ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΟΔΔΥ ΑΕ προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της αποθήκης Μαγουλέζας του ΟΔΔΥ ΑΕ-Άνω Λιοσίων Αττικής και των κεντρικών γραφείων Σταδίου 60 Αθήνα, συνολικού προυπολογισμού πλέον Φ.Π.Α.. Η χρονική διάρκεια της υπογραφησομένης σύμβασης θα είναι ετήσια,από την ημερομηνία υπογραφής αυτής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την ημέρα Δευτέρα στην Αθήνα στα γραφεία του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Σταδίου 60, 8 ος όροφος, γραφείο 3 ώρα 11 Π.Μ. Διακηρύξεις καθώς γενικές και αναλυτικές πληροφορίες θα δίδονται στα γραφεία μας Σταδίου 60, 8 ος όροφος γραφείο 16 και στο τηλέφωνο , αρμόδιοι κκ. Παν. Μυλωνάς, Λάμπρος Ευαγγέλου. Επίσης η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΟΔΔΥ Α.Ε Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

2 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 30 / 9 /2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΔΔΥ ) Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΔΥ Α.Ε. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΕΙΔΟΣ : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ ΤΟΥ ΟΔΔΥ ΑΕ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΑΤΤΙΚΗΣ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Έχοντας υπ` όψη: 1) Το άρθρο 3 του Ν.251/76 περί ΟΔΔΥ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.738/77. 2) Το Π.Δ. 413/98 (ΦΕΚ 291 Α / ) σχετικά με την μετατροπή του ΟΔΔΥ σε Α.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 3) Την αριθμ.189/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΔΔΥ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Προμηθειών. 4) Το ΦΕΚ 1244Β/ σχετικά με τον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης. 5) Την αριθμ.584 / απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Υ.A.E 6)Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ Α150/ ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ( ) πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της αποθήκης Μαγουλέζας- Άνω Λιοσίων Αττικής και των κεντρικών γραφείων Σταδίου 60 Αθήνα όπως λεπτομερώς περιγράφονται στο παράρτημα Α της παρούσης προκήρυξης. Η χρονική διάρκεια του συγκεκριμένου έργου είναι ετήσια και υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 1. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον ημερήσιο τύπο, την ανάρτηση της στο ιστότοπο και στο πρόγραμμα διαύγεια του ΟΔΔΥ ΑΕ. - / -

3 3 ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στην έδρα του ΟΔΔΥ Α.Ε. Σταδίου 60, 8 ος όροφος γραφείο 3 την ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. Σε περίπτωση που αποβεί άγονος ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί μετά από 10 ημέρες δηλαδή στις την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των φυσικών προσώπων τα οποία συνεργάσθηκαν ή είχαν οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική συνεργασία με τον Ο.Δ.Δ.Υ. στον τομέα αυτό πάνω από δύο χρόνια όπως και νομικά πρόσωπα στα οποία διαχειριστές ή εταίροι με ποσοστό άνω του 50% είναι κάποια από τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα.. β.συνεταιρισμοί. γ. ενώσεις προμηθευτών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 50 ημέρες από την επομένη της διενεργείας του διαγωνισμού δηλαδή έως και την ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατίθενται την ημέρα Δευτέρα γραφείο 3 και ώρα 11π.μ στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η προσφορά υποβάλλεται κλειστή εις διπλούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: i. Η λέξη προσφορά ii. Να απευθύνεται στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΟΔΔΥ Α.Ε.) iii. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού iv. Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος. Μέσα στον φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία (ζητούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία). Η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά».στην οικονομική προσφορά αναγράφεται και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (50 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη παρουσία των συμμετεχόντων ή των νόμιμα εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η επιτροπή αποσφραγίζει κάθε φάκελο και μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά καθώς και η οικονομική προσφορά. Κατόπιν συντάσσεται πρακτικό. 5.ΠΛΗΡΩΜΗ, Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις καταβλητέες στο τέλος εκάστου μηνός. 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4 4 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (ΦΕΚ Α 75) όπως ισχύει με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται: ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 τουπ.δ 60/2007,για κάποιο αδίκημα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δολίως χρεοκοπίας. δεν τελούν υπό πτώχευση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο. Οι τυχόν απασχολούμενοι αλλοδαποί θα είναι εφοδιασμένοι με άδεια εργασίας. ότι, αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου Π.Δ. εφ όσον αναδειχθούν μειοδότες και πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού.. 2) Εφ όσον η συμμετοχή γίνεται δι αντιπροσώπου,υποβάλλεται μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται από το Δ.Σ. της ΟΔΔΥ Α.Ε. κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Δ/νσης. Εντός 15 ημερών από την κατακύρωση υπογράφεται η σχετική σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στο παράρτημα Β το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης προκήρυξης. 8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε περίπτωση διοικητικών προσφυγών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ.. 118/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η περιγραφή των απαιτήσεων για τις ζητούμενες υπηρεσίες περιγράφονται λεπτομερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης προκήρυξης. 10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα δίδονται στα γραφεία μας Σταδίου 60, 8 ος όροφος γραφείο 16 και στο τηλέφωνο αρμόδιοι κ.κ Παν. Μυλωνάς, Λάμπρος Ευαγγέλου. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την αποθήκη μας Μαγουλέζα (αρμόδιος κος Εμμανουήλ Μανιός τηλ , ) στα Άνω Λιόσια Αττικής καθώς και τα κεντρικά γραφεία Σταδίου 60 προκειμένου να δουν τους προς καθαρισμό χώρους για να διαμορφώσουν την προσφορά τους. Ώρες επίσκεψις από 9 π.μ έως 13 μμ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΟΔΔΥ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

5 5 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 Α) Καθαρισμός Από Δευτέρα έως και Παρασκευή ο οποίος θα περιλαμβάνει: 1. Ξεσκόνισμα και καθάρισμα γραφείων και όλων των αντικειμένων αυτών, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λ.π. 2. Άδειασμα καλαθιών και αλλαγή νάιλον σακουλών με τοποθέτηση καινούργιων καθώς και μάζεμα όλων των σκουπιδιών, χαρτιών κ.λ.π. σε μεγάλες νάιλον σακούλες 3. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων. 4. Καθάρισμα τουαλετών με χρήση απολυμαντικού υγρού και σφουγγάρισμα. 5. Τοποθέτηση στους κάδους σκουπιδιών του Δήμου Αθηναίων των μεγάλων νάιλον σακουλών Β) Καθαρισμός (1) μία φορά το μήνα που θα περιλαμβάνει: 1. Καθαρισμό τοίχων, κουφωμάτων από αράχνες και βρωμιά σε ψηλά σημεία. 3. Σχολαστικό καθάρισμα ευαίσθητων χώρων καθώς και πλύσιμο καλαθιών απορριμμάτων που βρίσκονται στους χώρους αυτούς. ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Α) Καθαρισμός Από Δευτέρα έως και Παρασκευή ο οποίος θα περιλαμβάνει: 1. Ξεσκόνισμα και καθάρισμα εισόδων, διαδρόμων, γραφείων και όλων των αντικειμένων αυτών, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λ.π. 2. Άδειασμα καλαθιών και αλλαγή νάιλον σακουλών με τοποθέτηση καινούργιων καθώς και μάζεμα όλων των σκουπιδιών, χαρτιών κ.λ.π. σε μεγάλες νάιλον σακούλες 3. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων. 4. Καθάρισμα τουαλετών με χρήση απολυμαντικού υγρού και σφουγγάρισμα. 5. Τοποθέτηση στους κάδους σκουπιδιών του Δήμου Αθηναίων των μεγάλων νάιλον σακουλών 6. Καθημερινός έλεγχος και συντήρηση πλακόστρωτου διάδρομου πλαϊνής εισόδου Β) Καθαρισμός (1) μία φορά το μήνα που θα περιλαμβάνει: 1. Καθαρισμό τοίχων, κουφωμάτων από αράχνες και βρωμιά σε ψηλά σημεία. 2. Σχολαστικό καθάρισμα ευαίσθητων χώρων καθώς και πλύσιμο καλαθιών. απορριμμάτων που βρίσκονται στους χώρους αυτούς. 3. Καθαρισμός υαλοπινάκων ισογείου και αίθουσας δημοπρασιών. Tο κόστος των υλικών καθαρισμού θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

6 6 Στην Αθήνα σήμερα την.2011, μεταξύ αφ ενός μεν του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα Σταδίου 60 με ΑΦΜ ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Θωμά Αγραφιώτη και αφ ετέρου της Υπηρεσίας καθαρισμού που εδρεύει στην Αθήνα ( ) καταρτίζεται σύμβαση εργασίας στα πλαίσια της οποίας ζητούνται και γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, που για συντομία στο εξής θα λέγεται «Ο.Δ.Δ.Υ.» αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων, που για συντομία θα λέγεται «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» τον καθαρισμό 1) Των κεντρικών γραφείων του ΟΔΔΥ Α.Ε Σταδίου 60. 2) Της Αποθήκης Μαγουλέζας Άνω Λιοσίων Αττικής. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ετήσια και ισχύει από //2011 έως //2012 Για το πρόγραμμα που θα ακολουθείται, συμφωνούνται τα ακόλουθα: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 Α) Καθαρισμός από Δευτέρα έως και Παρασκευή ο οποίος θα περιλαμβάνει: 1. Ξεσκόνισμα και καθάρισμα γραφείων και όλων των αντικειμένων αυτών, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λ.π. 2. Άδειασμα καλαθιών και αλλαγή νάιλον σακουλών με τοποθέτηση καινούργιων καθώς και μάζεμα όλων των σκουπιδιών, χαρτιών κ.λ.π. σε μεγάλες νάιλον σακούλες 3. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων. 4. Καθάρισμα τουαλετών με χρήση απολυμαντικού υγρού και σφουγγάρισμα. 5. Τοποθέτηση στους κάδους σκουπιδιών του Δήμου Αθηναίων των μεγάλων νάιλον σακουλών Β) Καθαρισμός (1) μία φορά το μήνα που θα περιλαμβάνει: 1. Καθαρισμό τοίχων, κουφωμάτων από αράχνες και βρωμιά σε ψηλά σημεία. 3. Σχολαστικό καθάρισμα ευαίσθητων χώρων καθώς και πλύσιμο καλαθιών απορριμμάτων που βρίσκονται στους χώρους αυτούς. ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Α) Καθαρισμός από Δευτέρα έως και Παρασκευή ο οποίος θα περιλαμβάνει: 1. Ξεσκόνισμα και καθάρισμα εισόδων, διαδρόμων, γραφείων και όλων των αντικειμένων αυτών, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λ.π. 2. Άδειασμα καλαθιών και αλλαγή νάιλον σακουλών με τοποθέτηση καινούργιων καθώς και μάζεμα όλων των σκουπιδιών, χαρτιών κ.λ.π. σε μεγάλες νάιλον σακούλες 3. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων. 4. Καθάρισμα τουαλετών με χρήση απολυμαντικού υγρού και σφουγγάρισμα. 5. Τοποθέτηση στους κάδους σκουπιδιών του Δήμου Αθηναίων των μεγάλων νάιλον σακουλών 6. Καθημερινός έλεγχος και συντήρηση πλακόστρωτου διάδρομου πλαϊνής εισόδου. Β) Καθαρισμός (1) μία φορά το μήνα που θα περιλαμβάνει: 1. Καθαρισμό τοίχων, κουφωμάτων από αράχνες και βρωμιά σε ψηλά σημεία. 2. Σχολαστικό καθάρισμα ευαίσθητων χώρων καθώς και πλύσιμο καλαθιών. απορριμμάτων που βρίσκονται στους χώρους αυτούς. 4. Καθαρισμός υαλοπινάκων ισογείου και αίθουσας δημοπρασιών.

7 7 Για την εκτέλεση του ως άνω έργου, η μηνιαία αμοιβή του «ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ» θα ανέρχεται στο καθαρό ποσό των ( ) πλέον Φ.Π.Α. 23% ( ) στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 1) Το εργατικό κόστος και το κόστος των υλικών καθαρισμού. 2) Οι εργοδοτικές εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό 3) Οι αναλογίες δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος άδειας αυτών 4) Το κόστος αντικατάστασης του «ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ» κατά τη διάρκεια τυχόν ασθενείας του. 5) Την αναλογία κόστους εξοπλισμού και μηχανημάτων. 6) Το ποσοστό κέρδους της εταιρίας. Ο Εργολάβος δηλώνει ότι παραιτείται ρητά από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή της ως άνω αμοιβής για οποιοδήποτε λόγο ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών κατ αρθ. 388 Α.Κ. Στα πλαίσια της σύμβασης καθορίζονται και γίνονται αποδεκτοί οι όροι που ακολουθούν: Ο «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» ευθύνεται αποκλειστικά, για την καταβολή των κατά νόμων αποδοχών, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού του, του οποίου θα είναι αποκλειστικός εργοδότης. 1) Ο «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» είναι υπεύθυνος, αστικά, διοικητικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχημα, τραυματισμό ή βλάβη του προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς επίσης και για ζημιές, βλάβη ή κλοπή κατά την εκτέλεση του έργου σε βάρος του Ο.Δ.Δ.Υ. (από αμέλεια ή δόλο) υποχρεούμενος να καταβάλει αποζημίωση τουλάχιστον για αντικατάστασή τους, μη αποκλειόμένης πάσης άλλης νομίμου. 2) Ο «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως στον ΟΔΔΥ τα πλήρη στοιχεία (ονομ/μο, πλήρη διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, αριθμό αστυν. Ταυτότητας) των ατόμων που θα απασχολούνται στο έργο. Το ίδιο ισχύει και για κάθε τυχόν αλλαγή του προσωπικού εργολάβου. Σε περίπτωση δε απασχόλησης αλλοδαπού προσωπικού να είναι εφοδιασμένο με άδεια εργασίας. 3) Ο «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» υποχρεούται να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού που απασχολεί στο έργο εφ όσον κατά την κρίση του Ο.Δ.Δ.Υ. το προσωπικό αυτό δεν εκτελεί ικανοποιητικά την εργασία του. 4) Σε περίπτωση μη εκτελέσεως του παραπάνω έργου επί δύο συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, όπως αυτές καθορίζονται παραπάνω, ο Ο.Δ.Δ.Υ. έχει δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον «ΕΡΓΟΛΑΒΟ» με απλή εξώδικο δήλωση, χωρίς καμία καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.. 5) Υποκατάσταση του εργολάβου από τρίτο, απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Ο.Δ.Δ.Υ. 6) Η παρούσα σύμβαση δύναται μάλιστα να καταγγελθεί οποτεδήποτε από οποιοδήποτε των μερών και πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία λήξης με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον 10 ημερών του ενός ή του άλλου των συμβαλλομένων προς το άλλο μέρος. Σε περίπτωση, που ο ΟΔΔΥ ΑΕ προβεί σε καταγγελία της παρούσας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να λάβει και ο ΟΔΔΥ ΑΕ υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτόν το τμήμα της αμοιβής του, που αντιστοιχεί στο τμήμα του έργου της σύμβασης, που έχει ήδη εκτελέσει. Η πρόωρη ως άνω καταγγελία της παρούσας σύμβασης έργου από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δίδει στο άλλο το δικαίωμα αποζημίωσης του, από τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης, παραιτουμένων από τώρα των μερών από το δικαίωμα τους αυτό για τον ανωτέρω λόγο. -

8 8 Σε βεβαίωση των ανωτέρω συνετέθη το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα (ένα για κάθε συμβαλλόμενο και ένα για το Τμήμα Ο.Δ.Δ.Υ. Πάτρας) ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Η Εταιρία καθαρισμού

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 10-01-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 10-01-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 10-01-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Για την ανάθεση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 12646 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 20-5-2015 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σελίδα 1 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-75 Ηλεκτρ. Ταχυδρομ.: dpk@ein.gr Τηλεομοιότυπο: 2131314576,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 88/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 95/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 22/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗΦ6ΣΙ-ΙΣ3 ΑΔΑΜ: 14PROC001969889 Πειραιάς, 4 Απριλίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ. ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.622) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη :

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα