Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού"

Transcript

1 Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο Λεσθόξνο Κύθλσλ 22, Καζηνξηά ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο ζεσξίαο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ηνληζηεί ε παηδαγσγηθή ηεο αμηνπνίεζε ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ). Σην πιαίζην απηό νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο λνεκνζύλεο, πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο, πξνζδηνξίδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη αλαιύνληαη ηα νρηώ ηεο είδε θάλνληαο αλαθνξά ζε δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εκπιέθνληαη νη καζεηέο. Γίλεηαη αθόκε αλαθνξά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε ζεσξία απηή πξνζεγγίδεη ην θαηλόκελν ηεο κάζεζεο, εληνπίδνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο απνπζηάδεη από ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη επηζεκαίλεηαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηδαθηηθή ηεο αμηνπνίεζε. Ταπηόρξνλα πξνβάιιεηαη ην κεζνδνινγηθό πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ Π.Δ θαη αλαδεηθλύεηαη ν ζεηηθόο ζπλδπαζκόο κε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζην δηδαθηηθό πιαίζην. Σην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ λεξνύ, θαηαλεκεκέλσλ αλά είδνο λνεκνζύλεο πνπ πξνηείλεη ν Gardner. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κνξθέο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο, δηδαθηηθέο ηερληθέο, αμηνιόγεζε, ζρνιηθή επηηπρία, απηνεθηίκεζε ΔΙΑΓΩΓΗ Δίλαη γλσζηό όηη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα όπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα, ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζε άιιεο ρώξεο, εληζρύνληαο θπξίσο ηηο ινγηθνκαζεκαηηθέο θαη γισζζηθέο δεμηόηεηεο κάιινλ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε άιισλ δπλαηνηήησλ θαη ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ ησλ καζεηώλ. Έηζη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ δηαζέηνπλ γισζζηθέο θαη ινγηθνκαζεκαηηθέο δεμηόηεηεο ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εμαζθαιίδνπλ ζρνιηθή επηηπρία θαη απηνπεπνίζεζε. Αληίζεηα νη καζεηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο δεμηόηεηεο απηέο πζηεξνύλ, βηώλνπλ αηζζήκαηα απνηπρίαο θαη απνκόλσζεο. Σν γεγνλόο όηη παξέρεηαη ε ίδηα βαζηθή εθπαίδεπζε ζε όια ηα παηδηά δεκηνπξγεί κελ ηελ ςεπδαίζζεζε όηη ην ζρνιείν είλαη δίθαην θαη δεκνθξαηηθό αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην ζρνιείν είλαη άδηθν. Δίλαη άδηθν γηαηί από ηε κηα αλαγλσξίδεηαη ε 1

2 αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλεη θάζε παηδί θαη από ηελ άιιε ε αλάγθε απηή ζπζηάδεηαη εμαηηίαο ηεο νκνηνκνξθίαο κε ηελ νπνία εθαξκόδνληαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ησλ παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο πνπ θαηά θαλόλα αθνινπζνύληαη ζε όιεο πεξίπνπ ηηο βαζκίδεο εθπ/ζεο. Η ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ηνπ H. Gardner εζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε όισλ ησλ κνξθώλ λνεκνζύλεο δεκηνπξγεί ηηο βάζεηο γηα κηα εθπαίδεπζε δηθαηόηεξε γηα όινπο. Γίλεη βαξύηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ πξαγκαηηθώλ θιίζεσλ θαη δπλαηνηήησλ θάζε αηόκνπ αμηνπνηώληαο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπ, ώζηε ην άηνκν λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύζζεη ηε δπλακηθή ηνπ σο πξνο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη. Η πξόηαζε απηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζεκεξηλό ζρνιηθό πεξηβάιινλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, δεδνκέλνπ όηη απηό κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί επηπιένλ από ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. (Gardner, 1999) Η ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Ορισμός και χαρακτηριστικά της νοημοσύνης Η λνεκνζύλε είλαη έλα πνιπδηάζηαην ραξαθηεξηζηηθό, πνπ ζπλδέεηαη κε ςπρνζσκαηηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο. Δίλαη ινηπόλ δύζθνιν λα νξηζηεί θαη λα νξηνζεηεζεί. Χζηόζν όιεο νη απόςεηο ζπγθιίλνπλ ζην όηη ε λνεκνζύλε αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο αμηνπνηώληαο ηηο ππάξρνπζεο εκπεηξίεο ελ όςεη λέσλ θαηαζηάζεσλ θαη εθαξκόδνληαο ηε ινγηθή. (Καινύξε-Αλησλνπνύινπ, 1994). ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε λνεκνζύλε πνπ παξακέλεη αλνηρηή, ππνζηεξίδεηαη κηα λέα ζεσξία γηα ην λνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλα επξύ θάζκα επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ ςπρνινγηθώλ, αλζξσπνινγηθώλ, βηνινγηθώλ. Δίλαη ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο κε βαζηθό εθπξόζσπν ην Howard Gardner. Σα βαζηθόηεξα ζεκεία ζηε ζεσξία ηνπ Gardner είλαη ηα εμήο: Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο είλαη όηη δηαζέηεη όια ηα είδε λνεκνζύλεο. Γελ ππάξρεη άλζξσπνο ζηνλ νπνίν δελ ζα ζπλαληήζεη θαλείο ηα είδε απηά. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπλαληήζεη θαλείο δπν αλζξώπνπο κε ην ίδην πξνθίι λνεκνζύλεο. Αθόκε θαη νη νκνδπγσηηθνί δίδπκνη, αλ θαη έρνπλ θνηλό γελεηηθό πιηθό θαη δνπλ ζην ίδην πεξηβάιινλ, ε λνεκνζύλε ηνπο δηαθέξεη, επεηδή βηώλνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο. Η λνεκνζύλε δειαδή δελ είλαη ζηαηηθή αιιά εμειίζζεηαη. (Gardner, 1999) Είδη νοημοσύνης Οη ηύπνη λνεκνζύλεο είλαη επδηάθξηηνη κέζα ζηνλ εγθέθαιν, αιιά ζηελ πξάμε αλαπόθεπθηα ε θάζε λνεκνζύλε δελ ιεηηνπξγεί απόιπηα κόλε αιιά ζε αιιειεπίδξαζε κε ηηο άιιεο. Ο Gardner αλαγλσξίδεη νρηώ κνξθέο: Λεθηηθή/ γισζζηθή λνεκνζύλε (Verbal Linguistic Intelligence) Δδξάδεηαη ζηνλ αξηζηεξό θξνηαθηθό ινβό. Αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθνύ ρεηξηζκνύ ηεο γιώζζαο κέζα από ηνλ γξαπηό ιόγν, ηε ζπδήηεζε, ην ρηνύκνξ θ.ιπ.. ηνπο καζεηέο απηνύο αξέζνπλ νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε κπζηζηνξήκαηα, κύζνπο, πνηήκαηα, απηνζρέδηεο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα: κηιώληαο, αθνύγνληαο θαη βιέπνληαο ηηο ιέμεηο, γξάθνληαο, δηαβάδνληαο. Λνγηθή/ καζεκαηηθή λνεκνζύλε (Logical/Mathematical Intelligence) 2

3 Δδξάδεηαη ζηνλ αξηζηεξό θξνηαθηθό ινβό. Δίλαη ε ηθαλόηεηα ρξήζεο αξηζκώλ θαη απνηειεζκαηηθήο αλάιπζεο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο. Οη καζεηέο κε αλαπηπγκέλε ινγηθή λνεκνζύλε παίδνπλ κε ηνπο αξηζκνύο θαη ηηο κεηξήζεηο, ηνπο αξέζεη λα ζπιιέγνπλ θαη λα ηαμηλνκνύλ αληηθείκελα, ελδηαθέξνληαη γηα ην πώο δνπιεύνπλ ηα πξάγκαηα, πξνζαλαηνιίδνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο αλάζεζεο ξόινπ, ηνπο αξέζεη ε δηαδηθαζία αλ ηόηε θ.ά.. Μνπζηθή /ξπζκηθή λνεκνζύλε (Musical Intelligence) Δδξάδεηαη θπξίσο ζην δεμηό κεησπηθό θξνηαθηθό ινβό. Δίλαη ε ηθαλόηεηα λα απνιακβάλεηο, λα ζπλζέηεηο θαη λα εθηειείο κνπζηθά θνκκάηηα. Δκπεξηέρεη επαηζζεζία ζηελ θίλεζε, ζην ξπζκό θαη ηε ρξνηά ησλ ήρσλ. ηνπο καζεηέο κε πςειή κνπζηθή λνεκνζύλε ηνπο αξέζεη λα ηξαγνπδνύλ κνηίβα, λα θνπληνύληαη θαη λα θηλνύληαη κε ξπζκό, λα δηαθξίλνπλ πνιινύο ήρνπο ηαπηόρξνλα, λα δνπλ κνπζηθέο εκπεηξίεο. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα κέζσ ηνπ ξπζκνύ, ηεο κεισδίαο, ηεο κνπζηθήο, παίδνληαο κνπζηθό όξγαλν, επηλνώληαο ηξαγνύδηα θαη ηόλνπο. Οπηηθή/Χσξηθή λνεκνζύλε (Spatial Intelligence) Δδξάδεηαη θπξίσο ζην δεμηό πιεπξηθό ινβό. Υαξαθηεξίδεηαη από ηε δπλαηόηεηα αθξηβνύο αληίιεςεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δπλαηόηεηα ζρεκαηηζκνύ λνεηηθώλ εηθόλσλ, όπσο δεκηνπξγία ραξηώλ, πιαζηηθέο ηέρλεο θ.ά. Γηαθξίλεη ηνπο καζεηέο πνπ ηνπο αξέζεη λα ηξαβνύλ γξακκέο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα γξαθήκαηα, ράξηεο θαη εηθόλεο, πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο πξηλ λα ηηο γξάςνπλ. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα δνπιεύνληαο κε ρξώκαηα θαη εηθόλεο, παξαηεξώληαο θαη νλεηξνπνιώληαο, ζρεδηάδνληαο, θσηνγξαθίδνληαο, ζπλαξκνινγώληαο, παίδνληαο θ.ιπ.. Σσκαηηθή / θηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε (Bodily Intelligence) Δίλαη ε ηθαλόηεηα αμηνπνίεζεο ηεο λόεζεο γηα ην ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν ησλ εθνύζησλ θηλήζεσλ ηνπ ζώκαηνο. Η ζσκαηηθή λνεκνζύλε θαηεπζύλεη ην ζώκα λα ιύλεη πξνβιήκαηα, λα επηλνεί λέεο θαηαζηάζεηο θαη λα κεηαβηβάδεη ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Η λνεκνζύλε απηή ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαιή αίζζεζε ηεο ηζνξξνπίαο, ηνπ ξπζκνύ, πνπ ιύλνπλ πξνβιήκαηα ελεξγώληαο, πνπ επηθνηλσλνύλ κε ρεηξνλνκίεο, πνπ απνιακβάλνπλ ηα παηρλίδηα, πνπ πξνηηκνύλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε κνληέια παξά κε θείκελν. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα κε θίλεζε, αγγίδνληαο, αιιειεπηδξώληαο ζην ρώξν, θ.ιπ.. Γηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε (Interpersonal Intelligence) Η δηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε εδξάδεηαη θπξίσο ζην κεησπηθό ινβό θαη ζην λέν θινηό θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλόηεηα αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ δηαζέζεσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ άιισλ αηόκσλ, ηελ ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο ζε νκάδα θαη επηθνηλσλίαο κε άιινπο. Οη καζεηέο πνπ δηαζέηνπλ δηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε πξννδεύνπλ ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο, αλαπηύζζνπλ ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο, ελεξγνύλ ζπκβνπιεπηηθά, επηζεκαίλνπλ θαη αληηδξνύλ ζηηο δηαζέζεηο ησλ θίισλ θαη ζπκκαζεηώλ ηνπο, παξνπζηάδνπλ αξρεγηθέο ηθαλόηεηεο, δείρλνπλ επαηζζεζία ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα κέζα από νκαδηθέο εξγαζίεο, ζπγθξίλνληαο, ζπζρεηίδνληαο, κε παηρλίδηα θ.ιπ. Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε (Intrapersonal Intelligence) Δδξάδεηαη θπξίσο ζην κεησπηθό ινβό θαη ζην λέν θινηό. Δίλαη ε ηθαλόηεηα γηα θαηαλόεζε ησλ βαζύηεξσλ αηζζεκάησλ, επηζπκηώλ θαη ηδεώλ ηνπ εαπηνύ. Απνηειεί ηθαλόηεηα πξνζσπηθήο γλώζεο πνπ ζηξέθεηαη πξνο ηνλ εαπηό. Οη καζεηέο πνπ ηε δηαζέηνπλ έρνπλ επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηώλ ηνπο, εθθξάδνπλ ηηο επηζπκίεο ή ηε δπζαξέζθεηά ηνπο, δηακνξθώλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη επηδηώθνπλ λα ηνπο πεηύρνπλ, έρνπλ πςειή απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε, θαηαλννύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο, αθνινπζνύλ ην έλζηηθηό ηνπο, ηνπο αξέζεη λα εξγάδνληαη κόλνη ζην δηθό ηνπο ξπζκό. 3

4 Φπζηνθξαηηθή λνεκνζύλε (Naturalistic Intelligence) Σειεπηαία ν Gardner πξόηεηλε θαη έλα άιιν είδνο λνεκνζύλεο ηε Φπζηνθξαηηθή πνπ αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα δηάθξηζεο κεηαμύ ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ θαη αμηνιόγεζήο ηνπο. Παξάδεηγκα αλζξώπνπ κε πςειό δείθηε λαηνπξαιηζηηθήο λνεκνζύλεο είλαη ν Γαξβίλνο ν νπνίνο δηακόξθσζε ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ Η ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο πξνζεγγίδεη ηε κάζεζε σο κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πνιινί ηνκείο. Γέρεηαη όηη ν εγθέθαινο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα..h θάζε δειαδή λνεκνζύλε δελ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα από ηηο άιιεο, αιιά καζαίλνπκε, επηθνηλσλνύκε, ιύλνπκε πξνβιήκαηα θηι. κε νρηώ ηνπιάρηζηνλ ηξόπνπο. Υξεηάδεηαη επνκέλσο ν θάζε καζεηήο κε βάζε ην πξνθίι λνεκνζύλεο ηνπ λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα καζαίλεη κε ην δηθό ηνπ ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηε γλώζε θαη λα θαηαλνεί πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζεκαζία γη απηόλ. Απηό ζα επηηεπρζεί θπζηθά εθόζνλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζηνλ ηξόπν κάζεζεο θαη δηδάμνπλ θαη πξνζεγγίζνπλ έλα ζέκα κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. ην πιαίζην απηό ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ δηαθνξεηηθώλ από ηηο παξαδνζηαθέο. Παξαπέκπεη ζε θαηλνηόκα πεξηβάιινληα κε αλνηρηά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη αλνηρηέο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη επθαηξίεο γηα δηαθνξεηηθέο επηινγέο. Πξνθξίλεη δειαδή ην καζεηνθεληξηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε πνηθηιίαο δηδαθηηθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ώζηε ε κάζεζε λα νδεγεί ζηελ θαηαλόεζε θαη όρη απιά ζηελ απνκλεκόλεπζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη επνηθνδνκεηηθή. Οη εθπαηδεπηηθνί επνκέλσο ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο όηη νη καζεηέο καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ρξεηάδεηαη λα παξνπζηάδνπλ ην πιηθό ηνπο θαη λα πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα εθαξκόδνληαο πνηθηιία δηδαθηηθώλ κεζόδσλ ώζηε λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ηα δηαθνξεηηθά είδε λνεκνζύλεο. Υξεηάδεηαη λα εμαζθαιίδνπλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα θάζε είδνο λνεκνζύλεο παξνπζηάδνληαο ην ζέκα κε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο κάζεζεο όπσο π.ρ παηρλίδηα ξόισλ, νκαδνζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, κειέηεο πεδίνπ, εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, πνιπκέζα θ.ά. ώζηε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ην λνεηηθό δπλακηθό θάζε παηδηνύ, λα επηηπγράλεηαη ε θαηαλόεζε θαη ε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηεο λέαο γλώζεο ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Σαπηόρξνλα είλαη ζεκαληηθό λα αμηνινγνύλ ηνπο καζεηέο κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιόγεζεο π.ρ θάθειν εξγαζηώλ, ζρέδηα εξγαζίαο, ηερληθέο απηό ή εηεξναμηνιόγεζεο πνπ έρνπλ θαζαξά αλαηξνθνδνηηθό θαη όρη βαζκνινγηθό-αληαγσληζηηθό ραξαθηήξα. Η απόθηεζε ηεο γλώζεο ζε έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα ηηο πξνζιεπηηθέο θαη λνεηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ παηδηνύ ζα αλαπηύμεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ ζα νδεγήζεη ζε ζεηηθά ζρνιηθά επηηεύγκαηα θαη θαιύηεξε ζρέζε κε ην ζρνιείν. (Σξηιίβα & Chimienti 2000, Μαθξή-Μπόηζαξε 2001) Έλα ηέηνην δηδαθηηθό πιαίζην δηεπθνιύλεη ηελ ελεξγεηηθή θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ ηόζν ησλ πξνηθηζκέλσλ θαη ηαιαληνύρσλ όζν θαη εθείλσλ πνπ ζην ζπκβαηηθό πξόγξακκα έρνπλ ρακειή απόδνζε όπσο είλαη π.ρ ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, απηά πνπ πξνέξρνληαη από ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξώκαηα, όζα έρνπλ άιιε κεηξηθή γιώζζα από ηελ ειιεληθή θ.ιπ. Δζηηάδνληαο ην 4

5 ζρνιείν ζηελ αλάπηπμε ησλ πξαγκαηηθώλ θιίζεσλ θαη δπλαηνηήησλ θάζε παηδηνύ εληζρύεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπο, ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά θαη πεξηνξίδεη ηε ζρνιηθή απνηπρία. (Κάππαο,1999). ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Δ Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ/δξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο απαηηνύλ ηε δηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο/πξνβιήκαηνο δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη ηε ρξήζε ελεξγεηηθώλ κεζόδσλ: ζπδήηεζε - αληηπαξάζεζε απόςεσλ, έξεπλα, θξηηηθή επεμεξγαζία θαη δξάζε. (Υξπζαθίδεο,1994, ΓΔΠΠ- ΑΠ 2002, Π. -Νέν ρνιείν 2011). Οη πην ραξαθηεξηζηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ είλαη ην ζρέδην εξγαζίαο θαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο. Υξεζηκνπνηνύληαη όκσο θαη άιιεο εηδηθόηεξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, όπσο ε κειέηε πεδίνπ, ε αλίρλεπζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ, ε κέζνδνο έξεπλαο κε ππνβνιή εξσηήζεσλ, ε πεηξακαηηθή κέζνδνο, ε αλάιπζε θαη κειέηε κηαο ραξαθηεξηζηηθήο πεξίπησζεο, ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο, ε πλεπκαηηθή δηέγεξζε, ε αληηπαξάζεζε απόςεσλ, ην παηρλίδη ξόισλ, ε δξακαηνπνίεζε, ε θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνύ ράξηε/ράξηε ηδεώλ θ.ιπ.. (Φέξκειε, Ρνπζζνκνπζηαθάθε Θενδσξάθε, Υαηδεθώζηα, Γθαίηιηρ, 2008) Απνηεινύλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο αμηνπνηνύλ όια ηα είδε λνεκνζύλεο, θαη ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Η εθαξκνγή άιισζηε πξνγξακκάησλ Π.Δ έρεη ζεηηθή απήρεζε ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο όπσο δηαπηζηώλεηαη θαη από ηελ εκπεηξία πνιιώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα Π.Δ. Παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν νη ίδηνη νη καζεηέο πνπ ζην θαλνληθό πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ εκθαλίδνπλ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, λα ζπκκεηέρνπλ κε ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκό ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. (Παπαδεκεηξίνπ, 2004). Σα πξνγξάκκαηα Π.Δ εθαξκόδνληαο πνηθίιεο δηδαθηηθέο ηερληθέο βησκαηηθήο κάζεζεο έρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο λα εληζρύζνπλ εθηόο από γισζζηθέο θαη ινγηθνκαζεκαηηθέο δεμηόηεηεο, ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη ηαιέληα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα βηώζνπλ αηζζήκαηα επηηπρίαο, λα ηνλώζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό θαη λα ελδπλακώζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Η αλάπηπμε κάιηζηα ηεο απηνεθηίκεζεο ζα ηνπο βνεζήζεη λα απνηνικήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο πζηεξνύλ. (Γεσξγόπνπινο& Σζαιίθε 1993, Κακαξηλνύ, 2000). Δξγαδόκελνη κάιηζηα ζε νκαδνζπλεξγαηηθό πιαίζην κέζα από ηε ιήςε ππεύζπλνπ ξόινπ, αλαγλσξίδνπλ ηε δηθή ηνπο αμία θαη ηελ αμία ησλ άιισλ βηώλνπλ ηνλ ηζόηηκν ξόιν ηνπο θαη ηελ πξνζθνξά ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Οη δάζθαινη πξέπεη λα απνδίδνπλ ίζε βαξύηεηα ζε όια ηα είδε λνεκνζύλεο θαη λα εληνπίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. (Μαηζαγγνύξαο, 2000). ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά έλα ζρέδην εξγαζίαο γηα ην λεξό κε δηαζεκαηηθό ραξαθηήξα, ζην νπνίν πξνηείλεηαη κηα κεγάιε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε βειηίσζε πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ λνεηηθώλ ηθαλνηήησλ. Απεπζύλεηαη, εθόζνλ γίλνπλ νη θαηάιιειεο 5

6 πξνζαξκνγέο, ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. H επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ βαζίζηεθε ζην ζπλδπαζκό ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom (γλσζηηθόο, ζπλαηζζεκαηηθόο θαη ςπρνθηλεηηθόο ηνκέαο) κε όια ηα είδε λνεκνζύλεο ηνπ Gardner. (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Λεθηηθή/γισζζηθή λνεκνζύλε -Σα παηδηά δηαβάδνπλ βηβιία γηα ην λεξό, δεκηνπξγνύλ ην ιεμηθό ηνπ λεξνύ, π.ρ ηελ αιθαβήηα ηνπ λεξνύ κε επηιεγκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λεξό, δεκηνπξγνύλ πξνηάζεηο κε ηηο παξαπάλσ ιέμεηο, ζπγθεληξώλνπλ παξνηκίεο, θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο, κύζνπο, έζηκα πνπ αθνξνύλ ην λεξό. -Παξνπζηάδνπλ κία νκηιία γηα ηε δσή ζηε ιίκλε, εηνηκάδνπλ αθίζεο ή ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηελ εμνηθνλόκεζε θαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνύ, ζπδεηνύλ θαη πξνηείλνπλ ιύζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ λεξνύ. -Αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζε έγθπξεο πεγέο, θαηαγξάθνπλ ρξήζεηο, πξνβιήκαηα, γξάθνπλ κηα επηζηνιή πξνο ηνλ ηύπν ή ηνπο ηνπηθνύο ππεπζύλνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ξύπαλζεο ηνπ λεξνύ θαη πξνηείλνπλ ιύζεηο. Λνγηθή/ καζεκαηηθή λνεκνζύλε -πγθεληξώλνπλ ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ ζην ζπίηη ζην δηάζηεκα π.ρ κίαο εκέξαο, ρξεζηκνπνηώληαο ην κεηξεηή θαηαλάισζεο, δηαηξνύλ ηε ζπλνιηθή εκεξήζηα θαηαλάισζε λεξνύ κε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. -Φηηάρλνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο, πίλαθεο, κε ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε λεξνύ ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν, θάλνληαο κεηξήζεηο γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, δεκηνπξγνύλ βάζεηο δεδνκέλσλ. -Πεξηγξάθνπλ κε ζαθή ινγηθά βήκαηα πώο λα πεξηνξίζνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ, ζπκπεξαίλνπλ αλ γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνύ. -Κάλνπλ κεηξήζεηο (π.ρ pη, ζθιεξόηεηαο, ζεξκνθξαζίαο) γηα λα ειέγμνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο βξύζεο πνπ πίλνπλ ζην ζρνιείν θαη ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο κε ηα επηζήκσο αλαγλσξηζκέλα όξηα, θαηαιήγνπλ ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα αμηνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ από κία έξεπλα γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Μνπζηθή /ξπζκηθή λνεκνζύλε -Αθνύλ θαη καζαίλνπλ ηξαγνύδηα γηα ην λεξό, ερνγξαθνύλ ή αθνύλ, δηαθξίλνπλ θαη νλνκάδνπλ δηάθνξνπο ήρνπο ηνπ λεξνύ: ζηάμηκν βξύζεο, ςηράια, βξνρή, κπόξα, θειάξπζκα, θινίζβν ηεο ζάιαζζαο, παθιαζκό θπκάησλ, θνπξηνύλα, θαηαξξάθηε, λεξό πνπ βξάδεη θ.ιπ., ή ερνγξαθνύλ ηνπο ήρνπο ελόο πγξνηόπνπ θαη ηνπο αθνύλ. -Καηαζθεπάδνπλ απηνζρέδηα κνπζηθά όξγαλα ρξεζηκνπνηώληαο ην λεξό, π.ρ. κνπζηθά πνηήξηα, ζθπξίρηξεο κε λεξό, θ.ά., αλαπαξηζηνύλ ηνλ ήρν ηεο ζάιαζζαο ρξεζηκνπνηώληαο έλα θνκκάηη από θαιάκη κπακπνύ, ζην νπνίν θαξθώλνπλ πξνθάθηα πνπ ην δηαπεξλνύλ, ην γεκίδνπλ κε όζηξαθα, θιείλνπλ ηηο άθξεο θαη ην αλαπνδνγπξίδνπλ, αλαπαξάγνπλ ηνλ ήρν ηνπ θινίζβνπ θάλνληαο απαιέο θηλήζεηο πάλσ ζην δέξκα ελόο ηακπνπξίλνπ. Οπηηθή/ρσξηθή λνεκνζύλε -Καηαζθεπάδνπλ κηα καθέηα πνπ δείρλεη λεξόκπιν ή πδξνειεθηξηθό εξγνζηάζην, θαηαζθεπάδνπλ έλα κεηξεηή θαηαλάισζεο λεξνύ, θαηαζθεπάδνπλ έλα αλάγιπθν ράξηε κε άκκν γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε ξνή ηνπ λεξνύ ζηηο πεγέο, ηα ξπάθηα, ηα πνηάκηα, ηηο ιίκλεο, ηε ζάιαζζα. -Γεκηνπξγνύλ ελλνηνινγηθό ράξηε κε θεληξηθέο έλλνηεο ηε ξύπαλζε θαη κόιπλζε ηνπ λεξνύ (επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ) επηζεκαίλνληαο αηηίεο, ζπλέπεηεο, κέηξα αληηκεηώπηζεο, δίλνπλ έλα ζαθέο νπηηθό παξάδεηγκα-αλαπαξάζηαζε ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ, ρξεζηκνπνηνύλ ράξηεο γηα λα εληνπίζνπλ, πνηάκηα, ιίκλεο θ.ιπ., θηηάρλνπλ 6

7 έλα ζρέδην γηα λα δείμνπλ πώο θηάλεη ην λεξό από ηηο πεγέο ζην πδξαγσγείν θαη ζηα ζπίηηα. -Γεκηνπξγνύλ πίλαθεο δσγξαθηθήο ή θνιάδ κε δηαθνξεηηθέο απνρξώζεηο, κπιε, γαιαδνπξάζηλν, αρλνγάιαδν θ.ιπ γηα λα εθθξάζνπλ ηα ρξώκαηα ηεο ιίκλεο, ηεο ζάιαζζαο, ηνπ πάγνπ, δηνξγαλώλνπλ κηα έθζεζε θσηνγξαθίαο κε θσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ην πγξό ζηνηρείν, αμηνπνηνύλ δηδαθηηθά έξγα ηέρλεο κε ζέκα ην λεξό όπσο π.ρ ε Γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο ηνπ Μπνηηηζέιη, ζαιαζζνγξαθίεο θ.ιπ. Σσκαηηθή / θηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε -Αλαπαξηζηνύλ κε ην ζώκα θαη παηρλίδηα ξόισλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, δξακαηνπνηνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ καγγαλνπήγαδνπ, ηνπ λεξόκπινπ, κε ηε θσλή θαη ην ζώκα ηνπο αλαπαξάγνπλ ηελ ήξεκε ή θπκαηώδε ζάιαζζα, ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο κε ηξαγνύδηα πνπ έρνπλ σο ζέκα ην λεξό π.ρ. Γεξαθίλα, Φαξόβαξθα θ.ιπ. (Νηδνύθξα, 2006). -Δπηζθέπηνληαη εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, εξγνζηάζην εκθηάισζεο λεξνύ, κηα ιίκλε, έλα πνηάκη θ.ιπ., ζρεδηάδνπλ θαη εθηεινύλ πεηξάκαηα γηα ην λεξό. (Βξεηηά-Κνπζθνιέθα, 2001) -Αλαπαξηζηνύλ ηνλ ήρν ηεο βξνρήο κε ην ρηύπεκα ησλ δαρηύισλ ζηελ παιάκε. Υηύπεκα ελόο δαρηύινπ γηα ηελ ςηράια- Η βξνρή δπλακώλεη θιηκαθσηά ρηππώληαο ζηαδηαθά όια ηα δάρηπια. Η έληαζε ηεο βξνρήο ζα κεησζεί κε ην ρηύπεκα ζηαδηαθά ιηγόηεξσλ δαρηύισλ. Η βξνρή ζηακαηά θαη βγαίλεη ν ήιηνο όηαλ ηα ρέξηα αλνίγνπλ θαη ζεθώλνληαη ςειά. (Mώξνπ & Mνπγηαθάθνο 2006) Γηαπξνζσπηθή Ννεκνζύλε -Απνδίδνπλ ζεαηξηθά έλα κύζν ή έζηκν ζρεηηθά κε ην λεξό (Σν θαζξέθηηζκα ηνπ λάξθηζζνπ, Ο κύζνο ηεο Γάθλεο, Η Πεξπεξνύλα θ.ιπ.), εηθνλνγξαθνύλ κηα ηζηνξία κε ζέκα ηελ εμνηθνλόκεζε ηνπ λεξνύ, θαη δξακαηνπνηνύλ ηελ ίδηα ηζηνξία ζηελ ηάμε. (Άιθεζηηο,2000) -Μειεηνύλ νκαδηθά έλα ζέκα γηα ην λεξό, ζπκπιεξώλνπλ από θνηλνύ θύιια εξγαζίαο, θάλνπλ νκαδηθέο θαηαγξαθέο-κεηξήζεηο θ,ιπ., ζπληάζζνπλ εξσηεκαηνιόγηα ζε νκαδηθή βάζε γηα ηε δηεξεύλεζε απόςεσλ ζπκκαζεηώλ, γνλέσλ, θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θ.ιπ. ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ. -πγγξάθνπλ νκαδηθά παξακύζη κε ζέκα: «Σα ζύλλεθα δηαζθεδάδνπλ» ή «Σν λεξό ηαμηδεύεη». (Ρνληάξη,1985) -πδεηνύλ θαη εμεγνύλ ζηελ νκάδα ηελ έλλνηα ησλ όξσλ π.ρ «πδξνθόξνο νξίδνληαο», «πδξνινγηθόο θύθινο», «όμηλε βξνρή», εξεπλνύλ νκαδηθά ζην δηαδίθηπν γηα ην πόζηκν λεξό ζηελ Αθξηθή. Παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηηο άιιεο νκάδεο. Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε -θέθηνληαη απηά πνπ έκαζαλ γηα ην λεξό. Αλαθέξνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο άξεζαλ, αλαθέξνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο εκπεηξίεο θαη ηα θαιύηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ είραλ ζηελ εξγαζία ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ. -Απαληνύλ ζε εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ, ηη πηζηεύνπλ όηη πξνεγείηαη κηαο πιεκκύξαο. -Δθθξάδνπλ ηε γλώκε ηνπο γηα ηε ξύπαλζε ηεο ιίκλεο, πξνηείλνπλ ηξόπνπο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ, θαληάδνληαη όηη έρνπλ ην ξόιν ηνπ δεκάξρνπ θαη ζθέθηνληαη πώο ζα έιπλαλ ην πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο. -Αλαθέξνπλ κε πνηνπο ηξόπνπο βνήζεζαλ ηελ νκάδα ηνπο λα επηιύζνπλ έλα πξόβιεκα πνπ είραλ ζηε ζύληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αλαθέξνπλ ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. Φπζηνθξαηηθή λνεκνζύλε 7

8 -Αμηνινγνύλ ηε ζεκαζία ηνπ λεξνύ, αλαγλσξίδνπλ ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ελόο πγξνηόπνπ, δεκηνπξγνύλ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ελόο πγξόηνπνπ, ζπδεηνύλ γηα ηε ζπκβνιή ελόο πγξνηόπνπ ζην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. -Παξαηεξνύλ θαη θαηαγξάθνπλ ζε ζπγθεληξσηηθό πίλαθα ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζπλάληεζαλ ζθνππίδηα ζε παξαπνηάκηα, παξαιίκληα ή παξάθηηα δώλε, αλαιακβάλνπλ δξάζε ζε ζπλεξγαζία κε ζπιιόγνπο, θνξείο, πνιίηεο γηα ηελ θαζαξηόηεηα κηαο αθηήο, κηαο όρζεο θ.ιπ.. Καηαληκηικά Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαδεηθλύεηαη ε ζεκαζία ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ζεσξίαο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. Δθαξκόδνληαο νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Π.Δ ελεξγεηηθνύο θαη βησκαηηθνύο ηξόπνπο κάζεζεο κέζα από πνηθηιία δηδαθηηθώλ ηερληθώλ, δηακνξθώλνπλ ην θαηάιιειν δηδαθηηθό θαη παηδαγσγηθό πιαίζην ώζηε λα αλαπηπρζεί ην δπλακηθό θάζε καζεηή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Άιθεζηηο (2000). Η Γξακαηηθή Τέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Βξεηηά-Κνπζθνιέθα Ν.( 2001). Έλα θνπηί γεκάην λεξό. Αζήλα: Καιεηδνζθόπην. Γεσξγόπνπινο, Α. & Σζαιίθε Δ. (1993). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Gutenberg. Gardner H. (1999). Intelligence reframed: Multiple Intelligence for the 21th century. New York: Basic Καινύξε-Αλησλνπνύινπ Ρ. (1994). Γεληθή Ψπρνινγία, 1νο ηόκνο. Δθδόζεηο: Διιελ. Κακαξηλνύ, Γ. (2000). Βησκαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν, απηνέθδνζε. Κάππαο Δ. (1999). Η πίεζε γηα αθαδεκαηθή επηηπρία πνπ αζθείηαη ζηα ζεκεξηλά παηδηά σο παξάγσλ ζρνιηθήο απνηπρίαο. Σην Κσλζηαληίλνπ Χ. (επηκ.). Πξαθηηθά ηνπ Η δηεζλνύο επηζηεκνληθνύ ζπλεδξίνπ. Σρνιηθή απνηπρία θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο: Αηηίεο ζπλέπεηεο θαη αληηκεηώπηζε. Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο- ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Διιεληθά Γξάκκαηα Μαθξή-Μπόηζαξε, Δ. (2001). Απηναληίιεςε θαη Απηνεθηίκεζε. Αζήλα:Διιεληθά Γξάκκαηα. Μαηζαγγνύξαο Η. (2000). Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε Αζήλα: Γξεγόξεο Mώξνπ Α., Mνπγηαθάθνο Π. (2006) Σρνιηθέο-Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο Α-η Γεκνηηθνύ. Αζήλα: Ο.Δ.Γ.Β. Νηδνύθξα Μ., (2006). Παηδηθά θαη ζρνιηθά ηξαγνύδηα. Θάιαζζα. Αζήλα: Μεισδία Παξαζθεπά Φ., Παπαγηάλλε Α,. (2008). Δπηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο δεμηόηεηεο γηα ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο. ΤΠΔΠΘ. Αζήλα. Παπαδεκεηξίνπ Β. (2004). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ζρνιείν. Αζήλα: Σππσζήησ-Γάξδαλνο. Π.Ι. (2011). Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Γηδαθηηθνύ - Μαζεζηαθνύ Πεδίνπ «Πεξηβάιινλ θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε» ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Αζήλα Ρνληάξη Σδ. (1985) Η Γξακκαηηθή ηεο Φαληαζίαο: Πώο λα θηηάλνπκε ηζηνξίεο γηα παηδηά. Αζήλα: Σεθκήξην Σξηιίβα. & Chimienti G. (2000). Αλαθάιπςε-Απηνγλσζία-Απηνθπξηαξρία- Απηνεθηίκεζε. Αζήλα: Παηάθε. ΤΠΔΠΘ, Π.Ι. (2002).ΓΔΠΠΠΣ-ΑΠΣ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ηόκνο Β.Αζήλα 8

9 Φέξκειε Γ., Ρνπζζνκνπζηαθάθε Θενδσξάθε Μ., Υαηδεθώζηα Κ., Γθαίηιηρ Μ.(2008). Οδεγόο Αλάπηπμεο Γηαζεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο. Αζήλα: ΟΔΓΒ Υξπζαθίδεο, Κ. (1994). Βησκαηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία. Η εηζαγσγή ηεο Μεζόδνπ Project ζην ζρνιείν. Αζήλα: Gutenberg. 9

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Οι πολλαπλέρ μοπθέρ Νοημοζύνηρ

Οι πολλαπλέρ μοπθέρ Νοημοζύνηρ Page1 Οι πολλαπλέρ μοπθέρ Νοημοζύνηρ Ο Howard Gardner ζην βηβιίν ηνπ Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: Basic, 2000, ππνζηεξίδεη όηη ε αλζξώπηλε επθπΐα δελ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μαίπη Κοςηζελίνη Καθηγήηπια Τμήμα Επιζηημών ηηρ Αγωγήρ Πανεπιζηήμιο Κύππος 1. Ειζαγωγή Τν ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο- πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο/κάζεζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα