Πληρωμές για Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληρωμές για Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες"

Transcript

1 EFI Policy Brief 7 Irina Prokofieva Sven Wunder Enrico Vidale Πληρωμές για Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Μια πορεία προς το μέλλον για τα δάση της Μεσογείου; EFI Policy Brief

2 Πρόλογος Οι πληρωμές για υπηρεσίες περιβαλλόντος (ή οικοσυστημάτων) (PES) γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλής μηχανισμοί που λειτουργούν ως κίνητρο. Οι γαιοκτήμονες ή οι διαχειριστές πληρώνονται για να παρέχουν ορισμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες ή μια συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης δασών που έχει σαν αποτέλεσμα τις επιθυμητές περιβαλλοντικές υπηρεσίες, από τους χρήστες ή τους δικαιούχους των εν λόγω υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα μια εταιρεία ύδρευσης που επιδιώκει να προστατεύσει την περιοχή της λεκάνης απορροής της. Η Πέμπτη Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη το 2007 δέσμευσε τις υπογράφουσες χώρες να «προχωρήσουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν οικονομικά εργαλεία όπως οι πληρωμές για υπηρεσίες οικοσυστημάτων, προκειμένου να διευρύνουν και να διαφοροποιήσουν την οικονομική βάση για την αειφόρο διαχείριση των δασών και να διατηρήσουν τις προστατευτικές λειτουργίες των δασών». Τα υφιστάμενα αγρο-περιβαλλοντικά και δασικά μέτρα πληρωμών στην ΕΕ έχουν επίσης ομοιότητες με τα συστήματα PES. Ωστόσο, λίγα PES υπάρχουν σήμερα στην περιοχή της Μεσογείου. Οι στόχοι αυτού του Κείμενου Πολιτικής είναι να περιγράψει τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα PES, να συζητηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής τους στα πλαίσια της Μεσογείου και να προσδιορίσει τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ερευνητές για την επιτυχή εφαρμογή τους. Αυτό το Κείμενο Πολιτικής συντάχθηκε στα πλαίσια των έργων SylvaMED και NEWFOREX. Το έργο «SylvaMED: Μεσογειακά Δάση για Όλους» είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος MED. Επιδιώκει να διευκολύνει την καινοτόμο ενσωμάτωση των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών στις περιφερειακές πολιτικές, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες των PES και των αγορακεντρικών μέσων για την αειφόρο ανάπτυξη των Μεσογειακών αγροτικών κοινοτήτων. Το έργο «NEWFOREX: Οι νέοι τρόποι αξιολόγησης και πώλησης των δασικών εξωτερικότητων» είναι ένα Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαισίο (σύμβαση επιδότησης Ν ). Αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αξία των δασικών εξωτερικότητων, την εκτίμηση του κόστους παροχής τους, και την επιλογή και σχεδίαση μεθόδων για την διεθνοποίησή τους με βάση την αγορά. «Η οικονομική αποτίμηση του πλήρους φάσματος των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ο σχεδιασμός καινοτόμων αγορακεντρικών μηχανισμών, απαιτούνται για την εξασφάλιση της παροχής σημαντικών δασικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών, οι οποίες προς το παρόν δεν συμπεριλαμβάνονται στην αγορά. «Ραμόν Τρεμόσα Βουλευτής στην Ευρωπαϊκή Βουλή 2

3 Γεφύρωση του χάσματος διατήρησης / ανάπτυξης Πάνω από το 65% της συνολικής οικονομικής αξίας των Μεσογειακών δασών προέρχεται από μη-ξυλώδη δασικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αξίας παραμένει εκτός των παραδοσιακών αγορών, και δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των δασών των οποίων οι αποφάσεις για τη χρήση της γης επηρεάζουν την δυνατότητα παροχής αυτών των προϊόντων/υπηρεσιών. Η παραδοσιακές προσεγγίσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης (για παράδειγμα, των προστατευόμενων ζωνών) είναι σημαντική, αλλά συχνά ανεπαρκής, όταν επικρατεί κλίμα σκληρών ανταλλαγών μεταξύ της περιβαλλοντικής διατήρησης και των αναπτυξιακών συμφερόντων. Οι πληρωμές για περιβαλλοντικές υπηρεσίες (PES) μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Πρόσφατα, τα PES έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους φορείς χάραξης πολιτικής τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες, όπου έχουν παρουσιαστεί πιλοτικά προγράμματα PES μικρής κλίμακας αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το Κείμενο Πολιτικής εξετάζουμε την έννοια των PES και επικεντρωνόμαστε στις δυνατότητες εφαρμογής τους στην περιοχή της Μεσογείου. 3

4 Joël Behr / K-U Hässler / Τα προγράμματα PES έχουν χρησιμοποιηθεί από τους προμηθευτές νερού για την προστασία των λεκανών απορροής από όπου αντλείται το νερό. Οι πληρωμές γίνονται στους χρήστες γης οι οποίοι υιοθετούν πρακτικές αειφόρου διαχείρισης που ωφελούν την ύδρευση. Τι είναι η Πληρωμές για Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες (PES); 4 Το PES ορίζεται ως μια εθελοντική συναλλαγή, όπου μια σαφώς καθορισμένη περιβαλλοντική υπηρεσία, ή μια χρήση γης που ενδέχεται να εξασφαλίσει αυτή την υπηρεσία, αγοράζεται από τουλάχιστον έναν αγοραστή περιβαλλοντικής υπηρεσίας από τουλάχιστον έναν πάροχο περιβαλλοντικής υπηρεσίας, αν και μόνο αν ο πάροχος υπηρεσιών εξασφαλίζει την παροχή της. Τα PES έχουν τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 1. Σαφή εστίαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις: τα PES είναι έντονα προσανατολισμένα στα αποτελέσματα. 2. Εθελοντικές, συχνά διαπραγματεύσιμες συμφωνίες: τα PES είναι προσαρμόσιμα και ευέλικτα. 3. Προϋποθετουν μια συμβατική σχέση: οι πάροχοι δεσμεύονται να υλοποιήσουν δράσεις που οδηγούν στην παροχή υπηρεσιών, και οι αγοραστές στις πληρωμές - με μηχανισμούς παρακολούθησης και κύρωσης που εξασφαλίζουν την συμμόρφωση. Τα συστήματα PES διαφέρουν σε κλίμακα, από μικρές τοπικές πρωτοβουλίες μέχρι διεθνείς παγκόσμιες συμφωνίες. Ο αριθμός και η θεσμική μορφή των αγοραστών, των πάροχων και των μεσαζόντων (π.χ. μεμονωμένοι γαιοκτήμονες, κοινότητες, ιδιωτικές εταιρείες, ΜΚΟ, δημόσια διοίκηση) επίσης ποικίλλει. Οι προδιαγραφές της υπηρεσίας ή της χρήσης γης, και οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για την είσπραξη χρημάτων από τους αγοραστές και τη διανομή τους στους παρόχους επίσης διαφοροποιείται ευρέως.

5 Πλεονεκτήματα των συστημάτων PES Είναι πιο ευέλικτα από την παραδοσιακή ρύθμιση εντολών και ελέγχου, και μπορεί να σχεδιαστούν για να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Οι αλλαγές στην συμπεριφορά ενθαρρύνονται με έναν μη-καταναγκαστικό και δυνητικά συμμετοχικό και δίκαιο τρόπο. Συχνά μπορούν να κινητοποιηθούν νέοι οικονομικοί πόροι από τον ιδιωτικό τομέα, για τη μόχλευση δημόσιας χρηματοδότησης, και την επίτευξη της βελτίωσης των περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων. Η δημόσια και η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί συχνά να συνδυαστεί ούτως ώστε να μεγιστοποιεί την παροχή υπηρεσιών σε κάθε συγκεκριμένο πλαίσιο. Μπορεί να έχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της υπαίθρου. Ένα πλεονέκτημα των συστημάτων PES είναι ότι οι τοπικοί φορείς μπορούν να διαπραγματεύονται απευθείας με προσαρμοσμένες συμφωνίες, χωρίς την υποχρεωτική συμμετοχή της κυβέρνησης. Kheng Guan Toh / and Bellemedia / Εντατική υλοτομία Αειφορική υλοτομία Αειφορική υλοτομία με πληρωμές υπηρεσιών Τα ποσά των πληρωμών στους παρόχους υπηρεσιών μπορεί να ρυθμιστούν με διαπραγματεύσεις μεταξύ αγοραστών και πωλητών (συνήθως σε περιπτώσεις PES μικρότερης κλίμακας) ή από ένα κυβερνητικό/ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης (σε περιπτώσεις μεγαλύτερης κλίμακας, όταν τα έργα ελέγχονται σε κυβερνητικό επίπεδο). Οι πληρωμές θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το εκτιμώμενο ευκαιριακό κόστος της παροχής υπηρεσιών, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνουν την κοινωνική αξία της προστιθέμενης περιβαλλοντικής υπηρεσίας που παρέχεται. Οφέλη για διαχειριστές δασών 0 Κόστος για τον πληθυσμό και άλλους Ξύλο Απώλεια βιοποικιλότητας Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα Μειώμενες υπηρεσίες λεκανών απορροής Ελάχιστη πληρωμή Μέγιστη πληρωμή Ξύλο Πληρωμή για περιβαλλοντικές υπηρεσίες Πληρωμές Ξύλο Πηγή: Προσαρμοσμένο από Pagiola και Platais (2007) 5

6 Gilles Touboulic / Το πρόγραμμα PES της Vittel έχει πείσει τους αγρότες να επιστρέψουν σε ένα εκτεταμένο σύστημα γαλακτοπαραγωγής χαμηλών επιπτώσεων, το οποίο συμπεριλαμβάνει την εγκατάλειψη των αγροχημικών, την κομποστοποίηση ζωικών αποβλήτων και τη μείωση των αποθεμάτων των ζώων. Μελέτη περίπτωσης: Vittel (Nestlé Waters) 6 Η εταιρία εμφιάλωσης μεταλλικού νερού Vittel υλοποιεί ένα πρόγραμμα PES από το 1993 σε εκτάρια στη λεκάνη απορροής που βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς Vosges της ανατολικής Γαλλίας, για να διατηρήσει την υψηλή ποιότητα του νερού του υδροφόρου ορίζοντα. Το πρόγραμμα πληρώνει τους 27 αγρότες στην λεκάνη απορροής του «Grande Source» για να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές στη γαλακτοκομία. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται μέσω του Agrivair, ένα φορέα γεωργικής επέκτασης που έχει δημιουργηθεί από τους αγοραστές, ο οποίος έχει μια σταθερή τοπική βάση και οι αγρότες τον εμπιστεύονται. Το πρόγραμμα είναι αρκετά πολύπλοκο στη σχεδίαση, και συνδυάζει όρους πληρωμών τοις μετρητοίς με τεχνική βοήθεια, αποζημίωση του προστιθέμενου κόστους της γεωργικής εργασίας, ακόμη και διακανονισμούς για να εξαγορά εδαφών και παροχή δικαιωμάτων επικαρπίας στους αγρότες. Οι συμβάσεις είναι μακροχρόνιες (18-30 ετών), οι πληρωμές ποικίλλουν ανάλογα με το κόστος παροχής υπηρεσιών και το αγρόκτημα, και ταυτόχρονα η χρήση της γης και η ποιότητα των υδάτων παρακολουθούνται στενά κατά την πάροδο του χρόνου. Οι συνολικές δαπάνες (εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγής του διαμεσολαβητή) ήταν πάνω από 24,25 εκατομμύρια από το 1993 ως το 2000, ή κατ εκτίμηση 980 /εκτάριο ανά έτος. Αυτό ισοδυναμεί με 1,52 ανά κυβικού μέτρου εμφιαλωμένου νερού που παράγεται.

7 Προσδιορισμός της δυνατότητας του PES Ορισμός, μέτρηση, αξιολόγηση και εκτίμηση των απειλών στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες Αναγνώριση πιθανών αγοραστών και παρόχων, τα οφέλη και το κόστος παροχής τους Αξιολόγηση της κλίμακας εφαρμογής Μελέτη σκοπιμότητας και εκτίμησης της δυναμικότητας Αξιολόγηση του νομικού, πολιτικού και ρυθμιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων για οικονομικές συναλλαγές, και των δικαιωμάτων να συνάπτονται συμβατικές σχέσεις Εξέταση διαθέσιμων διοικητικών δυνατοτήτων, και υποστηρικτικών υπηρεσιών και οργανισμών Ίδρυση σχέδιου PES Δημιουργία υποστηρικτικού νομικού και θεσμικού πλαισίου και επιχειρησιακών διαδικασιών Σχεδιασμός μηχανισμών χρηματοδότησης και πληρωμής Θέσπιση τεχνικών, εποπτικών και ελεγκτικών οργάνων Εφαρμογή του σχεδίου Επικοινωνία, διαπραγμάτευση και καταγραφή των συμβάσεων Λειτουργία της χρηματοδότησης, πληρωμής, παρακολούθησης και ελέγχου Επίλυση τυχόν διαφορών Τα κύρια στάδια ανάπτυξης του PES. Προσαρμογή από Forest Trends et al (2008) και Brink (2011). Σχεδιασμός και υλοποίηση Για να επιτύχουν τα συστήματα PES όλα τα δυνητικά πλεονεκτήματα, θα πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικο-οικονομικά, οικολογικά, νομικά και θεσμικά πλαίσια. Οι πιλοτικές δράσεις είναι χρήσιμες για να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις και να εντοπίσουν τους περιορισμούς εφαρμογής. Τα θέματα κατανομής πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στις πιο προβληματικές περιοχές. Όπως σε κάθε καινοτόμο μηχανισμό πολιτικής, η εμπειρία από την εφαρμογή των πιλοτικών σχεδίων και προγραμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητη, προκειμένου να βελτιώσουμε την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου. Enrico Vidale

8 Julija Sapic / and Corgarashu / Ulises Sepúlveda / Ορισμένες περιοχές είναι πολύ πιο πολύτιμες για εναλλακτικές χρήσεις (π.χ. γόνιμα εδάφη για τη γεωργία, με εύκολη οδική πρόσβαση), οπότε και τα ποσοστά πληρωμής πρέπει να είναι ευέλικτα. Διδάγματα Κάποια διδάγματα για το σχεδιασμό και την λειτουργία του PES ξεχωρίζουν: 8 1. Στόχευση ζωνών απειλής/μόχλευσης Δεδομένου ότι τα PES είναι εθελοντικά, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να προσφέρουν εκτάσεις όπου δεν υπάρχουν πραγματικές περιβαλλοντικές απειλές. Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια χωρικά σαφής βάση όπου η απουσία ενός PES θα προκαλούσε περιβαλλοντικές απειλές ή ευκαιρίες για βελτίωση του περιβάλλοντος και να στοχεύεται χωρικά το PES χρησιμοποιώντας αυτή την βάση για την επίτευξη της προσθετικότητας. 2. Στοχεύση σε ζώνες υψηλής υπηρεσίας Πολλές περιβαλλοντικές υπηρεσίες είναι άνισα κατανεμημένες στο τοπίο (π.χ. αιτήματα προστασίας των λεκανών απορροής κοντά σε μεγάλες πόλεις). Είναι σημαντικό να χαρτογραφηθεί η προσφορά και η ζήτηση τους, και να στοχεύονται περιοχές υψηλής προτεραιότητας για ένταξη στο PES. 3. Πληρωμή προσαρμοσμένων τιμών Το κόστος παροχής υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τον έναν ιδιοκτήτη πόρων στον άλλον, καθώς κάποιες περιοχές είναι πολύ πιο πολύτιμες για εναλλακτικές χρήσεις. Η πληρωμή των ίδιων ποσών ανά εκτάριο σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες των πόρων με υψηλό κόστος παροχής υπηρεσιών, οπότε οι αμοιβές του PES θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται.

9 Goodluz / and Fuxart / Οι καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην μειώση των εξόδων παρακολούθησης και της εκτέλεσης. 4. Ενίσχυση των προϋποθέσεων Μερικά συστήματα PES δεν έχουν την κατάλληλη παρακολούθηση και τις απαταίτητες κυρώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει περιορισμένη συμμόρφωση και χαμηλή προσθετικότητα. Η συμμόρφωση στην διαχείριση των αλλαγών χρήσης γης και οι πραγματικές παροχές υπηρεσιών θα πρέπει να αξιολογούνται, για να μπορούμε να πούμε ότι τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά. 5. Διασφάλιση του θεσμικού συντονισμού των πολιτικών Είναι σημαντικό να συντονίζονται όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή των συστατικών του PES, όπως η χρηματοδότηση, η σύναψη συμβάσεων και η παρακολούθηση. Η εμπλοκή των κυβερνήσεων είναι συχνά αναγκαία, για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι του PES δεν διακυβεύονται από αντιφατικές πολιτικές. 6. Περιορισμός των εξόδων συναλλαγών Αυτά περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, την επικοινωνία, τη διαπραγμάτευση, το κόστος παρακολούθησης και εφαρμογής, και όλες τις άλλες δαπάνες πέρα από τις πραγματικές πληρωμές. Το υψηλό κόστος συναλλαγών μπορεί να μειώσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για την πληρωμή της παροχής υπηρεσιών. Καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η τηλεπισκόπηση για την παρακολούθηση, τα συστηματα επιβολής κυρώσεων για την ενίσχυση της συμμόρφωσης, η συνένωση ή η διαστρωμάτωση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, οι μηχανισμοί ανταλλαγής με βάση χρηματιστές, ή η αξιοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων ανάπτυξης της κοινότητας μπορεί να μειώσουν το κόστος. 9

10 Javier Castro / Η Συνολική Οικονομική Αξία των Μεσογειακών δασών Ξυλώδη δασικά προϊόντα 35 % Μη ξυλώδη δασικά προϊόντα 9 % Ψυχαγωγία 16 % Κληροδότημα και αξία ύπαρξης 13 % Λεκάνη απορροής 11 % Βόσκηση 10 % Δέσμευση άνθρακα 5 % Κυνήγι 1% Προσαρμοσμένο από Merlo και Croitoru, Φελός Βελανιδιάς, Ανδαλουσία Μεσογειακά δάση 10 Τα μεσογειακά δάση και οι δασώδεις εκτάσεις καλύπτουν 73 εκατομμύρια εκτάρια - περίπου το 8,5% της χερσαίας έκτασης της περιοχής. Εκτός από το ξύλο, παρέχουν πολλά μη-ξυλωδη δασικά προϊόντα (φελό, κουκουνάρια, μανιτάρια και τρούφες, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, κλπ), υψηλής αξίας υπηρεσίες (ομορφιά του τοπίου και αναψυχή, δέσμευση του άνθρακα, βελτίωση του μικροκλίματος, κλπ), και έιναι εξαιρετικά πλούσια από άποψη βιοποικιλότητας. Τα δάση της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη βιωσιμότητα του πιο ευαίσθητου στρατηγικού φυσικού πόρου της περιοχής - το νερό. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των λεκανών απορροής, καθώς ρυθμίζουν τις ποσότητες εποχιακής ροής και βελτιώνουν την ποιότητα του νερού. Ωστόσο τα δάση της Μεσογείου είναι από τα πιο ευπαθή δασικά οικοσυστήματα στη Γη. Είναι εκτεθειμένα σε αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, μακροχρόνιες ανθρώπινες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, που προκαλούν την υποβάθμιση και την ερημοποίησή τους. Οι προβλεπόμενες κλιματικές και κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές αναμένεται να αυξήσουν τις υφιστάμενες απειλές και να συμβάλλουν στην επέκταση των Μεσογειακών συνθηκών σε νέες περιοχές.

11 Grivelphoto / Lansing / Δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών. Στην ανατολική και νότια Μεσόγειο, η υπερβόσκηση και η εκκαθάριση γης για την γεωργία οδηγούν στην ταχεία υποβάθμιση των δασών. Ένας θησαυρός απειλείται Δασικές πυρκαγιές πυρκαγιές και εκτάρια καίγονται ετησίως στη Μεσόγειο. Τα 2,6% των μεγάλων πυρκαγιών αντιπροσωπεύουν το 75% της καμένης έκτασης. Αλλαγή χρήσης γης Στην Μεσογειακή Ευρώπη, η δασική κάλυψη αυξάνεται, ενώ η νότια και ανατολική Μεσόγειος πλήττονται από ταχεία αποψίλωση των δασών (1,1% ανά έτος). Κλιματικές αλλαγές Σε παγκόσμια κλίμακα, έχει υπάρξει μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 0,76 οc τα τελευταία 150 χρόνια, ενώ στην Ισπανία, για παράδειγμα, η θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 1,53 ο C, μόνο στα τελευταία 30 χρόνια. Βιοποικιλότητα Τα δάση της Μεσογείου φιλοξενούν περίπου είδη αγγειόσπερμων φυτών (50% είναι ενδημικά), και παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία δέντρων και ενδημισμό (290 αυτοφυή είδη δέντρων με 201 ενδημικά είδη). Νερό Πάνω από το 50% του πληθυσμού της περιοχής (περίπου 240 εκατ. κάτοικοι) ζει σε συνθήκες εντατικής ύδρευσης με <1.000 m 3 ανά άτομο τον χρόνο. 60 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε νερό (<500 m 3 ανά άτομο το χρόνο). Μέχρι το 2050, αυτός ο αριθμός μπορεί να φθάσει στα 290 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στη νότια και ανατολική Μεσόγειο. 11

12 C. Birot Elge / Ένα σύστημα PES που έχει εφαρμοστεί σε πλήρη δασωμένα λεκανοπέδια με υψηλό ρίσκο πυρκαγιάς κοντά στην τεχνητή λίμνη La Verne (St Tropez, Γαλλία) κατευθύνει πόρους στις δραστηριότητες για την πρόληψη φωτιάς, μειώνοντας τη διάβρωση του εδάφους και τη βελτιώνοντας την ποιότητα του πόσιμου νερού. Ένα σύστημα PES στην Girona (Ισπανία) ενθαρρύνει τη διατήρηση των ώριμων δασών. Ευκαιρίες για PES στη Μεσόγειο 12 Στην περιοχή της Μεσογείου, οι πληρωμές για περιβαλλοντικές υπηρεσίες εξακολουθούν να είναι σχετικά σπάνιες. Τα πιο γνωστά, τεκμηριωμένα παραδείγματα είναι τα προγράμματα PES για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη διαχείριση των λεκανών απορροής. Ωστόσο, μέσα από την ευρεία εφαρμογή τους, τα PES έχουν καλές προοπτικές να βελτιώσουν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές: προώθηση προσαρμοσμένης δασικής διαχείρισης σε περιοχές όπου η χαμηλή κερδοφορία της δασοκομίας οδηγεί στην εγκατάλειψη της γης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιών, βελτιώνοντας τον ελέγχο της διάβρωσης και της αποδοτικής χρήσης του νερού, Παροχή κινήτρων για μεγαλύτερη δασική προστασία σε περιοχές όπου υπάρχει δασική αποψίλωση και μετατροπή της γης σε πιο κερδοφόρες χρήσεις γης (π.χ. γεωργία). Μελέτη περίπτωσης: Girona Αυτό το πρόγραμμα PES λειτουργεί από το 2008 στην επαρχία της Καταλονίας της Girona (βορειοανατολική Ισπανία), και στοχεύει στην προώ- θηση της βιοποικιλότητας με την διατήρηση ώριμων δασικών εκτάσεων (μέρη που δεν έχουν ενεργή διαχείριση τα τελευταία χρόνια). Στους ιδιοκτήτες των δασών προσφέρονται πληρωμές με δέσμευση να αφήσουν τα μέρη αυτά να εξελιχθούν φυσικά για 30 χρόνια. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της επαρχίας καθώς και από τις χορηγίες ιδιωτών. Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι τόσο ιδιώτες γαιοκτήμονες όσο και δήμοι. Η ανταμοιβή που λαμβάνουν έχει ως στόχο να αντισταθμίζεται η απώλεια κερδών, η οποία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο σχέδιο δασικής διαχείρισης.

13 Enrico Vidale Veruska1969 / Το Diga di Ridracoli. Από τότε που κατασκευάστηκε το φράγμα, τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν είναι η συσσώρευση εδάφους στο φράγμα και τα υψηλά επίπεδα του αζώτου, προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα τη διάρκεια ζωής του φράγματος καθώς και το κόστος του καθαρισμού του νερού. Μελέτη περίπτωσης: Romagna Acque S.p.a. Το Romagna Acque S.p.a. είναι μια κοινοπραξία δήμων, η οποία διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους στην περιοχή Ρομάνια της βορειοανατολικής Ιταλίας, μεταφέροντας το νερό της βρύσης από την περιοχή Apennines στις πόλεις κατά μήκος της ακτής. Σχεδόν το 50% της παραγωγής νερού της εταιρείας συνδέεται με τη λεκάνη απορροής του φράγματος στο Bagno di Romagna. Μιά μελέτη που έγινε για λογαριασμό της εταιρείας, απέδειξε ότι ορισμένες πρακτικές δασικής διαχείρισης θα μπορούσαν να μειώσουν τη διάβρωση του εδάφους, με αποτέλεσμα συνολικό όφελος των m 3 ετησίως ως προς την αποφυγή της διάβρωσης του εδάφους (αρχικά m 3 ετησίως), επιπλέον της βελτίωσης της ποιότητας του νερού. Το 2001, η εταιρεία εφάρμοσε ένα σύστημα πληρωμών για να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες δασών (δημόσιους και ιδιωτικούς) να υιοθετήσουν αυτές τις πρακτικές διαχείρισης των δασών. Το αρχικό ποσό πληρωμής ήταν γύρω στα 200 / εκτάριο, που μειώθηκε στα 100 / εκτάριο μετά από δύο χρόνια, το οποίο αντιστοιχεί στο 7% και 3% των εσόδων από τους λογαριασμούς του νερού. Σήμερα, σχεδόν όλη η επιφάνεια της λεκάνης απορροής (5.200 εκτάρια) συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πλειοψηφία των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων στην περιοχή. Παράγει 0,5-1M ετήσιας χρηματικής ροής. 13

14 Απαιτείται υποστήριξη για τα σχέδια PES Τα συστήματα PES είναι ένα καινούργιο και συχνά ελκυστικό μέσο πολιτικής, με μεγάλη δυνατότητα να συγκεντρώσει δημοσία και ιδιωτικά κεφαλαία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα μεσογειακά δάση, και ως εκ τούτου αξίζουν μεγαλύτερη προσοχή. Με την ιδιαίτερη έμφασή τους στα αποτελέσματα και τους όρους των πληρωμών, τα PES διαφέρουν σημαντικά από τις ήδη γνωστές κρατικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. Οι ευαισθητοποίηση σε θέματα PES μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, τους φορείς λήψης αποφάσεων, τους γαιοκτήμονες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την προώθηση της χρήσης τους στην περιοχή. Η γνωστική βάση των PES πρέπει να επεκταθεί, με βάση την αξιολόγηση της λειτουργίας των συστημάτων, τόσο στην περιοχή και όσο και πέραν αυτής. Η δημιουργία ενός δικτύου πιλοτικών μελετών PES και ο συντονισμός τους σε όλες τις χώρες για τον πειραματισμό διαφορετικών προσεγγίσεων σε διαφορετικά μέρη, θα ήταν χρήσιμο για όλους καθώς θα βελτιωνόταν η αποτελεσματικότητα κατανομής των κονδυλίων. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με τον εντοπισμό και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής των PES, αναγνωρίζοντας το ρόλο των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίησή τους, είναι επίσης αναγκαίες. 14

15 Αναφορές Birot, Y., Gracia., C. and Palahí, M. (2011) Water for forests and people in the Mediterranean region. What Science Can Tell Us. European Forest Institute. Brink, P. ten (ed.) (2011) TEEB The Economics of Ecosystems and Biodiversity in National and International Policy Making. Earthscan Gorriz, E. and Prokofieva, I. (2011) Analysis of three economic incentives for the provision of forest goods and services in Catalonia (Spain), Spanish Journal of Rural Development, vol. II, special number 1, pp Forest Trends, The Katoomba Group and UNEP (2008) Payments for Ecosystem Services: Getting started a primer. Merlo, M. and Croitoru, L. (2005) Valuing Mediterranean forests towards total economic value. CABI Publishing. Pagiola, S. and Platais, G. (2007) Payments for environmental services: from theory to practice. World Bank, Washington. Palahí, M., Mavsar, R., Gracia, C. and Birot, Y. (2008) Mediterranean forests under focus. International Forestry Review vol. 10(4), Perrot-Maître, D. (2006) The Vittel payments for ecosystem services: a perfect PES case? Project Paper No.3. IIED, London. Pettenella D., Vidale E., Gatto P. and Secco L. (2011) Paying for Water-related Environmental Services: a survey on Italian PES mechanisms. IUFRO, International Symposium Multiple Forest Outputs: Silviculture, Accounting and Managerial Economics. Viterbo (Italy), May 19 th -21 st. Συγγραφείς: Irina Prokofieva, Sven Wunder, Enrico Vidale Συντάκτης Αλληλογραφίας: Irina Prokofieva, Συντάκτες σειράς: Ilpo Tikkanen, Risto Päivinen και Rach Colling Translator: CIHEAM / MAICh ISBN: (pdf) European Forest Institute 2012 Φωτογραφία εξωφύλλου: Saku Ruusila Αποποίηση: Η παρούσα δημοσίευση έχει παραχθεί με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης είναι η αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων, και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16 EFI Policy Briefs Οι αμερόληπτες επιστημονικές πληροφορίες και αυτές που σχετίζονται με τις πολιτικές είναι απαραίτητες για την ορθή λήψη αποφάσεων. Τα Σύντομα Κείμενα Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών (EFI) μεταφέρουν επίκαιρα ερωτήματα και προκλήσεις δασικών πολιτικών και περιγράφουν τρόπους δράσης για την επίλυσή τους με τη βοήθεια της έρευνας. Torikatu 34, FI Joensuu, Finland Tel , Fax Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών (EFI) είναι μια διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε από τα Ευρωπαϊκά κράτη. Το EFI διεξάγει έρευνα και παρέχει υποστήριξη για την πολιτική σχετικά με τα δασικά ζητήματα. Υλοποιεί και ενθαρύνει τη δικτυώση που σχετίζεται με τα δάση, καθώς επίσης προωθεί την παροχή αμερόληπτων πληροφοριών σχετικές με τις πολιτικές για τα δάση και τη δασοκομία. Υποστηρίζει, επίσης, την δασική έρευνα και τις επιστημονικά έγκυρες πληροφορίες ως βάση για τη χάραξη πολιτικής για τα δάση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Η κλιματική αλλαγή (IPCC 2014 - AR5) Οι τελευταίες 3 δεκαετίες είναι οι θερμότερες από το 1850 και πιθανότατα οι θερμότερες των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την κλιματική αλλαγή Προσαρμογή σε αυτήν

Σύμβαση για την κλιματική αλλαγή Προσαρμογή σε αυτήν Σύμβαση για την κλιματική αλλαγή Προσαρμογή σε αυτήν Παρουσίαση: Ειρήνη Νικολάου, MSc Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος UN Framework Convention of Climate Change Το 1992, στο Rio de Janeiro,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ FLAVIA PALANZA DIRECTOR, FACILITY FOR EURO- MEDITERRANEAN INVESTMENT AND PARTNERSHIP (FEMP), EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθεση προτάσεων για τις δασικές πυρκαγιές στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό

Κατάθεση προτάσεων για τις δασικές πυρκαγιές στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό 20 Μαρτίου 2015 Κατάθεση προτάσεων για τις δασικές πυρκαγιές στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Στις 21 Μαρτίου τιμάται η Ημέρα Δασοπονίας και φέτος είναι η πρώτη φορά μετά από δασοκτόνα νομοσχέδια και αλλεπάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Υφιστάμενη κατάσταση Τα κτήρια στην Κύπρο ευθύνονται για το 30% της

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Αλεξάνδρα Ατταλίδου - Αν. Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Γιάννης Φερμαντζής Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου Γεωργίας Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος &

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS

POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS Αειφόρος διαχείριση των Θαλασσών - Η επιστήμη συναντά την πολιτική και την κοινωνία για τις ανάγκες των νοτίων Eυρωπαϊκών θαλασσών:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης 1 η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο κύρια χαρακτηριστικά προώθηση αειφόρου ανάπτυξης εγγενής ενοποιημένος χαρακτήρας πολιτικών/ νομοθετημάτων παρακολούθηση/ επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα