Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ"

Transcript

1 Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Θ. Μεγαλοοικονόμου Αθεηεξία ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ εθηίζεληαη εδψ γχξσ απφ ηε θπζηθή, πξαγκαηηθή χπαξμε, ή, αληίζεηα, ηνλ θαηαζθεπαζκέλν ραξαθηήξα, ηεο «ζρηδνθξέλεηαο» σο δηαθξηηήο λνζνινγηθήο νληφηεηαο, είλαη φρη θάπνην αθεξεκέλν αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ (γηα ηελ αηηηνπαζνγέλεηα, ηα πην αθξηβή δηαγλσζηηθά θαη ηαμηλνκηθά θξηηήξηα θιπ), αιιά ε ζθνπηά ηεο πξάμεο : ε αλαδήηεζε, δειαδή, ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ κε πξαθηηθό αληίθξηζκα ζηελ νξγάλσζε ππεξεζηψλ, δεκφζησλ θαη αλνηρηψλ, ηφπσλ πξαγκαηηθψλ αθξφαζεο θαη δηαιφγνπ, ππνδνρήο θαη απνδνρήο ηνπ πάζρνληνο ππνθεηκέλνπ, ηέηνησλ πνπ λα ιεηηνπξγνχλ θξηηηθά, ζηε βάζε ηεο επεξψηεζεο (θαη ηεο δηεχξπλζεο) ησλ νξίσλ επηθξαηνχζαο θαλνληθφηεηαο. Σχκθσλα κε ηα θιαζζηθά εγρεηξίδηα, φπσο, πρ, απηφ ησλ Η. Kaplan θαη B. Sandock, σο παξαιήξεκα (delusion) νξίδεηαη «κηα ςεπδήο πεπνίζεζε, δειαδή, πνπ δελ ηελ ζπκκεξίδνληαη νη άιινη, ε νπνία δηαηεξείηαη επίκνλα, αθφκα θαη φηαλ αληηθάζθεη κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Πεξηζζφηεξν ζπρλή ζηε ζρηδνθξέλεηα» («a false belief, i.e, not shared by others, that is firmly maintained, even though contradicted by social reality. Most common in schizophrenia»). 1 Γελ είλαη δχζθνιν λα δνχκε φηη απηνί νη νξηζκνί πνπ επηρεηξνχλ λα δηαρσξίζνπλ ηηο θαλνληθέο απφ ηηο κε θαλνληθέο, ςεπδείο ή απίζαλεο πεπνηζήζεηο, βαζίδνληαη ζε πνιχ αδχλακα ζεκέιηα. Θα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λ αληαπνθξίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζε πιήζνο απφ ηδενινγήκαηα θαη ζέζθαηα, πνπ εθηείλνληαη ζε φιν ην θάζκα ησλ βην θαη ςπρνθαηαζθεπψλ, πνπ πιαζάξνληαη σο αηηίεο, ή εξκελείεο, κε ηηο ζπλαθφινπζεο, ζε θάζε πεξίπησζε, ζεξαπείεο. Πφζν κάιινλ ζηα πεξηερφκελα ηνπ φξνπ «ζρηδνθξέλεηα»; πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηίζεληαη θξίζεηο θαη εηηθέηεο πνπ ζεκαδεχνπλ νιφθιεξε ηε δσή ρηιηάδσλ αλζξψπσλ. Γλσξίδνπκε φηη, φρη κφλν ν ιεγφκελνο «απιφο ιαφο», αιιά θαη ε ίδηα ε «επηζηεκνληθή θνηλφηεηα» ιεηηνπξγεί ζηε βάζε κηα βαζηάο ξηδσκέλεο πξνθαηάιεςεο, πνπ βιέπεη ηελ ηξέια σο θάηη νπζηαζηηθά «δηαθνξεηηθφ», σο κηα εηεξφηεηα. Όπσο έρεη ππνζηεξίμεη ν Foucault, ν εγθιεηζκφο θαη ε απνζήθεπζε ησλ ηξειψλ ζην άζπιν είρε, κεηαμχ άιισλ, σο απνηέιεζκα ηελ παχζε ηνπ δηαιφγνπ, απφ ηε κηα, αλάκεζα ζην ινγηθφ θαη ην παξάινγν θαη απφ ηελ άιιε, αλάκεζα ζην ςπρηθά δηαηαξαγκέλν άηνκν θαη ηελ θνηλσλία.(2) Γλσξίδνπκε, επίζεο, φηη απηφο ζηνλ νπνίν ηίζεηαη ε δηάγλσζε ηεο «ζρηδνθξέλεηαο» ηείλεη λ αληηκεησπίδεηαη σο «νξηζηηθά μεθνκκέλνο εμαηηίαο απηήο ηεο δηαηαξαρήο».(3) Όπσο αλαθέξνπλ νη Barham θαη Hayward, «ε ζρηδνθξέληα είλαη πεξηζζφηεξν απφ κηα αζζέλεηα πνπ έρεη θάπνηνο. Δίλαη θάηη πνπ ην άηνκν είλαη, ή κπνξεί λα γίλεη. Τν άηνκν πνπ έρεη αζζελήζεη απφ ζρηδνθξέλεηα είλαη θάπνηνο ζηνλ νπνίν έρεη ζπκβεί κηα δξαζηηθή ξήμε ζην ζπλερέο ηεο βηνγξαθίαο ηνπ θάπνηεο ζρνιέο ζθέςεηο δελ δέρνληαη φηη ππάξρεη κεηά γηα ηε ζρηδνθξέλεηα, κφλν πξηλ».(4) Απηή ε ηνπνζέηεζε ηεο «ζρηδνθξέλεηαο» (θαη ηεο ςχρσζεο, γεληθφηεξα) ζην πεδίν ηεο «εηεξφηεηαο», ε νπνία δηαπεξλά ηελ φπνηα δηαπξαγκάηεπζε θαη ην δηάινγν καδί ηεο, αλ θαη έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ πνιχ καθξηά, απνηειεί ηαπηφρξνλα αληηπξνζσπεπηηθή έθθξαζε ηνπ ζχγρξνλνπ ξαηζηζκνχ, πνπ νξίδεη πνηνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη πνηνο λ απνθιείεηαη απφ ην θνηλσληθφ ζψκα.(5) «Ο λένο ξαηζηζκφο θαζνξίδεη πνηνο αλήθεη δηθαησκαηηθά ζηελ εζληθή θνηλφηεηα θαη ζπγρξφλσο πξνβάιιεη ιφγνπο γηα ην δηαρσξηζκφ ή ηελ εθδίσμε απηψλ πνπ ε θαηαγσγή ηνπο, ε ςπρηθή ηνπο δηάζεζε ή ε ηζαγέλεηά ηνπο, ηνπ θαηαηάζζεη θάπνπ αιινχ».(6) Σηελ πεξίπησζε ηεο «ζρηδνθξέλεηαο» ππάξρνπλ, φπσο γλσξίδνπκε, πνιιά άιπηα δεηήκαηα, πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ θχζε ηεο, σο λνζνινγηθήο νληφηεηαο θαη θηάλνπλ κέρξη 1 *Παξνκνίσο, ε APA (Ακεξηθαληθή Ψπρηαηξηθή Δηαηξεία) νξίδεη ην παξαιήξεκα σο «falsity or absurdity of the belief, that is held with absolute conviction, is based on incorrect inferences about reality, is not amenable to reason, evidence or persuasion, is preoccupying and not culturally shared».

2 ηηο πηζαλνινγνχκελεο αηηίεο, ηηο πνηθίιεο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Τη είλαη «ζρηδνθξέλεηα»; Δίλαη έλαο φξνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ επηζηεκνληθή πεξηγξαθή ελφο θπζηθνχ /ςπρνινγηθνχ /θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ, ή κηα θνηλσληθή /ηδενινγηθή /επηζηεκνληθή θαηαζθεπή; Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο κε απηφ πνπ απνθαινχκε ηξέια; Πνηα είλαη ε ηζηνξηθή ηεο δηαδξνκή σο θαηλνκέλνπ, αιιά θαη σο αληηθεηκέλνπ γλψζεο θαη δηαρείξηζεο; Σχκθσλα κε ηα ςπρηαηξηθά εγρεηξίδηα, ε «ζρηδνθξέλεηα» είλαη κηα ςχρσζε, δειαδή, κηα ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή, θαηά ηελ νπνία ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λ αλαγλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ απαληήζεηο, νη λνεηηθέο δηεξγαζίεο, ε θξίζε θαη ε ηθαλφηεηα γηα επηθνηλσλία επεξεάδνληαη ηφζν πνιχ, ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ λα παξαβιάπηεηαη ζνβαξά. Ωο γλσζηφλ, ν φξνο επηλνήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα απφ ηνλ Διβεηφ ςπρίαηξν Eugen Bleuler, γηα λα δψζεη έλα πην αθξηβή νξηζκφ ζηε λνζνινγηθή νληφηεηα πνπ είρε θαηά πξψηνλ πεξηγξαθηεί απφ ην Γεξκαλφ ςπρίαηξν Emil Kraepelin θαη νλνκαζηεί απφ απηφλ «πξψηκε άλνηα» (dementia praecox) ζε αληηδηαζηνιή κε ηε γεξνληηθή άλνηα. Σχκθσλα, κάιηζηα, κε ηνλ Wing, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ φξνπ κε ηε γξακκαηηθή κνξθή ηνπ επηζέηνπ, ηνλ έθαλε πην βνιηθφ, αιιά δελ εμεγεί γηα πνην πξάγκα θαη γηα πνηνλ. (7) Ο Kraepelin, βαζηζκέλνο ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζην ςπρηαηξείν ηνπ Μνλάρνπ, ζηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηνπ 19νπ αηψλα, πάλσ ζηνπο έγθιεηζηνπο εθεί ςπρηθά αζζελείο, ζεψξεζε φηη ηξεηο θαηεγνξίεο ςπρνπαζνινγίαο, ε εβεθξέλεηα, ε θαηαηνλία θαη ε παξαλνεηδήο άλνηα, πνπ είραλ ηελ έλαξμή ηνπο ζε λεαξή ζρεηηθά ειηθία, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο εθδειψζεηο, θαηλφηαλ λα έρνπλ κηα θνηλή πνξεία πξνο κηαλ επηδεηλνχκελε έθβαζε, πνπ κπνξνχζε λα θηάζεη κέρξη ηελ πιήξε άλνηα. Θεψξεζε, δειαδή, φηη απηέο νη ηξεηο θαηαζηάζεηο ήηαλ ππνθαηεγνξίεο κηαο εληαίαο λνζνινγηθήο νληφηεηαο. Δθαλε ηε δηάθξηζε αθελφο κε ηε λεπξνζχθηιε (πξντνχζα γεληθή παξάιπζε), θαζψο εδψ - ζηελ πξψηκε άλνηα - δελ κπνξνχζε λα δηαπηζησζεί κηα εηδηθή θαη πξνθαλήο αηηία. Καη αθεηέξνπ, κε ηελ θπθιηθή (καληνθαηαζιηπηηθή) ςχρσζε, πνπ δηαθξίλεηαη απφ ελαιιαγή ηεο δηάζεζεο απφ ηελ επθνξία ζηε κειαγρνιία, κε κεζνδηαζηήκαηα λνξκνζπκίαο, ελψ ε πξψηκε άλνηα, είρε, θαη απηφλ, κηα πξννδεπηηθά επηδεηλνχκελε έθβαζε. Η πεξηγξαθή ηνπ Kraepelin γηα ηελ πξψηκε άλνηα εμαθνινπζεί, κε κηθξέο αιιαγέο (ηδηαίηεξα σο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαηνλία), λα ρξεζηκεχεη κέρξη ζήκεξα σο ε εηθφλα ηεο ζεκεξηλήο ζρηδνθξέλεηαο. Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη κφλν ην 12% ησλ αζζελψλ ηνπ Kraepelin ππνινγηδφηαλ φηη αλάξξσλαλ πιήξσο ή ζρεδφλ πιήξσο (8). Σηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ζην λνζνθνκείν Burghollzi, ηεο Διβεηίαο, ν E. Bleuler επηλφεζε κηα πην αηζηφδνμε άπνςε γηα ηελ έθβαζε θαη αλέπηπμε κηα λέα ελνπνηεηηθή αξρή γηα ηελ θαηάζηαζε απηή, δίλνληάο ηεο θαη έλα λέν φλνκα (παξαθηλνχκελνο θαη απφ ηηο ςπραλαιπηηθέο απφςεηο ηνπ βνεζνχ ηνπ Carl Jung). Καη απηφλ, ην ηαπηνπνηεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξξψζηηαο δελ είλαη ε θαθή έθβαζε, αιιά ε έιιεηςε ζπλέρεηαο ζηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο ζθέςεηο ηνπ αζζελή θαη κηα πεξηνξηζκέλε θαη απξφζθνξε έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Θεκειηαθά ζεκεία ζεσξνχζε ηελ ακθηζπκία (ambivalence) θαη ηνλ απηηζκφ. Οξκψκελνο απφ απηφ πνπ πεξηέγξαθε σο θαηαθεξκαηηζκφ ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ν Bleuler επηλφεζε ηνλ φξν «ζρηδνθξέλεηα» (ζράζε ηνπ λνπ, ηνπ κπαινχ). Σχκθσλα κε ηνλ Bleuler, νη ςεπδαηζζήζεηο θαη ην παξαιήξεκα ήηαλ δεπηεξεχνπζεο εθδειψζεηο πην ζεκειηαθψλ δηαηαξαρψλ. Οη αζζελείο ηνπ Bleuler, αληίζεηα κε απηνχο ηνπ Kraepelin, είραλ πςειά πνζνζηά αλάξξσζεο, ηδηαίηεξα θνηλσληθήο αλάξξσζεο πνπ έθηαλε ζην 60%.(9) Πνπ νθείιεηαη ε δηαθνξά; Δίλαη πηζαλφ φηη ηα δηαγλσζηηθά ηνπ θξηηήξηα λα ήηαλ πην πιαηεηά απφ απηά ηνπ Kraepelin θαη λα ζπκπεξηέιαβε θαη κεξηθά πην ειαθξά πεξηζηαηηθά. Μεγαιχηεξν ξφιν, φκσο, ζίγνπξα έπαημαλ άιινη παξάγνληεο φπσο, πρ, νη ζεξαπεπηηθέο ηνπ κέζνδνη, πνπ, ζε αληίζεζε κε απηέο ζηα γεξκαληθά ςπρηαηξεία, φπνπ νη ηξφθηκνη πθίζηαλην ζπλζήθεο εθκεδέληζεο ηεο χπαξμήο ηνπο, αθνινπζνχληαλ αξρέο, φπσο: -«είλαη πξνηηκφηεξν λα πεξηζάιπνπκε απηνχο ηνπο αζζελείο ζηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο θαη κέζα ζην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ» -«ν αζζελήο δελ πξέπεη λα κπαίλεη ζην λνζνθνκείν επεηδή έρεη ζρηδνθξέλεηα, αιιά επεηδή ππάξρεη εηδηθή έλδεημε γη απηφ» -«πξέπεη λα ζεσξείηαη σο εγθαζηδξπκέλνο θαλφλαο φηη ε

3 ηαρχηεξε έμνδνο έρεη θαιιίηεξα απνηειέζκαηα» -φηαλ δελ ππάξρεη νηθνγέλεηα «ε θξνληίδα πνπ κπνξεί λα πάξεη θαλείο απφ κηα μέλε νηθνγέλεηα, ζπρλά ρξεζηκεχεη σο επαξθέο ππνθαηάζηαην».(10) Σεκαληηθφο ήηαλ, επίζεο θαη ν ξφινο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ κε ηε κεγάιε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ Δπξψπε (θαη ζηε Γεξκαλία) κεηαμχ , ζε αληίζεζε κε ηα ρακειά επίπεδα αλεξγίαο θαη θηψρηαο ζηελ Διβεηία, εθείλε ηελ πεξίνδν. Αλεμάξηεηα απφ απηά, φκσο, ε πην απαηζηφδνμε άπνςε ηνπ Kraepelin γηα ηε «ζρηδνθξέλεηα» έγηλε πην δεκνθηιήο θαη επεξεάδεη πεξηζζφηεξν, κέρξη θαη ζήκεξα, ηνπο θαηεζηεκέλνπο ςπρηαηξηθνχο θχθινπο. Η επηζηεκνινγηθή ζεψξεζε απφ ηνλ Κξέπειηλ ηεο «ζρηδνθξέλεηαο» σο «θπζηθήο νληφηεηαο» βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη απνηειεί έλα θπζηθό αζξνηζηηθό ζύλνιν ή νκάδα (cluster) ζπκπησκάησλ, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη κηα πνηνηηθή παξέθθιηζε απφ ην ζεσξνχκελν σο «θαλνληθφ» θαη φηη απηή ε «νκάδα» κπνξεί λα αλαρζεί ζε κηα βαζύηεξε, δηαθξηηή αηηία, πνπ απνηειεί ηνλ αλαγθαίν θαη επαξθή φξν γηα ηελ παξαγσγή απηήο ηεο «νκάδαο ζπκπησκάησλ». Ο λεσηεξηζκφο ηνπ Κξέπειηλ ήηαλ φηη έδηλε έκθαζε ζηελ έξεπλα «νιόθιεξεο ηεο πνξείαο ηεο αξξώζηηαο», ζε κηα πξνζπάζεηα λ αλαθαιχςεη θπζηθέο «νκάδεο», «νληφηεηεο», «πξφηππα» (patterns).(11) Σρεηηθά πην πξφζθαηα, ε «ζρηδνθξέλεηα» αλαθέξεηαη ζπρλά σο έλα ζύλδξνκν, φξνο πνπ πεξηγξάθεη κηα «νκάδα (cluster) ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ». Ο φξνο ζχλδξνκν αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη νξηζκέλα θαηλφκελα θαίλεηαη λα νκαδνπνηνχληαη κε κηα ζπλάθεηα πεξηζζφηεξε απφ απηή πνπ ελππάξρεη ζε κηα ηπραία ζπλεχξεζε. Γελ ζεσξείηαη φηη ε νκάδα ησλ γεγνλφησλ πνπ ππνδειψλεηαη απφ ην ζχλδξνκν, απνηειεί κηα δηαθξηηή θπζηθή νληφηεηα (αλ θαη κπνξεί λα ππαηλίζζεηαη έλα βηνινγηθφ ππφζηξσκα πνπ ζα βξεζεί ζην κέιινλ), ελψ νη άλζξσπνη πνπ εκθαλίδνπλ απηή ηελ «νκάδα ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ», κπνξεί λα πνηθίινπλ πνιχ ζηνλ ηξφπν πνπ απηή αιιάδεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 2 Απφ ηα ηέιε ηνπ 18 νπ ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα έρνπκε, σο ζπζηαηηθή πξάμε ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο ζχγρξνλεο ςπρηαηξηθήο, ηε κεηάβαζε απφ ηελ «ηξέια» ζηελ επηζηεκνληθή ζχιιεςή ηεο σο «ςπρηθήο αξξψζηηαο». Γηα λα θαηαλνήζνπκε απηή ηε κεηάβαζε είλαη αλαγθαίν λα ηελ ηνπνζεηήζνπκε ζην φιν πιέγκα ησλ αιιαγψλ, πνπ ζπκβαίλνπλ κε ηελ άλνδν ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη κε ηηο λέεο κνξθέο δηαρείξηζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Μπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ςπρηαηξηθήο κφλν θαηαλνψληαο ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο. Η «Γέλλεζε ηεο Κιηληθήο» είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο «Ιζηνξίαο ηεο Τξέιαο». Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία, κε ην ζρεκαηηζκφ ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ, ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηηο αλαδπφκελεο αλάγθεο ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ, πγεία θαη αξξψζηηα εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη 2 * Η ζρέζε αλάκεζα ζε ζχλδξνκν, ζεκεία (signs) θαη ζπκπηψκαηα (symptoms) αμίδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, σο ελδεηθηηθή γηα ηηο δπζθνιίεο, ηηο ακθηζεκίεο θαη ηηο αζάθεηεο πνπ είλαη εγγελείο ζηελ ςπρηαηξηθή δηάγλσζε. Σχκθσλα κε ηε Mary Boyle, νη άλζξσπνη ζηνπο νπνίνπο έρεη ηεζεί ην ίδην ζχλδξνκν σο δηάγλσζε, ζα έρνπλ θνηλφ ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ηεο νκάδαο (cluster), ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ηα ελ ιφγσ ζχλδξνκν, ζα κπνξνχλ, φκσο, λα δηαθέξνπλ ζηα ζπκπηψκαηα, γηαηί ην ίδην ζεκείν κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε πνηθηιία ζπκπησκάησλ. Απηή ε εηεξνγέλεηα δείρλεη φηη άγλσζηεο ελδηάκεζεο κεηαβιεηέο ιεηηνπξγνχλ ζηελ αιπζίδα απφ ην ζεκείν ζην ζχκπησκα. Οκνίσο, επεηδή ηα ζεκεία ππεξθαζνξίδνληαη, άλζξσπνη κε ηα ίδηα ζεκεία κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο δηαγλψζεηο, πξνθαλψο γηα λα ππνδεισζεί ην γεγνλφο φηη ε ππνθείκελε αηηία είλαη δηαθνξεηηθή. Απηνί νη άλζξσπνη κπνξεί λα έρνπλ ηα ίδηα ζπκπηψκαηα. Αιιά αθφκα θαη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ ηα ίδηα ζεκεία θαη δελ ηνπο ηίζεηαη ε ίδηα δηάγλσζε, κπνξεί λα έρνπλ ηα ίδηα ζπκπηψκαηα, γηαηί δηαθνξεηηθά ζεκεία κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηα ίδηα ζπκπηψκαηα.(12) Σε θάζε πεξίπησζε, «πξψτκε άλνηα» ή «ζρηδνθξέλεηα», είηε σο λνζνινγηθή νληφηεηα είηε σο ζχλδξνκν, είλαη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ βηψλεη νξηαθέο θαηαζηάζεηο : ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο χπαξμήο ηνπ, ηελ απψιεηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ, ηνλ δηπιφ απνθιεηζκφ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσλία. Σε πνην βαζκφ απηή ε νξηαθή ππαξμηαθή θαηάζηαζε, ε ηξέια, ρσξάεη ζηα λνζνινγηθά ζρήκαηα ηεο «ζρηδνθξέλεηαο»; Τη ζήκαηλαλ νη επηλνήζεηο ηνπ Kraepelin, ηνπ Bleuler, απηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ζην 19ν αηψλα θαη απηψλ πνπ ηνπο δηαδέρηεθαλ, σο πξνο ηε γλψζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ πνπ ππνηίζεηαη φηη εμέθξαδαλ ;

4 αλαδεηθλχνληαη σο δχν απφιπηα, αιιειναπνθιεηφκελα αληίζεηα : ζεηηθό ην έλα θαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο, αιιά θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη αξλεηηθό ην άιιν, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο επηζηήκεο. Γηα πξψηε θνξά, ε επηδίσμε ηεο πγείαο γίλεηαη έλαο επηδησθφκελνο ζηφρνο, σο ε ζεηηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη (ηνπ «πγηή, ηθαλνχ θαη παξαγσγηθνχ»), κηα αμία θαζεαπηή, απνθνκκέλε απφ ηε δσή θαη ηελ αξξψζηηα, κηα πνηφηεηα ρσξίο ηελ νπνία ε δσή παχεη λα έρεη αμηνπξέπεηα. Η αξξψζηηα, απφ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δσήο, έλα κέξνο ηεο θπζηθήο ηάμεο, φπσο θαη ν ζάλαηνο, γίλεηαη έλα θαθφ πνπ πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί, κε ηελ αλάζεζε απηνχ ηνπ έξγνπ ζην γηαηξφ θαη ζηα λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα.(13) Η φιε ηζηνξηθή δηαδξνκή, απφ ηελ επνρή ηεο πξνεπηζηεκνληθήο (καγηθήο) γλψζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ αζζελεηψλ ηνπ, νδεγεί ζηε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ αλαδχεηαη ε αλάγθε ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο ηνπ «ππνθεηκέλνπ» ηεο ηαηξηθήο παξέκβαζεο πξνθεηκέλνπ απηφ λα γίλεη δπλαηφ λα «γλσζζεί». Δηζη, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηαηξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε επηζηεκνληθή γλψζε ηεο αξξψζηηαο, γίλεηαη ε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ νδχλε ηνπ άξξσζηνπ αλζξψπνπ ζηελ νληφηεηα ηεο αξξψζηηαο. Σ απηή ηελ έξεπλα ηεο αξξψζηηαο, ε παξνπζία ηνπ άξξσζηνπ αλζξψπνπ γίλεηαη φιν θαη πην ηπραία, φιν θαη πην πεξηζηαζηαθή.(14) Αιιά, κε ηελ ίδηα απηή πξάμε θαη κέζνδν, ην ππνθείκελν απνρσξίδεηαη από ηελ νιόηεηα ζηελ νπνία αλήθεη (σο άηνκν εμαξηεκέλν απφ έλα πεξηβάιινλ θαη νξγαλσκέλν ζε κηα θνηλσλία), κε ηελ απνθνπή, απφ ηε κηα, θάζε δεζκνχ κε ηελ πξνζσπηθή θαη ηε ζπιινγηθή ηνπ ηζηνξία θαη κε ηε κεηαθνξά, απφ ηελ άιιε, θαη ηελ εζηίαζε ζην άηνκν (ζην ζώκα ηνπ αηφκνπ), αθόκα θαη όζσλ ζηνηρείσλ πξνέξρνληαη από ην θνηλσληθό ζώκα.(15) Η νξγάλσζε ηεο ζεξαπείαο θαη γεληθψο ε πεξίζαιςε επηθεληξψλνληαη ζηελ αξξψζηηα σο θπζηθφ θαηλφκελν, ελψ θαζίζηαληαη ηφζν πεξηζζφηεξν αλίζρπξεο φζν ην άηνκν απνθφβεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία. Απηή ε δηαδηθαζία ζπκπίπηεη κε ηε ινγηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ, πνπ πξνσζνχζε ην αζηηθφ θξάηνο θαη είραλ λα θάλνπλ κε ηε ζπζηεκαηηθή απφθξπςε απηνχ, πνπ κέζα ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ελ γέλεη, παξάγεη πφλν θαη αξξψζηηα. Απηφ έρεη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ φρη κφλν ζην πψο ην άηνκν βηψλεη ηελ νδχλε ηνπ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απνδέρεηαη θαη ππνηάζζεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπ. Δίλαη απηφ πνπ δίλεη ζηελ ηαηξηθή ηνλ νκαινπνηεηηθό ηεο ξόιν ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα, κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί.(16) Όια απηά, θπζηθά, νπδφισο ζεκαίλνπλ αθχξσζε ησλ φπνησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ είραλ νη επηζηεκνληθέο ηαηξηθέο αλαθαιχςεηο, αιιά ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε λα εηδσζνύλ, απηέο νη αλαθαιύςεηο, ζε ζρέζε κε ηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθώλ ηεο δσήο ησλ αλζξώπσλ, πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ νη θχξηνη ππεχζπλνη ηεο πγείαο θαη ηεο αξξψζηηαο ηνπο Η δηαδηθαζία ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο θιηληθήο πξνζέγγηζεο, είλαη ηδηαίηεξα πξνθαλήο θαη θξαπγαιέα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξέιαο απφ ηελ ςπρηαηξηθή, θαζψο απηή νηθνδνκείηαη πάλσ ζη αρλάξηα (πάλσ ζηε κέζνδν) ηεο ηαηξηθήο ηνπ ζψκαηνο, αληηκεησπίδνληαο ηελ ςπρηθή ζθαίξα θαη ηηο εθδειψζεηο ηεο σο «φξγαλν», σο μέρσξε νληφηεηα : ε «ςπρή», δειαδή, απνρσξίδεηαη, κ έλα ηππηθά θαξηεζηαλφ ηξφπν, απφ ην «ζψκα», κεηαηξεπφκελε ζε αληηθείκελν ηαηξηθήο έξεπλαο (ζεηηθηζηηθνχ ραξαθηήξα), ην νπνίν πξέπεη λα εηζέιζεη κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλεο θσδηθνπνηήζεηο - ινγηθή ζηελ νπνία παγηδεχνληαη αθφκα θαη νξηζκέλεο ηάζεηο ζηελ ςπρηαηξηθή πνπ επηθαινχληαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ. Η ηξέια ράλεη ην θπζηθφ ηεο, ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηαπηόρξνλε παξνπζία ηνπ παξαιόγνπ κέζα ζην ιόγν θαη ζπλζιίβεηαη κέζα ζηε κέγγελε ηεο «λνζνινγηθήο νληφηεηαο», πνπ νξίδεηαη κφλν κε ζηελά ηαηξηθνχο φξνπο.(17) Τν απνηέιεζκα είλαη φηη ε ςπρηαηξηθή, απφ ηελ επνρή ηνπ Kraepelin κέρξη ηε ζεκεξηλή ηνπ DSM IV, δηαηξέρεηαη απφ κηαλ εγγελή ζχγρπζε αλάκεζα ζηα ηξία επίπεδα, ην θαηλνκελνινγηθό, ην λνζνινγηθό θαη ην αηηηνινγηθό θαη απφ κηα δηαξθή δηακάρε αλάκεζα ζε πξνζπάζεηεο ππέξβαζεο απηήο ηεο ζχγρπζεο θαη ζην δηαδνρηθφ θαηξαθχιηζκα πίζσ ζ απηήλ.(18)

5 Παξφιν πνπ ε ςπρηαηξηθή πξνζπάζεζε λ απνθηήζεη επηζηεκνληθή λνκηκνπνίεζε πηνζεηψληαο ηελ επηζηεκνληθή γιψζζα ηεο ηαηξηθήο, ζην δήηεκα ηεο ζρέζεο λνζνινγίαοαηηηνινγίαο (αληίζεηα κε ηελ ηαηξηθή, πνπ απνδεηθλπφηαλ ηφζν πην επηζηεκνληθή φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχζε λα ζπζρεηίδεη ηε λνζνινγία κε κηαλ νξηζκέλε αηηηνινγία), ε ςπρηαηξηθή αλαγθάζηεθε, εθ ησλ πξαγκάησλ, λα παξάγεη κηα λνζνινγία απνζπλδεδεκέλε απφ ηελ αηηηνινγία. Μάιηζηα, ην DSM IV δηαθεξχζζεη σο επίηεπγκά ηνπ φηη ην δήηεκα ηεο λνζνινγίαο, σο πξφβιεκα ζπκβαηηθφ θαη πεξηγξαθηθφ, δηαρσξίδεηαη πιήξσο απφ ην δήηεκα ησλ αηηηψλ, σο πξνβιήκαηνο εκπεηξηθήο έξεπλαο, πνπ πξφθεηηαη λα θξηζεί ζην κέιινλ δεδνκέλνπ φηη, πξνο ην παξφλ, ππάξρνπλ κφλν αηηηνινγηθέο ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα εμαθξηβσζεί ε φπνηα πιηθή/εκπεηξηθή βάζε (πξνθαλψο βηνινγηθή/ γελεηηθή).(19) Ωζηφζν, αθφκα θαη κ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα πξνβιήκαηα δελ ιχζεθαλ, απιψο κεηαηνπίζηεθαλ. Γελ ζ αλαθεξζνχκε εδψ ζηελ πιεζψξα ησλ ςεπδναηηηνινγηθψλ εμεγήζεσλ (νη δηαηηεηηθέο ζεσξίεο, κε ηνλ Linus Pauling λα πξνηείλεη ηζρπξέο δφζεηο βηηακηλψλ γηα ηε «ζρηδνθξέλεηα», ν ηερλεηφο λεθξφο γηα ηελ απαιιαγή απφ πηζαλέο ηνμίλεο, έλαο ηφο, αληίζηνηρνο κ απηφλ ηνπ Aids, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα εκθάληζε «ζρηδνθξέλεηαο» φζσλ γελληνχληαη ηελ άλνημε, αιιά θαη κε ηελ ππφζεζε ηεο κεηάδνζήο ηνπ ζηελ έγθπν απφ ην γάην ηνπ ζπηηηνχ). Τφζν απηέο, νη πην εμσηηθέο ππνζέζεηο, φζν θαη απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πην ζνβαξέο έξεπλεο ησλ βην-λεπξν-επηζηεκψλ, κνλναηηηαθέο ή πνιππαξαγνληηθέο, δελ κπνξνχλ θαη νπδέλα ηξφπν λα κεηαθξαζηνχλ ζε λνζνινγηθφ νξηζκφ. Όπσο γλσξίδνπκε, ζχληνκα κεηά ηελ έθδνζε ηνπ DSM IV, φια κπήθαλ θαη πάιη ππφ ζπδήηεζε, ηφζν ζην δηαγλσζηηθν-θιηληθφ επίπεδν, φζν θαη ζ απηφ ηεο έξεπλαο - κε ηελ ειπίδα φηη ε επφκελε έθδνζε, ην DSM V, ζα δψζεηο ιχζεηο εθεί πνπ απέηπραλ φια ηα πξνεγνχκελα, ηα νπνία δηαδέρνληαλ ην έλα ην άιιν κε ηελ ίδηα πάληα ειπίδα θαη πξνζδνθία. Οζν πεξηζζφηεξν, κεηά ηνλ παξακεξηζκφ ησλ ςεπδναηηηνινγηθψλ εμεγήζεσλ, αλαδχνληαη νη εζσηεξηθέο αδπλακίεο ηνπ ηαμηλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηα ηξία επίπεδα, θαηλνκελνινγηθφ, λνζνινγηθφ θαη αηηηνινγηθφ, εμαθνινπζνχλ αλαγθαζηηθά λα βαδίδνπλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο θαη αζχκβαηεο θαηεπζχλζεηο. Η θαηλνχξγηα, ζπκβαηηθή/πεξηγξαθηθή, λνζνγξαθία δελ θαηαθέξλεη λα εθιεπηχλεη, λα θάλεη πην αθξηβή θαη πην ηθαλά ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, έηζη ψζηε απηά λα κπνξέζνπλ πξαγκαηηθά λ αληαπνθξηζνχλ θαη λα εθθξάζνπλ ηε θαηλνκελνινγία θαη ηαπηφρξνλα δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ην αμηφπηζην ελλνηνινγηθφ «ζεκείν αλαθνξάο» γηα ηηο αηηηνπαζνγελεηηθέο έξεπλεο.(20) Σχκθσλα κε ηελ ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηνπ Μ. Maj πάλσ ζηα θξηηήξηα ηνπ DSM IV γηα ηε δηάγλσζε ηεο «ζρηδνθξέλεηαο» (21), ππάξρεη κηα κεγάιε δπζθνιία, έσο θαη αδπλακία, γηα απάληεζε ζην δηαθεξπγκέλν ζθνπφ, πνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλάδεημε ηεο «ζρηδνθξέλεηαο» σο ελφο ηδηαίηεξνπ ζπλδξφκνπ. Η αλάιπζε ζηε βάζε ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ ησλ θξηηεξίσλ ηνπ DSM IV (ζπκπησκαηνινγηθό, ρξνλνινγηθό, ιεηηνπξγηθό θαη ηνπ δη απνθιεηζκνύ) δείρλεη ηελ αδπλακία ησλ ηξηώλ πξώησλ λ απνθχγνπλ ηε επηθάιπςε κε άιια ζχλδξνκα (κείδσλ θαηάζιηςε, δηπνιηθή δηαηαξαρή, δηάθνξεο πεξηπηψζεηο άλνηαο) πνπ ηαμηλνκνχληαη ζην ελ ιφγσ εγρεηξίδην. Ωο εθ ηνχηνπ, κέλεη ην ηέηαξην επίπεδν - ην αξλεηηθό, ην δη απνθιεηζκνύ γηα λα θαζνξίζεη ηε δηάγλσζε, έηζη ψζηε ε δηάγλσζε ηεο «ζρηδνθξέλεηαο» ζην DSM IV γίλεηαη «δηάγλσζε δη απνθιεηζκνύ». Τα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν Maj είλαη 1) αλ είλαη επηηξεπηφ ε δηάγλσζε ηνπ «ζπλδξφκνπ ζρηδνθξέλεηα» λα γίλεηαη, ζηε πξαγκαηηθφηεηα, δη απνθιεηζκνχ, 2) αλ έλα ηέηνην «ζχλδξνκν» έρεη έλαλ ηδηαίηεξν, δηθφ ηνπ ραξαθηήξα, θαη 3) αλ, ζην βαζκφ πνπ έρεη έλα ηέηνην ραξαθηήξα, ηα θξηηήξηα ηνπ DSM IV είλαη απιψο αλίθαλα λα ηνλ ζπιιάβνπλ θαη λα ηνλ αλαδείμνπλ.(22) Η αμηνπηζηία ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ ηεο «ζρηδνθξέλεηαο» ζηα δηαδνρηθά DSM (III, IIIR, IV) ειέγρεηαη, επίζεο, σο ειιηπήο ηφζν σο πξνο ηελ «ηάζε ησλ ζπκπησκάησλ λα επαλέξρνληαη», ηελ «πξψηκε ειηθία έλαξμεο», ηελ «εμάκελε ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ», ηελ «πνξεία θαη ηελ έθβαζε», ηελ «επηδείλσζε ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγία» - πεδία φπνπ εκθαλίδνληαη κεγάια θελά θαη αληηθαηηθή ζηήξημε ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ νπνίσλ γίλεηαη επίθιεζε.(23) Η δπζθνιία λα ππάξμεη αμηφπηζην δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα (φρη κφλν γηα ηε «ζρηδνθξέλεηα») έρεη εγείξεη ζνβαξνχο πξνβιεκαηηζκνχο γχξσ απφ ζεκειηψδεηο

6 παξακέηξνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξφζιεςή καο ηεο ςπρηθήο νδχλεο /ςπρηθήο αξξψζηηαο. Δλαο απφ απηνχο αθνξά ζην δήηεκα αλ νη λνζνινγηθέο κνλάδεο πξέπεη λα είλαη ηα ζύλδξνκα, σο απηφλνκα ζχλνια ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ, ή ηα ζπκπηώκαηα σο ηέηνηα, απνθεχγνληαο πεξαηηέξσ ηαμηλνκηθέο εηηθέηεο. Δλαο άιινο αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηνπ λνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, αλ δειαδή, απηή πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ δηαρσξηζκέλσλ, δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ (νληνηήησλ), ή ζηε βάζε δηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ελφο εληαίνπ ςπρσηηθνχ «ζπλερνχο». (24) Οη δπζθνιίεο θαη ηα αδηέμνδα ηνπ λνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο γίλνληαη πην εκθαλή φζν πεξηζζφηεξν πιεζηάδεη θαλείο ζηα πιαίζηα ηα πξαγκαηηθά, εθεί φπνπ παίξλνληαη νη απνθάζεηο γηα λα ηεζεί κηα δηάγλσζε, ζην επίπεδν, δειαδή, ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ. Σηηο δηαγλσζηηθέο πξαθηηθέο ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ δηεζλψο, δηαπηζηψλεηαη κηα δηαθνξνπνίεζε (ζπρλά έλα ράζκα) αλάκεζα ζηελ ηδεαηή δηάγλσζε θαη ζηελ πξαγκαηηθή δηάγλσζε, ζχκθσλα κε ηελ δηαηχπσζε ηνπ B. Saraceno : ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή, ιέεη, νη πεξηζζφηεξνη ςπρίαηξνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα επεμεξγαζκέλα δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα, αιιά έλα δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα πνχ είλαη κείγκα πξνζσπηθψλ πεπνηζήζεσλ, ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζηάζεσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ δηαγλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ.(25) Η πξαγκαηηθή θαη ε ηδεαηή δηάγλσζε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη ν ίδηνο ςπρίαηξνο κπνξεί αλάινγα λ απνθαζίδεη λα εγθαηαιείςεη ηελ πξαγκαηηθή θαη λα πηνζεηήζεη ηελ ηδεψδε αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο (φηαλ, πρ, απεπζχλεηαη ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ θνηλφηεηα θιπ.). Σεκαληηθή ψζεζε πξνο ηε ζρεηηθνπνίεζε (θαη ακθηζβήηεζε) ησλ λνζνινγηθψλ θαηεγνξηψλ έδσζαλ νη έξεπλεο εζλνςπρηάηξσλ θαη αλζξσπνιφγσλ πάλσ ζηελ εκπεηξία ηνπ ςπρηθνχ πφλνπ ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Οη έξεπλεο απηέο αλέδεημαλ, κεηαμχ άιισλ, ηνλ επξσθεληξηθφ θαη θαη επέθηαζηλ, αγγινζαμσληθφ / ακεξηθαληθφ ραξαθηήξα ησλ δηαγλσζηηθψλ ηαμηλνκηθψλ ζπζηεκάησλ (DSM IV θαη ICD-10).(26) Οη εζλνςπρίαηξνη εηζήγαγαλ ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ αξξώζηηα (illness) θαη ζηε λόζν (disease). Η αξξψζηηα αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ αζζελή, ηελ εκπεηξία, ηελ έθθξαζε θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδεη ηα ζπκπηψκαηά ηνπ. Η λφζνο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη ιεηηνπξγνί αλαπιάζνπλ ηελ αξξψζηηα ζηε βάζε ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπο κνληέισλ γηα ηελ ςπρνπαζνινγία. (27) Σχκθσλα κε ηνλ Kleinman, ε ςπρηαηξηθή δηάγλσζε είλαη κηα εξκελεία ηεο εκπεηξίαο ηνπ αηφκνπ. Απηή ε εξκελεία δηαθέξεη κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ κε δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο θαη εμαηηίαο άιισλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ φπσο ε θιηληθή εμεηδείθεπζε, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ην ηδηαίηεξν πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ςπρηάηξνπ. Η φπνηα αληαπφθξηζε κεηαμχ ησλ, σο άλσ ελλννχκελσλ, αξξψζηηαο θαη λφζνπ δελ είλαη δεδνκέλε θαη νπσζδήπνηε δελ κπνξεί λα έρεη έλα γξακκηθφ θαη αλαγσγηζηηθφ ραξαθηήξα, αιιά απαηηεί πνιιέο δηακεζνιαβήζεηο. (28) Ο Richard Bentall, ζ έλα θείκελφ ηνπ (1998), κε ηίηιν «γηαηί δελ ζα ππάξμεη πνηέ θακηά πεηζηηθή ζεσξία γηα ηε ζρηδνθξέλεηα» (29) θάλεη ηξεηο παξαηεξήζεηο πνπ ζεσξνχκε ζθφπηκν (σο έλα εξέζηζκα γηα κηα ζπδήηεζε πνπ δηαξθψο αλαβάιιεηαη) λα κεηαθέξνπκε εδψ φζν ην δπλαηφλ πην δηεμνδηθά. Η πξψηε είλαη φηη «κπνξνύκε λα δήζνπκε θαη ρσξίο ηε ζρηδνθξέλεηα. Καη απηφ γηαηί, φπσο ιέεη ν Bentall, ππάξρεη κηα απιή ινγηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ θξεπειηαλή πξνζέγγηζε. Η ελαιιαθηηθή απηή ιχζε είλαη λα ζηακαηήζνπκε λα ζθεθηφκαζηε ζηε βάζε δηαγλσζηηθώλ θαηεγνξηώλ θαη λα ζπιινγηδφκαζηε ζηε βάζε ησλ πξνβιεκάησλ, γηα εθείλν ηνλ ηχπν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο «θέξλνπλ» ζηηο ππεξεζίεο. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ην πξφβιεκα είλαη νη «θσλέο» (νη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο), αο νξγαλψζνπκε, πέξα απφ ην ζεξαπεπηηθφ πιάλν, θαη ηελ έξεπλα ζηε βάζε απηήο ηεο ηδηαίηεξεο δηαηαξαρήο, ρσξίο ηελ αλάγθε λα εηηθεηάξνπκε ην άηνκν, πνπ ην δεη, κε θακηά απφ ηηο παξαδνζηαθέο θαηεγνξίεο (φπσο «ζρηδνθξέλεηα» ή άιιν), ησλ νπνίσλ, ιέεη ν Bentall, πξέπεη λα παξαδερηνχκε αθελφο ηε ζηεηξφηεηα θαη αθεηέξνπ, ηε δεκηά πνπ πξνθαινχλ. Η ζέζε απηή ζπζηεκαηνπνηεί, κεηαμχ άιισλ, νξηζκέλεο ζχγρξνλεο εκπεηξίεο ζην πεδίν ηεο αληηκεηψπηζεο (coping) απφ ηνπο ρξήζηεο, ησλ επψδπλσλ βησκάησλ ηνπο (ή ζπκπησκάησλ ηνπο). Απηή ε νπηηθή, πέξα απφ κηα δηαθνξεηηθή δηαγλσζηηθή κέζνδνο, είλαη, πάλσ απφ φια, έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ζθέςεο, κηα άιιε θνπιηνχξα.(30)

7 Η δεχηεξε παξαηήξεζε είλαη ε εμήο : αλ πάξνπκε ζηα ζνβαξά φηη είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθφ θαη επηδήκην λα ζθεθηφκαζηε ζηε βάζε δηαθξηηψλ παζνινγηθψλ νληνηήησλ, ηφηε ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη νη θξίζηκεο εθδειψζεηο ηεο ςπρηθήο νδχλεο εθδειψλνληαη θαηά κήθνο ελφο «ζπλερνχο»: αλάκεζα ζηηο πην ζνβαξέο εθδειψζεηο ηεο ςπρηθήο νδχλεο (φπσο παξαιεξήκαηα, ςεπδαηζζήζεηο, δπζθνιίεο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο) θαη ηηο πην ειαθξέο, ππάξρεη κηα δηαθνξά βαζκνχ, πνζνηηθή θαη όρη πνηνηηθή, (κε ηελ έλλνηα ηεο νληνινγηθήο δηαθνξάο). Μπνξνχκε εχθνια λα βξνχκε παξαδείγκαηα «δηαηαξαγκέλεο ζθέςεο» κέζα ζηελ θαλνληθή θαη ζπλήζε καο θαζεκεξηλφηεηα, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν (αο πνχκε δησθηηθφ) παξνπζηάδεη κφλν δηαθνξέο ζην βαζκφ, εθηφο απφ απηέο ηνπ πιαηζίνπ, ζε ζρέζε κε πην ζνβαξέο παξαιεξεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Τν ζπκπέξαζκα είλαη, θπζηθά, φηη «δελ είλαη πηα δπλαηφ λα ραξάμνπκε ηε γξακκή ελφο θαζαξνχ δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζε εκάο, πνπ είκαζηε πγηείο θαη απηνχο πνπ δελ είλαη».(31) Έλα άιιν ζπκπέξαζκα ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη, θαηά ηε γλψκε καο, δηαθνξεηηθέο πνηφηεηεο δελ ζπλεπάγνληαη δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο. Η ηξίηε παξαηήξεζε είλαη φηη ηα δηάθνξα ζεκεξηλά θξηηήξηα «κέηξεζεο» ησλ ππνηηζέκελσλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ ζηεξίδνληαη πάλσ ζηελ θιαζζηθή πξνθαηάιεςε ηνπ «αθαηαλφεηνπ». Δδψ ν Bentall, πνπ δελ παξαιείπεη λ αλαθεξζεί ζηνλ Jaspers, ππνδεηθλχεη έλα ζεκείν ζχκπησζεο αλάκεζα ζηελ θιαζζηθή ςπρηαηξηθή θαη ζηε ζχγρξνλε ςπρνκεηξία ην θξηηήξην ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπ λνήκαηνο ηεο ςπρηθήο εκπεηξίαο ησλ «ςπρσηηθψλ αζζελψλ», ε νπνία ππνηίζεηαη φηη «ζηεξείηαη αιεζηλήο αλαθνξηθόηεηαο (intentionality), φπνπ ν φξνο αλαθνξηθφηεηα ζεκαίλεη φηη ηείλεη, ζηξέθεηαη πξνο, απηφ, δειαδή, πνπ ζπλδέεη ηηο θπζηνινγηθέο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο κε ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνχκε». (32) Ο ζπλεζέζηεξνο θαη βνιηθφηεξνο ηξφπνο γηα λα κελ «αθνχζεη» θαλείο ηνλ ςπρηθά πάζρνληα, κε φιε ηνπ ηε κπζηηθνπνίεζε, ην κεηαθνξηθφ θαη ζπκβνιηθφ ιφγν, ηελ παξαμεληά, είλαη λα ραξαθηεξίζεη ην ιφγν ηνπ «αθαηαλφεην». Απηφ αθνξά ηδηαίηεξα ηε «ζρηδνθξέλεηα». Δίλαη γλσζηφ φηη ν Karl Jaspers, ζηελ «Γεληθή Ψπρνπαζνινγία» ηνπ, νξίδεη ηε «ζρηδνθξέλεηα» σο ην ρψξν «πέξαλ ηελ θαηαλνεζηκφηεηαο». Γηαθξίλεη αλάκεζα ζην θαηαλνεηφ, ην εκπαζψο θαηαλνεηφ θαη ην αθαηαλφεην: «Η κε θαηαλνεηή πιεπξά κηαο δηαδηθαζίαο (process), γξάθεη, αληηπξνζσπεχεη ην φξην ηεο θαηαλφεζήο καο, αιιά απηφ πξέπεη λα είλαη κε ηελ έλλνηα ελφο βαζηθνχ βηνινγηθνχ γεγνλφηνο θαη φρη κε ηελ έλλνηα ηεο ίδηαο ηεο Υπαξμεο, πνπ είλαη θνξέαο ηεο δσήο θαη ηελ θάλεη πξαγκαηηθή. Η θηινζνθηθή έλλνηα ηεο ίδηαο ηεο Υπαξμεο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ςπρνπαζνινγηθέο έξεπλεο. Αλ εθαξκνζηεί έηζη, αλαπφθεπθηα ράλεη ηελ ηδηαίηεξε θαη βαζηά ζεκαζία ηεο. Οη αιιαγέο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο δελ είλαη αιιαγέο ηεο ίδηαο ηεο Υπαξμεο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο νιφθιεξνπ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ θφζκνπ ηνπ απφ βηνινγηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δηαζηξέθνπλ ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο, πνπ επέξρεηαη, απφ ηηο αλεμάξηεηεο επηινγέο ηεο ίδηαο ηεο Υπαξμεο, είλαη δχν εληειψο εηεξνγελή πξάγκαηα. Γελ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν. Η εηζβνιή κηαο δηαδηθαζίαο (process) κέζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα θάλεη ηελ ηξέια, φρη ηελ Υπαξμηαθή ειεπζεξία».(33) Ο Jaspers (φπσο, άιισζηε, φιε ε θιαζζηθή ςπρηαηξηθή) δελ κπνξεί λ απνθχγεη ηελ ηαπηνινγία : νξίδεη ηελ «ζρηδνθξέλεηα» απφ ηα αθαηαλφεηα ζπκπηψκαηά ηεο θαη ζεσξεί απηά ηα ζπκπηψκαηα αθαηαλφεηα ζηε βάζε ηνπ φηη παξάγνληαη απφ κηα αξξψζηηα, φπσο ε «ζρηδνθξέλεηα». Αιιά, αθφκα θαη νη πην βαξηέο θαη πνιχπινθεο ςπρηθέο εκπεηξίεο, φπσο νη ςεπδαηζζήζεηο θαη ηα παξαιεξήκαηα, δελ είλαη, κε θαλέλα ηξφπν, κε επηθνηλσλήζηκεο (θαη σο εθ ηνχηνπ, «αθαηαλφεηεο»), νχηε ζηεξνχληαη λνήκαηνο. «Σηξέθνληαη πξνο» ηηο πξαγκαηηθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ θφζκν, κέζα απφ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο κεηαιιαγέο ηνπο, θαζψο αθνξνχλ κηα πξνζσπηθή ηζηνξία, ηεο νπνία ην λφεκα πξέπεη λα επαλνηθνδνκεζεί θαη λα αλαθηεζεί απφ ην ίδην ην άηνκν. Αο πάξνπκε, γηα παξάδεηγκα, έλα απφ ηα πην δχζθνια γηα ηελ επηθνηλσλία ζπκπηψκαηα, ηηο ιεγφκελεο «δηαηαξαρέο ζηε ζθέςε θαη ηε γιψζζα». Αλ εμεηάζνπκε ην ιεγφκελν «ζρηδνθξεληθφ παξάγνληα» (κε ηελ αλάιπζε ηεο γιψζζαο ηνπ αζζελή) γίλεηαη θαλεξφ φηη ν άξξσζηνο κε «ζρηδνθξέλεηα», κε ηελ ίδηα ηελ επηινγή ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ θάλεη, καο κηιά γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη. Γειαδή, δείρλεη έλα πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ

8 «εαπηφ», γηα ην «εγψ», ζ έλα πιαίζην δπζθνξίαο θαη απνπξνζαλαηνιηζκνχ. Η ρξήζε ηεο κεγαινπνίεζεο ηεο πξαγκάησλ (ηεο ππεξβνιηθήο έθθξαζεο), φπσο θαη νη αλαθνξέο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, κηινχλ γηα κηαλ αλαζηάησζε ζηελ πξνζπάζεηα λα ηνπνζεηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Σπρλά επηδηψθεη ην πιεζίαζκα κε πξσηφγνλα κέζα, φπσο ε επηζεηηθφηεηα. Παιεχεη λα βξεη έλα απνδεθηφ επίπεδν νηθεηφηεηαο θαη ζπρλά αηζζάλεηαη φηη απεηιείηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή εγγχηεηα, ελψ ηξέκεη ηελ απφζηαζε. Η θαηάζηαζή ηνπ θαίλεηαη φηη αθνξά φρη ηφζν κηαλ αλαζηνιή, ή έλα ειάηησκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ «εγψ», φζν ηελ πξνζπάζεηα ελφο «εγψ» ζε ζέζε κάρεο (θαη ίζσο πξνβιεκαηηθνχ) κπξνζηά ζ έλα έληνλν ζηξεο. Μπνξεί λα ηείλεη πξνο ηε ιεπηνκεξεηαθφηεηα θαη ηελ ππεξβνιή γηα λα απνθχγεη ηελ δηάιπζε θαη ην ράνο.(34) Υπάξρεη, σζηφζν, έλα πεξαηηέξσ βήκα γηα φζνπο απνδέρνληαη λα δηαινγίδνληαη «δη απνθιεηζκνχ» (φπσο ζην DSM IV) θαη λα ιακβάλνπλ ην «αθαηαλφεην» θαη ηελ «έιιεηςε αλαθνξηθφηεηαο» σο πξνυπφζεζε. Σην βαζκφ πνπ γίλεη απηή ε παξαδνρή, ιέεη ν Bentall, ην επαθφινπζν είλαη φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα άιιν λα γίλεη απφ ην λ απνδνζνχλ «βηνινγηθέο αηηίεο» ζε «θελέο γισζζηθέο ελέξγεηεο», πνπ ζηεξνχληαη ηεο φπνηαο αλαθνξηθφηεηαο.(35) Καη ζχκθσλα κε ηνλ Basaglia, ε βηνινγηθνπνίεζε ηεο ςπρηθήο νδχλεο πεγάδεη απφ ηελ αληθαλφηεηα ηεο ςπρηαηξηθήο λα απνδερηεί έλα πξαγκαηηθφ δηάινγν κε ηε «γιψζζα» ηεο ςπρηθήο νδχλεο, πξάγκα πνπ ηελ νδεγεί λα θαηαθεχγεη ζηελ αμίσκα ηεο «αθαηαλνεζηκφηεηαο» θαη λα ςάρλεη, ελ ζπλερεία, έλα βηνινγηθφ άιινζη πνπ ζα ρξεζηκεχζεη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηθήο ηεο επηθνηλσληαθήο αληθαλφηεηαο. Δδψ, ζεκεησηένλ, βξίζθεηαη ν ζεσξεηηθφο ππξήλαο ηεο βίαο ζηελ ςπρηαηξηθή θαη ησλ δηαθφξσλ εθδειψζεσλ θαη εθαξκνγψλ ηεο (εγθιεηζκφο, αθχξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, απνκφλσζε, κεραληθή θαζήισζε θνθ).(36)οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ κέρξη ηψξα έρνπλ αλαθεξζεί δελ νδεγνχλ, θπζηθά, ζην ζπκπέξαζκα φηη «δελ ππάξρεη ςπρηθή αξξψζηηα». Σχκθσλα κε ηε γλσζηή δηεζλή έξεπλα ηνπ WHO (1978), φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θιαζζηθφ δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα, ε «ζρηδνθξέλεηα», κε φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο ηεο κνξθέο θαη εθδειψζεηο ζε δηάθνξεο θνπιηνχξεο θαη αλεμάξηεηα απφ θνηλσληθή ηάμε θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζρεκαηηζκφ, παξνπζηάδεη κηα παγθφζκηα θαηαλνκή, πνπ είλαη ε ίδηα παληνχ, φζνλ αθνξά ζηελ Δπίπησζε (Incidence) - δειαδή ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ ζε κηα δνζκέλε πεξίνδν ρξφλνπ (κηα θαηαλνκή πνπ ζεσξείηαη φηη ηαηξηάδεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο «αξξψζηηαο»).(37) Δίλαη, επί ηνπ πξνθεηκέλνπ, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ην εχξεκα, πνπ έρεη ηεθκεξησζεί έθηνηε απφ πιήζνο εξεπλεηψλ (θαη ην νπνίν εληζρχεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ δηαηππψλνληαη ζ απηφ ην θείκελν) φηη ε Δπηθξάηεζε (Prevalence) ηεο «ζρηδνθξέλεηαο» δηαθέξεη αξθεηά, αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο. 3 Τν δήηεκα, ινηπφλ, δελ είλαη αλ ππάξρεη, ή φρη, «ςπρηθή αξξψζηηα», αιιά πώο ηελ ελλννύκε θαη πξνπαληφο ηη θάλνπκε κ απηήλ. Πνιιέο θνξέο έρεη θαλείο πνιχ πεξηζζφηεξα λα θεξδίζεη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελή αλ κάζεη λα ηε βιέπεη σο κηαλ αξξψζηηα ζε αλαδήηεζε επηζηεκνινγηθνχ παξαδείγκαηνο, σο έλα αλνηρηφ εξσηεκαηηθφ, ή θαη σο έλα νδπλεξφ ηξφπν χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ (θαη έηζη λα κεξηκλά γηα πξαγκαηηθέο απαληήζεηο ζηηο αλάγθεο πνπ εθθξάδεη), αληί λα ηε θπιαθίδεη ζε θαηαζθεπέο θαηάιιειεο γηα ηε ρεηξαγψγεζε θαη ηνλ έιεγρν (κε ηηο βην-θαξκαθν-ςπρν-ηερληθέο) ηνπ πάζρνληνο ππνθεηκέλνπ, πνπ αζθπθηηά εληφο (θαη ιεηηνπξγεί πέξαλ) ησλ νξίσλ ηεο θαηεζηεκέλεο θαλνληθφηεηαο. Σήκεξα, ε πξφζιεςε ηεο «ζρηδνθξέλεηαο» (φπσο θαη θάζε κνξθήο ςπρηθνχ πφλνπ), κε ηνλ εγθισβηζκφ ηεο ζην ζχζηεκα ηεο «δηαγλσζηηθήο ςπρηαηξηθήο», γίλεηαη ππφ ηελ αηγίδα θαη ηε ρεηξαγψγεζε ηνπ βην-θαξκαθν-βηνκεραληθνχ ζπκπιέγκαηνο. Αλ θαη δελ είλαη γλσζηή, πάληα ππνλνείηαη φηη «δελ ζ αξγήζεη» λα επηβεβαησζεί ε γελεηηθή, λεπξνβηνινγηθή «βάζε» 3 * Η Δπίπησζε βξέζεθε λα θπκαίλεηαη απφ 0.07 έσο 0.14 αλά 1000 άηνκα θαη είλαη ε ίδηα ζε φιεο ηηο ρψξεο, αδηαθξίησο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θνηλσληθήο ηάμεο, θνπιηνχξαο. Οζνλ αθνξά ζηελ Δπηθξάηεζε, δειαδή ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ, παιηψλ θαη θαηλνχξγησλ, πνπ είλαη γλσζηφ φηη ππάξρνπλ, βξέζεθε φηη δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη είλαη κηθξφηεξνο ζηηο ρψξεο ηνπ Τξίηνπ Κφζκνπ (3,4 αλά 1000 άηνκα, κε δηαθχκαλζε απφ 0.9 έσο 8) θαη κεγαιχηεξνο ζηηο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Β. Ακεξηθή (6.3 αλά 1000 άηνκα, κε δηαθχκαλζε απφ 1.3 έσο 17.4). Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηε βξαρχηεξε πνξεία θαη ηελ θαιιίηεξε έθβαζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε επξείεο πεξηνρέο ηνπ Τξίηνπ Κφζκνπ κε ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο. (38)

9 ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη θπξίσο ηεο «ζρηδνθξέλεηαο». Καη ην φιν ζχζηεκα (δηαγλσζηηθφ ζεξαπεπηηθφ) ιεηηνπξγεί ζαλ ήηαλ ήδε γλσζηή. Γελ ππάξρεη, θπζηθά, θακηά ακθηβνιία γηα ηε ζπκκεηνρή «βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ». Αιισζηε, φιε ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ε ζθέςε θιπ ζπλίζηαηαη απφ ηελ αιιεινζρέζε απηψλ ησλ βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ. Δίλαη ζαθέο φηη ε βηνινγία εκπιέθεηαη ζε φ,ηη θάλνπκε θαη βηψλνπκε. Τν πξφβιεκα εκθαλίδεηαη ζην βαζκφ πνπ ζεσξνχκε απηή ηε ζρέζε κνλόπιεπξα (φηαλ δειαδή, κηιάκε γηα ηε βηνινγηθή «βάζε» ηεο ζπκπεξηθνξάο) θαη αλαδεηνχκε έλα βηνινγηθφ ή λεπξναλαπηπμηαθφ ππόζηξσκα ηεο ζρηδνθξέλεηαο, φηαλ γλσξίδνπκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ςπρσηηθήο εκπεηξίαο θαη βηνινγηθψλ γεγνλφησλ είλαη δηακεζνιαβεκέλε, πνιππνίθηιε θαη έκκεζε. Τν δήηεκα, φκσο, δελ είλαη ε αζξνηζηηθή, αιιά ε δηαιεθηηθή ζρέζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ. Γη απηφ ρξεηάδεηαη λα μαλαπηάζνπκε ην λήκα ηεο ζπιινγηζηηθήο πνπ άξρηζε λα μεηπιίγεηαη ζηελ αξρή απηνχ ηνπ θεηκέλνπ. Όηαλ ε δηαιεθηηθή ηνπ θνηλσληθνχ αλζξψπνπ αλαρζεί ζην απιφ ζψκα (αληηθείκελν έξεπλαο, εθκεηάιιεπζεο θαη ρεηξαγψγεζεο), νη αληηθάζεηο θαη νη αλάγθεο, πνπ πεγάδνπλ ζην θάζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν (βηνινγηθφ /εγθεθαιηθφ, ςπρνινγηθφ/αηνκηθφ, θνηλσληθφ), κπνξνχλ λα πξνβάιινληαη (θαη λ απνξξνθψληαη) ζε απηέο ελφο άιινπ. Όηαλ νη εθδειψζεηο ησλ αληηθάζεσλ ζε θάζε επίπεδν απνρσξηζηνχλ απφ ηελ πνιχπινθε κεηαμχ ηνπο αιιεινζχλδεζε θαη απφ ην Κνηλσληθφ Δίλαη, ηφηε κπνξνχλ, γηα ην θάζε επίπεδν, λα επηλνεζνχλ ηδηαίηεξεο αηηίεο θαη, ελ ζπλερεία, λα επαλαηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζ έλα θνηλσληθφ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κ έλα ζεηηθηζηηθφ ηξφπν, σο θχζε, σο δεδνκέλν κηα γηα πάληα, πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη πνηέ σο θνηλσληθντζηνξηθφ πξντφλ.(39) Δπνκέλσο, ην λ αληηκεησπίζνπκε πξαγκαηηθά ηελ «αξξψζηηα ηνπ αλζξψπνπ», ζα ζήκαηλε λα ηελ αληηκεησπίζνπκε ζηελ αιιεινζρέζε ηεο κε ηελ αξξώζηηα ηνπ θνηλσληθνύ ζώκαηνο (ηεο θνηλσληθήο δνκήο). Γεδνκέλνπ φηη ε θαηεζηεκέλε «θνηλσληθή ηζνξξνπία» ζπγθξνηείηαη, δηαρξνληθά, δηακέζνπ ηεο απφξξηςεο θαη ηνπ εμνζηξαθηζκνχ ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ πνπ παξεθθιίλνπλ απφ ηελ θπξίαξρε θαλνληθφηεηα εθηφο «θνηλσληθνχ παηρληδηνχ», ζην πεδίν ηεο αξξψζηηαο θαη ηεο αλαπεξίαο σο «εηεξφηεηαο», ε αλαγλώξηζε θαη ε πξαγκαηηθή αληηκεηώπηζε απηψλ ησλ αλαγθψλ (πνπ εθθξάδεη «ε αξξψζηηα ηνπ αλζξψπνπ») ζα ζήκαηλε λ αλαδείμνπκε θαη λ αληηκεησπίζνπκε απηό πνπ ζα κπνξνύζε λα βάιεη ζε θξίζε ηελ ηζνξξνπία ηεο θνηλσληθήο δνκήο. Αληίζεηα, ε ζεξαπεία σο απιή ηερληθή αλάγεηαη, απιψο, ζηελ νκαινπνίεζε απηήο ηεο θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο, δηακέζνπ ηεο επηβεβαίσζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ αηφκνπ.(40) Σηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ζπλχπαξμεο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ινγηθήο θαη παξαιφγνπ, έθηαζε έλα ζεκείν (ηέιε 18 νπ αηψλα) φπνπ ν θπξίαξρνο ιφγνο (ν ιφγνο ηεο θπξίαξρεο αζηηθήο ηάμεο) ήηαλ ζε ζέζε λα νπδεηεξνπνηήζεη ηελ ηξέια, αλαγλσξίδνληάο ηελ ζαλ κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπ, αιιά θαζνξίδνληάο ηεο, ηαπηφρξνλα, έλα μερσξηζηφ κέξνο, κέζα ζην νπνίν έπξεπε λα ππάξρεη. Σηελ «Δγθπθινπαίδεηα» ν Hegel θάλεη αλαθνξά ζηνλ Pinel, ηνλ πξψην επηζηήκνλα ηεο ηξέιαο (41) : Η ηξέια, γξάθεη, πεξηέρεη νπζηαζηηθά ηελ αληίθαζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο, πνπ έρεη γίλεη ζσκαηηθφ θαη ππαξθηφ, ελάληηα ζηελ νιφηεηα ησλ δηακεζνιαβήζεσλ, πνπ ζπληζηά ε ζπγθεθξηκέλε ζπλείδεζε. Τν πλεχκα, θαζνξηζκέλν κφλν σο ηέηνην πνπ είλαη, ζην βαζκφ πνπ έλα ηέηνην φλ (είλαη) βξίζθεηαη ζηελ ζπλείδεζή ηνπ ρσξίο ιχζε, είλαη άξξσζην Η αιεζηλή ςπρηθή ζεξαπεία δηαηεξεί ζηαζεξή αθφκα θαη ηελ άπνςε φηη ε αιινηξίσζε θαζεαπηή δελ είλαη ε αθεξεκέλε απψιεηα ηνπ ιφγνπ, νχηε απφ ηελ πιεπξά ηεο λφεζεο, νχηε απφ θείλε ηεο ζέιεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λ απνθαζίδεη (λα βνπιεχεηαη). Αιιά είλαη κφλν αιινηξίσζε, είλαη κφλν αληίθαζε κέζα ζην ιφγν πνπ ππάξρεη αθφκα : φπσο ε θπζηθή αξξψζηηα δελ είλαη ε αθεξεκέλε απψιεηα, δειαδή νινθιεξσηηθή, ηεο πγείαο (κηα ηέηνηα απψιεηα ζα ήηαλ ν ζάλαηνο), αιιά είλαη κηα αληίθαζε κέζα ζ απηή ηελ ίδηα. Μηα ηέηνηα αλζξψπηλε κεηαρείξηζε, δειαδή θαινπξναίξεηε (επκελήο) θαη ινγηθή ηαπηφρξνλα θαη είλαη αλάγθε λ αλαγλσξίζνπκε ηε κεγάιε αμία πνπ απέθηεζε ζ απηφ ην πεδίν ν Pinel πξνυπνζέηεη ηνλ άξξσζην σο ινγηθφ νλ θαη έρεη έηζη ην ζεκείν ζηήξημεο γηα ηνλ αληηκεησπίζεη απφ απηή ηελ άπνςε. Όπσο απφ ηε ζσκαηηθή πιεπξά, ηνλ έρεη κέζα ζηε δσηηθφηεηα, ε νπνία, φληαο δσηηθφηεηα, πεξηέρεη αθφκα κέζα ηεο ηελ πγεία.

10 Σχκθσλα κε ηνλ Hegel, ινηπφλ, ν ιφγνο ακθηζβεηείηαη θαη ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ηελ ακθηζβήηεζή ηνπ, ε ηξέια αλαγλσξίδεηαη θαζεαπηή θαη γίλεηαη αληηθείκελν ηδηνπνίεζεο απφ ην ιφγν. Μέζα ζηε δηαιεθηηθή ηνπ ινγηθνχ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ εμεγείηαη ε δηαιεθηηθή ηνπ ινγηθνχ θαη ηνπ παξαιφγνπ. Η «απειεπζέξσζε απφ ηηο αιπζίδεο» ζπλνδεχηεθε απφ κηα λέα αληίιεςε γηα ηελ ηξέια σο κηα θαηάζηαζε πνπ δελ αθπξψλεη πιήξσο ην ππνθείκελν, αιιά ππάξρεη σο κηα αληίθαζε κέζα ζηελ ππνθεηκεληθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ. Απηή ε αληίιεςε ήηαλ ε βάζε γηα ηε ζεξαπεπηηθή αηζηνδνμία ηεο «εζηθήο ζεξαπείαο». 4 Μέζα ζην δηάβεκα, φκσο, ηνπ Pinel, κέζα ζηελ ίδηα ηελ πξάμε ηεο «απειεπζέξσζεο απφ ηηο αιπζίδεο» πνπ θξαηνχζαλ δεκέλνπο ηνπο ηξεινχο καδί κε ηνπο εγθιεκαηίεο θαη κε ηελ επηδίσμε λα ηνπο δψζεη ην δηθαίσκα ηνπ ιφγνπ αλαγλσξίδνληάο ηνπο σο αζζελείο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ, ηζηνξηθά, θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ, είλαη κηα πξαθηηθή δηαρσξηζκνύ ηνπ θόζκνπ ηεο εμαζιίσζεο απφ απηόλ ηνπ παξαιόγνπ, αλνίγνληαο, έηζη, ην δξφκν ψζηε ε ηξέια λα έρεη (δηακέζνπ ηεο ςπρηαηξηθήο θεη γεληθφηεξα, ησλ βηνπνιηηηθψλ πξαθηηθψλ) κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε: απηφ πνπ γίλεηαη είλαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ηεο ζθαηξηθόηεηαο ησλ αλαγθώλ ησλ καδψλ θαη ε δφκεζε κηαο λέαο ινγηθήο, πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ θαηεχζπλζε ηεο παξάθακςήο ηνπο, θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ηηο δηάθνξεο ηδηαίηεξεο ηερληθέο, πην πνιχ γηα ηε ρεηξαγώγεζε θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο παξά γηα απάληεζε ζ απηέο.(43) Σχκθσλα κε ηνλ Foucault, ε «Ιζηνξία ηεο Τξέιαο», πνπ πξνζπάζεζε λα ηρλειαηήζεη, δελ είλαη πάξα ε ηζηνξία ηεο ίδηαο ηεο ινγηθήο (ηνπ ιφγνπ), σο έλαο κνλφινγφο ηεο πάλσ ζηελ ηξέια. Καζψο ν ιφγνο (δειαδή, «πνηνο κηιεί» ή «πνηνο έρεη ην πάλσ ρέξη ζηε ζπλνκηιία», «πνηνο έρεη ην ιφγν»), απφ ηελ αξξψζηηα θαη ηνλ άξξσζην άλζξσπν κεηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ γηαηξφ, θηλδπλεχεη λα κεηαηξέπεηαη (θαη ζπρλά κεηαηξέπεηαη) ζε κνλφινγν ηνπ γηαηξνχ κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε ηηο εξκελείεο ηνπ. Σ απηφ ην κνλφινγν ππάξρεη θάηη βαζηθφ ζηελ εμέιημε ηεο ηξέιαο : ε εγγξαθή ηεο ζηε γιψζζα απηνχ πνπ ηελ αθνχεη θαη ηελ θξίλεη θαη ηελ πεξηνξίδεη λα εθθξάδεηαη ζχκθσλα κε ηε ινγηθή απηήο ηεο γιψζζαο. Η ηζηνξία ηεο ηξέιαο, θαηά ηνλ Foucault, αιιά θαη ηνλ Basaglia, είλαη ε ηζηνξία κηαο θξίζεο (judgment), επνκέλσο, ε ηζηνξία ηεο βαζκηαίαο εμέιημεο ησλ αμηψλ, ησλ θαλφλσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ ζπζηεκάησλ εμνπζίαο, πάλσ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε θνηλσλία θαη εγγξάθνληαη φια ηα θαηλφκελα ηεο νξγάλσζεο ηεο ζπιινγηθήο θαη γεληθφηεξα θνηλσληθήο δσήο.(44) Έηζη ε αξξψζηηα, κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, απνθηά ζεκαζίεο δηαθνξεηηθέο, «κεηαηξεπφκελε ε ίδηα ζε απάληεζε ζ απηφ πνπ ε δσή δελ έρεη ή δελ δίλεη» : έρνπκε ηελ αξξψζηηα σο θπγή, σο απνυπεπζπλνπνίεζε, σο παξάδνζε άλεπ φξσλ, αιιά θαη σο ηαπηφηεηα, σο ζρέζε, σο επηβεβαίσζε ηνπ εαπηνχ ζε έλα θφζκν φπνπ δελ ππάξρεη ρψξνο νχηε γηα ηαπηφηεηα, νχηε γηα ζρέζε, νχηε γηα απηνπξαγκάησζε, παξά κφλν ζην βαζκφ πνπ (ηαπηφηεηα, ζρέζε, απηνπξαγκάησζε) εληάζζνληαη ζηηο παξακέηξνπο ηεο «επηηπρίαο» ή ηεο «ήηηαο».(45) Όηαλ, ιέεη ν Basaglia, νη πνηθίιεο πξνέιεπζεο ζηεξεκέλνη απφ θσλή, θηάλνπλ ζην ζεκείν λα κηιήζνπλ, ν Λφγνο ν ηαπηνπνηεκέλνο κε ηελ αζηηθή εμνπζία ιφγνο αξρίδεη λα δηαλέκεη ηνπο ηξφπνπο, ηνπο ρξφλνπο θαη ηνπο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα κηιάλε, αιιά κε ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο θαη κε ηε δηθή ηνπ γιψζζα, πνπ, απφ ηε θχζε ηνπο, 4 Σχκθσλα κε ηνλ Gianni Scalia (1968), απηέο νη κεηαβνιέο κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ ζην θσο ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο ηνπ θεηηρηζκνχ ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηεο αιινηξίσζεο. Η πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ θαπηηαιηζκφ, ιέεη ν Scalia, παξνπζηάδεηαη κε ηξφπν αλεζηξακκέλν : νη ζρέζεηο αλζξψπσλ σο ζρέζεηο πξαγκάησλ. «Ο ιφγνο θαη ε ηξέια είλαη νη δχν ηξφπνη χπαξμεο απηνχ ηνπ αλεζηξακκέλνπ θφζκνπ. Καη ην νξζνινγηθφ θαη ην αλνξζνινγηθφ είλαη πιεπξέο ηνπ αλεζηξακκέλνπ θφζκνπ, πνπ αλαπαξάγεηαη ζε δηεπξπκέλε θιίκαθα, παξάγνληαο ινγηθφ θαη παξάινγν, ηάμε θαη αηαμία. Καη ζην ινγηθφ θαη ζην αλνξζνινγηθφ ππάξρεη ε άιπηε αληίθαζε ηνπ αλεζηξακκέλνπ θφζκνπ σο ζρέζε ηνπο : ν πξαγκαηηθφο θφζκνο είλαη αλεζηξακκέλνο θαη ν αλεζηξακκέλνο θφζκνο είλαη πξαγκαηηθφο. Ο αλεζηξακκέλνο θφζκνο είλαη ην νξζνινγηθφ σο ιφγνο ζεκειησκέλνο πάλσ ζηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη ην αλνξζνινγηθφ σο πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη ζεκειησκέλε πάλσ ζηνλ ππάξρνληα ιφγν. Η αλαζηξνθή είλαη δηπιή θαη νινθιεξσηηθή. Λφγνο θαη ηξέια έρνπλ δνζεί καδί. Ο Marx θάπνπ νλφκαζε ν ίδηνο απηή ηελ αλαζηξνθή ζαλ ηελ ηξέια ηνπ Κεθαιαίνπ». (42)

11 αθπξψλνπλ ηελ ζθαηξηθφηεηα ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ, δηακέζνπ ηεο θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπο.(46) Τν παξαιήξεκα, σο ππνθεηκεληθή έθθξαζε ηεο ηξέιαο, αληηθεηκελνπνηείηαη, ζεσξνχκελν σο ν δπλεηηθφο ππξήλαο κηαο αθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη σο κηα απεηιή, ε νπνία, αθνχ δελ κπνξεί πιένλ λα ηηκσξεζεί, πξέπεη λα ειεγρζεί, λα πξνιεθζεί, λα δηνξζσζεί, λα ηξνπνπνηεζεί, δειαδή, λα «ζεξαπεπζεί»: φπσο ιέεη ν Basaglia, «ε ηξέια εμαθαλίδεηαη κέζα ζηελ αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ παξαιεξήκαηνο σο αζζέλεηαο». (47) Η ηξέια ζα πξέπεη λα εθθξάδεηαη, πιένλ, ζχκθσλα κ έλα εξκελεπηηθφ ζρήκα, πνπ ηεο είλαη μέλν - κ απηφ, δειαδή, ηεο γιψζζαο ηεο αξξψζηηαο (κηα γιψζζα πνπ είλαη θνξέαο ηνπ νξζνινγηζκνχ ηεο εμνπζίαο). Απηή ε πξνζέγγηζε ξίρλεη ην ππνθείκελν πνπ πάζρεη ζε κηα παγίδα φπνπ ε ίδηα ε θαηαλφεζε θαη ε θαηαζθεπή ηεο απηνεηθφλαο ηνπ, ηνπ «πάζρνληνο εαπηνχ», ζπληίζεηαη απφ ηελ πηνζέηεζε θαη ελδνβνιή, απφ ηνλ ίδην ηνλ ςπρηθά πάζρνληα, ηεο ηξέρνπζαο αληηθεηκελνπνηεηηθήο ηαηξηθήο ζηάζεο, γιψζζαο θαη εξκελείαο. Η δηάζηαζε αλάκεζα ζην βίσκα ηεο νδχλεο θαη ηελ αθεξεκέλε γιψζζα ησλ ζεκείσλ, ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ λνζνινγηθψλ θαηεγνξηψλ απνρηά θξαπγαιέεο δηαζηάζεηο φηαλ ζεξαπεπηήο θαη ζεξαπεπφκελνο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο, πνιηηηζκνχο θαη θνπιηνχξεο. Πψο κπνξεί, φκσο, λα κηιήζεη ε ηξέια, αλ απηόο πνπ ζα ηεο δώζεη ην ιόγν, δελ αξλεζεί θαη δελ ππεξβεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ «εμνκνινγεηή», ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Φνπθψ ιέγνληαο φηη «απηφο πνπ εμνκνινγείηαη παξέρεη ην αθαηέξγαζην πιηθφ, αιιά είλαη ν εμνκνινγεηήο πνπ δίλεη ηε ζσζηή ζεκαζία»;(48) Τν εξψηεκα δελ επηδέρεηαη εχθνιε απάληεζε. Τν λ «αθνύζεη» θαλείο ηνλ «άιιν», είλαη θάζε άιιν παξά απηνλφεην θαη ε ζεηηθηζηηθή, ηαμηλνκεηηθή, πεξηγξαθηθή ςπρηαηξηθή αδπλαηεί νξγαληθά λα ην θάλεη. Η παξνπζία, σζηφζν, ηνπ ςπρηθνχ πφλνπ, ηεο αξξψζηηαο, ηεο ηξέιαο, κηιά, αλ πξαγκαηηθά αθεζεί λα κηιήζεη θαη αλ πξνζεθηηθά αθνπζηεί : γηα αλαπάληεηεο αλάγθεο, γηα ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν πνπ πάζρεη θαη ηε ζηέξεζε, πιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή. Γηα ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ δνκείηαη ε θνηλσληθή νξγάλσζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα ην ρψξν, θπζηθφ θαη ςπρνινγηθφ, πνπ βξίζθεη ην άηνκν ζην εζσηεξηθφ ηεο καθξν θαη κηθξνθνηλσληθήο νξγάλσζεο. Γηα ηελ εμνπζία, ηελ θαηαπίεζε θαη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε.(49) Δηζη, ην εξψηεκα αλάγεηαη, πιένλ, φρη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ πάζρνληνο ππνθεηκέλνπ λα κηιήζεη, αιιά ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ όπνηνπ εληεηαικέλνπ λ «αθνύεη», λα κπνξεί πξαγκαηηθά λα ην θάλεη. Η απάληεζε ζ απηφ ην εξψηεκα δελ ζα έιζεη απφ ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ γελεηηθψλ θαη ησλ λεπξνβηνινγηθψλ εξεπλψλ παξφιε ηελ εμαηξεηηθή ζεκαζία ησλ επξεκάησλ ηνπο ζηνπο ηνκείο πνπ εξεπλνχλ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λ αιιάμεη, είλαη νη ζεζκνί, ε θνπιηνχξα θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηε (θηινζνθηθή, επηζηεκνληθή) κέζνδν, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξάμε εξεπλεηψλ θαη ιεηηνπξγψλ. Οη ζεζκνί, ε θνπινχξα, νη πεπνηζήζεηο θαη νη πξαθηηθέο πνπ επηθξαηνχλ, είλαη απηέο πνπ παξήγαγαλ θαη δηαδνρηθά αλαπαξήγαγαλ νληφηεηεο ζαλ απηέο ηεο «ζρηδνθξέλεηαο» θαη ησλ δηαγλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ.(50) Τφζν ε Ψπρηαηξηθή, φζν θαη ε Ψπρνινγία (θαη ε Ιαηξηθή γεληθφηεξα) επηθεληξψλνπλ ζην άηνκν, ζεσξψληαο φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξεί λα εμεγεζεί σο εθδήισζε δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ κέζα ζην άηνκν. Τφζν ε Ψπρηαηξηθή.φζν θαη ε Ψπρνινγία, ζηηο επηθξαηνχζεο εθδνρέο ηνπο, αδπλαηνχλ λα δνπλ ηελ επηθνηλσληαθή ζεκαζία θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε, πρ, ηνπ παξαιεξήκαηνο θαη άιισλ ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ, ηα νπνία βιέπνπλ απιψο σο ζπκπηψκαηα κηαο νληφηεηαο ζηνλ εγθέθαιν θαη, ελ πάζεη πεξηπηψζεη, ζην πιαίζην, πξσηίζησο, ησλ εζσηεξηθψλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ αηφκνπ. Απηφ πνπ εμαθνινπζεί λα δηαθεχγεη, ελ ηέιεη, είλαη ν ζρεζηαθόο ραξαθηήξαο ησλ ςπρσηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη εκπεηξηψλ, ην γεγνλφο φηη αλαδύνληαη ζην εζσηεξηθό θνηλσληθώλ θαη δηαπξνζσπηθώλ πιαηζίσλ, φηη ε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηνπο απνρηνύλ ηε ζεκαζία ηνπο από απηά ηα πιαίζηα. Τν πιαίζην εμαθνινπζεί λα ηίζεηαη ζην πεξηζψξην, είηε ζεσξνχκελν σο έλαο απιώο ζηξεζζνγφλνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη έλα επάισην (δειαδή, έλα πξσηίζησο ειαηησκαηηθφ) άηνκν, είηε κε ηνλ παξακεξηζκφ ηεο ζεκαζίαο ησλ δπλακηθψλ θαη ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, είηε κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε θηψρεηα θαη ε ρακειή θνηλσληθή ζέζε είλαη ζπλέπεηεο θαη φρη θάηη πνπ ζπρλά πξνεγείηαη ηεο ςπρσηηθήο εκπεηξίαο θνθ.(51)

12 Γηα λα αλνίμεη έλα πξαγκαηηθφ δηάινγν κε ηνλ ςπρηθά πάζρνληα, ε ςπρηαηξηθή πξέπεη λ αλαγλσξίζεη ηηο δηθέο ηεο εκκνλέο, ηηο δηθέο ηεο «ςεπδείο πεπνηζήζεηο», πνπ «δελ ηηο ζπκκεξίδνληαη νη άιινη» (πξσηίζησο νη ςπρηθά πάζρνληεο), πνπ ηηο «ππνζηεξίδεη κε απόιπην θαη δνγκαηηθό ηξόπν» (πρ ην DSM IV θαη ηε βηνινγηθή βάζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο), «αλ θαη αληηθάζθνπλ κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα», θαζψο «βαζίδνληαη ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα γη απηήλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα». Πξέπεη, δειαδή, λα ζρεηηθνπνηήζεη θαη λα δηαιεθηηθνπνηήζεη ην δηθφ ηεο «επηζηεκνληθφ παξαιήξεκα». Βιβλιογραφικές αναφορές 1. Kaplan H. I. & Sandock, B. J. : Pocket handbook of Clinical Psychiatry, Williams & Wilkins, Baltimore, USA, Foucault M. : «Ιζηνξία ηεο ηξέιαο». Διιεληθή έθδνζε, Ηξηδαλφο. 3. Barham P. & Hayward R.: From the Mental Patient to the Person, London, 1991, Routledge 4. νππ. 5. Pilgrim D.& Rogers A. : «Κνηλσληνινγία ηεο Ψπρηθήο Υγείαο θαη Αζζέλεηαο», 1999, ειιεληθή έθδνζε, 2004, Γαξδαλφο. 6. Gilroy P.: There Ain t No Black in the Union Jack, 1987, London, Hutchinson. Αλαθέξεηαη απφ D. Pilgrim & A. Rogers, νππ. 7. Wing J. K.: Reasoning about Madness. Oxford, 1978, Oxford University Press. 8. Warner Richard : Recovery from schizophrenia. Psychiatry and Political Economy. Routledge 2 nd ed νππ. 10. Bleuler Eugen: Dementia Preacox, or the group of Schizophrenias, International University Press, 1950, New York. Πξψηε γεξκαληθή έθδνζε, Boyle Mary : Schizophrenia. A scientific delusion? Routledge, 2 nd ed νππ. 13. Basaglia Franca Ongaro : Salute/Malattia. Piccola Biblioteca Einaudi, (Δηζαγσγή: Le parole della malattia θαη θεθ. 1, Clinica ). Δπίζεο, βι. Basaglia Franco : «Il concetto di salute e malattia, Scritti, vol. II, Einaudi, Basaglia Franca Ongaro : νππ. 15. νππ. 16. νππ. 17. νππ. 18. Di Paola, Furio : L istituzione del male mentale, manifesto libri, νππ. 20. νππ. 21. Μaj M. : «Critique of the DSM IV operational diagnostic criteria for schizophrenia, ζην British Journal of Psychiatry, 172, νππ. 23. Di Paola, Furio: νππ. 24. νππ. 25. Saraceno Benedetto: La fine dell intrattenimento. Manuale di riabilitazione psichiatrica, Etaslibri, Milano, Δπίζεο, ηνπ ηδίνπ (καδί κε Frattura L. & Bertolote M. J.): Evaluation of Psychiatric Services; hard and soft indicators, ζην WHO/MNH/MND 93, 19, Γελεχε, Bhugra Dinesh & Kamaldeep Bhui : Cross-cultural Psychiatry. A practical guide, Arnold, 2001, Λνλδίλν. 27. Kleinman Arthur : Rethinking Psychiatry. From Cultural Category to Personal Experience, Free Press, 1988, Νέα Υφξθε, ΔΠΑ. 28. νππ.

13 29. Bental Richard : Why There Will Never Be a Convincing Theory of Schizophrenia, ζην Rose Steven : From Brains to Consciousness, Allen lane- Penguin, 1998, Λνλδίλν. 30. νππ. 31. νππ. 32. νππ. 33. Jaspers Karl : General Psychopathology, αγγιηθή κεηάθξαζε, Manchester University Press, Rosenberg D. & Tucker G.: Computer content analysis of Schizophrenic speech. A preliminary report. American Journal of Psychiatry, 132, Βιέπε, επίζεο, ησλ ηδίσλ Verbal Behaviour and Schizophrenia», Archives of General Psychiatry, 36, Bental Richard, νππ. 36. Basaglia Franco & Pirella Agostino: Deliri primari e deiri secondari e problemi fenomenologici di inquadramento, ζην Basaglia Scritti, Vol I, Einaudi, Warner Richard, νππ. 38. νππ. 39. Basaglia Franca Ongaro, νππ. 40. νππ. 41. Hegel G.: «Δγθπθινπαίδεηα ησλ θηινζνθηθψλ επηζηεκψλ». Αλαθέξεηαη απφ ηνλ Scalia Gianni La ragione della folia, ζην La Maggioranza Deviante. L ideologia del controllo sociale totale, κε ηελ επηκέιεηα ησλ Franco Basaglia e Franca Ongarto Basaglia, εθδ. Einaudi, Scalia Gianni : νππ. 43. Basaglia Franco: Follia/Delirio, ζηα Scritti, vol. II, Einaudi, Foucault Michel, νππ. 45. Basaglia Franca Ongaro, νππ. 46. Basaglia Franco: Follia/Delirio, νππ. 47. νππ. 48. Foucault Michel, νππ. 49. Basaglia Franco: νππ. 50. Boyle Mary: νππ. 51. νππ.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Θαλάζεο Γεσξγάο Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Denn das Fragen ist die Frommigkeit des Denkens (Γηαηί ην εξσηάλ είλαη ε επιάβεηα ηεο Νφεζεο) Δίλαη δχζθνιν λα κηιήζεη θαλείο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία

Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία Θανάζης ακελλαριάδης Eπίκοσρος Καθηγητής Φιλοσουίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία Aλαθοίλωζε ζηο Παλειιήληο ζσλέδρηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα