Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές δράσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές δράσης"

Transcript

1 136 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές δράσης Γεώργιος Φεσάκης Εργαστήριο ιδακτικής Μηχανικής & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αγγελική ηµητρακοπούλου Αναπληρώτρια ΚαθηγήτριαΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εισαγωγή των Βάσεων εδοµένων (Β ) στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση διαµορφώνει ζητήµατα εκπαιδευτικής έρευνας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται βασικά ερευνητικά ευρήµατα για τις δυσκολίες µαθητών της Β τάξης των ΤΕΕ στο σχεδιασµό σχεσιακών Β, και ειδικότερα στην αναπαράσταση των συσχετίσεων. Για την αποσαφήνιση των δυσκολιών των µαθητών, οι µαθητές µετασχηµατίζουν δεδοµένα εννοιολογικά σχήµατα σε λογικά και αντίστροφα. Η ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών επέτρεψε τη συστηµατική κατηγοριοποίηση των δυσκολιών τους και την πρόταση συγκεκριµένων στρατηγικών δράσης για τη βελτίωση της διδασκαλίας του σχεδιασµού των Β. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: ιδακτική της Πληροφορικής, Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων, Μοντελοποίηση εδοµένων Εισαγωγή Η χρήση και ο σχεδιασµός Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων εµφανίζει ωφελιµιστικό και παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Το ωφελιµιστικό ενδιαφέρον των ΣΒ πηγάζει από την επίδραση τους στην οικονοµία και τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση για ανάπτυξη Β σε συνδυασµό µε τη διαθεσιµότητα φιλικών προς τον χρήστη Συστηµάτων ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (Σ Β ) έχει ως αποτέλεσµα το σχεδιασµό ΣΒ από πρόσωπα χωρίς σχετική τυπική εκπαίδευση και την εµφάνιση ζητηµάτων ποιότητας και κόστους (Antony & Batra, 2002), (Batra, Hoffer, & Bostrom, 1990). Επιπλέον υποστηρίζεται ότι το παιδαγωγικό ενδιαφέρον των Β βασίζεται στην θεώρηση τους ως µοντέλα (Fessakis & Dimitracopoulou, 2003) και τη δυνατότητα της χρήσης τους στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων µάθησης γενικού σκοπού. Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή ο σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων είναι δραστηριότητα µοντελοποίησης και τα Σ Β είναι περιβάλλοντα µοντελοποίησης γενικού σκοπού µε σύστηµα αναπαράστασης τα µοντέλα δεδοµένων. Ο σχεδιασµός Β µπορεί να αξιοποιηθεί στην ανάπτυξη οµαδο-συνεργατικών µαθησιακών δραστηριοτήτων, που αφορούν επίλυση αυθεντικών προβληµάτων και διατηρούν το ενδιαφέρον των µαθητών. Τα παραπάνω ωφελιµιστικά και µαθησιακά πλεονεκτήµατα των Β αιτιολογούν την εισαγωγή του σχεδιασµού Β στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση όµως εµπεριέχει ακόµα ανοικτά ερευνητικά ερωτήµατα. Οι ερευνητικές αναφορές σχετικά µε τους ανθρώπινους παράγοντες στον σχεδιασµό Β είναι µάλλον περιορισµένες (Antony & Batra, 2002), (Batra, Hoffer, & Bostrom, 1990), (Hay, 1995) και αφορούν συνήθως φοιτητές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή/και επαγγελµατίες. Οι διαφορές στο υπόβαθρο µεταξύ των δύο πληθυσµών στόχων δεν επιτρέπουν την απλή µεταφορά των ερευνητικών αποτελεσµάτων από την τριτοβάθµια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

2 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 137 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται σύντοµα µια έρευνα δράσης για τις δυσκολίες των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό Σ Β µε την χρήση του µοντέλου Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ) (Chen, 1976) και του Σχεσιακού (Σ) µοντέλου δεδοµένων (Codd, 1970) για εννοιολογικό και λογικό σχεδιασµό Β αντίστοιχα. Στην έρευνα που έλαβε χώρα το σχολικό έτος συµµετείχαν 27 µαθητές, της Β τάξης του τοµέα Πληροφορικής στο 2 ου ΤΕΕ Ρόδου. Οι µαθητές παρακολουθούσαν το υποχρεωτικό µάθηµα «Βάσεις εδοµένων» για το οποίο προβλέπονται 3 ώρες την εβδοµάδα (1Θ+2Ε). Ο ερευνητής ήταν ο τακτικός εκπαιδευτικός των µαθητών για τη θεωρία και για το εργαστήριο. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του αντικειµένου µε την χρήση κατάλληλα σχεδιασµένων διδακτικών παρεµβάσεων, η παρουσίαση των οποίων υπερβαίνει τους στόχους της παρούσας εργασίας, οι µαθητές ανέλαβαν µικρής κλίµακας έργα σχεδιασµού Β. Οι δυσκολίες που εµφάνισαν οι µαθητές στον τυπικό σχεδιασµό Β στα έργα αυτά και ιδιαίτερα οι δυσκολίες στην αναπαράσταση των συσχετίσεων αποτέλεσαν το σηµείο αφετηρίας της έρευνας. Για την αποσαφήνιση του σηµείου αφετηρίας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο ερευνητικές δραστηριότητες στις οποίες οι µαθητές µετασχηµατίζουν δεδοµένα σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε αντίστοιχα Σχεσιακά και αντίστροφα. Στόχος της έρευνας δεν είναι η αναπαραγωγή κάποιων από τις πολλές γνωστές κριτικές για το µοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Hay, 1995) αλλά µάλλον η διατύπωση προτάσεων βελτιώσεων για τη διδασκαλία του σχεδιασµού Β στην δευτεροβάθµια µε βάση την εκπαιδευτική έρευνα. Στις επόµενες παραγράφους, παρουσιάζεται η ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων καθώς και οι προτεινόµενες στρατηγικές δράσης για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της µάθησης. Ερµηνεία των «Συσχετίσεων» στο λογικό επίπεδο Στην πρώτη ερευνητική δραστηριότητα ζητήθηκε από τους µαθητές να παράγουν σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων από δεδοµένα Σχεσιακά. Η διαδικασία αυτή δεν διδάσκεται συνήθως και ακριβώς για αυτό το λόγο αναµένεται οι µαθητές να ενεργοποιήσουν το γνωστικό τους δυναµικό και να παράγουν πλούσια πληροφορία για την κατανόηση των σχετικών εννοιών. Τα λογικά σχήµατα που δόθηκαν στους µαθητές παρουσιάζονται οργανωµένα στον Πίνακα 1. Τα κύρια κλειδιά διακρίνονται από την έντονη και υπογραµµισµένη γραφή. Τα εξωτερικά κλειδιά έχουν το ίδιο όνοµα µε τα αντίστοιχα κύρια κλειδιά. Σύντοµες λεκτικές περιγραφές προσδιόριζαν το νόηµα των σχηµάτων. Οι µαθητές εργάσθηκαν ατοµικά για 90 λεπτά το πολύ. Ανάλυση των λύσεων Οι απαντήσεις των µαθητών κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: Κατηγορία Λ1 - «Ορθή». Η κατηγορία Λ1 περιλαµβάνει όλες τις ορθές λύσεις. Η ορθότητα της πληθικότητας δεν αξιολογήθηκε στα πλαίσια της έρευνας λόγω των βασικότερων δυσκολιών που εµφανίσθηκαν στην κατανόηση της έννοιας της συσχέτισης. Κατηγορία Λ2 - «Απόδοση ιδιοτήτων της συσχέτισης σε οντότητα». Ένα µικρό ποσοστό µαθητών παρήγαγε σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων αποδίδοντας ιδιότητες των συσχετίσεων στις σχετικές οντότητες. Οι µαθητές αυτοί αναγνωρίζουν τις συσχετίσεις αλλά δεν τους «αρέσει» να έχουν ιδιότητες όπως οι οντότητες. Πίνακας 1. Τα λογικά σχήµατα που δόθηκαν στους µαθητές για να παράγουν αντίστοιχα εννοιολογικά.

3 138 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Κ1. Σχήµα µε µία σχέση που αφορά µια οντότητα. Κ1Σ1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ(, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ) Κ2. Σχήµα µε τρεις σχέσεις που αφορά δύο οντότητες και µία µεταξύ τους συσχέτιση. Κ2Σ1 ΑΠΟΘΗΚΗ(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΠΡΟΙΟΝ(ΚΩ ΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΥΠΑΡΧΕΙ_ΣΕ(ΚΩ ΙΚΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΘΕΣΗ) Κ2Σ2 ΕΦΗΜΕΡΙ Α(, Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ) ΑΓΓΕΛΙΑ(ΚΩ ΙΚΟΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΣ, ΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ(, ΚΩ ΙΚΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΣΕΛΙ Α) Κ2Σ3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ(ΚΩ ΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΚΩ ΙΚΟΣ) Κ2Σ4 ΜΑΘΗΤΗΣ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΜΗΤΡΩΟΥ, ) ΜΑΘΗΜΑ(ΤΙΤΛΟΣ, ΕΙ ΟΣ) ΕΞΕΤΑΣΗ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΜΗΤΡΩΟΥ, ΤΙΤΛΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ) Κ3. Σχήµα µε δύο σχέσεις που αφορά µια οντότητα και µία αναδροµική συσχέτιση. Κ3Σ1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΑΡ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΘΕΣΗ) ΕΙΝΑΙ_ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ(Ο_ΣΥΖΥΓΟΣ, Η_ΣΥΖΥΓΟΣ) Κ4. Σχήµα µε τέσσερις σχέσεις που αφορά τρεις οντότητες και µια τριµελή συσχέτιση. Κ4Σ1 ΙΑΙΤΗΤΗΣ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ) ΟΜΑ Α(, Ε ΡΑ) ΣΤΑ ΙΟ(_ΣΤΑ ΙΟΥ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΑΓΩΝΑΣ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,_ΓΗΠΕ ΟΥΧΟΥ, _ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ) Κατηγορία Λ3 - «Συντακτικές λύσεις». Στην κατηγορία αυτή οι µαθητές προτείνουν µία οντότητα για κάθε σχέση του λογικού σχήµατος και τις συνδέουν µε «τεχνητές» συσχετίσεις ώστε να σχηµατίσουν ένα εννοιολογικό σχήµα αναγνώσιµο ως πρόταση της φυσικής γλώσσας (Εικόνα 1). Οι λύσεις αυτές θα καλούνται «συντακτικές». Εικόνα 1. Παραδείγµατα συντακτικών λύσεων Οι µαθητές που παράγουν συντακτικές λύσεις θεωρούν τα σχήµατα Οντοτήτων- Συσχετίσεων ως εννοιολογικούς χάρτες όπου οι συσχετίσεις είναι περισσότερο άτυπες και αυθαίρετες. Οι µαθητές είναι δυνατό να συνειδητοποιήσουν το σφάλµα όταν προσπαθήσουν να παράγουν το αντίστοιχο σχεσιακό σχήµα για ένα συντακτικό. Η κατηγορία των συντακτικών λύσεων είναι η πολυπληθέστερη. Κατηγορία Λ4 - «Αγνόηση συσχετίσεων». Οι µαθητές στην κατηγορία αυτή παράγουν σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων χωρίς συσχετίσεις σχεδιάζοντας µια οντότητα για κάθε σχέση (Εικόνα 2). Οι µαθητές αυτοί φαίνεται ότι δεν συνειδητοποιούν την έννοια της συσχέτισης και την αναπαράσταση της.

4 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 139 Εικόνα 2. Παραδείγµατα λύσεων µε αγνόηση της συσχέτισης Κατηγορία Λ5 - «Λοιπές». Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει λύσεις που δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες Λ1-Λ4. Οι λύσεις της κατηγορίας αυτής χρησιµοποιούν αυθαίρετα ονόµατα οντοτήτων ή/και ιδιοτήτων κ.α. Σύνοψη της ανάλυσης των λύσεων Ο Πίνακας 2 εµφανίζει την κατηγορική κατανοµή των λύσεων για κάθε πρόβληµα και συνολικά. Η στήλη.α. αναπαριστά το πλήθος των µαθητών που δεν έδωσαν λύση. Παρατηρώντας την στήλη Λ1 φαίνεται ότι η κατανόηση της αναδροµικής (Κ3Σ1) καθώς και της τριαδικής (Κ4Σ1) συσχέτισης είναι πιο δύσκολη για τους µαθητές. Επιπλέον, το πρόβληµα φαίνεται να επιδρά στην κατανόηση των δυαδικών συσχετίσεων εφόσον το ποσοστό των ορθών λύσεων για τα προβλήµατα Κ2Σ1- Κ2Σ4 µεταβάλλεται. Παρατηρώντας την στήλη Λ3 βλέπουµε ότι οι περισσότεροι µαθητές αντιµετωπίζουν τις συσχετίσεις συντακτικά. Επιπλέον όταν η δυσκολία αυξάνεται, οι µαθητές δίνουν λιγότερες ορθές και περισσότερες συντακτικές λύσεις. Είναι πιθανό κάποιοι µαθητές να είναι σε µεταβατικό επίπεδο κατανόησης των συσχετίσεων και να οπισθοδροµούν όταν η δυσκολία αυξάνει. Πίνακας 2. Κατηγορική κατανοµή των λύσεων για κάθε πρόβληµα και συνολικά. Λ1 % Λ2 % Λ3 % Λ4 % Λ5 %.Α % Κ1Σ ,89 0 0,00 0 0,00 0 0, ,11 0 0,00 Κ2Σ1 6 22,22 2 7, ,56 2 7,41 2 7,41 0 0,00 Κ2Σ ,15 0 0, ,74 2 7,41 0 0,00 1 3,70 Κ2Σ ,15 2 7, ,63 2 7,41 1 3,70 1 3,70 Κ2Σ4 9 33,33 0 0, ,15 2 7,41 0 0, ,11 Κ3Σ1 0 0,00 0 0, , ,81 1 3,70 0 0,00 Κ4Σ1 1 3,70 1 3, ,07 1 3,70 0 0, ,81 ΣΥΝ ,92 5 2, , ,88 7 3,70 9 4,76 Παρατηρώντας την στήλη Λ4 βλέπουµε όπως και πριν ότι όταν η δυσκολία αυξάνει περισσότεροι µαθητές αγνοούν τις συσχετίσεις. Φαίνεται ότι η αγνόηση των συσχετίσεων είναι ένα πρώτο επίπεδο προς την κατανόηση τους και στο οποίο οι µαθητές οπισθοδρόµησαν όταν εµφανίσθηκε το δύσκολο πρόβληµα µε την αναδροµική συσχέτιση. Ερµηνεία των «Συσχετίσεων» στο εννοιολογικό επίπεδο Στη δεύτερη ερευνητική δραστηριότητα οι µαθητές παρήγαγαν Σχεσιακά σχήµατα από δεδοµένα σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Τα προβλήµατα που δόθηκαν στους µαθητές οργανωµένα ανάλογα µε το είδος της συσχέτισης που περιέχουν εµφανίζονται στον Πίνακα 3. Οι µαθητές είχαν διδαχθεί συγκεκριµένη µεθοδολογία µε τη µορφή

5 140 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» συνόλου κανόνων για την παραγωγή Σχεσιακών σχηµάτων από σχήµατα Οντοτήτων- Συσχετίσεων. Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται η ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών. Πίνακας 3. Τα σχήµατα Ο-Σ που δόθηκαν στους µαθητές για µετατροπή σε Σχεσιακά. Π1. ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΙΜΕΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ_ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ Π2. ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΙΜΕΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 1-Ν ΑΘΕΝΗΣ 1 ΕΧΕΙ Ν ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΕΙ Ι ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΩΡΑ Π3. ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΙΜΕΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Ν-Μ ΑΡΙΘΜΟΣ _ΜΗΤΡΩΟΥ Ν Μ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΟΣ _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ Π4. ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Ν-Μ-Κ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ ΩΡΑ Ν Μ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΠΤΗΣΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ _ΜΗΤΡΩΟΥ Κ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ_ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ Ανάλυση των λύσεων Οι λύσεις των µαθητών οργανώθηκαν στις επόµενες κατηγορίες φθίνουσας ικανότητας αναπαράστασης των συσχετίσεων: Κατηγορία Λ1 - «Ορθή». Οι λύσεις της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν πίνακες µε τα κατάλληλα κύρια και ξένα κλειδιά για την αναπαράσταση των οντοτήτων και των συσχετίσεων. Κατηγορία Λ2 - «Σφάλµα στη συσχέτιση». Οι λύσεις της κατηγορίας αυτής προτείνουν αναπαραστάσεις για τις συσχετίσεις µε λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικά σφάλµατα. Μερικά τυπικά σφάλµατα αφορούν στην προσθήκη αυθαίρετων πεδίων και/ή την παράληψη άλλων, κ.α. Κατηγορία Λ3 - «Αγνόηση συσχέτισης». Οι λύσεις της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν ένα πίνακα για κάθε οντότητα χωρίς ξένα κλειδιά ή άλλη αναπαράσταση των συσχετίσεων. Το ποσοστό των λύσεων της κατηγορίας αυτής είναι σηµαντικό.

6 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 141 Σύνοψη της ανάλυσης των λύσεων Ο πίνακας 4 εµφανίζει την κατηγορική κατανοµή των λύσεων για κάθε πρόβληµα και συνολικά. Η στήλη.α. αφορά στο πλήθος των µαθητών που δεν έδωσαν λύση. Πίνακας 4. Κατηγορική κατανοµή των λύσεων για κάθε πρόβληµα και συνολικά. Λ1 % Λ2 % Λ3 %.Α % Π Π Π Π ΣΥΝ Παρατηρώντας τη στήλη Λ1 (Ορθές λύσεις) είναι φανερό ότι οι µαθητές αντιµετωπίζουν αυξηµένες δυσκολίες µε την τριαδική συσχέτιση. Οι µαθητές που λύνουν το Π4 αποτελούν ένα µικρό πυρήνα µαθητών που κατανοεί τις συσχετίσεις. Παρατηρώντας την στήλη Λ3 (Αγνόηση των συσχετίσεων) είναι ενδιαφέρον να αναλύσουµε το 0% για το Π2. Το πρόβληµα Π2 έχει άµεση αναπαράσταση των ξένων κλειδιών. Οι περισσότερες ορθές λύσεις για το Π2 οφείλονται στους µαθητές που συστηµατικά αγνοούν τις συσχετίσεις! Οι µαθητές αυτοί παρήγαγαν απλά ένα πίνακα για κάθε οντότητα και στην περίπτωση του Π2 έφτιαξαν σωστή λύση τυχαία. Οι µαθητές που εφάρµοσαν µηχανιστικά τη µεθοδολογία που είχαν διδαχθεί στην ακραία περίπτωση του Π2 παρήγαγαν ένα περιττό πίνακα και δεν αναθεώρησαν τις λύσεις τους (Εικόνα 3). Εικόνα 3. Παραδείγµατα λύσης για το Π2 µε µηχανιστική εφαρµογή των κανόνων. Σύνοψη & συµπεράσµατα Η διδασκαλία του σχεδιασµού Σχεσιακών Β στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση παρουσιάζει ωφελιµιστικό και διδακτικό-παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Η αποδοτική εισαγωγή στο σχεδιασµό Β των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης απαιτεί σχετική έρευνα. Συνδυάζοντας τα ευρήµατα από τις δύο ερευνητικές δραστηριότητες που περιγράφησαν παραπάνω, είναι δυνατό να αιτιολογήσουµε ένα σύνολο από στρατηγικές δράσης για τη βελτίωση της µάθησης του σχεδιασµού των Β από τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα: 1. Οι περισσότεροι µαθητές αντιµετωπίζουν τις συσχετίσεις συντακτικά και χρησιµοποιούν το µοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων ως ένα είδος εννοιολογικού χάρτη. Η διαδικασία του σχεδιασµού των Β όπως παρουσιάζεται συνήθως στους µαθητές συγχωνεύει την οντολογική ανάλυση µε τον εννοιολογικό σχεδιασµό στην χρήση του µοντέλου Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ταυτόχρονη αντιµετώπιση της κατανόησης του πεδίου (αναγνώριση των εννοιών-οντοτήτων, των ιδιοτήτων και των συσχετίσεων τους κλπ) και της λεπτοµερούς και τυπικής προδιαγραφής των πληροφοριακών αναγκών του προβλήµατος θεωρείται γνωστικά «βαρύ» φορτίο. Προτείνεται λοιπόν, ο διαχωρισµός των δύο λειτουργιών µε την χρήση αρχικά εννοιολογικού χάρτη για την οντολογική ανάλυση του πεδίου και κατόπιν ο εννοιολογικός σχεδιασµός της Β.

7 142 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 2. Οι µαθητές που αγνοούν την αναπαράσταση των συσχετίσεων παράγουν ορθά Σχεσιακά σχήµατα από σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων στα οποία τα ξένα κλειδιά αναφέρονται ρητά. Στο σχεσιακό µοντέλο οι συσχετίσεις υλοποιούνται µε την χρήση ξένων κλειδιών που είναι πεδία αναφοράς µεταξύ πινάκων-σχέσεων. Η αναπαράσταση των ξένων κλειδιών στο µοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων είναι πρακτικά εθελοντική. Αυτό προκαλεί ασάφεια στην παραγωγή των σχεσιακών σχηµάτων. Οι περισσότεροι µαθητές µπορούν να παράγουν ορθά Σχεσιακά σχήµατα από σχήµατα Οντοτήτων- Συσχετίσεων µε άµεση αναπαράσταση των ξένων κλειδιών, και διµελείς µόνο συσχετίσεις χωρίς χαρακτηριστικά. Η παραγωγή λογικών σχηµάτων από εννοιολογικά δεδοµένα είναι σηµαντική προκειµένου οι µαθητές να τύχουν πληροφορίας ανάδρασης και να αναθεωρήσουν τα σχέδια τους. Ένα διδακτικά κατάλληλο εννοιολογικό µοντέλο θα πρέπει να επιβάλει την αναπαράσταση των ξένων κλειδιών. 3. Οι µαθητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της σηµασιολογίας και της αναπαράστασης των συσχετίσεων ειδικότερα στην περίπτωση των αναδροµικών και των τριαδικών συσχετίσεων. Οι µαθητές χρειάζονται µια περισσότερο απτή αναπαράσταση των συσχετίσεων, για τον σκοπό αυτό είναι δυνατό να προτείνουµε την εισαγωγή της έννοιας της συσχέτισης µε την χρήση µιας χαµηλότερου επιπέδου (αφαίρεσης) αναπαράστασης όπως τα σύνολα πλειάδων. Επιπλέον, η κατανόηση από τους ίδιους του µαθητές, των παρανοήσεων σχετικά µε τις συσχετίσεις µπορεί να στηριχθεί σε πληροφορία ανάδρασης από το λογικό επίπεδο µε βάση τις ανωµαλίες της έλλειψης κανονικοποίησης. Με βάση την παρατήρηση αυτή, προτείνεται η αυτοµατοποίηση της παραγωγής του λογικού σχήµατος από τα εννοιολογικά (και αντίστροφα), ώστε οι µαθητές να λαµβάνουν απρόσκοπτα και σύντοµα πληροφορία για το νόηµα των σχεδίων τους. Από την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ένα διδακτικά κατάλληλο εννοιολογικό µοντέλο θα πρέπει να: 1.) επιτρέπει την αυτόµατη µετατροπή από εννοιολογικό στο λογικό επίπεδο και αντίστροφα ώστε να υποστηρίζει την ανατροφοδότηση. 2.) χρησιµοποιεί µόνο διµελείς συσχετίσεις χωρίς χαρακτηριστικά. 3.) επιβάλει την άµεση αναπαράσταση των ξένων κλειδιών στο εννοιολογικό επίπεδο και να συστηµατοποιεί την εισαγωγή τους στα εννοιολογικά σχήµατα ώστε να εκφυλίζει το πρόβληµα του ορισµού των ξένων κλειδιών σε πρόβληµα κατάλληλης επιλογής των συσχέτισης. Τα εννοιολογικά µοντέλα που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις περιλαµβάνουν και το IDEF1X. Το IDEF1X γνωρίζει ευρεία αποδοχή στον σχεδιασµό σχεσιακών Β ενώ αποτελεί και επίσηµο πρότυπο στις ΗΠΑ (Federal information Processing Standards Publication 184., 1993). Η λεπτοµερής περιγραφή του IDEF1X υπερβαίνει τους σκοπούς της εργασίας. Για µια απλή επίδειξη του διδακτικού ενδιαφέροντος του IDEF1X παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγµα στις Εικόνες 4 και 5. Όταν οι δύο οντότητες της εικόνας 4 συνδεθούν µε µια συσχέτιση τα περισσότερα λογισµικά εργαλεία που υποστηρίζουν το IDEF1X προσθέτουν αυτόµατα το ξένο κλειδί στην εξαρτώµενη οντότητα η οποία επισηµαίνεται µε στρογγυλεµένες άκρες. Θεωρείστε ένα µαθητή που παράγει συντακτικές λύσεις. Ο µαθητής αυτός, είτε θα παράγει ορθή λύση αν επιλέξει τις οντότητες µε την σωστή σειρά κατά τον ορισµό της συσχέτισης, είτε θα έχει µε µεγάλη πιθανότητα την ευκαιρία να αντιληφθεί το σφάλµα του µε την αυτόµατη µετατροπή του εννοιολογικού σχήµατος σε λογικό αφού δε θα µπορεί να εισάγει ένα ιδιοκτήτη µε πολλά οχήµατα χωρίς να προκληθεί ανωµαλία κανονικοποίησης.

8 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 143 Εικόνα 4. IDEF1X use. Entities before relationship definition Εικόνα 5. IDEF1X use. Entities after relationship definition Η παραπάνω εργασία έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια διδακτορικής έρευνας για την διδακτική αξιοποίηση των περιβαλλόντων µοντελοποίησης γενικού σκοπού και ειδικότερα των σχεσιακών Σ Β (Φεσάκης 2003). Η έρευνα είναι πιθανό να συνεχιστεί µε τη δοκιµή και αξιολόγηση των προτεινόµενων στρατηγικών δράσης και την περαιτέρω διερεύνηση της µοντελοποίησης δεδοµένων από µαθητές µε την χρήση και άλλων µοντέλων όπως το αντικειµενοστραφές ή και τα µοντέλα γνώσης όπως η λογική. Βιβλιογραφία Altrichter, H., Posch, P., and Somekh, B., Τeachers investigate their work. Αn introduction to the methods of action research, Routledge, (1993) Antony, S., and Batra, D., CODASYS: A Consulting Tool for Novice Database Designers, ACM SIGMIS Database, 33(3) (2002), pp Batra D., Hoffer J., and Bostrom R., Comparing Representations with Relational and EER Models, Communications of the ACM, 33(2) (1990) Chen, P., The Entity-Relationship model - toward a unified view of data, ACM transactions on database systems, 1(1) 1976, pp Codd, E., A Relational model of data for large shared data banks, Communications of the ACM, 13(6) 1970, pp Federal information Processing Standards Publication 184. INTEGRATION DEFINITION FOR INFORMATION MODELING (IDEF1X), publications/ modeling/ idef1x.htm, 1993 Fessakis, G., and Dimitracopoulou, A., Exploitation of data modeling for database design in secondary education learning activities: A case study concerning real stories analysis., Interactive Computer Aided Learning (ICL) 2003, Carinthia Tech Institute, Sep 2003 Villach, Austria Hay C. D, A comparison of data modelling techniques, the database newsletter (1999 revision at 23(3) 1995 Φεσάκης Γ., Εκπαιδευτική αξιοποίηση Υπολογιστικών Περιβαλλόντων Μοντελοποίησης και Ειδικότερα των Σχεσιακών Συστηµάτων ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. ιδακτορική ιατριβή, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Οκτώβριος 2003.

Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους

Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους Γιώργος Φεσάκης Καθηγητής ΔΕ ΠΕ19, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου gfesakis@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία και τις Βάσεις Δεδομένων

Εισαγωγή στην Επεξεργασία και τις Βάσεις Δεδομένων Περιεχόμενα Εισαγωγή στην Επεξεργασία και τις Βάσεις Δεδομένων... 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 2 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 2 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

- Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση -

- Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση - Δημητρακοπούλου Α.,.(1998). Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά λογισμικά - Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση-. Περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μέρος Α, No 100, σελ. 114-123 & Μέρος Β : Νο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική του Προγραμματισμού

Διδακτική του Προγραμματισμού Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2010 Γενικοί στόχοι μαθήματος Δημιουργία μαθησιακής κοινότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του Π.ΙΙιντέλας Σύνοψη Στόχος της εργασίας αυτής είναι να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Τα γραφήµατα του λογιστικού φύλλου Excel: µία έρευνα δηµιουργίας και ανάγνωσης γραφηµάτων στη ευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση

Τα γραφήµατα του λογιστικού φύλλου Excel: µία έρευνα δηµιουργίας και ανάγνωσης γραφηµάτων στη ευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση Τα γραφήµατα του λογιστικού φύλλου Excel: µία έρευνα δηµιουργίας και ανάγνωσης γραφηµάτων στη ευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση Πανεπιστήµιο Αθηνών kleopatra@internet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Έλλη Παπαδηµητρίου Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, nichri@ucy.ac.cy

Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, nichri@ucy.ac.cy Επίλυση Προβλήµατος µε τη Χρήση Λογισµικού Μοντελοποίησης: Αποτελεσµατικότητα ιδακτικών Υλικών µε Λεκτικές ή Λεκτικές και Εικονικές Περιγραφές και Γνωστικός Τύπος Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Αθανάσιος Τζιμογιάννης Σκοπός Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η διαπραγμάτευση του πλαισίου διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στην Επιστήµη & Τεχνολογία των Υπολογιστών Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) αποτελεί κάτι µη απτό. Είναι ένα ιδεατό κατασκεύασµα το οποίο δηµιουργείται για να αντιπροσωπεύσει µια φυσική οντότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του Μοντέλου Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες στη ιδασκαλία Μαθήµατος ERP

Εφαρµογή του Μοντέλου Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες στη ιδασκαλία Μαθήµατος ERP Εφαρµογή του Μοντέλου Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες στη ιδασκαλία Μαθήµατος ERP Βασίλης Χ. Γερογιάννης, Παναγιώτης Θ. Φιτσιλής, Αστέριος Ι. Φανίκος Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων, ΑΤΕΙ Λάρισας gerogian@teilar.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης εδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της ραστηριότητας: το λογισµικό ColAT

Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης εδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της ραστηριότητας: το λογισµικό ColAT Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης εδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της ραστηριότητας: το λογισµικό ColAT Γεώργιος Φιωτάκης¹, Νικόλαος Αβούρης¹, Βασίλης Κόµης², Νικόλαος Τσέλιος² ¹Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κυπαρισία A. Παπανικολάου, Γραµµατική Τσαγκάνου & Μαρία Γρηγοριάδου

Κυπαρισία A. Παπανικολάου, Γραµµατική Τσαγκάνου & Μαρία Γρηγοριάδου Στο: Χ.Κυνηγός και Ε.Β. ηµαράκη (επιµ.): Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής. Εκδόσεις Καστανιώτη, 119-160,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ο ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ Πτυχιακή εργασίας της Λίας Γαλάνη Αθήνα, Ιούνιος 2005 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12 Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών-ειδικό µέρος Ειδικότητα ΠΕ03 Συγγραφική οµάδα Στυλιανός Ιωάννου (συντονιστής) Αθανάσιος Σκούρας Νικολέτα Ξένου Κων/νος Γαβρίλης Ελισάβετ αλιεράκη Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ)

ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Φανή Σιδερίδου Γεωργία Φαντάκη ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «Ανάλυση των λαθών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα