ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/ , 3/319/ , 23/367/ , 34/419/ , 2/465/ και 3/495/ αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 900Β / , 1884Β / , 96 Β / , 922Β / , 353Β / και.. αντίστοιχα)

2 Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού νοούνται ως: Αγορά Παραγώγων: Η οργανωμένη αγορά του Χ.Α. αντικείμενο συναλλαγών της οποίας είναι τα εκάστοτε εισηγμένα σε αυτή παράγωγα. Αγοραστής ως προς δικαίωμα προαίρεσης: Αυτός που οφείλει να καταβάλει τίμημα για την απόκτηση δικαιώματος ως προς τις υποκείμενες αξίες. Αγοραστής ως προς ΣΜΕ: Αυτός που αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράσει την εκάστοτε υποκείμενη αξία. Αγοραστής στη σύμβαση αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης: Αυτός που αγοράζει και αποκτά κατά κυριότητα από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποκείμενες μετοχές με υποχρέωση επαναπώλησής τους, λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναπώλησης ή του δικαιώματος επαναγοράς της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή λόγω λήξης του συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αγοραστής στη σύμβαση επαναγοράς: Αυτός που αγοράζει και αποκτά κατά κυριότητα υποκείμενες μετοχές με υποχρέωση επαναπώλησής τους, λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναπώλησης ή άσκησης από τον πωλητή του δικαιώματός του επαναγοράς ή λήξης του συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος.. Ανοικτή θέση: Η εκάστοτε αποτύπωση των πάσης φύσης δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων οποιουδήποτε παραγγελέα που απορρέουν από συναλλαγές επί παραγώγων στο Χ.Α. Η αποτύπωση αυτή μπορεί να γίνει ως προς οποιοδήποτε σχετικό μέγεθος, ενδεικτικά αριθμό συμβάσεων, ποσότητα υποκείμενης αξίας ή αξία υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων. Ασφάλεια: Η αξία σε μετρητά ή άλλες κινητές αξίες ή η εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος που παρέχονται στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. από τα Μέλη του Χ.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό και το νόμο, όπως ισχύει. ΑΧΕ: Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1806/1988, όπως ισχύει. Δήλωση: Η δήλωση βούλησης που διαβιβάζεται προς την αγορά σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαπραγμάτευσης και συνιστά είτε προσφορά είτε αποδοχή άλλης δήλωσης με σκοπό την κατάρτιση χρηματιστηριακής συναλλαγής. Δήλωση υπό όριο: Η δήλωση η οποία προσδιορίζει τιμή πέραν της οποίας ο αγοραστής δεν επιθυμεί να αγοράσει ή ο πωλητής να πουλήσει κατά περίπτωση. Δικαίωμα προαίρεσης: Σύμβαση που παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει υπό προθεσμία την υποκείμενη αξία σε μία προκαθορισμένη τιμή. Δικαίωμα αμερικανικού τύπου: Δικαίωμα προαίρεσης (option) η άσκηση του οποίου επιτρέπεται οποτεδήποτε εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Δικαίωμα προαίρεσης ευρωπαϊκού τύπου: Δικαίωμα προαίρεσης (option) η άσκηση του οποίου επιτρέπεται μόνο κατά την ημερομηνία λήξης της ορισμένης προθεσμίας. 2

3 Δικαίωμα επαναγοράς ή επαναπώλησης: Δικαίωμα των συμβαλλομένων για επαναγορά ή επαναπώληση υποκείμενων μετοχών στις συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς, αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης και στις συμβάσεις επαναγοράς. Ειδικός Διαπραγματευτής τύπου Α ή Διαπραγματευτής: Το Μέλος του Χ.Α. που δικαιούται να καταρτίζει συναλλαγές παραγώγων για ίδιο λογαριασμό σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. Ειδικός Διαπραγματευτής τύπου Β ή Ειδικός Διαπραγματευτής: Το Μέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., υποχρεώσεις παροχής τιμών επί εισηγμένων σε αυτή παραγώγων με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς. Ειδικός Διαπραγματευτής Αξιών: Το Μέλος Αγοράς Αξιών του Χ.Α. που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., υποχρεώσεις παροχής τιμών επί εισηγμένων σε αυτή κινητών αξιών με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς. Εκτός κύκλου συναλλαγή: Η χρηματιστηριακή συναλλαγή επί παραγώγου που καταρτίζεται εκτός συνεδρίασης του Χ.Α. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Εντός κύκλου συναλλαγή: Η χρηματιστηριακή σύμβαση επί παραγώγου που καταρτίζεται στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Χ.Α. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. ΕΠΕΥ: Επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) κατά την έννοια του Ν. 2396/1996. Επίδοση (Put): Η υποχρέωση αγοράς υποκείμενης αξίας από τον πωλητή δικαιώματος προαίρεσης που γεννάται με την άσκησή του. ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.: Η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων Α.Ε. Θεσμικός επενδυτής: Κάθε Ε.Π.Ε.Υ., εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ασφαλιστική εταιρία και ασφαλιστικό ταμείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Κ.Α.Α.: Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Κανονισμός: Ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων όπως αυτός εκδίδεται, εγκρίνεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3152/2003, όπως ισχύει. Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.: Ο Κανονισμός που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997, όπως ισχύει. Κανονισμός του Χ.Α.: Ο Κανονισμός του Χ.Α. όπως αυτός εκδίδεται, εγκρίνεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3152/2003, όπως ισχύει. Κατηγορίες παραγώγων: Οι εκάστοτε οριζόμενες από το Χ.Α. ομάδες παραγώγων, τα χαρακτηριστικά ή και οι υποκείμενες αξίες των οποίων είναι ομοειδείς. Κινητές αξίες: Οι κινητές αξίες σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2396/1996, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 350/85, όπως ισχύει. Κλήση (Call): Η υποχρέωση πώλησης υποκείμενης αξίας από τον πωλητή δικαιώματος προαίρεσης που γεννάται με την άσκησή του. Κωδικός Διαπραγμάτευσης: Ο αλφαριθμητικός κωδικός που τηρεί Μέλος του Χ.Α., το Χ.Α. και η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ανά παραγγελέα, μέσω του οποίου το Μέλος καταρτίζει για λογαριασμό του παραγγελέα χρηματιστηριακές συμβάσεις επί παραγώγων. 3

4 Κωδικός Εκκαθάρισης: Ο αλφαριθμητικός κωδικός που τηρεί Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ανά παραγγελέα, μέσω του οποίου το Μέλος διενεργεί την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συμβάσεων επί παραγώγων που έχουν καταρτιστεί για λογαριασμό του παραγγελέα. Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.: Οι Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν κατά το νόμο το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συμβάσεων που συνάπτονται στο Χ.Α. Μέλη του Χ.Α.: Τα Μέλη του Χ.Α. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Αγορά Παραγώγων. Όριο θέσης: Ο τυχόν περιορισμός που επιβάλλει εκάστοτε το Χ.Α. ή και η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως προς τη δυνατότητα οποιουδήποτε προσώπου να διατηρεί ανοικτή θέση ή και την δημιουργία ανοικτής θέσης ως προς την αγορά ως σύνολο. Παραγγελέας ή Συναλλασσόμενος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου Μέλος οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, ιδίως χρηματιστηριακές συναλλαγές. Παράγωγα: Συμβάσεις επί χρηματοοικονομικών μέσων, ιδίως ΣΜΕ, συμβάσεις προαίρεσης, υπό προθεσμία και ανταλλαγής δικαιωμάτων επί κινητών αξιών, χρηματιστηριακών δεικτών, μέσων της χρηματαγοράς, συναλλάγματος και επιτοκίων δανεισμού. Περιθώριο ασφάλισης: Η συνολική εκάστοτε αποτιμώμενη αξία σε μετρητά ή κινητές αξίες ή άλλες μορφές εξασφάλισης που παρέχεται από παραγγελέα μέσω Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεων του παραγγελέα προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οι οποίες απορρέουν από την εκκαθάριση συναλλαγών του στο Χ.Α. Προμήθεια: Το ποσό που οφείλεται από Μέλος του Χ.Α. ή και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στο Χ.Α., στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, για τη λειτουργία, εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών επί παραγώγων εισηγμένων στο Χ.Α. Πωλητής ως προς δικαίωμα προαίρεσης: Αυτός που εισπράττει τίμημα δικαιώματος για την παραχώρηση δικαιώματος ως προς την υποκείμενη αξία. Πωλητής ως προς ΣΜΕ: Αυτός που αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλήσει την υποκείμενη αξία. Πωλητής στη σύμβαση πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς: Αυτός που πωλεί και μεταβιβάζει κατά κυριότητα στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποκείμενες μετοχές με υποχρέωση επαναγοράς τους, λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναγοράς ή του δικαιώματος επαναπώλησης της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή λόγω λήξης του συμβολαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Πωλητής στη σύμβαση επαναγοράς: Αυτός που πωλεί και μεταβιβάζει κατά κυριότητα υποκείμενες μετοχές με υποχρέωση επαναγοράς τους, λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναγοράς ή άσκησης από τον αγοραστή του δικαιώματός του επαναπώλησης ή λήξης του συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Σ.Α.Τ.: Το Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κ.Α.Α. 4

5 Σειρά παραγώγου: Κατηγορία εισηγμένου παραγώγου, η οποία προσδιορίζεται με βάση το αν αφορά σε ανάληψη ή απόδοση, την ημερομηνία λήξης της ορισμένης προθεσμίας ή και την τιμή άσκησης. ΣΜΕ (Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης): Σύμβαση που δεσμεύει τους αντισυμβαλλομένους να πωλήσουν ή αγοράσουν αντιστοίχως υπό προθεσμία την υποκείμενη αξία. Συναλλαγές: Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές που καταρτίζονται στην Αγορά Παραγώγων σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. Σύμβαση αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης εντός κύκλου (stock reverse repo): Σύμβαση μεταξύ παραγγελέα και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., με την οποία ο παραγγελέας αγοράζει και αποκτά κατά κυριότητα από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποκείμενες μετοχές, τις οποίες υποχρεούται να επαναπωλήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναπώλησης ή του δικαιώματος επαναγοράς της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή λόγω λήξης του συμβολαίου, έναντι τιμήματος αγοράς που πιστώνεται άτοκα μέχρι την ημέρα της άσκησης του σχετικού δικαιώματος ή της λήξης του συμβολαίου και τιμήματος επαναπώλησης, τα οποία και καθορίζονται την ημέρα κατάρτισης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Σύμβαση πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς εντός κύκλου (stock repo): Σύμβαση μεταξύ παραγγελέα και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., με την οποία ο παραγγελέας πωλεί και μεταβιβάζει κατά κυριότητα στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποκείμενες αξίες, τις οποίες υποχρεούται να επαναγοράσει από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναγοράς ή του δικαιώματος επαναπώλησης της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή λόγω λήξης του συμβολαίου, έναντι τιμήματος πώλησης που πιστώνεται άτοκα μέχρι την ημέρα της άσκησης του σχετικού δικαιώματος ή της λήξης του συμβολαίου και τιμήματος επαναγοράς που καθορίζεται την ημέρα της άσκησης του σχετικού δικαιώματος ή της λήξης του συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Σύμβαση επαναγοράς (repurchase agreement): Σύμβαση πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης, με την οποία ο πωλητής πωλεί και μεταβιβάζει κατά κυριότητα στον αγοραστή υποκείμενες μετοχές, τις οποίες υποχρεούται να επαναγοράσει, λόγω άσκησης του δικαιώματός του επαναγοράς ή άσκησης από τον αγοραστή του δικαιώματός του επαναπώλησης ή λήξης του συμβολαίου, έναντι τιμήματος πώλησης, που πιστώνεται άτοκα μέχρι την ημέρα της άσκησης του σχετικού δικαιώματος ή της λήξης του συμβολαίου, και τιμήματος επαναγοράς, αμφότερα καθοριζόμενα την ημέρα κατάρτισης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Σύστημα διαπραγμάτευσης: Το ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης με τον διακριτικό τίτλο ΟΑΣΗΣ, όπως τυχόν αναμορφώνεται εκάστοτε με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Σύστημα εκκαθάρισης: Το ηλεκτρονικό σύστημα εκκαθάρισης με τον διακριτικό τίτλο ΟΑΣΗΣ, όπως τυχόν αναμορφώνεται εκάστοτε με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Τίμημα δικαιώματος: Το ποσό που οφείλει να καταβάλει παραγγελέας για την αγορά δικαιώματος προαίρεσης. 5

6 Τράπεζα Περιθωρίου Ασφάλισης: Το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρούνται περιθώρια ασφάλισης και ασφάλειες. Τράπεζα Διακανονισμού: Πιστωτικό ίδρυμα ή Κεντρική Τράπεζα όπου διενεργείται ο ημερήσιος και οριστικός χρηματικός διακανονισμός συναλλαγών επί παραγώγων. 1 Υποκείμενες αξίες: Οι κινητές αξίες, οι δείκτες κινητών αξιών, οι αξίες της χρηματαγοράς και οι άλλες αξίες, συμβάσεις ή δείκτες, επί των οποίων παρέχεται δικαίωμα αγοράς ή πώλησης από παράγωγο ή βάσει των οποίων υπολογίζεται η χρηματιστηριακή αξία των παραγώγων. Χρηματιστηριακές συναλλαγές: Οι συμβάσεις που καταρτίζονται στο Χ.Α. σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονιστικές διατάξεις. Χ.Α.: Το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. 1 Η παράγραφος με τίτλο «Τράπεζα Διακανονισμού» αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 6

7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Προϋποθέσεις για την ανάληψη από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. της εκκαθάρισης παραγώγων Άρθρο 2 Κριτήρια καταλληλότητας παραγώγων 1. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αναλαμβάνει την εκκαθάριση παραγώγων που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Παραγώγων εφόσον διασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες καταλληλότητας των παραγώγων ως τυποποιημένων μέσων συναλλαγής, δηλαδή οι αναγκαίες συνθήκες για την ομαλή διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης, της εκκαθάρισης και του διακανονισμού των παραγώγων. 2. Για την ανάληψη προς εκκαθάριση παραγώγων που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Παραγώγων η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. συνεκτιμά: α. Στις περιπτώσεις παραγώγων με υποκείμενη αξία κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου: i. Τους κανόνες λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς, περιλαμβανομένων και των κανόνων εκκαθάρισης και διακανονισμού που εφαρμόζονται ως προς την αγορά αυτή ii. Την εμπορευσιμότητα των κινητών αξιών iii. Τη διασπορά των κινητών αξιών. β. Στις περιπτώσεις παραγώγων με υποκείμενη αξία χρηματιστηριακούς δείκτες, τους κανόνες διαχείρισης και υπολογισμού των τιμών των δεικτών από το οικείο χρηματιστήριο. γ. Στις περιπτώσεις παραγώγων με υποκείμενη αξία άλλους δείκτες, πέραν των χρηματιστηριακών, τους κανόνες διαχείρισης και υπολογισμού των τιμών των δεικτών από τον φορέα που είναι αρμόδιος για την κατάρτιση, τη διαχείριση και τον υπολογισμό των τιμών του σχετικού δείκτη. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρέχουν τα εχέγγυα για αμερόληπτη και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων διαχείριση και υπολογισμό των τιμών των δεικτών καθώς και να θέτουν διαδικασίες δημοσίευσης των τιμών αυτών. δ. Τη ρευστότητα της υποκείμενης αξίας του παραγώγου ε. Κάθε άλλο κριτήριο ή στοιχείο που αφορά τη λειτουργία του παραγώγου, όπως ενδεικτικά τον αριθμό των υποψηφίων Μελών για την άσκηση καθηκόντων ειδικής διαπραγμάτευσης στο παράγωγο ή την επάρκεια των συστημάτων των Μελών για τη συμμετοχή τους στη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και το διακανονισμό του παραγώγου. 3. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μπορεί να καθορίζει ειδικά κριτήρια ως προς τα χαρακτηριστικά των παραγώγων τα οποία μπορεί να αναλάβει προς εκκαθάριση, ενδεικτικά προϋποθέσεις ως προς την καταλληλότητα των υποκείμενων αξιών παραγώγου (όπως όρια εμπορευσιμότητας ή διασποράς των υποκείμενων κινητών αξιών, ή όρια μεταβλητότητας της τιμής της Υποκείμενης Αξίας, όρους διαφάνειας ως προς τον υπολογισμό των τιμών υποκείμενου δείκτη ή άλλης υποκείμενης αξίας) και εν γένει ως προς την καταλληλότητα της λειτουργίας του παραγώγου. 7

8 Άρθρο 3 Προϋποθέσεις για την ανάληψη της εκκαθάρισης των προς εισαγωγή παραγώγων 1. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αναλαμβάνει την εκκαθάριση παραγώγων που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Παραγώγων υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. Προκειμένου το Χ.Α. να λάβει απόφαση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση παραγώγου σύμφωνα με τον Κανονισμό του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. παρέχει σχετική γνώμη στο Χ.Α. ως προς: i. τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του παραγώγου, το νόμισμα διακανονισμού και τους λοιπούς όρους εκκαθάρισης και διακανονισμού του παραγώγου που τυποποιούν το παράγωγο ως μέσο συναλλαγής ii. κάθε ειδικό όρο εισαγωγής που προσδιορίζει τη λειτουργία του παραγώγου, όπως ενδεικτικά τη διαδικασία εισαγωγής σειρών προς διαπραγμάτευση ως προς το παράγωγο, τη μεθοδολογία υπολογισμού της ημερήσιας τιμής εκκαθάρισης ή κλεισίματος ανά σειρά διαπραγμάτευσης του παραγώγου, τους όρους ειδικής διαπραγμάτευσης ως προς το παράγωγο, τη μεθοδολογία αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το παράγωγο στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων ή άλλων γεγονότων που επηρεάζουν την υποκείμενη αξία και εν γένει τα χαρακτηριστικά του παραγώγου. β. Μετά τη λήψη της απόφασης του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του παραγώγου, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ελέγχει εάν έχει ολοκληρωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αναφορικά με τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης, της εκκαθάρισης και του διακανονισμού του προς εισαγωγή παραγώγου σύμφωνα με την απόφαση αυτή. γ. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αναλαμβάνει την εκκαθάριση του προς εισαγωγή παραγώγου, αφού προηγουμένως ενημερώσει σχετικά το Χ.Α. Άρθρο 4 Τροποποίηση χαρακτηριστικών και ειδικών όρων εισηγμένου παραγώγου 1. Για την τροποποίηση των χαρακτηριστικών ή των ειδικών όρων εισηγμένου παραγώγου και την ανάληψη από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. της εκκαθάρισης του παραγώγου βάσει των τροποποιούμενων χαρακτηριστικών ή ειδικών όρων αυτού εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο. 2. Τροποποίηση των χαρακτηριστικών ή ειδικών όρων εισηγμένου παραγώγου είναι δυνατή στην περίπτωση κατά την οποία υφίστανται ανοιχτές θέσεις επί του παραγώγου μόνο εφόσον από την τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζεται η οικονομική αξία των ανοιχτών θέσεων. 8

9 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Οργάνωση χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Απόκτηση και διατήρηση ιδιότητας Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Άρθρο 5 Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 1. Τα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. διακρίνονται σε: α. Άμεσα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. (direct clearing members) β. Γενικά Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. (general clearing members) 2. Τα Άμεσα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δικαιούνται να εκκαθαρίζουν αποκλειστικά συναλλαγές που διενεργούν τα ίδια ως Μέλη του Χ.Α.. 3. Τα Γενικά Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δικαιούνται να εκκαθαρίζουν συναλλαγές επί όλων των κατηγοριών των παραγώγων προϊόντων που έχουν συναφθεί από οποιοδήποτε Μέλος του Χ.Α.. Άρθρο 6 Διαδικασία υποβολής και κρίσης των αιτήσεων για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 1. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο το οποίο χορηγείται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 2. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δικαιούται να δημοσιοποιήσει την υποβολή αίτησης και να καταστήσει δημόσια γνωστή την ταυτότητα της αιτούσας Ε.Π.Ε.Υ. 3. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δικαιούται να ζητήσει από την αιτούσα Ε.Π.Ε.Υ. συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και επιβεβαίωση των υποβληθέντων. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μπορεί να ζητήσει την αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιον οργάνων της ενός ή περισσοτέρων στελεχών της αιτούσας Ε.Π.Ε.Υ. 4. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δύναται να αναβάλει την έγκριση συμμετοχής Ε.Π.Ε.Υ. ως Μέλος της, για χρονικό διάστημα το οποίο κατά την κρίση της θα καθορίσει και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εφόσον τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από το υποψήφιο Μέλος δεν κρίνονται επαρκή ή επαρκώς τεκμηριωμένα για την κρίση της αίτησης. 5. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ. για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., το Διοικητικό Συμβούλιο θα αιτιολογεί την απόφασή του. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η ανεπιτυχής εκπλήρωση οποιασδήποτε προϋπόθεσης συνιστά λόγο απόρριψης αίτησης. 6. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ. για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., αποδίδονται άτοκα σε αυτή τα πάσης φύσεως καταβληθέντα δικαιώματα εγγραφής Μέλους υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Άρθρο 7 Απόκτηση της ιδιότητας Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 1. Η ιδιότητα του Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αποκτάται εφόσον εγκριθεί σχετική αίτηση του υποψηφίου προσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Γίνεται δεκτό 9

10 πρόσωπο, το οποίο πληροί σωρευτικά τις προβλεπόμενες στο άρθρο 21 του ν. 2533/97, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, καθώς και τις ακόλουθες: α. Έχει καταβάλει ολοσχερώς τοις μετρητοίς τα δικαιώματα εγγραφής τα οποία προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με βάση την κατά περίπτωση ιδιότητα του Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., τα παράγωγα που εκάστοτε αναλαμβάνονται από το Μέλος προς εκκαθάριση ως και τη συμμετοχή ή μη του υποψήφιου Μέλους στη διαπραγμάτευση των παραγώγων ως Μέλος του Χ.Α. Η καταβολή θα πιστοποιείται με απόδειξη του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο διενεργείται η κατάθεση υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. β. Ικανοποιεί κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού και γ. Έχει τηρήσει τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού. 2. Για τη διατήρηση της ιδιότητάς του το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. καταβάλλει ετησίως, κατά τις ημερομηνίες που εκάστοτε η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ορίζει, το ποσό της ετήσιας συνδρομής που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με βάση την κατά περίπτωση ιδιότητα του Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., τα παράγωγα που εκάστοτε αναλαμβάνονται από το Μέλος προς εκκαθάριση ως και τη συμμετοχή ή μη του υποψήφιου Μέλους στη διαπραγμάτευση των παραγώγων ως Μέλος του Χ.Α. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το Μέλος από συμμετοχή στην εκκαθάριση συναλλαγών που καταρτίστηκαν στο Χ.Α. για τη μη εμπρόθεσμη ικανοποίηση των υποχρεώσεων αυτού κατά τους όρους του παρόντος άρθρου, ενδεικτικά λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ως προς την παροχή ασφάλειας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση αυτών των υποχρεώσεων. 4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δικαιωμάτων από Μέλος σύμφωνα με τα παραπάνω επί του ποσού οφειλής θα λογίζεται τόκος υπερημερίας. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δεν θα οφείλει επιστροφή οποιουδήποτε δικαιώματος εγγραφής ή άλλης συνδρομής. Άρθρο 8 Προϋποθέσεις λειτουργικής επάρκειας Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 1. Το υποψήφιο Μέλος ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οφείλει να διαθέτει τμήμα Εκκαθάρισης Συναλλαγών (Back Office). Στο τμήμα αυτό θα απασχολεί κατά κύρια απασχόληση ένα τουλάχιστον υπάλληλο (υπεύθυνος εκκαθάρισης). Ο υπεύθυνος εκκαθάρισης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας που θέτει εκάστοτε η Ε.Χ.Α.Ε., με Απόφασή της, ως και να ικανοποιεί τα κριτήρια καταλληλότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού. Για τις ανάγκες παροχής πιστοποιήσεων σε υπαλλήλους ή στελέχη των Μελών της για την άσκηση των ως άνω καθηκόντων υπευθύνου εκκαθάρισης, η Ε.Χ.Α.Ε. μπορεί με ευθύνη της να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διενέργεια σεμιναρίων ή εξετάσεων, που αφορούν στην εν λόγω πιστοποίηση, σε άλλες εταιρίες του Ομίλου Ε.Χ.Α.Ε. ή σε άλλους φορείς κατά τους ειδικότερους όρους που ορίζονται με τη σχετική Απόφασή της. 2 Υπάλληλος που εκτελεί καθήκοντα 2 Το τρίτο εδάφιο αντικαταστάθηκε και το τέταρτο προστέθηκε ως ανωτέρω με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 1 της απόφασης 157/ του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση / του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/922/ ). 10

11 υπευθύνου εκκαθάρισης δεν μπορεί να απασχολείται ταυτοχρόνως είτε σε Τμήμα Διαπραγμάτευσης Παραγώγων είτε σε Τμήμα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων. 2. Το υποψήφιο Μέλος οφείλει να έχει εξασφαλίσει την άμεση και επαρκή αναπλήρωση του υπευθύνου εκκαθάρισης της παραπάνω παραγράφου σε κάθε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του. 3. Το υποψήφιο Μέλος οφείλει να διαθέτει τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management) για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει ως Άμεσο ή Γενικό Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 4. Το υποψήφιο Μέλος οφείλει να διαθέτει την κατάλληλη λογιστική και πληροφοριακή υποδομή, υποστήριξη και κατάλληλα τεχνικά μέσα: α. για την αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ίδιου και των παραγγελέων του που απορρέουν από την εκκαθάριση συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί στο Χ.Α., ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά ως προς: i. την παροχή ασφάλειας και περιθωρίου ασφάλισης ii. την καταβολή τιμημάτων δικαιωμάτων iii. την παρακολούθηση των ανοικτών θέσεων iv. την άσκηση δικαιωμάτων v. τον ημερήσιο και οριστικό διακανονισμό. vi. την παρακολούθηση των ορίων θέσης που θέτει η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. β. για την αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραγγελέων προς αυτό και αυτού προς τους παραγγελείς του, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά ως προς την παράδοση και παραλαβή αξιών που υπόκεινται σε παράγωγα εισηγμένα στο Χ.Α., την είσπραξη και καταβολή μετρητών ή και παράδοση και παραλαβή αξιών κατά περίπτωση που αντιπροσωπεύουν περιθώριο ασφάλισης, τίμημα αγοράς ή πώλησης ή προϊόν άσκησης ή διακανονισμού παραγώγου, κατά περίπτωση. γ. για την αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση, κατά περίπτωση, των υποχρεώσεών του προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και τις εποπτικές αρχές. δ. για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των ορίων θέσης που θέτει το Μέλος προς τους παραγγελείς του. 5. Το Μέλος οφείλει να έχει προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συνεργασία του με τις Τράπεζες Περιθωρίου Ασφάλισης και τις Τράπεζες Διακανονισμού Το Μέλος οφείλει να είναι ενεργός Χειριστής στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., όπως ισχύει. Άρθρο Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 4 Το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της απόφασης 157/ του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί 11

12 Κριτήρια καταλληλότητας υπευθύνων εκκαθάρισης Για την άσκηση καθηκόντων υπευθύνου εκκαθάρισης, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων επαγγελματικής επάρκειας του άρθρου 8 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού, να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει η Ε.Χ.Α.Ε. με Απόφασή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Συμμετοχή τρίτων στην εκκαθάριση Άρθρο 10 5 Τράπεζα Περιθωρίου Ασφάλισης 1. Κάθε Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποχρεούται να συνεργάζεται με μία τουλάχιστον Τράπεζα Περιθωρίου Ασφάλισης για την τήρηση των χρηματικών λογαριασμών περιθωρίων ασφάλισης ή και ασφαλειών. 2. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάλογο των πιστωτικών ιδρυμάτων που εγκρίνει ως Τράπεζες Περιθωρίου Ασφάλισης και τον ενημερώνει άμεσα σε περίπτωση τροποποίησής του αποστέλλοντας κάθε φορά νέο πλήρη κατάλογο. Σχετικό κατάλογο όπως ισχύει κάθε φορά ανακοινώνει η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με μέσο δημοσιότητας της επιλογής της και στο ευρύ κοινό. Άρθρο 11 6 Τράπεζα Διακανονισμού 1. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μπορεί να ορίζει μία ή και περισσότερες Τράπεζες Διακανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών εισαγωγής των παραγώγων ως και των ειδικότερων κάθε φορά συναλλακτικών αναγκών και συνθηκών. Τα πιστωτικά ιδρύματα για να λειτουργούν ως Τράπεζες Διακανονισμού θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων Τραπεζών Διακανονισμού, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. προσδιορίζει το είδος του διακανονισμού που αναλαμβάνεται κατά περίπτωση. 2. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάλογο των πιστωτικών ιδρυμάτων που εγκρίνει ως Τράπεζες Διακανονισμού με στοιχεία ως προς το είδος του διακανονισμού που αναλαμβάνεται κατά περίπτωση, και τον ενημερώνει άμεσα Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 34/419/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/922/ ). 5 Το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 6 Το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 12

13 σε περίπτωση τροποποίησής του αποστέλλοντας κάθε φορά νέο πλήρη κατάλογο. Σχετικό κατάλογο όπως ισχύει κάθε φορά ανακοινώνει η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με μέσο δημοσιότητας της επιλογής της και στο ευρύ κοινό. 3. Κάθε Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οφείλει να τηρεί λογαριασμούς σε Τράπεζα Διακανονισμού για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών που εκκαθαρίζει. Οι λογαριασμοί που απαιτείται να τηρούνται από το Μέλος διακρίνονται σε ειδικό λογαριασμό εξόδων, συγκεντρωτικό λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού παραγγελέων και λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού Μέλους. Το Μέλος οφείλει να τηρεί συγκεντρωτικό λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού παραγγελέων και λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού Μέλους ανά νόμισα στο οποίο διεξάγεται ο σχετικός διακανονισμός με βάση τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των παραγώγων. Ειδικότερα: α. Ο ειδικός λογαριασμός εξόδων αποτελεί το λογαριασμό στον οποίο το Μέλος καταβάλλει τα πάσης φύσεως οφειλόμενα δικαιώματα, έξοδα και προμήθειες υπέρ ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., Χ.Α. και τρίτων. β. Ο συγκεντρωτικός λογαριασμός χρηματικών διακανονισμών παραγγελέων αποτελεί το λογαριασμό τον οποίο τηρεί το Μέλος για το σχετικό διακανονισμό των συναλλαγών παραγγελέων του. γ. Ο λογαριασμός χρηματικού διακανονισμού Μέλους αποτελεί το λογαριασμό τον οποίο τηρεί το Μέλος για το σχετικό διακανονισμό των δικών του συναλλαγών. 4. Εάν Τράπεζα Διακανονισμού είναι Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., τότε ισχύουν τα εξής: α. Η καταβολή από την Τράπεζα Διακανονισμού ως Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. των πάσης φύσεως εξόδων κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται απευθείας στους τηρούμενους σε αυτή λογαριασμούς της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και του Χ.Α. αντίστοιχα. β. Για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών που εκκαθαρίζει η Τράπεζα Διακανονισμού ως Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., τους λογαριασμούς των περιπτώσεων β και γ της προηγούμενης παραγράφου διατηρεί σε αυτή η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στο όνομά της. Άρθρο 12 Ανάθεση διακανονισμού σε τρίτους Εάν σύμφωνα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά παραγώγου προϊόντος ο διακανονισμός των συναλλαγών επί του παραγώγου συνεπάγεται την παράδοση της υποκείμενης αξίας, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δύναται να αναθέτει το διακανονισμό των συναλλαγών αυτών ως προς την παράδοση της υποκείμενης αξίας, το χρηματικό διακανονισμό του τιμήματος έναντι της παράδοσης ή και την παρακολούθηση της παράδοσης έναντι της καταβολής του τιμήματος, στο Κ.Α.Α., σε Τράπεζες Περιθωρίου Ασφάλισης, σε Τράπεζα Διακανονισμού ή και στο Σύστημα Λογιστικής Παρακολούθησης Άυλων Τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που τελεί υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Διαφάνεια των συναλλαγών και εποπτεία Άρθρο 13 7 Κωδικοί εκκαθάρισης Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τηρεί κωδικούς εκκαθάρισης ανά παραγγελέα (επενδυτή) ή και ανά Μέλος στις περιπτώσεις όπου αυτό ενεργεί για ίδιο λογαριασμό. Τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων των κωδικών εκκαθάρισης θα είναι σε κάθε περίπτωση διαθέσιμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α. Άρθρο 13α 8 Κωδικός εκκαθάρισης παραγγελέα 1. Κωδικός εκκαθάρισης παραγγελέα ανοίγεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μετά από αίτηση Μέλους της που εκπροσωπεί τον παραγγελέα στην εκκαθάριση των συναλλαγών του και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του παραγγελέα, β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών του παραγγελέα στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει το Μέλος στον παραγγελέα για την εκκαθάριση, δ. Τον κωδικό διαπραγμάτευσης ή τον κωδικό υπό διαχείριση που έχει παράσχει Μέλος του Χ.Α. στον παραγγελέα κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., ε. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης που τηρεί το Μέλος για τον παραγγελέα, στ. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Επενδυτή του παραγγελέα στο Σ.Α.Τ. 2. Κάθε κωδικός εκκαθάρισης παραγγελέα που τηρείται από Άμεσο Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. συνδέεται υποχρεωτικά με έναν και μόνο κωδικό διαπραγμάτευσης ή κωδικό υπό διαχείριση τον οποίο τηρεί για τον παραγγελέα το Άμεσο Μέλος ως Μέλος του Χ.Α. 3. Κάθε κωδικός εκκαθάρισης παραγγελέα που τηρείται από Γενικό Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. συνδέεται με έναν τουλάχιστον κωδικό διαπραγμάτευσης ή κωδικό υπό 7 Το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 8 Το άρθρο 13α προστέθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 14

15 διαχείριση τον οποίο τηρεί για τον παραγγελέα Μέλος του Χ.Α., που είναι συμβεβλημένο με το Γενικό Μέλος, ή και το ίδιο το Γενικό Μέλος εφόσον ενεργεί ως Μέλος του Χ.Α. 4. Για τις ανάγκες εκκαθάρισης συναλλαγών παραγγελέα που καταρτίζονται μέσω ενός ή περισσοτέρων κωδικών διαπραγμάτευσης, το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που αναλαμβάνει την εκκαθάριση αυτών των συναλλαγών οφείλει να τηρεί έναν και μόνο κωδικό εκκαθάρισης για τον παραγγελέα. 5. Για τις ανάγκες εκκαθάρισης συναλλαγών παραγγελέα που καταρτίζονται μέσω μεταβατικών λογαριασμών διαπραγμάτευσης (transitory trading account) σε εκτέλεση συγκεντρωτικών εντολών Ε.Π.Ε.Υ. και καταχωρούνται σε κωδικό υπό διαχείριση του παραγγελέα ή που καταρτίζονται σε τέτοιο κωδικό χάριν διαχείρισης παρεχόμενης από Ε.Π.Ε.Υ. σε παραγγελέα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που αναλαμβάνει την εκκαθάριση αυτών των συναλλαγών οφείλει να τηρεί έναν και μόνο κωδικό εκκαθάρισης για τον παραγγελέα ανά Ε.Π.Ε.Υ. και Μέλος του Χ.Α. που δραστηριοποιούνται για λογαριασμό του στις σχετικές συναλλαγές. 6. Κάθε Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οφείλει να ανοίγει και να διατηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης ανά κωδικό εκκαθάρισης που τηρεί κατά τα ανωτέρω για τον αυτό παραγγελέα. Άρθρο 13β 9 Κωδικοί εκκαθάρισης Μέλους 1. Οι κωδικοί εκκαθάρισης Μέλους διακρίνονται σε: α. κωδικό λαθών Μέλους β. κωδικό Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. γ. κωδικό Διαπραγματευτή δ. κωδικό Ειδικού Διαπραγματευτή ε. κωδικό Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών στ. κωδικό ατελών συναλλαγών Μέλους. 2. Ο κωδικός λαθών Μέλους αποτελεί τον κωδικό εκκαθάρισης τον οποίο διατηρεί Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εκκαθάριση συναλλαγών που διενεργεί Μέλος του Χ.Α., συνεπεία λανθασμένης εκτέλεσης εντολών του Μέλους του Χ.Α. κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. Κωδικός λαθών Μέλους ανοίγεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για Μέλος του Χ.Α., μετά από αίτηση Μέλους της και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του Μέλους του Χ.Α., 9 Το άρθρο 13β προστέθηκε ως ανωτέρω με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της απόφασης 132/ του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 22/367/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/96/ ). 15

16 β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στο Μέλος του Χ.Α. για την εκκαθάριση, δ. Τον κωδικό λαθών που διατηρεί το Μέλος του Χ.Α. για την καταχώρηση των λανθασμένων συναλλαγών του κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., ε. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Επενδυτή του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ. 3. Ο κωδικός Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αποτελεί τον κωδικό εκκαθάρισης τον οποίο διατηρεί Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εκκαθάριση των δικών του συναλλαγών. Κωδικός Μέλους ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ανοίγεται από αυτή για Μέλος της, μετά από αίτηση του Μέλους και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του Μέλους, β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών του Μέλους στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει το Μέλος στον εαυτό του για την εκκαθάριση, δ. Τον κωδικό διαπραγμάτευσης ή υπό διαχείριση που έχει παράσχει Μέλος του Χ.Α. στο Μέλος, ε. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης που τηρεί το Μέλος για τις συναλλαγές που διενεργεί για ίδιο λογαριασμό. στ. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Επενδυτή του Μέλους στο Σ.Α.Τ. 4. Ο κωδικός Διαπραγματευτή αποτελεί τον κωδικό εκκαθάρισης τον οποίο διατηρεί Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εκκαθάριση συναλλαγών που διενεργεί Μέλος του Χ.Α ως Διαπραγματευτής. Κωδικός Διαπραγματευτή ανοίγεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για Διαπραγματευτή, μετά από αίτηση Μέλους της και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του Μέλους του Χ.Α., β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει για την εκκαθάριση το Μέλος στο Μέλος του Χ.Α. ως Διαπραγματευτή, δ. Τον κωδικό ή τους κωδικούς διαπραγματευτή που διατηρεί το Μέλος του Χ.Α. ως Διαπραγματευτής κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., ε. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης που τηρεί το Μέλος για το Μέλος του Χ.Α. για τις συναλλαγές που διενεργεί αυτό για ίδιο λογαριασμό, στ. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Επενδυτή του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ. 16

17 5. Ο κωδικός Ειδικού Διαπραγματευτή αποτελεί τον κωδικό εκκαθάρισης τον οποίο διατηρεί Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εκκαθάριση συναλλαγών που διενεργεί Μέλος του Χ.Α. ως Ειδικός Διαπραγματευτής. Κωδικός Ειδικού Διαπραγματευτή ανοίγεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για Ειδικό Διαπραγματευτή, μετά από αίτηση Μέλους της και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του Μέλους του Χ.Α., β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων και Λογαριασμού Αξιών του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει για την εκκαθάριση το Μέλος στο Μέλος του Χ.Α. ως Ειδικό Διαπραγματευτή, δ. Τον κωδικό ή τους κωδικούς ειδικού διαπραγματευτή που διατηρεί το Μέλος του Χ.Α. ως Ειδικός Διαπραγματευτής κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., ε. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης που τηρεί το Μέλος για το Μέλος του Χ.Α. για τις συναλλαγές που διενεργεί αυτό για ίδιο λογαριασμό, στ. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ. 6. Ο κωδικός Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών αποτελεί τον κωδικό εκκαθάρισης τον οποίο διατηρεί Μέλος της Ε.Χ.Α.Ε. για την εκκαθάριση των συναλλαγών σε συμβάσεις επαναγοράς, όπως ορίζονται στον Κανονισμό του Χ.Α., που διενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο Ειδικός Διαπραγματευτής Αξιών ή και για την εκκαθάριση άλλων συναλλαγών του επί παραγώγων που διενεργεί για λόγους κάλυψης κινδύνων από την ειδική διαπραγμάτευση αξιών. 10 Κωδικός Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών ανοίγεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών, μετά από αίτηση Μέλους της και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών, β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών και Λογαριασμού Αξιών του στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει για την εκκαθάριση το Μέλος στον Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών, δ. Τον κωδικό διαπραγμάτευσης που έχει παράσχει Μέλος του Χ.Α. στον Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών, ε. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης που τηρεί το Μέλος για τον Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών για τις συναλλαγές που διενεργεί αυτό για ίδιο λογαριασμό, 10 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της απόφασης 157/ του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων», όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση / του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/922/ ). 17

18 στ. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών του Μέλους του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ. 7. Ο κωδικός ατελών συναλλαγών Μέλους αποτελεί τον κωδικό εκκαθάρισης τον οποίο διατηρεί Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εκκαθάριση των συμβάσεων σε συμβόλαια επαναγοράς ειδικού τύπου που διενεργεί Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. για την κάλυψη ατελών συναλλαγών (failed trades) κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. Κωδικός ατελών συναλλαγών Μέλους ανοίγεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για Μέλος Αγοράς Αξιών του Χ.Α., μετά από αίτηση Μέλους της και εφόσον το Μέλος γνωστοποιήσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία αναγνώρισης του Μέλους της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., β. Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Μέλους και Λογαριασμού Αξιών του στο Σ.Α.Τ., γ. Τον κωδικό που έχει παράσχει για την εκκαθάριση το Μέλος στο Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., δ. Τον κωδικό διαπραγμάτευσης που έχει παράσχει Μέλος του Χ.Α. στο Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., ε. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης που τηρεί το Μέλος για το Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. για τις συναλλαγές που διενεργεί αυτό για ίδιο λογαριασμό, στ. Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως χειριστή λογαριασμού στη Μερίδα Μέλους του Μέλους της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. στο Σ.Α.Τ. 8. Κωδικοί εκκαθάρισης Μέλους που ανήκουν στο ίδιο Μέλος πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά από ένα και μόνο Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Για τους κωδικούς αυτούς το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οφείλει να ανοίγει και να διατηρεί στο όνομα του Μέλους έναν και μόνο τραπεζικό λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης. 9. Η εκκαθάριση των υποχρεώσεων παράδοσης, παρακολουθούμενων από το Σ.Α.Τ., κινητών αξιών που προκύπτουν από θέσεις κωδικού εκκαθάρισης Μέλους συντελείται υποχρεωτικά μέσω της Μερίδας με την οποία συνδέεται ο κωδικός αυτός, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Κανόνες Εκκαθάρισης των Εισηγμένων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Μέρος Άρθρο 14 Γενική διάταξη Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228), όπως ισχύει, καθώς και των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού του Χ.Α., απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων ή η μεταβίβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από ανοιχτές θέσεις 18

19 συμβάσεων επί παραγώγων ή η μεταβίβαση έννομης σχέσης από συμβάσεις επί παραγώγων ή η μεταφορά ανοιχτής θέσης μεταξύ κωδικών εκκαθάρισης διαφορετικών παραγγελέων. Εκχώρηση ή μεταβίβαση, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, είναι αυτοδικαίως άκυρη έναντι της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Άρθρο 15 Προϋποθέσεις Εκκαθάρισης Συναλλαγών 1. Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να είναι ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης παροχής ασφάλειας, για την κάλυψη των πάσης φύσεως υποχρεώσεών τους προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 2. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δύναται να μην καταχωρεί συναλλαγή προς εκκαθάριση για λογαριασμό παραγγελέα, εφόσον ο παραγγελέας και το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που τον εκπροσωπεί στην εκκαθάριση, δεν είναι ενήμεροι ως προς την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών τους προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. κατά το χρόνο της καταχώρισης. Κατ εξαίρεση, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. καταχωρεί συναλλαγή προς εκκαθάριση για λογαριασμό παραγγελέα σε περίπτωση που: α. η συναλλαγή έχει καταρτισθεί για το κλείσιμο ανοικτής θέσης και έχει παρασχεθεί σχετική γνωστοποίηση από το Μέλος του Χ.Α. προς το Χ.Α. και την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή β. η συναλλαγή έχει καταρτισθεί από ή κατ εντολή της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση μη καταχώρισης συναλλαγής σύμφωνα με τα παραπάνω, η συναλλαγή καταχωρείται στο λογαριασμό του Μέλους του Χ.Α. που την κατήρτισε. Κάθε ανοικτή θέση που δημιουργείται από παρόμοια καταχώρηση μπορεί να διατηρηθεί μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα. Άρθρο 16 Συναλλαγή κάλυψης από Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 1. Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που δεν διαχειρίζεται ως Μέλος του Χ.Α. κωδικό διαπραγμάτευσης για λογαριασμό παραγγελέα του δύναται να προβεί στην κατάρτιση, μέσω της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., συναλλαγής κάλυψης για το αναγκαστικό κλείσιμο ή την εξισορρόπηση ανοιχτών θέσεων για λογαριασμό του παραγγελέα του, ακόμη και αν κατά το χρόνο της κατάρτισης της συναλλαγής κάλυψης ο παραγγελέας του Μέλους είναι ενήμερος ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 2. Για την κατάρτιση μέσω της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. συναλλαγής κάλυψης, για λογαριασμό παραγγελέα του, το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δηλώνει προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. την πρόθεσή του αυτή, προσδιορίζοντας τα στοιχεία του κωδικού εκκαθάρισης του παραγγελέα καθώς και το περιεχόμενο της σχετικής δήλωσης βούλησης που εισάγεται για λογαριασμό του. 3. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. προβαίνει στην κατάρτιση συναλλαγής κάλυψης με τη λήψη της δήλωσης του Μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης αυτής, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων και του λόγου της συναλλαγής κάλυψης. 4. Σε κάθε περίπτωση το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οφείλει να προσδιορίζει στα στοιχεία που εκδίδει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για λογαριασμό του παραγγελέα ότι πρόκειται για συναλλαγή κάλυψης καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία που αφορά το λόγο κατάρτισης της συναλλαγής αυτής. 19

20 Άρθρο Σύστημα Εκκαθάρισης Η εκκαθάριση των συναλλαγών που καταρτίζονται στο Χ.Α. γίνεται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Εκκαθάρισης της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Σε ειδικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όταν η εκκαθάριση μέσω του Συστήματος Εκκαθάρισης δεν είναι εφικτή για χρονικό διάστημα το οποίο κατ εκτίμηση ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχή στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και βλάβη στα συμφέροντα των επενδυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μπορεί να εγκρίνει την προσωρινή εκκαθάριση των συναλλαγών που καταχωρούνται με άλλο πρόσφορο μέσο ή μέσα και αντίστοιχες διαδικασίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτου ανάγκης η Ε.Χ.Α.Ε. μπορεί να αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας της εκκαθάρισης και του διακανονισμού για λόγους ομαλής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών, καθορίζοντας με την οικεία απόφαση τη διάρκεια της αναστολής ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Οι ημέρες κατά τις οποίες τελεί σε αναστολή η λειτουργία της εκκαθάρισης και του διακανονισμού δεν συνυπολογίζονται στην αντίστοιχη προθεσμία ημερήσιας ή περιοδικής ή τελικής εκκαθάρισης των συναλλαγών παραγώγων. Άρθρο 18 Συναλλαγές προς εκκαθάριση 1. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. εκκαθαρίζει συναλλαγές επί παραγώγων σύμφωνα με κατάσταση που της διαβιβάζει για κάθε συνεδρίασή του το Χ.Α. και εφόσον προηγουμένως επέλθουν τυχόν διορθώσεις λαθών ή άλλες μεταβολές των αρχικά καταχωρημένων στοιχείων συναλλαγών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό του Χ.Α. 2. Οι εντολές μεταβίβασης ως προς τις πράξεις εκκαθάρισης των συναλλαγών επί παραγώγων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ως τέτοιων και των πράξεων συμψηφισμού, καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες με την εισαγωγή τους από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στο σύστημα εκκαθάρισης, βάσει της οποίας διενεργείται από αυτή η σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης προς τα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 3. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δεν έχει ευθύνη για τα στοιχεία συναλλαγών που της διαβιβάζονται προς εκκαθάριση. 4. Μέλος του Χ.Α. δύναται να μεταθέτει την εκκαθάριση συναλλαγών που καταρτίζει σε Γενικά Μέλη ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., εφόσον έχει καταρτίσει με αυτά σύμβαση μετάθεσης της εκκαθάρισης. 11 Μετά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 17 προστέθηκε νέο εδάφιο ως ανωτέρω με την απόφαση 174/ του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. όπως η σχετική τροποποίηση εγκρίθηκε με την απόφαση 2/465./ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/353/ ). 20

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.», i όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12- 2004,61/12-5-2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.»

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται: 1. Ως "αντισυµβαλλόµενα µέλη" νοούνται τα µέλη του Χ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ (MARKET MAKER) ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α. Χαρακτηριστικά και πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 και την υπ αριθμ. 1/304/10.6.04 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ 900Β/16.6.04 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...15

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ αριθμ. 19/697/10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Στην Αθήνα σήμερα την. του μηνός.. του έτους 20 μεταξύ: αφενός της ανώνυμης τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 12 η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ., πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα