Νέα Φιλαδέλφεια, Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ. : ΠΡΟΣ Νέα Φιλαδέλφεια, Αρ. Πρωτ: Πρόεδρο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα : Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Κύριε Πρόεδρε, Έχοντας υπόψη 1) τις δ/ξεις του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107Α /98), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2) τις δ/ξεις του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114Α /06) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 3) τις δ/ξεις του Νόμου 3584/07 (ΦΕΚ 143Α /07) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 4) τις δ/ξεις του Νόμου 3731/08 (ΦΕΚ 263Α /08) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 5) τις δ/ξεις του Νόμου 3801/09 (ΦΕΚ 163Α /09) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Σας κάνουμε γνωστό ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζει την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, τις αρμοδιότητες τους και τις θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζει τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Ομοίως, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τον Ο.Ε.Υ. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία και δεν επιτρέπεται η τροποποίησή του, κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής περιόδου με ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 1 / 51

2 εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία του κλάδου καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα. Ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας (Φ.Ε.Κ. 964/Β / ), τροποποιήθηκε το έτος 2003 (Φ.Ε.Κ. 1245/Β / ), ύστερα από άμεση και επιτακτική ανάγκη να συσταθούν η Δ/νση του ΚΕΠ, που λειτουργούσε ήδη από το έτος 2002, και η Δ/νση της Δημοτικής Αστυνομίας, ως και οι απολύτως αναγκαίες θέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία και ολοκληρώθηκε το έτος Επίσης, ο Ο.Ε.Υ. τροποποιήθηκε το 2005 (Φ.Ε.Κ. 1844/Β / ) προκειμένου να συσταθούν οι Δ/νσεις που συστάθηκαν με την προηγούμενη τροποποίηση. Από την τελευταία τροποποίηση μέχρι σήμερα έχουν δοθεί στους Δήμους νέες αρμοδιότητες, και ως εκ τούτου η τελευταία τροποποίηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές υπηρεσιακές μας ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί (μεταφορά του προσωπικού της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης, εναρμόνιση του ΟΕΥ με το νέο Ν.3731/08 για τη Δημοτική Αστυνομία). Οι τροποποιήσεις αφορούν είτε σε αναδιάρθρωση των ήδη υφιστάμενων οργανικών μονάδων, είτε σε αναβάθμιση ορισμένων εξ αυτών από Γραφείο σε Τμήμα, είτε και σε σύσταση νέων οργανικών μονάδων. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η τροποποίηση - κωδικοποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, ως εξής : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 2 / 51

3 ΑΡΘΡΟ 1 ο Οι υπηρεσίες του Δήμου συγκροτούνται ως εξής : I. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ II. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ III. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ IV. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ V. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Νέα Δ/νση) VI. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ VII. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VIII. Δ/ΝΣΗ Κ.Ε.Π. IX. Δ/ ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 3 / 51

4 ΑΡΘΡΟ 2 ο Οι Υπηρεσιακές μονάδες του άρθρου 1 διαρθρώνονται ως εξής : I. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ α) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα γ) Γραφείο Αντιδημάρχων δ) Γραφείο επιτελικής υποστήριξης Δημάρχου (ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες) ε) Ιδιαίτερος Γραμματέας Δημάρχου στ) Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ζ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων η) Γραφείο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων θ) Γραφείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Διεθνών Σχέσεων ι) Γραφείο προγραμματισμού και Σχεδιασμού Δημοτικής Πολιτικής ια) Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας ιβ) Γραφείο Συμβουλευτικής- Ισότητας και Απασχόλησης Γυναικών ιγ) Γραφείο Τοπικού Συμβουλίου Νέων (Νέο Γραφείο) ιδ) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ιε) Γραφείο Επιτροπών (νέο γραφείο) ιστ) Γραφείο λειτουργίας γραμμής δημότη (Νέο Γραφείο) II. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ α) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου. β) Γραφείο Δημαρχιακής Επιτροπής. γ) Γραφείο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωφελούς Επιχείρησης (πλην Σχολικών Επιτροπών) δ) Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης - Αρχείου. ε) Γραφείο υποδοχής κοινού, Τηλεφωνητών, Κλητήρων-Θυρωρών, Γεν. Καθηκόντων- Καθαριστριών. (Νέο Γραφείο) στ) Γραφείο δακτυλογράφων Η/Υ. 2) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ α) Γραφείο Μόνιμου Προσωπικού. β) Γραφείο Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου. γ) Γραφείο Εκπαίδευσης Προσωπικού. δ) Γραφείο Ασφάλειας και Υγιεινής Εργαζομένων. (Νέο Γραφείο) 3) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ α) Γραφείο Μητρώων - Στρατολογίας - Ιθαγένειας. β) Γραφείο Δημοτολογίου - Στατιστικής - Εκλογικών καταλόγων. γ) Γραφείο Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάμων. 4) ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (νέο τμήμα) α) Γραφείο έκδοσης αδειών - πολιτογραφήσεων. (Νέο Γραφείο). β) Γραφείο μητρώου - αρχείου αλλοδαπών. (Νέο Γραφείο). 5) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ α) Γραφείο Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών. β) Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας - Υγείας - Πρόνοιας γ) Γραφείο ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), Λέσχη-Παιγνιοθήκη. (Νέο Γραφείο) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 4 / 51

5 III. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ α) Γραφείο βεβαίωσης τελών, δικαιωμάτων, φόρων και εισφορών. β) Γραφείο φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων. γ) Γραφείο χορήγησης αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων. δ) Γραφείο παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων και ασφάλισης. 2) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ α) Γραφείο σύνταξης και παρακολούθησης Προϋπολογισμού. β) Γραφείο λογιστικής παρακολούθησης - Εφαρμογής Διπλογραφικού συστήματος - ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως. γ) Γραφείο εκκαθάρισης δαπανών. δ) Γραφείο Παρακολούθησης έργων. 3) ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (νέο τμήμα) α) Γραφείο μισθοδοσίας - ασφάλισης μόνιμου προσωπικού. (Νέο Γραφείο) β) Γραφείο μισθοδοσίας - ασφάλισης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου. (Νέο Γραφείο) 4) ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α) Γραφείο Εσόδων. β) Γραφείο Δαπανών και Πληρωμών. γ) Γραφείο Απολογισμού. δ) Γραφείο Διοικητικής Εκτέλεσης. ε) Γραφείο ταμειακού διαχειριστή. (Νέο Γραφείο) 5) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ α) Γραφείο Προγραμματισμού Προμηθειών. β) Γραφείο Δημοπρασιών και Συμβάσεων. γ) Γραφείο Διαχείρισης Υλικών Αποθηκών. 6) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ α) Γραφείο Προϊσταμένου. β) Γραφείο Διαχείρισης Νεκροταφείου και οικογενειακών τάφων. γ) Γραφείο Εποπτείας Εξωτερικών Χώρων. δ) Γραφείο αποθήκης υλικού. (Νέο Γραφείο) IV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γραφείο Γραμματείας-Διοικητικής υποστήριξης και αρχείου Τεχνικής Υπηρεσίας. 1) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ α) Γραφείο Προγραμματισμού. β) Γραφείο Οδοποιίας - Κοινοχρήστων χώρων. γ) Γραφείο Αποχέτευσης - Ύδρευσης - Άρδευσης. δ) Γραφείο Λοιπών Έργων και Μελετών. ε) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μελετών. 2) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ α) Γραφείο Πολεοδομικών θεμάτων. β) Γραφείο Κτηματολογίου - Δημοτικών Ακινήτων. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 5 / 51

6 V. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Νέα Δ/νση) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου. 1) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) α) Γραφείο Ανάπτυξης & Υποστήριξης Λογισμικού (Software) β) Γραφείο εκπόνησης μελετών Λογισμικού (Software) 2) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HARDWARE) α) Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Υλικού (Hardware) β) Γραφείο εκπόνησης μελετών Υλικού (Hardware) 3) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ??? α) Γραφείο Εφαρμογών Λογισμικού (Software) β) Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Υλικού (Hardware) VI. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου. 1) ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ α) Γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων. β) Γραφείο εποπτείας και Συνεργείων καθαριότητας. γ) Γραφείο Λαϊκών Αγορών. δ) Γραφείο αποθήκης υλικού. (Νέο Γραφείο) 2) ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ α) Γραφείο Κίνησης Οχημάτων. β) Γραφείο Συντήρησης και Επισκευής μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. γ) Αποθήκη υλικών ανταλλακτικών οχημάτων - μηχανολογικού υλικού. 3) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ α) Γραφείο Ηλεκτρολογικού. β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών. γ) Γραφείο αποθήκης υλικού. (Νέο Γραφείο) VII. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου. 1) ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ α) Γραφείο Σχεδιασμού. β) Γραφείο Πρασίνου και Δενδροστοιχιών. γ) Γραφείο Συντήρησης και Φύλαξης Πλατειών, Πάρκων και Παιδικών χαρών. δ) Γραφείο αποθήκης υλικού. (Νέο Γραφείο) 2) ΤΜΗΜΑ ΑΛΣΟΥΣ (Νέο Τμήμα) α) Γραφείο Ανάπτυξης και Συντήρησης Άλσους. β) Γραφείο Προστασίας Άλσους. (Νέο Γραφείο) 3) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ α) Γραφείο Περιβάλλοντος. β) Γραφείο Διαχείρισης Ζώων Αστικού Περιβάλλοντος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 6 / 51

7 VIII. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2) ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ IX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γραφείο Υποδιευθυντού. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου. 1) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κ.λπ. 2) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ κ.λπ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 7 / 51

8 ΑΡΘΡΟ 3 ο Μετά την πιο πάνω διάρθρωση των Υπηρεσιών αυξάνονται οι υπάρχουσες θέσεις και δημιουργούνται νέες θέσεις του τακτικού μόνιμου προσωπικού, κατ αριθμό, κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα και βαθμό, ως ακολούθως: Α) ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Άρθρα 161, 162, 163, 165 και 166 του Νόμου 3584/2007 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2-2 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 8-8 Β) ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) α/α ΚΛΑΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ συνιστ συνιστ. Δ- Α 2. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ συνιστ συνιστ. Δ- Α 3. ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ συνιστ συνιστ. Δ- Α 4. ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ- Α 5. ΠΕ5 ΗΛΕΚ/ΓΩΝ- ΜΗΧ/ΓΩΝ Δ- Α 6. ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ- Α 7. ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ- ΜΗΧ/ΚΩΝ 1-1 Δ- Α 8. ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ- Α 9. ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2-2 Δ- Α 10. ΠΕ14 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1-1 Δ- Α 11. ΠΕ23 ΕΙΔ. ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Δ- Α 12. ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘ. ΠΟΛΙΤΩΝ 4-4 Δ- Α 13. ΠΕ 15 ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1-1 Δ- Α 14. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Δ- Α ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ συνιστ συνιστ. Δ- Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 8 / 51

9 α/α ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΛΑΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Δ-Α 2. ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3-3 Δ-Α 3. ΤΕ3 ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5-5 Δ-Α 4. ΤΕ4 ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ Δ-Α 5. ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ- Α 6. ΤΕ ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΟΛ. ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 συνιστ. - 2 συνιστ. Δ-Α 8. ΤΕ13 ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ συνιστ συνιστ. Δ-Α 9. ΤΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 1-1 Δ-Α 10. ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1-1 Δ-Α 11. ΤΕ23 ΕΙΔ.ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Τ.Α 2-2 Δ-Α 13. ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ-Α 14. ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ-Α Δ-Α 1-1 Δ-Α 15. ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘ. ΠΟΛΙΤΩΝ 1-1 Δ-Α 16. ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Δ-Α 17. ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Δ-Α ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ συνιστ συνιστ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 9 / 51

10 α/α ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΛΑΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ συνιστ συνιστ. Δ- Α 2. ΔΕ2 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ συνιστ συνιστ. Δ- Α 3. ΔΕ3 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1-1 Δ- Α 4. ΔΕ5 ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ 5-5 Δ- Α 5. ΔΕ6 ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ Δ- Α 6. ΔΕ11 ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2-2 Δ- Α 7. ΔΕ12 ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ Δ- Α 8. ΔΕ23 ΕΙΔ. ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ) Δ- Α 9. ΔΕ 24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ συνιστ συνιστ. Δ- Α 10. ΔΕ 26 ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ συνιστ συνιστ. Δ- Α 11. ΔΕ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 3-3 Δ- Α 12. ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ συνιστ συνιστ. Δ- Α 13. ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ συνιστ συνιστ. Δ- Α 14. ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ(ΔΙΑΦ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) συνιστ συνιστ. Δ- Α 15. ΔΕ35 ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ συνιστ συνιστ. Δ- Α 16. ΔΕ38 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/ Υ συνιστ συνιστ. Δ- Α 17. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 συνιστ. - 1 συνιστ. Δ- Α 18. ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘ. ΠΟΛΙΤΩΝ 5-5 Δ- Α ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ συνιστ συνιστ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 10 / 51

11 α/α ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΘΥΡΩΡΩΝ - ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ2 ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΣ Ε- Β 4-4 Ε- Β 3. ΥΕ11 ΝΕΟΚΟΡΩΝ 1-1 Ε- Β ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) συνιστ συνιστ. Ε- Β ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ συνιστ συνιστ. Ε- Β ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ Ε- Β ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε- Β 8. ΥΕ16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ συνιστ συνιστ. Ε- Β 9. ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ συνιστ συνιστ. Ε- Β 10. ΥΕ16 ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ συνιστ συνιστ. Ε- Β 11. ΥΕ16 ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Ε- Β ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ συνιστ συνιστ. Επεξηγήσεις : Συνιστ.= προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες κενούμενες καθ οποιοδήποτε τρόπο καταργούνται. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 11 / 51

12 Γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 1. Λογιστής 1 (Ν.2266/ 94) 1 2. Ηλεκτρολόγος 1 (Ν.2266/ 94) 1 3. Ηλεκτροτεχνίτης αυτοκινήτων 1 (Ν.2266/ 94) 1 4. Οδηγός αυτοκινήτων 1 (Ν.2266/ 94) 1 5. Εργάτες Καθαριότητας 2 (Ν.2266/ 94, Ν.2508/ 97) 2 6. Χειρίστρια Η/ Υ 1 (Μεταφορά θέσης από μετάταξη) 1 7. ΔΕ38 Χειριστές Η/Υ 4 (Π.Δ. 164/2004) 4 8. ΠΕ Κοινωνιολόγων 1 (Ν.3463/06) 1 9. ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού 1 (Ν.3463/06) ΔΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού 3 (Ν.3463/06) ΥΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Γενικών Καθηκόντων 1 (Ν.3463/06) ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 1 (Ν.3463/06) ΥΕ16 Βοηθών τεχνιτών οικοδομικών εργασιών ασφαλτικών & φρεατίων 5 (Ν.3463/06) ΔΕ35 Δενδροκηπουρών 1 (Ν.3463/06) ΥΕ16 Εργατών πρασίνου κήπων& δενδροστοιχιών 1 (Ν.3463/06) ΔΕ30 Κλάδος τεχνιτών (διάφορες ειδικότητες) 2 (Ν.3463/06) ΥΕ16 Κλάδος εργατών χειρωνακτικών εργασιών νεκροταφείου 1 (Ν.3463/06) ΔΕ Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων 12 (ΠΔ 164/04) 12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η διαφορά μεταξύ του προηγούμενου ΟΕΥ και του τωρινού στην κατηγορία αυτή προέκυψε από τη συνταξιοδότηση ορισμένων εργαζομένων και από την κατάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας (Δ.Ε.Α.Ν.Φ.). Δ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχικών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών (αρθ. 21 Ν. 2190/ 94 όπως ισχύει) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 12 / 51

13 ΑΡΘΡΟ 4 ο A. Για το διορισμό, τα προσόντα διορισμού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, τις άδειες, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά αδικήματα, τις ποινές, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μονίμων υπαλλήλων, που προβλέπονται από τον παρόντα οργανισμό, έχουν ισχύ οι διατάξεις των Νόμων 2190/1994, 2503/1997, 3013/2002 (ΚΕΠ), 3584/2007 και των Π.Δ. 37 α /1987, 22/1990 και 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 347/2003 (Φ.Ε.Κ 315Α ), 44/2005 (Φ.Ε.Κ. 63Α ) και του Νόμου 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263Α /08) όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. B. Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου 3584/07 και του Νόμου 3801/09. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 13 / 51

14 ΑΡΘΡΟ 5 ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Οι Προϊστάμενοι όλων των Οργανικών Μονάδων του Δήμου ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Νόμου 2190/1994 και άρθρου 12 παρ. 9 του Νόμου 2503/1997 και του Ν. 3801/09, του άρθρου 24 παρ. 4 του Νόμου 3200/2003 για το Κ.Ε.Π., του Νόμου 3731/08 για την Δημοτική Αστυνομία, όπως ισχύουν κάθε φορά και του Νόμου 3584/07. Οι κλάδοι από τους οποίους οι υπάλληλοι κρίνονται, για την κατάληψη θέσεων Προϊστάμενων, ορίζονται ως εξής: I. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΔΕ1 Διοικητικού. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Της Νομικής Υπηρεσίας προΐσταται ο αρχαιότερος στην Υπηρεσία του Δήμου δικηγόρος, ο οποίος απαιτείται να είναι δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω. II. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ22 Διοίκησης μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΔΕ1 Διοικητικού. 2) ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΔΕ1 Διοικητικού. III. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΔΕ1 Διοικητικού. 2) ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ. Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΔΕ1 Διοικητικού. 3) ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΔΕ1 Διοικητικού. IV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ5 Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής). ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 14 / 51

15 2) ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ5 Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής ή ΤΕ Εργοδηγών ή ΔΕ5 Εργοδηγών). 3) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής ή ΤΕ Εργοδηγών ή ΔΕ5 Εργοδηγών). 4) ΤΜΗMΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων- Μηχανικών ή ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ3 Τεχνολόγων-Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ4 Τεχνολόγων - Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής ή ΤΕ Εργοδηγών ή ΔΕ5 Εργοδηγών). V. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ19 Πληροφορικής ή ΔΕ38 Προσωπικού Η/Υ. 2) ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ19 Πληροφορικής ή ΔΕ38 Προσωπικού Η/Υ. VI. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων - Μηχανικών ή ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Εργοδηγών ή ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας ή ΔΕ5 Εργοδηγών. 2) ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Εργοδηγών ή ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας ή ΔΕ5 Εργοδηγών ή ΔΕ26 Μηχανημάτων Αυτοκινήτων ή ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων ή ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων ή ΔΕ 29 Οδηγών Μηχανημάτων. 3) ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ5 Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή ΤΕ Εργοδηγών ή ΔΕ5 Εργοδηγών ή ΔΕ26 Μηχανημάτων Αυτοκινήτων ή ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων ή ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων ή ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων. 4) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ5 Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή ΤΕ Εργοδηγών ή ΔΕ5 Εργοδηγών ή ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, κατόχων άδειας ηλεκτρολόγου - συντηρητή Α ειδικότητας. VII. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ9 Γεωπόνων ή ΠΕ14 Δασολόγων ή ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας ή ΤΕ11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Εργοδηγών ή ΔΕ5 Εργοδηγών, ή ΔΕ11 Γεωργοτεχνιτών ή ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας, ή ΔΕ35 Δενδροανθοκηπουρών. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 15 / 51

16 2) ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ9 Γεωπόνων ή ΠΕ14 Δασολόγων ή ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας ή ΤΕ11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Εργοδηγών ή ΔΕ11 Γεωργοτεχνιτών ή ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας ή ΔΕ5 Εργοδηγών ή ΔΕ35 Δενδροανθοκηπουρών και με την προϋπόθεση ότι για τους προερχόμενους από τους κλάδους ΔΕ προηγούνται οι κατέχοντες τα προβλεπόμενα από το Κλαδολόγιο - Προσοντολόγιο, τυπικά προσόντα. VIII. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π. 1) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ17 Διοικητικού- Λογιστικού ή ΤΕ22 Διοίκησης μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΔΕ1 Διοικητικού. 2) ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.Ε.Π. Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ17 Διοικητικού- Λογιστικού ή ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΔΕ1 Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΔΕ1 Διοικητικού. IX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ23 ή ΤΕ23 Ειδικού Ένστολου Προσωπικού. 2) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ23 ή ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας. 3) ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α) Τμηματάρχης Α Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ23 ή ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας Β) Τμηματάρχης Β Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ23 ή ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας ή ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας. Γ) Επόπτης Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 16 / 51

17 ΑΡΘΡΟ 6 ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 1. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του, ο ανώτερος κατά βαθμό Προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιόβαθμων, ο Προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Δ/νσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων. 2. Τον Προϊστάμενο Τμήματος, ή αυτοτελούς γραφείου που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναπληρώνει αυτός που έχει οριστεί από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, άρθρο 100 του Νόμου 3584/07. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 17 / 51

18 I. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 7 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ α. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που του αναθέτει ο Δήμαρχος και η οποία δεν εντάσσεται στην αρμοδιότητα των άλλων Υπηρεσιών του Δήμου. Καθορίζει τις ημέρες και τις ώρες που ο Δήμαρχος δέχεται Επιτροπές, Συλλόγους και το ευρύτερο κοινό. Συντονίζει τις ώρες που ο Δήμαρχος δέχεται τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για συνεργασία. Συντάσσει τις εισηγήσεις του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή. Παραλαμβάνει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες εντός προκαθορισμένων ωρών τους φακέλους των εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από το Δήμαρχο. Τηρεί το ημερολόγιο των προσωπικών συναντήσεων και επαφών του Δημάρχου, εντός και εκτός Δήμου, και τον ενημερώνει σχετικά. Προβαίνει δε στην αρχειοθέτηση των πρακτικών αυτών των συναντήσεων και επαφών, με ταυτόχρονη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης των αντίστοιχων θεμάτων. Τηρεί αρχείο επίτιμων Δημοτών και τιμηθέντων προσώπων. Ιδιαίτερος Γραμματέας Δημάρχου Διεξάγει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί αρχείο αυτής. Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων Εγγράφων του Δήμου και μεριμνά για τη διεκπεραίωσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, τηρεί δε το αντίστοιχο αρχείο. Συνεργάζεται με το Γραφείο Προγραμματισμού σε θέματα εξεύρεσης πόρων και ένταξης έργων και δράσεων σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, στην επεξεργασία εισηγήσεων, προτάσεων κ.λπ. Έχει δικαίωμα να ζητάει, προφορικά ή γραπτά, στοιχεία που θα είναι αναγκαία, κατά τη γνώμη του, για την εκτέλεση των εντολών του Δημάρχου. Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που του αναθέτει ο Δήμαρχος και η οποία δεν εντάσσεται στην αρμοδιότητα των άλλων Υπηρεσιών του Δήμου. β. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α ), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α ) Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων εφ όσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Μεριμνά για την έγκαιρη προετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου, σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημαρχιακή Επιτροπή. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 18 / 51

19 και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο. Εκτός των ανωτέρω, ο Δήμαρχος με απόφασή του και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 161 του ανωτέρω Ν.3584/07, δύναται να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες. γ. Γραφείο Αντιδημάρχων Οι Αντιδήμαρχοι ορίζονται με απόφαση Δημάρχου και ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος. Συνεργάζονται με τις Υπηρεσίες στις οποίες έχουν ορισθεί υπεύθυνοι, καθορίζουν τις ημέρες και ώρες που δέχονται Επιτροπές, πολίτες και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και διεκπεραιώνουν κάθε άλλη υπόθεση που τους αναθέτει ο Δήμαρχος. δ. Γραφείο Επιτελικής Υποστήριξης Δημάρχου (Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες, Επιστημονικοί Συνεργάτες) Ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Ειδικά οι Επιστημονικοί συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορούν να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραιτήτων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς τους, τήρησης αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από το Δήμαρχο. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες αναφέρονται απ ευθείας στο Δήμαρχο. ε. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης προς τα πολιτικά όργανα του Δήμου για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συμφερόντων του Δήμου. Ο δικηγόρος παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής όταν καλείται. Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης προς τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του Δήμου, για οποιοδήποτε θέμα. Νομική επεξεργασία προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου, συμβάσεων έργου και εργασιών με φυσικά πρόσωπα, διακηρύξεων, δημοπρασιών και κανονισμών. Παραστάσεις σε όλα τα δικαστήρια για υποθέσεις του Δήμου. Παραστάσεις στις Διοικητικές Αρχές για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. Νομική προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των παρ αυτού εποπτευομένων Νομικών Προσώπων. Σύνταξη σχεδίων συμβολαίων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σχετικά με πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις, αγορές & έλεγχος των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας. Εισήγηση - γνωμοδότηση επί καταργήσεως δικών ή παραιτήσεως των ενδίκων μέσων σε όσες περιπτώσεις κρίνεται ασύμφορη η συνέχισή τους για το Δήμο. Παροχή νομικών συμβουλών & γνωμοδοτήσεων προς τις Υπηρεσίες του Δήμου για οποιοδήποτε θέμα. Επιμέλεια των υποθέσεων κληρονομιών, κληροδοσιών & δωρεών κινητών & ακινήτων. Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης και αρχείου Παροχή γραμματειακής υποστήριξης των υπηρεσιών της Νομικής Υπηρεσίας, δακτυλογράφηση μέσω Η/Υ, φωτοτύπηση, διεκπεραίωση, εσωτερική διακίνηση εγγράφων, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 19 / 51

20 άμεση ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας περί των εισερχομένων, κοινοποιηθέντων εγγράφων, δικογράφων κ.λπ. για την προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου και των εποπτευόμενων υπ αυτού δημοτικών νομικών προσώπων ως και κάθε άλλη συναφή με αυτή εργασία. Διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης κ.λπ. που ανατίθεται στο Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Νομικής Υπηρεσίας. Τήρηση Αρχείου των δικαστικών και νομικών εν γένει υποθέσεων της Νομικής Υπηρεσίας που αφορά τον Δήμο και τα εποπτευόμενα υπ αυτού νομικά πρόσωπα, το οποίο χωρίζεται από το Γενικό Αρχείο και περιλαμβάνει τα κάθε φύσεως έγγραφα, έντυπα, αλληλογραφία, παραστατικά, δικόγραφα, αποφάσεις, διοικητικά έγγραφα κ.λπ. τα οποία αφορούν τη Νομική Υπηρεσία. Τήρηση του αναγκαίου Αρχείου της Νομικής Υπηρεσίας για να ανταποκριθεί στις κατά νόμον αρμοδιότητές της (συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων, νομολογίας κ.λπ. που αφορούν τα θέματα του Δήμου και των εποπτευόμενων υπ αυτού δημοτικών νομικών προσώπων. Τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων δικαστικών εγγράφων και βιβλίου πορείας των δικαστικών υποθέσεων. στ. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Προβολή των δραστηριοτήτων του Δήμου, ενημέρωση των Δημοτών, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, ανάπτυξη σχέσεων με τρίτους. Οργάνωση δεξιώσεων, τελετών & εορτών του Δήμου, κατάρτιση προγραμμάτων, αποστολή προσκλήσεων κ.λπ. Παραλαβή του ημερήσιου & περιοδικού τύπου, κάθε εντύπου ή βιβλίου που αφορά τον Δήμο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθημερινή αποδελτίωση αυτού, ενημέρωση του Δημάρχου & των αρμόδιων υπηρεσιών, τήρηση αρχείου εντύπων & δημοσιευμάτων. Επιμέλεια σύνταξης & έκδοσης ενημερωτικών δελτίων & εντύπων, έκδοση ανακοινώσεων & ειδήσεων που αφορούν το Δήμο στα μέσα ενημέρωσης. Τήρηση Ηλεκτρονικού Αρχείου ονομάτων & διευθύνσεων φυσικών προσώπων, οργανώσεων, σωματείων, μαζικών φορέων, τοπικών, εθνικών & διεθνών. Επιμέλεια της Δημοσιογραφικής και Φωτογραφικής κάλυψης όλων των εκδηλώσεων του Δήμου και τήρησης του Φωτογραφικού Αρχείου του Δήμου. Συλλογή στοιχείων από τις Υπηρεσίες του Δήμου και το Εξωτερικό περιβάλλον για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανογράφησης. ζ. Γραφείο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων Οργάνωση, επιμέλεια όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου & μέριμνα για την προβολή & αξιοποίηση αυτών. Εισήγηση - οργάνωση, ενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την απονομή τιμητικών διακρίσεων (διπλωμάτων επίτιμων δημοτών, μεταλλίων της πόλης κ.λπ.). Εισήγηση, οργάνωση, ενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ανταλλαγών & αδελφοποιήσεων πόλεων, προώθηση και ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας με αδελφοποιημένες ή προς αδελφοποίηση πόλεις του εξωτερικού. Συνεργασία με πολιτιστικούς και άλλους μαζικούς φορείς με σκοπό την προαγωγή της πολιτιστικής ανάπτυξης. Επιμέλεια των διαδικασιών μετάβασης στο εσωτερικό και εξωτερικό δημοτικής αντιπροσωπίας (Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Υπηρεσιακών Παραγόντων). Τήρηση αρχείου της αλληλογραφίας με το Εξωτερικό και επιμέλεια των μεταφράσεων των επιστολών και εγγράφων του Εξωτερικού. η. Γραφείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Διεθνών Σχέσεων Ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής για τα προγράμματα της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν το Δήμο και υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών ενεργειών. Κατάρτιση αιτήσεων συμμετοχής του Δήμου σε συγκεκριμένα προγράμματα και παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής τους. Διασύνδεση και επικοινωνία με τους εθνικούς συντονιστές και τα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 20 / 51

21 Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα. Διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τ.Α. Ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα κοινοτικά ζητήματα. Προώθηση της ενημέρωσης των δημοτών και των τοπικών φορέων για τα προγράμματα της Ε.Ε., γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος. Ενέργεια κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με την υλοποίηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επικοινωνία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, που ασχολούνται με θέματα, που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής επ αυτών. θ. Γραφείο Προγραμματισμού και Σχεδιασμού Δημοτικής Πολιτικής Σχεδιασμός της Δημοτικής Πολιτικής. Μεθόδευση των ενεργειών για την πραγμάτωση των στόχων της Δημοτικής Πολιτικής. Εκπόνηση μελετών και σύνταξη προγραμμάτων για την οικονομική, κοινωνική, οργανωτική ανάπτυξη του Δήμου και προσαρμογή των λειτουργιών του στα νέα συστήματα διοίκησης και διαχείρισης. Δραστηριοποίηση, υποβολή προτάσεων για την συμμετοχή του Δήμου σε αναπτυξιακά προγράμματα και παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών. Υποβολή προτάσεων άντλησης πόρων από διάφορες χρηματοδοτικές πηγές και παρακολούθηση έγκαιρης απορρόφησης τους. Ιεράρχηση, συντονισμός των πρωτοβουλιών και ενεργειών της Δημοτικής Αρχής στους Τομείς δράσης αυτής. Συνεργασία με τις Διευθύνσεις για την εξέλιξη του Προϋπολογισμού, αλλά και των γενικότερων προβλημάτων που απασχολούν το Δήμο, ενημέρωση και εισήγηση των απαραίτητων ενεργειών στο Δήμαρχο. Μελέτη και εισήγηση σχετικά με τη δανειοπιστωτική πολιτική του Δήμου. ι. Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας Σχεδιασμός, λειτουργία και συνεχής βελτίωση συστήματος ή συστημάτων ποιότητας με βάση τις δεσμεύσεις, προδιαγραφές και απαιτήσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία, τη δομή του Δήμου και τις απαιτήσεις των δημοτών. Προγραμματισμός, παρακολούθηση και επεξεργασία των εσωτερικών διοικητικών ελέγχων. Συνεχής βελτίωση της λειτουργικότητας των διαδικασιών. Καθιέρωση επιμέρους αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα. Συνεχής συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων και εκτιμήσεων που αφορούν την απόδοση των υπηρεσιών του Δήμου (δείκτες). Παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταβολών της οργανωτικής δομής και στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Παρακολούθηση της περιγραφής των θέσεων εργασίας. Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων των ελέγχων και της αξιολόγησης. Επικοινωνία με τις άλλες διοικητικές μονάδες του Δήμου για την εκπλήρωση των σκοπών του Γραφείου. Ενασχόληση με κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ηλεκτρονική οργάνωση του Γραφείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής. ια. Γραφείο Συμβουλευτικής Ισότητας και Απασχόλησης Γυναικών Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής, υποδοχής και προσανατολισμού γυναικών, μέσω της λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Γυναικών και του Κέντρου Ισότητας και Απασχόλησης Γυναικών. Κατάρτιση συμβούλων ισότητας για την στελέχωση του παραπάνω κέντρου. Δημιουργία υποδομής για την υποστήριξη γυναικών (ιδιαίτερα αποκλεισμένων) και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής SOS για γυναίκες. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 21 / 51

22 Δημιουργία υποδομής για την κατάρτιση γυναικών για δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων (π.χ. παροχής υπηρεσιών σε ηλικιωμένους), τόνωση της επιχειρηματικότητας γυναικών. Συνεργασία με άλλες γυναικείες οργανώσεις και τοπικούς φορείς και οργάνωση εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε κοινωνικά και γυναικεία θέματα. Θεσμοθέτηση Οργάνωση Πραγματοποίηση της ετήσιας βράβευσης διακεκριμένων γυναικείων προσωπικοτήτων. ιβ. Γραφείο Τοπικού Συμβουλίου νέων (Νέο Γραφείο) Αρμοδιότητες του παραπάνω Γραφείου είναι ο συντονισμός και ο έλεγχος των ενεργειών και διαδικασιών για την πραγματοποίηση των κατωτέρω στόχων: Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων με την ενεργό συμμετοχή των νέων σε κοινωνικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες. Φροντίδα για την δημιουργία χώρων - στεκιών με σκοπό την επικοινωνία, την ψυχαγωγία των νέων και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Συγκρότηση ομάδων εκπαιδευτικών και ειδικών επιστημόνων, (κοινωνιολόγων - ψυχολόγων - ιατρών) που θα ασχολούνται με τα προβλήματα των νέων (ναρκωτικά, ανεργία, κοινωνική ένταξη, περιθωριοποιημένες ομάδες) και θα παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής, προσανατολισμού και ψυχολογικής υποστήριξης. ιγ. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Το ανωτέρω γραφείο θα αντιμετωπίζει τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα (σεισμοί, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές). Οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου γραφείου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 3013/2002 θα είναι οι εξής: Τηρεί την αλληλογραφία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του ΥΠΕΣΔΑ. Θέτει σε ετοιμότητα το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανικά μέσα που διατίθενται για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών. Εφαρμόζει το Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας κατά το σκέλος που τα Περιφερειακά Προγράμματα έχουν τοπικό χαρακτήρα. Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Δήμου προς την Περιφέρεια, σε σχέση με προγράμματα, μέτρα και δράσεις, ώστε να ληφθούν υπ όψη στον Ετήσιο Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Προβαίνει στο σχεδιασμό ανά κατηγορία κινδύνων και λαμβάνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής των (όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνας, χιονοπτώσεις, ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λπ.). Αξιοποιεί το Ανθρώπινο Δυναμικό του Δήμου (γνώσεις - εμπειρία) διατηρώντας αρχείο υπαλλήλων που εμπλέκονται σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Τηρεί μητρώο εθελοντών και συνεργάζεται με τις ομάδες εθελοντών πολιτικής προστασίας. Εκπαιδεύει το διαθέσιμο προσωπικό του Δήμου σε θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Ενημερώνει τους πολίτες για την λήψη προληπτικών μέτρων. Συγκροτεί Επιτροπές Πολιτών με βάση την διοικητική διαίρεση σε συνοικίες για τη σωστή εκπαίδευση και ενημέρωσή τους, για το τι θα κάνουν πριν και κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης και μετά από αυτήν. Ενημερώνει τους Προέδρους Σχολικών Επιτροπών περιοχής ευθύνης του Δήμου σε θέματα Εκτάκτων Αναγκών. Συμμετέχει δια των εντεταλμένων υπαλλήλων στις ασκήσεις πολιτικής προστασίας που τελούνται στη Νομαρχία Αθηνών και προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή βοήθεια που ήθελε ζητηθεί. ιδ. Γραφείο Επιτροπών (Νέο Γραφείο) Τηρεί κατάλογο με όλα τα στοιχεία των μελών που συμμετέχουν σε διάφορες Επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί. Φροντίζει για την ενημέρωση των μελών των Επιτροπών για κάθε προγραμματισμένη σύσκεψη. Τηρεί πρακτικά των συσκέψεων και ταυτόχρονα παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των θεμάτων ενημερώνοντας τον Δήμαρχο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 22 / 51

23 ιε. Γραφείο λειτουργίας ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΗΜΟΤΗ (15322) (Νέο Γραφείο) Δέχεται, καταγράφει και αξιολογεί τις παρατηρήσεις, τα αιτήματα, τις καταγγελίες και τα παράπονα των δημοτών, αλλά και τις προτάσεις τους για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο. Μεριμνά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτημάτων - υποθέσεων των Δημοτών. Παρέχει πληροφόρηση προς τους Δημότες, για θέματα που αφορούν: > Δημοτική πληροφόρηση (για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου). > Εκδηλώσεις του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του. II. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - Παραλαβή, αποσφράγιση της αλληλογραφίας του Δήμου, κατανομή αυτής στα επιμέρους τμήματα και Υπηρεσίες, ενημέρωση του Δημάρχου πάνω σ αυτήν και εν συνεχεία παράδοση αυτής στο Γραφείο Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης Αρχείου για πρωτοκόλληση και διανομή της στα τμήματα και τις Υπηρεσίες. Παραλαβή των πάσης φύσεως δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων, που κοινοποιούνται στο Δήμο. Αρμοδιότητα κατάρτισης σχεδίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και εισήγησης τροποποίησης αυτών. Τήρηση αρχείου ιστορικών και Ιδρυτικών στοιχείων του Δήμου και φακέλου καθορισμού των ορίων του Δήμου. Συντονισμός, οργάνωση, έλεγχος των υπηρεσιών και Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αυτών. Έλεγχος θεώρηση όλων των εγγράφων που συντάσσονται από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης. Άσκηση εποπτείας και ελέγχου του προσωπικού των υποκείμενων Οργανικών Μονάδων της Διεύθυνσης, καθοδήγηση και παρακολούθηση της απόδοσης των υπαλλήλων αυτών. Εισήγηση στο Δήμαρχο για την τοποθέτηση, κατανομή, μετακίνηση, μετάταξη κ.λπ. του προσωπικού του Δήμου. Συνεργασία με το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας, για τον καθορισμό της πολιτικής ποιότητας (διαδικασία, έλεγχος συστήματος ποιότητας) για την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας του Δήμου. Άσκηση των από το Νόμο ή με εξουσιοδοτική πράξη Δημάρχου ανατιθέμενων λοιπών αρμοδιοτήτων Αναθέτει στα τμήματα της Δ/νσής του, τη σύνταξη μελέτης που αφορά στην προμήθεια ή παροχή υπηρεσιών. 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Φροντίζει για την καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων, αποθηκών και εν γένει χώρων που στεγάζονται οι δημοτικές υπηρεσίες διαθέτοντας ανάλογα με τις συγκυρίες και τις υπηρεσιακές ανάγκες τις καθαρίστριες του Δήμου. Ενημερώνει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τυχόν βλάβες που συμβαίνουν στο Δημοτικό Κατάστημα ή στους χώρους που στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες και φροντίζει για την άμεση αποκατάστασή τους. Καταρτίζει το ημερήσιο πρόγραμμα των κλητήρων. α. Γραφείο Δημοτικού συμβουλίου Επιμέλεια ενημέρωσης των δημοτικών συμβούλων επί των διαδικασιών της ορκωμοσίας και εγκατάστασής τους. Επιμέλεια των διαδικασιών συγκρότησης του Δ.Σ. σε Σώμα και εκλογής των μελών της Δ.Ε. Επιμέλεια σύνταξης και κοινοποίησης της ημερήσιας διάταξης, συγκέντρωσης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 23 / 51

24 των φακέλων των θεμάτων και ενημέρωση επ αυτών των δημοτικών συμβούλων. Σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Τήρηση αρχείου των πρακτικών και των αποφάσεων του Δ.Σ. και ευρετηρίου αυτών. Επιμέλεια της σύνταξης, δημοσίευσης των αποφάσεων, υποβολής αυτών στην προϊσταμένη αρχή για έλεγχο και εν συνεχεία κοινοποίησης αντιγράφων αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες για υλοποίησή τους. Επιμέλεια φροντίδα για την λειτουργικότητα και την ευπρεπή εμφάνιση της αίθουσας του Δ.Σ. κατά τον χρόνο των συνεδριάσεων (καθαριότητας κ.λπ.). Τήρηση Αρχείου των προσώπων, που διετέλεσαν Δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και εκείνων που αποτέλεσαν το ευρύτερο φάσμα της Δημοτικής Αρχής (Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δ.Σ., Αντιπρόεδροι) β. Γραφείο Δημαρχιακής Επιτροπής Επιμέλεια σύνταξης και κοινοποίησης της ημερήσιας διάταξης, συγκέντρωσης των φακέλων των θεμάτων και ενημέρωση επ αυτών των μελών της Δ.Ε. Σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. Τήρηση αρχείου και ευρετηρίου των αποφάσεων και αρχείου των πρακτικών. Επιμέλεια της σύνταξης, δημοσίευσης των αποφάσεων, υποβολής αυτών στην προϊσταμένη αρχή για έλεγχο και εν συνεχεία κοινοποίησης αντιγράφων αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, για υλοποίησή τους. Επιμέλεια διεξαγωγής των δημοπρασιών (τήρηση προθεσμι ών, κοινοποιήσεις, δημοσιεύσεις), μετά την υποβολή πλήρων φακέλων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. γ. Γραφείο Κοινωφελών Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ. (πλην Σχολικών Επιτροπών) Επιμέλεια των διαδικασιών σύστασης από το Δήμο Κοινωφελών Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων οποιασδήποτε μορφής. (πλην των Ν.Π. των Σχολικών Επιτροπών). Τήρηση Αρχείου, που αφορά τη σύσταση και τα όργανα διοίκησής τους. Επιμέλεια των διαδικασιών τροποποίησης των συστατικών τους πράξεων και των κανονισμών λειτουργίας τους. δ. Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης - Αρχείου Παραλαβή - πρωτοκόλληση - διεκπεραίωση - αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας του Δήμου. Ευρετηρίαση - Συσχέτιση εισερχόμενων - εξερχόμενων εγγράφων. Ανάρτηση στο πλαίσιο των δημοσίων ανακοινώσεων όλων των αποφάσεων Δ.Σ., Δ.Ε., των ανακοινώσεων και διακηρύξεων του Δήμου και των επιδιδόμενων στο Δήμο κλήσεων, αποφάσεων, προγραμμάτων κ.λπ. Μέριμνα για την αποστολή εγγράφων του Δήμου προς τις υπηρεσίες που στεγάζονται εκτός Δημοτικού Καταστήματος. Επιμέλεια - ευθύνη τήρησης και διαφύλαξης των γενικών και μηχανογραφημένων αρχείων του Δήμου. Έκδοση - υπογραφή των εκ του αρχείου του Δήμου αντιγράφων των εγγράφων στοιχείων. Επιμέλεια εκκαθάρισης του γενικού αρχείου του Δήμου. ε. Γραφείο Τηλεφωνητών, Κλητήρων - Θυρωρών - Γεν. Καθηκόντων, Καθαριστριών. 1. Τηλεφωνητές Ευθύνη λειτουργίας της τηλεφωνικής επικοινωνίας, συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παροχή πληροφοριών προς το κοινό. 2. Κλητήρες - Θυρωροί - Γεν. Καθηκόντων Εσωτερική και εξωτερική διακίνηση εγγράφων προς διάφορες υπηρεσίες. Επιμέλεια των επιδόσεων και κοινοποιήσεων εγγράφων, επιστολών και προσκλήσεων, καθώς και επικόλληση προγραμμάτων εκδηλώσεων. Διεκπεραίωση διαφόρων βοηθητικών εργασιών. 3. Καθαρίστριες Επιμέλεια καθαρισμού και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των χώρων και κτιρίων, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 24 / 51

25 στους οποίους λειτουργούν δημοτικές Υπηρεσίες ως και των καταστημάτων Νομικών Προσώπων, τα οποία στερούνται επαρκούς ιδίου βοηθητικού προσωπικού. Διεκπεραίωση διαφόρων βοηθητικών εργασιών, κατά την πραγματοποίηση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, τα οποία στερούνται επαρκούς ιδίου βοηθητικού προσωπικού. Ενημέρωση στον άμεσο προϊστάμενο τους, ευθύς αμέσως, κάθε παρατήρησή τους, σχετικά με την απώλεια ειδών, φθορά σε έπιπλα και σκεύη και με συμβάντα ασυνήθιστα ή αδικαιολόγητα που κίνησαν την προσοχή τους και που έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια γενικά των κτιρίων και των χώρων την καθαριότητα των οποίων επιμελούνται. στ. Γραφείο υποδοχής κοινού (Νέο Γραφείο) Υποδέχεται με ευγένεια τους πολίτες και φροντίζει να τους ενημερώσει για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Διαθέτει ενημερωτικά φυλλάδια, κανονισμούς, αιτήσεις, οδηγίες και διάφορα άλλα έντυπα σχετικά με την εξυπηρέτηση των δημοτών από τις δημοτικές υπηρεσίες και τους εφοδιάζει με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πορεία των θεμάτων που πρέπει να προωθήσουν και για τις έγκαιρες ενέργειές τους. ζ. Γραφείο δακτυλογράφων (Η/Υ) Δακτυλογράφηση μέσω Η/Υ κειμένων, παραβολή αυτών, αναπαραγωγή-φωτοτύπηση εγγράφων. 2. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ α. Γραφείο Μόνιμου Προσωπικού Τηρεί τα μητρώα, ατομικούς φακέλους και ευρετήρια του οργανικού προσωπικού, ως και τα δελτία παρουσίας των υπαλλήλων. Ανακοινώνει στο προσωπικό το ισχύον κάθε φορά ωράριο εργασίας και επιβλέπει την ακριβή τήρησή του. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα ημερήσια δελτία προσέλευσης αποχώρησης του προσωπικού των τμημάτων και διευθύνσεων που εργάζεται εντός και εκτός του Δημαρχιακού Μεγάρου. Τα δελτία αποστέλλονται ανά 15/μερο με ευθύνη των προϊσταμένων των διευθύνσεων. Συντάσσει κατά Νόμο τους πίνακες αρχαιότητας και προακτέων υπαλλήλων. Επιμελείται για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και ενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες για την απονομή της συντάξεως στους υπαλλήλους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ΙΚΑ κ.λπ. Φροντίζει για την επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου υπαλλήλων. Παρακολουθεί τις μεταβολές του προσωπικού (κλιμάκια, χρονοεπιδόματα, άδειες, ασθένειες, αποζημιώσεις κ.λπ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιμελείται για το διορισμό, πρόσληψη, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, μετακίνηση, προαγωγή, μετάταξη, αναγνώριση προϋπηρεσίας, λύση υπαλληλικής σχέσης όλου του μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εντολές του Δημάρχου. Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των μόνιμων υπαλλήλων. Εφαρμόζει το πειθαρχικό δίκαιο που αφορά το οργανικό προσωπικό. Εκδίδει τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού. Εισηγείται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κάθε θέμα σχετικό με υποθέσεις των υπαλλήλων, αρμοδιότητας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. β. Γραφείο Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Παρακολουθεί και εφαρμόζει την εργατική νομοθεσία. Μελετά και εφαρμόζει τις Σ.Σ.Ε. Επιμελείται του προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου). Καταρτίζει τις συμβάσεις εργασίας και έργου με φυσικά πρόσωπα, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 25 / 51

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38885 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3898 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, 23-4-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27817 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ (Ν. 4009/2011, άρθρο 9) ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 1 (Ν. 4009/2011, άρθρο 9, παρ. 3-6) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1013 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη:

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μοίρες 14.01.2016 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 731 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμός Απόφασης :19 Α ΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/12.09.2014 ΚΑΙ 205/03.04.2015 ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (11010/111793/13-06- 2013) Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1539/Β /21-06-2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ (11010/111793/13-06- 2013) Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1539/Β /21-06-2013) ΑΠΟΦΑΣΗ (11010/111793/13-06- 2013) Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1539/Β /21-06-2013) Θέμα: «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ (Ν. 4009/2011, άρθρο 9) ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 1 (Ν. 4009/2011, άρθρο 9, παρ. 3-6) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12277 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 30/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 34308 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την ορθολογική διοίκηση διαχείριση των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Χανιά:13/07/2016 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αρ. Αποφ.:241 www.chania.gr e-mail:d-dioikisi@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τρίπολη 24 Νοεμβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & Αρ. Απόφασης : 486 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Αντιδημάρχου Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1 ΠΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 43100 URL: http://www.karditsa-city.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9. Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9. Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 11/1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1073 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 Τ.Κ.18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 305 /2013. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων Τμημάτων του Δήμου Ερετρίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 305 /2013. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων Τμημάτων του Δήμου Ερετρίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια 4 06-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 6.111.- Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1 Ταχ.Κωδ. : 340

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤ-6.2.-0-0 Έκδοση: 0.06.200 Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Αντιδημάρχων (ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 23/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 31728 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη: 1. Τις με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 23/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 31727 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 15 /4 /2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6711 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμός :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμός : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Νεμέα 07-11- 2016 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου, Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμός : - 184 - Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 44 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10438 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθμ. 61 Αφού έλαβε υπόψη Η Δήμαρχος Λεβαδέων Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα