ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 177 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΛΟΞΗ Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΟΥΘΗΡΑΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ύπό GßpdiaPOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Καθηγητή Πανεπιστημίου Βόννης. (Συνέχεια από τή σελ. 141 του προηγούμενου τεύχους) 4. θεολογικές διαφορές μέ δάση ζή σημερινή κατάσταση. Ή Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία περιγράφει τόν εαυτό της ώς «μιά ελεύθερη οργάνωση λουθηρανικών Εκκλησιών» (αρθ. III, 1). Ή έκφραση «ελεύθερη οργάνωση» αντιστοιχεί στόν δρο «σωματείο» (Körperschaft), που χρησιμοποιείται επίσης (αρθ. 1) Τυχόν προσπάθεια προσεγγίσεως καϊ κατανοήσεως της αύτοπεριγραφής αυτής μέ βάση τίς καθιερωμένες έκκλησισλογικές κατηγορίες της αρχαίας Εκκλησίας ή και της σύγχρονης Όρθόδοξης Εκκλησίας είναι καταδικασμένη ν' α ποτύχει. Οι "Ορθόδοξες Εκκλησίες αποτελούν μιά Εκκλησία, τιόύ τή διακρίνει ή εσωτερική συνοχή κι ενότητα πίστεως, λατρείας κι εκκλησιαστικού δικαίου Παρόμοια διαπίστωση δέν είναι δυνατόν νά γίνει σέ σχέση με τήν Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία. Αντίθετα ή Όμοσπονδία κάνει ανοικτά λόγο γιά μιά οργάνωση, «σύνθεση α πό Εκκλησίες» (Zusammensetzung von Kirchen). Είναι ή ενότητα των Εκκλησιών, πού αντιπροσωπεύονται στήν Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία, απλώς καϊ μόνο σωματειακή κι εξωτερική; Μιά απεριόριστα καταφατική απάντηση στήν ερώτηση αυτή δέν θά ήταν όρθή, γιατί ή «σύνθεση Εκκλησιών» δέν γίνεται τελείως χωρίς θεολογικές προϋποθέσεις. Ή Ιδιότητα του μέλους προϋποθέτει τήν αποδοχή της καθορισμένης «Βάσεως διδασκαλίας» του αρθρου I I του Καταστατικού. ΟΙ παρατηρήσεις αυτές γύρω άπό τήν ννοια τής εκκλησιαστικής συνειδήσεως της Όμοσπονδίας αποβλέπουν στήν έξαρση της Έκκλησισλογίας Kai της αυθεντικότητας της Εκκλησίας ώς κεντρικού προβλήματος του μελλοντικού όρθσδοξολουθηρανικου διαλόγου, θεωρείται πάντως σκόπιμο νά παρατεθεί έδώ τό αρθ ρο 11 : «Ή Παγκόσμια Λουθηρανική Ό μοσπονδία αναγνωρίζει τήν \Αγία Γραφή της Παλαιάς καϊ Καινής Διαθήκης ώς τήν μοναδική πηγή καϊ τόν αλάθητο κανόνα κάθε διδασκαλίας καϊ πράξεως της Εκκλησίας. Τά τρία Οίκουμενικά Σύμβολα Πίστεως καϊ τις Όμολσγίες τής Λουθηρανικής Εκκλησίας, Ιδιαίτερα τό αρχικό κείμενο τής Αύγσυσταίας Όμολογίας καϊ τή Μικρή Κατήχηση του Λουθήρου, θεωρεί ώς επιτυχή ερμηνεία του λόγου του θεου».

2 178 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Τό αξίωμα τής Μεταρρυθμίσεως sola scriptura εκφράζεται στο άρθρο αυτό μέ πολλή σαφήνεια καϊ έμφαση* Δέν χρησιμοποιείται μάλιστα στά αρχικά του πλαίσια τής Μεταρρυθμίσεως, άλλά στή μορφή τής ε ποχής τής Άντιμεταρρυθμίσεως καϊ τής λουθηρανικής Όρθοδοξίας, δταν δηλαδή τά πνεύματα Kdl τά πράγματα είχαν οξυνθεί σοβαρά Ή 'Αγία Γραφή ισχύει σύμφωνα μέ τό άρθρο αυτό «ώς ή μοναδική πηγή καϊ ό αλάθητος κανόνας κάθε διδασκαλίας καϊ κάθε πράξεως τής Εκκλησίας». Ετσι δμως θεωρείται ή *Αγία Γραφή κατά τρόπο τόσο νσμικιστικό-φορμαλιστικό, ώστε νά παραθεωρσυνται επιστημονικές Ιστορικές ν γνώσεις σχετικές μέ τήν εμφάνιση, των κωνοδιαθηκικών βιβλίων καϊ τή σύσταση του Κανόνα στή ζωή τής αρχαίας Εκκλησίας. Στό αλάθητο διδακτικό αξίωμα του Πάπα μέσα στή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία άντιπροβάλλεται ένας «χάρτινος Πάπας» τής Μεταρρυθμίσεως, γιά νά χρησιμοποιήσουμε μιά πετυχημένη έκφραση του γνωστού λουθηρανού θεολόγου Georg Kretschmar. Ol Λουθηρανικές Εκκλησίες δέν πρόσεξαν στό σημείο αυτό, κατά. τήν γνώμη μου, δσο θά έττρεπβ, τό αδιέξοδο, στό ό ποιο οδηγεί ή καινοδιαθηκική έρευνα, δταν περιορίζει τό αξίωμα τής sola scriptura στό ακόμη πιό αποσπασματικό ερώτημα γύρω άπό τό «κέντρο» (Mitte) τής "Αγίας Γραφής καϊ κατακερματίζεται έτσι σ* ένα πλήθος απαντήσεων : τό «κέντρο» τής Αγίας Γραφής είναι oi επιστολές του Παύλου, τό πρόσωπο του Χρίστου, τά λόγια του Χρίστου κτλ. Παρόμοια φορμαλιστικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει καϊ ή δεύτερη πρόταση του άρθρου II. Καταρχή πρέπει νά παρατηρηθεί, δτι μεταξύ τών δύο προτάσεων υπάρχει κάποια ένταση. Γιατί μέ τήν παραδοχή των τριών Οικουμενικών Συμβόλων Πίστεως καϊ τών συμβολικών βιβλίων τής Λουθηρανικής Εκκλησίας, Ιδιαίτερα τής Αύγουσταίας Όμολογίας καϊ τής Μικρής Κατηχήσεως του Λουθήρου, ώς «μιας επιτυχούς ερμηνείας του λόγου του θεσυ» σχετικσπσιεϊται ή αξία τής Αγίας Γραφής ώς «μοναδικής πηγής καϊ αλάθητου κανόνα», πού τονίστηκε στήν πρώτη πρόταση. Είναι έξαλλου γνωστό πώς στά σύμβολα πίστεως χρησιμοποιούνται δροι (π.χ. Τριάς, ομοούσιος), πού δέν βρίσκονται στήν \Αγία Γραφή καϊ πού αποτελούν τήν εκπλήρωση* τής υποσχέσεως του 'Ιησού Χρίστου, δτι ό Παράκλητος θβ οδηγήσει τήν Εκκλησία «είς πασαν τήν άλήθειαν» (Ίωάν. 16, 13). Αυτό πού μας ενδιαφέρει στήν συνάφεια αυτή δέν είναι ασφαλώς ή άσκηση κριτικής χάρη τής κριτικής, άλλά ή επισήμανση ενός ακόμη σημαντικού θέματος του μελλοντικού θεολογικού διαλόγου : είναι ή σχέση Γραφής, Παραδόσεως καϊ ζωντανής πίστεως τής Εκκλησίας, "Ολα αυτά αποτελούν κατά τήν ορθόδοξη άποψη ένα αδιάσπαστο σύνολο, μιά ενότητα, πού δέν άποδίνεται σωστά οΰτε μέ τό αξίωμα τής sola scriptura ο(5τε μέ τή διαρχία Γραφής καϊ Παραδόσεως, πού υπογραμμίστηκε στή σύνοδο της Τριδέντου. Συνεπής λύση φαίνεται νά είναι ή χαλάρωση τής εκφραστικής σχέσεως τών δύο προτάσεων του άρθρου II τοο Καταστατικού τής Παγκόσμιας ΛουθΙηρανικής Όμοσπσνδίας. Γιατί καϊ κατά τήν ορθόδοξη διδασκαλία τό δόγμα τής Εκκλησίας δέν μπορεί ν' αντιφάσκει πρός τήν Αγία Γραφή, άλλά προϋποθέτει τή μαρτυρία της καί, προπαντός, τό γεγονός τής θείας ενανθρωπήσεως, πού περιγρά-

3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 179 φεται στήν Αγία Γραφή. Ή εξέλιξη του δόγματος τής Εκκλησίας, δταν κι δπου υπάρχει, απαιτεί συνέχεια καϊ δέν είναι εφεύρεση δόγματος. "Ενα αλλο θέμα, πού προκύπτει άπό τή σπουδή τής «Βάσεως διδασκαλίας» του Καταστατικού τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής "Ομοσπονδίας, είναι ή αξία τών συμβολικών κειμένων στή ζωή τής Εκκλησίας. Ή συζήτηση, πού έχει τελευταία ανακύψει, γύρω άπό μιά τυχόν αναγνώριση τής Αύγουσταίας Όμολσγίας άπό τήν πλευρά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι ασφαλώς σ* δλους γνωστή. Ή πρωτοβουλία πάρθηκε άπό ρωμαιοκαθολικούς θελόγους. Πρέπει νά ελπίζουμε και νά εύχόμαοτε, δτι οί σχετικές συζητήσεις θά οδηγήσουν σ* ένα στενότερο σύνδεσμο τών λουθηρανών αδελφών μας πρός τις χριστιανικές αλήθειες, πού εμπεριέχονται στά συμβολικά κείμενα. Πρόκειται γιά* αλήθειες, οτίς οποίες δέν άποδίνεται ή δέουσα προσοχή, δταν εξετάζονται π.χ. ώς μύθοι. Ετσι, ένώ κατά τήν Αύγουσταία "Ομολογία ή γέννηση ταυ Ίησοο ν Χρίστου ομολογείται σύμφωνα μέ -ή μαρτυρία τής Αγίας Γραφής «έκ τής αγνής Παρθένου Μαρίας», πολλοί σύγχρονοι θεολόγοι χαρακτηρίζουν τήν γέννηση, «έκ τής Παρθένου» ώς «μύθο» (π.χ. W. Trillhaas, Κ Bultmann), «θρύλο» (π.χ. Μ Dibelius), «κηρυγματική έκφραση» (π.χ, Ο. Weber), «παραβολή» (π.χ. Ρ. Althaus) κτλ. Στίς εκφράσεις αυτές καταφαίνεται ή προσπάθεια λογικής διαλευκάνσεως καϊ αναλύσεως ενός μυστηρίου του θεου, πού απαιτεί τήν κατάφαση μέσα στήν πίστη. "Ομως άπό τήν προοπτική αυτή καϊ ενώπιον τής πολυδιάστατης καϊ διχασμένης «καθηγητικής θεολογίας» έχει ή Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία μεταξύ άλλων τό σημαντικό στόχο τής «ενότητας τής πίστεως, τής ομολογίας καϊ του συμβόλου τής πίστεως ανάμεσα στίς λουθηρανικές Εκκλησίες του κόσμου» (αρθ. III, 2, β'). Ή Όρθόδοξη Εκκλησία δέν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου έκτος άπό τήν περίπτωση του Πατριάρχη Ιερεμία μέ τό θέμα αυτό μιας ενδεχόμενης αναγνωρίσεως τής Αύγουσταίας Όμολογίας, Δέν είναι δμως τυχαίο τό γεγονός δτι στήν Όρθόδοξη Εκκλησία καταφάσκεται κυρίως τό Σύμβολο Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως καϊ μόνο αυτό χρησιμοποιείται στή ζωή τής Εκκλησίας. "Αλλα συμβολικά κείμενα, πού έχουν συγγραφεί άπό Όρθοδόξους, έχουν μάλλον σχετική αξία κι αναγνωρίζονται ώς έκφραση τής ορθόδοξης πίστεως, καθόσον συμφωνούν μέ τήν 'Αγία Γραφή καϊ τήν πίστη τής αρχαίας Εκκλησίας καϊ Ιδιαίτερα μέ τίς αποφάσεις τών έπτά Οίκουμενικών Συνόδων. Ή «Βάση διδασκαλίας» too Καταστατικού τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής "Ομοσπονδίας υπογραμμίζει σωστά τό χαρακτήρα τών συμβολικών βιβλίων γενικά ώς «επιτυχούς ερμηνείας» του λόγου τοο θεου, παραθεωρεϊ δμως τελείως τις αποφάσεις τών έπτά Οίκουμενικών Συνόδων. Oi έπτά Οίκουμενικές Σύνοδοι απέδωσαν κατά τήν όρθόδοξη άποψη επιτυχώς τήν πίστη τής καθολικής Εκκλησίας καϊ έχουν γι* αυτό δεσμευτικό χαρακτήρα. Πσιά είναι ή θίέση τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής "Ομοσπονδίας πάνω στό ζήτημα αυτό; Υπάρχουν προοπτικές προσεγγίσεως στό σημείο αυτό; Στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών διεξάγονται μερικές ενδιαφέρουσες συζητήσεις σχετικά μέ τό θέμα τής συνοδικότητας τής Εκκλησίας, πού θά μπορούσαν ν* αποβούν χρήσιμες στόν όρθο-

4 180 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ δοξσλουθηρανικό διάλογο. Στήν περίπτωση πάντως πού θά υπάρξει συμφωνία πάνω στο ζήτημα τής αξίας τών Οίκουμενικών Συνόδων, τότε διευκολύνεται αποφασιστικά ή διαπραγμάτευση καϊ μερικών άλλων διαφορών, δπως ή διαγραφή καταρχή του filioque άπό τά Σύμβολο Νικαίας- Κωνσταντινουπόλεως κάτι πού πραγματοποίησαν ήδη οί Παλαιοκαθολικοί καϊ δέχθηκαν καϊ οί Άγγλικανοί, ή ή προβληματική γύρω άπό τή θεομήτορα, τούς αγίους, τις εικόνες κτλ. Ωστόσο δέν πρέπει νά λησμονηθεί πώς ή προβληματική αυτή είναι ριζωμένη βασικά στά πρόβλημα τής Έκκλησολογίας. Έκτος άπό τά θέματα αυτά, πού αντιμετωπίζει κάθε ορθόδοξος μελετητής τής «Βάσεως διδασκαλίας» τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής "Ομοσπονδίας, θά μπορούσαμε αναμφίβολα νά προσθέσουμε μερικές άπό ε κείνες τις διαφορές, πού έθιξε ό Πατριάρχης Ιερεμίας καϊ γίνονται εύκολα φανερές μετά άπά μιά προσεκτική ανάγνωση τής Αύγουσταίας Ό- μολογίας, Ασφαλώς δέν έχουν δλα αυτά τά θέματα τήν.ϊδια προτεραιότητα. ΙΥ αυτά καϊ δέ χρειάζεται νά τά επαναλάβουμε καϊ πάλι έδώ. Μερικά μνημονεύτηκαν καίτοι έμμεσα στά τελευταίο αυτά τμήμα τής εισηγήσεως αυτής. Πρέπει πάντως νά εξαρθεί τά κεντρικό πρόβλημα τής σωτηρίας του άνθρωπου μέ τις ανθρωπολογικές του διαστάσεις : δικαίωση, πίστη καϊ έργα, αυτεξούσιο, φύση καϊ χάρη. Είναι θέματα πού θά απασχολήσουν έξάπαντσς τόν όρθοδοξσλσυθηρανικό διάλογο. Ή Όρθόδοξη Εκκλησία άρχισε, δπως είναι γνωστό, νά διεξάγΐει θεολογικούς διάλογους μέ τις Άντιχαλκηδόνιες Εκκλησίες, καθώς καϊ μέ τήν Παλαιοκαθολική καϊ τήν Αγγλικανική Εκκλησία. Ό διάλογος μέ τή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία βρίσκεται στό ϊδιο προπαρασκευαστικά στάδιο, δπως καϊ ό διάλογος μέ τήν Παγκόσμια Λουθηρανική "Ομοσπονδία, γιά τόν οποίον έχουμε σταλεί έδώ ώς αντιπρόσωποι τών Εκκλησιών μας. Ό όρθοδοξαλσυθηρανικός διάλογος προετοιμάστηκε μέχρις ενός σημείου καϊ μέ τις διμβρεϊς θεολογικές συζητήσεις (π.χ. τής Ευαγγελικής Εκκλησίας τής Γερμανίας μέ τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο, μέ τό Πατριαρχείο Μόσχας κτλ.). "Ενα άπό τά πρώτα καθήκοντα μας θά είναι ή επισταμένη καϊ λεπτομερειακή αξιολόγηση τών συζητήσεων αυτών σέ ξεχωριστές καϊ σέ κοινές μέ τούς αντιπροσώπους τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής Όμοσπσνδίας συσκέψεις. Αναμφισβήτητα θά μπορέσουμε νά ωφεληθούμε καϊ άπό κάθε άλλο διάλογο, πού διεξάγει ή Εκκλησία μας μέ άλλες Εκκλησίες. "Ομως ό καθένας άπ* αυτούς τούς διάλογους έχει τά δικά του χαρακτηριστικά προβλήματα. Γι* αυτό πρέπει σοβαρά νά διερωτηθούμε, δν ή επεξεργασία κοινών κειμένων, δπως γίνεται στόν όρθοδοξσπαλαιοκαθολικό διάλογο, είναι έξίασυ εΰκολη καϊ κατορθωτή καϊ στόν όρθοδοξσλσυθηρανικό ή, ένώ ό όρθοδοξοαγγλικανικός διάλογος κινδυνεύει νά διακοπεί, γιατί οί Άγγλικανοί επέτρεψαν τήν χειροτονία γυναικών, στήν περίπτωση του όρθοδοξολουθηρανικου διαλόγου πρέπει νά δεχθούμε νά αρχίσουμε τό διάλογο παρά τό γεγονός, δτι oi Λουθηρανοί χειροτονούν γυναίκες έδώ καϊ πολλές δεκαετίες. Πάντως γιά μδς τσύς Όρθοδόξους σκοπός του θεολογικού διαλόγου είναι, κατά γενική ομολογία καϊ πεποίθηση, ή δογματική συμφωνία. Ή πολυθρύλητη καϊ μεταξύ τών Λσιφηρανών διαδομένη

5 ΑΠΟΣ ΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 181 ιδέα μιας «συμφιλιωμένης διαφορότητας» (Versöhnte Verschiedenheit) δέν αποτελεί γιά μας παρά μόνο πρόχειρο καϊ παροδικό σκοπό, πού τελικά οφείλει νά οδηγήσει στήν πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία. Μολαταύτα δέν επιτρέπεται έμεϊς οι Όρθόδοξοι νά παραβλέψουμε τά γεγονός πώς τά σημεία πού μας ενώνουν μέ τούς Λουθηρανούς, καϊ γενικά δλους τούς χριστιανούς, είναι ποσοτικά και ποιοτικά πολύ περισσότερα άπό ε κείνα, πού μας χωρίζουν. Ή «συμφιλιωμένη διαφορότητα» θά μπορούσε νά νοηθεί ώς όλόθυμη καϊ συνειδητή κατάφαση τών σημείων πού μας ενώνουν. Τά σημεία αυτά.δέν θ* αποτελέσουν μόνο τήν αφετηρία του διαλόγου μας, άλλά καϊ τή δυνατότητα καϊ πιθανότητα καϊ εύθετη βάση επιτυχίας του διαλόγου, πού κληθήκαμε νά προετοιμάσουμε. Οί παρατηρήσεις, πού προηγήθηκαν, είχαν ώς αντικειμενικό σκοπό νά παρουσιάσουν μέ αδρές γραμμές τό μελλοντικό συνομιλητή μας, τήν Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία, καϊ νά εισάγουν γενικότερα στή δυσχερή προβληματική του μελλοντικού όρθοδοξολουθηρανικου διαλόγου. Γνωρίζω πολύ καλά, πώς ένας τέτοιος σκοπός είναι σχεδόν ανεκπλήρωτος μέσα στά στενά πλαίσια μιας εισηγήσεως. "Οταν δμως πρίν άπό μερικές εβδομάδες μου πρότεινε ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Αιμιλιανός ν' αναλάβω τήν παρούσα εισήγηση, προτίμησα τό τόλμημα. Τό συνέδεσα δέ μέ τήν ελπίδα πού θά ήθελα καϊ τώρα νά εκφράσω, πώς οί γραμμές αυτές θά μπορούσαν νά φάνουν ωφέλιμες στήν πρώτη μας αυτή συνάντηση. Β'. Τό Καταστατικό τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής Όμοαηονδίας (μετάφραση arcb τά Γερμανικά: Daressalam Sechste Vollversammlung..., σ ). I. Όνομασία. Τό σωματείο (Körperschaft), πού ιδρύεται μέ βάση τό παρόν Καταστατικό, φέρνει τήν ονομασία καϊ τόν τίτλο «Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία». II. Βάση διδασκαλίας. Ή Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία αναγνωρίζει τήν *Αγία Γραφή τής Παλαιάς καϊ Καινής Διαθήκης ώς τή μοναδική πηγή και τόν αλάθητο κανόνα κάθε διδασκαλίας καϊ κάθε πράξεως τής Εκκλησίας. Τά τρία Οικουμενικά Σύμβολα Πίστεως καϊ τις Όμολογίες τής Λουθηρανικής Εκκλησίας, ιδιαίτερα τό αρχικό κείμενο τής Αύγουσταίας Ό- μολογίας καϊ τήν Μικρή Κατήχηση του Λουθήρου, θεωρεί ώς επιτυχή ερμηνεία του λόγου του θεου. III. Ουσία, καθήκοντα και τομέας αρμοδιοτήτων. 1. Ουσία. Ή Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία είναι μιά ελεύθερη οργάνωση άπό λουθηρανικές Εκκλησίες. Ενεργεί ώς δργανό τους σέ τέτοιες

6 182 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ υποθέσεις πού τής αναθέτουν οί Εκκλησίες Δέν άσκεϊ εκκλησιαστικά καθήκοντα μέ βάση δικό της δίκαιο Δέν έχει επίσης τά δικαίωμα νά φτιάχνει νόμους, πού ίσχύουν γιά τις Εκκλησίες - μέλη, ή νά περιορίζει μ' οποιονδήποτε τρόπο τήν αυτονομία μιας Εκκλησίας - μέλους. 2. Καθήκοντα. Σέ συμφωνία μέ τά παραπάνω άρθρα ή Παγκόσμια Όμοσπονδία οφείλει Λουθηρανική α' νά προάγει μέσα στόν κόσμο τήν ομόφωνη μαρτυρία του Ευαγγελίου γιά τάν Ίησου Χριστά ώς τή σωστική δύναμη του θεου β' νά φροντίζει γιά τήν ενότητα τής πίστεως, τής ομολογίας καϊ του συμβόλου πίστεως ανάμεσα στίς λουθίηρανικές Εκκλησίες του κόσμου* γ' νά συμβάλλει στήν ανάπτυξη τής άδερφοσύνης και τής συνεργασίας σέ θέματα μελετών ανάμεσα στους Λουθηρανούς δ νά ενθαρρύνει τήν ευνοϊκή τοποθέτηση τών λουθηρανικών Εκκλησιών απέναντι στις οίκουμενικές προσπάθειες, τή συνείδηση, τής ευ 7 θύνης τους γι' αυτές τις προσπάθειες καϊ τή συμμετοχή τους σ' αυτές ε' νά υποστηρίζει τις λουθηρανικές Εκκλησίες καϊ ομάδες στίς προσπάθειες τους νά βοηθήσουν τις πνευματικές ανάγκες άλλων Λουθηρανών καϊ νά διαδώσουν τά Ευαγγέλιο * στ' νά δημιουργήσει ένα δργανο τών λουθηρανικών Εκκλησιών γιά κοινή αντιμετώπιση υλικών αναγκών. 3. Τ ο μ έ α ς αρμοδιοτήτων. Σύμφωνα μέ τήν ουσία,, τά καθήκοντα καϊ τή δομή της ή Παγκόσμια Λουθηρανική.Ομοσπονδία μπορεί νά ενεργήσει γιά υποθέσεις μιας ή περισσότερων Εκκλησιών-μελών, πού θά τής αναθέσουν οί ϊδιες. IV. Μέλη. Ή Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία αποτελείται άπδ Εκκλησίες, πού δέχονται τή «Βάση διδασκαλίας» του άρθρου I I του παρόντος Καταστατικού. Κάβε Εκκλησία, πού υποβάλλει αίτηση γιά νά γίνει μέλος τής Όμοσπσνδίας, πρέπει νά δηλώσει, δτι υίοθετεί τά παράν Καταστατικό. Γιά τήν αποδοχή της ώς μέλους τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής ^Ομοσπονδίας αποφασίζει ή Γενική Συνέλευση ή κατά τό μεσοδιάστημα ή Εκτελεστική Επιτροπή, αν μέσα σ' ένα χρόνο δέν κάνουν ένσταση περισσότερες άπδ τά ένα τρίτο τών Εκκλησιών - μελών. Ή Ιδιότητα του μέλους είναι δυνατά νά λήξει μέ απόφαση; τής Γενικής Συνελεύσεως τής Όμοσπονδίας ή μέ αποχώρηση. V. Οργάνωση. 9 Ή Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία άσκεϊ τά καθήκοντα της μέσω : 1. τής Γενικής Συνελεύσεως, 2. τής Εκτελεστικής Επιτροπής,

7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 1Η3 3. Επιτροπών, 4, σχετικών ιδρυμάτων τών Εκκλησιών - μελών, π.χ. τών Εθνικών Συμβουλίων. Σ* δλα τά Ιδρύματα και δργανα τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής Όμοσπσνδίας είναι δυνατό νά εκλέγονται μέλη ιερείς καϊ λαϊκοί. VI. Ή Γενική Συνέλευση. 1. Ή Γενική Συνέλευση, πού κατά κανόνα συγκαλείται άπό τσ προεδρείο, πραγματοποιείται κάθε έξι χρόνια. Ό χρόνος, ό τόπος καϊ το πρόγραμμα κάθε Γενικής Συνελεύσεως καθορίζονται άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή. Ή Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί νά συγκαλέσει καϊ ειδικές συνεδριάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως. 2. Ή Γενική Συνέλευση αποτελείται άπά αντιπροσώπους τών Εκκλησιών - μελών τής Όμοσπονδίας. Οι αντιπρόσωποι γιά τήν Γενική Συνέλευση εκλέγονται άπό τις ϊδιες τις Εκκλησίες - μέλη. Ό αριθμός τών αντιπροσώπων καθορίζεται άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή. Ή διανομή τών εδρών τής Γενικής Συνελεύσεως πράς τις Εκκλησίες-μέλη γίνεται άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή, άφου συμβουλευτεί τά Εθνικά Συμβούλια. Κατά τή διανομή πρέπει νά ληφθούν υπόψη δεοντολογικοί παράγοντες, δπως τό αριθμητικό μέγεθος τών Εκκλησιών και ή γεωγραφική τους κατανομή σέ ηπείρους καϊ χώρες, ή εκπροσώπηση δλων τών Εκκλησιών καϊ τό δίκαιο κάθε αυτόνομης Εκκλησίας -μέλους νά αντιπροσωπευτεί στή Γενική Συνέλευση τουλάχιστο μ* δνα εκπρόσωπο. Αλλαγές σχετικά μέ τή διανομή εδρών στή Γενική Συνέλευση μπορεί νά γίνουν κατόπιν προτάσεως τής Εκτελεστικής Επιτροπής ή τών εθνικών ή τοπικών ομάδων τών Εκκλησιών - μελών. Οί αλλαγές Ισχύουν, δταν εγκριθούν άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή καϊ τις Εκκλησίες - μέλη, πού συμμετέχουν. "Αν λουθηρανικές κοινότητες, πού διαβιούν στά πλαίσια Ενωμένων Εκκλησιών (Unierte Kirchen = Εκκλησίες, στις όποιες δέν ανήκουν μόνο Λουθηρανοί, άλλά καϊ άλλες προτεσταντικές ομάδες), ζητήσουν νά εκπροσωπηθούν στή Γενική Συνέλευση, είναι δυνατό νά κληθούν άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή νά στείλουν αντιπροσώπους μέ συμβουλευτική ψήφο στή Γενική Συνέλευση. Τόν αριθμό τών άντιπρσώπων καθαρίζει ή Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Ή Γενική Συνέλευση είναι τό ανώτατο όργανο τής Όμοσπονδίας. Εκλέγει τόν Πρόεδρο τής Όμοσπονδίας καϊ τά άλλα μέλη τής Εκτελεστικής Επιτροπής, δέχεται τις εκθέσεις τών Εθνικών Συμβουλίων, μπορεί νά συστήνει επιτροπές καϊ ορίζει τϊς βασικές γραμμές γιά τήν εργασία τής Όμοσπονδίας. VII. Εκτελεστική Επιτροπή. 1. Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει 29 πρόσωπα πού, μαζί μέ τόν Πρόεδρο, αποτελούν τήν Εκτελεστική Επιτροπή. Στήν Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί νά εκλεγεί μόνο δποιος ανήκει σέ μαά Εκκλησία-μέλος τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής Όμοσπονδίας. Χωρίς προηγούμενη

8 184 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ σύσκεψη μέ τήν αντίστοιχη Εκκλησία - μέλος δέν μπορεί νά διοριστεί κανένα πρόσωπο. Τουλάχιστο έπτά άπ' αυτούς, πού έκλέγηκαν έτσι, πρέπει νά είναι λαϊκοί. Κατά τή διανομή τών εδρών τής Εκτελεστικής Επιτροπής πρέπει νά ληφθούν υπόψη δεοντολογικοί παράγοντες, δπως τά αριθμητικό μέγεθος τών Εκκλησιών καϊ ή γεωγραφική κατανομή σέ ηπείρους καϊ χώρες. Πρέπει νά επιδιωχτεί ώστε σέ κάθε Γενική Συνέλευση νά επέρχεται μιά τέτοια μεταβολή, πού θά διευκολύνει τήν κατάλληλη διαδοχική εναλλαγή εκπροσώπων στή Γενική Συνέλευση. 2 Ή Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστο μιά φορά τό χρόνο. Εκλέγει άπό τά μέλη της τρεις Αντιπροέδρους ώς αξιωματούχους τής Όμοσπσνδίας, Επίσης εκλέγει ένα Ταμία τής Όμοσπονδίας. Καθήκοντα τών αξιωματούχων αυτών είναι αυτά, πού συνήθως συνδέονται μέ τά ανάλογα αξιώματα. 3. Ή Εκτελεστική Επιτροπή διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Παγκόσμιας Λουθηρανικής Όμοσπονδίας κατά τό χρόνο, πού μεσολαβεί μεταξύ τών Γενικών Συνελεύσεων. Προάγει τή σύσταση καϊ εργασία τών 'ΕΟνικών Συμβουλίων καϊ δέχεται τις ετήσιες έκθέσβις τους. Εκλέγει ένα Γενικό Γραμματέα καϊ καθορίζει τά καθήκοντα του αξιώματος αύτου. Δίνει σ* δλες τις Εκκλησίες - μέλη μιά αναλυτική ετήσια έκθεση (μέ πλήρη οίκσνσμικά στοιχεία). Δύναται νά συστήνει Επιτροπές ή καϊ Συμβούλια, αν δέν έχει καθοριστεί κάτι διαφορετικό. Διορίζει τά μέλη τών Επίτροπων καϊ τών Συμβουλίων αυτών καϊ εκπροσωπεί τήν Όμοσπονδία σ' δλες τις εξωτερικές υποθέσεις. 4. Ελεύθερες έδρες τής Εκτελεστικής Επιτροπής πληρώνονται στό μεσοδιάστημα άπό τήν ϊδια. 5. Οί Πρόεδροι τών Επιτροπών παίρνουν βασικά μέρος στίς τακτικές συνεδριάσεις τής Εκτελεστικής Επιτροπής μέ συμβουλευτική ψήφο. VIII. Επιτροπές. Επιτροπές συστήνονται ύπά τήν αιγίδα τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής Όμοσπονδίας εϊτε άπό τή Γενική Συνέλευση εϊτε άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή. "Εχουν τήν εντολή νά διαχειρίζονται συγκεκριμένα ζητήματα τής Όμοσπσνδίας. Παραδίνουν κάθε χρόνο έκθεση στήν Εκτελεστική Επιτροπή, στής οποίας τήν επίβλεψη γενικά υπόκεινται. IX. Εθνικά Συμβούλια. Σέ κάθε χώρα παροτρύνεται ή Εκκλησία - μέλος ή of Εκκλησίεςμέλη νά εκλέξουν μιά ομάδα άπό πρόσωπα ή νά μεριμνήσουν γιά μιά αλλη υπόθεση. Τά πρόσωπα (πού εκλέγονται στήν περίπτωση αυτή) μπορούν μαζί μέ τά μέλος ή τά μέλη τής Εκτελεστικής Επιτροπής άπό τή χώρα αυτή ν' αποτελέσουν ένα Εθνικό Συμβούλιο γιά τήν Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία. Στά συμβούλιο αυτά είναι δυνατό ν' ανατεθεί ή εύθόνηι γιά τις σχέσεις μεταξύ τής Εκκλησίας - μέλους ή τών Εκκλησιών-μελών καϊ τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής Όμοσπονδίας.

9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 185 Κάθε Εθνικό Συμβούλιο παρακαλείται νά υποβάλλει στήν Εκτελεστική Επιτροπή μιά ετήσια έκθεση, Χ. Αξιωματούχοι. Αμέσως μετά τή λήξη κάθε Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται διά ψήφου ένας Γενικός Γραμματέας* γιά τήν εκλογή του απαιτείται ή άπλή πλειοψηφία τών ψήφων, πού παραδόθηκαν. Ό Πρόεδρος αναλαμβάνει τό άξίωμά του αμέσως μετά τή λήξη τής Γενικής Συνελεύσεως, πού τόν εξέλεξε καϊ πριν συνέλθει ή καινούργια Εκτελεστική Επιτροπή. Ό Πρόεδρος είναι ό ανώτατος επίσημος εκπρόσωπος τής Όμοσπονδίας, Ό Πρόεδρος παραμένει στό αξίωμα ώς τή λήξη τής επόμενης Γενικής Συνελεύσεως καϊ δέν μπορεί νά ξαναβκλεγεϊ γιά μιά δεύτερη περίοδο. "Αλλοι αξιωματούχοι, πού εκλέγονται άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή, είναι οί Αντιπρόεδροι καϊ ό Ταμίας. XI. Γενικός Γραμματέας. Αμέσως μετά τή λήξη κάθε Γενικής Συνελεύσεως εκλέγει ή Εκτελεστική Επιτροπή ένα Γενικό Γραμματέα, πού απασχολείται στή θέοη αυτή κυρίως καϊ μέχρι τή λήξη τής επόμενης Γενικής Συνελεύσεως. Ό Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος γιά τήν εργασία του απέναντι στήν Εκτελεστική Επιτροπή. Καθήκον του Γενικού Γραμματέα είναι ή εφαρμογή τών αποφάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως καϊ τής Εκτελεστικής Επιτροπής κάτω άπό τή γενική εποπτεία του Προέδρου καϊ ή υ ποβολή εκθέσεως ύπό τής Εκτελεστικής Επιτροπής στή Γενική Συνέλευση τής Όμοσπονδίας. XII. Οικονομικά. Ή Εκτελεστική Επιτροπή δέχεται αΐτήσεις άπό επιτροπές καϊ συμβούλια, μέ βάση τις οποίες καταρτίζεται άπό τή Γενική Γραμματεία ένας γενικός κατάλογος αναγκών. Εγκρίνει ετησίως τήν αποστολή του γενικού αύτου καταλόγου αναγκών στίς Εκκλησίες - μέλη, στά Εθνικά Συμβούλια καϊ στους λοιπούς οργανισμούς καϊ συστήνει τή χρηματική υποστήριξη μέ συγκεκριμένο ή μή συγκεκριμένο σκοπό. Ή Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει τό ΰψος τής είσφορας κάθε μιας Εκκλησίας - μέλους καϊ αποφασίζει γιά τή διάθεση τών χρημάτων αυτών σέ συγκεκριμένους τομείς δράσεως τής Όμοσπονδίας, Ό Ταμίας είναι εξουσιοδοτημένος γιά καταθέσεις σέ διάφορες χώρες. XIII. "Αλλαγές. Αλλαγές στό Καταστατικό αυτό μπορούν νά επιφέρουν τά δύο τρίτα τών παρόντων αντιπροσώπων, πού δικαιούνται ψήφο, σέ κάθε Γενική Συνέλευση, πού συγκλήθηκε κανονικά, εφόσον κοινοποιήθηκε ή πρόθεση αυτή τήν προηγούμενη ήμερα. Αλλαγές το»υ Καταστατικού, πού πραγματοποιήθηκαν κατ' αυτό τόν τρόπο, Ισχύουν μετά άπό παρέλευση ένας έτους άπά τότε πού έγιναν αποδεκτές, αν πιό πρίν δέν κατέθεσαν διαμαρτυρία τουλάχιστον τό ένα τρίτο τών Εκκλησιών - μελών στήν Εκτελεστική Επιτροπή,

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 290/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2842 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 290 Οι περί Παγκυπριου Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. της. Ένωσης τών Γερµανo-Ελληνικών Εταιρειών ε.σ.

Καταστατικό. της. Ένωσης τών Γερµανo-Ελληνικών Εταιρειών ε.σ. Καταστατικό της Ένωσης τών Γερµανo-Ελληνικών Εταιρειών ε.σ. έκδοση 1 η Απριλίου 2000 Εγγεγραµµένη στον πίνακα συλλόγων του Ειρηνοδικείου Βόννης µε αριθµό πρωτοκόλλου 2981 (28 ου Φεβρουαρίου 2001) 1 1 Ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 7 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 2 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 2 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 2 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1ο: Όνομα, έδρα Άρθρο 2ο: Σκοποί του συλλόγου Άρθρο 3ο: Mέλn του συλλόγου Άρθρο 4ο: Όργανα του συλλόγου Άρθρο 5ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθμ.Πρωτ. 1155 Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα : Αποφάσεις της 77 ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Συνάδελφοι Η 77 η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. ενέκρινε τις καταστατικές αλλαγές που εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 5 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 5 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 5 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. 2. H στήριξη και προώθηση του Ελληνικού σχολείου στην περιοχή του Sheffield. 3. Η οργάνωση και προώθηση κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. 2. H στήριξη και προώθηση του Ελληνικού σχολείου στην περιοχή του Sheffield. 3. Η οργάνωση και προώθηση κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ i. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Η ονομασία της κοινότητας είναι Hellenic Community of Sheffield. ii. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1. Να φέρει σε επαφή τους Έλληνες και Κυπρίους στην περιοχή του Sheffield, και να προωθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 1 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 1 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 1 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Ανακοίνωση 08 Φεβρουαρίου 2017 Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Αγαπητά μέλη, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στην Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» Άρθρο 2 Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Ερμηνεία. Ενότητα 2 : 2 ο μάθημα. Αικατερίνη Γ. Τσαλαμπούνη Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οικολογική Ερμηνεία. Ενότητα 2 : 2 ο μάθημα. Αικατερίνη Γ. Τσαλαμπούνη Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οικολογική Ερμηνεία Ενότητα 2 : 2 ο μάθημα Αικατερίνη Γ. Τσαλαμπούνη Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32 Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32 Με το τέλος της Α περιοδείας του αποστ. Παύλου υπάρχουν δύο ομάδες χριστιανών: ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Είναι Iουδαίοι Ακολουθούν τα ιουδαϊκά ήθη και έθιμα (περιτομή, αργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (όπως τροποποιήθηκε στη 4 η Γενική Συνέλευση Νοέμβριος 2008) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1. Επωνυµία, έδρα και οικονοµικό έτος Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο α. Ο Σύλλογος φέρει την επωνυµία Σύλλογος για την υποστήριξη της ανοικοδόµησης της Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία Φραγκφούρτης-Μάϊν α. Σ., -κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ενότητα 7η: Η ρωσική εθνική νομοθεσία (μέρος Α ) Κυριάκος Κυριαζόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Συστηματική Θεολογία; Διάλεξη πρώτη από την σειρά Οικοδομώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περίληψη

Τι είναι η Συστηματική Θεολογία; Διάλεξη πρώτη από την σειρά Οικοδομώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περίληψη Τι είναι η Συστηματική Θεολογία; Διάλεξη πρώτη από την σειρά Οικοδομώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περίληψη Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 55/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2869 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 55 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ υπ αριθμόν 1 Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που εδρεύει στην Κόρινθο, με την επωνυμία «Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 717 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 99 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617010200/29-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ. 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καραγιάννης ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Αλεξάνδρα Παλάντζα 30693

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ. 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καραγιάννης ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Αλεξάνδρα Παλάντζα 30693 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ/ Δ.Μ. ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Εισαγωγή στη Παλαιά Διαθήκη Εισαγωγή στη Καινή Διαθήκη Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΉΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ

ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΉΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΉΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ Πολλά Θέματα Lions, σε όλο τον κόσμο, από το Π.Θ. 13 Οχάϊο, μέχρι το Π.Θ. 111 Γερμανία, έχουν επιτυχώς χρησιμοποιήσει τη θέση του δεύτερου Αντικυβερνήτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ.

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονοµασία, έδρα, οικονοµικό έτος 1.1 Η Εταιρία φέρει την ονοµασία «ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/1997 - Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φ3/1085/Γ1/1456 Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά που θέλουν, αυτά που έχουν συμφωνήσει και αυτά που φοβούνται οι Παπικοί, όσο ακόμα υπάρχουν και αντιδρούν Ορθόδοξοι πιστοί.

Αυτά που θέλουν, αυτά που έχουν συμφωνήσει και αυτά που φοβούνται οι Παπικοί, όσο ακόμα υπάρχουν και αντιδρούν Ορθόδοξοι πιστοί. Αυτά που θέλουν, αυτά που έχουν συμφωνήσει και αυτά που φοβούνται οι Παπικοί, όσο ακόμα υπάρχουν και αντιδρούν Ορθόδοξοι πιστοί. Στην παρακάτω συνέντευξη (ακολουθούν αποσπάσματα σε μετάφραση) που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αρ. πρωτ. 8285/21-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ./18-12-2015 Της 22 ης έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Φανερωμένη Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα

Φανερωμένη Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα Φανερωμένη 2017.09.24 Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα μας και εμείς οι χριστιανοί της Σύρου, αλλά και ευλαβείς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Φιλελευθέρη Κίνηση 1 Εμείς, τα μέλη της Φιλελεύθερης Κίνησης, ιδρύουμε σήμερα ένα Κόμμα με σκοπό να εκφράσουμε την ιδεολογία μας μέσα από δημοκρατικό διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σκοποί και δραστηριότητες Συνδέσμου Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: H εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕ.ΦΟΙ.ΠΑ.Κ) Περιεχόμενα 1. Ίδρυση Έδρα Σφραγίδα - Ιστοσελίδα... 3 2. Αρχές... 3 3. Σκοποί... 3 4. Μέλη... 3 5. Πόροι...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ EE Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει την πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου της Χαϊδελβέργης (Καταστατικό ΣΑΜ - ΚΣΑΜ)

Καταστατικό του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου της Χαϊδελβέργης (Καταστατικό ΣΑΜ - ΚΣΑΜ) Καταστατικό του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου της Χαϊδελβέργης (Καταστατικό ΣΑΜ - ΚΣΑΜ) Προοίμιο Ο Δήμος Χαϊδελβέργης επιθυμεί μέσω της σύστασης του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα