2871 Κ.Δ.Π.313/2005 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (ΝΟΜΟΣ 91 (Ι) ΤΟΥ 2004)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2871 Κ.Δ.Π.313/2005 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (ΝΟΜΟΣ 91 (Ι) ΤΟΥ 2004)"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4010, Κ.Δ.Π.313/2005 Αριθμός 313 ΠΕΡΙ ΦΡΩΝ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΜΣ ΤΥ 2004 (ΝΜΣ 91 (Ι) ΤΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 55 και 57 Όροι και προϋποθέσεις για την κατασκευή ζιβανίας και την έκδοση άδειας Κατασκευαστή ζιβανίας Διευθυντής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα Άρθρα 55 και 57 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004 γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 1. Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, ο όρος κατασκευαστής ζιβανίας, περιλαμβάνει τον κατασκευαστή ζιβανίας εγκεκριμένο αποθηκευτή ο οποίος λειτουργεί υπό καθεστώς αναστολής και τον κατασκευαστή ζιβανίας φορολογημένων αποθεμάτων, ο οποίος λεlϊoυργεί εκτός φορολογικής αποθήκης. 2. (α) Η άδεια Κατασκευαστή ζιβανίας εκδίδεται από το Διευθυντή, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μετά από γραπτή αίτηση η οποία δύναται να είναι και σε μηχανογραφημένη μορφή, ο τύπος και η μορφή της οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στην παρούσα γνωστοποίηση. (β) Η άδεια είναι συνδεδεμένη με την νόμιμη κατοχή και χρήση, κατάλληλων για το σκοπό αυτό, υποστατικών. 3. Η άδεια κατασκευαστή ζιβανίας διακρίνεται σε δύο τύπους: (α) σε άδεια κατασκευαστή ζιβανίας εγκεκριμένου αποθηκευτή για κατασκευή και εμφιάλωση ζιβανίας: Νοείται ότι ο υπό αναφορά κατασκευαστής ζιβανίας κατασκευάζει, μεταποιεί, κατέχει, αποστέλλει κω παραλαμβάνει απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών κατάλληλο για τη παραγωγή ζιβανίας υπό καθεστώς αναστολής, εφ' όσον εξασφαλίσει μετά από γραπτή αίτηση, άδεια από τον Διευθυντή και ως «Εγκεκριμένος αποθηκευτής» και το χρησιμοποιούμενο από αυτόν υποστατικό ως εγκεκριμένη «Φορολογlκή Αποθήκη» σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις του Διευθυντή, ΚΔ. Π. 130/2004 και ΚΔ. Π. 129/2004 που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αρ ημερ : Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο Εγκεκριμένος Α ποθηκευτής χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα υποστατικά, απαιτείται ξεχωριστή άδεια φορολογικής αποθήκης για το κάθε υποστατικό από τον Διευθυντή. (β) σε άδεια κατασκευαστή ζιβανίας φορολογημένων αποθεμάτων για κατασκευή και εμφιάλωση ζιβανίας νοουμένου ότι: (ί) ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στο απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών, καταβάλλεται άμεσα μετά το πέρας κάθε απόσταξης και (ίί) ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί για το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών δε\ι είναι κατώτερος από τον συνολικό καταβλητέο ειδικό φόρο κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην ζιβανία που προκύπτει μετά από αραίωση του αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών με νερό για μείωση του αλκοολικού βαθμού στο επίπεδο που προβλέπουν οι σχετικοί Κανονισμοί της παραγράφου (4) πιο κάτω:

2 2872 Νοείται ότι σε περ[πτωση που ο κατασκευαστής ζιβανίας φορολογημένων αποθεμάτων χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα υποστατικά απαιτείται ξεχωρισπ] άδεια για κάθε υποστατικό από τον Διευθυντή. 4. Κατασκευαστής ζιβανίας οφείλει να συμμορφώνεται επιπρόσθετα με τους όρους των περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικι\.Jv Προϊόντων (Έλεγχος ζιβανίας) Κανονισμών του 1998 (ΚΔΠ 263/98), όπως έχουν τροποποιηθεί με την ΚΔΠ και όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν. 5. κατασκευαστής ζιβανίας φορολογημένων αποθεμάτων ο οποίος έχει εγκριθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας γνωστοποίησης ως οινοπνευματοποιός Α' για την κατασκευή ζιβανίας μόνο, έχει όλες ης υποχρεώσεις που αναφέρονται στην γνωστοποίηση αυτή και επιπρόσθετα, του παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλει εκ νέου αίτηση όπως προβλέπεται στην παράγραφο (2) πιο πάνω, σε περίπτωση που επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια κατασκευαστή ζιβανίας, εγκεκριμένου αποθηκευηi, όπως αυτή ορίζεται στη παράγραφο 3(α) πιο πάνω. 6. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (2), υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Τελωνείο στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα υποσταηκά και απαιτείται όπως συνοδεύεται από τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα ή πιστοποιημένα αντίγραφα autujy, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά στοιχεία, τα οποία δυνατόν ο Διευθυντής να απαιτήσει, ανάλογα με την περίπτωση: Ι. Δελτίο ταυτότητας στην περίπτωση φυσικού προσώπου' 11. πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο παραλήπτη' 111. πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη' lν. πιστοποιητικό σχετικά με τους υπεύθυνους της εταιρείας, την ιδιότητα και τις αρμοδιότητές τους στην εταιρεία από τον Έφορο EraΙPEιιiJV και Επίσημο Παραλήπτη' ν. πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο της Υπηρεσίας Φ.Π.Α: νι. πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο' νι!. στοιχεία σχετικά με το ετήσιο επίπεδο αποθεμάτων, εκτίμηση σχετικά με την ετήσια παραγωγή, κατοχή ή μεταφορά προϊόντων' νlll. στοιχεία σχετικά με το λογιστικό σύστημα της εταιρείας, τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου και ης μεθόδους λογιστικού ελέγχου' ιχ. τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικι.:jν που δηλώνονται για χρήση, θεωρημένα από την αρμόδια Αρχή' Χ. πολεοδομική άδεια καιl ή άδεια οικοδομής από την αρμόδια Αρχή ως προς τη συγκεκριμένη χρήση του υποστατικού' χι. δήλωση αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού για το εμβαδόν των υποστατικώνχι!. στοιχεία που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή των υποστατικών, όπως τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο'

3 2873 χι!!. στοιχεία σχετικά με συναφείς άδειες που κατέχει ο αιτητής XIV. πιστoπoιηίlkό πυρασφάλειας των υποστατικών XV. πιστοποιητικό του Συμβουλίου Τροφίμων. XVI. κάθε άλλο δlκαιολογηnκό ή έγγραφο ή πληροφορία που κρίνονται, κατά περίπτωση, αναγκαία από το Διευθυντή, για την νόμιμη λειτουργία. της επιχείρησης και γενικότερα για εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης. 7. (1) αιτητής μαζί με την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (2) υποβάλλει δήλωση υπoσταίlkών, μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλων δοχείων και αντικειμένων τη μορφή και το τύπο της οποίας καθορίζει ο Διευθυντής. Στη δήλωση ο αιτητής δηλώνει τα πιο κάτω: (α) την ακριβή διεύθυνση των υποστατικών μαζί με αρχιτεκτονικό σχέδιο, στο οποίο καθορίζονται με διαδοχική αρίθμηση, οι χώροι που θα χρησιμοποιούνται' (β) τα αποστακτικά μηχανήματα, δεξαμενές και δοχεία, σκεύη, μηχανικές εγκαταστάσεις και άλλο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται' (γ) τις μεθόδους της παραγωγικής διαδικασίας σε συνάρτηση με τα αποστακτικά μηχανήματα, δεξαμενές και δοχεία, σκεύη, μόνιμες σωλήνες, μηχανικές εγκαταστάσεις και άλλο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται' (δ) τους Xιi.φoυς, δεξαμενές και δοχεία, σκεύη, όπου θα ετοιμάζονται οι πρώτες ύλες και τη διαδικασία μεταφοράς των πρώτων υλών στο χώρο απόσταξης (ε) τους χώρους, ενδιάμεσα δοχεία και δεξαμενές συλλογής των προϊόντων απόσταξης, πριν την μεταφορά των προϊόντων αυτών, στους χώρους, δεξαμενές ή δοχεία αποθήκευσης (στ) τους χώρους, δεξαμενές ή δοχεία όπου θα αποθηκεύονται τα προϊόντα της απόσταξης (2) αιτητής οφείλει να παρουσιάσει τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (1) (γ) έως (στ) σχεδlαγραμμαtlκά και κατά περίπτωση όταν αυτό απαιτηθεί από τον Διευθυντή, σε τεχνική μελέτη χημικού μηχανικού και τα έγγραφα αυτά, να επισυνάπτονται ως παράρτημα της δήλωσης. 8. Σε όλους τους χώρους των υποστατικών, αποστακτικά μηχανήματα ασυνεχούς λειτουργίας, μηχανικές εγκαταστάσεις και άλλο εξοπλισμό, δεξαμενές, δοχεία και σκεύη, δίδονται διακριτικά στοιχεία και αρίθμηση, κατά τρόπο που αυτά να είναι ανεξίτηλα και ευανάγνωστα. 9. Τα αποστακτικά μηχανήματα ασυνεχούς λειτουργίας, οι δεξαμενές ή δοχεία τροφοδότησης με πρώτη ύλη των αποστακτικών μηχανημάτων, τα ενδιάμεσα δοχεία συλλογής των προϊόντων απόσταξης και τα δοχεία αποθήκευσης των προϊόντων της απόσταξης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε άλλων σκευών που χρησιμοποιούνται στην όλη παραγωγική διαδικασία, επιβάλλεται να είναι ογκομετρημένα από αδειούχο επαγγελματία ογκομετρητή, ή κατά περίπτωση, δυνατό να γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό ογκομέτρησης αναγνωρισμένου κατασκευαστή.

4 Κάθε αποστακτικό μηχάνημα ασυνεχούς λειτουργίας, δεξαμενή, δοχείο ή σκεύος πρέπει να φέρει εξωτερικό δείκτη ένδειξης περιεχομένου ή ράβδο εμβάπτισης ή οποιοδήποτε άλλο έγκυρο μηχανισμό μέτρησης, των οποίων η συμβατότητα να πιστοποιείται από αδειούχο επαγγελματία ογκομετρητή, ή κατά περίπτωση, δυνατόν να γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό συμβατότητας των μηχανισμών αυτών μέτρησης, από αναγνωρισμένο κατασκευαστή τέτοιων μηχανισμών. 11. Κατασκευαστής ζιβανίας υποχρεούται να παρέχει στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό, κατάλληλο εξοπλισμό και ασφαλή γραφειακό χώρο, για τη διενέργεια των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση ελέγχων. 12. Κατασκευαστής ζιβανίας δεν δύναται να μεταβάλλει τις μεθόδους παραγωγικής διαδικασίας, να αλλοιώνει ή να μετακινεί, να προσθέτει ή να χρησιμοποιεί, εγκαταστάσεις, δεξαμενές, δοχεία και σκεύη, σωλήνες και εξοπλισμό, που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με την δήλωση της παραγράφου (7) και εγκριθεί από τον Διευθυντή. ποιαδήποτε επέμβαση που επηρεάζει ή διαφοροποιεί την Δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο (7), πρέπει να δηλώνεται εγγράφως σε συμπληρωματική ή τροποποιητική Δήλωση από τον κατασκευαστή ζιβανίας και να τυγχάνει εκ των προτέρων της έγκρισης του Διευθυντή. 13. Κατασκευαστής ζιβανίας, οφείλει να καταθέτει στον Διευθυντή εγγύηση από εγκεκριμένο τραπεζικό ή ασφαλιστικό οργανισμό, το ποσό της οποίας καθορίζεται από τον Διευθυντή. Το ποσό της εγγύησης είναι δυνατό να αναθεωρείται από τον Διευθυντή λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενες αλλαγές σχετικά με τον όγκο των συναλλαγών ή τους συντελεστές των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. 14. (α) Κατασκευαστής ζιβανίας φορολογημένων αποθεμάτων οφείλει να τηρεί αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία, αρχεία και λογαριασμούς, για τη κατασκευή, παραλαβή, κατοχή, μεταποίηση και διάθεση αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών και ζιβανίας τα οποία θα θέτει στη διάθεση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού για εξέταση όποτε του ζητηθεί. (β) Κατασκευαστής ζιβανίας εγκεκριμένος αποθηκευτής επιπρόσθετα από τις υποχρεώσεις της υποπαραγράφου (α) οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο στο οποίο να καταχωρεί τα Συνοδευτικά Διοικητικά Έγγραφα (ΣΔΕ). 15. Κατασκευαστής ζιβανίας έχει υποχρέωση: α) εικοσιτέσσερις τουλάχιστο ώρες πριν την έναρξη απόσταξης να συμπληρώνει Δήλωση απόσταξης με ετήσια συνεχόμενη αρίθμηση, την οποία αποστέλλει ή παραδίδει στο Τελωνείο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά του. Η Δήλωση απόσταξης η οποία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και ευανάγνωστη πρέπει να περιέχει τουλάχιστο τα πιο κάτω στοιχεία: ι. ημερομηνία και ώρα έναρξης απόσταξης 11. αριθμό αναφοράς δεξαμενής ή δοχείου πρώτης ύλης 111. ποσότητα πρώτης ύλης - (αρχικό υπόλοιπο) - σε λίτρα, αλκοολικό βαθμό και λίτρα καθαρής αλκοόλης Iv. αριθμό/ οι αναφοράς αποστακτήρα/ ων ασυνεχούς λειτουργίας που θα χρησιμοποιηθούν' V. αριθμός/ οι αναφοράς ενδιαμέσου/ ων δοχείου/ ων συλλογής των προϊόντων απόσταξης VI. αναμενόμενη παραγωγή καθαρής αλκοόλης, σε λίτρα'

5 2875 νι\. αναμενόμενη ώρα τερματισμού της επιχείρησης απόσταξης. Νοείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση της Δήλωσης απόσταξης, ή! και τυχόν διακοπή της επιχείρησης απόσταξης κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Δήλωσης απόσταξης, κοινοποιείται άμεσα και γραπτώς στο Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα υποστατ!κά, Σε μη εργάσιμες ώρες και αργίες ενημερώνεται άμεσα ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός. Εάν κριθεί αναγκαία η παρουσία του λειτουργού, τότε ο Κατασκευαστής ζιβανίας επιβαρύνεται με τα έξοδα παρουσίας και μεταφοράς του λειτουργού. Το πρωί της πρώτης εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί ο Κατασκευαστής ζιβανίας αποστέλλει έγγραφη τροποποίηση! ακύρωση της Διιλωσης Απόσταξης ή δήλωση διακοπής της επιχείρησης απόσταξης. β) μετά την υποβολή της Δήλωσης απόσταξης και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας απόσταξης παρουσιαστούν' απώλειες πέραν αυτών που εξάγονται από την τάση απωλειών για κάθε κατασκευαστή ζιβανίας και είναι αποδεκτές από το Τελωνείο, ο Κατασκευαστής ζιβανίας υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά του και να ετοιμάσει έκθεση γεγονότων η οποία αποστέλλεται ή παραδίδεται στον Ανώτερο Τελωνειακό Λειτουργό το αργότερο μέσα σε 12 (δώδεκα) ώρες, από την στιγμή που η απώλεια έχει επισυμβεί ή εντοπιστεί. Σε μη εργάσιμες ώρες και αργίες και τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου αυτής, να ενημερώνεται άμεσα ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός και αν κριθεί αναγκαία η παρουσία του, τότε ο Κατασκευαστής ζιβανίας. επιβαρύνεται με τα έξοδα παρουσίας και μεταφοράς του λειτουργού. γ) να συλλέγει τα προϊόντα απόσταξης (απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών και παραπροϊόντα), στα ενδιάμεσα δοχεία συλλογής, για καταμέτρηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας απόσταξης, όπου παραμενουν μέχρι τη καταμέτρησή τους από το εξουσιοδοτημένο λειτουργό, ή σε αντίθετη περίπτωση, παραμένουν τουλάχιστον 3 (τρεις) ώρες μετά το πέρας της επιχείρησης απόσταξης στα ενδιάμεσα δοχεία πριν τη μεταφορά τους στα δοχεία αποθήκευσης. Σε περίπτωση που η διαδικασία απόσταξης περατωθεί πριν την αναμενόμενη ώρα τερματισμού που αναφέρεται στη Δήλωση απόσταξης, τα προϊόντα απόσταξης (απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών και υποπροϊόντα), στην απουσία εξουσιοδοτημένου λειτουργού, παραμένουν στα ενδιάμεσα δοχεία για τουλάχιστο 3 (τρεις) ώρες μετά το χρονικό σημείο που είχε καθοριστεί, ως χρονικό σημείο αναμενόμενης ώρας τερματισμού της διαδικασίας απόσταξης και δηλώθηκε στην Δήλωση απόσταξης, πριν την μεταφορά τους στα δοχεία αποθήκευσης. 16. (1) Κατασκευαστής ζιβανίας έχει υποχρέωση να καταγράφει τα αποτελέσματα παραγωγής της επιχείρησης απόσταξης στο Βιβλίο παραγωγών το οποίο πρέπει να περιέχει τουλάχιστο τα πιο κάτω στοιχεία: (α) την ποσότητα πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε σε λίτρα προϊόντος και λίτρα καθαρής αλκοόλης (β) αρχικό και τελικό υπόλοιπο πρώτης ύλης σε λίτρα προϊόντος και λίτρα καθαρής αλκοόλης (γ) την ποσότητα αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών και υποπροϊόντων, σε λίτρα, αλκοολικό βαθμό και σε λίτρα καθαρής αλκοόλης, που έχουν καταμετρηθεί στα ενδιάμεσα δοχεία συλλογής (δ) τον αριθμό! ους αναφοράς του!των δοχείου!ων αποθήκευσης όπου έχει μεταφερθεί για αποθήκευση η παραχθείσα ποσότητα στεμφύλων σταφυλιών και υποπροϊόντων, σε λίτρα και λίτρα καθαρής αλκοόλης

6 2876 (ε) τις απώλειες της διαδικασίας απόσταξης, αντιπαραθέτοντας την αναμενόμενη παραγωγή με την πραγματική παραγωγή σε λίτρα καθαρής αλκοόλης, στη βάση της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε' (στ) την πραγματική ώρα τερματισμού τηςδιαδικασίας απόσταξης (ζ) την υπογραφή του Κατασκευαστή ζιβανίας. (2) Σε περίπτωση που το Βιβλίο παραγωγών τηρείται από το λογιστήριο της μονάδας,επιβάλλεται να υπάρχει στον χώρο διεξαγωγής της διαδικασίας απόσταξης, ημερήσιο φύλλο παραγωγής, με ετήσιο συνεχόμενο αριθμό αναφοράς, το οποίο να περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) και να συμπληρώνεται άμεσα, μετά το πέρας της επιχείρησης απόσταξης από τον Κατασκευαστή ζιβανίας 17. Σε περίπτωση εξέτασης αντιπροσωπευτικού δείγματος αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών ή/ και ζιβανίας, από συγκεκριμένη παραγωγή, ο Διευθυντής δυνατό να αποδεχθεί αποκλίσεις μεταξύ των μετρήσεων του Κυβερνητικού Χημείου ή/ και του χημείου του Κλάδου Αμπελουργίας και ινολογίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσlκών Πόρων και Περιβάλλοντος και των μετρήσεων του Κατασκευαστή ζιβανίας, όσον αφορά τον αλκοολικό βαθμό, μέχρι συν/ πλην δύο δέκατα του αλκοολικού βαθμού σε θερμοκρασία 200 C. 18. κατασκευαστής ζιβανίας εγκεκριμένος αποθηκευτής οφείλει να ενημερώνει αμέσως καl γραπτώς τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό σε περίπτωση απιίjλειας ή καταστροφής του αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών ή/και ζιβανίας που βρίσκεται στα υποστατικά του, παραθέτοντας το λόγο της απώλειας ή καταστροφής και την ποσότητα του αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών ή/και ζιβανίας που απωλέσθηκε ή καταστράφηκε και να συνδράμει τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό να διακριβώσει το λόγο της απώλειας ή καταστροφής και τη ποσότητα που καταστράφηκε ή απωλέσθηκε. 19. Διευθυντής δύναται, εφ' όσον ικανοποιηθεί ότι ο λόγος της απώλειας ή καταστροφής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 18, οφείλεται σε τυχαίο περιστατικό ή ανώτερη βία ή είναι εγγενής στη φύση των προϊόντων, να επιτρέψει τη διαγραφή της ποσότητας που απωλέσθηκε ή καταστράφηκε από τα αφορολόγητα αποθέματα του κατασκευαστή ζιβανίας εγκεκριμένου αποθηκευτή. 20. Κάθε έξοδος αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών ή/και ζιβανίας από το οινοπνευματοποιείο, πρέπει να συνοδεύεται από εμπορικό ή/και άλλο έγγραφο, το οποίον ήθελε τυχόν καθορίσει ο Διευθυντής κατά περίπτωση: Νοείται ότι ως έξοδος, στην περίπτωση του Κατασκευαστή ζιβανίας εγκεκριμένου αποθηκευτή, σημαίνει και τη φυσική μετακίνηση των προϊόντων. 21. Σε περίπτωση που εμφιαλώνεται ζιβανία για λογαριασμό τρίτου προσώπου, τότε ο Κατασκευαστής ζιβανίας και το τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η εμφιάλωση, οφείλουν να εξασφαλίσουν εκ των προτέρων, την έγκριση του Διευθυντή. 22. Κατασκευαστής ζιβανίας οφείλει: (α) να δέχεται οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, από το Τελωνείο και να παρουσιάζει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού.

7 2877 (β) να εφαρμόζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο το οποίο κρίνεται αναγκαίο από τον Διευθυντή, είτε ένεκα της φύσης του προϊόντος, είτε ένεκα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, με σκοπό τη διευκόλυνση του τελωνειακού ελέγχου και την προστασία των δημοσίων εσόδων. (γ) να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε άλλους όρους δυνατόν να επιβληθούν από τον Διευθυντή. 23. Η άδεια κατασκευαστή ζιβανίας δεν δύναται' να μεταβιβαστεί πqρά μόνο εφόσον υποβληθεί στο Διευθυντή νέα αίτηση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για χορήγηση νέας άδειας. 24. Κατασκευαστής ζιβανίας εγκεκριμένος αποθηκευτής, υποχρεούται να υποβάλλει στο Διευθυντή, τις πιο κάτω καταστάσεις: (α) Ημερήσια αναλυτική κατάσταση τιμολογίων πώλησης ζιβανίας ή/και αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών, με βάση την οποία υπολογίζεται ο οφειλόμενος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. (β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. (γ) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων παραγωγής, απωλειών, παραλαβής Κα! διάθεσης καθώς και αποθεμάτων αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών, ζιβανίας και παραπροϊόντων απόσταξης. (δ) Μηνιαία αναλυτική κατάσταση αποθεμάτων. 25. Κατασκευαστής ζιβανίας φορολογημένων αποθεμάτων, υποχρεούται να υποβάλλει στο Διευθυντή, τις πιο κάτω καταστάσεις: (α) Μηνιαία αναλυτική κατάσταση παραγωγών και καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. (β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων παραγωγής, απωλειών, παραλαβής και διάθεσης, καθώς και αποθεμάτων αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών, ζιβανίας και παραπροϊόντων απόσταξης. (γ) Μηνιαία αναλυτική κατάσταση αποθεμάτων. 26. Η παρούσα γνωστοποίηση θα τεθεί σε:ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

8 2878 ΚVΠP!AΚH ΔΗΜΚΡΑΤιΑ ΠΑΡ APTHl\fA Ι ΕΝΤ\'Π Φ.κ. 19 ΥΠΥΡΓΕΙ ΙΚΝΜΙΚΩΝ Tl\1HMA ΤΕΛΩΝΕ ΩΝ Για επισημη χρήση Σφραγίδα ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ ΑΣΚΕγ ΑΣΤΗ ΖΙΒΑΝΙΑ.Σ Αο *Εγκεκριμένου Ι Αποθεμάτων * Νοείται ότι για την έκδοση άδειας φορολογικιίς αποθι;ιζης και άδειας εγκεlφιμέl'ου αποθηιcευτl7 πρέπει να υποβληθούν ταυτόχρονα και αιτιίσεις στα έντυπα ΦΚΙ και ΦΚ2 αντίστοιχα. Στο πίσω μέρος υπάρχουν σημειcοσεις για να σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε το έντυπο αυτό. Παρακαλείστε να τις διαβάσετε ΠΡOσεKϊlKά. Συμπληρώστε το έντυπο με μαύρο ή μπλε μελάνι και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Μπορείτε να το υποβάλετε στο Τελωνείο στην χωρικiι αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ζιβανίας. o Παρακαλείστε να γράψετε το όνομα σας Αν είστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης να γράψετε το όνομα της εταιρείας Αν είστε συνεταιρισμός να γράψετε το όνομα του συνεταιρισμού και όλων των συνεταίρων και τους αριθμούς των δελτίων ταυτότητας τους. Ό\'ομα(τα) Αριθμός Εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών lωι Επίσημο Παραλήπτη / Αριθμός Ταυτότητας για φυσικό πρόσωπο Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. Αριθμός Εγγραφή; στο Τεί.ωνειαl,ό JΊlητρώo (α) Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη διεύθυνση της κύριας έδρας της επιχείρησής σας Όνομα κτιρίου Αρ. Διαμ. τ.κώδικατ Ι Ι Ι Ι ι Ι _ ΠροάστιοίΠόλη/ Χωριό/Επαρχία... Αρ. Τηλεομοιότυπου Ι Ι Ι Ι Ι Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

9 2879 (β) Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη διεύθυνση σας για αλληλογραφία, αν είναι διαφορετική από την πω πάνω. Αρ.Τηλεφώνου Ι Ι Ι Ι Αρ. Τηλεομοιότυπου ~I _I~I~I~I~~LJLJ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (γ) Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη διεύθυνση ίων υποστατικών στα οποία θα ασκείται η δραστηριότητα σας - παραγωγή αμπελοοινικού αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών για κατασκευή ζιβανίας. Αριθμός Ι ι Αρ. Τηλεομοιότυπου [ Ι Ι Ι Ι -ι Ηλεκτρονικό Llτ_αΧ_~_δ_ρο_μ_ε_ί ~11 Παρακαλείστε να δηλώσετε τον αλκοολικό βαθμό, την χωρητικότητα σε όγκο της φιάλης! των φιαλών!cul την συσκευασία στην οποία θα διαθέτετε στην αγορά την ζιβανία. (Σημείωση: Αν ο χώρζ δεν είναι επαρκής μπορείτε να επισυνάψετε αναλυτική!(ατάσταση προϊόντων)

10 2880 Συνοδευτικά Έγγραφα (Παρακαλώ σημειώστε με -ι τα έγγραφα που επισυνάπτονται) ο ο ο ο Δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου. Πιστοποιητικό σίjστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Π ιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Πιστοποιητικό σχετικά με τους υπεύθυνους της εταιρείας, την ιδιότητα και τις αρμοδιότητές τους στην εταιρεία από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο. Τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών που θα }'Υησιμοποιούνται ως φορολογική αποθήκη, θεωρημένα από την αρμόδια αρχή. Δήλωση αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού για το εμβαδόν του υποστατικού. Πολεοδομική άδεια κω/ή άδεια οικοδομής από την αρμόδια αρχή ως προς τη συγκεκριμένη χρήση του υποστατικού. Στοιχεία που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή των υποστατικών, όπως τίτλος ιδιοκτησίας 11 ενοικιαστήριο έγγραφο. Δήλωση υποστατικών, μηχαιιημάτων, δοχείων και σκευών σύμφωνα με την επισυναπτόμενη δήλωση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 της γνωστοποίησης ({ροι και προϋποθέσεις για την κατασκευή ζιβανίας και την έκδοση άδειας Καταmcευαστή ζιβανίας». Έκθεση σχετικά με το λογιστικό σύστημα, τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου και τις μεθόδους λογιστικού ελέγχου. Πιστοποιητικό Συμβουλίου Τροφίμων. Πίστοποιητl1cό Πυρασφάλειας. Δήλωση προϊόντων, αλκοολικού βαθμού και συσκευασίας κατά προϊόν. Στοιχεία σχετικά με συναφείς άδειες που κατέχει ο αιτητής. Άλλα έγγραφα ή δικαιολογητικά ή πληροφορίες που κρίνονται κατά περίπτωση αναγκαία από το Διευθυντή για τη νόμιμη λειτουργία της φορολογικής αποθή"'lς και γενικότερα για εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης. D Δήλωση Εγό) ο/η... (Συμπληρώσrε το πλι1ρες όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑL4 ΓΡΑΜΝΙΑΤΑ) δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται με αυτό το έντυπο και που περιέχονται σε οποιοδήποτε επισυνημμένο έγγραφο είναι πλήρεις και αληθείς και συγκατατίθεμαι, με πλήρη επίγνωση, όπως οι πληροφορίες αυτές τύχουν επεξεργασίας από το ΤμΙιμα Τελωνείων για το σκοπό της παρούσας αίτησης. Υπογραφή:.... Ημερομηνία:.... Παρακαλώ σημειώστε με -ν όπου ισχύει Αυτοεργοδοτούμενος: Συνέταιρος: Καταπιστευματοδόχος: Εξουσιοδοτημένο διευθυντικό στέλεχος: Γραμματέας εταιρείας: Πρόεδρος ή Γραμματέας:

11 2881 Για υπηρεσιακή χρήση μόνο Παρατηρήσεις: Η αίτηση συστήνεται / δεν συστήνεται ΣΦΡΑΓΙΔΑ Ανώτερος Τελωνειακός Λει:rουργός Ημερομηνία:.... o Για υπηρεσιακή χι:nίση μόνο Η αίτηση γίνεται αποδεκτή / απορρίπτεται ΣΦΡΑΓΙΔΑ Παρατηρήσεις: Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων Ημερομηνία:.... ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την άσκηση των δραστηριτί1των για τις οποίες ζητείται εξουσιοδότηση ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις των αντίστοιχων γνωστοποιήσεων. 2. Για κάθε δραστηριότητα για την οποία θα ζητείται εξουσιοδότηση πρέπει να υποβληθούν και όσα επί πλέον τυχόν στοιχεία και πληροφορίες αναφέρονται στην αντίστοιχη γνωστοποίηση και δεν αναφέρονται στην παρούσα αίτηση. Τυ:Τ(;Jθηκ[ στο Tυ:Τ0ΊραφεΊU τη; Kυ:ΤΡΙU,Ol; Δημοκρατίας, Λευκωσία.

12

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Τελωνειακό έδαφος ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 η Έκτακτη Προκήρυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) FIREWALLS ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 118/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4089 Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2006 949 Αριθμός 118 Οι περί Λιπασμάτων Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του Προσωπικού, των καταρτιζομένων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ Αριθμός Διαγωνισμού: 16/2013 Λευκωσία, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886993 2015-07-02

15PROC002886993 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ. : 213 2007 185 Κηφισιά : 30-06-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015 Η Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε. (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός Νόµος 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/2.10.2002) ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του νόµου αυτού είναι η ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' Κ.Δ.Π. 242/2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4578 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 1601 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001)

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα