Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού"

Transcript

1 Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο Λεσθόξνο Κύθλσλ 22, Καζηνξηά ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο ζεσξίαο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ηνληζηεί ε παηδαγσγηθή ηεο αμηνπνίεζε ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ). Σην πιαίζην απηό νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο λνεκνζύλεο, πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο, πξνζδηνξίδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη αλαιύνληαη ηα νρηώ ηεο είδε θάλνληαο αλαθνξά ζε δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εκπιέθνληαη νη καζεηέο. Γίλεηαη αθόκε αλαθνξά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε ζεσξία απηή πξνζεγγίδεη ην θαηλόκελν ηεο κάζεζεο, εληνπίδνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο απνπζηάδεη από ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη επηζεκαίλεηαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηδαθηηθή ηεο αμηνπνίεζε. Ταπηόρξνλα πξνβάιιεηαη ην κεζνδνινγηθό πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ Π.Δ θαη αλαδεηθλύεηαη ν ζεηηθόο ζπλδπαζκόο κε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζην δηδαθηηθό πιαίζην. Σην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ λεξνύ, θαηαλεκεκέλσλ αλά είδνο λνεκνζύλεο πνπ πξνηείλεη ν Gardner. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κνξθέο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο, δηδαθηηθέο ηερληθέο, αμηνιόγεζε, ζρνιηθή επηηπρία, απηνεθηίκεζε ΔΙΑΓΩΓΗ Δίλαη γλσζηό όηη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα όπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα, ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζε άιιεο ρώξεο, εληζρύνληαο θπξίσο ηηο ινγηθνκαζεκαηηθέο θαη γισζζηθέο δεμηόηεηεο κάιινλ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε άιισλ δπλαηνηήησλ θαη ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ ησλ καζεηώλ. Έηζη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ δηαζέηνπλ γισζζηθέο θαη ινγηθνκαζεκαηηθέο δεμηόηεηεο ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εμαζθαιίδνπλ ζρνιηθή επηηπρία θαη απηνπεπνίζεζε. Αληίζεηα νη καζεηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο δεμηόηεηεο απηέο πζηεξνύλ, βηώλνπλ αηζζήκαηα απνηπρίαο θαη απνκόλσζεο. Σν γεγνλόο όηη παξέρεηαη ε ίδηα βαζηθή εθπαίδεπζε ζε όια ηα παηδηά δεκηνπξγεί κελ ηελ ςεπδαίζζεζε όηη ην ζρνιείν είλαη δίθαην θαη δεκνθξαηηθό αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην ζρνιείν είλαη άδηθν. Δίλαη άδηθν γηαηί από ηε κηα αλαγλσξίδεηαη ε 1

2 αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλεη θάζε παηδί θαη από ηελ άιιε ε αλάγθε απηή ζπζηάδεηαη εμαηηίαο ηεο νκνηνκνξθίαο κε ηελ νπνία εθαξκόδνληαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ησλ παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο πνπ θαηά θαλόλα αθνινπζνύληαη ζε όιεο πεξίπνπ ηηο βαζκίδεο εθπ/ζεο. Η ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ηνπ H. Gardner εζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε όισλ ησλ κνξθώλ λνεκνζύλεο δεκηνπξγεί ηηο βάζεηο γηα κηα εθπαίδεπζε δηθαηόηεξε γηα όινπο. Γίλεη βαξύηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ πξαγκαηηθώλ θιίζεσλ θαη δπλαηνηήησλ θάζε αηόκνπ αμηνπνηώληαο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπ, ώζηε ην άηνκν λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύζζεη ηε δπλακηθή ηνπ σο πξνο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη. Η πξόηαζε απηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζεκεξηλό ζρνιηθό πεξηβάιινλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, δεδνκέλνπ όηη απηό κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί επηπιένλ από ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. (Gardner, 1999) Η ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Ορισμός και χαρακτηριστικά της νοημοσύνης Η λνεκνζύλε είλαη έλα πνιπδηάζηαην ραξαθηεξηζηηθό, πνπ ζπλδέεηαη κε ςπρνζσκαηηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο. Δίλαη ινηπόλ δύζθνιν λα νξηζηεί θαη λα νξηνζεηεζεί. Χζηόζν όιεο νη απόςεηο ζπγθιίλνπλ ζην όηη ε λνεκνζύλε αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο αμηνπνηώληαο ηηο ππάξρνπζεο εκπεηξίεο ελ όςεη λέσλ θαηαζηάζεσλ θαη εθαξκόδνληαο ηε ινγηθή. (Καινύξε-Αλησλνπνύινπ, 1994). ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε λνεκνζύλε πνπ παξακέλεη αλνηρηή, ππνζηεξίδεηαη κηα λέα ζεσξία γηα ην λνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλα επξύ θάζκα επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ ςπρνινγηθώλ, αλζξσπνινγηθώλ, βηνινγηθώλ. Δίλαη ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο κε βαζηθό εθπξόζσπν ην Howard Gardner. Σα βαζηθόηεξα ζεκεία ζηε ζεσξία ηνπ Gardner είλαη ηα εμήο: Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο είλαη όηη δηαζέηεη όια ηα είδε λνεκνζύλεο. Γελ ππάξρεη άλζξσπνο ζηνλ νπνίν δελ ζα ζπλαληήζεη θαλείο ηα είδε απηά. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπλαληήζεη θαλείο δπν αλζξώπνπο κε ην ίδην πξνθίι λνεκνζύλεο. Αθόκε θαη νη νκνδπγσηηθνί δίδπκνη, αλ θαη έρνπλ θνηλό γελεηηθό πιηθό θαη δνπλ ζην ίδην πεξηβάιινλ, ε λνεκνζύλε ηνπο δηαθέξεη, επεηδή βηώλνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο. Η λνεκνζύλε δειαδή δελ είλαη ζηαηηθή αιιά εμειίζζεηαη. (Gardner, 1999) Είδη νοημοσύνης Οη ηύπνη λνεκνζύλεο είλαη επδηάθξηηνη κέζα ζηνλ εγθέθαιν, αιιά ζηελ πξάμε αλαπόθεπθηα ε θάζε λνεκνζύλε δελ ιεηηνπξγεί απόιπηα κόλε αιιά ζε αιιειεπίδξαζε κε ηηο άιιεο. Ο Gardner αλαγλσξίδεη νρηώ κνξθέο: Λεθηηθή/ γισζζηθή λνεκνζύλε (Verbal Linguistic Intelligence) Δδξάδεηαη ζηνλ αξηζηεξό θξνηαθηθό ινβό. Αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθνύ ρεηξηζκνύ ηεο γιώζζαο κέζα από ηνλ γξαπηό ιόγν, ηε ζπδήηεζε, ην ρηνύκνξ θ.ιπ.. ηνπο καζεηέο απηνύο αξέζνπλ νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε κπζηζηνξήκαηα, κύζνπο, πνηήκαηα, απηνζρέδηεο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα: κηιώληαο, αθνύγνληαο θαη βιέπνληαο ηηο ιέμεηο, γξάθνληαο, δηαβάδνληαο. Λνγηθή/ καζεκαηηθή λνεκνζύλε (Logical/Mathematical Intelligence) 2

3 Δδξάδεηαη ζηνλ αξηζηεξό θξνηαθηθό ινβό. Δίλαη ε ηθαλόηεηα ρξήζεο αξηζκώλ θαη απνηειεζκαηηθήο αλάιπζεο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο. Οη καζεηέο κε αλαπηπγκέλε ινγηθή λνεκνζύλε παίδνπλ κε ηνπο αξηζκνύο θαη ηηο κεηξήζεηο, ηνπο αξέζεη λα ζπιιέγνπλ θαη λα ηαμηλνκνύλ αληηθείκελα, ελδηαθέξνληαη γηα ην πώο δνπιεύνπλ ηα πξάγκαηα, πξνζαλαηνιίδνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο αλάζεζεο ξόινπ, ηνπο αξέζεη ε δηαδηθαζία αλ ηόηε θ.ά.. Μνπζηθή /ξπζκηθή λνεκνζύλε (Musical Intelligence) Δδξάδεηαη θπξίσο ζην δεμηό κεησπηθό θξνηαθηθό ινβό. Δίλαη ε ηθαλόηεηα λα απνιακβάλεηο, λα ζπλζέηεηο θαη λα εθηειείο κνπζηθά θνκκάηηα. Δκπεξηέρεη επαηζζεζία ζηελ θίλεζε, ζην ξπζκό θαη ηε ρξνηά ησλ ήρσλ. ηνπο καζεηέο κε πςειή κνπζηθή λνεκνζύλε ηνπο αξέζεη λα ηξαγνπδνύλ κνηίβα, λα θνπληνύληαη θαη λα θηλνύληαη κε ξπζκό, λα δηαθξίλνπλ πνιινύο ήρνπο ηαπηόρξνλα, λα δνπλ κνπζηθέο εκπεηξίεο. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα κέζσ ηνπ ξπζκνύ, ηεο κεισδίαο, ηεο κνπζηθήο, παίδνληαο κνπζηθό όξγαλν, επηλνώληαο ηξαγνύδηα θαη ηόλνπο. Οπηηθή/Χσξηθή λνεκνζύλε (Spatial Intelligence) Δδξάδεηαη θπξίσο ζην δεμηό πιεπξηθό ινβό. Υαξαθηεξίδεηαη από ηε δπλαηόηεηα αθξηβνύο αληίιεςεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δπλαηόηεηα ζρεκαηηζκνύ λνεηηθώλ εηθόλσλ, όπσο δεκηνπξγία ραξηώλ, πιαζηηθέο ηέρλεο θ.ά. Γηαθξίλεη ηνπο καζεηέο πνπ ηνπο αξέζεη λα ηξαβνύλ γξακκέο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα γξαθήκαηα, ράξηεο θαη εηθόλεο, πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο πξηλ λα ηηο γξάςνπλ. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα δνπιεύνληαο κε ρξώκαηα θαη εηθόλεο, παξαηεξώληαο θαη νλεηξνπνιώληαο, ζρεδηάδνληαο, θσηνγξαθίδνληαο, ζπλαξκνινγώληαο, παίδνληαο θ.ιπ.. Σσκαηηθή / θηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε (Bodily Intelligence) Δίλαη ε ηθαλόηεηα αμηνπνίεζεο ηεο λόεζεο γηα ην ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν ησλ εθνύζησλ θηλήζεσλ ηνπ ζώκαηνο. Η ζσκαηηθή λνεκνζύλε θαηεπζύλεη ην ζώκα λα ιύλεη πξνβιήκαηα, λα επηλνεί λέεο θαηαζηάζεηο θαη λα κεηαβηβάδεη ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Η λνεκνζύλε απηή ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαιή αίζζεζε ηεο ηζνξξνπίαο, ηνπ ξπζκνύ, πνπ ιύλνπλ πξνβιήκαηα ελεξγώληαο, πνπ επηθνηλσλνύλ κε ρεηξνλνκίεο, πνπ απνιακβάλνπλ ηα παηρλίδηα, πνπ πξνηηκνύλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε κνληέια παξά κε θείκελν. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα κε θίλεζε, αγγίδνληαο, αιιειεπηδξώληαο ζην ρώξν, θ.ιπ.. Γηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε (Interpersonal Intelligence) Η δηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε εδξάδεηαη θπξίσο ζην κεησπηθό ινβό θαη ζην λέν θινηό θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλόηεηα αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ δηαζέζεσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ άιισλ αηόκσλ, ηελ ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο ζε νκάδα θαη επηθνηλσλίαο κε άιινπο. Οη καζεηέο πνπ δηαζέηνπλ δηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε πξννδεύνπλ ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο, αλαπηύζζνπλ ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο, ελεξγνύλ ζπκβνπιεπηηθά, επηζεκαίλνπλ θαη αληηδξνύλ ζηηο δηαζέζεηο ησλ θίισλ θαη ζπκκαζεηώλ ηνπο, παξνπζηάδνπλ αξρεγηθέο ηθαλόηεηεο, δείρλνπλ επαηζζεζία ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα κέζα από νκαδηθέο εξγαζίεο, ζπγθξίλνληαο, ζπζρεηίδνληαο, κε παηρλίδηα θ.ιπ. Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε (Intrapersonal Intelligence) Δδξάδεηαη θπξίσο ζην κεησπηθό ινβό θαη ζην λέν θινηό. Δίλαη ε ηθαλόηεηα γηα θαηαλόεζε ησλ βαζύηεξσλ αηζζεκάησλ, επηζπκηώλ θαη ηδεώλ ηνπ εαπηνύ. Απνηειεί ηθαλόηεηα πξνζσπηθήο γλώζεο πνπ ζηξέθεηαη πξνο ηνλ εαπηό. Οη καζεηέο πνπ ηε δηαζέηνπλ έρνπλ επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηώλ ηνπο, εθθξάδνπλ ηηο επηζπκίεο ή ηε δπζαξέζθεηά ηνπο, δηακνξθώλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη επηδηώθνπλ λα ηνπο πεηύρνπλ, έρνπλ πςειή απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε, θαηαλννύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο, αθνινπζνύλ ην έλζηηθηό ηνπο, ηνπο αξέζεη λα εξγάδνληαη κόλνη ζην δηθό ηνπο ξπζκό. 3

4 Φπζηνθξαηηθή λνεκνζύλε (Naturalistic Intelligence) Σειεπηαία ν Gardner πξόηεηλε θαη έλα άιιν είδνο λνεκνζύλεο ηε Φπζηνθξαηηθή πνπ αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα δηάθξηζεο κεηαμύ ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ θαη αμηνιόγεζήο ηνπο. Παξάδεηγκα αλζξώπνπ κε πςειό δείθηε λαηνπξαιηζηηθήο λνεκνζύλεο είλαη ν Γαξβίλνο ν νπνίνο δηακόξθσζε ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ Η ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο πξνζεγγίδεη ηε κάζεζε σο κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πνιινί ηνκείο. Γέρεηαη όηη ν εγθέθαινο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα..h θάζε δειαδή λνεκνζύλε δελ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα από ηηο άιιεο, αιιά καζαίλνπκε, επηθνηλσλνύκε, ιύλνπκε πξνβιήκαηα θηι. κε νρηώ ηνπιάρηζηνλ ηξόπνπο. Υξεηάδεηαη επνκέλσο ν θάζε καζεηήο κε βάζε ην πξνθίι λνεκνζύλεο ηνπ λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα καζαίλεη κε ην δηθό ηνπ ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηε γλώζε θαη λα θαηαλνεί πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζεκαζία γη απηόλ. Απηό ζα επηηεπρζεί θπζηθά εθόζνλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζηνλ ηξόπν κάζεζεο θαη δηδάμνπλ θαη πξνζεγγίζνπλ έλα ζέκα κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. ην πιαίζην απηό ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ δηαθνξεηηθώλ από ηηο παξαδνζηαθέο. Παξαπέκπεη ζε θαηλνηόκα πεξηβάιινληα κε αλνηρηά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη αλνηρηέο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη επθαηξίεο γηα δηαθνξεηηθέο επηινγέο. Πξνθξίλεη δειαδή ην καζεηνθεληξηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε πνηθηιίαο δηδαθηηθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ώζηε ε κάζεζε λα νδεγεί ζηελ θαηαλόεζε θαη όρη απιά ζηελ απνκλεκόλεπζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη επνηθνδνκεηηθή. Οη εθπαηδεπηηθνί επνκέλσο ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο όηη νη καζεηέο καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ρξεηάδεηαη λα παξνπζηάδνπλ ην πιηθό ηνπο θαη λα πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα εθαξκόδνληαο πνηθηιία δηδαθηηθώλ κεζόδσλ ώζηε λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ηα δηαθνξεηηθά είδε λνεκνζύλεο. Υξεηάδεηαη λα εμαζθαιίδνπλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα θάζε είδνο λνεκνζύλεο παξνπζηάδνληαο ην ζέκα κε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο κάζεζεο όπσο π.ρ παηρλίδηα ξόισλ, νκαδνζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, κειέηεο πεδίνπ, εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, πνιπκέζα θ.ά. ώζηε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ην λνεηηθό δπλακηθό θάζε παηδηνύ, λα επηηπγράλεηαη ε θαηαλόεζε θαη ε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηεο λέαο γλώζεο ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Σαπηόρξνλα είλαη ζεκαληηθό λα αμηνινγνύλ ηνπο καζεηέο κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιόγεζεο π.ρ θάθειν εξγαζηώλ, ζρέδηα εξγαζίαο, ηερληθέο απηό ή εηεξναμηνιόγεζεο πνπ έρνπλ θαζαξά αλαηξνθνδνηηθό θαη όρη βαζκνινγηθό-αληαγσληζηηθό ραξαθηήξα. Η απόθηεζε ηεο γλώζεο ζε έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα ηηο πξνζιεπηηθέο θαη λνεηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ παηδηνύ ζα αλαπηύμεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ ζα νδεγήζεη ζε ζεηηθά ζρνιηθά επηηεύγκαηα θαη θαιύηεξε ζρέζε κε ην ζρνιείν. (Σξηιίβα & Chimienti 2000, Μαθξή-Μπόηζαξε 2001) Έλα ηέηνην δηδαθηηθό πιαίζην δηεπθνιύλεη ηελ ελεξγεηηθή θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ ηόζν ησλ πξνηθηζκέλσλ θαη ηαιαληνύρσλ όζν θαη εθείλσλ πνπ ζην ζπκβαηηθό πξόγξακκα έρνπλ ρακειή απόδνζε όπσο είλαη π.ρ ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, απηά πνπ πξνέξρνληαη από ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξώκαηα, όζα έρνπλ άιιε κεηξηθή γιώζζα από ηελ ειιεληθή θ.ιπ. Δζηηάδνληαο ην 4

5 ζρνιείν ζηελ αλάπηπμε ησλ πξαγκαηηθώλ θιίζεσλ θαη δπλαηνηήησλ θάζε παηδηνύ εληζρύεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπο, ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά θαη πεξηνξίδεη ηε ζρνιηθή απνηπρία. (Κάππαο,1999). ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Δ Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ/δξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο απαηηνύλ ηε δηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο/πξνβιήκαηνο δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη ηε ρξήζε ελεξγεηηθώλ κεζόδσλ: ζπδήηεζε - αληηπαξάζεζε απόςεσλ, έξεπλα, θξηηηθή επεμεξγαζία θαη δξάζε. (Υξπζαθίδεο,1994, ΓΔΠΠ- ΑΠ 2002, Π. -Νέν ρνιείν 2011). Οη πην ραξαθηεξηζηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ είλαη ην ζρέδην εξγαζίαο θαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο. Υξεζηκνπνηνύληαη όκσο θαη άιιεο εηδηθόηεξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, όπσο ε κειέηε πεδίνπ, ε αλίρλεπζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ, ε κέζνδνο έξεπλαο κε ππνβνιή εξσηήζεσλ, ε πεηξακαηηθή κέζνδνο, ε αλάιπζε θαη κειέηε κηαο ραξαθηεξηζηηθήο πεξίπησζεο, ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο, ε πλεπκαηηθή δηέγεξζε, ε αληηπαξάζεζε απόςεσλ, ην παηρλίδη ξόισλ, ε δξακαηνπνίεζε, ε θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνύ ράξηε/ράξηε ηδεώλ θ.ιπ.. (Φέξκειε, Ρνπζζνκνπζηαθάθε Θενδσξάθε, Υαηδεθώζηα, Γθαίηιηρ, 2008) Απνηεινύλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο αμηνπνηνύλ όια ηα είδε λνεκνζύλεο, θαη ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Η εθαξκνγή άιισζηε πξνγξακκάησλ Π.Δ έρεη ζεηηθή απήρεζε ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο όπσο δηαπηζηώλεηαη θαη από ηελ εκπεηξία πνιιώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα Π.Δ. Παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν νη ίδηνη νη καζεηέο πνπ ζην θαλνληθό πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ εκθαλίδνπλ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, λα ζπκκεηέρνπλ κε ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκό ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. (Παπαδεκεηξίνπ, 2004). Σα πξνγξάκκαηα Π.Δ εθαξκόδνληαο πνηθίιεο δηδαθηηθέο ηερληθέο βησκαηηθήο κάζεζεο έρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο λα εληζρύζνπλ εθηόο από γισζζηθέο θαη ινγηθνκαζεκαηηθέο δεμηόηεηεο, ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη ηαιέληα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα βηώζνπλ αηζζήκαηα επηηπρίαο, λα ηνλώζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό θαη λα ελδπλακώζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Η αλάπηπμε κάιηζηα ηεο απηνεθηίκεζεο ζα ηνπο βνεζήζεη λα απνηνικήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο πζηεξνύλ. (Γεσξγόπνπινο& Σζαιίθε 1993, Κακαξηλνύ, 2000). Δξγαδόκελνη κάιηζηα ζε νκαδνζπλεξγαηηθό πιαίζην κέζα από ηε ιήςε ππεύζπλνπ ξόινπ, αλαγλσξίδνπλ ηε δηθή ηνπο αμία θαη ηελ αμία ησλ άιισλ βηώλνπλ ηνλ ηζόηηκν ξόιν ηνπο θαη ηελ πξνζθνξά ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Οη δάζθαινη πξέπεη λα απνδίδνπλ ίζε βαξύηεηα ζε όια ηα είδε λνεκνζύλεο θαη λα εληνπίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. (Μαηζαγγνύξαο, 2000). ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά έλα ζρέδην εξγαζίαο γηα ην λεξό κε δηαζεκαηηθό ραξαθηήξα, ζην νπνίν πξνηείλεηαη κηα κεγάιε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε βειηίσζε πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ λνεηηθώλ ηθαλνηήησλ. Απεπζύλεηαη, εθόζνλ γίλνπλ νη θαηάιιειεο 5

6 πξνζαξκνγέο, ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. H επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ βαζίζηεθε ζην ζπλδπαζκό ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom (γλσζηηθόο, ζπλαηζζεκαηηθόο θαη ςπρνθηλεηηθόο ηνκέαο) κε όια ηα είδε λνεκνζύλεο ηνπ Gardner. (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Λεθηηθή/γισζζηθή λνεκνζύλε -Σα παηδηά δηαβάδνπλ βηβιία γηα ην λεξό, δεκηνπξγνύλ ην ιεμηθό ηνπ λεξνύ, π.ρ ηελ αιθαβήηα ηνπ λεξνύ κε επηιεγκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λεξό, δεκηνπξγνύλ πξνηάζεηο κε ηηο παξαπάλσ ιέμεηο, ζπγθεληξώλνπλ παξνηκίεο, θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο, κύζνπο, έζηκα πνπ αθνξνύλ ην λεξό. -Παξνπζηάδνπλ κία νκηιία γηα ηε δσή ζηε ιίκλε, εηνηκάδνπλ αθίζεο ή ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηελ εμνηθνλόκεζε θαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνύ, ζπδεηνύλ θαη πξνηείλνπλ ιύζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ λεξνύ. -Αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζε έγθπξεο πεγέο, θαηαγξάθνπλ ρξήζεηο, πξνβιήκαηα, γξάθνπλ κηα επηζηνιή πξνο ηνλ ηύπν ή ηνπο ηνπηθνύο ππεπζύλνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ξύπαλζεο ηνπ λεξνύ θαη πξνηείλνπλ ιύζεηο. Λνγηθή/ καζεκαηηθή λνεκνζύλε -πγθεληξώλνπλ ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ ζην ζπίηη ζην δηάζηεκα π.ρ κίαο εκέξαο, ρξεζηκνπνηώληαο ην κεηξεηή θαηαλάισζεο, δηαηξνύλ ηε ζπλνιηθή εκεξήζηα θαηαλάισζε λεξνύ κε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. -Φηηάρλνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο, πίλαθεο, κε ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε λεξνύ ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν, θάλνληαο κεηξήζεηο γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, δεκηνπξγνύλ βάζεηο δεδνκέλσλ. -Πεξηγξάθνπλ κε ζαθή ινγηθά βήκαηα πώο λα πεξηνξίζνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ, ζπκπεξαίλνπλ αλ γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνύ. -Κάλνπλ κεηξήζεηο (π.ρ pη, ζθιεξόηεηαο, ζεξκνθξαζίαο) γηα λα ειέγμνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο βξύζεο πνπ πίλνπλ ζην ζρνιείν θαη ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο κε ηα επηζήκσο αλαγλσξηζκέλα όξηα, θαηαιήγνπλ ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα αμηνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ από κία έξεπλα γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Μνπζηθή /ξπζκηθή λνεκνζύλε -Αθνύλ θαη καζαίλνπλ ηξαγνύδηα γηα ην λεξό, ερνγξαθνύλ ή αθνύλ, δηαθξίλνπλ θαη νλνκάδνπλ δηάθνξνπο ήρνπο ηνπ λεξνύ: ζηάμηκν βξύζεο, ςηράια, βξνρή, κπόξα, θειάξπζκα, θινίζβν ηεο ζάιαζζαο, παθιαζκό θπκάησλ, θνπξηνύλα, θαηαξξάθηε, λεξό πνπ βξάδεη θ.ιπ., ή ερνγξαθνύλ ηνπο ήρνπο ελόο πγξνηόπνπ θαη ηνπο αθνύλ. -Καηαζθεπάδνπλ απηνζρέδηα κνπζηθά όξγαλα ρξεζηκνπνηώληαο ην λεξό, π.ρ. κνπζηθά πνηήξηα, ζθπξίρηξεο κε λεξό, θ.ά., αλαπαξηζηνύλ ηνλ ήρν ηεο ζάιαζζαο ρξεζηκνπνηώληαο έλα θνκκάηη από θαιάκη κπακπνύ, ζην νπνίν θαξθώλνπλ πξνθάθηα πνπ ην δηαπεξλνύλ, ην γεκίδνπλ κε όζηξαθα, θιείλνπλ ηηο άθξεο θαη ην αλαπνδνγπξίδνπλ, αλαπαξάγνπλ ηνλ ήρν ηνπ θινίζβνπ θάλνληαο απαιέο θηλήζεηο πάλσ ζην δέξκα ελόο ηακπνπξίλνπ. Οπηηθή/ρσξηθή λνεκνζύλε -Καηαζθεπάδνπλ κηα καθέηα πνπ δείρλεη λεξόκπιν ή πδξνειεθηξηθό εξγνζηάζην, θαηαζθεπάδνπλ έλα κεηξεηή θαηαλάισζεο λεξνύ, θαηαζθεπάδνπλ έλα αλάγιπθν ράξηε κε άκκν γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε ξνή ηνπ λεξνύ ζηηο πεγέο, ηα ξπάθηα, ηα πνηάκηα, ηηο ιίκλεο, ηε ζάιαζζα. -Γεκηνπξγνύλ ελλνηνινγηθό ράξηε κε θεληξηθέο έλλνηεο ηε ξύπαλζε θαη κόιπλζε ηνπ λεξνύ (επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ) επηζεκαίλνληαο αηηίεο, ζπλέπεηεο, κέηξα αληηκεηώπηζεο, δίλνπλ έλα ζαθέο νπηηθό παξάδεηγκα-αλαπαξάζηαζε ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ, ρξεζηκνπνηνύλ ράξηεο γηα λα εληνπίζνπλ, πνηάκηα, ιίκλεο θ.ιπ., θηηάρλνπλ 6

7 έλα ζρέδην γηα λα δείμνπλ πώο θηάλεη ην λεξό από ηηο πεγέο ζην πδξαγσγείν θαη ζηα ζπίηηα. -Γεκηνπξγνύλ πίλαθεο δσγξαθηθήο ή θνιάδ κε δηαθνξεηηθέο απνρξώζεηο, κπιε, γαιαδνπξάζηλν, αρλνγάιαδν θ.ιπ γηα λα εθθξάζνπλ ηα ρξώκαηα ηεο ιίκλεο, ηεο ζάιαζζαο, ηνπ πάγνπ, δηνξγαλώλνπλ κηα έθζεζε θσηνγξαθίαο κε θσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ην πγξό ζηνηρείν, αμηνπνηνύλ δηδαθηηθά έξγα ηέρλεο κε ζέκα ην λεξό όπσο π.ρ ε Γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο ηνπ Μπνηηηζέιη, ζαιαζζνγξαθίεο θ.ιπ. Σσκαηηθή / θηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε -Αλαπαξηζηνύλ κε ην ζώκα θαη παηρλίδηα ξόισλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, δξακαηνπνηνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ καγγαλνπήγαδνπ, ηνπ λεξόκπινπ, κε ηε θσλή θαη ην ζώκα ηνπο αλαπαξάγνπλ ηελ ήξεκε ή θπκαηώδε ζάιαζζα, ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο κε ηξαγνύδηα πνπ έρνπλ σο ζέκα ην λεξό π.ρ. Γεξαθίλα, Φαξόβαξθα θ.ιπ. (Νηδνύθξα, 2006). -Δπηζθέπηνληαη εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, εξγνζηάζην εκθηάισζεο λεξνύ, κηα ιίκλε, έλα πνηάκη θ.ιπ., ζρεδηάδνπλ θαη εθηεινύλ πεηξάκαηα γηα ην λεξό. (Βξεηηά-Κνπζθνιέθα, 2001) -Αλαπαξηζηνύλ ηνλ ήρν ηεο βξνρήο κε ην ρηύπεκα ησλ δαρηύισλ ζηελ παιάκε. Υηύπεκα ελόο δαρηύινπ γηα ηελ ςηράια- Η βξνρή δπλακώλεη θιηκαθσηά ρηππώληαο ζηαδηαθά όια ηα δάρηπια. Η έληαζε ηεο βξνρήο ζα κεησζεί κε ην ρηύπεκα ζηαδηαθά ιηγόηεξσλ δαρηύισλ. Η βξνρή ζηακαηά θαη βγαίλεη ν ήιηνο όηαλ ηα ρέξηα αλνίγνπλ θαη ζεθώλνληαη ςειά. (Mώξνπ & Mνπγηαθάθνο 2006) Γηαπξνζσπηθή Ννεκνζύλε -Απνδίδνπλ ζεαηξηθά έλα κύζν ή έζηκν ζρεηηθά κε ην λεξό (Σν θαζξέθηηζκα ηνπ λάξθηζζνπ, Ο κύζνο ηεο Γάθλεο, Η Πεξπεξνύλα θ.ιπ.), εηθνλνγξαθνύλ κηα ηζηνξία κε ζέκα ηελ εμνηθνλόκεζε ηνπ λεξνύ, θαη δξακαηνπνηνύλ ηελ ίδηα ηζηνξία ζηελ ηάμε. (Άιθεζηηο,2000) -Μειεηνύλ νκαδηθά έλα ζέκα γηα ην λεξό, ζπκπιεξώλνπλ από θνηλνύ θύιια εξγαζίαο, θάλνπλ νκαδηθέο θαηαγξαθέο-κεηξήζεηο θ,ιπ., ζπληάζζνπλ εξσηεκαηνιόγηα ζε νκαδηθή βάζε γηα ηε δηεξεύλεζε απόςεσλ ζπκκαζεηώλ, γνλέσλ, θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θ.ιπ. ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ. -πγγξάθνπλ νκαδηθά παξακύζη κε ζέκα: «Σα ζύλλεθα δηαζθεδάδνπλ» ή «Σν λεξό ηαμηδεύεη». (Ρνληάξη,1985) -πδεηνύλ θαη εμεγνύλ ζηελ νκάδα ηελ έλλνηα ησλ όξσλ π.ρ «πδξνθόξνο νξίδνληαο», «πδξνινγηθόο θύθινο», «όμηλε βξνρή», εξεπλνύλ νκαδηθά ζην δηαδίθηπν γηα ην πόζηκν λεξό ζηελ Αθξηθή. Παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηηο άιιεο νκάδεο. Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε -θέθηνληαη απηά πνπ έκαζαλ γηα ην λεξό. Αλαθέξνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο άξεζαλ, αλαθέξνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο εκπεηξίεο θαη ηα θαιύηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ είραλ ζηελ εξγαζία ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ. -Απαληνύλ ζε εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ, ηη πηζηεύνπλ όηη πξνεγείηαη κηαο πιεκκύξαο. -Δθθξάδνπλ ηε γλώκε ηνπο γηα ηε ξύπαλζε ηεο ιίκλεο, πξνηείλνπλ ηξόπνπο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ, θαληάδνληαη όηη έρνπλ ην ξόιν ηνπ δεκάξρνπ θαη ζθέθηνληαη πώο ζα έιπλαλ ην πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο. -Αλαθέξνπλ κε πνηνπο ηξόπνπο βνήζεζαλ ηελ νκάδα ηνπο λα επηιύζνπλ έλα πξόβιεκα πνπ είραλ ζηε ζύληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αλαθέξνπλ ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. Φπζηνθξαηηθή λνεκνζύλε 7

8 -Αμηνινγνύλ ηε ζεκαζία ηνπ λεξνύ, αλαγλσξίδνπλ ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ελόο πγξνηόπνπ, δεκηνπξγνύλ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ελόο πγξόηνπνπ, ζπδεηνύλ γηα ηε ζπκβνιή ελόο πγξνηόπνπ ζην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. -Παξαηεξνύλ θαη θαηαγξάθνπλ ζε ζπγθεληξσηηθό πίλαθα ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζπλάληεζαλ ζθνππίδηα ζε παξαπνηάκηα, παξαιίκληα ή παξάθηηα δώλε, αλαιακβάλνπλ δξάζε ζε ζπλεξγαζία κε ζπιιόγνπο, θνξείο, πνιίηεο γηα ηελ θαζαξηόηεηα κηαο αθηήο, κηαο όρζεο θ.ιπ.. Καηαληκηικά Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαδεηθλύεηαη ε ζεκαζία ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ζεσξίαο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. Δθαξκόδνληαο νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Π.Δ ελεξγεηηθνύο θαη βησκαηηθνύο ηξόπνπο κάζεζεο κέζα από πνηθηιία δηδαθηηθώλ ηερληθώλ, δηακνξθώλνπλ ην θαηάιιειν δηδαθηηθό θαη παηδαγσγηθό πιαίζην ώζηε λα αλαπηπρζεί ην δπλακηθό θάζε καζεηή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Άιθεζηηο (2000). Η Γξακαηηθή Τέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Βξεηηά-Κνπζθνιέθα Ν.( 2001). Έλα θνπηί γεκάην λεξό. Αζήλα: Καιεηδνζθόπην. Γεσξγόπνπινο, Α. & Σζαιίθε Δ. (1993). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Gutenberg. Gardner H. (1999). Intelligence reframed: Multiple Intelligence for the 21th century. New York: Basic Καινύξε-Αλησλνπνύινπ Ρ. (1994). Γεληθή Ψπρνινγία, 1νο ηόκνο. Δθδόζεηο: Διιελ. Κακαξηλνύ, Γ. (2000). Βησκαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν, απηνέθδνζε. Κάππαο Δ. (1999). Η πίεζε γηα αθαδεκαηθή επηηπρία πνπ αζθείηαη ζηα ζεκεξηλά παηδηά σο παξάγσλ ζρνιηθήο απνηπρίαο. Σην Κσλζηαληίλνπ Χ. (επηκ.). Πξαθηηθά ηνπ Η δηεζλνύο επηζηεκνληθνύ ζπλεδξίνπ. Σρνιηθή απνηπρία θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο: Αηηίεο ζπλέπεηεο θαη αληηκεηώπηζε. Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο- ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Διιεληθά Γξάκκαηα Μαθξή-Μπόηζαξε, Δ. (2001). Απηναληίιεςε θαη Απηνεθηίκεζε. Αζήλα:Διιεληθά Γξάκκαηα. Μαηζαγγνύξαο Η. (2000). Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε Αζήλα: Γξεγόξεο Mώξνπ Α., Mνπγηαθάθνο Π. (2006) Σρνιηθέο-Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο Α-η Γεκνηηθνύ. Αζήλα: Ο.Δ.Γ.Β. Νηδνύθξα Μ., (2006). Παηδηθά θαη ζρνιηθά ηξαγνύδηα. Θάιαζζα. Αζήλα: Μεισδία Παξαζθεπά Φ., Παπαγηάλλε Α,. (2008). Δπηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο δεμηόηεηεο γηα ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο. ΤΠΔΠΘ. Αζήλα. Παπαδεκεηξίνπ Β. (2004). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ζρνιείν. Αζήλα: Σππσζήησ-Γάξδαλνο. Π.Ι. (2011). Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Γηδαθηηθνύ - Μαζεζηαθνύ Πεδίνπ «Πεξηβάιινλ θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε» ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Αζήλα Ρνληάξη Σδ. (1985) Η Γξακκαηηθή ηεο Φαληαζίαο: Πώο λα θηηάλνπκε ηζηνξίεο γηα παηδηά. Αζήλα: Σεθκήξην Σξηιίβα. & Chimienti G. (2000). Αλαθάιπςε-Απηνγλσζία-Απηνθπξηαξρία- Απηνεθηίκεζε. Αζήλα: Παηάθε. ΤΠΔΠΘ, Π.Ι. (2002).ΓΔΠΠΠΣ-ΑΠΣ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ηόκνο Β.Αζήλα 8

9 Φέξκειε Γ., Ρνπζζνκνπζηαθάθε Θενδσξάθε Μ., Υαηδεθώζηα Κ., Γθαίηιηρ Μ.(2008). Οδεγόο Αλάπηπμεο Γηαζεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο. Αζήλα: ΟΔΓΒ Υξπζαθίδεο, Κ. (1994). Βησκαηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία. Η εηζαγσγή ηεο Μεζόδνπ Project ζην ζρνιείν. Αζήλα: Gutenberg. 9

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα