ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4521 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελε στών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλο γούντων επ αυτής από τα υπόχρεα νομικά πρό σωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά από άδεια εγκα τάστασης στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμα κευτικών και καλλυντικών προϊόντων της «SJA PHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμ βουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό ντων Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ (1) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλω σης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσί ες (Δ.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κί νησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ αυτής από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολο γίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρ θρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/ Α ), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3986/2011 (152 Α ). 2. Την απόφαση Α / (2283Β ) περί κα θορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν. 2238/1994 για σκοπούς θέρ μανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού. 3. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. ν. 2859/2000 (248 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 ν. 2093/1992 (181 Α ). 5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α ) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνη ση και Κυβερνητικά Όργανα». 6. Την με αριθμό Y 25/ (ΦΕΚ 2792 Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία καθορίζο νται οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών. 7. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχο μένου της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομι κές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των ανα λογούντων επ αυτής από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), που χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης για τη λειτουργία των κεντρικών συστημά των ή άλλων μέσων θέρμανσης αντί πετρελαίου εσω τερικής καύσης (DIESEL) κίνησης. 8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων νομικών προσώπων, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, με υποβολή της δήλωσης και την καταβολή του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών επιβαρύνσεων πέραν των Τελωνείων και στις Δ.Ο.Υ. 9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της διαφοράς συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλο γούντων επ αυτής, από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2 4522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Η δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας του υπόχρεου μέχρι την 20η Ιανουαρίου για καταναλωθείσες ποσότη τες πετρελαίου θέρμανσης της περιόδου από 15 Οκτω βρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και μέχρι την 20η Μαΐου για καταναλωθείσες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του ιδίου έτους. Μετά την είσπραξη του ποσού, ένα αντίτυπο επιστρέ φεται στο φορολογούμενο. 3. Αν δεν επαρκεί ο χώρος της δήλωσης για την ανα γραφή των εγκαταστάσεων του υπόχρεου μπορεί να χρησιμοποιείται κατάσταση είτε χειρόγραφη είτε μη χανογραφική από Η/Υ με ίδια γραμμογράφηση η οποία θα επισυνάπτεται. 4. Μέχρι να τυπωθεί το επισυναπτόμενο έντυπο θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα αυτού.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4523 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

4 4524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. Φ 6.194/1075/74 (2) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά από άδεια εγκα τάστασης στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευ τικών και καλλυντικών προϊόντων της «SJA PHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπ όψη : 1. τις διατάξεις : α) του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α ) «Απλοποίηση της αδει οδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», β) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα νικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α ) όπως ισχύει, γ) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α ), δ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση,οργά νωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρ μάκων» (ΦΕΚ 3 Α ) όπως ισχύει, ε) του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α ), στ) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α ), ζ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α ), η) του πδ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α ) όπως ισχύει, θ) του πδ 65/11 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147 Α ), ι) του πδ 110/11 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρ νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 243 Α ), κ) της απόφασης Υ 13/ του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740 Β ). 2. Το αρ. 2 παρ. 22 της υπ αριθμ. Φ.2/1386/22/ (ΦΕΚ 335 Β ) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση δικαι ώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους Διευθύν σεων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων και Αυτοτε λών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 3. Τις διατάξεις του πδ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α ) και του αρ. 51 του ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31Α ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις». 4. Το αρ. 9 της υπ αριθμ. ΔΥ(3 4)Γ.Π.οικ / απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1765 Β ). 5. Την υπ αριθμ. Φ 6.9/9253/641/ (ΦΕΚ 1347 Β ) απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατά στασης διάρκειας δύο ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων της «SJA PHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» στο 61ο χλμ. ΕΟ Αθηνών Λαμίας στο Σχηματάρι Βοιωτίας. 6. Την από αίτηση της ΕΠΕ για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του προαναφερόμενου εργοστά σιου. 7. Την από εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΓΓ Βιομηχανίας και την 91542/ γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής διάρκειας στο εργοστάσιο της «SJA PHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥ ΤΙΚΗ ΕΠΕ» όπως αυτό εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφασή μας και έχει τα πιο κάτω στοιχεία: Φορέας : SJA PHARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ. Θέση εγκατάστασης : 61ο χλμ. ΕΟ Αθηνών Λαμίας, Σχηματάρι Βοιωτίας. Είδος δραστηριότητας : Παραγωγή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων. Παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 49,7 kw (κινητήριας), 23 kw (θερμικής) και αξίας Μη παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 22,75 kw (κιν.), 34 kw (θερμ.) και αξίας Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους: α) να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση ο αναγκαίος εξοπλισμός και να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περι φραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερι σμού στο χώρο εργασίας, χορήγηση και χρήση ΜΑΠ, πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κ.λπ.), β) να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων και να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν με την 4011/ απόφαση της ΝΑ Βοιωτίας, γ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να ανανεώνει έγκαιρα το 2944/Φ ΦΑΑΜΠΥ 1166/ πιστοποι ητικό πυροπροστασίας της ΠΥ Οινοφύτων διάρκειας 8 ετών, δ) η διάθεση των υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμ φωνα με την 79/11 Απόφαση της ΕΥΔΑΠ, την οποία ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να ανανεώνει έγκαιρα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας Υγείας και Κοινωνικής και Ναυτιλίας Αλληλεγγύης ΑΛΕΞ. ΦΟΥΡΛΑΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. 8002/IA (3) Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 56 «Συγκρότηση και Λειτουργία του Συμ βουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», παρ. 16 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α ). 2. Τα αριθμ. 17/2011 και 22/2011 πρακτικά του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.). 3. α) Το άρθρο 19, παρ. 3 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/ ), «Κατάργηση του ΔΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ. Με ταβατικές διατάξεις». β) Την αριθμ. Φ.908/62361/Η/ υπουργική από φαση (ΦΕΚ 196Β ) «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)». γ) Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο περί ορισμού εκπροσώπου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). δ) Το με αριθμ. πρωτ /2010/ έγγραφο περί ορισμού εκπροσώπου του Διεπιστημονικού Οργα νισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 4. Το με αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/ΓΠ.ΟΙΚ / έγγραφο περί ορισμού εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Το με αριθμ. πρωτ. 1732/ έγγραφο περί ορισμού εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδος. 6. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την εξέταση της υπόθεσης αιτούντων αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Συστήνουμε και συγκροτούμε τριμελή επιτροπή απο τελούμενη από τα μέλη: 1. Πρωτόπαπα Ευαγγελία του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. Χ , καθηγήτρια του τμήματος Αισθητικής και Κοσμη τολογίας του ΤΕΙ Αθηνών, εκπρόσωπος του Διεπιστημο νικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Χα τζηχρήστου Ελένη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , καθηγή τρια του γενικού τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του ΤΕΙ Αθηνών, επίσης εκπρόσωπος του ΔΟΑΤΑΠ. 2. Νικολοπούλου Παναγιώτα του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ ΑΑ , υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού λογιστικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επαγγελμά των Υγείας και Πρόνοιας, ως τακτικό μέλος και Μπαρώ Χρυσάνθη του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ , υπάλληλος κλάδου Νοσηλευτών τριών που υπηρετεί στη Διεύθυν ση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ως αναπληρω ματικό μέλος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Κολοκούρας Λάμπρος του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ ως τακτικό μέλος, και Παπαθανασίου Καραχατζή Παναγιώτα του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , ως αναπλη ρωματικό μέλος, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδος. Έργο της παρούσας επιτροπής είναι η σύνταξη γνω μοδότησης για το ΣΑΕΠ και η έκθεση των πραγματικά αναγκαίων περιστατικών, που δικαιολογούν τη γνώμη της για τις υποθέσεις των α) Πεχλιβανίδου Ευφροσύνης του Μιχαήλ, και β) Τζαμπαζίδου Σιδερούλας του Τρια ντάφυλλου (αισθητικών), σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 17 του Π.Δ. 38/2010, ως προς τις οποίες έχουν εκδοθεί οι με αριθμό 17/2011 και 22/2011 αποφάσεις του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.). Η τριμελής επιτροπή οφείλει να παραδώσει στο Συμβούλιο υπογεγραμμένο το πρακτικό της συνεδρίασης της για τις ανωτέρω περιπτώσεις μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αμαρούσιο, 25 Ιανουαρίου 2012 Ο Πρόεδρος ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ F Αριθ. οικ (4) Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργα νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει τουργών», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α 35), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989, και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997. β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α 67), γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β 842/2004), όπως ισχύει. 3. Τη με αριθμ. 4/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

6 4526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου που καταρτί σθηκε με τη με αριθμό 1/1989 απόφαση της Ολομέλειας του η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 16342/ απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης όπως τροπο ποιήθηκε ακολούθως με τις με αριθμό 5/2001, 4/2004, 2/2005 και 2/2009 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δι καστηρίου αυτού οι οποίες εγκρίθηκαν με τις με αριθ μό / (Β 1063), / (Β 1485), 63696/ (Β 1053) και / (Β 2023) αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης όπως διαμορ φώνεται πλέον με τη με αριθμό 4/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου και ειδικότερα: «Άρθρο 1» Τμήματα Δικαστηρίου Αρμοδιότητα αυτών Αριθμός προσδιοριζόμενων υποθέσεων 1. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ενόψει του αριθμού των προβλεπομένων οργανικών θέσεων δικα στικών λειτουργών (3 Πρόεδροι και 15 Πρωτοδίκες Πάρε δροι Δ.Δ.), διαιρείται σε τρία (3) Τμήματα συνεδριάσεων, τα Α, Β και Γ Τριμελούς και Μονομελούς συνθέσεως, σε καθένα από τα οποία τοποθετείται από ένας (1) Πρόεδρος και ανάλογος αριθμός δικαστών, οι οποίοι κατανέμονται με πράξη του Προέδρου που διευθύνει το Δικαστήριο, ύστερα από σχετική γνώμη των άλλων Προέδρων και με κριτήριο τον χρόνο διορισμού των δικαστών και γνώμονα την στελέχωση του Τμήματος με δικαστές, κατά το δυνατόν, αντίστοιχων σειρών αρχαι ότητας, ώστε τα Τμήματα να είναι ανάλογης δυναμικό τητας από άποψη εμπειρίας των δικαστών. Μετακίνηση σε άλλο Τμήμα κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους επιτρέπεται για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Δικα στηρίου ή για προσωπικούς λόγους του δικαστή. Κάθε Τμήμα έχει δική του γραμματειακή υποστήριξη. 2. Στα παραπάνω Τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των εκάστοτε υπηρετούντων Δικαστών, κατανέμονται με σχετικό προσδιορισμό οι εκκρεμείς υποθέσεις, στο μεν Α, Τριμελούς και Μονομελούς συνθέσεως, κυρίως διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή της νο μοθεσίας για τους φόρους, τους δασμούς, τις εισφορές τα τέλη και τα συναφή δικαιώματα του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών προσώπων δημοσίου δικαίου, στα δε λοιπά Τμήματα, ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους (γενική αρμοδι ότητα).» Η Προϊσταμένη Πρόεδρος Αλίκη Μαρκάκη Τα Μέλη 1. Γεώργιος Καθαράκης 2. Κωνσταντίνος Μοτζάκης 3. Βασιλική Βακούλα 4. Παναγιώτα Μπουσμαλή 5. Μιχαλίνα Πολέμη 6. Χρήστος Γοργίλης Ο Γραμματέας Βασίλειος Ψαράκης Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

7

8 4528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασί ες ελέγχου και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 909 19 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό Σταθμό Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 532 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός πλασματικών τιμών λιανικής πώλησης μι κροποσοτήτων βιομηχανοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 9 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για υπόθεση λαθρεμπορίας κα πνικών σε βάρος του SAEED SAEED

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2758 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/ 24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1167 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός των ποσών των εξόδων κίνησης των Βουλευτών.... 1 Απαγόρευση χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ οικ. 6286/1997 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 906 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγ γραφής στο Μητρώο Φορέων Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 21 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υπο ψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών

Διαβάστε περισσότερα