ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΡ ΤΟ ΛΥΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»... 1 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 2 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ Α.Ε.»... 3 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.»... 4 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΝΕΤ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΝΕΤ Α.Ε.»... 5 Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙ ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΙΓΜΑΔΟΜΗ ΑΕ»... 7 την επωνυμία «HYDROCLAVE HELLAS ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HYDROCLAVE HELLAS»... 8 την επωνυμία «Τουριστικαί και πρακτορειακαί επι χειρήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία» την επωνυμία «ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΚΕ ΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε.» την επωνυμία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» την επωνυμία «ΑΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ εισα γωγές, εξαγωγές, Συνεργείο Αυτοκινήτων, ξενο δοχειακές, τουριστικές, εμπορικές, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Ρόδου Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΕΛΑΦΟΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ν.Ε.» 12 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΚΑΠΠΑ Υπηρεσίες Εστίασης και Διασκέδασης Εταιρεία Περιορισμέ νης Ευθύνης» και δ.τ. «ΜΙΚΑΠΠΑ Ε.Π.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΛΥΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περι φερειακής Ενότητας Λευκάδας η υπ αριθμ. εις.523/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΛΥΓΙΑ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 40049/91 Β 98 2, με την οποία αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η τροποποίηση που αποφασίστηκε έχει ως εξής: Άρθρο 5 Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο με βάση το αρχικό κατα στατικό είχε ορισθεί σε δρχ. εκ των οποίων δρχ. με εισφορά σε είδος και δρχ. με εισφορά σε μετρητά, διαιρείτο δε σε μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκάστη. Β) Με βάσει την υπ αριθμ. 7/ απόφαση του Δ.Σ. αυξήθηκε κατά δρχ. με ισόποση εισφορά μετρητών και ανήλθε σε δρχ. διαιρείτο δε σε μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκάστη. Γ) Με βάσει την υπ αριθμ. 5/ απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,30 δρχ. με ισόποση μετοχοποίηση διαφοράς ανα προσαρμογής του Ν. 2065/1992 και ανήλθε σε ,30 δρχ. μετατρεπόμενο δε σε ευρώ ύψους ,00. Η αξία δε εκάστης μετοχής καθορίσθηκε σε 26,00 ευρώ και το σύνολο τους σε ονομαστικές μετοχές. Δ) Με την υπ αριθμ. 10/ απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,00 ευρώ με ισόποση μετοχοποίηση δια φοράς αναπροσαρμογής παγίων του Ν. 2065/1992 και ανήλθε σε ευρώ, διαιρείται δε σε ανώ νυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 26,00 ευρώ εκάστη. Ε) Με την υπ αριθμ. 15/ απόφαση της έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,00 ευρώ με ισόποση μετοχοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων του Ν. 2065/1992 και ανήλθε στο ποσό των ,00 ευρώ, διαιρείται δε σε ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 26,00 ευρώ εκάστη. ΣΤ) Με την υπ αριθμ. 17/ απόφαση της τακτι κής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ,00 ευρώ με ισόποση επιστροφή μετρητών (10,00 ευρώ ανά μετοχή) και ανήλθε σε ,00 ευρώ, διαιρείται δε σε ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ εκάστη. Λευκάδα, 11 Οκτωβρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ (2) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. Α.Π. 4456/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων τρία (3) και πέντε (5) του καταστατικού όπως και η τροποποίηση και εναρμόνιση σύμφωνα με το Ν. 3604/2007 ολόκληρου του νέου κειμέ νου του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθ μό Μητρώου 14457/80/Β/86/366, σύμφωνα με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά την οποία αποφασίστηκε και άλλαξε το περιεχόμενο, η διάταξη και η αρίθμηση όλων των άρθρων του καταστατικού καθώς και η τροποποίη ση των άρθρων τρία (3) και πέντε (5) του καταστατικού. Η τροποποίηση και εναρμόνιση έγινε σύμφωνα με το Ν. 3604/2007. «Άρθρο 3 Έδρα 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κω, με διεύ θυνση οδός Παναγή Τσαλδάρη αρ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτο ρεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται και οι αρμοδι ότητες των προσώπων που θα εκπροσωπούν την εται ρεία στα παραπάνω υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες κ.λπ., καθώς και το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας τους. 3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετό χων ή τρίτου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας αυτή.» «Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των δρχ. Με τις αυξήσεις που έγιναν μέχρι την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. EM 780/ απόφαση της Νομαρχίας Δωδεκανήσου και αποφασί στηκε με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της όπως και με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,24 ευρώ που αποφασίστηκε από την ίδια έκτακτη Γενική Συνέλευση το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε στο ποσό των ,84 ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ,70 ευρώ και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχε ται σε ,54 ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά ,08 ευρώ. Έτσι μετά τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,62 ευρώ, διαι ρούμενο σε μετοχές αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.» Ρόδος, 5 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 (3) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 17746, το υπ αριθμ. 10/ πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης, από το οποίο προκύπτει η μείωση του Μετοχικού Κεφα λαίου της εταιρείας με την ακύρωση μετοχών ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία και συνολικής αξίας ,00 ευρώ. Το ποσόν της μείωσης του Μετο χικού Κεφαλαίου, ήτοι τα ,00 ευρώ θα επιστρα φούν στους μετόχους. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζε ται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ εκά στης, έτσι όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 995/τ. ΑΕ ΕΠΕ/ Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις αυξήθηκε το Με τοχικό Κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ,00) ευρώ, με έκδοση διακο σίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ( ,00) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, διαιρεμένο σε τριακόσιες χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέ ντε (5) ευρώ εκάστης, έτσι όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8570/τ.ΑΕ ΕΠΕ/ Με απόφαση ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις μειώθηκε το Με τοχικό Κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ( ,00) ευρώ, με ακύρωση ( ) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέ ντε (5) ευρώ εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ( ,00) ευρώ, διαιρεμένο σε είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιες (26.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ εκάστης.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (4) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αιτωλο ακαρνανίας, το υπ αριθμ. 12/ πρακτικό έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφα λαίου της εταιρείας κατά ευρώ με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,60 ευρώ σε 1,40 ευρώ για κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,40 ευρώ έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και θα έχει ως ακολούθως: Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε εξήντα τέσσε ρις χιλιάδες τετρακόσια (64.400) ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστα τικού και διαιρείται σε σαράντα έξι χιλιάδες (46.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (1,40). Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την ανωτέρω τροποποίηση. Αγρίνιο, 15 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Η Διευθύντρια ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ (5) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΝΕΤ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΘΗΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΝΕΤ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοα καρνανίας, το υπ αριθμ. 4/ πρακτικό της έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΝΕΤ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΦΑΡΜΑΝΕΤ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο απο φασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) εκατόν δύο χιλιάδες ( ) ευρώ με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται αντιστοίχως το άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής: Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά χιλιάδες ( ) ευρώ με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχε ται σε εξακόσιες έξι χιλιάδες ( ) ευρώ διαιρεμένο σε διακόσιες δύο χιλιάδες ( ) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (3) ευρώ η καθεμία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την ανωτέρω τροποποίηση. Αγρίνιο, 15 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Η Διευθύντρια ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (6) Εται επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» και αριθμό Μητρώου 69725/01ΑΤ/Β/10/171, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α) Κοσσυβάκης Θεόδωρος του Θεοφίλου και της Ρο μπίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1965 στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Τ / του Α.Τ. Ομόνοιας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κορώνης αρ. 10, και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Πρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος. β) Παλιούρας Γεώργιος του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1975 στην Στουτγάρδη Γερμανίας, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΙ / του T.A. Γαλατσίου Αττικής, κάτοικος Αθηνών (Γαλάτσι) Αττικής, οδός Στεφανοπούλου αρ. 5Α, και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Αντι πρόεδρος. γ) Μαστρολέων Πηνελόπη του Ελευθερίου και της Αικα τερίνης το γένος Λιμνιού, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττι κής στις και κατοικεί στο Χατζηκυριάκειο Πειραι ώς, οδός Προποντίδος αρ. 34, με Α.Δ.Τ. Ρ565642/ του ΙΕ Τ.Α. Πειραιά, με Α.Φ.Μ , Μέλος. Σχετικά με την εκπροσώπηση ισχύουν τα εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές πε ριγράφονται στο άρθρο 18 του καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, για κάθε περίπτωση και αιτία χωρίς καμία εξαίρεση και χωρίς κανέναν περιορισμό, πλην αυτών των περιπτώσεων που σύμφωνα με το νόμο και το κα ταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την εκπροσώπη σή του, ως και αυτήν της εταιρείας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κοσσυβάκη Θεόδωρο του Θεοφίλου, ενώπιον των διοικητικών, δικαστικών και λοιπών αρχών και γενι κότερα, ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου. Αγία Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (7) Εται επω νυμία «ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΙΓΜΑΔΟΜΗ ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΣΙΓΜΑΔΟΜΗ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 18514/01ΑΤ/Β/88/993, που εδρεύει στο Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής, από τα οποία προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΟΥΡΑΝΙΑ NIK. ΣΑΡΑΚΟΥ, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου αρ. 61, με Α.Δ.Τ. Χ , Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ NIK. ΣΑΡΑΚΟΥ, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου αρ. 61, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3. ΜΑΡΙΑ NIK. ΣΑΡΑΚΟΥ, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου αρ. 61, με Α.Δ.Τ. Χ , Μέλος του Δ.Σ. 4. ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜ. ΣΑΡΑΚΟΥ, κάτοχος Εκάλης, οδός Πευκών αρ. 18, με Α.Δ.Τ. Χ , Μέλος του Δ.Σ. Η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι οιουδήποτε τρί του ανατέθηκε στην Πρόεδρο του Δ.Σ. Ουρανία Σαράκου και στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας Χριστίνα Σαράκου από κοινού ενεργούσες.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι οιουδήποτε τρίτου με την θέση από κοινού των υπογραφών κάτω από την εταιρική επωνυμία της Προ έδρου Δ.Σ. Ουρανίας Σαράκου και της Αντιπροέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Χριστίνας Σαράκου ή των νομίμων αναπληρωτών τους. Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος μιας των Ου ρανίας Σαράκου και Χριστίνας Σαράκου, αναπληρωτής μιας έκαστης εξ αυτών ορίζεται η Μαρία θυγατέρα Νικολάου Σαράκου, η οποία έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών που αναπληρώνει. Αγία Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (8) Εται επωνυμία «HYDROCLAVE HELLAS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HYDROCLAVE HELLAS». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HYDROCLAVE HELLAS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «HYDROCLAVE HELLAS» και αριθμό Μητρώου 58462/01ΑΤ/Β/05/428(2009), που εδρεύει στο Δήμο Πε ντέλης Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικοί: α) ΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με αριθμό Μητρώ ου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού β) ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΙΑΝΝΗ, με αριθμό Μη τρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: α) ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αγία Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ (9) Εται επωνυμία «Τουριστικαί και πρακτορειακαί επιχειρή σεις ΠΑΝΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τουριστικαί και πρακτορειακαί επιχειρήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 3547/01ΑΤ/Β/86/428(2000), που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικοί: α) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθ μό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: α) ΚΑΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΝΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αγία Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ (10) Εται επωνυμία «ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑ ΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΚΕΡΑΣΟΥ ΔΑ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με δ.τ. «ΚΕΡΑΣΟΥ ΔΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 69468/01ΑΤ/Β/10/101, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 και υπέρ το

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) άρτιο ,00 που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αγία Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ (11) Εται επωνυμία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΒΛΑΣΤΑ ΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «Β. ΒΛΑΣ ΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» και αριθμό Μητρώου 65029/22/Β/07/62: 1. Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΚΑΠΠΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Πάτρα, 2 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΚΑΣ (12) Εται επωνυμία «ΑΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ εισαγωγές, εξαγωγές, Συνεργείο Αυτοκινήτων, ξενοδοχειακές, τουριστικές, εμπορικές, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Ρό δου Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΕΛΑΦΟΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ν.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ εισαγωγές, εξαγωγές, Συνεργείο Αυτοκινήτων, ξενοδοχειακές, του ριστικές, εμπορικές, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Ρόδου Ανώνυμη Εταιρεία», με δ.τ. «ΕΛΑΦΟΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΤΖΗΜΙ ΧΑΛΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ν.Ε.» και αριθμό Μητρώου 31441/80/Β/94/12, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της , με πενταετή θητεία ως κατωτέρω: 1. Χατζημιχάλης Βασίλειος του Μιχαήλ, γεννηθείς στη Ρόδο, κάτοικος οδού Αγίας Λαύρας αρ. 19 Ρόδος, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , με Α.Φ.Μ , Πρόε δρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Χατζημιχάλη Δούκισσα του Μιχαήλ, γεννηθείσα στη Ρόδο, κάτοικος οδού Αγίας Λαύρας αρ. 19 Ρόδος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με Α.Φ.Μ , Αντι πρόεδρος. 3. Χατζημιχάλη Δούκισσα του Μιχαήλου, γεννηθείσα στη Ρόδο, κάτοικος Πευκάκια Περιοχή Ροδίνι, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , με Α.Φ.Μ , Μέλος. Εκπροσώπηση εταιρείας: Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται αποκλειστι κά και μόνο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβου λο Χατζημιχάλη Βασίλειο του Μιχαήλ, ενώπιον πάσης αρχής δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, διοικητικής, ασφαλιστικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε οργανισμού και νομικού προσώπου δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου ενώπιον των αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών με μόνο την υπογραφή του Προέδρου και σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή κωλύματος ή απου σίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου θα εκπροσωπείται από την Αντιπρόεδρο Χατζημιχάλη Δού κισσα του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ Ρόδος, 3 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (13) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΚΑΠΠΑ Υπηρεσίες Εστίασης και Διασκέδασης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΜΙΚΑΠΠΑ Ε.Π.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 17686, η υπ αριθμ. 594/ συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΑΝΤ. ΜΟΥΧΤΟΥ ΡΗ, περί σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΜΙΚΑΠΠΑ Υπηρεσίες Εστίασης και Διασκέδα σης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΜΙΚΑΠΠΑ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, η οποία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Οι: 1) Μιλτιάδης Καμινιώτης του Δημητρίου και της Ξανθής Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καλλι θέα Αττικής στις , κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ποσειδώνος αρ. 10, με Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και 2) Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος του Ιωάννη και της Ρωξάνης, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου Πελάγους αρ. 18, με Α.Δ.Τ. ΑΖ / του Τ.Α. Αγίας Παρασκευ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ής, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, συνιστούν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με: Επωνυμία «ΜΙΚΑΠΠΑ Υπηρεσίες Εστίασης και Διασκέ δασης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης». Διακριτικό τίτλο: «ΜΙΚΑΠΠΑ Ε.Π.Ε.». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και η διεύθυνσή της θα είναι επί της οδού Καπνικαρέας αρ. 3. Σκοπό: 1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Οι παντός είδους επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεως, καφετεριών, εστιατορίων οποιασδήποτε μορφής καθώς και καταστημάτων παρασκευής και πωλήσεως έτοιμου ή πρόχειρου ή γρήγορου φαγητού, η παροχή υπηρεσιών εστίασης είτε στο χώρο της έδρας της εταιρείας και των υποκαταστημάτων είτε με παράδοση των προϊό ντων κατ οίκον, η διανομή έτοιμου φαγητού, οι επιχει ρήσεις παρασκευής και πωλήσεως γλυκών, καφέδων και εδεσμάτων εν γένει, η εκμετάλλευση ζαχαροπλαστείων, καφέ μπαρ, καφενείων και συναφών εργασιών. β) Οι παντός είδους επιχειρήσεις θεάματος, ακροά ματος και ψυχαγωγίας ανοικτού και κλειστού χώρου, η εκμετάλλευση κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων και παραστάσεων και η παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγικού ή καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. γ) Η διοργάνωση εκθέσεων, ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και λοιπών εικαστικών τεχνών. δ) Οι παντός είδους επιχειρήσεις αγοράς, πωλήσεως παρασκευής και διαθέσεως ειδών διατροφής ετοίμων, τυποποιημένων ή μη σε οποιαδήποτε μορφή ή συσκευ ασία, εμφιαλωμένου οίνου και άλλων οινοπνευματωδών ποτών ακόμη και από απόσταση, διαδίκτυο (internet), τηλέφωνο, έντυπο κατάλογο. ε) Οι παντός είδους επιχειρήσεις αγοράς, πωλήσεως, παρασκευής και διαθέσεως ειδών ένδυσης, υπόδησης και εξαρτημάτων μόδας, οπτικών, κοσμημάτων και λοι πών συναφών ειδών. στ) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν ομοίους ή συναφείς προς τα ανωτέρω σκοπούς και παρέχουν υπη ρεσίες ή διαθέτουν προϊόντα όμοια ή παρεμφερή με αυτά που εμπορεύεται και παρέχει η εταιρεία. ζ) Οι εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω προϊό ντων από και προς την αλλοδαπή. η) Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεο συσταθείσες επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται και κάθε άλλη όμοια η συναφής ή παρεμφερής εργασία με τα ανωτέρω καθώς και η αγορά ακίνητων και αυτοκίνητων για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την υλοποίηση του σκοπού της. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετο χών της εταιρείας ο σκοπός της εταιρίας μπορεί να διευρύνεται και να τροποποιείται. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια. Εταιρικό Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζε ται στις εκατό χιλιάδες ( ,00 ) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ το καθένα, και καταβλήθηκε ολό κληρο στο ταμείο της εταιρείας. α) Ο εταίρος Μιλτιάδης Καμινιώτης του Δημητρίου και της Ξανθής Ελένης, κατέθεσε πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με πε ντακόσια (500) εταιρικά μερίδια. β) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος του Ιωάννη και της Ρωξάνης κατέθεσε πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με πε ντακόσια (500) εταιρικά μερίδια. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέ χει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής. Διαχείριση: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στους εταίρους Μιλτιάδη Καμινιώτη και Κωνσταντίνο Οικονομόπουλο, οι οποίοι από κοινού ή ο καθένας χωριστά δεσμεύουν και εκπρο σωπούν την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές, με την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι της εταιρείας, μπορούν να υπογράφουν γι αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9905 19 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11775 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4149 9 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7651 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11607 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11601 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4035 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.18 11:58:01 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3283 18 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1583 27 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13474 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα