Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές δράσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές δράσης"

Transcript

1 136 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές δράσης Γεώργιος Φεσάκης Εργαστήριο ιδακτικής Μηχανικής & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αγγελική ηµητρακοπούλου Αναπληρώτρια ΚαθηγήτριαΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εισαγωγή των Βάσεων εδοµένων (Β ) στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση διαµορφώνει ζητήµατα εκπαιδευτικής έρευνας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται βασικά ερευνητικά ευρήµατα για τις δυσκολίες µαθητών της Β τάξης των ΤΕΕ στο σχεδιασµό σχεσιακών Β, και ειδικότερα στην αναπαράσταση των συσχετίσεων. Για την αποσαφήνιση των δυσκολιών των µαθητών, οι µαθητές µετασχηµατίζουν δεδοµένα εννοιολογικά σχήµατα σε λογικά και αντίστροφα. Η ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών επέτρεψε τη συστηµατική κατηγοριοποίηση των δυσκολιών τους και την πρόταση συγκεκριµένων στρατηγικών δράσης για τη βελτίωση της διδασκαλίας του σχεδιασµού των Β. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: ιδακτική της Πληροφορικής, Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων, Μοντελοποίηση εδοµένων Εισαγωγή Η χρήση και ο σχεδιασµός Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων εµφανίζει ωφελιµιστικό και παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Το ωφελιµιστικό ενδιαφέρον των ΣΒ πηγάζει από την επίδραση τους στην οικονοµία και τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση για ανάπτυξη Β σε συνδυασµό µε τη διαθεσιµότητα φιλικών προς τον χρήστη Συστηµάτων ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (Σ Β ) έχει ως αποτέλεσµα το σχεδιασµό ΣΒ από πρόσωπα χωρίς σχετική τυπική εκπαίδευση και την εµφάνιση ζητηµάτων ποιότητας και κόστους (Antony & Batra, 2002), (Batra, Hoffer, & Bostrom, 1990). Επιπλέον υποστηρίζεται ότι το παιδαγωγικό ενδιαφέρον των Β βασίζεται στην θεώρηση τους ως µοντέλα (Fessakis & Dimitracopoulou, 2003) και τη δυνατότητα της χρήσης τους στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων µάθησης γενικού σκοπού. Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή ο σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων είναι δραστηριότητα µοντελοποίησης και τα Σ Β είναι περιβάλλοντα µοντελοποίησης γενικού σκοπού µε σύστηµα αναπαράστασης τα µοντέλα δεδοµένων. Ο σχεδιασµός Β µπορεί να αξιοποιηθεί στην ανάπτυξη οµαδο-συνεργατικών µαθησιακών δραστηριοτήτων, που αφορούν επίλυση αυθεντικών προβληµάτων και διατηρούν το ενδιαφέρον των µαθητών. Τα παραπάνω ωφελιµιστικά και µαθησιακά πλεονεκτήµατα των Β αιτιολογούν την εισαγωγή του σχεδιασµού Β στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση όµως εµπεριέχει ακόµα ανοικτά ερευνητικά ερωτήµατα. Οι ερευνητικές αναφορές σχετικά µε τους ανθρώπινους παράγοντες στον σχεδιασµό Β είναι µάλλον περιορισµένες (Antony & Batra, 2002), (Batra, Hoffer, & Bostrom, 1990), (Hay, 1995) και αφορούν συνήθως φοιτητές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή/και επαγγελµατίες. Οι διαφορές στο υπόβαθρο µεταξύ των δύο πληθυσµών στόχων δεν επιτρέπουν την απλή µεταφορά των ερευνητικών αποτελεσµάτων από την τριτοβάθµια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

2 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 137 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται σύντοµα µια έρευνα δράσης για τις δυσκολίες των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό Σ Β µε την χρήση του µοντέλου Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ) (Chen, 1976) και του Σχεσιακού (Σ) µοντέλου δεδοµένων (Codd, 1970) για εννοιολογικό και λογικό σχεδιασµό Β αντίστοιχα. Στην έρευνα που έλαβε χώρα το σχολικό έτος συµµετείχαν 27 µαθητές, της Β τάξης του τοµέα Πληροφορικής στο 2 ου ΤΕΕ Ρόδου. Οι µαθητές παρακολουθούσαν το υποχρεωτικό µάθηµα «Βάσεις εδοµένων» για το οποίο προβλέπονται 3 ώρες την εβδοµάδα (1Θ+2Ε). Ο ερευνητής ήταν ο τακτικός εκπαιδευτικός των µαθητών για τη θεωρία και για το εργαστήριο. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του αντικειµένου µε την χρήση κατάλληλα σχεδιασµένων διδακτικών παρεµβάσεων, η παρουσίαση των οποίων υπερβαίνει τους στόχους της παρούσας εργασίας, οι µαθητές ανέλαβαν µικρής κλίµακας έργα σχεδιασµού Β. Οι δυσκολίες που εµφάνισαν οι µαθητές στον τυπικό σχεδιασµό Β στα έργα αυτά και ιδιαίτερα οι δυσκολίες στην αναπαράσταση των συσχετίσεων αποτέλεσαν το σηµείο αφετηρίας της έρευνας. Για την αποσαφήνιση του σηµείου αφετηρίας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο ερευνητικές δραστηριότητες στις οποίες οι µαθητές µετασχηµατίζουν δεδοµένα σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε αντίστοιχα Σχεσιακά και αντίστροφα. Στόχος της έρευνας δεν είναι η αναπαραγωγή κάποιων από τις πολλές γνωστές κριτικές για το µοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Hay, 1995) αλλά µάλλον η διατύπωση προτάσεων βελτιώσεων για τη διδασκαλία του σχεδιασµού Β στην δευτεροβάθµια µε βάση την εκπαιδευτική έρευνα. Στις επόµενες παραγράφους, παρουσιάζεται η ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων καθώς και οι προτεινόµενες στρατηγικές δράσης για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της µάθησης. Ερµηνεία των «Συσχετίσεων» στο λογικό επίπεδο Στην πρώτη ερευνητική δραστηριότητα ζητήθηκε από τους µαθητές να παράγουν σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων από δεδοµένα Σχεσιακά. Η διαδικασία αυτή δεν διδάσκεται συνήθως και ακριβώς για αυτό το λόγο αναµένεται οι µαθητές να ενεργοποιήσουν το γνωστικό τους δυναµικό και να παράγουν πλούσια πληροφορία για την κατανόηση των σχετικών εννοιών. Τα λογικά σχήµατα που δόθηκαν στους µαθητές παρουσιάζονται οργανωµένα στον Πίνακα 1. Τα κύρια κλειδιά διακρίνονται από την έντονη και υπογραµµισµένη γραφή. Τα εξωτερικά κλειδιά έχουν το ίδιο όνοµα µε τα αντίστοιχα κύρια κλειδιά. Σύντοµες λεκτικές περιγραφές προσδιόριζαν το νόηµα των σχηµάτων. Οι µαθητές εργάσθηκαν ατοµικά για 90 λεπτά το πολύ. Ανάλυση των λύσεων Οι απαντήσεις των µαθητών κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: Κατηγορία Λ1 - «Ορθή». Η κατηγορία Λ1 περιλαµβάνει όλες τις ορθές λύσεις. Η ορθότητα της πληθικότητας δεν αξιολογήθηκε στα πλαίσια της έρευνας λόγω των βασικότερων δυσκολιών που εµφανίσθηκαν στην κατανόηση της έννοιας της συσχέτισης. Κατηγορία Λ2 - «Απόδοση ιδιοτήτων της συσχέτισης σε οντότητα». Ένα µικρό ποσοστό µαθητών παρήγαγε σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων αποδίδοντας ιδιότητες των συσχετίσεων στις σχετικές οντότητες. Οι µαθητές αυτοί αναγνωρίζουν τις συσχετίσεις αλλά δεν τους «αρέσει» να έχουν ιδιότητες όπως οι οντότητες. Πίνακας 1. Τα λογικά σχήµατα που δόθηκαν στους µαθητές για να παράγουν αντίστοιχα εννοιολογικά.

3 138 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Κ1. Σχήµα µε µία σχέση που αφορά µια οντότητα. Κ1Σ1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ(, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ) Κ2. Σχήµα µε τρεις σχέσεις που αφορά δύο οντότητες και µία µεταξύ τους συσχέτιση. Κ2Σ1 ΑΠΟΘΗΚΗ(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΠΡΟΙΟΝ(ΚΩ ΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΥΠΑΡΧΕΙ_ΣΕ(ΚΩ ΙΚΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΘΕΣΗ) Κ2Σ2 ΕΦΗΜΕΡΙ Α(, Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ) ΑΓΓΕΛΙΑ(ΚΩ ΙΚΟΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΣ, ΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ(, ΚΩ ΙΚΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΣΕΛΙ Α) Κ2Σ3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ(ΚΩ ΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΚΩ ΙΚΟΣ) Κ2Σ4 ΜΑΘΗΤΗΣ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΜΗΤΡΩΟΥ, ) ΜΑΘΗΜΑ(ΤΙΤΛΟΣ, ΕΙ ΟΣ) ΕΞΕΤΑΣΗ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΜΗΤΡΩΟΥ, ΤΙΤΛΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ) Κ3. Σχήµα µε δύο σχέσεις που αφορά µια οντότητα και µία αναδροµική συσχέτιση. Κ3Σ1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΑΡ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΘΕΣΗ) ΕΙΝΑΙ_ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ(Ο_ΣΥΖΥΓΟΣ, Η_ΣΥΖΥΓΟΣ) Κ4. Σχήµα µε τέσσερις σχέσεις που αφορά τρεις οντότητες και µια τριµελή συσχέτιση. Κ4Σ1 ΙΑΙΤΗΤΗΣ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ) ΟΜΑ Α(, Ε ΡΑ) ΣΤΑ ΙΟ(_ΣΤΑ ΙΟΥ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΑΓΩΝΑΣ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,_ΓΗΠΕ ΟΥΧΟΥ, _ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ) Κατηγορία Λ3 - «Συντακτικές λύσεις». Στην κατηγορία αυτή οι µαθητές προτείνουν µία οντότητα για κάθε σχέση του λογικού σχήµατος και τις συνδέουν µε «τεχνητές» συσχετίσεις ώστε να σχηµατίσουν ένα εννοιολογικό σχήµα αναγνώσιµο ως πρόταση της φυσικής γλώσσας (Εικόνα 1). Οι λύσεις αυτές θα καλούνται «συντακτικές». Εικόνα 1. Παραδείγµατα συντακτικών λύσεων Οι µαθητές που παράγουν συντακτικές λύσεις θεωρούν τα σχήµατα Οντοτήτων- Συσχετίσεων ως εννοιολογικούς χάρτες όπου οι συσχετίσεις είναι περισσότερο άτυπες και αυθαίρετες. Οι µαθητές είναι δυνατό να συνειδητοποιήσουν το σφάλµα όταν προσπαθήσουν να παράγουν το αντίστοιχο σχεσιακό σχήµα για ένα συντακτικό. Η κατηγορία των συντακτικών λύσεων είναι η πολυπληθέστερη. Κατηγορία Λ4 - «Αγνόηση συσχετίσεων». Οι µαθητές στην κατηγορία αυτή παράγουν σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων χωρίς συσχετίσεις σχεδιάζοντας µια οντότητα για κάθε σχέση (Εικόνα 2). Οι µαθητές αυτοί φαίνεται ότι δεν συνειδητοποιούν την έννοια της συσχέτισης και την αναπαράσταση της.

4 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 139 Εικόνα 2. Παραδείγµατα λύσεων µε αγνόηση της συσχέτισης Κατηγορία Λ5 - «Λοιπές». Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει λύσεις που δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες Λ1-Λ4. Οι λύσεις της κατηγορίας αυτής χρησιµοποιούν αυθαίρετα ονόµατα οντοτήτων ή/και ιδιοτήτων κ.α. Σύνοψη της ανάλυσης των λύσεων Ο Πίνακας 2 εµφανίζει την κατηγορική κατανοµή των λύσεων για κάθε πρόβληµα και συνολικά. Η στήλη.α. αναπαριστά το πλήθος των µαθητών που δεν έδωσαν λύση. Παρατηρώντας την στήλη Λ1 φαίνεται ότι η κατανόηση της αναδροµικής (Κ3Σ1) καθώς και της τριαδικής (Κ4Σ1) συσχέτισης είναι πιο δύσκολη για τους µαθητές. Επιπλέον, το πρόβληµα φαίνεται να επιδρά στην κατανόηση των δυαδικών συσχετίσεων εφόσον το ποσοστό των ορθών λύσεων για τα προβλήµατα Κ2Σ1- Κ2Σ4 µεταβάλλεται. Παρατηρώντας την στήλη Λ3 βλέπουµε ότι οι περισσότεροι µαθητές αντιµετωπίζουν τις συσχετίσεις συντακτικά. Επιπλέον όταν η δυσκολία αυξάνεται, οι µαθητές δίνουν λιγότερες ορθές και περισσότερες συντακτικές λύσεις. Είναι πιθανό κάποιοι µαθητές να είναι σε µεταβατικό επίπεδο κατανόησης των συσχετίσεων και να οπισθοδροµούν όταν η δυσκολία αυξάνει. Πίνακας 2. Κατηγορική κατανοµή των λύσεων για κάθε πρόβληµα και συνολικά. Λ1 % Λ2 % Λ3 % Λ4 % Λ5 %.Α % Κ1Σ ,89 0 0,00 0 0,00 0 0, ,11 0 0,00 Κ2Σ1 6 22,22 2 7, ,56 2 7,41 2 7,41 0 0,00 Κ2Σ ,15 0 0, ,74 2 7,41 0 0,00 1 3,70 Κ2Σ ,15 2 7, ,63 2 7,41 1 3,70 1 3,70 Κ2Σ4 9 33,33 0 0, ,15 2 7,41 0 0, ,11 Κ3Σ1 0 0,00 0 0, , ,81 1 3,70 0 0,00 Κ4Σ1 1 3,70 1 3, ,07 1 3,70 0 0, ,81 ΣΥΝ ,92 5 2, , ,88 7 3,70 9 4,76 Παρατηρώντας την στήλη Λ4 βλέπουµε όπως και πριν ότι όταν η δυσκολία αυξάνει περισσότεροι µαθητές αγνοούν τις συσχετίσεις. Φαίνεται ότι η αγνόηση των συσχετίσεων είναι ένα πρώτο επίπεδο προς την κατανόηση τους και στο οποίο οι µαθητές οπισθοδρόµησαν όταν εµφανίσθηκε το δύσκολο πρόβληµα µε την αναδροµική συσχέτιση. Ερµηνεία των «Συσχετίσεων» στο εννοιολογικό επίπεδο Στη δεύτερη ερευνητική δραστηριότητα οι µαθητές παρήγαγαν Σχεσιακά σχήµατα από δεδοµένα σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Τα προβλήµατα που δόθηκαν στους µαθητές οργανωµένα ανάλογα µε το είδος της συσχέτισης που περιέχουν εµφανίζονται στον Πίνακα 3. Οι µαθητές είχαν διδαχθεί συγκεκριµένη µεθοδολογία µε τη µορφή

5 140 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» συνόλου κανόνων για την παραγωγή Σχεσιακών σχηµάτων από σχήµατα Οντοτήτων- Συσχετίσεων. Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται η ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών. Πίνακας 3. Τα σχήµατα Ο-Σ που δόθηκαν στους µαθητές για µετατροπή σε Σχεσιακά. Π1. ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΙΜΕΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ_ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ Π2. ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΙΜΕΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 1-Ν ΑΘΕΝΗΣ 1 ΕΧΕΙ Ν ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΕΙ Ι ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΩΡΑ Π3. ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΙΜΕΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Ν-Μ ΑΡΙΘΜΟΣ _ΜΗΤΡΩΟΥ Ν Μ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΟΣ _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ Π4. ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Ν-Μ-Κ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ ΩΡΑ Ν Μ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΠΤΗΣΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ _ΜΗΤΡΩΟΥ Κ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ_ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ Ανάλυση των λύσεων Οι λύσεις των µαθητών οργανώθηκαν στις επόµενες κατηγορίες φθίνουσας ικανότητας αναπαράστασης των συσχετίσεων: Κατηγορία Λ1 - «Ορθή». Οι λύσεις της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν πίνακες µε τα κατάλληλα κύρια και ξένα κλειδιά για την αναπαράσταση των οντοτήτων και των συσχετίσεων. Κατηγορία Λ2 - «Σφάλµα στη συσχέτιση». Οι λύσεις της κατηγορίας αυτής προτείνουν αναπαραστάσεις για τις συσχετίσεις µε λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικά σφάλµατα. Μερικά τυπικά σφάλµατα αφορούν στην προσθήκη αυθαίρετων πεδίων και/ή την παράληψη άλλων, κ.α. Κατηγορία Λ3 - «Αγνόηση συσχέτισης». Οι λύσεις της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν ένα πίνακα για κάθε οντότητα χωρίς ξένα κλειδιά ή άλλη αναπαράσταση των συσχετίσεων. Το ποσοστό των λύσεων της κατηγορίας αυτής είναι σηµαντικό.

6 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 141 Σύνοψη της ανάλυσης των λύσεων Ο πίνακας 4 εµφανίζει την κατηγορική κατανοµή των λύσεων για κάθε πρόβληµα και συνολικά. Η στήλη.α. αφορά στο πλήθος των µαθητών που δεν έδωσαν λύση. Πίνακας 4. Κατηγορική κατανοµή των λύσεων για κάθε πρόβληµα και συνολικά. Λ1 % Λ2 % Λ3 %.Α % Π Π Π Π ΣΥΝ Παρατηρώντας τη στήλη Λ1 (Ορθές λύσεις) είναι φανερό ότι οι µαθητές αντιµετωπίζουν αυξηµένες δυσκολίες µε την τριαδική συσχέτιση. Οι µαθητές που λύνουν το Π4 αποτελούν ένα µικρό πυρήνα µαθητών που κατανοεί τις συσχετίσεις. Παρατηρώντας την στήλη Λ3 (Αγνόηση των συσχετίσεων) είναι ενδιαφέρον να αναλύσουµε το 0% για το Π2. Το πρόβληµα Π2 έχει άµεση αναπαράσταση των ξένων κλειδιών. Οι περισσότερες ορθές λύσεις για το Π2 οφείλονται στους µαθητές που συστηµατικά αγνοούν τις συσχετίσεις! Οι µαθητές αυτοί παρήγαγαν απλά ένα πίνακα για κάθε οντότητα και στην περίπτωση του Π2 έφτιαξαν σωστή λύση τυχαία. Οι µαθητές που εφάρµοσαν µηχανιστικά τη µεθοδολογία που είχαν διδαχθεί στην ακραία περίπτωση του Π2 παρήγαγαν ένα περιττό πίνακα και δεν αναθεώρησαν τις λύσεις τους (Εικόνα 3). Εικόνα 3. Παραδείγµατα λύσης για το Π2 µε µηχανιστική εφαρµογή των κανόνων. Σύνοψη & συµπεράσµατα Η διδασκαλία του σχεδιασµού Σχεσιακών Β στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση παρουσιάζει ωφελιµιστικό και διδακτικό-παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Η αποδοτική εισαγωγή στο σχεδιασµό Β των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης απαιτεί σχετική έρευνα. Συνδυάζοντας τα ευρήµατα από τις δύο ερευνητικές δραστηριότητες που περιγράφησαν παραπάνω, είναι δυνατό να αιτιολογήσουµε ένα σύνολο από στρατηγικές δράσης για τη βελτίωση της µάθησης του σχεδιασµού των Β από τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα: 1. Οι περισσότεροι µαθητές αντιµετωπίζουν τις συσχετίσεις συντακτικά και χρησιµοποιούν το µοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων ως ένα είδος εννοιολογικού χάρτη. Η διαδικασία του σχεδιασµού των Β όπως παρουσιάζεται συνήθως στους µαθητές συγχωνεύει την οντολογική ανάλυση µε τον εννοιολογικό σχεδιασµό στην χρήση του µοντέλου Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ταυτόχρονη αντιµετώπιση της κατανόησης του πεδίου (αναγνώριση των εννοιών-οντοτήτων, των ιδιοτήτων και των συσχετίσεων τους κλπ) και της λεπτοµερούς και τυπικής προδιαγραφής των πληροφοριακών αναγκών του προβλήµατος θεωρείται γνωστικά «βαρύ» φορτίο. Προτείνεται λοιπόν, ο διαχωρισµός των δύο λειτουργιών µε την χρήση αρχικά εννοιολογικού χάρτη για την οντολογική ανάλυση του πεδίου και κατόπιν ο εννοιολογικός σχεδιασµός της Β.

7 142 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 2. Οι µαθητές που αγνοούν την αναπαράσταση των συσχετίσεων παράγουν ορθά Σχεσιακά σχήµατα από σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων στα οποία τα ξένα κλειδιά αναφέρονται ρητά. Στο σχεσιακό µοντέλο οι συσχετίσεις υλοποιούνται µε την χρήση ξένων κλειδιών που είναι πεδία αναφοράς µεταξύ πινάκων-σχέσεων. Η αναπαράσταση των ξένων κλειδιών στο µοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων είναι πρακτικά εθελοντική. Αυτό προκαλεί ασάφεια στην παραγωγή των σχεσιακών σχηµάτων. Οι περισσότεροι µαθητές µπορούν να παράγουν ορθά Σχεσιακά σχήµατα από σχήµατα Οντοτήτων- Συσχετίσεων µε άµεση αναπαράσταση των ξένων κλειδιών, και διµελείς µόνο συσχετίσεις χωρίς χαρακτηριστικά. Η παραγωγή λογικών σχηµάτων από εννοιολογικά δεδοµένα είναι σηµαντική προκειµένου οι µαθητές να τύχουν πληροφορίας ανάδρασης και να αναθεωρήσουν τα σχέδια τους. Ένα διδακτικά κατάλληλο εννοιολογικό µοντέλο θα πρέπει να επιβάλει την αναπαράσταση των ξένων κλειδιών. 3. Οι µαθητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της σηµασιολογίας και της αναπαράστασης των συσχετίσεων ειδικότερα στην περίπτωση των αναδροµικών και των τριαδικών συσχετίσεων. Οι µαθητές χρειάζονται µια περισσότερο απτή αναπαράσταση των συσχετίσεων, για τον σκοπό αυτό είναι δυνατό να προτείνουµε την εισαγωγή της έννοιας της συσχέτισης µε την χρήση µιας χαµηλότερου επιπέδου (αφαίρεσης) αναπαράστασης όπως τα σύνολα πλειάδων. Επιπλέον, η κατανόηση από τους ίδιους του µαθητές, των παρανοήσεων σχετικά µε τις συσχετίσεις µπορεί να στηριχθεί σε πληροφορία ανάδρασης από το λογικό επίπεδο µε βάση τις ανωµαλίες της έλλειψης κανονικοποίησης. Με βάση την παρατήρηση αυτή, προτείνεται η αυτοµατοποίηση της παραγωγής του λογικού σχήµατος από τα εννοιολογικά (και αντίστροφα), ώστε οι µαθητές να λαµβάνουν απρόσκοπτα και σύντοµα πληροφορία για το νόηµα των σχεδίων τους. Από την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ένα διδακτικά κατάλληλο εννοιολογικό µοντέλο θα πρέπει να: 1.) επιτρέπει την αυτόµατη µετατροπή από εννοιολογικό στο λογικό επίπεδο και αντίστροφα ώστε να υποστηρίζει την ανατροφοδότηση. 2.) χρησιµοποιεί µόνο διµελείς συσχετίσεις χωρίς χαρακτηριστικά. 3.) επιβάλει την άµεση αναπαράσταση των ξένων κλειδιών στο εννοιολογικό επίπεδο και να συστηµατοποιεί την εισαγωγή τους στα εννοιολογικά σχήµατα ώστε να εκφυλίζει το πρόβληµα του ορισµού των ξένων κλειδιών σε πρόβληµα κατάλληλης επιλογής των συσχέτισης. Τα εννοιολογικά µοντέλα που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις περιλαµβάνουν και το IDEF1X. Το IDEF1X γνωρίζει ευρεία αποδοχή στον σχεδιασµό σχεσιακών Β ενώ αποτελεί και επίσηµο πρότυπο στις ΗΠΑ (Federal information Processing Standards Publication 184., 1993). Η λεπτοµερής περιγραφή του IDEF1X υπερβαίνει τους σκοπούς της εργασίας. Για µια απλή επίδειξη του διδακτικού ενδιαφέροντος του IDEF1X παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγµα στις Εικόνες 4 και 5. Όταν οι δύο οντότητες της εικόνας 4 συνδεθούν µε µια συσχέτιση τα περισσότερα λογισµικά εργαλεία που υποστηρίζουν το IDEF1X προσθέτουν αυτόµατα το ξένο κλειδί στην εξαρτώµενη οντότητα η οποία επισηµαίνεται µε στρογγυλεµένες άκρες. Θεωρείστε ένα µαθητή που παράγει συντακτικές λύσεις. Ο µαθητής αυτός, είτε θα παράγει ορθή λύση αν επιλέξει τις οντότητες µε την σωστή σειρά κατά τον ορισµό της συσχέτισης, είτε θα έχει µε µεγάλη πιθανότητα την ευκαιρία να αντιληφθεί το σφάλµα του µε την αυτόµατη µετατροπή του εννοιολογικού σχήµατος σε λογικό αφού δε θα µπορεί να εισάγει ένα ιδιοκτήτη µε πολλά οχήµατα χωρίς να προκληθεί ανωµαλία κανονικοποίησης.

8 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 143 Εικόνα 4. IDEF1X use. Entities before relationship definition Εικόνα 5. IDEF1X use. Entities after relationship definition Η παραπάνω εργασία έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια διδακτορικής έρευνας για την διδακτική αξιοποίηση των περιβαλλόντων µοντελοποίησης γενικού σκοπού και ειδικότερα των σχεσιακών Σ Β (Φεσάκης 2003). Η έρευνα είναι πιθανό να συνεχιστεί µε τη δοκιµή και αξιολόγηση των προτεινόµενων στρατηγικών δράσης και την περαιτέρω διερεύνηση της µοντελοποίησης δεδοµένων από µαθητές µε την χρήση και άλλων µοντέλων όπως το αντικειµενοστραφές ή και τα µοντέλα γνώσης όπως η λογική. Βιβλιογραφία Altrichter, H., Posch, P., and Somekh, B., Τeachers investigate their work. Αn introduction to the methods of action research, Routledge, (1993) Antony, S., and Batra, D., CODASYS: A Consulting Tool for Novice Database Designers, ACM SIGMIS Database, 33(3) (2002), pp Batra D., Hoffer J., and Bostrom R., Comparing Representations with Relational and EER Models, Communications of the ACM, 33(2) (1990) Chen, P., The Entity-Relationship model - toward a unified view of data, ACM transactions on database systems, 1(1) 1976, pp Codd, E., A Relational model of data for large shared data banks, Communications of the ACM, 13(6) 1970, pp Federal information Processing Standards Publication 184. INTEGRATION DEFINITION FOR INFORMATION MODELING (IDEF1X), publications/ modeling/ idef1x.htm, 1993 Fessakis, G., and Dimitracopoulou, A., Exploitation of data modeling for database design in secondary education learning activities: A case study concerning real stories analysis., Interactive Computer Aided Learning (ICL) 2003, Carinthia Tech Institute, Sep 2003 Villach, Austria Hay C. D, A comparison of data modelling techniques, the database newsletter (1999 revision at 23(3) 1995 Φεσάκης Γ., Εκπαιδευτική αξιοποίηση Υπολογιστικών Περιβαλλόντων Μοντελοποίησης και Ειδικότερα των Σχεσιακών Συστηµάτων ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. ιδακτορική ιατριβή, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Οκτώβριος 2003.

ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ

ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ Γιώργος Φεσάκης Καθηγητής Ε ΠΕ19, Υπ. ιδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήµιο Αιγαίου gfesakis@rhodes.aegean.gr Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους

Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους Γιώργος Φεσάκης Καθηγητής ΔΕ ΠΕ19, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου gfesakis@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακοπούλου Αγγελική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, adimitr@rhodes.aegean.gr

Δημητρακοπούλου Αγγελική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, adimitr@rhodes.aegean.gr 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 721 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές υσκολίες Μαθητών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχετικά µε την Έννοια της Προγραµµατιστικής Μεταβλητής και Προτεινόµενες Παρεµβάσεις

Γνωστικές υσκολίες Μαθητών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχετικά µε την Έννοια της Προγραµµατιστικής Μεταβλητής και Προτεινόµενες Παρεµβάσεις Γνωστικές υσκολίες Μαθητών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχετικά µε την Έννοια της Προγραµµατιστικής Μεταβλητής και Προτεινόµενες Παρεµβάσεις Γεώργιος Φεσάκης, Αγγελική ηµητρακοπούλου ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλήµατα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Τα προβλήµατα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 302 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα προβλήµατα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Νικόλαος Ματάνας Αθανάσιος Παπαβασιλείου Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας. Το «εικονικό εργαστήριο» για τη µελέτη των νόµων του Νεύτωνα σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα: Modellus, Interactive Physics, Microworlds Pro Ρόδος, 26 29 Σεπτεµβρίου 2002 Νίκος απόντες, Θανάσης Γεράγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση, ίαυλος

Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση, ίαυλος ιαφάνεια 10-1 Κεφάλαιο 10 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση ίαυλος ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ηµήτρης Καλαµαράς Παρουσιαση του 7 ου κεφαλαιου του βιβλίου της Μαρίας Κορδάκη «Εκπαιδευτικη Τεχνολογια και ιδακτικη της Πληροφορικής Ι» Οι δυνατότητες των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Θ. ΙΩΑΝΝΟΥ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Δ Αθήνας «Προστατευόμενες περιοχές: Διαδρομές στο χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της προγραμματιστικής μεταβλητής και προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Γνωστικές δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της προγραμματιστικής μεταβλητής και προτεινόμενες παρεμβάσεις. Γνωστικές δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της προγραμματιστικής μεταβλητής και προτεινόμενες παρεμβάσεις. Γεώργιος Φεσάκης 1 και Αγγελική Δημητρακοπούλου 2 1 Διδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα.

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα. εύτερη διάλεξη. Η στα αναλυτικά προγράµµατα. Η Ευκλείδεια αποτελούσε για χιλιάδες χρόνια µέρος της πνευµατικής καλλιέργειας των µορφωµένων ατόµων στο δυτικό κόσµο. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί;

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί; Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» Βεζονιαράκης ηµήτρης καθηγητής ΠΕ19 4 ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 Μάθηµα ερευνητικής εργασίας «ροµποτική» Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας ιδακτική της Πληροφορικής Νοέµβριος 2005 Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., Γόγουλου Α. 1 Εισαγωγή Ο εννοιολογικός χάρτης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων Μοντέλο Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

B Λυκείου Γενικής Παιδείας. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι

B Λυκείου Γενικής Παιδείας. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι Χαρακτηριστικές οµάδες οργανικών ενώσεων Τάξη Μάθηµα Γνωστικό αντικείµενο: ιδακτική ενότητα Απαιτούµενος χρόνος B Λυκείου Γενικής Παιδείας Χηµεία Χαρακτηριστικές οµάδες οργανικών ενώσεων Γενικό µέρος Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Κοινό Υπόµνηµα ΠΕΚΑΠ, +++? σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Αξιότιµε Κύριε Υφυπουργέ Σε συνέχεια των εγγράφων που σας έχουµε αποστείλει σε σχέση µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγει ο Ευκλείδης;

Να φύγει ο Ευκλείδης; Να φύγει ο Ευκλείδης; Σωτήρης Ζωιτσάκος Βαρβάκειο Λύκειο Μαθηματικά στα ΠΠΛ Αθήνα 2014 Εισαγωγικά Dieudonné: «Να φύγει ο Ευκλείδης». Douglas Quadling: «Ο Ευκλείδης έχει φύγει, αλλά στο κενό που άφησε πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα