ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 30/10/2013 Α.Π.: 7780/1996/Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής.

2 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 3041/725/Α2/ , (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ ), με θέμα: «Περιφέρεια Θεσσαλίας - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». 15. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 16. Την από απόφαση της 5 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » για την έγκριση των κριτηρίων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 17. Την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας με Α.Π. 4776/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7604/ ). 18. Την από εισήγηση της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Σελίδα 2 από 5

3 Αποφασίζουμε 1. Την αποδοχή των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 3041/725/Α2/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ ), για την εισήγηση προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ της ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 2. Την ένταξη εξήντα τεσσάρων (64) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,53 και δημόσια δαπάνη ,82 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » - Άξονας Προτεραιότητας 7 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας», σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 3. Την ένταξη εβδομήντα (70) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,24 και δημόσια δαπάνη ,74 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » - Άξονας Προτεραιότητας 7 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 4. Την ένταξη εκατόν είκοσι οκτώ (128) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,27 και δημόσια δαπάνη ,87 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » - Άξονας Προτεραιότητας 7 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 5. Την ένταξη ενενήντα τεσσάρων (94) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,38 και δημόσια δαπάνη ,93 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » - Άξονας Προτεραιότητας 7 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σελίδα 3 από 5

4 6. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων τετρακοσίων δέκα επτά (417) έργων με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό ,94 και δημόσια δαπάνη ,71 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » - Άξονας Προτεραιότητας 7 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας», σύμφωνα με το Παράρτημα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7. Προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίζουμε να παράσχουμε επιπλέον τη δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα έργα των σημείων 2 έως 5 της παρούσας απόφασης λόγω εξάντλησης του αρχικά αναφερόμενου προϋπολογισμού στην πρόσκληση του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » - Άξονας Προτεραιότητας 7 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας». Ο αριθμός των έργων αυτών είναι οκτακόσια εξήντα δύο (862) με συνολικό προϋπολογισμό ,72 και δημόσια δαπάνη ,75, και αναλύεται ακολούθως: 7.1 Εκατόν εξήντα πέντε (165) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,93 και δημόσια δαπάνη ,16 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7.2 Εκατόν είκοσι (120) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,18 και δημόσια δαπάνη ,24 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙI που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7.3 Εκατόν ενενήντα (190) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,62 και δημόσια δαπάνη ,97 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙIΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7.4 Τριακόσια ογδόντα επτά (387) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,99 και δημόσια δαπάνη ,38 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα IX που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 8. Προϋπόθεση για την ένταξη των έργων του σημείου 7 της παρούσας, αποτελούν: α. η υποβολή έως την από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. Σελίδα 4 από 5

5 Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο την Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η επιτάχυνση της υλοποίησης σημαντικού αριθμού πρόσθετων επενδύσεων για την αναθέρμανση της οικονομίας της χώρας. 9. Για τα έργα του σημείου 7 ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την Επιπλέον αποφασίζουμε τα εξής: 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνάψει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης προς τον Δικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισμού 800/2008. Επιπλέον, επειδή οι παραπάνω επενδύσεις υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η οικονομική συμμετοχή κάθε επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. 2. Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Περιφέρεια Θεσσαλίας Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Σελίδα 5 από 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 1 ΒΕΣ ΒΙΟΣΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 83, , , ,00 2 ΒΕΣ ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 83, , , ,00 3 ΒΕΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 80, , , ,12 4 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΑΘ. ΚΟΚΟΤΗ ΑΕΒΕ 79, , , ,00 5 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΓΚΑΓΚΟΥ Ο.Ε. 78, , , ,59 6 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 78, , , ,00 7 ΒΕΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 77, , , ,00 8 ΒΕΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 76, , , ,48 9 ΒΕΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 76, , , ,63 10 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75, , , ,00 ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 11 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 75, , , ,75 12 ΒΕΣ NIKOΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 75, , , ,75 13 ΒΕΣ ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ Ε.Π.Ε. 75, , , ,95 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 14 ΒΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΕ 75, , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 15 ΒΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 74, , , ,00 16 ΒΕΣ RONZI O.E. 73, , , ,49 17 ΒΕΣ ΣΑΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 73, , , ,59 1 από 4

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 18 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε. 73, , , ,35 19 ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 73, , , ,72 20 ΒΕΣ ΣΤΕΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 73, , , ,72 21 ΒΕΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Μ. ΟΕ 72, , , ,95 22 ΒΕΣ ΠΑΠΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 72, , , ,50 23 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε 72, , , ,04 "Α.Η.Β. GROUP" ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ- 24 ΒΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ- 72, , , ,95 25 ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 72, , , ,20 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΕΡΗΣ INOX 26 ΒΕΣ DESING KATERIS Α.Ε. 71, , , ,00 27 ΒΕΣ ΝΤΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 71, , , ,00 28 ΒΕΣ ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71, , , ,26 29 ΒΕΣ Κ. ΠΙΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 70, , , ,25 30 ΒΕΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70, , , ,00 31 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70, , , ,50 32 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 70, , , ,31 33 ΒΕΣ Β ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΑΒΕΕ 70, , , ,75 34 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΕΣΙΟΥ Ο.Ε. 70, , , ,00 2 από 4

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 35 ΒΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , ,48 36 ΒΕΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΗΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 70, , , ,06 37 ΒΕΣ Κ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΥΕ IGNATOVA ΟΕ 70, , , ,00 38 ΒΕΣ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 69, , , ,00 39 ΒΕΣ ΜΙΧΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 69, , , ,07 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 40 ΒΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 69, , , ,00 41 ΒΕΣ ΣΤΥΛ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 69, , , ,71 Γ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ - AL - GCOT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 42 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕΒΕ 69, , , ,00 43 ΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΖΩΗ 69, , , ,00 44 ΒΕΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 69, , , ,45 45 ΒΕΣ ΚΑΡΑΣΑBΒΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 69, , , ,50 46 ΒΕΣ Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ - Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ O.E. 68, , , ,50 47 ΒΕΣ ΓΟΡΓΟΓΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 68, , , ,00 48 ΒΕΣ TIVERIS ΕΠΕ 68, , , ,37 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER 49 ΒΕΣ (ΒΙΟΣΕΡ) ΑΕ 68, , , ,00 50 ΒΕΣ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 68, , , ,42 51 ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗ 68, , , ,41 3 από 4

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 52 ΒΕΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67, , , ,37 53 ΒΕΣ Γ. ΚΟΚΚΩΝΗΣ - Α. ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 67, , , ,24 54 ΒΕΣ ΚΑΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67, , , ,44 55 ΒΕΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 67, , , ,93 56 ΒΕΣ Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε. 67, , , ,80 57 ΒΕΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 67, , , ,00 58 ΒΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΗΠ ΕΠΕ 67, , , ,33 59 ΒΕΣ ΖΗΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 67, , , ,93 60 ΒΕΣ Γ. ΣΙΩΜΟΣ - Β. ΣΙΩΜΟΣ Ο.Ε. 66, , , ,70 61 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε. 66, , , ,00 ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ ΔΑΦΝΗ - ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62 ΒΕΣ Ο.Ε. 66, , , ,00 63 ΒΕΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 66, , , ,26 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 64 ΒΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 66, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,82 4 από 4

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 1 ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ 84, , , ,43 2 ΒΕΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 83, , , ,98 3 ΒΕΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 81, , , ,62 ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ- 4 ΒΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 81, , , ,00 5 ΒΕΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 78, , , ,78 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 6 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 78, , , ,19 7 ΒΕΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε. 78, , , ,15 8 ΒΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 77, , , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΠΙΤΙ 9 ΒΕΣ ΤΟΥ ΘΥΜΗ ΑΕ 77, , , ,26 10 ΒΕΣ ΒΛΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 76, , , ,75 11 ΒΕΣ ΝΤΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 76, , , ,17 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΑΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 12 ΒΕΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΓΚΑΓΚΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΞΗΡΑΔΑΚΗ 76, , , ,81 13 ΒΕΣ ΤΕΓΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 75, , , ,48 14 ΒΕΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΜΑΧΗ 75, , , ,25 15 ΒΕΣ ΚΑΡΑΚΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 74, , , ,00 16 ΒΕΣ ΠΟΘΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 74, , , ,10 17 ΒΕΣ ΧΑΡΠΕΡ ΚΙΜ 74, , , ,38 1 από 5

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 18 ΒΕΣ ΦΡΑΝΤΖΕΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 74, , , ,66 19 ΒΕΣ ΑΘ. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 74, , , ,88 20 ΒΕΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 73, , , ,92 21 ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 73, , , ,00 22 ΒΕΣ ΣΕΡΑΠΙΣ ΑΕ 73, , , ,65 23 ΒΕΣ ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73, , , ,79 ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 24 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 72, , , ,25 25 ΒΕΣ ΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 72, , , ,50 26 ΒΕΣ ΖΥΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 72, , , ,75 27 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΤΣΙΤΣΩΝΗ Ο.Ε. 72, , , ,00 28 ΒΕΣ ΜΙΤΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71, , , ,08 29 ΒΕΣ ΔΗΜ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 71, , , ,62 30 ΒΕΣ ΝΤΟΝΤΗΣ Χ. - ΝΤΟΝΤΗΣ Σ. - ΝΤΟΝΤΗΣ Μ. Ο.Ε. 71, , , ,35 31 ΒΕΣ KAΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71, , , ,00 32 ΒΕΣ ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 71, , , ,90 33 ΒΕΣ ΖΩΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 71, , , ,50 34 ΒΕΣ ΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71, , , ,96 2 από 5

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 35 ΒΕΣ ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 71, , , ,91 36 ΒΕΣ ΒΑΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 71, , , ,45 37 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 71, , , ,02 38 ΒΕΣ ΤΟΤΗ ΘΕΑΝΩ 70, , , ,30 39 ΒΕΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 70, , , ,64 40 ΒΕΣ ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΙΑ 70, , , ,69 41 ΒΕΣ ΜΕΖΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 70, , , ,20 42 ΒΕΣ ΠΕΡΙΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 70, , , ,00 43 ΒΕΣ ΑΙΓΛΗ ΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 70, , , ,67 44 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 70, , , ,35 45 ΒΕΣ ΤΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 70, , , ,54 ΠΛΑΝΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 46 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , ,74 47 ΒΕΣ ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΔΕΡΑΚΗ Ο.Ε. 70, , , ,00 Ε. ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ Α.Ε. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - 48 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 70, , , ,76 49 ΒΕΣ ΒΛΑΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 69, , , ,69 50 ΒΕΣ ΠΑΛΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 69, , , ,87 51 ΒΕΣ ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 69, , , ,65 3 από 5

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 52 ΒΕΣ ΜΠΡΙΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 69, , , ,15 53 ΒΕΣ ΓΚΟΥΒΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 69, , , ,18 54 ΒΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 69, , , ,50 55 ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 68, , , ,50 56 ΒΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 68, , , ,94 57 ΒΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 68, , , ,30 58 ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΗΣ 68, , , ,07 59 ΒΕΣ ΣΠΥΡΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 68, , , ,35 60 ΒΕΣ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 67, , , ,09 61 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 67, , , ,00 62 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε. 67, , , ,76 63 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΑΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ) 67, , , ,92 64 ΒΕΣ Α. & Μ. ΠΕΡΙΣΣΗ Ο.Ε. 67, , , ,00 65 ΒΕΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 67, , , ,17 66 ΒΕΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 67, , , ,02 67 ΒΕΣ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 67, , , ,73 68 ΒΕΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΛΑΛΙΑ 66, , , ,40 4 από 5

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 69 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΕΠΑΛΑ ΟΕ 66, , , ,00 70 ΒΕΣ ΛΗΔΑ Α.Ε. 66, , , ,02 ΣΥΝΟΛΑ , , ,74 5 από 5

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 1 ΒΕΣ TΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 86, , , ,30 2 ΒΕΣ ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ ΑΕΞΤΕ 82, , , ,50 3 ΒΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ 82, , , ,41 4 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 81, , , ,00 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε. ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ Ε. 5 ΒΕΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ Π. - Ο.Ε. 80, , , ,26 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 6 ΒΕΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 79, , , ,00 7 ΒΕΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78, , , ,00 8 ΒΕΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 78, , , ,38 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ ΚΑΙ 9 ΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 77, , , ,22 10 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ 76, , , ,91 11 ΒΕΣ ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 75, , , ,11 12 ΒΕΣ ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 75, , , ,00 ΑΡΤΕΜΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 13 ΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 75, , , ,00 14 ΒΕΣ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75, , , ,50 15 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 74, , , ,84 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 16 ΒΕΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΕ 74, , , ,00 17 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΤΣΙΦΛΗΣ Α.Ε. 74, , , ,12 1 από 8

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 18 ΒΕΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 74, , , ,12 19 ΒΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΠΕ 74, , , ,10 20 ΒΕΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74, , , ,75 21 ΒΕΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΙΟΧ. ΣΟΥΙΝΚΕΛΣ 73, , , ,53 22 ΒΕΣ LOGON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 73, , , ,00 23 ΒΕΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 73, , , ,01 24 ΒΕΣ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 73, , , ,36 Α. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ - Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - Α. ΤΖΙΙΤΖΑΣ 25 ΒΕΣ Ε.Π.Ε. 73, , , ,29 26 ΒΕΣ ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 73, , , ,00 27 ΒΕΣ Α ΚΑΙ Κ ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΟΕ 72, , , ,70 28 ΒΕΣ ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72, , , ,10 29 ΒΕΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 72, , , ,50 30 ΒΕΣ ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72, , , ,00 31 ΒΕΣ ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 71, , , ,50 32 ΒΕΣ ΑΘ. ΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 71, , , ,00 33 ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΜΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 71, , , ,00 34 ΒΕΣ ΓΑΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 71, , , ,80 2 από 8

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 35 ΒΕΣ Λ.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ O.Ε. 71, , , ,08 36 ΒΕΣ ΓΙΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 71, , , ,13 37 ΒΕΣ ZAΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71, , , ,50 Α.ΜΠΕΛΕΣΗΣ - Γ. ΔΗΜΟΛΙΟΣ- Ε. ΒΕΝΥΤΗ 38 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 70, , , ,76 39 ΒΕΣ ΓΚΕΙΒΑΛΙΔΗΣ 70, , , ,65 40 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 70, , , ,00 41 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70, , , ,68 42 ΒΕΣ ΚΟΥΞΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 70, , , ,69 43 ΒΕΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70, , , ,60 44 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 70, , , ,00 45 ΒΕΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 69, , , ,78 46 ΒΕΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 69, , , ,00 47 ΒΕΣ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 69, , , ,77 48 ΒΕΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 69, , , ,00 49 ΒΕΣ BEE GROUP ΑΕ 69, , , ,29 50 ΒΕΣ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 69, , , ,50 51 ΒΕΣ ΚΙΟΣΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 69, , , ,00 3 από 8

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 52 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΑΘ. ΤΣΑΚΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 69, , , ,07 53 ΒΕΣ ΨΗΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 68, , , ,45 54 ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 68, , , ,00 55 ΒΕΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 68, , , ,50 56 ΒΕΣ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ 68, , , ,07 57 ΒΕΣ Κ. ΜΠΑΝΙΑΣ - Σ. ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΗΣ Ο.Ε. 68, , , ,00 58 ΒΕΣ ΦΡΥΤΖΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 68, , , ,78 59 ΒΕΣ ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 68, , , ,91 60 ΒΕΣ Ι. ΣΙΩΤΟΥΛΗΣ & Ν. ΜΠΟΥΝΤΙΝΑΣ Ο.Ε. 68, , , ,00 61 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΣΩΝΗΣ 68, , , ,56 ΧΑΛΚΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 62 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ 68, , , ,64 63 ΒΕΣ ΛΑΝΑΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΛΑΝΑΡΑ ΖΩΗ Ο.Ε. 68, , , ,50 64 ΒΕΣ ΦΡΥΤΖΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 68, , , ,65 65 ΒΕΣ ΛΑΓΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 67, , , ,00 66 ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 67, , , ,64 67 ΒΕΣ ΓΚΟΓΚΟΣ NIKOΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 67, , , ,90 68 ΒΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 67, , , ,00 4 από 8

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 69 ΒΕΣ ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 67, , , ,50 70 ΒΕΣ ΛΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 67, , , ,15 71 ΒΕΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67, , , ,87 72 ΒΕΣ ΒΑΛΙΑΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 66, , , ,50 ΚΥΡΑ ΜΠΕΣΣΑ-ΙΟΥΛΙΑ ΜΠΕΣΣΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 73 ΒΕΣ ΚΑΚΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΕ 66, , , ,47 74 ΒΕΣ Ε. ΒΑΓΕΝΑΣ Ν. ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΕ 66, , , ,88 75 ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 66, , , ,00 76 ΒΕΣ ΓΩΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 66, , , ,50 77 ΒΕΣ ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 66, , , ,40 78 ΒΕΣ ΠΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 66, , , ,50 79 ΒΕΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 66, , , ,07 80 ΒΕΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 66, , , ,00 81 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 66, , , ,42 82 ΒΕΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΦΛΗΣ-ΕΥ.ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. 66, , , ,50 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 83 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 66, , , ,05 84 ΒΕΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66, , , ,23 85 ΒΕΣ ΡΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 66, , , ,65 5 από 8

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 86 ΒΕΣ Κ. ΚΑΝΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΤΕΜΚΑ ΕΕ 66, , , ,93 87 ΒΕΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 66, , , ,16 88 ΒΕΣ ΧΕΙΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 66, , , ,90 89 ΒΕΣ ΓΚΕΒΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 65, , , ,84 90 ΒΕΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 65, , , ,45 91 ΒΕΣ ΦΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 65, , , ,50 92 ΒΕΣ ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65, , , ,97 93 ΒΕΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΒΑΙΟΣ ΓΚΕΒΡΟΣ Ο.Ε. 65, , , ,96 94 ΒΕΣ Β. ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ Δ. ΣΙΑΝΟΥ Ο.Ε. 65, , , ,45 95 ΒΕΣ ΦΥΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 65, , , ,25 96 ΒΕΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 65, , , ,06 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 97 ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 65, , , ,36 Χ.ΝΤΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 98 ΒΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ 65, , , ,75 99 ΒΕΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65, , , , ΒΕΣ ΜΠΑΖΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 65, , , , ΒΕΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 64, , , , ΒΕΣ ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 64, , , ,30 6 από 8

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 103 ΒΕΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 64, , , , ΒΕΣ ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 64, , , , ΒΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Τ.Ε.Π.Ε 64, , , , ΒΕΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 64, , , , ΒΕΣ ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 64, , , , ΒΕΣ ΤΣΟΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 64, , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64, , , , ΒΕΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 64, , , ,89 ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 111 ΒΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 64, , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 64, , , , ΒΕΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΘΑ 64, , , , ΒΕΣ ΤΣΕΡΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 64, , , , ΒΕΣ ΜΠΑΛΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 64, , , , ΒΕΣ ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 64, , , , ΒΕΣ ΓΙΔΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 64, , , , ΒΕΣ Ι.ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ - Α. ΤΣΙΑΦΟΥΛΗ ΟΕ 64, , , , ΒΕΣ ΤΣΟΥΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 64, , , ,90 7 από 8

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 120 ΒΕΣ ΣΟΥΦΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 63, , , , ΒΕΣ ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 63, , , , ΒΕΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 63, , , ,75 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 123 ΒΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 63, , , , ΒΕΣ ΔΥΑΣ Α.Ε. 63, , , , ΒΕΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63, , , , ΒΕΣ ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 63, , , , ΒΕΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 63, , , , ΒΕΣ ΓΚΑΤΖΗ ΔΡΟΣΙΝΗ 63, , , ,84 ΣΥΝΟΛΑ , , ,87 8 από 8

23 Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΝΕΕΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεματική Ενότητα Επένδυσης Βαθμολογία Συνολικός 1 ΒΕΣ ΜΠΟΝΤΟΖΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ Τουρισμός 97, , , ,00 2 ΒΕΣ HYPERION SOFTWARE & TECHNOLOGIES O.E. Εμπόριο - Υπηρεσίες 95, , , ,50 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ''ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ 3 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Ο.Ε.'' Μεταποίηση 94, , , ,50 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 4 ΒΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μεταποίηση 94, , , ,80 5 ΒΕΣ ΚΑΡΥΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΧΑΝΔΕΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ Ο.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 93, , , ,55 6 ΒΕΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 92, , , ,45 7 ΒΕΣ PROGNOSIS BIOTECH ΕΠΕ Μεταποίηση 92, , , ,15 8 ΒΕΣ Δ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μεταποίηση 92, , , ,57 9 ΒΕΣ "ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Ε" ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Τουρισμός 92, , , ,85 10 ΒΕΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ Ι.Κ.Ε. Τουρισμός 91, , , ,49 11 ΒΕΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ Τουρισμός 91, , , ,71 12 ΒΕΣ ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Τουρισμός 88, , , ,50 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΑΖΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ZUBI 13 ΒΕΣ ZEIN ΕΠΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) Μεταποίηση 88, , , ,00 14 ΒΕΣ MILIES CAVE PRIVATE COMPANY Τουρισμός 88, , , ,00 15 ΒΕΣ ΚΑΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΚΑΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε.Ε. Μεταποίηση 87, , , ,71 16 ΒΕΣ ΚΑΡΗΣ - ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Τουρισμός 87, , , ,00 ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 17 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ" Τουρισμός 85, , , ,00 18 ΒΕΣ ΓΚΑΛΕΚΟΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ Μεταποίηση 85, , , ,67 19 ΒΕΣ ΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΟΤΑΣ ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. Μεταποίηση 85, , , ,25 20 ΒΕΣ ΡΙΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ KAI ΣΙΑ ΟΕ Εμπόριο - Υπηρεσίες 85, , , ,38 1 από 5

24 Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΝΕΕΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεματική Ενότητα Επένδυσης Βαθμολογία Συνολικός 21 ΒΕΣ ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μεταποίηση 84, , , ,81 22 ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Εμπόριο - Υπηρεσίες 84, , , ,57 23 ΒΕΣ ΒΗΤΑ 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Εμπόριο - Υπηρεσίες 84, , , ,87 PELLET ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 24 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Μεταποίηση 84, , , ,00 25 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μεταποίηση 83, , , ,62 26 ΒΕΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τουρισμός 83, , , ,00 27 ΒΕΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 83, , , ,00 28 ΒΕΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Μεταποίηση 83, , , ,68 29 ΒΕΣ ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μεταποίηση 83, , , ,02 30 ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 83, , , ,00 31 ΒΕΣ ΣΟΦΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ - ΑΘΗΝΑ ΘΑΝΟΥ Ο.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 83, , , ,71 32 ΒΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μεταποίηση 83, , , ,65 Α. ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ - Γ. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ - Ε. 33 ΒΕΣ ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗ Ε.Ε. Τουρισμός 83, , , ,48 34 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Μεταποίηση 82, , , ,00 35 ΒΕΣ Θ. & Ε. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Μεταποίηση 82, , , ,00 36 ΒΕΣ IKOFARM Μεταποίηση 82, , , ,44 37 ΒΕΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ Τουρισμός 82, , , ,30 38 ΒΕΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 82, , , ,00 39 ΒΕΣ ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μεταποίηση 82, , , ,00 40 ΒΕΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 82, , , ,65 2 από 5

25 Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΝΕΕΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεματική Ενότητα Επένδυσης Βαθμολογία Συνολικός 41 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ Ο.Ε. Μεταποίηση 82, , , ,40 42 ΒΕΣ ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τουρισμός 82, , , ,00 43 ΒΕΣ ΔΑΦΝΗ ΧΑΡΗ BECKET Τουρισμός 82, , , ,31 ΝΤΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΑΛ ΣΑΙΝΤ ΑΡΗΣ - ΚΡΙΚΑΣ 44 ΒΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μεταποίηση 82, , , ,15 45 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΧΗΣ Ι.Κ.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 82, , , ,50 46 ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΧΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ Τουρισμός 81, , , ,67 SF TOYΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 47 ΒΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ Ε.Π.Ε. Τουρισμός 81, , , ,88 48 ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τουρισμός 81, , , ,00 49 ΒΕΣ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τουρισμός 81, , , ,50 50 ΒΕΣ ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Τουρισμός 81, , , ,50 51 ΒΕΣ ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 81, , , ,00 Γ. ΠΑΓΚΑΚΟΣ - Κ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΟΕ (ΥΠΟ 52 ΒΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗ) Τουρισμός 81, , , ,73 ΒΑΙΟΥ ΒΑΙΟΣ - ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ - ΣΙΑΛΑΡΑΚΗΣ 53 ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0.Ε Εμπόριο - Υπηρεσίες 81, , , ,49 54 ΒΕΣ Δ. ΚΟΓΙΑΣ- Γ. ΦΛΩΡΟΣ- Γ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕ Μεταποίηση 81, , , ,00 55 ΒΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Τουρισμός 80, , , ,47 56 ΒΕΣ ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μεταποίηση 80, , , ,54 57 ΒΕΣ ΚΑΛΙΝΤΖΕΟΥ ΕΛΕΝΗ Εμπόριο - Υπηρεσίες 80, , , ,28 58 ΒΕΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) Τουρισμός 80, , , ,00 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΥΠΟ 59 ΒΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 60 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Εμπόριο - Υπηρεσίες 80, , , ,23 Τουρισμός 80, , , ,01 3 από 5

26 Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΝΕΕΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεματική Ενότητα Επένδυσης Βαθμολογία Συνολικός 61 ΒΕΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μεταποίηση 80, , , ,30 62 ΒΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΜΕΠΕ Τουρισμός 79, , , ,00 63 ΒΕΣ Δ ΠΑΠΑΡΗΣ Κ ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΟΕ Εμπόριο - Υπηρεσίες 79, , , ,94 64 ΒΕΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 79, , , ,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 65 ΒΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 79, , , ,50 66 ΒΕΣ ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μεταποίηση 79, , , ,15 67 ΒΕΣ Ταγάρας Αθανάσιος - Δρακονταειδή Ειρήνη ΟΕ Τουρισμός 79, , , ,57 68 ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τουρισμός 79, , , ,25 69 ΒΕΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μεταποίηση 79, , , ,38 70 ΒΕΣ Άννα Μπιτόλη Εμπόριο - Υπηρεσίες 79, , , ,92 71 ΒΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τουρισμός 78, , , ,00 72 ΒΕΣ ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. - ΓΚΑΜΠΛΙΑ Β. Ε.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 78, , , ,13 73 ΒΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μεταποίηση 78, , , ,35 74 ΒΕΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Μεταποίηση 78, , , ,50 75 ΒΕΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Τουρισμός 78, , , ,36 76 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 78, , , ,47 77 ΒΕΣ ΤΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 78, , , ,50 78 ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 78, , , ,10 79 ΒΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεταποίηση 78, , , ,95 80 ΒΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ GAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 78, , , ,20 4 από 5

27 Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΝΕΕΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεματική Ενότητα Επένδυσης Βαθμολογία Συνολικός 81 ΒΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ι.Κ.Ε. Τουρισμός 78, , , ,00 82 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΣΙΛΑΣ Τουρισμός 77, , , ,17 83 ΒΕΣ ΠΡΩΙΑ ΑΡΓΥΡΩ Τουρισμός 77, , , ,00 84 ΒΕΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 77, , , ,46 85 ΒΕΣ ΣΙΑΝΑΒΕΛΗΣ Δ. -ΧΑΣΙΩΤΗΣ Δ. ΟΕ Τουρισμός 77, , , ,15 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 86 ΒΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗ) Τουρισμός 77, , , ,05 87 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Τουρισμός 77, , , ,53 88 ΒΕΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Τουρισμός 77, , , ,00 89 ΒΕΣ ΠΑΠAΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Τουρισμός 77, , , ,00 90 ΒΕΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 77, , , ,32 91 ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Τουρισμός 77, , , ,49 92 ΒΕΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ Τουρισμός 77, , , ,00 93 ΒΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Μεταποίηση 77, , , ,25 94 ΒΕΣ Κ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ - Ε ΛΑΙΟΣ ΟΕ Εμπόριο - Υπηρεσίες 77, , , ,40 ΣΥΝΟΛΑ , , ,93 5 από 5

28 A/A 1 ΒΕΣ Επωνυμία Επιχείρησης Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ Είδος Επιχείρησης Θεματική Ενότητα Επένδυσης Συνολικός ΠΥ Υποβολής Δημόσια Δαπάνη Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,85 2 ΒΕΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,30 3 ΒΕΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΚΑΓΙΑΝΝΗ Υφιστάμενη Τουρισμός , ,50 4 ΒΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΦΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Υφιστάμενη Τουρισμός , ,57 5 ΒΕΣ ΜΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,10 ΚΟΜΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 6 ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,11 7 ΒΕΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,37 8 ΒΕΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,50 9 ΒΕΣ ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,50 10 ΒΕΣ Κούτουλας Ιωάννης Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,81 11 ΒΕΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 12 ΒΕΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Υφιστάμενη Τουρισμός , ,59 13 ΒΕΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,02 14 ΒΕΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ M.Ε.Π.Ε. Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,14 15 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΚΑΣ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,50 16 ΒΕΣ ΖΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,32 17 ΒΕΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΡΕΒΥΘΗΣ Υπό σύσταση Μεταποίηση , ,49 1 από 25

29 A/A Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ Είδος Επιχείρησης Θεματική Ενότητα Επένδυσης Συνολικός ΠΥ Υποβολής Δημόσια Δαπάνη 18 ΒΕΣ ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Νέα Μεταποίηση , ,00 ΟΣΤΡΙΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 19 ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υφιστάμενη Τουρισμός , ,45 20 ΒΕΣ ΣΚΟΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,36 21 ΒΕΣ ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,76 22 ΒΕΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,01 23 ΒΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,45 24 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΓΚΛΕΤΟΥ ΟΕ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 25 ΒΕΣ ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Νέα Μεταποίηση , ,00 26 ΒΕΣ ΒΑΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,97 27 ΒΕΣ ΜΠΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 28 ΒΕΣ ΚΟΠΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ Α. ΠΟΛΥΖΟΣ Ο.Ε. Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,00 ANTOPACK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 29 ΒΕΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ Νέα Μεταποίηση , ,00 30 ΒΕΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,60 31 ΒΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Υφιστάμενη Τουρισμός , ,22 32 ΒΕΣ RRUSHI MIKEL Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,02 33 ΒΕΣ ΞΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 34 ΒΕΣ ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΟΥΡ. - ΤΣΙΦΤΣΗΣ Δ. Ο.Ε. Υφιστάμενη Τουρισμός , ,65 2 από 25

30 A/A 35 ΒΕΣ Επωνυμία Επιχείρησης ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ Είδος Επιχείρησης Θεματική Ενότητα Επένδυσης Συνολικός ΠΥ Υποβολής Δημόσια Δαπάνη Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 36 ΒΕΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ENERGY OE Υπό σύσταση Μεταποίηση , ,83 37 ΒΕΣ ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 38 ΒΕΣ ΑΓ. ΖΟΥΜΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Υφιστάμενη Τουρισμός , ,50 39 ΒΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΡΗΓΑΣ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,15 40 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Υφιστάμενη Τουρισμός , ,90 41 ΒΕΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,00 42 ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 ΨΥΓΕΙΑ ΔΗΜΤΣΑΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 43 ΒΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 44 ΒΕΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υπό σύσταση Μεταποίηση , ,00 45 ΒΕΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,89 46 ΒΕΣ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 Π. ΛΑΖΟΥΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ 47 ΒΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,42 48 ΒΕΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΧΥΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΛΟΥΜΗ ΟΕ Υφιστάμενη Τουρισμός , ,00 49 ΒΕΣ ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΒΟΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,00 50 ΒΕΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,17 51 ΒΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΙΑ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,35 3 από 25

31 A/A Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ Είδος Επιχείρησης Θεματική Ενότητα Επένδυσης Συνολικός ΠΥ Υποβολής Δημόσια Δαπάνη 52 ΒΕΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,71 53 ΒΕΣ Α.Κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑNΗΣ Ο.Ε. Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,81 54 ΒΕΣ ΡΗΓΙΝΟΣ ΠΑΤΣΗΣ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,29 55 ΒΕΣ ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νέα Μεταποίηση , ,19 56 ΒΕΣ ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,48 57 ΒΕΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΗ Υφιστάμενη Τουρισμός , ,41 58 ΒΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,25 59 ΒΕΣ Ι. & Λ. ΣΚΑΛΙΓΚΟΣ Ο.Ε. Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,80 60 ΒΕΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,23 61 ΒΕΣ ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,00 62 ΒΕΣ ΒΡΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,25 63 ΒΕΣ ΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,69 64 ΒΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 65 ΒΕΣ Δημήτριος Μαλαμούλης & ΣΙΑ Ο.Ε. Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,44 66 ΒΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,23 67 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υφιστάμενη Τουρισμός , ,43 68 ΒΕΣ FERTILIS ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,50 4 από 25

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-1Ι3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5709 / 3585 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-1Ι3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5709 / 3585 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΙΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΙΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΕΜ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΕΜ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 30/ 7/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 81136/641 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

Π/Υ πρότασης. Αερινό 375.895,50 187.947,75 358.794,86 179.397,43 58 Εγκρίνεται. Δράκεια 213.969,52 106.984,76 197.094,52 98.547,26 52,67 Εγκρίνεται

Π/Υ πρότασης. Αερινό 375.895,50 187.947,75 358.794,86 179.397,43 58 Εγκρίνεται. Δράκεια 213.969,52 106.984,76 197.094,52 98.547,26 52,67 Εγκρίνεται Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Ε.Α.Π. Α.Ε. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΔΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΔΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-0ΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-0ΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: "ΑΘΗΝΑ" ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: ΑΘΗΝΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.07 14:08:23 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΥΗΦ-ΜΧ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

7732/4301/Α2/03.07.2014

7732/4301/Α2/03.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λαμία 21 /06 /2012 Αριθ. Πρωτ. 2789 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΦ-ΓΤΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΦ-ΓΤΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ανάδειξη του αρχοντικού των Μπενιζέλων " με κωδικό MIS 466079 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ανάδειξη του αρχοντικού των Μπενιζέλων  με κωδικό MIS 466079 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα