ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093/ (ΦΕΚ Β 3110) ως προς την προθεσμία υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρη σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/542 (1) Τροποποίηση της υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093/ (ΦΕΚ Β 3110) ως προς την προθεσμία υποβολής προ τάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτι κός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του ρισμού» (ΦΕΚ Α 85). 3. Το Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Του ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 211). 4. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α 187). 5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267), όπως αυτός τροπο ποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασι ών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53) και ισχύει, και ιδίως τις παρ. 1 και 2 του άρθρου Το Π.Δ. 186/2009 περί συγχώνευσης των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α 213). 7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο νομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Α 213). 8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/2010). 9. To Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 10. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α 147) «Διάσπαση του ΥΠΕΣΑΗΔ στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 11. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α 243/) περί διορισμού στη θέση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού του Π. Γερουλάνου και στη θέση του Αναπληρωτή Υπουρ γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του Σωκράτη Ξυνίδη. 12. Την υπ αριθ. Υ13/ (ΦΕΚ Β 2740) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη». 13. To Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1783/1999 (Επίση μη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης Ιουλίου 2006). 15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και

2 4260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 Ανάπτυ ξης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης Ιουλίου 2006). 16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξε ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 371 της 27ης Δεκεμβρίου 2006). 17. Το διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 45 της 28ης Δεκεμβρίου 2006). 18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα σίας (Επίσημη Εφημερίδα L 379 της 27ης Δεκεμβρίου 2006). 19. Την υπ αριθ. Ε (2007) 1389/ απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Εθνικού Στρα τηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας (ΕΣΠΑ). 20. Την με αριθ. Ε (2007) 5338 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ περιφέ ρειες της Ελλάδος (CCI2007GR161PΟ001). 21. Την με αριθ. C (2007) 5443 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 5ης Νοεμβρίου 2007 για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (CCI2007GR161PΟ006). 22. Την με αριθ. C (2007) 5337 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακε δονία Θράκη» (CCI2007GR161PΟ008). 23. Την με αριθ. C (2007) 5332 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση του Πε ριφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» (CCI2007GR16UPΟ001). 24. Την με αριθ. C (2007) 5439 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 5ης Νοεμβρίου 2007 για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (CCI2007GR16UPΟ002). 25. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιω τικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α 77). 26. Την υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουρ γική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β 540), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθ /ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088/ Β/ ) και ισχύει. 27. Την υπ αριθ / εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρη σιακών Προγραμμάτων. 28. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμμα τος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την κατηγορία πράξεων «Eναλλακτικός Τουρισμός» του θέματος προτεραιότητας «Ενίσχυση των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού». 29. Την με ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/ κοινή υπουργική απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχεί ρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου , στην Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 30. Την υπ αριθ. 4226/1019Δ/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Δι αχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι κότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και το Π.Δ. 98/1996», στον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. 31. Την υπ αριθ. 7195/1445/0020/ (ΦΕΚ Β 1690) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισμού Τουρισμού για την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες Πράξεων «Πράσινος Τουρισμός» και «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προ γράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότη τα», στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Δράσεων Τομέα Τουρισμού και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.). 32. Την υπ αριθ. ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266 (ΦΕΚ Β 240) κοινή υπουργική απόφαση τροποποίησης της υπ αριθ. ΥΠΠΟ/ ΓΝΟΣ/67343/ (ΦΕΚ Β 1620) κοινής υπουργι κής απόφασης με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδι κής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και την κατάργηση της υπ αριθ / (ΦΕΚ 1635/Β/2008) κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του πρώην Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 4312/ (ΦΕΚ Β 315) απόφαση. 33. Την υπ αριθ. 3741/723/Α2/ έγκριση του Οδηγού της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» από τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα. 34. Την υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/ (ΦΕΚ Β 2037) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Του ρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη Εναλλακτικός Τουρισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι κότητα» ». 35. Το υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02.01/3888/ έγγρα φο της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης Εναλλακτικός Τουρισμός». 36. Το υπ αριθ. 6426/1311/Α2/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4261 γράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότη τα» με το οποίο εγκρίνεται ο νέος Οδηγός της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός». 37. Την υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093/ (ΦΕΚ Β 3110) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδι αφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επι χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.)». 38. Το υπ αριθ. 1156/ έγγραφο του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. με θέμα: «Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων της Δράσης Εναλλακτικός Τουρισμός». 39. Το υπ αριθ. 301/ΕΝΑΛΛ.ΤΟΥΡ/ έγγρα φο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Α.Ε. με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων της δράσης Εναλλακτικός Του ρισμός». 40. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργων για ένταξη στην Πράξη «Εναλλα κτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.), ως προέκυψε από τα αιτήματα ενδιαφερομέ νων και φορέων του τουρισμού. 41. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι κού Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους , αποφασίζουμε: 1. Παρατείνουμε την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβο λής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προ γράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότη τα» (Ε.Π.Α.Ε.), που αναφέρεται στην παρ. 8 της υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093/ (ΦΕΚ 3110/Β/ ) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού, έως και τις Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου έως και την 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως κατα ληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ως άνω οριζόμενης ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/ 4093/ (ΦΕΚ 3110/Β/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού. 4. Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στις παρακάτω εφημερίδες: ΕΘΝΟΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 5. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ. 2144/2043 (2) Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/A / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 97 και 280 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 88, 89, 90 και 99 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α / ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 3839/2010 και της παρ. 1δ του άρθρου 51 του N. 3905/ Την υπ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/ εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). 8. Το υπ αριθ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/ έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονιικής Διακυβέρνησης. 9. Την υπ αριθ. 468/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του. 10. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ βουλίου που διατυπώθηκε στο υπ αριθ. 26/ πρακτικό του, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η υπ αριθ. 468/2011 απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ο οποίος έχει ως εξής: ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Γραφείο Αντιδημάρχων 3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών και Επιστημο νικών συνεργατών 4. Γενικός Γραμματέας 5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 6. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Διε θνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών 7. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων 8. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

4 4262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 10. Γραφείο Συντονισμού και Υποστήριξης Νομικών Προσώπων 11. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας που πε ριλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενό τητες: α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού β) Γραφείο Αστυνόμευσης ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρα κάτω διοικητικές ενότητες: α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργά νωσης β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Γεωπληροφορικής (ΤΠΕ) γ) Γραφείο Πιστοποίησης Διαδικασιών και Διασφάλι σης Ποιότητας δ) Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Διεύθυνση Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών β) Τμήμα Πολεοδομικών Τοπογραφικών Εφαρμογών γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ ΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποι ότητας Ζωής περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας γ) Τμήμα Συνεργείων και Συντήρησης Υποδομών ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω δι οικητικές ενότητες: α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας γ) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ει δικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου, Ανθρω πίνου Δυναμικού και Υποστήριξης Θεσμικών Οργάνων του Δήμου β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου γ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης δ) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμη θειών β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ειδι κότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τμήμα Κτιριακών Έργων και Ανάπτυξης Κοινοχρή στων Χώρων β) Τμήμα Κυκλοφοριακών Έργων γ) Τμήμα Υποδομών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκα ταστάσεων δ) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΕΝΟΤΗΤΑ Θ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ Η Διεύθυνση ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης Άρθρο 2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκα τεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρε τούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητι κά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρι κών Υπηρεσιών του Δήμου. Οι παρακάτω αρμοδιότητες αφορούν και στις τρεις αποκεντρωμένες ενότητες. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ Δ.Ε. ΑΝ ΘΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ Δ.Ε. ΠΑΛ ΛΗΝΗΣ 1. Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματα της (τή ρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.). Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας. Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρ μογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια τάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κ.λπ.). Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης των εργα ζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικη τικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπε ραίωση υποθέσεων τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητα τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωση τους δημοτική υπηρεσία με οποι ονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοση τους στους πολίτες. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4263 εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ορ γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. 2. Αρμοδιότητες Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας. Ειδικά για την Δημοτική Ενότητα Παλλήνης είναι επιφορτισμένο και με τις ακόλουθες αρμοδιότητες κοι μητηρίου κάτω από την επίβλεψη του Γραφείου κοιμη τηρίου του τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρ χείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δη μοτικών κοιμητηρίων. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών. εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ορ γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. ΜΕΡΟΣ 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότη τες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφαση του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζε ται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας: 1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους. 2. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπη ρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απα ραίτητο από τον Πρόεδρο τους. 3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των απο φάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 4. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επι χειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. 5. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντί στοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή. 6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου 7. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπρο σώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου. 8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοική σεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίηση τους προς τους στόχους του Δήμου. 9. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου. 10. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος. 11. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν περιλαμβά νεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του ν. 3584/07) και ανατίθεται από τον Δήμαρχο. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Γραφείου Γενικού Γραμματέα 1. Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παρά γοντες του Δήμου και τον Γενικό Γραμματέα για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποι είται η συνεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων. 2. Ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα για τις παρα στάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις που έχει προ γραμματίσει να πραγματοποιήσει. 3. Διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Γενικού Γραμματέα. 4. Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται τον Γενικό Γραμματέα, κανονίζει τις ημέρες και ώρες υπο δοχής του κοινού. 5. Τηρεί το πρόγραμμα συναντήσεων, συσκέψεων και επαφών του Γενικού Γραμματέα με τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Αντιδημάρχους, τον Ιδιαίτερο Γραμματέα, το προσωπικό του Δήμου, τους πολίτες, εκπροσώπους διαφόρων Αρχών, κοινωνικούς φορείς και λοιπά πρόσωπα.

6 4264 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβά νουν τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e mail), κ.λπ. 7. Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από τον Γενικό Γραμματέα και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους. 8. Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Γενικός Γραμματέας στο Γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου. 9. Η στελέχωση αυτού του Γραφείου μπορεί να γίνε ται και με διάθεση υπαλλήλων όλων των βαθμών και κλάδων μετά από απόφαση του Δημάρχου. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν περιλαμβάνε ται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και ανατίθεται από τον Δήμαρχο ή το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δή μαρχο και ιδίως: 1) Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συνα ντήσεις του Δημάρχου. 2) Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλλη λογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής. 3) Μεριμνά για την τήρηση αρχείου αποφάσεων Δη μάρχου. 4) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δή μου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου. 5) Προβαίνει στην έκδοση αποφάσεων ορισμού Αντι δημάρχων και αρμοδιοτήτων αυτών. Τηρεί φάκελο Δη μοτικών Αρχόντων. 6) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματεια κή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. 7) Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγο ντες του Δήμου και τον Δήμαρχο για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η συ νεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων. 8) Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Δη μάρχου εντός και εκτός του Δήμου και τον ενημερώνει για τις παραστάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις που έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει. Διεκπεραιώ νει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου. 9) Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται τον Δήμαρ χο, κανονίζει τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού. 10) Φροντίζει για την τήρηση πρακτικών συναντήσεων ή συμβουλίων στα οποία μετέχει ο Δήμαρχος. 11) Μεριμνά για την τήρηση αρχείου αποφάσεων Δη μάρχου. 12) Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβά νουν τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e mail), κ.λπ. 13) Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από τον Δήμαρχο και μεριμνά για την υπο γραφή και τη διεκπεραίωσή τους. 14) Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Δήμαρχος στο Γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδι ότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου. Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Γραφείου Αντιδημάρχων 1) Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγο ντες του Δήμου και τους Αντιδημάρχους για τον καθο ρισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η συνεργασία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή άλλων θεμάτων. 2) Ενημερώνει τους Αντιδημάρχους για τις παραστά σεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις που έχουν προ γραμματίσει να πραγματοποιήσουν. 3) Διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία των Αντιδημάρχων. 4) Υποδέχεται τους πολίτες που επισκέπτονται τους Αντιδημάρχους, κανονίζει τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού. 5) Τηρεί το πρόγραμμα συναντήσεων, συσκέψεων και επαφών τους Αντιδημάρχων με τον Δήμαρχο, το Δη μοτικό Συμβούλιο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ιδιαίτερο Γραμματέα, το προσωπικό του Δήμου, τους πολίτες, εκπροσώπους διαφόρων Αρχών, κοινωνικούς φορείς και λοιπά πρόσωπα. 6) Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβά νουν τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e mail), κ.λπ. 7) Συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από τους Αντιδημάρχους και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους. 8) Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτουν οι Αντιδή μαρχοι στο Γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου. 9) Η στελέχωση αυτού του Γραφείου μπορεί να γίνε ται και με διάθεση υπαλλήλων όλων των βαθμών και κλάδων μετά από απόφαση του Δημάρχου. Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Γραφείου Ειδικών Συμβούλων Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών Οι ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί επιστημονικοί συ νεργάτες ασκούν επιτελικά καθήκοντα και δεν έχουν αποφασιστικές Αρμοδιότητες. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες προτάσεις για συγκεκριμέ νους τομείς δραστηριοτήτων, τους οποίους έχουν ορι σθεί να εξυπηρετούν. Για το λόγο αυτό συνεργάζονται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες με τη σειρά τους υποστηρίζουν με κάθε τρόπο το έργο τους. Επίσης έχουν δικαίωµα να ζητούν από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου, προφορικά ή γραπτά, στοιχεία που θα είναι αναγκαία, κατά τη γνώµη τους για την εκτέλεση των εντολών του Δηµάρχου. Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών 1) Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προ ωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινω

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4265 νιακής αυτής πολιτικής. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με τον τοπικό τύπο και τον υπερτοπικό τύπο αντιστοί χως της πολιτικής ευρύτητας του εκάστοτε θέματος. 2) Οργανώνει, επιμελείται και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ., καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος. 3) Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστη ριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων. 4) Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυ πα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου, ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και μεριμνά για την προετοιμασία ανάλογων δημοσιεύσεων με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσε ων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου. 5) Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλε κτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενη μέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου. 6) Επιμελείται και διεκπεραιώνει κάθε σχετική εργα σία για την οργάνωση τελετών, δεξιώσεων, γευμάτων, εορτών, υποδοχής και ξενάγησης διαφόρων προσωπικο τήτων. Συντονίζει τις ενέργειες αυτές με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, αν αυτό είναι ενδεδειγμένο, και φορείς μαζικής εκπροσώπησης ομάδων πολιτών. Η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται αναλόγως, αν οι ως άνω εκδηλώσεις οργανώνονται από Νομικά πρόσωπα του Δήμου, Δημοτικών κοινοτήτων ή εμπίπτουν στις δραστηριότητες των ειδικών προγραμμάτων αυτών. 7) Ενημερώνει τους πολίτες για την αποστολή του Δήμου ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προ βάλλει τις δραστηριότητες αυτού και φροντίζει για τη δημιουργία ενδιαφέροντος των πολιτών με σκοπό τη συνεργασία τους μαζί του. 8) Ενημερώνει τους πολίτες για θέματα ασφάλειας της πόλης τους. 9) Προγραμματίζει εκδηλώσεις επικοινωνίας του Δημάρχου με τους κατοίκους του Δήμου για την δι απίστωση των αναγκών τους και την καταγραφή των προβλημάτων τους. 10) Συλλέγει τις αποστελλόμενες στο Δήμο εκδόσεις, αξιολογεί τη χρησιμότητά τους και εισηγείται στο Δή μαρχο τον τρόπο χρησιμοποίησής τους. 11) Μεριμνά για την έγκαιρη εκτύπωση και αποστολή των προσκλήσεων στα πρόσωπα που καλούνται στις εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος. 12) Μεριμνά για την κατάλληλη διακόσμηση του Δη μαρχιακού Μεγάρου και των αιθουσών αυτού, ή οποι ουδήποτε άλλου χώρου, κατά τις διενεργούμενες από τον Δήμο τελετές γενικά. 13) Διενεργεί ιεραρχικές κατατάξεις, αντιστοιχίες θέ σεων επισήμων. 14) Σχεδιάζει και εφαρμόζει πρωτόκολλο και εθιμο τυπία. 15) Αναλαμβάνει την εύρεση χορηγών για οικονομική κάλυψη εκδηλώσεων. 16) Μετά το πέρας των εκδηλώσεων καταγράφει προ τάσεις, παρατηρήσεις, τόσο από τους υπαλλήλους του Τμήματος, όσο και από τους πολίτες, για την καλύτερη οργάνωση των μελλοντικών εκδηλώσεων. 17) Τηρεί εορτολόγιο και ημερολόγιο για λόγους επι κοινωνιακής πολιτικής. 18) Αποστέλλει ευχαριστήριες επιστολές, ευχετήριες κάρτες (Χριστουγέννων, Πάσχα), λουλούδια κ.λπ. Φρο ντίζει για δώρα επισήμων και καλεσμένων. Τηρεί φω τογραφικό και οπτικό υλικό. 19) Εκτυπώνει επιστολόχαρτα, κάρτες, folders κ.λπ. Έντυπα εταιρικής ταυτότητας του Δήμου. 20) Τηρεί αρχείο επικοινωνίας με φορείς (π.χ. πολιτι κούς, συλλόγους, καλλιτέχνες, ελεύθερους επαγγελμα τίες, ανθρώπους των γραμμάτων, επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημόσιους Οργανισμούς, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Δικαστικό Σώμα, πολιτικά κόμματα, οργανωμένες μειονότητες, εκκλησιαστικούς ναούς κ.λπ.). 21) Τηρεί εσωτερική βιβλιοθήκη / αρχείο με υλικό σχε τικό με τις Αρμοδιότητες του Γραφείου. 22) Φροντίζει για τη συμμετοχή του Δήμου σε Διεθνή και Εθνικά Δίκτυα Πόλεων. 23) Φροντίζει για τη συμμετοχή του Δήμου σε Συνδέ σμους και Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. 24) Φροντίζει για τη συμμετοχή της Τοπικής Αρχής και του υπαλληλικού προσωπικού, κατά περίπτωση, σε διεθνείς συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια, που γίνονται στο εξωτερικό ή εσωτερικό, με θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Δήμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα. 25) Επιμελείται τις επαφές του Δήμου σε διμερές και διεθνές επίπεδο. 26) Διατηρεί αρχείο όλης της αλληλογραφίας με το εξωτερικό και μεταφράζει τις επιστολές και τα έγγραφα του εξωτερικού. 27) Επιμελείται όλες τις διαδικασίες μετάβασης στο εξωτερικό Δημοτικής Αντιπροσωπείας (Δήμαρχος, Δη μοτικοί Σύμβουλοι, Υπηρεσιακοί παράγοντες και μη). 28) Παρακολουθεί και προγραμματίζει έγκαιρα τη συμμετοχή του Δήμου σε διοργανώσεις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών φορέων και οργανώσεων. 29) Εκπροσωπεί το Δήμο σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις. 30) Διενεργεί συνεχείς επαφές με Διεθνείς Οργα νισμούς για την προώθηση θεμάτων ανάπτυξης και προβολής. 31) Συνεργάζεται με τον απόδημο Ελληνισμό για θέμα τα που αφορούν την ανάπτυξη και προβολή του Δήμου αφ ενός και την αμοιβαία καλλιέργεια του αισθήματος αγάπης και συμπαράστασης με τους απόδημους αφ ετέρου. 32) Προβάλει και διαφημίζει το Δήμο μέσα από τοπι κούς, κρατικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, εκδηλώσεις, εκθέσεις κτλ. 33) Συνεργάζεται και αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ Δή μου και Διεθνών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 34) Συνεργάζεται και αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ Δή μου και Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Τοπικής Αυτοδιοί κησης. Συνεργάζεται και αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ Δήμου, ΟΤΑ και άλλων οργανώσεων αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος χωρών που δεν υπάγονται στις ανω τέρω οργανώσεις, ή κρατών που η εκάστοτε Δημοτική Αρχή επιλέγει να αναπτύξει σχέσεις και να έχει ειδική συνεργασία. Προωθεί και αναπτύσσει τις σχέσεις συ

8 4266 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νεργασίας με αδελφοποιημένες ή προς αδελφοποίηση (Πρωτόκολλα φιλίας και συνεργασίας) πόλεις του εξω τερικού. Προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις τεχνικής, επιστημονικής, πολιτιστικής συνεργασίας με φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια, άλλα Πνευματικά Ιδρύματα, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, κρατικές υπηρεσίες, ορ γανισμούς πάσης φύσεως κ.λπ.) του εξωτερικού. 35) Γενικά προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις του Δήμου Παλλήνης με το εξωτερικό. 36) Μεριμνά για την τεχνική και επιστημονική υποστή ριξη των δραστηριοτήτων του Δήμου στο εξωτερικό και εξασφαλίζει την αξιοποίηση των εργασιών των πάσης φύσεως Συνεδρίων στα οποία μετέχει ο Δήμος. εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ορ γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Γραφείου Νομικών Υποθέσεων Το γραφείο Νομικών Υποθέσεων παρέχει νομική υπο στήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δη μοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα το Γραφείο: 1) Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κ.λπ.) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου. 2) Παρέχει, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, γενικές και εξει δικευμένες νομικές συμβουλές προς τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τα άλλα ιδρύματα του Δήμου και συντάσσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με αμφισβητούμενα περί την εφαρμογή νομοθεσίας νομικά ζητήματα αρμο διότητας του Γραφείου. 3) Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δη μόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο. 4) Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 5) Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο. 6) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφο ριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. 7) Έχει την ευθύνη υπεράσπισης των υπαλλήλων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του για υποθέσεις που σχετίζονται σαφώς με τις αρμοδιότητές τους κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτούς καθηκόντων χωρίς την αξίωση οικονομικής αποζημίωσης εκ μέρους τους. 8) Μεριμνά σε ότι αφορά τη δικαστική προστασία της ακίνητης Δημοτικής Περιουσίας. 9) Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, επε ξεργάζεται, σε τελική φάση, τα από τις υπηρεσίες του Δήμου συντασσόμενα σχέδια συμφωνιών, συμβάσεων, διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων κ.λπ., που ανάγο νται στον κύκλο της αρμοδιότητάς τους διασφαλίζοντας την τήρηση του ισχύοντος κατά περίπτωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου σε όλα τα στάδια. Πιο συγκεκριμένα: Παρακολουθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (νο μικό και κανονιστικό) που αφορά την υλοποίηση των πράξεων που έχει αναλάβει ο Δήμος. Παρέχει γνωμοδοτήσεις για οποιοδήποτε θέμα σχε τικό με την υλοποίηση και διαχείριση των έργων που υλοποιεί ή προτίθεται να υλοποιήσει Δήμος και για το οποίο θα ζητηθεί υποστήριξη από τις μονάδες που είναι αρμόδιες για αυτό. Γενικότερα, σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου διασφαλίζει την παροχή της απαιτούμενης νομικής υποστήριξης ώστε να διασφα λίζεται η εναρμόνιση των υλοποιούμενων έργων των δικαιούχων με τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Παρακολουθεί συμβουλευτικά και ελέγχει τη διαδι κασία διενέργειας διαγωνισμών και της ανάθεσης των συμβάσεων στις περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων, και συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου που συμμε τέχουν παράλληλα. 10) Συντάσσει τα σχέδια όλων των πράξεων συμφω νίας που ενεργεί ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσω πα, με οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές. Ελέγχει δε, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τον προαναφερόμενο σκοπό, τους σχετικούς τίτλους ιδιο κτησιών. Επιλαμβάνεται των υποθέσεων κληροδοσιών και δωρεών κινητών και ακινήτων, επεξεργαζόμενος τις διαδικασίες που αφορούν στο Δήμο. 11) Εισηγείται σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων, την κατάργηση δικών και εξώδικους ή δικαστικούς συμ βιβασμούς προς τα αρμόδια για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων όργανα. 12) Τέλος σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 και με το άρθρο 103 του Δ.Κ.Κ., οι αποφάσεις της Ο.Ε. για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, για την υπο βολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, για δικαστικό συμβιβασμό και οι εισηγήσεις της προς το Δ.Σ. για εξώ δικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης λαμβάνονται ύστερα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία και θεματολογία που αφο ρούν την Υπηρεσία. Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Το Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέ σεις του Δήμου προς τρίτους. Ειδικότερα το Γραφείο Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη: 1) Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 2) Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβα σης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρε σιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. 3) Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4267 των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες. 4) Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέ ματα δημοσιότητας διαδικασιών της διακήρυξης δη μοπράτησης από το Δήμο για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών σε συνεργασία με το γραφείο νομικών υποθέσεων. 5) Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δη μοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές. 6) Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκ περαίωση των υποθέσεων τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. 7) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετι κά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος. 8) Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δη μοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίηση τους. 9) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου, Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανο νισμού Διαβούλευσης. Καθώς και κάθε άλλου κανονισμού που αφορά τους δημότες (κανονισμοί ύδρευσης, καθαριότητας, κοιμη τηρίου κ.λπ.) Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με τις εκάστοτε αρ μόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 10) Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες υπη ρεσίες. 11) Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβού λευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο. 12) Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πο λιτών με το Δήμο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες. εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ορ γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα το Γραφείο: 1) Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες σε συνεργασία με το αυτοτελές τμήμα Προγραμματι σμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για την εξυπηρέ τηση των δημοτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους υπη ρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες τους. 2) Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασμό τους. 3) Δέχεται αιτήματα των ανωτέρω δημοτών με βάση τις σχετικές διαδικασίες και μεριμνά για την ικανοποί ηση τους, με την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών. 4) Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπε ραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δημοτών σε ζητήματα αρμοδιότητας των ΚΕΠ. 5) Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέρ γεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ. εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ορ γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Συντονισμού και Υποστήριξης Νομικών Προσώπων 1. Μεριμνά για την ψήφιση των πιστώσεων που ανα γράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου για την επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων. 2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα θέματα των Νομικών Προσώπων για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Δημοτικό Συμβούλιο. 3. Παρέχει υπηρεσιακές συμβουλές για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους και ελέγχει για την εφαρμογή τους. 4. Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των θεσμικών ορ γάνων των Νομικών προσώπων (Πρόεδρο, Διοικητικό Συμβούλιο). 5. Μεριμνά για τη τήρηση αρχείων σχετικών με θέματα διαχείρισης Ανθρωπίνου δυναμικού (αρχείο φακέλων προσωπικού, μισθοδοσίας κ.λπ.) των Νομικών προσώ πων. 6. Εισηγείται τη λήψη προληπτικών και κατασταλτι κών μέτρων για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους. 7. Εισηγείται για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 3584/2007, «Κώδικα περί καταστάσεως προσωπικού των Ο.Τ.Α.». 8. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας. 9. Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες σχετικές με την σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού, αναμόρφωση και έκδοση ΧΕΠ. 10. Ελέγχει τα δικαιολογητικά των ΧΕΠ πριν αυτά διαβιβαστούν προς εξόφληση στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. 11. Καταγράφει και παρακολουθεί τα πάσης φύσεως έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ. 12. Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν τα Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με τις παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες. 13. Αρχειοθετεί τα σχετικά έγγραφα.

10 4268 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14. Η στελέχωση αυτού του Γραφείου μπορεί να γίνε ται με διάθεση υπαλλήλων όλων των βαθμών και κλά δων μετά από απόφαση του Δημάρχου. εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ορ γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου. Άρθρο 13 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας Το αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρ μόδιο για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του Νόμου 3731 / 2008, όπως αυτό ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η Δημοτική Αστυνομία: 1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθε σία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. 2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέ πονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανο νιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων. 4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές. 5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφά σεις, από τις δημοτικές αρχές. 6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινό χρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρει ας του οικείου δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών. 7) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαί θριους χώρους. 8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρ μογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιό τητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση. 9) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και σε συνεργασία με το Τμήμα Υποδομών και Κυκλοφοριακών έργων μεριμνά για την απομάκρυνση τους. 10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται. 15) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές αρχές. 16) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους Δήμους χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων. 17) Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. 18) Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. 19) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσί ας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυ ρώσεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT. 20) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. 21) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές. 22) Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιου σία. 23) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋ ποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρω τοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. 24) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου. Παράλληλα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο κεντρωμένης Διοίκησης μπορούν να ανατίθενται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες. 1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σή ματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η αρμοδι ότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση της επι λαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1690 16 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8402 Εγκριση Ο.Ε.Υ. Δήμου Παγγαίου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2961 23 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41141/37971 Εγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47657/44483 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1419 12 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5578 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης Ν. Ξάνθης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2232 4 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3017 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 101968/20980 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2103 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2812 12 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13678 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 524 29 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1757/338 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2709 11 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40328/37159 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 970 22 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5636/55694 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μουζακίου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.10.06 11:48:43 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 32737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1358 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22620/4827 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, Ν. Ευβοιας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692 9 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 407 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου Νομού Ξάνθης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1485 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 24553/20563 Τ ροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2532 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 38756/35587 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2364 24 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15738 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ορεστιάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3334 27 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 66014/53714 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2122 22 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνί ας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2714 24 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12929 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3201 28 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16357 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4574/49444 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργιθέας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα