ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τις απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές και τις απαιτήσεις που αφορούν τους φορείς (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τις απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές και τις απαιτήσεις που αφορούν τους φορείς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20 ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1108/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Οκτωβρίου και ιδίως τα άρθρα 7, 8, 10 και 15 αυτού. Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 καθορίζει τις κοινές βασικές απαιτήσεις που προβλέπουν τη διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει τους απαραίτητους εκτελεστικούς κανόνες που θα διασφαλίσουν την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας (εφεξής ο «Οργανισμός») που θα επικουρεί την Επιτροπή κατά τη θέσπιση των εν λόγω εκτελεστικών κανόνων. (2) Με τα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 δίδεται εντολή στην Επιτροπή να θεσπίσει κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες για τα ιπτάμενα πληρώματα και τις αεροπορικές δραστηριότητες της πολιτικής αεροπορίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα III, IV και Vβ του εν λόγω κανονισμού. (3) Με τα άρθρα 10 και 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 δίδεται επιπλέον εντολή στην Επιτροπή να θεσπίσει κοινά μέτρα σχετικά με την επιτήρηση και την εφαρμογή καθώς και τη δημιουργία ενός δικτύου πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και των εθνικών αεροπορικών αρχών. (4) Προκειμένου να διασφαλιστούν η ομαλή μετάβαση και το υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκτελεστικοί κανόνες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την επιστημονική και τεχνική πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης των χειριστών 1 2 ΕΕ L 79 της , σ.1. ΕΕ L 309 της , σ. 51. EL 3 EL

4 και των αεροπορικών δραστηριοτήτων. Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεχνικοί κανόνες και οι διοικητικές διαδικασίες που συμφωνήθηκαν υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής ο «ΔΟΠΑ») και του ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής «JAA»), καθώς και οι ισχύοντες ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανόνες. (5) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινών απαιτήσεων, έχει σημασία η εφαρμογή κοινών προτύπων εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και, κατά περίπτωση, από τον Οργανισμό για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο Οργανισμός έχει την υποχρέωση να καταρτίσει αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και καθοδηγητικό υλικό προκειμένου να διευκολύνει την απαραίτητη ομοιομορφία των κανονιστικών διατάξεων. (6) Πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στην αεροναυτική βιομηχανία και στις διοικήσεις των κρατών μελών ούτως ώστε να προσαρμοστούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, και να αναγνωρίσουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την εγκυρότητα των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 69 του εν λόγω κανονισμού. (7) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό βασίζονται στη γνώμη που εξέδωσε ο Οργανισμός σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 του βασικού κανονισμού. (8) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 65 του βασικού κανονισμού, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει: Άρθρο 1 Στόχος και πεδίο εφαρμογής α) απαιτήσεις για το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη για την εκτέλεση και εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του σχετικά με τα ιπτάμενα πληρώματα πολιτικής αεροπορίας β) κοινούς τεχνικούς κανόνες για το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης και τις προϋποθέσεις για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικών οργανισμών εκπαίδευσης χειριστών και αεροϊατρικών κέντρων που ενέχονται στην αξιολόγηση ιπτάμενων πληρωμάτων πολιτικής αεροπορίας γ) τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης και για το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης φορέων που λειτουργούν και χρησιμοποιούν τις εν λόγω συσκευές. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί του παραρτήματος I. EL 4 EL

5 Άρθρο 3 Σχεδιασμός ασφάλειας 1. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός πρέπει να καταρτίσουν σχέδια ασφάλειας της αεροπορίας με σκοπό τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας. 2. Στο πλαίσιο της κατάρτισης των σχεδίων τους, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός πρέπει να ανταλλάσσουν τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες και να συνεργάζονται προκειμένου να αποφασίσουν ειδικές δράσεις που τυχόν απαιτούνται για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας. Άρθρο 4 Ικανότητες επιτήρησης 1. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει έναν ή περισσότερους φορείς ως αρμόδια αρχή εντός του εν λόγω κράτους μέλους με ανατεθειμένες ευθύνες για την πιστοποίηση και επιτήρηση προσώπων και φορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. 2. Εάν κάποιο κράτος μέλος ορίσει περισσότερους του ενός φορείς ως αρμόδια αρχή: α) τα πεδία αρμοδιότητας κάθε αρμόδιας αρχής πρέπει να καθορίζονται σαφώς ως προς τις ευθύνες και τον γεωγραφικό περιορισμό β) πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ αυτών των φορέων προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτήρηση όλων των φορέων και των προσώπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. 3. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η (οι) αρμόδια(ες) αρχή(ές) διαθέτει(ουν) την κατάλληλη ικανότητα προκειμένου να εξασφαλίζουν την επιτήρηση όλων των προσώπων και των φορέων που καλύπτονται από το αντίστοιχο πρόγραμμα επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων επαρκών πόρων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. 4. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό της αρμόδιας αρχής δεν διενεργεί δραστηριότητες επιτήρησης όταν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, σε σύγκρουση συμφερόντων, κυρίως όταν πρόκειται για οικογενειακά ή οικονομικά συμφέροντα. 5. Το προσωπικό που εξουσιοδοτεί η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης ή/και επιτήρησης πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση για την άσκηση κατ' ελάχιστον των ακόλουθων καθηκόντων/εργασιών: α) να εξετάζουν τα σχετικά αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες και κάθε άλλο υλικό που αφορά την εκτέλεση των εργασιών πιστοποίησης/επιτήρησης β) να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτά τα αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες ή άλλο υλικό γ) να ζητούν επιτόπου προφορικές εξηγήσεις δ) να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές εγκαταστάσεις, στους χώρους πτητικής λειτουργίας και στα μεταφορικά μέσα EL 5 EL

6 ε) να διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στους χώρους στάθμευσης και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις και στ) να λαμβάνουν μέτρα εφαρμογής κατά περίπτωση. Τα εν λόγω καθήκοντα/οι εργασίες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις του σχετικού κράτους μέλους. Άρθρο 5 Διατάξεις σχετικά με την ευελιξία 1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η κοινοποίηση που παρέχει το κράτος μέλος πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: α) περιγραφή του προβλήματος ασφάλειας β) τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του σχετικού προϊόντος, του εξαρτήματος, της συσκευής, του προσώπου ή του φορέα δ) τα στοιχεία αναγνώρισης της συγκεκριμένης δραστηριότητας ε) το απαιτούμενο μέτρο και τη δικαιολόγηση του στ) την προθεσμία για τη συμμόρφωση προς το απαιτούμενο μέτρο και ζ) την ημερομηνία ή την περίοδο εφαρμογής του μέτρου. 2. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η κοινοποίηση που αποστέλλει το κράτος μέλος πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: α) τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του β) την αιτιολογία χορήγησης της εξαίρεσης γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του προϊόντος, του εξαρτήματος, της συσκευής, του προσώπου ή του φορέα που εξαιρείται δ) τον τύπο της σχετικής λειτουργίας ή δραστηριότητας ε) την ημερομηνία ή την περίοδο εφαρμογής της εξαίρεσης στ) παραπομπή σε τυχόν προηγούμενες παρόμοιες εξαιρέσεις και ζ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το επίπεδο ασφάλειας δεν επηρεάζεται αρνητικά, συμπεριλαμβανομένης, αναλόγως της περίπτωσης, περιγραφής των σχετικών αντισταθμιστικών μέτρων. 3. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η κοινοποίηση που αποστέλλει το κράτος μέλος πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: α) τις απαιτήσεις για τις οποίες το κράτος μέλος προτίθεται να χορηγήσει παρέκκλιση β) την αιτιολογία χορήγησης της παρέκκλισης γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του προϊόντος, του εξαρτήματος, της συσκευής, του προσώπου ή του φορέα που υπόκειται σε παρέκκλιση EL 6 EL

7 δ) τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το κράτος μέλος προκειμένου να εξασφαλίσει την επίτευξη ισοδύναμου επιπέδου προστασίας και ε) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι εξασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας. 4. Κατά τη χορήγηση εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 18 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η κοινοποίηση που αποστέλλει ο Οργανισμός πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: α) την απαίτηση για την οποία χορηγείται η εξαίρεση β) την αιτιολογία χορήγησης της εξαίρεσης γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του προϊόντος, του εξαρτήματος, της συσκευής, του προσώπου ή του φορέα που εξαιρείται δ) την ημερομηνία ή την περίοδο εφαρμογής της εξαίρεσης και ε) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το επίπεδο ασφάλειας δεν επηρεάζεται αρνητικά, συμπεριλαμβανομένης, αναλόγως της περίπτωσης, περιγραφής των σχετικών αντισταθμιστικών μέτρων. Άρθρο 6 Οργανισμοί εκπαίδευσης χειριστών 1. Οι οργανισμοί εκπαίδευσης χειριστών πρέπει να πιστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού. 2. Οι οργανισμοί εκπαίδευσης χειριστών που κατέχουν πιστοποιητικά έγκρισης οργανισμού εκπαίδευσης συμμορφούμενα προς τις απαιτήσεις JAR ή έχουν αναγνωριστεί από κράτος μέλος πριν την 8 η Απριλίου 2012, θεωρείται ότι κατέχουν πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτήν την περίπτωση τα προνόμια των εν λόγω φορέων περιορίζονται σε εκείνα που περιλαμβάνονται στην έγκριση που έχει εκδώσει το κράτος μέλος. 3. Τα κράτη μέλη πρέπει να αντικαταστήσουν τα εν λόγω πιστοποιητικά με πιστοποιητικά που συμμορφώνονται προς τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα II το αργότερο έως την 8 η Απριλίου Άρθρο 7 Προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης 1. Οι προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των χειριστών, με εξαίρεση των αναπτυξιακών προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση πτητικών δοκιμών, πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III. 2. Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης συμμορφούμενων προς τις απαιτήσεις JAR που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί πριν από την 8 η Απριλίου 2012 θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 3. Τα κράτη μέλη πρέπει να αντικαταστήσουν τα εν λόγω πιστοποιητικά καταλληλότητας με πιστοποιητικά καταλληλότητας που συμμορφώνονται προς τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα II το αργότερο έως την 8 η Απριλίου EL 7 EL

8 Άρθρο 8 Αεροϊατρικά Κέντρα 1. Τα πιστοποιητικά για τα αεροϊατρικά κέντρα πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III. 2. Οι εγκρίσεις αεροϊατρικών κέντρων συμμορφούμενων προς τις απαιτήσεις JAR που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος πριν από την 8 η Απριλίου 2012 θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη πρέπει να αντικαταστήσουν τις εν λόγω εγκρίσεις με πιστοποιητικά που συμμορφώνονται προς τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα II το αργότερο έως την 8 η Απριλίου Άρθρο 9 Μεταβατικά μέτρα 1. Εντός το πολύ δωδεκαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμούς, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να μεταβιβάσουν στον Οργανισμό κάθε αρχείο σχετικό με την επιτήρηση φορέων για τους οποίους ο Οργανισμός είναι η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/ Κάθε διαδικασία πιστοποίησης που έχει κινήσει κράτος μέλος πριν από την 8 η Απριλίου 2012 σχετικά με φορέα για τον οποίον ο Οργανισμός είναι η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 πρέπει να ολοκληρωθεί από το εν λόγω κράτος μέλος σε συντονισμό με τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει, έπειτα από την έκδοση του πιστοποιητικού, όλες τις ευθύνες του ως αρμόδια αρχή σχετικά με τον εν λόγω φορέα. 3. Οι αιτούντες την έκδοση πιστοποιητικού φορέα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση πριν την 8 η Απριλίου 2012 και στους οποίους δεν έχει εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία πρέπει να επιδείξουν συμμόρφωση προς τις διατάξεις του κανονισμού πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος 1. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από την 8 η Απριλίου Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην εφαρμόσουν: α) τις διατάξεις των παραρτημάτων II και III του παρόντος κανονισμού σε εγκεκριμένους οργανισμούς εκπαίδευσης και αεροϊατρικά κέντρα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις JAR το αργότερο έως την 8 η Οκτωβρίου 2013 β) τις διατάξεις των παραρτημάτων II και III του παρόντος κανονισμού σε οργανισμούς εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαίδευση μόνο για την άδεια χειριστή ελαφρών αεροσκαφών, την άδεια χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών, την άδεια χειριστή αερόστατων ή την άδεια χειριστή ανεμοπλάνων το αργότερο έως την 8 η Απριλίου 2015 EL 8 EL

9 γ) τις διατάξεις των παραρτημάτων II και III του παρόντος κανονισμού σε οργανισμούς εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαίδευση για ικανότητες πτητικών δοκιμών σύμφωνα με την παράγραφο FCL.820 το αργότερο έως την 8 η Απριλίου 2015 δ) τις διατάξεις της παραγράφου OR.GEN.200 στοιχείο α) σημείο 3 σε κατόχους πιστοποιητικού προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν είναι εγκεκριμένοι οργανισμοί εκπαίδευσης και δεν κατέχουν πιστοποιητικό αερομεταφορέα το αργότερο έως την 8 η Απριλίου Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 2 το κοινοποιεί στην Επιτροπή και τον Οργανισμό. Η σχετική κοινοποίηση περιγράφει την αιτιολογία και τη διάρκεια της εν λόγω παρέκκλισης καθώς και το πρόγραμμα εφαρμογής, το οποίο περιέχει τις προβλεπόμενες ενέργειες και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλες, XXXX. Για την Επιτροπή [ ] Ο Πρόεδρος EL 9 EL

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1. Ως «αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (AMC)» νοούνται τα μη δεσμευτικά πρότυπα που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός σχετικά με μέσα επίτευξης συμμόρφωσης προς τον βασικό κανονισμό και τους εκτελεστικούς κανόνες του 2. Ως «αεροϊατρικό κέντρο (AeMC)» νοείται ένας φορέας εξουσιοδοτημένος για την έκδοση ή της συνέχιση της έγκρισης για την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1 3. Ως «ιπτάμενα πληρώματα» νοούνται τα πληρώματα πτήσης και τα πληρώματα θαλάμου επιβατών 4. Ως «εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης» νοούνται τα μέσα που προτείνουν εναλλακτική δυνατότητα σε κάποιο υφιστάμενο αποδεκτό μέσο συμμόρφωσης ή εκείνα που προτείνουν νέα μέσα για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τον εκτελεστικό κανόνα του, για τα οποία ο Οργανισμός δεν έχει καταρτίσει σχετικά αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης 5. Ως «εγκεκριμένος οργανισμός εκπαίδευσης (ATO)» νοείται ένας φορέας εξουσιοδοτημένος για την έκδοση ή τη συνέχιση έγκρισης για τη χορήγηση εκπαίδευσης για άδειες χειριστών και τις συναφείς ικανότητες και τα πιστοποιητικά 6. Ως «μοντέλο συσκευής βασικής εκπαίδευσης με όργανα (μοντέλο BITD)» νοείται ένας καθορισμένος συνδυασμός υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, ο οποίος έχει λάβει πιστοποίηση BITD 7. Ως «μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών» νοείται το μέλος του πληρώματος, πλην των μελών του πληρώματος πτήσης και των μελών τεχνικού πληρώματος, το οποίο διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και στο οποίο ο αερομεταφορέας αναθέτει την άσκηση καθηκόντων σχετικών με την ασφάλεια των επιβατών και της πτήσης κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 8. Ως «εκπαιδευτής πτήσης (FI)» νοείται ένας εκπαιδευτής που έχει το προνόμιο να παρέχει εκπαίδευση στο αεροσκάφος σύμφωνα με το μέρος FCL 9. Ως «προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FSTD)» νοείται κάθε εκπαιδευτική συσκευή, η οποία: α) στην περίπτωση αεροπλάνων, είναι πλήρης εξομοιωτής πτήσης (FFS), συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FTD), εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας (FNPT) ή συσκευή βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD) β) στην περίπτωση ελικοπτέρων, είναι πλήρης εξομοιωτής πτήσης (FFS), συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FTD) ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας (FNPT) 10. Ως «πιστοποίηση FSTD» νοείται το επίπεδο τεχνικής ικανότητας μιας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, ως ορίζεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης 11. Ως «χρήστης FSTD» νοείται ο φορέας ή το πρόσωπο που αιτείται από ATO εκπαίδευση, έλεγχο ή δοκιμή με τη χρήση προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης 12. Ως «απαγόρευση απογείωσης» νοείται η επίσημη απαγόρευση αεροσκάφους για απογείωση και η λήψη τέτοιων μέτρων τα οποία είναι απαραίτητα για να το κρατήσουν EL 10 EL

11 13. Ως «καθοδηγητικό υλικό (ΚΥ)» νοείται το μη δεσμευτικό υλικό που καταρτίζει ο Οργανισμός και το οποίο συμβάλλει στην ερμηνεία των απαιτήσεων ή προδιαγραφών και χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ερμηνείας των κανονισμών και αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης 14. Ως «JAR» νοούνται οι κοινές απαιτήσεις αεροπορίας 15. Ως «πιστοποιητικό συμμορφούμενο με τις κοινές απαιτήσεις αεροπορίας» νοείται ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που αντανακλά κοινές απαιτήσεις αεροπορίας και διαδικασίες, από ένα κράτος μέλος που έχει εφαρμόσει τις σχετικές κοινές απαιτήσεις αεροπορίας και έχει προταθεί για αμοιβαία αναγνώριση εντός του συστήματος του Συνδέσμου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας σε σχέση με τις εν λόγω κοινές απαιτήσεις αεροπορίας 16. Ως «τμήμα AR.RAMP» νοείται το τμήμα RAMP του παραρτήματος II του κανονισμού για τις αεροπορικές δραστηριότητες 17. Ως «λοιπές εκπαιδευτικές συσκευές (OTD)» νοούνται τα βοηθήματα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση χειριστών, εκτός των προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν μέσα για την εκπαίδευση όταν δεν είναι απαραίτητο πλήρες περιβάλλον πιλοτηρίου 18. Ως «μέρος AR» νοείται το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού 19. Ως «μέρος CAT» νοείται το παράρτημα IV του κανονισμού για τις αεροπορικές δραστηριότητες 20. Ως «μέρος CC» νοείται το παράρτημα V του κανονισμού για τα ιπτάμενα πληρώματα της πολιτικής αεροπορίας 21. Ως «μέρος FCL» νοείται το παράρτημα Ι του κανονισμού για τα ιπτάμενα πληρώματα της πολιτικής αεροπορίας 22. Ως «μέρος ΟR» νοείται το παράρτημα ΙII του παρόντος κανονισμού 23. Ως «κύρια εγκατάσταση» νοείται η έδρα ή το εγγεγραμμένο γραφείο του φορέα εντός του οποίου ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό 24. Ως «οδηγός δοκιμής πιστοποίησης (QTG)» νοείται ένα έγγραφο που έχει ως στόχο να αποδείξει ότι οι επιδόσεις και ο τρόπος χειρισμού μιας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης αντιπροσωπεύουν τις επιδόσεις και τον τρόπο χειρισμού του αεροσκάφους, της τάξης αεροπλάνου ή του τύπου ελικοπτέρου που προσομοιώνεται εντός προκαθορισμένων ορίων και ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις. Ο QTG περιλαμβάνει τόσο τα δεδομένα του αεροσκάφους, της τάξης του αεροπλάνου ή του τύπου του ελικοπτέρου όσο και τα δεδομένα της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της επικύρωσης. EL 11 EL

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) AR.GEN.115 Τεκμηρίωση επιτήρησης ΤΜΗΜΑ GEN - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ I - ΓΕΝΙΚΑ Η αρμόδια αρχή παρέχει κάθε νομοθετική πράξη, πρότυπο, κανόνα, τεχνική έκδοση και συναφές έγγραφο στο σχετικό προσωπικό ώστε αυτό να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. AR.GEN.120 Μέσα συμμόρφωσης α) Ο Οργανισμός καταρτίζει αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (AMC), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. Η συμμόρφωση προς τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης συνεπάγεται συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις των εκτελεστικών κανόνων. β) Μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τους εκτελεστικούς κανόνες. γ) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει σύστημα προκειμένου να διαπιστώνει αν όλα τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης που χρησιμοποιούνται από την ίδια ή από φορείς και πρόσωπα που τελούν υπό την επιτήρησή της, συντελούν στην επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. δ) Η αρμόδια αρχή αξιολογεί όλα τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης που προτείνει κάποιος φορέας σύμφωνα με την παράγραφο OR.GEN.120, αναλύοντας την παρεχόμενη τεκμηρίωση και, αν το κρίνει αναγκαίο, διενεργώντας επιθεώρηση του φορέα. Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης είναι σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανόνες, προβαίνει στις εξής ενέργειες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση: (1) κοινοποιεί στον αιτούντα ότι μπορεί να υλοποιηθούν τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης και, κατά περίπτωση, τροποποιεί αναλόγως την έγκριση ή το πιστοποιητικό του αιτούντος και (2) κοινοποιεί στον Οργανισμό το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων όλης της σχετικής τεκμηρίωσης. ε) Όταν η ίδια η αρμόδια αρχή κάνει χρήση εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του: (1) τα διαθέτει σε όλους τους φορείς και τα πρόσωπα που τελούν υπό την επιτήρησή της και (2) ενημερώνει σχετικώς τον Οργανισμό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η αρμόδια αρχή παρέχει στον Οργανισμό πλήρη περιγραφή των εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αναθεωρήσεων διαδικασιών, καθώς και αξιολόγηση από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση προς τους εκτελεστικούς κανόνες. EL 12 EL

13 AR.GEN.125 Παροχή πληροφοριών στον Οργανισμό α) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον Οργανισμό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε κάθε περίπτωση αντιμετώπισης προβλημάτων στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του. β) Η αρμόδια αρχή παρέχει στον Οργανισμό πληροφορίες σημαντικές για την ασφάλεια, οι οποίες απορρέουν από τις αναφορές περιστατικών που λαμβάνει. AR.GEN.135 Άμεση αντίδραση σε πρόβλημα ασφάλειας α) Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/42/ΕΚ 3, η αρμόδια αρχή υλοποιεί σύστημα για τη δέουσα συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια. β) Ο Οργανισμός υλοποιεί σύστημα για την κατάλληλη ανάλυση τυχόν πληροφοριών ασφάλειας που έχουν ληφθεί και παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τυχόν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων ή διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν, οι οποίες τους είναι απαραίτητες για την έγκαιρη αντίδραση σε κάποιο πρόβλημα ασφάλειας όπου ενέχονται προϊόντα, εξαρτήματα, εξοπλισμός, πρόσωπα ή φορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. γ) Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει τις πληροφορίες του στοιχείου β), εφαρμόζει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος ασφάλειας. δ) Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το στοιχείο γ) κοινοποιούνται αμέσως σε όλα τα πρόσωπα ή τους φορείς που πρέπει να συμμορφωθούν με αυτά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί επίσης τα εν λόγω μέτρα στον Οργανισμό και, όταν απαιτείται συνδυασμένη δράση, στα άλλα σχετικά κράτη μέλη. 3 Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2003 για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, ΕΕ L 167 της , σ EL 13 EL

14 AR.GEN.200 Σύστημα διαχείρισης ΕΝΟΤΗΤΑ II - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ α) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει και διατηρεί σύστημα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: (1) τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες για την περιγραφή της οργάνωσης, των μέσων και των μεθόδων που διαθέτει για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. Οι διαδικασίες πρέπει να ενημερώνονται και να λειτουργούν ως τα βασικά έγγραφα εργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω αρμόδιας αρχής για όλες τις σχετικές δραστηριότητες (2) επαρκή αριθμό προσωπικού για την εκτέλεση των καθηκόντων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται, καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις και την πείρα, να έχει λάβει αρχική εκπαίδευση και να λαμβάνει περιοδική εκπαίδευση για την εξασφάλιση της διαρκούς ικανότητάς του. Θα εφαρμόζεται σύστημα σχεδιασμού της διαθεσιμότητας του προσωπικού προκειμένου να διασφαλίζεται η δέουσα ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων (3) επαρκείς εγκαταστάσεις και γραφεία για την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων που ανατίθενται (4) λειτουργία παρακολούθησης της συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης προς τις σχετικές απαιτήσεις και της επάρκειας των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης περιλαμβάνει σύστημα ανατροφοδότησης των πορισμάτων της ανώτατης διοίκησης της αρμόδιας αρχής προκειμένου να διασφαλίζεται η εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών όταν είναι απαραίτητο και (5) ένα πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, που έχει ουσιαστικά ευθύνη έναντι της ανώτατης διοίκησης της αρμόδιας αρχής για τη λειτουργία παρακολούθηση της συμμόρφωσης. β) Για κάθε τομέα δραστηριοτήτων, η αρμόδια αρχή διορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση του σχετικού καθήκοντος ή των καθηκόντων. γ) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει διαδικασίες για τη συμμετοχή, με άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές, σε αμοιβαία ανταλλαγή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και της βοήθειας, όπου περιλαμβάνονται επίσης όλα τα πορίσματα που προκύπτουν και οι ενέργειες παρακολούθησης που πραγματοποιούνται συνεπεία της επιτήρησης προσώπων και φορέων που ασκούν δραστηριότητες στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή τον Οργανισμό και παρέχουν δηλώσεις στην εν λόγω αρμόδια αρχή ή τον Οργανισμό. δ) Αντίγραφο των διαδικασιών που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης και των τροποποιήσεών τους παρέχεται στον Οργανισμό με σκοπό την τυποποίηση. AR.GEN.205 Ανάθεση δραστηριοτήτων α) Κατά την ανάθεση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μιας δραστηριότητας που αφορά την αρχική πιστοποίηση ή τη διαρκή επιτήρηση προσώπων ή φορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι: EL 14 EL

15 (1) διαθέτει σύστημα για την αρχική και διαρκή αξιολόγηση: (i) (ii) της επάρκειας της τεχνικής ικανότητάς του της επάρκειας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του (iii) της μη εμπλοκής του σε σύγκρουση συμφερόντων και (iv) της συμμόρφωσής του, κατά περίπτωση, προς τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Το εν λόγω σύστημα και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τεκμηριώνονται. (2) έχει συνάψει τεκμηριωμένη συμφωνία με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία έχει εγκριθεί από αμφότερα τα μέρη στο κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης και ορίζει: (i) (ii) τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται τις δηλώσεις, τις αναφορές και τα αρχεία που πρέπει να παρέχονται (iii) τις τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την πραγματοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων (iv) τη σχετική κάλυψη ευθύνης και (v) την προστασία που παρέχεται στις πληροφορίες που αποκτώνται κατά την πραγματοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. β) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου που προβλέπεται από την παράγραφο AR.GEN.200 στοιχείο α) σημείο 4 καλύπτει όλες τις δραστηριότητες πιστοποίησης ή διαρκούς επιτήρησης, οι οποίες εκτελούνται για λογαριασμό της. AR.GEN.210 Αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης α) Η αρμόδια αρχή πρέπει να διαθέτει σύστημα εντοπισμού των αλλαγών που επηρεάζουν την ικανότητά της να εκτελεί τα καθήκοντα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στους εκτελεστικούς κανόνες του. Το εν λόγω σύστημα θα της επιτρέπει να αναλαμβάνει δράση κατά περίπτωση προκειμένου να διασφαλίζει ότι το σύστημα διαχείρισης που διαθέτει παραμένει επαρκές και αποτελεσματικό. β) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει το σύστημα διαχείρισης που διαθέτει ώστε αυτό να αντανακλά έγκαιρα κάθε τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση. γ) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον Οργανισμό τις αλλαγές που επηρεάζουν την ικανότητά της να εκτελεί τα καθήκοντα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στους εκτελεστικούς κανόνες του. AR.GEN.220 Τήρηση αρχείων α) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει σύστημα τήρησης αρχείων, το οποίο παρέχει επαρκή αποθήκευση, δυνατότητα πρόσβασης και αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα: (1) των τεκμηριωμένων πολιτικών και διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης (2) της εκπαίδευσης, των προσόντων και της εξουσιοδότησης του προσωπικού της (3) της ανάθεσης δραστηριοτήτων, καλύπτοντας τα στοιχεία που απαιτούνται από την παράγραφο AR.GEN.205 καθώς και των στοιχείων των δραστηριοτήτων που ανατίθενται EL 15 EL

16 (4) των διαδικασιών πιστοποίησης και της διαρκούς επιτήρησης πιστοποιημένων φορέων (5) των διαδικασιών για την έκδοση αδειών, ικανοτήτων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας προσωπικού και για τη διαρκή επιτήρηση των κατόχων των εν λόγω αδειών, ικανοτήτων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας (6) των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης και για τη διαρκή επιτήρηση των προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης και των φορέων που τις λειτουργούν (7) της επιτήρησης προσώπων και φορέων που ασκούν δραστηριότητες στην επικράτεια ενός κράτους μέλους αλλά που επιτηρούνται ή έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, βάσει της συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ των εν λόγω αρχών (8) της αξιολόγησης και της κοινοποίησης στον Οργανισμό εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης που προτείνουν φορείς, και της αξιολόγησης εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης που χρησιμοποιεί η ίδια η αρμόδια αρχή (9) πορισμάτων, διορθωτικών ενεργειών και της ημερομηνίας περαίωσης της κάθε υπόθεσης (10) των μέτρων εφαρμογής που έχουν ληφθεί (11) των πληροφοριών ασφάλειας και των μέτρων παρακολούθησης και (12) της χρήσης διατάξεων σχετικά με την ευελιξία σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. β) Η αρμόδια αρχή τηρεί κατάλογο όλων των πιστοποιητικών φορέων, των πιστοποιητικών καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης και των αδειών, των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας προσωπικού που εκδίδονται. γ) Όλα τα αρχεία θα τηρούνται για την ελάχιστη χρονική περίοδο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Απουσία σχετικής διάταξης, τα αρχεία θα τηρούνται τουλάχιστον για μια πενταετία. EL 16 EL

17 ΕΝΟΤΗΤΑ III - ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ AR.GEN.300 Επιτήρηση α) Η αρμόδια αρχή επαληθεύει: (1) τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που ισχύουν για φορείς ή πρόσωπα πριν την έκδοση πιστοποιητικού φορέα, έγκρισης, πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης ή άδειας, πιστοποιητικού, ικανότητας, ή βεβαίωσης προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση (2) τη διαρκή συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις φορέων που έχει πιστοποιήσει, προσώπων και κατόχων πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης (3) την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφάλειας που θεσπίζει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.135 στοιχεία γ) και δ). β) Η εν λόγω επαλήθευση: (1) υποστηρίζεται από τεκμηρίωση που προορίζεται ειδικώς για την παροχή στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για την επιτήρηση της ασφάλειας καθοδήγησης σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του (2) παρέχει στα οικεία πρόσωπα και τους φορείς τα αποτελέσματα της δραστηριότητας επιτήρησης της ασφάλειας (3) βασίζεται σε ελέγχους και επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθεωρήσεων στους χώρους στάθμευσης και αιφνίδιων επιθεωρήσεων και (4) παρέχει στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία που είναι αναγκαία στην περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω δράση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προβλέπονται από τις παραγράφους AR.GEN.350 και AR.GEN.355. γ) Το πεδίο εφαρμογής της επιτήρησης που καθορίζεται στα στοιχεία α) και β) ανωτέρω πρέπει να καθορίζεται με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων δραστηριοτήτων επιτήρησης και τις προτεραιότητες ασφάλειας που τίθενται στο σχέδιο ασφάλειας. δ) Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές ορίζονται στο τμήμα AR.RAMP, το πεδίο εφαρμογής της επιτήρησης των δραστηριοτήτων που ασκούνται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους από πρόσωπα και φορείς που εδρεύουν ή κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος, καθορίζεται με βάση τις προτεραιότητες ασφάλειας που τίθενται στο σχέδιο ασφάλειας, καθώς και τις προηγούμενες δραστηριότητες επιτήρησης. ε) Αν στη δραστηριότητα ενός προσώπου ή φορέα ενέχονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή ο Οργανισμός, η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση σύμφωνα με το στοιχείο α) μπορεί να συμφωνήσει τη διενέργεια μέρους της επιτήρησης τοπικά από την (τις) αρμόδια(ες) αρχή(ές) του (των) κράτους μέλους (κρατών μελών) όπου λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα ή από τον Οργανισμό. Κάθε πρόσωπο ή φορέας που υπόκειται στην εν λόγω συμφωνία ενημερώνεται για την ύπαρξη και το πεδίο εφαρμογής της. στ) Η αρμόδια αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται τυχόν πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες για την επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στους χώρους στάθμευσης και των αιφνίδιων επιθεωρήσεων. EL 17 EL

18 AR.GEN.305 Πρόγραμμα επιτήρησης α) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει και διατηρεί πρόγραμμα επιτήρησης που καλύπτει τις δραστηριότητες επιτήρησης που απαιτούνται από την παράγραφο AR.GEN.300 και το τμήμα AR.RAMP. β) Όσον αφορά φορείς πιστοποιημένους από την αρμόδια αρχή και κατόχους πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα επιτήρησης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φορέα, την περιπλοκότητα των δραστηριοτήτων του και τα αποτελέσματα προηγούμενων δραστηριοτήτων πιστοποίησης ή/και επιτήρησης. Σε κάθε κύκλο σχεδιασμού της επιτήρησης το πρόγραμμα περιλαμβάνει: (1) ελέγχους και επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στους χώρους στάθμευσης και των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων, ανάλογα με την περίπτωση και (2) συναντήσεις που συγκαλούνται μεταξύ του υπόλογου διευθυντή και της αρμόδιας αρχής προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αμφότεροι παραμένουν ενήμεροι σχετικά με σημαντικά ζητήματα. γ) Όσον αφορά φορείς πιστοποιημένους από την αρμόδια αρχή και κατόχους πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, εφαρμόζεται κύκλος σχεδιασμού της επιτήρησης που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες. Ο κύκλος σχεδιασμού της επιτήρησης μπορεί να μειωθεί αν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει μείωση των επιδόσεων ασφάλειας του φορέα ή του κατόχου πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης. Ο κύκλος σχεδιασμού της επιτήρησης μπορεί να παραταθεί έως το μέγιστο χρονικό διάστημα των 36 μηνών αν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 μηνών η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι: (1) ο φορέας έχει αποδείξει τον αποτελεσματικό εντοπισμό κινδύνων για την ασφάλεια της αεροπορίας και τη διαχείριση συναφών κινδύνων (2) δεν έχουν επέλθει αλλαγές μείζονος σημασίας στο σύστημα ή στις δραστηριότητες του φορέα (3) δεν έχουν εκδοθεί πορίσματα επιπέδου 1 και (4) έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι διορθωτικές ενέργειες εντός της χρονικής περιόδου που έχει αποδεχτεί ή παρατείνει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.350 στοιχείο δ) σημείο 2. Ο κύκλος σχεδιασμού της επιτήρησης μπορεί να παραταθεί περαιτέρω έως το μέγιστο χρονικό διάστημα των 48 μηνών αν, επιπροσθέτως των ανωτέρω, ο φορέας έχει καταρτίσει, και η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει, αποτελεσματικό σύστημα διαρκούς αναφοράς προς την αρμόδια αρχή των επιδόσεων ασφάλειας και της κανονιστικής συμμόρφωσης του ίδιου του φορέα. δ) Όσον αφορά πρόσωπα που κατέχουν άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή, το πρόγραμμα επιτήρησης περιλαμβάνει επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αιφνίδιων επιθεωρήσεων, ανάλογα με την περίπτωση. ε) Το πρόγραμμα επιτήρησης περιλαμβάνει αρχεία με τις ημερομηνίες προγραμματισμένης και πραγματικής διεξαγωγής των έλεγχων, των επιθεωρήσεων και των συναντήσεων. EL 18 EL

19 AR.GEN.310 Διαδικασία αρχικής πιστοποίησης - φορείς α) Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για την αρχική έκδοση πιστοποιητικού σε φορέα, επαληθεύει τη συμμόρφωση του εν λόγω φορέα προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. β) Αν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη ότι ο φορέας συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις, εκδίδει το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά σύμφωνα με τα προσαρτήματα III και IV του παρόντος μέρους. Το (τα) πιστοποιητικό(ά) εκδίδεται (εκδίδονται) με απεριόριστη διάρκεια. Τα προνόμια και το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που εγκρίνονται για τον φορέα καθορίζονται στους όρους της έγκρισης που προσαρτώνται στο πιστοποιητικό ή στα πιστοποιητικά. γ) Προκειμένου να μπορεί ένας φορέας να πραγματοποιεί αλλαγές χωρίς την πρότερη έγκριση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο OR.GEN.130, η αρμόδια αρχή εγκρίνει τη διαδικασία που έχει υποβάλλει ο φορέας και στην οποία καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης και κοινοποίησης των εν λόγω αλλαγών. AR.GEN.315 Διαδικασία για την έκδοση, επανεπικύρωση, ανανέωση ή αλλαγή αδειών, ικανοτήτων, πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων - πρόσωπα α) Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για την έκδοση, επανεπικύρωση, ανανέωση ή αλλαγή ατομικής άδειας, ικανότητας, πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, καθώς και κάθε δικαιολογητικό έγγραφο, επαληθεύει αν ο αιτών πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις. β) Αν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη ότι ο αιτών πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις, εκδίδει, επανεπικυρώνει, ανανεώνει ή αλλάζει την άδεια, το πιστοποιητικό, την ικανότητα ή τη βεβαίωση. AR.GEN.330 Αλλαγές - φορείς α) Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για αλλαγή που απαιτεί πρότερη έγκριση, επαληθεύει τη συμμόρφωση του φορέα προς τις ισχύουσες απαιτήσεις πριν εκδώσει την έγκριση. Η αρμόδια αρχή καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο φορέας μπορεί να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της αλλαγής, εκτός αν η ίδια κρίνει ότι πρέπει να ανασταλεί το πιστοποιητικό του φορέα. Αν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη ότι ο φορέας συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις, εγκρίνει την αλλαγή. β) Με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων εφαρμογής, όταν ο φορέας προβεί σε αλλαγές που απαιτούν πρότερη έγκριση χωρίς να έχει λάβει την έγκριση της αρχής όπως καθορίζεται στο στοιχείο α), η αρμόδια αρχή αναστέλλει, περιορίζει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό του φορέα. γ) Όσον αφορά αλλαγές που δεν απαιτούν πρότερη έγκριση, η αρμόδια αρχή αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχονται στην κοινοποίηση που έχει αποστείλει ο φορέας σύμφωνα με την παράγραφο OR.GEN.130, προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή: (1) ενημερώνει τον φορέα σχετικά με τη μη συμμόρφωση και ζητά περαιτέρω αλλαγές και (2) στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 1 ή επιπέδου 2, ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.350. EL 19 EL

20 AR.GEN.350 Πορίσματα και διορθωτικές ενέργειες α) Για τους σκοπούς της επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.300 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή πρέπει να διαθέτει, ως μέρος του σχεδίου ασφάλειας, σύστημα για την ανάλυση των πορισμάτων ως προς τη σπουδαιότητά τους για την ασφάλεια. β) Η αρμόδια αρχή εκδίδει πόρισμα επιπέδου 1 όταν εντοπίζεται σημαντική περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια του φορέα ή προς τους όρους έγκρισης ή πιστοποιητικού, η οποία οδηγεί σε μείωση της ασφάλειας ή σε πρόκληση σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων. Επιπλέον, τα ακόλουθα θεωρούνται πορίσματα επιπέδου 1: (1) άρνηση για πρόσβαση της αρμόδιας αρχής στις εγκαταστάσεις του φορέα, όπως καθορίζεται στην παράγραφο OR.GEN.140, κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας και μετά από δύο γραπτές αιτήσεις (2) απόκτηση ή διατήρηση της ισχύος πιστοποιητικού φορέα με παραποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών (3) στοιχεία για εσφαλμένη πρακτική ή δόλια χρήση πιστοποιητικού φορέα και (4) απουσία υπόλογου διευθυντή. γ) Η αρμόδια αρχή εκδίδει πόρισμα επιπέδου 2 όταν εντοπίζεται περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια του φορέα ή προς τους όρους έγκρισης ή πιστοποιητικού, η οποία ενδεχομένως να οδηγούσε σε μείωση της ασφάλειας ή σε πρόκληση σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων. δ) Όταν, κατά τη διάρκεια της επιτήρησης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εντοπιστεί πόρισμα, η αρμόδια αρχή προβαίνει, με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων ενεργειών που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, στην έγγραφη κοινοποίηση του πορίσματος στον φορέα και ζητά την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση της περίπτωσης ή των περιπτώσεων που εντοπίστηκαν. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει, ανάλογα με την περίπτωση, το κράτος στο οποίο είναι νηολογημένο το αεροσκάφος. (1) Στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 1, η αρμόδια αρχή προβαίνει άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για την απαγόρευση ή τον περιορισμό των δραστηριοτήτων, και ανάλογα με την περίπτωση, προβαίνει σε ενέργειες για την ανάκληση του πιστοποιητικού ή της συγκεκριμένης έγκρισης ή για τον πλήρη ή μερικό περιορισμό ή την αναστολή της, αναλόγως της έκτασης του πορίσματος επιπέδου 1, έως ότου ο φορέας προβεί σε επιτυχείς διορθωτικές ενέργειες. (2) Στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 2, η αρμόδια αρχή: (i) (ii) χορηγεί στον φορέα περίοδο για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών κατάλληλων για τη φύση του πορίσματος, η οποία αρχικά σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες. Κατά το πέρας της εν λόγω περιόδου και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των 3 μηνών, αν κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών και αξιολογεί τις διορθωτικές ενέργειες και τον προγραμματισμό υλοποίησής τους που προτείνει ο φορέας και προβαίνει στην αποδοχή τους αν από την αξιολόγηση προκύψει ότι επαρκούν για την αντιμετώπιση της περίπτωσης ή των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. EL 20 EL

21 (3) Αν ένας φορέας δεν υποβάλει αποδεκτό προγραμματισμό διορθωτικών ενεργειών ή δεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες εντός της χρονικής περιόδου που έχει αποδεχτεί ή παρατείνει η αρμόδια αρχή, το πόρισμα μετατρέπεται σε πόρισμα επιπέδου 1 και διεξάγονται οι ενέργειες του στοιχείου δ) σημείο 1 ανωτέρω. (4) Η αρμόδια αρχή καταγράφει όλα τα πορίσματα που έχει εκδώσει ή της έχουν κοινοποιηθεί και, ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα εφαρμογής που έχει λάβει, καθώς και κάθε διορθωτική ενέργεια και την ημερομηνία περαίωσης των υποθέσεων των πορισμάτων. ε) Με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων εφαρμογής, όταν η αρχή ενός κράτους μέλους, η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου AR.GEN.300 στοιχείο δ) εντοπίσει περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του εκ μέρους φορέα πιστοποιημένου από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, ενημερώνει την αρμόδια αρχή και παρέχει ενδείξεις του επιπέδου του πορίσματος. AR.GEN.355 Μέτρα εφαρμογής - πρόσωπα α) Αν, κατά τη διάρκεια επιτήρησης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.300 στοιχείο α) διαπιστώσει ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκ μέρους προσώπου που κατέχει άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, την καταγράφει και την κοινοποιεί εγγράφως στον κάτοχο της άδειας, του πιστοποιητικού, της ικανότητας ή της βεβαίωσης. β) Όταν εκδοθεί το εν λόγω πόρισμα, η αρμόδια αρχή διενεργεί έρευνα. Αν το πόρισμα επιβεβαιωθεί, η αρμόδια αρχή: (1) περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την άδεια, το πιστοποιητικό, την ικανότητα ή τη βεβαίωση, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον εντοπιστεί ζήτημα ασφάλειας και (2) λαμβάνει τυχόν περαιτέρω μέτρα εφαρμογής που είναι αναγκαία για την πρόληψη της συνέχισης της περίπτωσης μη συμμόρφωσης. γ) Ανάλογα με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το πρόσωπο ή τον φορέα που εξέδωσε το ιατρικό πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση. δ) Με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων εφαρμογής, όταν η αρχή ενός κράτους μέλους, η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου AR.GEN.300 στοιχείο δ) διαπιστώσει ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκ μέρους προσώπου που κατέχει άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, ενημερώνει την εν λόγω αρμόδια αρχή. ε) Αν, κατά τη διάρκεια επιτήρησης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, προκύψουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκ μέρους προσώπου που υπόκειται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στους εκτελεστικούς κανόνες του και δεν κατέχει άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και τους εκτελεστικούς κανόνες του, η αρμόδια αρχή που εντόπισε την περίπτωση μη συμμόρφωσης λαμβάνει κάθε μέτρο εφαρμογής αναγκαίο για την πρόληψη της συνέχισης της συγκεκριμένης περίπτωσης μη συμμόρφωσης. EL 21 EL

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) ΤΜΗΜΑ FCL - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΤΗΣΗΣ AR.FCL.120 Τήρηση αρχείων ΕΝΟΤΗΤΑ I - ΓΕΝΙΚΑ Επιπροσθέτως των αρχείων που απαιτούνται στην παράγραφο AR.GEN.220 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή πρέπει να συμπεριλάβει στο σύστημά της για την τήρηση αρχείων στοιχεία σχετικά με τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων και τις αξιολογήσεις των επιδεξιοτήτων των χειριστών. ΕΝΟΤΗΤΑ II - ΠΤΥΧΙΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ AR.FCL.200 Διαδικασίες για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση πιστοποιητικού, ικανότητας ή άδειας α) Έκδοση αδειών και ικανοτήτων. Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια χειριστή και τις συναφείς ικανότητες χρησιμοποιώντας το έντυπο του προσαρτήματος Ι αυτού του μέρους. β) Έκδοση πιστοποιητικών εκπαιδευτή και εξεταστή. Η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό εκπαιδευτή ή εξεταστή: (1) ως καταχώρηση των σχετικών προνομίων στην άδεια χειριστή σύμφωνα με το προσάρτημα I του παρόντος μέρους ή (2) ως χωριστό έγγραφο, με τη μορφή και τον τρόπο που υποδεικνύει η αρμόδια αρχή. γ) Καταχώρηση άδειας από εξεταστές. Η αρμόδια αρχή, πριν χορηγήσει ειδική εξουσιοδότηση σε ορισμένους εξεταστές ώστε να επανεπικυρώνουν ή να ανανεώνουν ικανότητες ή πιστοποιητικά, θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες. AR.FCL.205 Παρακολούθηση εξεταστών α) Η αρμόδια αρχή καταρτίζει πρόγραμμα επιτήρησης για την παρακολούθηση της διαγωγής και των επιδόσεων των εξεταστών λαμβάνοντας υπόψη: (1) τον αριθμό εξεταστών που έχει πιστοποιήσει και (2) τον αριθμό εξεταστών που έχουν πιστοποιηθεί από άλλες αρμόδιες αρχές, οι οποίοι ασκούν τα προνόμιά τους εντός της επικράτειας όπου η αρμόδια αρχή διενεργεί επιτήρηση. β) Η αρμόδια αρχή πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό επιθεωρητών για την εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης. γ) Η αρμόδια αρχή τηρεί κατάλογο με τους εξεταστές που έχει πιστοποιήσει και τους εξεταστές που έχουν πιστοποιήσει άλλες αρμόδιες αρχές, οι οποίοι ασκούν τα προνόμιά τους στην επικράτειά της και τους οποίους η αρμόδια αρχή έχει ενημερώσει σύμφωνα με την παράγραφο FCL.1015 στοιχείο γ) σημείο 2. Ο κατάλογος αναφέρει τα προνόμια των εξεταστών, δημοσιεύεται και τηρείται ενημερωμένος από την αρμόδια αρχή. δ) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει διαδικασίες για τον διορισμό εξεταστών, οι οποίοι διενεργούν δοκιμές επιδεξιότητας για την έκδοση άδειας χειριστή πολλαπλών πληρωμάτων (MPL) ή άδειας χειριστή εναέριων γραμμών (ATPL). EL 22 EL

23 AR.FCL.210 Πληροφορίες για τους εξεταστές Η αρμόδια αρχή μπορεί να παράσχει στους εξεταστές που έχει πιστοποιήσει και στους εξεταστές που έχουν πιστοποιήσει άλλες αρμόδιες αρχές, οι οποίοι ασκούν τα προνόμιά τους στην επικράτειά τους, κριτήρια ασφάλειας τα οποία πρέπει να πληρούνται όταν οι δοκιμές επιδεξιότητας και οι περιοδικοί έλεγχοι ικανοτήτων διεξάγονται σε αεροσκάφος. AR.FCL.215 Περίοδος ισχύος α) Κατά την έκδοση ή ανανέωση ικανότητας ή πιστοποιητικού, η αρμόδια αρχή ή, στην περίπτωση ανανέωσης, εξεταστής που έχει εξουσιοδοτήσει ειδικώς η αρμόδια αρχή, παρατείνει την περίοδο ισχύος έως τα τέλη του σχετικού μήνα. β) Κατά την επανεπικύρωση ικανότητας, πιστοποιητικού εκπαιδευτή ή εξεταστή, η αρμόδια αρχή ή εξεταστής που η τελευταία έχει εξουσιοδοτήσει ειδικώς παρατείνει την περίοδο ισχύος της ικανότητας ή του πιστοποιητικού έως τα τέλη του σχετικού μήνα. γ) Η αρμόδια αρχή ή εξεταστής ειδικώς εξουσιοδοτημένος για αυτόν τον σκοπό από αυτήν καταχωρεί την ημερομηνία λήξης την άδεια ή το πιστοποιητικό. δ) Η αρμόδια αρχή μπορεί να θεσπίσει διαδικασίες ώστε να επιτρέπει την άσκηση προνομίων από τον κάτοχο της άδειας ή του πιστοποιητικού για μέγιστη περίοδο 8 εβδομάδων έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της σχετικής εξέτασης ή των εξετάσεων, ενώ εκκρεμεί η καταχώρηση στην άδεια ή το πιστοποιητικό. AR.FCL.220 Διαδικασία για την επανέκδοση άδειας χειριστή α) Η αρμόδια αρχή επανεκδίδει μια άδεια όταν αυτό απαιτείται για διοικητικούς λόγους και: (1) έπειτα από την αρχική έκδοση ικανότητας ή (2) όταν η παράγραφος XII της άδειας που καθορίζεται στο προσάρτημα I του παρόντος μέρους έχει συμπληρωθεί και δεν υπάρχει επιπλέον χώρος. β) Στο νέο έγγραφο άδειας μεταφέρονται μόνο έγκυρες ικανότητες και πιστοποιητικά. AR.FCL.250 Περιορισμός, αναστολή ή ανάκληση αδειών, ικανοτήτων και πιστοποιητικών α) Η αρμόδια αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί, ανάλογα με την περίπτωση, άδεια χειριστή και τις συναφείς ικανότητες ή τα πιστοποιητικά σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.315 στις εξής ενδεικτικές περιπτώσεις: (1) απόκτηση της άδειας, της ικανότητας ή του πιστοποιητικού χειριστή με παραποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών (2) παραποίηση των αρχείων του μητρώου και της άδειας ή του πιστοποιητικού (3) παύση της συμμόρφωσης του κατόχου της άδειας προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του μέρους FCL (4) άσκηση των προνομίων άδειας, ικανότητας ή πιστοποιητικού υπό τη δυσμενή επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών (5) μη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις πτητικής λειτουργίας (6) ύπαρξη στοιχείων για εσφαλμένη πρακτική ή δόλια χρήση του πιστοποιητικού ή (7) μη αποδεκτές επιδόσεις σε οποιαδήποτε φάση της άσκησης των καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων εξεταστή. EL 23 EL

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 100/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 290/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας»

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 19 ης Απριλίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τα προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που εμπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - DO11451/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - DO11451/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2011 (18.07) (OR. en) 12964/11 AVIATION 189 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 14 Ιουλίου 2011 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 311/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2015 (OR en) 5886/15 ADD 1 AVIATION 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 ΓΝΩΜΗ 03/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 19 ης Απριλίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Error! Unknown document property name. EL

Error! Unknown document property name. EL Error! Unknown document property name. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Φεβρουαρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Φεβρουαρίου 2008 19.3.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX Γνώμη 03/2013 του EASA [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την αδειοδότηση των χειριστών

για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την αδειοδότηση των χειριστών Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 26 Αυγούστου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 26 ης Αυγούστου 2010 για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX Γνώμη EASA 06/20122 [ ](2012)) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/20122 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού ύ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R2042 EL 17.11.2011 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 458/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3851 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 458 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την πιθανότητα τροποποίησης του άρθρου 7.3 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013 Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΑΠ 2008-20 MDM.003 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) 22/08/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η παρούσα γνώμη εξετάζει θέματα σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 26.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 859/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 241/16 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, ΧΧΧ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την εποπτεία της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα