Πληρωμές για Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληρωμές για Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες"

Transcript

1 EFI Policy Brief 7 Irina Prokofieva Sven Wunder Enrico Vidale Πληρωμές για Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Μια πορεία προς το μέλλον για τα δάση της Μεσογείου; EFI Policy Brief

2 Πρόλογος Οι πληρωμές για υπηρεσίες περιβαλλόντος (ή οικοσυστημάτων) (PES) γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλής μηχανισμοί που λειτουργούν ως κίνητρο. Οι γαιοκτήμονες ή οι διαχειριστές πληρώνονται για να παρέχουν ορισμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες ή μια συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης δασών που έχει σαν αποτέλεσμα τις επιθυμητές περιβαλλοντικές υπηρεσίες, από τους χρήστες ή τους δικαιούχους των εν λόγω υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα μια εταιρεία ύδρευσης που επιδιώκει να προστατεύσει την περιοχή της λεκάνης απορροής της. Η Πέμπτη Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη το 2007 δέσμευσε τις υπογράφουσες χώρες να «προχωρήσουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν οικονομικά εργαλεία όπως οι πληρωμές για υπηρεσίες οικοσυστημάτων, προκειμένου να διευρύνουν και να διαφοροποιήσουν την οικονομική βάση για την αειφόρο διαχείριση των δασών και να διατηρήσουν τις προστατευτικές λειτουργίες των δασών». Τα υφιστάμενα αγρο-περιβαλλοντικά και δασικά μέτρα πληρωμών στην ΕΕ έχουν επίσης ομοιότητες με τα συστήματα PES. Ωστόσο, λίγα PES υπάρχουν σήμερα στην περιοχή της Μεσογείου. Οι στόχοι αυτού του Κείμενου Πολιτικής είναι να περιγράψει τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα PES, να συζητηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής τους στα πλαίσια της Μεσογείου και να προσδιορίσει τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ερευνητές για την επιτυχή εφαρμογή τους. Αυτό το Κείμενο Πολιτικής συντάχθηκε στα πλαίσια των έργων SylvaMED και NEWFOREX. Το έργο «SylvaMED: Μεσογειακά Δάση για Όλους» είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος MED. Επιδιώκει να διευκολύνει την καινοτόμο ενσωμάτωση των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών στις περιφερειακές πολιτικές, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες των PES και των αγορακεντρικών μέσων για την αειφόρο ανάπτυξη των Μεσογειακών αγροτικών κοινοτήτων. Το έργο «NEWFOREX: Οι νέοι τρόποι αξιολόγησης και πώλησης των δασικών εξωτερικότητων» είναι ένα Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαισίο (σύμβαση επιδότησης Ν ). Αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αξία των δασικών εξωτερικότητων, την εκτίμηση του κόστους παροχής τους, και την επιλογή και σχεδίαση μεθόδων για την διεθνοποίησή τους με βάση την αγορά. «Η οικονομική αποτίμηση του πλήρους φάσματος των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ο σχεδιασμός καινοτόμων αγορακεντρικών μηχανισμών, απαιτούνται για την εξασφάλιση της παροχής σημαντικών δασικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών, οι οποίες προς το παρόν δεν συμπεριλαμβάνονται στην αγορά. «Ραμόν Τρεμόσα Βουλευτής στην Ευρωπαϊκή Βουλή 2

3 Γεφύρωση του χάσματος διατήρησης / ανάπτυξης Πάνω από το 65% της συνολικής οικονομικής αξίας των Μεσογειακών δασών προέρχεται από μη-ξυλώδη δασικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αξίας παραμένει εκτός των παραδοσιακών αγορών, και δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των δασών των οποίων οι αποφάσεις για τη χρήση της γης επηρεάζουν την δυνατότητα παροχής αυτών των προϊόντων/υπηρεσιών. Η παραδοσιακές προσεγγίσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης (για παράδειγμα, των προστατευόμενων ζωνών) είναι σημαντική, αλλά συχνά ανεπαρκής, όταν επικρατεί κλίμα σκληρών ανταλλαγών μεταξύ της περιβαλλοντικής διατήρησης και των αναπτυξιακών συμφερόντων. Οι πληρωμές για περιβαλλοντικές υπηρεσίες (PES) μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Πρόσφατα, τα PES έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους φορείς χάραξης πολιτικής τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες, όπου έχουν παρουσιαστεί πιλοτικά προγράμματα PES μικρής κλίμακας αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το Κείμενο Πολιτικής εξετάζουμε την έννοια των PES και επικεντρωνόμαστε στις δυνατότητες εφαρμογής τους στην περιοχή της Μεσογείου. 3

4 Joël Behr / K-U Hässler / Τα προγράμματα PES έχουν χρησιμοποιηθεί από τους προμηθευτές νερού για την προστασία των λεκανών απορροής από όπου αντλείται το νερό. Οι πληρωμές γίνονται στους χρήστες γης οι οποίοι υιοθετούν πρακτικές αειφόρου διαχείρισης που ωφελούν την ύδρευση. Τι είναι η Πληρωμές για Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες (PES); 4 Το PES ορίζεται ως μια εθελοντική συναλλαγή, όπου μια σαφώς καθορισμένη περιβαλλοντική υπηρεσία, ή μια χρήση γης που ενδέχεται να εξασφαλίσει αυτή την υπηρεσία, αγοράζεται από τουλάχιστον έναν αγοραστή περιβαλλοντικής υπηρεσίας από τουλάχιστον έναν πάροχο περιβαλλοντικής υπηρεσίας, αν και μόνο αν ο πάροχος υπηρεσιών εξασφαλίζει την παροχή της. Τα PES έχουν τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 1. Σαφή εστίαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις: τα PES είναι έντονα προσανατολισμένα στα αποτελέσματα. 2. Εθελοντικές, συχνά διαπραγματεύσιμες συμφωνίες: τα PES είναι προσαρμόσιμα και ευέλικτα. 3. Προϋποθετουν μια συμβατική σχέση: οι πάροχοι δεσμεύονται να υλοποιήσουν δράσεις που οδηγούν στην παροχή υπηρεσιών, και οι αγοραστές στις πληρωμές - με μηχανισμούς παρακολούθησης και κύρωσης που εξασφαλίζουν την συμμόρφωση. Τα συστήματα PES διαφέρουν σε κλίμακα, από μικρές τοπικές πρωτοβουλίες μέχρι διεθνείς παγκόσμιες συμφωνίες. Ο αριθμός και η θεσμική μορφή των αγοραστών, των πάροχων και των μεσαζόντων (π.χ. μεμονωμένοι γαιοκτήμονες, κοινότητες, ιδιωτικές εταιρείες, ΜΚΟ, δημόσια διοίκηση) επίσης ποικίλλει. Οι προδιαγραφές της υπηρεσίας ή της χρήσης γης, και οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για την είσπραξη χρημάτων από τους αγοραστές και τη διανομή τους στους παρόχους επίσης διαφοροποιείται ευρέως.

5 Πλεονεκτήματα των συστημάτων PES Είναι πιο ευέλικτα από την παραδοσιακή ρύθμιση εντολών και ελέγχου, και μπορεί να σχεδιαστούν για να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Οι αλλαγές στην συμπεριφορά ενθαρρύνονται με έναν μη-καταναγκαστικό και δυνητικά συμμετοχικό και δίκαιο τρόπο. Συχνά μπορούν να κινητοποιηθούν νέοι οικονομικοί πόροι από τον ιδιωτικό τομέα, για τη μόχλευση δημόσιας χρηματοδότησης, και την επίτευξη της βελτίωσης των περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων. Η δημόσια και η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί συχνά να συνδυαστεί ούτως ώστε να μεγιστοποιεί την παροχή υπηρεσιών σε κάθε συγκεκριμένο πλαίσιο. Μπορεί να έχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της υπαίθρου. Ένα πλεονέκτημα των συστημάτων PES είναι ότι οι τοπικοί φορείς μπορούν να διαπραγματεύονται απευθείας με προσαρμοσμένες συμφωνίες, χωρίς την υποχρεωτική συμμετοχή της κυβέρνησης. Kheng Guan Toh / and Bellemedia / Εντατική υλοτομία Αειφορική υλοτομία Αειφορική υλοτομία με πληρωμές υπηρεσιών Τα ποσά των πληρωμών στους παρόχους υπηρεσιών μπορεί να ρυθμιστούν με διαπραγματεύσεις μεταξύ αγοραστών και πωλητών (συνήθως σε περιπτώσεις PES μικρότερης κλίμακας) ή από ένα κυβερνητικό/ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης (σε περιπτώσεις μεγαλύτερης κλίμακας, όταν τα έργα ελέγχονται σε κυβερνητικό επίπεδο). Οι πληρωμές θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το εκτιμώμενο ευκαιριακό κόστος της παροχής υπηρεσιών, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνουν την κοινωνική αξία της προστιθέμενης περιβαλλοντικής υπηρεσίας που παρέχεται. Οφέλη για διαχειριστές δασών 0 Κόστος για τον πληθυσμό και άλλους Ξύλο Απώλεια βιοποικιλότητας Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα Μειώμενες υπηρεσίες λεκανών απορροής Ελάχιστη πληρωμή Μέγιστη πληρωμή Ξύλο Πληρωμή για περιβαλλοντικές υπηρεσίες Πληρωμές Ξύλο Πηγή: Προσαρμοσμένο από Pagiola και Platais (2007) 5

6 Gilles Touboulic / Το πρόγραμμα PES της Vittel έχει πείσει τους αγρότες να επιστρέψουν σε ένα εκτεταμένο σύστημα γαλακτοπαραγωγής χαμηλών επιπτώσεων, το οποίο συμπεριλαμβάνει την εγκατάλειψη των αγροχημικών, την κομποστοποίηση ζωικών αποβλήτων και τη μείωση των αποθεμάτων των ζώων. Μελέτη περίπτωσης: Vittel (Nestlé Waters) 6 Η εταιρία εμφιάλωσης μεταλλικού νερού Vittel υλοποιεί ένα πρόγραμμα PES από το 1993 σε εκτάρια στη λεκάνη απορροής που βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς Vosges της ανατολικής Γαλλίας, για να διατηρήσει την υψηλή ποιότητα του νερού του υδροφόρου ορίζοντα. Το πρόγραμμα πληρώνει τους 27 αγρότες στην λεκάνη απορροής του «Grande Source» για να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές στη γαλακτοκομία. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται μέσω του Agrivair, ένα φορέα γεωργικής επέκτασης που έχει δημιουργηθεί από τους αγοραστές, ο οποίος έχει μια σταθερή τοπική βάση και οι αγρότες τον εμπιστεύονται. Το πρόγραμμα είναι αρκετά πολύπλοκο στη σχεδίαση, και συνδυάζει όρους πληρωμών τοις μετρητοίς με τεχνική βοήθεια, αποζημίωση του προστιθέμενου κόστους της γεωργικής εργασίας, ακόμη και διακανονισμούς για να εξαγορά εδαφών και παροχή δικαιωμάτων επικαρπίας στους αγρότες. Οι συμβάσεις είναι μακροχρόνιες (18-30 ετών), οι πληρωμές ποικίλλουν ανάλογα με το κόστος παροχής υπηρεσιών και το αγρόκτημα, και ταυτόχρονα η χρήση της γης και η ποιότητα των υδάτων παρακολουθούνται στενά κατά την πάροδο του χρόνου. Οι συνολικές δαπάνες (εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγής του διαμεσολαβητή) ήταν πάνω από 24,25 εκατομμύρια από το 1993 ως το 2000, ή κατ εκτίμηση 980 /εκτάριο ανά έτος. Αυτό ισοδυναμεί με 1,52 ανά κυβικού μέτρου εμφιαλωμένου νερού που παράγεται.

7 Προσδιορισμός της δυνατότητας του PES Ορισμός, μέτρηση, αξιολόγηση και εκτίμηση των απειλών στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες Αναγνώριση πιθανών αγοραστών και παρόχων, τα οφέλη και το κόστος παροχής τους Αξιολόγηση της κλίμακας εφαρμογής Μελέτη σκοπιμότητας και εκτίμησης της δυναμικότητας Αξιολόγηση του νομικού, πολιτικού και ρυθμιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων για οικονομικές συναλλαγές, και των δικαιωμάτων να συνάπτονται συμβατικές σχέσεις Εξέταση διαθέσιμων διοικητικών δυνατοτήτων, και υποστηρικτικών υπηρεσιών και οργανισμών Ίδρυση σχέδιου PES Δημιουργία υποστηρικτικού νομικού και θεσμικού πλαισίου και επιχειρησιακών διαδικασιών Σχεδιασμός μηχανισμών χρηματοδότησης και πληρωμής Θέσπιση τεχνικών, εποπτικών και ελεγκτικών οργάνων Εφαρμογή του σχεδίου Επικοινωνία, διαπραγμάτευση και καταγραφή των συμβάσεων Λειτουργία της χρηματοδότησης, πληρωμής, παρακολούθησης και ελέγχου Επίλυση τυχόν διαφορών Τα κύρια στάδια ανάπτυξης του PES. Προσαρμογή από Forest Trends et al (2008) και Brink (2011). Σχεδιασμός και υλοποίηση Για να επιτύχουν τα συστήματα PES όλα τα δυνητικά πλεονεκτήματα, θα πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικο-οικονομικά, οικολογικά, νομικά και θεσμικά πλαίσια. Οι πιλοτικές δράσεις είναι χρήσιμες για να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις και να εντοπίσουν τους περιορισμούς εφαρμογής. Τα θέματα κατανομής πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στις πιο προβληματικές περιοχές. Όπως σε κάθε καινοτόμο μηχανισμό πολιτικής, η εμπειρία από την εφαρμογή των πιλοτικών σχεδίων και προγραμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητη, προκειμένου να βελτιώσουμε την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου. Enrico Vidale

8 Julija Sapic / and Corgarashu / Ulises Sepúlveda / Ορισμένες περιοχές είναι πολύ πιο πολύτιμες για εναλλακτικές χρήσεις (π.χ. γόνιμα εδάφη για τη γεωργία, με εύκολη οδική πρόσβαση), οπότε και τα ποσοστά πληρωμής πρέπει να είναι ευέλικτα. Διδάγματα Κάποια διδάγματα για το σχεδιασμό και την λειτουργία του PES ξεχωρίζουν: 8 1. Στόχευση ζωνών απειλής/μόχλευσης Δεδομένου ότι τα PES είναι εθελοντικά, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να προσφέρουν εκτάσεις όπου δεν υπάρχουν πραγματικές περιβαλλοντικές απειλές. Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια χωρικά σαφής βάση όπου η απουσία ενός PES θα προκαλούσε περιβαλλοντικές απειλές ή ευκαιρίες για βελτίωση του περιβάλλοντος και να στοχεύεται χωρικά το PES χρησιμοποιώντας αυτή την βάση για την επίτευξη της προσθετικότητας. 2. Στοχεύση σε ζώνες υψηλής υπηρεσίας Πολλές περιβαλλοντικές υπηρεσίες είναι άνισα κατανεμημένες στο τοπίο (π.χ. αιτήματα προστασίας των λεκανών απορροής κοντά σε μεγάλες πόλεις). Είναι σημαντικό να χαρτογραφηθεί η προσφορά και η ζήτηση τους, και να στοχεύονται περιοχές υψηλής προτεραιότητας για ένταξη στο PES. 3. Πληρωμή προσαρμοσμένων τιμών Το κόστος παροχής υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τον έναν ιδιοκτήτη πόρων στον άλλον, καθώς κάποιες περιοχές είναι πολύ πιο πολύτιμες για εναλλακτικές χρήσεις. Η πληρωμή των ίδιων ποσών ανά εκτάριο σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες των πόρων με υψηλό κόστος παροχής υπηρεσιών, οπότε οι αμοιβές του PES θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται.

9 Goodluz / and Fuxart / Οι καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην μειώση των εξόδων παρακολούθησης και της εκτέλεσης. 4. Ενίσχυση των προϋποθέσεων Μερικά συστήματα PES δεν έχουν την κατάλληλη παρακολούθηση και τις απαταίτητες κυρώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει περιορισμένη συμμόρφωση και χαμηλή προσθετικότητα. Η συμμόρφωση στην διαχείριση των αλλαγών χρήσης γης και οι πραγματικές παροχές υπηρεσιών θα πρέπει να αξιολογούνται, για να μπορούμε να πούμε ότι τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά. 5. Διασφάλιση του θεσμικού συντονισμού των πολιτικών Είναι σημαντικό να συντονίζονται όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή των συστατικών του PES, όπως η χρηματοδότηση, η σύναψη συμβάσεων και η παρακολούθηση. Η εμπλοκή των κυβερνήσεων είναι συχνά αναγκαία, για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι του PES δεν διακυβεύονται από αντιφατικές πολιτικές. 6. Περιορισμός των εξόδων συναλλαγών Αυτά περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, την επικοινωνία, τη διαπραγμάτευση, το κόστος παρακολούθησης και εφαρμογής, και όλες τις άλλες δαπάνες πέρα από τις πραγματικές πληρωμές. Το υψηλό κόστος συναλλαγών μπορεί να μειώσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για την πληρωμή της παροχής υπηρεσιών. Καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η τηλεπισκόπηση για την παρακολούθηση, τα συστηματα επιβολής κυρώσεων για την ενίσχυση της συμμόρφωσης, η συνένωση ή η διαστρωμάτωση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, οι μηχανισμοί ανταλλαγής με βάση χρηματιστές, ή η αξιοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων ανάπτυξης της κοινότητας μπορεί να μειώσουν το κόστος. 9

10 Javier Castro / Η Συνολική Οικονομική Αξία των Μεσογειακών δασών Ξυλώδη δασικά προϊόντα 35 % Μη ξυλώδη δασικά προϊόντα 9 % Ψυχαγωγία 16 % Κληροδότημα και αξία ύπαρξης 13 % Λεκάνη απορροής 11 % Βόσκηση 10 % Δέσμευση άνθρακα 5 % Κυνήγι 1% Προσαρμοσμένο από Merlo και Croitoru, Φελός Βελανιδιάς, Ανδαλουσία Μεσογειακά δάση 10 Τα μεσογειακά δάση και οι δασώδεις εκτάσεις καλύπτουν 73 εκατομμύρια εκτάρια - περίπου το 8,5% της χερσαίας έκτασης της περιοχής. Εκτός από το ξύλο, παρέχουν πολλά μη-ξυλωδη δασικά προϊόντα (φελό, κουκουνάρια, μανιτάρια και τρούφες, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, κλπ), υψηλής αξίας υπηρεσίες (ομορφιά του τοπίου και αναψυχή, δέσμευση του άνθρακα, βελτίωση του μικροκλίματος, κλπ), και έιναι εξαιρετικά πλούσια από άποψη βιοποικιλότητας. Τα δάση της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη βιωσιμότητα του πιο ευαίσθητου στρατηγικού φυσικού πόρου της περιοχής - το νερό. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των λεκανών απορροής, καθώς ρυθμίζουν τις ποσότητες εποχιακής ροής και βελτιώνουν την ποιότητα του νερού. Ωστόσο τα δάση της Μεσογείου είναι από τα πιο ευπαθή δασικά οικοσυστήματα στη Γη. Είναι εκτεθειμένα σε αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, μακροχρόνιες ανθρώπινες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, που προκαλούν την υποβάθμιση και την ερημοποίησή τους. Οι προβλεπόμενες κλιματικές και κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές αναμένεται να αυξήσουν τις υφιστάμενες απειλές και να συμβάλλουν στην επέκταση των Μεσογειακών συνθηκών σε νέες περιοχές.

11 Grivelphoto / Lansing / Δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών. Στην ανατολική και νότια Μεσόγειο, η υπερβόσκηση και η εκκαθάριση γης για την γεωργία οδηγούν στην ταχεία υποβάθμιση των δασών. Ένας θησαυρός απειλείται Δασικές πυρκαγιές πυρκαγιές και εκτάρια καίγονται ετησίως στη Μεσόγειο. Τα 2,6% των μεγάλων πυρκαγιών αντιπροσωπεύουν το 75% της καμένης έκτασης. Αλλαγή χρήσης γης Στην Μεσογειακή Ευρώπη, η δασική κάλυψη αυξάνεται, ενώ η νότια και ανατολική Μεσόγειος πλήττονται από ταχεία αποψίλωση των δασών (1,1% ανά έτος). Κλιματικές αλλαγές Σε παγκόσμια κλίμακα, έχει υπάρξει μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 0,76 οc τα τελευταία 150 χρόνια, ενώ στην Ισπανία, για παράδειγμα, η θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 1,53 ο C, μόνο στα τελευταία 30 χρόνια. Βιοποικιλότητα Τα δάση της Μεσογείου φιλοξενούν περίπου είδη αγγειόσπερμων φυτών (50% είναι ενδημικά), και παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία δέντρων και ενδημισμό (290 αυτοφυή είδη δέντρων με 201 ενδημικά είδη). Νερό Πάνω από το 50% του πληθυσμού της περιοχής (περίπου 240 εκατ. κάτοικοι) ζει σε συνθήκες εντατικής ύδρευσης με <1.000 m 3 ανά άτομο τον χρόνο. 60 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε νερό (<500 m 3 ανά άτομο το χρόνο). Μέχρι το 2050, αυτός ο αριθμός μπορεί να φθάσει στα 290 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στη νότια και ανατολική Μεσόγειο. 11

12 C. Birot Elge / Ένα σύστημα PES που έχει εφαρμοστεί σε πλήρη δασωμένα λεκανοπέδια με υψηλό ρίσκο πυρκαγιάς κοντά στην τεχνητή λίμνη La Verne (St Tropez, Γαλλία) κατευθύνει πόρους στις δραστηριότητες για την πρόληψη φωτιάς, μειώνοντας τη διάβρωση του εδάφους και τη βελτιώνοντας την ποιότητα του πόσιμου νερού. Ένα σύστημα PES στην Girona (Ισπανία) ενθαρρύνει τη διατήρηση των ώριμων δασών. Ευκαιρίες για PES στη Μεσόγειο 12 Στην περιοχή της Μεσογείου, οι πληρωμές για περιβαλλοντικές υπηρεσίες εξακολουθούν να είναι σχετικά σπάνιες. Τα πιο γνωστά, τεκμηριωμένα παραδείγματα είναι τα προγράμματα PES για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη διαχείριση των λεκανών απορροής. Ωστόσο, μέσα από την ευρεία εφαρμογή τους, τα PES έχουν καλές προοπτικές να βελτιώσουν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές: προώθηση προσαρμοσμένης δασικής διαχείρισης σε περιοχές όπου η χαμηλή κερδοφορία της δασοκομίας οδηγεί στην εγκατάλειψη της γης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιών, βελτιώνοντας τον ελέγχο της διάβρωσης και της αποδοτικής χρήσης του νερού, Παροχή κινήτρων για μεγαλύτερη δασική προστασία σε περιοχές όπου υπάρχει δασική αποψίλωση και μετατροπή της γης σε πιο κερδοφόρες χρήσεις γης (π.χ. γεωργία). Μελέτη περίπτωσης: Girona Αυτό το πρόγραμμα PES λειτουργεί από το 2008 στην επαρχία της Καταλονίας της Girona (βορειοανατολική Ισπανία), και στοχεύει στην προώ- θηση της βιοποικιλότητας με την διατήρηση ώριμων δασικών εκτάσεων (μέρη που δεν έχουν ενεργή διαχείριση τα τελευταία χρόνια). Στους ιδιοκτήτες των δασών προσφέρονται πληρωμές με δέσμευση να αφήσουν τα μέρη αυτά να εξελιχθούν φυσικά για 30 χρόνια. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της επαρχίας καθώς και από τις χορηγίες ιδιωτών. Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι τόσο ιδιώτες γαιοκτήμονες όσο και δήμοι. Η ανταμοιβή που λαμβάνουν έχει ως στόχο να αντισταθμίζεται η απώλεια κερδών, η οποία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο σχέδιο δασικής διαχείρισης.

13 Enrico Vidale Veruska1969 / Το Diga di Ridracoli. Από τότε που κατασκευάστηκε το φράγμα, τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν είναι η συσσώρευση εδάφους στο φράγμα και τα υψηλά επίπεδα του αζώτου, προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα τη διάρκεια ζωής του φράγματος καθώς και το κόστος του καθαρισμού του νερού. Μελέτη περίπτωσης: Romagna Acque S.p.a. Το Romagna Acque S.p.a. είναι μια κοινοπραξία δήμων, η οποία διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους στην περιοχή Ρομάνια της βορειοανατολικής Ιταλίας, μεταφέροντας το νερό της βρύσης από την περιοχή Apennines στις πόλεις κατά μήκος της ακτής. Σχεδόν το 50% της παραγωγής νερού της εταιρείας συνδέεται με τη λεκάνη απορροής του φράγματος στο Bagno di Romagna. Μιά μελέτη που έγινε για λογαριασμό της εταιρείας, απέδειξε ότι ορισμένες πρακτικές δασικής διαχείρισης θα μπορούσαν να μειώσουν τη διάβρωση του εδάφους, με αποτέλεσμα συνολικό όφελος των m 3 ετησίως ως προς την αποφυγή της διάβρωσης του εδάφους (αρχικά m 3 ετησίως), επιπλέον της βελτίωσης της ποιότητας του νερού. Το 2001, η εταιρεία εφάρμοσε ένα σύστημα πληρωμών για να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες δασών (δημόσιους και ιδιωτικούς) να υιοθετήσουν αυτές τις πρακτικές διαχείρισης των δασών. Το αρχικό ποσό πληρωμής ήταν γύρω στα 200 / εκτάριο, που μειώθηκε στα 100 / εκτάριο μετά από δύο χρόνια, το οποίο αντιστοιχεί στο 7% και 3% των εσόδων από τους λογαριασμούς του νερού. Σήμερα, σχεδόν όλη η επιφάνεια της λεκάνης απορροής (5.200 εκτάρια) συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πλειοψηφία των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων στην περιοχή. Παράγει 0,5-1M ετήσιας χρηματικής ροής. 13

14 Απαιτείται υποστήριξη για τα σχέδια PES Τα συστήματα PES είναι ένα καινούργιο και συχνά ελκυστικό μέσο πολιτικής, με μεγάλη δυνατότητα να συγκεντρώσει δημοσία και ιδιωτικά κεφαλαία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα μεσογειακά δάση, και ως εκ τούτου αξίζουν μεγαλύτερη προσοχή. Με την ιδιαίτερη έμφασή τους στα αποτελέσματα και τους όρους των πληρωμών, τα PES διαφέρουν σημαντικά από τις ήδη γνωστές κρατικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. Οι ευαισθητοποίηση σε θέματα PES μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, τους φορείς λήψης αποφάσεων, τους γαιοκτήμονες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την προώθηση της χρήσης τους στην περιοχή. Η γνωστική βάση των PES πρέπει να επεκταθεί, με βάση την αξιολόγηση της λειτουργίας των συστημάτων, τόσο στην περιοχή και όσο και πέραν αυτής. Η δημιουργία ενός δικτύου πιλοτικών μελετών PES και ο συντονισμός τους σε όλες τις χώρες για τον πειραματισμό διαφορετικών προσεγγίσεων σε διαφορετικά μέρη, θα ήταν χρήσιμο για όλους καθώς θα βελτιωνόταν η αποτελεσματικότητα κατανομής των κονδυλίων. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με τον εντοπισμό και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής των PES, αναγνωρίζοντας το ρόλο των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίησή τους, είναι επίσης αναγκαίες. 14

15 Αναφορές Birot, Y., Gracia., C. and Palahí, M. (2011) Water for forests and people in the Mediterranean region. What Science Can Tell Us. European Forest Institute. Brink, P. ten (ed.) (2011) TEEB The Economics of Ecosystems and Biodiversity in National and International Policy Making. Earthscan Gorriz, E. and Prokofieva, I. (2011) Analysis of three economic incentives for the provision of forest goods and services in Catalonia (Spain), Spanish Journal of Rural Development, vol. II, special number 1, pp Forest Trends, The Katoomba Group and UNEP (2008) Payments for Ecosystem Services: Getting started a primer. Merlo, M. and Croitoru, L. (2005) Valuing Mediterranean forests towards total economic value. CABI Publishing. Pagiola, S. and Platais, G. (2007) Payments for environmental services: from theory to practice. World Bank, Washington. Palahí, M., Mavsar, R., Gracia, C. and Birot, Y. (2008) Mediterranean forests under focus. International Forestry Review vol. 10(4), Perrot-Maître, D. (2006) The Vittel payments for ecosystem services: a perfect PES case? Project Paper No.3. IIED, London. Pettenella D., Vidale E., Gatto P. and Secco L. (2011) Paying for Water-related Environmental Services: a survey on Italian PES mechanisms. IUFRO, International Symposium Multiple Forest Outputs: Silviculture, Accounting and Managerial Economics. Viterbo (Italy), May 19 th -21 st. Συγγραφείς: Irina Prokofieva, Sven Wunder, Enrico Vidale Συντάκτης Αλληλογραφίας: Irina Prokofieva, Συντάκτες σειράς: Ilpo Tikkanen, Risto Päivinen και Rach Colling Translator: CIHEAM / MAICh ISBN: (pdf) European Forest Institute 2012 Φωτογραφία εξωφύλλου: Saku Ruusila Αποποίηση: Η παρούσα δημοσίευση έχει παραχθεί με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης είναι η αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων, και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16 EFI Policy Briefs Οι αμερόληπτες επιστημονικές πληροφορίες και αυτές που σχετίζονται με τις πολιτικές είναι απαραίτητες για την ορθή λήψη αποφάσεων. Τα Σύντομα Κείμενα Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών (EFI) μεταφέρουν επίκαιρα ερωτήματα και προκλήσεις δασικών πολιτικών και περιγράφουν τρόπους δράσης για την επίλυσή τους με τη βοήθεια της έρευνας. Torikatu 34, FI Joensuu, Finland Tel , Fax Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών (EFI) είναι μια διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε από τα Ευρωπαϊκά κράτη. Το EFI διεξάγει έρευνα και παρέχει υποστήριξη για την πολιτική σχετικά με τα δασικά ζητήματα. Υλοποιεί και ενθαρύνει τη δικτυώση που σχετίζεται με τα δάση, καθώς επίσης προωθεί την παροχή αμερόληπτων πληροφοριών σχετικές με τις πολιτικές για τα δάση και τη δασοκομία. Υποστηρίζει, επίσης, την δασική έρευνα και τις επιστημονικά έγκυρες πληροφορίες ως βάση για τη χάραξη πολιτικής για τα δάση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος «Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ FLAVIA PALANZA DIRECTOR, FACILITY FOR EURO- MEDITERRANEAN INVESTMENT AND PARTNERSHIP (FEMP), EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξηρασία, Νερό και Ακτές Πιλοτική Μελέτη Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή Τρεις πιλοτικές μελέτες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου OrientGate

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Αλεξάνδρα Ατταλίδου - Αν. Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Ημερίδα στη μνήμη του Νικόλαου Στάμου Περτούλι Τρικάλων, 5 Ιούνη 2012 Ημερίδα στη μνήμη του Ν. Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Αγροτικής Παραγωγής για Νέους 27-29 Σεπτεμβρίου, Κέντρο της Γης, Ίλιον Αγροτική Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Στρατηγική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών

Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Flashnews.gr - Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπ... http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=98597&cid=299 1 of 1 17/7/2013 1:11 μμ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ» ΚΡΗΤΗ» ΧΑΝΙΑ Σάββατο, 03 Νοεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ευαισθητοποίησης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα

ΕΚΘΕΣΗ ευαισθητοποίησης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα ΕΚΘΕΣΗ ευαισθητοποίησης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα MARine LItter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility www.marlisco.eu ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών. www.inform-life.gr 1.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών. www.inform-life.gr 1. Προς τον αναγνώστη Σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου INFORM. Το ενημερωτικό δελτίο του INFORM εκδίδεται με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών των Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Ιωάννης Ραυτογιάννης, Susanna Nocentini and Enrico Marchi, Rafael Calama Sainz and Carlos Garcia Guemes, Ivan Pilas and

Διαβάστε περισσότερα