ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης."

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 14/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 225/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμης και του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου» Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 09 η ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α /2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος 1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος Δ.Σ.) 1. Αγοραστούδη Ευγενία (προσήλθε στο 11 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) 2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 2. Ακριτίδου Μαρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 3. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραμματέας Δ.Σ.) 3. Βογιατζής Δημήτριος 4. Αναγνώστου Πασχάλης 4. Γκουστίλης Θεόδωρος 5. Αποστόλου Στυλιανός 5. Κουγιουμτζίδης Σταύρος 6. Βλαχομήτρος Δημήτριος 6. Μπίκος Κωνσταντίνος 7. Γεωργαλή Λυσίτσα Ζωή 7. Πράτανος Απόστολος 8. Γκιζάρης Στέργιος 8. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία 9. Ζελιλίδης Δαμιανός 9. Φάμελλος Σωκράτης 10. Ιωσηφίδης Ιωάννης 11. Καραουλάνης Δημήτριος 12. Καρκατζίνος Νικόλαος 13. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 14. Κοντοπίδης Γεώργιος 15. Λαγός Νικόλαος 16. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα)

2 17. Μουστάκας Βασίλειος 18. Πονερίδης Παναγιώτης 19. Σαμαράς Σωκράτης 20. Σαραφιανός Χρήστος 21. Σφονδύλας Δημήτριος 22. Τσολάκης Απόστολος 23. Χρυσοχόου Παύλος 24. Χρυσοστομίδου Σαμαρά Όλγα κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλο του Δήμου Θέρμης. Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι η λόγω της ενδημούσας οικονομικής κρίσης, αποτελεί μείζον ζήτημα το διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα της αδυναμίας μεγάλου μέρους του πληθυσμού να αντιμετωπίσει θέματα που αφορούν την επιβίωσή του ή και την αξιοπρεπή διαβίωσή του. Πλέον όλο και περισσότεροι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με την οικονομική εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το φαινόμενο αυτό συναντάται σε μεγάλο βαθμό και στο Δήμο Θέρμης, όπου πολλοί συνάνθρωποι δοκιμάζονται καθημερινά από την ανεργία και την φτώχεια. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα των δήμων και των περιφερειών να οργανώνουν υπηρεσία παροχής σίτισης και ένδυσης για τους απόρους κατοίκους τους που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν στοιχειωδώς αυτές τις ανάγκες με τη θεσμοθέτηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου που αρκετοί δήμοι και περιφέρειες αλλά και άλλοι φορείς όπως η Εκκλησία έχουν ήδη οργανώσει. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» λειτούργησε, βάσει του καταστατικού του (ΦΕΚ 1101 Β/ ) και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Θέρμης. Με την υπ αριθμ. 433/2014 (ΑΔΑ: ΩΨΖΛΩΡΣ-6ΜΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Θέρμης ενέκρινε την ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.4071/2012). Για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και την πλήρη στήριξη των ωφελούμενων, προτείνεται η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμης, που έχει την αρμοδιότητα και έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του αντίστοιχες πιστώσεις, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 433/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και του Ν.Π.Δ.Δ. που έχει την εμπειρία, διαθέτει προσωπικό και συμμετέχει συμπληρωματικά προς το Δήμο Θέρμης, με σκοπό τη σωστή ανάπτυξη και υλοποίηση της προνοιακής πολιτικής του Δήμου. Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ αριθμ. 3/2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θέρμης και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών με στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας του νεοσυσταθέντος Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θέρμης ως μία προσπάθεια του Δήμου Θέρμης, που στοχεύει στην κοινωνική προστασία και μέριμνα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, με την υποστήριξη των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. που δρουν συμπληρωματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο επιδιώκει να συμβάλει μέσα από οριζόντια δέσμη ενεργειών υποστήριξης και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης στη μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων και οικογενειών.

3 Προβάλλει, κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί με βάση τα παραπάνω αιτήματα και ανάγκες τον πληθυσμό του Δήμου μας, καθώς και άλλους συλλογικούς φορείς, ιδιώτες, τοπικές επιχειρήσεις κλπ. για να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού του Δήμου. Ειδικότερα στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται: Ενημέρωση κατοίκων για την παροχή υπηρεσιών με σκοπό την ανακούφιση και στήριξη άπορων οικογενειών μέσω μηνιαίας προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη ατομικής υγιεινής και ειδών ψυχαγωγίας) εντελώς δωρεάν. Οι ενέργειες ενημέρωσης θα στηριχθούν από το Δήμο και το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ν.Π.Δ.Δ. Συλλογή και αξιολόγηση αιτήσεων, διασφαλίζοντας το απόρρητο των στοιχείων, μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Παροχή προσφερόμενων ειδών με σκοπό να εξασφαλισθεί η αξιοπρεπής διαβίωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Παροχή δωρεάν Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης σε ωφελούμενους, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τους απασχολούν, τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, από Κοινωνική Λειτουργό του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Ν.Π.Δ.Δ. Οργάνωση και υποστήριξη εθελοντικών δράσεων. Ο Δήμος Θέρμης αναλαμβάνει : 1. να μεριμνά για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, να διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες και να εποπτεύει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. 2. να εξετάζει τις υπάρχουσες ανάγκες στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας και να αποφασίζει για τον βέλτιστο τρόπο παροχής των υπηρεσιών αυτών. 3. να συντονίζει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 4. να διαθέτει την επιτροπή παραλαβής των ειδών, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο προμηθειών. 5. την εξεύρεση εισφορών τόσο σε είδος όσο και σε χρήμα από επιχειρήσεις, οργανώσεις, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και ιδιώτες των παρεχόμενων ειδών προς τους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου, καθώς και τη διοργάνωση εθελοντικών δράσεων ή εκδηλώσεων προς το σκοπό αυτό. 6. την αποδοχή δωρεών, χορηγιών και άλλων εθελοντικών προσφορών για την παροχή ειδών στους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου. 7. την προμήθεια των προσφερόμενων ειδών προς τους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου 8. τον έλεγχο λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου μέσω 7μελούς Επιτροπής Διαχείρισης (Ε.Δ.), όπως ορίστηκε στην υπ αρίθμ. 433/2014 (ΑΔΑ: ΩΨΖΛΩΡΣ-6ΜΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία παρουσιάζει, ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή, έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό προς έγκριση. 9. να καταβάλλει στο ΝΠΔΔ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» το ποσό των ,00, ως έκτακτη επιχορήγηση. Το Ν.Π.Δ.Δ. αναλαμβάνει : 1. να διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό & λοιπό προσωπικό που θα απασχοληθεί και θα έχει την ευθύνη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υλοποίηση της προνοιακής πολιτικής του Δήμου Θέρμης και για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 2. να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης. 3. να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των στελεχών του, τα οποία γνωρίζουν σε βάθος την τοπική κοινωνία, τις ανάγκες της και τις λειτουργικές διαδικασίες και ιδιαίτερα Κοινωνικούς Επιστήμονες και Διοικητικό υπάλληλο.

4 4. να διαθέτει τον μισθωμένο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εξοπλισμένο, και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του. 5. να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. 6. να αναλαμβάνει μέσω των Κοινωνικών Επιστημόνων την παραλαβή των αιτήσεων, την κοινωνική έρευνα στο χώρο διαμονής του αιτούντα και τη σύνταξη των κοινωνικών εκθέσεων. 7. να αναλαμβάνει μέσω Διοικητικού Υπαλλήλου τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την επεξεργασία των αιτήσεων με σκοπό την προ-επιλογή αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις. 8. να αναλαμβάνει την επεξεργασία των αιτήσεων για την επιλογή αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις και συγκαλεί τη Β βάθμια Επιτροπή για την οριστική έγκριση των αιτήσεων. 9. να διαθέτει το λογισμικό «Αποθήκη», ξεχωριστής διαχείρισης, που είναι εγκαταστημένο στο χώρο του Κοινωνικού παντοπωλείου, με σκοπό την αποτύπωση της διακίνησης των παρεχόμενων ειδών. 10. να αναλαμβάνει την τακτοποίηση των προϊόντων στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την οργάνωση της διανομής, σε συνεργασία με προσωπικό του Δήμου και εθελοντές. 11. να αναλαμβάνει την τηλεφωνική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την εξέλιξη της αίτησής τους. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης καθορίζεται σε ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος, με φυσικό και οικονομικό αντικείμενο το οποίο θα αποφασίσει η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης. Η παράταση τίθεται σε ισχύ μετά τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων δηλ. του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης και του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θέρμης προκαλεί δαπάνη ύψους ,00, η οποία είναι εγγεγραμμένη στους Κ.Α , του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Θέρμης, για την προμήθεια ειδών διατροφής και ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής. Επίσης, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 198/2015 (ΑΔΑ: 7ΦΑΩΩΡΣ-ΝΟΜ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου και εγγράφηκε στον Κ.Α με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» του σκέλους των εξόδων το ποσό των ,00 μέσω Αποθεματικού, για τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχει το ΝΠΔΔ μέσω της παρούσας σύμβασης για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας- Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» εγγράφεται, κατόπιν αναμόρφωσης, στον Κ.Α. εσόδων με τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Θέρμης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο», ποσό ,00, με ταυτόχρονη ενίσχυση των κωδικών εξόδων , και , διάρκειας ενός έτους. Από τα χρήματα του αποθεματικού με τα οποία θα ενισχυθεί ο κωδικός εξόδων , ένα μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου στο οικονομικό έτος 2016 και ως τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. θ, του Ν. 2859, Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α' 248/ ), οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην Κοινωνική Πρόνοια και Ασφάλιση απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του : - την εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ.,

5 - την υπ αριθμ. υπ αριθμ. 3/2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θέρμης - το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, - την συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» (ΦΕΚ 1101 Β/ ) στους καταστατικούς σκοπούς του οποίου περιλαμβάνονται η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη με την ανάπτυξη και το σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή καθώς και την προστασία και αλληλεγγύη με στόχο την φροντίδα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, μέσα από: Τη Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. Τη Μέριμνα για τη στήριξη απόρων, αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών μέσω σχετικών προγραμμάτων και δράσεων. Τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων Την ανάπτυξη δράσεων για τη μείωση και την αποτροπή του αποκλεισμού όλων των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Την ενημέρωση και τη συνεργασία της κοινωνίας και των σχετικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων Την υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» Την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας - την υπ αριθμ. 433/2014 (ΑΔΑ: ΩΨΖΛΩΡΣ-6ΜΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης - τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, - τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ.i.ε στοιχείο 3 & παρ.2 άρθρου 202, 225 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) - τις διατάξεις των άρθρων 2, 8, 9 & 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ) περί «Ρυθμίσεων για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα 1. Εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Θέρμης και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 3. Ορίζει μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τους Δημοτικούς Συμβούλους : - τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Εθελοντισμού & Κοινωνικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνο Τιτέλη με αναπληρωτή του τον Δ.Σ. Αποστόλου Στυλιανό - τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Ιωσηφίδη Ιωάννη με αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο κα Αγοραστούδη Ευγενία 4. Ψηφίζει πίστωση ποσού ,00 σε βάρος του με Κ.Α με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου.

6 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 225/2015. Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης των λογαριασμών Κ.Α (α.α. 529 μητρώο δεσμεύσεων) ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα στο Δήμο Θέρμης με σκοπό τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Στη Θέρμη σήμερα../2015, ημέρα., στο Δημαρχείο Θέρμης, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Ο Δήμος Θέρμης που εκπροσωπείται κατά Νόμο από το Δήμαρχο κ. Παπαδόπουλο Θεόδωρο, ο οποίος ενεργεί με βάσει τις.... αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» που εκπροσωπείται κατά το Νόμο από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Σουλτάνα Μίχου, η οποία ενεργεί με βάσει την υπ αρίθμ. 406/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ αρίθμ.. απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 1. Το περιεχόμενο της Σύμβασης 2. Προοίμιο 3. Το αντικείμενο της Σύμβασης 4. Το σχετικό με τη Σύμβαση Νομικό Πλαίσιο 5. Σκοπός Προγραμματικής Σύμβασης 6. Μέσα Υλοποίησης 7. Εγκαταστάσεις και Υποδομή 8. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων 9. Τους πόρους, τα έσοδα και τον τρόπο χρηματοδότησης των εργασιών της Σύμβασης 10. Τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της 11. Κοινή Επιτροπή 12. Τα σχετικά με τη διαιτησία σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης 13. Τροποποίηση Παράταση Διακοπή της Σύμβασης 14. Αντισυμβατική Συμπεριφορά 15. Τελικές Διατάξεις Άρθρο 2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Λόγω της ενδημούσας οικονομικής κρίσης, αποτελεί μείζον ζήτημα το διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα της αδυναμίας μεγάλου μέρους του πληθυσμού να αντιμετωπίσει θέματα που αφορούν την επιβίωσή του ή και την αξιοπρεπή διαβίωσή του. Πλέον όλο και περισσότεροι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με την οικονομική εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το φαινόμενο αυτό συναντάται σε μεγάλο βαθμό και στο Δήμο Θέρμης, όπου πολλοί συνάνθρωποι δοκιμάζονται καθημερινά από την ανεργία και την φτώχεια. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα των δήμων και των περιφερειών να οργανώνουν υπηρεσία παροχής σίτισης και ένδυσης για τους απόρους κατοίκους τους που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν στοιχειωδώς αυτές τις ανάγκες με τη θεσμοθέτηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου που αρκετοί δήμοι και περιφέρειες αλλά και άλλοι φορείς όπως η Εκκλησία έχουν ήδη οργανώσει. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης λειτούργησε, βάσει του καταστατικού του (ΦΕΚ 1101 Β/ ) και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Θέρμης. Με την υπ αρίθμ. 433/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Θέρμης ενέκρινε την ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.4071/2012). Για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και την πλήρη στήριξη των ωφελούμενων, υπογράφεται Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Θέρμης, που έχει την αρμοδιότητα και έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του

8 αντίστοιχες πιστώσεις σύμφωνα με την υπ αριθμ. 433/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και του Ν.Π.Δ.Δ. που έχει την εμπειρία, διαθέτει προσωπικό και συμμετέχει συμπληρωματικά προς το Δήμο Θέρμης, με σκοπό τη σωστή ανάπτυξη και υλοποίηση της προνοιακής πολιτικής του Δήμου. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται μεταξύ των Συμβαλλομένων σύμφωνα με τις διατάξεις: Άρ. 225 του Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114/ ), Αρ. 100 του Νόμου 3852/10 «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ ) Άρ. 75 παρ.i.ε στοιχείο 3 & παρ.2 άρθρου 202 του Ν.3463/06 Αρ. 2, 8, 9 & 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ) περί «Ρυθμίσεων για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» Την υπ αριθμ. 433/2014 (ΑΔΑ: ΩΨΖΛΩΡΣ-6ΜΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης Τη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» (ΦΕΚ 1101 Β/ ) στους καταστατικούς σκοπούς του οποίου περιλαμβάνονται η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη με την ανάπτυξη και το σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή καθώς και την προστασία και αλληλεγγύη με στόχο την φροντίδα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, μέσα από: 1. Τη Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. 2. Τη Μέριμνα για τη στήριξη απόρων, αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών μέσω σχετικών προγραμμάτων και δράσεων. 3. Τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων 4. Την ανάπτυξη δράσεων για τη μείωση και την αποτροπή του αποκλεισμού όλων των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. 5. Την ενημέρωση και τη συνεργασία της κοινωνίας και των σχετικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 6. Την υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» 7. Την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Άρθρο 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις: των άρθρων 75, παρ.i.ε, στοιχείο 3, 202 παρ.2 & 225 του Ν.3463/06 των άρθρων 2 & 8, παρ. 9 (περ.1.α) του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ), του άρθρο 100 του Νόμου 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). του N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/ ): Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. του άρθρου 22, παρ. θ, του Ν Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α' 248/ ) την υπ αρίθμ. 433/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης τη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» (ΦΕΚ 1101 Β/ ) την υπ αρίθμ. /15 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Θέρμης την υπ αρίθμ../15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ.

9 ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σκοπός της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης είναι ο συντονισμός των συμβαλλόμενων μερών και ο καθορισμός του βαθμού και του μεγέθους συνδρομής και συνεισφοράς ενός εκάστου στην επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική κοινωνική δραστηριότητα του Δήμου Θέρμης και τη συμπληρωματική συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θέρμης, επιδιώκει τη διαμόρφωση των βέλτιστων προϋποθέσεων λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θέρμης. Ο Δήμος Θέρμης σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.i.ε στοιχείο 3 του Ν.3463/06 έχει στην αρμοδιότητά του τη μέριμνα για τη στήριξη οικονομικά αδύνατων δημοτών με την παροχή ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 202 του Ν.3463/06 έχει στην αρμοδιότητά του τη μέριμνα για τη χορήγηση στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, Προς εφαρμογή του άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Τεύχος Α ) αποφασίστηκε η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Θέρμης με την υπ αρίθμ. 433/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό Κοινωνικών Επιστημόνων για την αντικειμενική και συνεχή καταγραφή των ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Συνεργάζεται με όλους τους κοινωνικούς φορείς και τα κοινωνικά δίκτυα, συμβάλλοντας συμπληρωματικά στη διαμόρφωση ενός «κοινωνικού πλέγματος» στήριξης και προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (Εκκλησία, Σύλλογοι Γονέων, Εθελοντές κ.α.) Άρθρο 5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά τη συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών με στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας του νεοσυσταθέντος Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θέρμης ως μία προσπάθεια του Δήμου Θέρμης, που στοχεύει στην κοινωνική προστασία και μέριμνα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, με την υποστήριξη των υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. που δρουν συμπληρωματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο επιδιώκει να συμβάλει μέσα από οριζόντια δέσμη ενεργειών υποστήριξης και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης στη μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων και οικογενειών. Προβάλλει, κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί με βάση τα παραπάνω αιτήματα και ανάγκες τον πληθυσμό του Δήμου μας, καθώς και άλλους συλλογικούς φορείς, ιδιώτες, τοπικές επιχειρήσεις κλπ. για να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού του Δήμου. Ειδικότερα στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται: 12. Ενημέρωση κατοίκων για την παροχή υπηρεσιών με σκοπό την ανακούφιση και στήριξη άπορων οικογενειών μέσω μηνιαίας προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη ατομικής υγιεινής και ειδών ψυχαγωγίας) εντελώς δωρεάν. Οι ενέργειες ενημέρωσης θα στηριχθούν από το Δήμο και το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του ν.π.δ.δ. 13. Συλλογή και αξιολόγηση αιτήσεων, διασφαλίζοντας το απόρρητο των στοιχείων, μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. 14. Παροχή προσφερόμενων ειδών με σκοπό να εξασφαλισθεί η αξιοπρεπής διαβίωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 15. Παροχή δωρεάν Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης σε ωφελούμενους, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τους απασχολούν, τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, από Κοινωνική Λειτουργό του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του ν.π.δ.δ. 16. Οργάνωση και υποστήριξη εθελοντικών δράσεων.

10 Άρθρο 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης έκαστος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1. Έχοντας στην αρμοδιότητά του τη μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες και εποπτεύει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. 2. Εξετάζει τις υπάρχουσες ανάγκες στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας και αποφασίζει για τον βέλτιστο τρόπο παροχής των υπηρεσιών αυτών. 3. Συντονίζει και αξιολογεί τα αποτελέσματα της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 4. Διαθέτει την επιτροπή παραλαβής των ειδών, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο προμηθειών. 5. Αναλαμβάνει την εξεύρεση εισφορών τόσο σε είδος όσο και σε χρήμα από επιχειρήσεις, οργανώσεις, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και ιδιώτες των παρεχόμενων ειδών προς τους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου, καθώς και τη διοργάνωση εθελοντικών δράσεων ή εκδηλώσεων προς το σκοπό αυτό. 6. Αναλαμβάνει την αποδοχή δωρεών, χορηγιών και άλλων εθελοντικών προσφορών για την παροχή ειδών στους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου. 7. Αναλαμβάνει την προμήθεια των προσφερόμενων ειδών προς τους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου 8. Αναλαμβάνει τον έλεγχο λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου μέσω 7μελούς Επιτροπής Διαχείρισης (Ε.Δ.), όπως ορίστηκε στην υπ αρίθμ. 433/2014 (ΑΔΑ: ΩΨΖΛΩΡΣ-6ΜΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία παρουσιάζει, ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή, έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό προς έγκριση. 9. Καταβάλλει στο ΝΠΔΔ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» το ποσό των , ως έκτακτη επιχορήσγηση, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 10. Ορίζει δύο (2) μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 10. ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Με σκοπό την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υλοποίηση της προνοιακής πολιτικής του Δήμου Θέρμης και για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το Ν.Π.Δ.Δ. διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό & λοιπό προσωπικό που θα απασχοληθεί και θα έχει την ευθύνη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης. Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των στελεχών του, τα οποία γνωρίζουν σε βάθος την τοπική κοινωνία, τις ανάγκες της και τις λειτουργικές διαδικασίες και ιδιαίτερα Κοινωνικούς Επιστήμονες και Διοικητικό υπάλληλο. Διαθέτει τον μισθωμένο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εξοπλισμένο, και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του. Συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης με έναν (1) εκπρόσωπό του και παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. Αναλαμβάνει μέσω των Κοινωνικών Επιστημόνων την παραλαβή των αιτήσεων, την κοινωνική έρευνα στο χώρο διαμονής του αιτούντα και τη σύνταξη των κοινωνικών εκθέσεων. Αναλαμβάνει μέσω Διοικητικού Υπαλλήλου τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την επεξεργασία των αιτήσεων με σκοπό την προ-επιλογή αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις.

11 Αναλαμβάνει την επεξεργασία των αιτήσεων για την επιλογή αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις και συγκαλεί τη Β βάθμια Επιτροπή για την οριστική έγκριση των αιτήσεων. Διαθέτει το λογισμικό «Αποθήκη», ξεχωριστής διαχείρισης, που είναι εγκαταστημένο στο χώρο του Κοινωνικού παντοπωλείου, με σκοπό την αποτύπωση της διακίνησης των παρεχόμενων ειδών. Αναλαμβάνει την τακτοποίηση των προϊόντων στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την οργάνωση της διανομής, σε συνεργασία με προσωπικό του Δήμου και εθελοντές. Αναλαμβάνει την τηλεφωνική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την εξέλιξη της αίτησής τους. Άρθρο 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΥΠΟΔΟΜΗ Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής σε κτιριακό και λοιπό εξοπλισμό. Οι υποδομές αυτές, σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 433/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, συνίσταται α) σε χώρο, ιδιοκτησίας του Δήμου ή μισθωμένο ειδικά για το σκοπό αυτό. Το Ν.Π.Δ.Δ.»Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» έχει ήδη μισθωμένο ακίνητο όπου σήμερα στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο.ΕΠίσης συνίσταται β) σε αναγκαία υλικά και τεχνικές υποδομές τα οποία θα διαθέσει το Ν.Π.Δ.Δ. στο χώρο που σήμερα λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο και αφορούν σε ξύλινα ράφια, πάγκους εργασίας, γραφείο και συρταριέρα γραφείου, καρέκλα γραφείου, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Πολυμηχάνημα εκτύπωσης, σάρωσης και αποστολής φαξ, κλιματιστικό μηχάνημα, λογισμικό πρόγραμμα Αποθήκης, ως ανεξάρτητη οικονομική διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Άρθρο 8 ΠΟΡΟΙ, ΕΣΟΔΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θέρμης προκαλεί δαπάνη ύψους , η οποία είναι εγγεγραμμένη στους Κ.Α , του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Θέρμης, για την προ,ήθεια ειδών διατροφής και ειδών καθαριοτητας και ατομικής υγιεινής. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. αρ. 198/2015 έγινε τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου και εγγράφηκε στον Κ.Α με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» του σκέλους των εξόδων το ποσό των ,00 μέσω Αποθεματικού, για τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχει το ΝΠΔΔ μέσω της παρούσας σύμβασης για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας- Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» εγγράφεται, κατόπιν αναμόρφωσης, στον Κ.Α. εσόδων με τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Θέρμης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο», ποσό , με ταυτόχρονη ενίσχυση των κωδικών εξόδων , και , διάρκειας ενός έτους. Από τα χρήματα του αποθεματικού με τα οποία θα ενισχυθεί ο κωδικός εξόδων , ένα μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου στο οικονομικό έτος 2016 και ως τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. θ, του Ν. 2859, Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α' 248/ ), οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην Κοινωνική Πρόνοια και Ασφάλιση απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

12 Άρθρο 9 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης καθορίζεται σε ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος, με φυσικό και οικονομικό αντικείμενο το οποίο θα αποφασίσει η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης. Η παράταση τίθεται σε ισχύ μετά τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων δηλ. του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης και του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 10.1 Για την παρακολούθηση των εργασιών της Σύμβασης συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης των συμβαλλόμενων μερών, αποτελούμενη από τους κάτωθι εκπροσώπους: Τον / την Δημοτικό/ή Σύμβουλο., ως Πρόεδρο Τον / την Δημοτικό/ή Σύμβουλο., ως μέλος Τον / την Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλος Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τη Γραμματεία της Επιτροπής Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Παρακολούθησης εκτελεί διοικητικός υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 10.3 Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Σύμβασης. Ειδικότερα η Επιτροπή: 1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης 2. Εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη τρόπους για την υποβοήθηση της αρτιότερης υλοποίησης και συντονισμού των απαραίτητων εργασιών στο πλαίσιο του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης αυτής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο και η παρούσα Σύμβαση και η πρωτοβουλία για τη Σύγκλισή της ανήκει στον Πρόεδρο της. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε 3 μήνες και έκτακτα οποτεδήποτε προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα για τα θέματα που εξετάζει και οι αποφάσεις της δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίασή της αποφασίζει για τα λοιπά θέματα λειτουργίας της και ορίζει τον/την Γραμματέα της. Στα μέλη του εν λόγω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή/αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3833/2010. Άρθρο 11 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, που δεν θα διευθετηθεί από την Κοινή Επιτροπή κατά το άρθρο 10 της Σύμβασης, ούτε από τα συλλογικά όργανα που έχουν ορίσει την Επιτροπή αυτή (Δημοτικό Συμβούλιο & Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.), θα λύεται με διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κ.Πολ.Δικ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

13 Άρθρο 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται εγγράφως και μόνο κοινή συναινέσει των Συμβαλλόμενων με εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση εκπνέει αυτόματα μετά τη λήξη της. Άρθρο 13 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προβλήματα ή παραβλέψεις ως προς την εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης επιλύονται ή διευθετούνται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες ή εκδηλώσεις που είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο της πράξης και των όρων της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 14 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη Σύμβαση. Αυτό συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η Σύμβαση αυτή η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτά, υπογράφτηκε σε τέσσερα αντίτυπα και κάθε μέρος έλαβε από δύο. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 118/2015 ΘΕΜΑ : «Ανάκληση της υπ αριθμ. 64/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης 2011 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στην Αθήνα, σήμερα / /2013, οι παρακάτω υπογράφοντες:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στην Αθήνα, σήμερα / /2013, οι παρακάτω υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα / /2013, οι παρακάτω υπογράφοντες: Αφενός, η Περιφέρεια Αττικής που έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Συγγρού αριθ. 15-17 Τ.Κ. 11743 και εκπροσωπείται νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:«Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 53-5/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.) Τίτλος : Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία, Τουρισµός» Συµβαλλόµενοι : 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ξάνθης 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Εβρου 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 26 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 390/2014

Συνεδρίαση 26 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 390/2014 Συνεδρίαση 26 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 390/2014 Ορθή Επανάληψη ως προς την εσφαλµένη αναγραφή του παρόντα Περιφερειακού Συµβούλου κ.. Αρβανίτη στο ορθό, όπου παρούσα ήταν η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Α. Παλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 3-11-2014 Αριθµ. Πρωτ:1385 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΘΕΜΑ 4 ο : «Έγκριση Προγραµµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα