ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Άνω Λιοσίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση των Θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κώ δικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ λήλων». 3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ειδικότερα δε των άρθρων 93 και 234 αυ τού. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου, των δαπανών του Κρά τους και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του ν. 3202/ Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2307/ Τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994 που ισχύουν και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις, περί υπαλλήλων Ο.Τ.Α. 8. Την υπ αριθμ. 231/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνω Λιοσίων, περί τροποποίησης του Ορ γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του. 9. Το υπ αριθμ. 21/1/ Πρακτικό του Υπηρεσι ακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Δυτικής Αττικής, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνω Λιοσίων. 10. Την υπ αριθμ. οικ. 6493/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, περί με ταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στο Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Αυτοδιοίκησης Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ανατολικής Αττικής Δυτικής Αττικής Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών (ΦΕΚ 1153/Β/ ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσω τερκής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Άνω Λιοσίων, σύμ φωνα με την υπ αριθμ. 231/2009 απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου Άνω Λιοσίων και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως κατωτέρω: Άρθρο 1 0 Τις υπηρεσίες του Δήμου συγκροτούν: 1. Το γραφείο Δημάρχου 2. Το γραφείο Γ. Γραμματέα 3. Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 4. Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 6. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 7. Η Δ/νση Περιβάλλοντος Εργατοτεχνικού 8. Η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής 9. Η Δ/νση Κέντρων Εξυπηρέτησης πολιτών. 10. Το Αυτοτελές Γραφείο Προσωπικού Μισθοδοσίας Ασφάλισης 11. Το Αυτοτελές Γραφείο Πολυιατρείου Υγιεινής Άρθρο 2 0 ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου Γρ. Αντιδημάρχων Προέδρου Δ.Σ. Γρ. Δημοσίων Σχέσεων Γενικός Γραμματέας Γρ. Τύπου ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Προϊστάμενος (Νομικός Σύμβουλος) Γραμματεία Γραφείο γνωμοδοτήσεων καταρτίσεων συμβάσεων διεξαγωγής δικών ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Ειδικοί Συνεργάτες ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Επιστημονικοί Συνεργάτες ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ (Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ: > Γρ. Πρωτοκόλλου > Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχιακής Επιτρο πής > Γρ. Μηχανοργάνωσης > Γρ. Παιδείας και Αθλητισμού ΤΜΗΜΑ (Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2 20580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) > Γρ. Δημοτολογίου Εκλογών > Γρ. Μητρώου Αρρένων και Στρατολογίας > Γρ. Ιθαγένειας Πολιτογραφήσεις > Γρ. Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: Προσωπικού Μισθοδοσίας Ασφάλισης. (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ (Α) ΕΞΟΔΩΝ: > Γρ. Προϋπολογισμού Απολογισμού Λογιστηρίου > Γρ. Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών > Γρ. Εκκαθάρισης και εντολής Δαπανών ΤΜΗΜΑ (Β) ΕΣΟΔΩΝ > Γρ. Φορολογίας Τελών Δικαιωμάτων > Γρ. Ύδρευσης Αποχέτευσης > Γρ. Λαϊκών Αγορών και Επιδοτήσεων ΤΜΗΜΑ (Γ) ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: > Γρ. Εισπράξεως εσόδων > Γρ. Πληρωμών (3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ > Τμηματάρχης ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ. > Τμηματάρχης Α > Τμηματάρχης Β > 2 Επόπτες ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ > Τμηματάρχης Α > Τμηματάρχης Β > 2 Επόπτες (4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ (Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Προϊστάμενος > Γρ. Προγραμματισμού Συντονισμού έργων και Αρ χείου > Γρ. κτιριακών Εργων και διαμορφώσεων κοινοχρή στων χώρων, αστικού και περιαστικού πρασίνου > Γρ. έργων Οδοποιϊας > Γρ. Υδραυλικών έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων > Γρ. Μελετών για προμήθειες > Γρ. Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής > Γρ. Μελετών Περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ (Β) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: > Γρ. Πρωτοκόλλου Αρχείο > Γρ. Έκδοσης Αδειών > Τοπογραφικός έλεγχος και Χρήσεων γης > Στατικός έλεγχος > Μηχανολογικός έλεγχος > Φορολογικός έλεγχος > Υδραυλικός έλεγχος > Γρ. Αυθαιρέτων κατασκευών και επικινδύνου ΤΜΗΜΑ (Γ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ > Γρ. Πολεοδομικών Εφαρμογών > Γρ. Τοπογραφικών εφαρμογών > Γρ. Κτηματολογίου και διαχείρησης ψηφιακής πλη ροφορίας > Γρ. Ενημέρωσης και εξυπηρέτησης δημοτών (5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ (Α). ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕΥΣΗΣ: > Γρ. Ύδρευσης Αποχέτευσης > Γρ. Ηλεκτροφωτισμού > Γρ. Κίνησης Επισκευής Συντήρησης μηχανοκι νήτων μέσων > Γρ. Καθαριότητας ΤΜΗΜΑ (Β). ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝ: > Γρ. Προστασίας Συντήρηση Περιβάλλοντος Πρά σινο > Γρ. Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών κτιρίων > Γρ. Νεκροταφείου > Γρ. φύλαξης κοινοχρήστων χώρων (6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ (Α). ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: > Γραμματεία > Γρ. Προγραμμάτων Κοινωνικών Παροχών > Γρ. Εκδηλώσεων σε θέματα κοινωνικών προβλη μάτων > Γρ. Αναξιοπαθούντων κ.λπ. ΤΜΗΜΑ (Β). ΠΡΟΝΟΙΑΣ: > Γρ. Δημοσίων Σχέσεων > Γρ. Κοινωνικών Λειτουργών > Γρ. Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων > Γρ. Νεολαίας. ΤΜΗΜΑ (Γ). ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: > Γρ. Βρεφονηπιακών σταθμών > Γρ. Προστασίας τρίτης ηλικίας > Γρ. καταγραφής και μέριμνας προβλημάτων νεολαί ας (κέντρο ενημέρωσης κ έρευνας εξαρτήσεων) > Γρ. Δημιουργικής απασχόλησης κέντρων νεολαίας > Γρ. επανένταξης ατόμων ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Πολυϊατρείου Υγιεινής > Γρ. Πολυϊατρείο > Γρ. Υγιεινής (7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ > Γρ. Ενημέρωσης και πληροφόρησης πολιτών > Γρ. διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ > Γρ. διεκπεραίωσης υποθέσεων οικείου ΟΤΑ Αρθρο 3 0 Οι θέσεις ολοκλήρου του προσωπικού του Δήμου δι αμορφώνονται σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες ως εξής:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προσωπικό που διέπεται από τις διατάξεις των ν. 3584/2007, 1320/1983, 2190/1994 και των π.δ. 22/ Προσωπικό που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1416/ Προσωπικό που διέπεται από τις διατάξεις του άρ θρου 165 του ν. 3584/2007. α Δικηγόροι παρ Αρείω Πάγω 4. β Επτά (7) Δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΗΕΑ και ΕΣΠΗΤ, εκ των οποίων ένας (1) προϊστάμενος του Γρα φείου Τύπου και έξι (6) μέλη του ίδιου Γραφείου. 5. Θέσεις Μονίμων Υπαλλήλων Α. Κατηγορίας ΠΕ 1. Θέσεις (6) έξι ΠΕ1 Διοικητικών με βαθμό 2. Θέσεις (9) εννέα ΠΕ3 Πολιτικών μηχ/κών με βαθμό 3. Θέσεις (7) επτά ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων με βαθμό 4. Θέσεις (3) τρείς ΠΕ5 Μηχανολόγων ηλ/γων με βαθμό 5. Θέσεις (9) εννέα ΠΕ6 Τοπογράφων με βαθμό 6. Θέσεις (1) μία ΠΕ7 Χημικών μηχ/κών με βαθμό 7. Θέσεις (1) μία ΠΕ9 Γεωπόνων με βαθμό 8. Θέσεις (1)μία Π Ε Γεωλόγων με βαθμό 9. Θέσεις (1) μία Π Ε Ψυχολόγων με βαθμό 10. Θέσεις (2) δύο ΠΕ11 Επιστήμης Η/Υ με βαθμό 11. Θέσεις (1) μία ΠΕ Περιβαλλοντολόγων με βαθμό 12. Θέσεις (1) μία ΠΕ Κοινωνιολόγων με βαθμό 13. Θέσεις (1) μία ΠΕ Μεταλλειολόγων με βαθμό 14. Θέσεις (1) μία ΠΕ16 Νηπιαγωγών με βαθμό 15. Θέσεις (3) τρεις ΠΕ23 Δημοτικής Αστυν. με βαθμό Β. Κατηγορίας ΤΕ 1. Θέσεις (2) δύο ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών με βαθμό 2. Θέσεις (8) οκτώ ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολ. Μηχ. με βαθμό. 3. Θέσεις (1) μία ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολ. με βαθμό 4. Θέσεις (3) τρείς ΤΕ5 Τεχνολόγων Τοπογράφων με βαθμό 5. Θέσεις (1) μία ΤΕ6 Επισκεπτριών αδελφών με βαθμό 6. Θέσεις (2) δύο ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων με βαθμό 7. Θέσεις (1) μία ΤΕ11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας,με βαθμό 8. Θέσεις (1) μία ΤΕ 16 Nηπιαγωγών με βαθμό 9. Θέσεις (2) δύο ΤΕ 17 Διοικητικών Λογιστών με βαθ μό 10. Θέσεις (1) μία ΤΕ19 Πληροφορικής με βαθμό 11. Θέσεις (2) δύο ΤΕ22 Στελεχών ΟΤΑ με βαθμό 12. Θέσεις (1) μία ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθ μό Γ. Κατηγορίας ΔΕ 1. Θέσεις (38) τριάντα οκτώ ΔΕ1 Διοικητικών με βαθμό 2. Θέση (1) μία ΔΕ2 εποπτών καθ/τος με βαθμό 3. Θέσεις (3) τρείς ΔΕ3 τηλεφωνητών με βαθμό 4. Θέσεις (5) πέντε ΔΕ5 εργοδηγών με βαθμό 5. Θέσεις (2) δύο ΔΕ6 σχεδιαστών με βαθμό 6. Θέσεις (2) δύο ΔΕ7 βοηθών Νοσοκόμων με βαθμό 7. Θέσεις (2) δύο ΔΕ8 βοηθών Βρεφοκόμων με βαθμό 8. Θέσεις (20) είκοσι ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό 9. Θέσεις (4) τέσσερις ΔΕ24 ηλεκτρολόγων με βαθμό 10.Θέση (1) μία ΔΕ26 μηχανοτεχνιτών αυτ/των, με βαθ μό 11.Θέσεις (3) τρείς ΔΕ28 χειριστών μηχ. Έργων με βαθ μό 12. Θέσεις (17) δέκα επτά ΔΕ29 οδηγών αυτ/των με βαθμό 13. Θέσεις (14) δέκα τέσσερις ΔΕ30 τεχνιτών γενικά με βαθμό 14. Θέσεις (22) είκοσι δύο ΔΕ30 υδραυλικών με βαθμό 15. Θέσεις (2) δύο ΔΕ35 δενδροκηπουρών με βαθμό 16. Θέσεις (8) οκτώ ΔΕ38 χειριστών Η/Υ με βαθμό 17. Θέσεις (3) τρείς ΔΕ15 εισπρακτόρων με βαθμό 18. Θέσεις (10) δέκα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Δ. Κατηγορίας ΥΕ 1. Θέσεις (5) πέντε ΥΕ1 κλητήρων Θυρωρών με βαθμό Ε Γ 2. Θέσεις (2) δύο ΥΕ15 οικογ. βοηθών με βαθμό Ε Γ 3. Θέσεις (25) είκοσι πέντε ΥΕ16 εργατών καθ/τος με βαθμό Ε Γ 4. Θέσεις (10) δέκα ΥΕ16 καθαριστριών, με βαθμό Ε Γ 5. Θέσεις (12) δώδεκα ΥΕ16 εργατών κήπων με βαθμό Ε Γ 6. Θέσεις (5) πέντε ΥΕ16 εργατών Νεκροταφείων με βαθμό Ε Γ 7. θέσεις (10) δέκα ΥΕ16 φυλάκων με βαθμό Ε Γ Ε. Κατηγορίας ειδικών θέσεων 1. Θέσεις (2) δύο με μηνιαία αντιμισθία με σχέση εντολής. Η πρόσληψή τους γίνεται με απόφαση Δημάρχου, όπως ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του ν. 1649/1986 σε συνδυασμό με τη διάταξη του ν. 1868/1989 και τις δια τάξεις του άρθρου 165 και 166 του ν. 3584/2007. Σύνολο των ανωτέρω οργανικών θέσεων 299. ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 80 Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι σμένου χρόνου. Αρθρο 4 0 Προϊστάμενοι υπηρεσιών (ν. 2190/1994, 2503/1997, 3584/2007) Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη ρεσιών επιλέγεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της πιο πάνω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α και αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη ρεσιών επιλέγεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της πιο πάνω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α και αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β.

4 20582 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυ νομίας επιλέγεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ23 ή ΤΕ23 ή ΔΕ23 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της πιο πάνω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ23 ή ΤΕ23 ή ΔΕ23 με βαθμό Α και αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ως Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών επιλέγεται υπάλληλος κλάδων ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ3 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ3 η ΤΕ4 η ΤΕ5 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ως Προϊστάμενος της Δ/νσης αυτής επιλέγεται υπάλ ληλος των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ3 ή ΔΕ1, με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της πιο πάνω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ3 ή ΔΕ1 ή ΔΕ5 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ως Προϊστάμενος της ανωτέρω Δ/νσης επιλέγεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ κοινωνιολόγων ή ΤΕ2 ή ΔΕ1,με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλ ληλοι με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των επί μέρους τμημάτων της ανω τέρω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ1 ή ΠΕ κοινωνι ολόγων ή ΤΕ2 ή ΔΕ1, με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ 1. Αυτοτελές γραφείο προσωπικού: επιλέγεται υπάλ ληλος των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Β. 2. Αυτοτελές γραφείο Πολυϊατρείου, επιλέγεται υπάλ ληλος ΠΕ1,ΤΕ6,ΔΕ1,με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχει με βαθμό Β. Άρθρο 5 0 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων, προϊστανται των τμημάτων και των γραφείων που υπάγονται στην αρ μοδιότητά τους. Παρακολουθούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους, σε όλες τις βαθμίδες αυτών, καθώς αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Νόμου και τα όσα με λεπτομέρειες ορίζονται στον παρόντα οργανισμό. Παρακολουθούν την ενδιαφέρουσα τους Ο.Τ.Α. νομο θεσία και νομολογία γενικά και ενημερώνουν τις Δημο τικές Υπηρεσίες και τον Δήμαρχο πάνω σε αυτές. Ενημερώνονται πάνω σε κάθε εισήγηση που γίνεται από όλα τα τμήματα και γραφεία στον Δήμαρχο, ελέγ χουν όλα τα ενεργούμενα έγγραφα αυτών και μονο γράφουν τα σχέδιά τους (όλα τα έγγραφα του Δήμου, μηδέ εξαιρουμένων και των καταστάσεων, συντάσσο νται και μονογράφονται από τον κάθ ύλην αρμόδιο υπάλληλο). Εισηγούνται στον Δήμαρχο τη λήψη των ενδεδειγ μένων μέτρων με σκοπό τον συντονισμό των επιμέρους ενεργειών των υπηρεσιών του Δήμου. Συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Δήμου, σε όσες περιπτώσεις τούτο επιβάλλεται, για την προώ θηση νομοθετημένων διαδικασιών, όπως π.χ. πρόγραμ μα εκτελεστέων έργων, λογοδοσία κ.λπ. και σε όσες θεωρείται αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία τους γενικότερα. Ασκούν τις από το νόμο ή τις με εξουσιοδότηση ανατιθέμενες σε αυτούς λοιπές αρμοδιότητες. Παρακολουθούν τις έρευνες, τις μελέτες και τα ει δικά σεμινάρια που γίνονται πάνω σε οργανικά θέματα, με σκοπό την αποδοτικότητα των Δημοτικών Υπηρεσιών και την παροχή μεγαλύτερης και σωστότερης υπηρεσι ακής προσφοράς προς τους πολίτες. Επιμελούνται την υλοποίηση των παρεχομένων νέων αρμοδιοτήτων στο Δήμο παρέχοντας, σε πρώτο στάδιο, ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση στις υπηρεσίες του Δήμου, στις οποίες και ανατίθενται. Κάτω από την παρούσα σύνδεση των υπηρεσιών και του προσωπικού του Δήμου, ως και τις ισχύουσες οικίες διατάξεις καταρτίζουν σε δεύτερο βαθμό, τις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας του προσωπικού του Δήμου. Μεριμνούν για την καλλιέργεια πνεύματος συνεργα σίας και εμπιστοσύνης στις μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου σχέσεις. Επιμελούνται τη διατήρηση ομαλών και αποδοτικών υπηρεσιακών σχέσεων, ανάμεσα στο Δήμο και τις με αυτών συναλλασσόμενες υπηρεσίες και οργανισμούς. Επισημαίνουν τις τυχόν παρατηρούμενες ατέλειες στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και εισηγού νται στο Δήμαρχο την επιβολή των, κατά την γνώμη τους, αναγκαίων μεταβολών και την έκδοση των απα ραίτητων γραπτών οδηγιών. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους παράγοντες και φορείς του Δήμου μεθοδεύουν και εισηγούνται συστή ματα ενημέρωσης των κατοίκων, σχετικά με τις υπο χρεώσεις που έχουν απέναντι στο Δήμο και την πόλη τους, αλλά και στα δικαιώματα που δημιουργούνται για λογαριασμό τους, από τις ισχύουσες κάθε φορά διατά ξεις του Νόμου για τους Ο.Τ.Α. και από τα θεσπιζόμενα υπέρ αυτών, μέτρα της Δημοτικής Αρχής και των άλλων συναφών φορέων του Δημοσίου Τομέα. Είναι υπεύθυνοι για την τάξη και την ευκοσμία που πρέπει να επικρατούν στους χώρους, όπου οι Υπηρεσίες του Δήμου ασκούν τα καθήκοντά τους. Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που πηγάζει από τη γενικότερη αποστολή τους, είτε αυτή δημιουργείται αυτοδικαίως κατά την άσκηση των καθηκόντων της διεύθυνσης, είτε της ανατίθεται από τον Δήμαρχο. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κάθε τμήμα έχει την ευθύνη για τη νόμιμη, σωστή και αποδοτική λειτουργία των γραφείων που το συγκρο τούν κάτω από την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταμένου του Τμήματος και με τις αρμοδιότητες που ορίζονται για το καθένα από αυτά. Ειδικότερα: Εισηγούνται ιεραρχικά τα θέματα της αρμοδιότητά τους. Έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο και τη θεώρηση όλων των εγγράφων των γραφείων της δικαιοδοσίας τους. Έχουν την φροντίδα και την ευθύνη για τη νόμιμη, έγκαιρη και σωστή διεκπεραίωση των υποθέσεων της

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αρμοδιότητάς τους. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται, βοηθούν συντονίζουν και κατευθύνουν τους υπαλλήλους που υπηρετούν, για τη θεμελίωση συναφών προς τις αρ μοδιότητες αυτών, ενεργειών τις διοίκησης του Δήμου, σε σωστή και νόμιμη βάση, εξυπηρετούσαν κατά κύριο λόγο, τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών. Οι προϊστάμενοι αυτών ζητάνε και ανάλογα συμφω νούν ή όχι, τροποποιώντας τις υπηρεσιακές εισηγήσεις των υπαλλήλων της δικαιοδοσίας του, με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή τους στο σχέδιο των εγγράφων, με παράλληλη υποχρέωση σε μία τέτοια περίπτωση έγκαι ρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του Δημάρχου. Μεριμνούν για τις τοιχοκολλήσεις των ανακοινώσεων και για την κοινοποίηση των διακηρύξεων που εμπί πτουν στην αρμοδιότητά τους, είτε αυτές προέρχονται από το Δήμο είτε αποτελούν παραγγελία ή παράκληση άλλων Αρχών. Μεριμνούν και εποπτεύουν τη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών, ή εκείνων που με κάποια υπεύθυνη ιδιότητα συναλλάσσονται με το Δήμο για λογαριασμό της υπηρεσίας που εκπροσωπούν και επι λαμβάνονται δισεπίλυτων θεμάτων, παίρνοντας πρωτο βουλία για την υπέρ του πολίτη νόμιμη λύση τους. Καταρτίζουν σε πρώτο βαθμό τις εκθέσεις υπηρε σιακής ικανότητας του προσωπικού που υπάγεται δι οικητικά στο Τμήμα τους. Εισηγούνται ιεραρχικά τη λήψη μέτρων για την εύ ρυθμη και ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας τους. Παραλαμβάνουν την αλληλογραφία που ανάγεται στην αρμοδιότητά τους και διανέμουν αυτή με ειδικό βιβλίο παράδοσης και παραλαβής στους υπ αυτούς υπαλλήλους. Συγκεντρώνουν στοιχεία δραστηριότητας και προό δου των λειτουργιών της υπηρεσίας τους, συντάσσουν και τηρούν εποπτικούς πίνακες, τηρούν στατιστικά και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την σύνταξη προγραμμάτων στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους. Προμηθεύουν τα γραφεία της δικαιοδοσίας τους με τα απαραίτητα βοηθήματα για τη διευκόλυνσή τους και κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρθρο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (α) Ιδιαίτερο Γραφείο Διαθέτει γενικές γνώσεις σχετικά με την λειτουργία του Δήμου και τις διατάξεις που το διέπουν. Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Δήμαρχος στο γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμο διότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου. Ενεργεί σε όλες τις φάσεις, την προσωπική αλ ληλογραφία του Δημάρχου. Εφαρμόζει το πρόγραμμα των ημερών και των ωρών που ο Δήμαρχος δέχεται διάφορες επιτροπές και τους πολίτες. Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγο ντες του Δήμου και τον Δήμαρχο για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η συνεργα σία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή προσωπικών θεμάτων και την κατ εξαίρεση υπογραφή ορισμένων υπηρεσιακών εγγράφων. Διακινεί τα διάφορα έγγραφα και τους υπηρεσιακούς φακέλους ανάμεσα στα γραφεία και τον Δήμαρχο για υπογραφή. Για λογαριασμό του Δημάρχου δίνει εντολές και οδη γίες προς τους κλητήρες για την εκτέλεση της υπηρε σίας τους σε ότι αφορά προσωπικές εντολές αυτού. Ενημερώνει το τηρούμενο βιβλίο διατελεσάντων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. Ενημερώνει το Δήμαρχο για της παραστάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις που έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει. Τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο αρίθμησης των αποφάσεων του Δημάρχου βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα των αποφάσεων σε αντίστοιχο βιβλίο του Δημάρχου και κοινοποιεί τα αντίγραφα εγκαίρως σε όλους τους Αντιδημάρχους και στις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτές. Επίσης αντίγραφο κοινοποιείται και στους Δημοτι κούς Συμβούλους που ενεργούν ως βοηθοί Δημάρχου εφόσον το αντικείμενο ανάγεται στην αρμοδιότητά τους. Κάθε υπηρεσία που συντάσσει της αποφάσεις Δη μάρχου, ανάλογα με το αντικείμενό της, παραδίδει αυ θημερόν στο ιδιαίτερο γραφείο αυτού τόσα αντίτυπα όσα και τα κοινοποιούμενα. Αναγγέλλει στο Δήμαρχο τα πρόσωπα που τον επι σκέπτονται στο γραφείο του. Παίρνει τα τηλεφωνήματα που απευθύνονται στο Δήμαρχο και αν μεν ο Δήμαρχος είναι παρόν ενημε ρώνει αυτόν αμέσως για την απευθείας επικοινωνία του. Αν ο Δήμαρχος απουσιάζει, τηρεί σημειώσεις στο ειδικά τηρούμενο βιβλίο και τον ενημερώνει γι αυτές σε πρώτη ευκαιρία. Φροντίζει γενικότερα για την άμεση κατά το δυνατόν εξυπηρέτηση όλων όσων επισκέπτονται το Δήμαρχο στο γραφείο του. Η εξυπηρέτηση των πολιτών γενικότερα που απευθύνονται στις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου για την επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν, γίνεται απευθείας από αυτές χωρίς την μεσολάβηση ή παρεμβολή οποιουδήποτε άλλου υπηρεσιακού παρά γοντα πλην του προϊσταμένου του οικείου τμήματος ή γραφείου και του προϊσταμένου της διεύθυνσης. (β) Γραφείο Αντιδημάρχων Προέδρου Δ.Σ. Μεριμνά για τις υπηρεσιακές σχέσεις και συναντή σεις των Αντιδημάρχων με το Δήμαρχο και τα λοιπά μέλη της διοίκησης του Δήμου, ασκεί δε αντίστοιχα σε όλο τους το φάσμα της αρμοδιότητες του ιδιαιτέρου γραφείου του Δημάρχου. (γ) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Επιμελείται και διεκπεραιώνει κάθε σχετική εργασία για την οργάνωση τελετών δεξιώσεων γευμάτων εορ τών, υποδοχής και ξενάγησης διαφόρων προσωπικοτή των. Συντονίζει τις ενέργειες αυτές με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης είναι ενδεδειγμένο και φορείς μαζικής εκπροσώπησης πολιτών. Η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται αναλόγως, αν οι άνω εκδηλώσεις οργα νώνονται από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, τα συ νοικιακά συμβούλια η εμπίπτουν στις δραστηριότητες ειδικών προγραμμάτων αυτού. Ενημερώνει τους Δημότες για την αποστολή του Δή μου ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φρο ντίζει για την δημιουργία ενδιαφέροντος των Δημοτών με σκοπό την συνεργασία τους μαζί τους. Προγραμματίζει εκδηλώσεις επικοινωνίας του Δημάρ χου με τους κατοίκους του Δήμου για την διαπίστωση των αναγκών τους και την καταγραφή από κοντά των προβλημάτων τους. Φροντίζει μέσω του γραφείου προμηθειών για τον εμπλουτισμό του Δήμου με είδη διακόσμησης και με γαφωνικής μετάδοσης των οργανούμενων από αυτόν εορτών και άλλον παρομοίων εκδηλώσεων. Το τηρού μενο βιβλίο εθνικών και τοπικών εορτών περιλαμβάνει

6 20584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λεπτομερώς στοιχεία που αφορούν την διοργάνωση αυτών ως και την σχετική νομοθεσία. Τηρεί επίσης βιβλίο επισήμων προσώπων όπως αυτά καθορίζονται με κανονιστική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι διευθύν σεις κατοικίας ή έδρας της αρχής ή της Υπηρεσίας που εκπροσωπούν και η ιδιότητά τους. Μεριμνά για την έγκαιρη εκτύπωση και αποστολή των προσκλήσεων στα πρόσωπα που καλούνται στις διορ γανούμενες από το Δήμο εκδηλώσεις. Μεριμνά για την κατάλληλη διακόσμηση του Δημοτι κού καταστήματος και των αιθουσών αυτού, ή οποιου δήποτε άλλου χώρου, κατά της διοργανούμενες από το Δήμο τελετές γενικά. Μεριμνά για τον σημαιοστολισμό, την φωταγώγηση και την διακόσμηση γενικά της πόλης και των δημοτικών καταστημάτων κατά τις εθνικές και λοιπές γιορταστικές εκδηλώσεις. Ενημερώνει το Δήμαρχο για τις διάφορες γιορτές γενικά και δεξιώσεις που οργανώνονται από οποιεσδή ποτε άλλες αρχές, σωματεία, οργανώσεις, συλλόγους και άλλους συλλογικούς φορείς και που έχει κληθεί να παραστεί και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό άμεσα με το επιμέρους γραφείο του Δημάρχου, ώστε η εκπλή ρωση των υποχρεώσεων αυτών από μέρους αυτού (του Δημάρχου) να είναι πλήρης. Προέρχεται στις αναγκαίες υπηρεσιακές ενέργειες και εισηγείται τις απαιτούμενες διαδικασίες, για την απονομή τιμητικών διακρίσεων (διπλωμάτων επίτιμων δημοτών, μεταλλίων της πόλης κ.λπ.), ενημερώνοντας το τηρούμενο για το σκοπό αυτό ειδικό βιβλίο. Συντάσσει και εισηγείται την ψήφιση του ειδικού κα νονισμού απονομής τιμητικών διακρίσεων. Οργανώνει τις διάφορες πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και μεριμνά για την προβολή και αξιοποίηση αυτών. Μεριμνά για την έγκαιρη ψήφιση των πιστώσεων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση όλων των προα ναφερομένων δραστηριοτήτων του Δήμου και εφόσον κρίνεται επωφελές, διαχειρίζεται αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του περί λογιστικού των Δήμων διατάγ ματος. (δ) Γραφείο Τύπου Συντάσσει Δελτία Τύπου για την προβολή των δρα στηριοτήτων του Δήμου και για την ενημέρωση των Δημοτών. Φροντίζει για την προώθηση των ως άνω Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρω σης. Καλύπτει δημοσιογραφικά, κατόπιν εντολής του Δη μάρχου, όλες τις εκδηλώσεις, Ημερίδες και Συνέδρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που οργανώνονται εντός και εκτός του Δήμου. Επιμελείται τη σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών εντύπων σχετικά με την δραστηριότητα του Δήμου. Συνεργάζεται με τους δημοσιογράφους και οργα νώνει τις συνεντεύξεις Τύπου. Τηρεί φωτογραφικό Αρχείο με τη δραστηριότητα του Δημάρχου και του Δήμου εν γένει. Συνεργάζεται με τον τοπικό Τύπο για θέματα το πικά Συλλέγει τις αποστελλόμενες στο Δήμο εκδόσεις, αξιολογεί τη χρησιμότητά τους και εισηγείται στον Δή μαρχο τον τρόπο χρησιμοποίησής τους. Παρακολουθεί τα δημοσιεύματα του Τύπου ή τα Μ.Μ.Ε και μεριμνά για την προετοιμασία ανάλογων δη μοσιεύσεων με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. Ταξινομεί και αρχειοθετεί το ειδικά τηρούμενο βι βλίο, δημοσιεύματα κάθε μορφής, που αφορούν την το πική Αυτοδιοίκηση γενικά αλλά και τον Δήμο ειδικά και ενημερώνει πάνω σ αυτά τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με το περιεχόμενο του Γραφείου αυτού 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λειτουργεί στα πλαίσια των από τον Δήμαρχο εκ διδόμενων προς τούτο νομίμων αποφάσεων. Ενημερώνει τον Δήμαρχο για τα θέματα που θεω ρούνται επείγοντα και συνεργάζεται μαζί του για την υπηρεσιακή τους προώθηση και επίλυση. Εφαρμόζει το νόμο σε κάθε περίπτωση και προσυ πογράφει όλα τα προσκομιζόμενα για υπογραφή στο Δήμαρχο έγγραφα. Συντάσσει τις εγκυκλίους του Δημάρχου. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύε ται αναπληρώνει ένας από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Δήμου, ύστερα από απόφαση του Δημάρχου. 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έχει διοικητική εξάρτηση μόνο από το Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας του από το νόμιμο ανα πληρωτή του. Σε θέματα που η αρμοδιότητά τους έχει νόμιμα με ταβιβαστεί στους Αντιδημάρχους, την προς αυτήν διοι κητική δικαιοδοσία ασκούν ανάλογα οι Αντιδήμαρχοι. Παρέχει προς τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους κάθε ζητούμενη γνώμη και συμβουλή για κάθε θέμα που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δήμου, των Ιδρυ μάτων ή Νομικών Προσώπων αυτού και χειρίζεται όλες τις δικαστικές υποθέσεις αυτών. Οι διατάξεις του ν. 1093/1980 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικος περί δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) και άλλων τινών διατάξεων», εφαρμόζονται και επί των επί μηνιαία αντιμισθία δικηγόρων του Δήμου. Οι δικηγόροι του Δήμου είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες δεν υπάρχει ανάγκη παράστασής τους σε δικές του υποθέσεις ενώπιον δι καστικών ή διοικητικών αρχών. Εισηγείται την ανάθεση υποθέσεων του Δήμου σε δικηγόρους παρ Αρείω Πάγω εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. Εισηγείται επίσης την ανάθεση υποθέσεων σε δικη γόρους μη αμειβόμενους με πάγια αντιμισθία από τον Δήμο, εφόσον κρίνεται: α) ότι λόγω της σοβαρότητας και της ιδιάζουσας μορ φής του θέματος, απαιτείται ο χειρισμός αυτού από διακεκριμένους επιστήμονες του είδους, και β) εφόσον ο φόρτος εργασίας που δημιουργείται από τα σε εκκρεμότητα θέματα, δεν μπορεί αποδειγμένα να αντιμετωπιστεί από τους τακτικούς δικηγόρους του Δήμου. Οι τακτικοί δικηγόροι του Δήμου ή οι καθ υπόθεση χειριζόμενοι θέματα αυτού, οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής, όταν τούτο τους ζητηθεί. Α. Προϊστάμενος (Νομικός Σύμβουλος) Ο Προϊστάμενος της Ν.Υ. είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου που πρέπει να είναι Δικηγόρος στον Αρειο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πάγο. Ο Νομικός Σύμβουλος έχει τη γενική και ειδική εποπτεία της λειτουργίας της Υπηρεσίας και της πε ρατώσεως των κάθε μορφής υποθέσεων της, ασκεί το γνωμοδοτικό έργο και παρίσταται ενώπιον οποιουδήπο τε Δικαστηρίου ή Αρχής για νομικά θέματα, έχει δε εκ της θέσεώς του και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο την από το Νόμο απαιτούμενη πληρεξουσιότητα για παράσταση ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κατά την εκδίκαση κάθε φύσεως υποθέσεων του Δήμου. Β. Γραμματεία Τηρεί ειδικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχό μενων δικαστικών εγγράφων, γενικά, ως και των επισυ ναπτομένων σ αυτά στοιχεία. Τηρεί επίσης ειδικό βιβλίο πορείας των δικαστικών υποθέσεων. Τηρεί το αρχείο εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων και νομολογίας πάνω σε θέματα αρμοδιότητας της Νομικής Υπηρεσίας. Τηρεί και ενημερώνει τον διαρκή Κώδικα νομοθεσίας ή οποιοδήποτε νομικό βοήθημα προμηθεύεται ο Δήμος για την διευκόλυνση της δουλειάς της. Τηρεί το αρχείο της Νομικής Υπηρεσίας. Δακτυλογραφεί τα δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις και γενικά την αλληλογραφία της Νομικής Υπηρεσίας και δι εκπεραιώνει κάθε διοικητική εργασία, τρέχουσα ή ειδική που της ανατίθεται από τους δικηγόρους του Δήμου. β) Γραφείο Γνωμοδοτήσεων Καταρτισμού Συμβάσε ων Διεξαγωγής Δικών Γνωμοδοτεί, κάθε νομικό θέμα που αφορά τον Δήμο γενικότερα και τα παρ αυτόν Ιδρύματα και Νομικά Πρό σωπα, ύστερα από ερώτημα που του επιβάλλει ο Δή μαρχος. Μελετά, ερευνά και εδραιώνει νομικά κάθε υπόθεση που είναι συνδεδεμένη με τα συμφέροντα του Δήμου. Είναι υπεύθυνο σε ότι αφορά την προστασία της ακίνητης Δημοτικής Περιουσίας, από Νομική άποψη Επεξεργάζεται, σε τελική φάση, τα από τις υπη ρεσίες του Δήμου συντασσόμενα σχέδια συμφωνιών, διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων κ.λπ. που ανάγονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς τους. Συντάσσει τα σχέδια όλων των πράξεων συμφωνίας που ενεργεί ο Δήμος ή τα παρ αυτόν Ιδρύματα ή Νομικά Πρόσωπα με οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, ελέγχει δε, όπου τούτο είναι αναγκαίο για τον άνω σκοπό τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησιών. Παρίσταται στην διεξαγωγή των δικαστικών υπο θέσεων του Δήμου ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών, αφού ενημερωθεί προς τούτο επαρκώς και εγκαίρως. Εισηγείται την κατάργηση δικών, σε όσες περιπτώ σεις η συνέχισής τους προβλέπεται αλυσιτελής και ασύμφορη. Επιλαμβάνεται των υποθέσεων κληροδοσιών και δωρεών κινητών και ακινήτων, επεξεργαζόμενο τις δι αδικασίες νομιμοποίησης του Δήμου έναντι αυτών. 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑ ΤΕΣ κ.λπ.) Ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει ο ίδιος απο φασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σ όλους τους τομείς δραστηριότητας του Δήμου. Για το σκοπό αυτό: Παίρνει απευθείας εντολές από το Δήμαρχο και συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με το προσωπικό του Δήμου σε όλη του την ιεραρχία, τους νομικούς συμβούλους και άλλους παράγοντες. Έχει δικαίωμα να ζητά προφορικά ή γραπτά, στοιχεία που θα είναι αναγκαία, κατά την γνώμη του, για την εκτέλεση των εντολών του Δημάρχου. Ο ως άνω, υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο και είναι υποχρεωμένος να δίνει λόγο σε κάθε περίπτωση. Η πρόσληψή του, ενεργείται και ολοκληρώνεται, σύμ φωνα με το αρ. 163 του ν. 3584/07. Αρθρο 7 0 Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. Θα ασκούνται από τις ανάλογες υπηρεσίες, τα τμήματά τους και τα γραφεία τους. Η κατανομή του προσωπικού θα αποφασίζεται από το Δήμαρχο,σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των υπη ρεσιών. Τον προϊστάμενο που απουσιάζει θα αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδος που ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δημάρχου. Για την επιλογή των προϊσταμένων της Δ/νσης των Υπηρεσιών και των τμημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994 και 3584/2007. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων,πραγματοποιείται τελικά στις αντίστοιχες Οργανικές μονάδες για τρία χρόνια με απόφαση Δη μάρχου. Για τον προσδιορισμό των κλάδων από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων και των τμημάτων των υπηρεσιών του Δήμου λαμβάνονται υπό ψη οι σχετικές διατάξεις. Αρθρο 8 0 Οι αρμοδιότητες κάθε Υπηρεσίας (Δ/νση, τμήμα, γρα φείο) που αναφέρονται στον οργανισμό καθορίζονται ως εξής: (1). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Δήμου,την αποσφραγίζει, σημειώνει το αρμόδιο τμήμα, στο οποίο πρέπει να παραδοθεί με την ημερομηνία εισόδου της στο Δήμο, πλην εκείνης που απευθύνεται στο Δήμαρχο με την ένδειξη «προσωπική» και μετά την ενημέρωση του Δημάρχου, πάνω σ αυτήν την παραδίνει στο γρα φείο Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου, για πρωτοκόλληση και διανομή της στα τμήματα και τη Νομική Υπηρεσία. Εφόσον το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου δεν τηρείται από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τηρείται χω ρίς άλλη διαδικασία από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικ.Υπηρεσιών. Μεριμνά για τον τυχόν επαναπροσδιορισμό των ορί ων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας στην περιφέρεια του Δήμου, στο βαθμό που ο Νόμος ορίζει και στα Δημοτικά Καταστήματα που χα ρακτηρίζονται σαν χώροι του ανεξάρτητου ιδρύματος του Δήμου. Στην αποκλειστική δικαιοδοσία του υπάγονται ακό μη τα θέματα της αυτ/σης σε ότι αφορά τον Κώδικα της περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθεσία, η παροχή αρμοδιοτήτων στους οργανισμούς Τοπικής Αυτ/σης, η αποκέντρωση, η περιφερειακή ανάπτυξη και γενικότερα ότι αναφέρεται στην εξέλιξή της και την λειτουργία της.

8 20586 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εκπαίδευση, οι έρανοι, η περίθαλψη, η ίδρυση Δημό σιων Υπηρεσιών και άλλων οργανισμών στην περιφέρεια του Δήμου, η στατιστική, ο τουρισμός και κάθε άλλη αρμοδιότητα που υπάγεται στον τομέα της Διοίκησης και δεν προσδιορίζεται ειδικά στον παρόντα Οργανισμό, περιλαμβάνει τις αρμοδιότητές της. Εχει την ευθύνη της εγκατάστασης των υπηρεσιών στα Δημοτικά καταστήματα Ο προϊστάμενος της Δ/νσης των Υπηρεσιών του Δήμου, ασκεί τις από τις διατάξεις των άρθρων 120 και μετά του ν. 3584/2007 «περί καταστάσεως προσωπικού των ΟΤΑ» οριζόμενες πειθαρχικές δικαιοδοσίες. Εισηγείται στον Δήμαρχο την τοποθέτηση,κατανομή, μετακίνηση, μετάταξη και όλες τις υπόλοιπες υπηρεσι ακές μεταβολές στο προσωπικό του Δήμου. Βαθμολόγηση ετησίων εκθέσεων Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 1. Γραφείο Προϊσταμένου Καθοδήγηση, εποπτεία υπαλλήλων του τμήματος. Διακίνηση εισερχομένων εξερχομένων εγγράφων του τμήματος Εισήγηση στο Δ.Σ. αποφάσεων αρμοδιότητας τμή ματος. Οργάνωση εορτών, συσκέψεων, δημοσίων εκδηλώ σεων Δήμου (σε συνεργασία με το Δ/ντή) Τήρηση βιβλιοδετημένων Φ.Ε.Κ, Νομικών βιβλίων, συγγραμμάτων για Ο.Τ.Α. Συγκέντρωση κοινοποίηση Νόμων εγκυκλίων κ.λ.π στα αρμόδια γραφεία. Βαθμολόγηση ετησίων εκθέσεων (α βάθμια). Αποστολή Δημοτικών αυτ/των για εξωτερικές υπη ρεσίες διακίνησης εγγράφων, προσωπικού, προσκλή σεων. Υποβολή στη Δ/νση Διοικ., υλικού προς δημοσίευση και στατιστικών στοιχείων. Παράδοση φακέλου στη Δ/νση για υπογραφή από το Δήμαρχο. 2. Γραφείο Πρωτοκόλλου Χαρακτηρίζει με τα στοιχεία των φακέλων του αρ χείου, πρωτοκολλεί, διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία που του παραδίνεται από τον Δ/ντή. Στην έννοια του όρου «διεκπεραιώνει» περιλαμβά νεται και η υποχρέωση παράδοσης των διαφόρων εγ γράφων στα αρμόδια γραφεία. Προβαίνει στην ανάρτηση στο πλαίσιο των δημοσίων ανακοινώσεων όλων των για το σκοπό αυτό επιδιδο μένων στο Δήμο αποφάσεων,κλήσεων, προγραμμάτων κ.λπ. με την υποχρέωση έγκαιρης συλλογής αυτών σε εύλογο χρόνο, αρχειοθέτησής τους και καταστροφής τους, τηρουμένης προς τούτο της καθορισμένης δια δικασίας. Εχει την ευθύνη της διαφύλαξης και διασφάλισης των αρχείων του Δήμου, την καλή διατήρηση των οποί ων φροντίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια. Εφόσον τα διεκπεραιούμενα έγγραφα αφορούν υπο θέσεις των οποίων οι φάκελοι τηρούνται από επί μέρους γραφεία που τις χειρίζονται τα σχέδια αυτά παραδίδο νται στα γραφεία αυτά, ευθύς μετά την διεκπεραίωση των πρωτοτύπων. 3. Γραφείο Δημοτικού συμβουλίου Μεριμνά για την ενημέρωση των εκλεγομένων Δ.Σ,σε σχέση με την ορκωμοσία τους και την εγκατάστασή τους στο Δήμο. Μεριμνά για την συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα και την εκλογή των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δ.Σ και τον Δή μαρχο, για τον καθορισμό των θεμάτων που συζητού νται στις συνεδριάσεις του ΔΣ Συγκεντρώνει τους φακέλους των θεμάτων με τα απαρτίζοντα αυτά δικαιολογητικά, καθώς και τις πιο πάνω σ αυτά εισηγήσεις των εντεταλμένων διοικητικών οργάνων του Δήμου, τους οποίους θέτει υπόψη των ενδιαφερόμενων Δ.Σ. για ενημέρωσή τους. Συντάσσει και κοινοποιεί με τον κλητήρα την ημε ρήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων. Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά, με ορισμό πρα κτικογράφου, των συνεδριάσεων των Δ. Σ. καθώς και τις αποφάσεις καταχωρώντας τα στα ειδικά βιβλία και φροντίζει για την υπογραφή και την νόμιμη επικύρωσή τους. Εφόσον τα πρακτικά τηρούνται με χρήση μαγνη τοφώνου, αριθμεί και θεωρεί τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα τα οποία και βιβλιοδετεί στο τέλος κάθε χρόνου και τα φυλάσσει. Συνεργάζεται με τη Νομική Υπηρεσία καθώς και τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου για την έγκαιρη προσκόμιση των τυχόν γνωμοδοτήσεών τους για την ενημέρωση του Δ.Σ. Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που παίρνονται και υποβάλλει αντίγραφα αυτών για τον κατά νόμο έλεγχο. Κοινοποιεί τις εγκεκριμένες αποφάσεις στις αρμό διες υπηρεσίες Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση, που όμως είναι ευνόητο ότι έχει σχέση με τη λειτουργία του Δ.Σ. Γραφείο Δημαρχιακής Επιτροπής Λειτουργεί παρεμφερώς προς τις αρμοδιότητες του Δ.Σ και εφαρμόζει τις αντίστοιχες διαδικασίες. 5. Γραφείο μηχανοργάνωσης Καταρτίζει τα προγράμματα που αφορούν στη μη χανοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, συντάσσει τις απαραίτητες γι αυτό εισηγήσεις και τις απαιτούμενες μελέτες.. Έχει την ευθύνη για την λειτουργία της μηχανογρά φησης και μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών και επι βλέπει τη σωστή κι αποτελεσματική λειτουργία των εγκατεστημένων υπολογιστών. Επιμελείται τη συντήρηση, την επισκευή και τη δια φύλαξη των μηχανημάτων από κάθε είδους φθορά. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου για τη σωστή και έγκαιρη εκτέλεση των σχετικών εντολών. 6. Γραφείο Παιδείας και Αθλητισμού Καταγραφή προβλημάτων παιδείας Μέριμνα επίλυσης προβλημάτων από Δήμο ή Κρα τικούς φορείς Καταγραφή στεγαστικών και λειτουργικών αναγκών σχολείων. Συνεργασία με αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για συντήρηση σχολικών κτιρίων Οργάνωση λειτουργίας προγραμμάτων του Δήμου μαζικού Αθλητισμού Συνδιοργάνωση αθλητικών αγώνων με τοπικούς αθλητικούς φορείς. Τηρεί στοιχεία που αφορούν τον αθλητισμό (κατά σταση αθλητικών συλλόγων και αθλητικών δραστηρι οτήτων του Δήμου). Β. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Γραφείο Προϊσταμένου Καθοδήγηση, εποπτεία υπαλλήλων του τμήματος. Διακίνηση εισερχομένων εξερχομένων εγγράφων του τμήματος

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεριμνά για την τήρηση των προβλεπόμενων από το Νόμο διαδικασιών για την εγγραφή των κατοίκων στα δημοτολόγια του Δήμου, την διατήρηση μητρώων στρατολογικών πινάκων, την εξακρίβωση της ιθαγένει ας, την θεώρηση των ληξιαρχιακών βιβλίων, την διόρ θωση των εσφαλμένων, καθώς και τη καταχώρηση των οποιονδήποτε μεταβολών. Προσυπογράφει δια των αρμοδίων υπαλλήλων όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά Συγκέντρωση κοινοποίηση Νόμων εγκυκλίων κ.λ.π στα αρμόδια γραφεία. Βαθμολόγηση ετησίων εκθέσεων (α βάθμια). Υποβολή στη Δ/νση Διοικ., υλικού προς δημοσίευση και στατιστικών στοιχείων. Παράδοση φακέλου στη Δ/νση για υπογραφή από το Δήμαρχο. 2. Γραφείο Δημοτικής και Αστικής κατάστασης α. Γραφείο μητρώου και στρατολογίας Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση των μητρώων των στρατολογικών πινάκων σε καλή κατάσταση και τη δι ασφάλιση τους από απώλεια και φθορά. Καταρτίζει ετησίως τα μητρώα αρρένων, τα ενημερώ νει και τηρεί αρχείο των μεταβολών που επέρχονται. Καταρτίζει στρατολογικούς πίνακες. Μεριμνά για την ενημέρωση των υποχρέων όσον αφορά τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις. Εκδίδει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για απαλλαγή, όσων δικαιούνται από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά για την εισαγω γή όσων ενδιαφέρονται στις διάφορες στρατιωτικές σχολές. β. Γραφείο ιθαγένειας Ενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εγ γραφή αδήλωτων την εξακρίβωση της ιθαγένειας αυτών, καθώς και την διόρθωση των κάθε είδους εσφαλμένων στα μητρώα αρρένων. Επιμελείται την εφαρμογή των σχετικών με τους δημότες διατάξεων του Κ.Δ.Κ καθώς και του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας γ. Γραφείο Δημοτολογίου και Εκλογών Ενεργεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για την εγγραφή των κατοίκων στα δημοτολόγια του Δήμου, την διόρθωση των εσφαλμένων, καθώς και τη καταχώρηση των οποιονδήποτε μεταβολών. Προσυπογράφει δια των αρμοδίων υπαλλήλων όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά Τηρεί για κάθε οικογένεια ιδιαίτερο φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά και αρχείο αποφάσεων για τις μεταβολές στα δημοτολόγια. Εκδίδει τα πιστοποιητικά ατομικής, οικογενειακής κατάστασης και ταυτοπροσωπίας των δημοτών. Εκτελεί τις ανατιθέμενες στο Δήμο εργασίες σχετικά με τη γενική απογραφή του πληθυσμού. Ενεργεί αναλόγως για την έκδοση και αναθεώρη ση των εκλογικών καταλόγων και τη διεξαγωγή των εκλογών. δ. Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών γάμων Ο Ληξίαρχος μεριμνά για την προμήθεια, την θεώρη ση και την υπεύθυνη τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων. Συντάσσει καταχωρεί στα οικεία βιβλία τις λη ξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, βαπτίσεων, γάμων και θανάτων. Συντάσσει καταχωρεί τις εκθέσεις βαπτίσεων, ονοματοδοσίας, διαζυγίων, μεταβολής θρησκεύματος, αναγνώρισης ή αποκήρυξης τέκνων και τις κοινοποιεί αρμοδίως. Ανακοινώνει τις γεννήσεις, βαπτίσεις, γάμους και θανάτους και γενικά τις μεταβολές των φυσικών προ σώπων της περιφέρειας του ληξιαρχείου: 1. στο Δήμο, αν τα παραπάνω γεγονότα αφορούν δη μότες ή εγγεγραμμένους στα μητρώα και στα τέκνα αυτών, 2. στους άλλους Δήμους ή Κοινότητες αν τα γεγονότα αφορούν ετεροδημότες. Αποστέλλει αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων αρρένων στους Δήμους που έχουν μόνιμη κατοικία οι γονείς τους. Συντάσσει για την εφορία απογραφικά δελτία θανά των και αποστέλλει ετήσια απογραφή στη στατιστική υπηρεσία όλων των οικείων ληξιαρχικών γεγονότων. Το γραφείο του ληξιαρχείου ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Ληξιαρχικών πράξεων και συμβάλλει στην τέλεση των πολιτικών γάμων. (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Διευθυντού Καταρτίζει από κοινού με τους Δ/ντές όλων των Δ/νσεων του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες τον προϋπολογισμό και απολογισμό. Ασκεί τις αρμοδιότητες της διατ. του αρ. 23 παρ. 2 του από β.δ. «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», με όλες τις από αυτό προκύπτουσες ευθύνες. Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Μεριμνά για την ψήφιση των μαζικών πιστώσεων του προϋπολογισμού, συντάσσοντας ενυπόγραφα τις περί αυ τών εισηγήσεις του Δημάρχου προς το Δ.Σ και τη ΔΕ. Μεριμνά για τις τυχόν αναμορφώσεις έγκρισης δαπανών, όρων σύναψης δανείων και τήρηση αρχείου οικονομικών θεμάτων. Παρέχει τα αναγκαία λογιστικά στοιχεία σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου,προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε εισηγήσεις του Δημάρχου, για την ψήφιση ανάλογων πιστώσεων. Ελέγχει όλες τις συμβάσεις και παραδίδει αυτές ενυπόγραφα προς τον Δήμαρχο. Ελεγχος προσυπογραφή χρηματικών ενταλμά των. Α. ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ α. Γραφείο προϊσταμένου. Ο προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την οικονομική πορεία του Δήμου, παρακολουθεί κι ελέγχει τη δρα στηριότητα των επί μέρους γραφείων. Παραλαμβάνει, ταξινομεί και χρεώνει αντίστοιχα για κάθε γραφείο την αλληλογραφία. Υπογράφει χρηματικά εντάλματα βεβαιώσεις μισθο δοτικές καταστάσεις και οποιαδήποτε έγγραφα εκδίδει η οικονομική υπηρεσία. Επιμελείται της εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής κάθε δαπάνης του Δήμου. Καταρτίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρε σίες τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων και τις ειση γητικές εκθέσεις. α) Γραφείο Προϋπολογισμού Απολογισμού Λογι στηρίου Τηρεί ειδικό αρχείο προϋπολογισμών και απολογι σμών του Δήμου με όλες τις συναφείς εγκριτικές και τροποποιητικές αποφάσεις. Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προυπολο γισμού και εισηγείται τις αναμορφώσεις αυτού με την

10 20588 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εγγραφή νέων εσόδων και αναπληρωματικών, συμπλη ρωματικών ή εκτάκτων πιστώσεων. Συγκεντρώνει και καταχωρεί στα οικεία λογιστικά βιβλία τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού. Καταχωρεί στα οικεία βιβλία, τις με τον προϋπολο γισμό χορηγούμενες κάθε είδους πιστώσεις και ενημε ρώνει με ειδική κατάσταση τον Δήμαρχο για τις τυχόν γενόμενες υπερβάσεις. Τηρεί και ελέγχει τους από την αρμόδια Ταμιακή Υπηρεσία καταρτιζόμενους απολογιστικούς πίνακες, όσο αφορά το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού, αντίγραφο δε αυτών παραδίνει στο γραφείο προσόδων του Δήμου για το έλεγχο των συναφών στοιχείων της αρμοδιότητάς του. Μεριμνά για την ψήφιση των μαζικών πιστώσεων του προϋπολογισμού, συντάσσοντας ενυπόγραφα τις περί αυτών εισηγήσεις του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημαρχιακή Επιτροπή. Παρέχει τα αναγκαία λογιστικά στοιχεία σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε εισηγήσεις του Δημάρχου, για την ψήφιση ανάλογων πιστώσεων. Ελέγχει και ταξινομεί τα αποστελλόμενα στο Δήμο απολογιστικά στοιχεία, συμπληρώνει αυτά και τα ετοι μάζει για τον τελικό έλεγχό τους από την Δημαρχιακή Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο. β) Γραφείο εκκαθάρισης και εντολής δαπανών Ενεργεί τη σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και του περί οικονομικής Διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων Δ/τος, εκκαθάριση δαπανών του Δήμου. Δια του Προϊσταμένου αυτού, αναλαμβάνει την πάγια προκαταβολή, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την διαχειρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και οδηγίες και τις προς τούτο έγγραφες εντολές του Δημάρχου. Παρακολουθεί τις τυχόν κατατιθέμενες εγγυήσεις και την ανάληψή τους ως και τους τόκους αυτών, ενη μερώνοντας το τηρούμενο από το γραφείο ειδικό βι βλίο. Τηρεί βιβλίο παράδοσης των χρηματικών ενταλ μάτων στους δικαιούχους ή στους με εξουσιοδότηση εντελλόμενους την εξόφλησή τους. Ενεργεί για την απόδοση λογαριασμού από τον Δήμαρ χο στο Δημοτικό Συμβούλιο, των δαπανών για τα χωρίς δημοπρασία εκτελούμενα έργα ή προμήθειες κ.λπ. μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Νόμος, συνεργαζόμενο προς τούτο με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Φροντίζει για την βεβαίωση των με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των με διοικητικές αποφάσεις καταλογιζομένων σε βάρος κάθε υπόλογου, καθώς και την απόδοση των αχρεωστήτως λόγω καταλογισμού εισπραττομένων, τηρώντας προς τούτο βιβλίο σχετικών αποφάσεων. Ελέγχει τη νομιμότητα και την πληρότητα των δι καιολογητικών και των παραστατικών στοιχείων γενι κά κάθε δαπάνης, καθώς και την ύπαρξη ανάλογης πί στωσης στον προϋπολογισμό και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία μετά την υπογραφή τους από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, προωθεί στο ταμείο για εξόφλησή τους. Εκδίδει τις οίκοθεν εντολές για την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων. Συντάσσει τις εκκαθαριστικές αποφάσεις του Δη μάρχου και μονογράφει τα σχέδια αυτών. Παρακολουθεί και ενημερώνει τα στοιχεία των το κοχρεωλυτικών δανείων του Δήμου και ενεργεί για την έγκαιρη εκπλήρωση των συναφών υποχρεώσεών του. Αναφέρει αμέσως στον Προϊστάμενο του Τμήματος και τον Δήμαρχο, κάθε περίπτωση που θα υποπέσει τυχόν στην αντίληψή του και από την οποία πιθανόν να παραβλάπτονται οικονομικά τα συμφέροντα του Δήμου. Τα χρηματικά εντάλματα φέρουν στο στέλεχος την μονογραφή του εκδίδοντος αυτά υπαλλήλου, με την έννοια της ορθής σ αυτό μεταφοράς των εντελλομένων ποσών από την εκκαθαριστική της δαπάνης πράξη του Δημάρχου. Τα στελέχη του εντάλματος παραμένουν όπως έχουν στο σώμα αυτού και αποτελούν συραμμένα τεύχη, τα οποία αρχειοθετούνται κάθε χρόνο κατ αύξοντα αριθ μό. Εφόσον η υπηρεσία διευκολύνεται με την τήρηση παραστατικού αντιτύπου αυτού στον οικείο φάκελο κάθε δαπάνης, τούτο αποτελείται από ακριβές φωτο τυπικό αντίγραφο που εκδίδεται με μέριμνα του ίδιου γραφείου. Ελέγχει τη νομιμότητα και προσυπογράφει τις απο φάσεις του Δημάρχου για την εκκαθάριση και ανάλη ψη των δαπανών (εκτελουμένων έργων, προμηθειών, εργασιών, κ.λπ.), εφόσον δε τηρείται το περί εκθέσεων σύστημα που ορίζεται από τις, περί λογιστικού των Δή μων, διατάξεις του οικείου Διατάγματος, που εκδίδονται από τις σχετικές με τις δαπάνες υπηρεσίες του Δήμου, αναγράφοντας σε αυτές το οικείο Κεφάλαιο και άρθρο του Προϋπολογισμού. γ) Γραφείο Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού απο θήκης Επιμελείται και ενεργεί όλες τις διαδικασίες για την παραγγελία των προμηθειών και την έγκαιρη παραλαβή των κάθε είδους προμηθευόμενων υλικών και ειδών, μηδέ εξαιρουμένων και των κάθε είδους αυτοκινήτων και των λοιπών μηχανικών μέσων, πλην εκείνων που προσδιορίζονται για την εκτέλεση έργων, την εισαγωγή τους στην αποθήκη του Δήμου με την συνοδεία των ποσοτικών παραστατικών στοιχείων και την παράδοσή τους για κάθε περίπτωση, στις οικείες υπηρεσίες του Δήμου. Είναι υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού και την ακρίβεια του υπολοίπου καθώς αυτό προκύπτει, σε κάθε στιγμή από το βιβλίο υλικού. Χρησιμοποιεί βοηθητικά έντυπα αποδείξεων, δελτί ων, καρτελών, κ.λπ. τα οποία εγκρίνονται από το Δή μαρχο. Εισηγείται την εκποίησή του για διάφορους λόγους μη χρήσιμου υλικού ή την καταστροφή αυτού λόγω παλαιότητας και ενεργεί για την τήρηση της αναγκαίας για το σκοπό αυτό διαδικασίας. Ενεργεί τα νόμιμα για τη βεβαίωση του αντιτίμου κάθε ζημίας που προκύπτει λόγω απώλειας ειδών ή υλικών γενικά σε βάρος του έχοντος την ευθύνη γι αυτή υπολόγου. Ο υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση του υλικού, ευθύνεται προσωπικά για κάθε ζημιά του Δήμου που θα προέλθει από αμέλειά του, για τη δια τήρηση και γενικά συντήρηση σε καλή κατάσταση του απ αυτόν διαχειριζομένου υλικού για κάθε αντικανονική διάθεση τέτοιου υλικού. Τηρεί και ενημερώνει έγκαιρα και σωστά τα απαι τούμενα βιβλία χρεωπίστωσης μηχανών, μηχανημάτων και λοιπών εξαρτημάτων του Δήμου.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιμελείται τον εφοδιασμό των υπηρεσιών με τα αναγκαία για την λειτουργία τους είδη. Παρακολουθεί τις τιμές των ειδών που διαχειρίζεται και ενημερώνει τον Δήμαρχο και τις επιτροπές προμη θειών, σχετικά με αυτές. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των μεταβολών που πρέπει να επέλθουν στους σχετικούς πίνακες οφειλετών μετά από την διαπίστωση σφαλμά των ή άλλων σχετικών περιπτώσεων. Ως προς την Αποχέτευση Τηρεί και εφαρμόζει τη διαδικασία δημοπράτησης και εκτέλεσης των έργων αποχέτευσης. Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα συνοδεύοντα αυτά δικαιολο γητικά. Συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για την επι μέτρηση παραλαβή των έργων και τον καταλογισμό της δαπάνης σε βάρος των υπόχρεων. Συντάσσει τους αρχικούς και οριστικούς πίνακες καταβολής της δαπάνης και επιμελείται την βεβαίωσή τους από το Δημόσιο Ταμείο. Εκδίδει τις οίκοθεν εντολές προς τον δημοτικό εισπράκτορα για την είσπραξη των προβλεπομένων από τον νόμο ποσοστών υπέρ του Δήμου και υπέρ της ΕΥΔΑΠ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την είσπραξη από την ΕΥΔΑΠ και την απόδοση σ αυτή, των προβλεπόμενων αντίστοιχα ποσοστών επί των τελών των άρθρων 5 και 13 του ν. 1068/1980. Εκδίδει τις άδειες για την από τρίτους εκτέλεση δια φόρων εργασιών επί των δημοτικών οδών, πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων (τομές οδοστρωμάτων) για την τοποθέτηση, επισκευή, διαρρύθμιση ή συντήρηση εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Τηρεί χωριστό αρχείο των μελετών της αρμοδιότη τας του και των δικτύων αποχέτευσης της πόλης. Ενημερώνει ανελλιπώς αυτά ώστε σε κάθε στιγμή να υπάρχει πλήρης παράσταση των τηρουμένων από την υπηρεσία στοιχείων. γ) Γραφείο Λαϊκών Αγορών και Επιδοτήσεων Οργάνωση και εποπτεία ομαλής λειτουργίας. Σύνταξη διαγραμμάτων και αρίθμηση θέσεων πω λητών. Διαγράμμιση και αρίθμηση στο έδαφος θέσεων πω λητών λαϊκών αγορών και πανηγύρεων. Έκδοση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών ή πανη γύρεων. Έκδοση αδειών μεμονωμένων πολιτών εποχιακών ειδών σε διάφορα σημεία πόλης. Εισήγηση στον Δήμαρχο τρόπων βελτίωσης λειτουρ γίας ή ίδρυσης νέων λαϊκών αγορών. Επιμέλεια έγκαιρου καθαρισμού χώρων λαϊκών αγο ρών. Έκδοση οίκοθεν εντολών ή επί τόπου είσπραξης τελών λαϊκών αγορών ή χρήσης πεζοδρομίου. Μεριμνά επίλυσης διαφορών με μεσολάβηση Σω ματείου. Συνεργασία με σωματεία πωλητών για βελτίωση λειτουργίας λαϊκών αγορών. Κοινοποίηση στη Δ/νση Διοικητικού ειδησεογραφι κού υλικού ανακοινώσεων (ίδρυση αναστολή λαϊκών αγορών κ.λπ.). Τήρηση Δ/των αποφάσεων λειτουργίας, πινάκων διαγραφής λαϊκών αγορών, καταστημάτων πωλητών κ.λπ. Τήρηση αρχείου επιδοτουμένων αγροτών δημο τών. Έκδοση βεβαιώσεων σε επιδοτούμενους δημότες αγρότες. Λοιπές εργασίες αρμοδιότητας γραφείου. Γ. ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α) Προϊστάμενος Διεξάγει με την προσωπική ευθύνη και διεύθυνση του Δημοτικού Ταμία (όπου υπάρχει) και με τα αρμόδια εισπρακτορικά και διαχειριστικά όργανα την ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Δημοτικό Κώδικα και στο από διάταγμα σχετικά με το λογιστικό των Δήμων. Για την είσπραξη των εσόδων του Δήμου εφαρμόζο νται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις σχετικά με την είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων και των Εσόδων των Ο.Τ.Α. τα δε ταμιακά όργανα είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εφαρμογή τους. Ο Δημοτικός Ταμίας εισπράττει ο ίδιος αλλά και με τα εισπρακτορικά όργανα όλα τα έσοδα του Δήμου, που προβλέπονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό ως και όσα προβλέπονται από ειδικές αποφάσεις του Δημο τικού Συμβουλίου τρέχουσας ή παρελθούσας χρήσης, εφόσον δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή. Εισπράττει ακόμα υπέρ τρίτων κάθε έσοδο, εφόσον η είσπραξή του ανατίθεται νόμιμα στο Δήμο Εξοφλεί τα χρηματικά εντάλματα μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και των συναφών αποφάσεων του Δη μοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής. Δίνει εντολές για τη λήψη όλων των από τους νό μους περί εισπράξεων Δημοσίων εσόδων επιτρεπομέ νων αναγκαστικών μέτρων κατά παντός οφειλέτου του Δήμου. Ασκεί την ποινική δίωξη κατά των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση ενταλμάτων προσωπι κής κράτησης όπου και όταν αυτό είναι επιτρεπτό, σε τυχόν περιπτώσεις, που επιδεικνύεται από αυτά ασυγ χώρητη αμέλεια. Εποπτεύει την υπηρεσία της είσπραξης και μεριμνά, ώστε η είσπραξη των εσόδων καθώς και κάθε σχετική προς τούτο ενέργεια να συντελείται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Προσδιορίζει εγγράφως στους εισπράκτορες τα έσοδα που τους ανατίθεται να εισπράξουν, ως και η προθεσμία είσπραξής τους και αποφαίνεται σχετικά με τη χρηματική διαχείριση αυτών. Υποβάλλει μέχρι τις πέντε (5) κάθε μήνα στο Δή μαρχο και στη Δημαρχιακή Επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο προηγούμενο μήνα για ενημέρωση και έλεγχο. Δίνει λόγο για τον ίδιο και τα εισπρακτορικά (και διαχειριστικά, αν υπάρχουν) όργανα στο Ελεγκτικό Συ νέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Ο Δημοτικός ταμίας δεν έχει δικαίωμα να κρατά στο ταμείο περισσότερο από το 1/100 του ποσού των εξόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό του Δήμου. Τα υπόλοιπα χρήματα καταθέτει έντοκα και σε λογαριασμό λογ/σμό όψης στην τράπεζα της Ελλάδας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Τα χυδρομικό Ταμιευτήριο ή στην Εθνική ή στην Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. Ελέγχει και επαληθεύει τις εισαγόμενες εισπράξεις σε συνάρτηση με τα συνοδεύοντα αυτές παραστατικά στοιχεία.

12 20590 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ελέγχει βοηθούμενος από τους αρμόδιους υπαλλή λους της Υπηρεσίας, με δική του προσωπική ευθύνη τη νομιμότητα και εγκυρότητα των εκτελουμένων δαπανών και προβαίνει στην πληρωμή των δικαιούχων. Τα του ελέγχου και των διαδικασιών πληρωμής, εξόφλησης κ.λπ., ορίζονται από τις διατάξεις του αρ. 60 του λογι στικού (δήμων και κοινοτήτων). Ο δημοτικός Ταμίας, με προσωπική του ευθύνη, ενερ γεί τις χρηματικές δοσοληψίες μέσω του τραπεζικού συστήματος, χειριζόμενος προσωπικά τα μπλόκ γραμ ματίων και επιταγών που είναι χρεωμένος γι αυτό το σκοπό. Για την ενεργοποίηση των γραμματίων και των επιταγών που εκδίδονται για την οποιαδήποτε διακί νηση χρημάτων σε πίστωση ή σε βάρος των οικείων λογαριασμών του Δήμου, απαιτείται η προσυπογραφή αυτών και από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικο νομικών Υπηρεσιών. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσεως, υποβάλλει τον ετήσιο Απολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου στην Δημαρχιακή Επιτροπή, για τις παραπέρα διαδικασίες προελέγχου του και εισαγωγής του στο Δημοτικό Συμ βούλιο για έγκριση. Εκδίδει προσκλήσεις, ειδοποιήσεις, και άλλες ενημε ρωτικές πράξεις σχετικά με τις οφειλές των υπόχρεων και φροντίζει για την επίδοσή τους κατά τα νομίμως και από τον παρόντα οργανισμό προβλεπόμενα. β) Γραφείο Εισπράξεων Εσόδων Διεξάγει κάθε υπηρεσία που σχετίζεται με την επι μέλεια της βεβαίωσης και είσπραξης όλων των Εσόδων του Δήμου και με την τήρηση των αντίστοιχων λογι στικών βιβλίων. Σχετικά με τις εισπράξεις γενικά, τους χρηματικούς καταλόγους, τις διπλότυπες αποδείξεις, τα τηρούμενα κύ ρια και βοηθητικά βιβλία, τη θεώρηση αυτών, την έκδοση γραμματίων, την αποδοχή επιταγών κ.λπ. εφαρμόζονται ακριβώς τα από το λογιστικό των Δήμων οριζόμενα. Τα εισπραττόμενα έσοδα της ημέρας παραδίδονται από τους εισπράκτορες πριν από την αναχώρησή τους από το Ταμείο, στο τέλος του ωραρίου τους, στα χέρια του ταμία. Ως προς την παράδοση, την έκδοση γραμμα τίου παραλαβής, την παράδοση των βιβλίων διπλοτύπου είσπραξης, των αποσπασμάτων κ.λπ. προβλέπουν οι διατάξεις του αρ. 58 του από β.δ/τος. Ενεργεί την πίστωση των οφειλετών που πλήρωσαν και την οίκοθεν βεβαίωση των πραγματοποιηθέντων εσόδων που δεν εισπράχθηκαν με βάση αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους. Επιμελείται την τακτική εισαγωγή των εισπράξε ων στο Δημοτικό Ταμείο ανά κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού και με την ενημέρωση των οικείων λογιστικών βιβλίων. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στη βεβαί ωση και είσπραξης γενικά των εσόδων του Δήμου και που τους ανατίθεται από τον δημοτικό ταμία. γ) Γραφείο Πληρωμών Διεξάγει τις λογιστικές πράξεις που σχετίζονται με την πληρωμή των εξόδων του Δήμου, την τήρηση των αντίστοιχων λογιστικών βιβλίων του ταμείου και την κατάρτιση των μηνιαίων και ετησίων λογ/σμών της δι αχείρισης αυτού. Μεριμνά για την παρακράτηση των κρατήσεων υπέρ τρίτων. Συντάσσει και υποβάλλει στην οικονομική Εφορία στο τέλος κάθε χρόνου την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. Συνεργάζεται με τα διάφορα επικουρικά και ασφα λιστικά ταμεία, σε ότι αφορά τα αντίστοιχα με αυτά θέματα, των εργαζομένων, παρακολουθώντας ανελλι πώς την ανάλογη νομοθεσία. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στις πλη ρωμές γενικά του Δήμου και που του ανατίθεται από το δημοτικό ταμία. Για την αντιμετώπιση όλων των ως άνω εργασιών, τοποθετείται από τον Δήμαρχο ο απαιτούμενος αριθμός υπαλλήλων, στους οποίους ανατίθεται οι από το λογιστι κό προβλεπόμενες ελεγκτικές ή άλλες αρμοδιότητες. Α. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟ ΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α. Γραφείο Προσωπικού Σε συνεργασία με τον Δ/ντή των Διοικητικών Υπη ρεσιών συντάσσει τον Ο.Ε.Υ και εισηγείται ιεραρχικά τις τροποποιήσεις αυτού. Ενεργεί τις διαδικασίες σε ότι αφορά προσλήψεις όλου του προσωπικού εκτός των έργων αυτεπιστασίας. Ενεργεί όλες τις υποθέσεις που αφορούν θέματα προσωπικού, μεταθέσεις, μετατάξεις, εντάξεις, υπηρε σιακές μεταβολές, αποσπάσεις, μονιμοποιήσεις, απο λύσεις. Τηρεί ατομικούς φακέλους,μητρώα τακτικών υπαλ λήλων, καθώς και οργανόγραμμα της υπηρεσίας. Συντάσσει τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών,μεταβολών, πίνακες προακτέων και σχετικές αλφαβητικές καταστά σεις προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά που αφορούν ασφαλιστικά θέματα. Ενημερώνει το προσωπικό σε ότι αφορά εγκυκλίους και αποφάσεις Δημάρχου επίσης ενημερώνει για το ωράριο εργασίας και μεριμνά για την ακριβή τήρησή του. Επιμελείται κάθε τι που αφορά στη σύνταξη των εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας του προσωπικού. Υστερα από συνεννόηση με το Δήμαρχο και το Δ/ντή Διοικητικών υπηρεσιών ενεργεί τα δέοντα ώστε να υποβληθούν θέματα της υπηρεσίας μας στο Υπηρε σιακό Συμβούλιο. Τηρεί το βιβλίο αποφάσεων Δημάρχου, σε συνερ γασία με τον Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών. β. Γραφείο Μισθοδοσίας. Για το προσωπικό των εξωτερικών υπηρεσιών συλ λέγει παρουσίες από το αρμόδιο τμήμα. Γνωστοποιεί στους υπαλλήλους και το εργατοτε χνικό προσωπικό τις τυχόν υπηρεσίες εκτός ωραρίου ή εργάσιμων ημερών. Συντάσσει μισθοδοτικές καταστάσεις για όλο το προσωπικό με βάση τα παραστατικά στοιχεία που από τα αρμόδια τμήματα και σε ότι αφορά προσωπικό έργων αυτεπιστασίας προβαίνει σε μισθοδοσία αφού έχει θεω ρημένες καταστάσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό. Επιμελείται της διαδικασίας παρακράτησης και από δοσης των επιβαλλόμενων στο προσωπικό προστίμων καθώς και των κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών επί της μισθοδοσίας του προσωπικού. (3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Η Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3731/2008, οργανώνεται σε επίπε δο Διεύθυνσης η οποία διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα: 1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 3. ΤΜΗΜΑΤΑ Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Άρθρο 1, αρμοδιότητες: Νο27, Νο28 της παρ. 1 του αρθ. 1 του ν. 3731/2008.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ι. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Άρθρο 1, αρμοδιότητες: Νο7, Νο21 της παρ. 1 του αρθ. 1 του ν. 3731/2008. ΙΙ. Γραφείο ελέγχου και προστασίας δημοτικής πε ριουσίας Άρθρο 1, αρμοδιότητες: Νο26 της παρ.1 του αρθ. 1 του ν. 3731/2008. Στις παραπάνω αναφερόμενες αρμοδιότητες θα προ στίθεται ή θα αφαιρείται ανάλογα με την ισχύουσα κάθε φορά διαπιστωτική πράξη του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 και 4 του αρθ. 1 του ν. 3731/2008. Στο συγκεκριμένο τμήμα προβλέπεται ένας (1) ΤΜΗ ΜΑΤΑΡΧΗΣ Α. Β. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ Το τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες των περ.: Νο1, Νο2, Νο3, Νο4, Νο6, Νο7, Νο15, Νο16, Νο22, Νο24, Νο25 της παρ. 1 του αρθ. 1 του ν. 3731/2008. Στις παραπάνω αναφερόμενες αρμοδιότητες θα προ στίθεται ή θα αφαιρείται ανάλογα με την ισχύουσα κάθε φορά διαπιστωτική πράξη του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 και 4 του αρθ. 1 του ν. 3731/2008. Στο συγκεκριμένο τμήμα προβλέπονται: ένας (1) ΤΜΗ ΜΑΤΑΡΧΗΣ Α, ένας (1) ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Β, και (2) ΕΠΟ ΠΤΕΣ. Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ. Το τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες: Νο5, Νο7, Νο8, Νο10, Νο11, Νο19 της παρ.1 του αρθ. 1 του ν. 3731/2008. Στις παραπάνω αναφερόμενες αρμοδιότητες θα προ στίθεται ή θα αφαιρείται ανάλογα με την ισχύουσα κάθε φορά διαπιστωτική πράξη του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, όπως προβλέπεται στη παρ. 3 και 4 του αρθ. 1 του ν. 3731/2008. Στο συγκεκριμένο τμήμα προβλέπονται: ένας (1) ΤΜΗ ΜΑΤΑΡΧΗΣ Α, ένας (1) ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Β, και (2) ΕΠΟ ΠΤΕΣ. Στις παραπάνω αναφερόμενες αρμοδιότητες θα προ στίθεται ή θα καταργείται, με τροποποίηση του Ο Ε Υ, όποια αρμοδιότητα προκύπτει ή καταργείται ύστερα από νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυ νομίας και του προσωπικού που υπηρετεί. Επίσης οι αρμοδιότητες θα ασκούνται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά διαπιστωτική πράξη του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΑ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 και 4 του αρθ. 1 του ν. 3731/2008. (Οι αρμοδιότητες αυτές θα ασκούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 3731/2008 απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών που θα κα θορίζει τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων, την δι αδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια). Η ιεραρχία του προσωπικού της Διεύθυνσης έχει ως εξής: ΕΝΑΣ (1) Διευθυντής ΕΝΑΣ (1) Υποδιευθυντής ΤΡΕΙΣ (3) Τμηματάρχες Α ΔΥΟ (2) Τμηματάρχες Β ΔΥΟ (2) Επόπτες ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) Δημοτικοί Αστυνομικοί Η επιλογή των παραπάνω θέσεων της ιεραρχίας της Δημοτικής Αστυνομίας θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 έως 6 του αρθ. 8 του ν. 3731/2008 όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα κριτήρια για τον σχηματισμό της κρίσης είναι αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του αρθ. 9 του ν. 3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων διενερ γείται με την διαδικασία των αντίστοιχων διατάξεων του αρθ. 10 του ν. 3731/2008. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋπέθεσες του αρθ. 8 του ανωτέρω νόμου, η επιλογή στις θέσεις ιεραρχίας γίνεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 16 του ίδιου νόμου. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνο μίας κατατάσσονται στις κατωτέρω κατηγορίες και κλάδους: Κλάδος ΠΕ 23 θέσεις (3) Τρεις Κλάδος ΤΕ 23 θέσεις (7) επτά Κλάδος ΔΕ 23 θέσεις (20) είκοσι Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Είναι υπεύθυνος για τη σύννομη εύρυθμη και απο τελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προ γραμμάτων δράσεις, θέτει στόχους για την υλοποίησή τους. Αναφέρει στον Δήμαρχο για τα προβλήματα που επικρατούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Δημοτικής Αστυνομίας. Καθορίζει το προσωπικό που θα απασχολείται σε βάρ διες και κατά τις αργίες με κατάλληλη εναλλαγή του. Φροντίζει για την άσκηση των αρμοδιοτήτων με κατάλληλο συντονισμό και εποπτεία των τμημάτων. Προγραμματίζει, διευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του προσωπικού. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μεθόδων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Μεριμνά να μορφώνει ασφαλή γνώμη για την επαγ γελματική επάρκεια, τα προσόντα και την ικανότητα του προσωπικού ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του. Φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοι νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού. Δίνει κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με την αποστολή και τη δράση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων που ανάγονται στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας, επι λαμβάνεται προσωπικά για την αντιμετώπιση της κατά στασης και συντονίζει όλες τις σχετικές με το ζήτημα αυτό ενέργειες. Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία επι σημαίνει τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης έγγραφα, δίδει οδηγίες στα αρμόδια τμήματα και ελέγ χει για την έγκαιρη διεκπεραίωσής τους. Συνεργάζεται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περί πτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Οι προϊστάμενοι Τμημάτων: Είναι υπεύθυνοι έναντι του Προϊσταμένου της Διεύ θυνσης για την αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμο διοτήτων του τμήματος που προΐστανται.

14 20592 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λαμβάνουν γνώση όλης της αλληλογραφίας που αφο ρά το τμήμα τους και είναι υπεύθυνοι για την ταχεία διεκπεραίωσής τους. Φροντίζουν για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανήκουν στο τμήμα τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, η διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. (4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η Δ/νση των έργων ασκεί τα εξής ειδικότερα καθή κοντα: Τηρεί χωριστό αρχείο της υπηρεσίας της,με κανο νιστική απόφαση Δημάρχου. Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τους προϊσταμένους των τμημάτων των υπηρεσιών και επιμελείται για την εφαρμογή του. Τα της εκτέλεσης και θεώρησης των μελετών, της διαδικασίας ανάθεσης έργων, των πιστοποιήσεων, των τιμολογίων και κάθε άλλου δικαιολογητικού των προς έκδοση ενταλμάτων πληρωμής που αναφέρονται στα εκτελούμενα έργα ορίζονται με κανονιστική απόφαση του Δημάρχου (π.δ. 171/1987). Παρακολουθεί κι επιβλέπει την εκτέλεση όλων των τεχνικών έργων. Ελέγχει και προσυπογράφει τις καταστάσεις πληρω μής του προσωπικού που απασχολείται στα κατασκευ αζόμενα από το Δήμο έργα με αυτεπιστασία.. Μεριμνά και ενεργεί ότι χρειάζεται για την ολοκλήρωση,συντήρηση και καλή λειτουργία του απο χετευτικού δικτύου στην πόλη. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Συντονίζει και εποπτεύει τα επί μέρους τμήματα και γραφεία. Εφαρμόζει τους Νόμους, εγκυκλίους και κανονισμούς που αφορούν την Τ.Υ Παραλαμβάνει και κατανέμει την αλληλογραφία στα τμήματα και γραφεία αυτής. Προσυπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα, (βεβαιώ σεις, πιστοποιητικά) και διαβιβάζει στη Δ/νση Διοικητι κού θέματα προς υπογραφή από το Δήμαρχο. Εισηγείται προς το Δήμαρχο αναθέσεις, δημοπρα σίες και Τεχνικά Προγράμματα. Ελέγχει και θεωρεί τις οικοδομικές άδειες. Τήρηση ΦΕΚ Δ/ντών Εγκυκλίων και αποφάσεων που αφορούν τη Δ/νση. Κοινοποίηση στη Δ/νση Διοικητικού τα προς δημο σίευση στατιστικά και απολογιστικά στοιχεία. Σύνταξη ετησίων εκθέσεων προσωπικού. 3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. Γραφείο Προϊσταμένου Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας του Τμήματός του και υπογράφει όλα τα έγγραφα για τα οποία επιτρέπεται με απόφαση Δημάρχου, να εκχωρεί αρμοδιότητα Β. Γραφείο Προγραμματισμού Συντονισμού έργων και Αρχείου. Συνεχής έρευνα και καταγραφή των αναγκών του Δήμου όσον αφορά τις Τεχνικές υποδομές, συγκέντρω ση στοιχείων και επεξεργασία. Συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου. Υποστήριξη των διαδικασιών προώθησης της υλο ποίησης, παρακολούθηση της εφαρμογής, αξιολόγησης και αναθεώρησης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων Τε χνικών Προγραμμάτων του Δήμου. Ενημέρωση της Δημοτικής αρχής για τα προγράμ ματα της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν το Δήμο και Υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών στο σχεδιασμό, στην υλοποί ηση και στην αξιολόγηση σχετικών ενεργειών. Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και εξωτε ρικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέ ρουν τα προγράμματα της Ε.Ε. Διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφο ρούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα αρμοδιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της τεχνι κής υπηρεσίας διατύπωση προτάσεων μελέτης και εκτέλεσης έργων υποδομής (π.χ. δασικής οδοποιίας, κτιρίων, διευθέτησης δασικών χειμάρρων, κατασκευής υδατοδεξαμενών, κατασκευής σημείων υδροληψίας για πυροσβεστικά οχήματα, υποδομών βοσκοτόπων, χώρων αναψυχής, αντιπυρικών ζωνών κ.λπ.) Αρχειοθέτηση των πρωτοτύπων φακέλων όλων των έργων, που έχουν δημοπρατηθεί ή ανατεθεί (τεύχη, με λέτες, πρακτικά επιτροπών διαγωνισμού, αποφάσεις οργάνων, φορέων ή υπηρεσιών κλπ.) Συμπλήρωση του αρχεί8ου με όλο το υλικό, που θα συγκεντρώνεται από την έναρξη μέχρι την περάτωση των έργων. Συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν, τη χρονική παρακολούθηση, τον ποιοτικό έλεγχο και την οικονομική παρακολούθηση των έργων. Τήρηση και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για πλήρη και χωρίς ελλείψεις δημιουρ γία αρχείων, που μεταξύ των άλλων θα χρησιμοποιηθεί και για τους ποιοτικούς και οικονομικούς ελέγχους της Διαχειριστικής Αρχής και των αντιστοίχων οργάνων της Ευρωπαικής Ενωσης. Σύνταξη των Τριμηνιαίων απολογιστικών δελτίων προς τη Διαχειριστική Αρχή του ΥΠ.Ε.ΘΟ. Γ. Γρ. Κτιριακών Εργων και Διαμορφώσεων Κοινοχρή στων χώρων, Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου. Μεριμνά για τη σύνταξη των αρχιτεκτονικών, στατι κών και ηλεκτρολογικών μελετών των κτιριακών έργων που εκτελούνται με εργολαβίες ή με αυτεπιστασία. Εκπονεί μελέτες για τους κοινόχρηστους χώρους που πρόκειται να κατασκευαστούν (πλατείες, άλση, πάρκα, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις). Καταρτίζει ή επιβλέπει τις μελέτες κατασκευής και συντήρησης οδών. Φροντίζει για τη σύνταξη και υλοποίηση των πρά ξεων αναλογισμού για τη διάνοιξη οδών κοινοχρήστων κ.λπ.) Συντάσσει μελέτες κυκλοφορίας και εισηγείται την έγκρισή τους και την εφαρμογή τους, ως και την εκτέλε ση έργων σήμανσης και φωτεινών σηματοδοτήσεων. Μεριμνά για την τοποθέτηση πινακίδων των ονομά των των οδών, των πλατειών και της αρίθμησης των ακινήτων καθώς επίσης μεριμνά και για την τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας. Μεριμνά για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, τη σύνταξη και θεώρηση των μελετών των τυχόν απαι τουμένων οικοδομικών αδειών που αφορούν οικοδομικά έργα και φροντίζει για τη δημοπράτησή τους. Tηρεί βιβλίο μελετών, στο οποίο καταχωρούνται οι μελέτες με απόλυτη αρίθμηση. Συντάσσει κηποτεχνικές μελέτες που περιλαμβάνο νται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τηρεί και εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες που ανά γονται στη δημοπράτηση, την εκτέλεση, την επίβλεψη των έργων πρασίνου. Δ. Γρ. έργων οδοποιΐας Συντάσσει μελέτες έργων Οδοποιίας και Μεριμνά για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, τη σύνταξη και θεώρησή τους. Μεριμνά για την κατασκευή των έργων με αυτεπι στασία, συντάσσει τελικές επιμετρήσεις και τον απο λογισμό που ακολουθεί την αποπεράτωση των έργων και μεριμνά για την παραλαβή αυτών. Μεριμνά για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της πόλεως και την άμεση αποκατάσταση των παρουσιαζό μενων φθορών στα οδοστρώματα και τα πεζοδρόμια. Εκδίδει τις άδειες για την από τρίτους εκτέλεση δια φόρων εργασιών επί των δημοτικών οδών, πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων (τομές οδοστρωμάτων για την τοποθέτηση, επισκευή ή διαρρύθμιση εγκαταστά σεων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης καθώς και για την αποκατάσταση των τομών αυτών. Ε. Γρ. Υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών έρ γων Γνωμοδοτεί σε κάθε περίπτωση τροποποίησης μελέ της ύδρευσης αποχέτευσης αν διαπιστωθεί ανάγκη. Μεριμνά για την κατασκευή των έργων με αυτεπι στασία Τηρεί απογραφικά στοιχεία κόστους των έργων σύμ φωνα με τις προβλέψεις των μελετών. Συντάσσει τις προς τούτο απαιτούμενες, παρακο λουθεί τους λογαριασμούς, τιμολόγια. Συντάσσει τελικές επιμετρήσεις και τον απολογισμό που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων και με ριμνά για την παραλαβή των έργων. Παρακολουθεί και ρυθμίζει σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, τα ιδιοκτησιακά θέματα και τα θέματα χρήσης του δικτύου, σύμφωνα με τις ισχύου σες διατάξεις του νόμου, τις εκδοθείσες ή εκδιδόμενες για το σκοπό αυτό ειδικές κανονιστικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα οριζόμενα στους κανονισμούς ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου. Συντάσσει τις κάθε είδους μηχανολογικές και ηλε κτρολογικές μελέτες, για την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων και προμηθειών του Δήμου. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των ηλε κτρομηχανολογικών εφαρμογών ώστε οι προμήθειες και τα εκτελούμενα έργα συμβαδίζουν με τη σύγχρο νη τεχνολογία και εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δήμου. ΣΤ. Γρ. Μελετών για Προμήθειες Συντάσσει μελέτες που αφορούν προμήθεια υλικών από το Δήμο και ειδικότερα μεριμνά για τη σύνταξη τε χνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής. Ζ. Γρ. Μηχανοργάνωση και Πληροφορικής Συντάσσει τα προγράμματα μηχανοργάνωσης και πληροφορικής της Τεχν. Υπηρεσίας. Προβαίνει σε διορθώσεις και συμπληρώσεις των προγραμμάτων της Τεχν. Υπηρεσίας. Οργανώνει το μηχανογραφικό σύστημα της Τ.Υ. Καταρτίζει πίνακες αναλύει τα στοιχεία των έργων και σχεδιάζει τα έντυπα, καταχωρεί μελέτες και γενικά ότι αφορά την Τεχν. Υπηρεσίας. Η. Γρ. Μελετών περιβάλλοντος Συγκέντρωση στοιχείων, για σύνταξη μελετών σε θέματα περιβάλλοντος. Τεκμηρίωση των αδυναμιών, προβλημάτων της πε ριοχής και τήρηση σχετικού αρχείου. Συνεργασίες με αντίστοιχου αντικείμενου Νομαρ χιακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες και φορεία για την από κοινού ρύθμιση περιβαλλοντικών θεμάτων που απα σχολούν την περιοχή του Δήμου και για την ανάπτυξη αντίστοιχων κοινών προγραμμάτων. Συνεργασία με το τμήμα Προγραμματισμού για θέ ματα σχεδιασμού/προγραμματισμού της δράσης του Δήμου σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. 4. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Α. Γρ. Προϊσταμένου Ασκεί υπό την άμεση και καθολική συνεργασία με τον Δ/ντή, όλες τις πολεοδομικές αρμοδιότητες που παρα χωρούνται με νόμο και π.δ. και σχετικές εγκυκλίους. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας του τμήματος και υπογράφει όλα τα έγγραφα για τα οποία επιτρέπεται, με απόφαση Δημάρχου, να εκχωρεί αρμο διότητες. Εκδίδει τις άδειες οικοδομής σύμφωνα με τις ισχύ ουσες πολεοδομικές διατάξεις. Β. Πρωτόκολλο Αρχείο Γ. Γρ. Εκδοσης Αδειών Ενεργεί τον προέλεγχο για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Ελέγχει τις μελέτες και εκδίδει οικοδομικές άδειες Προβαίνει στον στατικό, αρχιτεκτονικό, τοπογρα φικό, μηχανολογικό, υδραυλικό και φορολογικό έλεγχο μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών. Ελέγχει τις μελέτες θερμομόνωσης αλλά και τη θερ μομόνωση των ανεγειρομένων οικοδομών. Ενεργεί αυτοψίες και επιλαμβάνεται κάθε θέματος σχετικού με τη στατική επάρκεια των οικοδομών και διαπιστώνει τις βλάβες λόγω υγρασίας, στατικής ανε πάρκειας φέροντος οργανισμού και την επικινδυνότητα των οικοδομών. Καταρτίζει και εκδίδει πράξεις αναλογισμού προ σκυρώσεις και τακτοποιήσεις οικοπέδων. Ασχολείται με την έκδοση βεβαιώσεων οικοδομη σιμότητας των οικοπέδων που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως με το ν. 1337/1983. Εξετάζει την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων. Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα που προορί ζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και ανα λογισμού, όσον αφορά την ακρίβειά τους ως προς την υφιστάμενη κατάσταση την ισχύουσα ρυμοτομία και τους όρους δόμησης. Ελέγχει τις οικοδομές από άποψη ορθής εφαρμογής ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα για έκδοση οικοδομικών αδειών. Τηρεί αρχείο: χαρτών, ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων, πίνακες εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων, όροι δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής. Συντάσσει μελέτη τυχόν ενστάσεων που υποβάλ λονται κατά των πράξεων και επικυρώνει τις πράξεις με απόφαση. Συντάσσει αποφάσεις αναγνώρισης οικοδομήσιμου αποκλημένων οικοπέδων Συντάσσει διορθωτικές πράξεις των Πράξεων Εφαρ μογής του ν. 1337/1983. Δ. Γρ. Αυθαιρέτων κατασκευών και επικινδύνων Ελέγχει τις οικοδομικές εργασίες και συντάσσει εκ θέσεις αυτοψίας για κατεδάφιση αυθαιρέτων. Εξετάζει ενστάσεις κατά των εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων από Επιτροπή.

16 20594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ενεργεί τη διαδικασία επιβολής προστίμων αυθαι ρέτων και εισφοράς, εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαι ρέτων, επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση αλλοιώσεων στοιχείων διατηρητέων κτιρίων. Χορηγεί βεβαιώσεις και αντίγραφα για ηλεκτρο δότηση. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α. Γρ. Προϊσταμένου Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας του τμήματός του και υπογράφει όλα τα έγγραφα για τα οποία επιτρέπεται με απόφαση του Δημάρχου να εκ χωρείται αρμοδιότητα. Β. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών Παρακολουθεί κι επιβλέπει τη σύνταξη των πολε οδομικών μελετών των πράξεων εφαρμογής και των μελετών αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Ασχολείται με τη διαδικασία τροποποίησης των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων. Κινεί τις διαδικασίες αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. και προωθεί προτάσεις για θέματα αναθεωρήσεων συντάσ σοντας μελέτες και προωθεί προτάσεις για θέματα ανα θεωρήσεων Πολεοδομικών μελετών. Κινεί τις διαδικασίες αναπλάσεως των πολεοδομικών Ενοτήτων. Γ. Γρ. Τοπογραφικών Εφαρμογών Συντάσσει διαγράμματα εφαρμογής και διαγράμ ματα διαμορφωμένης κατάστασης αντί των τεχνικών εκθέσεων). Προβαίνει σε διαπίστωση ασυμφωνίας μεταξύ εγκε κριμένου σχεδίου και εφαρμοσθέντος στο έδαφος και τη διορθώνει όταν είναι σε μικρό βαθμό, αλλιώς την προωθεί για την τροποποίηση. Τηρεί αρχείο: χαρτών, ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων, πίνακες εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων, όροι δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής. Δ. Γρ. Κτηματολογίου και Διαχείρισης Ψηφιακής Πλη ροφορίας Εφαρμόζει το Εθνικό Κτηματολόγιο σε συνεργα σία με κάθε αρμόδια υπηρεσία, συγκεντρώνοντας τους πάσης φύσεως τίτλους ακίνητης και κοινόχρηστης πε ριουσίας του Δήμου συντάσσοντας σχεδιάγραμμα για κάθε ακίνητο. Συλλέγει στοιχεία για τον έλεγχο της κατάστασης των απαλλοτριωμένων κτημάτων και την εξακρίβωση της πραγματικής τους αξίας Συγκέντρωση των πάσης φύσεως τίτλων ακίνητης και κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου και η σύνταξη σχετι κού για κάθε ακίνητο τοπογρ. Διαγράμματος και τίτλων. Ε. Γρ. Ενημέρωσης και εξυπηρέτησης δημοτών Τηρούν χάρτες της περιοχής του Δήμου μας τόσο των νεοεντασσόμενων περιοχών στο σχέδιο πόλεως όσο και της περιοχής των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως. Εκδίδει βεβαιώσεις ΤΑΠ. Ελέγχει τίτλους ιδιοκτησίας και στοιχειοθετεί τυχόν διορθώσεις των κτηματολογικών πινάκων. Ενημερώνει τους πολίτες για τις τυχόν τροποποιή σεις των ιδιοκτησιών τους κατά την ένταξή τους στο σχέδιο πόλεως. Χορηγεί πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. (5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Συντονισμός Εποπτεία Τμημάτων και Γραφείων Διεύθυνσης. Εφαρμογή νόμων Κανονισμών Εγκυκλίων Απο φάσεων Δ.Σ. κ.λπ. Χρέωση και κατανομή εγγράφων αλληλογραφίας. Κατανομή εργασίας στα τμήματα κατόπιν συνεργα σίας με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Ενημέρωση Διοίκησης για την πορεία των τμημάτων αρμοδιότητάς του. ΤΜΗΜΑ (Α) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ α) Γραφείο Καθαριότητας Μεριμνά για την κανονική διενέργεια της καθαριό τητας της πόλης, ελέγχει την άρτια εκτέλεση προς την καθαριότητα εργασιών και εισηγείται στον Δήμαρχο τη λήψη των μέτρων που επιβάλλονται κάθε φορά για την εξασφάλισή της. Παρακολουθεί την παρουσία του εργατοτεχνικού προσωπικού στο τόπο των εργασιών. Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών εργαλείων, ως και λοιπόν μέσων, χρή σιμων στην ομαλή λειτουργία της καθαριότητας. Συντάσσει τις αρχικές καταστάσεις πληρωμής του ημερομισθίου εργατοτεχνικού προσωπικού καθαριό τητας, με βάση τα στοιχεία που του δίνονται από τον επόπτη καθαριότητας. Εφαρμόζει το ωράριο εργασίας των σ αυτό υπαγό μενων εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων. Εισηγείται την σύνταξη, τη συμπλήρωση και την τρο ποποίηση, όταν τούτο είναι αναγκαίο, του κανονισμού λειτουργίας καθαριότητας του Δήμου. Εισηγείται την καθιέρωση τομέων και ζωνών ευθύνης καθαρισμού της πόλης και τη σύσταση των για το σκοπό αυτό απαιτουμένων συνεργείων. Εισηγείται τα κάθε μορφής δρομολόγια των διαδρο μών των αυτοκινήτων καθαριότητας. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του επόπτη καθα ριότητας καθορίζονται ως εξής: Υπάγεται στο τμήμα εξωτερικών υπηρεσιών και εκτε λεί άμεσα τις εντολές του Προϊσταμένου του Γραφείου καθαριότητας. Ακολουθεί το ωράριο εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού καθαριότητας του Δήμου. Ελέγχει το ωράριο εργασίας σε όλο το εργατοτε χνικό προσωπικό καθαριότητας του Δήμου. Επιβλέπει την ενημέρωση των καρτελών παρουσίας του προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρησή του και ενημερώνει τον Προϊστάμενό του για τις ση μειούμενες απουσίες ή τυχόν παρατυπίες στη χρήση του ωρολογίου. Επιβλέπει προσωπικά, την επιτόπου εκτέλεση των εργασιών που ανατίθεται στο εργατοτεχνικό προσωπι κό, σύμφωνα με το καταρτιζόμενο πρόγραμμα. Δέχεται τα διάφορα παράπονα ή αιτήματα των κα τοίκων της περιφέρειας, σχετικά με την καθαριότητα και φροντίζει, εφόσον πρόκειται για θέματα καθημερι νότητας, για την ικανοποίησή τους. Συνεργάζεται με το γραφείο που υπάγεται, για τον προσδιορισμό των τομέων, των δρομολογίων των αυτο κινήτων καθαριότητας και των άλλων προγραμμάτων που συντάσσονται με εντολή της Διοίκησης του Δήμου. Ενημερώνει τον προϊστάμενο του γραφείου ή τον Δήμαρχο, για όσες και όποιες διαπιστώσεις κάνει κατά * *

17 ΦΕΚ 1629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την εκτέλεση της δουλειάς του, χρήσιμες για τη βελ τίωση του έργου των συνεργείων, τόσον όσον αφορά τους εργαζόμενους σ αυτά, όσο και όσον αφορά αυτήν την ίδια τη δουλειάς τους. Δίνει τις πρέπουσες και απαραίτητες οδηγίες προς τους εργαζόμενους για την καλύτερη και αποδοτικό τερη εκτέλεση της δουλειά τους. Φροντίζει για την εξασφάλιση των, κατά τον δυνα τόν, καλύτερων συνθηκών παραμονής των εργαζομένων στον τόπο προέλευσής τους και παραμονής τους στο Δήμο. Αναφέρει αμέσως τις ελλείψεις σε είδη, εργαλεία και υλικά που αφορούν τα μέσα που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία καθαριότητας. Φροντίζει, ώστε τα υπάρχοντα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση της δουλειάς των συνεργείων, να βρίσκο νται στον ενδεδειγμένο χώρο, όταν χρειάζεται. β) Γραφείο Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων Εντέλλεται και προγραμματίζει την κίνηση των οχη μάτων του Δήμου γενικά. Εντέλλεται και παρακολουθεί επιμελώς την προμή θεια και την κατανάλωση των καυσίμων. Έχει την άμεση επαφή με τα συνεργεία συντήρησης των αυτοκινήτων και την περαιτέρω ευθύνη για την έγκαιρη εισαγωγή και εξαγωγή τους σ αυτά και από αυτά. Παρακολουθεί και ελέγχει από κοντά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του Δή μου. Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τα ειδικά έντυπα και βιβλία που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των αυτοκινήτων. Χορηγεί τις εντολές για την προμήθεια των καυσί μων και ελέγχει την κανονική παραλαβή τους. Τηρεί τα αναγκαία βιβλία για τη χρεοπίστωση των υλικών και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων του Δή μου. Είναι αρμόδιο για την λήψη και των ενδεδειγμένων για την φύλαξη των αυτοκινήτων μέτρων. Αναφέρει κάθε ζημιά που προκαλούν ή προκαλείται στα αυτοκίνητα του Δήμου και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών. Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουρ γίας των αυτοκινήτων του Δήμου, ως και των από αυτά καταναλισκόμενων καυσίμων. Αναφέρει κάθε διαπιστούμενη ζημιά στο αυτοκίνητα από υπαιτιότητα των οδηγών τους. Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου αυτοκίνητα να βρίσκονται έτοι μα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στην κί νηση των αυτοκινήτων του Δήμου. Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκινήτων του Δήμου γενικά. Τηρεί χωριστά για κάθε αυτοκίνητο ειδικό φάκελο στον οποίο φυλάσσονται μες επιμέλεια τα στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών. Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την συντήρηση και επι σκευή των αυτοκινήτων του Δήμου. Είναι υπεύθυνο για την σωστή λειτουργία του συ νεργείου επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του Δήμου. γ) Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού Ενεργεί κάθε τι και εκτελεί τις εντολές των προϊ σταμένων του, σε ότι αφορά τον ηλεκτροφωτισμό των οδών, των πλατειών, και των κοινοχρήστων χώρων της πόλης γενικά. Αλλάζει τους χαλασμένους και καμένους λαμπτή ρες του δικτύου, εφόσον περί αυτού υπάρχει πάγια και ειδική συναίνεση της Δ.Ε.Η. Εκτελεί τα με αυτεπιστασία έργα ηλεκτροφωτισμού της πόλης. Τηρεί τα αναγκαία βιβλία για την χρεοπίστωση των υλικών και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στην καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτιστικού δικτύου γενικά. Εφαρμόζει το ωράριο εργασίας, των σ αυτό υπαγο μένων εργατοτεχνιτών. Ενημερώνει εγκαίρως την Δ.Ε.Η. για την αποκατά σταση των βλαβών στο δίκτυο. Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την ομαλή λειτουργία του δικτύου φωτισμού. Συντάσσει τις αρχικές καταστάσεις πληρωμής του ημερομισθίου εργατοτεχνικού προσωπικού φωτισμού. Ενεργεί την φωταγώγηση των χώρων, στους οποίους ο Δήμος οργανώνει κάθε μορφής εκδηλώσεις. Φροντίζει για τον κανονικό ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών καταστημάτων. δ) Γραφείο Ύδρευσης Αποχέτευσης Ως προς την Ύδρευση Ενεργεί για την έγκαιρη καταμέτρηση κατανάλωσης νερού, και βεβαίωσης αυτής στο ταμείο. Εκτελεί τα έργα συντήρησης. Προμηθεύει τα αναγκαία υλικά για την επέκταση, τη συντήρηση και την ομαλή λειτουργία του δικτύου, φυλάσσει αυτά και παρακολουθεί χρεωπιστωτικά την χρησιμοποίησή τους. Ελέγχει όλους τους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ (εφό σον ο Δήμος υδρεύεται από αυτήν) και τους παραδίδει μαζί με την σχετική επί της δαπάνης έκθεση στην ταμι ακή υπηρεσία για την έκδοση των οικείων χρηματικών ενταλμάτων. Οφείλει να έχει αποτυπώσει πλήρως σε χάρτη το δίκτυο, τις βάνες και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την συντήρησή του και να το έχει ενημερώσει για τα ειδικά προβλήματα της περιοχής και είναι υπεύθυνο για την πρόληψη κάθε τυχόν μόλυνσης αυτού. Φροντίζει για το κατάβρεγμα και το πλύσιμο των οδών κατά τους θερινούς μήνες και όσες φορές τούτο κρίνεται αναγκαίο. Εφαρμόζει το ωράριο εργασίας των υπαγομένων σ αυτό εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων. Φροντίζει για την εξασφάλιση της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου για πόση νερού και τον συναφή έλεγχό του από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Για την έγκαιρη ενημέρωση για τις βλάβες του δι κτύου και την επισκευή τους, λειτουργεί επικοινωνιακό σύστημα με την ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρε σίας. Σε περίπτωση υπαγωγής του δικτύου και της ευθύνης ύδρευσης των κατοίκων της περιοχής που υδρεύονται από το εν λόγω δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, το απασχολούμενο σ αυτή πάσης φύσεως προσωπικό, παραμένει γενικό τερα στην υπηρεσία του Δήμου. Ως προς την Αποχέτευση Επισημαίνει τις ελλείψεις και τις ανάγκες αποχέτευ σης, σε όλο το φάσμα αυτής (ακάθαρτα, όμβρια, βόθροι,

18 20596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βυτιοφόρα, αντλήσεις, εκκενώσεις, ρέματα, καλύψεις, επιχώσεις, καταπατήσεις κ.λπ.), και αναλόγως ενεργεί είτε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, είτε για τη λήψη μέτρων απ ευθείας από τον Δήμο. Ενημερώνει την ΕΥΔΑΠ για τις εξωτερικές διακλαδώ σεις (συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο. ΤΜΗΜΑ (Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ α) Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος Πρασίνου Ως προς το Περιβάλλον: Μεριμνά για την δημιουργία και διατήρηση όσον το δυνατό καλύτερων φυσικών συνθηκών ζωής στην πόλη. Ειδικότερα φροντίζει και μέσα από τις δικαιοδοσίες του Δήμου και δια των αρμοδίων φορέων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, για την εξαφάνιση ή τη μείωση στο ελάχιστο δυνατόν, των στοιχείων ηχορύπανσης, ρύπανσης της ατμόσφαιρας (καυσαέρια κάθε είδους), αφισορύπανσης, βιομηχανικής ρύπανσης (λύματα, από βλητα κ.λπ.) οσμορύπανσης και λοιπών κατά περίπτωση ρυπάνσεων. Αποτελεί τον συνθετικό κρίκο, ανάμεσα στον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς στη προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Δέχεται τις αναφορές των εξωτερικών υποθέσεων του Δήμου και των πολιτών σε σχέση με το περιβάλλον και ενεργεί γρήγορα και μεθοδευμένα προς κάθε κατεύ θυνση για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων. Ως προς το Πράσινο: Μεριμνά για την ανάπτυξη και διάδοση του πρασίνου στην πόλη, καθώς και για την συντήρηση, τον εξωραϊ σμό, την καθαριότητα και την επαύξηση των δημοτικών κήπων, αλσών και δενδροστοιχιών. Μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό του Δήμου με τους απαραίτητους σπόρους, θάμνους, δένδρα κ.λπ. και τη φύτευση ή την με άλλο τρόπο χρησιμοποίησή τους. Η σύνταξη κηποτεχνικών μελετών συντάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και εκτελείται με δικά του μέσα. Εκτελεί τα έργα που γίνονται με αυτεπιστασία, είτε με εργολαβία, είτε απ ευθείας αντιστοίχως. Είναι υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία των συ νεργείων κήπων και δενδροστοιχιών του Δήμου ως και των παιδικών χαρών. Παρακολουθεί την παρουσία του εργατοτεχνικού προσωπικού των κήπων και δενδροστοιχιών του Δήμου ως και των παιδικών χαρών στον τόπο των εργασιών. Ενημερώνει και εφόσον είναι δυνατόν εισηγείται την καθιέρωση τομέων ζωνών ευθύνης συντήρησης και καλλιέργειας του πρασίνου και για την σύσταση των αναγκαίων για το σκοπό αυτό συνεργείων. Ενεργεί τα φυτέματα και τη σπορά στους κήπους και τις δενδροστοιχίες σε όλη τη δημοτική περιφέρεια. Καλλιεργεί και φροντίζει τα φυτά και τα δενδρύλλια των φυτωρίων του Δήμου. Ενεργεί εγκαίρως τις προμήθειες για δενδρύλλια σπόρους, φυτά, εργαλεία, μηχανήματα, ανταλλακτικά, λιπάσματα κ.λπ. Είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό των χώρων πρα σίνου από κάθε λογής άχρηστα αντικείμενα και τη με ταφορά τους σε ειδικό χώρο, οριζόμενο παγίως ή κάθε φορά από το γραφείο καθαριότητας. Ενεργεί για την ομαλή λειτουργία των παιδικών χα ρών του Δήμου. Στην ευθύνη του υπάγεται η φύλαξη των οργάνων των παιδικών χαρών, η συντήρηση και επισκευή τους και η ενδεδειγμένη χρήση τους για την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων. Συντάσσει τις αρχικές καταστάσεις ημερομισθίων του εργατοτεχνικού προσωπικού, του απασχολούμε νου στο πράσινο γενικά και στις παιδικές χαρές του Δήμου. β) Γραφείο Νεκροταφείου Επιμελείται τη σύνταξη και προσαρμογή του κανο νισμού λειτουργίας και δικαιωμάτων του νεκροταφείου στα κάθε φορά δεδομένα. Τηρεί τις διατάξεις του ως άνω κανονισμού. Μεριμνά για την εφαρμογή των ισχυουσών υγειονο μικών διατάξεων στο χώρο του νεκροταφείου. Επιμελείται δια των εργαζομένων στο νεκροταφείο την καθαριότητα και τη ευπρεπή εμφάνιση του χώρου. Συγκεντρώνει τα αναγκαία βεβαιωτικά στοιχεία. Εκ δίδει τις οίκοθεν εντολές για την έγκαιρη είσπραξη των τελών και των δικαιωμάτων που προέρχονται από τη χρήση του νεκροταφείου. Προβαίνει στη σύνταξη και την αποστολή στο ταμείο για βεβαίωση των εσόδων που για οποιοδήποτε λόγο καθυστερούν. Τηρεί αριθμημένες καρτέλες των εισπραττομένων τελών και δικαιωμάτων για κάθε ταφή και φύλαξη οστών. Στην περίπτωση που τα έσοδα αυτά εισπράττονται με βεβαιωτικούς καταλόγους, η ταμιακή υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παρέχει στο γραφείο του νεκροτα φείου τα αποδεικτικά στοιχεία είσπραξης με τον πιο πρόσφορο τρόπο. Μετά την αρχική δήλωση αξίας κατασκευαζόμενου τάφου, ενημερώνεται το αρμόδιο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την επαλήθευση της αξίας που δηλώθη κε και την παροχή εκ μέρους του, εγγράφως των στοι χείων της τυχόν διαπιστούμενης υπέρβασης. Η αρχικά υποβαλλόμενη δήλωση, από μέρους των εργολάβων, δεν ενεργοποιείται, αν δεν έχει θεωρηθεί από το αρ μόδιο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας για το ποσό της αξίας του υπό κατασκευήν τάφου. Σε περίπτωση διαφωνίας, αναγράφεται στη δήλωση συνοπτικό σημεί ωμα, υπογραφόμενο από τον ελέγχοντα μηχανικό, με το οποίο καθορίζεται και δικαιολογείται το, κατά την γνώμη του, ακριβές ποσόν. Στην περίπτωση αυτή τα τέλη αναλογίζονται και εισπράττονται, επί του ποσού που προσδιορίζεται από την υπηρεσία. Εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που προβλέπεται από τον κανονισμό του νεκροταφείου ή του ειδικού νόμου περί των κοιμητηρίων και των σ αυτά λειτουργούντων Ιερών Ναών. γ) Γραφείο Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών Κτι ρίων Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση: Όλων των δημοτικών κτιρίων. Όλων των δημοτικών καταστημάτων. Όλων των δημοτικών χώρων (στεγασμένων και υπαί θριων) συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας των δημοτών. Όλων των κτιρίων που στεγάζονται τα Κέντρα Απο κατάστασης Υπερηλίκων. Όλων των κτιρίων που στεγάζονται άλλα κέντρα κοινωνικής πολιτικής. Όλων των εγκαταστάσεων αθλητισμού. Όλων των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες. Συγκροτεί και κατευθύνει τα αναγκαία για τον άνω σκοπό συνεργεία.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στα πλαίσια των οικείων μελετών και οδηγιών των προϊσταμένων του, ιεραρχεί τις υπάρχουσες ανάγκες, ώστε στο συντομότερο δυνατό χρόνο να εξασφαλίζο νται ομαλές συνθήκες λειτουργίες του. δ) Γραφείο φύλαξης Δημοτικών κοινοχρήστων χώρων και σχολείων. (6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Τηρεί άμεση επαφή και συνεργάζεται συστηματι κά με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή ή και το κέντρο ακόμη (Ιατρο παιδαγωγικό κέντρο, Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικές κλινικές, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΕΕΣ, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς κ.λπ.), για την εξυπηρέτηση τις απώτερης αποστολής τις Διεύθυνσης. Σε συνεργασία με την διοίκηση του Δήμου, ενεργεί για την δημιουργία νέων τομέων κοινωνικής δράσης, σε τοπικό επίπεδο, σε θέματα υγιεινής και κοινωνικού σχεδιασμού. Τηρεί και ενημερώνει καταστάσεις και ειδικούς φακέ λους με άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν προ βλήματα και που έχουν ανάγκη κοινωνικής φροντίδας. Α. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχει την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων κοινω νικών παροχών από το Δήμο. Διοργανώνει εκδηλώσεις και προγράμματα σε συ νεργασία με κατοίκους ή άλλους φορείς και την ΔΕΑ ΔΑΛ του Δήμου, με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα κοινωνικών προβλημάτων. Έχει την ευθύνη εφαρμογής κοινωνικών προγραμ μάτων στο ΚΑΠΗ. Συνεργάζεται παράλληλα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, κυρίως όταν πρόκειται για θέματα που έχουν σχέση με σχολεία, με βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με τη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών ρυμοτομίας περιβάλλοντος κ.λπ. ώστε ο προγραμμα τισμός και η λειτουργία των κατασκευαζόμενων εγκα ταστάσεων ν ανταποκρίνονται στις γενικότερες αλλά και ειδικότερες ανάγκες των εξυπηρετουμένων (παιδιά, ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι). Εισηγείται απ ευθείας στο Δήμαρχο τις περιπτώσεις που ο Δήμος, άμεσα ή έμμεσα πρέπει να ενεργήσει για την εξ ιδίων παροχή βοηθείας σε χρήμα σε φάρμακα, σε ρούχα ή άλλα παρόμοια είδη, για την οποία θα απαι τηθεί διαδικασία οικονομικής επιβάρυνσής του. Β. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ενεργεί παγίως εξουσιοδοτημένο από το Δήμαρχο προς κάθε κατεύθυνση για την επίλυση των προβλη μάτων που απασχολούν τα άτομα των πιο πάνω κα τηγοριών. Φροντίζει για την λειτουργία παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρο υποστήριξης και απο κατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και την μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων. Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τα προγράμμα τα κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και επιδιώκει την ενίσχυση και συμπαράστασή τους στην υλοποίηση αυ τών. Οι υποθέσεις που ανάγονται σε προσωπικά ή οικο γενειακά ζητήματα αναξιοπαθούντων γενικά ατόμων, θεωρούνται εμπιστευτικές, γι αυτό ο υπάλληλος που τις χειρίζεται στο μέτρο της αρμοδιότητάς του, δεσμεύεται και μέσα και έξω από την υπηρεσία του με το απόρρητο αυτών, μη εξαιρουμένων και των προϊσταμένων του. Τις ως άνω αρμοδιότητες ασκεί υποχρεωτικά ο υπάλληλος που έχει την ιδιότητα του Κοινωνικού Λει τουργού. Η λειτουργία της υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοι ας, ειδικότερα όσον αφορά τα πλέον εξειδικευμένα καθήκοντα του Κοινωνικού Λειτουργού, διέπεται από Εξωτερικό κανονισμό που ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με πράξη των οριζόμενων από τις διατάξεις του Δ/τος 690/1961 οριζόμενων διοικητικών οργάνων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Εργασίας. Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Βρεφονηπιακοί σταθμοί, δημιουργία και λειτουργία αυτών με το πρότυπο κανονισμό λειτουργίας αυτών και με άδεια λειτουργίας Ο.Τ.Α. Μεριμνά για την δημιουργία καταλλήλων συνθηκών στέγασης και λειτουργίας ΚΑΠΗ καθώς και για την ψυ χαγωγία και φροντίδα των ηλικιωμένων. Μεριμνά για την δημιουργία και λειτουργία κέντρων ενημέρωσης της Νεολαίας καθώς και ερευνών για τις εξαρτήσεις. Διαλέξεις περί ναρκωτικών Εφαρμογής προγραμ μάτων επανένταξης ατόμων απεξαρτημένων ή αποφυ λακισμένων. Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ α) Πολυϊατρείο Το Δημοτικό Πολυϊατρείο λειτουργεί συμπληρω ματικά για την πληρέστερη και αμεσότερη ιατρική περίθαλψη των δημοτών και ειδικότερα στην άμεση αντιμετώπιση: αναγκών προληπτικής ιατρικής, έγκαιρη διάγνωση, υγειονομικής διαφώτισης (έϊτζ, ναρκωτικά, κάπνισμα, διατροφή κ.λπ.),θέματα οικογενειακού προ γραμματισμού, ατόμων με ειδικές ανάγκες, προληπτικής οδοντιατρικής, καρδιακών προβλημάτων, δερματικών και αφροδίσιων νοσημάτων, προληπτικής παιδιατρικής, πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης κ.λπ. Οι γιατροί θα παρέχουν τις ιατρικές υπηρεσίες τους εθελοντικά και χωρίς αμοιβή. Επίσης θα παρέχουν δωρεάν προσφορά παροχής υπηρεσιών από εθελόντριες αδελφές του Ε.Ε.Σ. Ο απαιτούμενος ιατρικός εξοπλισμός για τη λει τουργία του Δημοτικού Πολυϊατρείου θα εξασφαλιστεί σταδιακά από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Λειτουργία ασθενοφόρου. β) Γραφείο Υγιεινής Μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της δημόσιας υγείας. Μέριμνα για την εφαρμογή τήρηση των προβλε πόμενων υγειονομικών διατάξεων που αφορούν στην ύδρευση, αποχέτευση, κοιμητήρια, δημοτικούς χώρους άθλησης, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις, οργανωμένων οικισμών, δημοτικές και λαϊκές αγορές, την καθαριότη τα και τη διαχείριση των απορριμμάτων, λουτρών και αποχωρητηρίων, παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, τη λειτουργία περιπτέρων και κυλικείων εντός κοινοχρήστων χώρων, την ηχορύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα. Ζητήματα σχολικής υγιεινής σχολικά κυλικεία. Αντιμετώπιση προβλημάτων ανθυγιεινών εστιών (από στάσιμα νερά, εγκαταλελειμμένα σπίτια οικόπεδα χωρίς περίφραξη κ.λπ.). Εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας (εντομοκτονίες μυοκτονίες). Διεξαγωγή ενημερωτικών διαλέξεων συζητήσεων για θέματα υγείας και υγιεινής.

20 20598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διεξαγωγή σεμιναρίων για την εκπαίδευση ατόμων ομάδων στην εκμάθηση παροχής πρώτων βοηθειών. Οργάνωση προγραμμάτων για την ανάπτυξη τομέων εθελοντισμού και εκπαίδευση εθελοντών σε συγκεκρι μένες δράσεις π.χ. ευαισθητοποίηση στην αξία και το νόημα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Υλοποίηση προγραμμάτων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων. (7) Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Συντονισμός και εποπτεία των τμημάτων Εφαρμογή των νόμων εγκυκλίων κ.λπ. Ενημέρωση της Διοίκησης για την πορεία των τμη μάτων αρμοδιότητάς του. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για διεκπεραίωση διοικητι κών υποθέσεων. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις πολιτών,για διεκπεραί ωση των υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δη μοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει προς διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και αναζητά και παραλαμβάνει δικαιολογητικά σε περί πτωση που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων στην αρμόδια υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία το απαντητικό έγγραφο και το παραδίδει στον ενδια φερόμενο πολίτη. Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα Θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής Χορηγεί παράβολα, κινητά επίσημα και υπεύθυνες δηλώσεις. Χορηγεί μέσω ΤΑΧΙS φορολογικές ενημερότητες. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Παραλαμβάνει από τα άλλα ΚΕΠ αιτήσεις πολιτών προς διεκπεραίωση, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του οικείου ΟΤΑ α και β βαθμού. Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διεκπεραίωσή τους Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλ λει στο ΚΕΠ της αρχικής υποβολής της αίτησης. Επίσης το τμήμα τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερομένων αιτήσεων πολιτών στατι στικά στοιχεία και υποδέχεται και διαχειρίζεται τα πα ράπονα και τις προτάσεις των πολιτών, προς βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών. Ακροτελεύτιο άρθρο Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται επι πλέον δαπάνη ,00 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ανω Λιοσίων, οικονομικού έτους 2009, υπό Κ.Α , , , , , , , , και θα προσαρμόζεται ανάλογα τα επόμενα οικονομικά έτη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Eλευσίνα, 27 Ιουλίου 2009 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Γενική Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2376 24 Νοεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9117 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ζεφυρίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1532 4 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7674 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα θέσης εργασίας

Περίγραμμα θέσης εργασίας Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών Τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 44 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Χανιά:13/07/2016 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αρ. Αποφ.:241 www.chania.gr e-mail:d-dioikisi@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά 12/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 61333 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποστολίδου Παν. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132007219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμμ. Μπενάκη 3 14562 Κηφισιά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη:

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μοίρες 14.01.2016 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 731 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμός Απόφασης :19 Α ΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/12.09.2014 ΚΑΙ 205/03.04.2015 ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 400/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση της ανανέωσης της συνδρομής στην ηλεκτρονική ΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, 30.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 9817 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Τροποποίηση των υπ αριθμ. πρωτ. 25669/15-09-2014, (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ) και 29552/20-10-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την ορθολογική διοίκηση διαχείριση των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2015 από (15-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, 23-4-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27817 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΟΙ 20-11-2015 Αρ. Πρωτ. 2441 Ταχ. Δ/νση : 85001 Λειψοί 41206 Τηλέφωνο : (22470) 41209 41333 FAX : (22470) 41418 ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ»

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ» Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν E P E Y N Ω N ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Συντάκτης Χρήστος Χρυσανθόπουλος Αθήνα 2013 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ (το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΔίΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣYM~ΓσΣ Η!lθ ΠΡΛ?,.. () CΙGS. .ΑθΚΝΑ n...~..~..:-'~..:n~q.~

ΔίΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣYM~ΓσΣ Η!lθ ΠΡΛ?,.. () CΙGS. .ΑθΚΝΑ n...~..~..:-'~..:n~q.~ ι' EΛΛHNIΚU ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛYKOBPYΣHΣ-ΠEYΚUΣ ΔίΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣYM~ΓσΣ ASHrdΩN Η!lθ ΠΡΛ?,.. () CΙGS. Ι\Γ. 1J 1.1". α... ιη ιll.αθκνα n...~..~..:-'~..:n~q.~ πηρεσία ραφείο /νση.κ. ληροφορίες ηλέφωνα Δ/κου Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Κέρκυρα, 23/6/2016 Αριθμ. πρωτ.: Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Κέρκυρας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Κέρκυρα, 23/6/2016 Αριθμ. πρωτ.: Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 α Ταχ. Κώδικας : 49100 Κέρκυρα Τηλ. : 26613

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια βιβλίων, κάρτες εισόδου εξόδου και Μπλοκ που θα χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα