Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια"

Transcript

1 Εο ευνα ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια της Νάοuσας Επιμέλε ια τ ου Αλέξανδρου Οικονόμου Στι ς 24 Δ ε κ εμβρ ιόυ το υ 1995 μι α ομ άδα το υ Σπηλαι ολογικ ο ύ Ελλ η νικού Εξερευνητι κού Ομι'λου (ΣΠΕΛΕΟ) εξε ρε ύνησε δ ύο από τα υπά ρχο ντα στην πε ΡlOΧ1ί Νά ο υσας σπ1jλαι α, το γνωστr5 μ ε Τ1]1' επω ν υμ ι'α Σαράντα Κάμ α ρ ες κ αι το λι γότ ερ ο γμωστό Λιμ νoσπ1jλαι O. Την ομ(χδα α ποτελούσα!ι οι Αρ γύρ ης Αργυρ ι(ιδ ης, Δ ημ 1ίτρ ης Κομ πιλ1ίρης, Γιωψο ύλα Κριτσιμ ά, Στέφωιος Νι κολα ϊδ ης κ α ι Βασι' λης Τριζώ!/ης. Η ομ ά δ α συνέταξε για αυ τή!ι την εξερε ΙJνηση ειδ Ι Κ 1ί έκ θε ση, που συνοδ ε ύεται anr5 σκ α ρι φ1ίμ ατα καθώς κ αι απr5φωτογραφι'εςγια κ ά θε (Jn1jAalO. Τα στοιχει'α αυ τά, που κ οι νοποl1ίθη κ o.j Ι και στο Δ 1ίμο Νάουσας, παρουσι ά ζον ται στ η συ νέχε ια, μ ε την ελπι'δ α να υπά ρ ξει συμ έχ ε ι α στι ς έρ ε ωιε ς. Τα υτόχ ρ ομα, κω για μα ε ιίιαι πιο ολοκλη ρ ωμ έ!η7 η μ έχρι τού ρ α το υλάχιστ ο )! κ ατ α γρ α φ1ί το υ σπηλαιολογ ι κο ύ πλού του τη ς πε ΡΙΟΧ1 ίς μ ας, α να δ ημοσιεύεται το σχετ ι κr5 ρ επ ορ τά ζ που αφορά στ1]1' πρ όσφατη (2!ο υνι'ο υ 2001) εξε ρεύνηση το υ σπηλαιό υ της Κρά στα ς στο Ροδ οχώρ ι, c5πως δημ οσι ε ύτηκ ε στον τοπι κ ό Τύπο. Οι σπηλαιολόγο ι μ ε ΤΟΥ %. Γι ώ ργ ο Γι ανν υω υ ο ή στ ιτ "Σ Λ Γ ΛΝΤΛ ΚΑ Μ ΛΙ) ΕΣ " 48

2 Ερ ε υνα ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ Α. Σπήλαια της περιοχής "Κούκος" το υ Σπηλα ιολογ ι κού Ελλ ην ικού Εξερευνητικού Ομίλου (ΣΠΕΛΕΟ) 1. Σαράντα Κάμαρες Είναι πολύ γνωστό στου ς κατοίκους και θεωρείται πολυδαίδαλο και αχανές, όπως δείχνει και τ ' όνομάτου. Το προ βλ11 θηκ ε στα ΜΜΕ όταν τρ ία παιδιά χάθηκαν στη σπηλιά και τελικά τα διέσωσε η Πυ ροσβ ε στ ική μετά από τέσσερις ώρες. Έτσι πληοοφοοηθηκε και ο ΣΠΕΛΕΟ την ύπαρξ11 της και οργάνωσεαποστολή στην περιοχ ι 1 Η πρόσβαση στη σπηλιά γίνεται με απόκρη μνο ασαφές μονοπάτι. Η ε ίσοδος είναι ελλειψοειδ 11ς, ύψους 2μ. και πλάτους 3μ. Εσωτε ρικά η σπηλιά είναι οριζόντιαμε έναν κύριο δ ιάδρομο μήκους περίπου 100 μ. χωρίς σημαντικά παρακλάδια και έτσ ι δεν μπο ρ εί να χαρακτηριστεί πολυδαίδαλη. Ο διάδρο μος αυτός κάθε 5-10 μ δ ιευρύνεται και σχη μα τίζε ι δ ιαδοχ ικές αίθουσες -"κάμαρες" κατά του ς ντόπιους-πο ι κίλων διαστάσεων ( η μεγαλύτ ερη έχει δάπ εδο 10Χ 10 μ. και ύ ψ ο ς 5 μ.) Ο ι κάμαρες μερικές φορ έ ς συνδ έονται μεταξύ του ς μ ε στε νά κ αι δυσεύρετα περά σ ματα και αυτό είναι που κάν ει τ η σπ ηλ ιά φαι νο με ν ικά π ο λύπλοκ ηκαι μπ ο ρ ε ί καν ε ίς να χάσει την έξοδο. Γ εν ικά όμως είναι εύκολη και βατή, και μό νο σ ' ένα σημείο χρειάζεται απλή αναροιχηση. Αρχικά η σπ ηλ ιά κατευθύνεται νότια και λίγο μετά το μ έσον της αλλάζε ι κατ ε ύ θυ ν ση και στρέφεται δυτικά. Τ ε λικά κλ ε ίν ει σε στενά ση μείαπου δεν χωράει το ανθρώ π ινο σώμα. Στην οροφή της τελευταίας μεγάλη ς κάμαρας φαίνεται στόμιο διαδρόμου, αλλά απαιτείται δύσκολη αναρρίχη - ση και δεν εξερευνήθ ηκε προς το παρόν. Συνολι κά οι κάμαρες είναι επτά, αλλά επε ιδή τα σχή ματά τους είναι ασαφη, μπορεί κανείς να μετρήσει και περισσότερες. Η μορφή της σπηλιάς δ είχνει ότι ε ίναι κοίτη αποξηραμένου υπόγειου ποταμού. Είναι διανοιγμένη όχι σε ασβεστόλιθο όπως ου ν ήθωξ, αλλά κυριολεκτικά μ έ σα σε απολιθώματα, κάτι ίσως μοναδ ικό γ ια τα ελλην ικά δεδο μέ να. Με μια προσεκτικότερη ματιά φαίνεται ότι τα τοιχώματα αποτελούνται από πυκνό δίκτυο απολ ιθωμένων φύλλων, μίσχων, κλαδ ιών και ριζών που Σ π ~ ),α.~ o Σa.fa.vτα. 1<:Ι~a.ρε.s Na.ou6'o.s ~:""' ' Κ ό.τοψ'1 (ΣΚQ.ρtφηι-ι-α-J Σ n.e Λ.Ε.Ο t 995 "Σ α ράντα Κάμαο ε; " - Σκαο ίφημ α 49

3 Ν/Λ ΟΥΣΤΛ φέρουν επικάλυψη σταλακτιτικού υλ ικού. Το δίκτυο αυτό δεν είναι συ μπαγές, αλλά ο ι σχη ματισμοί του χωρ ίζονται από αερ οφόρους χώρους. ώ στ ε τ ε λικά ο μ ισό ς όγκ ο ς του πετρώματος είναι κενός. 1 >8 Στην τρίτη κατά σ ει ρά κάμ α ρ α υπάρχου ν ογ κώδεις κορμο ί δ έντρων κ αι μάλιστά ένας στ έκ ει όρθιος στο μ έ σον τη ς κάμαρας σαν κο λώ να ύψους 5 μ. από το δάπε δο μέχρ ι την οροφή. Δεν είμα στ ε β έβαιοι ότι πρόκ ειται για γνήσ ια απολ ι θω ματα όπως αυτό τη ς Μ υτιλήνητ. Επ ει δή στου ς κορμού ς δεν δ ιακρίν ονται ετήσιοι δακτύλιο ι. ί σως αυτό που φαίνεται σή - μ ε ρα είναι μόνο το εξωτερ ι - κό εκ μαγείο του φυτού, δ η μιουργημένο από ε ναποθέ σει ς α λάτων ή σταλαγμιτικού υλικού, ενώ το ίδ ιο το φυτό έχε ι αποσυντ εθ ε ί. 5~. Ι Ο σταλαγμιτ ικό ς διάκο σμος τη ς σπη λιάς (και αυτός φυτικός!) είνα ι μ έτρ ιο ; κα ι αρκετά λεηλατημ ένο ς από του ς επ ισκέπτες, ιδ ίω ς κοντά στην είσοδο. Ε ίναι ό μως καταπληκτική η θ έα των απολιθωμάτων που κάνουν αυ ΤΙ1 τη σπη λ ιά μια αξιοθέατη εξαίρ εση της φύσης. Αρχαιολογικά ευρήματα εκ πρώτη ς όψεως δεν παρ ατηρή θη κ αν. Τ έ λο ς η πανίδα τη ς σπ ηλιάς αποτε λείται κυρ ίω ς από λίγες νυχτ ε ρ ίδ ε ς. 2. Λιμνοσπήλαιο Βρ ίσκ ετα ι χαμηλότερα και ανατολ ικά των Σαράντα Καμαρών. Η ε ίσοδος ε ίναι δυσ εύρ ετη στη βάση τη ς βόρε ιας ορθοπλαγ ιάς το υ οροπεδ ίου τη ς Νάο υσας. Η πρόσβαση στον κύριο χώ ρ ο τη ς σπηλ ιάς γίνε ται μ ε κατηφορ ικό διάδρο μο μη κου ; 8 μ. "Λιμνοσπη λαι ο " - Σκαο ϊφημα κατεύθυνσης νότιας, ο οποίος είναι λαξευ μένος με πλάτος και ύψο; 1 μ. και φέρε ι υποστυλώ ματα σαν στοά μ εταλλ ε ίου. Δ εν ε ίναι γνωστό ποια ή ταν η μοοφη τη ς ε ισόδου πρ ιν γίνε ι η λάξ ευση. Το κυ ρίω ς σπήλα ιο έχε ι μορφή διαδρόμου μ Ι1 κους 30 μ. και δ ιεύθυνσης από Δ προς Α. Ένα στ ενό π έ ρασμα στο μέσο ν το υ το χωρίζει στη ν ανατολ ική αίθουσα και στον δυτικό διάδρομο. Η ανατολ ική αίθουσα, στη ν οποία καταλήγε ι και η στοά τη ς εισόδου, έχει μήκο; 15 μ. πλάτος 6 μ. και ύψος 1-3 μ. Στο μ έσον τη ς το δάπ ε δο ύψωνε τα ι κατά 2 μ. σαν πατά ρι επιφανείας 5 Χ 4 μ. Το αν ατο λικ ό άκρο της αίθουσας αποτελείται από μ ια στενόμακρη διαυγή λίμνη μή κου ς 8 και βά θους 1-3 μ., τη ς ο ποίας τα δύο άκρα είναι οιφω νια - το ανατολικό βάθους 2 μ. και το δυτι κό βάθους 1.5 μ. στα οποία δε ν έχε ι γ ίνε ι κατάδυοη. 50

4 ΝΙΑ ΟΥΣ ΤΑ στενό πέρασμα που α ναφ έ ρ θη κ ε διαμέτρου 0,5 μ. το οποίο οδηγ ε ί στον δεύτερο χώρο του σπ ηλαίου, το δυτικό διάδρομο. Αυτός δεν έ χε ι λίμν ες και προς το δ υτικό του άκρο βαθ μιαία στενεύει και κλεί ν ει. Έχει μήκος πλάτο ς 1-2 ',ι 2-3 μ. 12 μ. και ύψ ος μ. Στο μ έσον το υ δαπ έδου του υπάρχ ε ι μ εγ άλη ορθογών ια το μη λαθοανασκαφή ξ, ε νώ στο σπήλα ιο βρ έθ η καν και άμα ίχνη α ρ χαιοκαπηλων και θη σαυροθ ήρων, Α π ο την ε ξε ρε ι' νη ση στο Λ ιμ νπ οοπ ήλα ι ο όπως σκαπτικά εργ αλ ε ία και έ να κό σκινο. Η λάξευ ση και διαρρ ύθμιση τη ς Υπάρχε ι αργ ή ο ο ή από Δ. πρ ο ς Α. και μάλλον τα ν ερά καταλή γ ο υν σε πηγ ές που βρίσκονται στο εξωτ ε ρ ικό ρέμα, σε απόσταση 70 μ. ανατολ ικά και στη φυ οιπ ή πρ ο έκταση τη ς σπη λιά ς. Στο δυτικό τμήμα τη ς αίθου σας υπάρχε ι μικρότε ρη λίμνη 2 Χ 2 μ. με ροή ίδιας φοράς, χωρίς όμως δυ νατότητα κατάδυσης. ε ισό δου μάλλον και αυτά είναι δικά τους έργα. Η σπηλιά είναι τ μήμ α κο ίτη ς υπόγε ιου ποτα μού, ο οπο ίος είναι ε νε ργός και ορατός στην ανατολικά αίθου σα, ε νώ ο δυτικός διάδ ρομος είνα ι πρ οφανώς η παλι ά κοίτη, και ο ποταμό ς τώρ α περνάε ι χαμηλότερα. Γι α να ολοκληρωθ ε ί η εξερεύνη ση χρ ει άζ εται σπηλαοκατάδυση στα δύ ο Προχωρώντας δυτι κά η αίθουσα τε λειώνε ι αλ σιφωνια, ε κ των οποίων το δυτικό, αν και ε ίναι λά μετά από αναρρίχηση ϋψου; 2 μ. βρίσκ εται το στενότερο, έχε ι καλύτε ρ ε ς προοπτικές συν έχ ειας. Ο δύτη ς, αφού διανύσει υποβρύ χια πο ρεία, ίσως αναδυθεί σε ά γνωστο σπή λα ι ο πιθανώς αξιό λογων διαστάσεω ν και στολι σμού. Το ανατολικό σιφών ι, ό πως αναφέρ θ η κε, μάλλον οδη γεί σε κοντιν ές πη γ ές. Το π έτρωμα της σπ ηλιάς αποτε λε ίται από φυ τικ ά απολιθ ώματα, και ειδικ ά στη ν αίθου σα υπ άρχει συνά θ ρο ι ση αρ κετών μικρών κο ρμ ών. Ο διάκοσμος είναι και εδώ μ έ τριο ς, αλλά δεν έχε ι λεηλατηθεί, ε πε ι δή η σπη λι ά δ εν ε ίναι πολύ Άπ οψη απ ο το σπ ή λαι ο τη ; Κράστας γ νω στή, Τα απολιθώματα ό μως είναι και ε δώ ε ντυπω σ ιακά. 51

5 / ί / 1 / / ' Μ έλη τη; σπηλα ιο λογι κή; ο μ άδ α ; στ/ " " Κραστα " Β. Το σπήλαιο της "Κράστ ας" στο Ροδοχώρι και ύψος π ε ρ ί τα πέντε μέτρα. Εκ ε ί βρίσκονται και τα πολλά όστρακα που ανάγ ονται στην παλαι ο λιθική ε ΠΟΧ Ι1, απ όδειξη τη ς ανθρώπιν ης παρ ο υσ ία ς ε κεί κατά την μωω ινή αυ τή π ε ρ ίοδο. από το έως το π. Χ, Ο χώρο ς έχε ι μ εγάλη επιστη μον ικ ή αξία κ αι γ ια την πρώιμη ν ε ο λι θι κή εποχή, Την εποχ Ι1 που δεν χρη σ ιμο ποιούνταν ακόμ η τα μ έταλλα. Τα ε ρ γαλεία ήταν λ ίθ ι να κ αι τα αγγ ε ία ήταν φτιαγμ ενα στο χ έρι χωρ ίς τη ΧΡ Ι1ση τροχού, που δε ν ε ίχ ε αναεαλυφθεϊ α- κόμη. Η αρχα ιολο γική έρε υνα ε ίν αι ε πομένως αναγκ αία, όπως και η μ ελέτη β ιολό γων. Το σπήλα ιο ε ίναι γε μάτο νυχτ ε ρ ίδ ε ς κ αι πά ρ α πολλά ζωύφ ια. Αυτό είναι εξαιρε τι κά σ η μαντικό, γ ιατί στα σπήλαια μπορ ε ί να μελετηθεί μια ιδια ίτ ερη εξελ ΙΚΤΙΚ Ι1 πορ εία των οργαν ι σμω ν. Ει δικι1 ο μάδα σπηλαιολόγω ν π ο υ αποτελούσαν οι Σταμάτη ; Κ ίρδης, γ εωλόγος -σπηλα ιολό γος. Βασ ίλη ς Γ ιαννόπουλοτ, διδάκτωρ γ ε ωλο γίας στην Εφορ ε ία Παλα ιοανθρωπολογ ίας-σπ η λαιολογ ίας. Θ εοφάνη ς Έλλην ας, Χριστ ίνα Γκά ρ γκουλα και Π ελαγ ία Φιλιππάτου, σπηλαιολό γο ι, ε π ισκεφθ η καν και π ρ αγμ ατοποίησαν μι α πρώτη αναγνωριοτική επίσκεψ η στο Σπήλαιο του Ροδοχωρ ίου, όπου του ς υποδέχθη κε ο νομα ο χιακός σύμ βουλος κ. Λάζαρο ς Τέμας. Η εξερεύνηση κράτη σ ε αρκετές ώρ ες. Τα μ έλη τη ς ομάδας εξερεύνησαν όλα τα επ ισκ έ - ψιμ α τμήματα του σπ ηλαίου, σ ε β άθο ς 180 μ έτρων, και 35 μέτρα κάτω από το ύψος του στομ ίου. Διαπιστώθηκ ε ότι πρό- r κ ειται γ ια ένα βαραθ ρώδ ε ς σπήλαιο με μικρ ές οπές π ε ριφ ε ρ ει ακά, γεμάτο μ ε κομμάτια οστράκων (θραυσ μάτω ν αγγείω ν) παλα ιολ ιθ ική; εποχι1ς και υπολ ε ιμ μάτων φωτιάς σ ε πολλά σημ εία. Σύμφωνα με τα πρώτα συμπ ε ράσματα, πρόκειται γ ια σπι1 λα ιο που δ η μ ιουργ ή θ η κε όταν ο ασβεστόλ ιθος, στο απώτατο παρ ε λθόν, χώρισε στα δύο. Η κύρ ια ε ίσοδός του είναι η σχισμή, και στο κατώτατο σημ ε ίο του υπάρχε ι αίθουσα δέκα επί τριάντα μ έτρα Το σπή λα ι ο δ εν προσφ έρ εται γ ια μα ζικές επισκ έ ψεις, γ ιατί ο χώρ ο ς είν αι περιορισ μ έ νος. οι καταπτώσ εις ε ίνα ι επ ι κ ίνδυνε ς και τα οηγ ματα εξαιρε τικά επισφαλή. Ωστόσο. μετά από επ ι στη μον ΙΚΙ1 έρευνα μπορούν να γίνουν κάποι ε ς βασ ι κ έ ς εργασ ίε ς για κάπο ια μικ ΡΙ1 διαδρομή. Α π οψ η απο το σπήλα ι ο τη ; Κ ρ ( ίστα ; 52

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστής: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια ΠΡΟΡλήματα 1. Εξηγήστε γ ιατ ί ένα κουρείο είναι ένα σύστημα ουράς, περιγράφοντας τα συνθετικά του μέρη. 2. Π ροσδιορίστε τους πελάτες και τι ς θέσεις εξυπηρέτηση ς του συστήματος ουράς για καθεμιά από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' Πυροσβ έστης και φύση άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η φωιοyραφ lα αυτή ε lναι an6 Γόλλα εθελονιιί nυροσβέσιπ. Από τ η ν σύνταξη... Ένα θέμα που δεν μας έχε~ αnaοχολήσε~

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ

ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στορικό ρχε ο Ε ΕΧ ΕΝ Μ Μ 11-12 2013 εύ υνος Εκ όσε ς Τ Π Ν Ν Στα ου 40 102 2 Ν λ 0 210 2 241 0 210 2 24 0 210 2 24 1 Σχε ιασµός αραγ γ Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου Ενια ο κτυο ενια α

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα