Νόµος 2372/1996. «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 29/28.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νόµος 2372/1996. «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 29/28.2."

Transcript

1 Νόµος 2372/1996. «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 29/ ) Άρθρο πρώτο 1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ» (ΕΛ.Κ.Ε.). Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυµία αυτή µπορεί να αποδίδεται στα αγγλικά ως «HELLENIC CENTER FOR INVESTMENT (H.C.I)» η σε ακριβή µετάφραση της σε άλλη γλώσσα. 2.Το ΕΛ.Κ.Ε λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. Το ΕΛ.Κ.Ε υπάγεται στον παρόντα νόµο και συµπληρωµατικά στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως κάθε φορά ισχύει. 3.Το καταστατικό του ΕΛ.ΚΕ έχει ως εξής: Άρθρο 1 Σκοπός 1.Σκοπός του ΕΛ.Κ.Ε είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση και η υποστήριξη επενδύσεων στην Ελλάδα. Η συµβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσµικού πλαισίου τους και η υποστήριξη των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων. 2.Για την επίτευξη του σκοπού του το ΕΛΚΕ. α)κινητοποιεί τους ενδιαφερόµενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογικό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα. β)προβάλλει στις αλλοδαπές χρηµατοοικονοµικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τοµέα και κλάδο. γ. Μεριµνά για την έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες, για την έναρξη πραγµατοποιήσεως των επενδύσεων ύψους άνω των εννέα εκατοµµυρίων ευρώ ή, εφόσον το πενήντα τοις εκατό της ιδίας συµµετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών εκατοµµυρίων ευρώ, παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνσή τους. Για το σκοπό αυτόν παραλαµβάνει το φάκελο της επένδυσης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν ταχέως στις επιβαλλόµενες για το σκοπό αυτόν ενέργειές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται επίσης να παρέχουν στο ΕΛ.Κ.Ε. έγγραφη ενηµέρωση κάθε µήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναµίας παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων. [Η περίπτωση γ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 12 του Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α 212)] δ. Για τους υποψήφιους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους αναπτυξιακούς νόµους συντάσσει αιτιολογηµένη έκθεση σκοπιµότητας, την οποία κοινοποιεί µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συµπράττουν στη διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηµατικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόµους που κάθε φορά ισχύουν. Για τις αιτήσεις επενδύσεων ή επιχειρηµατικών σχεδίων που υποβάλλουν οι πιο πάνω επενδυτές και παραλαµβάνονται από το ΕΛ.Κ.Ε. δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισµοί υποβολής και εξέτασής τους, που προβλέπονται στο εδ. α' της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ), στο άρθρο 23Α και στην περίπτωση 4Α του άρθρου 23Β του ίδιου νόµου που προστέθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α ). [Η περίπτωση δ προστέθηκε από την παρ.5 του άρθρου 12 του Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α 212)] ε. ιατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου των επενδύσεων και την προώθηση της διεθνούς επιχειρηµατικής συνεργασίας. [Η περίπτωση ε προστέθηκε από την παρ.6 του άρθρου 12 του Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α 212)]] Άρθρο 2 ιάρκεια-έδρα

2 1.Η διάρκεια του ΕΛ.ΚΕ είναι πενήντα (50) έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Εδρα του ΕΛ.Κ.Ε είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και γραφείων του σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό. Άρθρο 3 Κεφάλαιο 1.Το µετοχικό κεφάλαιο του ΕΛ.Κ.Ε είναι πενήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχµών η καθεµιά και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό ηµόσιο µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού το κεφάλαιο αυτό µπορεί να αυξηθεί έως και εκατό τοις εκατό (100%).Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και ο τρόπος και ο χρόνος της κάλυψης του ποσού της αύξησης και µπορεί να ορίζεται ότι η ανάληψη και η καταβολή του γίνεται από τράπεζες- µέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα ή από θυγατρικές τους εταιρείες.για κάθε άλλη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του ΕΛ.Κ.Ε εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού ηµοσίου στη γενική συνέλευση των µετόχων του ΕΛ.Κ.Ε ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 2.Οι µετοχές του ΕΛ.Κ.Ε είναι ονοµαστικές. Άρθρο 4 Έσοδα Τα έσοδα του ΕΛ.ΚΕ προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του σκοπού του από δωρέες, κληρονοµιές, κληροδοσίες από την εκµετάλλευση της περιουσίας του και από οποιοδήποτε άλλη νόµιµη πηγή. Άρθρο 5 ιαχείριση 1.Η διαχειριστική χρήση του ΕΛ.Κ.Ε συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. υο (2) µήνες πριν από την έναρξη κάθε χρήσης συντάσσεται ο προϋπολογισµός της εποµένης και µέσα στους τρεις (3) πρώτους µήνες κάθε ηµερολογιακού έτους συντάσσεται ο απολογισµός της προηγούµενης χρήσης. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός εγκρίνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛ.Κ.Ε και υποβάλλονται για έγκριση στον εποπτεύοντα Υπουργό. 2.Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατή η ανακατανοµή των κονδυλίων του προϋπολογισµού. Για την αύξηση του συνολικού προϋπολογισµού απαιτείται έγκριση του συνολικού προϋπολογισµού. 3.Ο τρόπος της διενέργειας των δαπανών, της σύνταξης του ισολογισµού και του απολογισµού, της οργάνωσης και της λειτουργίας των οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση του ΕΛ.Κ.Ε ρυθµίζεται µε κανονισµούς που καταρτίζονται από το ιοικητικό του Συµβούλιο και εγκρίνονται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Άρθρο 6 Οικονοµικός έλεγχος Η οικονοµική διαχείριση του ΕΛ.Κ.Ε υπόκειται σε κατασταλτικό ετήσιο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο που υποβάλλει την έκθεση του στο ιοικητικό Συµβούλιο του και στον εποπτεύοντα Υπουργό. Άρθρο 7

3 Απαλλαγές 1.Το ΕΛ.Κ.Ε απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό,κοινοτικό, ή υπέρ τρίτου άµεσο ή έµµεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέµενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου και απολαµβάνει γενικά όλων των δικονοµικών και άλλων προνοµίων και ατελειών του ηµοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν.1676/ Οι διατάξεις περί προµηθειών δεν εφαρµόζονται στο ΕΛ.ΚΕ µέχρι του ποσού των δέκα εκατοµµυρίων ( )δραχµών. Άρθρο 8 ιοίκηση-εκπροσώπηση 1.Το ΕΛ.Κ.Ε διοικείται από εννεαµελές ιοικητικό Συµβούλιο, που διορίζεται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού. Ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου διορίζονται ανώτερα τραπεζικά στελέχη, στελέχη επιµελητηρίων προσωπικότητες της επιχειρηµατικής και ακαδηµαϊκής ζωής του τόπου και στελέχη του δηµόσιου τοµέα που διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα επενδύσεων και διεθνούς επιχειρηµατικής δράσης. Τέσσερα από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκτός από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, διορίζονται µετά από υπόδειξη της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών και των τριτοβάθµιων επαγγελµατικών οργανώσεων που υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο. 2.Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου είναι επταετής. Εάν κενωθεί πρόωρα θέση µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου διορίζεται αντικαταστάτης σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο για το χρόνο θητείας που αποµένει. 3.Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιοριστούν, η συνολική τους όµως θητεία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών. 4.Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον µια φορά κάθε µήνα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα µέλη και το γραµµατέα. 5.Το ΕΛ.Κ.Ε εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη περίπτωση πρόσωπο. 6.Το ιοικητικό Συµβούλιο προσλαµβάνει γενικό διευθυντή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο γενικός διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Κέντρου, διευθύνει τις εργασίες του και προΐσταται των υπηρεσιών του και συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου εισηγούµενος τα προς συζήτηση θέµατα. Επίσης ο γενικός διευθυντής καταρτίζει το ετήσιο και διευρυµένο πρόγραµµα δράσης και τους ετησίους απολογισµούς έργου, που υποβάλλονται για έγκριση στο ιοικητικό Συµβούλιο. Άρθρο 9 Στελέχωση - Εσωτερική λειτουργία 1. Στο ΕΛ.Κ.Ε. προσλαµβάνεται προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου ορισµένου χρόνου, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαµβάνεται και µία θέση νοµικού συµβούλου, η οποία καλύπτεται µε σχέση έµµισθης εντολής. 2. Επιτρέπεται η απόσπαση στο ΕΛ.Κ.Ε. υπαλλήλων από το δηµόσιο τοµέα, τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρείες και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 3. Οι διατάξεις περί προσλήψεων, βαθµολογίου και µισθολογίου του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν εφαρµόζονται στο προσωπικό του ΕΛ.Κ.Ε. µε εξαίρεση το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/ Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται, βάσει και της

4 περιγραφής της κάθε θέσης εργασίας, οι αποδοχές και τα επιδόµατα του προσωπικού του ΕΛ.Κ.Ε. στο πλαίσιο των συγκριτικών αµοιβών στην αγορά εργασίας. 4. Οι αποσπώµενοι στο ΕΛ.Κ.Ε. εξακολουθούν να λαµβάνουν από την υπηρεσία που οποσπώνται το σύνολο των αποδοχών τους µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα, γενικά ή ειδικά, της οργανικής τους θέσεως. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόµατος. Άρθρο 10 Εσωτερικός κανονισµός Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που εκδίδεται µετά από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Ε., µε τον οποίο ρυθµίζονται τα παρακάτω θέµατα. α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών του. β) Η κατανοµή αρµοδιοτήτων στις υπηρεσίες του και ο τρόπος λειτουργίας τους. γ) Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού στις διοικητικές µονάδες του. δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης εργασίας και εξέλιξης του προσωπικού. ε) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό. Άρθρο δεύτερο 1. Στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών συνιστάται Επιτροπή Προώθησης Επενδύσεων (Ε.Π.Ε.) µε έργο την παρακολούθηση των διαδικασιών για την έκδοση των αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη της πραγµατοποίησης επενδύσεων ύψους άνω των εννέα εκατοµµυρίων ευρώ ή, εφόσον το πενήντα τοις εκατό της ιδίας συµµετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών εκατοµµυρίων ευρώ. Η επιτροπή εξετάζει περιπτώσεις καθυστερήσεων στα επί µέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιµά τους λόγους που τις προκαλούν και προσδιορίζει τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την επιτάχυνσή τους. Τα µέτρα αυτά αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει κάθε µέλος της κατά την αρµοδιότητά του. 2. Η επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ως Πρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου Υπουργείου ως µέλος και αναπληρωτή του και από τους Γενικούς Γραµµατείς των Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, Γεωργίας και Πολιτισµού ως µέλη. Μπορεί να καλούνται από τον πρόεδρο και µετέχουν ως µέλη, όταν απαιτείται, και άλλοι γενικοί γραµµατείς. Χρέη εισηγητή ασκεί το πρόσωπο που εκπροσωπεί το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.). 3. Η Ε.Π.Ε. συνέρχεται µε πρόσκληση του προέδρου της είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από αίτηση του ΕΛ.Κ.Ε., στην οποία περιέχονται συγκεκριµένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών στην προώθηση των ανωτέρω διαδικασιών και οι λόγοι στους οποίους οφείλονται. [Οι παρ. 1, 2 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α 212)] 4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ανάπτυξης µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα της συγκρότησης της Ε.Π.Ε. και να εξειδικεύονται οι αρµοδιότητές της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής τους, η οργάνωση και η λειτουργία της, η γραµµατειακή της υποστήριξη, ο τρόπος και η διαδικασία της κατά τα ανωτέρω συµβολής του ΕΛ.Κ.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» [Η παράγραφος 4 προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α 212)] 5.Όλες οι υπηρεσίες και οργανισµοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να παρέχουν στο ΕΛ.Κ.Ε. κάθε αναγκαία διευκόλυνση, συνδροµή και πληροφορία για την πραγµατοποίηση του σκοπού του. [Η παράγραφος αναριθµήθηκε από 4 σε 5, σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 12 του Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α 212)] Άρθρο τρίτο

5 1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΜΟΝΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» («Μ.Ο.»). 2. Η Μ.Ο.. λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. Η Μ.Ο., υπάγεται στον παρόντα νόµο και συµπληρωµατικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 844/1978 (ΦΕΚ 232 Α') και στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 αναλογικώς εφαρµοζόµενες, όπως κάθε φορά ισχύουν 3. Το καταστατικό της Μ.Ο.. έχει ως εξής: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της Μ.Ο.. είναι η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικά και σε µεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της διοικητικής δοµής στην εφαρµογή προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται οπό την Ευρωπαϊκή 'Ένωση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Μ.Ο.. προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως: 1. Αιτιολογεί τις ανάγκες σε στελεχιακό δυναµικό και διοικητική τεχνογνωσία των φορέων διαχείρισης προγραµµάτων και των φορέων υλοποίηση µέτρων ή έργων. Με τη διαδικασία του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού προσλαµβάνει ειδικευµένο προσωπικό και αποσπά στελέχη του δηµοσίου τοµέα. [Η τελεία µετά τις λέξεις «δηµοσίου τοµέα» τέθηκε και οι επόµενες λέξεις διεγράφησαν µε την παρ.5 άρθρ.18 Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α 251] 2. Υποστηρίζει την οργάνωση της διαχείρισης του Κ.Π.Σ. µε την επεξεργασία συστηµάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη µεταφορά τεχνογνωσίας µε συνεχή κατάρτιση του προσωπικού των εµπλεκόµενων φορέων, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για το σκοπό αυτό. 3. Υποστηρίζει τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 4. Προτείνει τη δοµή οργάνωσης των διαχειριστικών αρχών. 5. Προβαίνει στη δηµόσια πρόσκληση για την απόσπαση προσωπικού στις ειδικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδάφιο β' και υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο α'. [Οι παρ. 2-5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.2 άρθρ.18 Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α 251)] 6.Υποστηρίζει τους τελικούς δικαιούχους µετά από πρόταση των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραµµάτων. [Η παρ.6 προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρ.18 Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α 251)] Άρθρο 2 ιάρκεια - Έδρα 1. Η διάρκεια της Μ.Ο.. είναι επτά (7) έτη από δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. «Με απόφαση της γενικής συνέλευσης µπορεί να παρατείνεται για όσο χρονικό διάστηµα µία ή περισσότερες φορές η διάρκεια της εταιρείας.. [Η περίοδος της παρ.1 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.18 Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α 251)] 2. Έδρα της Μ.Ο.. ορίζεται η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτηµάτων υποκαταστηµάτων και γραφείων της σε όλη την ελληνική επικράτεια. Άρθρο 3 Κεφάλαιο 1.. Το µετοχικό κεφάλαιο της Μ.Ο.. είναι είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η καθεµία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό ηµόσιο µέσα,σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού το κεφάλαιο αυτό µπορεί να αυξηθεί έως και εκατόν είκοσι τοις εκατό(120%). Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος και του ποσού της αύξησης και µπορεί να ορίζεται ότι η ανάληψη και η καταβολή του γίνεται από το ηµόσιο, φορείς ή εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τράπεζες, επαγγελµατικές ενώσεις συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για κάθε άλλη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/ Οι µετοχές της Μ.Ο.. είναι ονοµαστικές.

6 Άρθρο 4 Πόροι Οι πόροι της Μ.Ο.. προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων από προγράµµατα τεχνικής βοήθειας που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από επιχορηγήσεις, δωρεές κληρονοµιές, κληροδοσίες από την εκµετάλλευση της περιουσίας του και από κάθε άλλη νόµιµη πηγή. Άρθρο 5 Οικονοµικός έλεγχος Η οικονοµική διαχείριση της Μ.Ο.. υπόκειται σε κατασταλτικό ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές που υποβάλλουν την έκθεσή τους στο ιοικητικό Συµβούλιο και στον εποπτεύοντα Υπουργό. Άρθρο 6 Απαλλαγές Η Μ.Ο.. απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο δηµοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άµεσό ή έµµεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέµενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου και απολαµβάνει γενικό όλων των δικονοµικών και άλλων προνοµίων και ατελειών του ηµοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 1676/1966. Άρθρο 7 ιοίκηση - Εκπροσώπηση 1. Η Μ.Ο.. διοικείται οπό εννεαµελές ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία, το οποίο λειτουργεί, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις για τις ανώνυµες εταιρίες και διορίζεται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. 2. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιοριστούν. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο προσλαµβάνει γενικό διευθυντή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας «το πολύ» τεσσάρων (4) ετών, ύστερα από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο γενικός διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Μ.Ο.., διευθύνει τις εργασίες της προΐσταται των υπηρεσιών της και συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου εισηγούµενου τα προς συζήτηση θέµατα. [Οι λέξεις «το πολύ» προστέθηκαν µε την παρ.4 άρθρ.18 Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α 251)] 4. Η Μ.Ο.. εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη περίπτωση πρόσωπου το οποίο µπορεί και να µην είναι µέλος αυτού. 5. Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού ηµοσίου στη γενική συνέλευση των µετόχων της Μ.Ο.. ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας και Εργασίας. Άρθρο 8 Στελέχωση - Λειτουργία Το προσωπικό της Μ.Ο.. προσλαµβάνεται από τον ιδιωτικό τοµέα ή αποσπάται από το ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη και αιτιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. 2. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες µπορεί να ανανεώνονται, ύστερα από αντικειµενική

7 αξιολόγηση της απόδοσής τους. Οι ανωτέρω συµβάσεις δεν δύνανται να µετατραπούν σε συµβάσεις αορίστου χρόνου. 3. Οι διατάξεις περί προσλήψεων, βαθµολογίου και µισθολογίου του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν εφαρµόζονται στο προσωπικό της Μ.Ο.., µε εξαίρεση το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι αποδοχές του οποίου καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της και είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στις αποδοχές των απασχολούµενων στο δηµόσιο τοµέα. Οι αποσπώµενοι στη Μ.Ο.. εξακολουθούν να λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, µε τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόµατα της οργανικής τους θέσης. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατή χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόµατος, ανάλογα µε τα καθήκοντα τα οποία ασκούν. Άρθρο 9 Ειδικά θέµατα 1. Όλα τα ειδικότερα θέµατα τα σχετικό µε την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών της Μ.Ο.. τα αναγκαία προσόντα και τους όρους πρόσληψης του προσωπικού, την κατανοµή του σε τµήµατα την εξέλιξη και τον πειθαρχικό έλεγχό του ρυθµίζονται µε κανονισµό που καταρτίζεται από το ιοικητικό της Συµβούλιο και εγκρίνεται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. [Οι λέξεις µετά τη λέξη «Υπουργού» διεγράφησαν µε την παρ.5 άρθρ.18 Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α 251)] 2 Το πρώτο ιοικητικό Συµβούλιο της Μ.Ο.. διορίζεται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Συµβουλίου αυτού δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα (l)έτος από την ηµεροµηνία διορισµού του. 3. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της Μ.Ο.., ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία για την οργάνωση και τη λειτουργία της λεπτοµέρεια. Άρθρο τέταρτο 1. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του όρθρου 8 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23Α') όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α), αντικαθίστανται ως ακολούθως. 1. Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που συνοδεύουν. Αν προκύπτει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ, δ1 και δ2 της παραγρ. 3 του άρθρου 8 του Π. /τος 23/1993 (ΦΕΚ 8 Α') συνάπτεται σύµβαση κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τον ανάδοχο του έργου για τον κανονισµό τιµών µονάδας των συµπληρωµατικών εργασιών και για τη δυνατότητα άσκησης των σχετικών ενδίκων µέσων εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α). Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση ανάθεση των συµπληρωµατικών εργασιών, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύµβασης. Στο ως άνω ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή συντάξεως τυχόν µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες του έργου. Οι συµπλ1ηρωµατικές εργασίες παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης. 2 Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προς µέτρησης της µελέτης και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της µορφής του έργου. Τα ποσά των δαπανών καθορίζονται µε την απόφαση απρόβλεπτων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν.

8 2338/1995 και µε την οποία µπορεί να ορισθεί διαφορετικά ποσό απροβλέπτων για τα µικρά έργα. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος συγκριτικός πίνακας» αντικαθίσταται µε τον όρο «ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών». 2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων.έργων, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο οι διατάξεις των νόµων 716/1977~ 1418/1984 ν προεδρικών διαταγµάτων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, καθώς και της λοιπής κείµενης νοµοθεσίας, που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, όπως και κάθε νόµου ή προεδρικού διατάγµατος που εκδίδεται και αφορούν τη µελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση των δηµόσιων έργων. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων η νέα διάρθρωση του νοµοθετικού υλικού, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτούς νέα αρίθµηση διατάξεων, απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητό ή σιωπηρή καθώς και των µεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η ενέργεια διορθώσεων στη φραστική διατύπωση και η µεταφορά στη δηµοτική γλώσσα. 3. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 ισχύουν για το έργο που θα δηµοπρατηθούν ή ανατεθούν µετά από ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 4. Στα δηµόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται εκτός από τους ελέγχους που προ~ βλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσιο α, να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόµενων έργων και από ειδικό Σύµβουλο που προσλαµβάνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµία ύστερα από σχετικό διαγωνισµό. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ηµόσιων Έργων κανονίζονται όλα τα σχετικά θέµατα µε τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Σύµβουλο ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων τον τρόπο αποκατάσταση των διαπιστούµενων ελαττωµάτων και τυχόν επίλυση διαφωνιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.. 609/ 1985 (ΦΕΚ 223 Α') ή τα καθοριζόµενα στη σύµβαση και ρυθµίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την αποτελεσµατικότητα του ποιοτικού ελέγχου. 5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Με όµοιο απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χρηµατοδότησης του έργου. Άρθρο πέµπτο Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Ν /1959 τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Το εκ δύο τρίτων (2/3) υπόλοιπον του ανωτέρω ποσού αναγράφεται ωσαύτως υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον εις τον προυπολογισµόν εσόδων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και διατίθεται κατά τα δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας οριζόµενα µη εφαρµοζοµένων, εν προκειµένω, των περί ηµοσίου Λογιστικού διατάξεων.» Άρθρο έκτο 1. Στη θέση της περίπτωσης (ιγ) της παραγράφου 1. του άρθρου 2 του Ν. 1892/1990, η οποία καταργήθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 58 του Ν. 2324/1995 τίθεται περίπτωση ως εξής: ι γ. Εταιρείες διεθνούς εµπορίου. που ιδρύονται ή λειτουργούν ως ανώνυµες εταιρείες από την προϋπόθεση ότι: α) αποκλειστικός σκοπός τους είναι η διενέργεια οικονοµικών - εµπορικών δραστηριοτήτων διεθνούς εµπορίου και β) το µετοχικά τους κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εκατοµµυρίων ( ) δραχµών τουλάχιστον, ολοσχερώς καταβεβληµένο. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας καθορίζονται οι λεπτοµέρειες πλήρωσης των

9 ως άνω προϋποθέσεων καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες για την υπαγωγή επενδύσεων των εταιρειών αυτών στα κίνητρα του παρόντος νόµου. 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση (ιθ) Οι δαπάνες για την αγοράς κατασκευή ή τη µετατροπή κτιριακών εγκαταστάσεων, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό (εκτός Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) απαραίτητων για τις ανάγκες των εταιρειών διεθνούς εµπορίου της περίπτωσης (ιγ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν ως αποθηκευτικοί, ψυκτικοί χώροι ή ως χώροι γήρανσης συντήρησης. διαλογής ή/και συσκευασίας προϊόντων ή ως χώροι διανοµής σε ευρύτερες περιφέρειες. Επίσης, οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού για τους ανωτέρω χώρους εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου, ηλεκτρονικών υπολογιστών και του αναγκαίου λογισµικού (software), του λοιπού εξοπλισµού δράσης και λειτουργίας των εταιρειών αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την αγορά καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων ή/και αυτοκινήτων ψυγείων. Επίσης, οι δαπάνες για την αγορά µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων ή/και αυτοκινήτων ψυγείων που η ηλικία τους δεν υπερβαίνει την 5ετία. Στην περίπτωση αυτή τα κίνητρα του παρόντος νόµου παρέχονται για κόστος αγοράς ανά αυτοκίνητο ή τµήµα του ύψους µέχρι τέσσερα εκατοµµύρια ( ) δραχµές. 3. Στο έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 1892/1990~ το οποίο προστέθηκε µε την περίπτωση (ε) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2234/1994 ως πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής: «Τα οριζόµενα στο εδάφιο αυτό ισχύουν και για τις εταιρείες διεθνούς εµπορίου της περίπτωσης (ιγ) την παράγραφο 1 του άρθρου 2. Άρθρο έβδοµο Ειδικά µέτρα προστασίας απολυοµένων στις περιοχές της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ' και ΘΡΑΚΗΣ του άρθρου 3 του Ν. 1892/ Σε περίπτωση που εργοδότης προβεί µέσα στον ίδιο µήνα, σε καταγγελία της σύµβασης εργασίας περισσότερων των δέκα µισθωτών ή διακοπή της λειτουργία επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. που απασχολούσε κατά τη διακοπή της λειτουργίας της τουλάχιστο δέκα µισθωτούς, οι απολυόµενοι εργαζόµενοι προστατεύονται από τα Παρακάτω ειδικά µέτρα. Ειδικότερα: α. Ο άνεργος δικαιούται να επιλέξει. - Πρώτον έκτακτη εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, που δεν συµψηφίζεται µε το επίδοµα τακτικής ανεργίας στην περίπτωση που κατά το χρόνο της απόλυσης ή της διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης ο εργοδότης δεν έχει καταβάλει τις δεδουλευµένες αποδοχές δύο (2) τουλάχιστον µηνών. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται δυνατότητα επιµήκυνσης του χρόνου επιδότησης τακτική της ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άτοµο ηλικίας άνω των 55 ετών ή πολύτεκνο ή ευρισκόµενο πλησίον του χρόνου συµπλήρωσης των προϋποθέσεων απονοµής πλήρους σύνταξης. - εύτερον, την ένταξή του κατά προτεραιότητα στα προγράµµατα απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης που πραγµατοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.. ή που ο Ο.Α.Ε.. εκπονεί ειδικά για τους συγκεκριµένους απολυόµενους. β. Και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδ. α' ο άνεργος δικαιούται παροχών ασθενείας-σε χρήµα και σε είδος από το Ι.Κ.Α. για τα επόµενα δύο (2) έτη, από την καταγγελία της σύµβασης εργασίας. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ανέργων στις ρυθµίσεις των εδαφίων α' και β' την παρ. 1 του παρόντος άρθρου το σύνολο των προβλεπόµενων παροχών, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την υπαγωγή στις σχετικές ρυθµίσεις. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι δυνατόν να καθοριστούν πρόσθετα µέτρα προστασίας των απολυοµένων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 4. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καλύπτουν όλες τις περιπτώσει µαζικών απολύσεων περισσότερων των δέκα µισθωτών ή διακοπής της λειτουργίας επιχείρησης ή εκµετάλλευσης που απασχολούσε κατά τη διακοπή της λειτουργίας της περισσότερους από δέκα µισθωτούς, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 1994 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. [Οι λέξεις «στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προστέθηκαν και η χρονολογία «1η Ιανουαρίου 1994» τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α 43)]

10 5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αποκλειστικά για τις γεωγραφικές περιοχές της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ' και ΘΡΑΚΗΣ του όρθρου 3 του Ν. 1892/1990. Άρθρο όγδοο Φορείς Εφαρµογής Κοινοτικών Προγραµµάτων Κοινωνικό- οικονοµικής Παρέµβασης 1 Το ηµόσιο, πάσης φύσεως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και φυσικά πρόσωπα και ενώσεις φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων δύνανται να συµβάλλονται µεταξύ τους για τη σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. µε τη µορφή αστικής εταιρείας. Σκοπός της ως άνω εταιρείας είναι η εφαρµογή των Κοινοτικών Προγραµµάτων για την Οικονοµική και Κοινωνική Ένταξη των Λιγότερο Ευνοηµένων Κοινωνικών Οµάδων και για την Καταπολέµηση του Οικονοµικού και Κοινωνικού Αποκλεισµού και την Προώθηση της Αλληλεγγύης. Η εφαρµογή και η διαχείριση των ανωτέρω Προγραµµάτων- γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν το καθεστώς εφαρµογής και διαχείρισής τους και υλοποιούνται µέσω των εταιρειών του παρόντος. 2. Για τη σύσταση κάθε αστικής εταιρείας της παραγράφου του παρόντος άρθρου συµβάλλονται οι φορείς που πρόκειται να συµµετάσχουν στην εφαρµογή προγραµµάτων. 3. Η ως άνω σύµβαση αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 741 κ.ε. του Α.Κ., τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στη σχετική πράξη του αρµόδιου κοινοτικού οργάνου ή εξουσιοδοτηµένων φορέων τους καθώς και στο τυχόν πρωτόκολλο συµφωνίας στο συµβόλαιο εφαρµογής και γενικότερα σε οποιοδήποτε άλλο κείµενο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του συγκεκριµένου προγράµµατος. Στο καταστατικό ορίζεται ότι όλα τα αποστελλόµενα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγγραφα και στοιχεία, βάσει του προγράµµατος αποστέλλονται ταυτόχρονα και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµία που έχει το δικαίωµα ελέγχου διαχειρίσεως και πραγµατοποιήσεως του σκοπού του προγράµµατος. Η προβλεπόµενη, στις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 38 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'), εξουσία ελέγχου του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ασκείται και έναντι των εταιρειών που συνιστώνται µε το παρόν άρθρο. 4. Ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας το καταστατικό της εταιρείας δηµοσιεύεται στα αρµόδιο πρωτοδικείο και γνωστοποιείται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Με τη δηµοσίευση αυτή η εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα σύµφωνα µε το άρθρο 784 του Α.Κ.. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες συστάσεως Μητρώου Αστικών Εταιρειών του παρόντος άρθρου. 5. Η διαδικασία της παραγράφου 4 τηρείται για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού. 6. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συµβούλιο (.Σ.), του οποίου ο αριθµός των µελών ο τρόπος εκλογής και ο χρόνος της θητείας αυτών καθορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας. Το.Σ. συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίστανται τα 2/3 των µελών αυτού. Ο πρόεδρος τού διοικητικού συµβουλίου διορίζεται µε απόφαση του.σ, λαµβανόµενη µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών αυτού. Τα µέλη του.σ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους αµισθί και είναι εκπρόσωποι των φορέων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται µε την υπογραφή του οριζόµενου προς τούτο διαχειριστή ενώπιον των δηµόσιων αρχών, δικαστηρίων, οργανισµών και τρίτων. Ο διαχειριστής διορίζεται και παύεται ελευθέρως µε απόφαση του.σ., λαµβανόµενη µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών αυτού. ύναται να ορισθεί ως διαχειριστής ο πρόεδρος ή µέλος του.σ. ή πρόσωπο εξωτικό προς την εταιρία. Η αµοιβή του διαχειριστή καθορίζεται µε απόφαση του.σ. λαµβανόµενη κατά πλειοψηφία. Ο διαχειριστής επιµελείται την έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών, ώστε να εκτελούνται απρόσκοπτα οι εργασίες της εταιρείας. Φέρει προσωπική ευθύνη έναντι της εταιρείας κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων οι οποίες του έχουν ανατεθεί βάσει του καταστατικού της εταιρείας. 7. Στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου κάθε προγράµµατος δηµοσιεύονται υποχρεωτικώς οι οικονοµικές καταστάσεις αυτού σε δύο εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε µία τοπική εφηµερίδα. Τα τυχόν πλεονάσµατα χρήσεως επενδύονται προς όφελος του σκοπού της εταιρείας. 8. Στην περίπτωση που η εισφορά του ηµοσίου για τη συµµετοχή του στις εταιρείες της παραγράφου 1 συνίσταται σε χρηµατική παροχής παρέχεται η δυνατότητα να καταβάλει το ηµόσιο το ποσό της εισφοράς αυτής από τον Κρατικό προϋπολογισµό.

11 9. Η εισροή των ποσών που προέρχονται από τον Κοινοτικό Προϋπολογισµό και αφορούν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα και η διαχείριση των ποσών αυτών καθώς επίσης και τα ποσά που προέρχονται από την ίδια συµµετοχή του Κράτους δήµου ή κοινότητα ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. δεν υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στο δηµόσιο λογιστικό. 10. Κάθε εταιρεία που συνιστάται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού ανοίγει έναν ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο κατατίθενται όλες οι εισφορές των εταίρων, καθώς και οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις. Η κίνηση του λογαριασµού αυτού γίνεται από τους νόµιµους εκπροσώπους της εταιρείας σύµφωνα µε ό,τι προβλέπεται στο καταστατικό. 11. Η εταιρεία λύεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση λύσεως η τυχόν υπάρχουσα περιουσία της εταιρείας κατανέµεται µεταξύ των φορέων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα κατά το ποσοστό συµµετοχής τους, για τους αυτούς ή Παρεµφερείς σκοπούς 12. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται λεπτοµέρειες σχετιζόµενες µε την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων. 13. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1960/1991 (ΦΕΚ 123 Α') και του άρθρου 7 του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α.) διατηρούνται εν ισχύι. 14. Ο τυχών υπάρχων υλικοτεχνικός εξοπλισµός προγραµµάτων, που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί προ της ισχύος του παρόντος, δύναται να εκπλειστηριάζεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, το δε προϊόν του εκπλειστηριάσµατος και κατανέµεται µεταξύ των εταίρων της αστικής εταιρείας κατά το λόγο της συµµετοχής τους στην εν λόγω εταιρεία. Άρθρο ένατο 1.α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993,βάσει της οποίας συνεστήθη η Γενική Γραµµατεία Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ιεθνείς Οργανισµούς, καταργείται. β. Οι παρακάτω αναφερόµενες υπηρεσιακές µονάδες της καταργούµενης Γενικής Γραµµατεία Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ιεθνείς Οργανισµούς µεταφέρονται ως εξής: Η ιεύθυνση Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές Κοινότητες στη Γενική ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής. Η ιεύθυνση ιεθνών Οικονοµικών Οργανισµών στη Γενική ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού. - Το Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Θεµάτων Ε.Ο.Κ. εφεξής Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών θεµάτων Ε.Ε. στην αρµοδιότητας του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. γ. Η Γενική Γραµµατεία ιακρατικών Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας µετονοµάζεται σε Γενική Γραµµατεία ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων. δ. Στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων υπάγονται οι κατωτέρω Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. - Η Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ-ΟΟΣΑ), που διέπεται από τις διατάξεις του Π /1980, άρθρο 2 και 3 (ΦΕΚ 310 Α') και Π.. 185/1985 άρθρο 3 (ΦΕΚ 74 Α'). - Το Γραφείο του Οικονοµικού Συµβούλου στην Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. ~ Το γραφείο του Οικονοµικού Συµβούλου στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους ιεθνείς Οργανισµούς στη Γενεύη. ε. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2297/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η Γενική ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γ..Σ.Ε.Υ.Ε.) έχει την αρµοδιότητα για την Επιθεώρηση των Γραφείων ΟΕΥ και λοιπών Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.» 2.α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ανακατανέµονται και επαναοριοθετούνται οι αρµοδιότητες των κάτωθι ιευθύνσεως της Γενικής ιεύθυνσης ηµόσιων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. -Της ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής -της ιεύθυνσης Εφαρµογής και Εκταµιεύσεων (ΕΤ-- ΠΑ), που µετονοµάζεται σε ιεύθυνση Ταµειακών προγραµµάτων, -της ιεύθυνσης Ειδικών Προγραµµάτων Ε.Ο.Κ.. β. Στη Γενική ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο ιαχείρισης Πόρων Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής

12 Οικονοµίας καθορίζονται οι αρµοδιότητες και η κατηγορία, ο κλάδος και ο βαθµός του προϊστάµενου αυτού. γ. Το Αυτοτελές Γραφείο Έργων Εκτροπής Αχελώου ποταµού και αξιοποίησης της θεσσαλικής πεδιάδας, που συστήθηκε µε την αριθµ. 75/3390/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας καταργείται. α. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας δύναται να εκχωρεί στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και τις αρµοδιότητες της Γενικής ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή όπου αντικείµενες διατάξεις αναφέρεται ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, θεωρείται ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. β. Το άρθρο 8 παρ. 3 εδ. 1 του Ν. 1892/1990 τροποποιείται ως ακολούθως. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας µε απόφαση του ορίζει ως Πρόεδρο της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ή το Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης.» Άρθρο δέκατο Αναπροσαρµογή ετήσιων επιχορηγήσεων από Ο.Λ.Π. 1. Αναπροσαρµόζονται από την οικονοµική χρήσεως 1987 οι καταβαλλόµενες από τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4544/1966 άρθρο 14 παρ. 1, Ν. 1220/1981 άρθρο 10 παρ. 1 ετήσιες επιχορηγήσεις στους όµορους του λιµένα δήµους και κοινότητες, ως ακολούθως. Για τους ήµους. α. Πειραιώς από σε δρχ. β. Κερατσινίου από σε δρχ. γ. Περάµατος από σε δρχ. δ. ραπετσώνος από σε δρχ. Για τις Κοινότητες. ε. Αµπελακίων από σε δρχ. Σαλαµίνας στ. Σεληνίων από σε δρχ. Σαλαµίνας 2. Τα ανωτέρω ποσό βαρύνουν τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις του Ν /1954 όρθρο 11 και Ν / 1955 άρθρο 7 ειδικό λογαριασµό του Ο.Λ.Π. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδονται µετά από γνώµη του.σ. του Ο.Λ.Π. και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να αναπροσαρµόζονται τα ποσά των επιχορηγήσεων κατ' έτος. Άρθρο ενδέκατο 1. Η προβλεπόµενη στην παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 προθεσµία παρατείνεται κατά τρεις (3) µήνες ήτοι µέχρι τις 2 Μαΐου Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 'Με αυτό το προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται µεταξύ άλλων. α) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις την ονοµαστικοποίηση των µετοχών, β) η νοµική κατάσταση των µετοχών που µετά την ονοµαστικοποίηση δεν φέρονται να ανήκουν σε προσδιορισµένο µέχρι φυσικού προσώπου κύριο λόγω ευρείας διασποράς των µετοχών και χωρίς ευθύνη των εταιρικών οργάνων, γ)ο τρόπος παρακολούθηση της ονοµαστικοποίησης από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και την Ανώνυµη Εταιρία αποθετηρίων εγγράφων, δ) κάθε άλλο συναφές ζήτηµα 3.Ανώνυµες εταιρείες που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 και οι οποίες δεν έχουν προβεί στην ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέσα στη προθεσµία των έξι (6) µηνών της παρ. 2 του αυτού άρθρου δύνανται να µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα εφόσον µε υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους,

13 η οποία υποβάλλεται στην υπηρεσία ή το νοµικό πρόσωπο που έχει προκηρύξει το σχετικό διαγωνισµό, αναλάβουν την υποχρέωση να προβούν στην ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ισχύ του παρόντος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται ακυρότητα της προσφοράς και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό ή έκπτωση του ανάδοχου η προµηθευτή και κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής το οποίο εισπράττεται σαν δηµόσιο έσοδο σύµφωνα µε το ΚΕ Ε. Για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτής της διάταξης ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 24 του Ν. 2214/1994. Το προεδρικό διάταγµα θα εκδοθεί µέσα στο διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την ισχύ του παρόντος νόµου. Άρθρο δωδέκατο Το άρθρο 180 του Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων και αποφάσεων :α)τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστο δύο (2) µηνών και β)υπόκεινται στις διοικητικές κυρώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για την αποτροπή εκδόσεως υπεράριθµων εισιτηρίων, επιβίβασης παραλαβής και µεταφοράς υπεράριθµων επιβατών επιβάλλεται πρόστιµο ύψους δρχ. ανά υπεράριθµο επιβάτη ή δρχ. ανά υπεράριθµο εισιτήριο. Άρθρο δέκατο τρίτο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα επί µέρους διατάξεις.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής Ταχ.Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής Ταχ.Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αθήνα, 27-3-1996 ΤΜΗΜΑ: α Αριθμ.Πρωτ. Δ17α/09/27/ΦΝ380

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ο Σύσταση Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία 1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3066/2002 Φορέας Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

Ν. 3066/2002 Φορέας Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Ν. 3066/2002 Φορέας Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της. «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»

Καταστατικό της. «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» Καταστατικό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» Το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 290 Α ), τροποποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις)

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) Άρθρο 59 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008 1. Η παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/ ) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις.

Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/ ) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/27 9 2005) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ρθρο 1 Σύσταση Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» Άρθρο 1 Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 1. Με επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ» (ΔΕΗ ΑΕ) συντελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Χίος, 08/04/2016 Ταχ. Δ/νση Λάδης 1, 2 ος Όροφος Ταχ. Κώδικας : 82131 Τηλέφωνο : 2271 3 50824 e-mail : monometohiki@gmail.com ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα