης. 3. Στόχος του Κανονισμού είναι η ελαχιστοποίηση των φασματικών παρεμβολών με σκοπό την παροχή υψηλής ποι ότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. Επιπρόσθετα, μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων λειτουρ γίας για τα συστήματα τεχνολογίας xdsl, ο Κανονισμός συνεισφέρει στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των παρόχων στο δίκτυο πρόσβασης.

4 13342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή του Κανονισμού οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: Ανερχόμενη Ζεύξη: Η ζεύξη με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς το γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής «ΟΤΕ») ή τον υπαίθριο κατανεμητή / ενδιάμεσο κατανεμητή κυρίου δικτύου ή το σημείο τερματισμού του δημόσιου σταθερού τηλεφωνικού δικτύου (εφεξής «ΔΣΤΔ») του ΟΤΕ. Απερχόμενο Δίκτυο: Το τμήμα του δικτύου πρόσβασης από τον υπαίθριο κατανεμητή μέχρι το σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή. Δίκτυο Πρόσβασης: Περιλαμβάνει το τμήμα του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ από το γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ μέχρι το σημείο τερματισμού αυτού στις εγκαταστά σεις του συνδρομητή καθώς και την εσωτερική καλωδίωση του κτιρίου μέχρι το σημείο σύνδεσης του τερματικού εξο πλισμού του συνδρομητή. Για τις ανάγκες του Κανονισμού, ως δίκτυο πρόσβασης νοείται μόνο αυτό που χρησιμοποιεί ως φυσικό μέσο μετάδοσης συνεστραμμένα ζεύγη μεταλ λικών (χάλκινων) καλωδίων. Ενδιάμεσος Κατανεμητής Κυρίου Δικτύου: Κατανεμητής ο οποίος παρεμβάλλεται στο κύριο δίκτυο σε σημείο μεταξύ του γενικού κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ και ενός ή περισσότερων υπαίθριων κατανεμητών. Αποτελείται από καμπίνα κατάλληλων διαστάσεων που εγκαθίσταται επί σταθερής βάσης και περιλαμβάνει τον αναγκαίο ενεργό και παθητικό εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών ευρυ ζωνικής πρόσβασης ή/και δημόσιας τηλεφωνικής υπηρεσίας σε συνδρομητές. Ηλεκτρική Απόσταση: Ως ηλεκτρική απόσταση μεταξύ δύο σημείων Α και Β του δικτύου πρόσβασης ορίζεται η εξασθένηση σήματος που εγχέεται στο σημείο Α και με τρείται στο σημείο Β στη συχνότητα 1.1 MHz. Κατερχόμενη Ζεύξη: Η ζεύξη με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς τον τερματικό εξοπλισμό του συνδρο μητή. Κύριο Δίκτυο: Το τμήμα του δικτύου πρόσβασης από το γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ μέχρι τον υπαίθριο κατανεμητή. Μηχανισμός ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην ανερ χόμενη ζεύξη (Upstream Power Back Off UPBO): τεχνική διαδικασία περιορισμού της έγχυσης ισχύος στην ανερ χόμενη ζεύξη για την τεχνολογία VDSL2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό πρότυπο. Μηχανισμός ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην κα τερχόμενη ζεύξη (Downstream Power Back Off DPBO): τεχνική διαδικασία περιορισμού της έγχυσης ισχύος στην κατερχόμενη ζεύξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρό τυπο G Προσαρμοσμένη Ηλεκτρική Απόσταση: Μέγεθος που αφο ρά τα σημεία εισαγωγής σημάτων τοπικού υπο βρόχου και σχετίζεται με την ηλεκτρική απόσταση μεταξύ του αστικού κέντρου του ΟΤΕ και των σημείων αυτών. Σημείο Εισαγωγής Σημάτων Τοπικού Υποβρόχου: Ο υπαί θριος κατανεμητής ή ο ενδιάμεσος κατανεμητής κυρίου δικτύου με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς τον τερματικό εξοπλισμό του συνδρομητή (κατερχόμενη ζεύξη). Τοπικός Βρόχος: Το φυσικό κύκλωμα συνεστραμμένου ζεύγους μεταλλικών καλωδίων που συνδέει το σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με το γενικό κατανεμητή του ΟΤΕ. Τοπικός Υποβρόχος: Το τμήμα του τοπικού βρόχου που συνδέει το σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με τον υπαίθριο κατανε μητή / ενδιάμεσο κατανεμητή κυρίου δικτύου. Υπαίθριος Κατανεμητής: Αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ των καλωδίων του κύριου και του απερχόμενου δικτύου. Απο τελείται από υπαίθρια καμπίνα κατάλληλων διαστάσεων, η οποία τοποθετείται επί σταθερής βάσης και εξοπλίζεται με στοιχεία τερματισμού και διασύνδεσης καλωδίων για τον τερματισμό του κυρίου και του απερχόμενου δικτύου και, υπό προϋποθέσεις, με ενεργό εξοπλισμό παροχής υπηρε σιών ευρυζωνικής πρόσβασης. 2. Όροι ή φράσεις οι οποίες δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο και χρησιμοποιούνται στον Κανονισμό έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Ν.3431/2006 καθώς και στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. Στην περί πτωση όπου κάποιος από τους ορισμούς που χρησιμοποι ούνται στον Κανονισμό δεν αναφέρεται στο Ν.3431/2006 ή στην προαναφερθείσα Προσφορά Αναφοράς, ο αντίστοι χος όρος ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ορισμό ο οποίος περιλαμβάνεται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 3 Προδιαγραφές Σημάτων Τεχνολογίας xdsl 1. Τα σήματα τεχνολογίας xdsl που επιτρέπεται να ει σάγονται στα διάφορα σημεία του δικτύου πρόσβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού, οφείλουν να συμμορφώνονται με ένα από τα κατωτέρω πρότυπα, ανάλογα με τον τύπο της τεχνολογίας xdsl: Πρότυπα Τεχνολογίας SDSL/ HDSL/SHDSL/SHDSL.bis ETSI TS v1.4.1 Access transmission system on metallic access cables; Symmetrical single pair high bitrate Digital Subscriber Line (SDSL) [ITU T G (2005) modified] ( ) ETSI TS v1.5.3 Transmission and Multiplexing (TM); High bit rate Digital Subscriber Line (HDSL) transmission systems on metallic local lines; HDSL core specification and applications for combined ISDN BA and 2048 Kbit/s transmission ( ) ITU G.991.2: Single pair high speed digital subscriber line (SHDSL) transceivers ( ) Πρότυπα Τεχνολογίας ISDN ETSI TS , Transmission and Multiplexing (TM); Integrated Services Digital Network (ISDN) basic rate access. Digital transmission system on metallic local lines ( ) ETSI EN V ( ) Integrated Services Digital Network (ISDN); Primary rate User Network Interface (UNI); Part 1: Layer 1 specification Πρότυπα Τεχνολογίας ADSL ETSI TS v Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) European specific requirements; (ITU T G modified) ( ) ITU G.992.1: Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers. ( ) Πρότυπα Τεχνολογίας ADSL2 ETSI TS v Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL2) European specific requirements; (ITU T G modified) ( ) ITU G Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers 2 (ADSL2) ( ) ITU G Splitterless Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers 2 (splitterless ADSL2) ( )

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πρότυπα Τεχνολογίας ADSL2+ ETSI TS v Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL2plus) European specific requirements; (ITU T G modified) ( ) ITU G Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2+) ( ) Πρότυπο Τεχνολογίας VDSL2 ETSI TS v Access transmission systems on metallic access cables; Very High Speed Digital Subscriber Line System (VDSL2) (ITU T G modified) ( ) ITU G Very high speed Digital Subscriber Line 2 ( ) Λοιπά Πρότυπα ITU T G Physical layer management for digital subscriber line (DSL) transceivers ( ) ITU T G Handshake procedures for digital subscriber line (DSL) transceivers ( ) 2. Ο κατάλογος των προτύπων της ανωτέρω παραγράφου 1 είναι εξαντλητικός. Σε περίπτωση αναθεώρησης των προ τύπων από τους αρμόδιους Οργανισμούς, για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε ισχύουσα αναθεώρηση. 3. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στο δίκτυο πρόσβασης προϋποθέτει αναθεώρηση του Κανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος. Άρθρο 4 Σημεία Εισαγωγής Σημάτων Τεχνολογίας xdsl στο Δίκτυο Πρόσβασης 1. Ως σημεία εισαγωγής σημάτων τεχνολογίας xdsl στο δίκτυο πρόσβασης ορίζονται: α. Ο γενικός κατανεμητής του αστικού κέντρου του ΟΤΕ με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς τον τερμα τικό εξοπλισμό του συνδρομητή (κατερχόμενη ζεύξη). β. Ο υπαίθριος κατανεμητής ή ο ενδιάμεσος κατανεμητής κυρίου δικτύου με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς τον τερματικό εξοπλισμό του συνδρομητή (κατερ χόμενη ζεύξη) ή/και το γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ (ανερχόμενη ζεύξη). γ. Το σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ στις εγκα ταστάσεις του συνδρομητή με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς τον τερματικό εξοπλισμό του συνδρομητή (κατερχόμενη ζεύξη). δ. Το σημείο σύνδεσης του τερματικού εξοπλισμού του συνδρομητή (συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής κα λωδίωσης του κτιρίου μέχρι το σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ) με κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων προς το γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ ή τον υπαίθριο κατανεμητή / ενδιάμεσο κατανεμητή κύρι ου δικτύου ή το σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ (ανερχόμενη ζεύξη). 2. Η εισαγωγή σημάτων τεχνολογίας xdsl στο δίκτυο πρόσβασης σε άλλα σημεία εκτός των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται. Οι πάροχοι δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να περιορίζουν την εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού τεχνολογίας xdsl στα σημεία αυτά. 3. Στον τοπικό υποβρόχο, η εισαγωγή σημάτων τεχνολο γίας VDSL2 επιτρέπεται σε ένα μόνο σημείο, κατά προτίμη ση πλησιέστερα στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή. 4. Τα σήματα τεχνολογίας VDSL2 που εισάγονται στο δίκτυο πρόσβασης οφείλουν να ακολουθούν το σχήμα κατανομής φάσματος για υπηρεσίες ασύμμετρου ρυθμού μετάδοσης έως τη συχνότητα 12MHz (σχήμα 998), MHz (σχήμα 998ADE17) ή 30MHz (σχήμα 998ADE30), αντίστοιχα προς το σημείο εισαγωγής, όπως ορίζεται στις παραγρά φους 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου. 5. Στο γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ επιτρέπεται, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 5, η εισα γωγή σημάτων των κατωτέρω τεχνολογιών xdsl: α. HDSL β. SDSL γ. SHDSL / SHDSL.bis δ. ADSL / ADSL2 / ADSL2+ Annex A ε. ADSL / ADSL2 / ADSL2+ Annex B στ. ADSL2+ Annex M ζ. ADSL2+ Annex L η. VDSL2 με προφίλ, σχήμα κατανομής φάσματος και φασματική πυκνότητα ισχύος ως ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Προφίλ Σχήμα Κατανομής Φάσματος 8b a a 998ADE17 Φασματική Πυκνότητα Ισχύος 998 M2x A (B8 4) 998 M2x Β (B8 6) 998 M2x A (B8 4) 998 M2x Β (B8 6) 998ADE17 M2x A (Β8 11) 998ADE17 M2x B (Β8 12) 6. Στον υπαίθριο κατανεμητή / ενδιάμεσο κατανεμητή κυρίου δικτύου επιτρέπεται, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 5, μόνο η εισαγωγή σημάτων των κατωτέρω τε χνολογιών xdsl: Ανερχόμενη ζεύξη: SHDSL / SHDSL.bis Κατερχόμενη ζεύξη: α. ADSL2+ Annex A β. ADSL2+ Annex Β γ. VDSL2 με προφίλ, σχήμα κατανομής φάσματος και φασματική πυκνότητα ισχύος όπως ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Προφίλ Σχήμα Κατανομής Φάσματος 12a a 998ADE17 Φασματική Πυκνότητα Ισχύος 998 M2x A (B8 4) 998 M2x B (B8 6) 998ADE17 M2x A (Β8 11) 998ADE17 M2x B (Β8 12) 7. Στο σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ επιτρέ πεται, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 5, μόνο η εισα γωγή σημάτων τεχνολογίας VDSL2 με προφίλ, σχήμα κα τανομής φάσματος και φασματική πυκνότητα ισχύος όπως ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Προφίλ Σχήμα Κατανομής Φάσματος Φασματική Πυκνότητα Ισχύος 30a 998ADE30 998ADE30 M2x NUS0 M (Β8 15) 8. Στο σημείο σύνδεσης του τερματικού εξοπλισμού του συνδρομητή επιτρέπεται, υπό τους περιορισμούς του άρ θρου 5, μόνο η εισαγωγή σημάτων των τεχνολογιών xdsl που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του παρό ντος άρθρου, ανάλογα με το σημείο εισαγωγής σημάτων xdsl που χρησιμοποιεί ο πάροχος δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

6 13344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν και να ενθαρρύ νουν τους συνδρομητές τους να συνδέουν τον τερματικό εξοπλισμό, ιδιαίτερα στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών με χρήση τεχνολογίας VDSL2, στο πλησιέστερο σημείο τερματισμού της εσωτερικής καλωδίωσης του κτιρίου στο σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ. 10. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση νέων σημείων εισαγω γής σημάτων στο δίκτυο πρόσβασης ή άλλων τεχνολογιών xdsl που είναι επιτρεπτό να εγκαθίστανται στα σημεία αυτά, προϋποθέτει αναθεώρηση του Κανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος. Άρθρο 5 Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας Εξοπλισμού xdsl 1. Αν δεν επιβάλλεται διαφορετικά στο πλαίσιο του παρό ντος Κανονισμού, ο εξοπλισμός πρέπει να τηρεί τα φασμα τικά όρια ισχύος, όπως αυτά ορίζονται στα σχετικά διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος. 2. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή σημάτων τεχνολογιών ADSL/2/2+ που υιοθετούν φασματική επικάλυψη της ανερ χόμενης και της κατερχόμενης ζεύξης. 3. Σε περίπτωση που κάποιος πάροχος δικτύου και υπηρε σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει εγκαταστήσει εξοπλι σμό τεχνολογίας xdsl παλαιότερης γενιάς, ο οποίος, λόγω φασματικών παρεμβολών, αποδεδειγμένα επιδρά αρνητικά στις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης τεχνολογίας xdsl που παρέχονται σε συνδρομητές, υποχρεούται να τον απο μακρύνει αμέσως και να τον αντικαταστήσει με εξοπλισμό που δεν δημιουργεί προβλήματα. 4. Οι τεχνολογίες ISDN, SDSL, HDSL, SHDSL/SHDSL.bis, ADSL/2/2+ Annex B, L και M και VDSL2 με φασματική πυ κνότητα ισχύος 998 M2x Β ή 998ADE17 M2x B, δύνανται καταρχήν να εγκατασταθούν στο γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ, εκτός αν αποδεδειγμένα επι δρούν αρνητικά στη λειτουργία των ADSL2+ Annex A ή/ και VDSL2 με φασματική πυκνότητα ισχύος 998 M2x Α ή 998ADE17 M2x Α. 5. Η τεχνολογία SHDSL/SHDSL.bis καταρχήν επιτρέπε ται να εγκατασταθεί σε υπαίθριο κατανεμητή / ενδιάμεσο κατανεμητή κυρίου δικτύου, εκτός αν αποδεδειγμένα επι δρά αρνητικά στη λειτουργία των ADSL2+ Annex A ή/και VDSL2. 6. Ως αρνητική επίδραση κατά την έννοια των παραγρά φων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου ορίζεται η χειροτέ ρευση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας λόγω σημαντικής μείωσης του ρυθμού μετάδοσης ή αύξησης της συχνότητας αποσυγχρονισμών της ζεύξης. 7. Οι πάροχοι δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι κοινωνιών ενθαρρύνονται όπως περιορίσουν την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε συνδρομητές ISDN με χρήση των τεχνολογιών xdsl, λόγω της φασματικής επικάλυψης της ανερχόμενης ζεύξης των τεχνολογιών αυτών με την κατερχόμενη ζεύξη των τεχνολογιών xdsl που χρησιμοποι ούνται για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε συνδρο μητές POTS. Επίσης ενθαρρύνονται να ενημερώνουν τους αντίστοιχους συνδρομητές τους για τα προβλήματα που προκαλούνται στην ομαλή λειτουργία του δικτύου πρόσβα σης και να παρέχουν σε αυτούς εναλλακτικές υπηρεσίες. 8. Στο πλαίσιο του τεχνικά εφικτού, πρέπει να αποφεύγε ται η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών με χρήση διαφορετι κών τεχνολογιών xdsl, οι οποίες, λόγω προδιαγραφών χρή σης φάσματος, είναι δυνατό να εμφανίσουν παραδιαφωνία σε συνδρομητές που εξυπηρετούνται από συνεστραμμένα ζεύγη της ίδιας αστεροτετράδας. Ενδεικτικά, πρέπει να αποφεύγεται η παροχή SDSL και ADSL με χρήση ζευγών της ίδιας αστεροτετράδας ενώ, αντίθετα, επιτρέπεται η παροχή HDSL και SDSL. 9. Το μέγιστο μήκος του καλωδίου που συνδέει εξοπλισμό τεχνολογίας xdsl με το σημείο σύνδεσης τοπικού υποβρό χου, συνιστάται να μην υπερβαίνει τα 100 μέτρα. Άρθρο 6 Κανόνες Έγχυσης Ισχύος Κατερχόμενης Ζεύξης για Εξοπλισμό xdsl που συνδέεται στο Δίκτυο Πρόσβασης 1. Η φασματική πυκνότητα ισχύος εγχεόμενου σήματος τεχνολογίας xdsl στο γενικό κατανεμητή του αστικού κέ ντρου του ΟΤΕ οφείλει να συμμορφώνεται με τη φασματική πυκνότητα ισχύος της τεχνολογίας xdsl που χρησιμοποι είται και ορίζεται στα σχετικά διεθνή πρότυπα που αναφέ ρονται στο άρθρο 3. Ενεργός εξοπλισμός παροχής ευρυ ζωνικών υπηρεσιών με χρήση της τεχνολογίας xdsl, που εγκαθίσταται στο γενικό κατανεμητή του αστικού κέντρου του ΟΤΕ, δεν απαιτείται να εφαρμόζει μηχανισμό ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην κατερχόμενη ζεύξη. 2. Ενεργός εξοπλισμός παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών με χρήση της τεχνολογίας xdsl, ο οποίος εγκαθίσταται σε σημείο εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου, ή σε σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, οφείλει να εφαρ μόζει μηχανισμό ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην κα τερχόμενη ζεύξη, σύμφωνα με το πρότυπο ITU T G Ο τερματικός εξοπλισμός του συνδρομητή πρέπει να είναι συμβατός με τον προαναφερθέντα μηχανισμό. 3. Οι παράμετροι του μηχανισμού ελέγχου της εγχεόμε νης ισχύος στην κατερχόμενη ζεύξη του προτύπου ITU T G του εξοπλισμού, ο οποίος εγκαθίσταται σε σημείο εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή σε σημείο τερ ματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, είναι οι εξής: α. Φασματική πυκνότητα ισχύος εγχεόμενου σήματος από το αστικό κέντρο του ΟΤΕ (DPBOEPSD): Ορίζεται ως η φασματική πυκνότητα ισχύος 998 M2x A (B8 4) της τε χνολογίας VDSL2. β. Το άνω όριο της φασματικής πυκνότητας ισχύος εγ χεόμενου σήματος σε σημείο εισαγωγής σημάτων τοπικού υπο βρόχου ή σε σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, (DPBOPSDMASKds) τίθεται σύμφωνα με το φασματικό όριο ισχύος της τεχνολογίας xdsl που χρησιμοποιείται και ορί ζεται στα σχετικά διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3. γ. Προσαρμοσμένη ηλεκτρική απόσταση (DPBOESEL): Για τον καθορισμό της παραμέτρου αυτής, μετρείται η ηλεκτρι κή απόσταση μεταξύ του οικείου αστικού κέντρου του ΟΤΕ και του σημείου εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή του σημείου τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 του παρόντος. Η τιμή της προσαρμοσμένης ηλεκτρικής απόστασης επιλέγεται βάσει του κατωτέρω πίνακα. Ηλεκτρική απόσταση (σε db) Προσαρμοσμένη ηλεκτρική απόσταση (σε db) Από 0 έως 5 5 Από 6 έως Από 11 έως Από 16 έως Από 21 έως Από 31 έως Από 41 έως Από 51 έως 60 60

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Από 61 έως Από 71 έως Από 81 έως Μεγαλύτερη από δ. Παράμετροι μοντέλου χάλκινου καλωδίου δικτύου (DPBOESCMA, DPBOESCMB και DPBOESCMC): Οι τιμές των παραμέτρων αυτών δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Παράμετρος μοντέλου καλωδίου Τιμή DPBOESCMA DPBOESCMB DPBOESCMC ε. Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς σήματος (DPBOMUS): Η πα ράμετρος αυτή τίθεται στην τιμή 96dBm/Hz. στ. Ελάχιστη συχνότητα εφαρμογής του μηχανισμού ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην κατερχόμενη ζεύξη (DPBOFMIN): Η παράμετρος αυτή τίθεται στην τιμή 138 KHz. ζ. Μέγιστη συχνότητα εφαρμογής του μηχανισμού ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην κατερχόμενη ζεύ ξη (DPBOFMAX): Η παράμετρος αυτή τίθεται στην τιμή 3.75MHz. Άρθρο 7 Κανόνες Έγχυσης Ισχύος Ανερχόμενης Ζεύξης για Εξοπλισμό VDSL2 που συνδέεται στο Δίκτυο Πρόσβασης 1. Ο εξοπλισμός VDSL2 που εγκαθίσταται στο δίκτυο πρόσβασης οφείλει να διαθέτει τη δυνατότητα υλοποί ησης μηχανισμού ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην ανερχόμενη ζεύξη. 2. Ο μηχανισμός ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην ανερχόμενη ζεύξη πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού. 3. Ο εξοπλισμός VDSL2 που εγκαθίσταται στο δίκτυο πρόσβασης λειτουργεί με απενεργοποιημένο τον ανωτέρω μηχανισμό ελέγχου της εγχεόμενης ισχύος στην ανερχό μενη ζεύξη. Η ανωτέρω απαίτηση ισχύει με την επιφύλαξη νεότερης απόφασης της ΕΕΤΤ λόγω διαφορετικών δεδομέ νων που ενδεχομένως προκύψουν κατά την επέκταση των υποδομών πρόσβασης με χρήση εξοπλισμού VDSL2. Άρθρο 8 Παροχή Πληροφοριών Μετρήσεις 1. Ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει στους παρόχους δικτύ ου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που λαμβάνουν υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο πληρο φορίες σχετικά με την ηλεκτρική απόσταση των σημείων εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή των σημείων τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ. Η υποχρέωση αυτή πε ριορίζεται μόνο ως προς τα σημεία όπου έχει ήδη εγκατα σταθεί ενεργός εξοπλισμός, ή πρόκειται να εγκατασταθεί και έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές μετρήσεις. Η παροχή των σχετικών πληροφοριών γίνεται μέσω πρόσβασης των παρόχων στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ. 2. Ο ΟΤΕ οφείλει να καταχωρίζει τα δεδομένα της πα ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο πληροφοριακό του σύστημα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών με τρήσεων και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ενεργοποί ηση του αντίστοιχου ενεργού εξοπλισμού. 3. Οι μετρήσεις για την εξαγωγή της τιμής της ηλεκτρι κής απόστασης ενός σημείου εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή ενός σημείου τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, διενεργούνται από τον ΟΤΕ πριν την ενεργοποίηση του πρώτου εξοπλισμού παροχής υπηρεσίας τεχνολογίας xdsl που εγκαθίσταται στο σημείο αυτό. Ο ΟΤΕ υποχρε ούται να γνωστοποιεί το χρονοδιάγραμμα διενέργειας των μετρήσεων, τόσο στην ΕΕΤΤ όσο και στους παρόχους δι κτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που λαμβάνουν υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται κατά τη διενέργεια των μετρήσεων. 4. Ο υπολογισμός της τιμής της ηλεκτρικής απόστασης μεταξύ του γενικού κατανεμητή του οικείου αστικού κέ ντρου του ΟΤΕ και ενός σημείου εισαγωγής σημάτων τοπι κού υποβρόχου ή ενός σημείου τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, προϋποθέτει τη διεξαγωγή μετρήσεων εξασθένησης στο σημείο αυτό. Δεδομένου ότι η μετρούμενη τιμή εξα σθένησης ενδεχομένως διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων ζευγών/βρόχων του καλωδίου σύνδεσης του ση μείου αυτού με το οικείο αστικό κέντρο του ΟΤΕ, πρέπει να λαμβάνεται επαρκές δείγμα μετρήσεων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα υπολογισμού. Το δείγμα που επιλέγεται προς μέτρηση θεωρείται επαρκές μόνο εφόσον είναι μεγαλύτερο του 5% του πλήθους των βρόχων που περιέχονται στο καλώδιο σύνδεσης και εφόσον περιλαμ βάνει τουλάχιστον δέκα βρόχους. Από τους μετρούμενους βρόχους, τουλάχιστον δύο πρέπει να ανήκουν στην ίδια αστεροτετράδα, τρεις να ανήκουν στην ίδια δεκάδα, ενώ οι υπόλοιποι επιλέγονται τυχαία. Κατά προτίμηση, για τη διενέργεια των μετρήσεων πρέπει να επιλέγονται ανενερ γοί βρόχοι. Η τιμή της ηλεκτρικής απόστασης ορίζεται ως η μέση τιμή των μετρήσεων εξασθένησης που λήφθηκαν βάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο. 5. Σε περίπτωση όπου η σύνδεση μεταξύ του γενικού κατανεμητή του οικείου αστικού κέντρου του ΟΤΕ και ενός σημείου εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου υλοποι είται με χρήση περισσοτέρων του ενός καλωδίων κύριου δικτύου, πραγματοποιούνται μετρήσεις εξασθένησης και υπολογίζεται η τιμή της ηλεκτρικής απόστασης για κάθε καλώδιο ξεχωριστά, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της πα ραγράφου 4 του παρόντος. Ως τιμή ηλεκτρικής απόστα σης για το εν λόγω σημείο εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου λαμβάνεται η μεγαλύτερη υπολογιζόμενη τιμή ηλεκτρικής απόστασης. 6. Το κόστος διενέργειας των μετρήσεων ηλεκτρικής απόστασης ενός σημείου εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή ενός σημείου τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, βαρύνει τον πρώτο πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που πρόκειται να εγκαταστήσει ενεργό εξο πλισμό στο συγκεκριμένο σημείο. 7. Η τιμή της ηλεκτρικής απόστασης, όπως υπολογίζεται με βάση τη μεθοδολογία της παραγράφου 4 του παρό ντος, είναι δεσμευτική για όλους τους παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίοι εγκαθιστούν ενεργό εξοπλισμό στο συγκεκριμένο σημείο εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή σημείο τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της τιμής της ηλεκτρικής απόστασης από κάποιον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διενεργούνται νέες μετρήσεις από τον ΟΤΕ, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος διενέργειας των μετρήσεων βαρύνει το συγκεκριμένο πάροχο. Η νέα τιμή της ηλεκτρικής απόστα σης καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ και είναι δεσμευτική για το σύνολο των παρόχων δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν ή πρόκειται να εγκα ταστήσουν ενεργό εξοπλισμό στο συγκεκριμένο σημείο εισαγωγής σημάτων.

8 13346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Σε περιπτώσεις αλλαγών στο δίκτυο πρόσβασης, όπως, ενδεικτικά, αλλαγές των καλωδιώσεων ή των τερματισμών αυτών, οι οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν τις τιμές ηλεκτρικής απόστασης των σημείων εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή των σημείων τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, που έχουν ήδη καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ, οι αντίστοιχες μετρήσεις επαναλαμβά νονται βάσει της μεθοδολογίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και το πληροφοριακό σύστημα ενημερώ νεται με τις τιμές που προκύπτουν. Στην περίπτωση αυτή το κόστος των μετρήσεων βαρύνει τον ΟΤΕ. Άρθρο 9 Επίλυση διαφορών 1. Οι πάροχοι δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι κοινωνιών οφείλουν να τηρούν την αρχή της καλής πίστης και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεταξύ τους επίλυση ενδεχόμενων διαφορών ή διαφωνιών. 2. Οποιοσδήποτε πάροχος δικτύου και υπηρεσιών ηλε κτρονικών επικοινωνιών παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης τεχνολογίας xdsl δύναται να υποβάλει τεκ μηριωμένο αίτημα για επίλυση διαφοράς επί θεμάτων που έχουν σχέση με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό στην ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 3431/2006, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που υπο στηρίζουν το αίτημά του. Άρθρο 10 Κυρώσεις Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που προ βλέπονται στον Κανονισμό επιβάλλονται διοικητικές κυρώ σεις σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3431/2006. Άρθρο 11 Μεταβατικές Τελικές Διατάξεις 1. Η ΕΕΤΤ δύναται να τροποποιεί τον παρόντα Κανονισμό, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του N. 3431/ 2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. 2. Οποιοσδήποτε πάροχος δικτύου και υπηρεσιών ηλε κτρονικών επικοινωνιών παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης με χρήση τεχνολογιών xdsl έχει δικαίωμα να υποβάλει τεκμηριωμένο αίτημα αναθεώρησης του Κανονι σμού. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εξελίξεις της αγοράς και το εύλογο του αιτήματος του παρόχου, θα εξετάζει αν επιβάλλεται τροποποίηση του Κανονισμού και θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. 3. Ο ΟΤΕ οφείλει άμεσα να καταχωρίσει στο πληροφο ριακό του σύστημα τις τιμές της ηλεκτρικής απόστασης κάθε σημείου εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή σημείου τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, στο οποίο έχει εγκαταστήσει εξοπλισμό παροχής ευρυζωνικής υπηρεσίας πρόσβασης τεχνολογίας xdsl. Σε όσα σημεία εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου δεν έχουν διενεργηθεί με τρήσεις κατά τρόπο που καλύπτει τις προδιαγραφές της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος, ο ΟΤΕ οφείλει, με χρήση του θεωρητικού μοντέλου των καλωδίων χαλ κού, να εκτιμήσει το ταχύτερο δυνατό και να καταχωρίσει στο πληροφοριακό του σύστημα τις τιμές της ηλεκτρικής απόστασης βάσει της χιλιομετρικής απόστασης των σημεί ων αυτών από τα αντίστοιχα αστικά κέντρα, όπως αυτές προκύπτουν από το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών που διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ οφείλει να ολοκληρώσει τις απαραίτητες μετρήσεις και να υπολογίσει και καταχωρίσει στο πληροφοριακό του σύστημα τις τιμές της ηλεκτρικής απόστασης για τις περιπτώσεις των σημείων της παρούσας παραγράφου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού. 4. Κατά τη διενέργεια μετρήσεων για την εξαγωγή της τιμής της ηλεκτρικής απόστασης ενός σημείου εισαγωγής σημάτων τοπικού υποβρόχου ή ενός σημείου τερματισμού του ΔΣΤΔ του ΟΤΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού, ο ΟΤΕ υποχρεούται σε μέτρηση και καταγραφή της εξασθένησης του σήματος, όχι μόνο στη συχνότητα υπολογισμού της ηλεκτρικής απόστασης, αλλά και σε τουλάχιστον δέκα συ χνότητες κατανεμημένες στο διάστημα 20KHz 3.75MHz. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ κατόπιν αι τήματός της, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ενδε χόμενη επικαιροποίηση των παραμέτρων του μοντέλου χάλκινου καλωδίου δικτύου (DPBOESCMA, DPBOESCMB και DPBOESCMC) του μηχανισμού ελέγχου της εγχεόμε νης ισχύος στην κατερχόμενη ζεύξη, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή ITU T G Στην περίπτωση όπου ο εξοπλισμός που χρησιμοποι είται για τη διενέργεια των μετρήσεων ηλεκτρικής από στασης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην πα ράγραφο 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού δεν διαθέτει τη δυνατότητα διενέργειας μετρήσεων με την απαιτούμενη ακρίβεια για τιμές ηλεκτρικής απόστασης μεγαλύτερες από 51dB, για τον υπολογισμό της τιμής της προσαρμοσμένης ηλεκτρικής απόστασης δύναται να χρησιμοποιηθεί η τιμή της εξασθένησης στη συχνότητα των 300KHz, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Εξασθένηση στα 300KHz (σε db) Προσαρμοσμένη ηλεκτρική απόσταση (σε db) Από 26 έως Από 32 έως Από 38 έως Από 43 έως Μεγαλύτερη από Ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλάβει και να εξειδικεύσει τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος στην Προσφο ρά Αναφοράς του για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. Άρθρο 12 Έναρξη Ισχύος Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2012 Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 801/8 ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης»

Μαρούσι, ΑΠ. : 801/8 ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης» Μαρούσι, 2-03-2017 ΑΠ. : 801/8 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισµός ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης» H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8819 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 801/8 Κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Δυνάμει των άρθρων 20(ια), 20(κδ), 53, 59, 62 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1038 1 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Αποφ. 522/028 Τροποποίηση Διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Τηλ Αριθµ.: 17/76 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Τηλ Αριθµ.: 17/76 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 13.02.2017 Τηλ.. 210 6116802-3 Αριθµ.: 17/76 ΠΡΟΣ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι ΘΕΜΑ: ηµόσια ιαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια Vodafone. «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης»

Σχόλια Vodafone. «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης» «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης» Σχόλια Vodafone Registered Office: 1 3, Tzavella str, 152 31 Halandri, Greece. Registered in

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 636/036 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 636/036 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-01-2012 ΑΠ.: 636/036 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση σύνοψης αποτελεσμάτων της διεξαχθείσας Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης Η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-11-2012 ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις των Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1493 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, 1.8.2014 Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Κ.Δ.Π.450/2008 Συνοπτικός τίτλος Κ.Δ.Π 450/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 1. Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενα... 2 2. Εισαγωγή... 3 3. Ζητήµατα Μεριζόµενης Πρόσβασης... 4 3.1. Εισαγωγή... 4 3.2. Ζητήµατα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xdsl)

5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xdsl) 5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xdsl) 1 / 36 Το DSL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Digital Subscriber Line (Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) και στην ουσία αποτελεί μια τεχνολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 5 1. Τι γνωρίζετε για τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής; Τα τοπικά δίκτυα αποτελούν πολύ καλή λύση για επικοινωνία με περιορισμένη, όμως, απόσταση κάλυψης. Για να ικανοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-7 - 2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήµατος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος παράτασης της περιόδου διάθεσης του οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «Προσφορά Conn-x 24 Mbps 6+6» της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 362 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάρο χο της διευκόλυνσης Προεπιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 801/7 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ. : 801/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-03-2017 ΑΠ. : 801/7 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση σύνοψης αποτελεσµάτων της διεξαχθείσας ηµόσιας ιαβούλευσης αναφορικά µε τον Κανονισµό ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης Ισχύος στο ίκτυο Πρόσβασης» H Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών; Είναι πολύ διαδεδομένες Εχουν μικρό κόστος

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών; Είναι πολύ διαδεδομένες Εχουν μικρό κόστος 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ 080170173 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3006 28 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 623/026 Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002

Διαβάστε περισσότερα

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-07-2017 ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ ιαπίστωση της Συµµόρφωσης του προϊόντος VPU light του ΟΤΕ µε το χονδρικό προϊόν VLU όπως αυτό προδιαγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/002/27-4-2017 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια Μαρούσι, 30-5-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 218/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3273 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μαρούσι, Ιούλιος 2008 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο Μέσο: Κοινές τηλεφωνικές γραμμές

Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο Μέσο: Κοινές τηλεφωνικές γραμμές Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (ή Συνδρομητική Γραμμή) Digital Subscriber Line Γ. Νεοκοσμίδης και Δ. Βαρουτάς Εισαγωγή Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ... 2 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ... 2 3. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ (ΣΣΥΒ)... 4 4. ΠΡΟΦΙΛ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ/ΜΑΣΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μαρούσι, Δεκέμβριος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 10.09.2012 Α. Π.: 664/55 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Επιτροπής για την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο της ταχυδρομικής αγοράς, βάσει του ν. 4053/2012 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Μαρούσι, 18-12-2014 ΑΠ.: 743/41 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη του Τεύχους Δημοπράτησης για το έργο «Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 174 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μαρούσι, ΑΠ.: 744/ 3

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μαρούσι, ΑΠ.: 744/ 3 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μαρούσι, 8-1-2015 ΑΠ.: 744/ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ Άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με το έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 431 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος που βρί σκεται στο όριο της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΠ.: 657/ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 30Μαρτίου 2017

Βέροια, 30Μαρτίου 2017 Βέροια, 30Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Email: presver@otenet.gr Τηλέφωνο: 2331350617 www.veria.gr Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 26 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου...

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893 Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893,, **. 894 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 : * * *,,,. Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895, - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει ετοιμαστεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 828 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ). Μαρούσι, 06-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5720/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7678 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ (1400685).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Γ Φάσης του έργου της ΕΕΤΤ «Έλεγχος συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν.

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: 1509/Β/03.05.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.), «Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ» Μαρούσι, 15.12.2016 ΑΠ: 791/6 ΑΠΟΦΑΣΗ «Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43165 12 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3593 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σχέδιο κατανομής και οριστική κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα