ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-2002)"

Transcript

1 ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/582002) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α* 91)». οι ΥΠΟΥΡΓΟΊ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν, 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λπ.» (Α' 91). 2. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση...» (Α' 136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α'34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ.Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρ. Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α' 70) και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (ΑΊ01). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν,1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ/τος 473/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 157). 4. Τις διατάξεις του Ν. 2965/2002 "Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α 1 270). 5. Την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων {EEL 257/26/ ). 6. Την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 73/5/ ). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν,1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» {Α' 137) όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παρ. 2 περ. α) του Ν. 2469/1997 «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 1 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξας του άρθρου 1 της οδηγίας 96/61, TOU Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης» και του άρθρου 1 (τταραγ.6) της οδηγίας 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση τών επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 257/26/ ) και (EEL 73/5/ ) αντίστοιχα ώστε στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης του Εθνικού χώρου να καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσματική η πρόληψη και η αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την ορθολογικότερη κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα έργα και δραστηριότητες της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, εκτός από εκείνες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. Άρθρο 3 Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων 1. Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων κατατάσσονται σε δέκα (10) ομάδες κοινές για τις κατηγορίες Α' και Β' του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002. Οι ομάδες αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. Έργα οδοποιίας 2. Υδραυλικά Έργα 3. Λιμενικά Έργα 4. Συστήματα Υποδομών 40

2 ..:: ::: 5 Εξορυκτικές και συναφείς δράστηρίότητες 6 Τουριστικές εγκαταστάσεις Εργασίες Πολεοδομίας 7 Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις 8, Υδατοκαλλιέργειες 9 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και Εργασίες Διαρρύθμισης Βιομηχανικών Ζωνών 10. Ειδικά Έργα Κάθε ομάδα έργων και δραστηριοτήτων αναφέρεται σε ισάριθμους πίνακες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης. 2. Με την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων στις ως άνω ομάδες διευκολύνεται: α) ο καθορισμός προδιαγραφών για τις μελέτες και προμελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και β) ο έλεγχος και η αξιολόγηση των μελετών αυτών από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/ 1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/ Άρθρο 4 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες Τα έργα και οι δραστηριότητες της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002, υποδιαιρούνται στις υποκατηγορίες ένα (1) και δύο (2) για την πρώτη (Α) κατηγορία και στις υποκατηγορίες τρία (3) και τέσσερα (4) για τη δεύτερη (Β) κατηγορία σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στο εδάφιο 1 της παρά γ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου. Τα ως άνω έργα και δραστηριότητες αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 10 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 5 ανάλογα με την ομάδα στην οποία υπάγεται καθένα από αυτά. Άρθρο 5 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι και II που ακολουθούν. Ειδικότερα: 1. Ως προς το Παράρτημα Ι: Καθένας από τους δέκα (10) Πίνακες του Παραρτήματος Ι αναφέρεται σε μία ομάδα έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 και περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που εντάσσονται στην ομάδα αυτή καθώς και την αντίστοιχη κατάταξη τους σε κατηγορία και υποκατηγορία σύμφωνα με το άρθρο Ως προς το Παράρτημα II: Το Παράρτημα αυτό περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που υπάγονται στην πρώτη (Α) κατηγορία (υποκατηγορίες 1 και 2) του άρθρου 4 της παρούσας, για τα οποία απαιτείται ολοκληρωμένη πρόληψη και συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων τους στον αέρα, τα νερά και το έδαφος ώ στε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολο του. Άρθρο 6 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν. 3010/2002 από την έναρξη ος της παρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της υπ' αριθ / 5387/1990 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.λπ.» (Β' 678) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν. 2. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατατέθηκαν πριν από την έναρξη ος της παρούσας ολοκληρώνονται από την υπηρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί. Άρθρο 7 Η ς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2002 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ..41,

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ 110 : A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ lssjsjii ΟΜΑΔΑ 1 η : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ2 1 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4" [η 1. Αυτοκινητόδρομοι και οδοί ταχείας κυκλοφορίας το σύνολο Ως οδοί ταχείας κυκλοφορίας νοούντοο οδοί κατά την έννοια της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της για τις κύριες οδικές αρτηρίες Βελτίωση υφιστάμενων οδών, ώστε να εξελιχθούν το σύνολο σε αυτοκινητοδρόμους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας f Τ", " Φ. Ξ! * ΊΤΤ Ο: Ι Εθνικό οδικό δίκτυο Υπεραστικές οδοί διατομής Γ ή ισοδύναμου ή μεγαλύτερης το σύνολο το σύνολο 5. Επαρχιακό οδικό δίκτυο το σύνολο (με την επιφύλαξη της περ. 4) 6. Υπεραστικές οδοί διατομής Δ, Ε ή Ζ ή ιοόδύναμων το σύνολο (με την επιφύλαξη της περ. 3) 7. Ελεύθερες και ταχείες αστικές λεωφόροι χαρακτηρισμένες αττό το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή άλλο σχέδιο Αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί από το Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο, ως οδικές αρτηρίες, ή αστικές οδοί με τρεις και άνω λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας 9. Περιφερειακές οδοί περιμετρικοί δακτύλιοι πολεοδομικών συγκροτημάτων χαρακτηρισμένοι ή μη από Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο 10. Λοιπές αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί (από το ΓΠΣ ή άλλο σχέδιο) ως συλλεκτήριες οδοί ή κατώτερες 11. Δημοτι κές και κοινοτι κές οδοί 11,1 Εκτός Σχεδίων Πόλεων ή ορίων οικισμών 11.2 Εντός ορίων οικισμών εφόσον δεν προβλέπονται από Σχέδιο Πόλεως το σύνολο Ασπκά συγκροτή Αστικά συγκροτήματα Αστικά συγκρότημα Αστικά συγκροτήματα ματα με ττληθυ με πληθυσμό τα με πληθυσμό με πληθυσμό σμόπ> < Π < < Π < Π Αστικά συγκροτήματα με πληθυσμό Π > Αστικά συγκροτήματα με πληθυσμό Π < (με την επιφύλαξη των περ & 8) το σύνολο (με επιφύλαξη των περ. 3, 5 και 8) το σύνολο (με επιφύλαξη των περ. 1,2,4,6 και 9) Οδοί εντός διατη το σύνολο (εκτός των Υπό την προϋπόθεση τροποποίησης του ρητέων και παρά οδών εντός διατηρη Σχεδίου Πόλεως εφ' όσον τέτοιο υπάρχει, δοσιακών οικισμών τέων και παραδοσιακών οικισμών)

4 A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡίΑ 2 1 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 η 12. Υπεραστικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης το σύνολο (με επιφύλαξη των περ. 3,5, 13 και 14) 13. Αγροτικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης το σύνολο Αγροτικές οδοί με διατομή ανώτερη της Η εμπίπτουν στις περ. 4, S και 12 "!: =! 14. Δασικοί δρόμοι 14.1 Δασικοί δρόμοι που προτείνονται από τις Δασικές Υπηρεσίες 14.2 Δασικοί δρόμοι που εξυπηρετούν ειδικές χρήσεις (π.χ. τουριστικές εγκαταστάσεις, και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) ή προτείνονται από μη Δασικές Υπηρεσίες Μεμονωμένα έργα Γέφυρες 15.2 Αστικές σήραγγες μήκους (L) 15.3 Υπεραστικές σήραγγες Μεμονωμένοι αστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται Μεμονωμένες αστικές οδικές ανισόπεδες διαβάσειςδιασταυρώσεις 15.6 Υπεραστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται U 200 m L<200 m Αστικά συγκροτή Αστικά συγκροτήματα ματα με πληθυ με πληθυσμό σμό Π > Π < το σύνολο το σύνολο το σύνολο Συμπαρασύρονται από την κατηγορία του έργου Αναφέρεται αποκλειστικά σε μεμονωμένα έργα, αλλιώς η σήραγγα συμπαρασύρει και το οδικό έργο Συμπαρασύρονται από την κατηγορία του έργου Συμπαρασύρονται από την κατηγορία του έργου 16. Συνοδό έργα και δραστηριότητες Εντάσσονται στην ομάδα του κυρίως έργου 17. Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις και εκσυγχρονισμοί όλων των δραστηριοτήτων Εξετάζεται η αναγκαιότητα μελέτης Περιβάλλοντος με την αξιολόγηση Π.Π.Ε.Α. από τον αρμόδιο φορέα ελέγχου : Οι οδοί εντάσσονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με βάση τη μεγαλύτερη τυπική διατομή τους ή με τον υψηλότερο χαρακτηρισμό τους (εθνικός, επαρχιακός, κλπ.). Ως πληθυσμός Π θα θεωρείται ο πληθυσμός της τελευταίας υπάρχουσας απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. Όπου αναφέρεται τυπική διατομή θα θεωρείται η γενική τυπική διατομή του έργου και όχι τοπικές στενώσεις αυτής από σημειακά προβλήματα Στην κατηγορία των γεφυρών υπάγονται γέφυρες ξηρών και υγρών κωλυμάτων Ως σήραγγες, για τις ανάγκες της παρούσας, θεωρούνται υπόγεια έργα που κατασκευάζονται είτε με υπόγεια διάνοιξη είτε με εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover)

5 it. B i ΟΜΑΔΑ 2 η : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ψ. :f ί % ; & ' Γ A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Φράγματα και λιμνοδεξαμενές 1.1 Φράγματα αποθήκευσης, Αιμνοδεξαμενές και άλλες Ογκος ταμιευτήρα εγκαταστάσεις προοριζόμενες για συγκράτηση ή μόνι 5 εκατ m 3 μη αποθήκευση υδάτων 1.2 Φράγματα Ύψος φράγματος >30m 1.3 Κινητά φράγματα (θυροφράγματα) 2. Έργα εκτροπής υδάτων 2.1 Εκτροπή από υδρολογική λεκάνη ποταμού ή παραπο τάμου μονίμου ή διαλείπουσας ροής σε άλλη υδρολογική λεκάνη ίδιου ή άλλου ποταμού 2.2 Εκτροπή από μία υδρολογική λεκάνη χειμάρρου 2.3 ή ρέματος σε άλλη διαφορετικού ποτάμιου συστήματος Τ 4 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η. ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Όγκος ταμιευτήρα < 5 εκατ. m 3 Ύψας φράγματος <30m Ύψος φράγματος >5m Εκτροπή από μία υδρολογική λεκάνη χειμάρρου Υδρολογική λεκάνη Υδρολογική λεκάνη ή ρέματος σε άλλη του ίδιου ποτάμιου συστήματος εκτρεπόμενου ύδατος εκτρεπόμενου ύδατος 3. Απολήψεις επιφανειακών νερών 3.1 Απολήψεις από ποτάμια, χείμαρρους και ρέματα: α) για άρδευση β) για ύδρευση γ) για κάλυψη αναγκών βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων 3.2 Απολήψεις από λίμνες α) για άρδευση β) για ύδρευση >10km 2 Εκτάσεις > στρ <10km z που εντάσσονται στην > κατοίκων κατοίκων που εντάσσονται στην υποκατηγορία 1 υποκατηγορία 2 Εκτάσεις > στρ Εκτάσεις < στρ > κατοίκων κατοίκων Ύψος φράγματος <5m Εκτάσεις από στρ κατοίκων < κατοίκων Εκτάσεις < 500 στρ < κατοίκων που εντάσσονται στην υποκατηγορία 3 Σε περίπτωση που το κινητό φράγμα χρησιμοποιείται για παροχετευτικό ε ντάσσεται στην κατηγορία 1.2 nptauoc ή παραπόταμος μονίμου ροής θεωρείται εκείνος που έχει ροή καθ' όλη την διάρκεια του έτους Ποταίΐάς ή παραπόταμος διαλείπουσας ροής θεωρείται εκείνος που για περιορισμένη περίοδο του έτους δεν έχει ροή, ανεξαρτήτως βροχοπτώσεων Χείμαρρος θεωρείται το υδατόρεμα με σαφή και διαμορφωμένη κοίτη που εμφανίζει ροή μόνο κατά τις βροχοπτώσεις. Ρέυα θεωρείται το τμήμα του επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου ττου δεν έχει σαφή και διαμορφωμένη κοίτη και το οποίο εμφανίζει ροή κατά τις βροχοπτώσεις.

6 A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ > ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Π ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ" ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ^ 4. Υδρομαστεύσεις πηγών 4.1 Για άρδευση 4.2 Για ύδρευση Αγωγοί Διώρυγες μεταφοράς νερού Κλειστοί υπόγαοι ή επιφανειακοί αγωγοί κατά μήκος υφιστάμενου οδικού δικτύου Επιφανειακοί ή υπόγειοι αγωγοί εκτός της ευρείας κοίτης ποταμών μονίμου ή διαλείπουσας ροής και εκτός οδικού δικτύου Επιφανειακοί ή υπόγειοι αγωγοί και δγώρυγες εντός της ευρείας κοίτης ποταμών μονίμου ή διαλείπουσας ροής Διώρυγες εκτός της ευρείας κοίτης ποταμών μονίμου ή διαλείπουσας ροής Πα άρδευση έκτασης στρ α) Επιφάνεια διατομής > 3 ιπ 2 ανεξάρτητα μήκους ή β) Επιφάνεια διατομής ϊ 1 m 2 και συνολικό μήκος >1 km Επιφάνεια διατομής 6 m 2 ή συνολικό μήκος 10 km 6. Αρδευτικά αποστραγγιστικά και συναφή έργα Εκτάσεις στρέμματα 7. Υδρογεωτρήσας 7.1 Υδρευτικές γεωτρήσεις 7.2. Αρδευτικές γεωτρήσεις Άντληση υπογείων υδάτων όγκου Για άρδευση < στρ Ύδρευση οικισμών (το σύνολο) Μήκος αγωγού &10 km Μήκος αγωγού 210 km Συνολικό μήκος > 5 km Συνολικό μήκος < 5 km α) Επιφάνεια διατομής Οι υπόλοιπες περιπτώσεις 60,5 m 2 ανεξάρτητα μήκους υπό την επιφύλαξη της υποκατηγορίας 1 ή β) Επιφάνεια διατομής 0,53 ιπ 2 και συνολικό μήκος ϊ 2 km Επιφάνεια διατομής 6 2 m 2 και συνολικό μήκος 102 km Εκτάσεις από στρέμματα Για εξυπηρετούμενο πληθυσμό 1000 κατοίκων Άντληση υπογείων υδάτων όγκου α)a m ετη α)< σίως, ανεξάρτητα θέσης ή m ετησίως με την επιφύλαξη της υποκατηγορίας 1 ή Επιφάνεια διατομής < 2 m 2 ή συνολικό μήκος < 2 km Εκτάσεις < 500 στρέμματα Για εξυπηρετούμενο πληθυσμό < 1000 κατοίκων Οι περιπτώσεις που υπολείπονται των άλλων κατηγοριών 2 km Μεμονωμένες γεωτρήσεις < ΠΠ 3 ετησίως και βάθους <50m Συμπεριλαμβάνοντα! οι πηγές υδροδότησης των έργων α) Σε περίπτωση εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισηςtouυδατικού δυναμικού της περιοχής, τα εν λόγω έργα α παλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ύ στερα από έγγραφη άδεια του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης β) Μεμονωμένη θεωρείται μία γεώτρηση όταν η πλησίέστερη από αυτή απέχει 500 m

7 A/A ΕΙΔΟΕ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1"; ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Ί ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α" β) a m 3 ε β) τησίως και βρίσκονται σε απόσταση m 3 ετησίως και σε απόσταση < 1000 m 1000 m από τον από τον αιγιαλό θά αιγιαλό θάλασσας ή λασσας ή λίμνης και λίμνης και όρια υ όρια υγροτοπικών χ γροτοπικών περιοχών Natura 2000 περιοχών Natura Γεωτρήσεις για την κάλυψη αναγκών Άντληση υπογείου Άντληση υπογείων υδά Οι περιπτώσεις που υπο Μεμονωμένες γεω βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων υδάτων όγκου των όγκου λείπονται των άλλων κα τρήσεις < m 3 α) >1, m 3 ετη α)< πγγοριών ετησίως και βάθους σίως, ανεξάρτητα m 3 ετησίως, <50m θέσης ή με την επιφύλαξη της β) >1, m 3 ετη υποκατηγορίας 1 ή σίως και βρίσκονται β) σε απόσταση 1000 m από τον m 3 ετησίως και βρίσκονται σε απόστα αιγιαλό θάλασσας ή ση 1000mono τον λίμνης και όρια υ αιγιαλό θάλασσας ή γροτοπικών περιο λίμνης και όρια υγρο χών Natura 2000 τοπικών περιοχών Natura Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων 8.1. Εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών με χωμάτινη διατομή και εφόσον οι εργασίες αναπτύσσονται σε συνολικό συνεχές μήκος ρεύματος 8.2. Εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών με διατομή διαμορφούμενη από συρματοκιβώτια ή πέτρα ή σκυρόδεμα ή συνδυασμό τους και εφόσον οι εργασίες α ναπτύσσονται σε συνολικό συνεχές μήκος ρεύματος 8.3 Εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών με χωμάτινη διατομή και εφόσον οι εργασίες αναπτύσσονται σε συνολικό συνεχές μήκος ρεύματος 8.4 Εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών με διατομή διαμορφούμενη από συρματοκιβώτια ή πέτρα ή σκυ 'fci. G3". 1 g ρόδεμα ή συνδυασμό τους και εφόσον οι εργασίες α ναπτύσσονται σε συνολικό συνεχές μήκος ρεύματος 8.5. Με εγκιβωτισμό και κάλυψη του υδάτινου αποδέκτη Σε συνολικά μήκος Σε συνολικό μήκος αθροιστικά s 500 m αθροιστικά < 500 m 8.6 Νέα έργα αναχωμάτων

8 .. : ; : ''. : : ΙΟ'' ΙΌ ;! # ; \ % Ϊ f V. ; : : : Ι. ί: *: Ε ; ; ; Μ:; ; ; : Ί * :> :: =.. 'V : l :: ν i : ; ;' ΐ 4 ^.ρ. : s 3 ι Ε."Η Ε.Vi " : ': "* Ε, ;ίν = : ί;;' ;...;. : ;,; ; f :,;ί.ί ; r S Α/Α ΕΙΑΛΤ EDmV 11 ADAfTJJDlnTUTAT : clafji cki ΟΥ ΠΔΚΑϋΠΓΐυΐΓΐΙΛΛ : Έργα ενίσχυσης υφιστάμενων αναχωμάτων Έργα προστασίας από τη διάβρωση εδαφών Έργα προστασίας που αφορούν έκταση Κατασκευές έργων προστασίας θεμελιώσεων φραγμάτων Κατασκευές προβόλων εντός υδατορρευμάτων Σποραδικές κατασκευές αναβαθμών συγκράτησης φερτών υλών σε ορεινές και ημιορεινές κοίτες Έργα προστασίας θεμελιώσεων γεφυρών και κατασκευές χαλινών Έργα τεχνητής αναπλήρωσης των υπογείων υδάτων ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 5 > 20 km 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ; ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2' 1 Σε συνολικό μήκος υδάτινου αποδέκτη > m και με ανύψωση των υπαρχόντων αναχωμάτων μέχρι 1 m ή σε συνολικό μήκος υδάτινου αποδέκτη m και με ανύψωση των υπαρχόντων αναχωμάτων άνω του 1m 205 km 2 α) με επεξεργασμένα λύματα ή υγρά α πόβλητα β) Αναπληρούμενη Αναπληρούμενη ποσότητα νερού < ποσότητα νερού ;> ΓτΛέτος, ιτλέτος, εφόσον τα εφόσον τα ποιοτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς αναπλή χαρακτηριστικά του προς αναπλήρωση ρωση επιφανειακού επιφανειακού νερού νερού το καθιστούν κατάλληλο για πόσιμο με το καθιστούν κατάλληλο για πόσιμο τά από επεξεργασία μετά από επεξεργασία '. : ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ? 11 Σε συνολικό μήκος υδάτινου αποδέκτη m και με ανύψωση των υ παρχόντων αναχωμάτων μέχρι 1 m Ί σε συνολικό μήκος υδάτινου αποδέκτη < m και με ανύψωση των υ παρχόντων αναχωμάτων άνω του 1m <5km 2 Συνολικό μήκος κοίτης >500m Ύψος αναβαθμών 2m ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Σε συνολικό μήκος υδάτινου αποδέκτη < 500 m και με ανύψωση των υπαρχόντων αναχωμάτων μέχρι 1m Συνολικό μήκος κοίτης < 500 m (σποραδικές κατασκευές) Ύψος αναβαθμών Αφορούν αποκλειστικά αναβαθμούς < 2m συγκράτησης φόρτων υλικών και όχι φράγματα _

9 1 A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΠΗΡίΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ : ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1" ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 1 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3* ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 η γ) εφόσον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς αναπλήρωση επιφανειακού νερού δεν το καθιστούν κατάλληλο για πόσιμο μετά από επεξίργσσία 11. Αττοξηραντικάέργα 12. Έργο ετταναπλημμΰρισης εδαφών 13. Έργο πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύριν σης των υπογείων υδάτων ή των εδαφών 14. Έργα αγροτικού αναδασμού Έκτασης > στρ. 15. Υδροηλεκτρικά έργα Με ταμιευτήρα Τ m 3 είτε με αγωγό εκτροπής > 1000 m είτε με 5 8MW αθροιστικά Έκτασης < στρ. αθροιστικά Τα λοιπά εκτός των υ Χωρίς ταμιευτήρα (μόνο ποκατηγοριών 1 Π και 3 η έργο υδροληψίας μέγιστου ύψους 2 m) και με αγωγό εκτροπής < 1000 m και ος < 1 MW α) Οι μονάδες ος αναφέρονται σε εγκατεστημένη β) Τα συνοδό έργα των υδροηλεκτρικών έργων (οδοποιία, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ) αν είναι ανώτερης υποκατηγορίας, συμπαρασύρουν και τα υδροηλεκτρικά έρ Ι Λοιπά υδραυλικά έργα Άρσεις των προσχώσεων σε υδατορρεύματα Κατασκευή ιρλανδι κών διαβάσεων Συναρτήσεις αποστραγγιστικών τάφρων α) Προσχώσεις που Προσχώσεις που προήλθαν από πλημμύρες της προήλθαν από πλημμύρες προγενέστερες της τελευταίας σε συνολικό μήκος υδα τελευταίας πενταετίας και πενταετίας τορρεύματος < 1000m β) Προσχώσεις που προήλθαν από πλημμύρες της τελευταίας πενταετίας και σε συνολικό μήκος υδατορρεύματος s1000 m Συνολικές και μεγάλης κλίμακας Σποραδικές και μικρής κλίμακας

10 Συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 11176/26802 : ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικά και επιβατικά λιμάνια Λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων Τερματικοί σταθμοί φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών και άλλων υγρών και επικίνδυνων φορτίων ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ α) Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες και κρηπιδώματα φορτοεκφόρτωσης όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) τόνων συνολικό μήκος λιμενικών έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) > m ή Εμβαδόν λιμενολεκάνης > 10 ha β) Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών συνολικής χωρητικότητας (GRT) > τόνων α) Λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT)> τόνων ή Λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων που έστω μία από τις εγκαταστάσεις αυτές εντάσσεται στην υποκατηγορία 1 η ανεξαρτήτως χωρητικότητας σκαφών β) Λιμένες διακίνησης πετρελαιοειδών με αποθηκευτικούς χώρους > τόννους γ) Λιμένες διακίνησης τοξικών και επικίνδυνων φορτίων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ" α) Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες, κρηπιδώματα φορτοεκφόρτωσης και πορθμεία όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) < τόνων συνολικό μήκος λιμενικών έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) από 1500 έως 50 m και Εμβαδόν λιμενολεκάνης < 10 ha β) Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών συνολικής χωρητικότητας (GRT) < τόνων α) Λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) < τόνων β) Λιμένες διακίνησης πετρελαιοειδών με αποθηκευτικούς χώρους < Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) Αριθμός θέσεων > 300 σκάφη Αριθμός θέσεων < 300 σκάφη ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 15 α} Λιμενικές εξυπηρετήσεις όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) < τόνων και συνολικό μήκος λιμενικών έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων ) < 50 m ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ :

11 ο...pf [Is A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5. Αλιευτικά καταφύγια Λψενολεκάνη > 5 ha ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡηΤΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι" ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2" ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ" ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4" ή συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μώλου και εσωτερικών κρηπιδωμάτων 1000 m 6. Καταφύγια τουριστικών σκαφών Αριθμός θέσεων 250 σκάφη 7. Ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις ή Λιμενολεκάνη > 5 ha ή συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μώλου και εσωτερικών κρηπιδωμάτων m Ιχθυόσκαλες που δέχονται σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) > τόνων ή Λιμενολεκάνη 5 ha ί συνολικά μήκος έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) >1000 m Λιμενολεκάνη < 5 ha και συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μώλου κα! εσωτερικών κρηπιδωμάτων < 1000m Αριθμός θέσεων < 250 σκάφη και Λιμενολεκάνη < 5 ha και συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μώλου και εσωτερικών κρηπιδωμάτων < 1000 m Ιχθυόσκαλες που δέχονται σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) < τόνων και Λιμενολεκάνη < 5 ha και συνολικό μήκος έργων {συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) <1000 m 8. Μεμονωμένες προβλήτες 8.1. Θαλάσσιες Με μήκος > 50 m συνολικά ή εμβαδού m 2 συνολικά Με μήκος μεταξύ m συνολικά και εμβαδού μεταξύ m z συνολικά Με μήκος μέχρι 20 m συνολικά ή εμβαδού < 200 m 2 συνολικά, καθώς και ξύλινες ττροβλήτες ανεξαρτήτως μήκους 8.2. Επί μετώπου γλυκών ή υφάλμυρων υδά Με μήκος > 100 m συνολικά Με μήκος < 100 m και Ξύλινες προβλήτες των ή εμβαδού > 500 m z συνολικά εμβαδού < 500 m J συνολικά 8.3 Ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών 1 Ρ 9. Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ανέλκυσης και καθέλκυσης καθώς και συντήρησης ή διαχείμασης σκαφών (χερσαίες και θαλάσσιες) Συνολική χερσαία έκταση Συνολική χερσαία έκταση > m 2 < m 2 Ι»: fa. ', D Έργα προστασίας και διαμόρφωσης ακτών 10.1 Έργα παράλληλα και επί της ακτής: Συνολικό μήκος 500ηη Συνολικό μήκος παρέμβασης 100 m παρέμβασης ή συνολικού εμβαδού έως 500 m και συνολικού εμβαδού > m' rrf Συνολικό μήκος παρέμβασης < 100 m ή συνολικού εμβαδού < 1000 m 2.

12 10.2 Εντός της θάλασσας Συνολικό μήκος > 200 m Συνολικό μήκος < 200 m ή συνολικού εμβαδού > m 2 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 11 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3" ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Π 11. Ανάκτηση εδαφών 11.1 Από τη θάλασσα 11.2 Από λίμνες ή λιμνοθάλασσες Συνολικού εμβαδού m 2 Συνολικού εμβαδού < rn 2 E I I l ΟΜΑΔΑ 4 η : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ III ί Τ*/. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αποτέφρωση, χημική κατεργασία) Υγειονομική ταφή επικίνδυνων αποβλήτων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2" ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3" ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4" (εκτός της επεξεργασίας νοσοκομειακών μολυσματικών αποβλήτων με αποστείρωση απολύμανση) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης μη επι κίνδυνων στεριών αποβλήτων με θερμική ή χημική επεξεργασία Κέντρα επεξεργασίας νοσοκομειακών μολυσματικών αποβλήτων (ΚΕΜΑ) με αποστείρωση απολύμανση μάνο Υγειονομική ταφή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ί ι.π < ι.π. Μεμονωμένες εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης καθώς και μεμονωμένες εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής στερεών αποβλήτων Με μονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτι > ι.π κών ή/και παραγωγής βιοαερίου ή/και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών (π. χ. υλικά οικοδομών, μπάζα.) Σταθερές ή κινητές μονάδες αποστείρωσης απολύμανσης νοσοκομειακών αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους > ι.π. < ι.π. < ι.π m 2 εφόσον δεν εντάσσονται σε σχέδιο αποκατάστασης του χώρου α) < m εφόσον δεν εντάσσονται σε σχέδιο αποκατάστασης του χώρου β) Ανεξαρτήτου επιφανείας εφόσον εντάσσονται σε σχέ&ο αποκατάστασης του χώρου Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αποκατάστασης χώρων σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια των Οργανισμών Αθήνας κα; Θεσσαλονίκης. 8. Μεμονωμένοι χώροι διάθεσης στείρων μεταλλείου Οι αντίστοιχοι χώροι εντός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων εξετάζονται μαζί με το μεταλλείο

13 σι Κ) si,i η Μ.; A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Μεμονωμένοι χώροι διάθεσης στείρων λατομείου και αδρανών υλικών (από μονάδες εξόρυξης) 10. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστι κών λυμάτων με διάθεση τους σε μη ευαίσθητο αποδέκτη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ" ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4" εφόσον δεν εντάσσονται σε σχέδιο αποκατάστασης του χώρου > ι.ττ. < ι.π. εφόσον ε ντάσσονται σε σχέδιο αποκατάστασης του χώρου Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αποκατάστασης χώρων σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκη 11. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμά ι.π των με διάθεση τους σε ευαίσθητο αποδέκτη ή στο έδαφος 12. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών Λυμάτων με διάθεση τους για τον εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα. 13. Μεμονωμένοι χώροι επεξεργασίας και εναπόθεσης ίλύων Αφορούν ΕΕΛ από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών Λυμάτων > ι.ττ. < ι.π. Αφορούν ΕΕΛ < ι.π. 14. Μεμονωμένοι χώροι εναπόθεσης ιλύων από εγκαταστάσεις με φυσικοχημικές διεργασίες επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων 15. Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων συνόλου βιομηχανικών εγκαταστάσεων α) χωρίς προεπεξεργασία ανά μονάδα β) με προεπεξεργασία ανά μονάδα a m /ημέρα > ΓΠ 3 /ημέρα < m /ημέρα < nf/η μέρα 16. Μεμονωμένες εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων σε βόθρους (απορροφητικούς ή και στεγανούς) > 100 ι.π. < 100 ι.π. Δεν περιλαμβάνονται οι μεμονωμένες κατοικίες ή πολυκατοικίες 17. Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων 18. Κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί (προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) α) Εντός Σχεδίου Πόλεων και ορίων οικισμών β) Εκτός Σχεδίου Πόλεων και ορίων οικισμών Συμπαρασύρονται από τις ΕΕΛ. 19. Αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Συμπαρασύρονται από τις ΕΕΛ!

14 :^ΟΡΥΚ7ΤΚΕΓ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕίΤ 1 1 ff? A/A ΕώΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εττιφανειακή εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών > 500 στρ. < 500 στρ. 2. Υπόγεια εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών Επιφανειακή Εξόρυξη μεταλλευμάτων 4 η ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ ΠΡΟΤΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡ(ΑΙ 11 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ2* ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ3" ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. Υπόγεια εξόρυξη μεταλλευμάτων 5. Επιφανειακή εξόρυξη μη μεταλλικών ορυκτών > 200 στρ. < 200 στρ. 6. Υπόγεια εξόρυξη μη μεταλλικών ορυκτών 7 Παντός είδους εξόρυξη αμιάντου 8. Εξόρυξη μαρμάρων και γρανιτών 9. Εξόρυξη αδρανών υλικών: , α) για παραγωγή τσιμέντου β) για τις άλλες περιπτώσεις Λατομικές ζώνες μαρμάρων και συναφών υλικών Λατομικές ζώνες αδρανών υλικών Μεταλλευτικές ζώνες και περιοχές Εξόρυξη αλατιού Παντός είδους αμμοληψίες Παντός είδους αργιλλοληψίες Άντληση υδρογονανθράκων Ερευνητικές εργασίες γεωτρήσεων για ανεύρεση υδρογονανθράκων Ερευνητικές εργασίες υδρογονανθράκων εκτός γεωτρήσεων (π.χ. σεισμογραφικές, γεωφυσικές) Γεωθερμικές γεωτρήσεις Γεωτρήσεις για την αποθήκευση πυρηνικών καυσίμων Εργασίες δημιουργίας αποθεσιοθαλάμων αδρανών υλικών από την υλοποίηση έργων Ερευνητικές εργασίες και γεωτρήσεις εξορυκτικών δραστηρϊοτήτων Λοιπές εξορυκτικές δραστηριότητες Υψηλής ενθαλπίας > 500 στρ. > 100 στρ. εκτός από ποταμούς ρέματα χείμαρρους _ Μέσης ενθαλπίας > 10 στρ. < 500 στρ. < 100 στρ. από ποταμούς, ρέματα και χείμαρρους Χαμηλής ενθαλπίας < 10 στρ. Στις περιπτώσεις εργοταξιακών εγκαταστάσεων συμπαρασύρονται από το κυρίως έργο, εκτός αν το κυρίως έργο ανήκει στην υποκατηγορία 4 οπότε το συνολικό έργο εντάσσεταϊ στην υποκατηγορία 3 Εξαιρούνται στην περίπτωση που προβλέπονται από τις ΜΠΕ αντίστοιχων έργων ή δραστηριοτήτων (1) Στις εξορυκτικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσείς επιφάνειας και εμπλουτισμού ποι» τις συνοδεύουν

15 ΟΜΑΔΑ 6": ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 'SI 1 t Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ", ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ί η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ3 ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 η Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός σχεδίου πόλεων ή ορίων οικισμών κάτω των κατοίκων Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός σχεδίων πόλεων άνω των κατοίκων Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα α) σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί και β} σε τμήματα πόλεων που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά κέντρα Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα α) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις β) τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες κλπ. γ) δασικά χωριά' 1 ' α) > 200 κλίνες β) > 500 κλίνες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ > 1000 κλίνες κλίνες < 50 κλίνες > 100 κλίνες κλίνες < 50 κλίνες > 300 κλίνες < 200 κλίνες < 500 κλίνες > 100 άτομα > 100 κλίνες 100 κλίνες κλίνες < 100 άτομα < 100 κλίνες < 100 κλίνες < 100 κλίνες 6. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υττοδομ ής α. Χιονοδρομικά κέντρα, γήπεδα golf, αθλητικές εγκαταστάσεις και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις β. Συνεδριακά κέντρα εντός τουριστικών εγκαταστάσεων γ. Συνεδριακά κέντρα αυτοτελή δ. Κέντρα τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια αεροθεραπευτήρια και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις, ε. Λοιπές εγκαταστάσας ειδικής τουριστικής υποδομής, ιππικού, > 1000 θέσεις < 1000 θέσεις ϊ 501 θέσεις θέσεις _ < 200 θέσεις Για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής ει παράλληλα και η κατάταξη με βάση το πλήθος των κλινών του τουριστικού καταλύματος, εφόσον τέτοια προβλέπεται. Σε κάθε περίπτωση ει η ανώτερη κατάταξη προπονητικά κέντρα 7. Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Τα περιεχόμενα της ΠΠΕ και ΜΠΕ θα είναι προσαρμοσμένα στο χαρακτήρα του έργου και στο επίπεδο σχεδιασμού Ι Ξενώνες (ξενώνες νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία κλπ.) Κατασκηνώσεις Κατατάσσονται όπως τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα Κατατάσσονται όπως τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (π.χ. οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις) 10. Νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, κλινικές κλπ (2) > 300 κλίνες κλίνες < 100 κλίνες 1 ϋ: (1) Προστέθηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 40 του Ν. 3105/2003 στα μή κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της περίπτωσης Β' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993. (2) Η επεξεργασία των νοσοκομειακών μολυσματικών αποβλήτων, εξετάζεται στα συστήματα υποδομών (ομάδα 4η)

16 ι* Λ ΥΠΟΚ Γ ΪΤΠδΚΑΤΗΓΟΡΪΑν ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ4' 11. Αθλητικές εγκαταστάσεις α. Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά) β. Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες γ. Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις > θεατές συνολικά θεατές συνολικά θεατές συνολικά > πτ 5 < θεατές συνολικά < m 2 Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες των υποκατηγοριών 3 και 4 προβλέπονται ως προς την θέση και το μέγεθος τους στον πολεοδομικό σχεδιασμό, για τον οποίο έχει εκπονηθεί και εγκριθεί μελέτη περιβάλλοντος, τότε εξαιρούνται από την διαδικασία περ/κής αδειοδότη 12. Υπεραγορές (super markets) πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους) > m 2 συνολικά m 2 συνολικά m 2 συνολικά Ισχύει ό τι και στην περίπτωση αρ, 11»i Κτίρια γραφείων > άτομα ή συνολικού εμβαδού > m άτομα ή συνολικού εμβαδού m άτομα ή συνολικού εμβαδού m 2 Ισχύει ό,τί και στην περίπτωση αρ Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμός αυτών Κέντρα Πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κλπ.) > άτομα συνολικά άτομα συνολικά > ιπ άτομα συνολικά m άτομα συνολικά m 2 Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ. 11 Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ Θεματικά πάρκα > m 2 < m 2 Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι) > m J m m 2 Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) > οχήματα οχήματα οχήματα οχήματα Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ Νεκροταφεία και συνοδά αυτών έργα και εγκαταστάσεις Για οικισμούς > κατοίκων Για οικισμούς < κατοίκων Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ Μόνιμοι χώροι κάμπινγκ και στάθμευσης τροχόσπιτων (μη τουριστικές εγκαταστάσεις) 21. Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου: > m m m 2 Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ. 11 Κρεαταγορές ΙχΘυαγορές Λαχαναγορές (στεγασμένοι και ημιοτεγασμένοι χώροι) 22. Ιδιωτική πολεοδόμηση Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ Πολεοδομ ικός Σχεδιασμός Εφ' όσον η έγκριση σχεδιασμού γίνεται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες Εφ" όσον η έγκριση σχεδιασμού γίνεται από τις Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Υπηρεσίες Η περιβαλλοντική αδειοδότηση γίνεται στο πλαίσιο της έγκρισης του σχεδιασμού. Οσον αφορά τα περιεχόμενα της ΜΠΕ, ει ό,τι και στην περίπτωση αρ Χωροταξικός Σχεδιασμός Εφ όσον η έγκριση σχεδιασμού γίνεται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες Εφ' όσον η έγκριση σχεδιασμού γίνεται από τις Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Υπηρεσίες Η περιβαλλοντική αδειοδότηση γίνεται στο πλαίσιο της έγκρισης του σχεδιασμού. Όσον αφορά τα περιεχόμενα της ΜΠΕ, ει ό,τι και στην περίπτωση αρ.7.

17 : ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ II ο. 3 pi." iit: m Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης 2. Εγκαταστάσεις εκτροφής χηνών ή ιν&άνων ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΣΥΕ ^ΠΟΚΑΤΗΓΟΡΡΑΙπ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2" ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ3π > θέσεις πάχυνσης Εγκαταστάσεις παραγωγής αβγών > θέσεις πάχυνσης s θέσεις ωοτόκων ορνίθων 4. Εγκαταστάσεις εκτροφής ορτυκιών > θέσεις πάχυνσης 5. Εγκαταστάσεις εκτροφής περδίκων θέσεις πάχυνσης 6. Εγκαταστάσεις εκτροφής στρουθοκα > θέσεις 7. Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών 8. Εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων πάχυνσης (άνω των 30 kg) 9. Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβά των 12. Εγκαταστάσεις εκτροφής μοσχαριών πάχυνσης ανεξαρτήτου ηλικίας 13. Εγκαταστάσεις εκτροφής αγελάδων με τα παράγωγα τους 14. Εγκαταστάσεις εκτροφής ιπποειδών με τα παράγωγα τους πάχυνσης θέσεις πάχυνσης θέσεις πάχυνσης θέσεις ωοτόκων ορνίθων θέσεις πάχυνσης θέσεις πάχυνσης θέσεις πάχυνσης ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ φι θέσεις πάχυνσης θέσεις πάχυνσης θέσεις ωοτόκων ορνίθων θέσεις πάχυνσης θέσεις πάχυνσης θέσεις πάχυνσης (Τελίκό Ζ.Β = 2,2kg) 1 ισοδύναμο ζώο = 250 κοτόπουλα πάχυνσης _ 1 ισοδύναμο ζώο = 100 πάπιες ή 100 ινδιάνοι ί ισοδύναμο = 150 ωότοκες όρνιθες 1 ισοδύναμο ζώο = 3000 ορτύκια 1 ισοδύναμο ζώο = 1000 πέρδικες ισοδύναμο ζωο : > 60 ισοδύναμο ζώα 608 ισοδύναμα ζώα 8 5 ισοδύναμα ζώα μονάδες ισοδύναμων ζώων 0143 > 331 θέσεις πάχυνσης θέσεις >61 θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους > θέσεις κονικλομητέρων με τα παράγωγα τους > 1,000 ενήλικα ζώα με τα παράγωγα τους ηλικίας κάτω των δύο μηνών > 76 μοσχαριών πάχυνσης πάχυνσης θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους θέσεις κσνικαομητέοων με τα παράγωγα τους: ενήλικα ζώα με τα παράγωγα τους ηλικίας κάτω των δύο μηνών 7516 μοσχαριών πάχυνσης (αμηλ 5511 θέσεις πάχυνσης. (Τελικό Ζ.Β = kg) 1 ισοδύναμο ζώο = 5,5 χοίροι πάχυνσης 1 05 θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους θέσεις κονικλομητέρων με τα παράγωγα τους ενήλικα ζώα με τα παράγωγα τους ηλικίας κάτωτωνδύομηνών 155 μοσχάρια πάχυνσης (Τελικό 2.8 = 580 kg) 1 ισοδύναμο ζώο = 1 χοιρομητέρα με τα παράγωγο:τσυς 1 ισοδύναμο ζώο = 50 κουνέλια 1 ισοδύναμο ζώο = 50 αιγοπρόβατα 1 ισοδύναμο ζώο = 1,5 μοσχάρια πάχυνσης & 51 ιττποειδή ιττποειδή 105 ιττττοειδή 1 ισοδύναμο ζώο = 1 ίππο 15. Εκτροφή μινγκ > ενήλικα ζώα ενήλικα ζώα ενήλικα ζώα 1 ισοδύναμο ζώο = 50 μινγκ 16. Εκτροφή αλεπούδων > 901 ενήλικα ζώα ενήλικα ζώα ενήλικα ζώα 1 ισοδύναμο ζώο = 15 αλεπούδες 17. Εκτροφή σκύλων > 901 ενήλικα ζώα ενήλικα ζώα ενήλικα ζώα 1 ισοδύναμο ζώο = 15 σκύλους ανεξαρτήτου > 51 αγελάδων αγελάδων 105 αγελάδων 1 ισοδύναμο ζώο = 1 αγελάδα γαλακτοτταρανωγής ηλικίας 18. Εκτροφή άλλων ζώων ισοδύναμα ζώα ισοδύναμα ζώα 10 5 ισοδύναμα ζώα (Τελικό Ζ.Β = 30100kg) μονάδες ισοδυνάμων ζώων

18 ΥΠΟΚΑΤΗΓΓιΡΛ 3 ΤΠ0ΓΑ Τ ΗΙ0ΡΙΑ4 19. Ανατταραγωνή θηραμάτων 20. Μεικτές πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες a 61 ισοδύναμα ζώα 6011 ισοδύναμα ζώα 105 ισοδύναμα ζώα 21. Πειραματικές και τφωτοεμφανιζόμενες εκτροφές στην Ελλάδα SML1S3 ΟΜΑΔΑ 8 11 : ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α/Α ΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗ >. : ';, ; ; ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ V/. V : ΕΣΥΕ... ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1π / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2π : ίχθυογεννητικογ σταθμοί ευρύαλων ψαριών Ιχθυογεννητικοί σταθμοί πέστροφας Ιχθυογεννητικοί σταθμοί άγριας πέστροφας Εκκολαπτήρια οστρακοειδών Εκκολατττήρια καρκινοειδών μαλακίων Εκτροφή υδρόβιων οργανισμών σε ανοικτές υδάτινες εκτάσε;ς Εκτροφή (πάχυνση) φαγκριού, μυτακίου, τσιπούρας, λαβρακιου Εκτροφή άλλων ευρύαλων ψαριών ** Εκτροφή στρειδιών, αχιβάδων κλπ Εκτροφή μυδιών Εκτροφή καραβίδων, γαρίδων (ενδημικών*) Εκτροφή πεστρόφων (ενδημικών*) Εκτροφή χελιών Εκτροφή λοιπών ειδών του γλυκού νερού (ενδημικά) ** Εκτροφή βατραχιών (ενδημικών*) Εκτροφή πολυχαίτων ** Εκτροφή ή ανάπτυξη άλλων υδρόβιων οργανισμών ** Εκκολαπτήρια άλλων υδρόβιων οργανισμών Πειραματικές εκτροφές και πρωτοεμφανιζόμενες τεχνολογίες Ζώνες υδατοκαλλιεργειών το σύνολο > 50 tn/ έτος > 10 tn/έτος > 50 tn/έτος > 10 tn/έτος > 10 tn/έτος > 10 tn/έτος > 10 tn/έτος > IOtn/έτος > IOtn/έτος ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ι 5010 tn/έτος < 10 tn/έτος 5010 tn/έτος 101 tn/έτος 101 tn/έτος 101 tn/έτος 10 tn/έτος 101 tn/έτος < 10 tn/έτος ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ < 10 tn/έτος < 10 tn/έτος < 1 tn/έτος < 1 tn/ έτος < 1 tn/ έτος < 1 in/ έτος _. Δυναμικότητα Δυναμίκότητα Δυναμικότητα έκταση Δυναμικότητα Δυναμικότητα Δυναμικότητα Δυναμικότητα Δυναμικότητα Δυναμικότητα Δυναμικότητα Δυναμικότητα Δυναμικότητα Δυναμικότητα Δυναμικότητα Οι 4 * Οι εκτροφές μ η ενδημ ικών ειδών εντάσσονται στο σύνολο τους στην 1 η υποκατηγορία ** Με την επιφύλαξη της περίπτωσης 19.

19 . : : ' :. ' ' : ;. *.. ' ' : ' : ; :. " Ε :. : : ' '. ; ;. :. :. : : ;. ' :.... :.; Ϊ... :" Mj*>$$ ΟΜΑΔΑ 9 η : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Βιο : ΚΩΔΙΚΟΣ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΏΤΗ : ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΔΕΥΤΕΡΗ i A V : :; ',: : " ΕίΔΟΣ ΕίΤΟΫίΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ * : * ^ >... ; 1ΕΣΥΕ>> ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ! η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ?'; ΐΥΠΟΚΑΤήΓΟΡΪΑ 3 ϊϊ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4' Παραγωγή και συντήρηση κρέατος Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος Παραγωγή και συντήρηση κρέατος πουλερικών Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων αλιευμάτων και των προϊόντων τους Επεξεργασία και συντήρηση πατατών Παραγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικό Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά. Εξαιρείται ο καθαρισμός & επεξεργασία σταφίδας Καθαρισμός και επεξεργασία σταφίδας Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών μ.α.κ.* Ελαιοτρι3εία Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λπτών Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων και λιπών Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία Παρασκευή παγωτών Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου. Εξαιρείται η παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα β α 153.3β α 156.2β > 200 tn/ημέρα > 200 tn/ημέρα > 200 tn/ημέρα > 100 ίη/ημέρα > 100 tn/ημέρα > 100 tn/ημέρα > 1000 tn/ημέρα > 100 tn/ημέρα > 100 ίη/ημέρα > 100 tn/ημέρα > 200 tn/ημέρα > 100 in/ημέρα tn/ημέρα tn/ημέρα tn/ημέρα tn/ημέρα tn/ημέρα > 50 tn/ημέρα > 50 tn/ημέρα tn/ημέρα > 20 tn/ημέρα > 50 ίη/ημέρα > 50 tn/ημέρα tn/ημέρα tn/ημέρα tn/ημέρα tn/ημέρα tn/ημέρα >50 tn/ημέρα >50 tn/ημέρα tn/ημέρα >200KW 202 tn/ημέρα < 10 tn/ημέρα 202 tn/ημέρα 101 tn/πμέρα 101 tn/ημέρα 5010 tn/ημέρα 5010 tn/ημέρα 205 tn/ημέρα 205 tn/ημέρα 505 tn/ημέρα 5010 ίη/ημέρα tn/ημέρα 205 tn/ημέρα 205 tn/ημέρα 202 tn/ημέρα 202 tn/ημέρα 5010 tn/ημέρα 5010 tn/ημέρα 205 tn/ημέρα KW t. :> : "...Λ<...,, < 2 tn/ημέρα < 2 ίη/ημέρα < 2 tn/ημέρα < 1 tn/ημέρα < 1 tn/ημέρα < 10 tn/ημέρα < 10 tn/ημέρα < 5 tn/ημέρα < 5 tn/ημέρα συσκευαστήρια σταφίδας < 5 tn/ημέρα < 10 tn/ημέρα <50 (1) tn/ημέρα < 5 tn/ημέρα < 5 tn/ημέρα < 2 tn/ημέρα < 2 tn/ημέρα < 10 tn/ημέρα < 10 tn/ημέρα < 5 tn/ημέρα Oi ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη Οι ποσότητες αναφέρονται στη δυναμικότητα προϊόν Οι ποσότητες αναφέρονται στη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη (1) Διορθώθηκε με την παραγ. 7 της εγκυκλίου οικ / (ΥΠΕΧΩΔΕ)

20 :, : ' " : : A,:"' Ι: ' : ; "Α/Α Rt \τ Χ "ΗΑ^1Ρ^Ή ; Δ^ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ "" Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή φρυγανιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή ζάχαρης Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλειιρωοών προϊόντων Επεξεργασία τσαγιού και καφέ Παραγωνή αρτυμάτων και καρυκευμάτων Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση Παραγωγή κρασιού Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από φρούτα Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση Ζυθοποιία Παραγωγή βύνης Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών. Εξαιρείται η εμφιάλωση νερού Εμφιάλωση νερού ^Π"Τφ6ίίοντων,κατΓνού! :: '. : : ' ; '... r,..*<; : ~ './ =.>:" : \ :." ** < " " Παραγωγή προϊόντων καπνού K«or ΕΣΥΕ α 159.8β * ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ' > 100 /ημέρα > 100 tn/ημέρα "ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ΐ' tn/ημέρα >500 KW >500 KW >500 KW >500 KW >500 KW >500 KW >10 tn/ημέρα fn/ημέρα > tn/έτος > tn/έτος > tn/έτος > tn/έτος tn/έτος > tn/έτος < tn/έτος > 200 tn/ημέρα tn/ημέρα >100 tn/ημέρα πλην απλών ξηραντηρίων καπνού ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 π 101 tn/ημέρα KW KW KW KW KW KW KW KW 10 2 tn/ημέρα <5 tn/ημέρα tn/έτος tn/έτος tn/έτος tn/έτος _ 5010 tn/ημέρα tn/ημέρα ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 π 1 tn/ημέρα < 2 tn/ημέρα < tn/έτος < tn/έτος < tn/έτος <100 tn/έτος < 10 tn/ημέρα < 20 tn/ημέρα Απλά ξηραντήρια καπνού της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη προϊόν προϊόν 0) ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη προϊόν

21 >,!!, : '., : : ',., '., " = ; ;,. ν.... :, ;. :, ; ;. A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21 : ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 π ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 π 4ΐ; ;Γ Παβαγ<ί)γή: fcxto km frp'woyjtavv''!' ; ; Κ. ' ' " : ' : Εκκοκιστηρια βάμβακος χωρίς σττορελαιουρνείο Προπαρασκευή και νηματοποίηση βαμβακερών ινών Προπαρασκευή και νηματοποίηση ινών ερίου για την κατασκευή εριονήματος καρντέ Προπαρασκευή και νηματοποίηση ινών ερίου και παρόμοιων ινών για την κατασκευή εριονήματος πενιέ Προπαρασκευή και νηματοποίηση ινών λιναριού Συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού, έστω και από νόιλς συστροφή και Περαιτέρω επεξεργασία νημάτων από συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς ίνες (παραγωγή νήματος τεξτουρέ) Κατασκευή ραφοκλωστών Προπαρασκευή και νηματοποίηση άλλων υφαντικών ινών Ύφανση βαμβακερών νημάτων Ύφανση εριονημάτων καρντέ Ύφανση εριονημάτων πενιέ Ύφανση μεταξωτών νημάτων Ύφανση άλλων νημάτων Βαφή Τυποβαφή Φινίρισμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα Ταπητουργία Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτύων Κατασκευή μη υφασμένων υφασμάτων και προϊόντων από μπ υφασμένα υφάσματα, εκτός από τα ενδύματα Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων μ.α.κ. Κατασκευή ττλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ Κατασκευή ειδών καλτσοποιΐας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ Κατασκευή πλεκτών πουλόβερ, ζακέτων και παρόμοιων ειδών απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων , > 50 tn/ημέρα 5010 tn/ημέρα _ > KW > KW > KW > KW > KW > KW > KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW 101 tn/ημέρα > 200 KW KW KW KW KW KW KW KW > 200 KW > 200 KW > 200 KW < 1 tn/ημέρα 200 KW < 200 KW < 200 KW < 200 KW < 200 KW < 200 KW < 200 KW < 200 KW S200KW < 200 KW < 200 KW της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

22 > > ;. : Γ ; ; : ' ', ". ν. ' ' : : ; : ' '. % :.. ' : ' : ". ;. ".. ' Iff Κατασκευή εσωρούχων Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης μ.α.κ. Bill > 200 KW > 200 KW < 200 KW & 200 KW ~ * " a Ωςανω Ωςάνω Μ 6 ;."..'.Ζ 1 '.: Κατεργασία και βαφή γουνοδερμάτων και άλλων δερμάτων με το τρίχωμα τους Κατασκευή γοΰνινων ειδών Κατασκευή τεχνητής γούνας και ειδών από τεχνητή γούνα α) Κατεργασία και Βέψη δέρματος β) Ψυγεία συντήρησης δερμάτων και γούνας γ) Αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας Κατασκευή υποδημάτων 183.0α 183.0β > 20 tn/ημέρα > 20 fn/ημέρα 205 tn/ημέρα 205 tn/ημέρα 51 tn/ημέρα > 200 KW 51 ίη/ημέρα To σύνολο > 200 KW > 200 KW < 1 tn/ημέρα <200KW < 1 tn/ημέρα To σύνολο ί 200 KW < 200 KW της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη Ωςάνω Βιομηχανία ξύλομ και προϊόντων ξύλον : ;, <,!,/>: : ν i Πριόνισμα και πλάνισμα ξύλου. Δεν περιλαμβάνεται ο. εμποτισμός και η χημική κατερνασία ξύλου Εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντηρητικά ή άλλες ουσίες Κατασκευή φύλλων καπλαμά και τεχνητής ξυλείας Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική Κατασκευή κάθε είδους ξύλινων δοχείων και κιβωτίων Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοττλεκτικής 201.0α 201.0β > 2000 KW > 10 tn/ημέρα KW KW < 10 tn/ημέρα KW KW KW KW KW < 100 KW <100KW <100KW < 100 KW Ωςάνω της εγκατάστασης ως προς το προς επεξεργασία ξύλο Ωςάνω Ωςάνω Ωςάνω Πάρί^υγήχάριοπολιρύίχφτρυ : κ<ϊίπρ,όϊόντωγttjroχφτΐ / ι " ' 1 '.. '. ' '. Ο); Παραγωγή χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόμοια ινώδη υλικά Παραγωγή χαρτοπολτού από ανακύκλωση υλικών Παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι 211.1α 211.1( > 100 tn/ημέρα > 50 tn/ημέρα 100 tn/ημέρα 502 in/ημέρα > KW < 2 tn/ημέρα KW <200KW Ωςάνω της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη Ωςάνω

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανία τροφίμων, ποτών: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 2,61% Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 2. Παραγωγή χυμών

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιομηχανία τροφίμων 10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α )

Θέμα : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 12 / 09 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. πρωτ. : 2025/113925

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ. 92 αβγών με το κέλυφος, που διατίθενται νωπά 46.17.11.01 αγροτικών ακατέργαστων προϊόντων γενικά 46.11.19.01 αγροτικών προϊόντων από γεωργικούς μεσολαβητικούς οργανισμούς 46.19.10.07 αγροτικών πρώτων υλών

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟ 2003 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας) 15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ α) οδηγία 9/27/ΕΚ για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενίσχυση επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 46 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 13 / 1 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 1958 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /νση Νοµοθετικού Έργου Τµµα Νοµοπαρασκευαστικό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας: Τηλ fax : Μητροπόλεως 55 Γκαράνη Βούλα 2331350615 2331320590 Προς

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Στο σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος, το οποίο θα πριμοδοτεί τις μικρομεσαίες μεταποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι νέες υδροληψίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013): 17-22. http://www.jodysseus.gr Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ...5 1.1 Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό...5 1.2. Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα