ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: ΤΗΛ.: FAX: Πληροφορίες: Δαβανέλλου Λαμπρινή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Διακηρύσσει ότι: Ο Δήμος Αιγιαλείας προκειμένου να προβεί στην: «Προμήθεια αποδυτηρίων & χώρων υγιεινής στο γήπεδο τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ /1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης στις 15 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, στην έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας, Ν. Πλαστήρα 11 (1ος Όροφος), Αίγιο, Τ.Κ ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί η Δημοπρασία για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο ή κηρυχθεί άγονη, τότε αυτή θα επαναληφθεί και θα διενεργηθεί την 22 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, στην έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας, Ν. Πλαστήρα 11 (1ος Όροφος), Αίγιο, Τ.Κ ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας Οι προσφορές θα κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. του Δήμου Αιγιαλείας την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Η δαπάνη για την προμήθεια είναι προϋπολογισμού ,49 πλέον Φ.Π.Α. 23 % ,51 και θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » του άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» και συγκεκριμένα της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος «Δεσμοί Ανάπτυξης της Αχαϊκής γης», που προκήρυξε η Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο του διαγωνισμού που είναι το 2% επί του ποσού της συνολικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ δηλαδή 975,61. Όλες οι προσφορές θα παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης και χορηγούνται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, τηλ , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

2 15PROC ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ν Ο Μ Ο Α Υ Α Ϊ Α Γ Η Μ Ο Α Ι Γ Ι Α Λ Δ Ι Α ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «Πξνκήζεηα απνδπηεξίσλ & ρψξσλ πγηεηλήο ζην γήπεδν ηέληο ηεο Γ.Κ. Ρνδνδάθλεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο» Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ.Πξση:20455 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ Αίγην 4/6/2015 Αξκφδηνο Τπάιιεινο: Γαβαλέιινπ Λακπξηλή ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο Γήκαξρνο Αηγηαιείαο θ. Αζαλάζηνο Παλαγφπνπινο έρνληαο ππφςε ηηο παξαθάησ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α. (Τπ. Απνθ /1993) θαη με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην σαμηλόηεπη πποζθοπά για ηο ζύνολο ηων ππορ ππομήθεια ειδών, ε νπνία ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε «Πξνκήζεηα απνδπηεξίσλ & ρψξσλ πγηεηλήο ζην γήπεδν ηέληο ηεο Γ.Κ. Ρνδνδάθλεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο» πξνυπνινγηζκνχ ,49 πιένλ Φ. Π. Α. 23 % ,51, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Αηγηαιείαο λα ζηεγάζεη ηα απνδπηήξηα γηα ηνπο αζιεηέο (μερσξηζηά αλδξψλ θαη γπλαηθψλ), δχν μερσξηζηέο ηνπαιέηεο θαη αλαςπθηήξην γηα ηελ εμππεξέηεζε φρη κφλν ησλ αζιεηψλ αιιά θαη ησλ θηιάζισλ, ζην γήπεδν ηέληο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ρνδνδάθλεο θαη φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ 51/2014 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. ΆΡΘΡΟ 1 ο Ιζρχνπζεο Γηαηάμεηο Σν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηφζν ην δηαγσληζκφ φζν θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη: α. Η Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.ΣΑ.. β. Η κε αξηζ. πξση /93 εξκελεπηηθή εγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ. γ. Σνλ Ν 3463 Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο. δ. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». ε. Η αξηζ. Π1/3305/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζη. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 δ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4278/2014 ΆΡΘΡΟ 2 ο πκβαηηθά ζηνηρεία ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζ απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 1) Η δηαθήξπμε 2) Οη ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 3) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4) Η πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε 5) Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 6) Η ηερληθή έθζεζε ΆΡΘΡΟ 3 ο Πξνυπνινγηζκφο - Υξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο

3 15PROC Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ ,49 εςπώ ζςν Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή ζςνολικά ποζό ηων ,00 εςπώ. 3.2 Πξνέξρεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο Θα ρξεκαηνδνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ «Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδαρ » ηνπ άμνλα 4 «Εθαπμογή ηηρ πποζέγγιζηρ LEADER» θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 2 ηρ Πποκήπςξηρ ηος Σοπικού Ππογπάμμαηορ «Γεζκνί Αλάπηπμεο ηεο Αρατθήο γεο», πνπ πξνθήξπμε ε Αραΐα Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΆΡΘΡΟ 4 ο Όξγαλν, Υξφλνο θαη ηφπνο δηαγσληζκνχ 1) Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ (παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ). 2) Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο (Ν. Πιαζηήξα 11) απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α ηελ 15ε Ινπλίνπ 2015 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ. θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηελ 22 ε Ινπλίνπ 2015 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ. ΆΡΘΡΟ 5 ο Λήςε πιεξνθνξηψλ 1. Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη δεηήζνπλ εκπξφζεζκα έγγξαθα θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα, απηέο παξέρνληαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 2. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαη ή παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Όηαλ επείγνληεο ιφγνη θαζηζηνχλ ηελ πξνζεζκία απηή αλεθάξκνζηε, ηφηε κπνξεί λα νξηζζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Σειέθσλα ιήςεο πιεξνθνξηψλ: & (εζση.133) Αξκφδηνο ππάιιεινο Γξίιιεο Βαζίιεηνο ΆΡΘΡΟ 6 ο Γεθηνί ζηνλ Γηαγσληζκφ 1. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: α. Έιιελεο θαη αιινδαπνί θαηαζθεπαζηέο θαη πξνκεζεπηέο. β. Ηκεδαπά θαη αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα. γ. πλεηαηξηζκνί. δ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ (1) δηαγσληδφκελνπο 2. Όζνη ζπκκεηέρνπλ νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ζηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα: α. Σελ θεξεγγπφηεηά ηνπο. β. Σελ επαγγεικαηηθή ηνπο αμηνπηζηία. γ. Σελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. δ. Σηο ηερληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. ΆΡΘΡΟ 7 ο Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ : α. Οη Έιιελεο πνιίηεο.

4 15PROC Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα ην ζχλνιν ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη ην 2% επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο άλεπ ΦΠΑ δειαδή 975,61. Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ, ζα ππνβάιιεηαη έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ, πεξί ησλ αδηθεκάησλ πνπ αθνξνχλ νη θαηαδίθεο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην κεηξψν. Αλ απφ ηελ έλνξθε βεβαίσζε πξνθχπηεη φηη θάπνηα απφ ηηο θαηαδίθεο αθνξά ηα αδηθήκαηα πνπ πξνθαινχλ απνθιεηζκφ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πξνζθνκίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ην αδίθεκα αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. Η έλνξθε βεβαίσζε δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο γηα φζν ρξφλν αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ. Γηα ηα Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο ζπκκεηερνχζεο εηαηξίαο, ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξίαο (Α.Δ.) πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαη ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο απηψλ 3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ 3, 4 θαη 5 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 6. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 7. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζνπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ηηο παξαθάησ δειψζεηο: 1. Υπεύζπλε Δήιωζε ηνπ δηαγωληδόκελνπ όηη έρεη ιάβεη γλώζε ηωλ όξωλ ηεο δηαθήξπμεο, ηεο παξνύζαο κειέηεο ζπλνιηθά, ηωλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ, θαη ηνπο απνδέρεηαη ρωξίο θακία επηθύιαμε, θαη όηη ηα ππό πξνκήζεηα είδε πνπ πξόθεηηαη λα πξνκεζεύζεη ηνλ Δήκν καο είλαη ζύκθωλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ελ ιόγω κειέηεο. 2. Γήισζε φηη ζα θαιχςεη ην Γήκν κε ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε αθφκε θαη απεπζείαο, αλ απηφ απαηηεζεί απφ ην Γήκν. β. Σα λνκηθά πξφζσπα. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη απφ ην λφκν (Γηαρεηξηζηήο θιπ). γ. Γηα ηνπο αιινδαπνχο, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα, ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ ηζρχνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. ΆΡΘΡΟ 8 ο Υξφλνο θαη Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ

5 15PROC Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαηά ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο δηαθήξπμεο. 2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα. 3. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 4. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. ΆΡΘΡΟ 9 ο Σηκέο Πξνζθνξψλ - Δπηβαξχλζεηο Μεηνδνηψλ 1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ: α) ηελ ηηκή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ κε θξαηήζεηο, ρσξίο Φ.Π.Α.. β) ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. 2. Η ηηκή δίδεηαη αλά κνλάδα κέηξεζεο πιηθνχ ζε αληίζηνηρν έληππν πξνζθνξάο ηεο κειέηεο ζε πξνυπνινγηζκφ πξνζθνξάο. 3. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ. Πξνζθνξά ζε άιια λνκίζκαηα ή κε ξήηξα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 4. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή κνλάδνο ή δελ δίδεηαη εληαία ή θαηά είδνο ηηκή, γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ πξνθεξχρζεθε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 5. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.ο θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξνζθέξεη κφλν κηα ηηκή γηα θάζε πιηθφ φπσο απηά δίλνληαη ζην έληππν πξνζθνξάο. 6. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 7. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, νη πξνζθνξέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά γηα ηνλ ιφγσ ηεο ρακειήο ηηκήο. 8. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ΆΡΘΡΟ 10 ο Ιζρχο Πξνζθνξψλ 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ ελφο (1) έηνπο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Μεηά ηελ ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ δελ έρεη γίλεη πξνκήζεηα νιφθιεξεο ηεο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηαο. ΆΡΘΡΟ 11 ο Γιψζζα χληαμεο ησλ Πξνζθνξψλ Οη πξνζθνξέο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζα είλαη ζπληαγκέλα απνθιεηζηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Θα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηνπο ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. Ξελφγισζζα έγγξαθα ζα είλαη κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα επίζεκα, εθηφο απφ ηα επηζπλαπηφκελα ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο. ΆΡΘΡΟ 12 ο Φάθεινο πξνζθνξάο

6 15PROC Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν, θαιά ζθξαγηζκέλν ζε δχν (2) αληίγξαθα. 2. Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. 3. Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ απ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ν νπνίνο αλαγξάθεηαη θαη ζηα πξαθηηθά. 4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα: ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, φια ζε δχν αληίγξαθα. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε δχν αληίγξαθα ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 5. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηέο. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 6. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο απηήο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 7. Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απφ ηνλ ίδην δηαγσληδφκελν. 8. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη εθφζνλ ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξνζθέξεη κφλν κηα ηηκή γηα θάζε πιηθφ φπσο απηά δίλνληαη ζην έληππν πξνζθνξάο. 9. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ: ηελ ηηκή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, κε θξαηήζεηο, ρσξίο Φ.Π.Α. ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. ΆΡΘΡΟ 13 ο Αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών και ανακοίνωζη ηιμών (Τπ. Απ /1993 άπθπο 19) Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία, ε νπνία αθνξά δηαγσληζκφ πνπ γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά :

7 15PROC Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο κέρξη λα θξηζεί ε πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ε ζπκθσλία ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θπξίσο θαθέινπ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία θξίζεθαλ πιήξε θαη ηειηθά απνδεθηά, απνζθξαγίδνληαη αθνχ θξηζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη. Άπθπο 14ο Αξιολόγηζη πποζθοπών (Τπ. Απ /1993 άπθπο 20) Καζψο γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή, θξηηήξην είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ : α) Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. β) Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. γ) Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή γηα φκνην ή παξεκθεξέο πιηθφ. Η θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ ζχκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππνςήθην πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πιήξεο θαη νηθνλνκηθφηεξε. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο πξνζθνξάο εμεηάδνληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ν Γήκαξρνο, ζχκθσλα κε ηελ 6ε παξάγξαθν ηνπ 23νπ άξζξνπ ηεο Τπ. Απ /1993. Η απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο είλαη δπλαηφ λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ΆΡΘΡΟ 15 ο Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ 1. Σν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηνπ πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη: α. Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ή β. Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο. Γ. Σελ δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηνπο. Ιζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αλνηγκέλε πξνζθνξά. 2. ηελ πεξίπησζε, πνπ ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο γλσκνδνηεί γηα: α. ηε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, β. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ, γ. ηελ ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε λένπο φξνπο, ηφηε ηελ ηειηθή απφθαζε ιακβάλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ΆΡΘΡΟ 16 ο

8 15PROC πλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ε πεξίπησζε πνπ δελ δηεμαρζεί ε Γεκνπξαζία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή θεξπρζεί άγνλε ηφηε ζα επαλαιεθζεί ηελ δεχηεξε νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ζπλερηζηεί κέζσ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ΆΡΘΡΟ 17 ο Δλζηάζεηο Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ απηφλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: 1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Όηαλ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο, ηφηε κεηαηίζεηαη θαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, φζνλ αθνξά ηε δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 2. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζην Γήκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. Η επηηξνπή ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. 3. Oη ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ή ζπκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ δελ αλαθφπηνπλ ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά ιακβάλεηαη απφθαζε απφ ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 4. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο ελζηάζεηο. Η γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή ηεο ίδηαο ηεο απφθαζεο κε ηειενκνηνηππηθή ζπζθεπή (fax). 6. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιιν ιφγν εθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. ΆΡΘΡΟ 18 ο Αλαθνίλσζε Καηαθχξσζεο 1. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: α) Σν είδνο. β) Σελ πνζφηεηα. γ) Σελ ηηκή. δ) Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα είδε. ε) Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ απηψλ. ζη) Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο. Αλαθνίλσζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο απηήο, είλαη άθπξε. δ) Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

9 15PROC Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη κφλν απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 4. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. ΆΡΘΡΟ 19 ο χκβαζε 1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ην Γήκν ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 2. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. γ. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζφηεηα. δ. Σελ ηηκή. ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ. δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο. ε. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. ζ. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή. η. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. ηα. Σελ παξαιαβή ησλ εηδψλ. 3. Η ζχκβαζε γηα δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν. 4. Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη' απηφ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 5. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα, ή εάλ απηή πνπ παξαδφζεθε ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο σο αζήκαλην, ή αλ ν Γήκνο δελ δήηεζε ηελ πξνκήζεηα ηεο ππφινηπεο πνζφηεηαο. β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. ΆΡΘΡΟ 20 ο Δγγπήζεηο 1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. α. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2%, επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ή φπσο ζην άξζξν 7ν αλαιχεηαη. β. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. 2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.

10 15PROC α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο χκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. β. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. γ. ηηο εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ζ απηέο φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 26 ηεο αξηζκ /1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. δ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξίπησζε πνπ ηα είδε είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. ΆΡΘΡΟ 21 ο Σφπνο παξαιαβήο πιηθψλ Η παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνχ Γήκνπ Αηγηαιείαο. ΆΡΘΡΟ 22 ο Υξφλνο παξάδνζεο Ο πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ησλ πιηθψλ. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο πξνκήζεηαο ν πξνκεζεπηήο ζα ελεκεξψλεηαη αξρηθά εγγξάθσο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα νξίδεηαη εχινγε εκεξνκελία παξάδνζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο (5) πέληε εκεξνινγηαθέο εκέξεο πέξαλ ηεο νπνίαο γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα ηξηάληα (30,00) ΔΤΡΩ. Μεηά απφ 50 εκέξεο ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ΆΡΘΡΟ 23 ο Παξαιαβή πιηθψλ Η παξαιαβή πιηθψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ, νπφηε θαη ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο. ΆΡΘΡΟ 24 ο Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ. 1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ δελ παξέδσζε ηα είδε ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο. 3. Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ απηφλ νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηεο αξηζκ /1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. ΆΡΘΡΟ 25 ο Δγγχεζε 1. Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ηεο πξνζθνξάο θαη φηη ζα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπ απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο

11 15PROC θαη θαηαζθεπήο, απαιιαγκέλα απφ νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ αθνξά ηα πιηθά θαηαζθεπήο απηψλ, είηε ζηελ εξγαζία θαηαζθεπήο θαη φηη απηά ζα αληαπνθξίλνληαη απφ θάζε άπνςε γηα ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Ο ρξφλνο ηεο εγγχεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαζνξίδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ. Ο ρξφλνο απηφο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έλα (1) ρξφλν θαη ζα αξρίδεη απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ πιήξνπο θαη έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία. 2. Δάλ θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή έηνηκνπ (πιήξνπο) πιηθνχ απηφ ή ηκήκα ηνπ βξεζνχλ φηη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλεκέλεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην αθαηάιιειν πιηθφ ή ηκήκα απηνχ κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Αλ ε αλσηέξσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη, εθπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηνπ Γήκνπ. ΆΡΘΡΟ 26 ο Σξφπνο Πιεξσκήο Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεη κε εμφθιεζε κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ΆΡΘΡΟ 27 ο Άιια ζηνηρεία 1. Ο Γήκνο απνθιείεη ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή, ν νπνίνο δελ ζα πξνζθέξεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ απφ ηελ ηερληθή έθζεζε πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 2. Ο Γήκνο επηθπιάζζεηαη λα δερζεί θαη πξνζθνξέο ππεξβαηηθέο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 3. Όηαλ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ππεξηζρχεη ν Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α 4. Όηαλ ε δηαθήξπμε δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο ηζρχεη ν Δ.Κ Π.Ο.Σ.Α θαη φηαλ απηφο δελ αλαθέξεηαη ν Ν.2286/95 ΆΡΘΡΟ 28 ο Καλφλεο Γεκνζηφηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο. 1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ. 2. Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα δεκνζηεπζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί πξνκεζεηψλ, ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ, ζηε Γηαχγεηα, ζην site ηνπ Γήκνπ: aigialeia.gov.gr θαη ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. Οη δαπάλεο δεκνζηεχζεσο ηεο δηαθεξχμεσο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 143/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ΆΡΘΡΟ 29ο Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ -Κξίζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ Η θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πνπ πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο, ηφηε δηελεξγείηε θιήξσζε απφ ηελ Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκαξρνο Αζαλάζηνο Παλαγφπνπινο

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Χ Α Ϊ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής στο γήπεδο τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής στο γήπεδο τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2014, η οποία θα γίνει με Πρόχειρο Διαγωνισμό με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές συμπλήρωσης τιμολογίου σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. Άρθρο 2 ο Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού β. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων γ. Ο προϋπολογισμός δ. Η τεχνική περιγραφή ε. Η προσφορά του μειοδότη Άρθρο 3 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις που αναγράφονται στη διακήρυξη. Άρθρο 4 ο Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες : α. εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ όσον απαιτούνται) και β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο Αιγιαλείας. Άρθρο 5 ο Σύμβαση Εγγύηση καλής εκτέλεσης Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα συντάσσεται σχετική σύμβαση η οποία θα υπογράφεται από τα δύο μέρη. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με αυτά που ορίζει η Διακήρυξη και ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 6 ο Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές θα ισχύουν για (12) δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. Άρθρο 7 ο Ποιοτική κατάσταση υλικών Εάν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην αντικατάσταση των, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

13 Για την διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή. Άρθρο 8 ο Ποσοτική παραλαβή υλικών Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ημέρα παραγγελίας αυτών. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται είτε στις αποθήκες του Δήμου Αιγιαλείας, είτε επί τόπου του Έργου, από τα εντεταλμένα όργανα αυτού η οποία θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου μετά από έγγραφη εντολή της Τ.Υ. του Δήμου Αιγιαλείας. Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου. Ο Δήμος μπορεί να εκτελέσει ορισμένες προμήθειες απολογιστικά και σε κάθε περίπτωση να αυξήσει και να μειώσει τις ποσότητες των υλικών κατά 50% ή και να προμηθευτεί ορισμένα υλικά χωρίς καμία υποχρέωση για αποζημίωση του αναδόχου. Άρθρο 9 ο Ποινικές ρήτρες έκπτωση ανάδοχου Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σύμφωνα με τα άρθρα 27, 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Επίσης με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση λόγω μη έγκαιρης προμήθειας, όταν έχει προηγηθεί ενημέρωση του εγγράφως από την υπηρεσία και στην συνέχεια έχει ορισθεί εύλογη ημερομηνία παράδοσης. Άρθρο 10 ο Αθέτηση όρων συμφωνίας 10.1 Η από μέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων, της διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια: α)την απώλεια υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού κατατιθέμενης εγγύησης. β)την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία θετική ή αποθετική στην οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, Μαρτίου 2014 Αίγιο, Μαρτίου 2014 Αίγιο, Μαρτίου 2014 Η Συντάξασα Ο Τμηματάρχης Ο Διευθυντής Τ.Υ. Ζάχου Κωνσταντίνα Ηλίας Ντόκος Ανδρέας Θ. Τσιγκρής ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Ν Ο Μ Ο Σ Α Χ Α Ϊ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "Προμήθεια αποδυτηρίων & χώρων υγιεινής στο γήπεδο τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας" ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Αρ. Τιμολ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΛΙΚΕΣ 1 Προμήθεια / εγκατάσταση προκατασκευασμένου ξύλινου οικίσκου εμβαδού 49,50 μ², με χώρους: αποδυτηρίων, w.c., γραφείου, αποθήκης, κυλικείου 1 τμχ 1 1 ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, / / 2014 Αίγιο, / / 2014 Αίγιο, / / 2014 Η Συντάξασα Ο Τμηματάρχης Ο Διευθυντής Τ.Υ. Κωνσταντίνα Ζάχου Ηλίας Ντόκος Ανδρέας Θ. Τσιγκρής ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β' Σελίδα 1 από 5

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Ν Ο Μ Ο Σ Α Χ Α Ϊ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "Προμήθεια αποδυτηρίων & χώρων υγιεινής στο γήπεδο τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Αρ. Τιμολ. Μ.Μ. ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Προμήθεια / εγκατάσταση προκατασκευασμένου ξύλινου οικίσκου εμβαδού 49,50 μ², με χώρους: αποδυτηρίων, w.c., γραφείου, αποθήκης, κυλικείου 1 τμχ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ: ΦΠΑ 23% ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, / / 2014 Αίγιο, / / 2014 Αίγιο, / / 2014 Η Συντάξασα Ο Τμηματάρχης Ο Διευθυντής Τ.Υ. Κωνσταντίνα Ζάχου Ηλίας Ντόκος Ανδρέας Θ. Τσιγκρής ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β' Σελίδα 2 από 5

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Ν Ο Μ Ο Σ Α Χ Α Ϊ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "Προμήθεια αποδυτηρίων & χώρων υγιεινής στο γήπεδο τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας" ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Αρ. Τιμολ. Μ.Μ. ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Προμήθεια / εγκατάσταση προκατασκευασμένου ξύλινου οικίσκου εμβαδού 49,50 μ², με χώρους: αποδυτηρίων, w.c., γραφείου, αποθήκης, κυλικείου 1 τμχ , ,49 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ: ΦΠΑ 23% ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ , , ,00 ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, Μαρτίου 2014 Αίγιο, Μαρτίου 2014 Αίγιο, Μαρτίου 2014 Η Συντάξασα Ο Τμηματάρχης Ο Διευθυντής Τ.Υ. Κωνσταντίνα Ζάχου Ηλίας Ντόκος Ανδρέας Θ. Τσιγκρής ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β' Σελίδα 3 από 5

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Ν Ο Μ Ο Σ Α Χ Α Ϊ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "Προμήθεια αποδυτηρίων & χώρων υγιεινής στο γήπεδο τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας" Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Άρθρο 1 ο Προμήθεια / εγκατάσταση προκατασκευασμένου ξύλινου οικίσκου εμβαδού 49,50 μ², με χώρους: αποδυτηρίων, w.c., γραφείου, αποθήκης, κυλικείου Προμήθεια ξύλινου κτηρίου (οικίσκου) που θα στεγάσει τα αποδυτήρια για τους αθλητές στα γήπεδα τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μεταφορές επί τόπου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, καθώς και οι εργασίες που απαιτούνται για την παράδοση σε πλήρη λειτουργία των αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής στο γήπεδο τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας Τιμή ανά τεμάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα οχτώ χιλ. εφτακόσια ογδόντα ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά (Αριθμητικά) : ,49 ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, / / 2014 Αίγιο, / / 2014 Αίγιο, / / 2014 Η Συντάξασα Ο Τμηματάρχης Ο Διευθυντής Τ.Υ. Κωνσταντίνα Ζάχου Ηλίας Ντόκος Ανδρέας Θ. Τσιγκρής ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β' Σελίδα 4 από 5

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Ν Ο Μ Ο Σ Α Χ Α Ϊ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "Προμήθεια αποδυτηρίων & χώρων υγιεινής στο γήπεδο τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας" Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Άρθρο 1 ο Προμήθεια / εγκατάσταση προκατασκευασμένου ξύλινου οικίσκου εμβαδού 49,50 μ², με χώρους: αποδυτηρίων, w.c., γραφείου, αποθήκης, κυλικείου Προμήθεια ξύλινου κτηρίου (οικίσκου) που θα στεγάσει τα αποδυτήρια για τους αθλητές στα γήπεδα τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μεταφορές επί τόπου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, καθώς και οι εργασίες που απαιτούνται για την παράδοση σε πλήρη λειτουργία των αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής στο γήπεδο τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : (Αριθμητικά) : ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, / / 2014 Αίγιο, / / 2014 Αίγιο, / / 2014 Η Συντάξασα Ο Τμηματάρχης Ο Διευθυντής Τ.Υ. Κωνσταντίνα Ζάχου Ηλίας Ντόκος Ανδρέας Θ. Τσιγκρής ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β' Σελίδα 5 από 5

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Χ Α Ϊ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής στο γήπεδο τένις της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προμήθεια ξύλινου κτηρίου (οικίσκου) που θα στεγάσει τα αποδυτήρια για τους αθλητές (ξεχωριστά ανδρών και γυναικών), δύο ξεχωριστές τουαλέτες και αναψυκτήριο για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των αθλητών αλλά και των φιλάθλων, στο γήπεδο τένις της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας. Επίσης, θα υπάρχει και αποθήκη απαραίτητη για την εξυπηρέτηση και την εύρυθμη λειτουργία του γηπέδου. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το προτεινόμενο κτήριο θα είναι τετραγωνικής μορφής, κάτοψη διαστάσεων 6,70Χ7,40μ. και θα είναι κατασκευασμένο από ξυλεία σκανδιναβικής πεύκης. Θα τοποθετείται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα κεντροβαρικά, στα βόρεια των υφιστάμενων γηπέδων και σε άμεση επαφή με αυτά. Η κύρια είσοδος θα οδηγεί σε ένα κεντρικό προθάλαμο από τον οποίο θα πραγματοποιείται η πρόσβαση στους διαφόρους χώρους. Ακριβώς απέναντι από την είσοδο του κτίσματος θα βρίσκεται το γραφείο της διοίκησης. Το δυτικό τμήμα της κάτοψης του κτηρίου θα καταλαμβάνεται από δύο αποδυτήρια (ένα ανδρών και ένα γυναικών) με δικά τους αποχωρητήρια, ενώ το ανατολικό από το κυλικείο, αποθήκη, και δύο χώρους υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού. Μεταξύ του προαναφερθέντος κτηρίου και των γηπέδων θα είναι κατασκευασμένος ένας διάδρομος κίνησης, ο οποίος θα συνδέει το κτίσμα με το χώρο των θεατών. Θα είναι υπερυψωμένος κατά 0,70εκ περίπου από το φυσικό έδαφος, στην ίδια στάθμη με το χώρο του γηπέδου. Ο διάδρομος αυτός θα είναι πλακοστρωμένος με τσιμεντοκυβόλιθους, χρώματος επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί περιγράφονται συνοπτικά οι χώροι που θα περιλαμβάνονται:

20 1. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 2. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (μ 2 ) ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ 1.1 Χώρος Αποδυτηρίων ανδρών 4, Χώρος Αποδυτηρίων γυναικών 4, Δύο W.C με ντους 4,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 13, W.C ανδρών 1, W.C γυναικών 1,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3, Γραφείο 4, Χώρος αναψυκτηρίου 5, Αποθήκη 5, Προθάλαμος 6,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 21,10 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει έναν ξύλινο οικίσκο, διαστάσεων 6,70Χ7,40μ. και μικτού εμβαδού 49,50τμ. ΑΝΩΔΟΜΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το εν λόγω κτίσμα θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο σκανδιναβικής πεύκης. Οι τοίχοι θα αποτελούν και τον φέροντα σκελετό του κτηρίου. Οι τοίχοι αυτοί θα αποτελούνται από κορμούς κατάλληλα επεξεργασμένους για να έχουν σταθερή ορθογωνική ή κυλινδρική διατομή, οριζόντια τοποθετημένους ο ένας επάνω στον άλλο, συνδεδεμένους μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες, ανά δύο, και μεταλλικές βέργες, που τρυπούν κατακόρυφα όλες τις δοκούς του τοίχου σε επιλεγμένες θέσεις. Η μορφή της διατομής των δοκών θα είναι τέτοια ώστε να ταιριάζουν μεταξύ τους. Η συναρμογή στις γωνίες και εν γένει στις διασταυρώσεις θα γίνεται με απότμηση των δοκών.

21 Η στέγη θα αποτελείται από ξύλινες δοκούς, με ανάλογες διαστάσεις και αποστάσεις μεταξύ τους. Η επάνω και κάτω πλευρά θα επενδυθεί με σανίδια οροφής και το υλικό επικάλυψης (κεραμίδια), μεσολαβώντας οι επιστρώσεις των απαραίτητων μονώσεων. Η επιλογή του μεγέθους της διατομής του ολόσωμου κορμού και ο τρόπος σύνδεσής τους, θα υπολογιστούν ώστε να προσδίδεται η συνοχή ενός συμπαγούς τοίχου και θα υπερκαλύπτει την απαίτηση των φορτίων που μεταφέρουν έχοντας μεγάλο περιθώριο ασφάλειας. Θα ληφθούν υπ' όψιν, επίσης, οι απαιτήσεις του αντισεισμικού κανονισμού. Η στατική μελέτη και ο καθορισμός των διατομών και των λοιπών λεπτομερειών θα γίνει από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, περιλαμβανομένης της δαπάνης στην τιμή του τιμολογίου. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων, κάθε εσωτερική επιφάνεια του κτηρίου πρέπει να καλύπτει κάποιους συντελεστές σε σχέση με τα υλικά και το πάχος τους. Το ξύλο είναι θερμομονωτικό υλικό και οι κορμοί δένδρων που προτείνονται για την κατασκευή του κτηρίου θα έχουν τη μέγιστη θερμομονωτική ικανότητα, αφ' ενός μεν λόγω του υλικού τους αφετέρου δε λόγω του πάχους και της ολόσωμης κατασκευής τους. Η επιλογή της διατομής θα γίνει και βάσει της θερμοχωρητικότητας και θερμικής υστέρησης. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτηρίων, πρέπει σε κάθε κατασκευή που έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά να εξασφαλίζεται η ασφαλής διαφυγή των ενοίκων στο ύπαιθρο, σε χώρο ασφαλή. Ο τοίχος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, πρέπει να αντέχει για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 λεπτών μέχρι να μεταδοθεί η φωτιά από τη μια πλευρά στην άλλη, δοκιμασμένος σε πειραματική δομική καύση. Μετά την πιθανή ανάφλεξη των φερόντων στοιχείων του κτηρίου και αφού κατορθωθεί μεταγενέστερα η κατάσβεση της φωτιάς, όσα τμήματα απομείνουν θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν καινούρια με όλη τους την αντοχή, τα δε τμήματα που καταστράφηκαν να αντικατασταθούν με νέα και να επανασυναρμολογηθεί το κτήριο σαν καινούριο με τη μικρότερη δυνατή ζημιά. Οι δοκοί που συνθέτουν τους τοίχους, όπως προαναφέρθηκε, θα αποτελούνται από ένα κορμό δένδρου η κάθε μία, κατάλληλα επεξεργασμένοι, ώστε να αποκτήσουν την επιθυμητή διατομή (ορθογώνια ή κυλινδρική). Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι κάθε είδους συστολές και διαστολές που συμβαίνουν λόγω αυξομείωσης της θερμοκρασίας και της

22 περιεχόμενης υγρασίας, να γίνονται συμμετρικά στη διατομή κάθε δοκού. Η αυξομείωση, δηλαδή, του όγκου να γίνεται αξονικά από το κέντρο προς την περιφέρεια της διατομής με συνέπεια να μην παρουσιάζονται καμιάς μορφής στρέβλωσης ή παραμόρφωσης. Κατάλληλη επεξεργασία της εξωτερικής επιφάνειας, μετά το αρχικό στήσιμο του κτηρίου, θα πρέπει να καταστήσει το κτίσμα και τα επί μέρους υλικά του, ανθεκτικά σε φυσιολογικές συνθήκες, χωρίς καμιά άλλη συντήρηση για 5 τουλάχιστον χρόνια. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Οι φέροντες τοίχοι θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρούς συμπαγείς ολόσωμους κορμούς δένδρων υψηλού ευθύγραμμου κορμού. Στο σύνολό του ο κορμός θα έχει πολύ πυκνή και σκληρή υφή ώστε το ξύλο να παρουσιάζει: 1. Αυξημένο ειδικό βάρος 2. Μεγαλύτερη σκληρότητα 3. Μικρότερη υδατοαπορρόφηση 4. Μεγαλύτερη μηχανική αντοχή σε θλίψη, κάμψη, εφελκυσμό και διάτμηση 5. Αυξημένη θερμομονωτική ικανότητα 6. Μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα 7. Αργότερο ρυθμό καύσης Οι κορμοί θα παρουσιάζουν ευθυτενή μορφή και ομογένεια υλικού. Η αντοχή τους χωρίς καμιά σχεδόν συντήρηση, πέραν των εξωτερικών βαψιμάτων ανά 5-10 χρόνια, πρέπει να είναι η μέγιστη. ΔΑΠΕΔΑ Τα δάπεδα των εσωτερικών χώρων του οικίσκου θα είναι από πλακάκια. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων (πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και παράθυρα), σκανδιναβικής πεύκης με διπλούς υαλοπίνακες, μορφής και χρωματισμού επιλογής της υπηρεσίας. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΟΡΟΦΩΝ Οι οροφές όλων των εσωτερικών χώρων θα καλυφθούν με ξύλινη επένδυση, σκανδιναβικής πεύκης αρίστης ποιότητος. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Όλοι οι τοίχοι θα παραμείνουν άβαφοι στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Η εξωτερική επιφάνεια θα βερνικωθεί με το κατάλληλο βερνίκι στην απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Το βερνίκι θα είναι υψηλών προδιαγραφών εγκεκριμένο από την εταιρεία.

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002477408 2014-12-15

14PROC002477408 2014-12-15 14PROC002477408 2014-12-15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ Μεζζήλε 09 / 12 / 2014 Αξηζ. Πξση.: 41837 ΣΔΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:. Τιηθφ επίπισζεο ηεο ΑΓΙΠ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα