Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων Επισκόπηση της περιοχής διαχείρισης αποθεμάτων, μελέτη και περιγραφή των μαθηματικών τεχνικών, ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης με την βοήθεια του λογισμικού προσομοίωσης SIMUL8 Διπλωματική Εργασία του Μπερμπέρη Αλέξανδρου (ΑΜ: 248) Επιβλέπων Καθηγητής: Εξεταστές: Αγγελής Ελευθέριος Βλαχάβας Ιωάννης Κοσμίδου Κυριακή Θεσσαλονίκη Μάρτιος

2 Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων Επισκόπηση της περιοχής της επιχειρησιακής έρευνας που ασχολείται με την διαχείριση αποθεμάτων, μελέτη και περιγραφή των μαθηματικών τεχνικών, ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης με την βοήθεια του λογισμικού προσομοίωσης, Simul8. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο έλεγχος αποθηκών και η διαχείριση αποθεμάτων αποτελεί μια πολύ σημαντική λειτουργία για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, διότι την πιθανότητα έλλειψης καθώς και το επίπεδο των αποθεμάτων οφείλουν να τα εξισορροπούν, με στόχο το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την επιχείρηση. Είτε πρόκειται για υπερχείλιση αποθεμάτων (υπέρ-αποθεματοποίηση), είτε για έλλειψη, προκύπτουν δαπάνες και κίνδυνοι που καλούνται οι αρμόδιοι διαχείρισης αποθεμάτων να εκτιμήσουν ορθώς. Το πιο κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας αυτής είναι ο εντοπισμός του «πόσο» και «πότε» πρέπει να παραγγελθούν προϊόντα, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, μείωση δαπανών και περιορισμός κάθε άλλου κινδύνου για την επιχείρηση. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συμβολή της επιστήμης των μαθηματικών, καθώς χωρίς την χρήση μαθηματικών μοντέλων βελτιστοποίησης, μαθηματικού προγραμματισμού, μαθηματικών αλγορίθμων, στατιστικών προβλέψεων της ζήτησης κλπ, θα ήταν αδύνατη η διαδικασία διαχείρισης των αποθεμάτων. Ωστόσο, πέραν της αδιαμφισβήτητης συμβολής των μαθηματικών, πολλές φορές οι πραγματικές συνθήκες είναι τέτοιες που επιβάλλουν τη βοήθεια που προσφέρει η επιστήμη της πληροφορικής, μέσω πληροφοριακών συστημάτων και διαφόρων λογισμικών, που συντελούν στην απλοποίηση των πολύπλοκων συνθηκών λειτουργίας ενός πραγματικού συστήματος. Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί μέρος της Επιχειρησιακής Έρευνας και ειδικότερα του κλάδου της Θεωρίας Ελέγχου Αποθεμάτων (Theory of Inventory Control Systems). I

3 Ο συγκεκριμένος κλάδος ασχολείται με την διαχείριση αποθεμάτων ενός ή περισσότερων ειδών, με στόχο την συνεχή και ομαλή ικανοποίηση της ζήτησης συναρτήσει πάντοτε του χαμηλότερου δυνατού κόστους. Το βασικότερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η Θεωρία των Α- ποθεμάτων είναι ο ακριβής καθορισμός του ύψους των παραγγελιών και ο έγκαιρος χρονοπρογραμματισμός τους. Το ζητούμενο επομένως είναι το πόσο και πότε πρέπει να παραγγείλουμε. Οι εφαρμογές της βιβλιογραφίας για την μελέτη προβλημάτων διαχείρισης αποθεμάτων είναι πολυάριθμες και διαφέρουν ανάλογα με την δομή και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε συστήματος αποθεμάτων. Η διπλωματική μελέτη αποσκοπεί στην επισκόπηση της περιοχής αυτής, τη μελέτη, περιγραφή και ανάλυση των μαθηματικών τεχνικών και μοντέλων που χρησιμοποιούνται, μια ενδεικτική παρουσίαση του υπάρχοντος λογισμικού καθώς και την μοντελοποίηση, προσομοίωση και μελέτη λειτουργίας ενός πραγματικού συστήματος αποθεμάτων, με τη βοήθεια του λογισμικού προσομοίωσης Simul8. Η προσομοίωση στις μέρες μας εφαρμόζεται σε έναν τεράστιο αριθμό προβλημάτων του τομέα της διαχείρισης αποθεμάτων και, όσο οι ε- φαρμογές της πληθαίνουν, τόσο η προσομοίωση χαρακτηρίζεται από τους ε- πιστήμονες ως η πιο ενδεδειγμένη λύση μοντελοποίησης σύνθετων προβλημάτων. Απώτερος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει το πώς λειτουργεί ένα μοντέλο αποθεμάτων με την χρήση του εργαλείου προσομοίωσης Simul8, να εξετάσει τις διάφορες παραδοχές που συντελούν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων του τομέα αυτού, καθώς και να παράσχει πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο, σχετικά με την κοστολόγηση, τα επίπεδα εξυπηρέτησης καθώς και την κατάλληλη πολιτική αποθεματοποίησης, ανάλογα με το πρόβλημα κάθε επιχείρησης. Συνεπώς, με την χρήση του απλού και φιλικού προς κάθε χρήστη λογισμικού προσομοίωσης Simul8, θα αναπτυχθεί μια υποθετική εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων, όπου μέσα από την εξέταση υποθετικών σεναρίων θα καθιστά σαφέστερες και πιο κατανοητές στον αναγνώστη, τις εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα λειτουργίας του μοντέλου και θα εδραιώνει μια αρμονική αλληλουχία μεταξύ θεωρίας και πράξης. II

4 Ολοκληρώνοντας την παρούσα μελέτη θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλλαν στην προσπάθεια μου αυτή. Πρωτίστως τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής διατριβής μου, Επίκουρο Καθηγητή κ. Ελευθέριο Αγγελή, για την πολύτιμη συμβολή του στην εκπόνηση της, μέσω καθοδηγήσεων κατά την διάρκεια των σπουδών μου, καθώς χωρίς την συνεχή συμπαράσταση του θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση της. Θα ήθελα, επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τα υπόλοιπα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, Καθηγητή κ. Βλαχάβα Ιωάννη, Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Κοσμίδου Κυριακή για τις χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις τους. Καταλήγοντας, ευχαριστίες προς την Κυριακή Πλατσά για την φιλολογική επιμέλεια της στο κείμενο. Μπερμπέρης Αλέξανδρος Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010 III

5 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο βασικός σκελετός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση κατά βάθος και πλάτος του προβλήματος διαχείρισης αποθεμάτων σε πραγματικές καταστάσεις, με σκοπό την εύρεση κατάλληλων πολιτικών αποθεματοποίησης του εκάστοτε προβλήματος. Εν συνεχεία, προτείνεται η μέθοδος της προσομοίωσης ως ιδανικό εργαλείο υλοποίησης του προαναφερθέντος σκοπού. Έπειτα ακολουθεί η δομή της εργασίας, με συνοπτική ανάλυση του κάθε κεφαλαίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Μετά από ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με την διαχείριση των αποθεμάτων, παρουσιάζεται μια αναδρομή σε ιστορικά δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρησιακής έρευνας και πιο συγκεκριμένα της διαχείρισης αποθεμάτων. Περιγράφονται ακόμα, όλες οι βασικές έννοιες γύρω από τον όρο «αποθέματα», καθώς επίσης η σημασία και ο ρόλος τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις, σύμφωνα με εκτενή επισκόπηση της βιβλιογραφίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : Στο κεφάλαιο διατυπώνεται το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει κάθε επιχείρηση, όσον αφορά την διαχείριση αποθεμάτων και παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες αποθεμάτων, οι λόγοι που οδηγούν στην διατήρηση αποθεμάτων σε αποθήκες και κάθε είδος κόστους που σχετίζεται με τα αποθέματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : Εδώ η εργασία επικεντρώνεται στην έννοια της ζήτησης, μέσα από μια εισαγωγική αναφορά στη σημασία της πρόβλεψης της ζήτησης καθώς και των διαφόρων μαθηματικών μοντέλων και στατιστικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες με σκοπό την πρόβλεψη της ζήτησης προϊόντων. Στα περισσότερα πραγματικά συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων η ζήτηση είναι στοχαστική και, για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση των μεθόδων πρόβλεψης, αν και ο- ρισμένα τμήματα της ζήτησης που είναι προβλέψιμα δεν αντιμετωπίζονται ως εξαίρεση. IV

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : Κατόπιν εκτενούς επισκόπησης όλων των εφαρμόσιμων μοντέλων διαχείρισης αποθεμάτων που συναντήθηκαν στην βιβλιογραφία, προβάλλονται οι βασικοί μαθηματικοί τύποι υπολογισμού των κρίσιμων παραμέτρων ενός προβλήματος διαχείρισης αποθεμάτων (βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας, σημείο αναπαραγγελίας, βέλτιστο διάστημα μεταξύ παραγγελιών, συνολικό κόστος αποθεμάτων κλπ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφονται τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες επιχειρήσεις και εφοδιαστικές αλυσίδες, ώστε να αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες διαχείρισης των αποθεμάτων τους. Παρατίθεται, επίσης, μία σύνοψη σχετικά με τα λογισμικά διαχείρισης αποθεμάτων που διανέμονται ελεύθερα στην αγορά, καθώς και μια περιγραφή δυο αυτόνομων συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων (Kanban, Just In Case). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο : Παρουσιάζεται το εργαλείο προσομοίωσης Simul8, οι προδιαγραφές του καθώς και οι λόγοι επιλογής του. Ακόμη περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του σε κάθε μοντέλο προσομοίωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο : Γίνεται αρχικά μια εισαγωγική αναφορά στην προσομοίωση ως εργαλείο μοντελοποίησης, στους βασικούς λόγους για τους οποίους χρησιμοποιείται και στις βασικές κατηγορίες μοντέλων προσομοίωσης που συγκεντρώθηκαν έπειτα από βιβλιογραφική επισκόπηση. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται κάθε χρήσιμο στοιχείο γύρω από την προσομοίωση ενός συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων και ακολουθεί η εφαρμογή του σε ένα κατάστημα, με την χρήση του Simul8, καθώς και εναλλακτικές επεκτάσεις λειτουργίας του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : Ο επίλογος της διπλωματικής εργασίας συνίσταται σε μια συνοπτική εκτίμηση του σκοπού και της προσφοράς της, με την παρουσίαση των συμπερασμάτων και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Συμπερασματικά, αναδεικνύεται η συμβολή της παρούσας διπλωματικής σε μία μελλοντική έρευνα και τα ενδεχόμενα θετικά αποτελέσματα της στη διαδικασία διαχείρισης αποθεμάτων. V

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... I ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... IV ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Σημασία και Ρόλος Ιστορική Αναδρομή Βασικές Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λόγοι διατήρησης αποθεμάτων Κατηγορίες Αποθεμάτων Δίκτυα μεταφοράς / διανομής αποθεμάτων Συσχετιζόμενα με τα Αποθέματα Κόστη Κόστος Προμήθειας Αποθέματος Κόστος Παραγγελίας Αποθέματος (Ordering Cost) Κόστος Διατήρησης Αποθέματος (Inventory Holding Cost) Κόστος Έλλειψης / Περιορισμένων υπηρεσιών / Μη Ικανοποίησης Ζήτησης (Shortage Cost or Service Constraints) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Χρονικός Ορίζοντας Προβλέψεων Χαρακτηριστικά Προβλέψεων

8 3.3. Μέθοδοι Πρόβλεψης της Ζήτησης Υποκειμενικές Προβλέψεις Αντικειμενικές Μέθοδοι Στατιστικές Προβλέψεις με Ανάλυση Χρονοσειρών Περίπτωση Σταθερής Ζήτησης Μεταβαλλόμενη Γραμμικά Ζήτηση Εποχιακά μεταβαλλόμενη ζήτηση Γνωστή και Μεταβαλλόμενη Ζήτηση Πολυπλοκότητα Συστημάτων Προσεγγίσεις Μοντέλο Wagner-Whitin ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Ανάλυση Pareto / Ταξινόμηση A-B-C Το Βασικό Μοντέλο Αποθεμάτων Βασικές Πτυχές του Βασικού Μοντέλου Αποθεμάτων Σύστημα Σταθερής Ποσότητας Παραγγελίας Σύστημα Σταθερής Ποσότητας Παραγγελίας (Με Ύπαρξη Εκπτώσεων) Αποθέματα Πολλών Υλικών Περιορισμένων Πόρων Σύστημα Σταθερής Ποσότητας Παραγγελίας με Καθυστερημένη Ικανοποίηση της Ζήτησης

9 4.4. Συστήματα Σταθερής Περιόδου Παραγγελίας Συστήματα αποθεμάτων με τυχαία ζήτηση Περιοδική Επιθεώρηση/Μοντέλο Newsboy Συνεχής Επιθεώρηση/Μοντέλα (Q,R),(T,S) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερα / Ανοιχτού κώδικα Λογισμικά διαχείρισης αποθεμάτων) Υποσυστήματα ΕRP για αποθέματα Υποσυστήματα Αποθήκευσης και ελέγχου Αποθεμάτων Υποσυστήματα σχεδιασμού προγραμματισμού παραγγελιών APS (Advanced Planning and Scheduling) Υποσυστήματα διαχείρισης παραγγελιών και ικανοποίησης της ζήτησης OMS (Order Management System) Συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών WMS (Warehouse Management System) Διαχείριση αποθεμάτων στα παραγωγικά συστήματα Συστήματα Κanban Συστήματα Just In Time ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ SIMUL Βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού

10 6.2. Εφαρμογές του λογισμικού ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Κατηγορίες συστημάτων προσομοίωσης Τα κύρια μέρη ενός συστήματος προσομοίωσης Προσομοίωση συστημάτων αποθήκευσης Στάδια προσομοίωσης συστήματος αποθεμάτων Μεθοδολογία Μοντέλου Προσομοίωσης Αποθεμάτων Λειτουργία του πραγματικού συστήματος Μαθηματική επίλυση προβλήματος διαχείρισης αποθεμάτων Μοντελοποίηση του Προβλήματος με το Simul Επέκταση 1 η του Συστήματος (Με εμπειρικές κατανομές) Επέκταση 2 η του Συστήματος (Εισαγωγή Στοχαστικότητας) Ανάλυση ευαισθησίας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

11 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Με την πάροδο των χρόνων και τη φρενήρη εξέλιξη του βιομηχανικού τομέα, εισήχθησαν σε αυτόν χώρες υπανάπτυκτες και, ως εκ τούτου, η σχετικά περιορισμένη μέχρι πριν κάποια χρόνια ζήτηση αγαθών απελευθερώθηκε και αυξήθηκε ραγδαία για κάθε είδος προϊόντος και υπηρεσίας. Οι εξελίξεις αυτές επέφεραν την εμφάνιση των πρώτων αποτελεσμάτων που αποδίδονται σε έλλειψη πρώτων υλών και προϊόντων παγκοσμίως. Αλυσιδωτά της παραπάνω συνέπειας ακολουθεί η αύξηση των τιμών για όλα αυτά τα υλικά (πχ είδη πρώτης ανάγκης, αποθέματα ενέργειας κλπ), διότι η προσφορά υστερεί της ζήτησης. Στις βιομηχανικές χώρες εκδηλώνονται αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία έναντι άλλων κρατών που διαθέτουν σε αφθονία τα διάφορα προϊόντα και τις παροχές υπηρεσιών. Κάτω από ένα γενικότερο πρίσμα, αναφέρουμε ότι η διαχείριση υλικών έχει την απόλυτη ευθύνη στον προγραμματισμό, την αγορά, την αποθήκευση, την αξιοποίηση, τον έλεγχο και τη διακίνηση υλικών και προϊόντων, με τέτοιο τρόπο ώστε -σε συνδυασμό με την άριστη εκμετάλλευση ανθρωπίνου δυναμικού, επενδυτικών κεφαλαίων και εγκαταστάσεων- να επιτυγχάνεται η ομαλή και έγκαιρη ικανοποίηση των καταναλωτών, βάσει των οργανωτικών στόχων κάθε επιχείρησης Σημασία και Ρόλος Ειδικότερα, η διαχείριση αποθηκών, ο έλεγχος και η διατήρηση αποθεμάτων χρίζεται πάρα πολύ σημαντική λειτουργία στον τομέα της επιχειρησιακή έρευνας και είναι ευρέως γνωστή ως «Θεωρία Ελέγχου Αποθεμάτων». Κάθε επιχείρηση οφείλει να επιτυγχάνει τη σωστή λειτουργία όλων των αλληλοεξαρτώμενων υποσυστημάτων της, έτσι ώστε να αγγίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην κερδοφορία της. Μία από τις πιο βασικές λειτουργίες του παραγωγικού συστήματος της είναι η εύρυθμη διαχείριση των αποθηκών της και ο ορθός έλεγχος των αποθεμάτων της. 5

12 Η μελετημένη οργάνωση των υποσυστημάτων υποστήριξης ενός συστήματος αποθήκευσης, αποτελεί βασικότατο παράγοντα για την υλοποίηση των εργασιών του συγκεκριμένου τομέα αλλά και για την ομαλή λειτουργία της εταιρίας συνολικά. Ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης της κάθε εταιρίας, η διαχείριση των αποθεμάτων τους αποτελεί κοινή πρακτική. Τα αποθέματα είναι τόσο σημαντικά και μας ενδιαφέρουν κυρίως γιατί αποτελούν τη βασική ή μοναδική δραστηριότητα μιας βιομηχανικής μονάδας, της μεταποίησης. Με την πάροδο των χρόνων, η συνεχώς αναπτυσσόμενη πορεία παραγωγής διαφόρων προϊόντων τα οποία απευθύνονται σε ένα ευρύτατο στοχευόμενο κοινό, καθώς και οι αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών σε συνάρτηση πάντοτε με τις προσδοκίες των κατασκευαστών να υπερκεράσουν τον ανταγωνισμό, προκαλούν μια πολυσύνθετη διακίνηση προϊόντων με μεταβαλλόμενη ζήτηση. Η ζήτηση χαρακτηρίζεται ως μεταβαλλόμενη, διότι, εάν κάθε επιχείρηση για κάθε παραγόμενο προϊόν της γνώριζε ακριβώς το μέγεθος της ζήτησης, θα το παρήγαγε σε ποσότητες ικανοποιητικές, ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς στο ύψος της ζήτησης. Για τον λόγο ακριβώς που η ζήτηση δεν είναι γνωστή στην πραγματικότητα, κάθε εταιρία διατηρεί αποθέματα απελευθερώνοντας έτσι το παραγωγικό σύστημά της από τις μεταβολές της ζήτησης, οπότε δεν καλείται να τις αντιμετωπίσει. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως η δημιουργία αποθηκών και η διαχείριση των αποθεμάτων τους, συντελούν στη βελτίωση των συνθηκών παράδοσης παραγγελιών, στη συνεχή τροφοδοσία του παραγωγικού συστήματος και στην ομαλή λειτουργικά ροή παραγωγής, εξαλείφοντας παράλληλα τις πιθανότητες μη εκπλήρωσης ή καθυστερημένης παράδοσης μιας παραγγελίας. Για να επιτευχθεί, όμως, ο στόχος αυτός σε ικανοποιητικό επίπεδο, θα πρέπει τα συστήματα αποθήκευσης να είναι ευέλικτα, καθώς και η πληροφόρηση τους για τη διαθεσιμότητα και την ταξινόμηση των αποθεμάτων να είναι έγκαιρη και άμεση. 6

13 1.2. Ιστορική Αναδρομή Ιστορικά οι πρώτες εφαρμογές μεθοδολογιών επιχειρησιακής έρευνας σημειώθηκαν κατά τα έτη του Β Παγκοσμίου Πολέμου, στις δραστηριότητες Logistics. Κάποιες ομάδες ανερχόμενων επιστημόνων του κλάδου των επιχειρήσεων αδυνατούσαν να επιλύσουν με τις κλασικές παραδοσιακές μεθόδους τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονταν και έτσι κατέβαλαν κάθε δυνατή και ουσιαστική προσπάθεια για να μελετήσουν τα στοιχεία κινδύνου και αβεβαιότητας στην περίπτωση των αποθεμάτων. Πολλές φορές η διαχείριση των αποθεμάτων μεταφράζονταν ως χαμηλά επίπεδα διαχείρισης με πάρα πολλά αποθέματα ή και το αντίστροφο. Με την τεχνολογική πρόοδο τα προβλήματα αυτά άρχισαν να πληθαίνουν, διότι κάποιοι οργανισμοί δύνανται να παράγουν και να προσφέρουν υλικά ποικιλόμορφα σε μεγαλύτερη ταχύτητα και ποσότητα. Η πρώτη, ουσιαστικά, εργασία σχετικά με την μοντελοποίηση συστημάτων αποθήκευσης έγινε από τον (Harris, 1913), αφορούσε την τυποποίηση ενός ντετερμινιστικού μοντέλου αποθεμάτων και αποδείκνυε τη μαθηματική σχέση για την οικονομική ποσότητα παραγγελίας (Economic Order Quantity) που θα συναντήσουμε σε επόμενη ενότητα. Έπειτα από 20 χρόνια, άρχισαν να γίνονται γνωστές οι έρευνες του (Wilson, 1934), ενώ αργότερα εμφανίστηκαν στο προσκήνιο οι εργασίες (Arrow, 1958) και (Dvoretzky, 1952), οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως σταθμός στη μετέπειτα πορεία της διαχείρισης μοντέλων αποθεμάτων με μαθηματικό υπόβαθρο. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί χιλιάδες εργασίες επιστημόνων σχετικά με προβλήματα διαχείρισης αποθεμάτων Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Με τον όρο αποθέματα αναφερόμαστε στις ποσότητες εκείνες των οικονομικών αγαθών, είτε άυλων είτε υλικών, που ανήκουν σε έναν οργανισμό και διατίθενται προς άμεση χρήση, κατανάλωση, διάθεση ή μεταπώληση, περιλαμβάνονται, επομένως όλα όσα λαμβάνουν μέρος κατά την διαδικασία δημιουργίας έτοιμων παραγόμενων ή αγοραζόμενων προϊόντων. 7

14 Πρόκειται, λοιπόν, για είδη τα οποία μετέχουν στον προγραμματισμό απαιτήσεων υλικών MRP (Material Requirements Planning ). Προσεγγίζοντας τον όρο καθαρά από οικονομική οπτική γωνία, ως απόθεμα ορίζεται η ποσότητα πόρων που εισάγεται σε ένα σύστημα αποθήκευσης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας και υπερβαίνει την ποσότητα εκείνη που εξάγεται από το σύστημα. Αποτελεί το υλικό περιουσιακό στοιχείο που κατέχουμε και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε (χρήση, κατανάλωση, πώληση, μεταποίηση). Εν κατακλείδι, από όποια σκοπιά και να μελετήσει κανείς την έννοια των αποθεμάτων, συμπεραίνει πως πρόκειται για αντικείμενα τα οποία συντελούν στην παραγωγή ενός τελικού προϊόντος ή και ακόμα αποτελούν τμήματα του ιδίου. Πέραν, όμως, από τις ποικίλες προσεγγίσεις της ορολογίας των αποθεμάτων, οι κατηγοριοποιήσεις τους είναι εξίσου πολυάριθμες. Συναντά κανείς αποθέματα πρώτων υλών, βοηθητικών υλών, χρημάτων, διαφόρων πόρων, στην βιομηχανική παραγωγή συναντώνται εξαρτήματα ημιτελή και υπό επεξεργασία προϊόντα (WIP) καθώς και τελικά προϊόντα. Πίνακας 1.1: Παρουσίαση ειδών αποθεμάτων (Tersine, 1984) ΠΗΓΗ ΕΙΣΡΟΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΘΕ- ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΡΟΗΣ ΜΑΤΟΣ Προμηθευτές Εφόδια Διοίκηση/συντήρηση/παραγωγη Προμηθευτές Πρώτες ύλες Παραγωγή Φάσεις παραγωγής Ημί-κατεργασμένα Επόμενη φάση παραγωγής Προμηθευτές ή Έτοιμα προϊόντα Αποθήκευση/καταναλωτής παραγωγή 8

15 2. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ- ΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Οι διαδικασίες προγραμματισμού ελέγχου και διατήρησης αποθεμάτων συνιστούν ένα σύνηθες πρόβλημα σε κάθε οργανισμό, επιχειρηματικό και μη, και ενέχουν πολλές δυσκολίες. Τέτοιου τύπου προβλήματα αποθεμάτων είναι κοινά και μπορούμε να τα συναντήσουμε από την οικογενειακή μονάδα, τους γεωργούς, τους εμπόρους τους βιομηχάνους, τις επιχειρήσεις, τα σχολεία τα πανεπιστήμια, έως και τις κυβερνήσεις. Σε εθνικό επίπεδο, τα συνολικά ποσά επένδυσης των κεφαλαίων σε αποθέματα, αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο και αξιόλογο κομμάτι του εθνικού α- καθάριστου προϊόντος. Το κυριότερο πρόβλημα είναι οι μέθοδοι που πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να ταυτίζεται το κόστος έλλειψης με το κόστος πλεονάσματος του αποθέματος κάποιου παραγωγικού προϊόντος. Ένας σωστός σχεδιασμός διαχείρισης αποθεμάτων αποσυνδέει το παραγωγικό σύστημα από τις διακυμάνσεις της ζήτησης, διατηρεί ομαλή τη ροή στην παραγωγή και ανεξάρτητη τη λειτουργία της παραγωγικής στάθμης, αυξάνει το ρυθμό παραγωγής και ελαττώνει το κόστος (Ιακώβου, 2008). Ο προσδιορισμός του μεγέθους των αποθεμάτων καθώς και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της παραγγελίας τους συνιστούν την πολιτική της αποθεματοποίησης. Με απλούστερα λόγια, αυτό που ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο στον προγραμματισμό των αποθεμάτων είναι το «πότε» και «πόσο» πρέπει να παραγγείλουμε με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων. Για την ορθή μελέτη ενός συστήματος αποθήκευσης κρίνεται απαραίτητη η γνώση των ιδιομορφιών της διάρθρωσης του συστήματος, καθώς στη σύγχρονη βιβλιογραφία συναντάει κανείς αναρίθμητες εφαρμογές διαχείρισης αποθεμάτων, αν και οι λειτουργίες των συστημάτων διαφέρουν αισθητά από εφαρμογή σε εφαρμογή. Συχνά, σε μια επιχείρηση μπορεί να εκδηλώνεται διάσταση απόψεων σε διαφορετικούς τομείς (πχ διευθυντής πωλήσεων και διευθυντής μάρκετινγκ), οπότε απαιτείται μαθηματική επίλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του κόστους (Αγγελής, 2010). 9

16 Η διαχείριση και ο έλεγχος των αποθεμάτων αυτών σχετίζεται με κάθε διευθυντικό τομέα μιας βιομηχανικής μονάδας, όπως τη διεύθυνση πωλήσεων για την άμεση κάλυψη των παραγγελιών, την οικονομική διεύθυνση για το ελάχιστο κόστος, τη διεύθυνση ποιοτικού ελέγχου για τις συνθήκες αποθήκευσης και χρόνους επανελέγχου, τα logistics για τους χώρους κ.λπ. Όλες οι παραπάνω διευθύνσεις έχουν μεταξύ τους συγκρουόμενες απόψεις για το «βέλτιστο ύψος αποθεμάτων» που ελαχιστοποιεί το κόστος. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται μαθηματική επίλυση του προβλήματος. Για παράδειγμα, ο διευθυντής του οικονομικού τομέα μπορεί να ισχυρίζεται πως τα αποθέματα αποφέρουν ζημίες στην επιχείρηση, ενώ ο διευθυντής πωλήσεων να υ- ποστηρίζει πως αυξάνουν τις πωλήσεις και τα κέρδη της επιχείρησης. Καμιά από τις δύο απόψεις δεν μπορεί να κριθεί λανθασμένη καθώς αυτό που έχει την μέγιστη σημασία είναι να βρεθεί η αρμονική ισορροπία μεταξύ κόστους και οφέλους, όπως προαναφέρθηκε Λόγοι διατήρησης αποθεμάτων Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την διατήρηση αποθεμάτων αναδεικνύει τους βασικότερους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται αυτή η πρακτική. Αρχικά, κρίνεται σκόπιμη η συνεχής τροφοδοσία της παραγωγικής διαδικασίας και η αποφυγή ελλείψεων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ακόμη η ανάγκη διατήρησης αποθεμάτων προκύπτει από τις Οικονομίες Κλίμακας όπου υπάρχει ανάγκη για μαζική παραγωγή προϊόντων με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος. Η διαδικασία της αποθεματοποίησης ενισχύεται και από τις εποχικές διακυμάνσεις της ζήτησης, σύμφωνα με τις οποίες κρίνεται πολλές φορές οικονομικότερη η αυξομείωση των αποθεμάτων με σκοπό την παγίωση της απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπροσθέτως, συνθήκες εκμετάλλευσης διαφόρων ευκαιριών από τις επιχειρήσεις καθιστούν ιδανική πολλές φορές την αποθεματοποίηση περισσότερων προϊόντων, καθώς θεωρείται ως ενέργεια που βοηθάει στην εκμετάλλευση της παρουσιαζόμενης ευκαιρίας. 10

17 Εκτός από τα παραπάνω, μια επιχείρηση μπορεί να προβεί σε ενέργειες αύξησης των αποθεμάτων της, είτε για να παρουσιαστεί έτοιμη σε τυχόν καθυστερήσεις των παραγγελιών της από τους προμηθευτές είτε για να εκμεταλλευτεί τυχόν εκπτώσεις του προμηθευτή από μαζικές ποσότητες παραγγελιών. Τέλος, πολλές φορές καθαρά και μόνο για λόγους ασφαλείας διατηρούνται υψηλές ποσότητες αποθεμάτων από μια επιχείρηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μελλοντικά οι κίνδυνοι στην αγορά και να μην παρουσιαστούν ελλείψεις Κατηγορίες Αποθεμάτων Οι 4 βασικές κατηγορίες αποθεμάτων οι οποίες προκύπτουν ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας τους είναι : Κυκλικά αποθέματα (Cycle Inventory) Αποθέματα ασφαλείας ( Safety/ Buffer Stock) Αποθέματα αναμονής (Anticipation inventory) Αποθέματα σε κίνηση ( Pipeline Inventory) Κυκλικό απόθεμα: Είναι το μέρος του συνολικού αποθέματος που προσδιορίζεται άμεσα από την ποσότητα της παραγγελίας. Το ύψος του κυκλικού αποθέματος εξαρτάται άμεσα από την χρονική διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ δυο παραγγελιών. Επί παραδείγματι, σε περίπτωση που μια παραγγελία επαναλαμβάνεται κάθε 9 ημέρες, τότε το μέσο μέγεθος του κυκλικού αποθέματος θα πρέπει να ισούται με τη ζήτηση για 9 ημέρες. Συνεπώς, όσο αυξάνεται το χρονικό διάστημα μεταξύ δυο παραγγελιών, τόσο αυξάνεται και το ύψος του κυκλικού αποθέματος. Απόθεμα ασφαλείας: Εξαιτίας της αβεβαιότητας που υπάρχει στην ζήτηση, οι επιχειρήσεις φροντίζουν να δημιουργούν τα λεγόμενα αποθέματα ασφαλείας, έτσι ώστε να έχουν συνεχώς την δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους και να μην ξεμένουν από προϊόντα ζήτησης. 11

18 Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπου κάποιος προμηθευτής ίσως να καθυστερήσει τη παράδοση των εμπορευμάτων ή ακόμη να προκαλέσει κάποιες φθορές κατά την μεταφορά τους. Προκειμένου, όμως, να εξασφαλίσει η ε- πιχείρηση την ομαλή ροή της παραγωγικής της διαδικασίας και διανομής των προϊόντων της έγκαιρα, είτε παραγγέλνει τα αγαθά νωρίτερα από την απαιτούμενη ημερομηνία είτε τα παραγγέλνει σε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που αρχικά υπολογίστηκαν. (Θα ακολουθήσει εκτενέστερη ανάλυση σε επόμενη ενότητα, όπου θα γίνει αναφορά στην αβεβαιότητα της ζήτησης στα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων). Απόθεμα αναμονής : Ως απόθεμα αναμονής ονομάζεται αυτό που καλείται να απορροφήσει ανόμοια ζήτηση κατά τη διάρκεια ενός έτους. Επί παραδείγματι, οι πετρελαιο-βιομηχανίες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί της ετήσιας ζήτησης κατά τους μήνες του χειμώνα, συνεπώς φροντίζουν να εξασφαλίζουν αποθέματα από τους υπόλοιπους μήνες και αναμένουν την αύξηση της ζήτησης το χειμώνα. Απόθεμα κίνησης : Σε κάθε μεγάλη εφοδιαστική αλυσίδα υπάρχουν αποθέματα τα οποία δεν παραμένουν σταθερά μέσα στις αποθήκες. Αντιθέτως, μετακινούνται διαρκώς μεταξύ των διαφόρων σημείων ροής υλικών και α- ποτελούν ήδη υπάρχουσες παραγγελίες, που, όμως,δεν έχουν παραλειφθεί ακόμα από τον καταναλωτή. Το μέγεθος των αποθεμάτων κίνησης ταυτίζεται με τη μέση τιμή της ζήτησης κατά τη χρονική διάρκεια που απαιτείται μεταξύ δυο παρεληφθεισών παραγγελιών Δίκτυα μεταφοράς/διανομής αποθεμάτων Ένα δίκτυο διανομής είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά και τη διάθεση των προϊόντων μιας επιχείρησης από τον τόπο παραγωγής στα σημεία πώλησης στις αγορές. Όσο καλύτερα οργανωμένο είναι το δίκτυο διανομής μιας εφοδιαστικής α- λυσίδας, τόσο αυξάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της έναντι των άλλων και συγχρόνως προσφέρει υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης του πελάτη, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 12

19 Η σημασία ενός δικτύου διανομής φαίνεται κυρίως στην πράξη, διότι είναι μεγάλος ο αριθμός επιχειρήσεων που αν και παράγουν γνωστά προϊόντα τα πουλάνε σε καλές τιμές και η ζήτηση τους είναι μεγάλη (π.χ. γαλακτοκομικά ή κρέατα), όμως αποτυγχάνουν έναντι των ανταγωνιστικών τους λόγω υστέρησης στον τομέα του δικτύου διανομής τους. Το δίκτυο διανομής αποτελεί το τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας που έρχεται σε άμεση επαφή με τους πελάτες. Είναι, λοιπόν, εμφανές ότι μια επιχείρηση θα πρέπει να στοχεύει στην άμεση ανταπόκριση της στις απαιτήσεις των πελατών καθώς και στην αξιοπιστία των παραδόσεων των παραγγελιών τους. Ακόμη, θα πρέπει να εξετάζει ανά πάσα στιγμή τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της, να σχεδιάζει ορθολογικά τα δρομολόγια και να ασκεί τακτικό έλεγχο ποιότητας στα προς παράδοση προϊόντα. Μια επιχείρηση οφείλει να τα εφαρμόζει όλα τα παραπάνω, έτσι ώστε να πετυχαίνει την καλύτερη δυνατή προσέγγιση του βασικού στόχου του δικτύου διανομής αποθεμάτων που δίνεται με την παρακάτω τριπλή σχέση: Εικόνα 2.1: Στόχοι Δικτύων Διανομής Αποθεμάτων Μείωση χρόνου ανταπόκρισης των απαιτήσεων Μείωση του κόστους μεταφοράς ανά μονάδα προϊόντος Μείωση του συνολικού ύψους αποθεμάτων Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και καταναλωτων 13

20 2.4. Συσχετιζόμενα με τα Αποθέματα Κόστη Το κριτήριο βελτιστοποίησης της απόδοσης των συστημάτων αποθήκευσης είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους, το οποίο υπό το πρίσμα των μαθηματικών ισοδυναμεί με τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Κάθε επιχείρηση οφείλει κατά το στάδιο εκτίμησης του ύψους των αποθεμάτων της να συνυπολογίζει τα αντίστοιχα με τα αποθέματά της συσχετιζόμενα κόστη. Ανάλογα με τη φάση αποθεματοποίησης στην οποία βρισκόμαστε, τα κόστη διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες. Στα πρωτεύοντα κόστη συγκαταλέγονται τα εξής (Hadley & Whitin, 1963): Κόστος προμήθειας/απόκτησης Κόστος παραγγελίας (order cost) Κόστος διατήρησης αποθεμάτων (holding/storage cost) Κόστος έλλειψης αποθέματος (penalty cost) Στα δευτερεύοντα πιθανά κόστη ανήκουν : Κόστος ασφάλισης των αποθεμάτων Κόστος παραγόμενο από πρόκληση ζημιών Κόστος δεσμευόμενου κεφαλαίου για την αγορά Κόστος Προμήθειας Αποθέματος Με την παραπάνω ορολογία εννοούμε το ποσό εκείνο που δαπανάται για να αγοραστεί (ή να παραχθεί) το προϊόν παραγγελίας. Το μοναδιαίο κόστος απόκτησης των αποθεμάτων συμβολίζεται με C ( /τεμάχιο). Το κόστος αυτό θεωρείται γραμμικό, είναι δηλαδή συνάρτηση του μεγέθους της ζήτησης, και υπολογίζεται ως το γινόμενο του ύψους της παραγγελίας επί το μοναδιαίο κόστος αγοράς (Ιακώβου, 2008). 14

21 Για κάθε έμπορο, παραδείγματος χάριν, η τιμή αυτή αποτελεί το ποσό πληρωμής προς τον προμηθευτή (υπολογίζοντας και τυχόν μεταφορικά έξοδα, ή εκπτώσεις από την απόκτηση μεγάλων ποσοτήτων), συν την προστιθέμενη δαπάνη που πιθανόν να απαιτηθεί ώστε να θεωρηθεί το προϊόν έτοιμο προς πώληση. Ουσιαστικά, δηλαδή, η μοναδιαία αξία απόκτησης του αποθέματος συμπεριλαμβάνει το πραγματικό-μεταβαλλόμενο κόστος που απαιτείται, ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση, δηλαδή το κόστος που προκύπτει είτε από την κατεργασία ως ημι-έτοιμο προϊόν και την ενσωμάτωση του σε κάποιο άλλο είτε το ποσό που ξοδεύεται για την πώληση του Κόστος Παραγγελίας Αποθέματος (Ordering Cost) Ενώ το κόστος διατήρησης των υπαρχόντων αποθεμάτων, όπως αναφέρεται στην συνέχεια, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δαπάνες που είναι ανάλογες της ποσότητας των αποθεμάτων, το κόστος παραγγελίας επηρεάζεται μόνο από την ποσότητα του αποθέματος που παραγγέλλεται (dependence of the batch size) ή βρίσκεται στο στάδιο παραγωγής. Στα μαθηματικά το κόστος παραγγελίας έχει δυο συνιστώσες : το σταθερό και το μεταβλητό κόστος. Το μεταβλητό κόστος, όπως προαναφέρθηκε, δίνεται από την παράμετρο C, ενώ το σταθερό κόστος συμβολίζεται με Κ και είναι το συσχετιζόμενο με μια παραγγελία κόστος, που παραμένει ανεξάρτητο του ύψους της, αρκεί βέβαια αυτό να μην ισούται με μηδέν. Στo κόστος παραγγελίας ανήκουν έξοδα που προκλείονται από τα διάφορα δελτία παραγγελίας, από ταχυδρομικά ή τηλεπικοινωνιακά έξοδα, δαπάνες έρευνας αγοράς και σχεδιασμού των προδιαγραφών, καθώς εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους για την παρακολούθηση, την παραλαβή, την επιθεώρηση και το χειρισμό της παραγγελίας. Σε πολλές εφαρμογές συστημάτων αποθήκευσης συναντούμε το μεταβλητό κόστος C ως αναλογικό κόστος, καθώς και το σταθερό κόστος Κ ως κόστος ρύθμισης της παραγγελίας (setup cost). 15

22 Ως κόστη ρύθμισης, συμπληρωματικά με τις ανωτέρω δαπάνες, συγκαταλέγονται πιθανά έξοδα από την διακοπή της παραγωγής προϊόντων παραγγελίας ή έξοδα ρύθμισης εξαιτίας της μείωσης του ρυθμού που έχει σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση της ποιότητας των προϊόντων μέχρι ο ρυθμός παραγωγής να αγγίξει τα επιθυμητά επίπεδα (Hadley & Whitin, 1963). Παρακάτω δίνεται η μαθηματική γραμμική συνάρτηση για το κόστος παραγγελίας των αποθεμάτων: Συμβολίζεται με C(x) το κόστος παραγωγής/παραγγελίας x μονάδων προϊόντος. Επομένως, με βάση την παραπάνω θεωρία προκύπτει η διακλαδική σχέση : C(x) = (Σχέση 2.1) Εικόνα 2.2: Συνάρτηση κόστους παραγγελίας (Ιακώβου, 2008) Κόστος παραγωγής χ μονάδων K Κλίση C χ 16

23 Κόστος Διατήρησης Αποθέματος (Inventory Holding Cost) Στην συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης Η (Holding Cost) ανήκουν μια σειρά από επιμέρους κόστη, όπως για παράδειγμα δαπάνες χρηματοοικονομικής εξυπηρέτησης, δαπάνες ιδιοκτησίας των αποθεμάτων και δαπάνες εμφανιζόμενων κινδύνων. Το κόστος του κεφαλαίου που δεσμεύθηκε για την αγορά των αποθεμάτων, μπορεί να προκύπτει είτε από βραχυπρόθεσμα δάνεια για χαμηλής αξίας προϊόντα είτε από μακροπρόθεσμα δάνεια με τραπεζικά επιτόκια για ακριβά προϊόντα καθώς και από τα έξοδα ενοικίασης ή συντήρησης της αποθήκης. Από αυτήν την πλευρά, το κόστος διατήρησης είναι στενά συνδεδεμένο με την έννοια της επιστροφής σε εναλλακτικές επενδύσεις, χωρίς να αποτελεί έννοια ταυτόσημη, διότι για κάθε εναλλακτική επένδυση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας του απρόβλεπτου οικονομικού κινδύνου. Ωστόσο, το κόστος κεφαλαίου αποτελεί συνήθως το κυρίαρχο μέρος του κόστους διατήρησης αποθεμάτων. Επιπροσθέτως, στις δαπάνες διατήρησης συγκαταλέγονται τα έξοδα ιδιοκτησίας των αποθεμάτων, όπως έξοδα ασφάλισης και χειρισμού του αποθέματος κατά την μεταφορά του από και προς τις αποθήκες, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών φόρων σε συνάρτηση με την αξία του αποθέματος. Πολύ πιθανά και ταυτόχρονα ανεπιθύμητα είναι τα έξοδα που προκαλούνται από τυχόν φθορές με το πέρασμα των χρόνων (αλλοίωση), από τον κίνδυνο απώλειας της αξίας λόγω μεταβολών στο στυλ ή στις προτιμήσεις των καταναλωτών, καθώς ακόμα είτε από συρρίκνωση και καταστροφή είτε από το κόστος κλοπής των αποθεμάτων (Axater, 2006). Πιο συγκεκριμένα, το ευκαιριακό κόστος του επενδυόμενου κεφαλαίου είναι πολύ σημαντικό, διότι αποτελεί την ανάγκη της επιχείρησης να επενδύσει μέρος των κεφαλαίων της στη διατήρηση των αποθεμάτων έναντι κάποιας άλλης επένδυσης. Το ύψος του είναι πάντοτε μεγαλύτερο από αυτό που θα χρειαζόταν να επενδύσει η επιχείρηση για προϊόντα με χαμηλότερο επενδυτικό ρίσκο. Άμεσα συσχετιζόμενο με αυτό είναι το ονομαζόμενο «ευκαιριακό κόστος του διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης». 17

24 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος αποθήκευσης εξαρτάται από τον συνολικό όγκο αποθεμάτων, το ειδικό βάρος τους, τους φόρους και τις ασφαλιστικές δικλίδες σωστού χειρισμού, και ως εκ τούτου, επηρεάζεται το μέγεθος του συνολικού επενδυόμενου κεφαλαίου (Axater, 2006). Το συνηθισμένο ύψος του ετήσιου κόστους διατήρησης ανέρχεται στο 15-40% της συνολικής κεφαλαιακής επένδυσης σε αποθέματα (Tersine, 1984) Κόστος Έλλειψης / Περιορισμένων υπηρεσιών / Μη Ικανοποίησης της Ζήτησης (Shortage Cost or Service Constraints) Όταν μια επιχείρηση αδυνατεί να εξασφαλίσει επιθυμητό αριθμό αποθεμάτων, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών και συνεπώς τη ζήτηση τη χρονική στιγμή που αυτή εμφανίζεται, τότε ως φυσικό επακόλουθο επέρχονται οι συνέπειες που μεταφράζονται ως κόστος. Σε ανάλογες περιπτώσεις η επιχείρηση οφείλει να ακυρώσει την παραγγελία ή να την καθυστερήσει μέχρις ότου να είναι σε θέση να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Το κόστος έλλειψης, παρ όλα αυτά, έχει δυο διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με τις δυο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει καθυστέρηση-εκκρεμότητα στην παραγγελία (κόστος μεταφοράς), τότε αυτό μεταφράζεται σε απώλεια εμπιστοσύνης από τον πελάτη, σε δυσφήμιση της επιχείρησης (loss-of goodwill cost) και σε μη έγκαιρη λήψη εσόδων. Η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει σε έκδοση επείγουσας παραγγελίας, για να εξασφαλίσει την παράδοση της ελλείπουσας ποσότητας. Η ενέργεια αυτή συνεπάγεται επιπλέον κόστη διακίνησης, ειδικής αποστολής και συσκευασίας (Tersine, 1984). Στην περίπτωση όπου η ανικανοποίητη ζήτηση χαθεί, τότε το κόστος έλλειψης αναφέρεται στις χαμένες πωλήσεις, στην έλλειψη αξιοπιστίας και - ομοίως με πριν- στις προμήθειες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση, και ορίζεται ως κόστος παραγωγής νέων υλικών. 18

25 Η περίπτωση της απώλειας πωλήσεων συναντάται κυρίως σε αγαθά που θεωρούνται κρίσιμα και για τα οποία οι επιχειρήσεις καθορίζουν υψηλά αποθέματα ασφαλείας. Οι δυο αυτές περιπτώσεις ενέχουν υψηλούς βαθμούς ασάφειας, συνεπώς κάθε προσπάθεια προσδιορισμού τους κρίνεται δύσκολη. Σύμφωνα με τον (Berlin.P, 2005), τα κόστη έλλειψης αποθεμάτων συνήθως αντικαθίστανται με κατάλληλο περιορισμό ορισμένων υπηρεσιών. Σύμφωνα, δε, με τον (Edward A.Silver, 1998) το κίνητρο για να περιοριστούν ως ένα βαθμό οι υπηρεσίες μιας εταιρίας είναι συνήθως κάποιο ελλοχεύον κόστος έλλειψης των αποθεμάτων της. 19

26 3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Η πρόβλεψη της ζήτησης για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, της μορφής αλλά και του μεγέθους της, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα της επιχειρησιακής έρευνας και συνδέεται άμεσα με τον τομέα της διαχείρισης αποθεμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων μιας ε- φοδιαστικής αλυσίδας κρίνεται η πρόβλεψη της ζήτησης σε μελλοντικές χρονικές στιγμές. Τα μαθηματικά μοντέλα και οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στηρίζονται σε παρελθοντικές τιμές, η δε προβολή τους σε μελλοντικό χρόνο και η ανάλυση τους προσφέρει πλεονεκτήματα στην πρόβλεψη. Ο ρόλος της πρόβλεψης της ζήτησης θεωρείται απόλυτα σημαντικός, διότι κάθε επιχείρηση έχει την δυνατότητα να προγραμματίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την παραγωγική διαδικασία της, να προσδιορίζει το απαιτούμενο εργατικό δυναμικό, να διευκολύνεται στο χρονικό προγραμματισμό των εργασιών και να υπολογίζει ορθά τα ποσά κεφαλαίου που θα επενδύσει σε αποθέματα (χρηματοοικονομικός προγραμματισμός). Αυτό επιτυγχάνεται με την διαδικασία της πρόβλεψης της ζήτησης, η οποία επίσης διευκολύνει την επιχείρηση στον καθορισμό των επιπέδων απόδοσης της σχετικά με τις καταναλωτικές απαιτήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών. Σε γενικές γραμμές οι διαδικασίες της ζήτησης είναι απρόβλεπτες, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι κάθε προσπάθεια και στρατηγική πρόβλεψής της ενέχει κινδύνους και παρουσιάζει πολλά σφάλματα. Η αξιοπιστία μιας μεθόδου πρόβλεψης της ζήτησης καταδεικνύεται μέσα από τις αποκλίσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των προβλέψεων και των πραγματικών τιμών της, οι οποίες διαμορφώνονται στην πράξη. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος μέτρησης της αξιοπιστίας της ζήτησης, σύμφωνα με την βιβλιογραφία είναι αυτή του μέσου σφάλματος. 20

27 Μέσο σφάλμα = και et = Dt Ft (Σχέση 3.1) Όπου et : το σφάλμα πρόβλεψης την χρονική στιγμή t, Dt: η πραγματική τιμή, Ft: η τιμή πρόβλεψης, Ν: το πλήθος των περιόδων για τις οποίες διατίθενται προβλέψεις Fn και πραγματικές τιμές Dn. Στην περίπτωση όπου το μέσο σφάλμα τείνει στο μηδέν, αυτό μεταφράζεται ως πρόβλεψη υψηλής αξιοπιστίας, δηλαδή η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε παράγει τιμές πρόβλεψης μικρότερες των πραγματικών τιμών που καθορίστηκαν στην πράξη Χρονικός Ορίζοντας Προβλέψεων Η πρωτεύουσα σε σημασία κατηγοριοποίηση των προβλέψεων στηρίζεται στον χρονικό ορίζοντα. Ο διαχωρισμός τους αναλύεται σε βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες και εξαρτάται από το αν μετρούνται σε ημέρες-εβδομάδες ή σε εβδομάδες-μήνες ή μήνες-έτη αντιστοίχως. Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις είναι αναγκαίο να γίνονται σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα και απαιτούνται για το σωστό προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγής, καθώς και για την διαχείριση των αποθεμάτων. Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις επιλύουν προβλήματα σχετικά με τον προγραμματισμό απαιτήσεων των πόρων μιας επιχείρησης, είτε πρόκειται για τις ανάγκες εργασίας του ανθρωπίνου δυναμικού είτε για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την ομαλή διοίκηση των λειτουργιών της. Τέλος, οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις αναφέρονται σε χρονικό ορίζοντα μηνών μέχρι και έτους, χρησιμεύουν στη λήψη σημαντικότερων αποφάσεων, όπως για παράδειγμα στον προγραμματισμό των απαιτήσεων δυναμικότητας της επιχείρησης. 21

28 3.2. Χαρακτηριστικά Προβλέψεων Με σωστές και μεθοδευμένες προβλέψεις μπορεί να προληφθεί ο κίνδυνος αυξημένης ή μειωμένης ζήτησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και παροχών, την αναβάθμιση της τεχνολογίας αποθεματοποίησης, καθώς ακόμη και τη μείωση της στην περίπτωση πτωτικής πορείας της ζήτησης. Σε γενικές γραμμές, η ζήτηση θεωρείται εξωγενής παράγοντας, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, όμως, είναι ικανή να επηρεαστεί από την αποτελεσματικότητα στην ικανοποίηση παραγγελιών, είτε θετικά είτε αρνητικά. Όπως προαναφέρθηκε, οι προσπάθειες πρόβλεψης της ζήτησης εγκυμονούν κινδύνους, με σημαντικότερο τον παράγοντα του κόστους στην περίπτωση ανακριβών προβλέψεων. Για τον λόγο αυτό, στις στρατηγικές προβλέψεων το πρόβλημα έγκειται στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης του συσχετιζόμενου κόστους σε μέλλοντα χρόνο. Το κόστος χρήσης μιας μεθόδου πρόβλεψης συνεπάγεται από την άθροιση του κόστους υλοποίησης της μεθόδου και του παραγόμενου κόστους από τα πιθανά σφάλματα που θα προκύψουν. Μελετώντας τη ζήτηση από την πλευρά του προγραμματισμού και του ε- λέγχου, συνοπτικά μια ιδανική συστηματική μεθοδολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: Α) Εκτίμηση της αναμενόμενης ζήτησης στη μονάδα μέτρησης βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα Β) Υπολογισμός διακύμανσης της ζήτησης γύρω από την αναμενόμενη τιμή Γ) Επιλογή κατάλληλης τεχνικής προβλέψεων και παροχή έγκαιρης πρόβλεψης, για να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων Δ)Εντοπισμός αποκλίσεων από τις προβλέψεις καθώς και εξισορρόπηση κόστους σφαλμάτων πρόβλεψης και κόστους της διαδικασίας της πρόβλεψης Ε) Αναθεώρηση του μοντέλου πρόβλεψης και μεταβολή των αυτόματων υπολογισμών, όπου απαιτείται, με τη βοήθεια της ανθρώπινης κρίσης. 22

29 3.3. Μέθοδοι Πρόβλεψης της Ζήτησης Οι μέθοδοι πρόβλεψης της ζήτησης κατατάσσονται σε υποκειμενικές και αντικειμενικές, επί τη βάσει του προσώπου που υλοποιεί την ανάλυση Υποκειμενικές Προβλέψεις Μια υποκειμενική πρόβλεψη στηρίζεται στην κρίση του ανθρώπινου παράγοντα με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τις εξής: τη συμπλήρωση και ανάλυση ερωτηματολογίων, τις εκτιμήσεις του ανθρωπίνου δυναμικού μιας επιχείρησης, τις εκτιμήσεις των ανώτατων διοικητικών στελεχών καθώς και τη μέθοδος Delphi. Κάθε διαδικασία έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία συνήθως πηγάζουν από τη διαφορετικότητα των αντιλήψεων και τις προσπάθειες σύγκλισης τους. Ο συνδυασμός προβλέψεων του ανθρώπινου δυναμικού τμήματος παραγωγής, τμήματος πωλήσεων και τμήματος μάρκετινγκ που βρίσκονται σε επαφή με τους καταναλωτές, οι προσεκτικές προσεγγίσεις και η λεπτομερής ανάλυση των εκτιμήσεων από ανώτερα στελέχη μπορούν να αποφέρουν πολλά οφέλη. H μέθοδος Delphi απαιτεί από μια ομάδα ειδικών να εκφράσουν τη γνώμη τους κατά προτίμηση με προσωπική δειγματοληπτική δημοσκόπηση. Στη συνέχεια, αυτές συλλέγονται και επιστρέφεται στους ειδικούς μια περίληψη των αποτελεσμάτων με έμφαση στις γνώμες εκείνες, οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από το μέσο όρο της ομάδας. Οι ειδικοί ρωτούνται αν επιθυμούν να αναθεωρήσουν την αρχική τους άποψη έχοντας επίγνωση πλέον των αποκρίσεων της ομάδας. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται, μέχρις ότου συγκλίνουν όλες οι απόψεις σε μια. Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι ότι παρέχει ένα μέσο αποτίμησης των μεμονωμένων απόψεων χωρίς τη συνηθισμένη εμπλοκή των προσωπικών αλληλεπιδράσεων. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι η υψηλή της ευαισθησία στη διατύπωση του ερωτηματολογίου (Ιακώβου, 2008). 23

30 Αντικειμενικές Μέθοδοι Στις αντικειμενικές μεθόδους πρόβλεψης της ζήτησης συγκαταλέγονται οι χρονοσειρές (time series), με ανάλυση παρελθοντικών τιμών του φαινομένου που επιθυμούμε να προβλέψουμε, και τα αιτιολογικά μοντέλα (casual models), που χρησιμοποιούν τιμές από διαφορετικές πηγές σε σχέση με τις χρονοσειρές. Παρακάτω θα ακολουθήσει μια μικρή περιγραφή της μεθόδου των χρονοσειρών που είναι πιο διαδεδομένη. Οι μέθοδοι των χρονοσειρών δεν απαιτούν γνώση άλλων πληροφοριών, πέραν από τις παρελθοντικές τιμές των μεταβλητών που επιθυμούμε να προβλέψουμε. Αποτελούνται, λοιπόν, από μια σειρά παρατηρήσεων που γίνονται πάνω σε μια μεταβλητή κατά τη διάρκεια διαδοχικών χρονικών περιόδων ίσων μεταξύ τους. Κάθε χρονοσειρά αποτελείται ουσιαστικά από 5 παράγοντες : Τάση: ο ρυθμός αύξησης/μείωσης της χρονοσειράς με το χρόνο (διακρίνεται σε γραμμική και μη-γραμμική). Εποχικότητα: οι παρόμοιες περιοδικές συμπεριφορές του φαινομένου που εμφανίζονται μέσα στο χρόνο. Κυκλική επανάληψη: αφορούν εναλλαγές στις διακυμάνσεις οικονομικών κύκλων που μπορούν να συνυπάρξουν με το φαινόμενο της εποχικότητας. Τυχαιότητα διακύμανσης: διάσπαρτες τιμές στις παρατηρήσεις του προβλήματος οφείλονται σε τυχαία συμβάντα που διαρκούν μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα και δεν ενδείκνυνται για μοντελοποίηση. Επίπεδο: ο συγκεκριμένος τύπος χρονοσειράς προσδιορίζει την κλίμακα της χρονοσειράς, όταν τα δεδομένα κινούνται γύρω από μια σταθερή τιμή. 24

31 3.4. Στατιστικές Προβλέψεις με Ανάλυση Χρονοσειρών Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με στατιστικά μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης, όπου τα 3 βασικά βήματα που απαιτείται να τηρούνται είναι τα εξής : 1. Επιλογή του κατάλληλου μαθηματικού προτύπου 2. Εισαγωγή τιμών στις παραμέτρους του μοντέλου 3. Εφαρμογή και περιοδική αναπροσαρμογή της μεθόδου Σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου μαθηματικού προτύπου, αυτό ε- πηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από στοιχεία κόστους αλλά και από το είδος της ζήτησης. Εφόσον επιλεχθεί ένα μαθηματικό πρότυπο, εκτιμώνται οι τιμές των παραμέτρων του είτε από στατιστικούς τύπους προσαρμογής τους στα δεδομένα, είτε με υποκειμενικές εκτιμήσεις σε περίπτωση που τα ιστορικά δεδομένα δεν επαρκούν στην ανάλυση. Κατά την εφαρμογή του προτύπου, αν κριθεί ανεπαρκής η προσαρμογή των δεδομένων σε πραγματικά ιστορικά στοιχεία, τότε αναπροσαρμόζουμε το πρότυπο και η διαδικασία επαναλαμβάνεται από το βήμα 1. Όταν είμαστε ικανοποιημένοι από το μοντέλο το χρησιμοποιούμε για την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών Περίπτωση Σταθερής Ζήτησης 1)Ζήτηση τελευταίας περιόδου: η συγκεκριμένη μέθοδος υπολογισμού είναι αρκετά απλή και με αυτήν προβλέπεται το ύψος της ζήτησης για κάθε επόμενη περίοδο, βάσει αυτού που παρατηρήθηκε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο. Ο μαθηματικός τύπος προκύπτει από τα ανωτέρω και είναι ο εξής : Ft = Dt-1 (Σχέση 3.2) 25

32 Σύμφωνα με την προηγούμενη σχέση, η προβλεπόμενη ζήτηση της περιόδου t δίνεται από το Ft, ενώ η πραγματική ζήτηση που παρατηρήθηκε την προηγούμενη περίοδο δίνεται από το Dt-1. 2)Αριθμητικός μέσος όρος (Arithmetic Average): η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί απλώς τον μέσο όρο όλων των προηγούμενων ζητήσεων που έχουν καταγραφεί, έτσι ώστε να οδηγηθεί σε μια πρόβλεψη. Ο μαθηματικός τύπος είναι: Ft = i (Σχέση 3.3) όπου Ft = η προβλεπόμενη ζήτηση της περιόδου t Di = η πραγματική ζήτηση κατά την περίοδο i και, n = το πλήθος των χρονικών περιόδων Σε σχέση με την μέθοδο της ζήτησης τελευταίας περιόδου, η τεχνική του α- ριθμητικού μέσου όρου υπερτερεί στο γεγονός ότι μετριάζει ή ακόμη εκμηδενίζει τις τυχαίες διακυμάνσεις. Το βασικό του μειονέκτημα είναι ότι σχεδόν αγνοούνται τα πρόσφατα δεδομένα και δεν αντιδρά καθόλου σε διακυμάνσεις του τύπου της ζήτησης. 3)Απλός κινούμενος μέσος όρος: η μόνη διαφορά της τεχνικής αυτής από τον αριθμητικό μέσο όρο έγκειται στο γεγονός ότι προβλέπει τη ζήτηση της επόμενης περιόδου, με υπολογισμό του μέσου όρου της πραγματικής ζήτησης για τις πιο πρόσφατες n χρονικές περιόδους. Ακολουθούν οι μαθηματικές σχέσεις, όπου : Ft t 1 (Σχέση 3.4) Ft = η προβλεπόμενη ζήτηση της περιόδου t Dt-1= η πραγματική ζήτηση κατά την περίοδο t-1 και, 26

33 N = το πλήθος των χρονικών περιόδων που περιλαμβάνει ο κινούμενος μέσος όρος. Στόχος της συγκεκριμένης μεθόδου είναι να περιλαμβάνει τον κατάλληλο αριθμό χρονικών περιόδων, ώστε να εξομαλύνει τις τυχαίες διακυμάνσεις της ζήτησης και να αποκλείει άσχημες παρελθοντικές παρατηρήσεις. Αποτελεί, ουσιαστικά, μια τεχνική που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των δυο προηγούμενων τεχνικών, εξαλείφει, ωστόσο, τα μειονεκτήματα τους. Στην πράξη, βέβαια, ανάλογα με το πρόβλημα που τίθεται προς αντιμετώπιση, μπορεί κάθε μια από τις τεχνικές να εμφανιστεί ορθότερη και πιο ουσιαστική σε σύγκριση με τις άλλες. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου οι χρονοσειρές εμφανίζουν τάση, η χρήση απλού κινούμενου μέσου όρου δεν είναι κατάλληλη μέθοδος πρόβλεψης, διότι καθυστερεί την προσομοίωση της πραγματικής τάσης. 4)Απλή εκθετική εξομάλυνση: όπως και στις προηγούμενες μεθόδους, χρησιμοποιούνται ως βάση παρελθοντικές παρατηρήσεις, με την ιδιαιτερότητα, όμως, ότι δεν δίνεται το ίδιο βάρος σε όλα τα δεδομένα. Το βάρος αυτό ακολουθεί φθίνουσα γεωμετρική σειρά ανάλογη της ηλικίας των δεδομένων, δηλαδή οι πιο πρόσφατες παρατηρήσεις επιδέχονται μεγαλύτερο σταθμικό βάρος. Η λειτουργία του μοντέλου έχει ως εξής : Ft = Ft-1 + a(dt-1 Ft-1) = adt-1 + (1-a)* Ft-1 (Σχέση 3.5) Ft = νέα πρόβλεψη Ft-1 = προηγούμενη πρόβλεψη a = σταθερά εκθετικής εξομάλυνσης, 0<a<1, πχ a=0 (μηδενική βαρύτητα σε πρόσφατα πραγματικά στοιχεία) και a=1 (μέγιστη βαρύτητα στα πιο πρόσφατα πραγματικά στοιχεία) Dt-1 Ft-1 = το σφάλμα της προηγούμενης πρόβλεψης 27

34 Συνοψίζοντας, ο γενικότερος αλγόριθμος δίνεται από τον παρακάτω τύπο: Ft = adt + a *Dt-1 *(1-a) + a*dt-2 *(1-a)^2+.+ F0*(1-a)^(t-1) (Σχέση 3.6) Όπου F0 = η προβλεπόμενη ζήτηση της περιόδου 0 Ft = η προβλεπόμενη ζήτηση για την περίοδο t Dt-i = η πραγματική ζήτηση της περιόδου t-i, i=1,2,3, Μεταβαλλόμενη Γραμμικά Ζήτηση Στις χρονοσειρές στις οποίες η ζήτηση μεταβάλλεται γραμμικά (υπάρχει τάση) οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι αυτές της παλινδρόμησης και της διπλής εκθετικής εξομάλυνσης. 1)Γραμμική παλινδρόμηση: έστω ότι τα (χ1,ψ1)(χ2,ψ2) (χν,ψν ) είναι ν ζεύγη δεδομένων για τις δύο μεταβλητές Χ και Ψ. Έστω ότι ψi είναι η παρατηρηθείσα τιμή της Ψ, όταν xi είναι η παρατηρηθείσα τιμή της Χ. Επίσης η Ψ καλείται εξαρτημένη μεταβλητή και η Χ ανεξάρτητη. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ των Χ και Ψ μπορεί να αναπαρασταθεί με μια ευθεία γραμμή ως εξής : Ψ= ΑΧ+Β (Σχέση 3.7) Ψ= Εξαρτημένη μεταβλητή Χ= Ανεξάρτητη μεταβλητή Α= σταθερά (σημείο επαφής) Β= συντελεστής παλινδρόμησης Η ανάλυση παλινδρόμησης στηρίζεται στην υπόθεση ότι η μεταβλητή προς πρόβλεψη εξαρτάται από μια ανεξάρτητη μεταβλητή με την οποία συνδέεται με την παραπάνω γραμμική σχέση. 28

35 Σκοπός της ανάλυσης παλινδρόμησης είναι η εξεύρεση των μεταβλητών που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβλητή που επιθυμούμε να προβλέψουμε. Η παλινδρόμηση διακρίνεται ως απλή και ως σύνθετη, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται μία ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές αντίστοιχα, ώστε να προβλεφθεί η εξαρτημένη μεταβλητή. Το γραμμικό στοιχείο που φανερώνει το πόσο καλά ένα μοντέλο παλινδρόμησης εξηγεί τα παρατηρούμενα στοιχεία ονομάζεται συντελεστής συσχέτισης και κυμαίνεται μεταξύ του -1 και του +1. Οι υψηλές απόλυτες τιμές του επιδεικνύουν μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, ενώ οι χαμηλές αντίστοιχα μικρή συσχέτιση. Το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει ότι οι δυο μεταβλητές διαφέρουν ως προς την τάση, ενώ το θετικό πρόσημο ότι η τάση των μεταβλητών είναι είτε θετική είτε αρνητική ταυτόχρονα. Για την ορθή λήψη αποφάσεων και την αξιοποίηση της στατιστικής σημασίας των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιούνται διάφορα στατιστικά τεστ τα οποία επιβεβαιώνουν το ποσοστό στο οποίο ο συντελεστής συσχέτισης διαφέρει από το μηδέν. Ο μαθηματικός τύπος είναι ρ 2 = (Σχψ) 2 /(Σχ 2 )*(Σψ 2 ) (Σχέση 3.8) 2)Διπλή εκθετική εξομάλυνση: αποτελεί μια επέκταση της απλής εκθετικής εξομάλυνσης. Στην βιβλιογραφία σημειώνονται διάφορες περιπτώσεις, όπως αυτή του Holt, του Βrown καθώς και η κατά Gardner-McKenzie διπλή εκθετική εξομάλυνση. Α) Η μέθοδος του Holt είναι μια μορφή διπλής εκθετικής εξομάλυνσης η ο- ποία σχεδιάστηκε με σκοπό την εξερεύνηση χρονοσειρών που εμφανίζουν γραμμική τάση. Βάσει της μεθόδου απαιτείται καθορισμών δυο σταθερών παραμέτρων α και β, οι οποίες ονομάζονται σταθερές εξομάλυνσης και χρησιμοποιούνται δυο εξισώσεις. Η πρώτη που χρησιμοποιείται βοηθάει στην εύρεση της τιμής των χρονοσειρών (επίπεδο), ενώ η δεύτερη μας δίνει την τάση (κλίση). 29

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΕΙΗΓΗΣΗ: Δρ. ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2399 ΕΣΟ 2010 1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στη. ιαχείριση Αποθεµάτων. Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος

Σηµειώσεις στη. ιαχείριση Αποθεµάτων. Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος Σηµειώσεις στη ιαχείριση Αποθεµάτων Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος Θεσσαλονίκη 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Σηµασία της διαχείρισης των αποθεµάτων... 1 1.2 Οικονοµική φύση και λειτουργία των αποθεµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου»

«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS, ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατσάκης Μιχαήλ (Α.Μ. 335)

Αλατσάκης Μιχαήλ (Α.Μ. 335) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η δηµιουργία και η εξέλιξη των συστηµάτων Logistics ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλατσάκης Μιχαήλ (Α.Μ. 335)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΑΑΣ ΣΧΟΑΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Σπουδαστής: ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΜ 2789 Επιβλέπων: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καραμπέκιου Μαγδαληνή Α.Μ.9347 Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα». Επιβλέπων Καθηγητής: Βαλσαμίδης Σταύρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MBA-TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS

Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 [ Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Μ Ο Τ Σ Η Μ Α Ν Ι Ο Λ Α - Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Ε Λ Α ] ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα