ΕΥΔΑΠ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΔΑΠ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2009"

Transcript

1 2009 Α.Ε. Έδρα: Ωρωπού 156, Γαλάτσι Μάϊος 2010

2 02 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. Ιστορικό Σύσταση Β. Εταιρικοί Σκοποί Δραστηριότητες Εταιρείας Γ. Προοπτικές Δ. Περιοχή Αρμοδιότητας Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 16 II. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Α. Διοικητικό Συμβούλιο: Σύνθεση και Λειτουργία Β. Εσωτερικός Έλεγχος και Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου Γ. Ενημέρωση και Εξυπηρέτηση Επενδυτών και Μετόχων 20 IIΙ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Α. Περιβάλλον Β. Ανθρώπινο Δυναμικό Γ. Κοινωνία 28 I ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ A. Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη & δείκτες 2009 B. Εξέλιξη & διάρθρωση κατανάλωσης Γ. Στοιχεία για τη μετοχή Α. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς των Χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2009 & 2008 Δ. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ε. Δημοσιευμένα στοιχεία και πληροφορίες χρήσης ΣΤ. Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/2005

3 Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ I. Α. Ιστορικό Σύσταση Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ( Α.Ε.), είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού. Η Α.Ε. υδροδοτεί πλήρως και με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές προδιαγραφές πληθυσμό που προσεγγίζει τα κατοίκων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής μέσω ενός εκτενούς δικτύου που περιλαμβάνει περίπου συνδέσεις, ενώ το μήκος των αγωγών του ανέρχεται σε περίπου χιλιόμετρα. O τομέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί περίπου κατοίκους, ενώ το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται σχεδόν σε χιλιόμετρα. Η ιδρύθηκε το 1980 με το Νόμο 1068/1980 «περί συστάσεως ενιαίου φορέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας», μετά από τη συγχώνευση της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων (Ε.Ε.Υ.) και του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.). Τον Ιανουάριο του 2000 η Α.Ε. εισήχθη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το 2005 ψηφίστηκε ο Νόμος 3429/2005 για τις «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Δ.Ε.Κ.Ο.) ο οποίος προέβλεπε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις ΔΕΚΟ. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο, ανάμεσά τους και η και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο τίθενται εκτός του Δημοσίου Τομέα. Οι Εταιρείες αυτές οργανώνονται, λειτουργούν και διοικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Νόμου 3016/2002 «Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης». Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Γαλατσίου και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της οδού Ωρωπού 156, Τ.Κ , τηλ.: Το 1999 με το Νόμο 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και άλλες διατάξεις» η Α.Ε. περιήλθε στη σημερινή της νομική μορφή καθώς τα κυριότερα πάγια της Εταιρείας απορροφήθηκαν από την Εταιρεία Παγίων ΝΠΔΔ, παραμένοντας στην ιδιοκτησία του Δημοσίου. Στην κυριότητα της Εταιρείας Παγίων ανήκουν τα φράγματα, οι ταμιευτήρες, τα εξωτερικά υδραγωγεία και αντλιοστάσια, καθώς και οι άλλες εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά του νερού μέχρι τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του σε πόσιμο. Με σύμβαση όμως που υπογράφηκε μεταξύ της και του Ελληνικού Δημοσίου, το Δεκέμβριο του 1999 η συνεχίζει να λειτουργεί τα υπόψη έργα για λογαριασμό της Εταιρείας Παγίων.

4 I. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ I. Β. Εταιρικοί Σκοποί Δραστηριότητες Εταιρείας Οι Εταιρικοί Σκοποί της λειτουργίας της έχουν καθορισθεί από το Νόμο 2744/1999 και από τις τροποποιήσεις αυτού, όπως αναγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι σκοποί αυτοί είναι οι εξής: (α) Η παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και στα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται και η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση πάσης φύσεως υδάτων με στόχο την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών της. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης καθώς και η διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων. Με βάση το άρθρο 2 του Νόμου 2744/1999, έχει χορηγηθεί στην το αποκλειστικό δικαίωμα ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς της για χρονική περίοδο 20 ετών, η οποία ξεκινάει από την 25η Οκτωβρίου Επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, λόγω της φύσης του προϊόντος και της εγκατεστημένης υποδομής αποτελούν φυσικό μονοπώλιο. Σύμφωνα με το Νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179/ ) η εξακολουθεί και μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου 2744/1999 να είναι ο αποκλειστικός φορέας υλοποίησης των έργων που αφορούν στο συνολικό υδροδοτικό σύστημα της μείζονος περιοχής της Αττικής. Σε αυτό εντάσσονται και τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έργα. Η δικαιούται να εισπράττει την επιχορήγηση του Ταμείου Συνοχής αναδρομικά, για τα ποσά που καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου 2744/1999. (β) η παροχή τηλεπικοινωνιακών, ενεργειακών, συναφών αυτών και λοιπών υπηρεσιών και η χρησιμοποίηση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης παραλλήλως και για άλλους σκοπούς, όπως η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών δραστηριοτήτων κατ εξαίρεση των απαγορεύσεων της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 2744/1999 και υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζεται η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος. (γ) η μελέτη και εκμετάλλευση φυσικών πηγών και υδάτινων πόρων, η παραγωγή και εμφιάλωση ύδατος και πάσης φύσεως αναψυκτικών και ποτών που εμπεριέχουν νερό. (δ) η εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας. (ε) η πραγματοποίηση επενδύσεων συναφών με τους σκοπούς και το αντικείμενο της Εταιρείας.

5 I. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ I. Γ. Προοπτικές Το Επενδυτικό Πρόγραμμα της στοχεύει στην υλοποίηση των εταιρικών στόχων της Εταιρείας και επικεντρώνεται σε τέσσερις άξονες δράσης, που αναδεικνύουν τόσο τον κοινωφελή χαρακτήρα της Εταιρείας όσο και τον προσανατολισμό στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους της: 1 Προστασία του περιβάλλοντος Βελτίωση υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης 3 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 1.1 Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών δικτύου ύδρευσης 1.2 Ολοκλήρωση της ανακαίνισης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) 3.1 Εκσυγχρονισμός των Διοικητικών Δομών και των Εσωτερικών Διαδικασιών 3.2 Βελτίωση της παραγωγικότητας 1.3 Εκσυγχρονισμός του δικτύου αποχέτευσης 1.4 Αναβάθμιση των υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 2 Βελτίωση της κερδοφορίας της Εταιρείας 4 Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών 2.1 Γεωγραφική Επέκταση σε Δήμους της Αττικής 2.2 Επιχειρηματική Ανάπτυξη - Νέες Δραστηριότητες 4.1 Εκσυγχρονισμός μεθόδων εξυπηρέτησης πελατών 4.2 Βελτίωση διαδικασιών και εκσυγχρονισμός πολιτικής και κανόνων εξυπηρέτησης πελατών 2.3 Μείωση του λειτουργικού κόστους με τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών

6 I ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ I. Δ. Περιοχή Αρμοδιότητας Ως περιοχή αρμοδιότητας της ορίστηκε η μείζων περιοχή της Πρωτεύουσας, όπως αυτή καθορίζεται στον Ιδρυτικό της Νόμο 1068/1980. Παράλληλα, βάσει του Νόμου 2744/1999 η έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή της δικαιοδοσίας της. Το δικαίωμα αυτό είναι ανεκχώρητο και αμεταβίβαστο. Η διάρκεια του δικαιώματος αυτού που έχει ισχύ για 20 χρόνια καθώς και η ανανέωσή του, ρυθμίζονται από τη Σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την. Η Σύμβαση αυτή υπεγράφη το Δεκέμβριο του Δήμοι και Κοινότητες Εντός Περιοχής Αρμοδιότητας Δήμοι και Κοινότητες Εκτός Περιοχής Αρμοδιότητας Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή αρμοδιότητας της καλύπτει τα διοικητικά όρια των εξής Δήμων και Κοινοτήτων, τους οποίους υδρεύει είτε απευθείας είτε με μεγάλες παροχές: ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Αγ. Αναργύρων Αγ. Βαρβάρας Αγ. Δημητρίου Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αγ. Παρασκευής Αθηναίων Αιγάλεω Αλίμου Αμπελακίων (Περιοχές Καματερού & Σεληνίων) Αργυρούπολης Ασπροπύργου Βούλας Βουλιαγμένης Βύρωνος Δάφνης Δραπετσώνας Ελευσίνας Ελληνικού Ζεφυρίου Ζωγράφου Ηλιούπολης Ηρακλείου Θρακομακεδόνων Ίλιου Καισαριανής Καλλιθέας Καματερού Κερατσινίου Κορυδαλλού Λυκόβρυσης Μελισσίων Μεταμόρφωσης Μοσχάτου Νίκαιας Ν. Ιωνίας Ν. Πεντέλης Ν. Σμύρνης Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας Ν. Ψυχικού Π. Φαλήρου Παπάγου Πειραιά Περάματος Περιστερίου Πετρούπολης Πεύκης Ταύρου Υμηττού Φιλοθέης Χαϊδαρίου Χαλανδρίου Χολαργού Ψυχικού ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (*) Άνοιξης Άνω Λιοσίων Αρτέμιδας (Λούτσας) Βριλησσίων Διονύσου Δροσιάς Εκάλης Κερατέας Κρωπίας Κουβαρά Μάνδρας Μαραθώνα Μαρκόπουλου Μεσογαίας Μπάλας (νυν κοινότητα Ροδόπολης) Ν. Ερυθραίας Παιανίας Σπάτων ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (**) Αμαρουσίου Αμπελακίων Αχαρνών Βάρης Γαλατσίου Γέρακα Γλυκών Νερών Γλυφάδας Καλυβίων Κηφισιάς Ν. Περάμου Παλλήνης (Περιοχή Κάντζας) Πεντέλης Σαλαμίνας ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Αγ. Στεφάνου Αγ. Κωνσταντίνου Αγκιστρίου Αίγινας Αμπελακίων Σαλαμίνας (εκτός περιοχών Καματερού και Σεληνίων) Αναβύσσου Ανθούσας Αφιδνών (Κιούρκα) Βαρνάβα Βίλλιων Γραμματικού Ερυθρών Κάλαμου Καπανδριτίου Κρυονερίου Λαυρεωτικής Μαγούλας Μαλακάσας Μαρκόπουλου Ωρωπού Μεγαρέων Ν. Μάκρης Οινόης Π. Φώκαιας Παλλήνης (εκτός περιοχής Κάντζας) Πικερμίου Πολυδενδρίου Ραφήνας Σαρωνίδας Συκάμινου Ωρωπίων Σταμάτας Φυλής * Περιοχές που τροφοδοτεί η διαμέσου Δήμου ή Κοινότητας χωρίς ευθύνη και συμμετοχή στη λειτουργία του τοπικού εσωτερικού δικτύου. ** Περιοχές με μικτό σύστημα ύδρευσης, δηλαδή περιοχές όπου κάποια τμήματα τα καλύπτει η και άλλα τμήματα καλύπτονται είτε με ιδιωτικό δίκτυο είτε με ευθύνη του ΟΤΑ. 2009

7 12 0. I. 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ 0. I Παράλληλα, υπάρχουν Δήμοι, Κοινότητες και Συνοικισμοί, οι οποίοι βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας της, υδρεύονται όμως από την διαμέσου μεγάλων παροχών που έχουν δοθεί στον κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), χωρίς συμμετοχή της στην λειτουργία του τοπικού δικτύου. Τέλος, η υδρεύει νησιά της Νομαρχίας Κυκλάδων και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαφόρων Νομών της Στερεάς Ελλάδας κατά μήκος των Υδραγωγείων Μόρνου και Υλίκης. Για την εξασφάλιση της υδροδότησης της μείζονος περιοχής της Πρωτεύουσας η προμηθεύεται ακατέργαστο νερό από το Δημόσιο, το οποίο έχει συμφωνήσει να το εξασφαλίζει από κατάλληλες πηγές και να το παραδίδει στην. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 2744/99 και στην από το Δεκέμβριο του 1999 σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, το τίμημα του ακατέργαστου νερού θα συμψηφίζεται με το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει η για τη συντήρηση και λειτουργία των παγίων στοιχείων που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων ΝΠΔΔ. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο Νόμος 2744/99 και η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της και σε άλλες περιοχές εντός και εκτός του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Προϋπόθεση για την επιχειρούμενη κάθε φορά επέκταση δραστηριοτήτων είναι η να εξετάζει και να εξασφαλίζει αφενός την εύλογη αποτελεσματικότητα της επένδυσης, αφετέρου τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Εταιρείας για το σκοπό αυτό, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

8 14 0. I. 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ 0. I Ε. Διοικητικό Συμβούλιο Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ( ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αντώνιος Βαρθολομαίος Αλέξιος Ν. Σπυρόπουλος Γεώργιος Μητσιούλης Γεώργιος Δ. Μαστραγγελόπουλος Χρήστος Μιστριώτης Εμμανουήλ Παρλής Νικόλαος Περδίου Κωνσταντίνος Ζηβόπουλος Εμμανουήλ Αγγελάκης Ευάγγελος Μουτάφης ΙΔΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ Μέλος Δ.Σ Σημειώνεται ότι στις 4 Μαΐου 2010 σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση διορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ( ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θεμιστοκλής Λέκκας Νικόλαος Μπάρδης Βασίλειος Αυγερινός Γεώργιος Κοντορούπης Παναγιώτης Μπέης Διονύσιος Ασημακόπουλος Αντώνης Κοτσώνης Νικόλαος Τζήκας Νικόλαος Κογιουμτζής Χρήστος Μιστριώτης Γεώργιος Μαστραγγελόπουλος Εμμανουήλ Αγγελάκης Ευάγγελος Μουτάφης ΙΔΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. 2009

9 IΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ IΙ. Η δεσμεύεται να λειτουργεί υπό το πρίσμα των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία προάγει την αντίληψη της επιχειρηματικής ηθικής στη λήψη αποφάσεων και δεσμεύεται για την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων και όσων έχουν έννομο συμφέρον. Α. Διοικητικό Συμβούλιο: Σύνθεση και Λειτουργία Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας με κύρια αρμοδιότητά του τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της. Γενικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των εταιρικών σκοπών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την πορεία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θάματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική συνέλευση των Μετόχων και έχει πενταετή θητεία. Σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε στις 4 Μαΐου 2010 ανέλαβε το νέο διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει θητεία έως τις 25/06/2013. Στο σύνολο των δεκατριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα δύο είναι εκτελεστικά - ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος - ενώ τα έντεκα μέλη είναι μη εκτελεστικά. Από τα μη εκτελεστικά μέλη, ένα μέλος είναι ανεξάρτητο κατά την έννοια των Ν.3016/2002 και 3693/2008. Σημειώνεται ότι εκτός από τους εκπροσώπους των μετόχων που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται και από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων της Εταιρείας καθώς και από δύο μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας. Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιοδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όμως μπορεί να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον, μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Κατά τη χρήση του 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε 28 συνεδριάσεις. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009 Αμοιβές Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου (και Εκτελεστικών Συμβούλων) 194 Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ 159

10 IΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ IΙ. Β. Εσωτερικός Έλεγχος και Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου Γ. Ενημέρωση και Εξυπηρέτηση Επενδυτών και Μετόχων Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας ασκείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου η οποία αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται στο έργο της από την Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου (Ε.Ε.Δ.Σ.) η οποία θεσμοθετείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα είναι ανεξάρτητο, σύμφωνα με το Νόμο 3693/2008. Η εξασφαλίζει στους μετόχους και επενδυτές την έγκαιρη, ισότιμη και χαμηλού κόστους πληροφόρηση για τα εταιρικά δρώμενα. Η ενημέρωση και εξυπηρέτηση Επενδυτών και Μετόχων έχει ανατεθεί στις ακόλουθες Υπηρεσίες: Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων Σκοπός της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι: Η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και η διαπίστωση του κατά πόσον αυτό το σύστημα παρέχει λογική διαβεβαίωση σχετικά με: Τη συμμόρφωση με τις γενικές διαδικασίες της Εταιρείας και την κείμενη Νομοθεσία. Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων. Την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων. Η ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις ανάλογες εισηγήσεις για διορθωτικές κινήσεις. Η αξιολόγηση των ενεργειών που γίνονται προκειμένου να διορθωθούν ελεγκτικά θέματα που έχουν αναγνωριστεί και κοινοποιηθεί κατά το παρελθόν στη Διοίκηση. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται: Η παρακολούθηση της εφαρμογής και της συνεχούς τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Kαταστατικού της Εταιρείας καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων Εταιρειών και της χρηματιστηριακής αγοράς. Η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεων σύγκρουσης των συφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εκπληρώνει το σκοπό της με το να επισκοπεί, ελέγχει και αξιολογεί λειτουργίες και δραστηριότητες και να φέρει εις γνώση τα σχετικά ευρήματα και να παρέχει αναλύσεις, αξιολογήσεις και εισηγήσεις με στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας. Κύριο αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η έγκαιρη, άμεση και ισότιμη ενημέρωση πληροφόρηση των- Μετόχων καθώς και η εξυπηρέτησή τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη Υπηρεσία είναι αρμόδια για την πληροφόρηση των Μετόχων σχετικά με τη διανομή μερισμάτων, τις Γενικές Συνελεύσεις και τις Αποφάσεις τους, τη διανομή του Ετήσιου Δελτίου στη Γενική Συνέλευση και την αποστολή δημοσιευμένων εκδόσεων της Εταιρείας σε όποιον Μέτοχο το επιθυμεί, την τήρηση και ενημέρωση του μετοχολογίου της Εταιρείας και την επικοινωνία για το σκοπό αυτό με το Κεντρικό Αποθετήριο. Αρμόδιος: Μπάρμπας Γεώργιος, Τηλ.: , Fax: , Υπηρεσία Σχέσεων με Επενδυτές Κύρια αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Σχέσεων με Επενδυτές είναι η έγκαιρη, άμεση και ισότιμη ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών και οικονομικών αναλυτών για την πορεία της Εταιρείας σε οικονομικό, αναπτυξιακό και στρατηγικό επίπεδο. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη Υπηρεσία έχει ως κύρια αρμοδιότητα την ενημέρωση των επενδυτών της Εταιρείας σχετικά με την πορεία των δραστηριοτήτων της και τις επιχειρηματικές εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν την χρηματιστηριακή της αξία. Η Υπηρεσία αυτή έχει την αρμοδιότητα συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία που απορρέουν από την επικοινωνία της Εταιρείας με την Επενδυτική Κοινότητα. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Υπηρεσίας υπάγονται η δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, οι γνωστοποιήσεις συναλλαγών των υπόχρεων προσώπων της Εταιρείας, καθώς και η υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών των δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων. Αρμόδια: Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, Τηλ.: , Fax: , Αρμόδιος: Ηλίας Δεδούσης, Τηλ.: Fax: ,

11 III. III ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Η ως Εταιρεία διαχείρισης του πλέον σημαντικότερου φυσικού πόρου, του νερού, με δεδομένη τη φύση και τις προκλήσεις της επιχειρηματικής της δραστηριότητας έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της έχοντας υιοθετήσει πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία, τον άνθρωπο. Η υποστήριξη του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN GLOBAL COMPACT) και η συμμετοχή της Εταιρείας στους υποστηρικτές του CEO WATER MANDATE, μιας πρωτοβουλίας ειδικά για το νερό του ΟΗΕ μέσα στο 2009 αποτελεί μια ακόμα δέσμευση της για μεγαλύτερη πρόοδο στην περαιτέρω εφαρμογή και ενσωμάτωση νέων πρωτοβουλιών με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συνεισφορά στην ευρύτερη κοινωνία.

12 III. III ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Α. Περιβάλλον Προστασία και εξοικονόμηση του φυσικού πόρου Τα τελευταία χρόνια η ευαισθητοποίηση του κοινού, των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος έχει αυξηθεί σημαντικά. Η ως Εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διαχείριση υδατικών πόρων δεν έχει μείνει αμέτοχη: Οι αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος και η αειφορία του φυσικού πόρου, καθώς και η ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση του, η διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων, αποτελούν τις γενικότερες παραμέτρους του περιβαλλοντικού σχεδιασμού της. Η στρατηγική της Εταιρείας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος υλοποιείται με ανάλογες πρακτικές σε συγκεκριμένους τομείς. Εξοικονόμηση ενέργειας - Μείωση Περιβαλλοντικής επιβάρυνσης Εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας κατά μήκος των υδραγωγείων μεταφοράς νερού με μετατροπή της σε ηλεκτρική σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Επενδύσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της για αποδοτικότερη λειτουργία και συνεπώς μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Πρόγραμμα επεξεργασίας και εκμετάλλευσης της λάσπης που προέρχεται από την επεξεργασία του νερού και των λυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού και στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. Λειτουργία Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος Υδατικών Πόρων. Λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών & Διαχείρισης δικτύων για την προληπτική συντήρησή τους και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των βλαβών και των διαρροών. Έρευνα και σχεδιασμός έργων για επαναχρησιμοποίη ση επεξεργασμένων νερών για άρδευση. Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της που απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Περίπου μαθητές παρακολου θούν κάθε χρόνο το πρόγραμμα και λαμβάνουν δωρεάν ενημερωτικά έντυπα. Ενότητα αφιερωμένη στο περιβάλλον με πλούσιο ενημερωτικό υλικό με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τη σπανιότητα και την προστασία του φυσικού πόρου. Αποστολή ενημερωτικών εντύπων στους πελάτες μαζί με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού με οδηγίες για την οικονομία και την ορθολογική χρήση του νερού. Δημιουργία παιδικής ταινίας βασισμένης στην τεχνολογία 3D μέσω της οποίας μεταδίδονται στα παιδιά μηνύματα για την ορθολογική χρήση του νερού και την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών που εξοικειώνουν με ευχάριστο τρόπο τα παιδιά με τις αρχές της σωστής χρήσης του νερού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος Βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων και βοθρολυμά των της λεκάνης απορροής της Πρωτεύουσας και σχεδιασμός για δημιουργία νέων κέντρων βιολογικού καθαρισμού. Έλεγχος των απορρίψεων στο δίκτυο αποχέτευσης. Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των διαρροών. Πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης των υδρομετρητών.

13 III. III ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Β. Ανθρώπινο Δυναμικό Η διατηρώντας το κοινωνικό της πρόσωπο προς τους εργαζομένους της και εφαρμόζοντας νέες τεχνικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού παρέχει: Ευκαιρίες για δια βίου εκπαίδευση στους εργαζόμε νους και τις οικογένειές τους, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι μέσα στο 2009 υλοποιήθηκαν 96 εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία παρακολούθησαν 931 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οικονομική υποστήριξη για εκπαίδευση του Προσωπικού σε εκπαιδευτικά κέντρα ή ιδρύματα εκτός. Οικονομική υποστήριξη εργαζομένων για κάλυψη δα πανών υγειονομικής περίθαλψης. Παροχή δανείων στους εργαζόμενους για κάλυψη έκτακτων αναγκών ή αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή. Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τους συ νταξιούχους της. Δώρα και εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων.

14 III. III ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Γ. Κοινωνία Η, Εταιρεία παροχής υπηρεσιών επιφορτισμένη με το έργο ικανοποίησης ζωτικών αναγκών των πελατών της, έχει σαφή κοινωνικό προσανατολισμό, ο οποίος παίρνει σάρκα και οστά μέσα από παροχές, ρυθμίσεις και δράσεις που εκφράζουν την κοινωνική της ευαισθησία. Πιο συγκεκριμένα: Κοινωνική πολιτική προς τους πελάτες Πολιτισμός και αθλητισμός Παροχή βοήθειας με τη μορφή οικονομικής ή υλικής υποστήριξης ασθενών κοινωνικών ομάδων και αναξιοπαθούντων. Ειδικά τιμολόγια χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες κατηγορίες όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα, πολύτεκνες οικογένειες, νοσοκομεία. Ευνοϊκές ρυθμίσεις για υπέρογκους λογαριασμούς που προκύπτουν από αφανείς διαρροές. Διάσωση και αναπαραγωγή κινηματογραφικού υλικού από τα αρχεία της ULEN και δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ στο οποίο απεικονίζονται οι εργασίες κα τασκευής του φράγματος του Μαραθώνα και άλλων συναφών εργασιών κατά τη τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Χορηγίες και υποστήριξη κορυφαίων αθλητών. Διατήρηση μικρού μουσείου στο Φράγμα Μαραθώνα με εκθέματα από την κατασκευή του Φράγματος το 1925.

15 28 I ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ I 29 A. Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη & δείκτες Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (1) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA ) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ (EBIT) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (EBT) ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,05 0,29 0,40 0,31 0,19 ΜΈΡΙΣΜΑ ΜΈΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΣΕ ) 0,02 0,13 0,14 0,11 0,07 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (2) 2,61 5,70 8,31 11,88 9,11 ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 0,21 0,17 0,12 0,14 0,12 ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 3,52 1,82 1,20 1,43 1,42 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (3) 1,8% 4,3% 5,2% 4,2% 3,1% (1) Ίδια Κεφάλαια και Καθαρός Δανεισμός, (2) EBIT προς Χρηματοοικονομικά Έξοδα, (3) EBIT * (1-T) / Επενδεδυμένα Κεφάλαια

16 I 30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 31 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ I h ,2% h ,3% Κύκλος εργασιών EBITDA 2008/ % +26.4% % +4.7% -4.2% -50.5% % +15.6% -8.7% -27.4% Κύκλος Εργασιών 2008 Μείωση Εσόδων Υδρεσης Μείωση Εσόδων Απο Κατασκευές Αύξηση Εσόδων Αποχέτευσης Αύξηση Λοιπών Εσόδων Κύκλος Εργασιών 2009 Υποχώρηση Κύκλου Εργασιών κατά 4,2% προερχόμενη από: Μείωση Εσόδων Ύδρευσης κατά 7,1% Πτώση Εσόδων από Κατασκευές για λογαριασμό τρίτων κατά 41,1% EBITDA 2008 Μείωση Κύκλου Εργασιών Μείωση Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων Αύξηση Κόστους Πωληθέντων Αύξηση Εξόδων Διάθεσης Μείωση Εξόδων Διοίκησης Μείωση Λοιπών Εξόδων EBITDA 2009 h ,3% Tα EBITDA μειώθηκαν κατά 38,3% ή 30 εκατ., φθάνοντας τα 48,3 εκατ.. Τα περιθώριο του EBITDA ήταν 12,5% από 19,4% το Λειτουργικά Έξοδα 2008/ % % +26.9% -49.7% h ,4% Κέρδη προ Φόρων 2008/ % +15.6% Λειτουργικά Έξοδα 2008 Μισθοί Ημερομίσθια Εργοδοτικές Εισφορές Προβλέψεις Υ/Γ Περίθαλψης κτλ Παροχές Τρίτων Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων Δαπάνες Αφυδατωμένης Λάσπης Λοιπά Έξοδα Λειτουργικά Έξοδα % +9.9% +15.8% Τα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 10,7 εκατ. (+3,3%) κυρίως λόγω: Της αύξησης των Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων (αμοιβές εργολάβων) κατά 26,9%. Της αύξησης των Παροχών Τρίτων (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο) κατά 13,3%. Κέρδη προ Φόρων 2008 Μείωση EBITDA Αύξηση Αποσβέσεων Αύξηση στο Καθαρό Χρηματ. Αποτέλεσμα Κέρδη προ Φόρων 2009 Τα Κέρδη προ Φόρων μειώθηκαν κατά 63,4% ή 31,2 εκατ., φθάνοντας τα 18 εκατ.. Το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους διαμορφώθηκε στο 4,7% από 12,2% το 2008.

17 I I 32 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 33 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Β. Εξέλιξη & Διάρθρωση κατανάλωσης Κατανάλωση νερού Αποδοτικότητα Ενεργητικού Return n Assets 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,9% 2,7% 3,3% 2,8% ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (εκατ. Μ 3 ) Ανάλυση ποσοτικών πωλήσεων ύδρευσης Κατανάλωση νερού την περίοδο 2007 εως 2009 ΕΤΟΣ/ΧΡΗΣΗ Τιμολογημένες 347,0 342,6 339,9 Μη Τιμολογημένες 77,8 90,4 77,1 Υποχρεωτική - Δωρεάν Εκπτώσεις 6,8 7,0 8,0 ΣΥΝΟΛΟ 431,6 440,0 425,0 Ανάλυση τιμολογημένων ποσοτικών πωλήσεων ύδρευσης ΕΤΟΣ/ΧΡΗΣΗ Κοινοί Καταναλωτές 216,9 210,1 213,7 Βιομηχανίες Επαγγελματίες 21,3 22,5 20,9 Δημόσιο - Ο.Τ.Α. 24,1 22,5 19,5 Ενίσχυση Δικτύου Ο.Τ.Α. 67,4 72,2 70,4 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (εκατ. Μ 3 ) 1,0% 0,5% 1,1% % μη τιμολογημένης κατανάλωσης 18,0% 20,5% 18,1% Λοιποί 4,3 2,9 2,8 Αδιύλιστο Νερό 13,0 12,4 12,6 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ 347,0 342,6 339, Ποσοστιαία διάρθρωση ποσοτικών πωλήσεων (%) 2007 Ποσοστιαία διάρθρωση ποσοτικών πωλήσεων (%) 2008 Ποσοστιαία διάρθρωση ποσοτικών πωλήσεων (%) 2009 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Return n Equity 1,24 0,85 3,75 3,62 0,82 3,71 10,0% 19,42 21,07 20,71 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 2,6% 5,3% 4,3% 3,8% 6,95 6,57 62,51 61,33 6,14 6,57 5,74 6,15 62,87 0,0% 0,7% Κοινοί Καταναλωτές Βιομηχανίες-Επαγγελματίες Δημόσιο-Ο.Τ.Α. Ενίσχυση Δικτύου Ο.Τ.Α. Λοιποί Αδιύλιστο Νερό Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων Return n Capital 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 5,2% 4,2% 4,3% 3,1% 1,8% (σε χιλιάδες ) Ανάλυση πωλήσεων ύδρευσης Έσοδα πωλήσεων ύδρευσης κατά κατηγορία καταναλωτών ΕΤΟΣ/ΧΡΗΣΗ Κοινοί Καταναλωτές Βιομηχανίες Επαγγελματίες Δημόσιο - Ο.Τ.Α Ενίσχυση Δικτύου Ο.Τ.Α Λοιποί Αδιύλιστο Νερό ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ

18 I I 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 35 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ποσοστίαια διάρθρωση πωλήσεων ύδρευσης ανα κατηγορία πελατών (%) ,32 7,57 12,69 2,02 Κοινοί Καταναλωτές 0,91 67,48 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (σε ) / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ Ποσοστίαια διάρθρωση πωλήσεων ύδρευσης ανα κατηγορία πελατών (%) ,70 8,01 ΕΤΟΣ/ΧΡΗΣΗ ,76 Κοινοί Καταναλωτές 0,78 0,82 0,80 Βιομηχανίες- Επαγγελματίες 1,56 0,90 0,91 0,93 Δημόσιο - Ο.Τ.Α. 0,98 0,99 1,02 Ενίσχυση Δικτύου Ο.Τ.Α. Βιομηχανίες-Επαγγελματίες 0,47 0,49 0,50 0,88 Δημόσιο-Ο.Τ.Α. 67,11 Ποσοστίαια διάρθρωση πωλήσεων ύδρευσης ανα κατηγορία πελατών (%) ,92 7,76 Ενίσχυση Δικτύου Ο.Τ.Α. 13,97 1,51 0,93 Λοιποί Ανάλυση κατανάλωσης νερού ανά κλιμάκιο τιμολόγησης (ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ) 67,92 Αδιύλιστο Νερό (σε Μ 3 / τρίμηνο) ,66 44,64 46, ,78 45,96 45, ,68 3,42 3, ,68 1,59 1,45 >105 4,20 4,39 3,84 Εξέλιξη τιμολογημένων ποσοτικών πωλήσεων , , , , ,6 312,2 313, ,0 306,1 306, Εξέλιξη εσόδων ύδρευσης ,4 255,3 250, ,1 (σε εκατομμύρια ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (εκατ. Μ 3 ) Λοιποί 1,19 1,37 1,35 Αδιύλιστο Νερό 0,18 0,18 0,18 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 0,73 0,75 0,74 / Μ 3 Ανάλυση τιμολογημένων ποσοτικών πωλήσεων ύδρευσης ,8 212,3 218,9 225,4 1,0 180,2 (ΜΕΣΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ) Ανάλυση κατανάλωσης νερού ανά κλιμάκιο τιμολόγησης (ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ) (σε μ 3 / τρίμηνο) , ,00 20,4 3,7 (ΜΕΣΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ) ,40 6, ,57 6,3 62,2 >105 4,14 Κοινοί Καταναλωτές Βιομηχανίες-Επαγγελματίες Δημόσιο-Ο.Τ.Α. Ενίσχυση Δικτύου Ο.Τ.Α. Λοιποί Αδιύλιστο Νερό

19 I I 36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 37 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αποχέτευση Γ. Στοιχεία για τη μετοχή Ποσοστιαία διάρθρωση εσόδων απο δικαίωμα χρήσης υπονόμων (%) 2007 Ποσοστιαία διάρθρωση εσόδων απο δικαίωμα χρήσης υπονόμων (%) 2008 Ποσοστιαία διάρθρωση εσόδων απο δικαίωμα χρήσης υπονόμων (%) 2009 Σύνθεση μετοχολογίου 31/12/2009 0,18 0,17 0,12 7,29 6,94 6,21 7,42 7,71 7,31 Μέτοχος % Μετοχών Αριθμός μετοχών Ύπο κατοχή Αριθμός Μετόχων Ελληνικό Δημόσιο 61, ΑΤΕ 10, Νομικά Πρόσωπα 19, ,72 9,25 Ευρύ Επενδυτικό Κοινό 9, ΣΥΝΟΛΟ 100, ,00 61,03 85,11 85,19 86,36 Κοινοί Καταναλωτές Βιομηχανίες-Επαγγελματίες Δημόσιο-Ο.Τ.Α. ΟΛΠ-Φιλανθρωπικά Ελληνικό Δημόσιο ΑΤΕ Νομικά Πρόσωπα Ευρύ Επενδυτικό Κοινό (σε χιλιάδες ) Ανάλυση εσόδων απο δικαίωμα χρήσης υπονόμων ΕΤΟΣ/ΧΡΗΣΗ Κοινοί Καταναλωτές , , ,8 Βιομηχανίες- Επαγγελματίες 7.743, , ,6 Δημόσιο - Ο.Τ.Α , , ,7 ΟΛΠ-Φιλανθρωπικά 189,1 180,0 140,9 (σε χιλιάδες ) Βασικά Χρηματιστηριακά Στοιχεία 2009 Τεμάχια Συνολική Εμπορευσιμότητα (%) Εμπορευσιμότητα Επί των ελεύθερα Διαπραγματεύσιμων Μέση Χρηματιστηριακή Αξία (σε ) Τιμή μετοχής 2009 (σε ) Κλείσιμο Μέσος όρος Υψηλότερη Χαμηλότερη ΣΥΝΟΛΟ , , ,0 Ιανουάριος ,50% 0,70% Φεβρουάριος ,22% 0,30% Μάρτιος ,58% 0,82% Απρίλιος ,63% 0,88% Μάιος ,32% 1,85% Ιούνιος ,64% 0,91% Ιούλιος ,28% 0,40% Αύγουστος ,31% 0,44% Σεπτέμβριος ,64% 0,90% Οκτώβριος ,59% 2,24% Νοέμβριος ,94% 1,33% Δεκέμβριος ,69% 0,97% Ιανουάριος 5,78 5,59 5,96 5,16 Φεβρουάριος 5,50 5,66 6,00 5,34 Μάρτιος 5,95 5,45 6,12 5,00 Απρίλιος 6,13 5,92 6,32 5,56 Μάιος 6,83 6,56 7,17 6,00 Ιούνιος 6,92 6,95 7,49 6,30 Ιούλιος 6,89 6,67 6,96 6,05 Αύγουστος 6,70 6,83 7,10 6,61 Σεπτέμβριος 5,83 6,02 6,69 5,57 Οκτώβριος 5,82 6,02 6,65 5,42 Νοέμβριος 5,50 5,79 6,11 5,35 Δεκέμβριος 5,54 5,67 6,18 5,21

20 I I 38 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 39 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Πορεία μετοχής 2009 Τιμή μετοχής ( ) μέση τιμή κλεισίματος 2009: 6, /1/ /1/ /1/2009 3/2/ /2/ /2/2009 5/3/ /3/ /3/2009 6/4/ /4/ /4/ /5/ /5/2009 1/6/ /6/ /6/2009 1/7/ /7/ /7/ /7/ /8/ /8/ /8/2009 8/9/ /9/ /9/2009 7/10/ /10/ /10/2009 6/11/ /11/ /11/2009 7/12/ /12/ /12/2009 Έτος 2009 Διαχρονικά μερίσματα και κέρδη ανά μετοχή ΚΕΡΔΗ (μετά από φόρους) Μέρισμα ,65 0, ,27 0, ,36 0, ,05 0, ,19 0, ,31 0, ,40 0, ,29 0, ,05 0,02 * *Προτεινόμενο στη Γενική Συνέλευση

21 40 41 Α. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του ν.3556/2007) Οι: 1. Αντώνιος Βαρθολομαίος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Αλέξιος Σπυρόπουλος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο 3. Παρλής Εμμανουήλ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 δηλώνουμε εξ όσων γνωρίζουμε, ότι: α. Οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση έως της Εταιρείας, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. β. Η ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος: Αντώνιος Βαρθολομαίος, Α.Δ.Τ.: Χ Τα Μέλη του Δ.Σ.: Αλέξιος Σπυρόπουλος, Α.Δ.Τ.: Σ Εμμανουήλ Παρλής, Α.Δ.Τ.: Χ

22 42 43 Β. Ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου Για την οικονομική χρήση του έτους 2009 Στρατηγικοί στόχοι και δράσεις Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, σας υποβάλλουμε την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε στις , η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση Στην παρούσα έκθεση γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των επιχειρηματικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα μέσα στο 2009, των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας, των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία, καθώς επίσης και οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων. Η χρήση του 2009 ολοκληρώθηκε για την με θετικά για την Εταιρεία αποτελέσματα, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Η Εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της, ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά της ύδρευσης και αποχέτευσης. Το 2009 συνεχίστηκε η προσπάθεια ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας που κινούνται προς την πραγματοποίηση των στρατηγικών στόχων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διατήρηση και αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, και στον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη. Η Διοίκηση εκτός από την εξασφάλιση της επάρκειας αλλά και της κατάλληλης ποιότητας των υδάτινων πόρων για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της Αττικής, συνέχισε να λειτουργεί και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η, στηρίζοντας ακόμα περισσότερο την επενδυτική της φιλοσοφία και με βασική προϋπόθεση την ικανοποίηση των πελατών της με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συνέχισε εντός του 2009 την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου, έχοντας συγχρόνως πλήρη συνείδηση ευθύνης απέναντι στους μετόχους, στους εργαζομένους και την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται και λειτουργεί. Η με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο είχε εξαγγείλει οκταετές επενδυτικό πρόγραμμα με δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου για επιχορήγηση του από Κοινοτικούς Πόρους ή από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά το 60% της Κεφαλαιουχικής της Δαπάνης. Επειδή όμως η κάλυψη αυτή από το Δημόσιο δεν επιτεύχθηκε, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τον Αύγουστο 2004 έθεσε νέους Στρατηγικούς Στόχους και αναθεώρησε το επενδυτικό της πρόγραμμα, στηριζόμενη στη χρηματοδότησή του από Ίδια Κεφάλαια και από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από το πρίσμα αυτό, το στρατηγικό πλέγμα μέσα στο οποίο κινείται η Εταιρεία εξασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της, στηριζόμενη σε δράσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης αλλά και ορθολογικής διαχείρισης και λειτουργίας. Πιο αναλυτικά, οι βασικοί άξονες δράσης για την επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων της Εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής: 1. Βελτίωση υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος 1.1 Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών δικτύου ύδρευσης Κατασκευή νέων δεξαμενών αποθήκευσης νερού και νέων τροφοδοτικών αγωγών. Αντικαταστάσεις και βελτιώσεις δικτύου. Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης πίεσης. 1.2 Ολοκλήρωση της ανακαίνισης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) Βελτιώσεις στις διαδικασίες και τον εξοπλισμό επεξεργασίας νερού. Ενίσχυση συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης. 1.3 Εκσυγχρονισμός του δικτύου αποχέτευσης Αντιμετώπιση προβλημάτων παντορροϊκού συστήματος. Ποιοτική παρακολούθηση των λυμάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Αντικαταστάσεις και βελτιώσεις δικτύου. 1.4 Αναβάθμιση των υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αντιμετώπιση προβλημάτων οσμών, διαχείρισης λάσπης, κ.α. Επεμβάσεις διασύνδεσης έργων Α και Β Φάσης ΕΕΛ Ψυτάλλειας. Εκμετάλλευση του παραγομένου βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. 2. Βελτίωση της κερδοφορίας της Εταιρείας 2.1. Γεωγραφική Επέκταση Παραλαβές κατασκευασμένων δικτύων ΟΤΑ. Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και δικτύων. Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου και δίκτυα αποχέτευσης Δυτικής Αττικής. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στα Βόρεια Προάστια Αττικής Επιχειρηματική Ανάπτυξη - Νέες Δραστηριότητες Ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων. Συμμετοχή στην Εταιρεία Αερίου Προαστίων με ποσοστό 35%. Συνεργασία με εταιρίες ύδρευσης εκτός Ελλάδας (π.χ. Τυνησία, Συρία, κλπ.). Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας. Εμφιάλωση Μεταλλικού Νερού από γεωτρήσεις ιδιοκτησίας της. Δραστηριοποίηση στον χώρο των τηλεπικοινωνιών Μείωση του λειτουργικού κόστους με τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εξελιγμένου Πληροφοριακού Συστήματος ελέγχου και ορθολογικής διαχείρισης της έκτακτης απασχόλησης προσωπικού. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ορθολογικής διαχείρισης υγειονομικών δαπανών. 3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 3.1. Εκσυγχρονισμός των Διοικητικών Δομών και των Εσωτερικών Διαδικασιών Νέα μηχανογραφικά συστήματα Εξυπηρέτησης Πελατών, Προϋπολογισμού, Κοστολόγησης και Διαχείρισης Εγγράφων. Εξορθολογισμός και ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών Βελτίωση της παραγωγικότητας με τη χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών και εκπαίδευση του προσωπικού Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων. Εκπαίδευση προσωπικού σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές και γενική επιμόρφωσή του σε επιχειρηματικές πρακτικές. 4. Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών 4.1. Εκσυγχρονισμός μεθόδων εξυπηρέτησης πελατών Αναβάθμιση και ανασυγκρότηση Περιφερειακών Κέντρων. Εξυπηρέτηση πελατών μέσω διαδικτύου και διασύνδεσης με Κ.Ε.Π Βελτίωση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του 24ωρου Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών (1022). Λειτουργία ανανεωμένης ιστοθέσης στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση με πελατοκεντρικό προσανατολισμό (δυνατότητα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής πληρωμής των λογαριασμών, πληροφορίες και έντυπα για διενέργεια διαφόρων συναλλαγών με την Εταιρεία, δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων κλπ.).

23 44 45 Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις της χρήσης 2009 Ι. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων Εξέλιξη Κατανάλωσης Νερού ΙΙ. Παρουσίαση βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων Η συνολική κατανάλωση ύδατος (τιμολογημένου και μη) κατά το 2009 παρουσίασε μείωση κατά 3,4%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έναντι αύξησης 2,0% περίπου, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το Η μέση μεταβολή στη διάρκεια της χρονικής περιόδου , ήταν αυξητική της τάξης του 1,0% ετησίως. Η τιμολογημένη κατανάλωση παρουσίασε μικρή μείωση της τάξεως του 0,8% (μείωση 1,3% το προηγούμενο έτος), ενώ κατά την τελευταία πενταετία ( ) εμφάνισε μέση ετήσια αύξηση 1,7%. Η μείωση της συνολικής κατανάλωσης, σε σχέση με τη μικρότερη μείωση της τιμολογημένης, είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσοστό της ατιμολόγητης κατανάλωσης στην συνολική σε 20,2%, από 22,2% το 2008, επίπεδο χαμηλότερο από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό της δεκαετίας, το οποίο διαμορφώθηκε σε 21,5%. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών πραγματοποιήθηκε υδροδότηση 8 εκατ. κυβικά μέτρα διυλισμένου νερού στην Κύπρο και 0,5 εκατ. κ.μ. αδιύλιστου νερού για την κάλυψη των αναγκών του κωπηλατοδρομίου του Σχοινιά. Τα έκτακτα γεγονότα των υδροδοτήσεων επηρέασαν την εξέλιξη της συνολικής κατανάλωσης ύδατος, που θα είχε παρουσιάσει μικρότερη μείωση 2,9% αντί της εμφανιζόμενης 3,4%, καθώς και την εξέλιξη της τιμολογημένης κατανάλωσης, που θα είχε παρουσιάσει μικρότερη μείωση της τάξεως του 0,5% (αντί 0,8%). Σε ό,τι αφορά τις βασικές κατηγορίες καταναλωτών, η κατηγορία των κοινών καταναλωτών, που αντιπροσωπεύει και τη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών, παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 1,7% έναντι του 2008, ενώ η μέση μεταβολή της τελευταίας τριετίας διαμορφώθηκε τελικά σε μείωση 0,7% ετησίως. Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία, αυτή της ενίσχυσης δικτύων ΟΤΑ, παρουσίασε μείωση κατά 2,5%. Οι κατηγορίες των βιομηχανικών πελατών και δημοσίου- ΟΤΑ παρουσίασαν μείωση η πρώτη κατά 7% και η δεύτερη κατά 13%. Η μείωση του συνόλου της τιμολογημένης κατανάλωσης κατά 2,6 εκατ. κυβικά μέτρα ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης στις κατηγορίες του δημοσίου ΟΤΑ (-2,9 εκατ. κ.μ.), της ενίσχυσης δικτύων ΟΤΑ (-1,8 εκατ. κ.μ.) και των βιομηχανικών πελατών ( -1,6 εκατ. κ.μ.). σε συνδυασμό με την αύξηση της τιμολογημένης κατανάλωσης στις κατηγορίες των κοινών καταναλωτών (+3,6 εκατ. κ.μ.) και των λοιπών κατηγοριών (+0,1 εκατ. κ.μ.). Η διάρθρωση της κατανάλωσης κατά το 2009 δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η κατηγορία των κοινών καταναλωτών είχε μερίδιο 62,9% (έναντι μέσου μεριδίου τριετίας 62,2%), της ενίσχυσης δικτύων ΟΤΑ 20,7% (έναντι μέσου μεριδίου τριετίας 20,4%), των βιομηχανικών πελατών 6,1% (μέσο μερίδιο τριετίας 6,3%) και του δημοσίου-οτα 5,7% (μέσο μερίδιο τριετίας 6,4%). Οι σημαντικότερες διαφορές στα μερίδια των κατηγοριών κατανάλωσης για το 2009 σε σύγκριση με το μέσο μερίδιο της χρονικής περιόδου , σημειώθηκαν στις κατηγορίες ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ (+1,5%), αδιύλιστο νερό (+1,2%), δημόσιο-οτα (-1,0%) και κοινοί καταναλωτές (-0,9%). Η διάρθρωση της κατανάλωσης του 2009 ανά κλιμάκιο τιμολόγησης στην κατηγορία των κοινών καταναλωτών παρουσίασε αύξηση του μεριδίου του πρώτου χαμηλότερου σε τιμή κλιμακίου τιμολόγησης και μείωση αντίστοιχα των υπολοίπων διαδοχικών κλιμακίων. Συγκεκριμένα το πρώτο κλιμάκιο (1-15 μ 3 /τρίμηνο) είχε μερίδιο που διαμορφώθηκε σε 46,4% έναντι 44,4% το 2008 (διαφορά +2%), με τη διακύμανσή του κατά την τελευταία πενταετία να βρίσκεται από το 43,3% έως και το 46,4% μέγιστο, όπως διαμορφώθηκε κατά το Το δεύτερο κλιμάκιο (16-60 μ 3 /τρίμηνο) είχε μερίδιο 45,3% έναντι 46,0% το 2008 (διαφορά -0,7%) και τα υπόλοιπα τρία κλιμάκια είχαν συνολικά μερίδιο 8,4% έναντι 9,6% το 2008 (διαφορά -1,2%). Η τιμολογημένη κατανάλωση νερού σε κατά το 2009 ανήλθε στα 250,4 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,9% σε σχέση με το Αντιθέτως, η μέση ετήσια μεταβολή κατά την τελευταία πενταετία ήταν αυξητική και διαμορφώθηκε σε 2,4%. Στις βασικές κατηγορίες πελατών: οι κοινοί καταναλωτές παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 0,7%, στα 170 εκατ., οι βιομηχανίες επαγγελματίες παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 4,9%, στα 19 εκατ., Το δημόσιο ΟΤΑ παρουσίασε μείωση της τάξεως του 10,7%, στα 20 εκατ.. Και μόνο η ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα (35 εκατ. ). Στις σημαντικότερες κατηγορίες, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχει παρουσιάσει μεγαλύτερη αύξηση η ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ (με μέση ετήσια αύξηση 6,1%), ενώ μικρότερη οι κατηγορίες κοινοί καταναλωτές (μέση ετήσια αύξηση 2,2%), και οι βιομηχανίες επαγγελματίες (μέση ετήσια αύξηση 2,9 %), ενώ η κατηγορία δημοσίου-οτα παρουσίασε μικρή μείωση (μέση ετήσια μείωση -0,8%). Η μέση τιμή του πωλούμενου από την νερού (τίμημα συν πάγιο) παρέμεινε σχεδόν σταθερή στα 0,74 (έναντι 0,75 της προηγούμενης χρήσης). Την ίδια σταθερότητα είχε και η μέση τιμή στις σημαντικότερες κατηγορίες πελατών. Η κύρια κατηγορία πελατών, αυτή των κοινών καταναλωτών, είχε μέση τιμή 0,80. Τη χαμηλότερη τιμή στις βασικές κατηγορίες πελατών (πλην αδιύλιστου νερού και φιλανθρωπικών) εξακολουθεί να έχει η Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ με μέση τιμή 0,50 το κ.μ. (που αντιστοιχεί στο 62% της μέσης τιμής των κοινών καταναλωτών). Ωστόσο, η κατηγορία της ενίσχυσης δικτύων ΟΤΑ εξακολουθεί να δημιουργεί δυσανάλογα μικρά έσοδα σε σχέση με την κατανάλωση της, η οποία προέρχεται από τις ανάγκες δημοτών (κοινών καταναλωτών) εκτός περιοχής αρμοδιότητας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ενώ καταναλώνει το 21% της τιμολογημένης ποσότητας νερού αποφέρει μόλις το 14% των εσόδων ύδρευσης και αυτά με ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα είσπραξης. Τα έσοδα από δικαίωμα χρήσης υπονόμων κατά το 2009 ανήλθαν σε 115,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,7% σε σχέση με το Η μέση ετήσια αύξηση κατά την τελευταία πενταετία διαμορφώθηκε στο 5,7%. Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις ύδρευσης και από δικαίωμα χρήσης υπονόμων κατά το 2009 ανήλθαν σε 366,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με το Η μέση ετήσια αύξηση κατά την τελευταία πενταετία διαμορφώθηκε στο 3,4%. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 386,2 εκατ. από 403,2 εκατ. το 2008 παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,2% (-17 εκατ. ). Η μείωση αυτή προέκυψε κατά κύριο λόγο από την υποχώρηση κατά 18,4 εκατ. των εσόδων από παροχή νερού (-6,7%) και τη μείωση των εσόδων από κατασκευές έργων για τρίτους κατά 3,4 εκατ.. Αντίθετα, αύξηση παρουσιάστηκε στα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης κατά 5,5 εκατ. (+4,7%) όσο και στα έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,6 εκατ. (+52,5%). Το κόστος πωληθέντων κατά το 2009 παρουσίασε αύξηση κατά 13,7 εκατ. (+6%) και διαμορφώθηκε στα 240,4 εκατ. από 226,7 εκατ. το Αντίθετα τα έξοδα διοίκησης παρουσίασαν μείωση κατά 7,3 εκατ. (-8,6%) ενώ τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 6,6 εκατ. (+17,3). Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να υποχωρήσει το Μικτό Περιθώριο Κέρδους κατά 30,7 εκατ. (-17,4%) και να διαμορφωθεί στα 145,8 εκατ. από 176,5 το Το μικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε στο 37,8% από 43,8% κατά το Σε ότι αφορά την εξέλιξη των λειτουργικών εξόδων ανάλογα με το είδος τους η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην κατηγορία των αμοιβών και εξόδων τρίτων (κυρίως εργολαβιών, μελετητών και συμβούλων) καθώς και των παροχών τρίτων (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες κτλ). Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν αύξηση κατά 2,6% ή +5,7 εκατ.. Τα μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής και ειδικότερα τα 4 εκατ. αφορούν την αύξηση των προβλέψεων για παροχή ιατρικής-υγειονομικής περίθαλψης για τους δικαιούχους εργαζομένους της. Οι μισθοί, τα ημερομίσθια και οι εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία παρουσίασαν αύξηση κατά 1% ή 1,9 εκατ.. Ως ποσοστό επί του συνολικού λειτουργικού κόστους, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού περιορίστηκαν από το 63,6% το 2008 στο 62%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 48,3 από 78,3 εκατ. το 2008 παρουσιάζοντας μείωση κατά 38,3% ή -30 εκατ. ενώ το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 12,5% από 19,4% το Ομοίως, επιδείνωση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία

ετησιοσ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ετησιο δελτιο εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε.

ετησιοσ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ετησιο δελτιο εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. ετησιοσ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ετησιο δελτιο εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2009 04 14 20 26 32 38 54 I. II. III. IV. V. VI. VII. Περιεχόμενα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ.

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου 7 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8 1.1 Παρουσίαση του ΔΣ 11 1.2 Παρουσιαση των Στελεχών της Εταιρείας 16 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε.

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα... 3 Τομέας Ύδρευσης... 7 Τομέας Αποχέτευσης... 17 Ενέργεια και ΕΥΔΑΠ... 27 Προσανατολισμός στον τελικό Καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε.

εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. εισαγωγiko σημειωma 02 εισαγωγiko σημειωma αναξιοπαθούντων. [A] Εταιρική μορφή & έργο Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) ΤΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224201000 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 19002 Παιανία - Αττική

Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224201000 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 19002 Παιανία - Αττική ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιεχόμενα Α. Δηλώσεις Μελών του Δ.Σ... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Λένορµαν 205, 104 42 Αθήνα Τηλ.: +30 210 5198000 Fax: +30 210 5139905 info@naftemporiki.gr 03 ετήσιο δελτίο και απολογισμός ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 04 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Ετήσια οικονομική έκθεση... 27 B MEΡΟΣ Α 1. Συνοπτικά στοιχεία κερδοφορίας και ισολογισμού...9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3 1.Προφίλ Εταιρίας 5 1.1. Βασικά Στοιχεία Ομίλου 5 1.2. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου - ΕΛΒΑΛ 8 1.3. Σύντομο Ιστορικό 9 1.4. Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός 2011 Ιούνιος 2012 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 01.01-31.12.2011 ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Ετήσιος Απολογισμός 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα