ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216 (7) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Λύση και εκκαθάριση Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.), ορισμός εκκαθαριστών του χρόνου αποπεράτωσης της εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων και τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας. 219 (3) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 228 (5) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 229 (2) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 71 (2) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με τον ορισμό των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και της διαδικασίας ενώπιον αυτού. Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων της διαδικασίας για τη χορήγηση αναστολής προσβαλλόμενων πράξεων των ΟΤΑ. Ρύθμιση διαδικασίας διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. Ορισμός απαραίτητων βιβλίων και αρχείων Δήμων καθώς και προδιαγραφών και τρόπου ψηφιακής τους τήρησης. 71 (3) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Καθορισμός προδιαγραφών και ειδικών τεχνικών ως προς τη σύνθεση, το περιεχόμενο, την προσβασιμότητα και γενικότερα τη δημιουργία, συντήρηση, ανανέωση και λειτουργία της ιστοσελίδας κάθε Δήμου. 239 (1) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Μετατάξεις προσωπικού κρατικής Περιφέρειας στην οικεία αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ (ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο νομικού τμήματος, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών, διαφόρων κλάδων των κρατικών περιφερειών). 282 (7) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, ΥΠΟΙΚ, ΥΠ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Καθορισμός χρόνο έναρξης άσκησης από τους Δήμους και τις Περιφέρειες των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 94 παρ. 4 και 186 παρ. Η 1,2 καθώς και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι. 95 (7) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων για την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων και την παροχή διοικητικής υποστήριξης του παρόντος άρθρου των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού. 1

2 99 (7) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Ρύθμιση κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του θεσμού των συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας. 103 (2) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 186 ΙΧ Αποφάσεις ΥΠΕΣΑΗΔ και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που σχετίζονται με τον τρόπο άσκησης των απονεμόμενων στις περιφέρειες αρμοδιοτήτων. 209 Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Ορισμός εγγύτερου μη ορεινού δήμου που παρέχει διοικητική υποστήριξη για την άσκηση αρμοδιοτήτων σε ορεινό δήμο. 211 (1) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Σύσταση ειδικού διαβαθμιδικού συνδέσμου, ως ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα στον οποίο μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του νομού Αττικής με σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης καθώς και αποκατάσταση ΧΑΔΑ. 94 (4/31) Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού Μεταβίβαση στους Δήμους της άσκησης εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων. Προσδιορισμός ειδικότερα των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, κατ' αντιστοιχία προς τους οικείους Δήμους, εξειδίκευση θεμάτων που αναφέρονται στην εποπτεία καθώς και κάθε σχετικού, τεχνικού, λεπτομερειακού και διαδικαστικού ζητήματος. 186 Η 20 Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων που καθορίζονται. Εξειδίκευση θεμάτων που αναφέρονται στην εποπτεία καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτομερειακό και διαδικαστικό ζήτημα. 237 (1) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Δυνατότητα παύσης δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων, τοπικών συμβούλων και τοπικών εκπροσώπων για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη έκθεση του οικείου Ελεγκτή Νομιμότητας και σύμφωνη γνώμη Πειθαρχικού Συμβουλίου. 2

3 237 (1) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά περίπτωση. 238 (2) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Διαπίστωση έναρξης λειτουργίας κάθε αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας ΟΤΑ. 239 (2) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΥΠΕΣΑΗΔ και κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Μετατάξεις προσωπικού κρατικής περιφέρειας στην οικεία αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ (μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, ΠΕ διοικητικού με πτυχίο νομικού τμήματος. ΠΕ οικονομικού και ΠΕ μηχανικών διαφόρων κλάδων, απόφοιτοι ΕΣΤΑ, ΕΚΔΑΑ). Καθορισμός χρόνου μετατάξεων καθώς και αυτοτελούς υπηρεσίας στην οποία τοποθετούνται. 240 (1) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Τοποθέτηση αποφοίτων της 3ης και 20ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΤΑ και ΕΣΔΔ στην αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ μετά από αίτησή τους. 246 (2α) 247 (1) Κοινή απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και του οικείου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη τόσο του υπηρεσιακού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας όσο και εκείνου του φορέα υποδοχής, καθώς και γνώμη του οικείου Περιφερειάρχη. αρμόδιο εποπεύοντα Υπουργό Μετατάξεις σε υπηρεσίες του Δημοσίου, προσωπικού των περιφερειών. Αποσπάσεις υπαλλήλων των περιφερειών σε δημόσιες υπηρεσίες και ν.π.δ.δ. ή δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου δημάρχου και απόφασης του Γ.Γ. της Περιφέρειας. 247 (11α) Υπουργική Απόφαση εποπτεύοντος Υπουργού κατά περίπτωση Απόσπαση έως επτά (7) και τριών (3) υπαλλήλων των περιφερειών σε γραφεία των Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών αντιστοίχως και καθορισμός του φορέα που βαρύνεται με τη μισθοδοσία τους. 282 (8) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 283 (9) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Άρση αναστολής προσλήψεων κάθε κατηγορίας και ειδικότητας προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και με μίσθωση έργου στις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη ενιαίου κώδικα αυτοδιοίκησης, καθορισμός χρόνου περάτωσης του έργου, ορισμός εισηγητών και μελών της γραμματείας της Επιτροπής και θεμάτων που αναφέρονται στην λειτουργία, τη διοικητική μέριμνα και την γραμματειακή υποστήριξή της. 3

4 283 (9) ΥΠΟΙΚ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της ανωτέρω Επιτροπής των Εισηγητών και των μελών της γραμματείας καθώς και ο τρόπος καταβολής της. 283 (9) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Γραμματειακή υποστήριξη σε επίπεδο διεθνούς εκπροσώπησης περιφερειών. 268 (13) ΥΠΕΣΑΗΔ και ΥΠΟΙΚ Καθορισμός τύπου προϋπολογισμού των Περιφερειών. 192 (1α) ΥΠ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Προσδιορισμός ποσοστού από τις χρηματοδοτήσεις που διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και αποτελεί τους πόρους του. 259 (3) ΥΠΕΣΑΗΔ και Οικονομικών μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ Καθορισμός κριτηρίων τρόπου και διαδικασίας κατανομής των ΚΑΠ που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό. 259 (4) ΥΠΕΣΑΗΔ, ΥΠΟΙΚ και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ Κατανομή των ΚΑΠ που εγγράφονται στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, καθορισμός διαδικασίας και τρόπου κατανομής βάση ιδίως των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε δήμου. 260 (5) ΥΠΕΣΑΗΔ και ΥΠΟΙΚ μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών Καθορισμός επί των συνόλου των ΚΑΠ, του ποσοστού που προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, το ποσοστό που προορίζεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, το ποσοστό που αποτελεί έσοδο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής των ποσών που αναλογούν σε αυτά. 260 (8) ΥΠ.ΟΙΚ, ύστερα από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών Καθορισμός κριτηρίων για κάθε μορφής έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων. 267 (7) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 267 (7) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων ΟΤΑ. Καθορισμός του τύπου του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων και των αριθμοδεικτών αξιολόγησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 4

5 268 (2) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Καθορισμός διαδικασίας κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Περιφερειών, τα όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησής τους, καθώς και το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής τους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 266 (3) από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Καθορισμός ποσοστών κατανομής των πόρων που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές ενότητες. 266 (8) από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Καθορισμός δαπανών που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή που παρέχεται σε τοπικές και δημοτικές κοινότητες καθώς και το ύψος αυτής. 268 (4) από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Καθορισμός των ποσοστών κατανομής των πόρων που αφορούν περιφερειακές ενότητες. 269 (5) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Καθορισμός τύπου του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης, των βάσεων δεδομένων, των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 263 (3) Κοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, ΥΠΟΙΚ μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με τη σύσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Λογαριασμού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης. 264 (1α) από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Καθορισμός ποσοστού των ετήσιων τακτικών του εσόδων το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει κάθε δήμος ή περιφέρεια για τον προσδιορισμό του κόστους. 264 (1β) 281 (3) από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ Καθορισμός συνολικών του ποσοστού των συνολικών εσόδων των δήμων και των περιφερειών που δεν πρέπει να υπερβαίνει για τη συνομολόγηση δανείου. Καθορισμός ποσοστού συμμετοχής της αυτοδιοίκησης στη χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ. 281 (6) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ, καθορισμός του έργου και του τρόπου αξιολόγησής του καθώς και θεμάτων λειτουργίας. 5

6 259 (6) 79 (3) Οικονομικών η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Καθορισμός κριτηρίων για κάθε μορφής έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων. Ορισμός εξόδων κίνησης στους Προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων. 80 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ορισμός εξόδων κίνησης στους Προέδρους συμβουλίων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων. 93 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, ΥΠΟΙΚ και ΥΠ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Καθορισμός διαδικασίας καταβολής εισφορών επί των αποδοχών της οργανικής θέσης στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς αιρετών. 182 (9) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της θέσης που κατέχουν Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και 182 (9) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της θέσης που κατέχουν Περιφερειακοί σύμβουλοι και μέλη της 190 (2θ) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων υπό τις οποίες είναι δυνατή η καταβολή της αμοιβής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης από 192 (4) 193 (2) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από γνώμη του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Καθορισμός χρήσης των εσόδων από τους τόκους των καταθέσεων του Ταμείου στην τράπεζα της Ελλάδος ή στο ΤΠΔ. Κατάρτιση κανονισμού οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης τελών, δικαιωμάτων και εισφορών καθώς και του 206 (3) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 269 (5) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Ρύθμιση κάθε ειδικού, τεχνικού και λεπτομερειακού ζητήματος, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την παροχή διοικητικής.. Καθορισμός διαδικασίας του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων περιφερειών καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων 6

7 280 (ΙV α) 197 (1 δ) 100 (1β) Κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και ΥΠΟΙΚ από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Απόφαση ΥΠ ΟΙΚ και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ρύθμιση του τρόπου είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των εσόδων που προέρχονται από την εγκατάσταση μη δημοσίων υπηρεσιών στους χώρους των Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων που γνωστοποιούν οι Περιφερειακές Επιχειρήσεις, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των στοιχείων και έκδοση της αντίστοιχης βεβαίωσης, η διαδικασία δημιουργίας και τήρησης του μητρώου, ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε ειδικό θέμα αναγκαίου για την εφαρμογή τους. Ρύθμιση συμμετοχής τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων σε προγραμματικές συμβάσεις 199 (2) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Καθορισμός διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης επιχείρησης. 259 (5) Αποφάσεις ΥΠΕΣΑΗΔ 260 (7) Αποφάσεις ΥΠΕΣΑΗΔ Κατανομή εσόδων από τακτικό προϋπολογισμό στους δικαιούχους. Κατανομή εσόδων από τακτικό προϋπολογισμό στους δικαιούχους. 261 (1) 261 (2) ΥΠΕΣΑΗΔ και ΥΠΟΙΚ μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ ΥΠΕΣΑΗΔ και ΥΠΟΙΚ Ορισμός ποσοστού επί του ποσοστού αύξησης του πόρου της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 259 ως τοπικό έσοδο των δήμων ανάλογα με τα φορολογικά έσοδα του συγκεκριμένου πόρου στη διοικητική τους περιφέρεια για τη χρηματοδότηση αποκλειστικά υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης. Καθορισμός ποσοστού 20% επί του πόρου της περ.γ της παρ. 1 του άρθρου 259 ως τοπικού εσόδου των δήμων ανάλογα με τα φορολογικά έσοδα του συγκεκριμένου πόρου στη διοικητική τους περιφέρεια για τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στον πολεοδομικό ιστό και στο δομημένο περιβάλλον του δήμου. 262 (1) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Ένταξη συγκεκριμένων δημοτικών ενοτήτων που αντιστοιχούν σε συνενώμενο ΟΤΑ και Περιφερειών σε ειδικό πρόγραμμα για την οικονομική τους εξυγίανση, μετά από σχετικό τους αίτημα ή κατ' εξαίρεση χωρίς αίτημα αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του παρόντος. 7

8 262 (4αα) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 262 (4β) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Διαπίστωση ανάγκης αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ από ορκωτούς λογιστές για την ένταξη τους σε ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης. Απαγόρευση συνομολόγησης δανείου, αναστολή πρόσληψης προσωπικού και συμβάσεων έργου. Καθορισμός κατηγοριών αποφάσεων των συλλογικών και μονομελών τους οργάνων που υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Ελεγκτή Νομιμότητας. Έναρξη ισχύος επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης δήμου ή Περιφέρειας. 262 (7) Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Καθορισμός λεπτομερειών του προγράμματος εξυγίανσης, θεμάτων συγκρότησης και λειτουργίας της ελεγκτικής επιτροπής 265 (5) ΥΠΕΣΑΗΔ και Οικονομικών Παροχή εγγυήσεων του δημοσίου για τη σύναψη δανείου. 283 (10) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα περί εσόδων των Δήμων και Περιφερειών 283 (10) ΥΠΟΙΚ Καθορισμός αποζημίωσης των Εισηγητών και των μελών της γραμματείας καθώς και ο τρόπος καταβολής της. 167 (5) 103 (3) από πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ ύστερα από αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου Δυνατότητα έκδοσης πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου. Η διατήρηση ως αυτοτελών ν.π.δ.δ. δήμων εκείνων των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς τους δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρηση. 8

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/23.01.2013 τεύχος Α ) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesisltd.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2297 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.... 1 Αυτασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ανοικτή διάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρα 94 (παρ. 2 και 4), 186 (Τομέας Ε και Η εδάφιο 21), 204 (Πρώτο Εδάφιο και Τομέας Δ), 205 (παρ. 1 και 2), 210 (παρ. 1 και Τομέας Γ), 282 (παρ. 1), 283 (παρ. 3), 286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα