Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού"

Transcript

1 Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο Λεσθόξνο Κύθλσλ 22, Καζηνξηά ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο ζεσξίαο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ηνληζηεί ε παηδαγσγηθή ηεο αμηνπνίεζε ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ). Σην πιαίζην απηό νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο λνεκνζύλεο, πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο, πξνζδηνξίδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη αλαιύνληαη ηα νρηώ ηεο είδε θάλνληαο αλαθνξά ζε δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εκπιέθνληαη νη καζεηέο. Γίλεηαη αθόκε αλαθνξά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε ζεσξία απηή πξνζεγγίδεη ην θαηλόκελν ηεο κάζεζεο, εληνπίδνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο απνπζηάδεη από ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη επηζεκαίλεηαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηδαθηηθή ηεο αμηνπνίεζε. Ταπηόρξνλα πξνβάιιεηαη ην κεζνδνινγηθό πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ Π.Δ θαη αλαδεηθλύεηαη ν ζεηηθόο ζπλδπαζκόο κε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζην δηδαθηηθό πιαίζην. Σην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ λεξνύ, θαηαλεκεκέλσλ αλά είδνο λνεκνζύλεο πνπ πξνηείλεη ν Gardner. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κνξθέο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο, δηδαθηηθέο ηερληθέο, αμηνιόγεζε, ζρνιηθή επηηπρία, απηνεθηίκεζε ΔΙΑΓΩΓΗ Δίλαη γλσζηό όηη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα όπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα, ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζε άιιεο ρώξεο, εληζρύνληαο θπξίσο ηηο ινγηθνκαζεκαηηθέο θαη γισζζηθέο δεμηόηεηεο κάιινλ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε άιισλ δπλαηνηήησλ θαη ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ ησλ καζεηώλ. Έηζη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ δηαζέηνπλ γισζζηθέο θαη ινγηθνκαζεκαηηθέο δεμηόηεηεο ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εμαζθαιίδνπλ ζρνιηθή επηηπρία θαη απηνπεπνίζεζε. Αληίζεηα νη καζεηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο δεμηόηεηεο απηέο πζηεξνύλ, βηώλνπλ αηζζήκαηα απνηπρίαο θαη απνκόλσζεο. Σν γεγνλόο όηη παξέρεηαη ε ίδηα βαζηθή εθπαίδεπζε ζε όια ηα παηδηά δεκηνπξγεί κελ ηελ ςεπδαίζζεζε όηη ην ζρνιείν είλαη δίθαην θαη δεκνθξαηηθό αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην ζρνιείν είλαη άδηθν. Δίλαη άδηθν γηαηί από ηε κηα αλαγλσξίδεηαη ε 1

2 αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλεη θάζε παηδί θαη από ηελ άιιε ε αλάγθε απηή ζπζηάδεηαη εμαηηίαο ηεο νκνηνκνξθίαο κε ηελ νπνία εθαξκόδνληαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ησλ παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο πνπ θαηά θαλόλα αθνινπζνύληαη ζε όιεο πεξίπνπ ηηο βαζκίδεο εθπ/ζεο. Η ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ηνπ H. Gardner εζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε όισλ ησλ κνξθώλ λνεκνζύλεο δεκηνπξγεί ηηο βάζεηο γηα κηα εθπαίδεπζε δηθαηόηεξε γηα όινπο. Γίλεη βαξύηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ πξαγκαηηθώλ θιίζεσλ θαη δπλαηνηήησλ θάζε αηόκνπ αμηνπνηώληαο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπ, ώζηε ην άηνκν λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύζζεη ηε δπλακηθή ηνπ σο πξνο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη. Η πξόηαζε απηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζεκεξηλό ζρνιηθό πεξηβάιινλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, δεδνκέλνπ όηη απηό κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί επηπιένλ από ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. (Gardner, 1999) Η ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Ορισμός και χαρακτηριστικά της νοημοσύνης Η λνεκνζύλε είλαη έλα πνιπδηάζηαην ραξαθηεξηζηηθό, πνπ ζπλδέεηαη κε ςπρνζσκαηηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο. Δίλαη ινηπόλ δύζθνιν λα νξηζηεί θαη λα νξηνζεηεζεί. Χζηόζν όιεο νη απόςεηο ζπγθιίλνπλ ζην όηη ε λνεκνζύλε αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο αμηνπνηώληαο ηηο ππάξρνπζεο εκπεηξίεο ελ όςεη λέσλ θαηαζηάζεσλ θαη εθαξκόδνληαο ηε ινγηθή. (Καινύξε-Αλησλνπνύινπ, 1994). ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε λνεκνζύλε πνπ παξακέλεη αλνηρηή, ππνζηεξίδεηαη κηα λέα ζεσξία γηα ην λνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλα επξύ θάζκα επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ ςπρνινγηθώλ, αλζξσπνινγηθώλ, βηνινγηθώλ. Δίλαη ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο κε βαζηθό εθπξόζσπν ην Howard Gardner. Σα βαζηθόηεξα ζεκεία ζηε ζεσξία ηνπ Gardner είλαη ηα εμήο: Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο είλαη όηη δηαζέηεη όια ηα είδε λνεκνζύλεο. Γελ ππάξρεη άλζξσπνο ζηνλ νπνίν δελ ζα ζπλαληήζεη θαλείο ηα είδε απηά. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπλαληήζεη θαλείο δπν αλζξώπνπο κε ην ίδην πξνθίι λνεκνζύλεο. Αθόκε θαη νη νκνδπγσηηθνί δίδπκνη, αλ θαη έρνπλ θνηλό γελεηηθό πιηθό θαη δνπλ ζην ίδην πεξηβάιινλ, ε λνεκνζύλε ηνπο δηαθέξεη, επεηδή βηώλνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο. Η λνεκνζύλε δειαδή δελ είλαη ζηαηηθή αιιά εμειίζζεηαη. (Gardner, 1999) Είδη νοημοσύνης Οη ηύπνη λνεκνζύλεο είλαη επδηάθξηηνη κέζα ζηνλ εγθέθαιν, αιιά ζηελ πξάμε αλαπόθεπθηα ε θάζε λνεκνζύλε δελ ιεηηνπξγεί απόιπηα κόλε αιιά ζε αιιειεπίδξαζε κε ηηο άιιεο. Ο Gardner αλαγλσξίδεη νρηώ κνξθέο: Λεθηηθή/ γισζζηθή λνεκνζύλε (Verbal Linguistic Intelligence) Δδξάδεηαη ζηνλ αξηζηεξό θξνηαθηθό ινβό. Αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθνύ ρεηξηζκνύ ηεο γιώζζαο κέζα από ηνλ γξαπηό ιόγν, ηε ζπδήηεζε, ην ρηνύκνξ θ.ιπ.. ηνπο καζεηέο απηνύο αξέζνπλ νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε κπζηζηνξήκαηα, κύζνπο, πνηήκαηα, απηνζρέδηεο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα: κηιώληαο, αθνύγνληαο θαη βιέπνληαο ηηο ιέμεηο, γξάθνληαο, δηαβάδνληαο. Λνγηθή/ καζεκαηηθή λνεκνζύλε (Logical/Mathematical Intelligence) 2

3 Δδξάδεηαη ζηνλ αξηζηεξό θξνηαθηθό ινβό. Δίλαη ε ηθαλόηεηα ρξήζεο αξηζκώλ θαη απνηειεζκαηηθήο αλάιπζεο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο. Οη καζεηέο κε αλαπηπγκέλε ινγηθή λνεκνζύλε παίδνπλ κε ηνπο αξηζκνύο θαη ηηο κεηξήζεηο, ηνπο αξέζεη λα ζπιιέγνπλ θαη λα ηαμηλνκνύλ αληηθείκελα, ελδηαθέξνληαη γηα ην πώο δνπιεύνπλ ηα πξάγκαηα, πξνζαλαηνιίδνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο αλάζεζεο ξόινπ, ηνπο αξέζεη ε δηαδηθαζία αλ ηόηε θ.ά.. Μνπζηθή /ξπζκηθή λνεκνζύλε (Musical Intelligence) Δδξάδεηαη θπξίσο ζην δεμηό κεησπηθό θξνηαθηθό ινβό. Δίλαη ε ηθαλόηεηα λα απνιακβάλεηο, λα ζπλζέηεηο θαη λα εθηειείο κνπζηθά θνκκάηηα. Δκπεξηέρεη επαηζζεζία ζηελ θίλεζε, ζην ξπζκό θαη ηε ρξνηά ησλ ήρσλ. ηνπο καζεηέο κε πςειή κνπζηθή λνεκνζύλε ηνπο αξέζεη λα ηξαγνπδνύλ κνηίβα, λα θνπληνύληαη θαη λα θηλνύληαη κε ξπζκό, λα δηαθξίλνπλ πνιινύο ήρνπο ηαπηόρξνλα, λα δνπλ κνπζηθέο εκπεηξίεο. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα κέζσ ηνπ ξπζκνύ, ηεο κεισδίαο, ηεο κνπζηθήο, παίδνληαο κνπζηθό όξγαλν, επηλνώληαο ηξαγνύδηα θαη ηόλνπο. Οπηηθή/Χσξηθή λνεκνζύλε (Spatial Intelligence) Δδξάδεηαη θπξίσο ζην δεμηό πιεπξηθό ινβό. Υαξαθηεξίδεηαη από ηε δπλαηόηεηα αθξηβνύο αληίιεςεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δπλαηόηεηα ζρεκαηηζκνύ λνεηηθώλ εηθόλσλ, όπσο δεκηνπξγία ραξηώλ, πιαζηηθέο ηέρλεο θ.ά. Γηαθξίλεη ηνπο καζεηέο πνπ ηνπο αξέζεη λα ηξαβνύλ γξακκέο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα γξαθήκαηα, ράξηεο θαη εηθόλεο, πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο πξηλ λα ηηο γξάςνπλ. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα δνπιεύνληαο κε ρξώκαηα θαη εηθόλεο, παξαηεξώληαο θαη νλεηξνπνιώληαο, ζρεδηάδνληαο, θσηνγξαθίδνληαο, ζπλαξκνινγώληαο, παίδνληαο θ.ιπ.. Σσκαηηθή / θηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε (Bodily Intelligence) Δίλαη ε ηθαλόηεηα αμηνπνίεζεο ηεο λόεζεο γηα ην ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν ησλ εθνύζησλ θηλήζεσλ ηνπ ζώκαηνο. Η ζσκαηηθή λνεκνζύλε θαηεπζύλεη ην ζώκα λα ιύλεη πξνβιήκαηα, λα επηλνεί λέεο θαηαζηάζεηο θαη λα κεηαβηβάδεη ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Η λνεκνζύλε απηή ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαιή αίζζεζε ηεο ηζνξξνπίαο, ηνπ ξπζκνύ, πνπ ιύλνπλ πξνβιήκαηα ελεξγώληαο, πνπ επηθνηλσλνύλ κε ρεηξνλνκίεο, πνπ απνιακβάλνπλ ηα παηρλίδηα, πνπ πξνηηκνύλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε κνληέια παξά κε θείκελν. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα κε θίλεζε, αγγίδνληαο, αιιειεπηδξώληαο ζην ρώξν, θ.ιπ.. Γηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε (Interpersonal Intelligence) Η δηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε εδξάδεηαη θπξίσο ζην κεησπηθό ινβό θαη ζην λέν θινηό θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλόηεηα αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ δηαζέζεσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ άιισλ αηόκσλ, ηελ ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο ζε νκάδα θαη επηθνηλσλίαο κε άιινπο. Οη καζεηέο πνπ δηαζέηνπλ δηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε πξννδεύνπλ ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο, αλαπηύζζνπλ ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο, ελεξγνύλ ζπκβνπιεπηηθά, επηζεκαίλνπλ θαη αληηδξνύλ ζηηο δηαζέζεηο ησλ θίισλ θαη ζπκκαζεηώλ ηνπο, παξνπζηάδνπλ αξρεγηθέο ηθαλόηεηεο, δείρλνπλ επαηζζεζία ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα κέζα από νκαδηθέο εξγαζίεο, ζπγθξίλνληαο, ζπζρεηίδνληαο, κε παηρλίδηα θ.ιπ. Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε (Intrapersonal Intelligence) Δδξάδεηαη θπξίσο ζην κεησπηθό ινβό θαη ζην λέν θινηό. Δίλαη ε ηθαλόηεηα γηα θαηαλόεζε ησλ βαζύηεξσλ αηζζεκάησλ, επηζπκηώλ θαη ηδεώλ ηνπ εαπηνύ. Απνηειεί ηθαλόηεηα πξνζσπηθήο γλώζεο πνπ ζηξέθεηαη πξνο ηνλ εαπηό. Οη καζεηέο πνπ ηε δηαζέηνπλ έρνπλ επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηώλ ηνπο, εθθξάδνπλ ηηο επηζπκίεο ή ηε δπζαξέζθεηά ηνπο, δηακνξθώλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη επηδηώθνπλ λα ηνπο πεηύρνπλ, έρνπλ πςειή απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε, θαηαλννύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο, αθνινπζνύλ ην έλζηηθηό ηνπο, ηνπο αξέζεη λα εξγάδνληαη κόλνη ζην δηθό ηνπο ξπζκό. 3

4 Φπζηνθξαηηθή λνεκνζύλε (Naturalistic Intelligence) Σειεπηαία ν Gardner πξόηεηλε θαη έλα άιιν είδνο λνεκνζύλεο ηε Φπζηνθξαηηθή πνπ αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα δηάθξηζεο κεηαμύ ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ θαη αμηνιόγεζήο ηνπο. Παξάδεηγκα αλζξώπνπ κε πςειό δείθηε λαηνπξαιηζηηθήο λνεκνζύλεο είλαη ν Γαξβίλνο ν νπνίνο δηακόξθσζε ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ Η ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο πξνζεγγίδεη ηε κάζεζε σο κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πνιινί ηνκείο. Γέρεηαη όηη ν εγθέθαινο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα..h θάζε δειαδή λνεκνζύλε δελ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα από ηηο άιιεο, αιιά καζαίλνπκε, επηθνηλσλνύκε, ιύλνπκε πξνβιήκαηα θηι. κε νρηώ ηνπιάρηζηνλ ηξόπνπο. Υξεηάδεηαη επνκέλσο ν θάζε καζεηήο κε βάζε ην πξνθίι λνεκνζύλεο ηνπ λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα καζαίλεη κε ην δηθό ηνπ ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηε γλώζε θαη λα θαηαλνεί πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζεκαζία γη απηόλ. Απηό ζα επηηεπρζεί θπζηθά εθόζνλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζηνλ ηξόπν κάζεζεο θαη δηδάμνπλ θαη πξνζεγγίζνπλ έλα ζέκα κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. ην πιαίζην απηό ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ δηαθνξεηηθώλ από ηηο παξαδνζηαθέο. Παξαπέκπεη ζε θαηλνηόκα πεξηβάιινληα κε αλνηρηά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη αλνηρηέο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη επθαηξίεο γηα δηαθνξεηηθέο επηινγέο. Πξνθξίλεη δειαδή ην καζεηνθεληξηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε πνηθηιίαο δηδαθηηθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ώζηε ε κάζεζε λα νδεγεί ζηελ θαηαλόεζε θαη όρη απιά ζηελ απνκλεκόλεπζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη επνηθνδνκεηηθή. Οη εθπαηδεπηηθνί επνκέλσο ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο όηη νη καζεηέο καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ρξεηάδεηαη λα παξνπζηάδνπλ ην πιηθό ηνπο θαη λα πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα εθαξκόδνληαο πνηθηιία δηδαθηηθώλ κεζόδσλ ώζηε λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ηα δηαθνξεηηθά είδε λνεκνζύλεο. Υξεηάδεηαη λα εμαζθαιίδνπλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα θάζε είδνο λνεκνζύλεο παξνπζηάδνληαο ην ζέκα κε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο κάζεζεο όπσο π.ρ παηρλίδηα ξόισλ, νκαδνζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, κειέηεο πεδίνπ, εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, πνιπκέζα θ.ά. ώζηε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ην λνεηηθό δπλακηθό θάζε παηδηνύ, λα επηηπγράλεηαη ε θαηαλόεζε θαη ε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηεο λέαο γλώζεο ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Σαπηόρξνλα είλαη ζεκαληηθό λα αμηνινγνύλ ηνπο καζεηέο κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιόγεζεο π.ρ θάθειν εξγαζηώλ, ζρέδηα εξγαζίαο, ηερληθέο απηό ή εηεξναμηνιόγεζεο πνπ έρνπλ θαζαξά αλαηξνθνδνηηθό θαη όρη βαζκνινγηθό-αληαγσληζηηθό ραξαθηήξα. Η απόθηεζε ηεο γλώζεο ζε έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα ηηο πξνζιεπηηθέο θαη λνεηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ παηδηνύ ζα αλαπηύμεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ ζα νδεγήζεη ζε ζεηηθά ζρνιηθά επηηεύγκαηα θαη θαιύηεξε ζρέζε κε ην ζρνιείν. (Σξηιίβα & Chimienti 2000, Μαθξή-Μπόηζαξε 2001) Έλα ηέηνην δηδαθηηθό πιαίζην δηεπθνιύλεη ηελ ελεξγεηηθή θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ ηόζν ησλ πξνηθηζκέλσλ θαη ηαιαληνύρσλ όζν θαη εθείλσλ πνπ ζην ζπκβαηηθό πξόγξακκα έρνπλ ρακειή απόδνζε όπσο είλαη π.ρ ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, απηά πνπ πξνέξρνληαη από ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξώκαηα, όζα έρνπλ άιιε κεηξηθή γιώζζα από ηελ ειιεληθή θ.ιπ. Δζηηάδνληαο ην 4

5 ζρνιείν ζηελ αλάπηπμε ησλ πξαγκαηηθώλ θιίζεσλ θαη δπλαηνηήησλ θάζε παηδηνύ εληζρύεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπο, ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά θαη πεξηνξίδεη ηε ζρνιηθή απνηπρία. (Κάππαο,1999). ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Δ Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ/δξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο απαηηνύλ ηε δηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο/πξνβιήκαηνο δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη ηε ρξήζε ελεξγεηηθώλ κεζόδσλ: ζπδήηεζε - αληηπαξάζεζε απόςεσλ, έξεπλα, θξηηηθή επεμεξγαζία θαη δξάζε. (Υξπζαθίδεο,1994, ΓΔΠΠ- ΑΠ 2002, Π. -Νέν ρνιείν 2011). Οη πην ραξαθηεξηζηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ είλαη ην ζρέδην εξγαζίαο θαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο. Υξεζηκνπνηνύληαη όκσο θαη άιιεο εηδηθόηεξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, όπσο ε κειέηε πεδίνπ, ε αλίρλεπζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ, ε κέζνδνο έξεπλαο κε ππνβνιή εξσηήζεσλ, ε πεηξακαηηθή κέζνδνο, ε αλάιπζε θαη κειέηε κηαο ραξαθηεξηζηηθήο πεξίπησζεο, ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο, ε πλεπκαηηθή δηέγεξζε, ε αληηπαξάζεζε απόςεσλ, ην παηρλίδη ξόισλ, ε δξακαηνπνίεζε, ε θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνύ ράξηε/ράξηε ηδεώλ θ.ιπ.. (Φέξκειε, Ρνπζζνκνπζηαθάθε Θενδσξάθε, Υαηδεθώζηα, Γθαίηιηρ, 2008) Απνηεινύλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο αμηνπνηνύλ όια ηα είδε λνεκνζύλεο, θαη ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Η εθαξκνγή άιισζηε πξνγξακκάησλ Π.Δ έρεη ζεηηθή απήρεζε ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο όπσο δηαπηζηώλεηαη θαη από ηελ εκπεηξία πνιιώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα Π.Δ. Παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν νη ίδηνη νη καζεηέο πνπ ζην θαλνληθό πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ εκθαλίδνπλ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, λα ζπκκεηέρνπλ κε ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκό ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. (Παπαδεκεηξίνπ, 2004). Σα πξνγξάκκαηα Π.Δ εθαξκόδνληαο πνηθίιεο δηδαθηηθέο ηερληθέο βησκαηηθήο κάζεζεο έρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο λα εληζρύζνπλ εθηόο από γισζζηθέο θαη ινγηθνκαζεκαηηθέο δεμηόηεηεο, ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη ηαιέληα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα βηώζνπλ αηζζήκαηα επηηπρίαο, λα ηνλώζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό θαη λα ελδπλακώζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Η αλάπηπμε κάιηζηα ηεο απηνεθηίκεζεο ζα ηνπο βνεζήζεη λα απνηνικήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο πζηεξνύλ. (Γεσξγόπνπινο& Σζαιίθε 1993, Κακαξηλνύ, 2000). Δξγαδόκελνη κάιηζηα ζε νκαδνζπλεξγαηηθό πιαίζην κέζα από ηε ιήςε ππεύζπλνπ ξόινπ, αλαγλσξίδνπλ ηε δηθή ηνπο αμία θαη ηελ αμία ησλ άιισλ βηώλνπλ ηνλ ηζόηηκν ξόιν ηνπο θαη ηελ πξνζθνξά ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Οη δάζθαινη πξέπεη λα απνδίδνπλ ίζε βαξύηεηα ζε όια ηα είδε λνεκνζύλεο θαη λα εληνπίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. (Μαηζαγγνύξαο, 2000). ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά έλα ζρέδην εξγαζίαο γηα ην λεξό κε δηαζεκαηηθό ραξαθηήξα, ζην νπνίν πξνηείλεηαη κηα κεγάιε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε βειηίσζε πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ λνεηηθώλ ηθαλνηήησλ. Απεπζύλεηαη, εθόζνλ γίλνπλ νη θαηάιιειεο 5

6 πξνζαξκνγέο, ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. H επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ βαζίζηεθε ζην ζπλδπαζκό ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom (γλσζηηθόο, ζπλαηζζεκαηηθόο θαη ςπρνθηλεηηθόο ηνκέαο) κε όια ηα είδε λνεκνζύλεο ηνπ Gardner. (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Λεθηηθή/γισζζηθή λνεκνζύλε -Σα παηδηά δηαβάδνπλ βηβιία γηα ην λεξό, δεκηνπξγνύλ ην ιεμηθό ηνπ λεξνύ, π.ρ ηελ αιθαβήηα ηνπ λεξνύ κε επηιεγκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λεξό, δεκηνπξγνύλ πξνηάζεηο κε ηηο παξαπάλσ ιέμεηο, ζπγθεληξώλνπλ παξνηκίεο, θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο, κύζνπο, έζηκα πνπ αθνξνύλ ην λεξό. -Παξνπζηάδνπλ κία νκηιία γηα ηε δσή ζηε ιίκλε, εηνηκάδνπλ αθίζεο ή ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηελ εμνηθνλόκεζε θαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνύ, ζπδεηνύλ θαη πξνηείλνπλ ιύζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ λεξνύ. -Αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζε έγθπξεο πεγέο, θαηαγξάθνπλ ρξήζεηο, πξνβιήκαηα, γξάθνπλ κηα επηζηνιή πξνο ηνλ ηύπν ή ηνπο ηνπηθνύο ππεπζύλνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ξύπαλζεο ηνπ λεξνύ θαη πξνηείλνπλ ιύζεηο. Λνγηθή/ καζεκαηηθή λνεκνζύλε -πγθεληξώλνπλ ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ ζην ζπίηη ζην δηάζηεκα π.ρ κίαο εκέξαο, ρξεζηκνπνηώληαο ην κεηξεηή θαηαλάισζεο, δηαηξνύλ ηε ζπλνιηθή εκεξήζηα θαηαλάισζε λεξνύ κε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. -Φηηάρλνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο, πίλαθεο, κε ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε λεξνύ ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν, θάλνληαο κεηξήζεηο γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, δεκηνπξγνύλ βάζεηο δεδνκέλσλ. -Πεξηγξάθνπλ κε ζαθή ινγηθά βήκαηα πώο λα πεξηνξίζνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ, ζπκπεξαίλνπλ αλ γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνύ. -Κάλνπλ κεηξήζεηο (π.ρ pη, ζθιεξόηεηαο, ζεξκνθξαζίαο) γηα λα ειέγμνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο βξύζεο πνπ πίλνπλ ζην ζρνιείν θαη ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο κε ηα επηζήκσο αλαγλσξηζκέλα όξηα, θαηαιήγνπλ ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα αμηνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ από κία έξεπλα γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Μνπζηθή /ξπζκηθή λνεκνζύλε -Αθνύλ θαη καζαίλνπλ ηξαγνύδηα γηα ην λεξό, ερνγξαθνύλ ή αθνύλ, δηαθξίλνπλ θαη νλνκάδνπλ δηάθνξνπο ήρνπο ηνπ λεξνύ: ζηάμηκν βξύζεο, ςηράια, βξνρή, κπόξα, θειάξπζκα, θινίζβν ηεο ζάιαζζαο, παθιαζκό θπκάησλ, θνπξηνύλα, θαηαξξάθηε, λεξό πνπ βξάδεη θ.ιπ., ή ερνγξαθνύλ ηνπο ήρνπο ελόο πγξνηόπνπ θαη ηνπο αθνύλ. -Καηαζθεπάδνπλ απηνζρέδηα κνπζηθά όξγαλα ρξεζηκνπνηώληαο ην λεξό, π.ρ. κνπζηθά πνηήξηα, ζθπξίρηξεο κε λεξό, θ.ά., αλαπαξηζηνύλ ηνλ ήρν ηεο ζάιαζζαο ρξεζηκνπνηώληαο έλα θνκκάηη από θαιάκη κπακπνύ, ζην νπνίν θαξθώλνπλ πξνθάθηα πνπ ην δηαπεξλνύλ, ην γεκίδνπλ κε όζηξαθα, θιείλνπλ ηηο άθξεο θαη ην αλαπνδνγπξίδνπλ, αλαπαξάγνπλ ηνλ ήρν ηνπ θινίζβνπ θάλνληαο απαιέο θηλήζεηο πάλσ ζην δέξκα ελόο ηακπνπξίλνπ. Οπηηθή/ρσξηθή λνεκνζύλε -Καηαζθεπάδνπλ κηα καθέηα πνπ δείρλεη λεξόκπιν ή πδξνειεθηξηθό εξγνζηάζην, θαηαζθεπάδνπλ έλα κεηξεηή θαηαλάισζεο λεξνύ, θαηαζθεπάδνπλ έλα αλάγιπθν ράξηε κε άκκν γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε ξνή ηνπ λεξνύ ζηηο πεγέο, ηα ξπάθηα, ηα πνηάκηα, ηηο ιίκλεο, ηε ζάιαζζα. -Γεκηνπξγνύλ ελλνηνινγηθό ράξηε κε θεληξηθέο έλλνηεο ηε ξύπαλζε θαη κόιπλζε ηνπ λεξνύ (επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ) επηζεκαίλνληαο αηηίεο, ζπλέπεηεο, κέηξα αληηκεηώπηζεο, δίλνπλ έλα ζαθέο νπηηθό παξάδεηγκα-αλαπαξάζηαζε ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ, ρξεζηκνπνηνύλ ράξηεο γηα λα εληνπίζνπλ, πνηάκηα, ιίκλεο θ.ιπ., θηηάρλνπλ 6

7 έλα ζρέδην γηα λα δείμνπλ πώο θηάλεη ην λεξό από ηηο πεγέο ζην πδξαγσγείν θαη ζηα ζπίηηα. -Γεκηνπξγνύλ πίλαθεο δσγξαθηθήο ή θνιάδ κε δηαθνξεηηθέο απνρξώζεηο, κπιε, γαιαδνπξάζηλν, αρλνγάιαδν θ.ιπ γηα λα εθθξάζνπλ ηα ρξώκαηα ηεο ιίκλεο, ηεο ζάιαζζαο, ηνπ πάγνπ, δηνξγαλώλνπλ κηα έθζεζε θσηνγξαθίαο κε θσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ην πγξό ζηνηρείν, αμηνπνηνύλ δηδαθηηθά έξγα ηέρλεο κε ζέκα ην λεξό όπσο π.ρ ε Γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο ηνπ Μπνηηηζέιη, ζαιαζζνγξαθίεο θ.ιπ. Σσκαηηθή / θηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε -Αλαπαξηζηνύλ κε ην ζώκα θαη παηρλίδηα ξόισλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, δξακαηνπνηνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ καγγαλνπήγαδνπ, ηνπ λεξόκπινπ, κε ηε θσλή θαη ην ζώκα ηνπο αλαπαξάγνπλ ηελ ήξεκε ή θπκαηώδε ζάιαζζα, ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο κε ηξαγνύδηα πνπ έρνπλ σο ζέκα ην λεξό π.ρ. Γεξαθίλα, Φαξόβαξθα θ.ιπ. (Νηδνύθξα, 2006). -Δπηζθέπηνληαη εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, εξγνζηάζην εκθηάισζεο λεξνύ, κηα ιίκλε, έλα πνηάκη θ.ιπ., ζρεδηάδνπλ θαη εθηεινύλ πεηξάκαηα γηα ην λεξό. (Βξεηηά-Κνπζθνιέθα, 2001) -Αλαπαξηζηνύλ ηνλ ήρν ηεο βξνρήο κε ην ρηύπεκα ησλ δαρηύισλ ζηελ παιάκε. Υηύπεκα ελόο δαρηύινπ γηα ηελ ςηράια- Η βξνρή δπλακώλεη θιηκαθσηά ρηππώληαο ζηαδηαθά όια ηα δάρηπια. Η έληαζε ηεο βξνρήο ζα κεησζεί κε ην ρηύπεκα ζηαδηαθά ιηγόηεξσλ δαρηύισλ. Η βξνρή ζηακαηά θαη βγαίλεη ν ήιηνο όηαλ ηα ρέξηα αλνίγνπλ θαη ζεθώλνληαη ςειά. (Mώξνπ & Mνπγηαθάθνο 2006) Γηαπξνζσπηθή Ννεκνζύλε -Απνδίδνπλ ζεαηξηθά έλα κύζν ή έζηκν ζρεηηθά κε ην λεξό (Σν θαζξέθηηζκα ηνπ λάξθηζζνπ, Ο κύζνο ηεο Γάθλεο, Η Πεξπεξνύλα θ.ιπ.), εηθνλνγξαθνύλ κηα ηζηνξία κε ζέκα ηελ εμνηθνλόκεζε ηνπ λεξνύ, θαη δξακαηνπνηνύλ ηελ ίδηα ηζηνξία ζηελ ηάμε. (Άιθεζηηο,2000) -Μειεηνύλ νκαδηθά έλα ζέκα γηα ην λεξό, ζπκπιεξώλνπλ από θνηλνύ θύιια εξγαζίαο, θάλνπλ νκαδηθέο θαηαγξαθέο-κεηξήζεηο θ,ιπ., ζπληάζζνπλ εξσηεκαηνιόγηα ζε νκαδηθή βάζε γηα ηε δηεξεύλεζε απόςεσλ ζπκκαζεηώλ, γνλέσλ, θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θ.ιπ. ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ. -πγγξάθνπλ νκαδηθά παξακύζη κε ζέκα: «Σα ζύλλεθα δηαζθεδάδνπλ» ή «Σν λεξό ηαμηδεύεη». (Ρνληάξη,1985) -πδεηνύλ θαη εμεγνύλ ζηελ νκάδα ηελ έλλνηα ησλ όξσλ π.ρ «πδξνθόξνο νξίδνληαο», «πδξνινγηθόο θύθινο», «όμηλε βξνρή», εξεπλνύλ νκαδηθά ζην δηαδίθηπν γηα ην πόζηκν λεξό ζηελ Αθξηθή. Παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηηο άιιεο νκάδεο. Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε -θέθηνληαη απηά πνπ έκαζαλ γηα ην λεξό. Αλαθέξνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο άξεζαλ, αλαθέξνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο εκπεηξίεο θαη ηα θαιύηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ είραλ ζηελ εξγαζία ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ. -Απαληνύλ ζε εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ, ηη πηζηεύνπλ όηη πξνεγείηαη κηαο πιεκκύξαο. -Δθθξάδνπλ ηε γλώκε ηνπο γηα ηε ξύπαλζε ηεο ιίκλεο, πξνηείλνπλ ηξόπνπο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ, θαληάδνληαη όηη έρνπλ ην ξόιν ηνπ δεκάξρνπ θαη ζθέθηνληαη πώο ζα έιπλαλ ην πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο. -Αλαθέξνπλ κε πνηνπο ηξόπνπο βνήζεζαλ ηελ νκάδα ηνπο λα επηιύζνπλ έλα πξόβιεκα πνπ είραλ ζηε ζύληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αλαθέξνπλ ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. Φπζηνθξαηηθή λνεκνζύλε 7

8 -Αμηνινγνύλ ηε ζεκαζία ηνπ λεξνύ, αλαγλσξίδνπλ ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ελόο πγξνηόπνπ, δεκηνπξγνύλ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ελόο πγξόηνπνπ, ζπδεηνύλ γηα ηε ζπκβνιή ελόο πγξνηόπνπ ζην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. -Παξαηεξνύλ θαη θαηαγξάθνπλ ζε ζπγθεληξσηηθό πίλαθα ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζπλάληεζαλ ζθνππίδηα ζε παξαπνηάκηα, παξαιίκληα ή παξάθηηα δώλε, αλαιακβάλνπλ δξάζε ζε ζπλεξγαζία κε ζπιιόγνπο, θνξείο, πνιίηεο γηα ηελ θαζαξηόηεηα κηαο αθηήο, κηαο όρζεο θ.ιπ.. Καηαληκηικά Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαδεηθλύεηαη ε ζεκαζία ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ζεσξίαο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. Δθαξκόδνληαο νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Π.Δ ελεξγεηηθνύο θαη βησκαηηθνύο ηξόπνπο κάζεζεο κέζα από πνηθηιία δηδαθηηθώλ ηερληθώλ, δηακνξθώλνπλ ην θαηάιιειν δηδαθηηθό θαη παηδαγσγηθό πιαίζην ώζηε λα αλαπηπρζεί ην δπλακηθό θάζε καζεηή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Άιθεζηηο (2000). Η Γξακαηηθή Τέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Βξεηηά-Κνπζθνιέθα Ν.( 2001). Έλα θνπηί γεκάην λεξό. Αζήλα: Καιεηδνζθόπην. Γεσξγόπνπινο, Α. & Σζαιίθε Δ. (1993). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Gutenberg. Gardner H. (1999). Intelligence reframed: Multiple Intelligence for the 21th century. New York: Basic Καινύξε-Αλησλνπνύινπ Ρ. (1994). Γεληθή Ψπρνινγία, 1νο ηόκνο. Δθδόζεηο: Διιελ. Κακαξηλνύ, Γ. (2000). Βησκαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν, απηνέθδνζε. Κάππαο Δ. (1999). Η πίεζε γηα αθαδεκαηθή επηηπρία πνπ αζθείηαη ζηα ζεκεξηλά παηδηά σο παξάγσλ ζρνιηθήο απνηπρίαο. Σην Κσλζηαληίλνπ Χ. (επηκ.). Πξαθηηθά ηνπ Η δηεζλνύο επηζηεκνληθνύ ζπλεδξίνπ. Σρνιηθή απνηπρία θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο: Αηηίεο ζπλέπεηεο θαη αληηκεηώπηζε. Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο- ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Διιεληθά Γξάκκαηα Μαθξή-Μπόηζαξε, Δ. (2001). Απηναληίιεςε θαη Απηνεθηίκεζε. Αζήλα:Διιεληθά Γξάκκαηα. Μαηζαγγνύξαο Η. (2000). Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε Αζήλα: Γξεγόξεο Mώξνπ Α., Mνπγηαθάθνο Π. (2006) Σρνιηθέο-Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο Α-η Γεκνηηθνύ. Αζήλα: Ο.Δ.Γ.Β. Νηδνύθξα Μ., (2006). Παηδηθά θαη ζρνιηθά ηξαγνύδηα. Θάιαζζα. Αζήλα: Μεισδία Παξαζθεπά Φ., Παπαγηάλλε Α,. (2008). Δπηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο δεμηόηεηεο γηα ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο. ΤΠΔΠΘ. Αζήλα. Παπαδεκεηξίνπ Β. (2004). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ζρνιείν. Αζήλα: Σππσζήησ-Γάξδαλνο. Π.Ι. (2011). Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Γηδαθηηθνύ - Μαζεζηαθνύ Πεδίνπ «Πεξηβάιινλ θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε» ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Αζήλα Ρνληάξη Σδ. (1985) Η Γξακκαηηθή ηεο Φαληαζίαο: Πώο λα θηηάλνπκε ηζηνξίεο γηα παηδηά. Αζήλα: Σεθκήξην Σξηιίβα. & Chimienti G. (2000). Αλαθάιπςε-Απηνγλσζία-Απηνθπξηαξρία- Απηνεθηίκεζε. Αζήλα: Παηάθε. ΤΠΔΠΘ, Π.Ι. (2002).ΓΔΠΠΠΣ-ΑΠΣ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ηόκνο Β.Αζήλα 8

9 Φέξκειε Γ., Ρνπζζνκνπζηαθάθε Θενδσξάθε Μ., Υαηδεθώζηα Κ., Γθαίηιηρ Μ.(2008). Οδεγόο Αλάπηπμεο Γηαζεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο. Αζήλα: ΟΔΓΒ Υξπζαθίδεο, Κ. (1994). Βησκαηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία. Η εηζαγσγή ηεο Μεζόδνπ Project ζην ζρνιείν. Αζήλα: Gutenberg. 9

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι πολλαπλέρ μοπθέρ Νοημοζύνηρ

Οι πολλαπλέρ μοπθέρ Νοημοζύνηρ Page1 Οι πολλαπλέρ μοπθέρ Νοημοζύνηρ Ο Howard Gardner ζην βηβιίν ηνπ Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: Basic, 2000, ππνζηεξίδεη όηη ε αλζξώπηλε επθπΐα δελ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα