ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφ. 62 Μαρτύρων 417 Τ.Θ.: 2051 Ταχ. Κώδ.: ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πληροφορίες: Δρ. Αγγελική Μαρτίνου Τηλέφωνο: Fax: ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 8 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 4524 Σχετ.: 1602 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1602/ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Ελαιουργείου, Τυποποιητηρίου Ελαιολάδου & Τμήματος Παραγωγής-Εμφιάλωσης Ξυδιού (κατόπιν αύξησης δυναμικότητας τυποποίησης ελαιολάδου), ιδιοκτησίας «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.», στην θέση «Μετόχι Αγαθαγγέλου» Ιεράς Μονής Τοπλού, εκτός οικισμού περιοχής Παλαικάστρου, Δ.Ε. Ιτάνου, Δήμου Σητείας, Νομού Λασιθίου, Περιφέρειας Κρήτης Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν. 1650//86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» 2. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) περί «Συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/ ) 3. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/ ) περί «Ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών- βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 5. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 6. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 1

2 7. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 8. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/ ) περί ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών. 9. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» - Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/ Το ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 και 2002/96» όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/ ). 11. Το ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α/ ) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ» 12. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/ ) για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 13. Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/ ) περί Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 14. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/ ) περί Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης 15. Την ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/ ), που αναφέρεται στο περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/ Την ΚΥΑ Η.Π 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/ ), που αναφέρεται στον «Καθορισμό του τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/ 1986», και οι διατάξεις της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν καθώς η ΜΠΕ του έργου κατατέθηκε στην Δ/νση ΠΕΧΩΣ πριν την ημερομηνία έναρξη ισχύος της ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/ ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού..». 17. Την ΚΥΑ Η.Π 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» 18. Την ΚΥΑ 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/ ) σχετικά με τον «Καθορισμό μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου 2006» 19. Την ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/ ) σχετικά με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 20. Την ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/ ) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11». 2

3 21. Την υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /2012 (ΦΕΚ 1565/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 22. Την ΚΥΑ οικ.3137/191/φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/ ) για την «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Β/ ) και με την ΚΥΑ Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Β/ ). 23. Την υπ αριθμ. οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/ ) Υπουργική Απόφαση «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)». 24. Την ΚΥΑ οικ /ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/ ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος». 25. Την ΚΥΑ /2013 (ΦΕΚ 3072/Β/ ) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β 21), όπως εκάστοτε ισχύει», όσον αφορά την αποθήκευση της υδαρής πούλπας (υγρά απόβλητα ελαιουργείου) σε ανοικτή δεξαμενή. 26. Το με αρ.πρωτ. οικ.12550/744/φ15/ (ΑΔΑ: Β425Φ-ΗΕΟ) Έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης & συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τις «Γενικές κατευθύνσεις εφαρμογής του όρου Ε3 της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/ )» όσον αφορά την κατασκευή και λειτουργία εδαφοδεξαμενών εντός του γηπέδου ελαιουργείου ή σε όμορο γήπεδο. 27. Το με αρ.πρωτ. οικ / (ΑΔΑ: Β4Σ70-ΜΕΠ) Έγγραφο της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ. Τμήμα Βιομηχανιών του ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις «Γενικές κατευθύνσεις εφαρμογής του όρου Ε3 της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/ )» όσον αφορά την εγκατάσταση εδαφοδεξαμενών εκτός γηπέδου ελαιουργείου, σύμφωνα με το οποίο οι Γενικές κατευθύνσεις που αναφέρονται στο (26) σχετικό, αφορούν και τις εδαφοδεξαμενές που εγκαθίστανται εκτός γηπέδου ελαιουργείου. Επιπλέον οι εδαφοδεξαμενές αυτές εντάσσονται ανεξάρτητα στο είδος με α/α 22 της 4 ης Ομάδας δραστηριοτήτων της (21) σχετικής ΥΑ: «Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές». 28. Τις υπ.αριθμ. οικ /3628/ , οικ /4266/ Εγκύκλιους του ΥΠΕΧΩΔΕ και την υπ αριθμ /1799/ Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων. 29. Την με αριθ. πρωτ. 201/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, των Τμημάτων αυτών καθώς και των Αυτοτελών Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 30. Την με αρ.πρωτ. 6995/2009 (ΦΕΚ 498/ΑΑΠΘ/ ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ιτάνου Νομού Λασιθίου» 3

4 31. Οι υπ αριθμ. 25/1999, 120/2001 και 185/2004 Οικοδομικές Άδειες των κτηριακών εγκαταστάσεων του έργου του θέματος. 32. Την υπ αριθμ. 14/99 Απόφαση της Α βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Λασιθίου και το συνημμένο αυτής σχετικό χάρτη από τα οποία προκύπτουν ότι το γήπεδο όπου είναι εγκατεστημένο το έργο του θέματος είναι γεωργική έκταση. 33. Την με αρ.πρωτ /113/ Απόφαση Νομάρχη Λασιθίου για την θεώρηση ΜΠΕ και Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποθήκευσης-τυποποίησης ελαιολάδου του θέματος για δυναμικότητα τυποποίησης ημερησίως 20 τόνους ελαιολάδου. 34. Την με αρ.πρωτ / Βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΑ Λασιθίου με την οποία βεβαιώνεται ότι το έργο του θέματος μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον κοινόχρηστο, προϋπάρχοντα του επαρχιακού, αγροτικό δρόμο με την προϋπόθεση της κατασκευής της προβλεπόμενης από τα σχέδια νησίδας και της σχετικής σήμανσης. 35. Την με αρ.πρωτ. 6549/343/ Απόφαση Νομάρχη Λασιθίου για την θεώρηση ΜΠΕ και Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του ελαιουργείου του θέματος για δυναμικότητα ωριαίας επεξεργασίας κιλών ελαιοκάρπου και ισχύ μηχανημάτων 122,75 ΗΡ. 36. Την με αρ.πρωτ / ΟΡΙΣΤΚΗ Άδεια διάθεσης λυμάτων (σε δεξαμενές εξάτμισης) του ελαιουργείου του θέματος από την Δ/νση Δημ.Υγείας & Κοιν.Πρόνοιας ΝΑ Λασιθίου. 37. Την με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ&ΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/31589/1785/ Απόφαση της Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για την προσθήκη κατ επέκταση ισογείου κτηρίου αποθηκών βιολογικού ελαιολάδου επειδή δεν προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη στο μνημείο της Ι.Μ.Τοπλού, με την προϋπόθεση της αναστήλωσης του Μετοχίου Αγαθαγγέλου και της στερέωσης και ανάδειξης των παλιών βιοτεχνικών κατασκευών σύμφωνα με μελέτη που θα υποβληθεί για έγκριση στην 13 η Ε.Β.Α. 38. Την με αρ.πρωτ. 2471/ Βεβαίωση του Δήμου Ιτάνου, σύμφωνα με την οποία το ελαιουργείο του θέματος είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου και υπάρχει η δυνατότητα παροχής του νερού που απαιτείται προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις ύδρευσης. 39. Την με αρ.πρωτ / Απόφαση Νομάρχη Λασιθίου για την χορήγηση Άδειας λειτουργίας αορίστου διάρκειας στο ελαιουργείο του θέματος, που αφορούν μηχανολογικό εξοπλισμό με (κινητήρια) ισχύ 122,75 ΗΡ, καθώς και 4 δεξαμενές ελαιολάδου συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 60 τόνων. 40. Την με αρ.πρωτ. 2556/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Δ/νση ΠΕΧΩ Περιφέρειας Κρήτης της βιοτεχνίας παραγωγής και εμφιάλωσης ξυδιού του θέματος, για δυναμικότητα 68/κιλά,μέρα ή 15 τόνοι/έτος και εγκατεστημένη ισχύ 1,48 kw, και διάρκεια 5 ετών. 41. Την με αρ.πρωτ / Απόφαση Νομάρχη Λασιθίου σύμφωνα με την οποία χορηγείται άδεια χρησιμοποίησης όλης της παραγόμενης ελαιοπυρήνας του ελαιουργείου του θέματος για την παραγωγή compost για λίπανση βιολογικών καλλιεργειών. 42. Το με αρ.πρωτ Φ.701.4/ Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυρασφάλειας για τις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου ελαιολάδου και ξυδιού του θέματος έως τις Την με αρ.πρωτ / Απόφαση Νομάρχη Λασιθίου για την Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας αποθήκευσης-τυποποίησης ελαιολάδου (δυναμικότητας τυποποίησης 4,5 τόνους/ημέρα και ισχύς μηχανημάτων 13,79 kw) και μονάδας παραγωγήςαποθήκευσης-τυποποίησης ξιδιού (ισχύς μηχανημάτων 10,70 kw) του θέματος. Περιλαμβάνονται 27 δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου και 6 δεξαμενές αποθήκευσης ξιδιού. Διάρκεια ισχύος της Απόφασης 5 έτη. 4

5 44. Την με αρ.πρωτ / Σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας ΝΑ Λασιθίου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εγκαταστάσεις του έργου κρίνονται κατάλληλες για τη λειτουργία ως τυποποιητήριο λαδιού-ξυδιού. 45. Την με αρ.πρωτ / Απόφαση Νομάρχη Λασιθίου για την χορήγηση Άδειας λειτουργίας αορίστου διάρκειας στις μονάδες τυποποίησης ελαιολάδου και παραγωγήςτυποποίησης ξυδιού του θέματος, που αφορούν μηχανολογικό εξοπλισμό με (κινητήρια) ισχύ 15,09 kw για το τυποποιητήριο ελαιολάδου και 9,40 kw για την παραγωγή και τυποποίηση ξυδιού, καθώς και δεξαμενές συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 174 τόνων για το ελαιόλαδο και 24 τόνων για το ξύδι. 46. Το με αρ.πρωτ. 2127/ έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνική Πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία μετά από επιτόπια έρευνα της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου ελαιουργείων διαπιστώθηκε ότι έχει εφαρμοστεί η εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης λυμάτων του ελαιουργείου. 47. Την με αρ.πρωτ. 177/ θετική γνωμοδότηση για την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ελαιουργείου από το Μουσείο Φυσική Ιστορίας Κρήτης. 48. Την με αρ.πρωτ / Απόφαση Νομάρχη Λασιθίου για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του ελαιουργείου του θέματος για δυναμικότητα ωριαίας επεξεργασίας κιλών ελαιοκάρπου και ισχύ μηχανημάτων 122,75 ΗΡ και διάρκεια ισχύος 5 ετών. 49. Την με αρ.πρωτ / Απόφαση Τροποποίησης ΑΕΠΟ (ισχύος 5 ετών) του συνόλου των εγκαταστάσεων της μονάδας του θέματος (ελαιουργείο, τυποποιητήριο ελαιολάδου και παραγωγή εμφιάλωση ξιδιού) με: δυναμικότητα επεξεργασίας ελαιοκάρπου 3 τόνοι/ώρα (ισχύς εξοπλισμού=90,26 ΗΡ) δυναμικότητα τυποποίησης ελαιολάδου 4,5 τόνοι/ημέρα (ισχύς εξοπλισμού=13,79 kw) ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής & τυποποίησης ξιδιού 10,70 kw 4 δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου στο ελαιουργείο (60 m 3 ) 27 δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου (174 m 3 ) + (επέκταση) 8 δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου (800 m 3 ) 2 δεξαμενές αποθήκευσης ξιδιού (24 m 3 ) αύξηση του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά 2,57 kw. 50. Την με αρ.πρωτ. 2940/ δεύτερη Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ισχύος 5 ετών, έως ) του συνόλου των εγκαταστάσεων της μονάδας του θέματος (ελαιουργείοτυποποιητήριο ελαιολάδου-παραγωγή & εμφιάλωση ξιδιού) με: δυναμικότητα επεξεργασίας ελαιοκάρπου 3 τον./ώρα (ισχύς εξοπλισμού=110,09ηρ=81,09 kw) δυναμικότητα τυποποίησης ελαιολάδου 4,5 τόνοι/ημέρα (ισχύς εξοπλισμού=65,51 kw) ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής & τυποποίησης ξιδιού 13,87 kw 4 δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου στο ελαιουργείο (56 m 3 ) 37 δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου (203,5 m 3 ) + (επέκταση) 15 δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου (1.314 m 3 ) 2 δεξαμενές αποθήκευσης ξιδιού (24 m 3 ) αύξηση του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά 40,54 kw. 51. Το με ημερομηνία Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε. και της εταιρείας CRETA ECO PHOENIX για την ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών. 52. Την με αρ.πρωτ. 1006/ έγγραφο του Τμήματος Δόμησης του Δήμου Σητείας σχετικά με της Χρήσεις γης σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιτάνου (ΦΕΚ 498/ΑΑΠΘ/ ), σύμφωνα με 5

6 το οποίο το γήπεδο της μονάδας του θέματος βρίσκεται εντός περιοχής NATURA 2000 και εμπίπτει στις ακόλουθες Ζώνες Προστασίας: Ειδική Ζώνη ήπιας-βιώσιμης Ανάπτυξης (Π ΙΙΙ), στην οποία απαγορεύονται βιοτεχνικέςβιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης & υψηλής όχλησης (εκτός μονάδων τεχνικών υποδομών) Καταφύγια Άγριας Ζωής (Π.2.5.1), τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 Ζώνη Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι υφιστάμενες νόμιμες ασύμβατες χρήσεις μπορούν να παραμείνουν μετά την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ και μπορούν να αδειοδοτούνται για εκσυγχρονισμό και πιθανή επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων χωρίς επέκταση της δυναμικότητας τους με προϋπόθεση της τήρηση των περιβαλλοντικών τους όρων. Υφιστάμενες βιομηχανικές-βιοτεχνικές δραστηριότητες/χρήσεις οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του ΣΟΟΑΠ δύναται να λειτουργούν για διάστημα έως μια 12ετία από τη θεσμοθέτηση του ΣΧΟΟΑΠ, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπεται η επισκευή και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτηριακών/μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 53. Την με ημερομηνία (αρ.πρωτ. 3310/ της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) αίτηση της «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ» για Υποβολή φακέλου ΜΠΕ του έργου του θέματος, 54. Το με αρ.πρωτ. 3310/13/ έγγραφό μας με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία για την ΜΠΕ του έργου του θέματος. 55. Την με ημερομηνία Υπεύθυνη Δήλωση του κου Εμμανουήλ Αϊβαλιώτη (αρ.ταυτ. Χ917212) εκπροσώπου της «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ», σύμφωνα με την οποία το ελαιουργείο, το τυποποιητήριο ελαιολάδου και η μονάδα παραγωγής ξυδιού λειτουργεί 8 ώρες/μέρα. 56. Την με ημερομηνία (αρ.πρωτ. 580/ της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) αίτηση της «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ» για την υποβολή συμπληρωματικού φακέλου ΜΠΕ του έργου του θέματος. 57. Το με αρ.πρωτ. 580/ έγγραφό μας με το οποίο με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος της ΜΠΕ του έργου του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση και έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης και στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για γνωμοδότηση. 58. Την με αρ.πρωτ. 71/ (αρ.πρωτ. 977/ της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) θετική γνωμοδότηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 59. Η με αρ.πρωτ / (αρ.πρωτ. 1300/ της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) Γνωμοδότηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατή η αύξηση της δυναμικότητας του τυποποιητηρίου ελαιολάδου άνω των 20 τόνων/ημέρα λόγω των περιορισμών των χρήσεων γης (σύμφωνα με το (52) σχετικό έγγραφο) καθώς το τυποποιητήριο ελαιολάδου λόγω της νέας δυναμικότητας κατατάσσεται στην μέση όχληση που είναι ασύμβατο με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή. 60. Το με αρ.πρωτ. 4182/606/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με το οποίο η δραστηριότητα της τυποποίησης ελαιολάδου κατατάσσεται στον Κωδικό α/α 4: «Συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής π.δ.κ.α.» του πίνακα της ΚΥΑ 13234/800/Φ.15/2012 με την οποία συμπληρώθηκε η (22) σχετική ΚΥΑ. 61. Το με αρ.πρωτ / (αρ.πρωτ. 1368/ της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το οποίο, κατόπιν του ανωτέρω, (60) σχετικού, εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 6

7 η δραστηριότητα «τυποποίηση ελαιολάδου» κατατάσσεται στην χαμηλή όχληση, εφόσον η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού που αντιστοιχεί σε αυτήν είναι μικρότερη των 150kW. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει περιορισμός από τις χρήσεις γης στην περιοχή, (52) σχετικό, στην σχεδιαζόμενη αύξηση της δυναμικότητας του τυποποιητηρίου ελαιολάδου σε 33/τόνους/ημέρα. 62. Την με αρ.πρωτ / (αρ. πρωτ. 1510/ της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) θετική γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Λασιθίου με την οποία τίθενται οι όροι: α) να υπαχθούν στους περιβαλλοντικούς όρους οι οριζόμενες από την Νομοθεσία σχετικές Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις κυρίως όσον αφορά την διάθεση της πούλπας (υδαρή μορφή) σε ανοικτή δεξαμενή και β) για την ανοιχτή δεξαμενή να υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την προστασία της άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας, ομαλά πρανή με χώμα και όχι λείες αδιαπέρατες επιφάνειες, σε περίπτωση στεγάνωσης να τοποθετηθεί επιπλέον ένα στρώμα χώματος και τέλος να γίνει φύτευση των πρανών με γηγενή φυτά. 63. Την με αρ. πρωτ. 780/ (αρ. πρωτ. 1484/ της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) Γνωμοδότηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει αντίρρηση της Υπηρεσίας για το περιεχόμενο της ΜΠΕ, ωστόσο τονίζεται ότι η (36) σχετική οριστική άδεια διάθεσης λυμάτων της μονάδας δεν ισχύει καθώς η εγκεκριμένη μελέτη (υπ αριθμ. 7029/ ) δεν εφαρμόζεται στο σύνολό της (δεν υπάρχει επεξεργασία σε σύστημα δεξαμενών: λιποσυλλέκτη-εξουδετέρωσης-καθίζησης, δε γίνεται χρήση διαλύματος ασβέστη κλπ.). Άποψη της Υπηρεσίας είναι να μη ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω έγγραφα όπως αναφέρονται στην υπό τροποποίηση ΑΕΠΟ. 64. Την υπ αριθμ 37/2014 (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 5/ ) Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εκφράζεται η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής με τους όρους που τίθενται από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Λασιθίου. 65. Το με αρ. πρωτ / (αρ. πρωτ. 1602/ της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας η υπ αριθμ. 37/2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. 66. Την αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ/4524/ αίτηση της εταιρείας ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ, με την οποία ζητά την τροποποίηση των όρων της αρ. πρωτ. 1602/ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Ελαιουργείου, Τυποποιητηρίου Ελαιολάδου & Τμήματος Παραγωγής- Εμφιάλωσης Ξυδιού, που αφορούν τη χρήση του παραγόμενου υγρού αποβλήτου από τη λειτουργία του διφασικού ελαιουργείου ιδιοκτησίας τους. 67. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο διφασικό ελαιουργείο ιδιοκτησίας της εταιρείας ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ, αδειοδοτήθηκε με την αρ. πρωτ. 1602/ απόφαση ως έργο Α2, σύμφωνα με τις κείμενες, κατά το χρόνο έκδοσής της, νομοθετικές διατάξεις και ως εκ τούτου δεν υφίσταται γι αυτό η υποχρέωση τήρησης του όρου Ζ8 της 20 σχετικής ΚΥΑ του προοιμίου. 68. Το γεγονός ότι οι γνωμοδοτήσεις τόσο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Λασιθίου όσο και της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης (σχετικά 62 και 64 του προοιμίου) είναι θετικές για τη χρήση του υγρού αποβλήτου του ελαιουργείου σε κομποστοποίηση και παραγωγή εδαφοβελτιωτικών, με όρους που λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα. 69. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διαδικασία κομποστοποίησης του υγρού αποβλήτου του ελαιουργείου έχει κατά το παρελθόν χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ / απόφαση και η εφαρμογή της δεν έχει δημιουργήσει έως σήμερα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως 7

8 αναφέρεται και στην 62 σχετική γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Λασιθίου. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1602/ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Ελαιουργείου, Τυποποιητηρίου Ελαιολάδου & Τμήματος Παραγωγής-Εμφιάλωσης Ξυδιού (κατόπιν αύξησης δυναμικότητας τυποποίησης ελαιολάδου), ιδιοκτησίας «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.», στην θέση «Μετόχι Αγαθαγγέλου» Ιεράς Μονής Τοπλού, εκτός οικισμού περιοχής Παλαικάστρου, Δ.Ε. Ιτάνου, Δήμου Σητείας, Νομού Λασιθίου, Περιφέρειας Κρήτης. Η παρούσα τροποποίηση αφορά τη διαδικασία επεξεργασίας του υγρού αποβλήτου του διφασικού ελαιουργείου ως εξής: Στο Κεφάλαιο 1, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και συγκεκριμένα στην παράγραφο, Περιγραφή λειτουργίας της μονάδας, υποπαράγραφος, α ύλες προϊόντα α) Ελαιουργείο αφαιρείται η τελευταία πρόταση της παραγράφου και συγκεκριμένα αφαιρείται η πρόταση «Επίσης παράγεται ως παραπροϊόν ελαιοπυρήνας υψηλής υγρασίας (>60%) ο οποίος πρέπει να διατίθεται στα πυρηνελαιουργεία.». Στην υποπαράγραφο, Παραγόμενα απόβλητα το εδάφιο α) Ελαιουργείο αντικαθίσταται ως εξής: α) Ελαιουργείο: Διαχείριση υγρών αποβλήτων: Τα υγρά απόβλητα οδηγούνται σε εξατμισοδεξαμενή όπου παραμένουν τουλάχιστον για 4 μήνες και ξηραίνονται φυσικά. Το στερεό υπόλειμμα τοποθετείται στο δάπεδο κομποστοποίησης όπου αναμιγνύεται με ελαιόφυλλα, στέμφυλα και κοπριά. Μετά από 3 μήνες (όπου το μείγμα αναδεύεται τακτικά ώστε να βιοσταθεροποιηθεί θερμικά και να ομογενοποιηθεί) το έτοιμο προϊόν (compost) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Στερεά απόβλητα: Ελαιόφυλλα (και μικρά κλαδάκια), στερεό υπόλειμμα από την εξατμισοδεξαμενή και τέφρα από την καύση του πυρηνόξυλου. Αέριες εκπομπές: Προκύπτουν καυσαέρια από την καύση πυρηνόξυλου στον πυρηνοκαυστήρα για την θέρμανση του απαραίτητου ζεστού νερού. Στο Κεφάλαιο 1, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1.2 Κατάταξη του έργου προστίθεται παράγραφος ως εξής: Η διαδικασία κομποστοποίησης του υγρού ελαιοπυρήνα κατατάσσεται στην 4 η ομάδα της 21 σχετικής Υ.Α. του προοιμίου της παρούσας και συγκεκριμένα στο με α/α 12 είδος έργου «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) β) από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα». Για ημερήσια ποσότητα εισερχόμενων αποβλήτων Q<20 tn/ημέρα, όπως στην περίπτωση αυτή, το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. Επίσης, η συγκεκριμένη δραστηριότητα της κομποστοποίησης κατατάσσεται στην χαμηλή όχληση, σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/ ) όπως ισχύει και δεν εντάσσεται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011, όπως αναφέρεται και στην 59 σχετική γνωμοδότηση του προοιμίου της παρούσας από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου. Στο Κεφάλαιο 4, ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - αφαιρείται ο όρος , - ο όρος που αναριθμείται σε τροποποιείται ως εξής: 8

9 Τα υγρά απόβλητα του ελαιουργείου διατίθενται μέσω αγωγού σε ανοικτή δεξαμενή εξάτμισης, η οποία είναι εγκατεστημένη στο γήπεδο που απεικονίζεται στο σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα (αρ.σχεδίου Τ1). Γενικά οι εξατμισοδεξαμενές θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 300 μέτρα από όρια οικισμών, κατοικίες, τουριστικές ζώνες, εθνικές οδούς ή άλλες περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, τουλάχιστον 200 μέτρα από πηγές υδροληψίας πόσιμου νερού και τουλάχιστον 100 μέτρα από πηγές υδροληψίας νερού άρδευσης αλλά και επαρχιακούς δρόμους και από οριογραμμές παραλίας. Θα πρέπει να είναι απολύτως στεγανές, να διαθέτουν περίφραξη (μεταλλικό πλέγμα) ελάχιστου ύψους 1,5 μέτρο, περιμετρική δενδροφύτευση και ανάχωμα για την αποφυγή υπερχειλίσεων, (το οποίο θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5 μέτρα από το όριο του γειτονικού οικοπέδου). Η συνολική χωρητικότητα των εξατμισοδεξαμενών θα πρέπει να επαρκεί για την μέγιστη παραγωγή υγρών αποβλήτων (μέση αναλογία προϊόντος/υγρού αποβλήτου = 1 προς 4) ενώ το βάθος τους δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1,5 μέτρο. Να υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την προστασία της άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας, ομαλά πρανή με χώμα και όχι λείες αδιαπέρατες επιφάνειες. Σε περίπτωση στεγάνωσης να τοποθετηθεί επιπλέον ένα στρώμα χώματος. Τέλος να γίνει φύτευση των πρανών της δεξαμενής με γηγενή φυτά. - ο όρος που αναριθμείται σε τροποποιείται ως εξής: «Εντός τριμήνου και πριν την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου ο φορέας του έργου να έχει συμμορφωθεί πλήρως με τα οριζόμενα στην παράγραφο ». Στο Κεφάλαιο 4, ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ και συγκεκριμένα στην παράγραφο Υγρά απόβλητα προστίθενται οι εξής όροι: - Να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας 91/676/ΕΚ για τη νιτρορύπανση (που έχει μεταφερθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. οικ /1335/1997, ΦΕΚ Β 519), καθώς και οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ /268/ (ΦΕΚ Β 142Β), όπως ισχύει, σε ότι αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας. - Οι εγκαταστάσεις κομποστοποίησης θα πρέπει να διαθέτουν μια αδιαπέραστη επιφάνεια από κατάλληλο υλικό (σκυρόδεμα, άσφαλτο και λοιπά υλικά) πάνω στην οποία θα εκτελείται η κομποστοποίηση. - Περιμετρικά των δαπέδων κομποστοποίησης να κατασκευαστεί σύστημα συγκέντρωσης στραγγιδίων, αποτελούμενο από περιμετρική τάφρο, η οποία θα διοχετεύει τα παραγόμενα στραγγίδια σε δεξαμενή συγκέντρωσης. - Να δοθεί μέριμνα ώστε τα συλλεγόμενα στραγγίδια στη δεξαμενή συγκέντρωσης στραγγιδίων να επαναχρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των επιθυμητών επιπέδων υγρασίας στα σειράδια. - Για το πεδίο υπαίθριας κομποστοποίησης σε σειράδια, να χρησιμοποιούνται ειδικού τύπου υφάσματα για την κάλυψη των σειραδιών, ενίοτε και των σωρών ωρίμανσης, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα (οξυγόνου) 9

10 αλλά θα αποτρέπουν την έξοδο των οσμών από τα σειράδια προς το εξωτερικό περιβάλλον. - Εφόσον στις πρώτες ύλες προς κομποστοποίηση περιλαμβάνεται κόπρος και περιεχόμενο πεπτικού συστήματος που έχει αποχωριστεί από τον πεπτικό σωλήνα καθώς και απόβλητα ζωικής προέλευσης (ΕΚΑ ) επιβάλλεται η ελάχιστη θερμική επεξεργασία (70 ο C επί 60 λεπτά της ώρας) κατά την λιπασματοποίηση κομποστοποίηση. - Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών. - Στο πεδίο υπαίθριας κομποστοποίησης σε σειράδια, ο χώρος αποθήκευσης α υλών και ο χώρος πρώτης μίξης να επιστρωθούν με ασφαλτοτάπητα, έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή υγρών προς τον υδροφόρο ορίζοντα. - Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων. Το υιοθετούμενο πρόγραμμα να διαθέτει την έγγραφη έγκριση της Δ/νσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 1602/ απόφασή μας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ 10

11 Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η : 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: Α) Περιφερειακό Συμβούλιο Β) Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου Γ) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου 2. «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.» (συν.: φάκελος ΜΠΕ) Παλαίκαστρο Σητείας τηλ Δια του μελετητικού γραφείου: ECOPLAN CONSULTANTS Πλ. Θειακάκη Ηράκλειο Τηλ.: Ε.Δ: 1. Χρον/κο Αρχείο 2. Δ. Δασενάκης 3. Αγγ. Μαρτίνου 11

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα